Zarządzanie energią w gminie. na przykładzie Bielska-Białej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie energią w gminie. na przykładzie Bielska-Białej"

Transkrypt

1 Zarządzanie energią w gminie na przykładzie Bielska-Białej

2 Gmina Opracowanie i uchwalenie załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe Samorząd województwa Opiniowanie projektów załoŝeń w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami, opiniowanie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą czy cofnięciem koncesji PE, opiniowanie planów rozwojowych przedsiębiorstw energetycznych Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Sprawy regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowanie konkurencji, inne zadania (regulacyjne) mające zasadnicze znaczenie dla realizacji celów ustawy Prawo energetyczne

3 Przedsiębiorstwa energetyczne Prowadzenie działalności gospodarczej w sferze usług energetycznych; - dystrybucja i obrót energią - realizacja planów i zamierzeń gminy Odbiorca Odbiorca usług energetycznych, paliw i energii - słabsza strona stosunków prawnych zachodzących w sektorze energetyki w wyniku koncesjonowania i taryfowania, z moŝliwością wnoszenia do URE o rozstrzygania sporów z przedsiębiorstwami energetycznymi

4 Funkcja i zadania gminy w sferze energetycznej Zaspokojenie zbiorowych potrzeb zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz Zadanie własne gminy o charakterze uŝyteczności publicznej w drodze świadczenia usług publicznie dostępnych (art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym) Organizowanie ładu energetycznego w gminie ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe; - jako prawny wyraz dąŝeń i oczekiwań społeczności lokalnej w tym zakresie o charakterze planistycznym, - jako regulator stosunków energetycznych i ładu energetycznego na terenie gminy, - jako koordynator realizacji zadań rozpisanych do w czasie na róŝne podmioty Gmina jako odbiorca paliw i energii Gmina jako wytwórca i dostawca ciepła

5 Podstawy prawne zarządzania energią w gminie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U nr 54 poz. 348 z późn. zmianami) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U nr 89 poz. 414 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U nr 75 poz. 690) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U nr 140 poz. 906) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U nr 164 poz. 1587) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

6 Funkcja i zadania przedsiębiorstwa energetycznego Zawarcia umowy o przyłączenie, umowy sprzedaŝy paliw i energii, umowy przesyłowej Spełnienia technicznych warunków dostarczania paliw i energii Zapewnienia realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci Zakupu energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz wytwarzanej w skojarzeniu Sporządzenia planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe, energię elektryczną... Współpracować z przyłączonymi podmiotami oraz gminami

7 Podstawowe elementy zarządzania energia w gminie Planowanie zaopatrzenia w media energetyczne Nadzór rynku energetycznego gminy Nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych w obiektach gminy Realizacja projektów Działalność edukacyjna i informacyjna

8 Uwarunkowania dla zarządzania energia w gminie Uwarunkowania prawne krajowe oraz unijne Instrumenty realizacji lokalnej polityki energetycznej Zgodność polityki energetycznej gminy z zasadami polityki społeczno-gospodarczej i energetycznej państwa Ustalenie niezbędnych procedur opisujących zarządzanie energia w gminie dlaczego co kto kiedy jakimi środkami

9 Monitorowanie, uzgadnianie i opiniowanie rozwiązań inwestycyjnych Wniosek Inwestora o pozwolenie na budowę NADZÓR RYNKU ENERGII W GMINIE Prezydent Miasta Wydział Urbanistyki i Architektury Biuro Zarządzania Energią Decyzja administracyjna Monitorowanie i uzgadnianie bieŝących spraw zachodzących na rynku energii w gminie przez:

10 Uzgadnianie rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania warunków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki energetycznej dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu uŝytkowania obiektów Opiniowanie - uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych Uzgadnianie nośników energii do celów grzewczych dla nowych inwestycji - wykonywanie analiz techniczno - ekonomicznych Uzgadnianie nośników energii do celów grzewczych w istniejących budynkach w przypadku zmiany źródła ciepła Opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych do wniosków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych Wykonywanie w własnym zakresie i zlecanie audytów energetycznych dla obiektów gminnych Przygotowywanie planów termomodernizacyjnych i uciepłownienia dla obiektów gminy Bielsko-Biała

11 Monitoring i benchmarking obiektów uŝyteczności publicznej na terenie gminy Monitoring zuŝycia energii i poboru mocy w obiektach gminy analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej i gazu analizowanie zapotrzebowania placówek gminnych w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zuŝycia, oraz usunięcia nieprawidłowości w systemie analiza zuŝycia energii w placówkach gminnych monitorowanie budowlanych zmian termomodernizacyjnych i związanych z sieciami energetycznymi w miejskich obiektach publicznych monitorowanie temperatur wewnętrznych w budynkach publicznych oraz temperatur zewnętrznych optymalizacja zapotrzebowania na ciepło benchmarking obiektów publicznych z przygotowaniem do wydawania kart energetycznych dla budynków

12 Decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustaleniu warunków Ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu zabudowy przestrzennym (Dz. U nr 80 poz z późn. zmianami) W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Wniosek Inwestora Prezydent Miasta Wydział Urbanistyki i Architektury Decyzja administracyjna Biuro Zarządzania Energią Analiza energetycznych uwarunkowań i zasad zagospodarowania przestrzennego terenu Wydanie uzgodnienia w trybie przygotowania decyzji

13 Ustalanie tekstu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwieszczenie oraz ogłoszenia w prasie zawiadomienia organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu składanie wniosków do planu: PE Dostawca usług Dostawca Dostawca Inne uprawnione elektroenergetycznych ciepła gazu podmioty Prezydent Miasta Biuro Rozwoju Miasta Biuro Zarządzania Energią ocena wniosków PE rekomendowanie sposobu rozpatrzenia wniosków w uwarunkowaniach ZałoŜeń i PZCE i G wskazania dotyczące wyboru nośnika do celów grzewczych oraz charakterystyki energetycznej dla nowych inwestycji rozpatrzenie wniosków przez PM (w terminie nie dłuŝszym niŝ 21 dni)

14 Wzór druku sygn.: dnia... Biuro Rozwoju Miasta Na podstawie art. 17 pkt. 1, w związku z art. 17 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku), oraz w związku z ogłoszeniem przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej BRM-7322/.. /... /... z dnia... o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie..., obejmującego obszar połoŝony... wnioskuję uwzględniając: ZałoŜenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Bielsko-Biała (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XIX/664/2003 z r.) oraz wnioski złoŝone przez dysponentów sieci energetycznych, o przyjęcie do wyŝej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego następujących ustaleń w zakresie dotyczącym: 1. Zasad zasilania w energie elektryczną... ustalenia w oparciu o wniosek ENION-u Zasada zaopatrzenia w gaz... ustalenia w oparciu o wniosek GSG Zasad zaopatrzenia w ciepło... ustalenia w oparciu o wniosek PK THERMA... Ponadto informuję, Ŝe dla dzielnicy..., w obrębie której leŝy teren objęty przedmiotowym planem, Uchwała Rady Miejskiej jak wyŝej, w sprawie ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przewiduje następujące zapotrzebowanie nośników energii do 2010 roku.

15 Tryb uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Prezydent Miasta rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w sprawie rozpatrzenia uwag Biuro Rozwoju Miasta obwieszczenie oraz ogłoszenia prasowe o wyłoŝeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu prognoza skutków finansowych uchwalenia planu prognozy oddziaływania na środowisko zebranie uwag opinii i uzgodnień do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska Biuro Zarządzania Energią Uchwała w sprawie m.p.z.p rekomendowanie sposobu rozpatrzenia uwag złoŝonych przez róŝne podmioty uwagi własne Biura do wyłoŝonego do publicznego wglądu projektu planu

16 Wzór druku... dnia... sygn.:... Biuro Rozwoju Miasta Działając na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku), nie/wnoszę,uwag/i (skreślić właściwe) do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie..., obejmującego obszar połoŝony......podać ewentualne uwagi...

17 Nadzór nad eksploatacją urządzeń energetycznych w obiektach uŝyteczności publicznej UśYTKOWNIK OBIEKTU prace konserwacyjne, eksploatacja ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I BEZPIECZEŃSTWO ICH PRACY usuwanie awarii, naprawy, remonty Biuro Zarządzania Energią WYKONAWCA (róŝne podmioty dopuszczane przez ZOS i PM do świadczenia usług w zakresie napraw remontów i awarii) Ustalenie zakresu robót i warunków wykonania napraw, remontów oraz prac kontrolno pomiarowych Odbiór wykonanych prac (sprawdzenie zakresu i prawidłowości wykonanych prac) ZOS i PM rozliczenie finansowe robót

18 Nadzór nad eksploatacją urządzeń energetycznych w obiektach uŝyteczności publicznej EFEKTYWNE UśYTKOWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH UśYTKOWNIK OBIEKTU prace konserwacyjne, eksploatacja usuwanie awarii, naprawy, remonty Biuro Zarządzania Energią Ustalanie zadań dla osób obsługi do wykonania w ramach cz. konserwacji i prac eksploatacyjnych WYKONAWCA (róŝne podmioty dopuszczane przez ZOS i PM do świadczenia usługi eksploatacji) Kontrola stanu urządzeń energetycznych i sposobu ich eksploatacji Odbiór wykonanych usług eksploatacyjnych (sprawdzenie zakresu i prawidłowości wykonywanych prac) ZOS i PM rozliczenie finansowe robót

19 Działalność edukacyjna i informacyjna skierowana na odbiorców energii na terenie gminy Prowadzenie działalności informacyjnej w dziedzinie uŝytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, skierowanej na uŝytkowników obiektów komunalnych oraz mieszkańców gminy Świadczenie doradztwa energetycznego dla zarządzających placówkami miejskimi Stymulowanie działań energooszczędnościowych w placówkach miejskich Propagowanie oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii na terenie gminy wdraŝanie i propagowanie nowych sposobów oszczędności energii

20 Witryna internetowa Biura Zarządzania Energią prezentacja realizowanych projektów w gminie publikowanie uzyskiwanych oszczędności z tytułu zmniejszenia mocy zamówionych w obiektach przedstawienie indywidualnych działań podjętych przez zarządzających obiektami, które przyczyniły się do realnego obniŝenia kosztów związanych z wydatkami na media energetyczne przedstawienie zakresu i form współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi na terenie gminy promocja odnawialnych źródeł energii

21 Współpraca Biura z innymi jednostkami i organizacjami w gminie Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne uŝytkowanie i zarządzanie energią Udział w programach z Funduszy Europejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, oraz stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych na efektywne wykorzystanie energii w placówkach gminnych oraz edukacji młodzieŝy na temat energooszczędności Propagowanie pro-energetycznych i pro-ekologicznych zachowań wśród nie-energetyków WdraŜanie programów ekologicznych wśród dzieci i młodzieŝy bielskich szkół i przedszkoli.

22 Projekty realizowane przez Biuro Zarządzania Energią Jednorodny System Zarządzania Energią WYBRANE PRZYKŁADY: W ramach projektu zostanie opracowany program komputerowy wspomagający zarządzanie mediami energetycznymi w obiektach gminy Program Ograniczenia emisji zanieczyszczeń z budynków jednorodzinnych SchooBIE-DO Stworzenie systemu monitoringu temperatur w obiektach gminy celem dalszej optymalizacji zuŝycia ciepła, na przykładzie obiektu CPU i P Europejskie Trofeum Energetyczne Energy Trophy Oszczędzaj i Ty Display - etykieta energetyczna budynków

23 Cele zarządzania energią w gminie Stworzenie warunków do jak najlepszego rozwoju lokalnej gospodarki i społeczeństwa przez wdraŝanie zasad zrównowaŝonego rozwoju społeczno- gospodarczego, i tak:

24 ObniŜenie kosztów przez efektywne wykorzystanie nośników energii Efektywne wykorzystanie nośników energii i obniŝenie kosztów w gminie??? minimalizacja oddziaływania systemów energetycznych na środowisko i ich zrównowaŝony rozwój przestrzeganie zasady zachowania interesu publicznego dąŝenie do konkurencyjnego rynku energii swobodny dostęp do nośników energii - najniŝszych kosztów przyłączenia zapewnienie zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności i jakości dostaw energii zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych

25 Struktura usług energetycznych w gminie Przedsiębiorstwo energetyczne - to doświadczone i przygotowane słuŝby do świadczenia w sposób zorganizowany usług energetycznych oraz planowania rozwoju własnych systemów energetycznych Gminy - to często brak komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za planowanie i organizację zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz brak nadzoru własnych urządzeń i instalacji energetycznych

26 Struktura słuŝby zarządzania energią w gminie na przykładzie Bielska-Białej Biuro Zarządzania Energią Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Zarządzania Energią 1 Stanowisko do spraw administracyjnych 1 Stanowisko do spraw nadzoru rynku energii 1 Stanowisko do spraw planowania, rozwoju 1 i projektów energetycznych Zespół do spraw nadzoru eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych 2

27 Gmina w zakresie zaopatrzenia w paliwa i energię, mając do spełnienia szereg zadań i związanych z tym funkcji, pełni rolę i pozycję, której nie moŝna przypisać innym podmiotom, do których odnoszą się przepisy prawa energetycznego

28 Dziękuję za uwagę Pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej do spraw Zarządzania Energią EDWARD THEN Tel. (033)

Zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie. Zarządzanie Energią w Gminie

Zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie. Zarządzanie Energią w Gminie Zintegrowany system zarządzania energią w ramach Systemu Informacji o Terenie Zarządzanie Energią w Gminie BIELSKO-BIAŁA Mapa fizyczna Podział funkcjonalny wg Studium Uwarunkowań Rozwoju Zarządzanie Energią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZEMBRZYCE 2015 2030 AKTUALIZACJA

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZEMBRZYCE 2015 2030 AKTUALIZACJA PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZEMBRZYCE 2015 2030 AKTUALIZACJA 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy

PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy Studia podyplomowe Gliwice listopad/grudzień 2008 PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy Wojciech Stanek Instytut Techniki Cieplnej (p. 105a) Politechnika Śląska ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

www.nowamisja-niskaemisja.pl

www.nowamisja-niskaemisja.pl Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja niska emisja Obowiązki i uprawnienia podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze kształtowania i wdrażania lokalnej gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Jasła

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Jasła Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Jasła Opracował: AE Projekt Sp. z o.o. 40-084 Katowice ul. Opolska 4/3 biuro@aeprojekt.pl Katowice, październik 2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAWOJA 2015-2030 AKTUALIZACJA

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAWOJA 2015-2030 AKTUALIZACJA PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ZAWOJA 2015-2030 AKTUALIZACJA 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Budowanie potencjału samorządu gminnego w Końskowoli poprzez opracowanie Gminnego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Końskowola, lipiec 2015 r. Budowanie potencjału

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki PROGRAM DZIAŁAŃ WYKONAWCZYCH NA LATA 2009 2012

Ministerstwo Gospodarki PROGRAM DZIAŁAŃ WYKONAWCZYCH NA LATA 2009 2012 Ministerstwo Gospodarki PROGRAM DZIAŁAŃ WYKONAWCZYCH NA LATA 2009 2012 Załącznik 3. do Polityki energetycznej Polski do 2030 roku Warszawa, 10 listopada 2009 r. Spis treści Priorytet I. Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Kostrzyn nad Odrą, maj 2014 r. Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki,

Bardziej szczegółowo

Planowanie energetyczne w Polsce regulacje prawne

Planowanie energetyczne w Polsce regulacje prawne Planowanie energetyczne w Polsce regulacje prawne opracował Piotr Ciepiela stan prawny na dzień 5 lipca 2013 Spis treści Wstęp..........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Model klimatyczno-energetycznej strategii w lokalnej polityce energetycznej i ekologicznej

Model klimatyczno-energetycznej strategii w lokalnej polityce energetycznej i ekologicznej Model klimatyczno-energetycznej strategii w lokalnej polityce energetycznej i ekologicznej Zespół autorów Fundacji pod kierownictwem Sławomira Pasierba: Mariusz Bogacki Grażyna Michalik Piotr Kukla Szymon

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY BUDZÓW 2015-2030 2015 Opracowany na zlecenie powiatu suskiego Wykonawca: ECOVIDI Piotr Stańczuk Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ENERGETYCZNE NARZĘDZIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINIE.

PLANOWANIE ENERGETYCZNE NARZĘDZIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINIE. PLANOWANIE ENERGETYCZNE NARZĘDZIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GMINIE. Materiały szkoleniowe. (D 1.5.1.) Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. GDAŃSK 2006 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Działań dotyczący. oraz projekt ustawy

Krajowy Plan Działań dotyczący. oraz projekt ustawy DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Jacek Kichman kontakt: j.kichman@umwo.opole.pl Krajowy Plan Działań dotyczący cy efektywności energetycznej oraz projekt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Projekt Lokalny Zarządca Energetyczny - poprawa gospodarowania energią, zrównoważony rozwój i obniżenie emisji CO 2 w wielkopolskiej gminie został

Projekt Lokalny Zarządca Energetyczny - poprawa gospodarowania energią, zrównoważony rozwój i obniżenie emisji CO 2 w wielkopolskiej gminie został Projekt Lokalny Zarządca Energetyczny - poprawa gospodarowania energią, zrównoważony rozwój i obniżenie emisji CO 2 w wielkopolskiej gminie został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŁAGÓW

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŁAGÓW ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŁAGÓW NA LATA 2014-2030 Łagów, 2013r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Niwiska na lata 2013-2028

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Niwiska na lata 2013-2028 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Niwiska na lata 2013-2028 GMINA NIWISKA POWIAT KOLBUSZOWSKI WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przytyk na lata 2014-2029

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przytyk na lata 2014-2029 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przytyk na lata 2014-2029 GMINA PRZYTYK POWIAT RADOMSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt pn. Aktualizacja planu działań na rzecz zrównoważonej energii plan gospodarki niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Lokalne zarządzanie energią. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 19.12.2012 r.

Lokalne zarządzanie energią. Jacek Walski PREDA Kętrzyn 19.12.2012 r. Lokalne zarządzanie energią Jacek Walski PREDA Kętrzyn 19.12.2012 r. Lokalne zarządzanie energią. Wyzwania: 1. Świadomość prawna. 2 Prawo. Uwarunkowania formalno prawne gospodarki energetycznej i działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 17 września 2015 roku

UCHWAŁA NR XV/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 17 września 2015 roku UCHWAŁA NR XV/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 17 września 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/03 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 01 sierpnia 2003 roku

UCHWAŁA NR VII/49/03 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 01 sierpnia 2003 roku UCHWAŁA NR VII/49/03 RADY MIEJSKIEJ W GLINOJECKU z dnia 01 sierpnia 2003 roku w sprawie uchwalenia ZałoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2030

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2030 Załącznik do Uchwały Nr 720/2014 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2014 r. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Grodzisk

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kobyłka na lata 2012-2030

Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kobyłka na lata 2012-2030 Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe październik 2012 2 Wykonawca opracowania: Ecovidi ul. Chocimska 1a 30-057 Kraków ecovidi.pl ecovidi@ecovidi.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo