Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1. Podstawowa jednostka organizacyjna - Wydział (zgodnie z rozdz. 1, art. 2, p.29 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Dziekan kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, 3. Regulamin Regulamin opłat w Akademii Ignatianum w Krakowie, 4. Regulamin studiów Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 5. Ustawa o szkolnictwie wyższym - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 6. Studia III stopnia Studia doktoranckie w Akademii Ignatianum w Krakowie, Studia doktoranckie, 7. Uczelnia Akademia Ignatianum w Krakowie, 8. Student osoba studiująca na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, 9. Doktorant osoba studiująca na studiach III stopnia, 10. Słuchacz osoba uczestnicząca w zajęcia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i innych, 11. Przelicznik punktów ECTS zasada mówiąca o przypadkach wskazanych niniejszym regulaminem, w których każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt, a po obliczeniu wszystkich przedmiotów sumuje się ilośd obliczonych kwot przedmiotów realizowanych w semestrze, 12. Proporcjonalny zwrot czesnego zasada, według której kwotę zwrotu oblicza się wedle miesięcy, w których rezygnacja ze studiów/skreślenie z listy studentów/doktorantów nastąpiło, 13. ITS indywidualny tok studiów uzyskany na podstawie zgody Kierownika Podstawowej jednostki organizacyjnej (lub osoby upoważnionej) zmodyfikowany tok studiów, polegający na zmianach określonych Regulaminem studiów (rozdz. V, 24). Rozdział I. Częśd ogólna 1. Rodzaje opłat 1) Niniejszy Regulamin określa zasady wnoszenia opłat na rzecz Akademii Ignatianum w Krakowie oraz zasady i tryb udzielania zmian w sposobach i terminach wnoszenia opłat. 2) Uczelnia, w wypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, pobiera następujące rodzaje opłat: a) opłaty za usługi edukacyjne, b) opłaty za inne formy kształcenia, c) opłaty związane z tokiem studiów. 2. Opłata za usługi edukacyjne 1) W wypadkach wskazanych w Regulaminie Uczelnia pobiera następujące opłaty za usługi edukacyjne: a) czesne (studia niestacjonarne I, II, III stopnia, jednolite magisterskie oraz studia podyplomowe), b) uchylony c) opłatę za dodatkowy lektorat, d) opłatę za indywidualny tok studiów 1

2 3. Opłaty za inne formy kształcenia 1) W wypadkach wskazanych w Regulaminie Uczelnia pobiera następujące opłaty za inne formy kształcenia: a) opłata za kursy dokształcające, b) opłata za studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, chyba, że warunki rekrutacji lub umowa o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie stanowią inaczej. 2) Do uiszczenia opłat za inne formy kształcenia obowiązani są uczestnicy kursów dokształcających oraz osoby uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 4. Opłaty związane z tokiem studiów 1) Uczelnia pobiera następujące opłaty związane z tokiem studiów: a) opłata rekrutacyjna b) opłata za wznowienie studiów przez studenta, c) opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z 5, p. 3), d) opłaty za realizację drugiej/kolejnej specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, e) opłata za powtarzanie przedmiotu ze względu na niezadawalające wyniki w nauce, f) opłatę za różnice programowe powstałe w wyniku przeniesienia do Ignatianum, zmiany kierunku lub formy studiów, powtarzania roku/semestru bądź wznowienia studiów, g) opłata za powtarzanie przedmiotu dla podniesienia oceny na życzenie studenta, h) opłata za realizację dodatkowego przedmiotu nie objętego punktami ECTS, określona na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, i) opłata za przywrócenie terminu do wpisania/wypisania/dokonania zmiany na zajęcia kolejnego semestru po ustalonych terminach, j) opłata semestralna administracyjna opłata łączna za wydanie/przedłużenie legitymacji studenckiej/doktoranckiej, ubezpieczenie studenckie, wydanie kart okresowych osiągnięd studenta/doktoranta oraz innych zaświadczeo wydawanych w trakcie semestru/roku, k) opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS. a) opłata za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego. l) opłata za powtarzanie zajęd w przypadku powtarzania roku na studiach niestacjonarnych. 2) Do uiszczania opłat związanych z tokiem studiów zobowiązani są studenci, słuchacze i doktoranci oraz osoby korzystające z innych form kształcenia, a także wszyscy uczestnicy postępowania rekrutacyjnego (w zakresie dotyczącym opłaty rekrutacyjnej) chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 5. Opłaty związane z tokiem studiów rozwinięcie 1) Opłata rekrutacyjna uiszczana jest przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, lub inną formę kształcenia przed rozpoczęciem rekrutacji. 2) Opłata za wznowienie studiów jest uiszczana w przypadku wydania przez organy Uczelni decyzji zezwalającej na wznowienie studiów. 3) Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, Uczelnia pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów lub ich duplikatów: a) duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), b) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, c) dyplom ukooczenia studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz wraz z dwoma odpisami, d) świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych, e) świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski, f) karta przebiegu studiów, 2

3 g) duplikat legitymacji doktoranckiej, h) dyplom doktora wraz z odpisem w języku polskim, i) odpis dyplomu doktora w tłumaczeniu na język angielski/łacioski, j) duplikat dyplomu doktora. 4) Opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS pobierane są w sytuacji, gdy student w toku studiów korzystał z zajęd, za które uzyskał więcej niż 30 dodatkowych punktów ETCS w stosunku do minimum koniecznego do zaliczenia całego toku studiów. Opłata ta pobierana jest za każdy punkt, według przelicznika. Dodatkowe punkty uzyskane w ramach limitu 30 punktów ETCS nie mogą byd wykorzystane do powtarzanie niezaliczonych zajęd oraz dodatkowych lektoratów. 6. Wysokośd opłat Wysokośd opłat ustala na każdy rok akademicki Rektor w drodze zarządzenia. Zarządzenie zostaje wydane przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. 7. Terminy uiszczania opłat 1) Terminy uiszczania poszczególnych opłat zostają ustalone w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w 6. 2) Jeżeli z Regulaminu ani z zarządzenia Rektora, o którym mowa wyżej, nie wynika nic innego, opłaty powinny zostad uiszczone w następujących terminach: a) opłaty czesnego i semestralne administracyjne najpóźniej do dnia 31 października oraz 31 marca w zależności od semestru, za który opłata jest uiszczana. Nie ma późniejszych terminów. b) istnieje możliwośd, wpłacania opłat czesnego w terminach: semestr letni: 500 zł do dnia 31 marca, 500 zł do 30 kwietnia oraz pozostałą częśd do 15 maja, semestr zimowy: 500 zł do dnia 31 października, 500 zł do dnia 30 listopada oraz pozostałą częśd do dnia 10 stycznia, bez konieczności składania podao w tej kwestii. c) terminy uiszczania wpłat dla słuchaczy/studentów/doktorantów I semestru studiów są zgodne z terminarzem procesu rekrutacji. d) inne rodzaje opłat najpóźniej w dniu, w którym ma zostad dokonana czynnośd, za którą opłata jest uiszczana z tym, że: - opłatę za wybór drugiej specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za przedmioty realizowane w semestrze pierwszym uiszcza się w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie, a za kolejne semestry zgodnie z p. 2a lub 2b niniejszego paragrafu. - opłatę za wznowienie studiów uiszcza się w terminie wskazanym w tej decyzji, a w razie braku określenia tego terminu w treści decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. - opłatę za powtarzanie roku uiszcza się w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji. W przypadku skorzystania z możliwości wpłacania opłaty w systemie ratalnym należy skierowad odpowiednie pismo w tym zakresie do odpowiedniego Prorektora lub do osoby przez rektorat upoważnionej. - opłatę za różnice programowe powstałe w wyniku przeniesienia do Ignatianum, zmiany kierunku lub formy studiów, powtarzania roku/semestru bądź wznowienia studiów uiszcza się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie, - opłatę za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS uiszcza się po rozliczeniu roku studiów, w którym został przekroczony dodatkowy limit punktów ECTS, w terminie 14 dni od zawiadomienia o wysokości należnej opłaty przez Uczelnię. 3) Za dzieo dokonania zapłaty uznaje się dzieo wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Uczelni. 8. Sposób uiszczania opłat 3

4 1) Opłaty, o których mowa w 2, 3 i 4 uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego wskazanego przez Uczelnię. 2) Na żądanie osoby upoważnionej w Uczelni wpłacający zobowiązany jest do przedstawienia każdorazowo blankietowego dowodu wpłaty. 3) Za skutki nieczytelnego lub niedokładnego wypełnienia blankietu wpłaty odpowiedzialnośd ponosi wpłacający. 9. Ulgi w płatnościach 1) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwośd udzielenia ulg w postaci odroczenia terminu zapłaty. Warunkiem odroczenia terminu spłaty jest brak zaległości finansowych w uiszczeniu poprzednio wymaganych opłat. 2) Decyzje finansowe podejmuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni lub osoba przez Prorektora upoważniona. 3) Decyzje finansowe podejmowane są tylko na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty. 4) Tylko i wyłącznie w przypadku wystąpienia poważnych, udokumentowanych zdarzeo losowych student może zostad zwolniony z całości lub części z opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w 2. Punkt ten nie dotyczy opłaty semestralnej administracyjnej. 5) Nie zwalnia się z czesnego w całości lub częściowo ze względu na ilośd przedmiotów realizowanych w semestrze. 6) Studenci oraz doktoranci wyjeżdżający w ramach Programu Erasmus mogą ubiegad się o zwolnienie z opłat u Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni na czas pobytu na wyjeździe naukowym w ramach Programu. Na podaniu należy umieścid adnotację Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus potwierdzającą termin wyjazdu naukowego w ramach programu. Istnieje możliwośd przekazania powyższych informacji przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus do upoważnionego pracownika Rektoratu. 7) Istnieje możliwośd przeksięgowania wpłaty wynikłej z błędu studenta - nadpłata, bądź z winy uczelni. 8) Za powtarzanie semestru/roku związanego z niezłożeniem pracy dyplomowej w terminie określonym w Regulaminie studiów nie pobiera się opłaty czesnego/opłaty administracyjnej. Student w takiej sytuacji zobowiązany jest dokonad opłaty tylko za powtarzane przedmioty zgodnie z przelicznikiem punktów ECTS. 10 Zasady pobierania opłat za od studentów cudzoziemców 1) Cudzoziemcy wymienieni w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572) mogą podejmowad i odbywad studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 2) Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, objęci są przepisami niniejszego regulaminu i wnoszą opłaty na takich samych warunkach i takiej samej wysokości jak obywatele polscy. 3) Od cudzoziemców innych niż wskazani w ust. 1 pobiera się opłaty na podstawie odrębnych przepisów. 11 Sankcje za nieuiszczenie bądź nieterminowe uiszczenie opłat 1) W stosunku do osoby, która nie uiściła bądź uiściła nieterminowo należną opłatę, mogą zostad zastosowane przez Uczelnię następujące sankcje: a) niedopuszczenie do zajęd dydaktycznych, b) niedopuszczenie do zaliczenia lub egzaminu, c) odmowa zaliczenia semestru/roku, d) odmowa udzielenia zgody na egzamin komisyjny, e) odmowa udzielenia zgody, a także wydawania jakichkolwiek zaświadczeo i innych dokumentów na prośbę studenta/słuchacza/doktoranta, 4

5 f) odmowa udzielenia zgody na przeniesienie do innej uczelni wyższej, na inny kierunek studiów lub na inny wydział Uczelni, g) odmowa udzielenia zgody na studiowanie poza swoim kierunkiem podstawowym, h) odmowa udzielenia zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego (licencjackiego, magisterskiego lub doktoranckiego) i egzaminu koocowego, i) odmowa udzielenia zgody na wznowienie studiów, j) odmowa wydania dokumentów, za które powinna zostad uiszczona opłata, k) skreślenie z listy studentów/słuchaczy/doktorantów. 2) O zastosowaniu sankcji orzeka przedstawiciel Uczelni, którego zakres działania obejmuje kompetencję do wydania odpowiedniej zgody albo dokumentu. O skreśleniu z listy studentów/słuchaczy/doktorantów z powodów finansowych orzeka Dziekan (lub osoba upoważniona) na wniosek Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. 3) Sankcję można wymierzyd bez względu na wysokośd i rodzaj opłaty, która nie została uiszczona przez osobę zobowiązaną. 4) W stosunku do jednej osoby może byd wymierzonych kilka różnych sankcji z wymienionych wyżej w p. 1. 5) Wymierzenie sankcji za nieuiszczenie danej opłaty nie wyklucza późniejszego wymierzenia kolejnej sankcji za nieuiszczenie tej opłaty, jeżeli osoba zobowiązana w dalszym ciągu zalega z płatnością tej opłaty. 6) W przypadku niewniesienia należnej opłaty przez studenta/doktoranta/słuchacza i niedokonania takiej zapłaty w terminie wyznaczonym przez właściwego prorektora lub osobę upoważnioną w pisemnym wezwaniu, student/doktorant/słuchacz może zostad skreślony z listy studentów na zasadzie art. 190 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 12 Odwołania 1) Rektor może na wniosek osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty bądź działając z urzędu zmienid lub uchylid orzeczenie lub czynnośd podjętą przez przedstawiciela Uczelni na podstawie niniejszego Regulaminu. 2) Od decyzji dziekana lub osoby upoważnionej przez dziekana o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłat przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Regulaminie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich a także w Regulaminie Studiów Doktoranckich oraz Regulaminie Studiów Podyplomowych. 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje dotyczące opłat związanych z tokiem studiów podejmuje odpowiedni Prorektor. Rozdział II. Częśd szczegółowa 13 Opłaty na studiach stacjonarnych 1) Uczelnia pobiera od studentów studiów stacjonarnych następujące opłaty za usługi edukacyjne oraz opłaty związane z tokiem studiów: a) uchylony b) opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS (+ 30 pkt), c) opłatę za dodatkowy lektorat, d) opłatę za powtarzanie roku/semestru, e) opłatę za realizację różnic programowych, jeśli punkty ECTS za zajęcia podejmowane w ramach realizacji różnic programowych przekroczą sumę 30 punktów. f) opłaty za ponowne przyjęcie na listę studentów/doktorantów - wznowienie studiów, g) opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z 5, p. 3), h) opłaty za podjęcie studiów na drugiej specjalności, i) opłatę semestralną administracyjną, j) opłatę za powtarzanie przedmiotu nie objętego punktami ECTS, 5

6 k) opłatę administracyjną za możliwośd wpisania/wypisania/dokonania zmiany po ustalonych terminach na zajęcia kolejnego semestru, l) opłata za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego. 2) Studenci studiów stacjonarnych wnoszą opłatę za drugą specjalnośd obliczając kwotę, jako iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty odpowiadającą jednemu punktowi (każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt). 3) Zasady odpłatności za studia reguluje umowa o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie zawierana ze studentem/słuchaczem/doktorantem. 4) Studenci/doktoranci studiów stacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, a biorący za zgodą Dziekana swojego Wydziału udział w zajęciach (urlop przedmioty), zaliczając je i przystępując do egzaminu, są zobowiązani do opłaty obliczanej zgodnie z przelicznikiem, według ilości realizowanych przedmiotów. 5) Opłata semestralna administracyjna jest obowiązkowa i bezzwrotna. 14 Opłaty na studiach niestacjonarnych i podyplomowych 1) Studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania czesnego. 2) Wysokośd i zasady wnoszenia czesnego przez studenta/doktoranta studiów niestacjonarnych I, II, III stopnia, jednolitych magisterskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych określa umową o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie zawierana przez studenta/słuchacza/doktoranta z Uczelnią po przeprowadzonej rekrutacji. 3) Studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, a biorący za zgodą Dziekana swojego Wydziału udział w zajęciach (urlop przedmioty), zaliczając je i przystępując do egzaminu, są zobowiązani do uiszczenia opłaty za udział w zajęciach realizowanych podczas urlopu dziekaoskiego obliczanej zgodnie z przelicznikiem, według ilości realizowanych przedmiotów. 4) Studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, nie biorący udziału w zajęciach i nieprzystępujący do zaliczeo i egzaminów, nie płacą czesnego i innych opłat. W przypadku zaś zaliczenia któregokolwiek z obranych przedmiotów pobierana jest opłata zgodnie z przelicznikiem jak w 13, p. 3 i 4. 5) Poza czesnym studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania opłaty określonej w 2 pkt c. oraz opłat związanych z tokiem studiów określonych w 4 z wyłączeniem pkt j. 6) W przypadku powtarzania semestru/roku student/słuchacz/doktorant studiów niestacjonarnych wnosi tylko opłatę za powtarzane zajęcia, w których musi ponownie uczestniczyd oraz za realizację różnic programowych. 7) Opłata za zajęcia, o których mowa w ust. 6 oblicza się zgodnie z przelicznikiem punktów ECTS. 8) W przypadku, gdy wyliczona opłata za powtarzane zajęcia jest wyższa od opłaty czesnego na danym roku studiów, student wnosi opłatę równą obowiązującej opłacie czesnego. 9) W razie rezygnacji ze studiów bądź skreślenia z listy studentów/słuchaczy/doktorantów student/słuchacz/doktorant ma prawo ubiegad się o częściowy (proporcjonalny) zwrot wpłaconego czesnego. 10) Jeśli student/doktorant studiów niestacjonarnych/słuchacz studiów podyplomowych w trakcie trwania semestru wniesie podanie o urlop dziekaoski/studencki/od zajęd i uzyska zgodę Dziekana lub osoby upoważnionej, wnosi opłatę zgodną z czasem studiowania liczonym od początku semestru do dnia wniesienia podania (za zajęcia, które się już odbyły, według odpowiedniej proporcji). 6

7 15 Opłaty pobierane od studentów indywidualnego toku studiów 1) Studenci, którzy za zgodą Dziekana swojego Wydziału studiują tokiem indywidualnym, są zobowiązani do uiszczania opłaty, o której mowa w 2 ust. 1, pkt. d). Opłata ta jest ustalana zgodnie z ilością realizowanych przedmiotów według przelicznika punktów ECTS. 2) Student indywidualnego toku studiów, studiujący na roku innym niż rok pierwszy może zostad zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w 2 ust. 1, p. d, pod warunkiem, że osiągnięcia i średnia ocen uzyskana w roku poprzednim upoważnia go do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Decyzje w sprawie zwolnienia z opłaty podejmuje odpowiedni Prorektor (lub osoba przez Prorektora upoważniona), na podstawie podania wniesionego przez studenta. 3) Studenci indywidualnego toku studiów zobowiązani są do zapłaty opłat związanych z tokiem studiów określonych w Opłaty na studiach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na kursach dokształcających 1) Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających uiszczają odpowiednie opłaty za inne formy kształcenia. 2) W przypadku niepodjęcia kształcenia na studiach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursach dokształcających z powodu zbyt małej liczby uczestników, wniesiona przez kandydata opłata podlega zwrotowi, po wniesieniu odpowiedniego podania w sprawie zwrotu dokonanej opłaty. Opłata za te formy kształcenia w takim przypadku jest zwracana w nominalnej wysokości odpowiadającej wpłaconej kwocie. 3) Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających nie uiszczają opłat za usługi edukacyjne określonych w 2. 4) Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających zobowiązani są do uiszczania opłat związanych z tokiem studiów, tj.: a) opłaty za wydanie dokumentów, b) opłaty za wznowienie studiów. Rozdział III. Drugi kierunek szczegóły - uchylony Rozdział IV. Postanowienia koocowe 1. Wszelkie postanowienia umieszczone w Regulaminie zgodne są z Zarządzeniem w sprawie opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki, wytycznymi związanymi z opłatami oraz z umową o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 2. Rektor Ignatianum określa wzory umów zawieranych ze studentem o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 3. Umowy, o których mowa w ust. 2 zawierane są ze studentami w formie pisemnej. Do spraw nieuregulowanych w umowie stosuje się zasady zawarte niniejszym regulaminie. 4. W przypadku wznowienia studiów lub ponownego przyjęcia na studia, student/słuchacz/doktorant podpisuje nową umowę. 5. Wzory podao i dokumentów dotyczących opłat za zajęcia dydaktyczne znajdują się na stronie internetowej Akademii Ignatianum w zakładce studenci/wzory dokumentów/rektorat lub studenci/opłaty. 6. Wszystkie podania związane z odpłatnościami za studia wnosi się w Rektoracie Uczelni. 7. Dopuszcza się możliwośd odbioru decyzji finansowej drogą mailową w sytuacji, gdy student zakooczył naukę w Akademii Ignatianum w Krakowie (rezygnacja, skreślenie) i nie ma konieczności przyjazdu na uczelnię. 8. Student/słuchacz/doktorant, który przerwał studia, po uzyskaniu zgody na wznowienie studiów powraca na aktualny tok studiów z obowiązującymi na tym roku opłatami i zasadami. 9. Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 7

8 10. Przedmioty przepisane są bezpłatne. 11. Przedmioty realizowane na życzenia studenta dla podniesienia ocen są odpłatne według przelicznika punktów ECTS. 12. Przedmioty ponownie realizowane są odpłatne. 13. Za realizację dodatkowego semestru wnoszona jest opłata zgodna z przelicznikiem punktów ECTS. 14. Zmiana warunków wnoszenia opłat za usługi, o których mowa w 2 i w 4 wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 15. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem student wnosi podanie do odpowiedniego Prorektora. 16. Decyzja wysyłana drogą elektroniczną jest decyzją równoważną z oryginalną decyzją przekazaną przez Rektorat. Podanie zawierające własnoręczny podpis studenta/doktoranta/słuchacza, a jest wysłane drogą elektroniczną również ma taką samą wartośd prawną. 17. W przypadku niewniesienia przez studenta obowiązkowych opłat, Akademia Ignatianum w Krakowie będzie dochodzid zapłaty należności na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa. 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje decyzje Rektor 8

Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Zarządzenie nr 21/2012/2013 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Zarządzenie nr 30/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Umowa dla studentów studiów stacjonarnych I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich zawarta

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 81 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin opłat w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29.07.2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane

1. Opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane Zarządzenie nr 45/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE A. WYTYCZNE W SPRAWIE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W REKTORACIE AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE I. Część ogólna 1. Student/słuchacz/doktorant

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu I. Przepisy ogólne. II. Rodzaje opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU ZARZĄDZENIE NR 5 KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU Z DNIA 27.06.2014 r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TOKIEM STUDIÓW. Postanawiam co następuje: Studenci

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z:

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z: ZARZĄDZENIE NR 13/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Regulamin opłat za świadczone usługi edukacyjne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu I. Przepisy ogólne. II. Rodzaje opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r.

Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. Załącznik do uchwały nr 142 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2013 r. Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

REGULAMIN PŁATNOŚCI. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica REGULAMIN PŁATNOŚCI dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 22 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE. 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I JĘZYKÓW OBCYCH W WARSZAWIE 01 242 Warszawa, Aleja Prymasa Tysiąclecia 38a Tel./Fax. (0-22) 855-47-58 REGULAMIN OPŁAT za studiowanie w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat

w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat Uchwała nr 3/378 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 170/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 170/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 170/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Załącznik do Uchwały nr 56 /2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015r. Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r. Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r. Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia w semestrze letnim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 38/2009

ZARZĄDZENIE nr 38/2009 ZARZĄDZENIE nr 38/2009 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu pobierania opłat za studia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Finansowej na rok akademicki 2015/2016 dla studentów podejmujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci. Postanowienia ogólne

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za studia Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Collegium Da Vinci 1 Postanowienia ogólne 1. W ciągu całego okresu pobierania nauki student

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r.

UCHWAŁA Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej

Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Zarządzenie nr 12/2014 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 512/XXXI/XIV/2015 Senatu PB z dnia 25.06.2015 roku UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚĆI ZA STACJONARNE STUDIA.. 1) STOPNIA, PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM, W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 17 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 15/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie zasad pobierania opłat od kandydatów oraz studentów cudzoziemców kształconych na podstawie Umów o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2011/2012 POZNAŃ 2011 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Załącznik do uchwały nr 99 (2014/2015) Senatu UEP z dnia 26 czerwca 2015 roku Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu I. Przepisy ogólne. II. Rodzaje opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Regulamin opłat za studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała Nr 3/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Uchwała Nr 3/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2012 Senatu Wyższej Szkoły Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych z dnia 23 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27/2013

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 ZARZĄDZENIE NR 27/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia oraz za świadczone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r.

Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. Zarządzenie nr 9/2013 Rektora Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia licencjackie w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające Rozdział I Postanowienia ogólne 1

oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2016 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 01 czerwca 2016r. Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku DO-0130/58/2012 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku (wzór) Umowa o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach

Bardziej szczegółowo

6. Opłatę obowiązany jest wnosić każdy słuchacz studiów lub kursu z zastrzeżeniem ust. 5.

6. Opłatę obowiązany jest wnosić każdy słuchacz studiów lub kursu z zastrzeżeniem ust. 5. Uchwała nr 156 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2014/2015 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2014/2015 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat drukuj dokument Uchwała Nr 181 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w Uniwersytecie Wrocławskim Wprowadza się do stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Regulamin opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Postanowienia ogólne 1. Zasady dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu REGULAMIN MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO STUDIUM PEDAGOGICZNEGO Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu 1 1. Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne ( Studium ) prowadzone jest jako wyodrębniona jednostka międzywydziałowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 22/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/13-14 Senatu APS z dnia 17 września 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu UMOWA o pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zawarta w dniu r. w Oświęcimiu pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik nr 2 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Umowa o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów

1. Zakres regulacji. 2. Wpis na kolejny etap studiów, warunkowe zaliczenie etapu studiów Uchwała nr Rady Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z dnia w sprawie szczegółowych zasad studiowania w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r.

TOK STUDIÓW. Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ. Kraków, 11 września 2012 r. TOK STUDIÓW Aleksandra Jankowska Kierownik Sekcji ds. kształcenia Dział Nauczania UJ Kraków, 11 września 2012 r. Plan prezentacji: 1. Regulamin studiów kwestie wybrane 2. Podejmowanie rozstrzygnięć w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Umowa o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik nr 3 do Uchwały nr 60/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Umowa o warunkach odpłatności za studia i świadczone usługi edukacyjne na studiach

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią

W Z Ó R. na podstawie pełnomocnictwa Rektora WSPiA w Przemyślu, zwaną dalej Uczelnią Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/2014 z dnia 29 września 2014 r. Rektora WSPiA w Przemyślu W Z Ó R UMOWA o warunkach odpłatności za jednolite studia magisterskie kierunek prawo oraz studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-31/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE R-31/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE R-31/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-6/5/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA

1 PRZEPISY OGÓLNE 2 OPŁATA REKRUTACYJNA REGULAMIN OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE FINANSÓW I INFORMATYKI im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 50/2012 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 5 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR 50/2012 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 5 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR 50/2012 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z semestralnej opłaty za kształcenie

Bardziej szczegółowo

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 201, poz.1188). późn. zm). KOSZTY WPŁYWAJĄCE NA WYSOKOŚĆ OPŁAT 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin pobierania opłat oraz wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2014/2015 przez Wyższą Szkołę Medyczną w Białymstoku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Wyższa Szkoła Medyczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej tekst ujednolicony (Uchwała nr 143 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20 grudnia 2006 r.; Zmiany: uchwała nr 237 Senatu Politechniki Opolskiej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE nr 9/2012 z dnia 16 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia stacjonarne I i II stopnia Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI za studia i inne formy kształcenia

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI za studia i inne formy kształcenia 1 2 3 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora WSI-E nr 18/2015 z dn. 24.06.2015 r. Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie REGULAMIN ODPŁATNOŚCI za studia i inne formy kształcenia Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ATENEUM SZKOŁY WYŻSZEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ateneum Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, zwany dalej Uczelnią, pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, zwany dalej Uczelnią, pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z: Uchwała Nr 1551 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Postanowienia ogólne

Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Umowy o warunkach odpłatności za studia Regulamin opłat związanych z programem kształcenia w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 1 Postanowienia ogólne 1. W ciągu całego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku

Uchwała Nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 28 maja 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr 70/2014/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 14 lipca 2015 roku Uchwała Nr 78/2012/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA

REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA Strona 1 z 5 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN OPŁAT ZA STUDIA w roku akademickim 2013/2014 POZNAŃ 2013 Strona 2 z 5 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2016. Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. z dnia 27 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach i studiach doktoranckich

Bardziej szczegółowo