ZMIANA CZY KONTYNUACJA?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA CZY KONTYNUACJA?"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana listopada 2014/21 (110) NAKŁAD: ISSN Nasza Sonda Kogo poprzesz w II turze wyborów prezydenckich? A. Annę Hetman B. Mariana Janeckiego C. W ogóle nie pójdę D. Nie mam zdania JasNet DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY Rewolucja w autobusach 4 Zmiana czy kontynuacja? 5 Jaka jest ta Rada? 7 Górnik drugiej kategorii? 8 Miał dopiero 40 lat 10 A jednak można! 15 "Mój syn zostanie prawnikiem 17 Mała bohaterka 18 Akademicki sen Jastrzębia? 19 Straż Miejska 21 Sport 22 Ogłoszenia 23 II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH NIERUCHOMOŚCI 49% 42% 8% 1% 30 listopada 2014 STRONY ZMIANA CZY KONTYNUACJA? STRONA 5 20 lat na rynku usług finansowych. Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę. Porównaj koszty. Pożyczki na miesiąc do 1000 zł NATYCHMIASTOWA WYPŁATA BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH Jastrzębie, ul. Wrzosowa 12a tel , WYMIANA STAREGO ZŁOTA NA NOWE PŁACIMY 80zł ZA GRAM ZŁOTA! Złotnik D.H. KŁOS ul. 1 Maja, Jastrzębie-Zdrój tel Kto zasiądzie w gabinecie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój? Na dowolny cel W zależności od Twoich aktualnych potrzeb i wymagań SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE tel

2 2 listopad 2014 publicystyka Materiał sposnorowany O CO TU wiêcej na CHODZI? ŻĄDAMY ZMIAN Tadeusz Motowid³o Jak d³ugo w³aœciciel dzia³ki w centrum miasta mo e robiæ z niej œmietnik? Dopóty, dopóki stra miejska nie zacznie wystawiaæ mandatów. A jak d³ugo w³aœciciel polskiego górnictwa mo e tolerowaæ ruinê bran y? Okazuje siê, e w nieskoñczonoœæ. W³aœciciel jest bezkarny, bo wszystkie s³u by pañstwowe, które mog³yby mu coœ nakazaæ, s¹ na jego smyczy. Dlatego bezkarnie pada górnictwo i coraz czêœciej padaj¹ firmy wspó³pracuj¹ce z nim. Wkrótce ruszy lawina. Bezkarnoœæ w³aœciciela doprowadzi do katastrofy. Przez kilka lat mo na by³o nie podejmowaæ decyzji, poniewa koniunktura na wêgiel dawa³a poczucie spokoju i dostatku. Jeszcze rok temu w Jastrzêbiu-Zdroju pan premier Donald Tusk wspólnie z pani¹ wicepremier El biet¹ Bieñkowsk¹ œpiewali barbórkowe piosenki przy stole pe³nym górników. za w oku siê krêci, jak przypomnê sobie ciep³e s³owa o górnictwie, jego znaczeniu dla Œl¹ska i dla Polski. Tak e s³owa o szacunku dla górniczego trudu by³y piêkne. Jeszcze piêkniej by³o w czasach, kiedy pieni¹dze sypa³y siê na konta spó³ek górniczych. Politycy dumnie prê yli piersi, tak jakby to by³a ich zas³uga. Tabuny dziennikarzy spija³y z ich ust zapewnienia o wspania³ej przysz³oœci górnictwa. W tym roku pewnie wszyscy bêd¹ udawaæ, e Barbórki nie ma. Nikt nie bêdzie chcia³ siê grzaæ w œwietle jupiterów, stroiæ sympatycznych min przed kamerami. Je eli ju ktoœ zauwa y to œwiêto, to tylko po to, aby opowiedzieæ o niezbêdnej restrukturyzacji, efektywnoœci i potrzebie zwiêkszenia wysi³ków. Nasta³ czas pogardy dla górnictwa. Politycy zawsze wychodzili z za³o enia, e jak s¹ sukcesy, to ich zas³uga. Jak s¹ pora ki, to wina górnictwa. Wszyscy liczyliœmy na nowe otwarcie po zmianie na stanowisku premiera. Pani premier Ewa Kopacz dosta³a petycje od przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. Oto, czego siê domagaj¹: 1. Natychmiastowego wprowadzenia mechanizmów przeciwdzia³aj¹cych nadmiernemu importowi wêgla spoza Unii Europejskiej, w szczególnoœci z Federacji Rosyjskiej, poprzez wprowadzenie pakietu ustaw dotycz¹cych certyfikacji paliw wprowadzanych do obrotu handlowego i koncesji na obrót wêglem, wprowadzenia kontyngentu importowego, zmiany ustawy Prawo zamówieñ publicznych, a tak e stworzenia sieci certyfikowanych sprzedawców polskiego wêgla. 2. Stworzenia d³ugoterminowej strategii funkcjonowania ca³ego sektora paliwowo-energetycznego zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo energetyczne kraju, opieraj¹cej siê na wêglu, która powinna zawieraæ koncepcjê konsolidacji pañstwowych spó- ³ek zajmuj¹cych siê wydobyciem i sprzeda ¹ wêgla energetycznego, a tak e uporz¹dkowania nadzoru w³aœcicielskiego nad ca³ym sektorem paliwowo-energetycznym, np. poprzez utworzenie Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Obecnie niejednokrotnie mamy do czynienia z brakiem koordynacji dzia³añ pomiêdzy Ministerstwem Gospodarki nadzoruj¹cym górnictwo i Ministerstwem Skarbu Pañstwa nadzoruj¹cym energetykê. 3. Czasowego obni enia wysokoœci b¹dÿ zawieszenia czêœci obci¹ eñ publicznoprawnych spó³ek dotkniêtych kryzysem oraz zmiany systemu tych obci¹ eñ dla polskiego górnictwa uwzglêdniaj¹cej szczególn¹ rolê sektora dla bezpieczeñstwa energetycznego kraju. 4. Zawetowania tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz renegocjacji i zawieszenia przepisów zwi¹zanych z wdra aniem unijnej polityki klimatycznej, a tak e wprowadzenia w³asnej polityki klimatycznej uwzglêdniaj¹cej polskie uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze i bezpieczeñstwo energetyczne kraju. 5. Wykorzystania œrodków unijnych z perspektywy finansowej na lata do prac zwi¹zanych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych wêgiel kamienny (tzw. czyste technologie wêglowe). Na razie aden z tych postulatów nie zosta³ zrealizowany. Zamiast weta w sprawie zaostrzenia pakietu klimatycznego (tak zwanego drugiego pakietu klimatycznego) mamy zgodê na jego zaostrzenie. W dodatku propaganda og³osi³a, e ta zgoda to sukces. O ile na sytuacjê w naszym kraju nie do koñca mamy wp³yw, bo zale y od decyzji polityków, które s¹ podejmowane w dalekiej Warszawie, to ju w Jastrzêbiu jest ca³kiem inaczej. Wyborcy zdecydowali. Znamy nowy sk³ad jastrzêbskiej Rady Miasta. Wiemy te, kto zmierzy siê w II turze wyborów prezydenckich. Mimo e nasz kandydat do tego urzêdu Janusz Buda nie uzyska³ wystarczaj¹cej iloœci g³osów, to jego wynik uznajemy za du y sukces. Zdo³a³ przekonaæ mieszkañców do swojego programu. Poparcie, które uzyska³ ponad 26 proc. wskazuje, e jastrzêbianie obdarzyli go niema³ym zaufaniem. A lewica doœæ znacz¹co zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ w prawicowym mieœcie, za jakie wielu uznaje Jastrzêbie. Tego kapita³u nie mo na zmarnowaæ! Nasz program powinien byæ realizowany i zrobimy wszystko, aby tak siê sta³o, aby nie poszed³ do przys³owiowego lamusa, który pokryje kurz. Do II tury wyborów prezydenckich przesz³a pani Anna Hetman. Otrzyma³a znacz¹ce poparcie mieszkañców, co czyni j¹ wymagaj¹c¹ rywalk¹ w tym starciu. Po raz pierwszy Jastrzêbie ma szansê na rzeczywiste zmiany. Na odsuniêcie dotychczasowego, skostnia³ego uk³adu od w³adzy. Do pokazania obecnemu prezydentowi nie tylko ó³tej, ale czerwonej kartki. Jest to sytuacja, której nie mo emy zmarnowaæ. Po raz pierwszy od wielu lat jest realne wprowadzenie naszego miasta na drogê rozwoju. Mo emy zapocz¹tkowaæ znacz¹ce zmiany. Czy stan¹ siê one faktem, zale y od wyborców. To oni w dniu 30 listopada zdecyduj¹, jak bêdzie. Wybior¹ pomiêdzy kontynuacj¹, a prze³omem. Sojusz Lewicy Demokratycznej ju od dawna jest krytyczny wobec obecnej ekipy rz¹dz¹cej w mieœcie. Nie akceptujemy stanu, w jakim siê ono znajduje. ¹damy zmian. Dlatego SLD i nasz kandydat na prezydenta Janusz Buda popieraj¹ w II turze wyborów prezydenckich pani¹ Annê Hetman. Decyzja ta by³a o tyle ³atwa, e jej program jest bardzo zbli ony do naszego. Mamy te same cele, oczekiwania i plany zwi¹zane z naszym miastem. Tu nie chodzi o wielk¹ politykê, ale o poprawê jakoœci ycia mieszkañców. Chcemy, aby w koñcu odczuli, e w mieœcie coœ zmienia siê na lepsze, e w³adza ws³uchuje siê w ich g³os, e realizuje ich oczekiwania i postulaty. Mo e wtedy uda siê nam przekonaæ m³odych ludzi, aby st¹d nie wyje d ali, aby tutaj zak³adali swoje rodziny i z tym miastem wi¹zali swoje ycie. Chcemy te, eby mieli, gdzie pracowaæ. I nie mamy na myœli tylko górnictwa, ale inne ga³êzie gospodarki, które obecnie u nas le ¹. Tych oczekiwañ nie spe³ni urzêduj¹cy prezydent. Mia³ na to swój czas. Mo na powiedzieæ, e mia³ go nawet nazbyt wiele. Jak go wykorzysta³? Co siê zmieni³o? Ka dy widzi. Lewica nie tylko popiera pani¹ Annê Hetman, ale deklaruje, e bêdzie wspieraæ j¹ w Radzie Miasta. Ju postanowiliœmy o œcis³ej wspó³pracy z ni¹. W jej ramach nasz kandydat na prezydenta Janusz Buda obejmie funkcjê zastêpcy prezydenta miasta i bêdzie mieæ znacz¹cy wp³yw na to, co dzieje siê w Jastrzêbiu, w jakim kierunku zmierza. To nie znaczy, e nie ma pomiêdzy nami ró nic. One zawsze s¹, ale dzisiaj wzbijmy siê ponad nie i znajdÿmy to, co nas ³¹czy. A ³¹czy nas dobro miasta i jego mieszkañców. Mo emy razem wzi¹æ stery w swoje rêce. Wiemy jak to miasto poprowadziæ! W ten sposób otrzymamy mo liwoœæ realizacji swojego programu wyborczego. Chcemy wywi¹zaæ siê ze swoich obietnic, e swoich deklaracji. Bliskie jest nam dobro Jastrzêbia-Zdroju. Dlatego od³ó my na bok rozgrywki polityczne i dzia³ajmy na jego rzecz. Apelujê do mieszkañców, aby pomimo ró nych sympatii politycznych, pomimo animozji i sporów spotkali siê przy urnach 30 listopada i postawili na zmiany. Mo emy realnie decydowaæ o tym, jak bêdzie wygl¹da³o nasze miasto. Mamy si³ê, eby podziêkowaæ dotychczasowej ekipie za jej osi¹gniêcia. Wybierzmy prze³om i zmiany. Zwracam siê do was, aby poprzeæ pani¹ Annê Hetman w walce o urz¹d Prezydenta Miasta. Niech mieszkañcy przemówi¹ silnym g³osem i poka ¹ obecnej w³adzy, czego tak naprawdê oczekuj¹. Doœæ ju podejmowania decyzji za nas. WeŸmy sprawy w swoje rêce i spotkajmy siê przy urnach! Tadeusz Motowid³o Materiał sposnorowany Nową jakość i rozwój miasta tworzymy razem! Kiedy w czerwcu tego roku rozpoczynaliœmy kampaniê informacyjn¹, której celem by³o przybli enie mieszkañcom naszego miasta sylwetki Janusza BUDY nasi rywale polityczni podœmiewali siê z takiego dzia³ania. Przeœmiewali, e to lewica, e za wczeœnie i tym podobne. My wiedzieliœmy, e musimy dotrzeæ do wyborcy osobiœcie, poprowadziæ kampaniê bezpoœredni¹, która przybli y mieszkañcom Jastrzêbia-Zdroju naszego kandydata. Tak¹ kampaniê, która poka e, e œrodowiska lewicowe w mieœcie stawiaj¹ na cz³owieka rozs¹dnego, pracowitego i godnego zaufania, zatroskanego o los drugiego cz³owieka. Wiedzieliœmy, e potrzeba czasu na prezentacjê naszego kandydata, e wyborcy musz¹ mieæ czas na poznanie go i na przyjrzenie siê mu. I tak siê sta³o. Postawiliœmy nacisk na bezpoœredni kontakt z wyborc¹. Sprawa od pocz¹tku nie by³a ³atwa, gdy ju na starcie przypiêt¹ mieliœmy ³atkê postkomuny, pacho³ków Moskwy i tym podobne niedorzecznoœci. Jednak tym razem naszym przeciwnikom politycznym ciê ko by³o wprost obarczyæ tzw. komun¹ naszego kandydata na fotel prezydenta oraz kandydatów do zasiadania w Radzie Miasta. Powód by³ jednoznaczny: 80% kandydatów z naszego ugrupowania nie podlega³o pod lupê IPN-u, gdzie sprawdza siê ich polityczn¹ przesz³oœæ z PRL-em w tle. I to by³ w³aœnie koronny argument dziêki, któremu pokazaliœmy mieszkañcom, e stawiamy na now¹ jakoœæ w mieœcie i chcemy je zmieniaæ. Poza tym jak d³ugo mo - na nowej lewicy przyczepiaæ t¹ sam¹, mocno ju start¹ ³atkê sprzed æwieræ wieku? Gdzie coraz wiêcej m³odych ludzi, którzy z tamtym okresem nie maja nic wspólnego. No chyba, e siê ju nie ma adnych rzeczowych argumentów i tylko pozostaj¹ inwektywy. Dzisiaj po zakoñczonych wyborach je eli mo na tak powiedzieæ, gdy z prac Pañstwowej Komisji Wyborczej wcale nie wynika e takowe siê zakoñczy³y - stwierdzamy jednoznacznie, e za³o enia kampanii zrealizowaliœmy w zasadzie w ca³oœci. Zarówno kandydat na Prezydenta Miasta jak i kandydaci do Rady Miasta wyszli na ulicê i rozmawiali z ludÿmi. Pewnie, e rozmowy by³y ró - ne, w tym te trudne. Trudne to znaczy takie, gdzie bez mo liwoœci obrony zostaliœmy zmieszani z b³otem np. za to e w historii by³a masakra pod Kopalni¹ Wujek. Ale byliœmy na to przygotowani i t³umaczyliœmy, e nie za wszystko my odpowiadamy, e pamiêtaj¹c o przesz³oœci musimy myœleæ o przysz³oœci. Przewa a³y jednak rozmowy merytoryczne z pytaniami typu co i jak chcecie zmieniæ, czy zlikwidujecie targowisko i wiele innych dotycz¹cych codziennego ycia jastrzêbian. Co ciekawe, wbrew wszelkim opiniom do rozmowy w³¹czy³y siê osoby m³ode, które maj¹ œwiadomoœæ koniecznoœci wprowadzania zmian w naszym mieœcie. Pojawia³y siê pytania i w¹tpliwoœci, czy prezydent-historyk, patrz¹cy zbytnio wstecz, sprawdzi³ siê i potrafi pchaæ miasto do przodu, w przysz³oœæ. Nadszed³ dzieñ rozstrzygniêæ, 16 listopada, kiedy mieszkañcy naszego miasta dostali szansê na zmianê w³adz. G³osowaliœmy wszyscy wspólnie razem. Dla Miasta, dla naszej przysz³oœci. Gdy zamkniêto lokale wyborcze zabraliœmy siê do pracy. Tak do pracy. Zaczêliœmy sprz¹taæ miasto, by zostawiæ po sobie porz¹dek bo tak po prostu trzeba. Do póÿnych godzin nocnych nie znaliœmy jednoznacznego wyniku, poniewa ró nice miêdzy kandydatami by³y minimalne i wszystko mog³o siê zdarzyæ. Tu przed godzin¹ 4 rano wszystko by³o ju jasne. W Jastrzêbiu-Zdroju odbêdzie siê druga tura w której nie ma naszego kandydata Janusza BUDY. Szkoda ale takie s¹ wybory, e ktoœ wygrywa a ktoœ przegrywa. Jeszcze tym razem przegraliœmy z przesz³oœci¹ ale bardzo dobry wynik naszego kandydata zdecydowanie daje podstawy do optymizmu. Wielu jastrzêbian stawia na zmiany, stawia na przysz³oœæ. Nie uwa amy, e lewica w Jastrzêbiu-Zdroju przegra³a wybory. Uzyskaliœmy dobry wynik, znacznie lepszy ni poprzednio, wielu wyborców nas popar³o, zmienia siê spojrzenie na nasz¹ opcjê. Nasz kandydat na prezydenta uzyska³ wynik bliski 27% poparcia a kandydaci do Rady Miasta ponad 16% poparcia. To wynik kilka razy lepszy ni w skali kraju. Przekonaliœmy spor¹ iloœæ Mieszkañców do naszego pomys³u na now¹ jakoœæ i rozwój miasta. Co najwa niejsze uzyskaliœmy powy sze wyniki prowadz¹c pozytywn¹ kampaniê, stawiaj¹c na nasz program, na kompetentnych kandydatów. Oczywiœcie wszystkim wygranym serdecznie gratulujemy. Wynik z I tury wskazuje, e mieszkañcy otrzymaj¹ szansê wyboru miêdzy zmianami, jakie niew¹tpliwe proponuje pani Hetman, a pozostaniem przy obecnym modelu zarz¹dzania miastem, przy jego obecnym stanie. Czy ten stan Wam odpowiada? Zdecydujecie przy urnach. Na razie wiêkszoœæ opowiada siê za zmianami. Ja opowiadam siê za zmianami. Wy te postawcie na zmiany. Uwa am, e s¹ one niezbêdne, by Jastrzêbie- Zdrój obudzi³o siê z letargu i zaczê³o rozwijaæ. By m³odzi ludzie przekonali siê, e warto w tym mieœcie pozostaæ i budowaæ swoj¹ przysz³oœæ. By postawiæ na Jastrzêbie- Zdrój. Wierzê, e jest to mo liwe poniewa wiêkszoœæ wyborców 16 listopada g³osuj¹c na mnie i pani¹ Hetman wybra³a szansê dla miasta. Szansê, która jest w zmianach. Zawarliœmy porozumienie z Ann¹ Hetman. Nie usuwa ono ró nic miêdzy naszymi ugrupowaniami ale wybiera dobro miasta i jego mieszkañców ponad podzia³ami. Wierzê, e porozumienie odsunie polityczne ró nice na rzecz Jastrzêbia-Zdroju. I wierzê, e wiêkszoœæ wyborców post¹pi tak samo. Odda swój g³os dla Jastrzêbia-Zdroju. Dziêkujê wszystkim za oddanie g³osu na moj¹ osobê oraz na naszych kandydatów do Rady Miasta. Bêdziemy pracowaæ przez nadchodz¹ce cztery lata mocno, by ZMIENIÆ Nasze Miasto! Janusz Buda.

3 informacje listopad Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich Marian Janecki oraz Anna Hetman zmierz¹ siê w drugiej turze wyborów, która odbêdzie siê 30 listopada. Miejska Komisja Wyborcza poda³a oficjalne wyniki g³osowania na Prezydenta Miasta. Razem dla przyszłości Marian Janecki % / g³osów Anna Hetman % / 8757 g³osów Janusz Buda % / 7663 g³osów S³awomir mudziñski - 9.7% / 2887 g³osów Oficjalne wyniki - Rada Miasta Podajemy oficjalne wyniki wyborów samorz¹dowych w Jastrzêbiu-Zdroju. W naszym mieœcie wygra³o Prawo i Sprawiedliwoœæ z wynikiem 31,50% (8745 g³osów) przed Jastrzêbsk¹ Wspólnot¹ z wynikiem 23,59% (6549 g³osów) i Platform¹ Obywatelsk¹ 20,84% (5858 g³osów). Czwarty wynik w mieœcie uzyska³ Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 16,62% (4614 g³osów). Te cztery ugrupowania wprowadz¹ swoich radnych do Rady Miasta. Porozumienie NPW Nowa Prawica otrzyma³o 5,23% (1452 g³osy), a Ruch Autonomii Œl¹ska 2,23% (620 g³osów). W nowej Radzie Prawo i Sprawiedliwoœæ bêdzie mia³o 9 radnych: ukasz Kasza g³osów, Stefan WoŸniak g³osów, Norbert Ma³olepszy g³osów, Tadeusz S³awik g³osy, Miros³aw Kolb g³osów, Piotr Szereda g³osów, Andrzej Matusiak g³osów, Miros³aw Lêga g³osów, Szymon Klimczak g³osów. Jastrzêbska Wspólnota 6 radnych: Anna Toborowicz g³osów, Bernadeta Magiera g³osów, Tadeusz Markiewicz g³osów, Tadeusz Gorgol g³osów, Damian Ga³uszka g³osów, Iwona Rosiñska g³osów. Platforma Obywatelska 5 radnych: Urszula Sobik g³osów, Alina Chojecka g³osów, Roman Foksowicz g³osów, Anna Hetman g³osów, Lucyna Maryniak g³osów. Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem 3 rad-nych: Ryszard Piechoczek g³osów, El bieta Siwiec g³osów, Janusz Buda g³osy. 20 mln na bezpłatne przejazdy? 16 listopada 2014 dokonaliœmy rzeczy wielkiej pisz¹ sygnatariusze dokumentu, który w czwartek, 20 listopada, podpisali Anna Hetman i Janusz Buda. Deklaracja wspó³pracy, bo tak¹ nazwê nosi oficjalnie pismo, przekonuj¹, e wiêkszoœæ wyborców zdecydowanie opowiedzia³a siê za zmian¹ na stanowisku prezydenta Jastrzêbia-Zdroju. Wspólnie uwierzyliœmy, e mo emy zmieniæ nasze miasto podkreœlaj¹. Jednak jeœli ktoœ uwa a, e deklaracja obraca siê tylko w sferze symboli i ogólnych stwierdzeñ, jest Zwalniają pracowników 483 pracowników Jastrzêbskich Zak³adów Remontowych zostanie zwolnionych. S¹ to dotychczasowi pracownicy zak³adu górniczego, który zostaje zlikwidowany. Zwolnienia bêd¹ odbywaæ siê grupowo w miesi¹cach styczeñ-kwiecieñ 2015 r. Ich powodem jest likwidacja ca³ego pionu górniczego w JZR. W tym wypadku ma tu zastosowanie Ustawa o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników. Osoby otrzymuj¹ce wypowiedzenia dostan¹ 14. pensjê za 2014 r. oraz przys³uguj¹c¹ im odprawê. Zwolnionych zachêcamy do sk³adania aplikacji do firmy Szkolenia i pierwszy w regionie od 1 roku życia również w weekendy W ŻŁOBKU/ KLUBIE MALUCHA OFERUJEMY: Opiekę abonamentową i godzinową. Zajęcia wg pedagogiki Montessori POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU" Zajęcia rytmiczno-muzyczne. Ceramika, zabawy logopedyczne, bajkoterapia. Fot. ukasz Parylak w b³êdzie. Czwartkowe porozumienie bowiem to tak e wa na decyzja o charakterze personalnym. Konkretnie dotycz¹ca Janusza Budy, który we wspomnianym dokumencie tytu³owany jest Zastêpc¹ Prezydenta Miasta. Z kronikarskiego obowi¹zku nale y odnotowaæ, e dzieñ wczeœniej, 19 listopada, odby³a siê konferencja prasowa, na której Anna Hetman stwierdzi³a, e dotychczasowy styl zarz¹dzania miastem nie sprawdzi³ siê, co potwierdzili w g³osowaniu wyborcy. Górnictwo. Wprawdzie nie otrzymuj¹ oni automatycznie gwarancji pracy, ale poszczególne kopalnie s¹ zainteresowane zatrudnieniem ca³ych brygad - mówi³a rzecznik Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej Katarzyna Jab³oñska-Bajer. S³awomir Koz³owski, przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ JSW, krytycznie odniós³ siê do planowanych zwolnieñ. Na czwartkowej (13 listopada) konferencji prasowej mówi³ m.in. Prawie 500 osobom grozi zwolnienie. Musimy zrobiæ wszystko, aby nie dopuœciæ do dalszych tego typu sytuacji. S¹ one dowodem na to, e stan JSW jest bardzo z³y. Jastrzębie-Zdrój ul. Północna 30 (nad Blue Horse, wejście do strony Katowickiej) tel Postulat bezp³atnej komunikacji urasta powoli do rangi wyborczego zaklêcia. Nagle wszyscy mowa nie tylko o kandydatach do schedy po obecnej Radzie Miasta czy fotela prezydenckiego stali siê specjalistami od spraw miejskiego transportu, sposobów jego finansowania czy rozwi¹zañ organizacyjnych. Zatem pora na kolejny g³os w tej ogólnomiejskiej debacie. Co o bezp³atnej komunikacji myœli Benedykt Lanuszny, dyrektor biura Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunikacyjnego? Jastrzêbie-Zdrój dop³aca do komunikacji rocznie 12 mln z³otych. Gdyby na terenie MZK wprowadziæ bezp³atne przejazdy, kwota ta wzros³aby w samym Jastrzêbiu do ponad 20 mln z³otych i to rok w rok. Wtedy koszty tzw. 'bezp³atnej komunikacji' ponieœliby wszyscy, nie tylko osoby z niej korzystaj¹ce, bo przecie ka da gmina musia³aby znaleÿæ brakuj¹ce pieni¹dze. By³by to spory problem dla ka dego cz³onka MZK, bo oznacza³oby to ciêcia w bud etach kosztem innych zadañ. Bezp³atna komunikacja oznacza tak e koniecznoœæ zwrotu kilkunastu milionów z³otych unijnej dotacji czytamy na stronie jastrzêbskiego magistratu. NAJWIĘKSZY SALON MEBLOWY W MIEŚCIE BARDZO BOGATY WYBÓR MEBLI TAPICEROWANYCH REWELACYJNE CENY WYPRZEDAŻ DO -50% SALONY MEBLOWE Fot. ukasz Parylak W Klubie Odkrywanie Talentów oferujemy: Zajęcia dla dzieci wg pedagogiki Montessori. Język angielski. Szkołę dla rodziców i wychowawców. Warsztaty dla dzieci i dorosłych: PIPI - zajęcia muzyczno-ruchowe Joga, zdrowe gotowanie, ceramika, decoupage, lcowanie, sutasz-biżuteria. Jastrzębie-Zdrój, ul.graniczna 1, tel Wodzisław Śląski, ul.łużycka 1, tel

4 4 listopad 2014 publicystyka Przejazdy bez biletów papierowych. Świetlne tablice na przystankach informujące o tym, za ile minut podjedzie autobus, na który czekamy lub ile wynosi opóźnienie. Kamery dbające o bezpieczeństwo pasażerów. System potrafiący zlokalizować autobus, a nawet to, gdzie i o której godzinie jechaliśmy. To nie jakieś science fiction, ale rzeczywistość, która zaistnieje już od stycznia 2015 roku. W jastrzębskiej komunikacji szykuje się wielka rewolucja. Jej propagatorzy zapewniają, że będzie lepiej, ale czy tak naprawdę wszyscy będą zachwyceni z nowych rozwiązań? Rewolucja w autobusach Nied³ugo ju czasy, kiedy pasa er wchodzi³ do autobusu z papierowym biletem odejd¹ w przesz³oœæ. Miêdzygminny Zwi¹zek Komunikacyjny z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju wprowadza prawdziw¹ rewolucjê. Pierwsza jej ods³ona zaplanowana jest na styczeñ 2015 roku. Pasa erowie bêd¹ mieli wówczas do wyboru kilka sposobów zap³aty za jazdê autobusami MZK. Bêdzie mo na zakupiæ bilet okresowy, na przyk³ad na miesi¹c, czy wybran¹ liniê. Bêdzie on wygl¹da³ jak typowa karta bankomatowa. Po wejœciu do pojazdu nale y zbli yæ j¹ do specjalnego czytnika. Jest to wa ne, poniewa bez tego pasa er bêdzie potraktowany jakby jecha³ na gapê. Oczywiœcie na pocz¹tku stosowania nowych zasad MZK bêdzie indywidualnie podchodzi³o do ró nego rodzaju reklamacji, czy osób zapominalskich. Otrzymaj¹ oni czas na dostosowanie siê do tych rozwi¹zañ - zapewnia Benedykt Lanuszny, dyrektor w Biurze Zwi¹zku MZK. Co jednak, jeœli osoba chc¹ca skorzystaæ z us³ug komunikacji publicznej nie bêdzie mia³a ochoty kupowaæ biletu miesiêcznego i z tego rodzaju transportu korzysta sporadycznie? Nie ma problemu. Proponujemy zakup innej karty, tak zwanej ele- ktronicznej portmonetki. Jej koszt to 10 z³. Oczywiœcie mo na j¹ do³adowywaæ w punktach handlowych, na przyk³ad kioskach wyjaœnia dyrektor. A jak bêdzie technicznie wygl¹da³o kasowanie takiego biletu? W MZK instruuj¹, e przy wejœciu do autobusu nale y zbli yæ kartê do specjalnego czytnika. Ale uwaga! To jeszcze nie koniec. Czynnoœæ t¹ nale y powtórzyæ przy wyjœciu. Jeœli nie zostanie to zrobione wówczas system skasuje maksymaln¹ taryfê, jaka obowi¹zuje w MZK. A wiadomo, e inaczej p³aci siê za jazdê do 10 min., do 20 min. i powy ej 20 min. Powtórne przy³o enie karty umo liwia odczytanie faktycznego czasu podró y. A co z ulgami? Przed zbli eniem karty do czytnika nale y nacisn¹æ przycisk z liter¹ U, jak ulga. W ten sposób system potr¹ci nam koszt przejazdu zmniejszony o ulgê. Jeœli pasa er zapomni wcisn¹æ tej literki, wówczas zap³aci, za bilet normalny. I to jest ta niedogodnoœæ. Czy bilety papierowe odejd¹ w przesz³oœæ? Dyrektor Lanuszny mówi, e do koñca czerwca 2015 r. bêdzie je jeszcze mo na kupiæ w dotychczasowych miejscach i bêd¹ honorowane na równi z kartami ele- Fot. ukasz Parylak ktronicznymi. Po tym terminie bêdzie je mo na zakupiæ wy³¹cznie u kierowcy. Ale uwaga! Wówczas pasa er bêdzie nara ony na zakup najdro szego biletu i bêdzie to dla niego nieop³acalne. U ytkownikom komunikacji masowej pozostaje wiêc wdro enie do nowego systemu. Nie maj¹ adnego wyboru. MZK przekonuje, e na pocz¹tku mo e to byæ trochê k³opotliwe, ale z czasem dla ka dego stanie siê to rutyn¹. Czy na pewno? Czas poka e. Na pociechê maj¹ oni zapewnienie, e bilety-karty elektroniczne bêd¹ mogli kupiæ w 140 punktach na terenie ca³ego miasta i tam te je do³adowaæ oraz sprawdziæ stan (ile œrodków zosta³o). Poza tym w samym autobusie po wciœniêciu na czytniku kart litery I tak e wyœwietli siê taka wiadomoœæ. Jakie jeszcze nowoœci czekaj¹ u ytkowników autobusów miejskich? Ju teraz widaæ, e na przystankach zosta³y zamontowane stela e, na których maj¹ byæ zamontowane tablice elektroniczne. Co bêdzie mo na na nich zobaczyæ? Dyrektor Benedykt Lanuszny mówi, e na pocz¹tek wyœwietli siê aktualna godzina. Z czasem dojd¹ kolejne informacje. Podró ny bêdzie wiedzia³ za ile minut podjedzie linia, na któr¹ czeka, ile ma opóÿnienia. To jednak wymaga zamontowania we wszystkich autobusach JPS. Dlatego na pocz¹tek wystartujemy z podstawowymi danymi takimi jak bie ¹ca informacja na dolnym pasku tablicy czy te godzina wyjaœnia. Pozostaje mieæ nadziejê, e pomys³owoœæ ró nej maœci wandali nie bêdzie mia³a wp³ywu na funkcjonowanie tych tablic i nie przyczyni¹ siê oni do ich trwa³ego zniszczenia. A warto dodaæ, e te wszystkie unowoczeœnienia to nie s¹ tanie zabawki. W sumie ca³y projekt kosztowa³ MZK 14 mln 700 tys. z³. Z tego 85 proc. pochodzi z Unii Europejskiej. Osoby korzystaj¹ce z publicznej komunikacji œwiadczonej przez MZK narzekaj¹ na wysokie ceny biletów. Nie mog¹ zrozumieæ, dlaczego przejechanie jednego czy dwóch przystanków kosztuje 2,40 z³? Benedykt Lanuszny ma dla nich pewn¹ propozycjê. Wprawdzie jej szczegó³y s¹ jeszcze dogrywane, ale mówi, e MZK myœli o wprowadzeniu biletu za 1 z³. Mo na by przejechaæ na nim 1-3 przystanków. Byæ mo e to zachêci³oby ludzi do korzystania z komuni- kacji miejskiej, a przy tym nie nara a³oby ich na niema³e przecie koszty? MZK zrówna³ od 1 stycznia przysz³ego roku wiek kobiet i mê czyzn 65 lat, uprawniaj¹cy do 50 proc. ulg na przejazdy komunikacj¹ MZK. Dotychczas kobiety mia³y taki przywilej w wieku 60 lat. Czy nowe zmiany przypadn¹ do gustu pasa erom? Ci m³odsi pewnie nie bêd¹ mieæ problemów z przyzwyczajeniem siê do nich. Co jednak ze starszymi? Wprawdzie od 70 roku ycia zyskuje siê uprawnienie do darmowej komunikacji, ale mimo to 50 i 60-latkowie stan¹ przed zadaniem opanowania nowych zasad. Dyrektor Lanuszny zapewnia, e MZK zadba o odpowiedni instrukta i na pocz¹tku dzia³alnoœci nowego systemu nie bêdzie tak rygorystycznie podchodzi³o do ewentualnych b³êdów, jednak nie zmienia to faktu, e prêdzej czy póÿniej trzeba bêdzie opanowaæ nowe zasady. W MZK przekonuj¹, e warto podj¹æ ten trud, e nowe oznacza równie lepsze i ka dy, prêdzej czy póÿniej siê tym przekona. Czas zrobi swoje i stare przyzwyczajenia pójd¹ w niepamiêæ mówi optymistycznie dyrektor Benedykt Lanuszny. Katarzyna Barczyñska

5 publicystyka listopad Zmiana czy kontynuacja? O tym zdecydują wyborcy w Jastrzębiu przy urnach w II-giej turze, gdzie wybiorą prezydenta swojego miasta. Czeka ich dogrywka pomiędzy Marianem Janeckim (Jastrzębska Wspólnota) i Anną Hetman (Platforma Obywatelska). Co mieszkańcy wybiorą? Zmiany, których wielu z nich się domaga? A może będzie im odpowiadać, to co mają dotychczas? Różnica głosów pomiędzy rywalami jest niewielka i wszystko jest możliwe. Na pewno II tura będzie ciekawa również ze względu na to, jak zachowają się wyborcy kandydata lewicy oraz niezależnego. Oni również zdobyli niemałe poparcie. Tutaj może liczyć się każdy głos, który może przechylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron. Jastrzębian czeka pełna emocji niedziela (30 listopada). I turê wyborów prezydenckich w Jastrzêbiu-Zdroju wygra³ dot¹d urzêduj¹cy prezydent Marian Janecki. Dla wielu urzêduj¹cy prezydent jest bardziej znany, a tak e ma wiêcej atrybutów, czyni¹cych jego kandydaturê bardziej atrakcyjn¹ na starcie wyborczych zmagañ. No chyba, e tak zalaz³ wyborcom za skórê, e maj¹ go wyraÿnie doœæ. Podobno œrodowisko Mariana Janeckiego zak³ada³o zwyciêstwo ju w pierwszej turze, co jak widaæ, okaza³o siê zbyt daleko id¹cym przekonaniem. Nadzieja ta by³a z pewnoœci¹ wsparta tym, e prezydent zapewni³ sobie poparcie PiS, które jak wiadomo, ma doœæ siln¹ pozycjê w mieœcie. Jednak wynik 34 proc. g³osów, jakie uzyska³, zdaniem niektórych komentatorów, jest wynikiem raczej umiarkowanym, jak na dwa tak powa ne ugrupowania, które dot¹d sprawowa³y w³adzê. Spotyka siê opinie, e wyborcy pokazali prezydentowi oraz jego ekipie ó³t¹ kartkê. Czy zmieni siê na czerwon¹, poka e II tura wyborów. Powa nym ostrze eniem jest to, e Janecki nie uzyska³ nawet mandatu radnego, chocia by³ u samej góry swojej listy wyborczej. To samo zreszt¹ jego zastêpca Krzysztof Baradziej. Zadziwiaj¹co jego kampania wyborcza, w ocenie niektórych obserwatorów, by³a doœæ skromna. Ograniczy³ siê tylko do konwencji, przeprowadzonej w œcis³ym gronie jego zwolenników, których i tak nie trzeba by³o przekonywaæ, oraz do prezentacji swego wizerunku na banerach i miejskich autobusach. Byæ mo e uzna³, e jego pozycja w mieœcie jest wystarczaj¹co silna, a jego dokonania ostatniego czterolecia s¹ mocnym argumentem, przemawiaj¹cym za nim i nie bra³ pod uwagê, e ktoœ mo e mieæ zdanie odmienne. Byæ mo e to by³o powodem, e prezydent nie uzna³ za potrzebne spotykaæ siê z wyborcami, prowadziæ z nim rozmów i przekonywaæ personalnie do swojej osoby. Czy oznacza to zlekcewa enie wyborców? Z pewnoœci¹ niektórzy tak to odebrali. Anna Hetman, kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta ju teraz mo e mówiæ o du- ym sukcesie. Osi¹gnê³a wynik niewiele gorszy od swego rywala (zaledwie mniej ni 5 proc.) i wywalczy- ³a sobie udzia³ w II turze. To czyni j¹ wymagaj¹c¹ i trudn¹ konkurentk¹ do tego urzêdu. Jej wynik jest zaskakuj¹cy, bior¹c pod uwagê, e wynik samej Platformy w wyborach do Rady Miasta jest raczej skromny (ona sama, odmiennie od Janeckiego, uzyska³a mandat radnego). Hetman postawi³a na nowoczesn¹ kampaniê wyborcz¹. Organizowa³a konferencje prasowe, na których prezentowa³a swój program wyborczy. Spotyka³a siê z wyborcami i nie ba³a siê z nimi dyskutowaæ. Bra³a czynny udzia³ w debacie internetowej. Mimo e popiera j¹ rz¹dz¹ca w Polsce Platforma Obywatelska, która ostatnio nie cieszy siê dobrymi notowaniami, to jej samej w Jastrzêbiu uda³o siê zrobiæ dobry wynik wyborczy. Potrafi³a w mieœcie, które przez wielu uwa ane jest za bastion konkurencyjnego PiS, przekonaæ mieszkañców do swojej osoby. Ludzie, którzy j¹ poparli opowiadaj¹ siê za zmianami i odsuniêciem obecnej ekipy od w³adzy. Z jej osob¹ wi¹ ¹ nadziejê na prze³om, który od dawna oczekiwany jest przez wielu w mieœcie. Jeszcze bardziej zaskakuj¹cy jest bardzo dobry wynik kandydata lewicy Janusza Budy, który zdoby³ prawie 26 proc. g³osów. Jest to spora liczba g³osów i to w mieœcie, które nie jest raczej znane ze swoich lewicowych sympatii. Trzeba przyznaæ, e kampania Janusza Budy prowadzona by³a z du ym rozmachem i by- ³a najbardziej widoczna. Mo na by³o zauwa yæ, e kandydat i jego sztab podjêli du y wysi³ek o zdobycie sympatii wyborców, mimo stosunkowo niewielkiego poparcia przez nich SLD. Kandydat stawia³ nie tylko na plakaty, ale równie na bezpoœredni kontakt z wyborcami, na osobiste rozmowy. Spotyka³ siê z nimi na ulicy, a tak e prowadzi³ o ywione dyskusje internetowe. Stara³ siê równie merytorycznie przedstawiæ swój program wyborczy. Jastrzêbianie mogli zapoznaæ siê z nim, czytaj¹c specjalnie skierowane do nich Kto zasiądzie w gabinecie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój? artyku³y. Janusz Buda wykorzystywa³ nowoczesne zdobycze techniki, aby kontaktowaæ siê z wyborcami. Tak e jego osobisty profil na popularnym portalu spo³ecznoœciowym sta³ siê szerok¹ platform¹ wymiany myœli. Janusz Buda zaprezentowa³ nowoczesne, przyjazne dla wyborców, oblicze lewicy. Kampania wyborcza bezsprzecznie by³a dla niego wyzwaniem i mimo tego, e nie dosta³ siê do II tury, to jego wynik mówi o naprawdê du ym sukcesie. Oprócz tego wyborcy obdarzyli go zaufaniem i równie jak Hetman zdoby³ mandat radnego. W jastrzêbskich wyborach swoj¹ obecnoœæ wyraÿnie zaznaczy³ kandydat niezale ny S³awomir mudziñski z Niezale nego Porozumienia Wyborców. Zdoby³ ok. 10 proc. g³osów, co jak na osobê która prowadzi³a kampaniê wyborcz¹ w bardzo ograniczonym zakresie, jest ca³kiem niez³ym wynikiem. Mo na powiedzieæ, e na tle innych kandydatów, którzy startowali na przestrzeni lat w wyborach samorz¹dowych, wypad³ ca³kiem dobrze. Jego ugrupowanie nie korzysta³o z zaplecza politycznego znanych i okrzep³ych partii politycznych oraz ich materialnych zasobów. Jednoczy³o w sobie ludzi, którzy opowiadaj¹ siê za zmianami w mieœcie i odsuniêciem starego uk³adu rz¹dz¹cego. Wynik tego kandydata wskazuje, e NPW oraz Niezale na Inicjatywa Mieszkañców maj¹ w sobie potencja³ i jeszcze nie powiedzieli ostatniego s³owa. Byæ mo e te organizacje s¹ zal¹ kiem oddolnych ruchów spo³ecznych, które chc¹ mieæ jak najwiêkszy Fot. UM Jastrzêbie-Zdrój wp³yw na to, co dzieje siê w ich mieœcie, okolicy. Z pewnoœci¹ tego typu projekty pobudzaj¹ aktywnoœæ obywatelsk¹ i coraz bardziej przedzieraj¹ siê do œwiadomoœci wyborców. Dowodem na to jest ca³kiem przyzwoity wynik kandydata NPW. Nie jest on jednak na tyle wystarczaj¹cy, aby znaleÿæ siê w drugiej turze. Nikt te z tego ugrupowania nie dosta³ siê do Rady Miasta. Nie pomóg³ w tym (a mo e nawet przeszkodzi³) ró nie postrzegany alians z kontrowersyjn¹ Now¹ Prawic¹ Janusza Korwin-Mikke. I tura wyborów prezydenckich wyraÿnie wskaza³a, e wiêkszoœæ wyborców opowiedzia³a siê za zmianami w mieœcie, i e nie zgadza siê z obecn¹ sytuacj¹. Wielu przy tym odsunê³o na bok sympatie i uprzedzenia partyjne. Obecny prezydent i jego zastêpcy nie zostali nawet wybrani do Rady Miasta. Druga ods³ona jastrzêbskich wyborów prezydenckich bêdzie wiêc wyborem pomiêdzy kontynuacj¹ obecnej formy sprawowania w³adzy z jej sukcesami i niepowodzeniami, a czymœ nowym, poci¹gaj¹cym za sob¹ zmiany w stylu rz¹dzenia i podejœciu do rozwi¹zywania problemów. Która opcja zwyciê y? Czy wyborcy zadowol¹ siê obecnym stanem rzeczy i pozwol¹ na dalsze jego trwanie przez najbli - sze 4 lata? Czy przewa y g³os krytyki i niezadowolonych, domagaj¹cych siê szybkich zmian oraz poprawy sytuacji miasta i jego mieszkañców? A lista zarzutów jest ca³kiem spora. Dla wielu t³umaczenie niepowodzeñ ju nie wystarcza. Oczekuj¹ rzeczywistego rozwi¹zywania problemów. Ju 30 listopada oka e siê, czy jastrzêbianie bêd¹ mieli chêæ i si³ê zmieniæ istniej¹cy od lat uk³ad? Czy uwierz¹ w to, e zmiany s¹ mo liwe, a politycy to nie osoby, przyspawane do swoich foteli i apana y? A mo e jednak (jak zwykle) zag³osuj¹ na to, co maj¹? Akceptuj¹ to i po co siêgaæ po nowe. Byæ mo e dojd¹ do przekonania, e lepiej nie decydowaæ siê na zmiany, bo s¹ one zawsze jak¹œ niewiadom¹. W niedzielê, 30 listopada, nast¹pi starcie tych dwóch spojrzeñ na Jastrzêbie. O tym, jaki bêdzie wynik tej konfrontacji zadecyduj¹ równie wyborcy kandydata lewicy i niezale nego. I oczywiœcie niezdecydowani. Komu przeka ¹ swoje g³osy, któremu kandydatowi uda siê jeszcze przeci¹gn¹æ wyborców na swoj¹ stronê? Czy zwolennicy zmian wzbij¹ siê ponad sympatie partyjne i razem zag³osuj¹ za tymi zmianami? Czy pozostan¹ przy obecnym porz¹dku lub po prostu w domu. To oni zdecyduj¹, w jakim kierunku pójdzie nasze miasto w ci¹gu najbli szych kliku lat. A to g³ównie zale y od osoby zajmuj¹cej stanowisko prezydenta miasta. A wiêc zmiany czy kontynuacja? Katarzyna Barczyñska TYLKO U MNIE Z TĄ REKLAMĄ DODATKOWY BONUS 2 ZŁ W PROMOCJI KURS GRATIS ZOSTAŃ MOIM KLIENTEM UZYSKASZ DARMOWE PRZEJAZDY ZADZWOŃ I SPRAWDŹ TAXI KREDYTY KILKA BANKÓW do wyboru! - GOTÓWKOWE - KONSOLIDACYJNE - SAMOCHODOWE - ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ HIT!!! Najtańsza skandynawska pożyczka na rynku do 3000 zł! KONSOLIDACJA CHWILÓWEK NOWE UWAGA! NOWE dla każdego klienta TAŃSZE POŻYCZKI! ZABIERZ TYLKO: DOWÓD i NUMER KONTA CHWILÓWKI BARDZO DUŻY WYBÓR UWAGA!!! Na oświadczenie Bez górnej granicy wieku Również dla niepracujących!!! od 200 zł do 10 tys. zł do 15 tys. zł do 20 tys. zł do 30 tys. zł do 48 miesięcy Decyzja 5-15 minut też dla osób z zajęciami Wysoka przyznawalność! PIERWSZE POŻYCZKI CAŁKIEM ZA DARMO - ILE DOSTAJESZ TYLE ODDAJESZ!!! "Finez" ul. Arki Bożka 14 c STARY TARG Partner Ogólnopolskiej Sieci biur Kredytowych WYBIERZ BEZPIECZNĄ FIRMĘ PN-PT: 8-17

6 6 listopad 2014 informacje Dla Niepodległej Rozkradają DGP W pi¹tek (7 listopada) oddano do u ytku II etap Drogi G³ównej Po³udniowej, a wiêc zakoñczono sztandarow¹, miejsk¹ inwestycjê. Mieszkañcy powiadomili nasz¹ redakcjê o jej dewastacji. Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy w czasie spaceru odkry³em, e siatka zabezpieczaj¹ca zwierzêta przed wtargniêciem na drogê zosta³ zniszczona i skradziona. Z³odzieje nie pogardzili tak e s³upkami. O wszystkim powiadomi³em odpowiednie Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Jastrzêbiu- Zdroju mia³y kilka ods³on. W tym roku nowoœci¹ by³o zorganizowanie Marszu Niepodleg³oœci, którego inicjatorem by³ Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Obroñców Ziemi Jastrzêbskiej i Obchodów Wrzeœnia 1939 roku w Jastrzêbiu-Zdroju oraz Jastrzêbska Jednostka Strzelecka Strzelec. Trasa marszu prowadzi³a ulicami: Mazowieck¹ al. Pi³sudskiego 11Listopada 1 Maja. Chcieliœmy w ten sposób zademonstrowaæ swój patriotyzm i zachêciæ m³ode pokolenie do kultywowania tradycyjnych wartoœci. Cieszy to, e tak wielu z nich wziê³o udzia³ w naszym marszu. Widaæ, e m³odzie nie jest obojêtna na sprawy Polski. Podkreœlamy, e nasz marsz jest apolityczny i skierowany do ka dego, któremu sprawy kraju s¹ bliskie. Postaramy siê w przysz³ym roku równie stworzyæ mieszkañcom mo liwoœæ wspólnego maszerowania dla Niepodleg³ej - mówi³ Andrzej Kamiñski, organizator przedsiêwziêcia. Marsz odby³ siê w atmosferze powagi, nale nej temu œwiêtu. Jego uczestnicy s³uchali pieœni patriotycznych oraz przypominali sobie wydarzenia z historii Jastrzêbia. Nale y podkreœliæ, e by³o to przedsiêwziêcie zorganizowane oddolnymi si³ami spo³ecznymi, bez pomocy czynnika oficjalnego. 11 listopada odby³y siê równie uroczystoœci oficjalne. Z³o ono kwiaty przed pomnikiem w so³ectwie Bzie. Odprawiono mszê œw. w koœciele na górce. Zorganizowano dwa koncerty Chóru Miejskiego i w klimacie Polski miêdzywojennej pt. Lata 20., lata 30. s³u by i czekam na efekty dzia³ania - oburza³ siê mieszkaniec osiedla Zofiówka. Podinspektor Bronis³aw Wójcik, naczelnik Wydzia³u Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzêbiu- Zdroju, potwierdzi³ fakt, e do tutejszej Komendy wp³ynê³o (10 listopada) zg³oszenie o dewastacji DGP. Policjanci podjêli dzia³ania maj¹ce doprowadziæ do ujêcia sprawców - powiedzia³. "Cud na Zofiówce Tego widoku nie sposób opisaæ s³owami. Kandydaci na radnych, reprezentuj¹cy wszystkie opcje polityczne, od Sojuszu Lewicy Demokratycznej po Wspólnotê Samorz¹dow¹, pose³ na Sejm RP, urzêduj¹cy prezydent, jego zastêpca, magistraccy urzêdnicy... Jednym zdaniem podobnego porozumienia ponad podzia³ami w Jastrzêbiu-Zdroju jeszcze nie by³o. A to wszystko, ten cudowny konsensus, dziêki... odbiorowi technicznemu nowego (i w zasadzie jedynego) obiektu sportowego na osiedlu Zofiówka. Dantejskie sceny małżeńskie Awantura ma³ eñska, o której mowa poni ej, mia³a dramatyczny przebieg. W po³owie listopada mundurowi interweniowali w jednym z mieszkañ na osiedlu Morcinka w Jastrzêbiu-Zdroju. Powodem zg³oszenia okaza³a siê awantura pomiêdzy by³ymi ma³ onkami, podczas której 54-latek pobi³ by³¹ partnerkê czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Jastrzêbiu- Zdroju. Ale na tym nie koniec dantejskich scen, bo mê - czyzna zamkn¹³ swoj¹ ofiarê w mieszkaniu i przemoc¹ próbowa³ zmusiæ do za ycia tabletek oraz napisania lis- W czwartek, 13 listopada, oddano do u ytku wielofunkcyjne boisko. I choæ deklaracje, e taki obiekt powstanie na rogatkach miasta, pojawia³y siê ju 20 lat temu, dopiero teraz wspólnym wysi³kiem wielu ludzi dobrej woli ambitny cel pomys³odawców inwestycji zosta³ osi¹gniêty. Ale zanim p³yt¹ boiska zaczêli niepodzielnie rz¹dziæ mieszkañcy, swoje umiejêtnoœci pi³karskie zaprezentowali lokalni politycy, udowadniaj¹c raz jeszcze, e planowanie strategii politycznych, œledzenie sonda y czy miejsce na liœcie wyborczej to tylko czêœæ i to nie ta najwa niejsza ich ycia. Koszt budowy obiektu to 1,1 mln z³otych. tu po egnalnego. Jastrzêbianka dozna³a ogólnych st³uczeñ cia³a. Na szczêœcie oby³o siê bez hospitalizacji. Agresywny mê czyzna zosta³ zatrzymany i trafi³ do policyjnego aresztu. Jastrzêbianin wczoraj stan¹³ przed obliczem s¹du, który przychyli³ siê do wniosku policji oraz prokuratury i zastosowa³ wobec niego tymczasowy areszt. Za pope³nione przestêpstwa 54-latkowi grozi kara 5 lat wiêzienia relacjonuj¹ jastrzêbscy policjanci. Poleciały mandaty Adamek, Szpilka i wandale Po drogach naszego województwa i miasta poruszaj¹ siê niesprawne pojazdy. Tak przynajmniej wynika z raportu policji, która we wtorek (18 listopada) przeprowadzi³a dzia³ania w ramach akcji Truck & Bus. Podczas dzia³añ policjanci skontrolowali ³¹cznie 59 pojazdów, w tym 9 autobusów i 47 samochodów ciê arowych. W trakcie kilkunastogodzinnych dzia³añ mundurowi zakwestionowali stan techniczny 17 pojazdów, który nie odpowiada³ wymaganiom. Z powodu usterek technicznych zatrzymano 2 dowody rejestracyjne. Stró e prawa stwierdzili równie jedno naruszenie w zakresie korzystania z tachografu oraz jedno przekroczenie prêdkoœci przez kierowcê ciê arówki. Za wszystkie te wykroczenia policjanci na³o yli ³¹cznie 21 mandatów karnych. Wszyscy kierowcy byli trzeÿwi - informuje Komenda Miejska Policji w Jastrzêbiu-Zdroju. Widoku, jaki zobaczy³em w niedzielê rano, d³ugo nie zapomnê. Wszêdzie szk³o, powybijane szyby, po³amane wycieraczki, urwane lusterka... Jakby przez te piêæ samochodów, czy ile ich tam by³o, przesz³o tornado. Ale potem zaczêliœmy z s¹siadami kojarzyæ fakty. I wszystko wysz³o na jaw... No tak, przecie w nocy by- ³a ta walka bokserska! relacjonuje jeden z mieszkañców ul. Poznañskiej. Jak zauwa a nasz Czytelnik, wiele wskazuje na to, e niektórym mieszkañcom naszego miasta udzieli³y siê sportowe emocje zwi¹zane z walk¹ Adamek-Szpilka i postanowili wy³adowaæ nadwy ki agresji na zaparkowanych pod jednym z bloków przy ul. Poznañskiej samochodach. Zaalarmowani policjanci pojawili siê zaraz po naszym zg³oszeniu i z³o yli obietnicê, e podejm¹ odpowiednie kroki w celu ujêcia sprawców. No nic, zobaczymy... koñczy mieszkaniec. TRADYCYJNE WĘDLINY MIECIA Mały warsztat wędliniarski w Pewli Małej produkuje wędliny i wędzonki według STARYCH RECEPTUR ŻYWIECKICH Tu wędliny produkowane są z MIĘSA BEZ DODATKÓW Domowy sposób peklowania oraz tradycyjne wędzenie powoduje OGRANICZONĄ ILOŚĆ WYROBÓW Naturalne przyprawy nadają wędlinom niepowtarzalny, starodawny AROMAT I SMAK UWAGA! JUŻ NIE MUSISZ JEŹDZIĆ DO PAWŁOWIC PO SWOJE ULUBIONE WĘDLINY. TERAZ JESTEŚMY TEŻ W JASTRZĘBIU! Sprzedaż BEZ POŚREDNIKÓW tylko z samochodu JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - KAŻDY PIĄTEK 6:00-14:00 targ Arki Bożka PAWŁOWICE - KAŻDY CZWARTEK 6:00-16:00 naprzeciw Urzędu Gminy

7 publicystyka informacje listopad Jaka jest ta Rada? Już wszystko wiadomo. Mandaty w Radzie Miasta zostały podzielone. Bezapelacyjnym zwycięzcą wyborów samorządowych w Jastrzębiu jest Prawo i Sprawiedliwość z 9 mandatami. Prezydencka Wspólnota Samorządowa zdobyła 6 miejsc. Trzecią pozycję zajęła Platforma Obywatelska - 5 radnych. Najmniej mandatów otrzymał SLD - 3. Podział miejsc w Radzie utrwalił dominację dotychczasowego układu PiS - WS. A może jednak powstaną nowe, nieoczekiwane konfiguracje polityczne, których nikt się nie spodziewa? Wszystko zależy od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Związkowcy przed Spółką Prawo i Sprawiedliwoœæ powiêkszy³o swój stan posiadania radnych z 6 (na koñcu ubieg³ej kadencji 5) do 9. Kandydaci PiS odnieœli niezaprzeczalny sukces. Mo na go po czêœci przypisaæ temu, e ugrupowanie to korzysta z sympatii ogólnopolskich, które przek³adaj¹ siê na wynik w wyborach lokalnych. Ale trzeba te podkreœliæ, e kandydaci PiS w naszym mieœcie prowadzili dynamiczn¹, personaln¹ kampaniê wyborcz¹. Nie ogranicza³a siê ona tylko do rozwieszenia plakatów i hase³. Osoby ubiegaj¹ce siê o mandat radnego spotyka³y siê z wyborcami na ulicach i prowadzi³y kampaniê bezpoœredni¹. Mieszkañcy mogli zadaæ im pytania, porozmawiaæ, osobiœcie poznaæ kandydatów. Wiêkszoœæ z nich korzysta³a z popularnego portalu spo³ecznoœciowego, na którym poruszano wa ne dla miasta sprawy. Na pewno to, e PiS nie mia³o swojego kandydata na prezydenta wp³ynê³o na to, e skupi³o siê na promowaniu kandydatów na radnych i zrobi³o to z bardzo dobrym skutkiem. Wspólnota Samorz¹dowa nie mo- e swych wyników uznaæ za szczyt marzeñ. Jednak WS zajê³a drug¹ pozycjê w Jastrzêbskiej Radzie. Sta³o siê to g³ównie dziêki jej liderowi, którym jest urzêduj¹cy prezydent. Zawsze partia sprawuj¹ca w³adzê ma silniejsz¹ pozycjê w stosunku do swoich konkurentów. Ubieg³¹ kadencjê koñczy³a w 8-osobowym sk³adzie (w tym 2 radnych z PO). Teraz zdoby³a 6 mandatów, czyli zdo- ³a³a utrzymaæ swoj¹ pozycjê. Jednak du ¹ pora k¹ tego ugrupowania by- ³o to, e mandatu radnego nie uzyska³ obecnie urzêduj¹cy prezydent Marian Janecki, jego zastêpca Krzysztof Baradziej i doradca Franciszek Piksa oraz Andrzej Kinasiewicz, zastêpca przewodnicz¹cego ustêpuj¹cej Rady Miasta, czyli œcis³e kierownictwo Wspólnoty Samorz¹dowej. Czy znajd¹ siê w ogóle poza polityk¹ lokaln¹? Zobaczymy 30 listopada, po II turze wyborów prezydenckich. Na pewno mo na to potraktowaæ jako ó³t¹ kartkê, jak¹ personalnie otrzymali od wyborców. Kampania wyborcza tego ugrupowania by³a prowadzona bez wiêkszego rozmachu. WS skupi³a siê g³ównie na promowaniu swojego lidera kandydata na prezydenta, który zreszt¹ nie uzyska³ rewelacyjnego wyniku (34,5 proc. g³osów). Kandydaci WS liczyli na to, e zdjêcie z prezydentem i jego uœcisk d³oni pozwoli im za³apaæ siê do Rady. Wielu z nich rozczarowa³o siê tym. Osoby aspiruj¹ce na radnych z ramienia Wspólnoty nie prowadzi³y adnej skoordynowanej kampanii wyborczej. Postawi³y g³ównie na has³a i zdjêcia oraz powi¹zanie z prezydentem. Nie zauwa a³o siê jakiejœ próby dyskusji z wyborcami czy przekonywania ich do poparcia w wyborach. Czy by oznacza³o to zbytni¹ pewnoœæ siebie? A mo e lekcewa enie wyborców? Platforma Obywatelska. Jej stan w nowej Radzie Miasta znacznie uleg³ pomniejszeniu. Ubieg³¹ kadencjê zaczyna³a z 8 radnymi (2 przesz³o do klubu WS). Teraz uda³o siê jej wywalczyæ 5 mandatów. Na pewno jest to poni ej oczekiwañ PO. Na tak s³aby wynik tej partii bez w¹tpienia maj¹ prze³o enie tendencje ogólnopolskie. Obecnie Platforma nie cieszy siê w kraju wysokim poparciem. A problemy typowe dla œl¹ska (górnictwo) raczej powoduj¹ niechêæ do partii rz¹dz¹cej. Co spowodowa³o mocne przesuniêcie sympatii na rzecz jej politycznego konkurenta. Równie w mieœcie ta partia nie ma wiêkszoœci zwolenników. Du y sukces kandydatki PO na prezydenta nie prze³o y³ siê na wynik w Radzie Miasta. Jeszcze innym tego powodem mo e byæ s³aba kampania wyborcza poszczególnych kandydatów. Trudno by³o zauwa yæ, aby kandydaci PO podjêli rzeczywist¹ próbê przekonania do siebie wyborców. Owszem, zdarza³y siê osoby, które za poœrednictwem Internetu podejmowa³y dyskusjê czy polemiki, ale by³a to zdecydowana mniejszoœæ. Wybrani radni równie nie wskazuj¹ na to, e s¹ spójn¹ grup¹. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyska³ trzy mandaty czyli dok³adnie tyle, ile mia³ w ubieg³ej kadencji. SLD mia³o nie³atwe zadanie, aby przekonaæ prawicowe Jastrzêbie do lewicowych kandydatów. Kampania kandydatów lewicy by³a widoczna w Jastrzêbiu. Wielu z nich prowadzi³o rozmowy z wyborcami za poœrednictwem Internetu. Oprócz tego publikowali artyku³y przybli aj¹ce ich program. Jednak ich dzia³ania skupi³y siê g³ównie na promocji swojego lidera, który osi¹gn¹³ ca³kiem niez³y wynik (26 proc). Jak na poparcie, jakim ta partia cieszy siê w Jastrzêbiu jest to bardzo dobry wynik. Jastrzêbskie wybory do Rady Miasta to raczej prezentacja kandydatów i ich podobizn, ni rzeczowa merytoryczna dyskusja i omawianie wa nych dla miasta problemów. Kandydaci w wiêkszoœci skupili siê Fot. UM Jastrzêbie-Zdrój na prezentowaniu hase³ i zdjêæ, ni na rozmowach z mieszkañcami i próbie przekonania ich do swojego programu. Niektórzy z nich za poœrednictwem Internetu nawi¹zywali z nimi kontakt i w ten sposób podejmowali dyskusjê. Ale to zdecydowana mniejszoœæ!trzeba zauwa yæ, e w obecnych czasach wszelkie polemiki, spory przenosz¹ siê w³aœnie do Internetu. Odchodzi siê od organizowania otwartych spotkañ z mieszkañcami, jako nieefektywnych. W tych wyborach raczej kierowano siê osobistymi sympatiami i znajomoœciami, ni sprawami miasta. W niektórych przypadkach dominuj¹ce by³y relacje kole eñskie czy s¹siedzkie ni sprawy wa ne dla lokalnej spo³ecznoœci. W wielu przypadkach bardziej brano pod uwagê wra- enie, jakie sprawia³ kandydat, jego wygl¹d, ni rzeczywiste kompetencje. Do nowej Rady Miasta tak e zosta³y wybrane takie osoby. S¹ one znane ze swojej ma³ej aktywnoœci i du ej absencji. To oznacza, e w wielu przypadkach jastrzêbianie nie kieruj¹ siê, podczas wyborów, rzeczywistym poziomem kandydatów i ich kompetencjami. Czy akurat takie podejœcie sprawia, ze w sk³ad RM wchodz¹ optymalni kandydaci i s¹ oni rzeczywistymi reprezentantami lokalnej spo³ecznoœci, a sprawy miasta poprowadz¹ w dobrym kierunku? Katarzyna Barczyñska Fot. ukasz Parylak W czwartek (13 listopada) zwi¹zkowcy Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej protestowali przed siedzib¹ Spó³ki. Wyra ali swój sprzeciw i oburzenie w stosunku do Zarz¹du firmy. Pod koniec paÿdziernika przeprowadzili referendum, domagaj¹c siê odwo³ania go. Teraz postanowili, w ramach pikiety, zablokowaæ parking przed siedzib¹ JSW. Uwa aj¹, e z³e zarz¹dzanie Spó³k¹ jest powodem obecnych jej problemów. Zapowiadaj¹, e w przypadku ignorowania ich postulatów nasil¹ swoje protesty. Wczeœniej rzecznik Spó³ki Katarzyna Jab³oñska-Bajer oœwiadczy³a, e nie uznaje wyników referendum zwi¹zkowego za wi¹ ¹ce i podwa y³a jego legalnoœæ. Zwi¹zki zawodowe wyda³y specjalne oœwiadczenie, w którym przedstawiaj¹ ocenê sytuacji, w jakiej znajduje siê JSW. Zauwa amy, e Spó³ka od d³u szego czasu nie radzi sobie z problemem realizowania zak³adanego w planach Techniczno-Ekonomicznych wydobycia, zw³aszcza wêgla koksowego. Od 2010 roku do dnia dzisiejszego wielokrotnie informowaliœmy i przekazywaliœmy pisma do Rady Nadzorczej JSW S.A. oraz Ministra Gospodarki o problemach wystêpuj¹cych w Spó³ce, b³êdnym zarz¹dzaniu JSW S.A. i negatywnych tego skutkach. Jednak brak reakcji ze strony nadzoru w³aœcicielskiego powoduje, e te same osoby, od lat kieruj¹ce nasz¹ Spó³k¹, pope³niaj¹ coraz wiêcej b³êdów, pog³êbiaj¹ spadek wydobycia i zmniejszaj¹ mo liwoœci sprzeda y wêgla. Nie wykorzystuje siê faktu, e wêgiel koksowy, zw³aszcza typu hard, mo na wci¹ sprzedawaæ w ka dej iloœci po doœæ dobrych cenach. Zamiast tego doprowadza siê do zad³u enia przedsiêbiorstwa, wstrzymuje siê niektóre inwestycje a wartoœæ naszej firmy na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych drastycznie spada napisa³a m.in. strona spo³eczna. Fot. ukasz Parylak Dzia³acze nie wykluczaj¹ dialogu z zarz¹dem Spó³ki: Jesteœmy gotowi prowadziæ dialog, lecz z odpowiedzialnym Zarz¹dem tak e w kwestii kosztów pracowniczych. Jednak e, aby to by³o mo liwe, trzeba poznaæ faktyczn¹ politykê zarz¹dzania Spó³k¹. Nale y tak e przeprowadziæ dog³êbn¹ analizê prowadzonych inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Chcemy rozmawiaæ o wszystkich kosztach, tak e tych, które wzros³y w ostatnim okresie o ponad 100 %. Katarzyna Barczyñska Najniższe odsetki w mieście! Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 17, tel Jastrzębie-Zdrój, ul. Piłsudskiego 28, tel pn-pt:8:00-18:00, sob. 8:00-14:00 RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE W DOMU KLIENTA Infolinia Przedstawiciel

8 8 listopad 2014 publicystyka Górnik drugiej kategorii? Fot. JSW Związki zawodowe biją na alarm. Prawa pracownicze w Jastrzębskiej Spółce Węglowej są nagminne łamane. Niemal każdego dnia związkowcy pochylają się nad losem górników, których sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana. Co ciekawe, w całej tej batalii rzadko wspomina się o pracownikach firm górniczych. Tych samych, których los i warunki, w jakich codziennie pracują (nierzadko na pierwszym kopalnianym froncie) są bez mała tajemnicą poliszynela. Niepochlebne (mówiąc delikatnie) opinie, a w zasadzie legendy, na temat działania firm dają wiele do myślenia. Ale czy tak naprawdę komukolwiek zależy na tym, żeby ta sytuacja uległa zmianie? A może nie we wszystkich tego typu przedsiębiorstwach dzieje się źle? Może Adam i Maciek, których wysłuchaliśmy z uwagą, niepotrzebnie dramatyzują? Najlepiej jeśli każdy sam odpowie sobie na te pytania... Adam (imiê zmienione przyp. aut.), strza³owy z ponad dwudziestoletnim doœwiadczeniem, wytrzyma³ w firmie tylko kilka lat. Kiedy pada pytanie, na czym dok³adnie polega³a ró nica w pracy na kopalni i pod firm¹, sprawia wra enie rozbawionego naiwnoœci¹ dziennikarza. Na wszystkim! odpowiada, nie przestaj¹c siê œmiaæ. Materia³y g³ównie nosi³o siê na plecach. Nikt nawet nie pomyœla³ o transporcie. Czasami przydzielono mi kogoœ do pomocy. To wtedy we dwóch targaliœmy ³adunek. Niech pan kiedyœ spróbuje. Czterdzieœci kilogramów. Trzy kilometry do œciany. Z buta ironizuje. Co do tych butów do rozmowy w³¹cza siê Maciek (imiê zmienione przyp. aut.), pomocnik do³owy, do niedawna jeszcze pracownik firmy górniczej Najlepiej, eby zje - d aj¹c na dó³, ka dy mia³ swoje. Podobnie kilof, ³opatê, rêkawice. Ale to betka! W innych firmach nie dawali nawet ubrania roboczego. Mo e wykombinowali sobie, e na przodku mo na paradowaæ w samych gaciach? Kolejne pytanie. Tym razem o bezpieczeñstwo. Maciek, gdy pada to ostatnie s³owo, zaczyna wymieniaæ s³u by, które dba³y, eby pracownikom firm nie przydarzy³o siê nic z³ego. Kogo tam nie by³o macha zrezygnowany rêk¹ Pañstwowa Inspekcja Pracy, Urz¹d Górniczy, nadsztygarzy z wentylacji, behapowcy... Nagle przerywa tê wyliczankê i robi pauzê: Tyle tylko, e to nie mia³o wiele wspólnego z naszym bezpieczeñstwem. Przychodzili jak do siebie. Wie pan, takie niezapowiedziane wizyty, o których kierownictwo wiedzia³o z odpowiednim wyprzedzeniem. Proszê mi uwierzyæ, w tym kraju codziennie zdarzaj¹ siê cuda. A ju szczególnie w zak³adach pracy. Adam przychodzi w sukurs m³odszemu koledze. Wszystko by³o podporz¹dkowane wydobyciu. Kosztem bezpieczeñstwa, zdrowia, a nawet ycia górników. Zdarza³o siê kiedy na dole by³o zbyt gor¹co i mieliœmy przestoje e pracowaliœmy dwie szychty pod rz¹d. Albo to noszenie ³adunków na plecach. Mia- ³em cholerne szczêœcie, e niczego mi nie urwa³o uœmiecha siê kwaœno. A co z bonami ywnoœciowymi? To te jest ciekawe do rozmowy w³¹cza siê ona jednego z mê czyzn. Mówisz o kartkach? upewnia siê Maciek Nooo, dostawaliœmy! Do wykupienia w jednym jedynym sklepie, którego w³aœcicielem by³ nasz szef z kopalni. W zasadzie, oprócz cukru i konserw, nic tam nie by³o. Jak za komuny pó³ki œwieci- ³y pustkami. Dochodzi³o nawet do sytuacji, e trzeba by³o zapisywaæ siê na miêso. Niektórym to chyba pasowa³o dodaje Adam Ch³opaki z gór brali cukier w ka dej iloœci. Mówili, e na bimber. Maciek spogl¹da na swojego kolegê. Chyba trochê z niedowierzaniem. Po chwili obaj mê czyÿni wybuchaj¹ œmiechem. Ale ten radosny nastrój szybko zastêpuje refleksja. Szczególnie w przypadku Maæka, któremu jego by³y pracodawca wci¹ jest winny pieni¹dze. Za dwa miesi¹ce pracy. Pomimo s¹dowego nakazu zap³aty (bo jastrzêbianin, a tak e inni pracownicy firmy, postanowili wyst¹piæ na drogê sadow¹ przyp. aut.). Problemy z p³atnoœciami zaczê³y siê ju w maju tego roku. Szef regularnie spóÿnia³ siê z wyp³at¹. O bonach nawet nie wspomnê. W koñcu kasy za lipiec i sierpieñ nie dostaliœmy. Oczywiœcie, by³o mydlenie oczu, e kopalnia nie przela³a œrodków na konto firmy. I takie tam gadanie. We wrzeœniu zdecydowa³em, e nie zje d am na dó³. Odzyska³em jedynie 700 z³otych mówi Maciek. A Adam? Zwolni³em siê jeszcze w czerwcu. Jak zobaczy³em swoj¹ ostatni¹ wyp³atê, to mnie olœni³o zeta na rêkê za ciê k¹ i niebezpieczn¹ pracê?! Powiedzia³em pas! koñczy. Adam i Maciek dawno pozbyli siê z³udzeñ firmy górnicze wykonuj¹ na kopalniach, jakkolwiek to zabrzmi w tym kontekœcie, najczarniejsz¹ robotê. Teraz wydaje mi siê, e czêœciej robiliœmy w kamieniu ni wêglu zauwa a pierwszy z nich. Maciek sekunduje koledze: Na przodku robili praktycznie wszyscy. Przodowi, m³odsi górnicy, pomoc do³owa. Mniej wiêcej za te same pieni¹dze. Mê czyÿni wyrobili sobie tak e opiniê na temat przysz³oœci firm. Póki bêd¹ wygrywaæ kolejne przetargi, a to siê nie dzieje przecie przypadkowo, bêdzie dobrze. Ale chodz¹ te s³uchy, e Spó³ka wywali wszystkie firmy na bruk. No nic, zobaczymy... zastanawia siê Maciek. Wie pan, te firmy s¹ jak kameleon. Nazwy zmieniaj¹ trzy razy w roku mówi Adam Na necie jest rozrysowany schemat naszego przedsiêbiorstwa, sieæ powi¹zañ, kolejne nazwy. Trudno siê w tym po³apaæ. I jeszcze Maciek: Jak poszed³em odebraæ œwiadectwo pracy, to zagada³ do mnie jeden z prezesów. Mówi³, e firma wziê³a kredyt i bêd¹ pieni¹dze na pensje. Spyta³ nawet, czy chcê wróciæ do pracy? Podziêkowa- ³em grzecznie. Jak do tej pory nie odzyska³em ani grosza z tego, czego domaga³em siê w s¹dzie. Damian Maj 15 LAT DOŚWIADCZENIA ASEKO Ubezpieczenia Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 1 (były ZUS- parter) tel kom LATA BEZSZKODOWE = 60% ZNIŻKI UWAGA!!! TYLKO U NAS!!! DO KOŃCA ROKU 2014 DODATKOWE ZNIŻKI NA UBEZPIECZENIA DO -30% NOWOŚĆ!!! HAFT KOMPUTEROWY NA ODZIEŻY, POŚCIELI, RĘCZNIKACH budynku Biedronki) (wejście z tyłu PRANIE DYWANÓW

9

10 10 listopad 2014 publicystyka Syn pracował na pierwszą zmianę w KWK Pniówek. Ponieważ długo nie odbierał telefonu, zaczęłam się niepokoić. W końcu udało mi się do niego dodzwonić. Miał jakiś zmieniony głos. Powiedział, że leży w szpitalu na chirurgii ogólnej. Prosił o kilka rzeczy osobistych, bo miał być przewieziony karetką do Cieszyna. Zapytałam go, co się właściwie stało? Skąd nagle ta historia ze szpitalem? Odpowiedział, że był po pracy na piwie z kolegami. Wyszedł z lokalu, bo zrobiło mu się duszno. Potem nic już nie pamięta. Przytomność odzyskał dopiero w szpitalu. Miał dopiero 40 lat Z postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju: (...) U pacjenta zostały wykonane wszystkie badania laboratoryjne, niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki stanu pacjenta, odbyły się liczne konsultacje mające na celu całościowe spojrzenie na pacjenta oraz wdrożono leczenie, które na podstawie analizy danych było właściwe do dynamicznie rozwijającego się stanu chorobowego (...) Z listu Grażyny Kuczery, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: (...) Pragniemy podkreślić, że Pacjentowi w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym zapewniono wszystkie dostępne środki medyczne, trudno więc stawiać lekarzom zarzut niewłaściwego postępowania (...) Wybiegłam z domu tak jak stałam. O byłam na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym jastrzębskiego szpitala. Wokół pełno zamieszania i kłótnie między lekarzami. Synem nikt się nie przejmował. Był wspomagany tlenem, miał założoną kroplówkę oraz pampers. Michał (prawdziwe imię do wiadomości redakcji przyp. aut.) powiedział mi, że nie czuje nic od pasa w dół. Zauważyłam też, iż syn ma plamy na plecach. Pacjenci podobno już to zgłaszali, ale do tej pory nikt z personelu nie zareagował. Podeszłam do lekarza dyżurnego, który od początku sprawiał wrażenie zagubionego. Za chwilę rzucił szybko teraz nie ma dla pani czasu. Kłótnia na korytarzu trwała dalej. Gdy ponownie weszłam na salę, syn miał już założony cewnik i sondę. Płyny zarówno mocz, jak i treść żołądkowa zrobiły się ciemnobrązowe. Przez tyle lat byłam pielęgniarką, więc nie miałam złudzeń co do jego stanu. Michał był też wspomagany krążeniowo, ale nie stracił przytomności. Wszystko słyszał. Dlaczego mój syn został skierowany przez lekarza z Izby Przyjęć na chirurgię? Jakie było rozpoznanie w przypadku Michała? Czy w ogóle zrobiono mu jakieś badania? Jak do tej pory, nikt nie potra ł sensownie odpowiedzieć na te pytania. Z postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju: (...) Przyczyną zgonu (imię i nazwisko pacjenta do wiadomości redakcji przyp. aut.) była postępująca niewydolność wielonarządowa, spowodowana najprawdopodobniej (ze względu na brak innej przyczyny i charakterystyczny obraz dla tego czynnika) przewlekłym nadużywaniem alkoholu, które spowodowało uszkodzenie wielonarządowe, przebiegające pod postacią wstrząsu, ostrego zapalenia trzustki, niewydolności nerek, wątroby i serca (...) W tym czasie, jak zakładano cewnik i sondę, lekarz udzielił mi informacji o stanie zdrowia syna. Stwierdził, że Michał zatruł się alkoholem metylowym. Miał też zapalenie trzustki. Ale w tym przypadku normy były przekroczone tylko nieznacznie. Tak przynajmniej zapewniał lekarz. Co do zatrucia, to mój rozmówca stwierdził, iż nie mogą nic zrobić, dopóki nie otrzymają wyników badań. Jednak, jak podkreślił, pacjent wymaga natychmiastowego leczenia na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Na jastrzębskim OIOM-ie nie było dla niego miejsca. Przyznaję, powiedziałam lekarzowi dyżurnemu, że syn ma problem z alkoholem, ale pił głównie piwo, a przez te dwa ostanie dni w ogóle. Przecież na oddziale było trzech lekarzy. Dlaczego tak ślepo przyjęli rozpoznanie zatrucie alkoholem metylowym? Może tak im było wygodniej? Michał na pewno powiedział im, że pił po pracy alkohol. W zasadzie tylko piwo. Czy w ten sposób wydał na siebie wyrok? Z postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju: (...) Decyzję o przetransportowaniu (imię i nazwisko pacjenta do wiadomości redakcji przyp. aut.) w rozwiniętym wstrząsie i w obrazie niewydolności oddechowej na najbliższy wolny oddział intensywnej terapii należy uznać jako najbardziej właściwą i prawidłową (...) Z listu Grażyny Kuczery, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: (...) Z uwagi na fakt, iż w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w tutejszym Szpitalu brak było wolnych miejsc, zdecydowano o przewiezieniu chorego do OIOM w Cieszynie. Wezwano karetkę (...) Fot. ukasz Parylak Co prawda syn był przytomny, ale jego stan się pogarszał. Błagałam lekarzy, żeby mu pomogli, jednak nadal szukano pompy do podawania dopaminy. Bez niej transport Michała w ogóle nie wchodził w grę. Dlaczego nie wezwano innego ambulansu? Nieco wcześniej lekarz karetki, która miała zawieźć syna do Cieszyna, powiedział, że nie ma odpowiedniego sprzętu i nie będzie wozić trupa. Usłyszałam to, więc niewykluczone, że Michał też. Tymczasem do kłótni na korytarzu dołączył kolejny lekarz. Z kontekstu wywnioskowałam, że pożyczono skądś pompę do dopaminy, ale kierownik karetki wciąż miał swoje obiekcje. Wreszcie ktoś wywołał go do telefonu. On tytułował swojego rozmówcę dyrektorem. Potem bez sprzeciwu zgodził się jechać do Cieszyna. Czas płynął nieubłaganie. Z postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju: (...) Pacjenta odpowiednio zabezpieczono na czas transportu. Został zaintubowany, miał w czasie drogi leki presyjne w dwóch pompach, a jego stan kliniczny nie pogorszył się w transporcie specjalistycznym (...) Z listu Grażyny Kuczery, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: (...) Został zatem kompleksowo przygotowany do transportu. W tej kwestii również zostały zachowane wszystkie procedury medyczne (...) Lekarz karetki kazał zaintubować syna, co uczynił anestezjolog. Zjechaliśmy windą towarową na Izbę Przyjęć. Potem do specjalistycznego ambulansu. Kiedy wreszcie przywieziono pompę, okazało się, że była przystosowana do napięcia 220 V, a w karetce było 12. Jednak lekarz machnął tylko ręką. Ambulans wyjechał spod szpitala o godzinie Od momentu, kiedy pojawiłam się na chirurgii, minęły prawie trzy godziny. Z postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju: (...) Przeprowadzone postępowanie lecznicze pod postacią diagnostyki oraz leczenia farmakologicznego było właściwe i prawidłowe na każdym etapie leczenia, tj. w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, w trakcie transportu karetką specjalistyczną oraz w szpitalu w Cieszynie (...) Syna przywieziono do Cieszyna w stanie agonalnym. Tak powiedział mi lekarz, który całą noc walczył na tamtejszym OIOM-ie o jego życie. Dodał także, że to nie było zatrucie alkoholem metylowym, tylko ostre zapalenie trzustki. Jego zdaniem pacjenta przywieziono za późno. A z powodu błędnie postawionej diagnozy, w zasadzie nie otrzymał żadnej konkretnej pomocy. O godzinie 9.20 Michał zmarł. Z powodu bezmyślności czy bezduszności lekarzy nie wiem, jak to nazwać mój syn zapłacił najwyższą cenę. Gdyby w Jastrzębiu postawiono właściwą diagnozę, dotyczącą zapalenia trzustki (jak podkreśla nasza rozmówczyni, ze szczegółowej opinii biegłych, jaką niedawno otrzymała, wynika, że już badania na Izbie Przyjęć wskazywały na podwyższony, i to prawie trzykrotnie, poziom amylazy, enzymu wytwarzanego przez trzustkę przyp. aut.), a karetka nie czekałaby na błogosławieństwo z Katowic, Michał byłby teraz z nami. Miał dopiero 40 lat. Zostawił rodzinę. Mnie jako matce odebrali wszystko. Mogę tylko walczyć o sprawiedliwość, chociaż coraz mniej w nią wierzę. Ale mam jeszcze trochę czasu, żeby dotrzeć do prawdy... Z postanowienia o umorzeniu śledztwa Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju: Zastępca Prokuratora Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, w sprawie narażenia ( ) na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (imię i nazwisko pacjenta) przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, wskutek czego pokrzywdzony zmarł ( ), tj. czynu z art. 160&2 kk w zw z art. 155 kk przy zast. art. 11&2 kk postanowił: umorzyć śledztwo w sprawie ( ) Z listu Grażyny Kuczery, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju: (...) Zawsze staramy się nieść pomoc wszystkim potrzebującym, jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i jego problemy zdrowotne, tym bardziej boli więc fakt, że nie wszystkim tra ającym do nas pacjentom, pomimo wielu starań, udaje się pomóc (...) Damian Maj Specjalistyczny Gabinet Stomatologii Estetycznej Sabina Skaba lek. stomatolog Dariusz Skaba dr hab. n. med specjalista stomatologii ogólnej i periodontologii Sab~ Dent Jastrzębie-Zdrój ul. Wrocławska 20 - Nowoczesna stomatologia estetyczna - Pro laktyka i leczenie próchnicy u dzieci - Chirurgia stomatologiczna - Leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej - Protetyka pełen zakres - RTG na miejscu Kontrakt z NFZ REJESTRACJA 8:00-18:00 tel

11 więcej na ZNALAZŁEŚ CIEKAWĄ OFERTĘ? DZWONIĄC, POWOŁAJ SIĘ NA SERWIS JASNET.PL 11 Jastrzębie-Zdrój, ul. Warszawska 1 tel.: , kom.: , , , M2, Wodzisław, ul. 1 Maja pow m2 cena zł tel polecamy dobra cena! M2, Jastrzębie, ul. Opolska pow m2 cena zł tel dwa pokoje, super standard M3, Jastrzębie, ul. Krasickiego pow m2 cena zł tel do wprowadzenia M3, Jastrzębie, ul. Zielona pow m2 cena zł tel nowa-niższa cena! super oferta M3, Jastrzębie, ul. Zielona pow m2 cena zł tel nie przegap cena do negocjacji M3, Wodzisław, ul. PCK pow m2 cena zł tel polecamy! M3, Jastrzębie, Os lecia pow m2 cena zł tel niski blok *niski czynsz* M3, Jastrzębie, ul. Śląska pow m2, p. 2 cena zł tel of. na wyłączność, nowa cena! M3, Jastrzębie, ul. Warmińska pow m2 cena zł tel cena do negocjacji! M3, Jastrzębie, ul. Śląska pow m2 cena zł tel wchodzisz i mieszkasz!!! M4, Jastrzębie, ul. Boża Góra pow m2 cena zł tel do wprowadzenia M4, Jastrzębie, ul. Marusarzówny pow m2 cena zł tel duży metraż, *niska cena* M4, Jastrzębie, ul. Szkolna pow m2 cena zł tel super cena i lokalizacja! M4, Jastrzębie, ul. Kurpiowska pow m2 cena zł tel perełka na rynku! M4, J-bie, ul. Dunikowskiego pow m2 cena zł tel okazja cenowa! M4, Jastrzębie, ul. Katowicka pow m2 cena zł tel de-lux! super blok 1 piętro! M4, Jastrzębie, ul. Kaszubska pow m2 cena zł tel niższa cena! balkon! super! M5, Jastrzębie, ul. Zielona pow m2 cena zł tel super standard, niski blok! M5, Jastrzębie, ul. Poznańska pow m2 cena zł tel super lokalizacja M6, Jastrzębie, ul. Wielkopolska pow m2 cena zł tel x2! wyłączność! polecamy! Dom, Zebrzydowice pow m2, dz m2 cena zł tel do zamieszkania! Dom, Jastrzębie pow m2, dz m2 cena zł tel duża działka za niewielką cenę Dom, Zebrzydowice pow m2, dz m2 cena zł tel polecamy, naprawdę warto! Dom, Jastrzębie pow m2, dz m2 cena zł tel kupujący nie płaci prowizji! Dom, Jastrzębie pow m2, dz m2 cena zł tel do wprowadzenia Dom, Kaczyce pow m2, dz m2 cena zł tel częściowo po remoncie! Działka, Zebrzyd., blisko centrum pow m2 cena zł tel super cena i oferta! polecamy! Działka, Jastrzębie pow m2 cena zł tel cicha i spokojna okolica Jastrzębie-Zdrój. ul. Harcerska 1b tel.: , tel. kom.: , M2, Jastrzębie, dziel. Zdrój pow m2, p. 2 cena zł tel okazja-do zamieszkania! balkon M2, Jastrzębie, Os. Chrobrego pow m2, p. 2 cena zł pilne, negocjacja M2, Jastrzębie, ul. Wrocławska pow m2 cena zł tel pilne-okazja-centrum M3, Jastrzębie, Os lecia pow m2 cena zł tel okazja!!! M3, Jastrzębie, ul. Wieczorka pow m2, p. 1 cena zł balkon, top lokalizacja M3, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2 cena zł ładne-do zamieszkania M3, Jastrzębie, ul. Wrocławska pow m2 cena zł tel ścisłe centrum, okazja M3, J-bie, ul. Karola Miarki (wył.) pow m2 cena zł z balkonem, top lokalizacja M3, Jastrzębie, ul. Kusocińskiego pow m2, p. 1 cena zł tel super lokalizacja - negocjacja M4, Jastrzębie, Os. Arki Bożka pow m2, p. 9 cena zł tel pilna sprzedaż M4, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2 cena zł tylko u nas - okazja! M4, J-bie, Os. Zofiówka (wył.) pow m2, p. 1 cena zł dobry standard, okazja M4, Jastrzębie, ul. Szkolna pow m2, p. 4 cena zł super cena - okazja! M4, Jastrzębie, ul. Poznańska pow m2, p. 4 cena zł tel top lokalizacja - zadzwoń!!! M4, Jastrzębie, Os. Zofiówka pow m2, p. 4 cena zł tel ukł. szwedzki - negocjacja M4, Jastrzębie, ul. Marusarzówny pow m2 cena zł po remoncie, okazja M4, J-bie, Os. Chrobrego (wył.) pow m2, p. 9 cena zł po remoncie, ukł. szwedzki M5, Jastrzębie, Os. Arki Bożka pow m2, p. 10 cena zł okazyjna cena! M5, Jastrzębie, Os. Zofiówka pow m2, p. 4 cena zł ładne w dobrej cenie M5, Jastrzębie, ul. Wielkopolska pow m2, p. 7 cena zł tel okazja, ukł. 3x1 - pilne!!! M5, Jastrzębie, Os. Barbary pow m2 cena zł tel , godne polecenia! M6, J-bie, ul. Katowicka (wył.) pow m2, p. 2 cena zł ukł.3x1 po remoncie-top oferta M5, Jastrzębie, dziel. Zdrój (wył.) pow m2, p. 3 cena zł top lokalizacja - zadzwoń!!! Dom, Jastrzębie, dziel. Górne pow m2, dz. 700 m2 cena zł okazja, top lokalizacja Dom, J-bie, soł. Moszczenica pow m2, dz. 19 ar cena zł stan deweloperski, parterowy Dom, Pielgrzymowice (wył.) pow m2, dz m2 cena zł okazja,nowy z 2013, wys.stand. Działka, Skrbeńsko (wył) pow m2 cena zł media,droga jest okazja cenowa Działka, Jastrzębie Górne (wył) pow m2 cena zł b.dobra lokalizacja-wyłączność

12 12 ZNALAZŁEŚ CIEKAWĄ OFERTĘ? DZWONIĄC, POWOŁAJ SIĘ NA SERWIS JASNET.PL więcej na Al. Piłsudskiego 29, Jastrzębie-Zdrój, "Kaskada". Tel: , , Al. Piłsudskiego 25, Jastrzębie-Zdrój "Mała Galeria". Tel: , , M2, Jastrzębie, ul. Zielona pow m2 cena zł przebudowane na m3 z wyposaż. M3, Jastrzębie, ul. Śląska pow m2 cena zł tel niski blok, balkon M3, Jastrzębie, ul. Śląska pow m2 cena zł tel nieprzejściowe pokoje, okazja! M3, Jastrzębie, ul. Moniuszki pow m2 cena zł okazja! bardzo tanio 2 pokoje M3, Jastrzębie, ul. Kopernika pow m2 cena zł 2 pokoje z balkonem M3, Jastrzębie, ul. Wrocławska pow m2 cena zł 2 pokoje z balkonem w centrum M3, Jastrzębie, ul. Północna pow m2, p. 2 cena zł kuchnia z oknem, duży balkon M4, Jastrzębie, ul. Szkolna pow m2, p. 3 cena zł tel okazja! po częściowym remoncie M4, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2, p. 8 cena zł cena do negocjacji M4, Jastrzębie, ul. Opolska pow m2, p. 7 cena zł tel atrakcyjna lokalizacja M4, Jastrzębie, ul. Katowicka pow m2, p. 10 cena zł ładnie wykończone, w centrum M4, Jastrzębie, Os. Zofiówka pow m2 cena zł tel do zamieszkania M5, Jastrzębie, ul. Pomorska pow m2 cena zł tel po remoncie, niski blok M5, Jastrzębie, ul. Katowicka pow m2, p. 7 cena zł tel wysoki standard M5, Jastrzębie, ul. Wielkopolska pow m2 cena zł tel niska cena M6, Jastrzębie, ul. Wrocławska pow m2, p. 1 cena zł w centrum, do negocjacji M6, Jastrzębie, ul. Wielkopolska pow m2, p. 10 cena zł super widok na centrum i góry Działka, J-bie, ul. Boża Góra Pr. pow m2 cena zł tel budowlano-usługowa Dom, Jastrzębie, ul. Libowiec pow m2 cena zł tel nowe budownictwo Dom, Jastrzębie, ul. Frysztacka pow m2, dz m2 cena zł tel po remoncie, cicha okolica Budynek mieszk.-usługowy, J-bie pow m2 cena zł dom z 3 lokalami i ze sklepem Dom, Mszana, ul. Wiśniowa pow m2 cena zł tel nowy dom! Działka, Mszana, autostrada A1 pow m2 cena zł działka inwestycyjna przy a1 Działka, Jastrzębie, ul. Grzybowa pow m2 cena zł tel dobra lokalizacja Działka, Pielgrz., ul. Sikorskiego pow m2 cena zł z bud.gospod. i ze studnią Działka, J-bie, ul. Kasztanowa pow m2 cena zł tel cicha okolica, do negocjacji Działka, Mszana, autostrada A1 pow m2 cena zł działka usługowa przy a1 Lokal, Jastrzębie, wynajem pow m2 cena 2100 zł do wynajęcia lokal w galerii Ul. Wrocławska 19A, Jastrzębie-Zdrój (pawilon Zygmunt) tel , M2, Jastrzębie, Os. Staszica pow m2 cena zł zaaranżowane na 2 pokoje M2, Jastrzębie, Os. Zdrój pow m2 cena zł kuchnia z oknem M2, Jastrzębie, Os. Zdrój pow m2 cena zł kuchnia z oknem M2, Jastrzębie, Os. Pionierów pow m2 cena zł po remoncie M3, Kaczyce pow m2 cena zł niski czynsz, wolne od zaraz M3, Jastrzębie, ul. Śląska pow m2 cena zł kuchnia z oknem M3, Jastrzębie, ul. Śląska pow m2 cena zł pokoje nieprzejściowe M4, Jastrzębie, ul. Łowicka pow m2 cena zł duży balkon, niski blok M4, Jastrzębie, Os. Zdrój pow m2 cena zł wolne od zaraz M4, J-bie, ul. Boża Góra Prawa pow m2 cena zł tel układ szwedzki M4, Jastrzębie, ul. Kurpiowska pow m2, p. 1 cena zł ślizgi, 1 piętro M4, Jastrzębie, Os. Arki Bożka pow m2 cena zł obniżka ceny M4, Jastrzębie, ul. Szkolna pow m2 cena zł niski blok M4, Jastrzębie, Os. Arki Bożka pow m2 cena zł wolne od zaraz Dom, Jastrzębie, soł. Ruptawa pow m2, dz. 218 m2 cena zł tel dwa miejsca parkingowe i ogród Dom, Strumień pow m2 cena zł zabudowa szeregowa Dom, Jastrzębie-Zdrój pow m2, dz m2 cena zł do wprowadzenia Dom, Gogołowa pow m2 cena zł tel obniżka ceny! stan surowy Dom, Roczyny Gronie pow m2 cena zł tel dwurodzinny, piękna okolica Dom, J-bie, soł. Moszczenica pow m2 cena zł z domem letniskowym Dom, Jastrzębie, dziel. centrum pow m2, dz m2 cena zł tel z umeblowaniem Dom, Kozakowice, dziel. Górne pow m2, dz. 962 m2 cena zł tel blisko Ustronia Dom, Jastrzębie, soł. Bzie Zam. pow m2 cena zł dom z 2013 roku Działka, Jankowice pow. dz m2 cena zł tel gm. Świerklany, budowlana Działka, Jastrzębie, soł. Ruptawa pow m2 cena zł tel działka budowlana Działka, Jastrzębie, ul. Żwirowa pow m2 cena zł tel blisko centrum Działka, Jastrzębie, soł. Szeroka pow m2 cena zł tel budowlano-rolna Działka, J-bie, ul. Pszczyńska pow m2 cena zł tel budowlano-leśna

13 więcej na ZNALAZŁEŚ CIEKAWĄ OFERTĘ? DZWONIĄC, POWOŁAJ SIĘ NA SERWIS JASNET.PL 13 Ul. Arki Bożka 14D, Jastrzębie-Zdrój tel. (32) M2, Jastrzębie, Os. Arki Bożka pow m2 cena zł tel wolne od zaraz M2, Jastrzębie, ul. Poprzeczna pow m2, p. 3 cena zł tel po generalnym remoncie M2, Jastrzębie, ul. Ofiar Faszyzmu pow m2, p. 2 cena zł tel wolne od zaraz, 2 piętro M2, Jastrzębie, ul. Słoneczna pow m2 cena zł tel wolne od zaraz, po remoncie M3, Jastrzębie, ul. Pomorska pow m2, p. 2 cena zł tel de lux, wolne od zaraz M3, Jastrzębie, ul. Śląska pow m2, p. 1 cena zł tel układ szwedzki, 1 piętro M3, Jastrzębie, Os. Morcinka pow m2 cena zł tel wolne od zaraz M3, Jastrzębie, ul. Katowicka pow m2 cena zł tel do remontu, centrum M3, Jastrzębie, Os. Barbary pow m2 cena zł tel po remoncie M4, Jastrzębie, Os. Pionierów pow m2 cena zł tel po remoncie, centrum M4, Jastrzębie, Os. Barbary pow m2 cena zł tel po remoncie M4, Jastrzębie, Os. Pionierów pow m2 cena zł tel super lokalizacja M4, Jastrzębie, Os. Barbary pow m2, p. 7 cena zł tel polecamy, dobra lokalizacja M4, Jastrzębie, Os. Barbary pow m2 cena zł tel zamiana na m2 M4, Jastrzębie, Os. Staszica pow m2 cena zł tel okazja *niska cena* M4, Jastrzębie, ul. Ruchu Oporu pow m2, p. 2 cena zł tel układ szwedzki, wolne od zaraz M4, J-bie, ul. Boża Góra Prawa pow m2 cena zł tel komfortowe, z umeblowaniem M5, Jastrzębie, Os. Pionierów pow m2 cena zł tel zamiana na m4/m3 M6, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2, p. 2 cena zł tel piętro, układ 2x2 M6, Jastrzębie, ul. Wielkopolska pow m2, p. 5 cena zł tel brak sąsiedztwa innych bloków M6, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2 cena zł tel wolne od zaraz, układ 3x1 Dom, Jastrzębie, Centrum pow m2, dz. 300 m2 cena zł tel okazja! zaciszny zakątek Dom, Zebrzydowice, ul. Górnicza pow m2 cena zł tel centrum, wolny od zaraz Dom, Zbytków pow m2 cena zł tel duża negocjacja ceny Dom, Jastrzębie, ul. Matejki pow m2, dz m2 cena zł tel widokowa działka Dom, Gorzyce pow m2, dz m2 cena zł tel , Działka, Jastrzębie, ul. Grzybowa pow m2 cena zł tel działka budowlana Działka, Pawłowice pow m2 cena zł tel cena do negocjacji Ul. 11 Listopada 67, Jastrzębie-Zdrój tel.:/fax: M2, Jastrzębie, dziel. Zdrój pow m2, p. 2 cena zł tel piętro, po remoncie!, M2, Jastrzębie, dziel. Zdrój pow m2, p. 3 cena zł tel wolne od zaraz, balkon, 3 p. M3, Wodzisław pow m2 cena zł tel super oferta M3, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2 cena zł tel wolne od zaraz M3, Jastrzębie, ul. Wieczorka pow m2 cena zł tel okazja! cena do negocjacji M4, Żory pow m2 cena zł tel super oferta M4, Jastrzębie, ul. Kurpiowska pow m2, p. 3 cena zł tel okna pcv, 3 piętro, niski blok M4, Jastrzębie, ul. Harcerska pow m2 cena zł tel okna pcv, do wprowadzenia M4, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2 cena zł tel do zamieszkania, cena do neg. M4, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2, p. 3 cena zł tel piętro, do wprowadzenia M4, Żory pow m2 cena zł tel do wprowadzenia M4, Pawłowice, ul. Polna pow m2 cena zł tel nowe mieszkania M6, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2 cena zł tel układ 2x2 M6, Jastrzębie, ul. Wielkopolska pow m2 cena zł tel układ 2x2 M6, Jastrzębie, ul. Katowicka pow m2 cena zł tel układ 2x2, po remoncie Dom, Strumień, Bąków pow m2 cena zł tel cena do negocjacji Dom, Mszana pow m2 cena zł tel okazja Dom, Turza Śląska pow m2, dz. 587 m2 cena zł tel wydanie: 2016 rok, po remoncie Dom, Orzesze, Zgoń pow m2 cena zł tel , połowa bliźniaka Dom, Strumień pow m2, dz m2 cena zł tel super oferta Dom, Żory pow m2 cena zł tel dom parterowy w Rowiu Dom, Jastrzębie pow m2 cena zł tel dobra inwestycja Dom, Żory, Kleszczówka pow m2 cena zł tel , do wprowadzenia Dom, Rudziczka pow m2, dz. 750 m2 cena zł tel super oferta Dom, Żory pow m2 cena zł tel , dwurodzinny, do wprowadzenia Działka, Zebrzydow., ul. Jutrzenki pow m2 cena zł tel media w granicy działki! Działka, Wodzisław, Wilchwy pow m2 cena zł tel budowlana, uzbrojona, projekt Działka,Czerwionka,Szczejkowice pow m2 cena zł tel płaska, ogrodzona z mediami

14 14 ZNALAZŁEŚ CIEKAWĄ OFERTĘ? DZWONIĄC, POWOŁAJ SIĘ NA SERWIS JASNET.PL więcej na Jastrzębie-Zdrój, ul. Warmińska 2B tel.: , , M2, Jastrzębie, ul. Pomorska pow m2, p. 2 cena zł wolne od zaraz, niski czynsz!! M2, Jastrzębie, ul. Wrocławska pow m2, p. 6 cena zł po generalnym remoncie!!!! M2, Jastrzębie, Os. Przyjaźń pow m2 cena zł wolne od zaraz, nowa cena!!!!! M2, Jastrzębie, ul. Ofiar Faszyzmu pow m2, p. 2 cena zł mieszkanie wolne od zaraz M2, Jastrzębie, ul. Konopnickiej pow m2, p. 2 cena zł dobra lokalizacja,nowa cena!!! M3, Jastrzębie, ul. Warmińska pow m2, p. 2 cena zł dobra cena!! wolne od zaraz!!! M3, Jastrzębie, ul. Łowicka pow m2 cena zł po remoncie!!! M3, Jastrzębie, ul. Śląska pow m2 cena zł mieszkanie z balkonem!!! M3, Jastrzębie, ul. Wiejska pow m2, p. 4 cena zł mieszkanie wolne od zaraz!!!!! M3, Jastrzębie, ul. Morcinka pow m2 cena zł okazja cenowa!! do negocjacji! M3, Jastrzębie, ul. Pomorska pow m2 cena zł cena do negocjacji!!! M3, Jastrzębie, Os. Zdrój pow m2, p. 1 cena zł wolne od zaraz, nowa cena!!!!! M3, Jastrzębie, ul. Katowicka pow m2 cena zł okazja cenowa, wolne od zaraz M3, J-bie, ul. Boża Góra Prawa pow m2, p. 3 cena zł po remoncie, cena do negocjacji M3, Jastrzębie, ul. Ruchu Oporu pow m2, p. 3 cena zł cena do negocjacji!!! M4, Jastrzębie, ul. Opolska pow m2, p. 9 cena zł dobra lokalizacja, polecamy M4, Jastrzębie, ul. Pomorska pow m2 cena zł balkon, kuchnia z oknem M4, Jastrzębie, ul. Turystyczna pow m2, p. 4 cena zł wolne od zaraz M5, Jastrzębie, ul. Małopolska pow m2, p. 3 cena zł dobra cena!!! do negocjacji!!! M4, Jastrzębie, ul. Szkolna pow m2 cena zł dobra cena!!! M4, J-bie, ul. Poznańska pow m2, p. 3 cena zł wolne od zaraz, okazja cenowa! M6, Jastrzębie, ul. Poznańska pow m2 cena zł układ 2x2 nowa niższa cena!!!! M5, Jastrzębie, ul. Wielkopolska pow m2 cena zł okazja cenowa!!! Dom, Zebrzydowice pow m2, dz m2 cena zł okazja cenowa!! duża działka!! Dom, Jastrzębie, Zdrój pow m2, dz. 530 m2 cena zł centrum miasta!!! Dom, Jastrzębie pow m2, dz m2 cena zł duża działka, polecamy!!! Działka, Zebrzydowice pow m2 cena zł dobra cena!! spokojna okolica! Działka, Mszana pow m2 cena zł dobra cena!!! WIZYTÓWKI (90x50 mm) ULOTKI A6 (105x148 mm) SILESIAPRESSE DRUKARNIA & STUDIO GRAFICZNE GRUBE, DWUSTRONNE, PAPIER KREDA 350g, DOSTAWA GRATIS 1000 szt szt. 100 zł netto 560 zł netto DWUSTRONNE, PAPIER KREDA 135g, DOSTAWA GRATIS 1000 szt szt. 120 zł netto 330 zł netto BANERY REKLAMOWE MATERIAŁ BANEROWY 510g OCZKOWANY, DOSTAWA GRATIS 50 zł netto 150 zł netto PAPIER KREDA 135g DOSTAWA GRATIS PLAKATY A3 (297x420 mm) 1x2 m 2x3 m 100 szt szt. 150 zł netto 400 zł netto WIZYTÓWKI ULOTKI PLAKATY PAPIER FIRMOWY KALENDARZE TECZKI OFERTOWE KATALOGI GAZETY i GAZETKI REKLAMOWE BANERY FOLIE BILLBOARDY

15 w regionie listopad A jednak można! Od 1 maja w Żorach funkcjonuje Bezpłatna Komunikacja Miejska. Jest to ewenement w skali kraju. Odważna decyzja podejmująca nowatorskie działania na rzecz wszystkich mieszkańców. Panie Prezydencie, proszę o krótkie podsumowanie inwestycji, która wciąż wzbudza wielkie zainteresowanie. Waldemar Socha: Niemożliwe stało się rzeczywistością. Żory stały się jednym z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziło bezpłatną komunikację miejską. Możemy śmiało powiedzieć, że dokonaliśmy rewolucji w transporcie publicznym. Podjęliśmy odważną decyzję. Odważną i patrząc z perspektywy czasu, słuszną decyzję. Wdrażając ten projekt wyznaczyliśmy kilka celów. Tym nadrzędnym był wzrost liczby pasażerów w autobusach miejskich. Udało się. Cel osiągnięto. Nasi mieszkańcy korzystają z nowoczesnego taboru i jeżdżą w komfortowych warunkach. Pojazdy obsługujące bezpłatną komunikację miejską, to w większości autobusy wyprodukowane w 2014 roku. Nowoczesne i wygodne. Nasi mieszkańcy zaczęli przesiadać się z prywatnych samochodów do autobusów. Z bezpłatnego transportu korzystają osoby pracujące, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, seniorzy, osoby poszukujące pracy czy matki z dziećmi. To przyjazne rozwiązanie dla wszystkich grup społecznych. Nawiązując do Państwa stwierdzenia, że projekt ten wzbudza ogromne zainteresowanie - faktycznie tak jest. Nasze działanie dostrzeżono, ale i doceniono na arenie ogólnopolskiej i światowej. W Polsce nagrodzono nas za podejmowanie odważnych decyzji. Miasto Żory zostało laureatem konkursu "Miasto Szans - Miasto Zrównoważonego Rozwoju". Otrzymaliśmy wyróżnienie za odważne podejście we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem - kapituła nagrodziła projekt Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w Żorach. Nagroda została wręczona podczas Kongresu Regionów w Świdnicy. Nasz projekt zwrócił też uwagę świata. Stale otrzymujemy propozycje uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach na temat bezpłatnego transportu publicznego. Tylko w ostatnim czasie o dobre praktyki w tym temacie pytano nas w Pradze, Tallinnie i Toronto. Jesteśmy w stałym kontakcie z władzami miast z całego świata w temacie funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej. Wymieniamy się doświadczeniami, porównujemy systemy i wyciągamy wnioski tak aby stworzone przez nas projektu były jak najdoskonalsze z korzyścią dla użytkowników w tym wypadku mieszkańców miast korzystających z publicznego transportu. Ze względu na fakt, że wiele miast z Polski i ze świata jest tak żywo zainteresowanych rewolucją w transporcie, postanowiliśmy też sami, w Żorach zorganizować międzynarodową konferencję na powyższy temat. Zainteresowania jest ogromne. Już swój przyjazd potwierdziły delegacje z Chin, Estonii, Niemiec, Szwecji, Czech oraz innych państw. Konferencję zaplanowano na dzień 6 listopada na godzinę 11:00. Odbędzie się na terenie Miasteczka Westernowego Twinpigs przy ul. Katowickiej 24. Zapraszamy do debaty na ten temat w międzynarodowym gronie. Proszę powiedzieć skąd wziął się pomysł na wprowadzenie Komunikacji za 0 zł? WS: Analiza funkcjonowania i kosztów komunikacji miejskiej w naszym Mieście za ostatnie dziesięć lat pokazała nam, że systematycznie spada liczba pasażerów, a koszty komunikacji rosną. Pociągało to za sobą wzrost cen biletów, a w jeszcze większym stopniu wzrost dopłaty z budżetu gminy do komunikacji. Dopłata ta stanowiła ok. 72 proc. kosztów przewoźnika. Wzrost cen biletów w jeszcze większym stopniu ograniczał liczbę korzystających z komunikacji i błędne koło się zamykało. Z komunikacji miejskiej w naszym Mieście korzystały przede wszystkim dzieci i młodzież oraz osoby starsze i niezamożne. W wielu rodzinach, szczególnie wielodzietnych, wydatki na transport stanowiły poważną pozycję w rodzinnych budżetach. Biorąc pod uwagę względy społeczne, ale również ekologiczne, postanowiliśmy wprowadzić w Żorach bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich. Jesteśmy przekonani, że w znacznym stopniu ułatwiliśmy naszym mieszkańcom dostęp do edukacji, kultury, sportu i rekreacji, a także poprawiliśmy dostępność miejsc pracy. Nasze Miasto szybko się rozwija, ale co jest oczywiste nowe dzielnice mieszkaniowe i zakłady pracy są coraz bardziej oddalone od centrum. Bezpłatna komunikacja miejska z pewnością skróciła ten dystans. Czy zapoczątkowanie Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w Żorach poprzedzone było spotkaniami z mieszkańcami? W jaki sposób konsultowali Państwo swoje pomysły na nowe linie i przystanki autobusowe? WS: Zdanie mieszkańców na temat bezpłatnej komunikacji miejskiej było dla nas bardzo ważne. Stąd podjęto decyzję, że informacja o planowanej rewolucji w komunikacji miejskiej powinna dotrzeć do mieszkańców najpóźniej na pół roku przed jej rozpoczęciem. Debata społeczna rozpoczęła się zaraz po ogłoszeniu projektu bezpłatnej komunikacji miejskiej podczas konferencji prasowej i w zasadzie trwa do dziś. Prosimy więc mieszkańców o to, aby zgłaszali swoje uwagi na temat funkcjonowania bezpłatnej komunikacji miejskiej. I co cieszy, mieszkańcy reagują na nasze prośby o współpracę w tym temacie. Otrzymujemy listy, e- maile na temat uwag do systemu. Mieszkańcy mają sugestie na temat przebiegu linii autobusowych czy lokalizacji przystanków autobusowych lub zmiany rozkładów jazdy. Analizujemy opinie mieszkańców i wdrażamy w życie te, które faktycznie są tra one. Ostatnia zmiana nastąpiła 1 września wydłużyliśmy trasy niektórych linii, wybudowaliśmy nowe przystanki oraz udoskonaliliśmy rozkłady jazdy dostosowując je jeszcze bardziej do potrzeb młodzieży uczącej się. Chcemy, aby system był doskonały. Jesteśmy otwarci na zmiany i dialog z mieszkańcami w tym temacie. W kilku słowach proszę o podsumowanie: co się zmieniło, co Pana zdaniem miasto zyskało dzięki Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej? WS: Myślę, że nie tylko w mojej ocenie zyskaliśmy naprawdę wiele. Jeżeli miałbym wymienić kilka pozytywnych aspektów wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej w Żorach, to na pewno na tej liście znalazłoby się: - wzrost liczby pasażerów w autobusach - koszt za jeden wozokilometr w ramach "BKM", to 3,54 zł, to prawie o 1 zł mniej niż przed 1 maja, czyli przed wprowadzeniem darmowych przejazdów DOPŁATA DO BILETOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŻORACH 4,40 zł za km DOPŁATA DO BEZPLATNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŻORACH 3,54 zł za km - mniej samochodów na żorskich ulicach, to mniejsza emisja spalin oraz więcej miejsc parkingowych w centrum miasta - mniej samochodów, to także mniejszy hałas w mieście i mniej korków - rozwój turystyki lokalnej: mieszkańcy chętniej się odwiedzają, bo mają przyjazny środek transportu - ożywienie żorskiej Starówki, od czasu wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej zauważamy więcej osób w centrum miasta - rozwiązanie przyczyni się do niwelowania nierówności społecznych i wyrównywania szans - miasto zyskuje wizerunek innowacyjnego, nieszablonowego lidera itd. Doświadczenie nauczyło Pana jak działać, aby komunikacja działała bez problemów, proszę zatem o kilka rad dla włodarzy, którzy jeszcze nieśmiało myślą o wprowadzeniu Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w swoim mieście. WS: Pozostaje mi życzyć powodzenia wszystkim tym, którzy podejmą wyzwanie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej. Warto przede wszystkim zastanowić się, czy to rozwiązanie potrzebne jest w każdym mieście i jakie cele chcemy osiągnąć. Nie należy podejmować pochopnych decyzji i sugerować się tylko tym, że akurat w innym mieście to rozwiązanie się sprawdza. Każde miasto ma swoją specy - kę. Muszę podkreślić, że mam świadomość, że nasze rozwiązanie nie byłoby możliwe gdyby tak jak w wielu dużych miastach nasz system transportu miejskiego był rozbudowany i kosztowny. Specy ka naszego Miasta sprawie, że mamy bardzo tani system komunikacji. Jak zareagowały na Pana pomysł władze MZK? WS: Bezpłatny transport w Żorach realizowany jest w ramach Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. W dalszym ciągu współpracujemy i wdrożenie nowych rozwiązań tj. bezpłatnej komunikacji miejskiej nie wpłynęło negatywnie na nasze relacje. Żory nadal są członkiem MZK. Co w takim razie z projektemunijnym MZK, który wprowadza informację o przystankach i bilet elektroniczny? WS: Mamy nadzieję, że wraz z MZK s nalizujemy wdrożenie unijnego projektu, dzięki któremu komfort jazdy pasażerów w regionie znacznie się poprawi.

16 16 listopad 2014 informacje Wyniki wyborów do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój SPRAWDŹ ILE GŁOSÓW ZDOBYLI WSZYSCY KANDYDACI OKRĘG 1 Sołectwo Borynia, Sołectwo Bzie, Sołectwo Skrzeczkowice, Sołectwo Szeroka, Osiedle 1000-lecia Szeroka, Osiedle Jastrzębie-Górne i Dolne, Osiedle Morcinka,Osiedle Zofiówka Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska RP SLD Lewica Razem Porozumienie NPW - Nowa Prawica Jastrzębska Wspólnota Ruch Autonomii Śląska 1. Łukasz Kasza Tadeusz Machał Stefan Woźniak Jarosław Fojt Norbert Małolepszy Iwona Domagała Adam Glijer Magdalena Szyda Katarzyna Monin Bernadeta Myśliwiec Urszula Piksa Marek Grygierek Dariusz Chmielewski Jan Chołuj Urszula Sobik Iwona Bielaszka Dorota Kapol Jacek Piechowiak Agnieszka Lech Jolanta Piątek Sławomir Stawarczyk Jerzy Feczko Marcin Bębenek Łukasz Szkucik B. Marchewka Ryszard Piechoczek Jarosław Ligas Adam Filipowski Stanisław Krypczyk Alicja Zdziebło Józef Piszke Zuzanna Sobczak Wojciech Piżyk Aneta Wita Edyta Sondowska Alfred Ostrzołek Sergiusz Wójcik Agata Żmudzińska Katarzyna Pyzel Damian Lipski Aleksandra Gruszka Adrian Miernik Michał Konieczny Szymon Remplewski Klaudia Wita Tomasz Osowski Andrzej Łęgosz Marlena Kucza Marian Janecki Franciszek Piksa Piotr Włodarek Anna Toborowicz Grzegorz Mosoń Anna Gotowiecka Jacek Próchnicki Lucyna Salamon Mirosława Białecka Weronika Stefańska Hieronim Kąsek Krzysztof Warlewski Tadeusz Ksek Mariusz Rejmoniak Piotr Dziemiańczuk N.Kucińska-Ogrocka Helena Krzysteczko - 10 OKRĘG 2 Sołectwo Moszczenica, Osiedle Bogoczowiec, Osiedle Chrobrego, Osiedle Gwarków, Osiedle Przyjaźń, Osiedle Staszica, Osiedle Tuwima, Osiedle Zdrój, Osiedle Złote Łany Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska RP SLD Lewica Razem Porozumienie NPW - Nowa Prawica Jastrzębska Wspólnota Ruch Autonomii Śląska 1. Tadeusz Sławik Arkadiusz Wypych Mirosław Kolb Wojciech Marcol Adam Stefański Piotr Szereda Mariusz Jarosławski Mariusz Stępień Adrian Nalbach Malwina Guzy Kamil Kordela Jolanta Piernikarczyk Janina Kozłowska Joanna Milbrant Marek Łącz Emilia Augustyn Karolina Melich Renata Żabińska Roman Foksowicz Alina Chojecka Ryszard Rakoczy Piotr Piekarski Aleksandra Musioł Helena Oleś Andrzej Dzioba Katarzyna Dreinert Jolanta Grabkowska Hanna Pasterny Jan Wyrwa Janusz Milewski Miranda Dejneka Elżbieta Albrecht Dorota Bałtroczyk Grażyna Jankowska Bogdan Żabiński Józef Pieróg Elżbieta Siwiec Jakub Gruszka Piotr Urbańczyk Bożena Pasek Mirosław Ruszkiewicz Arkadiusz Kalinowski Alina Mikołajczyk Rafał Majchrzak Irena Sulikowska Zbigniew Rutkowski Tomasz Sękowski Tomasz Maron Dorota Olszewska Paweł Klamer Dariusz Piżyk Marek Zbieski Adam Stec Bogumiła Białota Danuta Jarczok Paweł Drożniak Jerzy Bebak M. Górniak-Orawska Józef Pietrek Michał Bartczak Dariusz Mildner Daniel Kosiba Stanisława Pasoń A. Poloczek-Pola Anna Szczepaniak Wioletta Gruszka Izabela Dąbrowska Paulina Kozłowska Roman Siuda Ewelina Auguścik Zbigniew Supernak Andrzej Kinasiewicz Bernadeta Magiera Tadeusz Markiewicz Piotr Piotrowicz Celina Jaworecka Tadeusz Gorgol Jerzy Kuszek Tadeusz Skubis Adrianna Hanczko Marek Boryczka Agnieszka Cichoń Robert Cichowicz Aleksandra Sadowska Romana Piątkowska Ewa Radomska Andrzej Stefański Wiesław Witoszek Łukasz Morcinek Marcin Burdzik Iwona Kąsek Wioletta Białas Dawid Oźlański - 13 OKRĘG 3 Sołectwo Ruptawa-Cisówka, Osiedle Arki Bożka, Osiedle Barbary, Osiedle Pionierów Prawo i Sprawiedliwość Platforma Obywatelska RP SLD Lewica Razem Porozumienie NPW - Nowa Prawica Jastrzębska Wspólnota Ruch Autonomii Śląska 1. Andrzej Matusiak Mirosław Lęga Marian Króliczek Krystian Grabowski Szymon Klimczak Jan Kozikowski Mariusz Chmielewski Wiesława Kosowska Wojciech Marek Krzysztof Kluz Czesława Pyjas Katarzyna Wierzbińska Dorota Barej Artur Szatkowski Sylwia Hadaś Paulina Wasak Anna Hetman Grażyna Kuczera Franciszek Franek Lucyna Maryniak Jarosław Potępa Adela Jelonek Józef Kubera Małgorzata Płóciennik Paweł Ropiak Robert Korzeniewski Karolina Nowak Michał Kotwicki Tomasz Czarnota Marcin Kuźma Rafał Beń Janusz Buda Małgorzata Filipowicz Tomasz Grudniewski Bogumił Orzoł Tomasz Motowidło Marcin Gołębiowski A. Fabisz-Zblewska Piotr Drozd Leszek Oleksy Mirosława Tyc Zbigniew Nosalik Martyna Bartkowiak Sebastian Sadowski Beata Holik Przemysław Witek M. Korzec-Szymczyk Janusz Tomczak Bolesław Lepczyński Artur Domaszk Józef Morawiec Dawid Mikołajek Anna Maciejak Mateusz Podkowiński Anna Habierska M. Jędrocha-Brodocz Mateusz Sowiński Agnieszka Pietrzak Michał Chodura Igor Matysik Sylwia Suchy Krzysztof Baradziej Damian Gałuszka Iwona Rosińska Paweł Jagodziński Irena Zachraj Adam Płaczek Robert Kudelski Rafał Jabłoński Ewa Marzec Alina Urbanowicz Beata Siwiec Jerzy Grelowski Grażyna Kleeberg Stanisław Haśkiewicz Dariusz Gorski Tadeusz Wilk Daniel Morcinek Stefan Skorupa Magdalena Rupińska Mateusz Rduch Patrycja Stefańska - 14

17 publicystyka listopad "Mój syn zostanie prawnikiem 1 września rozpoczęcie roku szkolnego. Wszystko powoli wraca do normy. Uczniowie wypełniają klasy śmiechem i krzykiem. Nauczyciele próbują zapanować jakoś nad tym żywiołem. Mija tydzień za tygodniem. Ale paradoksalnie początek września to także wyścig. Między rodzicami. Oni już od pierwszego dnia planują, jak uszczęśliwić swoje dziecko. Jak zaprogramować je na sukces. Wyróżnić z tłumu. Strategii jest tyle, ile dzieci i ich matek czy ojców. A wszystkich dorosłych łączy wspólny mianownik. To oni wiedzą najlepiej, co jest dobre dla ich dziecka... Japoñski, mo e norweski... Mama 6-letniego Janka zadbana, na oko trzydzieœci kilka lat snuje plany na przysz³oœæ. Syn w³aœnie przekroczy³ próg jednej z jastrzêbskich podstawówek i kiwa jej na po egnanie. Janek zostanie prawnikiem albo lekarzem. Co do tego nie ma najmniejszych w¹tpliwoœci. I chocia w jej rodzinie nikt nie para³ siê podobnymi profesjami, kobieta wie, czego chce. A w³aœciwie, czego ma chcieæ jej syn. Z t¹ szko³¹ w wieku 6 lat to te by³ jej pomys³. Janek móg³ œmia³o zaczekaæ jeszcze rok. Ale jej zdaniem jeœli w yciu chce siê coœ osi¹gn¹æ, karierê trzeba planowaæ jak najwczeœniej. Ona sama nie mia³a tyle szczêœcia. Rodzicie nie wspierali jej edukacyjnych ambicji. Zdali siê na intuicjê córki. Ta zaœ wzorem swoich kole anek z liceum wybra³a modny pod koniec lat 90- tych kierunek studiów. Po piêciu latach okaza³o siê, e nie ma dla niej pracy. I pewnie gdyby nie interwencja kogoœ z rodziny dziêki tajemniczej ciotce zosta³a w koñcu urzêdniczk¹ wyl¹dowa³aby na zmywaku w Londynie. Ale to ju przesz³oœæ. Teraz najwa niejszy jest Janek. Kobieta studiuje uwa nie wydruk z komputera. To plan zajêæ Janka na najbli szy tydzieñ. Najpierw wiêc, do po³udnia, szko³a, potem zajêcia pozalekcyjne. Basen, angielski, kurs tañca. Taki pakiet podstawowy. Na dobry pocz¹tek. Bo jastrzêbianka myœli jeszcze o drugim jêzyku japoñskim, mo e norweskim i kó³ku teatralnym. Ale to wi¹za³oby siê z koniecznoœci¹ wo enia syna do Katowic. Niestety, nie bardzo ma na to czas. To mo e ojciec Janka? Ojciec Janka?! 30-latka uœmiecha siê ironicznie. Dla niej to ju zamkniêty rozdzia³. Mê czyzna nie sprawdzi³ siê. Ani jako ojciec. Ani jako m¹. Jak w amerykañskim filmie Ojciec 14-letniego Micha³a twierdzi, e w yciu nie ma miejsca na przypadek. On sam do tego, co osi¹gn¹³, doszed³ ciê k¹ prac¹. Z nostalgi¹ wspomina studenckie czasy na uniwersytecie ekonomicznym. Rano zajêcia na uczelni, po po³udniu praca, eby utrzymaæ siê w du ym mieœcie. Ju wtedy interesowa³ siê gie³d¹. Œledzi³ na bie ¹co notowania. Zg³êbia³ fachow¹ literaturê. Ale maklerem nie zosta³. Pod koniec studiów spotka³ kobietê, która jak mówi okaza³a siê mi³oœci¹ jego ycia. Potem na œwiat przyszed³ Micha³. A oni zamieszkali w Jastrzêbiu-Zdroju rodzinnej miejscowoœci ony. Na szczêœcie szybko znalaz³ posadê w jednym z tutejszych banków. Skoncentrowa³ siê na pracy. O gie³dzie jednak nie zapomnia³. Fot. ukasz Parylak Mê czyzna spogl¹da na wyœwietlacz swojego telefonu. Dzwoni Micha³. Nie rzuca czeœæ tato, tylko od razu zaczyna relacjonowaæ, co aktualnie dzieje siê na gie³dzie. Jest skrupulatny. U ywa fachowej nomenklatury. Prognozuje, e niebawem akcje Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej odbij¹ siê od dna. Ojciec uœmiecha siê pod nosem. Rozpiera go duma. Nie potrafi zrozumieæ, dlaczego inni rodzice rozmieniaj¹ siê na drobne? Te wszystkie balety, egzotyczne jêzyki, zrywanie dziecka o szóstej rano... Przecie liczy siê tylko w¹ska specjalizacja! Micha³ ju teraz móg³by konkurowaæ z profesjonalnymi maklerami. Kupi³ nawet synowi tak¹ specjaln¹ koszulê. Jak z filmu o amerykañskiej gie³dzie. Ch³opiec czasami j¹ ubiera. Zaczesuje g³adko w³osy. I z powa n¹ min¹ pozuje do lustra. Cytaty z Harry Pottera 12-letnia Sandra ma mnóstwo wolnego czasu. Jej rodzice twierdz¹, e nuda potrafi byæ inspiruj¹ca. Nie wysy³aj¹ córki na jogê, pianino czy p³ywanie synchroniczne. Niech sama powie, co naprawdê j¹ interesuje. Na razie wszystko wskazuje na to, e 12-latka zostanie artystk¹. Œciany jej pokoju pokrywaj¹ kolorowe rysunki, graffiti, cytaty z Harry Pottera. Jednym s³owem artystyczna dusza. Ona niew¹tpliwie zdaje sobie sprawê ze swojej wyj¹tkowoœci. Znajomych ze szko³y trzyma na dystans. Przyjació³ te nie ma zbyt wielu. Jeœli w ogóle jakiegoœ. Ostatnio wpad³a na pomys³, e zapisze siê na kurs garncarstwa. Ku niemej aprobacie rodziców. Przez ostanie dwa tygodnie wraca³a do domu ca³a uwalona w glinie. Jest taka niezale na. Oryginalna. Sandra! SpóŸnisz siê do szko³y! s³ychaæ jak co dzieñ. 12-latka ma problem ze wstawaniem. Ziewa teatralnie, przeci¹ga siê jak dziki kot. Od kiedy odkry³a w sobie duszê artystki, postanowi³a nie przejmowaæ siê bud¹. Przecie i tak zostanie s³awn¹ aktork¹ albo malark¹. Rodzice, kiedy opowiada im o swoich planach na przysz³oœæ, wpatruj¹ siê w ni¹ jak w obrazek. Ona to widzi. Wyci¹ga wnioski. Na razie jednak próbuje nieudolnie za³o yæ praw¹ skarpetkê. Kto wie, jak siê poœpieszy, to mo e zd¹ y jeszcze na trzeci¹ lekcjê? A Wy co myœlicie o tych trzech postawach? Niebawem kolejna ods³ona przemyœleñ, czy dziecko mo - na zaprogramowaæ na sukces? Ps. Wszystkie imiona w artykule zosta³y zmienione. Damian Maj Specjalistyczne leczenie dostępne w Jastrzębiu Często w naszych codziennych problemach ze zdrowiem i samopoczuciem szukamy szybkiej i skutecznej pomocy. Dotychczas w razie problemów konieczna była wizyta w jednym z gabinetów w miastach sąsiadujących z Jastrzębiem. Jeździliśmy do Żor, Rybnika czy Katowic - teraz już nie jest to konieczne! Zapraszamy Państwa do Centrum Medyczno-Stomatologicznego Mazowiecka 10. To nowoczesna placówka będąca medyczną wizytówką naszego miasta. W naszych poradniach zaopiekują się Państwem wysokiej klasy specjaliści: Stomatologia Jako jedyna w Jastrzębiu proponuje konsultacje i leczenie specjalistyczne z zakresu wszystkich specjalności stomatologicznych: endodoncji mikroskopowej - leczenie kanałowe pod mikroskopem periodonotologi diagnostyka i leczenie chorób dziąseł, również zaawansowanej paradontozy chirurgii stomatologicznej przeprowadzamy zabiegi chirurgiczne w warunkach ambulatoryjnych implantologii i protetyki stomatologicznej, ortodoncji - zarówno dzieci jak i dorosłych pacjentów Kardiologia i angiologia Wysokiej klasy specjalista kardiologii i angiologii proponuje Państwu konsultacje i porady. Doświadczenie na stanowisku konsultanta kardiologii w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyń oraz Oddziale Onkologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu gwarantują wysoką jakość usług. Rehabilitacja W naszej poradni rehabilitacyjnej oferujemy państwu pełną opiekę w powrocie do formy od momentu diagnozy do odzyskania sprawności. Wszystkie zabiegi jak i kinezyterapia odbywają się w formie indywidualnej, tak, by pacjent miał poczucie bezpieczeństwa i pełnej intymności. Wszystkie sale tarapeutyczne są jednostanowiskowe po to, by zapewnić Państwu jak największy komfort. Zapraszamy Państwa na: Konsultacje i porady lekarza rehabilitacji. Konsultacje zjoterapeutyczne. Zabiegi z zakresu zykoterapii- magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia, sonoterapia, światłolecznictwo oraz krioterapia miejscowa. Masaże lecznicze, relaksacyjne, drenaż limfatyczny. Kinesiotaping - plastrowanie lecznicze. Zabiegi na twarz i ciało - zabiegi antycellulitowe, terapia blizn. Gimnastykę dla seniorów poprawiającą kondycję stawów i krążenie W naszej poradni rehabilitacyjnej możecie Państwo również umówić się na terapię domową w zakresie, której proponujemy zarówno kinezyterapię, masaże jak i zabiegi zykoterapeutyczne. Leczenie bólu kręgosłupa Terapia polega na indywidualnej pracy z Pacjentem (wywiad, badanie przedmiotowe, ustalenie kierunku terapii), w czasie której rozwiązuje się problemy jakim są nagłe lub przewlekłe bóle kręgosłupa. Efektami zastosowania tej formy leczenia są: poprawa komfortu życia i sprawności zawodowej, uwolnienie od bólu, zwiększona samodzielność i możliwość powrotu do realizacji swoich pasji. Logopedia W naszej poradni logopedycznej prowadzimy terapię wad wymowy (seplenienie, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna i inne), opóźnionego rozwoju mowy czy zaburzeń emisji głosu u dzieci jak i dorosłych. Terapia planowana jest indywidualnie z wykorzystaniem najlepszych znanych metod. Psychologia Jako jedni z nielicznych oferujemy kompleksową opiekę psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jesteśmy gotowi być dla Państwa wsparciem w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo indywidualne spotkania diagnostyczne, terapeutyczne oraz zajęcia grupowe dla młodzieży i dorosłych. Medycyna estetyczna W pełni profesjonalna poradnia pod kierunkiem lekarza medycyny-specjalisty chirurgii zaprasza Państwa do skorzystania z zabiegów, które pomogą Państwu przywrócić swojej skórze młody i atrakcyjny wygląd. Botox, kwas hialuronowy, mezoterapia, lifting z wykorzystaniem nici PDO to tylko część naszej bogatej oferty. Szkoła rodzenia Przygotowanie rodziny do przyjęcia na świat nowego dziecka oraz opieki nad nim od pierwszych dni życia to odpowiedzialne zadanie. Dysponujemy szeroką wiedzą jak i rozbudowanym zapleczem ćwiczeniowowykładowym po to by zapewnić Państwa, że dzięki edukacji w Szkole Dobrego Rodzenia mamo!tato! poród i pielęgnacja malucha to wyzwanie, któremu dacie radę sprostać. Personel Centrum Medyczno-Stomatologicznego MAZOWIECKA 10 Jesteśmy doświadczonym zespołem lekarzy, rehabilitantów i terapeutów, którzy kompleksowo zaopiekują się zarówno zdrowiem Państwa jak i całych Waszych rodzin, także dzieci. Naszą domeną jest nie tylko wiedza specjalistów, ale także najwyższej jakości sprzęt medyczny, który dostępny jest w naszym Centrum na miejscu. Oferujemy Państwu opiekę na wszystkich poziomach z zapewnieniem pełnego komfortu i spokoju Nasze Centrum jest otwarte: od poniedziałku do piątku od oraz w sobotę Wszelkie pytania mogą kierować Państwo telefonicznie na numer:

18 18 listopad 2014 publicystyka Mała bohaterka - Marysiu, na co są te lekarstwa? - pyta mama, wskazując na mały pojemnik. - Na mózg! - odpowiada z promiennym uśmiechem pięciolatka, jakby właśnie zobaczyła ulubioną zabawkę. Codzienność. Marysia Iwanowska-Serpa w lutym przyszłego roku będzie obchodziła szóste urodziny. Gdy przychodziła na świat w szpitalu w Katowicach, członkowie personelu medycznego obecnego przy porodzie zanieśli się płaczem. Wzbraniano się przed pokazaniem noworodka mamie, aby nie przeżyła szoku. - Marysia urodziła się z bardzo zniekształconą główką. Miała bardzo małą twarz. Czaszka była przelana w tył niczym jajko - mówi 32-letnia Bogusia, mama małej Marysi. - Z marszu musieliśmy nauczyć się układać ją na specjalnych poduszkach tak, aby jakoś uformować jej główkę. To się jako-tako udało, ale gdybym teraz spięła jej te długie włosy, to górki na czaszce byłyby bardzo widoczne - opisuje. Bogusia wiedziała, że nie urodzi w pełni zdrowego dziecka od momentu, w którym poinformowano ją o zarażeniu wirusem cytomegalii. - Gdy byłam w ciąży ktoś zarażony najzwyczajniej w świecie zakasłał w mojej obecności. I tyle. Córka urodziła się z wodogłowiem wrodzonym. Z tego powodu od początku jesteśmy pod opieką Szpitala Klinicznego w Katowicach, gdzie Marysią zajmuje się jeden z najlepszych neurochirurgów w kraju, wspaniały lekarz, profesor Dawid Larysz - wspomina mama. Jakby tego było mało, Marysia przyszła na świat z zamartwicą (stanem niedoboru tlenowego w organizmie), która na szczęście ustąpiła, ale z kolei od półtora roku dziewczynka zmaga się z padaczką. Ponadto niedowidzi i niedosłyszy. Czeka na operację obu oczu, grozi jej niedowzroczność. - Córka jest również opóźniona w rozwoju. Obecnie, mimo niemal sześciu lat, jest na etapie dziecka 3,5-letniego - wyjaśnia Bogusia, choć... aż trudno w to uwierzyć. Nasza mała bohaterka to bowiem przysłowiowe żywe srebro. Interesuje się wszystkim, co jest wokół niej. Rozpiera ją radość życia, jakby wręcz wbrew okrutnej rzeczywistości. - Przecież ona świetnie mówi, a twoim telefonem bawi się niczym wprawny pasjonat komórek - zauważam. Mama wyjaśnia, że córka może mówić tylko dzięki specjalnym drenom, które wstawiono jej do uszu w wieku trzech lat. - To takie rurki, dzięki którym zaczęła dosłownie poznawać słowa. Cieszymy się, że Marysia mówi, ale problem polega na tym, że w każdej chwili po prostu może przestać. Nastąpi regres i wszystko wróci do stanu wyjściowego. Tak jest z każdym aspektem jej rozwoju. Dwa kroki do przodu, a potem trzy do tyłu - dodaje Bogusia. Na czym to polega? Cóż, mimo tego, co widać na pierwszy rzut oka - a widać nadzwyczaj pozytywnie nastawione do życia i radosne dziecko - Marysia jest zupełnie niesprawna manualnie i absolutnie niesamodzielna. Na przykład jakiś czas temu nauczyła się jeść bez niczyjej pomocy, ale potem po prostu zapomniała, jak to się robi. Pokarm wypadał jej z ust. Podobnie było z piciem. Najbardziej do wyobraźni przemawia sytuacja z myciem zębów, gdy Marysia wiedziała, że trzeba włożyć szczoteczkę z pastą do ust, ale nie pamiętała, co należy robić dalej. Upośledzenie wpływa również na rozpoznawanie kolorów i kształtów. - Córka nie potra wypełnić kolorowanki czy narysować zwykłego szlaczka, co dla jej rówieśników jest normalnością. Jest jakby obok tego - mówi Bogusia. W mieszkaniu, które zna, nasza mała bohaterka potra się poruszać bez większych kłopotów. Jednak samo wyjście poza dom stwarza niebezpieczeństwo, bo Marysia nie odnotowuje obecności takich przeszkód jak kamień czy krawężnik. Po prostu idzie... i przewraca się. W efekcie wraz z mamą ląduje na izbie przyjęć. Dziś ma już na szczęście specjalny wózek. Wciąż jednak śpi w kojcu dla niemowląt. - Obawiamy się, że ze zwykłego łóżka po prostu mogłaby spaść, co skończyłoby się tragicznie. Koszt takiego specjalistycznego sprzętu to ok zł. Grosz do grosza, staramy się uzbierać na nie pieniążki. Może dla kogoś to niewielka suma, ale nie dla nas. Do piątych urodzin Marysi jeszcze jakoś sobie radziliśmy. Potem przestało nas wystarczać. Chciałabym iść do pracy, ale nie mogę. Muszę być przy córce. Jestem zatrudniona na stanowisku całodobowego opiek u n a d z i e c k a niepełnosprawnego - uśmiecha się mama. Problemem, któremu z kolei trzeba było przeciwstawić się już, były ataki padaczki, których liczba dochodziła do trzydziestu dziennie. Po prostu organizm dziewczynki uodpornił się na i tak niezwykle silne leki. Z tego względu od 5 do 17 listopada Marysia przebywała pod opieką mamy w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, gdzie przeprowadzono serię badań kardiochirurgicznych i rezonansów. Zarekomendowano kolejne medykamenty. Bogusia niemal codziennie wrzucała na Facebooka zdjęcia z pobytu w szpitalu. Mimo ciężkich przeżyć i kolejnych godzin pod narkozami Marysia nie traciła rezonu. Nazwano ją nawet małą bohaterką, bo w przeciwieństwie do innych dzieci nie płakała i nie przejmowała się sytuacją. Bogusia musiała jednak mierzyć się z inną rzeczywistością. Mała z wielkimi kłopotami budziła się z narkozy. Nie trzeba mówić, co czuje bezradna matka trzymająca na rękach bezwładne ciało dziecka. - Zeszliśmy do czterech ataków dziennie, ale lekarz zaznaczył, że niżej już nie da rady. Dziś córka miała taki napad podczas pobytu w przedszkolu. Po każdym jest bardzo osłabiona i senna. Dlatego tak bardzo przydał nam się wspomniany już wózek, dzięki któremu podczas pobytu poza domem Marysię można w momencie ataku jakiś sposób utrzymać. Na rękach już nie daję rady, bo córka jest za ciężka - opisuje Bogusia. Mimochodem dodaje, że terminy wizyt u specjalistów ma już zarezerwowane do września przyszłego roku. Sytuacja z katowickiego szpitala, gdzie z jednej strony mamy uśmiechnięte zdjęcia Marysi, a z drugiej wielkie cierpienie, którego na pierwszy rzut oka nie widać, to najlepszy przykład na skomplikowaną codzienność naszych bohaterek. Mimo przeciwności losu Bogusia pozostała tą samą niezwykle pozytywną i optymistyczną osobą, jaką była zawsze. Znajomi z Szóstki mogą to potwierdzić. W trakcie naszej trudnej przecież rozmowy mieszk a n i e p e ł n e j e s t radości, uśmiechu i... szaleństwa Marysi, jej zafascynowanego futbolem 10-letn i e g o b r a t a, a także dwóch przygarniętych przez rodzinę m a ł y c h p i e s - ków. Mimo przec i w n o ś c i l o s u Bogusia nigdy nie miała trudnych p y t a ń d o P a n a Boga. - Na początku się bałam, ale ktoś mi p o w i e d z i a ł, ż e B ó g wybiera sobie te kobiety na matki niepełnosprawnych dzieci, co do których jest przekonany, że dadzą sobie radę. Wiem, że są mamy, które mają jeszcze gorzej. Które nie mogą swojego dziecka nawet podnieść. My jednak mamy te chwile wspaniałej radości, gdy wszystko jest w porządku. Możemy się powygłupiać. Nagrywamy nawet razem teledyski. Marysia śpiewa, a mi każe grać na gitarze - znów śmieje się Bogusia. - A czemu mamy płakać? Żyjemy razem dla tych chwil. Co może być piękniejszego, gdy przychodzą do mnie te moje pociechy i mówią: Mamusiu, ty jesteś wspaniała. Mam oczywiście chwile załamania, szczególnie wtedy, gdy pomyślę o przyszłości. O tym, że Marysia nigdy nie będzie w pełni samodzielna. Ale muszę się uśmiechać. Gdybym ja chodziła przybita, to odbijałoby się na córce i synu. Kiedy oni widzą, że nie tracę rezonu, to reagują podobnie - wyjaśnia swoją metodę na szarą codzienność. Stara się nie rozmyślać o dalszych planach. Żyje z dnia na dzień. Od problemu do problemu. Od sukcesu do sukcesu. Sukcesu rozumianego jako zwykły dzień bez upadku, ataku, płaczu i bólu. - Pójdziesz do nieba z kopytami za to poświęcenie - stwierdzam na koniec. - Robię to, co muszę. Każda matka by tak robiła. Marzę, aby Marysia kiedyś była zdrowa i samodzielna, aby założyła rodzinę i również została szczęśliwą mamą - odpowiada Bogusia. Od ponad roku Marysia jest w Fundacji Zdążyć z Pomocą. Dzięki temu na jej konto można przekazywać jeden procent podatku. Wcześniej Bogusia i jej mąż radzili sobie sami, ale koszty utrzymania niepełnosprawnego dziecka są niezwykle wysokie. Zwykły człowiek, zarabiający normalne pieniądze, nie jest w stanie podołać takim wydatkom. Godzina dobrej rehabilitacji dla Marysi pod opieką profesjonalisty kosztuje 50 zł. Tyle samo trzeba zapłacić za niewielką buteleczkę specjalnego syropu, o innych lekarstwach nie wspominając. Część jest refundowana, ale tylko część. Do tego dochodzą pieluchy (Marysia wciąż musi ich używać), chusteczki (alergia na medykamenty), przejazdy do lekarzy, na badania, rehabilitację itd. Długo by wyliczać. A przecież trzeba jeszcze jeść, ubrać się i z czegoś opłacić prąd czy wodę. Truizmem jest mówienie, że takich trudnych sytuacji jest wiele. Bo jest. Ale od czegoś trzeba zacząć. - Subkonto zostało założone również w tym celu, żeby nikt, kto chciałby nam pomóc, nie zarzucił mi, że wydaję te środki na siebie. Swego czasu znajomi chcieli zrobić zrzutkę w swoim gronie, ale poprosiłam ich, aby wpłacili właśnie na fundację - mówi Bogusia. Marzy o specjalistycznym łóżeczku dla Marysi oraz o wyjeździe na turnus rehabilitacyjny, gdzie córka mogłaby wreszcie przez kilkanaście dni z rzędu mieć specjalistyczne zabiegi, które pozwoliłyby zrobić choć mały krok do przodu. Dlatego to właśnie Marysia Iwanowska-Serpa będzie bene cjentką Świątecznej Akcji Charytatywnej Jastrzębskiego Węgla, która przez najbliższe tygodnie, aż do połowy grudnia, będzie odbywać się na łamach JasNetu. Licytować będziemy dary przekazane przez Jastrzębski Węgiel, które bez wątpienia będą w cenie u każdego kibica siatkówki. Prezes klubu Zdzisław Grodecki ma nadzieję, że akcja przyniesie wspaniałe owoce. - Cieszymy się bardzo, że możemy wziąć udział w akcji, której przyświeca tak szczytny cel. Liczymy, że jej rezultaty okażą się pomocne w niezawinionym nieszczęściu, które dotknęło Marysię. Apelujemy do naszych kibiców, aby gremialnie wzięli udział w akcji pomocy i sprawili, aby te zbliżające się święta były dla niej niezapomniane - powiedział Zdzisław Grodecki. Co ważne, chcemy, aby do akcji pomocy Marysi mógł włączyć się każdy, dlatego wartość darów jest zróżnicowana i, co jeszcze ważniejsze, są to zarówno świetne gadżety, jak i... przeżycia, które będą pamiątką dla każdego fana do końca życia. Z czasem będziemy dodawać kolejne pozycje, dlatego warto nas śledzić bez przerwy i nie czekać do ostatniej chwili. Chcemy, abyście byli z nami przez cały ten czas. Licytujcie i pamiętajcie, że każdy grosz tra a bezpośrednio do Marysi! Mariusz Gołąbek ŚWIĄTECZNA AKCJA CHARYTATYWNA JASTRZĘBSKIEGO WĘGLA Pomagamy Marysi WIĘCEJ NA

19 publicystyka listopad Pod koniec ubiegłego stulecia, a więc w czasach, do których jastrzębianie, i to nieliczni, wracają już tylko pamięcią, nasze miasto miało ambicje, aby stać się lokalnym ośrodkiem akademickim. Tradycyjne Gaudeamus rozbrzmiewało w głowie jednego z włodarzy. Pojawiały się śmiałe plany ściągnięcia do Jastrzębia-Zdroju kilku uczelni. Z fantastycznych wizji wyłaniał się obraz ulic wypełnionych studencką bracią. Uniwersytet Śląski, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Opolski, Akademia Górniczo-Hutnicza... Te nazwy wypowiadano z entuzjazmem i na jednym oddechu zachłystując się nimi. Do czasu jednak. Dzisiaj po większości z tych placówek nie ma nawet śladu. A studenci rozjechali się po całej Polsce. I to tam w Katowicach, Wrocławiu, Warszawie odśpiewano ponad miesiąc temu, także gardłami jastrzębskich żaków, studencki hymn. W Jastrzębiu pobrzmiewało tylko jego głuche echo... By³ rok W Jastrzêbiu-Zdroju panowa³ mi³oœciwie prezydent Janusz Ogieg³o. To wówczas w naszym mieœcie otwarto Oœrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Œl¹skiego. Kiedy rektor tej szacownej uczelni prof. Tadeusz S³awek wyg³asza³ wyk³ad inauguracyjny, do uszu skupionych, po czêœci tak e zachwyconych, s³uchaczy dociera³y s³owa o nowej nadziei i budowaniu spo³eczeñstwa opartego na wiedzy. Uroczystoœæ zgromadzi³a tego dnia, oprócz samych studentów, najwa niejsze postaci z lokalnego œwiata polityki. A w³adze miasta wró y³y uniwersytetowi œwietlan¹ przysz³oœæ. W koñcu, jakby nie patrzeæ, wspólnym wysi³kiem powsta³o zaplecze dydaktyczne. ZnaleŸli siê chêtni do przekazywania wiedzy studentom. Maturzyœci zaœ mogli wybieraæ miêdzy kilkoma kierunkami studiów. Co zatem sta³o siê, e kilka lat póÿniej ju za kadencji kolejnego prezydenta -pierwsi œmia³kowie zaczêli przeb¹kiwaæ o rych³ym koñcu jastrzêbskiej uczelni? Wersji wydarzeñ jest kilka. Ni demograficzny, coraz mniejsze zapotrzebowanie na pedagogów na rynku pracy, k³opoty lokalnego Uniwersytetu Œl¹skiego z Pañstwow¹ Komisj¹ Akredytacyjn¹. Jakkolwiek brzmi odpowiedÿ na postawione pytanie, faktem pozostaje, e w roku akademickim 2006/2007 wstrzymano nabór na kierunek pedagogika, a 2 lata póÿniej uczelnia na dobre wyprowadzi³a siê z Jastrzêbia-Zdroju. Rzeczywistoœæ po raz pierwszy wybudzi³a nas ze snu o wielkim akademickim oœrodku. Akademicki sen Jastrzębia? Kolejn¹ szans¹, aby wprowadziæ w ycie wznios³e edukacyjne idea³y, by³o sprowadzenie do Jastrzêbia- Zdroju Akademii Wychowania Fizycznego. Katowicka uczelnia dziêki wymiernej pomocy magistratu uwi³a sobie w budynku po by³ym Gimnazjum nr 7 gniazdko z prawdziwego zdarzenia. Ba, w³odarze, co prawda nie z w³asnej kieszeni, zafundowali nawet studentom komputery i ksiêgozbiór! Niestety, ta zapobiegliwoœæ na niewiele siê zda³a. Decyzj¹ w³adz Akademii w 2009 roku wstrzymano czasowo nabór na studia w Zamiejscowym Oœrodku Dydaktycznym tej uczelni. Krzysztof Nowak, pe³nomocnik rektora ds. jastrzêbskiej AWF, tak t³umaczy³ dramatyczny krok swojej placówki: Nasi studenci, oko³o 50 osób, zostali pozbawieni mo liwoœci mieszkania w hotelu 'Diament'. Powodem ich usuniêcia mia³o byæ niew³aœciwe zachowanie, co nie jest do koñca prawd¹. Katarzyna Wo³czañska, rzecznik Urzêdu Miasta w Jastrzêbiu-Zdroju, uspokaja³a wówczas, e tak naprawdê nic siê nie sta- ³o. Dotar³a do nas informacja, e Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach rozwa a tymczasowe zawieszenie dzia³alnoœci. Jednak, co wa ne, nie chce siê 'wyprowadzaæ' z naszego miasta. Zale y nam na tym, eby uczelnia pozosta³a w Jastrzêbiu-Zdroju, dlatego bêdziemy rozmawiaæ z w³adzami Akademii. Jesteœmy otwarci na wspó³pracê. I na tyle, na ile to mo liwe, chcemy jej pomóc. Dzisiaj po optymizmie pani rzecznik zosta³o zaledwie wspomnienie. A wielki akademicki sen okaza³ siê baaardzo ulotny. Fot. ukasz Parylak Nic to jednak. Jak mawiaj¹ najstarsi jastrzêbianie ci, którzy pamiêtaj¹ jeszcze czasy, kiedy Jastrzêbie-Zdrój uniwersytetami sta³o do trzech razy sztuka. Niebawem okaza³o siê, e to trzecie podejœcie stanowiæ bêdzie próba otwarcia w naszym mieœcie Zamiejscowego Oœrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego. W kwietniu 2011 roku magistrat podpisa³ uroczyœcie porozumienie z uczelni¹. Docelowo planowano uruchomiæ piêæ kierunków studiów miêdzy innymi filologiê angielsk¹ i dziennikarstwo. Niestety, zaledwie pó³ roku póÿniej by³o ju po wszystkim. A diagnoza brzmia³a jak wyrok brak chêtnych. Marcin Miga, rzecznik prasowy Uniwersytetu Opolskiego, mówi³ wówczas: Jest nam przykro, ale po prostu zdecydowa³ o tym wolny rynek. Jego zdaniem pierwszy krok rekrutacyjny, jakim by³o zalogowanie siê w systemie internetowym, pokazywa³, e istnia³a realna szansa na utworzenie chocia jednego kierunku studiów. Niestety, osoby, które zdeklarowa³y wstêpnie chêæ studiowania na naszej uczelni, nie donios³y wymaganych dokumentów ubolewa³. No có, ko³o historii zamknê³o siê. Po raz trzeci. Potencjalni studenci nie donieœli papierów. A magistrat ustami wspomnianej ju rzeczniczki t³umaczy³, e ze strony miasta pod adresem opolskiej uczelni pad³a konkretna oferta. Wiele wskazuje na to, e jastrzêbscy maturzyœci nie potraktowali jej oferty, nie pani rzecznik zbyt powa nie. To mo e na koniec coœ o œwiate³ku w tunelu, czyli krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, która w 2006 roku zainaugurowa³a dzia- ³alnoœæ w naszym mieœcie? Ma³o tego, e zainaugurowa³a ona z roku na rok wypuszcza³a (i wypuszcza) kolejne roczniki absolwentów. Wiele wskazuje wiêc na to, e sprowadzenie uczelni powi¹zanej z przemys³em wêglowym by³o przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê. Jednak nawet w tym przypadku trudno mówiæ o akademickiej sielance. Walka o studenta to bez ma³a pole walki i trzeba siê sporo nagimnastykowaæ, eby œci¹gn¹æ do siebie m³odego cz³owieka ze œwiadectwem maturalnym w d³oni. Przyk³ad? Proszê bardzo! Nawet tak renomowana placówka musia³a zrezygnowaæ z rekrutacji na kierunek informatyka stosowana z powodu... No w³aœnie sk¹d my to znamy braku chêtnych. Znajduj¹ siê za to kandydaci do uczenia siê fachu w zakresie górnictwa i geologii o specjalnoœci eksploatacja z³ó. Czy dostan¹ posadê u najwiêkszego pracodawcy w naszym mieœcie? Czyli Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej? A to ju zupe³nie osobna kwestia... Dlaczego akademicki sen Jastrzêbia nie spe³ni³ siê? Byæ mo e studiowanie w naszym mieœcie, nie wsparte atrakcjami, takimi, jakie zapewniaj¹ du e oœrodki akademickie, to za ma³o? Jastrzêbscy studenci, jak na razie, wybieraj¹ renomowane pañstwowe uczelnie albo te prywatne oferuj¹ce naukê lekk¹, ³atw¹ i przyjemn¹. Czy by ambicje naszych w³odarzy stworzenia w Jastrzêbiu-Zdroju zag³êbia akademickiego by³y zdecydowanie na wyrost? A mo e urzêdnicy w³o yli w ten projekt zbyt ma³o pracy? Trudno odpowiedzieæ na to pytanie kategorycznie. W koñcu, tutaj wcielmy siê na chwilê w rolê adwokata magistratu, wydawa³oby siê, e studiowanie na miejscu jest rozs¹dn¹ alternatyw¹ szczególnie dla aków z ubo szych rodzin. Ale zostawmy te rozwa ania na inn¹ okazjê. Decydenci i to jest jedyny pewnik w tej sprawie przekonuj¹, e miasto zrobi³o wszystko, co w ich mocy, aby przyci¹gn¹æ do nas uczelnie z Katowic czy Opola. Ich zdaniem o tym, e ostatecznie ten pomys³ spali³ na panewce, zdecydowa³y czynniki zewnêtrzne. W takim razie dlaczego w Rybniku ta sztuka uda³a siê zdecydowanie lepiej? Jakby nie by³o, zawsze ³atwiej t³umaczyæ swoje niepowodzenia, ni szukaæ sposobów wyjcia z sytuacji. A to ju prawda stara jak œwiat. Tudzie nasze akademickie ambicje. Damian Maj SKUP STARYCH SAMOCHODÓW do 4 000zł Masz stary niepotrzebny samochód? Może być skorodowany, uszkodzony, bez ważnego ubezpieczenia OC, z zatrzymanym dowodem rejestracyjnym! www. autohandel slask.pl

20 20 listopad 2014 w regionie REGION A gdzie będzie II tura? Wodzis³aw Œl¹ski, Mszana, Radlin, Rydu³towy i Zebrzydowice - to tam wybory rozstrzygnê³y siê ju 16 listopada. Mieczys³aw Kieca, Miros³aw Szymanek, Barbara Magiera, Kornelia Newy i Andrzej Kondzio³ka wygrali w pierwszej turze wyborów pozostawiaj¹c w tyle konkurencjê. W Marklowicach niezmiennie pozostaje na stanowisku Tadeusz Chrószcz, który nie mia³ kontrkandydata. Jednak w pozosta³ych miastach regionu czeka nas dogrywka. W orach 30 listopada mieszkañcy zadecyduj¹ czy chc¹, aby urzêdowa³ w dalszym ci¹gu obecny prezydent Waldemar Socha czy mo e nadszed³ czas na kontrkandydata, którym jest Wojciech Ka³u a. W Rybniku obecnie rz¹dz¹cy Adam Fudali spotka siê w drugiej turze z Piotrem Kuczer¹. W Cieszynie 30 listopada urzêduj¹cy burmistrz Mieczys³aw Szczurek spotka siê w II turze z Ryszardem Macur¹. W Pszowie urzêduj¹cy Marek Hawel zmierzy siê w drugiej turze z Katarzyna Sawick¹-Much¹. Tak e w Paw³owicach walka o fotel wójta jeszcze siê nie skoñczy³a. 30 listopada do ostatecznego starcia stan¹ pe³ni¹cy obecnie obowi¹zki wójta Marek Lucjan kontra Franciszek Dziendziel. MSZANA Chcą decydować - chodzą na wybory O kim mowa? O mieszkañcach gminy Mszana, którzy w niedzielê, 16 listopada t³umnie ruszyli do urn. Okazuje siê, e to w³aœnie tam by³a najwy sza frekwencja w powiecie. Ogólny wynik dla ca³ej gminy - 55,74 % - stawia j¹ w czo³ówce najbardziej aktywnych obywatelskich spo³ecznoœci lokalnych w kraju. "Frekwencja wyborcza w gminie Mszana w niedzielnych wyborach samorz¹dowych by³a najwy sz¹ w powiecie, a tak e jedn¹ z wy szych na Œl¹sku i w Polsce. Ju w nieoficjalnych wynikach nasza gmina plasowa³a siê wysoko z 49,40 - procentow¹ frekwencj¹. Po podliczeniu i wprowadzeniu do systemu liczby wszystkich wydanych kart okazuje siê, e zag³osowa³o a 55,74 % uprawnionych wyborców. Najwiêkszy odsetek wyborców poszed³ do urn w Obwodzie nr 3 obejmuj¹cym ca³e so³ectwo Po³omia. Na 2092 uprawnionych zag³osowa³o 1239, a wiêc frekwencja wynios³a 59,23 %. Bardzo wysoka by³a te frekwencja w Obwodzie nr 1 (Mszana) - na 1561 uprawnionych g³os odda³o 869 czyli 55,67 %. W Obwodzie nr 2 (Mszana) na 1400 uprawnionych wyborców do urn posz³o 761. Frekwencja wynios³a tu 54,36 %. W Obwodzie nr 4, obejmuj¹cym ca³e so³ectwo Gogo³owa, na 823 uprawnionych do g³osowania na wybory przysz³o 406 osób. Frekwencja wynios³a 49,33 %." - podaje Miros³awa Ksi¹ ek-rduch z UG w Mszanie. ZEBRZYDOWICE 70 tysięcy złotych za lodowisko Jeszcze mamy jesieñ, jednak w³odarze Zebrzydowic ju szykuj¹ siê,aby móc zapewniæ swoim mieszkañcom atrakcje na zimowe popo³udnia. Jedn¹ z nich bêdzie z pewnoœci¹ lodowisko, które powstaæ ma terenie boiska wielofunkcyjnego w Zebrzydowicach przy ulicy Jana Kochanowskiego. Wiadomo ju kto i za ile zajmie siê postawieniem w Zebrzydowicach lodowiska. Zakres zamówienia, które wykona firmy GAMAK z Jastrzêbia obejmuje: monta, bie ¹ce serwisowanie i demonta lodowiska wraz z jego wyposa- eniem, uruchomienie instalacji, budowê lodu, serwisowanie i bie ¹c¹ eksploatacjê wraz z materia³ami oraz demonta i uprz¹tniêcie terenu. Za zrealizowanie tego zadania firma zainkasuje ,00 z³ w tym podatek VAT w wysokoœci ,00 z³. Lodowisko, które pojawi siê na ulicy Kochanowskiego, bêdzie mia³o powierzchniê 480 m2 i cieszyæ mieszkañców bêdzie do 15 marca 2015 r. ŻORY Kontrkandydat odwołany Do nielada zamieszania dosz³o w orach po I turze wyborów samorz¹dowych. Wiadomo, e w II turze spotkaj¹ siê obecnie urzêduj¹cy prezydent miasta Waldemar Socha oraz jego zastêpca Wojciech Ka³u a... Przepraszamy, by³y zastêpca, poniewa prezydent Socha odwo³a³ go w poniedzia³ek, 17 listopada. "Pan Wojciech Ka³u a od 6 lat pe³ni funkcjê mojego zastêpcy, co niew¹tpliwie powinno wi¹zaæ siê ze szczególnym zaufaniem i lojalnoœci¹. W zakresie swoich obowi¹zków w zasadzie nie zajmowa³ siê sprawami merytorycznymi Urzêdu i Miasta i przypisywanie sobie przez niego zas³ug w zakresie rozwoju or nie ma nic wspólnego z prawd¹ i jest nadu yciem. Jego rol¹ by³o g³ównie zastêpowanie mnie w kontaktach z ró nymi organizacjami i grupami mieszkañców, podczas gdy ja osobiœcie koncentrowa- ³em siê na faktycznym zarz¹dzaniu Miastem. Pe³ni¹c tê funkcjê reprezentowania mnie przed mieszkañcami okaza³o siê, e od wielu miesiêcy dezawuowa³ i oczernia³ mnie w ich oczach, a ostatnio nawet publicznie drwi³ sobie ze mnie. Tym samym ca³kowicie utraci³ zaufanie, jakie jest niezbêdne do sprawowania funkcji mojego zastêpcy. Dlatego z dniem dzisiejszym zosta³ z niej odwo³any. - czytamy w specjalnym oœwiadczeniu wydanym przez Waldemara Sochê. CIESZYN Sport zwyciężył Zakoñczy³o siê g³osowanie na 12 propozycji do bud etu obywatelskiego miasta Cieszyn. Wiadomo wiêc ju na co mieszkañcy Cieszyna chc¹ przeznaczyæ 300 tys. z³otych, czyli œrodki bud etu obywatelskiego. W g³osowaniu udzia³ wziê³o prawie 1700 osób, a przyznane przez nich punkty pozwoli³y komisji wy³oniæ zwyciêski projekt, którym okaza³a siê ministrefa sportu i rekreacji przy ul. Skrajnej. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to z³. Pozosta³e œrodki bud etu obywatelskiego (7 300 z³otych) pozwol¹ sfinansowaæ jeszcze jeden projekt, którym s¹ Ogródki bez granic na Wzgórzu Zamkowym. Cieszê siê z pomyœlnego zakoñczenia prac nad bud etem obywatelskim. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom za oddane g³osy i gratulujê pomys³odawcom wybranych do realizacji przedsiêwziêæ komentuje wyniki burmistrz Mieczys³aw Szczurek. WODZISŁAW ŚLĄSKI Charytatywny rekord Ponad pó³ tysi¹ca ludzi dobrej woli i fenomenalny rekord km i 200 metrów to bilans P³ywackiego Maratonu który odby³ siê na Krytej P³ywalni w Wodzis³awiu Œl¹skim. Przypomnijmy, e akcja, która okaza³a siê ogromnym sukcesem motywowana by³a chêci¹ pomocy dwóm chorym dzieciom. Lenka Siedlok i Oliwier Ostapowicz to dwójka maluchów z Wodzis³awia Œl¹skiego, które potrzebuj¹ naszej pomocy. Oboje s¹ chorzy i niezbêdne s¹ im fundusze na leczenie i rehabilitacje Dlatego Kryta P³ywalnia MOSiR Centrum zorganizowa³a dla maluchów akcjê charytatywn¹. Ale nie tradycyjn¹. Zebraæ pieni¹dze dla potrzebuj¹cych maluchów mo na by³o podczas 24 godzinnego Maratonu P³ywackiego. Akcjê obj¹³ patronatem honorowym prezydent Wodzis³awia Œl¹skiego Mieczys³aw Kieca. I to w³aœnie prezydent jako pierwszy przep³yn¹³ metry, które z³o y³y siê na ten rekord km i 200 metrów to wynik naszej akcji i zarazem nowy fenomenalny rekord! Nie wiem jak Wam dziêkowaæ, jesteœcie wspaniali, wyj¹tkowi i niesamowici pokazaliœcie ogromne serce, zaanga owanie i ludzk¹ solidarnoœæ. Dziœ w Œwiêto Niepodleg³oœci stanêliœmy razem. Stanêliœmy nad pomnikiem ycia, które chcemy wspólnie ratowaæ. Naszym ho³dem nie by³a spuszczona g³owa, wieñce i kwiaty naszym ho³dem by³ uœmiech, serdecznoœæ i kilometry jakie z ogromnym wysi³kiem wypracowaliœmy dla tych dzieci. 11 listopada to data symbol 11 listopada to data symbol równie dla naszej Krytej P³ywalni, to symbol, e mamy tylu przyjació³, którzy odpowiedzieli na nasz apel by nieœæ pomoc, by zrobiæ coœ bezinteresownie dla kogoœ taki post, umieszczony przez Mariusza Blazy, inicjatora 24-godzinnego Maratonu P³ywackiego ukaza³ siê na profilu Krytej P³ywalni tu po zakoñczeniu p³ywackich zmagañ. Jastrzębie-Zdrój Wodzisław-Śląski NA WOLNY CZAS 22 listopada I Maraton Zumby, Hala Omega, start godz. 14, wstêp wolny. 26 (godz. 17 i 18.30) i 27 (godz. 16) listopada Zajêcia plastyczne, Dom Zdrojowy. 28 listopada, Kabaret Limo, kino Centrum, godz. 19, bilety 50 z³. Do 28 listopada Wystawa pt. Artysta frasobliwy rzeÿby i drzeworyt Jêdrzeja Wowry, Galeria Epicentrum MOK, godz. 8-20, wstêp wolny. 28 listopada Kabaret Paranienormalni WCK, godz i 20.00, wstêp: 50 z³ 30 listopada Mnozil Brass WCK, godz , wstêp: 140 z³ Żory listopada 3. orski Festiwal Podró y i Nauki OPINIE Miejski Oœrodek Kultury, wstêp wolny Pawłowice 28 listopada IV Paw³owickie Kabareton w programie: Czes³aw Jakubiec, Kabaret , Nowaki Hala Sportowa GOS Imprezy wyjazdowe 23 listopada Spektakl w Gliwickim Teatrze Muzycznym pt. Wiedeñ moich marzeñ z udzia³em Gra yny Brodziñskiej, 70 z³, ( Aktywny Senior, kontakt: ). 6 grudnia Impreza miko³ajkowa spektakl w Gliwickim Teatrze Muzycznym pt. Ma³y ksi¹ ê. Zapraszamy dzieci i doros³ych, 48 z³. ( Aktywny Senior, kontakt: ). 20 grudnia 27 grudnia Œwiêta Bo ego Narodzenia w Zakopanem (zwiedzanie okolic i termy), koszt 860 z³, ( Aktywny Senior, kontakt: ). 31 grudnia Sylwester w Gliwickim Teatrze Muzycznym, w programie arie, duety operetkowe, piosenki znane na ca³ym œwiecie ( Aktywny Senior kontakt: ). 17 stycznia Spektakl taneczny do muzyki zespo³u ABBA i Snu nocy letniej, Gliwicki Teatr Muzyczny, 65 z³ ( Aktywny Senior, kontakt: ). 10 stycznia Wycieczka do fabryki bombek i parku œw. Miko³aja, 100 z³ z obiadem i wejœciówkami oraz w³asnorêcznym malowaniem bombek ( Aktywny Senior, kontakt: ). ORGANIZUJESZ koncert, imprezę kulturalną? DAJ NAM ZNAĆ napisz na Dziękujemy za oddane głosy Kandydaci KW Platforma Obywatelska oraz wybrani radni Rady Miasta Anna Hetman Alina Chojecka Lucyna Maryniak Urszula Sobik Roman Foksowicz

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne Szkolna interwencja profilaktyczna Szkolna interwencja profilaktyczna Program wczesnej interwencji Profilaktyka selektywna Program adresowany do szkół Opracowanie programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2011 r. Druk Nr 9/4 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów zlokalizowanych na terenie miasta Słupska. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo