REGULAMIN SKLEPU I DEFINICJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU I DEFINICJE"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU Sklep zwany dalej "Sklepem", prowadzony jest przez: POLIMEX.NET - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółkę komandytową z siedzibą w Łodzi przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91 c, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS za numerem KRS , NIP : REGON : , zwaną dalej Sprzedającym. I DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie niżej wymienione sformułowania będą miały następujące znaczenie: Sklep - sklep działający pod adresem sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu; dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem firmy spedycyjnej, na adres wskazany przez Klienta; Użytkownik - korzystający ze Sklepu; Klient osoba zawierająca umowę sprzedaży ze Sklepem. Klientem może być zarówno Przedsiębiorca, jak i Konsument. Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka, o której mowa w art k.c., niezależnie od tego, czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, który działając także za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu i na jej rzecz- zawiera umowę ze Sklepem w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywanym zawodem. Konsument osoba fizyczna, działająca w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu. konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta co do funkcjonalności Sklepu. zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i liczbę towarów oraz inne dane wynikające z formularza, w tym cenę netto i brutto; Umowa sprzedaży umowa na mocy której Sprzedający przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności towarów na Klienta, a Konsument płaci lub zobowiązuje się do zapłaty ceny; towar - rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży; koszt przygotowania i wysyłki zamówienia - koszty brutto (w tym VAT) związane ze skompletowaniem i spakowaniem zamówionych towarów, koszty brutto (w tym VAT) naliczane przez firmę spedycyjną, w szczególności: koszt pobrania, cena za doręczenie paczki oraz ewentualne koszty usług dodatkowych (np. doręczenie w sobotę; doręczenie do godz ); koszt obsługi płatności on line - koszty brutto ( w tym VAT) związane z realizacją płatności przy pomocy karty kredytowej, e-transferu ( PayU) lub płatności PAY PAL podawane do wiadomości i akceptacji Klienta przed ostatecznym złożeniem zamówienia ; paczka - zamówiony przez Klienta towar lub jego część, opakowany w sposób wymagany przez firmę spedycyjną.

2 II SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 1. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie ze strony 2. Informacje o produktach, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 3. Kolory towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów tych towarów. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania w przypadku towarów zamawianych przez Konsumentów. 4. Złożenie zamówienia jest możliwe jedynie przez użytkowników posiadających Konto Klienta. 5. Złożenie zamówienie następuje poprzez aktywowanie przycisku wyślij zamówienie do przygotowania 6. Klient ma możliwość wybrać jeden z dwóch trybów realizacji zamówienia: realizację szybką albo realizację dokładną, z zastrzeżeniem, że tryb realizacji szybkiej dotyczy wyłącznie Przedsiębiorców W przypadku wybrania przez Klienta tryb realizacji szybkiej - przygotowany i wysłany zostanie ten towar, który jest w danym momencie dostępny w magazynie Sklepu, nawet jeżeli towar ten nie wyczerpie całości zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku Sklep wyśle do Klienta (bez powiadamiania) dostępną w danej chwili ilość towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku, gdy zamówienie Klienta opiewa na towary, których jednostką sprzedaży jest mb, yard, m2, kg, w ilości mniejszej niż najmniejsze dostępne w Sklepie opakowanie tych towarów, Sklep, bez konsultacji z Klientem, wyśle najmniejsze dostępne opakowanie. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do odbioru i zapłaty za większą ilość towaru, niż ilość, jaką zamówił. W trybie realizacji szybkiej towar zostanie wysłany do Klienta za pobraniem. Wysyłka zamówionego towaru zamyka zamówienie (niezrealizowane ilości nie będą wysyłane). Tryb realizacji szybkiej dostępny jest jedynie w przypadku wysyłek na adres na terytorium RP W przypadku wybrania przez Klienta trybu realizacji dokładnej - przygotowany zostanie ten towar, który jest w danym momencie dostępny w magazynie Sklepu. Klient zostanie poinformowany o tym, jakie ilości towaru zostały przygotowane i będzie mógł zdecydować o akceptacji lub rezygnacji z zamówienia. Zanim nastąpi wysyłka konieczne jest potwierdzenie zamówienia przez Klienta. Potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za towar przez Klienta. 7. Sklep przystąpi do realizacji zamówień złożonych : w dni robocze po godzinie 16, oraz w soboty, niedziele lub święta, następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia. 8. Klient może anulować tylko zamówienia o statusie "czeka na realizację" lub "do weryfikacji". Zamówień posiadających inny status oraz zamówień potwierdzonych przez Klienta nie można anulować. 9. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dzień roboczy przed godz. 16, zaś wysyłka towaru jest na adres na terytorium RP, czas realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze, z zastrzeżeniem pkt. 4.2 zdanie 2 niniejszego Regulaminu. W przypadku zamówień złożonych po godz. 16 w dzień roboczy oraz złożonych w soboty, niedziele i święta czas realizacji zamówienia wynosi, z zastrzeżeniem pkt. 4.2 zdanie 2 niniejszego Regulaminu 2 dni robocze liczone od pierwszego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia.

3 10. Czas realizacji zamówienia z adresem dostawy poza terytorium RP zależy od indywidualnego zamówienia, Klient jest informowany o orientacyjnym czasie kompletacji i realizacji zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem. 11. W przypadkach konieczności skonsultowania zamówienia z Klientem lub oczekiwania na wpływ środków wpłaconych przez Klienta przelewem lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia może się odpowiednio wydłużyć. 12. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy towaru do Klienta, który w przypadku dostaw na terytorium RP wynosi zwykle jeden dzień roboczy, zaś w przypadku dostaw na adres poza terytorium RP zwykle trzy dni robocze 13. Sklep zastrzega sobie prawo nie realizowania zamówień, które budzą uzasadnioną wątpliwość, co do prawdziwości zawartych w nich danych (np. imię: "abcd"; nazwisko: "xyz" itp.). Klient powiadamiany jest o odmowie realizacji zamówienia na podany przez Klienta adres . III PŁATNOŚCI 1. Wszystkie ceny towarów prezentowane w Sklepie są cenami brutto - zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny są wyświetlane w walucie wybranej przez Klienta W przypadku płatności kartą kredytową, e- transferem (PAYU) oraz płatności PAY PAL oprócz ceny towaru oraz kosztu przygotowania i wysyłki zamówienia Klient poniesie koszt obsługi płatności on-line, podany do jego akceptacji przed ostatecznym zatwierdzeniem przez Klienta składanego zamówienia Ceny towarów w sklepach stacjonarnych firmy Polimex.net sp. z o.o. Sp. komandytowa mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu. 2. Możliwe są następujące formy płatności ceny i kosztów przygotowania i wysyłki zamówienia: - za pobraniem, - przelewem bankowym, - kartą płatniczą. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności, a mianowicie wyłączenie opcji płatności za pobraniem przez wyłączenie tej opcji na formularzu zamówienia. Przy zamówieniach z adresem dostawy poza terytorium RP płatność za pobraniem nie jest możliwa. W przypadku zapłaty za towar przelewem bankowym lub kartą płatniczą Sklep wysyła towar po wpływie całej należności na rachunek bankowy Sprzedającego. IV DOSTAWA TOWARU 1. Sklep realizuje dostawy towaru do Klienta za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Niezależnie od ceny i ewentualnie kosztu obsługi płatności on line, Klient ponosi również koszty przygotowania i wysyłki zamówienia. Ze względu na rodzaj asortymentu oferowanego w Sklepie, w szczególności ze względu na to, że koszt wysyłki zależy od gabarytów, wagi i ilości paczek, a te dane nie są znane przed skompletowaniem zamówienia lub jego części, Sklep zastrzega sobie prawo do

4 podania ostatecznego kosztu przygotowania i wysyłki zamówienia przed jego wysłaniem do Klienta. Klient akceptuje te koszty przed ostatecznym zatwierdzeniem przez niego składanego zamówienia. W przypadku braku akceptacji kosztów przygotowania i wysyłki Klient może zrezygnować z zatwierdzenia zamówienia. 2. Firma kurierska może dostarczyć jednego dnia do jednego Klienta towary, których wartość całkowita brutto (cena towarów brutto powiększona o koszty przygotowania i wysyłki brutto) nie przekracza PLN. W przypadku, gdy wartość całkowita brutto towarów zamówionych przez Klienta przekracza w/w kwotę, Sklep dokona stosownego podziału zamówienia na większą ilość zamówień, o wartościach spełniających wymogi firmy kurierskiej (wartość każdego nie większa niż PLN). Wysyłka towarów z zamówień powstałych w wyniku podziału będzie rozłożona na kolejne dni robocze. Dodatkowe koszty wynikające z podziału zamówienia (dodatkowy koszt wysyłki lub pobrania) z powodu wartości całkowitej brutto przekraczającej PLN, który pozna i zaakceptuje Klient pokrywa Klient. V REKLAMACJE 1. W wypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo skierować reklamację danego towaru do Sklepu. W takim wypadku Klient zobowiązany jest odesłać reklamowany towar do Centrali Sprzedającego na adres: POLIMEX.NET Sp. z o. o. -Sp. k., ul. Św. Teresy 91c, Łódź, z dopiskiem "Reklamacja towaru" oraz dołączyć pismo określające wady towaru i żądania reklamującego. W zastępstwie wysyłania powyższego pisma, Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego pod adresem Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamowanego towaru wysłanego przez Klienta będącego przedsiębiorcą za pobraniem. 2. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru i pisma, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego działu Regulaminu i o swoim stanowisku powiadomi Klienta. 3. Klient ma prawo sprawdzenia zawartości paczki (stanu towaru, jego ilości) po uprzednim uregulowaniu ciążących na niej należności (cena plus koszty przygotowania i wysyłki zamówienia oraz jeśli występuje - koszt obsługi płatności on line). Klient powinien zweryfikować w obecności Kuriera ilość dostarczonych towarów z Zamówienia oraz czy dostarczane towary nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy towary są zgodne z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba dokonująca odbioru zamówionych towarów potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór zamówienia na liście przewozowym. W przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą rozpatrzenie roszczeń z tytułu uszkodzenia towarów powstałych podczas transportu i / i/lub z tytułu zagubienia paczki / paczek jest uwarunkowane przedstawieniem Sprzedającemu kopii protokołu szkodowego 4. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu utraconych korzyści wobec Klienta będącego przedsiębiorcą.

5 VI UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Konsumentów 2. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy : a) dostarczania towarów lub świadczenia usług, których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie może mieć kontroli i które mogą wystąpić w okresie na odstąpienie od umowy; b) dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych; c) dostarczania towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami; 3. Klienci będący konsumentami mają prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia. Klient może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem: 5. Okres na odstąpienie od umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia: a) W którym klient lub inna niż przewoźnik osoba trzecia, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towarów b) W przypadku umowy dotyczącej złożonego przez konsumenta jednego zamówienia obejmującego wiele towarów, które dostarczane są osobno - w którym klient lub inna niż przewoźnik osoba trzecia, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniego z towarów c) W przypadku umowy dotyczącej dostarczenia towarów partiami lub w częściach - w którym klient lub inna niż przewoźnik osoba trzecia, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. d) W przypadku umów o regularne dostarczanie towarów przez określony czas - w którym klient lub inna niż przewoźnik osoba trzecia, wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie pierwszego z towarów. 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte rzez Klienta w początkowej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

6 9. Towar ma być odesłany bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wysłano oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni 10. Koszty zwrotu towarów ponoszone są przez Klienta. 11. Klient, który odstąpił od umowy odpowiada tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu jest Polimex.net Sp. z o.o. Sp. k. 2. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 3. Dane osobowe Klienta będącego Konsumentem będą przetwarzane w celu należytego wykonania umowy oraz, w razie wyrażenia zgody przez Konsumenta, - w celach marketingowych oraz w celu dochodzenia przez Sprzedającego ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 4. Dane osobowe Klienta będącego Przedsiębiorcą będą przetwarzane w celu należytego wykonania umowy oraz, - w celach marketingowych oraz w celu dochodzenia przez Sprzedającego ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia oraz poprawienia swoich danych osobowych, może także zwrócić się z prośbą o usunięcie jego danych. VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Dla rozpoznawania sporów dotyczących sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje jurysdykcja sądów polskich i polskie przepisy proceduralne. W razie sporu zaistniałego między Sprzedającym a Klientem rozpozna go sąd powszechny, w obszarze właściwości którego siedzibę ma Sprzedający. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, właściwym do rozpoznania sporu jest także sąd właściwy dla Konsumenta. 2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie, podczas dokonywania rejestracji konta Klienta, Klient zapoznaje się z regulaminem oraz decyduje o jego akceptacji. 3. Zmiany Regulaminu wiążą począwszy od zamówień złożonych po dacie zmiany. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących przed jego zmianą. 4. Informacje o zmianach regulaminu będą zamieszczane na stronie "Aktualności".

7 Informacja na temat plików "Cookies" Niniejsza informacja dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest firma POLIMEX.NET - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka Komandytowa w Łodzi, zwanych dalej: "stronami internetowymi". 1. Strony internetowe nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jej zawartości. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i dostosować stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy stron internetowych z nich korzystają, umożliwiając ulepszanie ich struktury i zawartości. c) utrzymanie sesji użytkownika po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła przechodząc na podstrony strony internetowej. 4. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 5. W ramach stron internetowych mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies: a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług, np. uwierzytelniające pliki cookies. b) pliki cookies "bezpieczeństwa" wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania. c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych. d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji wyglądu stron internetowych, np. w zakresie wybranego języka, ilości produktów wyświetlanych na poszczególnych stronach, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 6. Użytkownik stron internetowych wyraża zgodę, na wykorzystywanie plików cookies lub zakres tego wykorzystywania za pomocą ustawień w jego przeglądarce internetowej. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik stron internetowych może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź też informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe

8 informacje o możliwości i sposobach obsługi oraz ustawień plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych (sposób zmiany ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari). 7. Właściciel stron internetowch informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć niekorzystnie na niektóre funkcjonalności dostępne na jego stronach internetowych. 8. Więcej informacji na temat plików cookies można uzyskać pod adresem lub w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin Sklepu Internetowego http://shopfilc.pl z dnia 01 sierpnia 2015 r. prowadzonego przez P.P.H.U. AS s.c. Moczydłowski S., Wierzbicki A. z siedzibą w Truskolasy Niwisko 3 18-218 Sokoły woj. Podlaskie.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązujący od 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu rabatka.pl obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. włącznie.

Regulamin sklepu rabatka.pl obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. włącznie. Regulamin sklepu rabatka.pl obowiązujący do 24 grudnia 2014 r. włącznie. Stronami umowy sprzedaży w sklepie internetowym rabatka.pl jest: FERMO Karol Owczarek, z siedzibą: ul. Krzywoustego 3/17, 51-165

Bardziej szczegółowo

l.wstęp ll.pojęcia UŻYTE W REGULAMINIE:

l.wstęp ll.pojęcia UŻYTE W REGULAMINIE: Regulamin REGULAMIN sklepu www.bluxury.pl l.wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem http://www.bluxury. pl,nip:7931582640, REGON:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.intermotors.pl jest firma Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. wraz z Polityką prywatności i cookies. Sprzedawca: dobrestopnie.pl

Regulamin zakupów. wraz z Polityką prywatności i cookies. Sprzedawca: dobrestopnie.pl Regulamin zakupów wraz z Polityką prywatności i cookies I. Sprzedawca: dobrestopnie.pl spółka cywilna Igor, Kamila Dercz siedziba: Plac Norberta Kroczka 2 lok.3, 41-807 Zabrze, NIP 6482638654, Regon 240716273

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. MasterTools. obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. MasterTools. obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MasterTools obowiązujący od 25.12.2014r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Pojęcia zaznaczone poniżej pogrubioną czcionką i użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Formularz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAY-BAN OPTIQUE.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO O-SHOP.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa prawa i obowiązki stron, zasady korzystania ze Sklepu, zasady i trybu zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

Słowniczek. I. Przyjmowanie i realizacja zamówień. Sklep internetowy paznokcie-bass.pl, działający pod adresem http://www.paznokcie-bass.pl, prowadzony jest przez Bass Cosmetics Walewska & Bilons S.J., z siedzibą przy ul. Lidzkiej 26 w Gdyni (kod pocztowy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.izi.sklep.pl jest prowadzony przez Firma Usługowo-Handlowa IZI Bartłomiej Ledwiński z siedzibą w Wrząca 64,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CANISKARMA.PL Sklep internetowy, działający pod adresem www.caniskarma.pl, prowadzony jest przez: Annę Wojciechowską-Krawczyk z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 29D,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Hydro-Vacuum S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Hydro-Vacuum S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Hydro-Vacuum S.A. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki i zasady sprzedaży produktów (dalej Produkty ) w Sklepie Internetowym Hydro-Vacuum S.A. (dalej Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek:

REGULAMIN SHOELOOK. Słowniczek: REGULAMIN SHOELOOK Sklep internetowy Shoelook działający pod adresem http://www.shoelook.com, zapewnia swoim klientom wybór wysokiej jakości, stylowych i ekonomicznych produktów Regulamin, na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne. Definicje REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGROSYSTEMY.PL/SKLEP

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGROSYSTEMY.PL/SKLEP REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.AGROSYSTEMY.PL/SKLEP Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.agrosystemy.pl/sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.avpartner.pl. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.avpartner.pl. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.avpartner.pl 1 Postanowienia ogólne. Sklep internetowy AV Partner (zwany dalej Sklepem ) wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St.Warszawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze

Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze Regulamin sklepu internetowego VAKU-DSGN w serwisie MyBaze (w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 grudnia 2014 r.) 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy VAKU-DSGN, działający

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r.

Regulamin sprzedaży w sklepie internetowym firmy Digito Marcin Bittner obowiązujący do 24.12.2014r. Regulamin sklepu internetowego Qtalbums.com Sklep internetowy działający pod adresem get.qtalbums.com (zwany dalej Sklepem) umożliwia nabycie za pośrednictwem sieci internetu Towarów, w szczególności fotoalbumów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect

Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect Regulamin sklepu internetowego AuchanDirect 1. Postanowienia ogólne i definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym AuchanDirect znajdującym się pod

Bardziej szczegółowo