ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A."

Transkrypt

1 ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

2 Raport Roczny 2005 Annual Report

3 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A.

4 Spis treści Contents Szanowni Państwo 3 O Spółce 4 Organizacja Spółki 5 Schemat organizacyjny ZEŁ-T S.A. 6-7 Mapa działania ZEŁ-T S.A. 8 Władze Spółki 9 Polityka kadrowa Potencjał techniczny 12 Informatyzacja 13 Nakłady na inwestycje Klienci Środowisko naturalne 18 Otoczenie 19 Wyniki Ekonomiczno-Finansowe Osiągnięcia i wyróżnienia Opinia biegłego rewidenta Spółka zależna 28 Dear Sirs Company profile Company organization ZEŁ-T S.A. organisational scheme Map of business activity of ZEŁ-T S.A. Authorities HR policy Technical potential IT systems Investment outlay Customers Environment Surroundings Financial and Commercial Results Accomplishments and awards Opinion of chartered auditors Daughter company 2 Raport Roczny 2005 Annual Report

5 Szanowni Państwo, Dear Sirs, Zsatysfakcją prezentuję Państwu raport z działalności Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w 2005 roku. Był to kolejny rok rozwoju Spółki, wprowadzania nowoczesnych rozwiązań technicznych, rozszerzenia zakresu oferowanych usług. Energia elektryczna jest niewidzialnym dobrem, bez którego nie da się normalnie funkcjonować we współczesnym świecie. Pracownicy Spółki robią wszystko, co jest możliwe, aby każdy nasz Odbiorca mógł korzystać z prądu bez ograniczeń. Rok miniony upłynął pod znakiem najwyższej jakości usług, które oferowaliśmy 600 tysięcznej rzeszy naszych Klientów. Czynimy wszystko, aby umocnić ich zaufanie do naszej Firmy. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. przygotowuje się do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej. Dlatego też modernizujemy i rozbudowujemy sieć dystrybucji energii elektrycznej. Instalujemy nowoczesne urządzenia elektroenergetyczne. Inwestujemy w rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie siecią i gwarantujących bezpieczeństwo jej eksploatacji oraz ułatwiających Odbiorcom kontakt ze Spółką. Przykładamy wielką wagę do zmniejszania kosztów własnych. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. oferuje Klientom umiarkowane ceny energii elektrycznej i jej przesyłu. Dzięki temu oraz korzystając z ożywienia gospodarczego zwiększamy wolumen sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych. W 2005 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 54 milionów zł. Osiągnięcia Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. w 2005 roku zostały uznane i nagrodzone między innymi ZŁOTYM CERTYFIKATEM PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY, CERTYFIKATEM INNOWACYJNOŚCI 2005 oraz LAUREM BIAŁEGO TYGRYSA ENERGIA 2005 przyznanym za wybudowanie jednej z najnowocześniejszych w Europie stacji rozdzielczej 110 kv Piaski koło Bełchatowa. Lektura raportu z pewnością przybliży dorobek i dokonania wszystkich pracowników Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A w 2005 roku. Z poważaniem Zbigniew Fałek Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. I have a great satisfaction to present a 2005 report on business activity of Zakład Energetyczny Łódź- Teren S.A. It was another year of the development of the Company, implementation of the latest technical solutions and widening the range of services. Electrical power is an invisible good without which it would be difficult to live normally in the present-day world. The Company s staff do their best to enable every our customer to make use of the electricity without any limitations. Last year turned out to be a time of providing the highest possible services, which were offered to a group of 600 thousand customers. We do all we can to strengthen their confidence in us. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. has been preparing fully to become a vital player of the competitive electricity market. Therefore, we modernize and develop our power supply as well as install modern electrical units. We invest in the development of IT systems assisting the power supply management, providing power supply safety and improving ways of contact for our customers. We pay special attention to lowering our own costs. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. offers prices for electrical power and its supply at a moderate level. Thanks to this and a business revival we increase the volume of electrical power sales and transmission services. In 2005 the Company yielded a net profit of 54 million PLN. The Company s accomplishments in2005 were found remarkable and rewarded with the GOLDEN CERTYFICATE FAIR PLAY COMPANY, CRTYFICATE OF INNOVATION 2005 and WHITE TIGER LAUREL ENERGY 2005, handed in for the construction of the most modern European transformer station 110 kv Piaski near Bełchatów. I m sure the contents of the report will present in detail the accomplishments of all the staff working for Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. Yours sincerely Zbigniew Fałek General Director President of the Board of ZEŁ-T S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 3

6 O Spółce Company profile Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: Kapitał akcyjny Spółki wynosi ,3 tys. zł i dzieli się na akcji zwykłych o nominale 100 zł każda. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. prowadzi działania statutowe w zakresie: - wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, - technicznej i handlowej obsługi Odbiorców, - budowy, rozbudowy, instalacji, modernizacji, eksploatacji, naprawy, remontów i konserwacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, - wykonywania przyłączy do sieci dystrybucyjnej. Obszar działania Spółki obejmuje swym zasięgiem trzy województwa: łódzkie, mazowieckie oraz świętokrzyskie, o łącznej powierzchni km 2 i jest zamieszkiwany przez ponad 1,5 miliona osób. ZEŁ-T S.A. obsługuje prawie 600 tysięcy Klientów, sprzedając im ponad 4 TWh energii elektrycznej rocznie. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. is a sole shareholder company of the State Treasury registered in the State Court under number KRS Share capital of the Company amounts to PLN and is divided into shares with face value of PLN 100 each. The Company s business activity includes: - generation, conversion, transmission and distribution as well as trading and sales of electricity, - technical and commercial customer care, - construction, extension, installation, development, maintenance of the power supply and electrical equipment, - performance of connections to the power supply. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. operates within three Provinces: Łódzkie and partly Mazowieckie and Świętokrzyskie over the area of km 2 and is inhabited by 1,5 million residents. The Company supplies electrical power to 600 thousand customers selling yearly over 4 TWh of electricity. 4 Raport Roczny 2005 Annual Report

7 Organizacja Spółki Company organization Działalność statutowa Zakładu Energetycznego Łódź - Teren S.A. realizowana jest poprzez 8 Rejonów Energetycznych oraz Centralę Spółki z siedzibą w Łodzi, w której skupione są wszystkie funkcje zarządcze i sprawozdawcze związane z prowadzeniem całości przedsiębiorstwa. Przedmiotem działania każdego Rejonu Energetycznego jest: - detaliczna sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłowych Klientom korzystającym z sieci najniższego napięcia, - wykonywanie przyłączeń do tej sieci, - eksploatacja systemu rozdzielczego, - prowadzenie ruchu sieciowego dla sieci 15 kv i 0,4 kv, - modernizacja i remonty tych sieci, - likwidowanie awarii i zagrożeń ciągłości dostawy energii elektrycznej, - świadczenie usług dodatkowych. Przedmiotem działania Centrali Spółki jest: - hurtowy zakup energii elektrycznej i usług przesyłowych dla pokrycia całkowitego zapotrzebowania Klientów ZEŁ-T S.A., - sprzedaż energii elektrycznej i usług przesyłowych dla Klientów, którzy są bezpośrednio przyłączeni do sieci 110kV i 15kV, - pełnienie funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, - opracowywanie zakładowej taryfy dla energii elektrycznej, - sporządzanie i realizowanie planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na obszarze działania ZEŁ-T S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. does its business by means of Regional Offices and the Head Office with seat in Łódź, where all management and reporting issues necessary to run the Company are handled. Business activity of the Regional Offices of ZEŁ-T S.A. includes: - retail sales of electrical power and provision of distribution services to customers using the LV network, - performance of connections to the LV network, - operation of the MV and LV networks, - maintenance of the networks, - rectification of disturbances and faults to retain continuous supply of electrical power, - provision of other services. The Head Office is responsible for: - wholesale purchase of electrical power and transmission services to cover all our customers demands, - sales of electrical power and distribution services to customers directly connected to 110 kv and 15 kv networks, - fulfilling the function of the distribution system operator, - setting the company tariff for electrical power, - setting and carrying out the development plans to meet present and future demands of our customers for electrical power over the operational area of ZEŁ-T S.A. Rejon Energetyczny Obszar działania Liczba Klientów Power Region Area Number of customers km 2 Piotrków Trybunalski Żyrardów Sieradz Łowicz Radomsko Tomaszów Mazowiecki Wieluń Bełchatów Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 5

8 Schemat organizacyjny ZEŁ-T S.A. (stan na r.) ZEŁ-T S.A. organisational scheme (as of December 31st, 2005) WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY RADA NADZORCZA ZARZĄD DN DYREKTOR NACZELNY (Prezes Zarządu) NP Zespół Obsługi Prawnej NI Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych NO Wydział BHP p.poż. i Ochrony Środowiska NK Zespół Kontroli Wewnętrznej DZ Dyrektor ds. Zarządzania i Strategii BK Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi BZ Biuro Zamówień BL Biuro Logistyki i Dostaw BI Biuro Teleinformatyki ZN Biuro Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego ZO Biuro Organizacji i Strategii ZJ Biuro Audytu i Systemów Jakości 01 RE Piotrków 02 RE Żyrardów 03 RE Sieradz 04 RE Łowicz 6 Raport Roczny 2005 Annual Report

9 Schemat organizacyjny ZEŁ-T S.A. (stan na r.) ZEŁ-T S.A. organisational scheme (as of December 31st, 2005) DT Dyrektor ds. Dystrybucji EW Elektrownia Wodna Smardzewice DO Dyrektor ds. Obrotu i Obsługi Klienta DE Dyrektor ds. Ekonomiczno- Finansowych DU Dyrektor ds. Inwestycji i Usług Gł. Spec. ds. TM Zarządzania Majątkiem Dystrybucyjnym OM Biuro Marketingu GK Główny Księgowy UT Wydział Transportu MR Wydział Rozwoju OZ Biuro Zakupu Energii Elektrycznej KR Główny Specjalista ds. Rachunkowości UI Biuro Inwestycji ME TP TL Wydział Eksploatacji Wydział Usług Przesyłowych Wydział Pomiarów OS SB SD Główny Specjalista ds. Sprzedaży Energii Elektrycznej Wydział Obsługi Klientów Biznesowych Wydział Obsługi Klientów Detalicznych KO KK KM KF Wydział Księgowości Ogólnej Wydział Księgowości Kosztów i Podatków Wydział Księgowości Majątkowej Wydział Zarządzania Finansami UR UL UA Wydział Realizacji Inwestycji i Stanu Prawnego Sieci Licznikownia Wydział Socjalno - Administracyjny EE Biuro Ekonomiczne 05 RE Radomsko 06 RE Tomaszów 07 RE Wieluń 08 RE Bełchatów Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 7

10 Mapa działania ZEŁ-T S.A. Map of business activity of ZEŁ-T S.A. Łódź woj. łódzkie obszar działania ZEŁ-T S.A. area of business activity of ZEŁ-T S.A. RE Łowicz woj. łódzkie RE Żyrardów Łódź RE Sieradz RE Tomaszów Mazowiecki RE Piotrków Trybunalski RE Wieluń RE Bełchatów RE Radomsko Rejony Energetyczne ZEŁ-T S.A. Regional Offices of ZEŁ-T S.A. 8 Raport Roczny 2005 Annual Report

11 Władze Spółki Authorities Rada Nadzorcza VI kadencji: Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafał Roszkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Agnieszka Małocha Sekretarz Rady Nadzorczej Maciej Kotecki Członek Rady Nadzorczej Janusz Żarnowski Członek Rady Nadzorczej Jarosław Sykuła Skład Zarządu Spółki: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Zbigniew Fałek Członek Zarządu, Dyrektor ds. Dystrybucji, Obrotu i Obsługi Klienta Rafał Kuźniak Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji i Usług Bogdan Stefaniak Supervisory Board of the VI th tenure: Chairman Rafał Roszkowski Vice- Chairman Agnieszka Małocha Secretary Maciej Kotecki Board Member Janusz Żarnowski Board Member Jarosław Sykuła Management Board: President, General Director Zbigniew Fałek Board Member, Director of Distribution, Trade and Customer Care Rafał Kuźniak Board Member, Director of Investments and Services Bogdan Stefaniak W 2005 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili: Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Janusz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jarosław Sokołowski Sekretarz Rady Nadzorczej Zbigniew Fałek Członek Rady Nadzorczej Maciej Kotecki Członek Rady Nadzorczej Marcin Przychodzki W 2005 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili: Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Józef Szpoton Członek Zarządu, Dyrektor ds. Obrotu i Obsługi Klienta Roman Pionkowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych Dariusz Szychta Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji i Usług Bogdan Stefaniak In 2005 Supervisory Board was composed of: Chairman Tadeusz Janusz Vice- Chairman Jarosław Sokołowski Secretary Zbigniew Fałek Board Member Maciej Kotecki Board Member Marcin Przychodzki In 2005 Management Board was composed of: President, General Director Józef Szpoton Board Member, Director of Trade and Customer Care Roman Pionkowski Board Member, Financial Director Dariusz Szychta Board Member, Director of Investments and Services Bogdan Stefaniak Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 9

12 Polityka kadrowa HR policy Dzięki realizowanej w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren S.A. polityce kadrowej nastawionej na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe pracowników oraz pozyskiwanie do pracy ludzi młodych, z wyższym wykształceniem, zdolnych realizować nowe zadania w stale zmieniającym się otoczeniu, Spółka osiągnęła stabilną pozycję rynkową. Należy do największych firm i wyróżniających się pracodawców w regionie centralnej Polski. Stan zatrudnienia w Zakładzie Energetycznym Łódź Teren S.A. na koniec 2005 roku wyniósł osoby. Due to the HR policy pursued by ZEŁ-T S.A. aiming at professional development of its staff and seeking to employ young university graduates capable of performing new tasks in the constantly changing environment, the Company has become a serious market player being, at the same time one of the largest companies and distinguished employers in the region. At the end of 2005 ZEŁ-T S.A. employed people. The employment increased by 6 people in comparison to Średnioroczne zatrudnienie w latach Average annual employment between osoby / persons * lata / years *1996 rok wydzielenie Zaplecza Technicznego ZEŁ-T S.A. w spółkę-córkę Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. w Zgierzu *1996 rok autonomisation of ZEŁ-T S.A. Technical Back Office into a daughter company Zakład Obsługi Energetyki Sp. z o.o. in Zgierz Nadal dominującą grupę zatrudnienia, w 2005 roku, stanowili w Spółce pracownicy z wykształceniem średnim (50,9% ogółu zatrudnionych). W porównaniu z 2004 rokiem zwiększył się udział pracowników z wykształceniem wyższym (z 20% w 2004 roku do 21,5% w 2005 roku). In 2005 still the majority of employees were those with secondary education (50.9% of the overall employment). In comparison to 2004 the number of employees with higher education increased (from 20% in 2004 to 21.5% in 2005). 10 Raport Roczny 2005 Annual Report

13 Polityka kadrowa HR policy Z roku na rok zmniejsza się liczba pracowników z zasadniczym wykształceniem zawodowym (z 372 w 2004 roku do 363 w 2005 roku) oraz podstawowym (z 62 w 2004 roku do 58 w 2005 roku). Year by year, the number of employees after vocational training is decreasing (from 372 in 2004 to 363 in 2005) and primary education (from 62 in 2004 to 58 in 2005). Zmiany w strukturze zatrudnienia wg poziomu wykształcenia, w %, w latach Changes in the employment structure according to the level of education in % between ,6% 50,9% Podstawowe Primary Podstawowe Primary Zasadnicze Vocational Zasadnicze Vocational Średnie Secondary 20,0% Średnie Secondary 21,5% Wyższe Higher 4,1% 24,3% Wyższe Higher 3,7% 2004r. W 2005 roku w różnego rodzaju szkoleniach, kursach, sympozjach, seminariach, konferencjach, studiach i studiach podyplomowych uczestniczyło 237 osób, co stanowi 15,6 % przeciętnego zatrudnienia w Spółce. Tematyka tych form dokształcania związana była z zagadnieniami z zakresu rynku energii elektrycznej w Polsce i na świecie, prywatyzacji i restrukturyzacji sektora elektroenergetycznego, zamówień publicznych i windykacji należności, nowelizacji prawa pracy, prawa podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, rachunkowości w spółkach akcyjnych, czy też negocjacji w biznesie. 23,9% 2005r. In employees (15.6%) took part in various trainings, courses, symposiums, seminars, conferences and postgraduate studies on electricity market in Poland and worldwide, privatization and restructuring of energy sector, procurement and vindication of accounts receivable, amendment to work law, tax law and social insurance system, accountancy at joint-stock companies or business negotiations. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 11

14 Potencjał techniczny Technical potential ZEŁ-T S.A. stale rozwija swój potencjał techniczny, co bezpośrednio przekłada się na podnoszenie jakości usług oferowanych Klientom. Rozwój techniczny realizowany jest w Spółce głównie w ramach działalności inwestycyjnej, związanej z modernizacją oraz rozbudową systemu sieci dystrybucyjnej i jej wyposażenia, rozbudową infrastruktury teleinformatycznej oraz z systemami informatycznymi integrującymi i wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem, a także z nowoczesnymi technologiami pracy. W 2005 roku przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej do Odbiorców Spółki realizowane były systemem rozdzielczym o łącznej długości km wyposażonym w stacji transformatorowo - rozdzielczych, w których zainstalowane były transformatory o łącznej mocy 3364,5 MVA. ZEŁ-T S.A. is constantly developing its technical potential, which directly exerts a great influence on the improvement of the quality of rendered services. The technical development is carried out by the Company mainly within the investment policy focused on the modernization and extension of the power supply and electrical equipment, the development of the IT infrastructure as well as systems integrating and supporting the management of the Company and the development of the up-to-date work technologies. In 2005 transmission and distribution of electrical power to the Company s customers was performed via the power supply system of total length of km, with of transformer substations, equipped with transformers of total power of MVA. Długość linii 220 kv 21 km Length of 220 kv lines Długość linii 110 kv km Length of 110 kv lines Długość linii 15 kv km Length of 15 kv lines Długość linii 0,4 kv km Length of 0.4 kv lines Ogółem długość linii Overall length Ogółem liczba stacji Overall number of substations Ogółem liczba transformatorów Overall number of transformers Ogółem moc transformatorów 3.364,5 MVA Overall power of transformers 12 Raport Roczny 2005 Annual Report

15 Informatyzacja IT systems Aby sprostać coraz to wyższym wymaganiom naszych Klientów oraz dostosować działalność ZEŁ-T S.A. do standardów i konkurencji na unijnym rynku energii elektrycznej nasza Spółka podjęła się w ostatnich latach realizacji wielu nowatorskich zadań w dziedzinie teleinformatyki. Dzięki funkcjonującemu w Spółce systemowi czasu rzeczywistego WindEx możliwe jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o odpowiednich parametrach, zdalne monitorowanie i sterowanie obiektami energetycznymi, prowadzenie prac remontowych w sposób niezauważalny dla Klientów oraz szybkie przywracanie zasilania w sytuacjach awaryjnych. W celu zapewnienia jednakowych standardów na całym terenie działania ZEŁ-T S.A., została stworzona rozległa sieć teleinformatyczna, łączącą wszystkie Rejony Energetyczne. Sieć ta, zrealizowana w technologii GigaBit Ethernet pozwala na efektywne zarządzanie pracą sieci elektroenergetycznej oraz na sprawną współpracę z operatorem krajowym przesyłu energii i Giełdą Energii. W trosce o zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej dla Klientów newralgiczne systemy informatyczne umieszczone zostały na klastrze nowoczesnych serwerów. Rozwiązanie to znacznie podnosi bezpieczeństwo sieci energetycznych a w połączeniu ze światłowodową siecią transmisji danych tworzy niezawodną i wydajną strukturę do nadzoru przesyłu energii. W Spółce działa Elektroniczny System Obiegu Dokumentów i Informacji INFOS, a rzetelne rozliczenie Klientów realizowane jest przy pomocy systemu billingowego SELEN. Kolejnymi nowoczesnymi rozwiązaniami teleinformatycznymi, wdrożonymi na przełomie 2004 i 2005 roku jest system CRM (Customer Relationship Management) oraz e-bok, czyli internetowe Biuro Obsługi Klienta. In order to meet high demands of our customers and to adapt the activity of ZEŁ-T S.A. to high standards and competition on the European power market, our Company has undertaken to carry out a number of innovatory IT tasks. Thanks to a real-time system called WindEx, being currently used by the Company it is possible to ensure continuous power supply of proper parameters, remote monitoring and steering of power facilities, carrying out maintenance works in a convenient for customers way as well as quick restoration of power supply during states of emergency. To ensure unified standards for the whole operational area of ZEŁ-T S.A. we have created a broad IT network to connect all the Regional Offices. The network, constructed in a GigaBit Ethernet technology allows to manage the work of the power supply and effective cooperation with the national transmission operator and the Power Exchange. In order to ensure continous supply of electrical power to our customers neuralgic IT systems were placed on a cluster of modern servers. This solution improves considerably safety of the power supply and in connection with optic fibre network creates reliable and efficient structure to guard transmission of electrical power. INFOS, a work flow system and SELEN, a billing system are also used by ZEŁ-T S.A. Another modern IT solutions implemented in 2004/2005 are Customer Relationship Management and e-bok, an internet customer service office. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 13

16 Nakłady na inwestycje Investment outlay Wartość inwestycji realizowanych przez ZEŁ-T S.A. w celu zaspokajania oczekiwań i potrzeb Klientów przekracza co roku 90 milionów złotych. Inwestycje te są finansowane ze środków własnych Spółki. Modernizacja i rozbudowa sieci średnich oraz niskich napięć systemu rozdzielczego Spółki jest stałym corocznym zadaniem, niezbędnym dla zaspokajania bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną dla najbardziej licznej grupy Odbiorców oraz dla poprawy standardów jakościowych przesyłania i dystrybucji energii. Dzięki tej działalności następuje odnowa stanu technicznego sieci i ograniczanie strat sieciowych. W 2005 roku ZEŁ-T S.A. zmodernizował: - stację 110/15 kv Poddębice 1, - stację 110/15 kv Szadek, - linię 110 kv Poddębice Adamów. oraz kontynuował: - modernizację linii 110 kv Wieluń Wieruszów, - modernizację linii 110 kv Sochaczew Teresin Bielnik Żyrardów, - modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. W 2005 roku ZEŁ-T S.A. rozpoczął: - budowę stacji 110/15kV Wolbórz, - przebudowę systemu dyspozytorskiego WINDEX w Zakładowej Dyspozycji Ruchu oraz w 8 Rejonowych Dyspozycjach Ruchu. Investments outlay carried out by ZEŁ-T S.A. to fill the needs of the customers and their growing demands approximate over PLN 90 million annually. They are financed by the Company s own resources. Modernization and extension of the LV and MV power supply is a regular annual task necessary to meet the present and future demands for electrical power of the largest group of the Company s customers and to improve quality standards of electrical power transmission and distribution. In 2005 ZEŁ-T S.A. terminated modernization of: - Poddębice 1 110/15 kv substation, - Szadek 110/15 kv substation, - Poddębice Adamów 110 kv line. Not terminated tasks are: - modernization of Wieluń Wieruszów 110 kv line, - modernization of Sochaczew Teresin Bielnik Żyrardów 110 kv line - modernization of MV and LV network In 2005 ZEŁ-T S.A. began: - construction of Wolbórz 110/15 kv substations, - reconstruction of the dispatch system WINDEX in the Dispatch Center and eight dispatch offices. 14 Raport Roczny 2005 Annual Report

17 Nakłady na inwestycje Investment outlay Nakłady na inwestycje w 2005 roku Investment outlay in 2005 Jednostka miary Unit 2004 rok 2005 rok Nakłady ogółem, z tego: tys. zł , ,8 Overall outlay incluiding: Linia 110 kv km 2,17 47, kv lines tys. zł 8.974, ,7 Linia SN, w tym: / MV lines including: km 82,4 88,8 linia kablowa / cable lines km 58,4 55,4 linia napowietrzna / overhead lines km 24,0 33,4 tys. zł , ,0 Linia niskiego napięcia, w tym: / LV lines including: km 118,0 167,5 linia kablowa / cable lines km 62,53 75,20 linia napowietrzna / overhead lines km 55,47 92,30 tys. zł 9.154, ,0 Przyłączenia Odbiorców, w tym: tys. zł 9.870, ,2 / Performing connections to the power supply including: przyłącza n.n. tys. zł 8.257, ,4 LV connections km 114,4 99,5 szt rozbudowa sieci n.n. extension of the LV network tys. zł 1.612, ,8 Stacje 110 kv + transformatory 110/15 kv MVA kv substations + 110/15 kv transformers tys. zł , ,2 Stacje SN szt transformatory SN/nn szt MV substations+ MVA 22,8 51,8 MV/LV transformers tys. zł 5.829, ,7 Układy pomiarowe + zakup liczników tys. zł 1.755, ,2 measurement units + purchase of meters tys. zł 4.562, ,8 Łączność Communication tys. zł 2.253, ,2 Informatyka w tym: tys. zł 5.164, ,7 IT including: modernizacja sprzętu komputerowego tys. zł 1.581, ,1 modernization of computers Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych w tym: tys. zł 5.066, ,8 Purchase of ready-made investment goods including: - transport tys. zł 3.031, ,1 transportation Zaplecze techniczno - administracyjne m , ,0 Technical/administration back office tys. zł 3.277, ,4 Ochrona środowiska tys. zł 494,3 745,0 Environmental protection Budowa źródeł energii elektrycznej tys. zł 1.191, ,9 Construction of sources of electrical power Roboty budowlano - montażowe - system gospodarczy Building-Assembly works self tys. zł 785,7 662,3 Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 15

18 Klienci Customers W 2005 roku ZEŁ-T S.A. prowadził sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczył usługi przesyłowe na rzecz ponad 594 tysięcy Klientów. W porównaniu z 2004 rokiem liczba Odbiorców taryfowych wzrosła o Spółka sprzedaje energię elektryczną oraz świadczy usługi przesyłowe między innymi takim Odbiorcom jak: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., Kombinat Cementowo Wapienniczy Warta S.A. w Działoszynie, PKP Energetyka Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Spożywczego Master Foods Polska Sp. z o.o., Zakłady Przetwórstwa Owocowego Bakoma S.A., Centrum Dystrybucji IKEA Hanim Polska, a wśród miast, do których przesyłana jest energia elektryczna siecią 110 kv Spółki znajdują się m.in.: Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Radomsko, Wieluń, Skierniewice, Żyrardów, Sochaczew, Zduńska Wola i Sieradz. Rok 2005 upłynął pod znakiem dalszego podnoszenia jakości obsługi Klientów i zapewnienia im ciągłości dostaw energii elektrycznej o najwyższych parametrach technicznych. W tym celu wdrażane były kolejne nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające obsługę Klienta i ułatwiające naszym Odbiorcom kontakt ze Spółką. Należy do nich zaliczyć wdrożone na przełomie 2004 i 2005 roku systemy CRM (Customer Relationship Management) oraz e-bok, czyli internetowe Biuro Obsługi Klienta. CRM jest narzędziem pozwalającym na zarządzanie kontaktami z Odbiorcami energii elektrycznej i na dokładną analizę ich indywidualnych wymagań. Wdrożony z dniem 1 lutego 2005 roku e-bok stanowi uzupełnienie CRM-u i ma w swoich założeniach ułatwić Klientom kontakt z naszą Spółką, a także dostarczyć im niezbędnych informacji m. in. o ich danych, stanie rachunków, zużyciu energii elektrycznej. Klienci Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. mogą obecnie regulować opłaty za prąd nie tylko w Biurach Obsługi Klienta, na poczcie, czy w banku, ale również podczas zakupów w osiedlowym sklepie lub w supermarkecie w zakresie obsługi płatności gotówkowych poprzez sieć Moje Rachunki/VIA. In 2005 ZEŁ-T S.A. made sales of electrical power and provided transmission services to a group of 594 thousand customers. In comparison to 2004 the number of customers increased by ZEŁ-T S.A. sells electrical power and provides transmission services to a number of customers such as: Brown Coal Mine Bełchatów S.A., Cement-Lime Plant Warta S.A., PKP Energetyka Sp. z o.o., Water and Sewage Plant Sp. z o.o., Food Processing Plant Bakoma S.A., Distribution Center IKEA Hanim Poland and among the cities supplied with electricity via the Company s 110 kv power supply are such as Piotrków Trybunalski, Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów, Radomsko, Skierniewice, Żyrardów, Sochaczew, Zduńska Wola, Sieradz i Wieluń. The year 2005 focused on increasing the quality of customer care and ensuring continuous supplies of electrical power of the highest standards. To reach this goal new IT tools were implemented to provide more efficient customer service and to make contacts with the Company more convenient for our customers. Among the IT tools two, implemented in 2004/2005 deserve to be distinguished: Customer Relationship Management and e-bok, i.e. an Internet Customer Service Office. The former is a system that enables to manage the way customers can contact the Company and to analyze their individual needs. Implemented in February 2005 e-bok has a complimentary function to CRM and is to make it easier for our customers to contact the Company, and to provide them with all the necessary information on their status, electricity consumption etc. As far as cash payments are concerned our Customers are able to pay for the electricity not only at our Customer Service Offices, post offices or banks, but also while shopping at a local grocer s or supermarket as far as cash payments are concerned via the network Moje Rachunki / VIA. 16 Raport Roczny 2005 Annual Report

19 Klienci Customers Liczba Odbiorców energii elektrycznej w grupach taryfowych Number of customers in particular tariff groups Liczba Odbiorców Number of customers Grupy taryfowe Charakter odbioru / Type of consumer 2004 rok 2005 rok Grupy taryfowe A przemysł zasilany z sieci WN / industry fed from HV power supply 5 5 Grupy taryfowe B przemysł zasilany z sieci SN / industry fed from MV power supply Grupy taryfowe C Odbiorcy zasilani z sieci nn (handel, usługi, rzemiosło) / consumers fed from LV power supply Grupa taryfowa R Odbiorcy ryczałtowi / lump consumers Razem Odbiorcy przemysłowi / Overall industry consumers Grupy taryfowe G Odbiorcy indywidualni w lokalach mieszkalnych / residents Ogółem liczba Odbiorców finalnych / Overall number of end-users Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. 17

20 Środowisko naturalne Environment Na obszarze działania Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. znajdują się liczne parki narodowe oraz obszary o unikalnych walorach przyrodniczych. Z tego powodu ZEŁ-T S.A. od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Spółka m.in. uczestniczy w Programie Ochrony Bociana Białego, instalując specjalne konstrukcje chroniące zakładane przez te ptaki gniazda przed porażeniem prądowym i przewróceniem. Ponadto, ZEŁ-T S.A. wdraża rozwiązania techniczne zapobiegające skażeniu terenu olejem transformatorowym, stosuje nowoczesne konstrukcje linii i stacji elektroenergetycznych wysokich napięć oraz przewody izolowane w liniach średniego i niskiego napięcia, które eliminują groźbę porażenia prądem oraz ograniczają wycinkę drzew i gałęzi na terenie zajmowanym przez te linie. ZEŁ-T S.A. posiada też własną Elektrownię Wodną Smardzewice, pozwalającą na uzupełnianie zakupów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. There are numerous national reserves and areas of unique natural beauty over the operational area of ZEŁ-T S.A. Because of this ZEŁ-T S.A. takes an active role to protect natural environment. For example the Company participates in White Stork Protection Program by installing special platforms meant to protect their nests from falling and accidental electric shock. Moreover, ZEŁ-T S.A. implements technical solutions, which prevent the ground from transformer oil contamination, modern constructions of lines and HV transformer substations, insulated lines in LV and MV networks, which eliminate the danger of getting electric shock and reduce cutting down trees and its branches where the lines run. The Company owns a hydro power plant Smardzewice, which enables to make additional purchases of electrical power from renewable resources. 18 Raport Roczny 2005 Annual Report

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu udział w % Shareholding structure shares in % 5,74 34,44 14,23 5,74 5,74 5,74 5,74

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

ELEKTROBUDOWA SA RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT WYBRANE WARTOÂCI KEY DATA Liczba akcji równa liczbie głosów Numbers of shares = number of votes Udział procentowy w liczbie głosów i kapitale zakładowym Percentage share in

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report 2009 Spis treści: Table of contents: 4 I Słowo wstępne Prezesa Zarządu Introductory address of the President of the Management Board 8 I Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki

Bardziej szczegółowo

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir.

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT. kir. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. ul. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa tel. +48 22 545 55 00, e-mail: kir@kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT kir.pl RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT Struktura Akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu

2 raport roczny 2002. Letter from President. List Prezesa. Władze Spółki. Company Authorities. Shareholders Structure. Struktura akcjonariatu Spółka LENTEX otrzymała za Sprawozdanie Roczne za 2001 rok III nagrodę w kategorii spółek publicznych w IV edycji konkursu na Najlepsze sprawozdanie finansowe spółki publicznej i niepublicznej. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 07

Raport Roczny Annual Report 07 Raport Roczny Annual Report 07 20 tekst: Paweł Ney Michał Lipiński tłumaczenie: Ewa Olszewska Piotr Olszewski Raport Roczny 20 07 Annual Report Spis treści Table of Contents 02 04 05 06 10 14 16 20 24

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 1 s Spis tresści Table of contents 6 8 12 14 16 18 19 22 24 26 28 30 32 34 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER FROM THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY BOARD LIST PREZESA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010

SPIS TREŚCI CONTENTS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 4 BANK BPS RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2010 SPIS TREŚCI CONTENTS Władze...................................... Governing Bodies...................................12 Rada Nadzorcza..............................

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

2010 Raport Roczny Annual Report

2010 Raport Roczny Annual Report łączy nas e-biznes 2010 Raport Roczny Annual Report 2 Spis treści Misja 4 List Prezesa Zarządu 8 Akcjonariat 15 Władze 16 Rada Nadzorcza 16 Zarząd 17 Usługi rozliczeniowe 18 System ELIXIR (rozliczenia

Bardziej szczegółowo

ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY M O S T S I E K I E RKOWSKI W W A R S Z A W I E 2 0 0 0 2 0 0 2 SIEKIERKOWSKI B R I D G E I N W A R S A W 2 0 0 0 2 0 0 2 SPIS TREŚCI 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo