ZMIANA CZY KONTYNUACJA?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANA CZY KONTYNUACJA?"

Transkrypt

1 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana listopada 2014/21 (110) NAKŁAD: ISSN Nasza Sonda Kogo poprzesz w II turze wyborów prezydenckich? A. Annę Hetman B. Mariana Janeckiego C. W ogóle nie pójdę D. Nie mam zdania JasNet DW U TYG O D N I K INFO R MACYJNY Rewolucja w autobusach 4 Zmiana czy kontynuacja? 5 Jaka jest ta Rada? 7 Górnik drugiej kategorii? 8 Miał dopiero 40 lat 10 A jednak można! 15 "Mój syn zostanie prawnikiem 17 Mała bohaterka 18 Akademicki sen Jastrzębia? 19 Straż Miejska 21 Sport 22 Ogłoszenia 23 II TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH NIERUCHOMOŚCI 49% 42% 8% 1% 30 listopada 2014 STRONY ZMIANA CZY KONTYNUACJA? STRONA 5 20 lat na rynku usług finansowych. Nie przepłacaj za taką samą pożyczkę. Porównaj koszty. Pożyczki na miesiąc do 1000 zł NATYCHMIASTOWA WYPŁATA BEZ OPŁAT WSTĘPNYCH Jastrzębie, ul. Wrzosowa 12a tel , WYMIANA STAREGO ZŁOTA NA NOWE PŁACIMY 80zł ZA GRAM ZŁOTA! Złotnik D.H. KŁOS ul. 1 Maja, Jastrzębie-Zdrój tel Kto zasiądzie w gabinecie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój? Na dowolny cel W zależności od Twoich aktualnych potrzeb i wymagań SKUTECZNE POGOTOWIE FINANSOWE tel

2 2 listopad 2014 publicystyka Materiał sposnorowany O CO TU wiêcej na CHODZI? ŻĄDAMY ZMIAN Tadeusz Motowid³o Jak d³ugo w³aœciciel dzia³ki w centrum miasta mo e robiæ z niej œmietnik? Dopóty, dopóki stra miejska nie zacznie wystawiaæ mandatów. A jak d³ugo w³aœciciel polskiego górnictwa mo e tolerowaæ ruinê bran y? Okazuje siê, e w nieskoñczonoœæ. W³aœciciel jest bezkarny, bo wszystkie s³u by pañstwowe, które mog³yby mu coœ nakazaæ, s¹ na jego smyczy. Dlatego bezkarnie pada górnictwo i coraz czêœciej padaj¹ firmy wspó³pracuj¹ce z nim. Wkrótce ruszy lawina. Bezkarnoœæ w³aœciciela doprowadzi do katastrofy. Przez kilka lat mo na by³o nie podejmowaæ decyzji, poniewa koniunktura na wêgiel dawa³a poczucie spokoju i dostatku. Jeszcze rok temu w Jastrzêbiu-Zdroju pan premier Donald Tusk wspólnie z pani¹ wicepremier El biet¹ Bieñkowsk¹ œpiewali barbórkowe piosenki przy stole pe³nym górników. za w oku siê krêci, jak przypomnê sobie ciep³e s³owa o górnictwie, jego znaczeniu dla Œl¹ska i dla Polski. Tak e s³owa o szacunku dla górniczego trudu by³y piêkne. Jeszcze piêkniej by³o w czasach, kiedy pieni¹dze sypa³y siê na konta spó³ek górniczych. Politycy dumnie prê yli piersi, tak jakby to by³a ich zas³uga. Tabuny dziennikarzy spija³y z ich ust zapewnienia o wspania³ej przysz³oœci górnictwa. W tym roku pewnie wszyscy bêd¹ udawaæ, e Barbórki nie ma. Nikt nie bêdzie chcia³ siê grzaæ w œwietle jupiterów, stroiæ sympatycznych min przed kamerami. Je eli ju ktoœ zauwa y to œwiêto, to tylko po to, aby opowiedzieæ o niezbêdnej restrukturyzacji, efektywnoœci i potrzebie zwiêkszenia wysi³ków. Nasta³ czas pogardy dla górnictwa. Politycy zawsze wychodzili z za³o enia, e jak s¹ sukcesy, to ich zas³uga. Jak s¹ pora ki, to wina górnictwa. Wszyscy liczyliœmy na nowe otwarcie po zmianie na stanowisku premiera. Pani premier Ewa Kopacz dosta³a petycje od przedstawicieli zwi¹zków zawodowych. Oto, czego siê domagaj¹: 1. Natychmiastowego wprowadzenia mechanizmów przeciwdzia³aj¹cych nadmiernemu importowi wêgla spoza Unii Europejskiej, w szczególnoœci z Federacji Rosyjskiej, poprzez wprowadzenie pakietu ustaw dotycz¹cych certyfikacji paliw wprowadzanych do obrotu handlowego i koncesji na obrót wêglem, wprowadzenia kontyngentu importowego, zmiany ustawy Prawo zamówieñ publicznych, a tak e stworzenia sieci certyfikowanych sprzedawców polskiego wêgla. 2. Stworzenia d³ugoterminowej strategii funkcjonowania ca³ego sektora paliwowo-energetycznego zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo energetyczne kraju, opieraj¹cej siê na wêglu, która powinna zawieraæ koncepcjê konsolidacji pañstwowych spó- ³ek zajmuj¹cych siê wydobyciem i sprzeda ¹ wêgla energetycznego, a tak e uporz¹dkowania nadzoru w³aœcicielskiego nad ca³ym sektorem paliwowo-energetycznym, np. poprzez utworzenie Ministerstwa Górnictwa i Energetyki. Obecnie niejednokrotnie mamy do czynienia z brakiem koordynacji dzia³añ pomiêdzy Ministerstwem Gospodarki nadzoruj¹cym górnictwo i Ministerstwem Skarbu Pañstwa nadzoruj¹cym energetykê. 3. Czasowego obni enia wysokoœci b¹dÿ zawieszenia czêœci obci¹ eñ publicznoprawnych spó³ek dotkniêtych kryzysem oraz zmiany systemu tych obci¹ eñ dla polskiego górnictwa uwzglêdniaj¹cej szczególn¹ rolê sektora dla bezpieczeñstwa energetycznego kraju. 4. Zawetowania tzw. drugiego pakietu klimatyczno-energetycznego oraz renegocjacji i zawieszenia przepisów zwi¹zanych z wdra aniem unijnej polityki klimatycznej, a tak e wprowadzenia w³asnej polityki klimatycznej uwzglêdniaj¹cej polskie uwarunkowania spo³eczno-gospodarcze i bezpieczeñstwo energetyczne kraju. 5. Wykorzystania œrodków unijnych z perspektywy finansowej na lata do prac zwi¹zanych z wprowadzeniem innowacyjnych rozwi¹zañ wykorzystuj¹cych wêgiel kamienny (tzw. czyste technologie wêglowe). Na razie aden z tych postulatów nie zosta³ zrealizowany. Zamiast weta w sprawie zaostrzenia pakietu klimatycznego (tak zwanego drugiego pakietu klimatycznego) mamy zgodê na jego zaostrzenie. W dodatku propaganda og³osi³a, e ta zgoda to sukces. O ile na sytuacjê w naszym kraju nie do koñca mamy wp³yw, bo zale y od decyzji polityków, które s¹ podejmowane w dalekiej Warszawie, to ju w Jastrzêbiu jest ca³kiem inaczej. Wyborcy zdecydowali. Znamy nowy sk³ad jastrzêbskiej Rady Miasta. Wiemy te, kto zmierzy siê w II turze wyborów prezydenckich. Mimo e nasz kandydat do tego urzêdu Janusz Buda nie uzyska³ wystarczaj¹cej iloœci g³osów, to jego wynik uznajemy za du y sukces. Zdo³a³ przekonaæ mieszkañców do swojego programu. Poparcie, które uzyska³ ponad 26 proc. wskazuje, e jastrzêbianie obdarzyli go niema³ym zaufaniem. A lewica doœæ znacz¹co zaznaczy³a swoj¹ obecnoœæ w prawicowym mieœcie, za jakie wielu uznaje Jastrzêbie. Tego kapita³u nie mo na zmarnowaæ! Nasz program powinien byæ realizowany i zrobimy wszystko, aby tak siê sta³o, aby nie poszed³ do przys³owiowego lamusa, który pokryje kurz. Do II tury wyborów prezydenckich przesz³a pani Anna Hetman. Otrzyma³a znacz¹ce poparcie mieszkañców, co czyni j¹ wymagaj¹c¹ rywalk¹ w tym starciu. Po raz pierwszy Jastrzêbie ma szansê na rzeczywiste zmiany. Na odsuniêcie dotychczasowego, skostnia³ego uk³adu od w³adzy. Do pokazania obecnemu prezydentowi nie tylko ó³tej, ale czerwonej kartki. Jest to sytuacja, której nie mo emy zmarnowaæ. Po raz pierwszy od wielu lat jest realne wprowadzenie naszego miasta na drogê rozwoju. Mo emy zapocz¹tkowaæ znacz¹ce zmiany. Czy stan¹ siê one faktem, zale y od wyborców. To oni w dniu 30 listopada zdecyduj¹, jak bêdzie. Wybior¹ pomiêdzy kontynuacj¹, a prze³omem. Sojusz Lewicy Demokratycznej ju od dawna jest krytyczny wobec obecnej ekipy rz¹dz¹cej w mieœcie. Nie akceptujemy stanu, w jakim siê ono znajduje. ¹damy zmian. Dlatego SLD i nasz kandydat na prezydenta Janusz Buda popieraj¹ w II turze wyborów prezydenckich pani¹ Annê Hetman. Decyzja ta by³a o tyle ³atwa, e jej program jest bardzo zbli ony do naszego. Mamy te same cele, oczekiwania i plany zwi¹zane z naszym miastem. Tu nie chodzi o wielk¹ politykê, ale o poprawê jakoœci ycia mieszkañców. Chcemy, aby w koñcu odczuli, e w mieœcie coœ zmienia siê na lepsze, e w³adza ws³uchuje siê w ich g³os, e realizuje ich oczekiwania i postulaty. Mo e wtedy uda siê nam przekonaæ m³odych ludzi, aby st¹d nie wyje d ali, aby tutaj zak³adali swoje rodziny i z tym miastem wi¹zali swoje ycie. Chcemy te, eby mieli, gdzie pracowaæ. I nie mamy na myœli tylko górnictwa, ale inne ga³êzie gospodarki, które obecnie u nas le ¹. Tych oczekiwañ nie spe³ni urzêduj¹cy prezydent. Mia³ na to swój czas. Mo na powiedzieæ, e mia³ go nawet nazbyt wiele. Jak go wykorzysta³? Co siê zmieni³o? Ka dy widzi. Lewica nie tylko popiera pani¹ Annê Hetman, ale deklaruje, e bêdzie wspieraæ j¹ w Radzie Miasta. Ju postanowiliœmy o œcis³ej wspó³pracy z ni¹. W jej ramach nasz kandydat na prezydenta Janusz Buda obejmie funkcjê zastêpcy prezydenta miasta i bêdzie mieæ znacz¹cy wp³yw na to, co dzieje siê w Jastrzêbiu, w jakim kierunku zmierza. To nie znaczy, e nie ma pomiêdzy nami ró nic. One zawsze s¹, ale dzisiaj wzbijmy siê ponad nie i znajdÿmy to, co nas ³¹czy. A ³¹czy nas dobro miasta i jego mieszkañców. Mo emy razem wzi¹æ stery w swoje rêce. Wiemy jak to miasto poprowadziæ! W ten sposób otrzymamy mo liwoœæ realizacji swojego programu wyborczego. Chcemy wywi¹zaæ siê ze swoich obietnic, e swoich deklaracji. Bliskie jest nam dobro Jastrzêbia-Zdroju. Dlatego od³ó my na bok rozgrywki polityczne i dzia³ajmy na jego rzecz. Apelujê do mieszkañców, aby pomimo ró nych sympatii politycznych, pomimo animozji i sporów spotkali siê przy urnach 30 listopada i postawili na zmiany. Mo emy realnie decydowaæ o tym, jak bêdzie wygl¹da³o nasze miasto. Mamy si³ê, eby podziêkowaæ dotychczasowej ekipie za jej osi¹gniêcia. Wybierzmy prze³om i zmiany. Zwracam siê do was, aby poprzeæ pani¹ Annê Hetman w walce o urz¹d Prezydenta Miasta. Niech mieszkañcy przemówi¹ silnym g³osem i poka ¹ obecnej w³adzy, czego tak naprawdê oczekuj¹. Doœæ ju podejmowania decyzji za nas. WeŸmy sprawy w swoje rêce i spotkajmy siê przy urnach! Tadeusz Motowid³o Materiał sposnorowany Nową jakość i rozwój miasta tworzymy razem! Kiedy w czerwcu tego roku rozpoczynaliœmy kampaniê informacyjn¹, której celem by³o przybli enie mieszkañcom naszego miasta sylwetki Janusza BUDY nasi rywale polityczni podœmiewali siê z takiego dzia³ania. Przeœmiewali, e to lewica, e za wczeœnie i tym podobne. My wiedzieliœmy, e musimy dotrzeæ do wyborcy osobiœcie, poprowadziæ kampaniê bezpoœredni¹, która przybli y mieszkañcom Jastrzêbia-Zdroju naszego kandydata. Tak¹ kampaniê, która poka e, e œrodowiska lewicowe w mieœcie stawiaj¹ na cz³owieka rozs¹dnego, pracowitego i godnego zaufania, zatroskanego o los drugiego cz³owieka. Wiedzieliœmy, e potrzeba czasu na prezentacjê naszego kandydata, e wyborcy musz¹ mieæ czas na poznanie go i na przyjrzenie siê mu. I tak siê sta³o. Postawiliœmy nacisk na bezpoœredni kontakt z wyborc¹. Sprawa od pocz¹tku nie by³a ³atwa, gdy ju na starcie przypiêt¹ mieliœmy ³atkê postkomuny, pacho³ków Moskwy i tym podobne niedorzecznoœci. Jednak tym razem naszym przeciwnikom politycznym ciê ko by³o wprost obarczyæ tzw. komun¹ naszego kandydata na fotel prezydenta oraz kandydatów do zasiadania w Radzie Miasta. Powód by³ jednoznaczny: 80% kandydatów z naszego ugrupowania nie podlega³o pod lupê IPN-u, gdzie sprawdza siê ich polityczn¹ przesz³oœæ z PRL-em w tle. I to by³ w³aœnie koronny argument dziêki, któremu pokazaliœmy mieszkañcom, e stawiamy na now¹ jakoœæ w mieœcie i chcemy je zmieniaæ. Poza tym jak d³ugo mo - na nowej lewicy przyczepiaæ t¹ sam¹, mocno ju start¹ ³atkê sprzed æwieræ wieku? Gdzie coraz wiêcej m³odych ludzi, którzy z tamtym okresem nie maja nic wspólnego. No chyba, e siê ju nie ma adnych rzeczowych argumentów i tylko pozostaj¹ inwektywy. Dzisiaj po zakoñczonych wyborach je eli mo na tak powiedzieæ, gdy z prac Pañstwowej Komisji Wyborczej wcale nie wynika e takowe siê zakoñczy³y - stwierdzamy jednoznacznie, e za³o enia kampanii zrealizowaliœmy w zasadzie w ca³oœci. Zarówno kandydat na Prezydenta Miasta jak i kandydaci do Rady Miasta wyszli na ulicê i rozmawiali z ludÿmi. Pewnie, e rozmowy by³y ró - ne, w tym te trudne. Trudne to znaczy takie, gdzie bez mo liwoœci obrony zostaliœmy zmieszani z b³otem np. za to e w historii by³a masakra pod Kopalni¹ Wujek. Ale byliœmy na to przygotowani i t³umaczyliœmy, e nie za wszystko my odpowiadamy, e pamiêtaj¹c o przesz³oœci musimy myœleæ o przysz³oœci. Przewa a³y jednak rozmowy merytoryczne z pytaniami typu co i jak chcecie zmieniæ, czy zlikwidujecie targowisko i wiele innych dotycz¹cych codziennego ycia jastrzêbian. Co ciekawe, wbrew wszelkim opiniom do rozmowy w³¹czy³y siê osoby m³ode, które maj¹ œwiadomoœæ koniecznoœci wprowadzania zmian w naszym mieœcie. Pojawia³y siê pytania i w¹tpliwoœci, czy prezydent-historyk, patrz¹cy zbytnio wstecz, sprawdzi³ siê i potrafi pchaæ miasto do przodu, w przysz³oœæ. Nadszed³ dzieñ rozstrzygniêæ, 16 listopada, kiedy mieszkañcy naszego miasta dostali szansê na zmianê w³adz. G³osowaliœmy wszyscy wspólnie razem. Dla Miasta, dla naszej przysz³oœci. Gdy zamkniêto lokale wyborcze zabraliœmy siê do pracy. Tak do pracy. Zaczêliœmy sprz¹taæ miasto, by zostawiæ po sobie porz¹dek bo tak po prostu trzeba. Do póÿnych godzin nocnych nie znaliœmy jednoznacznego wyniku, poniewa ró nice miêdzy kandydatami by³y minimalne i wszystko mog³o siê zdarzyæ. Tu przed godzin¹ 4 rano wszystko by³o ju jasne. W Jastrzêbiu-Zdroju odbêdzie siê druga tura w której nie ma naszego kandydata Janusza BUDY. Szkoda ale takie s¹ wybory, e ktoœ wygrywa a ktoœ przegrywa. Jeszcze tym razem przegraliœmy z przesz³oœci¹ ale bardzo dobry wynik naszego kandydata zdecydowanie daje podstawy do optymizmu. Wielu jastrzêbian stawia na zmiany, stawia na przysz³oœæ. Nie uwa amy, e lewica w Jastrzêbiu-Zdroju przegra³a wybory. Uzyskaliœmy dobry wynik, znacznie lepszy ni poprzednio, wielu wyborców nas popar³o, zmienia siê spojrzenie na nasz¹ opcjê. Nasz kandydat na prezydenta uzyska³ wynik bliski 27% poparcia a kandydaci do Rady Miasta ponad 16% poparcia. To wynik kilka razy lepszy ni w skali kraju. Przekonaliœmy spor¹ iloœæ Mieszkañców do naszego pomys³u na now¹ jakoœæ i rozwój miasta. Co najwa niejsze uzyskaliœmy powy sze wyniki prowadz¹c pozytywn¹ kampaniê, stawiaj¹c na nasz program, na kompetentnych kandydatów. Oczywiœcie wszystkim wygranym serdecznie gratulujemy. Wynik z I tury wskazuje, e mieszkañcy otrzymaj¹ szansê wyboru miêdzy zmianami, jakie niew¹tpliwe proponuje pani Hetman, a pozostaniem przy obecnym modelu zarz¹dzania miastem, przy jego obecnym stanie. Czy ten stan Wam odpowiada? Zdecydujecie przy urnach. Na razie wiêkszoœæ opowiada siê za zmianami. Ja opowiadam siê za zmianami. Wy te postawcie na zmiany. Uwa am, e s¹ one niezbêdne, by Jastrzêbie- Zdrój obudzi³o siê z letargu i zaczê³o rozwijaæ. By m³odzi ludzie przekonali siê, e warto w tym mieœcie pozostaæ i budowaæ swoj¹ przysz³oœæ. By postawiæ na Jastrzêbie- Zdrój. Wierzê, e jest to mo liwe poniewa wiêkszoœæ wyborców 16 listopada g³osuj¹c na mnie i pani¹ Hetman wybra³a szansê dla miasta. Szansê, która jest w zmianach. Zawarliœmy porozumienie z Ann¹ Hetman. Nie usuwa ono ró nic miêdzy naszymi ugrupowaniami ale wybiera dobro miasta i jego mieszkañców ponad podzia³ami. Wierzê, e porozumienie odsunie polityczne ró nice na rzecz Jastrzêbia-Zdroju. I wierzê, e wiêkszoœæ wyborców post¹pi tak samo. Odda swój g³os dla Jastrzêbia-Zdroju. Dziêkujê wszystkim za oddanie g³osu na moj¹ osobê oraz na naszych kandydatów do Rady Miasta. Bêdziemy pracowaæ przez nadchodz¹ce cztery lata mocno, by ZMIENIÆ Nasze Miasto! Janusz Buda.

3 informacje listopad Oficjalne wyniki wyborów prezydenckich Marian Janecki oraz Anna Hetman zmierz¹ siê w drugiej turze wyborów, która odbêdzie siê 30 listopada. Miejska Komisja Wyborcza poda³a oficjalne wyniki g³osowania na Prezydenta Miasta. Razem dla przyszłości Marian Janecki % / g³osów Anna Hetman % / 8757 g³osów Janusz Buda % / 7663 g³osów S³awomir mudziñski - 9.7% / 2887 g³osów Oficjalne wyniki - Rada Miasta Podajemy oficjalne wyniki wyborów samorz¹dowych w Jastrzêbiu-Zdroju. W naszym mieœcie wygra³o Prawo i Sprawiedliwoœæ z wynikiem 31,50% (8745 g³osów) przed Jastrzêbsk¹ Wspólnot¹ z wynikiem 23,59% (6549 g³osów) i Platform¹ Obywatelsk¹ 20,84% (5858 g³osów). Czwarty wynik w mieœcie uzyska³ Sojusz Lewicy Demokratycznej z wynikiem 16,62% (4614 g³osów). Te cztery ugrupowania wprowadz¹ swoich radnych do Rady Miasta. Porozumienie NPW Nowa Prawica otrzyma³o 5,23% (1452 g³osy), a Ruch Autonomii Œl¹ska 2,23% (620 g³osów). W nowej Radzie Prawo i Sprawiedliwoœæ bêdzie mia³o 9 radnych: ukasz Kasza g³osów, Stefan WoŸniak g³osów, Norbert Ma³olepszy g³osów, Tadeusz S³awik g³osy, Miros³aw Kolb g³osów, Piotr Szereda g³osów, Andrzej Matusiak g³osów, Miros³aw Lêga g³osów, Szymon Klimczak g³osów. Jastrzêbska Wspólnota 6 radnych: Anna Toborowicz g³osów, Bernadeta Magiera g³osów, Tadeusz Markiewicz g³osów, Tadeusz Gorgol g³osów, Damian Ga³uszka g³osów, Iwona Rosiñska g³osów. Platforma Obywatelska 5 radnych: Urszula Sobik g³osów, Alina Chojecka g³osów, Roman Foksowicz g³osów, Anna Hetman g³osów, Lucyna Maryniak g³osów. Sojusz Lewicy Demokratycznej Lewica Razem 3 rad-nych: Ryszard Piechoczek g³osów, El bieta Siwiec g³osów, Janusz Buda g³osy. 20 mln na bezpłatne przejazdy? 16 listopada 2014 dokonaliœmy rzeczy wielkiej pisz¹ sygnatariusze dokumentu, który w czwartek, 20 listopada, podpisali Anna Hetman i Janusz Buda. Deklaracja wspó³pracy, bo tak¹ nazwê nosi oficjalnie pismo, przekonuj¹, e wiêkszoœæ wyborców zdecydowanie opowiedzia³a siê za zmian¹ na stanowisku prezydenta Jastrzêbia-Zdroju. Wspólnie uwierzyliœmy, e mo emy zmieniæ nasze miasto podkreœlaj¹. Jednak jeœli ktoœ uwa a, e deklaracja obraca siê tylko w sferze symboli i ogólnych stwierdzeñ, jest Zwalniają pracowników 483 pracowników Jastrzêbskich Zak³adów Remontowych zostanie zwolnionych. S¹ to dotychczasowi pracownicy zak³adu górniczego, który zostaje zlikwidowany. Zwolnienia bêd¹ odbywaæ siê grupowo w miesi¹cach styczeñ-kwiecieñ 2015 r. Ich powodem jest likwidacja ca³ego pionu górniczego w JZR. W tym wypadku ma tu zastosowanie Ustawa o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników. Osoby otrzymuj¹ce wypowiedzenia dostan¹ 14. pensjê za 2014 r. oraz przys³uguj¹c¹ im odprawê. Zwolnionych zachêcamy do sk³adania aplikacji do firmy Szkolenia i pierwszy w regionie od 1 roku życia również w weekendy W ŻŁOBKU/ KLUBIE MALUCHA OFERUJEMY: Opiekę abonamentową i godzinową. Zajęcia wg pedagogiki Montessori POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU" Zajęcia rytmiczno-muzyczne. Ceramika, zabawy logopedyczne, bajkoterapia. Fot. ukasz Parylak w b³êdzie. Czwartkowe porozumienie bowiem to tak e wa na decyzja o charakterze personalnym. Konkretnie dotycz¹ca Janusza Budy, który we wspomnianym dokumencie tytu³owany jest Zastêpc¹ Prezydenta Miasta. Z kronikarskiego obowi¹zku nale y odnotowaæ, e dzieñ wczeœniej, 19 listopada, odby³a siê konferencja prasowa, na której Anna Hetman stwierdzi³a, e dotychczasowy styl zarz¹dzania miastem nie sprawdzi³ siê, co potwierdzili w g³osowaniu wyborcy. Górnictwo. Wprawdzie nie otrzymuj¹ oni automatycznie gwarancji pracy, ale poszczególne kopalnie s¹ zainteresowane zatrudnieniem ca³ych brygad - mówi³a rzecznik Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej Katarzyna Jab³oñska-Bajer. S³awomir Koz³owski, przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoœæ JSW, krytycznie odniós³ siê do planowanych zwolnieñ. Na czwartkowej (13 listopada) konferencji prasowej mówi³ m.in. Prawie 500 osobom grozi zwolnienie. Musimy zrobiæ wszystko, aby nie dopuœciæ do dalszych tego typu sytuacji. S¹ one dowodem na to, e stan JSW jest bardzo z³y. Jastrzębie-Zdrój ul. Północna 30 (nad Blue Horse, wejście do strony Katowickiej) tel Postulat bezp³atnej komunikacji urasta powoli do rangi wyborczego zaklêcia. Nagle wszyscy mowa nie tylko o kandydatach do schedy po obecnej Radzie Miasta czy fotela prezydenckiego stali siê specjalistami od spraw miejskiego transportu, sposobów jego finansowania czy rozwi¹zañ organizacyjnych. Zatem pora na kolejny g³os w tej ogólnomiejskiej debacie. Co o bezp³atnej komunikacji myœli Benedykt Lanuszny, dyrektor biura Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunikacyjnego? Jastrzêbie-Zdrój dop³aca do komunikacji rocznie 12 mln z³otych. Gdyby na terenie MZK wprowadziæ bezp³atne przejazdy, kwota ta wzros³aby w samym Jastrzêbiu do ponad 20 mln z³otych i to rok w rok. Wtedy koszty tzw. 'bezp³atnej komunikacji' ponieœliby wszyscy, nie tylko osoby z niej korzystaj¹ce, bo przecie ka da gmina musia³aby znaleÿæ brakuj¹ce pieni¹dze. By³by to spory problem dla ka dego cz³onka MZK, bo oznacza³oby to ciêcia w bud etach kosztem innych zadañ. Bezp³atna komunikacja oznacza tak e koniecznoœæ zwrotu kilkunastu milionów z³otych unijnej dotacji czytamy na stronie jastrzêbskiego magistratu. NAJWIĘKSZY SALON MEBLOWY W MIEŚCIE BARDZO BOGATY WYBÓR MEBLI TAPICEROWANYCH REWELACYJNE CENY WYPRZEDAŻ DO -50% SALONY MEBLOWE Fot. ukasz Parylak W Klubie Odkrywanie Talentów oferujemy: Zajęcia dla dzieci wg pedagogiki Montessori. Język angielski. Szkołę dla rodziców i wychowawców. Warsztaty dla dzieci i dorosłych: PIPI - zajęcia muzyczno-ruchowe Joga, zdrowe gotowanie, ceramika, decoupage, lcowanie, sutasz-biżuteria. Jastrzębie-Zdrój, ul.graniczna 1, tel Wodzisław Śląski, ul.łużycka 1, tel

4 4 listopad 2014 publicystyka Przejazdy bez biletów papierowych. Świetlne tablice na przystankach informujące o tym, za ile minut podjedzie autobus, na który czekamy lub ile wynosi opóźnienie. Kamery dbające o bezpieczeństwo pasażerów. System potrafiący zlokalizować autobus, a nawet to, gdzie i o której godzinie jechaliśmy. To nie jakieś science fiction, ale rzeczywistość, która zaistnieje już od stycznia 2015 roku. W jastrzębskiej komunikacji szykuje się wielka rewolucja. Jej propagatorzy zapewniają, że będzie lepiej, ale czy tak naprawdę wszyscy będą zachwyceni z nowych rozwiązań? Rewolucja w autobusach Nied³ugo ju czasy, kiedy pasa er wchodzi³ do autobusu z papierowym biletem odejd¹ w przesz³oœæ. Miêdzygminny Zwi¹zek Komunikacyjny z siedzib¹ w Jastrzêbiu-Zdroju wprowadza prawdziw¹ rewolucjê. Pierwsza jej ods³ona zaplanowana jest na styczeñ 2015 roku. Pasa erowie bêd¹ mieli wówczas do wyboru kilka sposobów zap³aty za jazdê autobusami MZK. Bêdzie mo na zakupiæ bilet okresowy, na przyk³ad na miesi¹c, czy wybran¹ liniê. Bêdzie on wygl¹da³ jak typowa karta bankomatowa. Po wejœciu do pojazdu nale y zbli yæ j¹ do specjalnego czytnika. Jest to wa ne, poniewa bez tego pasa er bêdzie potraktowany jakby jecha³ na gapê. Oczywiœcie na pocz¹tku stosowania nowych zasad MZK bêdzie indywidualnie podchodzi³o do ró nego rodzaju reklamacji, czy osób zapominalskich. Otrzymaj¹ oni czas na dostosowanie siê do tych rozwi¹zañ - zapewnia Benedykt Lanuszny, dyrektor w Biurze Zwi¹zku MZK. Co jednak, jeœli osoba chc¹ca skorzystaæ z us³ug komunikacji publicznej nie bêdzie mia³a ochoty kupowaæ biletu miesiêcznego i z tego rodzaju transportu korzysta sporadycznie? Nie ma problemu. Proponujemy zakup innej karty, tak zwanej ele- ktronicznej portmonetki. Jej koszt to 10 z³. Oczywiœcie mo na j¹ do³adowywaæ w punktach handlowych, na przyk³ad kioskach wyjaœnia dyrektor. A jak bêdzie technicznie wygl¹da³o kasowanie takiego biletu? W MZK instruuj¹, e przy wejœciu do autobusu nale y zbli yæ kartê do specjalnego czytnika. Ale uwaga! To jeszcze nie koniec. Czynnoœæ t¹ nale y powtórzyæ przy wyjœciu. Jeœli nie zostanie to zrobione wówczas system skasuje maksymaln¹ taryfê, jaka obowi¹zuje w MZK. A wiadomo, e inaczej p³aci siê za jazdê do 10 min., do 20 min. i powy ej 20 min. Powtórne przy³o enie karty umo liwia odczytanie faktycznego czasu podró y. A co z ulgami? Przed zbli eniem karty do czytnika nale y nacisn¹æ przycisk z liter¹ U, jak ulga. W ten sposób system potr¹ci nam koszt przejazdu zmniejszony o ulgê. Jeœli pasa er zapomni wcisn¹æ tej literki, wówczas zap³aci, za bilet normalny. I to jest ta niedogodnoœæ. Czy bilety papierowe odejd¹ w przesz³oœæ? Dyrektor Lanuszny mówi, e do koñca czerwca 2015 r. bêdzie je jeszcze mo na kupiæ w dotychczasowych miejscach i bêd¹ honorowane na równi z kartami ele- Fot. ukasz Parylak ktronicznymi. Po tym terminie bêdzie je mo na zakupiæ wy³¹cznie u kierowcy. Ale uwaga! Wówczas pasa er bêdzie nara ony na zakup najdro szego biletu i bêdzie to dla niego nieop³acalne. U ytkownikom komunikacji masowej pozostaje wiêc wdro enie do nowego systemu. Nie maj¹ adnego wyboru. MZK przekonuje, e na pocz¹tku mo e to byæ trochê k³opotliwe, ale z czasem dla ka dego stanie siê to rutyn¹. Czy na pewno? Czas poka e. Na pociechê maj¹ oni zapewnienie, e bilety-karty elektroniczne bêd¹ mogli kupiæ w 140 punktach na terenie ca³ego miasta i tam te je do³adowaæ oraz sprawdziæ stan (ile œrodków zosta³o). Poza tym w samym autobusie po wciœniêciu na czytniku kart litery I tak e wyœwietli siê taka wiadomoœæ. Jakie jeszcze nowoœci czekaj¹ u ytkowników autobusów miejskich? Ju teraz widaæ, e na przystankach zosta³y zamontowane stela e, na których maj¹ byæ zamontowane tablice elektroniczne. Co bêdzie mo na na nich zobaczyæ? Dyrektor Benedykt Lanuszny mówi, e na pocz¹tek wyœwietli siê aktualna godzina. Z czasem dojd¹ kolejne informacje. Podró ny bêdzie wiedzia³ za ile minut podjedzie linia, na któr¹ czeka, ile ma opóÿnienia. To jednak wymaga zamontowania we wszystkich autobusach JPS. Dlatego na pocz¹tek wystartujemy z podstawowymi danymi takimi jak bie ¹ca informacja na dolnym pasku tablicy czy te godzina wyjaœnia. Pozostaje mieæ nadziejê, e pomys³owoœæ ró nej maœci wandali nie bêdzie mia³a wp³ywu na funkcjonowanie tych tablic i nie przyczyni¹ siê oni do ich trwa³ego zniszczenia. A warto dodaæ, e te wszystkie unowoczeœnienia to nie s¹ tanie zabawki. W sumie ca³y projekt kosztowa³ MZK 14 mln 700 tys. z³. Z tego 85 proc. pochodzi z Unii Europejskiej. Osoby korzystaj¹ce z publicznej komunikacji œwiadczonej przez MZK narzekaj¹ na wysokie ceny biletów. Nie mog¹ zrozumieæ, dlaczego przejechanie jednego czy dwóch przystanków kosztuje 2,40 z³? Benedykt Lanuszny ma dla nich pewn¹ propozycjê. Wprawdzie jej szczegó³y s¹ jeszcze dogrywane, ale mówi, e MZK myœli o wprowadzeniu biletu za 1 z³. Mo na by przejechaæ na nim 1-3 przystanków. Byæ mo e to zachêci³oby ludzi do korzystania z komuni- kacji miejskiej, a przy tym nie nara a³oby ich na niema³e przecie koszty? MZK zrówna³ od 1 stycznia przysz³ego roku wiek kobiet i mê czyzn 65 lat, uprawniaj¹cy do 50 proc. ulg na przejazdy komunikacj¹ MZK. Dotychczas kobiety mia³y taki przywilej w wieku 60 lat. Czy nowe zmiany przypadn¹ do gustu pasa erom? Ci m³odsi pewnie nie bêd¹ mieæ problemów z przyzwyczajeniem siê do nich. Co jednak ze starszymi? Wprawdzie od 70 roku ycia zyskuje siê uprawnienie do darmowej komunikacji, ale mimo to 50 i 60-latkowie stan¹ przed zadaniem opanowania nowych zasad. Dyrektor Lanuszny zapewnia, e MZK zadba o odpowiedni instrukta i na pocz¹tku dzia³alnoœci nowego systemu nie bêdzie tak rygorystycznie podchodzi³o do ewentualnych b³êdów, jednak nie zmienia to faktu, e prêdzej czy póÿniej trzeba bêdzie opanowaæ nowe zasady. W MZK przekonuj¹, e warto podj¹æ ten trud, e nowe oznacza równie lepsze i ka dy, prêdzej czy póÿniej siê tym przekona. Czas zrobi swoje i stare przyzwyczajenia pójd¹ w niepamiêæ mówi optymistycznie dyrektor Benedykt Lanuszny. Katarzyna Barczyñska

5 publicystyka listopad Zmiana czy kontynuacja? O tym zdecydują wyborcy w Jastrzębiu przy urnach w II-giej turze, gdzie wybiorą prezydenta swojego miasta. Czeka ich dogrywka pomiędzy Marianem Janeckim (Jastrzębska Wspólnota) i Anną Hetman (Platforma Obywatelska). Co mieszkańcy wybiorą? Zmiany, których wielu z nich się domaga? A może będzie im odpowiadać, to co mają dotychczas? Różnica głosów pomiędzy rywalami jest niewielka i wszystko jest możliwe. Na pewno II tura będzie ciekawa również ze względu na to, jak zachowają się wyborcy kandydata lewicy oraz niezależnego. Oni również zdobyli niemałe poparcie. Tutaj może liczyć się każdy głos, który może przechylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron. Jastrzębian czeka pełna emocji niedziela (30 listopada). I turê wyborów prezydenckich w Jastrzêbiu-Zdroju wygra³ dot¹d urzêduj¹cy prezydent Marian Janecki. Dla wielu urzêduj¹cy prezydent jest bardziej znany, a tak e ma wiêcej atrybutów, czyni¹cych jego kandydaturê bardziej atrakcyjn¹ na starcie wyborczych zmagañ. No chyba, e tak zalaz³ wyborcom za skórê, e maj¹ go wyraÿnie doœæ. Podobno œrodowisko Mariana Janeckiego zak³ada³o zwyciêstwo ju w pierwszej turze, co jak widaæ, okaza³o siê zbyt daleko id¹cym przekonaniem. Nadzieja ta by³a z pewnoœci¹ wsparta tym, e prezydent zapewni³ sobie poparcie PiS, które jak wiadomo, ma doœæ siln¹ pozycjê w mieœcie. Jednak wynik 34 proc. g³osów, jakie uzyska³, zdaniem niektórych komentatorów, jest wynikiem raczej umiarkowanym, jak na dwa tak powa ne ugrupowania, które dot¹d sprawowa³y w³adzê. Spotyka siê opinie, e wyborcy pokazali prezydentowi oraz jego ekipie ó³t¹ kartkê. Czy zmieni siê na czerwon¹, poka e II tura wyborów. Powa nym ostrze eniem jest to, e Janecki nie uzyska³ nawet mandatu radnego, chocia by³ u samej góry swojej listy wyborczej. To samo zreszt¹ jego zastêpca Krzysztof Baradziej. Zadziwiaj¹co jego kampania wyborcza, w ocenie niektórych obserwatorów, by³a doœæ skromna. Ograniczy³ siê tylko do konwencji, przeprowadzonej w œcis³ym gronie jego zwolenników, których i tak nie trzeba by³o przekonywaæ, oraz do prezentacji swego wizerunku na banerach i miejskich autobusach. Byæ mo e uzna³, e jego pozycja w mieœcie jest wystarczaj¹co silna, a jego dokonania ostatniego czterolecia s¹ mocnym argumentem, przemawiaj¹cym za nim i nie bra³ pod uwagê, e ktoœ mo e mieæ zdanie odmienne. Byæ mo e to by³o powodem, e prezydent nie uzna³ za potrzebne spotykaæ siê z wyborcami, prowadziæ z nim rozmów i przekonywaæ personalnie do swojej osoby. Czy oznacza to zlekcewa enie wyborców? Z pewnoœci¹ niektórzy tak to odebrali. Anna Hetman, kandydatka Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta ju teraz mo e mówiæ o du- ym sukcesie. Osi¹gnê³a wynik niewiele gorszy od swego rywala (zaledwie mniej ni 5 proc.) i wywalczy- ³a sobie udzia³ w II turze. To czyni j¹ wymagaj¹c¹ i trudn¹ konkurentk¹ do tego urzêdu. Jej wynik jest zaskakuj¹cy, bior¹c pod uwagê, e wynik samej Platformy w wyborach do Rady Miasta jest raczej skromny (ona sama, odmiennie od Janeckiego, uzyska³a mandat radnego). Hetman postawi³a na nowoczesn¹ kampaniê wyborcz¹. Organizowa³a konferencje prasowe, na których prezentowa³a swój program wyborczy. Spotyka³a siê z wyborcami i nie ba³a siê z nimi dyskutowaæ. Bra³a czynny udzia³ w debacie internetowej. Mimo e popiera j¹ rz¹dz¹ca w Polsce Platforma Obywatelska, która ostatnio nie cieszy siê dobrymi notowaniami, to jej samej w Jastrzêbiu uda³o siê zrobiæ dobry wynik wyborczy. Potrafi³a w mieœcie, które przez wielu uwa ane jest za bastion konkurencyjnego PiS, przekonaæ mieszkañców do swojej osoby. Ludzie, którzy j¹ poparli opowiadaj¹ siê za zmianami i odsuniêciem obecnej ekipy od w³adzy. Z jej osob¹ wi¹ ¹ nadziejê na prze³om, który od dawna oczekiwany jest przez wielu w mieœcie. Jeszcze bardziej zaskakuj¹cy jest bardzo dobry wynik kandydata lewicy Janusza Budy, który zdoby³ prawie 26 proc. g³osów. Jest to spora liczba g³osów i to w mieœcie, które nie jest raczej znane ze swoich lewicowych sympatii. Trzeba przyznaæ, e kampania Janusza Budy prowadzona by³a z du ym rozmachem i by- ³a najbardziej widoczna. Mo na by³o zauwa yæ, e kandydat i jego sztab podjêli du y wysi³ek o zdobycie sympatii wyborców, mimo stosunkowo niewielkiego poparcia przez nich SLD. Kandydat stawia³ nie tylko na plakaty, ale równie na bezpoœredni kontakt z wyborcami, na osobiste rozmowy. Spotyka³ siê z nimi na ulicy, a tak e prowadzi³ o ywione dyskusje internetowe. Stara³ siê równie merytorycznie przedstawiæ swój program wyborczy. Jastrzêbianie mogli zapoznaæ siê z nim, czytaj¹c specjalnie skierowane do nich Kto zasiądzie w gabinecie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój? artyku³y. Janusz Buda wykorzystywa³ nowoczesne zdobycze techniki, aby kontaktowaæ siê z wyborcami. Tak e jego osobisty profil na popularnym portalu spo³ecznoœciowym sta³ siê szerok¹ platform¹ wymiany myœli. Janusz Buda zaprezentowa³ nowoczesne, przyjazne dla wyborców, oblicze lewicy. Kampania wyborcza bezsprzecznie by³a dla niego wyzwaniem i mimo tego, e nie dosta³ siê do II tury, to jego wynik mówi o naprawdê du ym sukcesie. Oprócz tego wyborcy obdarzyli go zaufaniem i równie jak Hetman zdoby³ mandat radnego. W jastrzêbskich wyborach swoj¹ obecnoœæ wyraÿnie zaznaczy³ kandydat niezale ny S³awomir mudziñski z Niezale nego Porozumienia Wyborców. Zdoby³ ok. 10 proc. g³osów, co jak na osobê która prowadzi³a kampaniê wyborcz¹ w bardzo ograniczonym zakresie, jest ca³kiem niez³ym wynikiem. Mo na powiedzieæ, e na tle innych kandydatów, którzy startowali na przestrzeni lat w wyborach samorz¹dowych, wypad³ ca³kiem dobrze. Jego ugrupowanie nie korzysta³o z zaplecza politycznego znanych i okrzep³ych partii politycznych oraz ich materialnych zasobów. Jednoczy³o w sobie ludzi, którzy opowiadaj¹ siê za zmianami w mieœcie i odsuniêciem starego uk³adu rz¹dz¹cego. Wynik tego kandydata wskazuje, e NPW oraz Niezale na Inicjatywa Mieszkañców maj¹ w sobie potencja³ i jeszcze nie powiedzieli ostatniego s³owa. Byæ mo e te organizacje s¹ zal¹ kiem oddolnych ruchów spo³ecznych, które chc¹ mieæ jak najwiêkszy Fot. UM Jastrzêbie-Zdrój wp³yw na to, co dzieje siê w ich mieœcie, okolicy. Z pewnoœci¹ tego typu projekty pobudzaj¹ aktywnoœæ obywatelsk¹ i coraz bardziej przedzieraj¹ siê do œwiadomoœci wyborców. Dowodem na to jest ca³kiem przyzwoity wynik kandydata NPW. Nie jest on jednak na tyle wystarczaj¹cy, aby znaleÿæ siê w drugiej turze. Nikt te z tego ugrupowania nie dosta³ siê do Rady Miasta. Nie pomóg³ w tym (a mo e nawet przeszkodzi³) ró nie postrzegany alians z kontrowersyjn¹ Now¹ Prawic¹ Janusza Korwin-Mikke. I tura wyborów prezydenckich wyraÿnie wskaza³a, e wiêkszoœæ wyborców opowiedzia³a siê za zmianami w mieœcie, i e nie zgadza siê z obecn¹ sytuacj¹. Wielu przy tym odsunê³o na bok sympatie i uprzedzenia partyjne. Obecny prezydent i jego zastêpcy nie zostali nawet wybrani do Rady Miasta. Druga ods³ona jastrzêbskich wyborów prezydenckich bêdzie wiêc wyborem pomiêdzy kontynuacj¹ obecnej formy sprawowania w³adzy z jej sukcesami i niepowodzeniami, a czymœ nowym, poci¹gaj¹cym za sob¹ zmiany w stylu rz¹dzenia i podejœciu do rozwi¹zywania problemów. Która opcja zwyciê y? Czy wyborcy zadowol¹ siê obecnym stanem rzeczy i pozwol¹ na dalsze jego trwanie przez najbli - sze 4 lata? Czy przewa y g³os krytyki i niezadowolonych, domagaj¹cych siê szybkich zmian oraz poprawy sytuacji miasta i jego mieszkañców? A lista zarzutów jest ca³kiem spora. Dla wielu t³umaczenie niepowodzeñ ju nie wystarcza. Oczekuj¹ rzeczywistego rozwi¹zywania problemów. Ju 30 listopada oka e siê, czy jastrzêbianie bêd¹ mieli chêæ i si³ê zmieniæ istniej¹cy od lat uk³ad? Czy uwierz¹ w to, e zmiany s¹ mo liwe, a politycy to nie osoby, przyspawane do swoich foteli i apana y? A mo e jednak (jak zwykle) zag³osuj¹ na to, co maj¹? Akceptuj¹ to i po co siêgaæ po nowe. Byæ mo e dojd¹ do przekonania, e lepiej nie decydowaæ siê na zmiany, bo s¹ one zawsze jak¹œ niewiadom¹. W niedzielê, 30 listopada, nast¹pi starcie tych dwóch spojrzeñ na Jastrzêbie. O tym, jaki bêdzie wynik tej konfrontacji zadecyduj¹ równie wyborcy kandydata lewicy i niezale nego. I oczywiœcie niezdecydowani. Komu przeka ¹ swoje g³osy, któremu kandydatowi uda siê jeszcze przeci¹gn¹æ wyborców na swoj¹ stronê? Czy zwolennicy zmian wzbij¹ siê ponad sympatie partyjne i razem zag³osuj¹ za tymi zmianami? Czy pozostan¹ przy obecnym porz¹dku lub po prostu w domu. To oni zdecyduj¹, w jakim kierunku pójdzie nasze miasto w ci¹gu najbli szych kliku lat. A to g³ównie zale y od osoby zajmuj¹cej stanowisko prezydenta miasta. A wiêc zmiany czy kontynuacja? Katarzyna Barczyñska TYLKO U MNIE Z TĄ REKLAMĄ DODATKOWY BONUS 2 ZŁ W PROMOCJI KURS GRATIS ZOSTAŃ MOIM KLIENTEM UZYSKASZ DARMOWE PRZEJAZDY ZADZWOŃ I SPRAWDŹ TAXI KREDYTY KILKA BANKÓW do wyboru! - GOTÓWKOWE - KONSOLIDACYJNE - SAMOCHODOWE - ZABEZPIECZONE HIPOTEKĄ HIT!!! Najtańsza skandynawska pożyczka na rynku do 3000 zł! KONSOLIDACJA CHWILÓWEK NOWE UWAGA! NOWE dla każdego klienta TAŃSZE POŻYCZKI! ZABIERZ TYLKO: DOWÓD i NUMER KONTA CHWILÓWKI BARDZO DUŻY WYBÓR UWAGA!!! Na oświadczenie Bez górnej granicy wieku Również dla niepracujących!!! od 200 zł do 10 tys. zł do 15 tys. zł do 20 tys. zł do 30 tys. zł do 48 miesięcy Decyzja 5-15 minut też dla osób z zajęciami Wysoka przyznawalność! PIERWSZE POŻYCZKI CAŁKIEM ZA DARMO - ILE DOSTAJESZ TYLE ODDAJESZ!!! "Finez" ul. Arki Bożka 14 c STARY TARG Partner Ogólnopolskiej Sieci biur Kredytowych WYBIERZ BEZPIECZNĄ FIRMĘ PN-PT: 8-17

6 6 listopad 2014 informacje Dla Niepodległej Rozkradają DGP W pi¹tek (7 listopada) oddano do u ytku II etap Drogi G³ównej Po³udniowej, a wiêc zakoñczono sztandarow¹, miejsk¹ inwestycjê. Mieszkañcy powiadomili nasz¹ redakcjê o jej dewastacji. Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy w czasie spaceru odkry³em, e siatka zabezpieczaj¹ca zwierzêta przed wtargniêciem na drogê zosta³ zniszczona i skradziona. Z³odzieje nie pogardzili tak e s³upkami. O wszystkim powiadomi³em odpowiednie Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci w Jastrzêbiu- Zdroju mia³y kilka ods³on. W tym roku nowoœci¹ by³o zorganizowanie Marszu Niepodleg³oœci, którego inicjatorem by³ Spo³eczny Komitet Budowy Pomnika Obroñców Ziemi Jastrzêbskiej i Obchodów Wrzeœnia 1939 roku w Jastrzêbiu-Zdroju oraz Jastrzêbska Jednostka Strzelecka Strzelec. Trasa marszu prowadzi³a ulicami: Mazowieck¹ al. Pi³sudskiego 11Listopada 1 Maja. Chcieliœmy w ten sposób zademonstrowaæ swój patriotyzm i zachêciæ m³ode pokolenie do kultywowania tradycyjnych wartoœci. Cieszy to, e tak wielu z nich wziê³o udzia³ w naszym marszu. Widaæ, e m³odzie nie jest obojêtna na sprawy Polski. Podkreœlamy, e nasz marsz jest apolityczny i skierowany do ka dego, któremu sprawy kraju s¹ bliskie. Postaramy siê w przysz³ym roku równie stworzyæ mieszkañcom mo liwoœæ wspólnego maszerowania dla Niepodleg³ej - mówi³ Andrzej Kamiñski, organizator przedsiêwziêcia. Marsz odby³ siê w atmosferze powagi, nale nej temu œwiêtu. Jego uczestnicy s³uchali pieœni patriotycznych oraz przypominali sobie wydarzenia z historii Jastrzêbia. Nale y podkreœliæ, e by³o to przedsiêwziêcie zorganizowane oddolnymi si³ami spo³ecznymi, bez pomocy czynnika oficjalnego. 11 listopada odby³y siê równie uroczystoœci oficjalne. Z³o ono kwiaty przed pomnikiem w so³ectwie Bzie. Odprawiono mszê œw. w koœciele na górce. Zorganizowano dwa koncerty Chóru Miejskiego i w klimacie Polski miêdzywojennej pt. Lata 20., lata 30. s³u by i czekam na efekty dzia³ania - oburza³ siê mieszkaniec osiedla Zofiówka. Podinspektor Bronis³aw Wójcik, naczelnik Wydzia³u Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jastrzêbiu- Zdroju, potwierdzi³ fakt, e do tutejszej Komendy wp³ynê³o (10 listopada) zg³oszenie o dewastacji DGP. Policjanci podjêli dzia³ania maj¹ce doprowadziæ do ujêcia sprawców - powiedzia³. "Cud na Zofiówce Tego widoku nie sposób opisaæ s³owami. Kandydaci na radnych, reprezentuj¹cy wszystkie opcje polityczne, od Sojuszu Lewicy Demokratycznej po Wspólnotê Samorz¹dow¹, pose³ na Sejm RP, urzêduj¹cy prezydent, jego zastêpca, magistraccy urzêdnicy... Jednym zdaniem podobnego porozumienia ponad podzia³ami w Jastrzêbiu-Zdroju jeszcze nie by³o. A to wszystko, ten cudowny konsensus, dziêki... odbiorowi technicznemu nowego (i w zasadzie jedynego) obiektu sportowego na osiedlu Zofiówka. Dantejskie sceny małżeńskie Awantura ma³ eñska, o której mowa poni ej, mia³a dramatyczny przebieg. W po³owie listopada mundurowi interweniowali w jednym z mieszkañ na osiedlu Morcinka w Jastrzêbiu-Zdroju. Powodem zg³oszenia okaza³a siê awantura pomiêdzy by³ymi ma³ onkami, podczas której 54-latek pobi³ by³¹ partnerkê czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Jastrzêbiu- Zdroju. Ale na tym nie koniec dantejskich scen, bo mê - czyzna zamkn¹³ swoj¹ ofiarê w mieszkaniu i przemoc¹ próbowa³ zmusiæ do za ycia tabletek oraz napisania lis- W czwartek, 13 listopada, oddano do u ytku wielofunkcyjne boisko. I choæ deklaracje, e taki obiekt powstanie na rogatkach miasta, pojawia³y siê ju 20 lat temu, dopiero teraz wspólnym wysi³kiem wielu ludzi dobrej woli ambitny cel pomys³odawców inwestycji zosta³ osi¹gniêty. Ale zanim p³yt¹ boiska zaczêli niepodzielnie rz¹dziæ mieszkañcy, swoje umiejêtnoœci pi³karskie zaprezentowali lokalni politycy, udowadniaj¹c raz jeszcze, e planowanie strategii politycznych, œledzenie sonda y czy miejsce na liœcie wyborczej to tylko czêœæ i to nie ta najwa niejsza ich ycia. Koszt budowy obiektu to 1,1 mln z³otych. tu po egnalnego. Jastrzêbianka dozna³a ogólnych st³uczeñ cia³a. Na szczêœcie oby³o siê bez hospitalizacji. Agresywny mê czyzna zosta³ zatrzymany i trafi³ do policyjnego aresztu. Jastrzêbianin wczoraj stan¹³ przed obliczem s¹du, który przychyli³ siê do wniosku policji oraz prokuratury i zastosowa³ wobec niego tymczasowy areszt. Za pope³nione przestêpstwa 54-latkowi grozi kara 5 lat wiêzienia relacjonuj¹ jastrzêbscy policjanci. Poleciały mandaty Adamek, Szpilka i wandale Po drogach naszego województwa i miasta poruszaj¹ siê niesprawne pojazdy. Tak przynajmniej wynika z raportu policji, która we wtorek (18 listopada) przeprowadzi³a dzia³ania w ramach akcji Truck & Bus. Podczas dzia³añ policjanci skontrolowali ³¹cznie 59 pojazdów, w tym 9 autobusów i 47 samochodów ciê arowych. W trakcie kilkunastogodzinnych dzia³añ mundurowi zakwestionowali stan techniczny 17 pojazdów, który nie odpowiada³ wymaganiom. Z powodu usterek technicznych zatrzymano 2 dowody rejestracyjne. Stró e prawa stwierdzili równie jedno naruszenie w zakresie korzystania z tachografu oraz jedno przekroczenie prêdkoœci przez kierowcê ciê arówki. Za wszystkie te wykroczenia policjanci na³o yli ³¹cznie 21 mandatów karnych. Wszyscy kierowcy byli trzeÿwi - informuje Komenda Miejska Policji w Jastrzêbiu-Zdroju. Widoku, jaki zobaczy³em w niedzielê rano, d³ugo nie zapomnê. Wszêdzie szk³o, powybijane szyby, po³amane wycieraczki, urwane lusterka... Jakby przez te piêæ samochodów, czy ile ich tam by³o, przesz³o tornado. Ale potem zaczêliœmy z s¹siadami kojarzyæ fakty. I wszystko wysz³o na jaw... No tak, przecie w nocy by- ³a ta walka bokserska! relacjonuje jeden z mieszkañców ul. Poznañskiej. Jak zauwa a nasz Czytelnik, wiele wskazuje na to, e niektórym mieszkañcom naszego miasta udzieli³y siê sportowe emocje zwi¹zane z walk¹ Adamek-Szpilka i postanowili wy³adowaæ nadwy ki agresji na zaparkowanych pod jednym z bloków przy ul. Poznañskiej samochodach. Zaalarmowani policjanci pojawili siê zaraz po naszym zg³oszeniu i z³o yli obietnicê, e podejm¹ odpowiednie kroki w celu ujêcia sprawców. No nic, zobaczymy... koñczy mieszkaniec. TRADYCYJNE WĘDLINY MIECIA Mały warsztat wędliniarski w Pewli Małej produkuje wędliny i wędzonki według STARYCH RECEPTUR ŻYWIECKICH Tu wędliny produkowane są z MIĘSA BEZ DODATKÓW Domowy sposób peklowania oraz tradycyjne wędzenie powoduje OGRANICZONĄ ILOŚĆ WYROBÓW Naturalne przyprawy nadają wędlinom niepowtarzalny, starodawny AROMAT I SMAK UWAGA! JUŻ NIE MUSISZ JEŹDZIĆ DO PAWŁOWIC PO SWOJE ULUBIONE WĘDLINY. TERAZ JESTEŚMY TEŻ W JASTRZĘBIU! Sprzedaż BEZ POŚREDNIKÓW tylko z samochodu JASTRZĘBIE-ZDRÓJ - KAŻDY PIĄTEK 6:00-14:00 targ Arki Bożka PAWŁOWICE - KAŻDY CZWARTEK 6:00-16:00 naprzeciw Urzędu Gminy

7 publicystyka informacje listopad Jaka jest ta Rada? Już wszystko wiadomo. Mandaty w Radzie Miasta zostały podzielone. Bezapelacyjnym zwycięzcą wyborów samorządowych w Jastrzębiu jest Prawo i Sprawiedliwość z 9 mandatami. Prezydencka Wspólnota Samorządowa zdobyła 6 miejsc. Trzecią pozycję zajęła Platforma Obywatelska - 5 radnych. Najmniej mandatów otrzymał SLD - 3. Podział miejsc w Radzie utrwalił dominację dotychczasowego układu PiS - WS. A może jednak powstaną nowe, nieoczekiwane konfiguracje polityczne, których nikt się nie spodziewa? Wszystko zależy od tego, kto wygra wybory prezydenckie. Związkowcy przed Spółką Prawo i Sprawiedliwoœæ powiêkszy³o swój stan posiadania radnych z 6 (na koñcu ubieg³ej kadencji 5) do 9. Kandydaci PiS odnieœli niezaprzeczalny sukces. Mo na go po czêœci przypisaæ temu, e ugrupowanie to korzysta z sympatii ogólnopolskich, które przek³adaj¹ siê na wynik w wyborach lokalnych. Ale trzeba te podkreœliæ, e kandydaci PiS w naszym mieœcie prowadzili dynamiczn¹, personaln¹ kampaniê wyborcz¹. Nie ogranicza³a siê ona tylko do rozwieszenia plakatów i hase³. Osoby ubiegaj¹ce siê o mandat radnego spotyka³y siê z wyborcami na ulicach i prowadzi³y kampaniê bezpoœredni¹. Mieszkañcy mogli zadaæ im pytania, porozmawiaæ, osobiœcie poznaæ kandydatów. Wiêkszoœæ z nich korzysta³a z popularnego portalu spo³ecznoœciowego, na którym poruszano wa ne dla miasta sprawy. Na pewno to, e PiS nie mia³o swojego kandydata na prezydenta wp³ynê³o na to, e skupi³o siê na promowaniu kandydatów na radnych i zrobi³o to z bardzo dobrym skutkiem. Wspólnota Samorz¹dowa nie mo- e swych wyników uznaæ za szczyt marzeñ. Jednak WS zajê³a drug¹ pozycjê w Jastrzêbskiej Radzie. Sta³o siê to g³ównie dziêki jej liderowi, którym jest urzêduj¹cy prezydent. Zawsze partia sprawuj¹ca w³adzê ma silniejsz¹ pozycjê w stosunku do swoich konkurentów. Ubieg³¹ kadencjê koñczy³a w 8-osobowym sk³adzie (w tym 2 radnych z PO). Teraz zdoby³a 6 mandatów, czyli zdo- ³a³a utrzymaæ swoj¹ pozycjê. Jednak du ¹ pora k¹ tego ugrupowania by- ³o to, e mandatu radnego nie uzyska³ obecnie urzêduj¹cy prezydent Marian Janecki, jego zastêpca Krzysztof Baradziej i doradca Franciszek Piksa oraz Andrzej Kinasiewicz, zastêpca przewodnicz¹cego ustêpuj¹cej Rady Miasta, czyli œcis³e kierownictwo Wspólnoty Samorz¹dowej. Czy znajd¹ siê w ogóle poza polityk¹ lokaln¹? Zobaczymy 30 listopada, po II turze wyborów prezydenckich. Na pewno mo na to potraktowaæ jako ó³t¹ kartkê, jak¹ personalnie otrzymali od wyborców. Kampania wyborcza tego ugrupowania by³a prowadzona bez wiêkszego rozmachu. WS skupi³a siê g³ównie na promowaniu swojego lidera kandydata na prezydenta, który zreszt¹ nie uzyska³ rewelacyjnego wyniku (34,5 proc. g³osów). Kandydaci WS liczyli na to, e zdjêcie z prezydentem i jego uœcisk d³oni pozwoli im za³apaæ siê do Rady. Wielu z nich rozczarowa³o siê tym. Osoby aspiruj¹ce na radnych z ramienia Wspólnoty nie prowadzi³y adnej skoordynowanej kampanii wyborczej. Postawi³y g³ównie na has³a i zdjêcia oraz powi¹zanie z prezydentem. Nie zauwa a³o siê jakiejœ próby dyskusji z wyborcami czy przekonywania ich do poparcia w wyborach. Czy by oznacza³o to zbytni¹ pewnoœæ siebie? A mo e lekcewa enie wyborców? Platforma Obywatelska. Jej stan w nowej Radzie Miasta znacznie uleg³ pomniejszeniu. Ubieg³¹ kadencjê zaczyna³a z 8 radnymi (2 przesz³o do klubu WS). Teraz uda³o siê jej wywalczyæ 5 mandatów. Na pewno jest to poni ej oczekiwañ PO. Na tak s³aby wynik tej partii bez w¹tpienia maj¹ prze³o enie tendencje ogólnopolskie. Obecnie Platforma nie cieszy siê w kraju wysokim poparciem. A problemy typowe dla œl¹ska (górnictwo) raczej powoduj¹ niechêæ do partii rz¹dz¹cej. Co spowodowa³o mocne przesuniêcie sympatii na rzecz jej politycznego konkurenta. Równie w mieœcie ta partia nie ma wiêkszoœci zwolenników. Du y sukces kandydatki PO na prezydenta nie prze³o y³ siê na wynik w Radzie Miasta. Jeszcze innym tego powodem mo e byæ s³aba kampania wyborcza poszczególnych kandydatów. Trudno by³o zauwa yæ, aby kandydaci PO podjêli rzeczywist¹ próbê przekonania do siebie wyborców. Owszem, zdarza³y siê osoby, które za poœrednictwem Internetu podejmowa³y dyskusjê czy polemiki, ale by³a to zdecydowana mniejszoœæ. Wybrani radni równie nie wskazuj¹ na to, e s¹ spójn¹ grup¹. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyska³ trzy mandaty czyli dok³adnie tyle, ile mia³ w ubieg³ej kadencji. SLD mia³o nie³atwe zadanie, aby przekonaæ prawicowe Jastrzêbie do lewicowych kandydatów. Kampania kandydatów lewicy by³a widoczna w Jastrzêbiu. Wielu z nich prowadzi³o rozmowy z wyborcami za poœrednictwem Internetu. Oprócz tego publikowali artyku³y przybli aj¹ce ich program. Jednak ich dzia³ania skupi³y siê g³ównie na promocji swojego lidera, który osi¹gn¹³ ca³kiem niez³y wynik (26 proc). Jak na poparcie, jakim ta partia cieszy siê w Jastrzêbiu jest to bardzo dobry wynik. Jastrzêbskie wybory do Rady Miasta to raczej prezentacja kandydatów i ich podobizn, ni rzeczowa merytoryczna dyskusja i omawianie wa nych dla miasta problemów. Kandydaci w wiêkszoœci skupili siê Fot. UM Jastrzêbie-Zdrój na prezentowaniu hase³ i zdjêæ, ni na rozmowach z mieszkañcami i próbie przekonania ich do swojego programu. Niektórzy z nich za poœrednictwem Internetu nawi¹zywali z nimi kontakt i w ten sposób podejmowali dyskusjê. Ale to zdecydowana mniejszoœæ!trzeba zauwa yæ, e w obecnych czasach wszelkie polemiki, spory przenosz¹ siê w³aœnie do Internetu. Odchodzi siê od organizowania otwartych spotkañ z mieszkañcami, jako nieefektywnych. W tych wyborach raczej kierowano siê osobistymi sympatiami i znajomoœciami, ni sprawami miasta. W niektórych przypadkach dominuj¹ce by³y relacje kole eñskie czy s¹siedzkie ni sprawy wa ne dla lokalnej spo³ecznoœci. W wielu przypadkach bardziej brano pod uwagê wra- enie, jakie sprawia³ kandydat, jego wygl¹d, ni rzeczywiste kompetencje. Do nowej Rady Miasta tak e zosta³y wybrane takie osoby. S¹ one znane ze swojej ma³ej aktywnoœci i du ej absencji. To oznacza, e w wielu przypadkach jastrzêbianie nie kieruj¹ siê, podczas wyborów, rzeczywistym poziomem kandydatów i ich kompetencjami. Czy akurat takie podejœcie sprawia, ze w sk³ad RM wchodz¹ optymalni kandydaci i s¹ oni rzeczywistymi reprezentantami lokalnej spo³ecznoœci, a sprawy miasta poprowadz¹ w dobrym kierunku? Katarzyna Barczyñska Fot. ukasz Parylak W czwartek (13 listopada) zwi¹zkowcy Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej protestowali przed siedzib¹ Spó³ki. Wyra ali swój sprzeciw i oburzenie w stosunku do Zarz¹du firmy. Pod koniec paÿdziernika przeprowadzili referendum, domagaj¹c siê odwo³ania go. Teraz postanowili, w ramach pikiety, zablokowaæ parking przed siedzib¹ JSW. Uwa aj¹, e z³e zarz¹dzanie Spó³k¹ jest powodem obecnych jej problemów. Zapowiadaj¹, e w przypadku ignorowania ich postulatów nasil¹ swoje protesty. Wczeœniej rzecznik Spó³ki Katarzyna Jab³oñska-Bajer oœwiadczy³a, e nie uznaje wyników referendum zwi¹zkowego za wi¹ ¹ce i podwa y³a jego legalnoœæ. Zwi¹zki zawodowe wyda³y specjalne oœwiadczenie, w którym przedstawiaj¹ ocenê sytuacji, w jakiej znajduje siê JSW. Zauwa amy, e Spó³ka od d³u szego czasu nie radzi sobie z problemem realizowania zak³adanego w planach Techniczno-Ekonomicznych wydobycia, zw³aszcza wêgla koksowego. Od 2010 roku do dnia dzisiejszego wielokrotnie informowaliœmy i przekazywaliœmy pisma do Rady Nadzorczej JSW S.A. oraz Ministra Gospodarki o problemach wystêpuj¹cych w Spó³ce, b³êdnym zarz¹dzaniu JSW S.A. i negatywnych tego skutkach. Jednak brak reakcji ze strony nadzoru w³aœcicielskiego powoduje, e te same osoby, od lat kieruj¹ce nasz¹ Spó³k¹, pope³niaj¹ coraz wiêcej b³êdów, pog³êbiaj¹ spadek wydobycia i zmniejszaj¹ mo liwoœci sprzeda y wêgla. Nie wykorzystuje siê faktu, e wêgiel koksowy, zw³aszcza typu hard, mo na wci¹ sprzedawaæ w ka dej iloœci po doœæ dobrych cenach. Zamiast tego doprowadza siê do zad³u enia przedsiêbiorstwa, wstrzymuje siê niektóre inwestycje a wartoœæ naszej firmy na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych drastycznie spada napisa³a m.in. strona spo³eczna. Fot. ukasz Parylak Dzia³acze nie wykluczaj¹ dialogu z zarz¹dem Spó³ki: Jesteœmy gotowi prowadziæ dialog, lecz z odpowiedzialnym Zarz¹dem tak e w kwestii kosztów pracowniczych. Jednak e, aby to by³o mo liwe, trzeba poznaæ faktyczn¹ politykê zarz¹dzania Spó³k¹. Nale y tak e przeprowadziæ dog³êbn¹ analizê prowadzonych inwestycji produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Chcemy rozmawiaæ o wszystkich kosztach, tak e tych, które wzros³y w ostatnim okresie o ponad 100 %. Katarzyna Barczyñska Najniższe odsetki w mieście! Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 17, tel Jastrzębie-Zdrój, ul. Piłsudskiego 28, tel pn-pt:8:00-18:00, sob. 8:00-14:00 RATY MIESIĘCZNE SPŁACANE W DOMU KLIENTA Infolinia Przedstawiciel

4 Wiadomo ci Lubiñskie 19 grudnia 2006 Aktualno ci Zaprzysiê ony po raz drugi Bukiety kwiatów i yczenia pomy lno ci w nadchodz¹cej, ju drugiej z rzêdu czteroletniej kadencji na fotelu Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE

UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE UCHWAŁA NR. RADY GMINY ZAPOLICE Z DNIA w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego?

Twój rodzaj CV. Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Twój rodzaj CV Jak wybrać odpowiedni rodzaj CV w zależności od doświadczenia i celu zawodowego? Odpowiedz sobie na pytanie: Na czym polega fenomen dobrego CV jakie informacje powinny być widoczne w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo