ZMIANA CZY KONTYNUACJA?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA CZY KONTYNUACJA?"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana listopada 2014/21 (110) NAKŁAD: ISSN Nasza Sonda Kogo poprzesz w II turze wyborów prezydenckich? A. Annę Hetman B. Mariana Janeckiego C. W ogóle nie pójdę D. Nie mam zdania JasNet DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY Rewolucja w autobusach 4 Zmiana czy kontynuacja? 5 Jaka jest ta Rada? 7 Górnik drugiej kategorii? 8 Miał dopiero 40 lat 10 A jednak można! 15 "Mój syn zostanie prawnikiem 17 Mała bohaterka 18 Akademicki sen Jastrzębia? 19 Straż Miejska 21 Sport 22 Ogłoszenia 23 II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH NIERUCHOMOŚCI 49% 42% 8% 1% 30 listopada 2014 STRONY ZMIANA CZY KONTYNUACJA? STRONA 5 20 lat na rynku usług finansowych. Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę. Porównaj koszty. Pożyczki na miesiąc do 1000 zł NATYCHMIASTOWA WYPŁATA BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH Jastrzębie, ul. Wrzosowa 12a tel , WYMIANA STAREGO ZŁOTA NA NOWE PŁACIMY 80zł ZA GRAM ZŁOTA! Złotnik D.H. KŁOS ul. 1 Maja, Jastrzębie-Zdrój tel Kto zasiądzie w gabinecie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój? Na dowolny cel W zależności od Twoich aktualnych potrzeb i wymagań SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE tel

2 2 listopad 2014 publicystyka Materiał sposnorowany O CO TU wiêcej na CHODZI? ŻĄDAMY ZMIAN Tadeusz Motowid³o Jak d³ugo w³aœciciel dzia³ki w centrum miasta mo e robiæ z niej œmietnik? Dopóty, dopóki stra miejska nie zacznie wystawiaæ mandatów. A jak d³ugo w³aœciciel polskiego górnictwa mo e tolerowaæ ruinê bran y? Okazuje siê, e w nieskoñczonoœæ. W³aœciciel jest bezkarny, bo wszystkie s³u by pañstwowe, które mog³yby mu coœ nakazaæ, s¹ na jego smyczy. Dlatego bezkarnie pada górnictwo i coraz czêœciej padaj¹ firmy wspó³pracuj¹ce z nim. Wkrótce ruszy lawina. Bezkarnoœæ w³aœciciela doprowadzi do katastrofy. Przez kilka lat mo na by³o nie podejmowaæ decyzji, poniewa koniunktura na wêgiel dawa³a poczucie spokoju i dostatku. Jeszcze rok temu w Jastrzêbiu-Zdroju pan premier Donald Tusk wspólnie z pani¹ wicepremier El biet¹ Bieñkowsk¹ œpiewali barbórkowe piosenki przy stole pe³nym górników. za w oku siê krêci, jak przypomnê sobie ciep³e s³owa o górnictwie, jego znaczeniu dla Œl¹ska i dla Polski. Tak e s³owa o szacunku dla górniczego trudu by³y piêkne. Jeszcze piêkniej by³o w czasach, kiedy pieni¹dze sypa³y siê na konta spó³ek górniczych. Politycy dumnie prê yli piersi, tak jakby to by³a ich zas³uga. Tabuny dziennikarzy spija³y z ich ust zapewnienia o wspania³ej przysz³oœci górnictwa. W tym roku pewnie wszyscy bêd¹ udawaæ, e Barbórki nie ma. Nikt nie bêdzie chcia³ siê grzaæ w œwietle jupiterów, stroiæ sympatycznych min przed kamerami. Je eli ju ktoœ zauwa y to œwiêto, to tylko po to, aby opowiedzieæ o niezbêdnej restrukturyzacji, efektywnoœci i potrzebie zwiêkszenia wysi³ków. Nasta³ czas pogardy dla górnictwa. Politycy zawsze wychodzili z za³o enia, e jak s¹ sukcesy, to ich zas³uga. Jak s¹ pora ki, to wina górnictwa. Wszyscy liczyliœmy na nowe otwarcie po zmianie na stanowisku premiera. Pani premier Ewa Kopacz dosta³a petycje od przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. Oto, czego siê domagaj¹: 1. Natychmiastowego wprowadzenia mechanizmów przeciwdzia³aj¹cych nadmiernemu importowi wêgla spoza Unii Europejskiej, w szczególnoœci z Federacji Rosyjskiej, poprzez wprowadzenie pakietu ustaw dotycz¹cych certyfikacji paliw wprowadzanych do obrotu handlowego i koncesji na obrót wêglem, wprowadzenia kontyngentu importowego, zmiany ustawy Prawo zamówieñ publicznych, a tak e stworzenia sieci certyfikowanych sprzedawców polskiego wêgla. 2. Stworzenia d³ugoterminowej strategii funkcjonowania ca³ego sektora paliwowo-energetycznego zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo energetyczne kraju, opieraj¹cej siê na wêglu, która powinna zawieraæ koncepcjê konsolidacji pañstwowych spó- ³ek zajmuj¹cych siê wydobyciem i sprzeda ¹ wêgla energetycznego, a tak e uporz¹dkowania nadzoru w³aœcicielskiego nad ca³ym sektorem paliwowo-energetycznym, np. poprzez utworzenie Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Obecnie niejednokrotnie mamy do czynienia z brakiem koordynacji dzia³añ pomiêdzy Ministerstwem Gospodarki nadzoruj¹cym górnictwo i Ministerstwem Skarbu Pañstwa nadzoruj¹cym energetykê. 3. Czasowego obni enia wysokoœci b¹dÿ zawieszenia czêœci obci¹ eñ publicznoprawnych spó³ek dotkniêtych kryzysem oraz zmiany systemu tych obci¹ eñ dla polskiego górnictwa uwzglêdniaj¹cej szczególn¹ rolê sektora dla bezpieczeñstwa energetycznego kraju. 4. Zawetowania tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz renegocjacji i zawieszenia przepisów zwi¹zanych z wdra aniem unijnej polityki klimatycznej, a tak e wprowadzenia w³asnej polityki klimatycznej uwzglêdniaj¹cej polskie uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze i bezpieczeñstwo energetyczne kraju. 5. Wykorzystania œrodków unijnych z perspektywy finansowej na lata do prac zwi¹zanych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych wêgiel kamienny (tzw. czyste technologie wêglowe). Na razie aden z tych postulatów nie zosta³ zrealizowany. Zamiast weta w sprawie zaostrzenia pakietu klimatycznego (tak zwanego drugiego pakietu klimatycznego) mamy zgodê na jego zaostrzenie. W dodatku propaganda og³osi³a, e ta zgoda to sukces. O ile na sytuacjê w naszym kraju nie do koñca mamy wp³yw, bo zale y od decyzji polityków, które s¹ podejmowane w dalekiej Warszawie, to ju w Jastrzêbiu jest ca³kiem inaczej. Wyborcy zdecydowali. Znamy nowy sk³ad jastrzêbskiej Rady Miasta. Wiemy te, kto zmierzy siê w II turze wyborów prezydenckich. Mimo e nasz kandydat do tego urzêdu Janusz Buda nie uzyska³ wystarczaj¹cej iloœci g³osów, to jego wynik uznajemy za du y sukces. Zdo³a³ przekonaæ mieszkañców do swojego programu. Poparcie, które uzyska³ ponad 26 proc. wskazuje, e jastrzêbianie obdarzyli go niema³ym zaufaniem. A lewica doœæ znacz¹co zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ w prawicowym mieœcie, za jakie wielu uznaje Jastrzêbie. Tego kapita³u nie mo na zmarnowaæ! Nasz program powinien byæ realizowany i zrobimy wszystko, aby tak siê sta³o, aby nie poszed³ do przys³owiowego lamusa, który pokryje kurz. Do II tury wyborów prezydenckich przesz³a pani Anna Hetman. Otrzyma³a znacz¹ce poparcie mieszkañców, co czyni j¹ wymagaj¹c¹ rywalk¹ w tym starciu. Po raz pierwszy Jastrzêbie ma szansê na rzeczywiste zmiany. Na odsuniêcie dotychczasowego, skostnia³ego uk³adu od w³adzy. Do pokazania obecnemu prezydentowi nie tylko ó³tej, ale czerwonej kartki. Jest to sytuacja, której nie mo emy zmarnowaæ. Po raz pierwszy od wielu lat jest realne wprowadzenie naszego miasta na drogê rozwoju. Mo emy zapocz¹tkowaæ znacz¹ce zmiany. Czy stan¹ siê one faktem, zale y od wyborców. To oni w dniu 30 listopada zdecyduj¹, jak bêdzie. Wybior¹ pomiêdzy kontynuacj¹, a prze³omem. Sojusz Lewicy Demokratycznej ju od dawna jest krytyczny wobec obecnej ekipy rz¹dz¹cej w mieœcie. Nie akceptujemy stanu, w jakim siê ono znajduje. ¹damy zmian. Dlatego SLD i nasz kandydat na prezydenta Janusz Buda popieraj¹ w II turze wyborów prezydenckich pani¹ Annê Hetman. Decyzja ta by³a o tyle ³atwa, e jej program jest bardzo zbli ony do naszego. Mamy te same cele, oczekiwania i plany zwi¹zane z naszym miastem. Tu nie chodzi o wielk¹ politykê, ale o poprawê jakoœci ycia mieszkañców. Chcemy, aby w koñcu odczuli, e w mieœcie coœ zmienia siê na lepsze, e w³adza ws³uchuje siê w ich g³os, e realizuje ich oczekiwania i postulaty. Mo e wtedy uda siê nam przekonaæ m³odych ludzi, aby st¹d nie wyje d ali, aby tutaj zak³adali swoje rodziny i z tym miastem wi¹zali swoje ycie. Chcemy te, eby mieli, gdzie pracowaæ. I nie mamy na myœli tylko górnictwa, ale inne ga³êzie gospodarki, które obecnie u nas le ¹. Tych oczekiwañ nie spe³ni urzêduj¹cy prezydent. Mia³ na to swój czas. Mo na powiedzieæ, e mia³ go nawet nazbyt wiele. Jak go wykorzysta³? Co siê zmieni³o? Ka dy widzi. Lewica nie tylko popiera pani¹ Annê Hetman, ale deklaruje, e bêdzie wspieraæ j¹ w Radzie Miasta. Ju postanowiliœmy o œcis³ej wspó³pracy z ni¹. W jej ramach nasz kandydat na prezydenta Janusz Buda obejmie funkcjê zastêpcy prezydenta miasta i bêdzie mieæ znacz¹cy wp³yw na to, co dzieje siê w Jastrzêbiu, w jakim kierunku zmierza. To nie znaczy, e nie ma pomiêdzy nami ró nic. One zawsze s¹, ale dzisiaj wzbijmy siê ponad nie i znajdÿmy to, co nas ³¹czy. A ³¹czy nas dobro miasta i jego mieszkañców. Mo emy razem wzi¹æ stery w swoje rêce. Wiemy jak to miasto poprowadziæ! W ten sposób otrzymamy mo liwoœæ realizacji swojego programu wyborczego. Chcemy wywi¹zaæ siê ze swoich obietnic, e swoich deklaracji. Bliskie jest nam dobro Jastrzêbia-Zdroju. Dlatego od³ó my na bok rozgrywki polityczne i dzia³ajmy na jego rzecz. Apelujê do mieszkañców, aby pomimo ró nych sympatii politycznych, pomimo animozji i sporów spotkali siê przy urnach 30 listopada i postawili na zmiany. Mo emy realnie decydowaæ o tym, jak bêdzie wygl¹da³o nasze miasto. Mamy si³ê, eby podziêkowaæ dotychczasowej ekipie za jej osi¹gniêcia. Wybierzmy prze³om i zmiany. Zwracam siê do was, aby poprzeæ pani¹ Annê Hetman w walce o urz¹d Prezydenta Miasta. Niech mieszkañcy przemówi¹ silnym g³osem i poka ¹ obecnej w³adzy, czego tak naprawdê oczekuj¹. Doœæ ju podejmowania decyzji za nas. WeŸmy sprawy w swoje rêce i spotkajmy siê przy urnach! Tadeusz Motowid³o Materiał sposnorowany Nową jakość i rozwój miasta tworzymy razem! Kiedy w czerwcu tego roku rozpoczynaliœmy kampaniê informacyjn¹, której celem by³o przybli enie mieszkañcom naszego miasta sylwetki Janusza BUDY nasi rywale polityczni podœmiewali siê z takiego dzia³ania. Przeœmiewali, e to lewica, e za wczeœnie i tym podobne. My wiedzieliœmy, e musimy dotrzeæ do wyborcy osobiœcie, poprowadziæ kampaniê bezpoœredni¹, która przybli y mieszkañcom Jastrzêbia-Zdroju naszego kandydata. Tak¹ kampaniê, która poka e, e œrodowiska lewicowe w mieœcie stawiaj¹ na cz³owieka rozs¹dnego, pracowitego i godnego zaufania, zatroskanego o los drugiego cz³owieka. Wiedzieliœmy, e potrzeba czasu na prezentacjê naszego kandydata, e wyborcy musz¹ mieæ czas na poznanie go i na przyjrzenie siê mu. I tak siê sta³o. Postawiliœmy nacisk na bezpoœredni kontakt z wyborc¹. Sprawa od pocz¹tku nie by³a ³atwa, gdy ju na starcie przypiêt¹ mieliœmy ³atkê postkomuny, pacho³ków Moskwy i tym podobne niedorzecznoœci. Jednak tym razem naszym przeciwnikom politycznym ciê ko by³o wprost obarczyæ tzw. komun¹ naszego kandydata na fotel prezydenta oraz kandydatów do zasiadania w Radzie Miasta. Powód by³ jednoznaczny: 80% kandydatów z naszego ugrupowania nie podlega³o pod lupê IPN-u, gdzie sprawdza siê ich polityczn¹ przesz³oœæ z PRL-em w tle. I to by³ w³aœnie koronny argument dziêki, któremu pokazaliœmy mieszkañcom, e stawiamy na now¹ jakoœæ w mieœcie i chcemy je zmieniaæ. Poza tym jak d³ugo mo - na nowej lewicy przyczepiaæ t¹ sam¹, mocno ju start¹ ³atkê sprzed æwieræ wieku? Gdzie coraz wiêcej m³odych ludzi, którzy z tamtym okresem nie maja nic wspólnego. No chyba, e siê ju nie ma adnych rzeczowych argumentów i tylko pozostaj¹ inwektywy. Dzisiaj po zakoñczonych wyborach je eli mo na tak powiedzieæ, gdy z prac Pañstwowej Komisji Wyborczej wcale nie wynika e takowe siê zakoñczy³y - stwierdzamy jednoznacznie, e za³o enia kampanii zrealizowaliœmy w zasadzie w ca³oœci. Zarówno kandydat na Prezydenta Miasta jak i kandydaci do Rady Miasta wyszli na ulicê i rozmawiali z ludÿmi. Pewnie, e rozmowy by³y ró - ne, w tym te trudne. Trudne to znaczy takie, gdzie bez mo liwoœci obrony zostaliœmy zmieszani z b³otem np. za to e w historii by³a masakra pod Kopalni¹ Wujek. Ale byliœmy na to przygotowani i t³umaczyliœmy, e nie za wszystko my odpowiadamy, e pamiêtaj¹c o przesz³oœci musimy myœleæ o przysz³oœci. Przewa a³y jednak rozmowy merytoryczne z pytaniami typu co i jak chcecie zmieniæ, czy zlikwidujecie targowisko i wiele innych dotycz¹cych codziennego ycia jastrzêbian. Co ciekawe, wbrew wszelkim opiniom do rozmowy w³¹czy³y siê osoby m³ode, które maj¹ œwiadomoœæ koniecznoœci wprowadzania zmian w naszym mieœcie. Pojawia³y siê pytania i w¹tpliwoœci, czy prezydent-historyk, patrz¹cy zbytnio wstecz, sprawdzi³ siê i potrafi pchaæ miasto do przodu, w przysz³oœæ. Nadszed³ dzieñ rozstrzygniêæ, 16 listopada, kiedy mieszkañcy naszego miasta dostali szansê na zmianê w³adz. G³osowaliœmy wszyscy wspólnie razem. Dla Miasta, dla naszej przysz³oœci. Gdy zamkniêto lokale wyborcze zabraliœmy siê do pracy. Tak do pracy. Zaczêliœmy sprz¹taæ miasto, by zostawiæ po sobie porz¹dek bo tak po prostu trzeba. Do póÿnych godzin nocnych nie znaliœmy jednoznacznego wyniku, poniewa ró nice miêdzy kandydatami by³y minimalne i wszystko mog³o siê zdarzyæ. Tu przed godzin¹ 4 rano wszystko by³o ju jasne. W Jastrzêbiu-Zdroju odbêdzie siê druga tura w której nie ma naszego kandydata Janusza BUDY. Szkoda ale takie s¹ wybory, e ktoœ wygrywa a ktoœ przegrywa. Jeszcze tym razem przegraliœmy z przesz³oœci¹ ale bardzo dobry wynik naszego kandydata zdecydowanie daje podstawy do optymizmu. Wielu jastrzêbian stawia na zmiany, stawia na przysz³oœæ. Nie uwa amy, e lewica w Jastrzêbiu-Zdroju przegra³a wybory. Uzyskaliœmy dobry wynik, znacznie lepszy ni poprzednio, wielu wyborców nas popar³o, zmienia siê spojrzenie na nasz¹ opcjê. Nasz kandydat na prezydenta uzyska³ wynik bliski 27% poparcia a kandydaci do Rady Miasta ponad 16% poparcia. To wynik kilka razy lepszy ni w skali kraju. Przekonaliœmy spor¹ iloœæ Mieszkañców do naszego pomys³u na now¹ jakoœæ i rozwój miasta. Co najwa niejsze uzyskaliœmy powy sze wyniki prowadz¹c pozytywn¹ kampaniê, stawiaj¹c na nasz program, na kompetentnych kandydatów. Oczywiœcie wszystkim wygranym serdecznie gratulujemy. Wynik z I tury wskazuje, e mieszkañcy otrzymaj¹ szansê wyboru miêdzy zmianami, jakie niew¹tpliwe proponuje pani Hetman, a pozostaniem przy obecnym modelu zarz¹dzania miastem, przy jego obecnym stanie. Czy ten stan Wam odpowiada? Zdecydujecie przy urnach. Na razie wiêkszoœæ opowiada siê za zmianami. Ja opowiadam siê za zmianami. Wy te postawcie na zmiany. Uwa am, e s¹ one niezbêdne, by Jastrzêbie- Zdrój obudzi³o siê z letargu i zaczê³o rozwijaæ. By m³odzi ludzie przekonali siê, e warto w tym mieœcie pozostaæ i budowaæ swoj¹ przysz³oœæ. By postawiæ na Jastrzêbie- Zdrój. Wierzê, e jest to mo liwe poniewa wiêkszoœæ wyborców 16 listopada g³osuj¹c na mnie i pani¹ Hetman wybra³a szansê dla miasta. Szansê, która jest w zmianach. Zawarliœmy porozumienie z Ann¹ Hetman. Nie usuwa ono ró nic miêdzy naszymi ugrupowaniami ale wybiera dobro miasta i jego mieszkañców ponad podzia³ami. Wierzê, e porozumienie odsunie polityczne ró nice na rzecz Jastrzêbia-Zdroju. I wierzê, e wiêkszoœæ wyborców post¹pi tak samo. Odda swój g³os dla Jastrzêbia-Zdroju. Dziêkujê wszystkim za oddanie g³osu na moj¹ osobê oraz na naszych kandydatów do Rady Miasta. Bêdziemy pracowaæ przez nadchodz¹ce cztery lata mocno, by ZMIENIÆ Nasze Miasto! Janusz Buda.

3 informacje listopad Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich Marian Janecki oraz Anna Hetman zmierz¹ siê w drugiej turze wyborów, która odbêdzie siê 30 listopada. Miejska Komisja Wyborcza poda³a oficjalne wyniki g³osowania na Prezydenta Miasta. Razem dla przyszłości Marian Janecki % / g³osów Anna Hetman % / 8757 g³osów Janusz Buda % / 7663 g³osów S³awomir mudziñski - 9.7% / 2887 g³osów Oficjalne wyniki - Rada Miasta Podajemy oficjalne wyniki wyborów samorz¹dowych w Jastrzêbiu-Zdroju. W naszym mieœcie wygra³o Prawo i Sprawiedliwoœæ z wynikiem 31,50% (8745 g³osów) przed Jastrzêbsk¹ Wspólnot¹ z wynikiem 23,59% (6549 g³osów) i Platform¹ Obywatelsk¹ 20,84% (5858 g³osów). Czwarty wynik w mieœcie uzyska³ Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 16,62% (4614 g³osów). Te cztery ugrupowania wprowadz¹ swoich radnych do Rady Miasta. Porozumienie NPW Nowa Prawica otrzyma³o 5,23% (1452 g³osy), a Ruch Autonomii Œl¹ska 2,23% (620 g³osów). W nowej Radzie Prawo i Sprawiedliwoœæ bêdzie mia³o 9 radnych: ukasz Kasza g³osów, Stefan WoŸniak g³osów, Norbert Ma³olepszy g³osów, Tadeusz S³awik g³osy, Miros³aw Kolb g³osów, Piotr Szereda g³osów, Andrzej Matusiak g³osów, Miros³aw Lêga g³osów, Szymon Klimczak g³osów. Jastrzêbska Wspólnota 6 radnych: Anna Toborowicz g³osów, Bernadeta Magiera g³osów, Tadeusz Markiewicz g³osów, Tadeusz Gorgol g³osów, Damian Ga³uszka g³osów, Iwona Rosiñska g³osów. Platforma Obywatelska 5 radnych: Urszula Sobik g³osów, Alina Chojecka g³osów, Roman Foksowicz g³osów, Anna Hetman g³osów, Lucyna Maryniak g³osów. Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem 3 rad-nych: Ryszard Piechoczek g³osów, El bieta Siwiec g³osów, Janusz Buda g³osy. 20 mln na bezpłatne przejazdy? 16 listopada 2014 dokonaliœmy rzeczy wielkiej pisz¹ sygnatariusze dokumentu, który w czwartek, 20 listopada, podpisali Anna Hetman i Janusz Buda. Deklaracja wspó³pracy, bo tak¹ nazwê nosi oficjalnie pismo, przekonuj¹, e wiêkszoœæ wyborców zdecydowanie opowiedzia³a siê za zmian¹ na stanowisku prezydenta Jastrzêbia-Zdroju. Wspólnie uwierzyliœmy, e mo emy zmieniæ nasze miasto podkreœlaj¹. Jednak jeœli ktoœ uwa a, e deklaracja obraca siê tylko w sferze symboli i ogólnych stwierdzeñ, jest Zwalniają pracowników 483 pracowników Jastrzêbskich Zak³adów Remontowych zostanie zwolnionych. S¹ to dotychczasowi pracownicy zak³adu górniczego, który zostaje zlikwidowany. Zwolnienia bêd¹ odbywaæ siê grupowo w miesi¹cach styczeñ-kwiecieñ 2015 r. Ich powodem jest likwidacja ca³ego pionu górniczego w JZR. W tym wypadku ma tu zastosowanie Ustawa o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników. Osoby otrzymuj¹ce wypowiedzenia dostan¹ 14. pensjê za 2014 r. oraz przys³uguj¹c¹ im odprawê. Zwolnionych zachêcamy do sk³adania aplikacji do firmy Szkolenia i pierwszy w regionie od 1 roku życia również w weekendy W ŻŁOBKU/ KLUBIE MALUCHA OFERUJEMY: Opiekę abonamentową i godzinową. Zajęcia wg pedagogiki Montessori POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU" Zajęcia rytmiczno-muzyczne. Ceramika, zabawy logopedyczne, bajkoterapia. Fot. ukasz Parylak w b³êdzie. Czwartkowe porozumienie bowiem to tak e wa na decyzja o charakterze personalnym. Konkretnie dotycz¹ca Janusza Budy, który we wspomnianym dokumencie tytu³owany jest Zastêpc¹ Prezydenta Miasta. Z kronikarskiego obowi¹zku nale y odnotowaæ, e dzieñ wczeœniej, 19 listopada, odby³a siê konferencja prasowa, na której Anna Hetman stwierdzi³a, e dotychczasowy styl zarz¹dzania miastem nie sprawdzi³ siê, co potwierdzili w g³osowaniu wyborcy. Górnictwo. Wprawdzie nie otrzymuj¹ oni automatycznie gwarancji pracy, ale poszczególne kopalnie s¹ zainteresowane zatrudnieniem ca³ych brygad - mówi³a rzecznik Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej Katarzyna Jab³oñska-Bajer. S³awomir Koz³owski, przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ JSW, krytycznie odniós³ siê do planowanych zwolnieñ. Na czwartkowej (13 listopada) konferencji prasowej mówi³ m.in. Prawie 500 osobom grozi zwolnienie. Musimy zrobiæ wszystko, aby nie dopuœciæ do dalszych tego typu sytuacji. S¹ one dowodem na to, e stan JSW jest bardzo z³y. Jastrzębie-Zdrój ul. Północna 30 (nad Blue Horse, wejście do strony Katowickiej) tel Postulat bezp³atnej komunikacji urasta powoli do rangi wyborczego zaklêcia. Nagle wszyscy mowa nie tylko o kandydatach do schedy po obecnej Radzie Miasta czy fotela prezydenckiego stali siê specjalistami od spraw miejskiego transportu, sposobów jego finansowania czy rozwi¹zañ organizacyjnych. Zatem pora na kolejny g³os w tej ogólnomiejskiej debacie. Co o bezp³atnej komunikacji myœli Benedykt Lanuszny, dyrektor biura Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunikacyjnego? Jastrzêbie-Zdrój dop³aca do komunikacji rocznie 12 mln z³otych. Gdyby na terenie MZK wprowadziæ bezp³atne przejazdy, kwota ta wzros³aby w samym Jastrzêbiu do ponad 20 mln z³otych i to rok w rok. Wtedy koszty tzw. 'bezp³atnej komunikacji' ponieœliby wszyscy, nie tylko osoby z niej korzystaj¹ce, bo przecie ka da gmina musia³aby znaleÿæ brakuj¹ce pieni¹dze. By³by to spory problem dla ka dego cz³onka MZK, bo oznacza³oby to ciêcia w bud etach kosztem innych zadañ. Bezp³atna komunikacja oznacza tak e koniecznoœæ zwrotu kilkunastu milionów z³otych unijnej dotacji czytamy na stronie jastrzêbskiego magistratu. NAJWIĘKSZY SALON MEBLOWY W MIEŚCIE BARDZO BOGATY WYBÓR MEBLI TAPICEROWANYCH REWELACYJNE CENY WYPRZEDAŻ DO -50% SALONY MEBLOWE Fot. ukasz Parylak W Klubie Odkrywanie Talentów oferujemy: Zajęcia dla dzieci wg pedagogiki Montessori. Język angielski. Szkołę dla rodziców i wychowawców. Warsztaty dla dzieci i dorosłych: PIPI - zajęcia muzyczno-ruchowe Joga, zdrowe gotowanie, ceramika, decoupage, lcowanie, sutasz-biżuteria. Jastrzębie-Zdrój, ul.graniczna 1, tel Wodzisław Śląski, ul.łużycka 1, tel

4 4 listopad 2014 publicystyka Przejazdy bez biletów papierowych. Świetlne tablice na przystankach informujące o tym, za ile minut podjedzie autobus, na który czekamy lub ile wynosi opóźnienie. Kamery dbające o bezpieczeństwo pasażerów. System potrafiący zlokalizować autobus, a nawet to, gdzie i o której godzinie jechaliśmy. To nie jakieś science fiction, ale rzeczywistość, która zaistnieje już od stycznia 2015 roku. W jastrzębskiej komunikacji szykuje się wielka rewolucja. Jej propagatorzy zapewniają, że będzie lepiej, ale czy tak naprawdę wszyscy będą zachwyceni z nowych rozwiązań? Rewolucja w autobusach Nied³ugo ju czasy, kiedy pasa er wchodzi³ do autobusu z papierowym biletem odejd¹ w przesz³oœæ. Miêdzygminny Zwi¹zek Komunikacyjny z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju wprowadza prawdziw¹ rewolucjê. Pierwsza jej ods³ona zaplanowana jest na styczeñ 2015 roku. Pasa erowie bêd¹ mieli wówczas do wyboru kilka sposobów zap³aty za jazdê autobusami MZK. Bêdzie mo na zakupiæ bilet okresowy, na przyk³ad na miesi¹c, czy wybran¹ liniê. Bêdzie on wygl¹da³ jak typowa karta bankomatowa. Po wejœciu do pojazdu nale y zbli yæ j¹ do specjalnego czytnika. Jest to wa ne, poniewa bez tego pasa er bêdzie potraktowany jakby jecha³ na gapê. Oczywiœcie na pocz¹tku stosowania nowych zasad MZK bêdzie indywidualnie podchodzi³o do ró nego rodzaju reklamacji, czy osób zapominalskich. Otrzymaj¹ oni czas na dostosowanie siê do tych rozwi¹zañ - zapewnia Benedykt Lanuszny, dyrektor w Biurze Zwi¹zku MZK. Co jednak, jeœli osoba chc¹ca skorzystaæ z us³ug komunikacji publicznej nie bêdzie mia³a ochoty kupowaæ biletu miesiêcznego i z tego rodzaju transportu korzysta sporadycznie? Nie ma problemu. Proponujemy zakup innej karty, tak zwanej ele- ktronicznej portmonetki. Jej koszt to 10 z³. Oczywiœcie mo na j¹ do³adowywaæ w punktach handlowych, na przyk³ad kioskach wyjaœnia dyrektor. A jak bêdzie technicznie wygl¹da³o kasowanie takiego biletu? W MZK instruuj¹, e przy wejœciu do autobusu nale y zbli yæ kartê do specjalnego czytnika. Ale uwaga! To jeszcze nie koniec. Czynnoœæ t¹ nale y powtórzyæ przy wyjœciu. Jeœli nie zostanie to zrobione wówczas system skasuje maksymaln¹ taryfê, jaka obowi¹zuje w MZK. A wiadomo, e inaczej p³aci siê za jazdê do 10 min., do 20 min. i powy ej 20 min. Powtórne przy³o enie karty umo liwia odczytanie faktycznego czasu podró y. A co z ulgami? Przed zbli eniem karty do czytnika nale y nacisn¹æ przycisk z liter¹ U, jak ulga. W ten sposób system potr¹ci nam koszt przejazdu zmniejszony o ulgê. Jeœli pasa er zapomni wcisn¹æ tej literki, wówczas zap³aci, za bilet normalny. I to jest ta niedogodnoœæ. Czy bilety papierowe odejd¹ w przesz³oœæ? Dyrektor Lanuszny mówi, e do koñca czerwca 2015 r. bêdzie je jeszcze mo na kupiæ w dotychczasowych miejscach i bêd¹ honorowane na równi z kartami ele- Fot. ukasz Parylak ktronicznymi. Po tym terminie bêdzie je mo na zakupiæ wy³¹cznie u kierowcy. Ale uwaga! Wówczas pasa er bêdzie nara ony na zakup najdro szego biletu i bêdzie to dla niego nieop³acalne. U ytkownikom komunikacji masowej pozostaje wiêc wdro enie do nowego systemu. Nie maj¹ adnego wyboru. MZK przekonuje, e na pocz¹tku mo e to byæ trochê k³opotliwe, ale z czasem dla ka dego stanie siê to rutyn¹. Czy na pewno? Czas poka e. Na pociechê maj¹ oni zapewnienie, e bilety-karty elektroniczne bêd¹ mogli kupiæ w 140 punktach na terenie ca³ego miasta i tam te je do³adowaæ oraz sprawdziæ stan (ile œrodków zosta³o). Poza tym w samym autobusie po wciœniêciu na czytniku kart litery I tak e wyœwietli siê taka wiadomoœæ. Jakie jeszcze nowoœci czekaj¹ u ytkowników autobusów miejskich? Ju teraz widaæ, e na przystankach zosta³y zamontowane stela e, na których maj¹ byæ zamontowane tablice elektroniczne. Co bêdzie mo na na nich zobaczyæ? Dyrektor Benedykt Lanuszny mówi, e na pocz¹tek wyœwietli siê aktualna godzina. Z czasem dojd¹ kolejne informacje. Podró ny bêdzie wiedzia³ za ile minut podjedzie linia, na któr¹ czeka, ile ma opóÿnienia. To jednak wymaga zamontowania we wszystkich autobusach JPS. Dlatego na pocz¹tek wystartujemy z podstawowymi danymi takimi jak bie ¹ca informacja na dolnym pasku tablicy czy te godzina wyjaœnia. Pozostaje mieæ nadziejê, e pomys³owoœæ ró nej maœci wandali nie bêdzie mia³a wp³ywu na funkcjonowanie tych tablic i nie przyczyni¹ siê oni do ich trwa³ego zniszczenia. A warto dodaæ, e te wszystkie unowoczeœnienia to nie s¹ tanie zabawki. W sumie ca³y projekt kosztowa³ MZK 14 mln 700 tys. z³. Z tego 85 proc. pochodzi z Unii Europejskiej. Osoby korzystaj¹ce z publicznej komunikacji œwiadczonej przez MZK narzekaj¹ na wysokie ceny biletów. Nie mog¹ zrozumieæ, dlaczego przejechanie jednego czy dwóch przystanków kosztuje 2,40 z³? Benedykt Lanuszny ma dla nich pewn¹ propozycjê. Wprawdzie jej szczegó³y s¹ jeszcze dogrywane, ale mówi, e MZK myœli o wprowadzeniu biletu za 1 z³. Mo na by przejechaæ na nim 1-3 przystanków. Byæ mo e to zachêci³oby ludzi do korzystania z komuni- kacji miejskiej, a przy tym nie nara a³oby ich na niema³e przecie koszty? MZK zrówna³ od 1 stycznia przysz³ego roku wiek kobiet i mê czyzn 65 lat, uprawniaj¹cy do 50 proc. ulg na przejazdy komunikacj¹ MZK. Dotychczas kobiety mia³y taki przywilej w wieku 60 lat. Czy nowe zmiany przypadn¹ do gustu pasa erom? Ci m³odsi pewnie nie bêd¹ mieæ problemów z przyzwyczajeniem siê do nich. Co jednak ze starszymi? Wprawdzie od 70 roku ycia zyskuje siê uprawnienie do darmowej komunikacji, ale mimo to 50 i 60-latkowie stan¹ przed zadaniem opanowania nowych zasad. Dyrektor Lanuszny zapewnia, e MZK zadba o odpowiedni instrukta i na pocz¹tku dzia³alnoœci nowego systemu nie bêdzie tak rygorystycznie podchodzi³o do ewentualnych b³êdów, jednak nie zmienia to faktu, e prêdzej czy póÿniej trzeba bêdzie opanowaæ nowe zasady. W MZK przekonuj¹, e warto podj¹æ ten trud, e nowe oznacza równie lepsze i ka dy, prêdzej czy póÿniej siê tym przekona. Czas zrobi swoje i stare przyzwyczajenia pójd¹ w niepamiêæ mówi optymistycznie dyrektor Benedykt Lanuszny. Katarzyna Barczyñska

5 publicystyka listopad Zmiana czy kontynuacja? O tym zdecydują wyborcy w Jastrzębiu przy urnach w II-giej turze, gdzie wybiorą prezydenta swojego miasta. Czeka ich dogrywka pomiędzy Marianem Janeckim (Jastrzębska Wspólnota) i Anną Hetman (Platforma Obywatelska). Co mieszkańcy wybiorą? Zmiany, których wielu z nich się domaga? A może będzie im odpowiadać, to co mają dotychczas? Różnica głosów pomiędzy rywalami jest niewielka i wszystko jest możliwe. Na pewno II tura będzie ciekawa również ze względu na to, jak zachowają się wyborcy kandydata lewicy oraz niezależnego. Oni również zdobyli niemałe poparcie. Tutaj może liczyć się każdy głos, który może przechylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron. Jastrzębian czeka pełna emocji niedziela (30 listopada). I turê wyborów prezydenckich w Jastrzêbiu-Zdroju wygra³ dot¹d urzêduj¹cy prezydent Marian Janecki. Dla wielu urzêduj¹cy prezydent jest bardziej znany, a tak e ma wiêcej atrybutów, czyni¹cych jego kandydaturê bardziej atrakcyjn¹ na starcie wyborczych zmagañ. No chyba, e tak zalaz³ wyborcom za skórê, e maj¹ go wyraÿnie doœæ. Podobno œrodowisko Mariana Janeckiego zak³ada³o zwyciêstwo ju w pierwszej turze, co jak widaæ, okaza³o siê zbyt daleko id¹cym przekonaniem. Nadzieja ta by³a z pewnoœci¹ wsparta tym, e prezydent zapewni³ sobie poparcie PiS, które jak wiadomo, ma doœæ siln¹ pozycjê w mieœcie. Jednak wynik 34 proc. g³osów, jakie uzyska³, zdaniem niektórych komentatorów, jest wynikiem raczej umiarkowanym, jak na dwa tak powa ne ugrupowania, które dot¹d sprawowa³y w³adzê. Spotyka siê opinie, e wyborcy pokazali prezydentowi oraz jego ekipie ó³t¹ kartkê. Czy zmieni siê na czerwon¹, poka e II tura wyborów. Powa nym ostrze eniem jest to, e Janecki nie uzyska³ nawet mandatu radnego, chocia by³ u samej góry swojej listy wyborczej. To samo zreszt¹ jego zastêpca Krzysztof Baradziej. Zadziwiaj¹co jego kampania wyborcza, w ocenie niektórych obserwatorów, by³a doœæ skromna. Ograniczy³ siê tylko do konwencji, przeprowadzonej w œcis³ym gronie jego zwolenników, których i tak nie trzeba by³o przekonywaæ, oraz do prezentacji swego wizerunku na banerach i miejskich autobusach. Byæ mo e uzna³, e jego pozycja w mieœcie jest wystarczaj¹co silna, a jego dokonania ostatniego czterolecia s¹ mocnym argumentem, przemawiaj¹cym za nim i nie bra³ pod uwagê, e ktoœ mo e mieæ zdanie odmienne. Byæ mo e to by³o powodem, e prezydent nie uzna³ za potrzebne spotykaæ siê z wyborcami, prowadziæ z nim rozmów i przekonywaæ personalnie do swojej osoby. Czy oznacza to zlekcewa enie wyborców? Z pewnoœci¹ niektórzy tak to odebrali. Anna Hetman, kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta ju teraz mo e mówiæ o du- ym sukcesie. Osi¹gnê³a wynik niewiele gorszy od swego rywala (zaledwie mniej ni 5 proc.) i wywalczy- ³a sobie udzia³ w II turze. To czyni j¹ wymagaj¹c¹ i trudn¹ konkurentk¹ do tego urzêdu. Jej wynik jest zaskakuj¹cy, bior¹c pod uwagê, e wynik samej Platformy w wyborach do Rady Miasta jest raczej skromny (ona sama, odmiennie od Janeckiego, uzyska³a mandat radnego). Hetman postawi³a na nowoczesn¹ kampaniê wyborcz¹. Organizowa³a konferencje prasowe, na których prezentowa³a swój program wyborczy. Spotyka³a siê z wyborcami i nie ba³a siê z nimi dyskutowaæ. Bra³a czynny udzia³ w debacie internetowej. Mimo e popiera j¹ rz¹dz¹ca w Polsce Platforma Obywatelska, która ostatnio nie cieszy siê dobrymi notowaniami, to jej samej w Jastrzêbiu uda³o siê zrobiæ dobry wynik wyborczy. Potrafi³a w mieœcie, które przez wielu uwa ane jest za bastion konkurencyjnego PiS, przekonaæ mieszkañców do swojej osoby. Ludzie, którzy j¹ poparli opowiadaj¹ siê za zmianami i odsuniêciem obecnej ekipy od w³adzy. Z jej osob¹ wi¹ ¹ nadziejê na prze³om, który od dawna oczekiwany jest przez wielu w mieœcie. Jeszcze bardziej zaskakuj¹cy jest bardzo dobry wynik kandydata lewicy Janusza Budy, który zdoby³ prawie 26 proc. g³osów. Jest to spora liczba g³osów i to w mieœcie, które nie jest raczej znane ze swoich lewicowych sympatii. Trzeba przyznaæ, e kampania Janusza Budy prowadzona by³a z du ym rozmachem i by- ³a najbardziej widoczna. Mo na by³o zauwa yæ, e kandydat i jego sztab podjêli du y wysi³ek o zdobycie sympatii wyborców, mimo stosunkowo niewielkiego poparcia przez nich SLD. Kandydat stawia³ nie tylko na plakaty, ale równie na bezpoœredni kontakt z wyborcami, na osobiste rozmowy. Spotyka³ siê z nimi na ulicy, a tak e prowadzi³ o ywione dyskusje internetowe. Stara³ siê równie merytorycznie przedstawiæ swój program wyborczy. Jastrzêbianie mogli zapoznaæ siê z nim, czytaj¹c specjalnie skierowane do nich Kto zasiądzie w gabinecie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój? artyku³y. Janusz Buda wykorzystywa³ nowoczesne zdobycze techniki, aby kontaktowaæ siê z wyborcami. Tak e jego osobisty profil na popularnym portalu spo³ecznoœciowym sta³ siê szerok¹ platform¹ wymiany myœli. Janusz Buda zaprezentowa³ nowoczesne, przyjazne dla wyborców, oblicze lewicy. Kampania wyborcza bezsprzecznie by³a dla niego wyzwaniem i mimo tego, e nie dosta³ siê do II tury, to jego wynik mówi o naprawdê du ym sukcesie. Oprócz tego wyborcy obdarzyli go zaufaniem i równie jak Hetman zdoby³ mandat radnego. W jastrzêbskich wyborach swoj¹ obecnoœæ wyraÿnie zaznaczy³ kandydat niezale ny S³awomir mudziñski z Niezale nego Porozumienia Wyborców. Zdoby³ ok. 10 proc. g³osów, co jak na osobê która prowadzi³a kampaniê wyborcz¹ w bardzo ograniczonym zakresie, jest ca³kiem niez³ym wynikiem. Mo na powiedzieæ, e na tle innych kandydatów, którzy startowali na przestrzeni lat w wyborach samorz¹dowych, wypad³ ca³kiem dobrze. Jego ugrupowanie nie korzysta³o z zaplecza politycznego znanych i okrzep³ych partii politycznych oraz ich materialnych zasobów. Jednoczy³o w sobie ludzi, którzy opowiadaj¹ siê za zmianami w mieœcie i odsuniêciem starego uk³adu rz¹dz¹cego. Wynik tego kandydata wskazuje, e NPW oraz Niezale na Inicjatywa Mieszkañców maj¹ w sobie potencja³ i jeszcze nie powiedzieli ostatniego s³owa. Byæ mo e te organizacje s¹ zal¹ kiem oddolnych ruchów spo³ecznych, które chc¹ mieæ jak najwiêkszy Fot. UM Jastrzêbie-Zdrój wp³yw na to, co dzieje siê w ich mieœcie, okolicy. Z pewnoœci¹ tego typu projekty pobudzaj¹ aktywnoœæ obywatelsk¹ i coraz bardziej przedzieraj¹ siê do œwiadomoœci wyborców. Dowodem na to jest ca³kiem przyzwoity wynik kandydata NPW. Nie jest on jednak na tyle wystarczaj¹cy, aby znaleÿæ siê w drugiej turze. Nikt te z tego ugrupowania nie dosta³ siê do Rady Miasta. Nie pomóg³ w tym (a mo e nawet przeszkodzi³) ró nie postrzegany alians z kontrowersyjn¹ Now¹ Prawic¹ Janusza Korwin-Mikke. I tura wyborów prezydenckich wyraÿnie wskaza³a, e wiêkszoœæ wyborców opowiedzia³a siê za zmianami w mieœcie, i e nie zgadza siê z obecn¹ sytuacj¹. Wielu przy tym odsunê³o na bok sympatie i uprzedzenia partyjne. Obecny prezydent i jego zastêpcy nie zostali nawet wybrani do Rady Miasta. Druga ods³ona jastrzêbskich wyborów prezydenckich bêdzie wiêc wyborem pomiêdzy kontynuacj¹ obecnej formy sprawowania w³adzy z jej sukcesami i niepowodzeniami, a czymœ nowym, poci¹gaj¹cym za sob¹ zmiany w stylu rz¹dzenia i podejœciu do rozwi¹zywania problemów. Która opcja zwyciê y? Czy wyborcy zadowol¹ siê obecnym stanem rzeczy i pozwol¹ na dalsze jego trwanie przez najbli - sze 4 lata? Czy przewa y g³os krytyki i niezadowolonych, domagaj¹cych siê szybkich zmian oraz poprawy sytuacji miasta i jego mieszkañców? A lista zarzutów jest ca³kiem spora. Dla wielu t³umaczenie niepowodzeñ ju nie wystarcza. Oczekuj¹ rzeczywistego rozwi¹zywania problemów. Ju 30 listopada oka e siê, czy jastrzêbianie bêd¹ mieli chêæ i si³ê zmieniæ istniej¹cy od lat uk³ad? Czy uwierz¹ w to, e zmiany s¹ mo liwe, a politycy to nie osoby, przyspawane do swoich foteli i apana y? A mo e jednak (jak zwykle) zag³osuj¹ na to, co maj¹? Akceptuj¹ to i po co siêgaæ po nowe. Byæ mo e dojd¹ do przekonania, e lepiej nie decydowaæ siê na zmiany, bo s¹ one zawsze jak¹œ niewiadom¹. W niedzielê, 30 listopada, nast¹pi starcie tych dwóch spojrzeñ na Jastrzêbie. O tym, jaki bêdzie wynik tej konfrontacji zadecyduj¹ równie wyborcy kandydata lewicy i niezale nego. I oczywiœcie niezdecydowani. Komu przeka ¹ swoje g³osy, któremu kandydatowi uda siê jeszcze przeci¹gn¹æ wyborców na swoj¹ stronê? Czy zwolennicy zmian wzbij¹ siê ponad sympatie partyjne i razem zag³osuj¹ za tymi zmianami? Czy pozostan¹ przy obecnym porz¹dku lub po prostu w domu. To oni zdecyduj¹, w jakim kierunku pójdzie nasze miasto w ci¹gu najbli szych kliku lat. A to g³ównie zale y od osoby zajmuj¹cej stanowisko prezydenta miasta. A wiêc zmiany czy kontynuacja? Katarzyna Barczyñska TYLKO U MNIE Z TĄ REKLAMĄ DODATKOWY BONUS 2 ZŁ W PROMOCJI KURS GRATIS ZOSTAŃ MOIM KLIENTEM UZYSKASZ DARMOWE PRZEJAZDY ZADZWOŃ I SPRAWDŹ TAXI KREDYTY KILKA BANKÓW do wyboru! - GOTÓWKOWE - KONSOLIDACYJNE - SAMOCHODOWE - ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ HIT!!! Najtańsza skandynawska pożyczka na rynku do 3000 zł! KONSOLIDACJA CHWILÓWEK NOWE UWAGA! NOWE dla każdego klienta TAŃSZE POŻYCZKI! ZABIERZ TYLKO: DOWÓD i NUMER KONTA CHWILÓWKI BARDZO DUŻY WYBÓR UWAGA!!! Na oświadczenie Bez górnej granicy wieku Również dla niepracujących!!! od 200 zł do 10 tys. zł do 15 tys. zł do 20 tys. zł do 30 tys. zł do 48 miesięcy Decyzja 5-15 minut też dla osób z zajęciami Wysoka przyznawalność! PIERWSZE POŻYCZKI CAŁKIEM ZA DARMO - ILE DOSTAJESZ TYLE ODDAJESZ!!! "Finez" ul. Arki Bożka 14 c STARY TARG Partner Ogólnopolskiej Sieci biur Kredytowych WYBIERZ BEZPIECZNĄ FIRMĘ PN-PT: 8-17

6 6 listopad 2014 informacje Dla Niepodległej Rozkradają DGP W pi¹tek (7 listopada) oddano do u ytku II etap Drogi G³ównej Po³udniowej, a wiêc zakoñczono sztandarow¹, miejsk¹ inwestycjê. Mieszkañcy powiadomili nasz¹ redakcjê o jej dewastacji. Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy w czasie spaceru odkry³em, e siatka zabezpieczaj¹ca zwierzêta przed wtargniêciem na drogê zosta³ zniszczona i skradziona. Z³odzieje nie pogardzili tak e s³upkami. O wszystkim powiadomi³em odpowiednie Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Jastrzêbiu- Zdroju mia³y kilka ods³on. W tym roku nowoœci¹ by³o zorganizowanie Marszu Niepodleg³oœci, którego inicjatorem by³ Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Obroñców Ziemi Jastrzêbskiej i Obchodów Wrzeœnia 1939 roku w Jastrzêbiu-Zdroju oraz Jastrzêbska Jednostka Strzelecka Strzelec. Trasa marszu prowadzi³a ulicami: Mazowieck¹ al. Pi³sudskiego 11Listopada 1 Maja. Chcieliœmy w ten sposób zademonstrowaæ swój patriotyzm i zachêciæ m³ode pokolenie do kultywowania tradycyjnych wartoœci. Cieszy to, e tak wielu z nich wziê³o udzia³ w naszym marszu. Widaæ, e m³odzie nie jest obojêtna na sprawy Polski. Podkreœlamy, e nasz marsz jest apolityczny i skierowany do ka dego, któremu sprawy kraju s¹ bliskie. Postaramy siê w przysz³ym roku równie stworzyæ mieszkañcom mo liwoœæ wspólnego maszerowania dla Niepodleg³ej - mówi³ Andrzej Kamiñski, organizator przedsiêwziêcia. Marsz odby³ siê w atmosferze powagi, nale nej temu œwiêtu. Jego uczestnicy s³uchali pieœni patriotycznych oraz przypominali sobie wydarzenia z historii Jastrzêbia. Nale y podkreœliæ, e by³o to przedsiêwziêcie zorganizowane oddolnymi si³ami spo³ecznymi, bez pomocy czynnika oficjalnego. 11 listopada odby³y siê równie uroczystoœci oficjalne. Z³o ono kwiaty przed pomnikiem w so³ectwie Bzie. Odprawiono mszê œw. w koœciele na górce. Zorganizowano dwa koncerty Chóru Miejskiego i w klimacie Polski miêdzywojennej pt. Lata 20., lata 30. s³u by i czekam na efekty dzia³ania - oburza³ siê mieszkaniec osiedla Zofiówka. Podinspektor Bronis³aw Wójcik, naczelnik Wydzia³u Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzêbiu- Zdroju, potwierdzi³ fakt, e do tutejszej Komendy wp³ynê³o (10 listopada) zg³oszenie o dewastacji DGP. Policjanci podjêli dzia³ania maj¹ce doprowadziæ do ujêcia sprawców - powiedzia³. "Cud na Zofiówce Tego widoku nie sposób opisaæ s³owami. Kandydaci na radnych, reprezentuj¹cy wszystkie opcje polityczne, od Sojuszu Lewicy Demokratycznej po Wspólnotê Samorz¹dow¹, pose³ na Sejm RP, urzêduj¹cy prezydent, jego zastêpca, magistraccy urzêdnicy... Jednym zdaniem podobnego porozumienia ponad podzia³ami w Jastrzêbiu-Zdroju jeszcze nie by³o. A to wszystko, ten cudowny konsensus, dziêki... odbiorowi technicznemu nowego (i w zasadzie jedynego) obiektu sportowego na osiedlu Zofiówka. Dantejskie sceny małżeńskie Awantura ma³ eñska, o której mowa poni ej, mia³a dramatyczny przebieg. W po³owie listopada mundurowi interweniowali w jednym z mieszkañ na osiedlu Morcinka w Jastrzêbiu-Zdroju. Powodem zg³oszenia okaza³a siê awantura pomiêdzy by³ymi ma³ onkami, podczas której 54-latek pobi³ by³¹ partnerkê czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Jastrzêbiu- Zdroju. Ale na tym nie koniec dantejskich scen, bo mê - czyzna zamkn¹³ swoj¹ ofiarê w mieszkaniu i przemoc¹ próbowa³ zmusiæ do za ycia tabletek oraz napisania lis- W czwartek, 13 listopada, oddano do u ytku wielofunkcyjne boisko. I choæ deklaracje, e taki obiekt powstanie na rogatkach miasta, pojawia³y siê ju 20 lat temu, dopiero teraz wspólnym wysi³kiem wielu ludzi dobrej woli ambitny cel pomys³odawców inwestycji zosta³ osi¹gniêty. Ale zanim p³yt¹ boiska zaczêli niepodzielnie rz¹dziæ mieszkañcy, swoje umiejêtnoœci pi³karskie zaprezentowali lokalni politycy, udowadniaj¹c raz jeszcze, e planowanie strategii politycznych, œledzenie sonda y czy miejsce na liœcie wyborczej to tylko czêœæ i to nie ta najwa niejsza ich ycia. Koszt budowy obiektu to 1,1 mln z³otych. tu po egnalnego. Jastrzêbianka dozna³a ogólnych st³uczeñ cia³a. Na szczêœcie oby³o siê bez hospitalizacji. Agresywny mê czyzna zosta³ zatrzymany i trafi³ do policyjnego aresztu. Jastrzêbianin wczoraj stan¹³ przed obliczem s¹du, który przychyli³ siê do wniosku policji oraz prokuratury i zastosowa³ wobec niego tymczasowy areszt. Za pope³nione przestêpstwa 54-latkowi grozi kara 5 lat wiêzienia relacjonuj¹ jastrzêbscy policjanci. Poleciały mandaty Adamek, Szpilka i wandale Po drogach naszego województwa i miasta poruszaj¹ siê niesprawne pojazdy. Tak przynajmniej wynika z raportu policji, która we wtorek (18 listopada) przeprowadzi³a dzia³ania w ramach akcji Truck & Bus. Podczas dzia³añ policjanci skontrolowali ³¹cznie 59 pojazdów, w tym 9 autobusów i 47 samochodów ciê arowych. W trakcie kilkunastogodzinnych dzia³añ mundurowi zakwestionowali stan techniczny 17 pojazdów, który nie odpowiada³ wymaganiom. Z powodu usterek technicznych zatrzymano 2 dowody rejestracyjne. Stró e prawa stwierdzili równie jedno naruszenie w zakresie korzystania z tachografu oraz jedno przekroczenie prêdkoœci przez kierowcê ciê arówki. Za wszystkie te wykroczenia policjanci na³o yli ³¹cznie 21 mandatów karnych. Wszyscy kierowcy byli trzeÿwi - informuje Komenda Miejska Policji w Jastrzêbiu-Zdroju. Widoku, jaki zobaczy³em w niedzielê rano, d³ugo nie zapomnê. Wszêdzie szk³o, powybijane szyby, po³amane wycieraczki, urwane lusterka... Jakby przez te piêæ samochodów, czy ile ich tam by³o, przesz³o tornado. Ale potem zaczêliœmy z s¹siadami kojarzyæ fakty. I wszystko wysz³o na jaw... No tak, przecie w nocy by- ³a ta walka bokserska! relacjonuje jeden z mieszkañców ul. Poznañskiej. Jak zauwa a nasz Czytelnik, wiele wskazuje na to, e niektórym mieszkañcom naszego miasta udzieli³y siê sportowe emocje zwi¹zane z walk¹ Adamek-Szpilka i postanowili wy³adowaæ nadwy ki agresji na zaparkowanych pod jednym z bloków przy ul. Poznañskiej samochodach. Zaalarmowani policjanci pojawili siê zaraz po naszym zg³oszeniu i z³o yli obietnicê, e podejm¹ odpowiednie kroki w celu ujêcia sprawców. No nic, zobaczymy... koñczy mieszkaniec. TRADYCYJNE WĘDLINY MIECIA Mały warsztat wędliniarski w Pewli Małej produkuje wędliny i wędzonki według STARYCH RECEPTUR ŻYWIECKICH Tu wędliny produkowane są z MIĘSA BEZ DODATKÓW Domowy sposób peklowania oraz tradycyjne wędzenie powoduje OGRANICZONĄ ILOŚĆ WYROBÓW Naturalne przyprawy nadają wędlinom niepowtarzalny, starodawny AROMAT I SMAK UWAGA! JUŻ NIE MUSISZ JEŹDZIĆ DO PAWŁOWIC PO SWOJE ULUBIONE WĘDLINY. TERAZ JESTEŚMY TEŻ W JASTRZĘBIU! Sprzedaż BEZ POŚREDNIKÓW tylko z samochodu JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - KAŻDY PIĄTEK 6:00-14:00 targ Arki Bożka PAWŁOWICE - KAŻDY CZWARTEK 6:00-16:00 naprzeciw Urzędu Gminy

7 publicystyka informacje listopad Jaka jest ta Rada? Już wszystko wiadomo. Mandaty w Radzie Miasta zostały podzielone. Bezapelacyjnym zwycięzcą wyborów samorządowych w Jastrzębiu jest Prawo i Sprawiedliwość z 9 mandatami. Prezydencka Wspólnota Samorządowa zdobyła 6 miejsc. Trzecią pozycję zajęła Platforma Obywatelska - 5 radnych. Najmniej mandatów otrzymał SLD - 3. Podział miejsc w Radzie utrwalił dominację dotychczasowego układu PiS - WS. A może jednak powstaną nowe, nieoczekiwane konfiguracje polityczne, których nikt się nie spodziewa? Wszystko zależy od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Związkowcy przed Spółką Prawo i Sprawiedliwoœæ powiêkszy³o swój stan posiadania radnych z 6 (na koñcu ubieg³ej kadencji 5) do 9. Kandydaci PiS odnieœli niezaprzeczalny sukces. Mo na go po czêœci przypisaæ temu, e ugrupowanie to korzysta z sympatii ogólnopolskich, które przek³adaj¹ siê na wynik w wyborach lokalnych. Ale trzeba te podkreœliæ, e kandydaci PiS w naszym mieœcie prowadzili dynamiczn¹, personaln¹ kampaniê wyborcz¹. Nie ogranicza³a siê ona tylko do rozwieszenia plakatów i hase³. Osoby ubiegaj¹ce siê o mandat radnego spotyka³y siê z wyborcami na ulicach i prowadzi³y kampaniê bezpoœredni¹. Mieszkañcy mogli zadaæ im pytania, porozmawiaæ, osobiœcie poznaæ kandydatów. Wiêkszoœæ z nich korzysta³a z popularnego portalu spo³ecznoœciowego, na którym poruszano wa ne dla miasta sprawy. Na pewno to, e PiS nie mia³o swojego kandydata na prezydenta wp³ynê³o na to, e skupi³o siê na promowaniu kandydatów na radnych i zrobi³o to z bardzo dobrym skutkiem. Wspólnota Samorz¹dowa nie mo- e swych wyników uznaæ za szczyt marzeñ. Jednak WS zajê³a drug¹ pozycjê w Jastrzêbskiej Radzie. Sta³o siê to g³ównie dziêki jej liderowi, którym jest urzêduj¹cy prezydent. Zawsze partia sprawuj¹ca w³adzê ma silniejsz¹ pozycjê w stosunku do swoich konkurentów. Ubieg³¹ kadencjê koñczy³a w 8-osobowym sk³adzie (w tym 2 radnych z PO). Teraz zdoby³a 6 mandatów, czyli zdo- ³a³a utrzymaæ swoj¹ pozycjê. Jednak du ¹ pora k¹ tego ugrupowania by- ³o to, e mandatu radnego nie uzyska³ obecnie urzêduj¹cy prezydent Marian Janecki, jego zastêpca Krzysztof Baradziej i doradca Franciszek Piksa oraz Andrzej Kinasiewicz, zastêpca przewodnicz¹cego ustêpuj¹cej Rady Miasta, czyli œcis³e kierownictwo Wspólnoty Samorz¹dowej. Czy znajd¹ siê w ogóle poza polityk¹ lokaln¹? Zobaczymy 30 listopada, po II turze wyborów prezydenckich. Na pewno mo na to potraktowaæ jako ó³t¹ kartkê, jak¹ personalnie otrzymali od wyborców. Kampania wyborcza tego ugrupowania by³a prowadzona bez wiêkszego rozmachu. WS skupi³a siê g³ównie na promowaniu swojego lidera kandydata na prezydenta, który zreszt¹ nie uzyska³ rewelacyjnego wyniku (34,5 proc. g³osów). Kandydaci WS liczyli na to, e zdjêcie z prezydentem i jego uœcisk d³oni pozwoli im za³apaæ siê do Rady. Wielu z nich rozczarowa³o siê tym. Osoby aspiruj¹ce na radnych z ramienia Wspólnoty nie prowadzi³y adnej skoordynowanej kampanii wyborczej. Postawi³y g³ównie na has³a i zdjêcia oraz powi¹zanie z prezydentem. Nie zauwa a³o siê jakiejœ próby dyskusji z wyborcami czy przekonywania ich do poparcia w wyborach. Czy by oznacza³o to zbytni¹ pewnoœæ siebie? A mo e lekcewa enie wyborców? Platforma Obywatelska. Jej stan w nowej Radzie Miasta znacznie uleg³ pomniejszeniu. Ubieg³¹ kadencjê zaczyna³a z 8 radnymi (2 przesz³o do klubu WS). Teraz uda³o siê jej wywalczyæ 5 mandatów. Na pewno jest to poni ej oczekiwañ PO. Na tak s³aby wynik tej partii bez w¹tpienia maj¹ prze³o enie tendencje ogólnopolskie. Obecnie Platforma nie cieszy siê w kraju wysokim poparciem. A problemy typowe dla œl¹ska (górnictwo) raczej powoduj¹ niechêæ do partii rz¹dz¹cej. Co spowodowa³o mocne przesuniêcie sympatii na rzecz jej politycznego konkurenta. Równie w mieœcie ta partia nie ma wiêkszoœci zwolenników. Du y sukces kandydatki PO na prezydenta nie prze³o y³ siê na wynik w Radzie Miasta. Jeszcze innym tego powodem mo e byæ s³aba kampania wyborcza poszczególnych kandydatów. Trudno by³o zauwa yæ, aby kandydaci PO podjêli rzeczywist¹ próbê przekonania do siebie wyborców. Owszem, zdarza³y siê osoby, które za poœrednictwem Internetu podejmowa³y dyskusjê czy polemiki, ale by³a to zdecydowana mniejszoœæ. Wybrani radni równie nie wskazuj¹ na to, e s¹ spójn¹ grup¹. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyska³ trzy mandaty czyli dok³adnie tyle, ile mia³ w ubieg³ej kadencji. SLD mia³o nie³atwe zadanie, aby przekonaæ prawicowe Jastrzêbie do lewicowych kandydatów. Kampania kandydatów lewicy by³a widoczna w Jastrzêbiu. Wielu z nich prowadzi³o rozmowy z wyborcami za poœrednictwem Internetu. Oprócz tego publikowali artyku³y przybli aj¹ce ich program. Jednak ich dzia³ania skupi³y siê g³ównie na promocji swojego lidera, który osi¹gn¹³ ca³kiem niez³y wynik (26 proc). Jak na poparcie, jakim ta partia cieszy siê w Jastrzêbiu jest to bardzo dobry wynik. Jastrzêbskie wybory do Rady Miasta to raczej prezentacja kandydatów i ich podobizn, ni rzeczowa merytoryczna dyskusja i omawianie wa nych dla miasta problemów. Kandydaci w wiêkszoœci skupili siê Fot. UM Jastrzêbie-Zdrój na prezentowaniu hase³ i zdjêæ, ni na rozmowach z mieszkañcami i próbie przekonania ich do swojego programu. Niektórzy z nich za poœrednictwem Internetu nawi¹zywali z nimi kontakt i w ten sposób podejmowali dyskusjê. Ale to zdecydowana mniejszoœæ!trzeba zauwa yæ, e w obecnych czasach wszelkie polemiki, spory przenosz¹ siê w³aœnie do Internetu. Odchodzi siê od organizowania otwartych spotkañ z mieszkañcami, jako nieefektywnych. W tych wyborach raczej kierowano siê osobistymi sympatiami i znajomoœciami, ni sprawami miasta. W niektórych przypadkach dominuj¹ce by³y relacje kole eñskie czy s¹siedzkie ni sprawy wa ne dla lokalnej spo³ecznoœci. W wielu przypadkach bardziej brano pod uwagê wra- enie, jakie sprawia³ kandydat, jego wygl¹d, ni rzeczywiste kompetencje. Do nowej Rady Miasta tak e zosta³y wybrane takie osoby. S¹ one znane ze swojej ma³ej aktywnoœci i du ej absencji. To oznacza, e w wielu przypadkach jastrzêbianie nie kieruj¹ siê, podczas wyborów, rzeczywistym poziomem kandydatów i ich kompetencjami. Czy akurat takie podejœcie sprawia, ze w sk³ad RM wchodz¹ optymalni kandydaci i s¹ oni rzeczywistymi reprezentantami lokalnej spo³ecznoœci, a sprawy miasta poprowadz¹ w dobrym kierunku? Katarzyna Barczyñska Fot. ukasz Parylak W czwartek (13 listopada) zwi¹zkowcy Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej protestowali przed siedzib¹ Spó³ki. Wyra ali swój sprzeciw i oburzenie w stosunku do Zarz¹du firmy. Pod koniec paÿdziernika przeprowadzili referendum, domagaj¹c siê odwo³ania go. Teraz postanowili, w ramach pikiety, zablokowaæ parking przed siedzib¹ JSW. Uwa aj¹, e z³e zarz¹dzanie Spó³k¹ jest powodem obecnych jej problemów. Zapowiadaj¹, e w przypadku ignorowania ich postulatów nasil¹ swoje protesty. Wczeœniej rzecznik Spó³ki Katarzyna Jab³oñska-Bajer oœwiadczy³a, e nie uznaje wyników referendum zwi¹zkowego za wi¹ ¹ce i podwa y³a jego legalnoœæ. Zwi¹zki zawodowe wyda³y specjalne oœwiadczenie, w którym przedstawiaj¹ ocenê sytuacji, w jakiej znajduje siê JSW. Zauwa amy, e Spó³ka od d³u szego czasu nie radzi sobie z problemem realizowania zak³adanego w planach Techniczno-Ekonomicznych wydobycia, zw³aszcza wêgla koksowego. Od 2010 roku do dnia dzisiejszego wielokrotnie informowaliœmy i przekazywaliœmy pisma do Rady Nadzorczej JSW S.A. oraz Ministra Gospodarki o problemach wystêpuj¹cych w Spó³ce, b³êdnym zarz¹dzaniu JSW S.A. i negatywnych tego skutkach. Jednak brak reakcji ze strony nadzoru w³aœcicielskiego powoduje, e te same osoby, od lat kieruj¹ce nasz¹ Spó³k¹, pope³niaj¹ coraz wiêcej b³êdów, pog³êbiaj¹ spadek wydobycia i zmniejszaj¹ mo liwoœci sprzeda y wêgla. Nie wykorzystuje siê faktu, e wêgiel koksowy, zw³aszcza typu hard, mo na wci¹ sprzedawaæ w ka dej iloœci po doœæ dobrych cenach. Zamiast tego doprowadza siê do zad³u enia przedsiêbiorstwa, wstrzymuje siê niektóre inwestycje a wartoœæ naszej firmy na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych drastycznie spada napisa³a m.in. strona spo³eczna. Fot. ukasz Parylak Dzia³acze nie wykluczaj¹ dialogu z zarz¹dem Spó³ki: Jesteœmy gotowi prowadziæ dialog, lecz z odpowiedzialnym Zarz¹dem tak e w kwestii kosztów pracowniczych. Jednak e, aby to by³o mo liwe, trzeba poznaæ faktyczn¹ politykê zarz¹dzania Spó³k¹. Nale y tak e przeprowadziæ dog³êbn¹ analizê prowadzonych inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Chcemy rozmawiaæ o wszystkich kosztach, tak e tych, które wzros³y w ostatnim okresie o ponad 100 %. Katarzyna Barczyñska Najniższe odsetki w mieście! Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 17, tel Jastrzębie-Zdrój, ul. Piłsudskiego 28, tel pn-pt:8:00-18:00, sob. 8:00-14:00 RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE W DOMU KLIENTA Infolinia Przedstawiciel

Kto następny? BUDA WYWIEŚ FLAGĘ GOŁĘBIOWSKI PŁACIMY CHWILÓWKI DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY

Kto następny? BUDA WYWIEŚ FLAGĘ GOŁĘBIOWSKI PŁACIMY CHWILÓWKI DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 7 listopada 2014/20 (109) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl

Bardziej szczegółowo

RATUJMY NASZE KOPALNIE

RATUJMY NASZE KOPALNIE Jastrzębie-Zdrój 28 lutego 2014/04 (92) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w Jastrzębiu? A. Jastrzębie to bezpieczne miasto B. Strach wyjść z domu C. Zależy

Bardziej szczegółowo

POLO. Dwutygodnik Informacyjny. www.jasnet.pl. BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA NZOZ GASTRO-CLINIC Jastrzębie-Zdrój strona 5 CHWILÓWKI TOTALNA WYPRZEDAŻ ZŁOTA

POLO. Dwutygodnik Informacyjny. www.jasnet.pl. BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA NZOZ GASTRO-CLINIC Jastrzębie-Zdrój strona 5 CHWILÓWKI TOTALNA WYPRZEDAŻ ZŁOTA 6 grudnia 2013/23 (87) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Czy Jastrzębie powinno opierać się tylko na górnictwie? A. Tak, Jastrzębie węglem stoi B. Nie, górnictwo to przeżytek C. Tak

Bardziej szczegółowo

Wyjdźcie z klatek! i klimatu w Unii Europejskiej. Je eli bêdzie nam wolno tyle samo co Niemcom, niestraszne nam bêd¹ Gazprom

Wyjdźcie z klatek! i klimatu w Unii Europejskiej. Je eli bêdzie nam wolno tyle samo co Niemcom, niestraszne nam bêd¹ Gazprom 2 maj 2014 publicystyka informacje www.jasnet.pl PIĘŚCIĄ W STÓŁ Wyjdźcie z klatek! Tadeusz Motowid³o Nasi politycy s¹ jak zmyœlne papugi potrafi¹ naœladowaæ, nie potrafi¹ myœleæ. W ptasich mózgach wylêg³a

Bardziej szczegółowo

KROWY?strona 4 CODZIENNIE NAJLEPSZE PROMOCJE SKLEPÓW W OKOLICY. Dwutygodnik Informacyjny. www.jasnet.pl. jasnet.pl. szukasz MIESZKANIA, CHWILÓWKI

KROWY?strona 4 CODZIENNIE NAJLEPSZE PROMOCJE SKLEPÓW W OKOLICY. Dwutygodnik Informacyjny. www.jasnet.pl. jasnet.pl. szukasz MIESZKANIA, CHWILÓWKI Jastrzębie-Zdrój 31 stycznia 2014/02 (90) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Kto najbardziej odpowiada za wypadki na pasach? A. Piesi B. Kierowcy C. Jedni i drudzy D. Nie mam zdania

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

Nr 9 (25) PaŸdziernik 2011 arnowski ISSN 2083-6341 gazeta bezp³atna Nak³ad 16.000 egz. G OS TARNOWSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci patrz» str. 4 www.tarnowski.glos24.pl gazeta

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

Gra o przysz³oœæ Holdingu

Gra o przysz³oœæ Holdingu INFORMATOR ZWI ZKU ZAWODOWEGO ÓBKA NR 10 (88) Rok XII PaŸdziernik 2007 rok www.przerobka.pl E-mail : redakcja@przerobka.pl ISSN 1505-5035 Gra o przysz³oœæ Holdingu Katowicki Holding Wêglowy S.A. fedruje

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ULOTKI IDEALNA WIZYTÓWKI. Dwutygodnik Informacyjny BANERY REKLAMOWE KATALOGI. www.jasnet.pl. str 5 PLAKATY CHWILÓWKI.

SZKOŁA ULOTKI IDEALNA WIZYTÓWKI. Dwutygodnik Informacyjny BANERY REKLAMOWE KATALOGI. www.jasnet.pl. str 5 PLAKATY CHWILÓWKI. Jastrzębie-Zdrój 25 października 2013/20 (84) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Czy lubisz szkołę, do której uczęszczasz Ty lub Twoje dziecko? A. Tak, bardzo lubię B. Nie, jest okropna

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Informacyjny. Już teraz poznaj nowe oblicze!!!

Dwutygodnik Informacyjny. Już teraz poznaj nowe oblicze!!! Jastrzębie-Zdrój 30 sierpnia 2013/16 (80) Nakład: 25 000 www.jasnet.pl ISSN 2082-5927 Nasza Sonda Z czym się Pani/Panu kojarzy Solidarność Jastrzębska? A. Ze związkiem zawodowym B. Ze zwykłą solidarnością

Bardziej szczegółowo

NR 146 W NUMERZE: TARAPATY KLUBU FABLOK NIESPODZIEWANY ATAK WIOSNY II PRZEGL D CHÓRÓW SZANSA NA ZDROWIE SZPITALNE MIKO AJKI KWARTALNIK

NR 146 W NUMERZE: TARAPATY KLUBU FABLOK NIESPODZIEWANY ATAK WIOSNY II PRZEGL D CHÓRÓW SZANSA NA ZDROWIE SZPITALNE MIKO AJKI KWARTALNIK KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 146 LISTOPAD-GRUDZIEÑ 2006 rok XV gazeta bezp³atna W NUMERZE: TARAPATY KLUBU FABLOK NIESPODZIEWANY ATAK WIOSNY II PRZEGL D CHÓRÓW SZANSA NA ZDROWIE SZPITALNE MIKO AJKI FOTO.

Bardziej szczegółowo

Historia w internecie W tym roku mija 40. rocznica wydarzeñ marcowych. Z tej okazji Instytut. Rodzice protestuj¹

Historia w internecie W tym roku mija 40. rocznica wydarzeñ marcowych. Z tej okazji Instytut. Rodzice protestuj¹ AKTUALNO CI Podziel¹ zysk 1,1 mld z³ tyle na dywidendê za rok 2007 zaproponuje zarz¹d KGHM akcjonariuszom. Decyzjê w tej sprawie podejm¹ jednak sami udzia³owcy na walnym zgromadzeniu. str. 2 ROZMAITO CI

Bardziej szczegółowo

15.07. 2013 r. NR 12 REGIONALNA Bezp³atnie Rok XXII ISSN 1425-1876 NOWE MIASTO URSUS PIERWSZY KROK DO PIÊKNEGO URSUSA WYKONANY Po wielu s³ownych utarczkach, lamentach, p³aczach, szanta ach i groÿbach ze

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn www.mistia.org.pl Nr 2-3(26-27)/2010 Maj 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Tym razem nasz biuletyn na Szlaku jest wyj¹tkowy. Z okazji 20-lecia odrodzonego samorz¹du i 20

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004

WYKONANIE BUD ETU ZA ROK 2004 BUD ET GMINY MOSINA PISMO INFORMACYJNE GMINY MOSINA ISSN 1730-668X WYDAWCA Burmistrz Gminy Mosina Adres redakcji: Urz¹d Miejski, Plac 20 PaŸdziernika 1 62-050 MOSINA Redaguje zespó³: EWA MADZIAR Redaktor

Bardziej szczegółowo

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole

Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Nr 2 (230) styczeñ 2011 cena 3 z³ (w tym VAT 8%) nak³ad 1600 egz. ISSN 1232-7948 28 stycznia ju po

Bardziej szczegółowo

przekaznik@gazeta.pl NR 08 (173) ROK WYD. XIX SIERPIEÑ 2012

przekaznik@gazeta.pl NR 08 (173) ROK WYD. XIX SIERPIEÑ 2012 ISSN 1642-2023 przekaznik@gazeta.pl Cena 2,80 z³ (w tym 8%VAT) NR 08 (173) ROK WYD. XIX SIERPIEÑ 2012 Most nad Martw¹ Wis³¹ - fragment przewidzianej do modernizacji linii kolejowej do gdañskiego portu

Bardziej szczegółowo

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ

www.kozieglowy.com.pl I NADBA TYCKA KONFERENCJA POLSKIEJ SPÓ DZIELCZOŒCI MIESZKANIOWEJ Miesiêcznik Spó³dzielni Mieszkaniowej im. 23 Lutego w Kozieg³owach www.kozieglowy.com.pl ISSN 1234-222X Nr 7 8/2014 BEZP ATNY w numerze: Data wydania 6.08.2014 r. LIPIEC SIERPIEÑ 2014 SPÓ DZIELCY W OBRONIE

Bardziej szczegółowo

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Piszê te s³owa na prze³omie roku. To magiczny czas, gdy

na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Piszê te s³owa na prze³omie roku. To magiczny czas, gdy www.mistia.org.pl Nr 1(25)/2010 Styczeñ 2010 ISSN 1731-5204 na Szlaku S³owo od Wydawcy Szanowni Pañstwo, Piszê te s³owa na prze³omie roku. To magiczny czas, gdy bie ¹ca gor¹czka spraw nieza³atwionych miesza

Bardziej szczegółowo

Powiatu Janowskiego. Panorama W NUMERZE. Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki

Powiatu Janowskiego. Panorama W NUMERZE. Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 7 (25) Sierpieñ 2011 WYDANIE SPECJALNE BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU

Bardziej szczegółowo

reklama 16. 10. 2014 r. NR 15 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIII O arowskie Obchody 70 Rocznicy Powstania Warszawskiego Podczas Powstania Warszawskiego w dworku Kazimierza Reichera, mieœci³

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZWI ZKU ZAWODOWEGO PRZERÓBKA NR 9 (87) Rok XII Wrzesieñ 2007 roku www.przerobka.pl E-mail : redakcja@przerobka.

INFORMATOR ZWI ZKU ZAWODOWEGO PRZERÓBKA NR 9 (87) Rok XII Wrzesieñ 2007 roku www.przerobka.pl E-mail : redakcja@przerobka. INFORMATOR ZWI ZKU ZAWODOWEGO ÓBKA NR 9 (87) Rok XII Wrzesieñ 2007 roku www.przerobka.pl E-mail : redakcja@przerobka.pl ISSN 1505-5035 TO SKANDAL! POS OWIE PRAWA I SPRAWIEDLIWOŒCI ORAZ PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Wybory samorz¹dowe 2010 - Teresa Jankowska Burmistrzem

Wybory samorz¹dowe 2010 - Teresa Jankowska Burmistrzem Pismo lokalne gminy Brzeszcze MIESIÊCZNIK Brzeszcze Jawiszowice Przecieszyn Skidziñ Wilczkowice Zasole Wybory samorz¹dowe 2010 - Teresa Jankowska Burmistrzem Nr 12 (228) grudzieñ 2010 cena 3 z³ (w tym

Bardziej szczegółowo

Górnicy kontra. Dwa wnioski. Jutlandia. Dru yna hokeja w Lubinie? AKTUALNOŒCI. str. 2 WYDARZENIA. str. 7 ROZMAITOŒCI. str. 8 SPORT. str.

Górnicy kontra. Dwa wnioski. Jutlandia. Dru yna hokeja w Lubinie? AKTUALNOŒCI. str. 2 WYDARZENIA. str. 7 ROZMAITOŒCI. str. 8 SPORT. str. AKTUALNOŒCI Górnicy kontra zarz¹d Kolejny raz zwi¹zkowcy spotkali siê z przedstawicielami zarz¹du KGHM domagaj¹c siê podwy ki pensji zasadniczej dla ka dego o 350 z³otych. str. 2 WYDARZENIA Dwa wnioski

Bardziej szczegółowo

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str.

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str. MIEJSKIE SPRAWY Strajk zawieszony WINCENTY KO ODZIEJSKI 30 sierpnia dyrekcja szpitala ZOZ w Lubinie podpisa³a porozumienie ze strajkowym komitetem lekarzy. str. 2 AKTUALNOŒCI Przylesie bez komisariatu?

Bardziej szczegółowo

CUDEM USZLI Z YCIEM. Przyjecha³ Jaros³aw Kaczyñski. I LO Krotoszyn prowadzi w plebiscycie SMS

CUDEM USZLI Z YCIEM. Przyjecha³ Jaros³aw Kaczyñski. I LO Krotoszyn prowadzi w plebiscycie SMS Cech Rzemios³ Ró nych œwiêtowa³ 60-lecie 21 wrzeœnia krotoszyñski Cech Rzemios³ Ró nych obchodzi³ 60-lecie istnienia. Z tej okazji w kinie Przedwioœnie odby³a siê uroczysta akademia. Wrêczono tak- e medale

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo