Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 reklama r. NR 02 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXIII ISSN o g ³ o s z e n i e PILNE: Prezes Energetyki Ursus Wyrok nie jest prawomocny, ale jednoznacznie potwierdza koniecznoœæ wprowadzenia MPWiK na obszar w Ursusie, gdzie jedynym gestorem wszystkich mediów jest Energetyka Ursus. W przeciwnym razie, nie tylko mieszkañcy bêd¹ p³acili w Warszawie najwy sz¹ cenê za wodê o s³abej jakoœci, ale równie mog¹ zostaæ pozbawieni jej dostaw. Jak powszechnie wiadomo, infrastruktura, któr¹ Energetyka Ursus dostarcza wodê jest przestarza³a i wysoce awaryjna. Dodatkowo, Energetyka Ursus bezprawnie ko- ukarany za handel wod¹ 5 lutego 2014 roku S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy wyda³ wyrok uznaj¹c prezesa Energetyki Ursus sp. z o.o. Bogdana B. winnym handlu wod¹ przeznaczon¹ na cele spo ywcze bez posiadania koniecznych zezwoleñ Z OTYCH NAGRODY rzysta z nieruchomoœci, na której znajduj¹ siê przepompownie, czy te stacje uzdatniania wody. Energetyka Ursus nie jest równie w³aœcicielem studni, z których czerpie wodê. Sprawy s¹dowe o wydanie nieruchomoœci zakoñcz¹ siê nied³ugo. Wiele wskazuje na to, e Energetyka Ursus je przegra, a wtedy nie bêdzie ju mia³a dostêpu do Ÿróde³ wody, czy te hydroforni oraz stacji uzdatniania wody. Nie bez znaczenia jest równie dramatyczna sytuacja finansowa Energetyki Ursus. Jak ju pisaliœmy, jedyna nieruchomoœæ Energetyki Ursus na poprzemys³owym terenie w Ursusie, na której zlokalizowania jest nieekologiczna elektrociep³ownia jest obci¹ ona licznymi hipotekami, których wartoœæ wynosi blisko 19 milionów z³otych (ponad 12 milionów z³otych ZUS, oko³o 6 milionów dla spó³ek z grupy Celtic i ponad milion dla firmy BBB). Dwa konta firmowe Energetyki Ursus zajête s¹ przez komorników (w tym komornika dzia³aj¹cego na rzecz Urzêdu Skarbowego), a s¹d ustala kolejnoœæ zaspokajania ich roszczeñ. Jak wynika z informacji uzyskanej od pracownika Energetyki Ursus, istnieje podejrzenie, Od pewnego czasu na tereny po by³ych ZPC Ursus nale ¹ce do Celtic Property Developments S.A., notorycznie wyrzucane s¹ œmieci przez nieznane osoby. Dlatego te Celtic postanowi³ zwalczyæ ten niebezpieczny proceder. Osobie, która pomo e lub przys³u y siê do z³apania osób podrzucaj¹cych œmieci na nieruchomoœci Celtic w Ursusie firma wyp³aci 1000 z³otych nagrody. Wszelkie informacjê, np. zdjêcia z zajœcia, dane personalne osoby lub osób, nr rejestracyjny pojazdu, jego kolor i marka, prosimy przesy³aæ na adres Redakcji Gazety Mazowieckiej, lub zg³aszaæ informacje telefonicznie pod numerem e jej prezes wyprowadza pieni¹dze do innej spó³ki nale ¹cej do niego z pominiêciem wierzycieli Energetyki Ursus (wg prawników takie dzia³ania s¹ bezprawne). Nale y zapytaæ Zarz¹d Dzielnicy Ursus, co zrobi³, aby zminimalizowaæ skutki ewentualnej przerwy w dostawach wody, czy innych mediów na wypadek upad³oœci Energetyki Ursus. dok. na str. 3 Veturilo dla Ursusa Dzielnica Ursus od wielu lat szybko siê rozwija. W dynamicznym tempie przybywa mieszkañców. S¹ to zazwyczaj ludzie m³odzi, dla których wa ny jest aktywny wypoczynek. Maj¹c na uwadze powy sze oczekiwania, w Ursusie z roku na rok przybywa liczba nowych dróg i œcie ek rowerowych. W tym kontekœcie coraz wyraÿniejszy staje siê brak mo liwoœci u ytkowania miejskich rowerów Veturilo. W Warszawie dzia³a obecnie ponad 170 stacji Veturilo, w których rowerzyœci maj¹ do dyspozycji ponad 2500 rowerów. Korzystanie z systemu Veturilo mo liwe jest od marca do listopada, a sam system jest prosty i przystêpny cenowo. Pierwsze 20 minut jazdy jest ca³kowicie darmowe, zaœ pierwsza godzina kosztuje symboliczn¹ z³otówkê. Wszystko to sprawia, e system Veturilo zyskuje na popularnoœci, a liczba jego u ytkowników bardzo szybko wzrasta. Maj¹c na uwadze fakt, i Dzielnica Ursus jest jedn¹ z 4 dzielnic Warszawy, w których nadal nie funkcjonuje system Veturilo oraz wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców radni i cz³onkowie Platformy Obywatelskiej w Ursusie wyst¹pili z wnioskiem do Komisji Bud etu Rady m.st. Warszawy o wprowadzenie w dzielnicowym bud ecie naszej Dzielnicy na 2014 rok zadania Zainstalowanie piêciu stacji rowerowych Veturilo. ¹czny koszt realizacji tego zadania wyniesie kilkaset tysiêcy z³otych. Za poœrednictwem strony internetowej mieszkañcy naszej Dzielnicy mieli mo liwoœæ wsparcia inicjatywy. Do po³owy stycznia 2014 r. swój g³os za poœrednictwem strony internetowej odda³o 150 osób. Najbardziej popularne lokalizacje to wed³ug naszych mieszkañców PKP Ursus przy ulicy Cierlickiej 67 g³osów, PKP Ursus-NiedŸwiadek przy ulicy Orl¹t Lwowskich 33 g³osy oraz skrzy owanie ulic Prystora i Skoroszewskiej równie 33 g³osy. Strona daje równie mo liwoœæ wyra enia opinii i uwag poprzez formularz kontaktowy. Je eli pomys³ wprowadzenia systemu Veturilo w naszej Dzielnicy oka e siê popularny i trafiony pierwsi mieszkañcy naszej Dzielnicy wypo ycz¹ miejski rower w systemie Veturilo ju latem.. Rafa³ W³odarczyk Radny Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

2 Nowe, ciekawe produkty bankowe w Banku Spó³dzielczym w Pruszkowie Pierwszym z nich jest bardzo korzystna terminowa lokata oszczêdnoœciowa Pod Parasolem. Umowa lokaty Pod Parasolem zawierana jest na okres dwunastu jednomiesiêcznych okresów oprocentowanych wed³ug sta³ych stóp procentowych (okreœlanych w stosunku rocznym), zró nicowanych w poszczególnych okresach lokacyjnych. Oprocentowanie lokaty jest progresywne tzn. zwiêksza siê z miesi¹ca na miesi¹c a do 6,10% w skali roku w ostatnim, dwunastym miesi¹cu trwania lokaty. Minimalna kwota lokaty z³ sprawia, e mog¹ z niej skorzystaæ osoby nie posiadaj¹ce du ych oszczêdnoœci. Atutem lokaty Pod Parasolem jest mo liwoœæ zerwania lokaty po up³ywie kolejnych miesiêcy bez utraty odsetek za dotychczasowy okres deponowania. Drugim produktem oferowanym od stycznia w naszym Banku jest Dobry Kredyt. Zaletami tego kredy- tu s¹ przede wszystkim oprocentowanie (12% w skali roku), prowizja za udzielenie kredytu w wysokoœci 2% kwoty kredytu oraz rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO), która wynosi jednie 14,57%. D³ugi okres kredytowania do 50 miesiêcy sprawia, e rata kredytu nie bêdzie du ym obci¹ eniem dla domowego bud etu. Wiêcej informacji na temat nowych produktów uzyskaj¹ Pañstwo w placówkach Banku, do których serdecznie zapraszamy. Podane poni ej informacje stanowi¹ przyk³ad reprezentatywny dla kredytu Dobry Kredyt : l Okres kredytowania 36 miesiêcy l Oprocentowanie kredytu zmienne 12% w stosunku rocznym l RRSO 14,57% l Kwota kredytu ,49 z³ l Koszt odsetek liczonych metod¹ rat malej¹cych 2.218,17 z³ l Op³ata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 30,00 z³ l Prowizja za udzielenie kredytu (2% od kwoty kredytu) 240,07 z³ l Ca³kowita kwota kosztów (kwota odsetek, op³ata przygotowawcza oraz prowizja za udzielenie kredytu) 2.488,24 z³ l Ca³kowita kwota do zap³aty ,73 z³ l Wysokoœæ miesiêcznej (najwy szej) raty kapita³owo-odsetkowej 458,93 z³. Wg. stanu na dzieñ r. Przedstawione informacje maj¹ jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna wysokoœæ wszystkich kosztów zwi¹zanych z umow¹, jest uzale nione od warunków umowy oraz rodzaju i zakresu us³ug dodatkowych. Serdecznie zapraszamy do placówek Banku Spó³dzielczego w Pruszkowie. TO SIE NAPRAWDÊ OP ACA!!!

3 Norweskie impresje w Nansenie w blasku Œwiêtego Miko³aja To przede wszystkim œwiêto szko³y i XI Sesja Norweska poœwiêcona patronowi szko³y, F. Nansenowi, i jego ojczyÿnie. Tym razem pod has³em Sztuka w krainie fiordów. Magiczna data 6 grudnia, jak Polska d³uga i szeroka, kojarzy siê ze Œwiêtym Miko- ³ajem. Jednak dla uczniów i pracowników Zespo³u Szkó³ im. Fridtjofa Nansena w Piastowie to coœ wiêcej. To przede wszystkim œwiêto szko³y i XI Sesja Norweska poœwiêcona patronowi szko- ³y, F. Nansenowi, i jego ojczyÿnie. Tym razem pod has³em Sztuka w krainie fiordów. Z udzia³em znamienitych goœci w osobie pani El biety Smoliñskiej Starosty Pruszkowskiego, pani Hanny Kuran cz³onka Zarz¹du Powiatu Pruszkowskiego, pani Jolanty Buczkowskiej pe³nomocnika ds. Organizacji Pozarz¹dowych, reprezentuj¹cej burmistrza Piastowa, pana Dariusza Gellera prezesa Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Polsko-Norweskiego oraz dyrektorów i przedstawicieli zaprzyjaÿnionych szkó³ w Piastowie, rodziców, absolwentów i sympatyków szko³y, gor¹co powitanych przez pani¹ Reginê Radziszewsk¹ dyrektora Zespo³u Szkó³ w Piastowie. A tak e ambasadora Królestwa Norwegii J.E. Karstena Klepsvika, choæ tylko wirtualnie z powodu aury, która sprawi³a psikusa, uniemo liwiaj¹c panu Ambasadorowi lot z Gdañska do Warszawy. Cz³owiek pragnie wiedzieæ, poznawaæ je eli przestanie pragn¹æ, nie jest godzien miana cz³owieka to s³owa Fridtjofa Nansena, jednoczeœnie motto szko³y, o którym nie zapominaj¹ PILNE: Prezes Energetyki Ursus dok. ze str. 1 Zadziwiaj¹ce jest równie, na jakiej podstawie Energetyka Ursus dostarcza wodê do Urzêdu Dzielnicy. Przecie przy podpisywaniu umowy Zarz¹d Dzielnicy powinien uzyskaæ od Energetyki Ursus, co najmniej kopiê pozwolenia na handel wod¹ oraz zatwierdzon¹ przez Radê m.st. Warszawy stawkê za wodê i odbiór œcieków. A mo e jest po prostu tak, e Urz¹d wydaj¹c pieni¹dze podatników niewiele martwi³ siê o wysokoœæ wydawanych kwot? ukarany za handel wod¹ uczniowie, a przede wszystkim nauczyciele, inspiruj¹c m³ode pokolenia w drodze do doros³oœci, zachêcaj¹c do wspinania siê na wy yny w³asnych umiejêtnoœci, do odkrywania siebie i piêkna otaczaj¹cego œwiata I tak postaæ Fridtjofa Nansena, patrona Zespo³u Szkó³, przedstawi³a Anna Mlekicka. Wybitnego norweskiego naukowca, badacza-odkrywcê i miêdzynarodowego dzia³acza spo³ecznego, Komandora Legii Honorowej i laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Sylwetkê Edvarda Griga jednego z najwiêkszych kompozytorów norweskich, zwanego Chopinem Pó³nocy, przybli y³y, oczywiœcie przy dÿwiêkach jego niepowtarzalnej muzyki, Wioletta Kluczek i Sylwia ugaj. Zaœ Emilia Budzyñska opowiedzia³a o s³ynnym norweskim ekspresjoniœcie, Edvardzie Munchu, i jego dzie³ach znanych na ca³ym œwiecie takich jak: Krzyk, Madonna czy Autoportret. Zwieñczeniem czêœci sesyjnej by³a prezentacja Wioletty Wiœniewskiej o drewnianych arcydzie³ach w architekturze Norwegii koœcio- ³ach stavkirke (koœcio³ach s³upowych), z których jeden znajduje siê w Karpaczu. Wszystko to poparte obrazami, muzyk¹ oraz filmami i przygotowane pod kierunkiem pana Leszka Gilewskiego re ysera projektu, którego wpiera³a Iwona Kowalczyk oraz pozostali pracownicy szko³y. Na zakoñczenie uroczystoœci wspomniana ju Sylwia ugaj oraz Micha³ Prasek, zadedykowali goœciom dwa utwory w swoim wykonaniu. Sylwia zaœpiewa³a piosenkê This is Real z repertuaru duetu norwesko-amerykañskiego Kenya and Nemor. Micha³ Balladê o Wikingu przy gitarowym akompaniamencie Aleksandry Barcikowskiej. Bo w Nansenie, jak ju kiedyœ pisa³am na ³amach Gazety Mazowieckiej, nie tylko ka dy œpiewaæ mo e... Ale ma te mo liwoœæ wszechstronnego rozwoju osobowoœci, szlifowania talentu, pod okiem zdolnych i zawsze oddanych nauczycieli. O czym najdobitniej œwiadczy to, co zobaczyliœmy w dniu œwiêta szko³y. Profesjonalnie przygotowana gala, scenografia autorstwa pani Bogus³awy WoŸniak kierownika Administracji. Przedsiêwziêcie, które bardzo ciep³o podsumowa³a pani El bieta Smoliñska starosta, ycz¹c m³odzie y i opiekunom dalszych sukcesów na niwie naukowej i artystycznej. Podobne jak pan Dariusz Geller prezes Towarzystwa Polsko - Norweskiego, ycz¹c miêdzy innymi sobie i szkole jak najlepszej wspó³pracy w zacieœnianiu przyjaÿni polsko-norweskiej. Zaœ pani Regina Radziszewska dyrektor ZS, jak przystoi na gospodarza, spiê³a klamr¹ ca³oœæ œwi¹tecznych poczynañ i podziêkowa³a goœciom za uœwietnienie uroczystoœci oraz uczniom, równie tym, których nie by³o widaæ ekipie technicznej, ukrytej za parawanem, i pracownikom szko³y za wk³ad w budowanie klimatu oraz wiêzi poprzez wspólne artystyczne poczynania na bazie merytorycznej wiedzy wyniesionej z lekcji. I zaprosi³a na przys³owiow¹ herbatkê w polskonorweskich tonacjach, w czym nawet aura mia³a swój udzia³, zasypuj¹c œniegiem nie tylko szkoln¹ rzeczywistoœæ i tworz¹c iœcie norweski nastrój. Tekst: Joanna Sztroman CZY GROZI NAM ARMAGEDON CENTRALNY? W latach ma byæ przeprowadzona modernizacja kolejowej linii œrednicowej, przechodz¹cej przez Dworzec Centralny. Jej skutki mog¹ byæ bardziej odczuwalne, ni nieszczêsna budowa tzw. centralnego odcinka drugiej linii metra. Do tego czasu budowa metra na odcinku Rondo Daszyñskiego Dworzec Wileñski wreszcie siê zakoñczy, ale prawdopodobnie rozpoczn¹ siê prace przy wyd³u aniu centralnego odcinka : od Dworca Wileñskiego do Targówka oraz od Ronda Daszyñskiego do Ksiêcia Janusza. Oznacza to ponowne zablokowanie ci¹gu komuni- Mieszkañcy Ursusa zas³uguj¹ na to, aby Zarz¹d i Radni Dzielnicy Ursus dbali o ich interesy i ogl¹dali ka d¹ wydawan¹ z³otówkê. St¹d trudno zaakceptowaæ sytuacjê, kiedy lokalne w³adze p³ac¹ firmie, która posiada monopol na dostawê wszystkich mediów na znacznej powierzchni Ursusa bardzo wysokie ceny za wodê. Woda nie spe³nia norm, a monopolista nie mo e wykazaæ siê zezwoleniem na handel wod¹, której stawki nie zosta³y zaakceptowane przez Radê m.st. Warszawy. W wywiadzie dla Gazety Mazowieckiej z dnia 18 listopada 2013 roku Wiceburmistrz Dzielnicy Ursus Pan Jacek Duchnowski poinformowa³, i umowê z Energetyk¹ Ursus podpisano w oparciu o przedstawiony przez tê firmê (uwaga!) KRS. Nie zapytano o zezwolenie, ani o zatwierdzenie stawek przez sto³ecznych Radnych. Czy to aby nie uchybienie? Warto tutaj zaznaczyæ, e za zabezpieczenie dostaw mediów (czyli miêdzy innymi wody) dla mieszkañców gminy odpowiada lokalna w³adza. Wiêc nale y wymagaæ i oczekiwaæ w najbli szym czasie, i Zarz¹d Dzielnicy Ursus jeszcze w tym roku skutecznie spowoduje wejœcie MPWiK na obszar, gdzie dostawc¹ mediów jest Energetyka Ursus, czyli podmiot, który nie dosyæ, e nie ma zezwolenia na handel wod¹ to ka e sobie za 1 m3 wody p³aciæ ponad 30% wiêcej ni MPWiK! kacyjnego ul. Targowej, a na Woli ci¹gu ulic Kasprzaka, Wolskiej i Górczewskiej. Remont linii œrednicowej obejmie m. in. przebudowê wiaduktów nad Sokol¹, Targow¹ i Zamoyskiego. Na koordynacjê z zamkniêciem ul. Targowej pod budowê metra specjalnie nie nale y liczyæ, gdy obie inwestycje celuj¹ w dotacje unijne w tym samym okresie rozliczeniowym, a wykonywane bêd¹ przez podmioty ca³kiem od siebie niezale - ne. Poci¹gi dalekobie ne maj¹ byæ w tym czasie odprawiane z Dworca Gdañskiego. W odró nieniu od Centralnego, jest on dobrze skomunikowany z metrem, choæ ju dziœ w godzinach szczytu przekraczana jest w nim granica przepustowoœci. By³ wyremontowany w 2010 r., lecz nie wiadomo, czy jego dwa perony wystarcz¹ do obs³ugi ruchu przejêtego z Dworca Centralnego. Dlatego zapewne przeb¹kuje siê od jakiegoœ czasu o reaktywacji Dworca G³ównego przy ul. Towarowej, mog¹cego równie przej¹æ ruch z Centralnego, choæ wydaje siê to niemo - liwe PRZED wy³¹czeniem tego ostatniego z ruchu w 2017 r. Co by³oby mo liwe przed 2017 r. to o ywienie linii kolejowej ³¹cz¹cej Dworzec Gdañski z Zachodnim. Ju dziœ znajduj¹ siê tam dwa przystanki: Warszawa Kadok.na str. 4

4 Masz gara bêdziesz p³aciæ podatek od luksusu Z³a wiadomoœæ: szykuj¹ siê du e podwy ki podatku od nieruchomoœci za miejsca postojowe. Dobra: ma zostaæ zniesiona solidarna odpowiedzialnoœæ wspó³w³aœcicieli hali gara owej. Resort przygotowa³ projekt, który nie tylko nie koñczy absurdalnej dyskusji o podatku od gara y, ale jeszcze j¹ podgrzewa. Obecnie tylko czêœæ podatników p³aci podatek od nieruchomoœci za gara wed³ug 10-krotnie wy- szej stawki ni za mieszkanie (stawka maksymalna od budynków pozosta³ych to 7,73 z³ za 1 mkw. powierzchni u ytkowej, a od mieszkalnych 0,74 z³ za 1 mkw.). W³aœciciele domów w ogóle nie maj¹ z tym problemu jeœli gara jest w bryle budynku, p³ac¹ wed³ug ni szej stawki jak za mieszkanie. Ministerstwo chce jednak wprowadziæ zasadê, zgodnie z któr¹ za gara bêdziemy p³aciæ wszyscy, bez wyj¹tku wed³ug tej wy szej stawki. Dla w³aœcicieli mieszkañ i domów oznacza to roczn¹ podwy kê podatku od nieruchomoœci o co najmniej 100 z³. Oczywiœcie im wiêkszy gara, tym wiêksza podwy - ka. Jeœli ktoœ ma dwustanowiskowy o powierzchni 40 mkw., to wyniesie ona prawie 300 z³ rocznie. Oznacza to, e gara bêdzie opodatkowany jak luksus, na który niewielu mo e sobie pozwoliæ. Tymczasem w miastach brakuje miejsc parkingowych, ulice s¹ pozastawiane samochodami tak, e czêsto nie mo - na przejechaæ. Jak mówi Przemys³aw Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej, miasta powinny zachêcaæ do budowania podziemnych miejsc parkingowych pod budynkami. Ocenia on, e g³ówny problem polega jednak na tym, e ceny miejsc postojowych stosowane przez deweloperów s¹ wysokie. W³aœciciel mieszkania musi dziœ zwykle zap³aciæ za nie kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych (10 40 tys.). Jeœli resort przeforsuje zmiany podatkowe w rz¹dzie i Sejmie, to w³aœciciel miejsca w gara u bêdzie musia³ zap³aciæ dodatkowy wysoki podatek. Jeœli jednak nie wykupi miejsca postojowego i postawi auto na ulicy, nie bêdzie musia³ ponosiæ adnego z tych obci¹ eñ. OG OSZENIE Stawki wy sze ni za mieszkania Nie takiego obrotu sprawy spodziewali siê w³aœciciele gara y i miejsc postojowych w budynkach wielomieszkaniowych i domach. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zapowiada³o w zesz³ym roku zmiany dotycz¹ce opodatkowania gara y (dotychczasowe budzi³y w¹tpliwoœci interpretacyjne, jak okreœlaæ wysokoœæ daniny), ale podatnicy oczekiwali ujednolicenia stawek poprzez zrównanie ich z tymi dla mieszkañ (w tym roku maksymalnie jest to 0,74 z³ za 1 mkw.). Tymczasem resort w projekcie zmiany ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz niektórych innych ustaw zaproponowa³ podwy kê podatku od gara- y. Stawka bêdzie ponad 10 razy wy sza (jak dla budynków pozosta³ych dziœ maksymalnie 7,73 z³ za 1 mkw.). Dotyczy to zarówno mieszkañców bloków czy apartamentowców, którzy maj¹ miejsca w podziemiu budyndok. na str. 7 Wójt Gminy Micha³owice informuje, e w siedzibie Urzêdu Gminy Micha³owice w Regu³ach znajduj¹ siê do wynajêcia: l lokal u ytkowy o pow. 331,29 m2 - lokal w stanie surowym zamkniêtym, usytuowany na II piêtrze budynku, do lokalu prowadzi oddzielne wejœcie z zewn¹trz (klatka schodowa, winda), preferowany czas trwania umowy najmu to 3-10 lat. l lokal u ytkowy o pow. 79,61 m2 lokal w stanie surowym zamkniêtym, usytuowany na parterze budynku, posiada oddzielne wejœcie z zewn¹trz, preferowany czas trwania umowy najmu to 3-10 lat. Szczegó³owych informacji udziela Referat Geodezji i Rolnictwa, pok. 208, tel. (22) lub Wac³aw Werner: takiego cz³owieka siê nie zapomina Wac³aw Werner to profesor fizyki, spo³ecznik pochodz¹cy ze znanej warszawskiej rodziny przemys³owców, który w czasach okupacji przechowa³ w swoim domu w Brwinowie preparat radowy. Wybitnego fizyka wspomina³y podczas spotkania promuj¹cego nowe wydanie Wspomnienia o Profesorze Wac³awie Wernerze jego wnuczki: Maria Werner Mickiewicz, Ma³gorzata Wittels i Ewa Werner-Gzyra. Spotkanie promuj¹ce publikacjê sfinansowan¹ z bud etu gminy Brwinow odby³o siê 7 lutego 2014 roku w Gminnym Oœrodku Kultury w Brwinowie. Autorem ksi¹ ki jest Stanis³aw Werner, syn profesora Wac³awa Wernera. Zas³ugi profesora Wac³awa Wernera dla Brwinowa s¹ nie do przecenienia. W latach udostêpni³ swój dom przy ulicy S³onecznej w Brwinowie na potrzeby szko³y powszechnej. Rodzina Wernerów mieszka- ³a wówczas w Warszawie. Pamiêtam, e przyje d a³y do Brwinowa osoby, które uczy³y siê niegdyœ w naszym domu. Chcia³y wejœæ na chwilê, zobaczyæ miejsce, gdzie kiedyœ mieœci³a siê ich klasa wspomina³a podczas spotkania Maria Werner-Mickiewicz. W czasie okupacji hitlerowskiej Wac³aw Werner uczy³ fizyki na kompletach w Warszawie i w Brwinowie. Pe³ni³ równie funkcjê prezesa Rady G³ównej Opiekuñczej nios¹c pomoc potrzebuj¹cym, poszukuj¹c m.in. miejsca dla wysiedlonych i organizuj¹c kuchniê dla nie maj¹cych œrodków do ycia. Anga owa³ siê w kontakty z osobami zwi¹zanymi ze szkolnictwem konspiracyjnym. Willa przy ulicy S³onecznej by³a te punktem wymiany prasy podziemnej. Profesor Werner zgodzi³ siê równie na ukrycie w o³owianej cegle domu preparatu ra- sprzaka i Warszawa Ko³o, nie ciesz¹ce siê popularnoœci¹ wœród podró nych. Sytuacja zmieni siê z zamkniêciem Dworca Centralnego oraz ulic: Kasprzaka, Wolskiej i Górczewskiej (to z powodu budowy metra). Dla mieszkañców Woli i s¹siednich dzielnic dojazd ze stacji PKP Kasprzaka (przy ul. Kasprzaka) i PKP Ko³o (przy ul. Górczewskiej) bêdzie atrakcyjnym sposobem dotarcia do centrum i centralnego dworca PKP, jakim stanie siê Gdañski. Zmniejszy siê wszak te znaczenie pêtli autobusowej przy Dworcu Centralnym; byæ mo e ZTM zbuduje przy Gdañskim ma³¹ pêtlê (miejsce zasadniczo jest). Kolejarze zapewniaj¹ w³adze miasta, e podczas remontu z Centralnego bêd¹ nadal odprawiane poci¹gi podmiejskie (Kolei Mazowieckich i SKM). Inna grupa kolejarzy ujawni³a jednak niedawno, i w tym samym czasie planowana jest przebudowa samego Dworca Centralnego. Mówili nawet o potrzebie czasowego za- CZY GROZI NAM ARMAGEDON dok. ze str. 3 CENTRALNY? dowego, bêd¹cego w³asnoœci¹ Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. By³ to czyn niebagatelny w przebiegu wojny, a wiêc i dla losów Polski. Dziœ imiê Wac³awa Wernera nosi Biblioteka Publiczna w Brwinowie.Wnuczki profesora zna³y dziadka ju tylko z opowiadañ. O jego zas³ugach dowiadywa³y siê od swoich rodziców, zas³u- onych brwinowian: Marty Jurowskiej-Wernerowej i Stanis³awa Wernera. Siostry zgodnie podkreœlaj¹, ze ich rodzice byli skromnymi osobami i nigdy Potrzebna opieka do starszej osoby w Ursusie. Praca na sta³e. tel Warunki pracy do zugodnienia przez telefon nie odmawiali pomocy potrzebuj¹cym. Za sw¹ spo³ecznikowsk¹ pasjê i zaanga owanie na rzecz rozwijania kultury w Brwinowie otrzymali tytu³y honorowych obywateli Brwinowa. Spotkanie up³ynê³o na wspomnieniach z czasów dzieciñstwa i opowieœciach o sylwetkach i tradycjach w rodzinie Wernerów. Uczestnicy rozwi¹zywali zagadki fizyczne i chemiczne przygotowane w oparciu o publikacje Marty i Stanis³awa Wernerów. Otrzymali te pami¹tkowe egzemplarze Wspomnieñ o Profesorze Ursus NiedŸwiadek salon z aneksem kuchennym + 2 pokoje, blok niski, 2 piêtro w super stanie zamieniê na 2 3 pokoje parter w Ursusie i okolicy. Tel. (22) mkniêcia odcinka Alej Jerozolimskich. eby nie by³o za ³atwo, jeszcze inna grupa kolejarzy finalizuje w³aœnie przetarg na zabudowê ca³ego kompleksu Dworca Gdañskiego piêciu hektarów, na których obok nowego budynku dworca maj¹ stan¹æ biurowce, sklepy i nawet budynki mieszkalne. Przebudowany ma byæ równie wêze³ komunikacyjny, w którym wielk¹ nadziejê pok³adaj¹ kolejarze planuj¹cy modernizacjê linii œrednicowej. Rozpoczêcie prac budowlanych jest planowane na prze³om 2014 i 2015 r. i nie ma takiej ludzkiej si³y, eby dworzec by³ gotowy na 2017 r., kiedy to ma rzekomo przej¹æ ruch z Centralnego. Czy ktoœ nad tym zapanuje? Maciej Bia³ecki

5 Ursus znany w Europie, a wkrótce nawet w Nowym Jorku Wiele dzielnic Warszawy, miast w Polsce przeœciga siê w ró nych urzêdowych konkursach, aby znaleÿæ siê na jak najwy szym miejscu w rankingu gmin, miast, powiatów, itp. Oznacza to oczywiœcie dumê dla w³adz, które stoj¹ na ich czele. Dzielnica Ursus nie bra³a udzia³u w adnym konkursie, a jednak, jak siê okazuje jest bardzo znana poza granicami Niestety, nasza dzielnica s³ynie na razie z niebezpiecznych i zaniedbanych od lat terenów po ZPC Ursus.Pod koniec stycznia na terenach po fabryce traktorów mo na by³o zauwa yæ wzmo ony ruch. Okaza³o siê, e do Ursusa przyjecha³a ekipa z Anglii, aby nakrêciæ kilka scen batalistycznych do w³aœnie tworzonego filmu najprawdopodobniej o tematyce wojennej. Podczas rozmowy, poinformowali Gazetê, e takiego miejsca nigdzie nie byli w stanie znaleÿæ, miejsca, które w XXI wieku wygl¹da jak œwie o po wybuchy II wojny œwiatowej. A zwiedzili wiele miejsc. Czy mieszkañcy Ursusa powinni siê cieszyæ, e tereny po ZPC Ursus, wygl¹daj¹ w³aœnie w ten sposób? I e nawet inne pañstwa, (bo ju nawet nie miasta) wiedz¹, e w naszej dzielnicy s¹ w³aœnie takie zdegradowane tereny? Ekipa z Anglii po nakrêceniu swoich scen wyjecha³a bardzo zadowolona i szczêœliwa, e zrealizowa³a projekt w³aœnie tu w Ursusie przy praktycznie zerowych nak³adach na przygotowanie terenu pod sceny wojenne. Szkoda tylko, e mieszkañcy Ursusa, którzy w wiêkszoœci opowiedzieli siê ju w 2009 roku za planem zagospodarowania dla tego terenu nie mog¹ siê doczekaæ od w³adz miasta konkretnych dzia³añ. Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w opublikowanym artykule dla Gazety Wyborczej z dnia 1 lutego 2014 roku o tytule,,chcê zmieniæ stolicê w nowoczesn¹ metropoliê, jasno podkreœli³a, e jeszcze w tym roku chce rozwi¹zaæ kwestiê planu zagospodarowania terenu po ZPC Ursus. Tyle tylko, e podobne deklaracje by³y sk³adane ju w 2011 roku i kolejnych. Nie mówi¹c ju, e Pani Prezydent rz¹dzi ju drug¹ kadencjê, wiêc to rozwi¹zywanie kwestii planu trwa ju trochê d³ugo. Pani Prezydent w artykule twierdzi, e kwestia planu w Ursusie nie jest ³atwa, gdy œcieraj¹ siê w Ursusie racje przemys³owców i inwestorów. Czy by Wiceprezydenci z Platformy Obywatelskiej pe³ni¹cy swe funkcje w Ursusie od 2010 roku nie potrafili przekazaæ wy ej przez te prawie cztery lata jasnej informacji, e przemys³ (generalnie rodem z ubieg³ego wieku) pozosta³ obecnie na kilku hektarach. W stosunku do powierzchni planu 220 hektarów stanowi jedynie parê procent ca³ego obszaru. Powszechnie wiadomo, e ponad 90% w³aœcicieli poprzemys³owych terenów chce wy³o onego ju dwukrotnie planu. St¹d ca³kowicie nie rozumiemy rozterek Pani Prezydent, która powinna problematyczne kwestie szybko rozwi¹zywaæ, tak jak przywo³any przez ni¹ w artykule burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg. Pani Prezydent informuje, e plany obci¹ aj¹ bud et, gdy miasto musi wykupiæ tereny pod szko³y i drogi. Czy - by Pani Prezydent, czy te osoby przez ni¹ mianowane nie pamiêta³y, e najwiêkszy inwestor na poprzemys³owym terenie w Ursusie chce bezp³atnie oddaæ swoje tereny miastu i od 2011 roku nie mo e doprosiæ siê finalizacji umowy w tej kwestii z zespo- ³em negocjacyjnym powo³anym przez Pani¹ Prezydent. Kto w urzêdzie miasta jest odpowiedzialny za obecny stan rzeczy dotycz¹cy przecie korzystnej dla miasta umowy nie wiadomo. Biuro Gospodarki Nieruchomoœciami miasta czeka na ruchy innego biura, itd. Spychologia? Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego miasta czeka od miesi¹ca, a miejscy prawnicy zakoñcz¹ czytaæ plan, który by³ ju dwukrotnie wyk³adany. Co wiêc robili wczeœniej? Gdzie ta gospodarnoœæ, o której mówi Urz¹d miasta? Miasto chyba zapomnia³o równie o bezpieczeñstwie energetycznym dzielnicy. Monopolista na znacznej czêœci Ursusa w dostawie wszystkich mediów, czyli spó³ka Energetyka Ursus g³ówny przeciwnik planu prze³amuj¹cego monopol ma od lat powa ne k³opoty finansowe. S¹d w lutym br. ustanowi³ nadzór s¹dowy nad Energetyk¹ Ursus, kolejnym krokiem mo e byæ og³oszeniem upad³oœci Energetyki Ursus. Ale tym zdaje siê nie przejmowaæ Biuro Infrastruktury m.st. Warszawy. Czy to Biuro ma plan awaryjny? Obecnie, w roku wyborczym, bêdziemy z uwag¹ patrzyli na dzia³ania Pani Prezydent i innych polityków i samorz¹dowców wszystkich partii i stowarzyszeñ dotycz¹ce planu dla zdegradowanych terenów w Ursusie (i nie tylko). Bêdziemy informowaæ naszych Czytelników na bie- ¹co. Miejmy nadziejê, e tym razem to nie tylko s³owa, ale równie widoczne bêd¹ czyny. Chcemy jednoczeœnie zauwa yæ, e z uwagi na zbli aj¹ce siê wybory ten rok jest dla rz¹dz¹cych nieco krótszy ni zazwyczaj. (eska). 5

6 Ursus rozwija siê pomimo kryzysu Burmistrz dzielnicy Ursus - Wies³aw Krzemieñ podsumowuje swoj¹ 4-letni¹ kadencjê Za nami rok 2013, dla Dzielnicy Ursus mo na go okreœliæ jako zró nicowany, gdy z jednej strony borykaliœmy siê, podobnie jak pozosta³e dzielnice, z problemem niewielkiego bud etu, z drugiej zaœ oddano do u ytku niezwykle wa ne inwestycje, które unowoczeœniaj¹ i w zdecydowany sposób przyczyniaj¹ siê do rozwoju dzielnicy. Co do bud etu, Zarz¹d od pocz¹tku 2013r. uzgodni³ niedobory zaplanowane proporcjonalnie we wszystkich sferach dzia³alnoœci w wysokoœci ponad 7 mln z³ i w takiej formie zosta³ on przedstawiony Radzie Dzielnicy, a nastêpnie Pani Prezydent oraz Radzie Warszawy. Niedobory by³y podstaw¹ do stosowania polityki oszczêdnoœciowej, koniecznoœci wyznaczenia priorytetów w wydatkach przez wszystkie jednostki organizacyjne, o czym niejednokrotnie przypomina³em w trakcie roku jego kierownikom. Na pewno najtrudniej by³o przestrzegaæ tej zasady w przypadku oœwiaty, dla której wydatki stanowi¹ ponad 50% naszego bud etu. Jako cz³onek zarz¹du odpowiadaj¹cy za w³aœciwe funkcjonowanie tej sfery dzia³alnoœci, osobiœcie opracowywa³em z dyrektorami ursuskich placówek odpowiedni¹ politykê finansow¹. Naszym celem by³o ustalenie takich dzia³añ, które przyczyni³yby siê do powstawania oszczêdnoœci, nie doprowadzaj¹c przy tym do obni enia standardów, czyli pogorszenia jakoœci opieki i nauczania w przedszkolach i szko³ach. Dlatego poza koncentracj¹ na oszczêdnoœciach, podejmowaliœmy kroki zmierzaj¹ce do pozyskania dodatkowych œrodków z bud etu miasta, co w znacznej mierze uda³o siê osi¹gn¹æ. Dziêki nim mogliœmy przeprowadziæ w 2013 roku niezbêdn¹ w oœwiacie reorganizacjê, polegaj¹c¹ na przeniesieniu Zespo³u Szkó³ nr 42 z budynku na ul. Koniñskiej do nowej lokalizacji na ul. Dzieci Warszawy 42 oraz uruchomieniu oddzia³ów zamiejscowych Szko³y Podstawowej nr 4 w budynku przy Koniñskiej, co pozwoli³o unikn¹æ trzeciej zmiany w klasach 0-3. Dzia³ania te wi¹za³y siê z koniecznoœci¹ zaadaptowania i wyposa enia pomieszczeñ w obu placówkach, nie dokonalibyœmy tego bez dodatkowych œrodków finansowych, uzyskaliœmy je dziêki przychylnoœci skarbnika m.st. Warszawy oraz Biura Edukacji. Chcemy, aby nowopowsta³y budynek Szko³y Podstawowej sta³ siê placówk¹, która bêdzie odci¹ aæ przepe³nione szko³y w Dzielnicy, dlatego w 2014 r. planujemy przyst¹piæ do rozbudowy filii Szko- ³y Podstawowej nr 4 przy ul. Koniñskiej o kolejnych 15 oddzia³ów, prace potrwaj¹ dwa lata i zakoñcz¹ siê w 2015r. Bardzo wa n¹ inwestycj¹ dzielnicow¹, któr¹ uda³o siê zakoñczyæ w 2013 roku jest ³obek przy ul. Czerwona Droga, gdzie znalaz³o opiekê 96 dzieci. W tym samym budynku funkcjonuje kolejna, nowoczesna filia Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa maj¹ca za zadanie obs³ugê mieszkañców Go³¹bek. Wracaj¹c do rozdysponowania œrodków pozyskanych w roku 2013: czêœæ z nich przeznaczyliœmy na modernizacjê boisk szkolnych przy SP nr 11 jako œrodki inwestycyjne, ponadto otrzymaliœmy pieni¹dze z rezerwy Biura Edukacji, które zosta³y skierowane m.in. na dotacje dla szkó³ i przedszkoli niepublicznych. Coraz wiêcej mieszkañców stolicy, w tym tak e Ursusa, przywi¹zuje wagê do zdrowego trybu ycia, uprawia sporty, dlatego i w tej dziedzinie nastêpuje du y progres, dochodzi do poszerzenia oferty aktywnego spêdzania czasu. W grudniu 2013 r. przed zatwierdzeniem bud etu pozyskaliœmy dodatkowe œrodki na budowê stacji rowerowych Veturilo oraz bie ni na stadionie przy OSiR na ul. Sosnkowskiego, a w ramach projektu Warszawa w dobrej kondycji zostan¹ zainstalowane trzy si³ownie plenerowe: w Parku Achera, przy OSiR na ul. Sosnkowskiego oraz na ul. Zag³oby w pobli u Przedszkola nr 343. Ich lokalizacje s¹ wynikiem konsultacji spo³ecznych przeprowadzonych jesieni¹ 2013r. wœród mieszkañców Ursusa. Ponadto uda³o siê pozyskaæ ponad 2 mln z³ dofinansowania do zadania w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Ursus pn. Rozbudowa budynku w Parku Achera na cele kulturalno-spo³eczne i opiekuñcze oraz Odnowa szaty roœlinnej i nawierzchni w Parku Achera. Pozyskane œrodki zosta³y przeznaczone na modernizacjê podwórek i altanek œmietnikowych na Starym Ursusie, prace te równie zosta³y poprzedzone konsultacjami spo³ecznymi. W 2013 r. wybudowano i przebudowano zaplanowane altanki œmietnikowe, a kolejnym realizowanym w 2014 r. dzia³aniem bêdzie modernizacja oœwietlenia. Ostatni¹ wa n¹ inwestycj¹, do której nale y nawi¹zaæ, jest rozpoczêta w 2013 r. termomodernizacja budynku Urzêdu Dzielnicy Ursus, po jej zakoñczeniu nast¹pi¹ znaczne oszczêdnoœci zu yciu energii. Warto przypomnieæ, e w listopadzie Rada Warszawy uchwali³a pierwszy, od dawna oczekiwany, plan zagospodarowania przestrzennego dla Dzielnicy Ursus. Obejmuje obszar: Ry owa- Kleszczowa-Al.Jerozolimskie-Dzieci Warszawy, zapewnia tereny pod budowê dróg, szko³y, przedszkola, budownictwa mieszkaniowego z uwzglêdnieniem przestrzeni us³ugowej oraz zwiêkszenie powierzchni cmentarnej. Takie plany ³¹cz¹ siê z koniecznoœci¹ pozyskania œrodków w wysokoœci kilkudziesiêciu mln z³ na wykup dzia- ³ek, na których powstanie opisana infrastruktura, bo niestety w chwili obecnej nie posiadamy takich œrodków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W grudniu 2013 r. uda³o siê doprowadziæ do podpisania porozumienia pomiêdzy m.st. Warszawa, Pruszkowem oraz gminami Micha³owice i Piastów przy udziale GDDKiA oraz Mazowieckiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w sprawie budowy kolektora deszczowego w ul. Ry owej i Al. Jerozolimskich prowadz¹cego do rowu U1 wraz z jego przebudow¹ i budow¹ zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. To niezwykle wa na i d³ugoterminowa inwestycja, której zakoñczenie przewidujemy w 2017r. Doprowadzi do zakoñczenia podtopieñ, które czêsto mia- ³y miejsce w Ursusie na obszarze Skoroszy w trakcie tzw. deszczy nawalnych. W kwestii komunikacji mieszkañcy mog¹ ju odczuæ du e zmiany w po³¹czeniach drogowych i kolejowych, a to za spraw¹ du ych inwestycji doprowadzonych do koñca przez Zarz¹d Miejskich Inwestycji Drogowych, Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad i PKP. ZMID w po- ³owie roku odda³ do u ytkowania ul. Nowolazurow¹ na odcinku ks. J. Chroœcickiego Al. Jerozolimskie, kontynuacj¹ prac jest umowa podpisana w styczniu br. na budowê kolejnego etapu ul. Nowolazurowej: od ks. J. Chroœcickiego do Po³czyñskiej z terminem zakoñczenia prac wyznaczonym na 2015r. Ponadto tu przed Bo ym Narodzeniem GDDKiA udostêpni³a kierowcom Wêz³y Salomea i Opacz oraz przed- ³u enie ul. Gierdziejewskiego do ul. Po³czyñskiej, a wczeœniej trasê S-2. Na osiedlu NiedŸwiadek, po 40 latach oczekiwania, zosta³a uruchomiona przez PKP nowa stacja kolejowa Ursus-NiedŸwiadek, któr¹ od 7 stycznia br. mieszkañcy dzielnicy i okolic mog¹ dostaæ siê do centrum miasta w ok. 20 min. korzystaj¹c z poci¹gów SKM i Kolei Mazowieckich. Bud et na 2014 rok jest ju zatwierdzony i podobnie do 2013 r. zawiera niedobory w wysokoœci prawie 8 mln z³. Oznacza to, e czeka nas kolejny trudny rok, w którym skupimy siê na priorytetach, ale dotychczasowe doœwiadczenia pokazuj¹, e pomimo niedoborów jesteœmy sobie w stanie poradziæ. W zakresie inwestycji planujemy wykonaæ dwa etapy prac zwi¹zanych z budow¹ dróg dojazdowych do wiaduktu nad lini¹ kolejow¹ Warszawa-Katowice: budowa ronda z wraz z drog¹ dojazdow¹ do linii rozgraniczaj¹cych trasy POW oraz odc. S³upskiej od Szomañskiego do drogi technicznej wzd³u POW, dokoñczymy termomodernizacjê budynku Urzêdu Dzielnicy, przeprowadzimy wykup gruntów pod ul. ywieck¹ i jak ju wspomina³em, planujemy rozbudowê szko³y przy ul. Koniñskiej. Rozpoczn¹ siê prace zwi¹zane z budow¹ nowej pêtli autobusowej na Osiedlu NiedŸwiadek, nast¹pi¹ tak e naprawy i remonty niektórych dróg m.in.: remont ul. Krawczyka, Wiosny Ludów na odcinku Dzieci Warszawy-Opieñskiego, ul. Szamoty oraz ul. Skoroszewska, na bie ¹ce prace zwi¹zane z napraw¹ nawierzchni dróg i chodników przeznaczyliœmy 600 tyœ. z³, a ca³oœæ prac zwi¹zanych ze zmianami w infrastrukturze drogowej zarz¹dzanej przez Urz¹d Dzielnicy wyniesie ponad 2,3 mln z³. Wies³aw Krzemieñ Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

7 ków, jak równie w³aœcicieli domów, którzy maj¹ gara w bryle budynku. Mieszkanie z miejscem Zaproponowane przez resort cyfryzacji zmiany oznaczaj¹ wiêc wiêksze wp³ywy dla gmin i podwy ki dla podatników. Jeœli w³aœciciel p³aci³ dotychczas podatek za gara wed³ug stawki dla mieszkañ, to bior¹c pod uwagê stawki maksymalne od budynków mieszkalnych i pozosta³ych obowi¹zuj¹ce w tym roku, ró - nica w podatku od 1 mkw. powierzchni gara u wyniesie 6,99 z³. A zatem podatnik maj¹cy gara o powierzchni 20 mkw. zap³aci³by wiêcej o 139,8 z³ rocznie. Po zmianach danina za miejsce postojowe mo e kilkakrotnie przewy szyæ tê za ca³e mieszkanie. Za³ó my, e podatnik ma dwupokojowy lokal o powierzchni u ytkowej 50 mkw. i 15 mkw. gara u w podziemiu budynku. Jeœli w gminie lub mieœcie obowi¹zuj¹ stawki maksymalne (rady gmin i miast mog¹ je obni- Masz gara bêdziesz p³aciæ podatek od luksusu dok. ze str. 4 Spadek konsumpcji okaza³ siê wiêkszy od tego zak³adanego przez producentów. Spodziewali siê oni dynamiki zbli onej do tej z ostatnich lat, czyli obni ki w granicach 2 3 mld sztuk. Tymczasem rynek, wed³ug danych Cyber Service, skurczy³ siê z 52,1 mld w 2012 r. do 46,6 mld w 2013 r., czyli o 5,5 mld sztuk. Ostatni tak du y spadek mia³ miejsce w 2008 r., kiedy to rynek zmala³ o 6,8 mld sztuk.bran a wskazuje kilka powodów, dla których tak siê sta³o. Po pierwsze odpowiedzialnoœci¹ za kurczenie siê legalnego rynku obarcza z³¹ politykê akcyzow¹ pañstwa. Tempo podwy ek by³o znacznie szybsze ni wymagane przez Uniê Europejsk¹. Przestrzegaliœmy przed tym, jaki to bêdzie mia³o skutek. Polska jest zobowi¹zana osi¹gn¹æ akcyzê w wysokoœci 90 euro na 1000 sztuk papierosów do 1 stycznia 2018 r. Tymczasem ju w roku 2013 osi¹gnêliœmy poziom 87,48 euro na 1000 sztuk wyjaœnia Gra yna Soko³owska z Imperial aæ), to za mieszkanie zap³aci rocznie 37 z³ podatku, a za gara 115,95 z³. Dom z gara em Osoby, które maj¹ gara e w bryle jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zap³ac¹ podatek od nieruchomoœci wed³ug stawki w³aœciwej dla budynków lub ich czêœci pozosta³ych. Gara e w budownictwie jednorodzinnym s¹ zazwyczaj wiêksze ni miejsca postojowe w blokach. A zatem podwy ki podatku dotkn¹ mocniej w³aœcicieli domów ni mieszkañ. Przyk³adowo, posiadacz domu z gara em o powierzchni 40 mkw. w tym roku zap³aci maksymalnie 29,6 z³ od czêœci gara owej, a po zmianach bêdzie musia³ uiœciæ 309,2 z³ rocznie. Ujednolicenie zasad Dotychczas czêœæ gmin przyjmowa³a, e za gara czy miejsce postojowe nale y uiœciæ podatek wed³ug stawek mieszkalnych, a czêœæ e wed³ug stawek dla budynków pozosta³ych. Nie dziêkujê ju nie palê!! Ubieg³y rok przyniós³ kolejny spadek sprzeda y papierosów z banderol¹. To efekt nie tylko wzrostu akcyzy oraz luki w prawie. Klientów koncernom odbieraj¹ równie elektroniczne produkty. Tobacco. W sumie w ostatnim dziesiêcioleciu kwota akcyzy w cenie papierosów zwiêkszy³a siê o niemal 200 proc. Kolejny powód to dynamiczny rozwój rynku e-papierosów podpowiada Magdalena W³odarczyk, dyrektor Krajowego Stowarzyszenia Przemys³u Tytoniowego.Wed³ug badañ Stowarzyszenia na rzecz E-palenia w Polsce jest ok. 1,2 mln u ytkowników papierosów elektronicznych, a wartoœæ rynku siêga 1,5 mld z³. Oznacza to niemal podwojenie rynku od 2012 r. Wreszcie do skurczenia siê legalnego rynku przyczyni³a siê luka prawna, za spraw¹ której susz tytoniowy o du ej wilgotnoœci by³ oferowany bez akcyzy, czyli w cenie 218,40 z³ za kilogram.jak przypomina Krzysztof Gawron, w³aœciciel firmy Infoster z Tarnowa, która specjalizuje siê w produkcji i monta u automatów us³ugowych do nabijania gilz papierosowych, w prawie nie by³o definicji suszu tytoniowego. A dok³adnie brakowa- ³o normy oraz wyk³adni, które W praktyce w³aœciciele, którzy mieli jeden akt notarialny na mieszkanie i drugi na miejsce postojowe, musz¹ zap³aciæ wysoki podatek od gara u. Z kolei jeœli mieszkanie i gara by³y ujête w jednym akcie notarialnym, to p³acili od ca³oœci wed³ug niskiej stawki mieszkalnej. Zdaniem dr. Rafa³a Dowgiera z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Bia³ymstoku, w projekcie wadliwie zmodyfikowano przepisy dotycz¹ce stawki dla budynków mieszkalnych. Ekspert podkreœla, e jego autorzy nie zrozumieli sensu uchwa³y NSA. Orzeczenie to t³umaczy dotyczy³o wy- ³¹cznie sytuacji, w których gara znajduj¹cy siê w bryle budynku mieszkalnego stanowi³ odrêbn¹ nieruchomoœæ lokalow¹. Z tego wzglêdu, bêd¹c odrêbnym przedmiotem opodatkowania (lokal inny ni mieszkalny), nie podlega³ opodatkowaniu stawk¹ w³aœciw¹ dla budynków mieszkalnych. Tymczasem projektowana zmiana art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i op³atach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 z póÿn. zm.) okreœlaj¹cego stawkê dla budynków mieszkalnych skutkuje wy³¹czeniem z opodatkowania ni¹ czêœci zajêtych na gara e, nawet wtedy, gdy nie s¹ odrêbnymi pod wzglêdem prawnym nieruchomoœciami. W praktyce problem bêdzie zw³aszcza z gara ami znajduj¹cymi siê w bryle domu jednorodzinnego. Projekt zak³ada, e nie bêd¹ opodatkowane stawk¹ mieszkaln¹. Rafa³ Dowgier zwraca uwagê, e w takim przypadku nie bêdzie dla nich ustalonej adnej stawki podatku, poniewa czêœæ gara owa pod wzglêdem prawnym jest dalej uznawana za czêœæ budynku mieszkalnego, a zatem nie mo e byæ traktowana jako budynek pozosta³y czy te zwi¹zany z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Z kolei Bogumi³ Pahl przyznaje, e gara e w budownictwie wielorodzinnym (blokach, apartamentowcach) nie s¹ obiektami okreœla³yby, czym jest suchy tytoñ i jaka jest jego wilgotnoœæ. Istnia³a jednak norma na tytoñ mokry. To doprowadzi³o do rozwoju handlu nieopodatkowanym tytoniem, a tym samym rozwoju szarej strefy. W 2012 r. by³a ona szacowana na ponad 13 mld sztuk, z czego 7 mld sztuk stanowi³y papierosy przemycane, a blisko 6,5 mld sztuk te wykonane z tytoniu do palenia. Stanowi³o to w sumie ok proc. ca³ego rynku tytoniowego. Ubieg³y rok spowodowa³ wzrost szarej strefy nawet o 1,5 mld sztuk. W najwiêkszym stopniu sta³o siê to w³aœnie za spraw¹ tytoniu do palenia, przez który zwiêkszy³a siê o blisko 1 mld sztuk papierosów (po przeliczeniu z kilograma na liczbê sztuk), z poziomu 57 proc. w 2012 r. do 63 proc. w 2013 r. Polska nie jest osamotniona. Podobnie sta³o siê na Litwie, otwie i w Estonii, gdzie podwy - ki akcyzy te doprowadzi³y do wzrostu szarej strefy do kilkudziesiêciu procent konsumpcji. Ministerstwo Finansów w styczniu poda³o oficjalne dane dotycz¹ce wartoœci szarej strefy rynku tytoniowego w Polsce w 2012 r. Wed³ug urzêdników resortu straty bud etu pañstwa zwi¹zane z obrotem papierosami pochodz¹cymi z nielegalnych Ÿróde³ siêgaj¹ 2,7 mld z³ w skali roku, zaœ spowodowane handlem nielegalnym tytoniem do palenia to blisko 2 mld z³. W pierwszym pó³roczu 2013 r. wp³ywy z akcyzy tytoniowej wynios³y 8,6 mld z³ wobec 9,1 mld z³ rok wczeœniej. Dane za ca³y rok nie s¹ jeszcze znane. Jak dowiedzieliœmy siê w resorcie finansów, wci¹ nie zosta³y podliczone wp³ywy za grudzieñ. Po 11 miesi¹cach widaæ jednak, e tendencja jest wci¹ spadkowa. Wp³ywy wynios³y w tym czasie 16,7 mld z³. Rok wczeœniej by³o to 17,12 mld z³. Zdaniem producentów nie nale y liczyæ na odwrócenie siê trendu. Od stycznia tego roku nast¹pi³a bowiem kolejna 5-proc. podwy ka akcyzy na wyroby tytoniowe, na skutek której czêœæ kwotowa wzros³a z 188 do 206,76 z³ na 1000 sztuk papierosów, a procentowa pozosta³a bez zmian, czyli na poziomie 31,41 proc. W praktyce prze³o y³o siê to na wzrost ceny papierosów o ok. 1 z³. Tym samym za paczkê najtañszych trzeba zap³aciæ ok. 12 z³. To o po³owê wiêcej ni za papierosy na czarnym rynku. W ci¹gu 10 lat akcyza na cenie paczki wzros³a o 200% gazetaprawna.pl -przedruk wykorzystywanymi w celach mieszkalnych, tak wiêc brak jest racjonalnych powodów, aby traktowaæ je na równi z budynkami mieszkalnymi. B³êdna definicja Projekt nowelizacji wprowadza równie definicjê gara u. Proponuje siê, aby za taki uznaæ budynek lub jego czêœæ przeznaczon¹ konstrukcyjnie do przechowywania i niezawodowej obs³ugi samochodów osobowych.w ocenie Rafa³a Dowgiera zaproponowana definicja niczego nie wyjaœnia. Ka dy budynek lub jego czêœæ, w której mo e byæ przechowywany pojazd, nale a³oby uznaæ za gara, a wiêc tak e np. halê fabryczn¹ czy stodo³ê uwa a. Odpowiedzialnoœæ Ostatnia zmiana dotycz¹ca gara y polega na modyfikacji zasad odpowiedzialnoœci solidarnej wspó³w³aœcicieli. Bogumi³ Pahl wyjaœnia, e obecnie je eli jest jedna hala gara owa i ma 150 wspó³w³aœcicieli, to ka dy z nich odpowiada za podatek od ca³ej hali. Jak dodaje Ireneusz Krawczyk, radca prawny i partner w O óg i Wspólnicy, oznacza to, e ka dy ze wspó³w³aœcicieli ma obowi¹zek zap³aty podatku od ca³ej nieruchomoœci (a nie wed³ug swojego udzia³u), a zap³acenie ca³ego podatku przez któregokolwiek ze wspó³w³aœcicieli zwalnia z tego obowi¹zku pozosta³ych. W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialnoœci solidarnej powoduje wiele konfliktów miêdzy podatnikami a organami podatkowymi, gdy ci pierwsi nie akceptuj¹ zasady odpowiedzialnoœci solidarnej stwierdza Ireneusz Krawczyk.Projekt zmian zak³ada, e podatnicy bêd¹ op³acali podatek tylko od ich czêœci (udzia³u). Eksperci oceniaj¹, e to dobra zmiana, ale uwa aj¹, e nale a³oby pójœæ jeszcze dalej. Bogumi³ Pahl zwraca uwagê, e problem solidarnej odpowiedzialnoœci za zobowi¹zania podatkowe dotyczy nie tylko gara- y, ale równie innych sytuacji, np. gruntu pod drog¹ znajduj¹c¹ siê na osiedlu domów jednorodzinnych stanowi¹c¹ wspó³w³asnoœæ 60 osób. Wed³ug ekspertów pomys³ zniesienia odpowiedzialnoœci solidarnej powinien wiêc dotyczyæ wszystkich kategorii przedmiotów opodatkowania (budynków i ich czêœci, budowli oraz gruntów), a nie tylko gara y. Etap legislacyjny Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorz¹dzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest na etapie uzgodnieñ miêdzyresortowych US UGI HYDRAULICZNE Tel , INFORMACJA BURMISTRZA O AROWA MAZOWIECKIEGO W siedzibie Urzêdu Miejskiego w O arowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 zosta³ wywieszony wykaz dotycz¹cy nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier awienia. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod nr tel. 22/ Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: , Zespó³ redakcyjny: Eliza Szeptycka - tel. kom.: , Julian Brachmañski tel. kom.: , Zdzis³aw Oskwarek tel., Tomasz Jêdrzejewski - tel.: Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od , lub telefonicznie pod ka dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ PRACY!!! 7

8

reklama 16-17. 07. 2014 r. NR 11 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII NOWE MIASTO URSUS - JEST PLAN 3 lipca 2014 w Pa³acu Kultury i Nauki odby³a siê ostatnia sesja przed wakacyjna Rady m. st.

Bardziej szczegółowo

reklama 16. 10. 2014 r. NR 15 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII O arowskie Obchody 70 Rocznicy Powstania Warszawskiego Podczas Powstania Warszawskiego w dworku Kazimierza Reichera, mieœci³

Bardziej szczegółowo

15.07. 2013 r. NR 12 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 NOWE MIASTO URSUS PIERWSZY KROK DO PIÊKNEGO URSUSA WYKONANY Po wielu s³ownych utarczkach, lamentach, p³aczach, szanta ach i groÿbach ze

Bardziej szczegółowo

reklama 10.11. 2014 r. NR 17 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII Ka dy powód jest wa ny! Dziœ patriotyzm to pójœæ na wybory Po co g³osowaæ? eby zadbaæ o opiekê przedszkoln¹ dla swoich dzieci,

Bardziej szczegółowo

PROBUDIM SK AD FABRYCZNY JESIENNA PROMOCJA. Nastêpny numer uka e siê 24 listopada. www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze

PROBUDIM SK AD FABRYCZNY JESIENNA PROMOCJA. Nastêpny numer uka e siê 24 listopada. www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 NR 19 (200) 10 listopada 2000 Cena 1,50 z³ www.um.oswiecim.pl/ock DWUTYGODNIK l Fakty Opinie Komentarze JUBILEUSZOWY 200. NUMER G OSU ZIEMI OŒWIÊCIMSKIEJ Z TEJ OKAZJI PRZYGOTOWALIŒMY

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

25.03. 2013 r. NR 05 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 NIEZAPOMNIANY BOHATER 20 marca, w Ursusie odby³a siê oficjalna ceremonia nadania rondu na skrzy owaniu ulic Tadeusza Koœciuszki i Cieplickiej

Bardziej szczegółowo

na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com

na proponowanym stanowisku. Dokumenty aplikacyjne prosimy przesy³aæ faxem: 022/780-60-89, e-mail: agnieszka.lasota@pakfol.com P R A C A 1. Firma zatrudni Kierownika Utrzymania Ruchu. Wymagania: doœwiadczenie na proponowanym stanowisku w zak³adzie produkcyjnym. 2. Firma zatrudni mechanika. Wymagane doœwiadczenie na proponowanym

Bardziej szczegółowo

e e e elewacji, nowoczeœnie urz¹dzone tereny zielone i nowe place zabaw, w sposób znacz¹cy poprawiaj¹ praktyczne i estetyczne warunki zamieszkiwania.

e e e elewacji, nowoczeœnie urz¹dzone tereny zielone i nowe place zabaw, w sposób znacz¹cy poprawiaj¹ praktyczne i estetyczne warunki zamieszkiwania. GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 Nr 4 (18) 2009 kwiecieñ Dzia³alnoœæ

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Pół wieku razem. Ruszyła linia 301 GAZETA BEZPŁATNA

Pół wieku razem. Ruszyła linia 301 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA NR 6 (39) grudzień 2007 ISSN 1641-2656 W numerze: Podatki 2008 Ruszyła linia 301 czytaj str. 10/11 Mieszkañców gminy informujemy o tym, i 19 listopada 2007 roku zosta³a uruchomiona linia

Bardziej szczegółowo

reklama 11.10. 2013 r. NR 17 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Daæ Warszawie szansê Gdy w czerwcu ulice Warszawy by³y ó³to-czerwone od koszulek wolontariuszy zbieraj¹cych podpisy, czuliœmy

Bardziej szczegółowo

SZKO Y. do likwidacji? Tajemniczy zgon. Wa ne inwestycje. Pêkniêcie œciany i awaria wodoci¹gu. Na wsi dro ej, ni w mieœcie

SZKO Y. do likwidacji? Tajemniczy zgon. Wa ne inwestycje. Pêkniêcie œciany i awaria wodoci¹gu. Na wsi dro ej, ni w mieœcie Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Tajemniczy zgon 24 letni mieszkaniec Rozdra ewa zmar³ w niewyjaœnionych okolicznoœciach. Ch³opaka przywieÿli do domu obcy mê czyÿni. Trupa do domu mi przywieÿli

Bardziej szczegółowo

e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 o przekszta³ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo

e e e Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 o przekszta³ceniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo GAZETA R S M PRAGA e e e miesiêcznik robotniczej spó³dzielni mieszkaniowej praga Wydawca Rada Nadzorcza i Zarz¹d RSM PRAGA ISSN 1898-4681 gazeta bezp³atna nak³ad 17500 Nr 1 (51) 2012 styczeñ Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

29.04. 2013 r. NR 07 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 Nie masz roweru - mo esz go wypo yczyæ Z 50 do 150 wzroœnie liczba stacji Veturilo, miejskiego systemu do wypo yczania rowerów. Przybêdzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004 BUD ET GMINY MOSINA PISMO INFORMACYJNE GMINY MOSINA ISSN 1730-668X WYDAWCA Burmistrz Gminy Mosina Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika 1 62-050 MOSINA Redaguje zespó³: EWA MADZIAR Redaktor

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Barbórka z kardyna³em Nyczem

Barbórka z kardyna³em Nyczem Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Nr 1 (241) styczeñ 2012 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1400 egz. ISSN 1232-7948 Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Barbórka z kardyna³em

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

TPM. Sensacji nie by³o Spe³ni³y siê oczekiwania 71% wyborców a 27% zosta³o zawiedzionych

TPM. Sensacji nie by³o Spe³ni³y siê oczekiwania 71% wyborców a 27% zosta³o zawiedzionych HISTORIA MIASTA - str. 9 WIELKIE GRANIE Kingsize w Markach - str. 3 NOWA FABRYCZNA Czy bêdziemy w koñcu jeÿdzili po drogach bez dziur? - str. 4 DOWODY OSOBISTE Wszyscy musz¹ wymieniæ na nowe - str. 4 PO

Bardziej szczegółowo

przekaznik@gazeta.pl NR 08 (173) ROK WYD. XIX SIERPIEÑ 2012

przekaznik@gazeta.pl NR 08 (173) ROK WYD. XIX SIERPIEÑ 2012 ISSN 1642-2023 przekaznik@gazeta.pl Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) NR 08 (173) ROK WYD. XIX SIERPIEÑ 2012 Most nad Martw¹ Wis³¹ - fragment przewidzianej do modernizacji linii kolejowej do gdañskiego portu

Bardziej szczegółowo

Firma zatrudni pracowników produkcyjnych,

Firma zatrudni pracowników produkcyjnych, Poszukujemy mieszkañ, domów, dzia³ek AGENCJA NIERUCHOMOŒCI VALCOM tel. 779-44-72 Dekoracje okienne - przedstawiciel belgijskiej firmy. Okna PCV i AL tel. 779 44 72; 0-608 627 352 D A M P R A C Ê Firma

Bardziej szczegółowo

22.12. 2014 r. NR 19 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII W szale œwi¹tecznych zakupów Nie ma czegoœ takiego jak najtañszy sklep na œwiêta. Ka dy zarzuca wêdkê, próbuj¹c z³apaæ klientów promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

MARZEC MIESI CEM SESJI

MARZEC MIESI CEM SESJI PLAGA WANDALIZMU - Czytaj str. 6 10.05.2004r. Nr 3 MARZEC MIESI CEM SESJI Po pamiêtnej, przerwanej sesji Rady Miejskiej z koñca lutego, kiedy to odwo³ano ca³e prezydium i nie mia³ kto zakoñczyæ obrad,

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 2 (230) styczeñ 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 28 stycznia ju po

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 65-lecia istnienia szko³y

Jubileusz 65-lecia istnienia szko³y Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 1 (229) styczeñ 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 7%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 Jubileusz 65-lecia

Bardziej szczegółowo

do trzech podstawowych grup. W gminie Brzeszcze dzia³aj¹ obecnie cztery takie firmy. Z ró - nymi planami i nadziejami oczekuj¹ dnia akcesji.

do trzech podstawowych grup. W gminie Brzeszcze dzia³aj¹ obecnie cztery takie firmy. Z ró - nymi planami i nadziejami oczekuj¹ dnia akcesji. Nr 3 (147) Marzec 2004 W marcu i kwietniu zostanie przeprowadzona ostateczna weryfikacja zak³adów przetwórstwa miêsnego w zwi¹zku z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Wtedy te, decyzj¹ powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Adamowie zapalili znicze na grobach powstañców wielkopolskich na wolsztyñskim

Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Adamowie zapalili znicze na grobach powstañców wielkopolskich na wolsztyñskim G³os Wolsztyñski Towarzystwo Pamiêci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Ko³o Nr 2 w Wolsztynie wraz z Urzêdem Miejskim przeprowadzi³o akcjê znakowania mogi³ powstañców Uczniowie ze Szko³y Podstawowej

Bardziej szczegółowo