Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 reklama r. NR 02 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN o g ³ o s z e n i e PILNE: Prezes Energetyki Ursus Wyrok nie jest prawomocny, ale jednoznacznie potwierdza koniecznoœæ wprowadzenia MPWiK na obszar w Ursusie, gdzie jedynym gestorem wszystkich mediów jest Energetyka Ursus. W przeciwnym razie, nie tylko mieszkañcy bêd¹ p³acili w Warszawie najwy sz¹ cenê za wodê o s³abej jakoœci, ale równie mog¹ zostaæ pozbawieni jej dostaw. Jak powszechnie wiadomo, infrastruktura, któr¹ Energetyka Ursus dostarcza wodê jest przestarza³a i wysoce awaryjna. Dodatkowo, Energetyka Ursus bezprawnie ko- ukarany za handel wod¹ 5 lutego 2014 roku S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy wyda³ wyrok uznaj¹c prezesa Energetyki Ursus sp. z o.o. Bogdana B. winnym handlu wod¹ przeznaczon¹ na cele spo ywcze bez posiadania koniecznych zezwoleñ Z OTYCH NAGRODY rzysta z nieruchomoœci, na której znajduj¹ siê przepompownie, czy te stacje uzdatniania wody. Energetyka Ursus nie jest równie w³aœcicielem studni, z których czerpie wodê. Sprawy s¹dowe o wydanie nieruchomoœci zakoñcz¹ siê nied³ugo. Wiele wskazuje na to, e Energetyka Ursus je przegra, a wtedy nie bêdzie ju mia³a dostêpu do Ÿróde³ wody, czy te hydroforni oraz stacji uzdatniania wody. Nie bez znaczenia jest równie dramatyczna sytuacja finansowa Energetyki Ursus. Jak ju pisaliœmy, jedyna nieruchomoœæ Energetyki Ursus na poprzemys³owym terenie w Ursusie, na której zlokalizowania jest nieekologiczna elektrociep³ownia jest obci¹ ona licznymi hipotekami, których wartoœæ wynosi blisko 19 milionów z³otych (ponad 12 milionów z³otych ZUS, oko³o 6 milionów dla spó³ek z grupy Celtic i ponad milion dla firmy BBB). Dwa konta firmowe Energetyki Ursus zajête s¹ przez komorników (w tym komornika dzia³aj¹cego na rzecz Urzêdu Skarbowego), a s¹d ustala kolejnoœæ zaspokajania ich roszczeñ. Jak wynika z informacji uzyskanej od pracownika Energetyki Ursus, istnieje podejrzenie, Od pewnego czasu na tereny po by³ych ZPC Ursus nale ¹ce do Celtic Property Developments S.A., notorycznie wyrzucane s¹ œmieci przez nieznane osoby. Dlatego te Celtic postanowi³ zwalczyæ ten niebezpieczny proceder. Osobie, która pomo e lub przys³u y siê do z³apania osób podrzucaj¹cych œmieci na nieruchomoœci Celtic w Ursusie firma wyp³aci 1000 z³otych nagrody. Wszelkie informacjê, np. zdjêcia z zajœcia, dane personalne osoby lub osób, nr rejestracyjny pojazdu, jego kolor i marka, prosimy przesy³aæ na adres Redakcji Gazety Mazowieckiej, lub zg³aszaæ informacje telefonicznie pod numerem e jej prezes wyprowadza pieni¹dze do innej spó³ki nale ¹cej do niego z pominiêciem wierzycieli Energetyki Ursus (wg prawników takie dzia³ania s¹ bezprawne). Nale y zapytaæ Zarz¹d Dzielnicy Ursus, co zrobi³, aby zminimalizowaæ skutki ewentualnej przerwy w dostawach wody, czy innych mediów na wypadek upad³oœci Energetyki Ursus. dok. na str. 3 Veturilo dla Ursusa Dzielnica Ursus od wielu lat szybko siê rozwija. W dynamicznym tempie przybywa mieszkañców. S¹ to zazwyczaj ludzie m³odzi, dla których wa ny jest aktywny wypoczynek. Maj¹c na uwadze powy sze oczekiwania, w Ursusie z roku na rok przybywa liczba nowych dróg i œcie ek rowerowych. W tym kontekœcie coraz wyraÿniejszy staje siê brak mo liwoœci u ytkowania miejskich rowerów Veturilo. W Warszawie dzia³a obecnie ponad 170 stacji Veturilo, w których rowerzyœci maj¹ do dyspozycji ponad 2500 rowerów. Korzystanie z systemu Veturilo mo liwe jest od marca do listopada, a sam system jest prosty i przystêpny cenowo. Pierwsze 20 minut jazdy jest ca³kowicie darmowe, zaœ pierwsza godzina kosztuje symboliczn¹ z³otówkê. Wszystko to sprawia, e system Veturilo zyskuje na popularnoœci, a liczba jego u ytkowników bardzo szybko wzrasta. Maj¹c na uwadze fakt, i Dzielnica Ursus jest jedn¹ z 4 dzielnic Warszawy, w których nadal nie funkcjonuje system Veturilo oraz wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców radni i cz³onkowie Platformy Obywatelskiej w Ursusie wyst¹pili z wnioskiem do Komisji Bud etu Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie w dzielnicowym bud ecie naszej Dzielnicy na 2014 rok zadania Zainstalowanie piêciu stacji rowerowych Veturilo. ¹czny koszt realizacji tego zadania wyniesie kilkaset tysiêcy z³otych. Za poœrednictwem strony internetowej mieszkañcy naszej Dzielnicy mieli mo liwoœæ wsparcia inicjatywy. Do po³owy stycznia 2014 r. swój g³os za poœrednictwem strony internetowej odda³o 150 osób. Najbardziej popularne lokalizacje to wed³ug naszych mieszkañców PKP Ursus przy ulicy Cierlickiej 67 g³osów, PKP Ursus-NiedŸwiadek przy ulicy Orl¹t Lwowskich 33 g³osy oraz skrzy owanie ulic Prystora i Skoroszewskiej równie 33 g³osy. Strona daje równie mo liwoœæ wyra enia opinii i uwag poprzez formularz kontaktowy. Je eli pomys³ wprowadzenia systemu Veturilo w naszej Dzielnicy oka e siê popularny i trafiony pierwsi mieszkañcy naszej Dzielnicy wypo ycz¹ miejski rower w systemie Veturilo ju latem.. Rafa³ W³odarczyk Radny Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

2 Nowe, ciekawe produkty bankowe w Banku Spó³dzielczym w Pruszkowie Pierwszym z nich jest bardzo korzystna terminowa lokata oszczêdnoœciowa Pod Parasolem. Umowa lokaty Pod Parasolem zawierana jest na okres dwunastu jednomiesiêcznych okresów oprocentowanych wed³ug sta³ych stóp procentowych (okreœlanych w stosunku rocznym), zró nicowanych w poszczególnych okresach lokacyjnych. Oprocentowanie lokaty jest progresywne tzn. zwiêksza siê z miesi¹ca na miesi¹c a do 6,10% w skali roku w ostatnim, dwunastym miesi¹cu trwania lokaty. Minimalna kwota lokaty z³ sprawia, e mog¹ z niej skorzystaæ osoby nie posiadaj¹ce du ych oszczêdnoœci. Atutem lokaty Pod Parasolem jest mo liwoœæ zerwania lokaty po up³ywie kolejnych miesiêcy bez utraty odsetek za dotychczasowy okres deponowania. Drugim produktem oferowanym od stycznia w naszym Banku jest Dobry Kredyt. Zaletami tego kredy- tu s¹ przede wszystkim oprocentowanie (12% w skali roku), prowizja za udzielenie kredytu w wysokoœci 2% kwoty kredytu oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), która wynosi jednie 14,57%. D³ugi okres kredytowania do 50 miesiêcy sprawia, e rata kredytu nie bêdzie du ym obci¹ eniem dla domowego bud etu. Wiêcej informacji na temat nowych produktów uzyskaj¹ Pañstwo w placówkach Banku, do których serdecznie zapraszamy. Podane poni ej informacje stanowi¹ przyk³ad reprezentatywny dla kredytu Dobry Kredyt : l Okres kredytowania 36 miesiêcy l Oprocentowanie kredytu zmienne 12% w stosunku rocznym l RRSO 14,57% l Kwota kredytu ,49 z³ l Koszt odsetek liczonych metod¹ rat malej¹cych 2.218,17 z³ l Op³ata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 30,00 z³ l Prowizja za udzielenie kredytu (2% od kwoty kredytu) 240,07 z³ l Ca³kowita kwota kosztów (kwota odsetek, op³ata przygotowawcza oraz prowizja za udzielenie kredytu) 2.488,24 z³ l Ca³kowita kwota do zap³aty ,73 z³ l Wysokoœæ miesiêcznej (najwy szej) raty kapita³owo-odsetkowej 458,93 z³. Wg. stanu na dzieñ r. Przedstawione informacje maj¹ jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna wysokoœæ wszystkich kosztów zwi¹zanych z umow¹, jest uzale nione od warunków umowy oraz rodzaju i zakresu us³ug dodatkowych. Serdecznie zapraszamy do placówek Banku Spó³dzielczego w Pruszkowie. TO SIE NAPRAWDÊ OP ACA!!!

3 Norweskie impresje w Nansenie w blasku Œwiêtego Miko³aja To przede wszystkim œwiêto szko³y i XI Sesja Norweska poœwiêcona patronowi szko³y, F. Nansenowi, i jego ojczyÿnie. Tym razem pod has³em Sztuka w krainie fiordów. Magiczna data 6 grudnia, jak Polska d³uga i szeroka, kojarzy siê ze Œwiêtym Miko- ³ajem. Jednak dla uczniów i pracowników Zespo³u Szkó³ im. Fridtjofa Nansena w Piastowie to coœ wiêcej. To przede wszystkim œwiêto szko³y i XI Sesja Norweska poœwiêcona patronowi szko- ³y, F. Nansenowi, i jego ojczyÿnie. Tym razem pod has³em Sztuka w krainie fiordów. Z udzia³em znamienitych goœci w osobie pani El biety Smoliñskiej Starosty Pruszkowskiego, pani Hanny Kuran cz³onka Zarz¹du Powiatu Pruszkowskiego, pani Jolanty Buczkowskiej pe³nomocnika ds. Organizacji Pozarz¹dowych, reprezentuj¹cej burmistrza Piastowa, pana Dariusza Gellera prezesa Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Polsko-Norweskiego oraz dyrektorów i przedstawicieli zaprzyjaÿnionych szkó³ w Piastowie, rodziców, absolwentów i sympatyków szko³y, gor¹co powitanych przez pani¹ Reginê Radziszewsk¹ dyrektora Zespo³u Szkó³ w Piastowie. A tak e ambasadora Królestwa Norwegii J.E. Karstena Klepsvika, choæ tylko wirtualnie z powodu aury, która sprawi³a psikusa, uniemo liwiaj¹c panu Ambasadorowi lot z Gdañska do Warszawy. Cz³owiek pragnie wiedzieæ, poznawaæ je eli przestanie pragn¹æ, nie jest godzien miana cz³owieka to s³owa Fridtjofa Nansena, jednoczeœnie motto szko³y, o którym nie zapominaj¹ PILNE: Prezes Energetyki Ursus dok. ze str. 1 Zadziwiaj¹ce jest równie, na jakiej podstawie Energetyka Ursus dostarcza wodê do Urzêdu Dzielnicy. Przecie przy podpisywaniu umowy Zarz¹d Dzielnicy powinien uzyskaæ od Energetyki Ursus, co najmniej kopiê pozwolenia na handel wod¹ oraz zatwierdzon¹ przez Radê m.st. Warszawy stawkê za wodê i odbiór œcieków. A mo e jest po prostu tak, e Urz¹d wydaj¹c pieni¹dze podatników niewiele martwi³ siê o wysokoœæ wydawanych kwot? ukarany za handel wod¹ uczniowie, a przede wszystkim nauczyciele, inspiruj¹c m³ode pokolenia w drodze do doros³oœci, zachêcaj¹c do wspinania siê na wy yny w³asnych umiejêtnoœci, do odkrywania siebie i piêkna otaczaj¹cego œwiata I tak postaæ Fridtjofa Nansena, patrona Zespo³u Szkó³, przedstawi³a Anna Mlekicka. Wybitnego norweskiego naukowca, badacza-odkrywcê i miêdzynarodowego dzia³acza spo³ecznego, Komandora Legii Honorowej i laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Sylwetkê Edvarda Griga jednego z najwiêkszych kompozytorów norweskich, zwanego Chopinem Pó³nocy, przybli y³y, oczywiœcie przy dÿwiêkach jego niepowtarzalnej muzyki, Wioletta Kluczek i Sylwia ugaj. Zaœ Emilia Budzyñska opowiedzia³a o s³ynnym norweskim ekspresjoniœcie, Edvardzie Munchu, i jego dzie³ach znanych na ca³ym œwiecie takich jak: Krzyk, Madonna czy Autoportret. Zwieñczeniem czêœci sesyjnej by³a prezentacja Wioletty Wiœniewskiej o drewnianych arcydzie³ach w architekturze Norwegii koœcio- ³ach stavkirke (koœcio³ach s³upowych), z których jeden znajduje siê w Karpaczu. Wszystko to poparte obrazami, muzyk¹ oraz filmami i przygotowane pod kierunkiem pana Leszka Gilewskiego re ysera projektu, którego wpiera³a Iwona Kowalczyk oraz pozostali pracownicy szko³y. Na zakoñczenie uroczystoœci wspomniana ju Sylwia ugaj oraz Micha³ Prasek, zadedykowali goœciom dwa utwory w swoim wykonaniu. Sylwia zaœpiewa³a piosenkê This is Real z repertuaru duetu norwesko-amerykañskiego Kenya and Nemor. Micha³ Balladê o Wikingu przy gitarowym akompaniamencie Aleksandry Barcikowskiej. Bo w Nansenie, jak ju kiedyœ pisa³am na ³amach Gazety Mazowieckiej, nie tylko ka dy œpiewaæ mo e... Ale ma te mo liwoœæ wszechstronnego rozwoju osobowoœci, szlifowania talentu, pod okiem zdolnych i zawsze oddanych nauczycieli. O czym najdobitniej œwiadczy to, co zobaczyliœmy w dniu œwiêta szko³y. Profesjonalnie przygotowana gala, scenografia autorstwa pani Bogus³awy WoŸniak kierownika Administracji. Przedsiêwziêcie, które bardzo ciep³o podsumowa³a pani El bieta Smoliñska starosta, ycz¹c m³odzie y i opiekunom dalszych sukcesów na niwie naukowej i artystycznej. Podobne jak pan Dariusz Geller prezes Towarzystwa Polsko - Norweskiego, ycz¹c miêdzy innymi sobie i szkole jak najlepszej wspó³pracy w zacieœnianiu przyjaÿni polsko-norweskiej. Zaœ pani Regina Radziszewska dyrektor ZS, jak przystoi na gospodarza, spiê³a klamr¹ ca³oœæ œwi¹tecznych poczynañ i podziêkowa³a goœciom za uœwietnienie uroczystoœci oraz uczniom, równie tym, których nie by³o widaæ ekipie technicznej, ukrytej za parawanem, i pracownikom szko³y za wk³ad w budowanie klimatu oraz wiêzi poprzez wspólne artystyczne poczynania na bazie merytorycznej wiedzy wyniesionej z lekcji. I zaprosi³a na przys³owiow¹ herbatkê w polskonorweskich tonacjach, w czym nawet aura mia³a swój udzia³, zasypuj¹c œniegiem nie tylko szkoln¹ rzeczywistoœæ i tworz¹c iœcie norweski nastrój. Tekst: Joanna Sztroman CZY GROZI NAM ARMAGEDON CENTRALNY? W latach ma byæ przeprowadzona modernizacja kolejowej linii œrednicowej, przechodz¹cej przez Dworzec Centralny. Jej skutki mog¹ byæ bardziej odczuwalne, ni nieszczêsna budowa tzw. centralnego odcinka drugiej linii metra. Do tego czasu budowa metra na odcinku Rondo Daszyñskiego Dworzec Wileñski wreszcie siê zakoñczy, ale prawdopodobnie rozpoczn¹ siê prace przy wyd³u aniu centralnego odcinka : od Dworca Wileñskiego do Targówka oraz od Ronda Daszyñskiego do Ksiêcia Janusza. Oznacza to ponowne zablokowanie ci¹gu komuni- Mieszkañcy Ursusa zas³uguj¹ na to, aby Zarz¹d i Radni Dzielnicy Ursus dbali o ich interesy i ogl¹dali ka d¹ wydawan¹ z³otówkê. St¹d trudno zaakceptowaæ sytuacjê, kiedy lokalne w³adze p³ac¹ firmie, która posiada monopol na dostawê wszystkich mediów na znacznej powierzchni Ursusa bardzo wysokie ceny za wodê. Woda nie spe³nia norm, a monopolista nie mo e wykazaæ siê zezwoleniem na handel wod¹, której stawki nie zosta³y zaakceptowane przez Radê m.st. Warszawy. W wywiadzie dla Gazety Mazowieckiej z dnia 18 listopada 2013 roku Wiceburmistrz Dzielnicy Ursus Pan Jacek Duchnowski poinformowa³, i umowê z Energetyk¹ Ursus podpisano w oparciu o przedstawiony przez tê firmê (uwaga!) KRS. Nie zapytano o zezwolenie, ani o zatwierdzenie stawek przez sto³ecznych Radnych. Czy to aby nie uchybienie? Warto tutaj zaznaczyæ, e za zabezpieczenie dostaw mediów (czyli miêdzy innymi wody) dla mieszkañców gminy odpowiada lokalna w³adza. Wiêc nale y wymagaæ i oczekiwaæ w najbli szym czasie, i Zarz¹d Dzielnicy Ursus jeszcze w tym roku skutecznie spowoduje wejœcie MPWiK na obszar, gdzie dostawc¹ mediów jest Energetyka Ursus, czyli podmiot, który nie dosyæ, e nie ma zezwolenia na handel wod¹ to ka e sobie za 1 m3 wody p³aciæ ponad 30% wiêcej ni MPWiK! kacyjnego ul. Targowej, a na Woli ci¹gu ulic Kasprzaka, Wolskiej i Górczewskiej. Remont linii œrednicowej obejmie m. in. przebudowê wiaduktów nad Sokol¹, Targow¹ i Zamoyskiego. Na koordynacjê z zamkniêciem ul. Targowej pod budowê metra specjalnie nie nale y liczyæ, gdy obie inwestycje celuj¹ w dotacje unijne w tym samym okresie rozliczeniowym, a wykonywane bêd¹ przez podmioty ca³kiem od siebie niezale - ne. Poci¹gi dalekobie ne maj¹ byæ w tym czasie odprawiane z Dworca Gdañskiego. W odró nieniu od Centralnego, jest on dobrze skomunikowany z metrem, choæ ju dziœ w godzinach szczytu przekraczana jest w nim granica przepustowoœci. By³ wyremontowany w 2010 r., lecz nie wiadomo, czy jego dwa perony wystarcz¹ do obs³ugi ruchu przejêtego z Dworca Centralnego. Dlatego zapewne przeb¹kuje siê od jakiegoœ czasu o reaktywacji Dworca G³ównego przy ul. Towarowej, mog¹cego równie przej¹æ ruch z Centralnego, choæ wydaje siê to niemo - liwe PRZED wy³¹czeniem tego ostatniego z ruchu w 2017 r. Co by³oby mo liwe przed 2017 r. to o ywienie linii kolejowej ³¹cz¹cej Dworzec Gdañski z Zachodnim. Ju dziœ znajduj¹ siê tam dwa przystanki: Warszawa Kadok.na str. 4

4 Masz gara bêdziesz p³aciæ podatek od luksusu Z³a wiadomoœæ: szykuj¹ siê du e podwy ki podatku od nieruchomoœci za miejsca postojowe. Dobra: ma zostaæ zniesiona solidarna odpowiedzialnoœæ wspó³w³aœcicieli hali gara owej. Resort przygotowa³ projekt, który nie tylko nie koñczy absurdalnej dyskusji o podatku od gara y, ale jeszcze j¹ podgrzewa. Obecnie tylko czêœæ podatników p³aci podatek od nieruchomoœci za gara wed³ug 10-krotnie wy- szej stawki ni za mieszkanie (stawka maksymalna od budynków pozosta³ych to 7,73 z³ za 1 mkw. powierzchni u ytkowej, a od mieszkalnych 0,74 z³ za 1 mkw.). W³aœciciele domów w ogóle nie maj¹ z tym problemu jeœli gara jest w bryle budynku, p³ac¹ wed³ug ni szej stawki jak za mieszkanie. Ministerstwo chce jednak wprowadziæ zasadê, zgodnie z któr¹ za gara bêdziemy p³aciæ wszyscy, bez wyj¹tku wed³ug tej wy szej stawki. Dla w³aœcicieli mieszkañ i domów oznacza to roczn¹ podwy kê podatku od nieruchomoœci o co najmniej 100 z³. Oczywiœcie im wiêkszy gara, tym wiêksza podwy - ka. Jeœli ktoœ ma dwustanowiskowy o powierzchni 40 mkw., to wyniesie ona prawie 300 z³ rocznie. Oznacza to, e gara bêdzie opodatkowany jak luksus, na który niewielu mo e sobie pozwoliæ. Tymczasem w miastach brakuje miejsc parkingowych, ulice s¹ pozastawiane samochodami tak, e czêsto nie mo - na przejechaæ. Jak mówi Przemys³aw Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej, miasta powinny zachêcaæ do budowania podziemnych miejsc parkingowych pod budynkami. Ocenia on, e g³ówny problem polega jednak na tym, e ceny miejsc postojowych stosowane przez deweloperów s¹ wysokie. W³aœciciel mieszkania musi dziœ zwykle zap³aciæ za nie kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych (10 40 tys.). Jeœli resort przeforsuje zmiany podatkowe w rz¹dzie i Sejmie, to w³aœciciel miejsca w gara u bêdzie musia³ zap³aciæ dodatkowy wysoki podatek. Jeœli jednak nie wykupi miejsca postojowego i postawi auto na ulicy, nie bêdzie musia³ ponosiæ adnego z tych obci¹ eñ. OG OSZENIE Stawki wy sze ni za mieszkania Nie takiego obrotu sprawy spodziewali siê w³aœciciele gara y i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych i domach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapowiada³o w zesz³ym roku zmiany dotycz¹ce opodatkowania gara y (dotychczasowe budzi³y w¹tpliwoœci interpretacyjne, jak okreœlaæ wysokoœæ daniny), ale podatnicy oczekiwali ujednolicenia stawek poprzez zrównanie ich z tymi dla mieszkañ (w tym roku maksymalnie jest to 0,74 z³ za 1 mkw.). Tymczasem resort w projekcie zmiany ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw zaproponowa³ podwy kê podatku od gara- y. Stawka bêdzie ponad 10 razy wy sza (jak dla budynków pozosta³ych dziœ maksymalnie 7,73 z³ za 1 mkw.). Dotyczy to zarówno mieszkañców bloków czy apartamentowców, którzy maj¹ miejsca w podziemiu budyndok. na str. 7 Wójt Gminy Micha³owice informuje, e w siedzibie Urzêdu Gminy Micha³owice w Regu³ach znajduj¹ siê do wynajêcia: l lokal u ytkowy o pow. 331,29 m2 - lokal w stanie surowym zamkniêtym, usytuowany na II piêtrze budynku, do lokalu prowadzi oddzielne wejœcie z zewn¹trz (klatka schodowa, winda), preferowany czas trwania umowy najmu to 3-10 lat. l lokal u ytkowy o pow. 79,61 m2 lokal w stanie surowym zamkniêtym, usytuowany na parterze budynku, posiada oddzielne wejœcie z zewn¹trz, preferowany czas trwania umowy najmu to 3-10 lat. Szczegó³owych informacji udziela Referat Geodezji i Rolnictwa, pok. 208, tel. (22) lub Wac³aw Werner: takiego cz³owieka siê nie zapomina Wac³aw Werner to profesor fizyki, spo³ecznik pochodz¹cy ze znanej warszawskiej rodziny przemys³owców, który w czasach okupacji przechowa³ w swoim domu w Brwinowie preparat radowy. Wybitnego fizyka wspomina³y podczas spotkania promuj¹cego nowe wydanie Wspomnienia o Profesorze Wac³awie Wernerze jego wnuczki: Maria Werner Mickiewicz, Ma³gorzata Wittels i Ewa Werner-Gzyra. Spotkanie promuj¹ce publikacjê sfinansowan¹ z bud etu gminy Brwinow odby³o siê 7 lutego 2014 roku w Gminnym Oœrodku Kultury w Brwinowie. Autorem ksi¹ ki jest Stanis³aw Werner, syn profesora Wac³awa Wernera. Zas³ugi profesora Wac³awa Wernera dla Brwinowa s¹ nie do przecenienia. W latach udostêpni³ swój dom przy ulicy S³onecznej w Brwinowie na potrzeby szko³y powszechnej. Rodzina Wernerów mieszka- ³a wówczas w Warszawie. Pamiêtam, e przyje d a³y do Brwinowa osoby, które uczy³y siê niegdyœ w naszym domu. Chcia³y wejœæ na chwilê, zobaczyæ miejsce, gdzie kiedyœ mieœci³a siê ich klasa wspomina³a podczas spotkania Maria Werner-Mickiewicz. W czasie okupacji hitlerowskiej Wac³aw Werner uczy³ fizyki na kompletach w Warszawie i w Brwinowie. Pe³ni³ równie funkcjê prezesa Rady G³ównej Opiekuñczej nios¹c pomoc potrzebuj¹cym, poszukuj¹c m.in. miejsca dla wysiedlonych i organizuj¹c kuchniê dla nie maj¹cych œrodków do ycia. Anga owa³ siê w kontakty z osobami zwi¹zanymi ze szkolnictwem konspiracyjnym. Willa przy ulicy S³onecznej by³a te punktem wymiany prasy podziemnej. Profesor Werner zgodzi³ siê równie na ukrycie w o³owianej cegle domu preparatu ra- sprzaka i Warszawa Ko³o, nie ciesz¹ce siê popularnoœci¹ wœród podró nych. Sytuacja zmieni siê z zamkniêciem Dworca Centralnego oraz ulic: Kasprzaka, Wolskiej i Górczewskiej (to z powodu budowy metra). Dla mieszkañców Woli i s¹siednich dzielnic dojazd ze stacji PKP Kasprzaka (przy ul. Kasprzaka) i PKP Ko³o (przy ul. Górczewskiej) bêdzie atrakcyjnym sposobem dotarcia do centrum i centralnego dworca PKP, jakim stanie siê Gdañski. Zmniejszy siê wszak te znaczenie pêtli autobusowej przy Dworcu Centralnym; byæ mo e ZTM zbuduje przy Gdañskim ma³¹ pêtlê (miejsce zasadniczo jest). Kolejarze zapewniaj¹ w³adze miasta, e podczas remontu z Centralnego bêd¹ nadal odprawiane poci¹gi podmiejskie (Kolei Mazowieckich i SKM). Inna grupa kolejarzy ujawni³a jednak niedawno, i w tym samym czasie planowana jest przebudowa samego Dworca Centralnego. Mówili nawet o potrzebie czasowego za- CZY GROZI NAM ARMAGEDON dok. ze str. 3 CENTRALNY? dowego, bêd¹cego w³asnoœci¹ Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. By³ to czyn niebagatelny w przebiegu wojny, a wiêc i dla losów Polski. Dziœ imiê Wac³awa Wernera nosi Biblioteka Publiczna w Brwinowie.Wnuczki profesora zna³y dziadka ju tylko z opowiadañ. O jego zas³ugach dowiadywa³y siê od swoich rodziców, zas³u- onych brwinowian: Marty Jurowskiej-Wernerowej i Stanis³awa Wernera. Siostry zgodnie podkreœlaj¹, ze ich rodzice byli skromnymi osobami i nigdy Potrzebna opieka do starszej osoby w Ursusie. Praca na sta³e. tel Warunki pracy do zugodnienia przez telefon nie odmawiali pomocy potrzebuj¹cym. Za sw¹ spo³ecznikowsk¹ pasjê i zaanga owanie na rzecz rozwijania kultury w Brwinowie otrzymali tytu³y honorowych obywateli Brwinowa. Spotkanie up³ynê³o na wspomnieniach z czasów dzieciñstwa i opowieœciach o sylwetkach i tradycjach w rodzinie Wernerów. Uczestnicy rozwi¹zywali zagadki fizyczne i chemiczne przygotowane w oparciu o publikacje Marty i Stanis³awa Wernerów. Otrzymali te pami¹tkowe egzemplarze Wspomnieñ o Profesorze Ursus NiedŸwiadek salon z aneksem kuchennym + 2 pokoje, blok niski, 2 piêtro w super stanie zamieniê na 2 3 pokoje parter w Ursusie i okolicy. Tel. (22) mkniêcia odcinka Alej Jerozolimskich. eby nie by³o za ³atwo, jeszcze inna grupa kolejarzy finalizuje w³aœnie przetarg na zabudowê ca³ego kompleksu Dworca Gdañskiego piêciu hektarów, na których obok nowego budynku dworca maj¹ stan¹æ biurowce, sklepy i nawet budynki mieszkalne. Przebudowany ma byæ równie wêze³ komunikacyjny, w którym wielk¹ nadziejê pok³adaj¹ kolejarze planuj¹cy modernizacjê linii œrednicowej. Rozpoczêcie prac budowlanych jest planowane na prze³om 2014 i 2015 r. i nie ma takiej ludzkiej si³y, eby dworzec by³ gotowy na 2017 r., kiedy to ma rzekomo przej¹æ ruch z Centralnego. Czy ktoœ nad tym zapanuje? Maciej Bia³ecki

5 Ursus znany w Europie, a wkrótce nawet w Nowym Jorku Wiele dzielnic Warszawy, miast w Polsce przeœciga siê w ró nych urzêdowych konkursach, aby znaleÿæ siê na jak najwy szym miejscu w rankingu gmin, miast, powiatów, itp. Oznacza to oczywiœcie dumê dla w³adz, które stoj¹ na ich czele. Dzielnica Ursus nie bra³a udzia³u w adnym konkursie, a jednak, jak siê okazuje jest bardzo znana poza granicami Niestety, nasza dzielnica s³ynie na razie z niebezpiecznych i zaniedbanych od lat terenów po ZPC Ursus.Pod koniec stycznia na terenach po fabryce traktorów mo na by³o zauwa yæ wzmo ony ruch. Okaza³o siê, e do Ursusa przyjecha³a ekipa z Anglii, aby nakrêciæ kilka scen batalistycznych do w³aœnie tworzonego filmu najprawdopodobniej o tematyce wojennej. Podczas rozmowy, poinformowali Gazetê, e takiego miejsca nigdzie nie byli w stanie znaleÿæ, miejsca, które w XXI wieku wygl¹da jak œwie o po wybuchy II wojny œwiatowej. A zwiedzili wiele miejsc. Czy mieszkañcy Ursusa powinni siê cieszyæ, e tereny po ZPC Ursus, wygl¹daj¹ w³aœnie w ten sposób? I e nawet inne pañstwa, (bo ju nawet nie miasta) wiedz¹, e w naszej dzielnicy s¹ w³aœnie takie zdegradowane tereny? Ekipa z Anglii po nakrêceniu swoich scen wyjecha³a bardzo zadowolona i szczêœliwa, e zrealizowa³a projekt w³aœnie tu w Ursusie przy praktycznie zerowych nak³adach na przygotowanie terenu pod sceny wojenne. Szkoda tylko, e mieszkañcy Ursusa, którzy w wiêkszoœci opowiedzieli siê ju w 2009 roku za planem zagospodarowania dla tego terenu nie mog¹ siê doczekaæ od w³adz miasta konkretnych dzia³añ. Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w opublikowanym artykule dla Gazety Wyborczej z dnia 1 lutego 2014 roku o tytule,,chcê zmieniæ stolicê w nowoczesn¹ metropoliê, jasno podkreœli³a, e jeszcze w tym roku chce rozwi¹zaæ kwestiê planu zagospodarowania terenu po ZPC Ursus. Tyle tylko, e podobne deklaracje by³y sk³adane ju w 2011 roku i kolejnych. Nie mówi¹c ju, e Pani Prezydent rz¹dzi ju drug¹ kadencjê, wiêc to rozwi¹zywanie kwestii planu trwa ju trochê d³ugo. Pani Prezydent w artykule twierdzi, e kwestia planu w Ursusie nie jest ³atwa, gdy œcieraj¹ siê w Ursusie racje przemys³owców i inwestorów. Czy by Wiceprezydenci z Platformy Obywatelskiej pe³ni¹cy swe funkcje w Ursusie od 2010 roku nie potrafili przekazaæ wy ej przez te prawie cztery lata jasnej informacji, e przemys³ (generalnie rodem z ubieg³ego wieku) pozosta³ obecnie na kilku hektarach. W stosunku do powierzchni planu 220 hektarów stanowi jedynie parê procent ca³ego obszaru. Powszechnie wiadomo, e ponad 90% w³aœcicieli poprzemys³owych terenów chce wy³o onego ju dwukrotnie planu. St¹d ca³kowicie nie rozumiemy rozterek Pani Prezydent, która powinna problematyczne kwestie szybko rozwi¹zywaæ, tak jak przywo³any przez ni¹ w artykule burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg. Pani Prezydent informuje, e plany obci¹ aj¹ bud et, gdy miasto musi wykupiæ tereny pod szko³y i drogi. Czy - by Pani Prezydent, czy te osoby przez ni¹ mianowane nie pamiêta³y, e najwiêkszy inwestor na poprzemys³owym terenie w Ursusie chce bezp³atnie oddaæ swoje tereny miastu i od 2011 roku nie mo e doprosiæ siê finalizacji umowy w tej kwestii z zespo- ³em negocjacyjnym powo³anym przez Pani¹ Prezydent. Kto w urzêdzie miasta jest odpowiedzialny za obecny stan rzeczy dotycz¹cy przecie korzystnej dla miasta umowy nie wiadomo. Biuro Gospodarki Nieruchomoœciami miasta czeka na ruchy innego biura, itd. Spychologia? Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego miasta czeka od miesi¹ca, a miejscy prawnicy zakoñcz¹ czytaæ plan, który by³ ju dwukrotnie wyk³adany. Co wiêc robili wczeœniej? Gdzie ta gospodarnoœæ, o której mówi Urz¹d miasta? Miasto chyba zapomnia³o równie o bezpieczeñstwie energetycznym dzielnicy. Monopolista na znacznej czêœci Ursusa w dostawie wszystkich mediów, czyli spó³ka Energetyka Ursus g³ówny przeciwnik planu prze³amuj¹cego monopol ma od lat powa ne k³opoty finansowe. S¹d w lutym br. ustanowi³ nadzór s¹dowy nad Energetyk¹ Ursus, kolejnym krokiem mo e byæ og³oszeniem upad³oœci Energetyki Ursus. Ale tym zdaje siê nie przejmowaæ Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy. Czy to Biuro ma plan awaryjny? Obecnie, w roku wyborczym, bêdziemy z uwag¹ patrzyli na dzia³ania Pani Prezydent i innych polityków i samorz¹dowców wszystkich partii i stowarzyszeñ dotycz¹ce planu dla zdegradowanych terenów w Ursusie (i nie tylko). Bêdziemy informowaæ naszych Czytelników na bie- ¹co. Miejmy nadziejê, e tym razem to nie tylko s³owa, ale równie widoczne bêd¹ czyny. Chcemy jednoczeœnie zauwa yæ, e z uwagi na zbli aj¹ce siê wybory ten rok jest dla rz¹dz¹cych nieco krótszy ni zazwyczaj. (eska). 5

6 Ursus rozwija siê pomimo kryzysu Burmistrz dzielnicy Ursus - Wies³aw Krzemieñ podsumowuje swoj¹ 4-letni¹ kadencjê Za nami rok 2013, dla Dzielnicy Ursus mo na go okreœliæ jako zró nicowany, gdy z jednej strony borykaliœmy siê, podobnie jak pozosta³e dzielnice, z problemem niewielkiego bud etu, z drugiej zaœ oddano do u ytku niezwykle wa ne inwestycje, które unowoczeœniaj¹ i w zdecydowany sposób przyczyniaj¹ siê do rozwoju dzielnicy. Co do bud etu, Zarz¹d od pocz¹tku 2013r. uzgodni³ niedobory zaplanowane proporcjonalnie we wszystkich sferach dzia³alnoœci w wysokoœci ponad 7 mln z³ i w takiej formie zosta³ on przedstawiony Radzie Dzielnicy, a nastêpnie Pani Prezydent oraz Radzie Warszawy. Niedobory by³y podstaw¹ do stosowania polityki oszczêdnoœciowej, koniecznoœci wyznaczenia priorytetów w wydatkach przez wszystkie jednostki organizacyjne, o czym niejednokrotnie przypomina³em w trakcie roku jego kierownikom. Na pewno najtrudniej by³o przestrzegaæ tej zasady w przypadku oœwiaty, dla której wydatki stanowi¹ ponad 50% naszego bud etu. Jako cz³onek zarz¹du odpowiadaj¹cy za w³aœciwe funkcjonowanie tej sfery dzia³alnoœci, osobiœcie opracowywa³em z dyrektorami ursuskich placówek odpowiedni¹ politykê finansow¹. Naszym celem by³o ustalenie takich dzia³añ, które przyczyni³yby siê do powstawania oszczêdnoœci, nie doprowadzaj¹c przy tym do obni enia standardów, czyli pogorszenia jakoœci opieki i nauczania w przedszkolach i szko³ach. Dlatego poza koncentracj¹ na oszczêdnoœciach, podejmowaliœmy kroki zmierzaj¹ce do pozyskania dodatkowych œrodków z bud etu miasta, co w znacznej mierze uda³o siê osi¹gn¹æ. Dziêki nim mogliœmy przeprowadziæ w 2013 roku niezbêdn¹ w oœwiacie reorganizacjê, polegaj¹c¹ na przeniesieniu Zespo³u Szkó³ nr 42 z budynku na ul. Koniñskiej do nowej lokalizacji na ul. Dzieci Warszawy 42 oraz uruchomieniu oddzia³ów zamiejscowych Szko³y Podstawowej nr 4 w budynku przy Koniñskiej, co pozwoli³o unikn¹æ trzeciej zmiany w klasach 0-3. Dzia³ania te wi¹za³y siê z koniecznoœci¹ zaadaptowania i wyposa enia pomieszczeñ w obu placówkach, nie dokonalibyœmy tego bez dodatkowych œrodków finansowych, uzyskaliœmy je dziêki przychylnoœci skarbnika m.st. Warszawy oraz Biura Edukacji. Chcemy, aby nowopowsta³y budynek Szko³y Podstawowej sta³ siê placówk¹, która bêdzie odci¹ aæ przepe³nione szko³y w Dzielnicy, dlatego w 2014 r. planujemy przyst¹piæ do rozbudowy filii Szko- ³y Podstawowej nr 4 przy ul. Koniñskiej o kolejnych 15 oddzia³ów, prace potrwaj¹ dwa lata i zakoñcz¹ siê w 2015r. Bardzo wa n¹ inwestycj¹ dzielnicow¹, któr¹ uda³o siê zakoñczyæ w 2013 roku jest ³obek przy ul. Czerwona Droga, gdzie znalaz³o opiekê 96 dzieci. W tym samym budynku funkcjonuje kolejna, nowoczesna filia Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa maj¹ca za zadanie obs³ugê mieszkañców Go³¹bek. Wracaj¹c do rozdysponowania œrodków pozyskanych w roku 2013: czêœæ z nich przeznaczyliœmy na modernizacjê boisk szkolnych przy SP nr 11 jako œrodki inwestycyjne, ponadto otrzymaliœmy pieni¹dze z rezerwy Biura Edukacji, które zosta³y skierowane m.in. na dotacje dla szkó³ i przedszkoli niepublicznych. Coraz wiêcej mieszkañców stolicy, w tym tak e Ursusa, przywi¹zuje wagê do zdrowego trybu ycia, uprawia sporty, dlatego i w tej dziedzinie nastêpuje du y progres, dochodzi do poszerzenia oferty aktywnego spêdzania czasu. W grudniu 2013 r. przed zatwierdzeniem bud etu pozyskaliœmy dodatkowe œrodki na budowê stacji rowerowych Veturilo oraz bie ni na stadionie przy OSiR na ul. Sosnkowskiego, a w ramach projektu Warszawa w dobrej kondycji zostan¹ zainstalowane trzy si³ownie plenerowe: w Parku Achera, przy OSiR na ul. Sosnkowskiego oraz na ul. Zag³oby w pobli u Przedszkola nr 343. Ich lokalizacje s¹ wynikiem konsultacji spo³ecznych przeprowadzonych jesieni¹ 2013r. wœród mieszkañców Ursusa. Ponadto uda³o siê pozyskaæ ponad 2 mln z³ dofinansowania do zadania w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Ursus pn. Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno-spo³eczne i opiekuñcze oraz Odnowa szaty roœlinnej i nawierzchni w Parku Achera. Pozyskane œrodki zosta³y przeznaczone na modernizacjê podwórek i altanek œmietnikowych na Starym Ursusie, prace te równie zosta³y poprzedzone konsultacjami spo³ecznymi. W 2013 r. wybudowano i przebudowano zaplanowane altanki œmietnikowe, a kolejnym realizowanym w 2014 r. dzia³aniem bêdzie modernizacja oœwietlenia. Ostatni¹ wa n¹ inwestycj¹, do której nale y nawi¹zaæ, jest rozpoczêta w 2013 r. termomodernizacja budynku Urzêdu Dzielnicy Ursus, po jej zakoñczeniu nast¹pi¹ znaczne oszczêdnoœci zu yciu energii. Warto przypomnieæ, e w listopadzie Rada Warszawy uchwali³a pierwszy, od dawna oczekiwany, plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Ursus. Obejmuje obszar: Ry owa- Kleszczowa-Al.Jerozolimskie-Dzieci Warszawy, zapewnia tereny pod budowê dróg, szko³y, przedszkola, budownictwa mieszkaniowego z uwzglêdnieniem przestrzeni us³ugowej oraz zwiêkszenie powierzchni cmentarnej. Takie plany ³¹cz¹ siê z koniecznoœci¹ pozyskania œrodków w wysokoœci kilkudziesiêciu mln z³ na wykup dzia- ³ek, na których powstanie opisana infrastruktura, bo niestety w chwili obecnej nie posiadamy takich œrodków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W grudniu 2013 r. uda³o siê doprowadziæ do podpisania porozumienia pomiêdzy m.st. Warszawa, Pruszkowem oraz gminami Micha³owice i Piastów przy udziale GDDKiA oraz Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy kolektora deszczowego w ul. Ry owej i Al. Jerozolimskich prowadz¹cego do rowu U1 wraz z jego przebudow¹ i budow¹ zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. To niezwykle wa na i d³ugoterminowa inwestycja, której zakoñczenie przewidujemy w 2017r. Doprowadzi do zakoñczenia podtopieñ, które czêsto mia- ³y miejsce w Ursusie na obszarze Skoroszy w trakcie tzw. deszczy nawalnych. W kwestii komunikacji mieszkañcy mog¹ ju odczuæ du e zmiany w po³¹czeniach drogowych i kolejowych, a to za spraw¹ du ych inwestycji doprowadzonych do koñca przez Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych, Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad i PKP. ZMID w po- ³owie roku odda³ do u ytkowania ul. Nowolazurow¹ na odcinku ks. J. Chroœcickiego Al. Jerozolimskie, kontynuacj¹ prac jest umowa podpisana w styczniu br. na budowê kolejnego etapu ul. Nowolazurowej: od ks. J. Chroœcickiego do Po³czyñskiej z terminem zakoñczenia prac wyznaczonym na 2015r. Ponadto tu przed Bo ym Narodzeniem GDDKiA udostêpni³a kierowcom Wêz³y Salomea i Opacz oraz przed- ³u enie ul. Gierdziejewskiego do ul. Po³czyñskiej, a wczeœniej trasê S-2. Na osiedlu NiedŸwiadek, po 40 latach oczekiwania, zosta³a uruchomiona przez PKP nowa stacja kolejowa Ursus-NiedŸwiadek, któr¹ od 7 stycznia br. mieszkañcy dzielnicy i okolic mog¹ dostaæ siê do centrum miasta w ok. 20 min. korzystaj¹c z poci¹gów SKM i Kolei Mazowieckich. Bud et na 2014 rok jest ju zatwierdzony i podobnie do 2013 r. zawiera niedobory w wysokoœci prawie 8 mln z³. Oznacza to, e czeka nas kolejny trudny rok, w którym skupimy siê na priorytetach, ale dotychczasowe doœwiadczenia pokazuj¹, e pomimo niedoborów jesteœmy sobie w stanie poradziæ. W zakresie inwestycji planujemy wykonaæ dwa etapy prac zwi¹zanych z budow¹ dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini¹ kolejow¹ Warszawa-Katowice: budowa ronda z wraz z drog¹ dojazdow¹ do linii rozgraniczaj¹cych trasy POW oraz odc. S³upskiej od Szomañskiego do drogi technicznej wzd³u POW, dokoñczymy termomodernizacjê budynku Urzêdu Dzielnicy, przeprowadzimy wykup gruntów pod ul. ywieck¹ i jak ju wspomina³em, planujemy rozbudowê szko³y przy ul. Koniñskiej. Rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z budow¹ nowej pêtli autobusowej na Osiedlu NiedŸwiadek, nast¹pi¹ tak e naprawy i remonty niektórych dróg m.in.: remont ul. Krawczyka, Wiosny Ludów na odcinku Dzieci Warszawy-Opieñskiego, ul. Szamoty oraz ul. Skoroszewska, na bie ¹ce prace zwi¹zane z napraw¹ nawierzchni dróg i chodników przeznaczyliœmy 600 tyœ. z³, a ca³oœæ prac zwi¹zanych ze zmianami w infrastrukturze drogowej zarz¹dzanej przez Urz¹d Dzielnicy wyniesie ponad 2,3 mln z³. Wies³aw Krzemieñ Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

7 ków, jak równie w³aœcicieli domów, którzy maj¹ gara w bryle budynku. Mieszkanie z miejscem Zaproponowane przez resort cyfryzacji zmiany oznaczaj¹ wiêc wiêksze wp³ywy dla gmin i podwy ki dla podatników. Jeœli w³aœciciel p³aci³ dotychczas podatek za gara wed³ug stawki dla mieszkañ, to bior¹c pod uwagê stawki maksymalne od budynków mieszkalnych i pozosta³ych obowi¹zuj¹ce w tym roku, ró - nica w podatku od 1 mkw. powierzchni gara u wyniesie 6,99 z³. A zatem podatnik maj¹cy gara o powierzchni 20 mkw. zap³aci³by wiêcej o 139,8 z³ rocznie. Po zmianach danina za miejsce postojowe mo e kilkakrotnie przewy szyæ tê za ca³e mieszkanie. Za³ó my, e podatnik ma dwupokojowy lokal o powierzchni u ytkowej 50 mkw. i 15 mkw. gara u w podziemiu budynku. Jeœli w gminie lub mieœcie obowi¹zuj¹ stawki maksymalne (rady gmin i miast mog¹ je obni- Masz gara bêdziesz p³aciæ podatek od luksusu dok. ze str. 4 Spadek konsumpcji okaza³ siê wiêkszy od tego zak³adanego przez producentów. Spodziewali siê oni dynamiki zbli onej do tej z ostatnich lat, czyli obni ki w granicach 2 3 mld sztuk. Tymczasem rynek, wed³ug danych Cyber Service, skurczy³ siê z 52,1 mld w 2012 r. do 46,6 mld w 2013 r., czyli o 5,5 mld sztuk. Ostatni tak du y spadek mia³ miejsce w 2008 r., kiedy to rynek zmala³ o 6,8 mld sztuk.bran a wskazuje kilka powodów, dla których tak siê sta³o. Po pierwsze odpowiedzialnoœci¹ za kurczenie siê legalnego rynku obarcza z³¹ politykê akcyzow¹ pañstwa. Tempo podwy ek by³o znacznie szybsze ni wymagane przez Uniê Europejsk¹. Przestrzegaliœmy przed tym, jaki to bêdzie mia³o skutek. Polska jest zobowi¹zana osi¹gn¹æ akcyzê w wysokoœci 90 euro na 1000 sztuk papierosów do 1 stycznia 2018 r. Tymczasem ju w roku 2013 osi¹gnêliœmy poziom 87,48 euro na 1000 sztuk wyjaœnia Gra yna Soko³owska z Imperial aæ), to za mieszkanie zap³aci rocznie 37 z³ podatku, a za gara 115,95 z³. Dom z gara em Osoby, które maj¹ gara e w bryle jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zap³ac¹ podatek od nieruchomoœci wed³ug stawki w³aœciwej dla budynków lub ich czêœci pozosta³ych. Gara e w budownictwie jednorodzinnym s¹ zazwyczaj wiêksze ni miejsca postojowe w blokach. A zatem podwy ki podatku dotkn¹ mocniej w³aœcicieli domów ni mieszkañ. Przyk³adowo, posiadacz domu z gara em o powierzchni 40 mkw. w tym roku zap³aci maksymalnie 29,6 z³ od czêœci gara owej, a po zmianach bêdzie musia³ uiœciæ 309,2 z³ rocznie. Ujednolicenie zasad Dotychczas czêœæ gmin przyjmowa³a, e za gara czy miejsce postojowe nale y uiœciæ podatek wed³ug stawek mieszkalnych, a czêœæ e wed³ug stawek dla budynków pozosta³ych. Nie dziêkujê ju nie palê!! Ubieg³y rok przyniós³ kolejny spadek sprzeda y papierosów z banderol¹. To efekt nie tylko wzrostu akcyzy oraz luki w prawie. Klientów koncernom odbieraj¹ równie elektroniczne produkty. Tobacco. W sumie w ostatnim dziesiêcioleciu kwota akcyzy w cenie papierosów zwiêkszy³a siê o niemal 200 proc. Kolejny powód to dynamiczny rozwój rynku e-papierosów podpowiada Magdalena W³odarczyk, dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Przemys³u Tytoniowego.Wed³ug badañ Stowarzyszenia na rzecz E-palenia w Polsce jest ok. 1,2 mln u ytkowników papierosów elektronicznych, a wartoœæ rynku siêga 1,5 mld z³. Oznacza to niemal podwojenie rynku od 2012 r. Wreszcie do skurczenia siê legalnego rynku przyczyni³a siê luka prawna, za spraw¹ której susz tytoniowy o du ej wilgotnoœci by³ oferowany bez akcyzy, czyli w cenie 218,40 z³ za kilogram.jak przypomina Krzysztof Gawron, w³aœciciel firmy Infoster z Tarnowa, która specjalizuje siê w produkcji i monta u automatów us³ugowych do nabijania gilz papierosowych, w prawie nie by³o definicji suszu tytoniowego. A dok³adnie brakowa- ³o normy oraz wyk³adni, które W praktyce w³aœciciele, którzy mieli jeden akt notarialny na mieszkanie i drugi na miejsce postojowe, musz¹ zap³aciæ wysoki podatek od gara u. Z kolei jeœli mieszkanie i gara by³y ujête w jednym akcie notarialnym, to p³acili od ca³oœci wed³ug niskiej stawki mieszkalnej. Zdaniem dr. Rafa³a Dowgiera z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Bia³ymstoku, w projekcie wadliwie zmodyfikowano przepisy dotycz¹ce stawki dla budynków mieszkalnych. Ekspert podkreœla, e jego autorzy nie zrozumieli sensu uchwa³y NSA. Orzeczenie to t³umaczy dotyczy³o wy- ³¹cznie sytuacji, w których gara znajduj¹cy siê w bryle budynku mieszkalnego stanowi³ odrêbn¹ nieruchomoœæ lokalow¹. Z tego wzglêdu, bêd¹c odrêbnym przedmiotem opodatkowania (lokal inny ni mieszkalny), nie podlega³ opodatkowaniu stawk¹ w³aœciw¹ dla budynków mieszkalnych. Tymczasem projektowana zmiana art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z póÿn. zm.) okreœlaj¹cego stawkê dla budynków mieszkalnych skutkuje wy³¹czeniem z opodatkowania ni¹ czêœci zajêtych na gara e, nawet wtedy, gdy nie s¹ odrêbnymi pod wzglêdem prawnym nieruchomoœciami. W praktyce problem bêdzie zw³aszcza z gara ami znajduj¹cymi siê w bryle domu jednorodzinnego. Projekt zak³ada, e nie bêd¹ opodatkowane stawk¹ mieszkaln¹. Rafa³ Dowgier zwraca uwagê, e w takim przypadku nie bêdzie dla nich ustalonej adnej stawki podatku, poniewa czêœæ gara owa pod wzglêdem prawnym jest dalej uznawana za czêœæ budynku mieszkalnego, a zatem nie mo e byæ traktowana jako budynek pozosta³y czy te zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Z kolei Bogumi³ Pahl przyznaje, e gara e w budownictwie wielorodzinnym (blokach, apartamentowcach) nie s¹ obiektami okreœla³yby, czym jest suchy tytoñ i jaka jest jego wilgotnoœæ. Istnia³a jednak norma na tytoñ mokry. To doprowadzi³o do rozwoju handlu nieopodatkowanym tytoniem, a tym samym rozwoju szarej strefy. W 2012 r. by³a ona szacowana na ponad 13 mld sztuk, z czego 7 mld sztuk stanowi³y papierosy przemycane, a blisko 6,5 mld sztuk te wykonane z tytoniu do palenia. Stanowi³o to w sumie ok proc. ca³ego rynku tytoniowego. Ubieg³y rok spowodowa³ wzrost szarej strefy nawet o 1,5 mld sztuk. W najwiêkszym stopniu sta³o siê to w³aœnie za spraw¹ tytoniu do palenia, przez który zwiêkszy³a siê o blisko 1 mld sztuk papierosów (po przeliczeniu z kilograma na liczbê sztuk), z poziomu 57 proc. w 2012 r. do 63 proc. w 2013 r. Polska nie jest osamotniona. Podobnie sta³o siê na Litwie, otwie i w Estonii, gdzie podwy - ki akcyzy te doprowadzi³y do wzrostu szarej strefy do kilkudziesiêciu procent konsumpcji. Ministerstwo Finansów w styczniu poda³o oficjalne dane dotycz¹ce wartoœci szarej strefy rynku tytoniowego w Polsce w 2012 r. Wed³ug urzêdników resortu straty bud etu pañstwa zwi¹zane z obrotem papierosami pochodz¹cymi z nielegalnych Ÿróde³ siêgaj¹ 2,7 mld z³ w skali roku, zaœ spowodowane handlem nielegalnym tytoniem do palenia to blisko 2 mld z³. W pierwszym pó³roczu 2013 r. wp³ywy z akcyzy tytoniowej wynios³y 8,6 mld z³ wobec 9,1 mld z³ rok wczeœniej. Dane za ca³y rok nie s¹ jeszcze znane. Jak dowiedzieliœmy siê w resorcie finansów, wci¹ nie zosta³y podliczone wp³ywy za grudzieñ. Po 11 miesi¹cach widaæ jednak, e tendencja jest wci¹ spadkowa. Wp³ywy wynios³y w tym czasie 16,7 mld z³. Rok wczeœniej by³o to 17,12 mld z³. Zdaniem producentów nie nale y liczyæ na odwrócenie siê trendu. Od stycznia tego roku nast¹pi³a bowiem kolejna 5-proc. podwy ka akcyzy na wyroby tytoniowe, na skutek której czêœæ kwotowa wzros³a z 188 do 206,76 z³ na 1000 sztuk papierosów, a procentowa pozosta³a bez zmian, czyli na poziomie 31,41 proc. W praktyce prze³o y³o siê to na wzrost ceny papierosów o ok. 1 z³. Tym samym za paczkê najtañszych trzeba zap³aciæ ok. 12 z³. To o po³owê wiêcej ni za papierosy na czarnym rynku. W ci¹gu 10 lat akcyza na cenie paczki wzros³a o 200% gazetaprawna.pl -przedruk wykorzystywanymi w celach mieszkalnych, tak wiêc brak jest racjonalnych powodów, aby traktowaæ je na równi z budynkami mieszkalnymi. B³êdna definicja Projekt nowelizacji wprowadza równie definicjê gara u. Proponuje siê, aby za taki uznaæ budynek lub jego czêœæ przeznaczon¹ konstrukcyjnie do przechowywania i niezawodowej obs³ugi samochodów osobowych.w ocenie Rafa³a Dowgiera zaproponowana definicja niczego nie wyjaœnia. Ka dy budynek lub jego czêœæ, w której mo e byæ przechowywany pojazd, nale a³oby uznaæ za gara, a wiêc tak e np. halê fabryczn¹ czy stodo³ê uwa a. Odpowiedzialnoœæ Ostatnia zmiana dotycz¹ca gara y polega na modyfikacji zasad odpowiedzialnoœci solidarnej wspó³w³aœcicieli. Bogumi³ Pahl wyjaœnia, e obecnie je eli jest jedna hala gara owa i ma 150 wspó³w³aœcicieli, to ka dy z nich odpowiada za podatek od ca³ej hali. Jak dodaje Ireneusz Krawczyk, radca prawny i partner w O óg i Wspólnicy, oznacza to, e ka dy ze wspó³w³aœcicieli ma obowi¹zek zap³aty podatku od ca³ej nieruchomoœci (a nie wed³ug swojego udzia³u), a zap³acenie ca³ego podatku przez któregokolwiek ze wspó³w³aœcicieli zwalnia z tego obowi¹zku pozosta³ych. W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialnoœci solidarnej powoduje wiele konfliktów miêdzy podatnikami a organami podatkowymi, gdy ci pierwsi nie akceptuj¹ zasady odpowiedzialnoœci solidarnej stwierdza Ireneusz Krawczyk.Projekt zmian zak³ada, e podatnicy bêd¹ op³acali podatek tylko od ich czêœci (udzia³u). Eksperci oceniaj¹, e to dobra zmiana, ale uwa aj¹, e nale a³oby pójœæ jeszcze dalej. Bogumi³ Pahl zwraca uwagê, e problem solidarnej odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania podatkowe dotyczy nie tylko gara- y, ale równie innych sytuacji, np. gruntu pod drog¹ znajduj¹c¹ siê na osiedlu domów jednorodzinnych stanowi¹c¹ wspó³w³asnoœæ 60 osób. Wed³ug ekspertów pomys³ zniesienia odpowiedzialnoœci solidarnej powinien wiêc dotyczyæ wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania (budynków i ich czêœci, budowli oraz gruntów), a nie tylko gara y. Etap legislacyjny Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych US UGI HYDRAULICZNE Tel , INFORMACJA BURMISTRZA O AROWA MAZOWIECKIEGO W siedzibie Urzêdu Miejskiego w O arowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 zosta³ wywieszony wykaz dotycz¹cy nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier awienia. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod nr tel. 22/ Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 7

8

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy 15/2016r. Załącznik nr 1/1... nazwa i adres wykonawcy... pieczęć zamawiającego...... ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy 15/2016r. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe

Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce. Zapytanie ofertowe Dotyczy realizacji projektu w ramach PO KL Numer wniosku o dofinansowanie: WND-POKL.09.01.01-26-044/13 Tytuł projektu: Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza

Informacja. Nr 56. Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami. Małgorzata Wiśnicka-Hińcza KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wydatki budżetu państwa w 1992 r. na cele związane z budownictwem i gospodarką mieszkaniami Lipiec 1992 Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R.

INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJA O SPOSOBIE KALKULOWANIA DOCHODÓW DO BUDŻETU GMINY CZAPLINEK NA 2012 R. 1. Subwencje z budżetu państwa oraz udziały podatku dochodowym od osób fizycznych ujęto w wysokości podanej

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: październik 2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464-23-15 faks 22 846-76-67

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści:

a..., zwanego w dalszym ciągu umowy Dzierżawcą, została zawarta umowa dzierżawy o następującej treści: Projekt UMOWA DZIERŻAWY Nr... Zawarta w dniu pomiędzy gminą Jeżewo, reprezentowaną przez : 1. Wójta Gminy Jeżewo P. Mieczysława Pikułę, 2. Skarbnika Gminy Jeżewo P. Szymona Górskiego zwanych w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy

Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów m. st. Warszawy Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Mokotów Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Finansów 1,0 etat ( Specjalista ) I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości. Przepisy ogólne UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE?

Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Przemysł i Handel Naftowy 2012 1 Debata: SZARA STREFA ILE NAS TO KOSZTUJE? Moderator: red. Beata Pustuła Uczestnicy (kolejność alfabetyczna): 1. Bogdan Kucharski,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego Informacje ogólne Umowa najmu Przez umowę najmu lokalu użytkowego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal o takim przeznaczeniu do używania przez czas oznaczony lub

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo