Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1. Podstawowa jednostka organizacyjna - Wydział (zgodnie z rozdz. 1, art. 2, p.29 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Dziekan kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, 3. Regulamin Regulamin opłat w Akademii Ignatianum w Krakowie, 4. Regulamin studiów Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 5. Ustawa o szkolnictwie wyższym - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 6. Studia III stopnia Studia doktoranckie w Akademii Ignatianum w Krakowie, Studia doktoranckie, 7. Uczelnia Akademia Ignatianum w Krakowie, 8. Student osoba studiująca na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, 9. Doktorant osoba studiująca na studiach III stopnia, 10. Słuchacz osoba uczestnicząca w zajęcia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i innych, 11. Przelicznik punktów ECTS zasada mówiąca o przypadkach wskazanych niniejszym regulaminem, w których każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt, a po obliczeniu wszystkich przedmiotów sumuje się ilośd obliczonych kwot przedmiotów realizowanych w semestrze, 12. Proporcjonalny zwrot czesnego zasada, według której kwotę zwrotu oblicza się wedle miesięcy, w których rezygnacja ze studiów/skreślenie z listy studentów/doktorantów nastąpiło, 13. ITS indywidualny tok studiów uzyskany na podstawie zgody Kierownika Podstawowej jednostki organizacyjnej (lub osoby upoważnionej) zmodyfikowany tok studiów, polegający na zmianach określonych Regulaminem studiów (rozdz. V, 24). Rozdział I. Częśd ogólna 1. Rodzaje opłat 1) Niniejszy Regulamin określa zasady wnoszenia opłat na rzecz Akademii Ignatianum w Krakowie oraz zasady i tryb udzielania zmian w sposobach i terminach wnoszenia opłat. 2) Uczelnia, w wypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, pobiera następujące rodzaje opłat: a) opłaty za usługi edukacyjne, b) opłaty za inne formy kształcenia, c) opłaty związane z tokiem studiów. 2. Opłata za usługi edukacyjne 1) W wypadkach wskazanych w Regulaminie Uczelnia pobiera następujące opłaty za usługi edukacyjne: a) czesne (studia niestacjonarne I, II, III stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe), b) uchylony c) opłatę za dodatkowy lektorat, d) opłatę za indywidualny tok studiów 1

2 3. Opłaty za inne formy kształcenia 1) W wypadkach wskazanych w Regulaminie Uczelnia pobiera następujące opłaty za inne formy kształcenia: a) opłata za kursy dokształcające, b) opłata za studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, chyba, że warunki rekrutacji lub umowa o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowią inaczej. 2) Do uiszczenia opłat za inne formy kształcenia obowiązani są uczestnicy kursów dokształcających oraz osoby uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 4. Opłaty związane z tokiem studiów 1) Uczelnia pobiera następujące opłaty związane z tokiem studiów: a) opłata rekrutacyjna b) opłata za wznowienie studiów przez studenta, c) opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z 5, p. 3), d) opłaty za realizację drugiej/kolejnej specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, e) opłata za powtarzanie przedmiotu ze względu na niezadawalające wyniki w nauce, f) opłatę za różnice programowe powstałe w wyniku przeniesienia do Ignatianum, zmiany kierunku lub formy studiów, powtarzania roku/semestru bądź wznowienia studiów, g) opłata za powtarzanie przedmiotu dla podniesienia oceny na życzenie studenta, h) opłata za realizację dodatkowego przedmiotu nie objętego punktami ECTS, określona na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, i) opłata za przywrócenie terminu do wpisania/wypisania/dokonania zmiany na zajęcia kolejnego semestru po ustalonych terminach, j) opłata semestralna administracyjna opłata łączna za wydanie/przedłużenie legitymacji studenckiej/doktoranckiej, ubezpieczenie studenckie, wydanie kart okresowych osiągnięd studenta/doktoranta oraz innych zaświadczeo wydawanych w trakcie semestru/roku, k) opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS. a) opłata za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego. l) opłata za powtarzanie zajęd w przypadku powtarzania roku na studiach niestacjonarnych. 2) Do uiszczania opłat związanych z tokiem studiów zobowiązani są studenci, słuchacze i doktoranci oraz osoby korzystające z innych form kształcenia, a także wszyscy uczestnicy postępowania rekrutacyjnego (w zakresie dotyczącym opłaty rekrutacyjnej) chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 5. Opłaty związane z tokiem studiów rozwinięcie 1) Opłata rekrutacyjna uiszczana jest przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, lub inną formę kształcenia przed rozpoczęciem rekrutacji. 2) Opłata za wznowienie studiów jest uiszczana w przypadku wydania przez organy Uczelni decyzji zezwalającej na wznowienie studiów. 3) Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, Uczelnia pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów lub ich duplikatów: a) duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), b) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, c) dyplom ukooczenia studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz wraz z dwoma odpisami, d) świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych, e) świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski, f) karta przebiegu studiów, 2

3 g) duplikat legitymacji doktoranckiej, h) dyplom doktora wraz z odpisem w języku polskim, i) odpis dyplomu doktora w tłumaczeniu na język angielski/łacioski, j) duplikat dyplomu doktora. 4) Opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS pobierane są w sytuacji, gdy student w toku studiów korzystał z zajęd, za które uzyskał więcej niż 30 dodatkowych punktów ETCS w stosunku do minimum koniecznego do zaliczenia całego toku studiów. Opłata ta pobierana jest za każdy punkt, według przelicznika. Dodatkowe punkty uzyskane w ramach limitu 30 punktów ETCS nie mogą byd wykorzystane do powtarzanie niezaliczonych zajęd oraz dodatkowych lektoratów. 6. Wysokośd opłat Wysokośd opłat ustala na każdy rok akademicki Rektor w drodze zarządzenia. Zarządzenie zostaje wydane przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. 7. Terminy uiszczania opłat 1) Terminy uiszczania poszczególnych opłat zostają ustalone w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w 6. 2) Jeżeli z Regulaminu ani z zarządzenia Rektora, o którym mowa wyżej, nie wynika nic innego, opłaty powinny zostad uiszczone w następujących terminach: a) opłaty czesnego i semestralne administracyjne najpóźniej do dnia 31 października oraz 31 marca w zależności od semestru, za który opłata jest uiszczana. Nie ma późniejszych terminów. b) istnieje możliwośd, wpłacania opłat czesnego w terminach: semestr letni: 500 zł do dnia 31 marca, 500 zł do 30 kwietnia oraz pozostałą częśd do 15 maja, semestr zimowy: 500 zł do dnia 31 października, 500 zł do dnia 30 listopada oraz pozostałą częśd do dnia 10 stycznia, bez konieczności składania podao w tej kwestii. c) terminy uiszczania wpłat dla słuchaczy/studentów/doktorantów I semestru studiów są zgodne z terminarzem procesu rekrutacji. d) inne rodzaje opłat najpóźniej w dniu, w którym ma zostad dokonana czynnośd, za którą opłata jest uiszczana z tym, że: - opłatę za wybór drugiej specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za przedmioty realizowane w semestrze pierwszym uiszcza się w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie, a za kolejne semestry zgodnie z p. 2a lub 2b niniejszego paragrafu. - opłatę za wznowienie studiów uiszcza się w terminie wskazanym w tej decyzji, a w razie braku określenia tego terminu w treści decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. - opłatę za powtarzanie roku uiszcza się w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji. W przypadku skorzystania z możliwości wpłacania opłaty w systemie ratalnym należy skierowad odpowiednie pismo w tym zakresie do odpowiedniego Prorektora lub do osoby przez rektorat upoważnionej. - opłatę za różnice programowe powstałe w wyniku przeniesienia do Ignatianum, zmiany kierunku lub formy studiów, powtarzania roku/semestru bądź wznowienia studiów uiszcza się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie, - opłatę za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS uiszcza się po rozliczeniu roku studiów, w którym został przekroczony dodatkowy limit punktów ECTS, w terminie 14 dni od zawiadomienia o wysokości należnej opłaty przez Uczelnię. 3) Za dzieo dokonania zapłaty uznaje się dzieo wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Uczelni. 8. Sposób uiszczania opłat 3

4 1) Opłaty, o których mowa w 2, 3 i 4 uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego wskazanego przez Uczelnię. 2) Na żądanie osoby upoważnionej w Uczelni wpłacający zobowiązany jest do przedstawienia każdorazowo blankietowego dowodu wpłaty. 3) Za skutki nieczytelnego lub niedokładnego wypełnienia blankietu wpłaty odpowiedzialnośd ponosi wpłacający. 9. Ulgi w płatnościach 1) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwośd udzielenia ulg w postaci odroczenia terminu zapłaty. Warunkiem odroczenia terminu spłaty jest brak zaległości finansowych w uiszczeniu poprzednio wymaganych opłat. 2) Decyzje finansowe podejmuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni lub osoba przez Prorektora upoważniona. 3) Decyzje finansowe podejmowane są tylko na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty. 4) Tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia poważnych, udokumentowanych zdarzeo losowych student może zostad zwolniony z całości lub części z opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w 2. Punkt ten nie dotyczy opłaty semestralnej administracyjnej. 5) Nie zwalnia się z czesnego w całości lub częściowo ze względu na ilośd przedmiotów realizowanych w semestrze. 6) Studenci oraz doktoranci wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus mogą ubiegad się o zwolnienie z opłat u Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni na czas pobytu na wyjeździe naukowym w ramach Programu. Na podaniu należy umieścid adnotację Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus potwierdzającą termin wyjazdu naukowego w ramach programu. Istnieje możliwośd przekazania powyższych informacji przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus do upoważnionego pracownika Rektoratu. 7) Istnieje możliwośd przeksięgowania wpłaty wynikłej z błędu studenta - nadpłata, bądź z winy uczelni. 8) Za powtarzanie semestru/roku związanego z niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie określonym w Regulaminie studiów nie pobiera się opłaty czesnego/opłaty administracyjnej. Student w takiej sytuacji zobowiązany jest dokonad opłaty tylko za powtarzane przedmioty zgodnie z przelicznikiem punktów ECTS. 10 Zasady pobierania opłat za od studentów cudzoziemców 1) Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) mogą podejmowad i odbywad studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 2) Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, objęci są przepisami niniejszego regulaminu i wnoszą opłaty na takich samych warunkach i takiej samej wysokości jak obywatele polscy. 3) Od cudzoziemców innych niż wskazani w ust. 1 pobiera się opłaty na podstawie odrębnych przepisów. 11 Sankcje za nieuiszczenie bądź nieterminowe uiszczenie opłat 1) W stosunku do osoby, która nie uiściła bądź uiściła nieterminowo należną opłatę, mogą zostad zastosowane przez Uczelnię następujące sankcje: a) niedopuszczenie do zajęd dydaktycznych, b) niedopuszczenie do zaliczenia lub egzaminu, c) odmowa zaliczenia semestru/roku, d) odmowa udzielenia zgody na egzamin komisyjny, e) odmowa udzielenia zgody, a także wydawania jakichkolwiek zaświadczeo i innych dokumentów na prośbę studenta/słuchacza/doktoranta, 4

5 f) odmowa udzielenia zgody na przeniesienie do innej uczelni wyższej, na inny kierunek studiów lub na inny wydział Uczelni, g) odmowa udzielenia zgody na studiowanie poza swoim kierunkiem podstawowym, h) odmowa udzielenia zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego (licencjackiego, magisterskiego lub doktoranckiego) i egzaminu koocowego, i) odmowa udzielenia zgody na wznowienie studiów, j) odmowa wydania dokumentów, za które powinna zostad uiszczona opłata, k) skreślenie z listy studentów/słuchaczy/doktorantów. 2) O zastosowaniu sankcji orzeka przedstawiciel Uczelni, którego zakres działania obejmuje kompetencję do wydania odpowiedniej zgody albo dokumentu. O skreśleniu z listy studentów/słuchaczy/doktorantów z powodów finansowych orzeka Dziekan (lub osoba upoważniona) na wniosek Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. 3) Sankcję można wymierzyd bez względu na wysokośd i rodzaj opłaty, która nie została uiszczona przez osobę zobowiązaną. 4) W stosunku do jednej osoby może byd wymierzonych kilka różnych sankcji z wymienionych wyżej w p. 1. 5) Wymierzenie sankcji za nieuiszczenie danej opłaty nie wyklucza późniejszego wymierzenia kolejnej sankcji za nieuiszczenie tej opłaty, jeżeli osoba zobowiązana w dalszym ciągu zalega z płatnością tej opłaty. 6) W przypadku niewniesienia należnej opłaty przez studenta/doktoranta/słuchacza i niedokonania takiej zapłaty w terminie wyznaczonym przez właściwego prorektora lub osobę upoważnioną w pisemnym wezwaniu, student/doktorant/słuchacz może zostad skreślony z listy studentów na zasadzie art. 190 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 12 Odwołania 1) Rektor może na wniosek osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty bądź działając z urzędu zmienid lub uchylid orzeczenie lub czynnośd podjętą przez przedstawiciela Uczelni na podstawie niniejszego Regulaminu. 2) Od decyzji dziekana lub osoby upoważnionej przez dziekana o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłat przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Regulaminie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich a także w Regulaminie Studiów Doktoranckich oraz Regulaminie Studiów Podyplomowych. 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje dotyczące opłat związanych z tokiem studiów podejmuje odpowiedni Prorektor. Rozdział II. Częśd szczegółowa 13 Opłaty na studiach stacjonarnych 1) Uczelnia pobiera od studentów studiów stacjonarnych następujące opłaty za usługi edukacyjne oraz opłaty związane z tokiem studiów: a) uchylony b) opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS (+ 30 pkt), c) opłatę za dodatkowy lektorat, d) opłatę za powtarzanie roku/semestru, e) opłatę za realizację różnic programowych, jeśli punkty ECTS za zajęcia podejmowane w ramach realizacji różnic programowych przekroczą sumę 30 punktów. f) opłaty za ponowne przyjęcie na listę studentów/doktorantów - wznowienie studiów, g) opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z 5, p. 3), h) opłaty za podjęcie studiów na drugiej specjalności, i) opłatę semestralną administracyjną, j) opłatę za powtarzanie przedmiotu nie objętego punktami ECTS, 5

6 k) opłatę administracyjną za możliwośd wpisania/wypisania/dokonania zmiany po ustalonych terminach na zajęcia kolejnego semestru, l) opłata za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego. 2) Studenci studiów stacjonarnych wnoszą opłatę za drugą specjalnośd obliczając kwotę, jako iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty odpowiadającą jednemu punktowi (każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt). 3) Zasady odpłatności za studia reguluje umowa o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie zawierana ze studentem/słuchaczem/doktorantem. 4) Studenci/doktoranci studiów stacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, a biorący za zgodą Dziekana swojego Wydziału udział w zajęciach (urlop przedmioty), zaliczając je i przystępując do egzaminu, są zobowiązani do opłaty obliczanej zgodnie z przelicznikiem, według ilości realizowanych przedmiotów. 5) Opłata semestralna administracyjna jest obowiązkowa i bezzwrotna. 14 Opłaty na studiach niestacjonarnych i podyplomowych 1) Studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania czesnego. 2) Wysokośd i zasady wnoszenia czesnego przez studenta/doktoranta studiów niestacjonarnych I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych określa umową o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie zawierana przez studenta/słuchacza/doktoranta z Uczelnią po przeprowadzonej rekrutacji. 3) Studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, a biorący za zgodą Dziekana swojego Wydziału udział w zajęciach (urlop przedmioty), zaliczając je i przystępując do egzaminu, są zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego obliczanej zgodnie z przelicznikiem, według ilości realizowanych przedmiotów. 4) Studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, nie biorący udziału w zajęciach i nieprzystępujący do zaliczeo i egzaminów, nie płacą czesnego i innych opłat. W przypadku zaś zaliczenia któregokolwiek z obranych przedmiotów pobierana jest opłata zgodnie z przelicznikiem jak w 13, p. 3 i 4. 5) Poza czesnym studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania opłaty określonej w 2 pkt c. oraz opłat związanych z tokiem studiów określonych w 4 z wyłączeniem pkt j. 6) W przypadku powtarzania semestru/roku student/słuchacz/doktorant studiów niestacjonarnych wnosi tylko opłatę za powtarzane zajęcia, w których musi ponownie uczestniczyd oraz za realizację różnic programowych. 7) Opłata za zajęcia, o których mowa w ust. 6 oblicza się zgodnie z przelicznikiem punktów ECTS. 8) W przypadku, gdy wyliczona opłata za powtarzane zajęcia jest wyższa od opłaty czesnego na danym roku studiów, student wnosi opłatę równą obowiązującej opłacie czesnego. 9) W razie rezygnacji ze studiów bądź skreślenia z listy studentów/słuchaczy/doktorantów student/słuchacz/doktorant ma prawo ubiegad się o częściowy (proporcjonalny) zwrot wpłaconego czesnego. 10) Jeśli student/doktorant studiów niestacjonarnych/słuchacz studiów podyplomowych w trakcie trwania semestru wniesie podanie o urlop dziekaoski/studencki/od zajęd i uzyska zgodę Dziekana lub osoby upoważnionej, wnosi opłatę zgodną z czasem studiowania liczonym od początku semestru do dnia wniesienia podania (za zajęcia, które się już odbyły, według odpowiedniej proporcji). 6

7 15 Opłaty pobierane od studentów indywidualnego toku studiów 1) Studenci, którzy za zgodą Dziekana swojego Wydziału studiują tokiem indywidualnym, są zobowiązani do uiszczania opłaty, o której mowa w 2 ust. 1, pkt. d). Opłata ta jest ustalana zgodnie z ilością realizowanych przedmiotów według przelicznika punktów ECTS. 2) Student indywidualnego toku studiów, studiujący na roku innym niż rok pierwszy może zostad zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w 2 ust. 1, p. d, pod warunkiem, że osiągnięcia i średnia ocen uzyskana w roku poprzednim upoważnia go do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Decyzje w sprawie zwolnienia z opłaty podejmuje odpowiedni Prorektor (lub osoba przez Prorektora upoważniona), na podstawie podania wniesionego przez studenta. 3) Studenci indywidualnego toku studiów zobowiązani są do zapłaty opłat związanych z tokiem studiów określonych w Opłaty na studiach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na kursach dokształcających 1) Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających uiszczają odpowiednie opłaty za inne formy kształcenia. 2) W przypadku niepodjęcia kształcenia na studiach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursach dokształcających z powodu zbyt małej liczby uczestników, wniesiona przez kandydata opłata podlega zwrotowi, po wniesieniu odpowiedniego podania w sprawie zwrotu dokonanej opłaty. Opłata za te formy kształcenia w takim przypadku jest zwracana w nominalnej wysokości odpowiadającej wpłaconej kwocie. 3) Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających nie uiszczają opłat za usługi edukacyjne określonych w 2. 4) Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających zobowiązani są do uiszczania opłat związanych z tokiem studiów, tj.: a) opłaty za wydanie dokumentów, b) opłaty za wznowienie studiów. Rozdział III. Drugi kierunek szczegóły - uchylony Rozdział IV. Postanowienia koocowe 1. Wszelkie postanowienia umieszczone w Regulaminie zgodne są z Zarządzeniem w sprawie opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki, wytycznymi związanymi z opłatami oraz z umową o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 2. Rektor Ignatianum określa wzory umów zawieranych ze studentem o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 3. Umowy, o których mowa w ust. 2 zawierane są ze studentami w formie pisemnej. Do spraw nieuregulowanych w umowie stosuje się zasady zawarte niniejszym regulaminie. 4. W przypadku wznowienia studiów lub ponownego przyjęcia na studia, student/słuchacz/doktorant podpisuje nową umowę. 5. Wzory podao i dokumentów dotyczących opłat za zajęcia dydaktyczne znajdują się na stronie internetowej Akademii Ignatianum w zakładce studenci/wzory dokumentów/rektorat lub studenci/opłaty. 6. Wszystkie podania związane z odpłatnościami za studia wnosi się w Rektoracie Uczelni. 7. Dopuszcza się możliwośd odbioru decyzji finansowej drogą mailową w sytuacji, gdy student zakooczył naukę w Akademii Ignatianum w Krakowie (rezygnacja, skreślenie) i nie ma konieczności przyjazdu na uczelnię. 8. Student/słuchacz/doktorant, który przerwał studia, po uzyskaniu zgody na wznowienie studiów powraca na aktualny tok studiów z obowiązującymi na tym roku opłatami i zasadami. 9. Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 7

8 10. Przedmioty przepisane są bezpłatne. 11. Przedmioty realizowane na życzenia studenta dla podniesienia ocen są odpłatne według przelicznika punktów ECTS. 12. Przedmioty ponownie realizowane są odpłatne. 13. Za realizację dodatkowego semestru wnoszona jest opłata zgodna z przelicznikiem punktów ECTS. 14. Zmiana warunków wnoszenia opłat za usługi, o których mowa w 2 i w 4 wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 15. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem student wnosi podanie do odpowiedniego Prorektora. 16. Decyzja wysyłana drogą elektroniczną jest decyzją równoważną z oryginalną decyzją przekazaną przez Rektorat. Podanie zawierające własnoręczny podpis studenta/doktoranta/słuchacza, a jest wysłane drogą elektroniczną również ma taką samą wartośd prawną. 17. W przypadku niewniesienia przez studenta obowiązkowych opłat, Akademia Ignatianum w Krakowie będzie dochodzid zapłaty należności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje decyzje Rektor 8

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI NA STUDIACH MASTER of BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 UMOWA NR o świadczenie usług edukacyjnych związanych z kształceniem na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

na studia, b. wpisowe, o którym mowa w 8, wpłacane jednorazowo przy ubieganiu się

na studia, b. wpisowe, o którym mowa w 8, wpłacane jednorazowo przy ubieganiu się Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły WyŜszej z dnia 3 czerwca 2014 r. Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA O STUDIA WYŻSZE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PRZEMIENNYCH. Zawarta w dniu... 2015/2016* r. w Białymstoku pomiędzy: Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/021/12/2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz instrukcji finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r.

Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. Projekt Uchwała Nr 9/2012/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 8 ust. 7, art. 8a i

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZELNIA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku

UMOWA UCZELNIA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku UMOWA UCZELNA STUDENT Nr (nr kandydata) z dnia (data przyjęcia) roku zawarta między Collegium Civitas, uczelnią niepubliczną, z siedzibą w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek: Kosmetologia) Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice tel. (32) 207 27 00, fax (32) 207 27 05 www.swsm.pl Umowa o świadczenie usług edukacyjnych (studia licencjackie kierunek:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia

Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia Umowa o przeprowadzenie kształcenia na studiach drugiego stopnia zawarta w Poznaniu w dniu... pomiędzy: Wyższą Szkołą Logistyki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Estkowskiego 6, decyzją Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku

Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku DO-0132/4/2010 Pismo okólne nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2010 roku w sprawie: podejmowania i odbywania w Uniwersytecie Jagiellońskim studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo