Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Copyright(C)byWojciechMyszka Narz dziasieciowe 14listopada1997roku

2 Spistre ci 2Konwencjaoznacze IPodr czniku ytkownika 1Wst p 4 3Spos brealizacjius ugsieciowych 57 4Informacjeosieci 3.1Serweriklient Porty" nger WersjaUnix nicname ping WersjaPC/TCP traceroute WersjaWindows WersjaPC/TCP WersjaUnix SystemWindows Translacjaadres wsymbolicznychnanumeryczneiodwrotnie 4.5setclock whois SystemUnix Adresysieciowe Radypraktyczne Konguracjaresolvera SystemUnix TranslacjaadresunanumerIP Typkomputera Po czenie terminalowe"zinnymkomputerem 5.5MS{DOSiPC/TCP TranslacjanumerIPnaadres Komendatelnet Pytanieoodbiorc wpoczty SystemWindows SystemUnix MS{DOSiPC/TCP Komendarlogin SystemUnix MS{DOSiPC/TCP

3 7Przesy aniezbior w{letransferprotocol 7.1Nawi zaniepo czenia Przegl daniezawarto ciarchiwum Przesy anieplik w Plik.netrc Szczeg oweuwaginatematkorzystaniazftp Zawarto pliku.netrc SystemUnix Przyk adowyplik.netrcpozwalaj cynaautomatycznytransferzbioru Windows MSDOSiPC/TCP IBMVM/System SystemVMSrmyDEC Drukowanieplik w 9Pocztaelektroniczna 8.1lpr predir,onpredir,dopredir PocztaSMTP MIME Cechycharakterystyczneprzesy kimime Przyk adwiadomo cizawieraj cejznaki narodowe" Przyk adwiadomo cizawieraj cejinformacj tekstow iobrazek(plik.gif) Opisypopularnychprogram wpocztowych 9.3.3Znakinarodowewnag wkachlist w Programpine Konguracjapocztymultimedialnej Programupmail{PegasusMail Jakwys a plikbinarnygdyniemamydost pudopocztymultimedialnej? Konguracjaprogramupmaildoodbiorupocztymultimedialnej pmailaPGP NUPop Opisprogramuelm{jeszczeniegotowe OpisprogramuEudora Jakwykorzysta programpmaildoczytania/wysy aniapocztyo{line? PmailiPOP...61 IIPodr cznikadministratora 11Kermit{jeszczeniegotowe named 12.1Czynno ciprzygotowawcze Instalacjeserwera caching{only" Instalacjaserwerapodporz dkowanego(slave) Instalacjaserwerag wnego(primary) Standardowerekordybazdanychnameserwera Instalacjaserwerawt rnego(secondary) RekordSOA RekordNS RekordA RekordMX RekordCNAME Plikibazydanychnameserwera RekordPTR RekordHINFO RekordWKS RekordTXT

4 12.4Delegacjadomeny Zawarto plikunamed.local Zmiananazwydomeny Zawarto plikunamed.ca Zmianafunkcjiserwerazsecondarynaprimary Zawartoscplikunamed.hosts Jakskongurowa DNSwsieciniepod czonejdointernetu Zawartoscplikunamed.rev SNMPnaSCO 13.1Wst p snmp{skrypturuchamiajacylubzatrzymujacySNMP Kongurowanieserwera,byodpowiada naniekt republicznezapytania Zadawaniezapyta snmpstat[option][host]...83 APodstawowepoj ciazwi zaneztransmisj szeregow getid{pobieradanezSNMP-Agenta...84 A.1Formatznak w,parzysto getmany{sciagazSNMPAgentawartoscipewnejklasyzmiennych...84 A.2Szeregowatransmisjaasynchroniczna getroute{wyswietleniezdalnejtablicyroutingoprzezSNMP...84 A.3Szybko transmisji...86 A.4 Plex"...86 A.5Sterowanieprzep ywemdanych...86 A.6Modem...87 A.7Komunikacjakomputerazmodemem...87 A.8Poleceniarozpoznawaneprzezmodem...88 A.9Modulacja,korekcjab d w,kompresja...89 A.10Kableiwtyczki...91 A.9.1Sposobymodulacji...89 A.11Modemyzewn trzneiwewn trzne...92 A.9.2Buforowanieszybko ci...90 A.12Uwagiog lne...92 A.9.3Korekcjab d w...90 A.9.4Kompresjadanych...91 BPodzi kowania 94 3

5 Cz I Podr czniku ytkownika 4

6 Rozdzia 1 Wst p Tekstznajduj cysi poni ejstanowipr b zebraniawjednymmiejscuinformacjionarz dziachsieciowych rmyftpsoftware[5](wartobyj wzbogaci ooprogramowaniepd). dost pnychwsieciinternetnakomputerachunixowychipc{tach(wy czniew rodowiskudos). rygowanychwiadomo ciamiosystemiescoodtwdosy starejwersji)(przyda ybysi korektyuwzgl d- niaj ceiinnewersjezw aszczasunosisolarisorazlinux);wersjapcobejmujeoprogramowaniepc/tcp Ksi kapowstajenapotrzebypracownik wistudent wzak adudynamikiinstytutumateria oznawstwa WersjaUnixowaopracowanajestnapodstawiemoichdo wiadcze zwykorzystaniasystemuhp{ux(ko- r wnie informacjenatematkongurowaniatego rodowiskadopracywsiecizwykorzystaniemmodemu. u ytkownik wpolskiegointernetu. seciowymwindows95(poleceniaping,tracert,telnetiftp.)by mo ewjakim czasiedost pneb d imechanikitechnicznejpolitechnikiwroc awskiej.mo ejednakby przedmiotemzainteresowaniaiinnych macjenatematmodem wikomunikacjiszeregowej. Pobardzod ugiejprzerwiewr ci emdopodr cznika.znowo ci{pojawi ysi bardzoelementarneinfor- Odtegowydaniapodr cznikzosta rozbudowanyonajbardziejpodstawoweinformacjeooprogramowaniu sprawdzi ichwszystkich,prosz wi cwszystkich askawychczytalnik woinformacjeob edach. r cznikaadministratora".(prawd m wi cnapisa emju jedenrozdzia {po wi conykonguracjinameser- wera{named.pojawi ysi te pewneinformacjeosnmp.) Matoby swoisty podr czniku ytkownika".by mo ekiedy przyjdzieikolejnaco wrodzaju pod- Niestety,okaza osi te, ebardzowieleodsy czysieca kowiciezdezaktualizowa o.niejestemwstanie zawierapodstawoweinformacjeozamiarachautora.zapewnezamiaryteb d si zmienia zczasem.zwracamuwag, ezmieniasi onawbardzor nymtempie{bywaj zastojekilkumiesi cznea czasamikilkutygodniowe{ostatniodopisuj noweinformacjebaaaardzorzadko. Obecnawersjajestci glewtrakciepisania.b dzieuzupe nianawmiar up ywuczasu.jejspistre ci polskicjchliterzrezygnowa emzmo liwo ciprzekodowywaniadokumentudoinnychstandard w. (popolsku).bior cpoduwag upowszechnianiesi program wpozwalaj cychnapoprawnerozpoznawanie Udost pniamj jednakju terazwpostacihipertekstowej1(orazzbiorupostscriptowego{d ugi!!~1mb23 Ogonkowej4. Informacjeotymczemu(ijak)korzysta winterneciezpolskichliterzawartes napolskiejstronie Odd u szegoju czasupodr cznikprezentowanyjestwpostacizewszystkimiznakamidiakrytycznymi jegowersjapostscriptowa. podr cznikawpostacijednegozwartegopliku.ulegaj ctym daniom(i ebyu atwi sobie ycie)przygotowa emosobny,skompresowanyplikzawieraj cyca o (cho bezilustracji,narazie).dost pnyjestonvia Wostatnimczasiezmala aliczbauwagkrytycznych(aszkoda),pojawiaj si zatopro byodostarczenie Poniewa odnarz dzisieciowychzosta od czony"podr cznikprogramupine5osobnodost pnajesti httpṁi ejlekturyiniezapominajcieouwagach. 1http://www.immt.pwr.wroc.pl/exporthp/tool/tool.html 2http://www.immt.pwr.wroc.pl/exporthp/toolex/tool.ps mog by przydatnenawetniekompletneinstatunascendi, Mamnadziej, eobecnewersjeobudokument w: wanyznacznierzadziej{jestbardzowielkigdy podr cznikprzekroczy ju 100stroniw tpi, ekto b dziechcia drukowa gocodziennie:-) 3Dost pnajestte r wnie wersjaskompresowanagdybykto chcia mie wersj drukowan ";tenb dziejednakaktualizo- 4http://www.agh.edu.pl/ogonki/ 5http://www.immt.pwr.wroc.pl/exporthp/toolex/pine.html 5

7 znajdziesi kto,ktozechcebra udzia wprzedsi wzi ciu(nazasadachwsp autora)idopiszefragmentynatematnarz dzi,okt rychnienapisa em. uzyskam yczliwe(alenietylko:{)uwagiczytelnik wpozwalaj ceprac udoskonali (wszelkiesugestie natemattre ci,zauwa onychb d w,itpb d milewidziane), Wszelkieuwagiprosz kierowa 6

8 Rozdzia 2 Konwencjaoznacze Poni ejb dziemystosowalinast puj c konwencj zapisu: tekstpisanypismemmaszynowym(abcdef...)oznaczapolecenia,kt reu ytkownikwpisujezklawiatury; tekstwpisanywnawiasachkwadratowych([])stanowit cz komend/polece,kt ramo e(alenie musziwyst pi ){takzwane parametryopcjonalne"; tekstpisanyitalikami(abcdef...)stanowicz komendy,kt r powiniendostarczy u ytkownik; 7

9 Rozdzia 3 Spos brealizacjius ugsieciowych Wdalszejcz citegoopracowaniab dziemym wilio us ugachsieciowych".w r dcz ciczytelnik wmo e pojawi si pytanie:cotojestowaus ugasieciowaijakjestonarealizowana? ping(str.4.3)czykorzystaj cychzpocztyelektronicznej(str.9)korzystazus ugsieciowych! Wieleos buruchamiaj cychprogramtelnet(opisanynastr.6.1),ftp(str.7),lynx,mosaic,anawet archiego.) Internet.)[9](istniejegdzie r wnie jejwersjapowszechniedost pnawsieci{trzebaposzuka zamomoc jestpracaedakrola[11].mo nar wnie poleci ksi eczk BrendanaKechoe(ZenandtheArtofthe Ous ugachsieciowychmo napisa wiele,jedn zlepszychksi ekwca o cipo wi conychtemutematowi 3.1 Us ugata,wprzypadkuprogramupingjestbardzoprosta{poleganatym, eoddalonykomputerodsy a przypadkuwymagawsp dzia aniadwukomputer w(czybardziejprecyzyjniem wi cdwuprogram w). otrzymanypakietinformacji.winnychprzypadkachsprawajestniecobardziejskomplikowana,alewka dym Serweriklient komputer w/program w(mimo, eza5minutkolegapoprzeczytaniulistunaniegoodpowiada);mieli my Jedenznich,incjuj cypo czenienazywasieklientem,drugi{przyjmuj cyje:serwerem. doczynieniazdwomasesjamipol cze klient{serwer.tenkomputer,kt rywjednejsesjiby klientem (nadawa poczt ),podczasdrugiejsesjiby serwerem(odbiera odpowied ). Wysy aj clist(e{mail)dokolegi,niemamydoczynieniazprzypadkiemwsp pracydwur wnorz dnych jak dajesie komputerowa(inowoczesnainfrastrukturatechniczna){potrzebnes tylkozasoby!. pe ni wobecsiebie(czynawetpe ni )funkcjeserweraiklientar wnocze nie. czym bardzodynamicznym,zmiennymwczasieinieustalonym.zw aszczasystemywieloprogramowemog Pragn r wnie zwr ci uwag na atwo generowaniaus ugkorzystaj cychzrozproszonychzasob w Takwi cfunkcjaserweraczyklientaniejestczym zwi zanymnasta ezjakim komputerem{jest 3.2 Klientkontaktuj csi zserweremmusizapuka wodpowiednispos bdoodpowiednichdrzwi.takiedrzwi nazywaj si portem".nazwatazosta aprzyj taprzezanalogi dorzeczywistychgniazdkomputera,do kt rychmo napod czy rzeczywisteurz dzenia. Porty" du eilo ciport w.ka dyportmasw jnumer.te,kt res u doprzyjmowaniapo czen(obs uguj serwery) (alenietylko)polecamdokumentzseriirfc1onumerze17002(bardzodlugie!)podtytu em Assigned musz mie numery,kt reb d znanewszystkimklientom. Oprogramowanie tworzy"napotrzebykomunikacjizinnymikomputerami(realizacjius ugsieciowych) Numbers".Dokumenttendeniujebardzowieleinnychrzeczyia dziw, eniewszystkietedenicjedzia- aj... Portyonumerachni szychod256zosta yzarezerwowanedla dobrzeznanychus ug"3(telnet,ftp,gopher, Je elikto zpa stwapragniezapozna si znumeramiport wzarezerwowanymidlar nychserwis w realizowa. (rlogin,rcp,talk...){aleju oddawnaniejesttoprawd {wieleinnychsystem woperacyjnychpotraje ykiedy zarezerwowanedla us ugspecycznychdlasystemuunix", 2ftp://ftp.pwr.wroc.pl/pub/doc/rfc/rfc1700.txt.gz 3 wellknownservices" 1RequestForComments{dokumentyb d ceswoistymistandardamiinternetu 8

10 nadu ywaniatejczynno ci.przypominam, epo czenietelnetowemo naprzerwa wka dejchwilinaciskaj c realizuj cymi. rz dkowanieus ugnumeromport w.dodatkowyplik/etc/inetd.conf5wi eteus ugizprogramamije NakomputerachUnixowych(itylkotamzadzia aj teurle)plik/etc/services4zawieraprzypo- (wsystemieunix)klawiszectrl{],anast pnieqienter(czytajr wnie osekwencji escape"(str.6.1.2): timeinformacja,wpostaciczytelnej,oaktualnymczasieport13{po czeniejestprzerywaneautomatycznie Pozwalamsobiezamie ci (niepe n )list port wdokt rychmo na zapuka "telnetem.niezalecam telnettamsiezwykle czymyprogramemtelnet:port23{ ebyprzerwa po czeniemusimypoda ftpport21{mo napr bowa komend:helpiquit,kt rako czypo czenie. {natychmiastpowydrukowaniudaty, smtpnoc,mo eniepowinienem...przezport25odbywasi przekazywaniepoczty;mo nawyda komend help, ebyzobaczy jakiekomendys realizowaneiquit ebyprzerwa po czenie. w a ciw nazw u ytkownikaihas o,anast pnieroz czy si zsystemem,albou y metodyopisanej wcze niej(sekwencji escape"(str.6.1.2), gopherpouzyskaniupo czenianaciskamyenter{powinni myuzysk g wnemenu(wpostaciniesformatowanej!):port70{powypisaniuinformacjipo czeniejestprzerywaneautomatycznie, ngerus uga,okt rejb dziemyjeszczepisa (str.4.1),pouzyskaniupo czeniatrzebawpisa nazw wwwport80ponawi zaniupo czeniawydajemynast puj cepolecenie: u ytkownika,okt regopytamy:6port79{po czeniejestprzerywaneautomatyczniepoudzieleniu informacji, to stronyg wnejserwera.7 inaciskamydwukrotnieklawiszenter.wodpowiedzipowinni myuzyska (niesformatowan )zawar- GET/HTTP/1.0User-Agent: nntp(networknewstransferprotocol)port119komendahelpinformujeoaktualnychmo liwo ciach,quit port w,alew wczastrzebatennumerportustalepami ta ipodawa explicite. Zwracamr wnie uwag, e dobrzeznaneus ugi"mog by r wnie serwowaneprzezinnenumery ko czypo czenie(uwaga:podanyurlzadzia atylkodlakomputer wzdomen*.wroc.pl,*.opole.pl, *.zgora.pl) 4le://localhost/etc/services 5le://localhost/etc/inetd.conf 6URLzadzia atylkonakomputerzerealizuj cymt us ug! 7Serdeczniedzi kuj zapodpowied 9

11 Rozdzia 4 Informacjeosieci WsystemieUnixowymmo nazawszeliczy nanger(str.4.1)iping(str.4.3). Oprogramowaniesieciowepracuj cewka dym rodowisku,dostarczaneprzezr nychdostawc wlubpd (PublicDomain)zawierapewn ilo narz dzipozwalaj cychzdobywa podstawoweinformacjeosieci,jej u ytkownikachczydrodzeprzesy aniainformacjimi dzykomputerami. Niestetyprogramytebardzor ni si mi dzysob (g wniezestawem,aleisposobemuruchamiania). komputerachdoniejpod czonychiichu ytkownikach.s u dotegoprogramy:host(str.5.5),ping PC/TCPjestprogramnslookup(str.5.4). znichmo nazdoby wsieciiskompilowa samemu.odpowiednikiemprogramuhostdost pnegowpakiecie OprogramowaniePC/TCPrmyFTPSoftware,Inc.pozwalauzyskiwa podstawoweinformacjeosieci, Innewymienioneponi ejnarz dziamog by (aleniemusz )nakomputerze,zkt regokorzystacie.wiele (str.4.3),nger(str.4.1),nicname(str.4.2),setclock(str.4.5),whois(str.4.6). 4.1 Programpozwalauzyska podstawoweinformacjeozarejestrowanychu ytkownikachsystemukomputerowego.niewszystkiekomputeryudzielaj takichinformacji! Normalniedrukowanes nast puj ceinformacje: nazwau ytkownika, jegoimieinazwisko, zawarto plik w.plani.project, nazwakartotekig wneju ytkownika( homedirectory") czaspod czeniadosystemuorazczasnieaktywno ciklawiatury, komputera.zdrugiejza,pozwalaka demuu ytkownikowinabudowaniew asnegoobrazunazewn trz. Komendangerpozwalazjednejstronyzdobywa podstawoweinformacjeou ytkownikuoddalonego numertelefonubiurowego(je elijestznany). obecno ci. Typowymu yciemjestwpisywaniedozbioru.planinformacjioplanowanympowrociezd u szejnie- [ldhpux.immt.pwr.wroc.pl] Loginname:myszka Otoprzyk adinformacjiuzyskanejkomend nger: Directory:/users/myszka Bldg:113B1,Workphone: OnsinceMay1213:34:04onconsole Inreallife:WojciechMyszka Shell:/bin/ksh onajwi kszychcentrachsuprkomputerowych1,trz sieniachziemi2,informacjeowydarzeniachzhistorii3, NoPlan. Niekt rzyu ytkownicyu ywaj protoko ungerdoudzielaniaprostychinformacji:polecamyinformacje 9hours54minutesIdleTime 10

12 us ugachsieciowychscottayanoa4).(je eliju wspominamyonim,polecamjegolist us ugsieciowych5{ zaniedban ju,niestety.) dlategoniekt rekomputeryalbowy czaj j zupe nie,alboograniczaj jejdost pno {tylkodlaniekt rych komputer w. Komendangeriinformacje,kt rychonadostarczazosta yuznaneza potencjalnie"niebezpiecznei Dost pneopcje(options): finger[options]user--name WersjaUnix -mprzegl dajwy cznienazwyu ytkownik w, -lwydrukiwpostaci d ugiej", -pniedrukujzawarto cipliku.plan, -s kr tka"posta wydruku, -Rdrukujnazw komputera. uzyskamyinformacjeou ytkownikulokalnegokomputera,wdrugimou ytkowniku({ach)komputera odleg ego;wtrzecimowszystkich,aktualniepracuj cychu ytkownikach.6cowi cejjakouser{name mo napoda imi lubnazwiskou ytkownikaalboocjaln jegonazw nakomputerze,tzn.zapytanie7: U ycie: 4.1.2WersjaPC/TCP udzieliinformacjiowszystkichpiotrach,b d cychu ytkownikamikomputeraldscoux. finger[-? -version] userokre lanazw u ytkownika,je elizostaniepomini ta,niekt rekomputeryodpowiadaj podaj clist hostokre lanazw komputeralubjegointernetowynumer(ijestparametremobowi zkowym...wzestawie aktualniepracuj cychu ytkownik w.ngeroczekujenaodpowied ok.20sekund, -?wy wietlakr tkieobja nienieispos bu yciaprogramu, -versionpodajenumerwersjioprogramowania. oprogramowanianiemaserweranger), 4.2 Program(zzestawuPC/TCP)pozwalauzyska informacjeo(zarejestrowanych)u ytkownikachsieciinternet. Niestety,niewszyscyu ytkownicyrejestruj si wcentruminformacji(nic.ddn.mil).8dotyczytozw aszcza u ytkownik wzkraj wpod czaj cychsi dosieci.st dzastosowanietegoprogramujestniewielkie. nicname nicnameuser nicname-help U ycie: nicname-? -version u y zadresemjakoargumentem.oprzyczynachtegofaktum wimynieconastronie5.1 5http://www.spectracom.com/islist/ 6Zwracamuwag, emimoi argumentkomendyngerjestbardzopodobnydoadresue{mailowegoniezawszemo najej Znaczenieparametr wjestnast puj ce: domenisiecis rejestrowaniobecniewrs.internic.net;inni("szarzy")u ytkownicywds.internic.net" 8SzymonSok pisze: ju odjakiego czasunic.ddn.milnierejestrujewswojejbazieludzispozamilnetu{administratorzy 11

13 usernazwau ytkownika,okt regopytamy;mo etoby nazwau ytkownika,nazwakomputeralubnazwisko -helpwy wietlapo yteczneinformacjenatematwykorzystaniaprogramu;je eliwliniikomendyumie cimy zarejestrowanegou ytkownika, 4.3tylkos owohelpkomendazostanieprzekazanadoserweranic.ddn.mil,kt ryprzekazujeinformacjeo sposobachbardziejzaawansowanegoposzukiwaniaadres wzarejestrowanychu ytkownik w. po czeniami dzykomputerami,drog mi dzynimi,czaspotrzebnynaprzej ciepakietu,sprawdza czy drugizkomputer wpracuje.nienale ynadu ywa tejus ugi,gdy ograniczaonaprzepustowo sieci. Programtenwysy apakietinformacji daj cyodes aniagodowysy aj cego.pozwalatobada istnienie ping Rozdzia tenjestjednymzkilku(inneopisuj programyftp(str.7.7),tracert(str.4.4.1)itelnet(str.6.1.1)) 4.3.1WersjaWindows95 [-wtimeout]destination-list [-vtos][-rcount][-scount][[-jhost-list] [-khost-list]] opisuj cychpodstawoweus ugisieciowedost pnewsystemiewindows95. [-ncount][-llength][-f][-ittl] Znaczenieposzczeg lnychparametr wjestnast puj ce: Spos buruchomienia(programpingwwersjiwindows95pracujewokniedos):ping[-t][-a] -t pinguje"wskazanykomputer,a dzia anieprogramuzostanieprzerwane, -ncountokre laliczb wysy anychpakiet w;standardowo4, -llengthokre lad ugo wysy anegopakietu(wielko standardowawynosi64bajty,maksymalnaxxx -azabraniazamienia adrespodanywpostacinumerycznejdopostacisymbolicznej, -ittlokre lamaksymalnyczas yciapakietu, -fpowodujeustawieniewwysy anychpakietachznacznikazabraniaj cegoichfragmentowania, bajt w), -rcountpozwala ledzi drog pakietu(rezerwuj polanazapami tanieadres wmaksimumcountrouter w -vtosokre larodzajus ugi(typeofservicve);pozwalabada wjakispos br nerouterytraktuj przezkt reprzechodzipakiet),1<=count<=9, r neus ugi(je elimaj zaimplementowan t funkcj ), -scountpozwalazapisa wpakiecie(rezerwujemiejscenamaxcountznacznik w)czas,wkt rympakiety -jhost-listokre laadresyrouter w(drog )przezkt repakietmo eprzej ;mo nawskaza max9adres w, -khost-listokre laadresyrouter w(drog )przezkt repakietniemo eprzej ;mo nawskaza max9 przesz yprzezkolejneroutery, destination-listpkre laadres pingowanego"komputera. -wtimeoutokre laczas(wmilisekundach)jakiprogramoczekujenapowr tpakietu, adres w, U ycie: ping[-optons][host] 4.3.2WersjaPC/TCP czeniami dzykomputerami.tuom wimyjedynieniekt reznich: -llengthustalad ugo pakietutestowegonalengthbajt w;standardowad ugo pakietu{256bajt w; ping-? -version Programpozwalanau yciebardzowieluopcjipozwalaj cychbada r netechniczneparametrypo - maksymalnad ugo {1472bajty, 12

14 -ntimesokre laliczb powt rze pakietu;standardowowysy anyjesttylkojedenpakiet, -qw czaopcj ledzeniadrogi(traceroute);pozwalaonarozpozna wszystkierouterypodrodzemi dzy komputerami, -tpowtarzaoperacje wniesko czono "wysy aj ckolejnypakietpootrzymaniupotwierdzeniaodoj ciu poprzedniego,pingwy wietlawszystkieinformacjeob dach,orazinformacj oliczbiewys anychi otrzymanychpakiet w;przerwaniepracyprogramunast pujeponaci ni ciuklawisza q", -wsecondsokre lajakd ugopingczekana powr t"wys anegopakietu(standardowo5sekund)zanim uzna, ewys anypakiet zagin ", -zw czatryb,wkt rympinginformujetylkoofakciedotarcia(lubnie)pakietu,pomijaj cwszystkie informacjedodatkowe, hostokre lanazw lubadresinternetowykomputera,zkt rymsi komunikujemy, -?wy wietla,kr tk informacjeou yciuprogramu, -versionwy wietlanumerwersjiprogramu. Oilewiem,nowawersjapakietuPC/TCPdoda adoprogramupingkilkanowychopcji WersjaUnix Dosy trudnoopisywa komend pingnakomputerachunixowych.ztegocowywnioskowa emprzegl daj c stronymanualakilkusystem wunixka dyznichrealizujekomend niecoinaczej.by mo ewynikatoz faktu, ezosya aonawymy lonaiopracowanajakoprogrampublicdomainizaimplementowananar ny spos bwr nychwersjachunixa. Najprostszeu ycie: pinghost[packetsize][count] gdzie: hostnazwa(lubnumerip)oddalonegokomputera, packetsized ugo pakietuwbajtach,minimalnad ugo {8bajt w,domniemana64bajty,maksymalna 4096bajt w,gdyd ugo pakietujestkr tszani 16bajt wniemawnimmiejscanaumieszczenie informacjizwi zanychzczasem{nieb dziemo naokre li czasupodr ypakietu( round{trip"), countliczbapakiet w,kt remawys a ping;zdomniemaniawysy ajetakd ugo,a zostanieprzerwany. Wniekt rychsystemach,je elipingzostaniewywo anyjedyniezparametremhostodpowiada: hostis alive"gdyuzyska odpowied lubsygnalizujeprzekroczenieczasu(time{out)gdyodpowiedzinieuzyska. Winnychrealizacjachwypisujenumerpakietuiczaspodr y,apoprzerwaniupodajestatystyk :liczb pakiet wwys anych,liczb,kt rapowr ci a,minimalny, redniimaksymalnyczaspodr y.pakiety,kt re niewr ci ynies zaznaczanew adenspos b. Zdodatkowychopcji,kt rerealizujepingwsystemiehp{uxmo napoleci [-o].gdyzostanieonau yta programumieszczewwysy anychpakietach adanie,abyka dyzrouter w,przezkt rypakietprzechodzi dopisywa wnimsw jadres.pozwalato ledzi drog pakietu(aletylkonakr tkichdystansach).zwracam uwag, eniewszystkierouteryrealizuj tak mo liwo. Niekt reimplementacjeprogramupingmog wysy a nast pnypakietniezw oczniepopowrociepoprzedniego.wszczeg lnychwarunkachmo etoprowadzi dowysyceniaprzepustowo cisieci. 4.4 traceroute Funkcjezbli onedotychrealizowanychprzezprogramping(w rodowiskudosipc/tcp)realizujeprogramtraceroute.ideajegodzia aniajestnast puj ca:zka dympakietemwysy anym w wiat"zwi zanyjest pewienlicznikzawieraj cy czas ycia"(timetolive).liczniktenjestzmniejszanyojedenpodczasprzej cia przezka dyrouter.gdyosi gnieonzero,pakietjestzwracanydonadawcyjako przeterminowany". traceroutewysy apakietdowskazanegoadresuzczasem ycia1(poosi gni ciupierwszegorouterajest onzwracany),nast pniezczasem ycia2,itakdalej...pozwalatoprze ledzi ca drogeodnadawcydo odbiorcy.(programrealizujefunkcj podobn jakprogramping(str.4.3.2)zpakietupc/tcpwywo anyz opcj -q.) Problemstwarzaj tylkoteroutery,kt reniesygnalizuj przeterminowanialicznika,lubniezmniejszaj go. 13

15 Rozdzia tenjestjednymzkilku(inneopisuj programyftp(str.7.7),ping(str.4.3.1)itelnet(str.6.1.1)) 4.4.1SystemWindows95 opisuj cychpodstawoweus ugisieciowedost pnewsystemiewindows95. -dpolecaniezamienia adres wnumerycznychnasymboliczne, Znaczenieparametr wjestnast puj ce: Spos buruchomienia:tracert[-d][-hmaximum-hops][-jhost-list][-wtimeout]target-name -wtimeoutczas(wmilisekundach)jakiprogramoczekujenapowr tpakietu,zanimuzna, ezagin, -jhost-listpatrzodpowiedniparametrprogramupingnastr.4.3.1, -hmaximum-hopsokre lamaksymaln liczb punkt wpo rednich(skok w)jak mo ewykona program, target-nameadreskomputera. traceroute[-n][-ghost1]host Spos bwykorzystaniaprogramu(podajemytylkoniekt reparametry): 4.4.2SystemUnix gdzie: -ghost1adresw z apo redniego, -nu ywamy,gdychcemyabyadresyby ypodawanewpostacinumerycznej,aniesymbolicznej{przy piesza hostadres(lubnumerip)komputera,dokt rego ledzimydrog. todzia anieprogramu, traceroutetoftp.uu.net( ),30hopsmax,40bytepackets $tracerouteftp.uu.net 1wazniak8.pwr.wroc.pl( )2ms2ms1ms Przyk adwykorzystaniaprogramutraceroute: 3waw-wroc.nask.waw.pl( )72ms280ms226ms ( )352ms81ms158ms ( )994ms*1394ms 6icm-dc-1.icp.net( )1809ms1433ms937ms 2wroc-gwb.pwr.wroc.pl( )3ms3ms2ms 10ftp.UU.NET( )1299ms3333ms2581ms ( )1421ms1240ms997ms 8Falls-Church4.VA.ALTER.NET( )974ms907ms1108ms 9IBMpc01.UU.NET( )1146ms1528ms4960ms 1.komputerem,nakt rymwydanokomend traceroute, 2.w z empo rednim{host1, Programmo nawykorzysta r wnie dowyznaczeniatrasypomi dzytrzemaw z ami: Mo etosi przyda dosprawdzeniaczypakietypomi dzynaszymkomputeremawez emdocelowympokonuj tras t sam drog cozpowrotem: 3.w z emdocelowym{host. aotowynik: traceroutetoldhpux.immt.pwr.wroc.pl( )30hopsmax,38bytepackets traceroute-gsun1000.ci.pwr.wroc.plldhpux.immt.pwr.wroc.pl 1wazniak.wask.wroc.pl( )4ms1ms1ms 2centrum.wask.wroc.pl( )3ms3ms3ms 3sun1000.ci.pwr.wroc.pl( )3ms*4ms 4centrum.wask.wroc.pl( )6ms5ms5ms 5wazniak.wask.wroc.pl( )5ms4ms4ms 6ldhpux.immt.pwr.wroc.pl( )5ms5ms4ms 14

16 albozdalnegosprawdzeniaczyzkomputerahost1jestpo czeniezkomputeremhost: traceroute-gapollo.int.pan.wroc.plplearn.edu.pl 4.5Programtracerouteniejestnaog standardowym"elementemoprogramowaniasieciowego. Programpozwalaustawi zegarpcnapodstawiezegarakomputera,kt ryuznajemyzawzorzecczasu.w bardzowielusytuacjachsieciowychjestbardzowa neabyzegarykomputer wby yzsynchronizowane. U ycie: setclock setclock-? -version setclock[timeserver] Synchronizacj wramachsiecilokalnejzapewniaj programytimedirdate.wsieciachrozleg ychu ywany timeservernazwalubadresinternetowykomputera,kt rytraktujemyjakowzorzecczasu. jestprotok synchronizacjiczasuntplubxntp{(extended)networktimeprotocol. KomputeryUnixowenaog u ywaj (jezeliwog le)innychnarz dzidosynchronizacjiswoichzegar w. 4.6 Spe niawsystemieoprogramowaniapc/tcpbardzopodobnefunkcjejakprogramnger(str4.1). U ycie: whois whois-? -version 15

17 Rozdzia 5 numeryczneiodwrotnie Translacjaadres wsymbolicznychna Us ugat umaczeniaadres wsymbolicznychnanumeryczne(iodwrotnie)realizowanajestprzezoprogramowaniezwanebind(berkeleyinternetnamedomain).jakwszystkie,us ugatarealizowanajestwuk adzie klient{serwer". Unixowym)nazywasieresolver. named(patrzstr.12). Najpierwom wimytozczymkontaktujesi u ytkownik{stron klienta.program(znowuwsystemie 5.1P niejniecomiejscapo wi cimyniecomiejscaserwerowi{wsystemieunixownym{nazywasi on najbardziejzlewejstronyoznacza(zazwyczaj,aleniezawsze{np.wadresachpocztowych)nazw komputera, AdresysiecioweAdressieciowykomputerask adasi zkilkucz on woddzielonychkropkami.cz cz najbardziejzprawejstrony{nazw kraju.1adresmo ewygl da naprzyk adtak: ldscoux.immt.pwr.wroc.pl nazwakomputera informacjeterytorialne(jednostkaorg.) informacjeterytorialne(instytucja) informacjeterytorialne(miasto--okr g) kraj(pl-polska) iposzukiwanieadresunumerycznego. przyk ad(dzia aj cej)rozproszonejbazydanych. Systembazdanychzawieraj cychinformacjeowszystkichzarejestrowanychkomputerachstanowirzadki Strukturaadresujestwnaturalnyspos bhierarchiczna.u atwiatozarz dzaniebazamidanychadres w poszczeg lnychbajt w)oddzielanychkropkami.wygl daonmniej,wi cejtak: naczterybajty.adresipzapisujesi wpostaciczterechliczbzzakresu0{255(odpowiadaj cychwarto ci ka demukomputerowipracuj cemuwsieciinternet.dlau atwieniaoperowaniaadresamiippodzielonoj AdresynumeryczneAdresnumeryczny(inaczejadresIP)jestunikaln,32bitow liczb,przydzielan wszystkimprogramomu ytkowymnazapytaniadotycz ceadres wkomputer w.je elipotrzebnychdanych pierwotnymi(primary)dlapewnychgrupadres wsieciowych(domen)ite,kt rezawieraj kopieinformacji niemawswojejpami ci{kontaktujesi zinnyminameserverami.wsieciwyr niasi nameservery,kt res {wt rne(secondary).bardzocz stokomputer,kt ryjestnameserverempierwotnymdlapewnejdomeny, Nameserver(zwanyr wnie domainnameserver)jestspecjalnymprogramemudzielaj cymodpowiedzi zawierar wnie kopiedanychdlainnejdomeny.obawy ejwymienionerodzajenameserwer wzwanes liamia ar wnie adreszako czonyna.com(ipo czenieviakalifornia...). autorytatywnymi. aleniekoniecznie,r wnie naprzyk adzkanady;widzia emkiedy adresameryka skiejrmykomercyjnej,kt rejmoskiewska 1Niedotyczytoznacznejcz ciadres wzako czonych.com,.edu,.mil{s tog wnieadresyzestan wzjednoczonych, 16

18 Mo napowo ywa do ycianameserwerynieb d ceserweramiautorytatywnymi,zawier j cymijedynie kopieinformacji. Hierarchiaadres wdomenyuszeregowanes hierarchiczniezgodniezhierarchi ades w;wnaszymprzypadkuwyr niamynast puj ceczterydomeny: pl wroc.pl pwr.wroc.pl immt.pwr.wroc.pl Istniej dwiehierarchieadres w:takzwanaprosta(okt rejpisali mypowy ej)zwi zanajestonazbaz danychpozwalaj c zamienia adresysymbolicznenanumeryipiodwrotnapozwalaj cazamienia numery IPnaadresy.Oilehierarchicznegrupowanieadres wwpierwszymprzypadkujestzupe nienaturalneotyle wdrugimju nietakbardzo.stworzonojednaknapotrzebyspecjaln domen onazwiein-addr.arpa,w kt rejzapisywanes wszystkieinformacjeopowi zaniachnumer wipzadresami. Itakwszystkieinformacjeopodsieci xxx.yyy(przydzielonej rodowiskuwroc awskiemu)zawarte s wdomenie in-addr.arpa.mo naodpowiedzialno zakolejnepodsiecidelegowa dalej: inaddr.arpazawierawszystkieinformacjeopodsieci yyya in-addr.arpajestodno nikiem wi cymnumer znazw komputera(ldhpux.immt.pwr.wroc.plwtymprzypadku). AdresypocztykomputerowejAdresu ywanyprzezpoczt komputerow sk adasi zdwucz ci:nazwy u ytkownikainazwykomputerapo danaprzyk adtak: Pocztamo eby jednaktakskongurowanaaby ukrywa "nazw komputera,zkt rymzwi zanyjest u ytkownik(matosw jwielkisens,gdywjednostceorganizacyjnejjestwi cejni jedenkomputer);pomija si w wczasjedencz onnazwy: (Zwracamuwag i postmaster"jesttonaka dymkomputerzeprzyjmuj cymiwysy aj cympoczt komputerow osobaodpowiedzialnazajejfunkcjonowanie.mo nasi doniejzg asza wraziejakichkolwiek problem wzpoczt komputerow.) Wtakiejsytuacji immt.pwr.wroc.pl"niejestnazw adnegorzeczywistegokomputera,ajedyniesynonimemmailexchangera2czylikomputera,kt rynapodstawienazwyu ytkownikapotradostarczy poczt pododpowiednizycznyadres.wtakiejsytuacji,bardzocz sto,administratorzypocztyelektronicznejpozwalaj bynazwyu ytkownik wmia yco wsp lnegozichrzeczywistyminazwiskamidopuczszaj ctakie np.konstrukcje: Mo liwejesttakieskongurowaniepocztyelektronicznej,abylistwysy anynaadres: dou 5.2 Radypraktyczne Pami tanieadres wr nychkomputer wstanowipewienproblemdlau ytkownik wsieci.zmoichdo wiadcze wynika, eu ytkownicy(wznacznejswejcz ci)pr buj post powa najedenzdwusposob w: 1.u ywaj adres wnumerycznych(uwa aj c, eznacznie atwiejzapami ta czteryliczby,np: ni przyd ugaw (ijakdzi widz g upi )nazw ldhpux.immt.pwr.wroc.pl). 2.Staraj si u ywa nazwsymbolicznych. Zeswejstronypragn zwr ci uwag nakilkaw a ciwo ciresolvera(procedurodpowiadaj cychnakomputerzeunixowymzatranslacj adres wsymbolicznychdonumerycznych),kt repozwalaj u atwi sobie ycie (wewszystkichponi szychprzyk adachzak adamy, ekomputerznajdujesi wdomenieimmt.pwr.wroc.pl): je eliwjakiejkolwiekkomendziesieciowej(ping,telnet,rlogin,ftp...)podamyjakojejparametr nazw host,np: pinghost poszukuj ckomputera,okt rynamchodziresolverb dziedohostdodawa kolejnefragmentydomeny poszukuj ckolejno: 2Rekordy MX"nameserweram wi opowi zaniachpomi dzyadresamie{mailakomputerami,patrzr wnie nastronie21 17

19 host.immt.pwr.wroc.pl host.pwr.wroc.pl host.wroc.pl inako cuwreszcie: gdypodamyniepe n nazw komputera: host pinggraf.im ( Okrawaj c"domen zostawizawszeconajmniejjejdwaostatniecz ony.)podobnieb dziepost powa takikomputeristnieje.podobnyprocesprzebieganiestetynawetwtedygdypodamype n nazw komputera: pinggraf.im.pwr.wroc.pl poszukujekomputeraonazwiegraf.im.immt.pwr.wroc.pl(b d!),graf.im.pwr.wroc.pl{sukces!, resolverdodawszystkiemo liwecz onynaszejdomeny.poniewa zaka dymrazemsko czysi to b demwko cusprawdzinazw graf.im.pwr.wroc.plcopowinnonajprawdopodobniejsko czy sie sukcesem. onejlinii. Procestenmo ebycdosy d ugotrwa y,gdynameserverznajdujesi nadrugimko cuwolnej,obci - dok ada dopodawanychmuadres w.3 resolvermo nar wnie takskongurowa, ebywskaza explicitejakiecz ony,jakichdomenma Wniosekwyp ywaj cyztegojesttaki:je elikontaktujemysi zkomputeremz s siedniej"domeny Abyprocesprzy pieszy pe nenazwykomputer w4mo na/nale yko czy kropk : pinggraf.im.pwr.wroc.pl. resolverwwieluwersjachsounixpozwalanatworzeniealias wnazwkomputer w(indywidualnych owialeznacznieupraszczapisanie. (maj cejznaczn cz nazwyzgodn znazw naszejdomeny)u ywajmytylkotylucz on wileto dlaka degou ytkownika).wartoztejmo liwo cikorzysta.ot wprocesiet umaczeniaadresu konieczneabyjednoznacznieokre li nazw komputera.dodajetocoprawdaniecopracynameserwer- t zmienn jestprzegl danywposzukiwaniupe nejnazwyzwi zanejzpodanymaliasem.itak,wmoim przypadkuzmiennahostaliasesmawarto /users/myszka/.hostaliasesawpliku.hostaliases jest(mi dzyinnymi)nast puj calinia: symbolicznegoresolverposzukujezmiennej rodowiskaonazwiehostaliases.plikwskazywanyprzez Je elichodziopoczt polecamkorzystaniezr nychmechanizm wu atwiaj cych ycie,aoferowanych Pisz crlogingrafuzyskujepo czeniezkomputeremgraf.im.pwr.wroc.pl grafgraf.im.pwr.wroc.pl. powa nychwskutkachnieporozumie.zasadatajestczasamijednak amana,wnazwachkomputer wpojawiaj si cz onych, ci.4fullyqualieddomainname{fqdn. adencz onnazwykomputeraniemo eby zgodnyzdwuliterowymkodemkraju(ostatnicz onnazwy).mo etoprowadzi do 3Sprawajestwa nazkilkupowod w(wzgl dybezpiecze stwaodgrywaj tuniepo ledni role).powinnoby zasad, e przezprogramyczytania/komponowaniapoczty.otymb dziemowap niej. 18

20 5.3 Konguracjaresolverajestbardzoprosta.Wystarczywpliku/etc/resolv.confwpisa minimumdwawiersze informacji(ka dyzaczynasi ods owakluczowego): nameserverpokt rympodajemadresipkomputera,nakt rymuruchominyjestprogramnamed(mo e domainpokt rympodajemynazw domniemanejdomenywkt rejpracujekomputer;nazwatab dzie by wi cejni jedenwierszdeklaruj cykolejneserwery), R neimplementacjeprocedurresolverapozwalaj nawpisywanier nychdodatkowychinformacji{nale y zapozna siezodpowiedni stron manuala(manresolv.conf). dodawanadowszystkichnazwkomputer w,ktorenies zako czonekropk (takjaktoopisanow Zwracamuwag, eresolvertoniejest adenprogram,araczejzestaw(biblioteka)podprogram w rozdzialeradypraktyczne(nastr.5.2)). mo ewswojejpracy(wzale no ciodkonguracji)korzysta zr nych r de informacji: zawieraj cyfunkcjepozwalaj cenatranslcj adres wsymbolicznychnanumerycznieiodwrotnie.resolver pliku/etc/hosts, (bardzocz stowr nejkolejno ciir nejkonguracji). system wnislubnis+(networkinformationsystem){zwanyr wnie podnazw yellowpages, nameserwera, 5.4 Podstawowymnarz dziems u cymdosprawdzaniawsp dzia aniasystemubazdanychoadresachinternetowych(wsystemieunix)jestprogramnslookup.pozwalaonwydobywa informacjeopojedy czych komputerach,aler wnie oca ychdomnach. SystemUnix zdobywaniainformacjimog r wnie dokonywa werykacj ichporawno ci. programieiinformacjach,kt reodniegomo nawydoby. informacjioadresachinternetowychistrukturzebazdanych.takwi cponi ejpodamypodstawowefaktyo Bardzowieluadministrator wu ywar wnie program whostlubdig.ichzalet jestto, eopr cz Pe newykorzystaniemo liwo ciprogramunslooupwymagapewnejznajomo cisposobuzapisywania 5.4.1TranslacjaadresunanumerIP Najprostszezadanie,rozwi zujemyjepisz c: nslookupadres wodpowiedzipowinni myuzyska numerip(je elijestzwi zanyztymadresem). $nslookupgarbo.uwasa.fi NameServer:ldhpux.immt.pwr.wroc.pl Address: Odpowied programuwygl dawspos bnast puj cy: Name: Address: Dodatkowomo nazada pomocniczepytania,piszemyotymdalej. Mo nate skorzysta zinterakcyjnego,hipertekstowegoformularza5. garbo.uwasa.fi 5.4.2Typkomputera Wtymprzypadkutrzebaprzej dointerakcyjnegotrybupracyprogramunslookup.pytaniewygl daw nast puj cyspos b: 5http://www.immt.pwr.wroc.pl/htbin/nsl 19

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku

Obowiązuje od 30 marca 2015 roku Obowiązuje od 30 marca 2015 roku W Regulaminie świadczenia usługi Pocztex w obrocie krajowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 326/2013/PRUP Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Pocztowych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

enova Workflow Obieg faktury kosztowej

enova Workflow Obieg faktury kosztowej enova Workflow Obieg faktury kosztowej Spis treści 1. Wykorzystanie procesu... 3 1.1 Wprowadzenie dokumentu... 3 1.2 Weryfikacja merytoryczna dokumentu... 5 1.3 Przydzielenie zadań wybranym operatorom...

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie

Grójec, 9 września 2015 Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Grójec, Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum ul. Zdrojowa 16E, 05-600 Grójec woj. Mazowieckie Regulamin konkursu fotograficznego Ziemia Grójecka w Obiektywie 2 Grójec, dnia SPIS TREŚCI: Opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcja dynamiczna zniŝkowa Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcja dynamiczna zniŝkowa (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 3 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj.

Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Sprawozdanie 2 Zad.1 Pokazać pierwszeństwo trybu odmów przed zezwalaj. Ilustracja 1: Przy próbie zapisu pliku odmówiono dostępu mimo że administratorzy mają jawnie zezwalaj Zad. 2 Pokazać pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Elementy animacji sterowanie manipulatorem

Elementy animacji sterowanie manipulatorem Elementy animacji sterowanie manipulatorem 1 Cel zadania Wykształcenie umiejętności korzystania z zapisu modelu aplikacji w UML oraz definiowania właściwego interfejsu klasy. 2 Opis zadania Należy napisać

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Krakowie na dzień 30 czerwca 2015 roku Zarząd Spółki IDM Spółka Akcyjna w upadłości układowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem.

zgubił całą naszą korespondencję Można by tak wymieniać bez bezpieczeństwa, gdyby była wykonana dnia poprzedniego rozwiązałaby niejeden problem. Zasada działania usługi Business Safe jest prosta. Zainstalowany na Twoim komputerze progra Dlaczego backupować? Któż z nas nie zna smaku tego okropnego uczucia, gdy włączając kompuuter, który jeszcze

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r.

Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. z dnia.. 2015 r. Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia.. 2015 r. w sprawie treści, formy oraz sposobu zamieszczenia informacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015

PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe. PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 PFR Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za rok 2015 Wstępnie Wypełnione Zeznanie Podatkowe (PFR) PIT-37 i (PFR) PIT-38 Usługa Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Uniwersytet Dzieci zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym z dnia 1 marca 2007 r. w Kancelarii Notarialnej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH

STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW RYB ŁOSOSIOWATYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC

REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC REGULAMIN PROMOCJI 2 x WIĘCEJ ZA SCHNEIDER ELECTRIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej 2 x więcej za Schneider Electric (zwanej dalej Promocją ) jest i360 Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE. w III Liceum Ogólnokształcącym. im. M. Kopernika w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2 /2015 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska

Bardziej szczegółowo