Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 27/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1. Podstawowa jednostka organizacyjna - Wydział (zgodnie z rozdz. 1, art. 2, p.29 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Dziekan kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, 3. Regulamin Regulamin opłat w Akademii Ignatianum w Krakowie, 4. Regulamin studiów Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 5. Ustawa o szkolnictwie wyższym - Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 6. Studia III stopnia Studia doktoranckie w Akademii Ignatianum w Krakowie, Studia doktoranckie, 7. Uczelnia Akademia Ignatianum w Krakowie, 8. Student osoba studiująca na studiach I i II stopnia, 9. Doktorant osoba studiująca na studiach III stopnia, 10. Słuchacz osoba uczestnicząca w zajęcia studiów podyplomowych, kursów dokształcających i innych, 11. Przelicznik punktów ECTS zasada mówiąca o przypadkach wskazanych niniejszym regulaminem, w których każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt, a po obliczeniu wszystkich przedmiotów sumuje się ilośd obliczonych kwot przedmiotów realizowanych w semestrze, 12. Proporcjonalny zwrot czesnego zasada, według której kwotę zwrotu oblicza się wedle miesięcy, w których rezygnacja ze studiów/skreślenie z listy studentów/doktorantów nastąpiło, (wg. przykładu: wpłata: 1800 zł, rezygnacja 23 października, zwrot równy jest kwocie 1440 zł, gdzie każdy semestr ma 5 miesięcy, więc 1800/5=360, student/doktorant zrezygnował w październiku, więc zostanie mu potrącona kwota odpowiadająca 1 miesiącowi), gdyby rezygnacja miała miejsce w jakimkolwiek dniu miesiąca grudnia zwrot wynosiłby 720 zł za 3 miesiące (1800/5=360x3=1080, =720 zwrotu). W przypadku studiów podyplomowych, które rozpoczęły się w innych terminach niż październik/luty zwrot oblicza się na podstawie odrębnych regulacji zawartych w treści umowy między słuchaczem a uczelnią, lub innych. 1

2 13. ITS indywidualny tok studiów uzyskany na podstawie zgody Kierownika Podstawowej jednostki organizacyjnej (lub osoby upoważnionej) zmodyfikowany tok studiów, polegający na zmianach określonych Regulaminem studiów (rozdz. V, 24). Rozdział I. Częśd ogólna 1. Rodzaje opłat 1) Niniejszy Regulamin określa zasady wnoszenia opłat na rzecz Akademii Ignatianum w Krakowie oraz zasady i tryb udzielania zmian w sposobach i terminach wnoszenia opłat. 2) Niniejszy Regulamin określa wzory umów dla wszystkich studentów, słuchaczy oraz doktorantów Akademii Ignatianum w Krakowie. 3) Uczelnia, w wypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, pobiera następujące rodzaje opłat: a) opłaty za usługi edukacyjne, b) opłaty za inne formy kształcenia, c) opłaty związane z tokiem studiów. 2. Opłata za usługi edukacyjne 1) W wypadkach wskazanych w Regulaminie Uczelnia pobiera następujące opłaty za usługi edukacyjne: a) czesne (studia niestacjonarne I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe), b) opłatę za dodatkowy lektorat, c) opłatę za indywidualny tok studiów. 3. Opłaty za inne formy kształcenia 1) W wypadkach wskazanych w Regulaminie Uczelnia pobiera następujące opłaty za inne formy kształcenia: a) opłata za kursy dokształcające, b) opłata za studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, chyba, że warunki rekrutacji lub umowa stanowią inaczej. 2) Do uiszczenia opłat za inne formy kształcenia obowiązani są uczestnicy kursów dokształcających oraz osoby uczestniczące w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 4. Opłaty związane z tokiem studiów 1) Uczelnia pobiera następujące opłaty związane z tokiem studiów: a) opłata rekrutacyjna, 2

3 b) opłata za wznowienie studiów przez studenta, c) opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z 5, p. 3), d) opłaty za realizację studiów na drugim kierunku/specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, e) opłata za powtarzanie przedmiotu ze względu na niezadawalające wyniki w nauce, f) opłata za powtarzanie przedmiotu dla podniesienia oceny na życzenie studenta, g) opłaty za powtarzanie roku/semestru na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych, h) opłata za realizację dodatkowego przedmiotu nie objętego punktami ECTS, określona na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym według wytycznych zawartych w regulaminie Studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich lub na podstawie Wytycznych dotyczących obiegu podao w Akademii Ignatianum w Krakowie zakres Podania związane z odpłatnościami). i) opłata za przywrócenie terminu do wpisania/wypisania/dokonania zmiany na zajęcia kolejnego semestru po ustalonych terminach, j) opłata semestralna administracyjna opłata łączna za wydanie/przedłużenie legitymacji studenckiej/doktoranckiej, ubezpieczenie studenckie, wydanie kart okresowych osiągnięd studenta/doktoranta oraz innych zaświadczeo wydawanych w trakcie semestru/roku, 2) Do uiszczania opłat związanych z tokiem studiów zobowiązani są studenci, słuchacze i doktoranci oraz osoby korzystające z innych form kształcenia, a także wszyscy uczestnicy postępowania rekrutacyjnego (w zakresie dotyczącym opłaty rekrutacyjnej) chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. 5. Opłaty związane z tokiem studiów rozwinięcie 1) Opłata rekrutacyjna uiszczana jest przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, lub inną formę kształcenia przed rozpoczęciem rekrutacji. 2) Opłata za wznowienie studiów jest uiszczana w przypadku wydania przez organy Uczelni decyzji zezwalającej na wznowienie studiów. 3) Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, Uczelnia pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów lub ich duplikatów: a) duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), b) dodatkowy odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, c) dyplom ukooczenia studiów I, II stopnia oraz wraz z dwoma odpisami, d) świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych, e) świadectwo ukooczenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu na język angielski, 3

4 f) karta przebiegu studiów, g) duplikat legitymacji doktoranckiej, h) dyplom doktora wraz z odpisem w języku polskim, i) odpis dyplomu doktora w tłumaczeniu na język angielski/łacioski, j) duplikat dyplomu doktora. 6. Wysokośd opłat Wysokośd opłat ustala na każdy rok akademicki Rektor w drodze zarządzenia. Zarządzenie zostaje wydane przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. 7. Terminy uiszczania opłat 1) Terminy uiszczania poszczególnych opłat zostają ustalone w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w 6. 2) Jeżeli z Regulaminu ani z zarządzenia Rektora, o którym mowa wyżej, nie wynika nic innego, opłaty powinny zostad uiszczone w następujących terminach: a) opłaty czesnego i semestralne administracyjne najpóźniej do dnia 31 października oraz 31 marca w zależności od semestru, za który opłata jest uiszczana. Nie ma późniejszych terminów. b) istnieje możliwośd, wpłacania opłat czesnego w terminach: semestr letni: 500 zł do dnia 31 marca, 500 zł do 30 kwietnia oraz pozostałą częśd do 15 maja, semestr zimowy: 500 zł do dnia 31 października, 500 zł do dnia 30 listopada oraz pozostałą częśd do dnia 10 stycznia, bez konieczności składania podao w tej kwestii. c) terminy uiszczania wpłat dla słuchaczy/studentów/doktorantów I semestru studiów są zgodne z terminami wyznaczonymi przez Dział Rekrutacji, a kwotę pierwszego semestru wpłaca się w całości. Nie ma możliwości rozłożenia na raty. d) inne rodzaje opłat najpóźniej w dniu, w którym ma zostad dokonana czynnośd, za którą opłata jest uiszczana z tym, że: - opłatę za wybór drugiego kierunku studiów lub specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (za przedmioty realizowane w semestrze pierwszym) uiszcza się w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji w tym przedmiocie, a za kolejne semestry zgodnie z p. 2a lub 2b niniejszego paragrafu. - opłatę za wznowienie studiów uiszcza się w terminie wskazanym w tej decyzji, a w razie braku określenia tego terminu w treści decyzji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 4

5 - opłatę za powtarzanie roku uiszcza się w terminie do 14 dni roboczych od daty doręczenia decyzji. W przypadku skorzystania z możliwości wpłacania opłaty w systemie ratalnym należy skierowad odpowiednie pismo w tym zakresie do odpowiedniego Prorektora lub do osoby przez rektorat upoważnionej. 3) Za dzieo dokonania zapłaty uznaje się dzieo wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Uczelni. 8. Sposób uiszczania opłat 1) Opłaty czesnego i opłaty semestralne administracyjne uiszcza się na konto bankowe Uczelni. Opis wypełnionego blankietu przelewowego lub samego przelewu dostępny jest na stronie internetowej (zakładka studenci/wzory dokumentów/rektorat/formularze dotyczące studentów). Blankiet powinien zawierad wszystkie informacje znajdujące się w opisie. Najistotniejsze dane to: imię, nazwisko i numer albumu. 2) Wszelkie inne opłaty, aniżeli wskazane w 8, ust. 1) dokonuje się w Kasie Uczelni. 3) Za skutki nieczytelnego lub niedokładnego wypełnienia blankietu wpłaty odpowiedzialnośd ponosi wpłacający. 4) Na żądanie osoby upoważnionej w Uczelni wpłacający zobowiązany jest do przedstawienia każdorazowo blankietowego dowodu wpłaty. 9. Ulgi w płatnościach 1) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwośd udzielenia ulg w postaci odroczenia terminu zapłaty (załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu). Warunkiem odroczenia terminu spłaty jest brak zaległości finansowych w uiszczeniu poprzednio wymaganych opłat. 2) Decyzje finansowe podejmuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni lub osoba przez Prorektora upoważniona. 3) Decyzje finansowe podejmowane są tylko na podstawie pisemnego i uzasadnionego wniosku osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty. 4) Tylko i wyłącznie w przypadku powodzi, pożaru, śmierd osoby najbliższej (przez którą rozumie się osobę spokrewnioną lub spowinowaconą w pierwszym stopniu w linii prostej) lub w przypadku uzyskania stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zwolnienie z płatności może polegad na zwolnieniu z obowiązku uiszczenia części opłaty. Podanie takie składa się w Rektoracie i jako jedyne nie jest objęte terminem (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). Do podania należy dołączyd dokumenty potwierdzające przesłankę udzielenia zwolnienia, na którą powołuje się student/słuchacz/doktorant. Punkt ten nie dotyczy opłaty semestralnej administracyjnej. 5

6 5) Wszelkie podanie z wyjątkiem wskazanego w p. 4 składa się odpowiednio w terminach do dnia 20 marca oraz do 20 października. 6) Podania złożone w późniejszym terminie mogą byd rozpatrzone, jeżeli student/słuchacz/doktorant wykaże w nim powody niedotrzymania terminu. 7) Wszelkie decyzje dotyczące kwestii finansowych należy osobiście odebrad w Rektoracie Uczelni w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia podania. 8) Nie zwalnia się z czesnego w całości lub częściowo ze względu na ilośd przedmiotów realizowanych w semestrze. 9) W stosunku do cudzoziemców stosuje się takie same zasady jak w odniesieniu do obywateli polskich, polskiego pochodzenia. 10) Studenci oraz doktoranci wyjeżdżający/przyjeżdżający w ramach Programu LLP Erasmus mogą ubiegad się o zwolnienie z opłat u Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni na czas pobytu na wyjeździe naukowym w ramach Programu (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Na podaniu należy umieścid adnotację Koordynatora Uczelnianego Programu LLP-Erasmus potwierdzającą termin wyjazdu naukowego w ramach programu. Istnieje możliwośd przekazania powyższych informacji przez Uczelnianego Koordynatora Programu LLP-Erasmus do upoważnionego pracownika Rektoratu. 11) Istnieje możliwośd przeksięgowania wpłaty wynikłej z błędu studenta - nadpłata, bądź z winy uczelni (załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu). 10. Sankcje za nieuiszczenie bądź nieterminowe uiszczenie opłat 1) W stosunku do osoby, która nie uiściła bądź uiściła nieterminowo należną opłatę, mogą zostad zastosowane przez Uczelnię następujące sankcje: a) niedopuszczenie do zajęd dydaktycznych, b) niedopuszczenie do zaliczenia lub egzaminu, c) odmowa zaliczenia semestru/roku, d) odmowa udzielenia zgody na egzamin komisyjny, e) odmowa udzielenia zgody, a także wydawania jakichkolwiek zaświadczeo i innych dokumentów na prośbę studenta/słuchacza/doktoranta, f) odmowa udzielenia zgody na przeniesienie do innej uczelni wyższej, na inny kierunek studiów lub na inny wydział Uczelni, g) odmowa udzielenia zgody na studiowanie poza swoim kierunkiem podstawowym, h) odmowa udzielenia zgody na przystąpienie do egzaminu dyplomowego (licencjackiego, magisterskiego lub doktoranckiego) i egzaminu koocowego, i) odmowa udzielenia zgody na wznowienie studiów, 6

7 j) odmowa wydania dokumentów, za które powinna zostad uiszczona opłata, k) skreślenie z listy studentów/słuchaczy/doktorantów. 2) O zastosowaniu sankcji orzeka przedstawiciel Uczelni, którego zakres działania obejmuje kompetencję do wydania odpowiedniej zgody albo dokumentu. O skreśleniu z listy studentów/słuchaczy/doktorantów z powodów finansowych orzeka Dziekan (lub osoba upoważniona) na wniosek Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni. 3) Sankcję można wymierzyd bez względu na wysokośd i rodzaj opłaty, która nie została uiszczona przez osobę zobowiązaną. 4) W stosunku do jednej osoby może byd wymierzonych kilka różnych sankcji z wymienionych wyżej w p. 1. 5) Wymierzenie sankcji za nieuiszczenie danej opłaty nie wyklucza późniejszego wymierzenia kolejnej sankcji za nieuiszczenie tej opłaty, jeżeli osoba zobowiązana w dalszym ciągu zalega z płatnością tej opłaty. 6) W przypadku niewniesienia należnej opłaty przez studenta/doktoranta/słuchacza i niedokonania takiej zapłaty w terminie wyznaczonym przez właściwego prorektora lub osobę upoważnioną w pisemnym wezwaniu, student/doktorant/słuchacz może zostad skreślony z listy studentów na zasadzie art. 190 ust. 2 pkt. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 11. Odwołania 1) Rektor może na wniosek osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty bądź działając z urzędu zmienid lub uchylid orzeczenie lub czynnośd podjętą przez przedstawiciela Uczelni na podstawie niniejszego Regulaminu. 2) Od decyzji dziekana lub osoby upoważnionej przez dziekana o skreśleniu z listy studentów z powodu niewniesienia opłat przysługuje odwołanie na zasadach określonych w Regulaminie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich a także w Regulaminie Studiów Doktoranckich oraz Regulaminie Studiów Podyplomowych. 3) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje dotyczące opłat związanych z tokiem studiów podejmuje odpowiedni Prorektor. Rozdział II. Częśd szczegółowa 12. Opłaty na studiach stacjonarnych 1) Uczelnia pobiera od studentów studiów stacjonarnych następujące opłaty za usługi edukacyjne oraz opłaty związane z tokiem studiów: a) opłaty za przedmioty wykraczające poza limit obowiązującej liczby punktów ECTS, 7

8 b) opłatę za dodatkowy lektorat, c) opłatę za powtarzanie roku/semestru, d) opłaty za ponowne przyjęcie na listę studentów/doktorantów - wznowienie studiów, e) opłaty za wydanie dokumentów (zgodnie z 5, p. 3), f) opłaty za podjęcie studiów na drugim kierunku/specjalności, g) opłatę semestralną administracyjną, h) opłatę za powtarzanie przedmiotu nie objętego punktami ECTS, i) opłatę administracyjną za możliwośd wpisania/wypisania/dokonania zmiany po ustalonych terminach na zajęcia kolejnego semestru. 2) Studenci studiów stacjonarnych wnoszą opłatę za drugi kierunek/specjalnośd (niezależnie od rodzaju studiów) obliczając kwotę, jako iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty odpowiadającą jednemu punktowi (każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt). 3) Zasady odpłatności za studia reguluje umowa zawierana przez Uczelnię ze studentem/ doktorantem. Otrzymuje on umowę o odpłatnościach (załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu). 4) Studenci/doktoranci studiów stacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, a biorący za zgodą Dziekana swojego Wydziału udział w zajęciach (urlop przedmioty), zaliczając je i przystępując do egzaminu, są zobowiązani do opłaty obliczanej zgodnie z przelicznikiem, według ilości realizowanych przedmiotów 5) Opłata semestralna administracyjna jest obowiązkowa i bezzwrotna. 13. Opłaty na studiach niestacjonarnych i podyplomowych 1) Studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania czesnego. 2) Wysokośd i zasady wnoszenia czesnego przez studenta/doktoranta studiów niestacjonarnych I, II i III stopnia, oraz słuchaczy studiów podyplomowych określa umowa, zawierana przez studenta/słuchacza/doktoranta z Uczelnią po przeprowadzonej rekrutacji (załącznik nr 6 i 7 do niniejszego Regulaminu). 3) W przypadku gdy student studiów niestacjonarnych studiuje na dwóch kierunkach/ specjalnościach, czesne pobierane za studia na drugim kierunku lub drugiej specjalności każdego rodzaju studiów oblicza się mnożąc liczbę punktów ECTS przez kwotę odpowiadającą jednemu punktowi (każdy przedmiot stanowi iloczyn liczby punktów ECTS i kwoty przypadającej na jeden punkt). 8

9 4) Studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, a biorący za zgodą Dziekana swojego Wydziału udział w zajęciach (urlop przedmioty), zaliczając je i przystępując do egzaminu, są zobowiązani do opłaty obliczanej zgodnie z przelicznikiem, według ilości realizowanych przedmiotów. 5) Studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych przebywający na urlopach dziekaoskich/korzystający z przerwy w studiach, nie biorący udziału w zajęciach i nieprzystępujący do zaliczeo i egzaminów, nie płacą czesnego i innych opłat. W przypadku zaś zaliczenia któregokolwiek z obranych przedmiotów pobierana jest opłata zgodnie z przelicznikiem jak w 13, p. 3 i 4. 6) Poza czesnym studenci/doktoranci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania pozostałych opłat za usługi edukacyjne, określone w 2 oraz opłat związanych z tokiem studiów określonych w 4. 7) W razie rezygnacji ze studiów bądź skreślenia z listy studentów/słuchaczy/doktorantów student/słuchacz/doktorant ma prawo ubiegad się o częściowy (proporcjonalny) zwrot wpłaconego czesnego. 8) Jeśli student/doktorant studiów niestacjonarnych/słuchacz studiów podyplomowych w trakcie trwania semestru wniesie podanie o urlop dziekaoski/studencki/od zajęd i uzyska zgodę Dziekana lub osoby upoważnionej, wnosi opłatę zgodną z czasem studiowania liczonym od początku semestru do dnia wniesienia podania (za zajęcia, które się już odbyły, według odpowiedniej proporcji). 14. Opłaty pobierane od studentów indywidualnego toku studiów 1) Studenci, którzy za zgodą Dziekana swojego Wydziału studiują tokiem indywidualnym, są zobowiązani do uiszczania opłaty, o której mowa w 2 ust. 1, p. c. Studenci indywidualnego toku studiów zobowiązani są do wnoszenia opłat za usługi dydaktyczne zgodnych z ilością realizowanych przedmiotów według przelicznika punktów ECTS. Wyjątek stanowią studenci szczególnie uzdolnieni, którzy otrzymują stypendium rektora dla najlepszych studentów. 2) Student indywidualnego toku studiów, studiujący na roku innym niż rok pierwszy może zostad zwolniony z obowiązku uiszczenia opłaty, o której mowa w 2 ust. 1, p. c, pod warunkiem, że osiągnięcia i średnia ocen uzyskana w roku poprzednim upoważnia go do uzyskania stypendium rektora dla najlepszych studentów. Decyzje w sprawie zwolnienia z opłaty podejmuje odpowiedni Prorektor (lub osoba przez Prorektora upoważniona), na podstawie podania wniesionego przez studenta (załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu). 3) Studenci indywidualnego toku studiów zobowiązani są do zapłaty opłat związanych z tokiem studiów określonych w 4. 9

10 15. Opłaty na studiach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz na kursach dokształcających 1) Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających uiszczają odpowiednie opłaty za inne formy kształcenia. 2) W przypadku niepodjęcia kształcenia na studiach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kursach dokształcających z powodu zbyt małej liczby uczestników, wniesiona przez kandydata opłata podlega zwrotowi, po wniesieniu odpowiedniego podania w sprawie zwrotu dokonanej opłaty (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu). Opłata za te formy kształcenia w takim przypadku jest zwracana zgodnie ze stawkami zawartymi w zarządzeniu Rektora dotyczącym opłat. 3) Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających nie uiszczają opłat za usługi edukacyjne określonych w 2. 4) Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczestnicy kursów dokształcających zobowiązani są do uiszczania opłat związanych z tokiem studiów, tj.: a) opłaty za wydanie dokumentów, b) opłaty za wznowienie studiów. Rozdział III. Drugi kierunek, druga specjalnośd szczegóły 1) Po otrzymaniu zgody/decyzji na równoczesne studiowanie na dwóch kierunkach/specjalnościach (podstawowy i dodatkowy) podczas rekrutacji student pierwszego roku ponosi opłaty za I rok drugiego kierunku/specjalności zgodne z przelicznikiem punktów ECTS. Jeśli po pierwszym roku studiów otrzyma stypendium rektora ma możliwośd studiowania nieodpłatnie na aktualnym roku studiów drugiego kierunku/specjalności. Jeśli na kolejnym roku otrzyma po raz kolejny stypendium rektora ma możliwośd studiowania nieodpłatnie na kolejnym roku (studia I stopnia). 2) W sytuacji wskazanej w p. 1 niniejszego rozdziału student może starad się o zwrot opłaty wniesionej za drugi kierunek/specjalnośd wpłaconej na poczet pierwszego roku, jeśli w każdym następnym roku uzyskał stypendium rektora. Pismo o zwrot opłaty za drugi kierunek/specjalnośd wnosi się w ostatnim roku studiów w ostatnim semestrze (załącznik nr 9 do niniejszego Regulaminu). 3) Po otrzymaniu zgody na studiowanie na drugim kierunku/specjalności po zrealizowaniu I roku studiów podstawowego kierunku student będący na innym niż pierwszy rok studiów ponosi opłaty za I rok drugiego kierunku/specjalności zgodne z przelicznikiem punktów ECTS chyba, że uzyskał stypendium rektora, wówczas z opłat za studiowanie na drugim kierunku/specjalności zostaje zwolniony na okres jednego roku akademickiego. Kolejne otrzymanie stypendium rektora przedłuża okres bezpłatnej możliwości studiowania na drugim kierunku/specjalności o kolejny rok akademicki. 10

11 4) W przypadku gdy student/absolwent studiów I stopnia otrzymywał stypendium rektora w ostatnim roku studiów i rozpoczął studia II stopnia w Akademii Ignatianum w Krakowie, może zostad zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty za drugi kierunek/drugą specjalnośd. Decyzje w tej sprawie podejmuje odpowiednio Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni na podstawie podania wniesionego przez studenta (załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu) zawierającego adnotację Działu Stypendialnego macierzystej uczelni potwierdzającą fakt uzyskania stypendium. Przepis ten dotyczy również absolwentów studiów I stopnia Akademii Ignatianum w Krakowie. 5) Decyzje wymienione w rozdziale III pkt. 1, 2, i 3 podejmuje, na podstawie podania, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału, odpowiednio Prorektor lub osoba upoważniona przez rektora. Rozdział IV. Postanowienia koocowe 1. Wszelkie postanowienia umieszczone w Regulaminie zgodne są z Zarządzeniem w sprawie opłat za usługi edukacyjne na dany rok akademicki, wytycznymi związanymi z opłatami oraz z Umową o warunkach i zasadach odpłatności za studia w Akademii Ignatianum w Krakowie. 2. Wzory podao i dokumentów dotyczących opłat za zajęcia dydaktyczne stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu i znajdują się na stronie internetowej Akademii Ignatianum w zakładce studenci/wzory dokumentów/rektorat lub studenci/opłaty i tylko z tych formularzy należy korzystad. Inne formularze nie będą akceptowane. 3. Wszystkie podania związane z odpłatnościami za studia wnosi się najpóźniej do 20 października w semestrze zimowym oraz do 20 marca w semestrze letnim w Rektoracie Uczelni. 4. Termin odbioru wszystkich decyzji finansowych nie przekracza 14 dni od daty złożenia podania w Rektoracie Uczelni. Późniejszych terminów się nie przewiduje. 5. Dopuszcza się sytuację odbioru decyzji finansowej przez osoby upoważnione stosując do tego załącznik nr 11 do niniejszego Regulaminu Upoważnienie. Osoba upoważniona oprócz wypełnionego formularza okazuje przy odbiorze decyzji swój dowód osobisty oraz dowód osoby upoważniającej. 6. Dopuszcza się możliwośd odbioru decyzji finansowej drogą mailową w sytuacji, gdy student zakooczył naukę w Akademii Ignatianum w Krakowie (rezygnacja, skreślenie) i nie ma konieczności przyjazdu na uczelnię (załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu). 7. Student/słuchacz/doktorant, który przerwał studia, po uzyskaniu zgody na wznowienie studiów powraca na aktualny tok studiów z obowiązującymi na tym roku opłatami i zasadami. 11

12 8. Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. 9. Opłata za każdy pierwszy semestr I roku studiów jest płatna w całości. 10. Przedmioty przepisane są bezpłatne. 11. Przedmioty realizowane na życzenia studenta dla podniesienia ocen są odpłatne według przelicznika punktów ECTS. 12. Przedmioty ponownie realizowane są odpłatne. 13. Za realizację dodatkowego semestru wnoszona jest opłata zgodna z przelicznikiem punktów ECTS. 14. W sprawach nieokreślonych niniejszym regulaminem student wnosi podanie do odpowiedniego Prorektora stosując wzór podania ogólnego (załącznik nr 13 do niniejszego Regulaminu). 15. Decyzja wysyłana drogą elektroniczną jest decyzją równoważną z oryginalną decyzją przekazaną przez Rektorat. Podanie zawierające własnoręczny podpis studenta/doktoranta/słuchacza, a jest wysłane drogą elektroniczną również ma taką samą wartośd prawną. Regulamin opłat w Akademii Ignatianum w Krakowie, został zatwierdzony Uchwałą nr 27/2013/2014 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 21 maja 2013 roku. Załączniki do Regulaminu: 1. Podanie dotyczące odroczenia opłaty * + - wzór, 2. Podanie o częściowe umorzenie czesnego * + powódź, pożar, śmierd osoby najbliższej - wzór, 3. Zwolnienie z opłaty * + LLP-Erasmus -wzór, 4. Podanie o przeksięgowanie wpłaty - wzór, 5. Umowa dla studentów/doktorantów studiów stacjonarnych - wzór, 6. Umowa dla studentów/doktorantów studiów niestacjonarnych wzór, 7. Umowa dla słuchaczy studiów podyplomowych wzór, 8. Podanie o zwolnienie z opłaty za ITS (stypendium rektora) - wzór, 9. Podanie o zwrot * + - wzór, 10. Podanie o zwolnienie z opłaty za drugi kierunek/drugą specjalnośd (stypendium rektora) - wzór, 11. Upoważnienie wzór, 12. Podanie o przesłanie decyzji drogą mailową wzór, 13. Podanie ogólne wzór. 12

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE roku. Załącznik do Uchwały nr 41/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 8 lipca 2014 REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Terminologia i skróty użyte w niniejszym Regulaminie: 1.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Zarządzenie nr 21/2012/2013 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 99.4 oraz 99a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: Zarządzenie nr 30/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Terminy uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów

3. Terminy uiszczania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Akademii Ignatianum w Krakowie, stanowiący załącznik nr 1 do

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 45/2015/2016 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2016 roku

Załącznik do Uchwały nr 45/2015/2016 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2016 roku Załącznik do Uchwały nr 45/2015/2016 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 23 maja 2016 roku REGULAMIN POBIERANIA OPŁAT ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Umowa dla studentów studiów stacjonarnych I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin odpłatności za studia

Regulamin odpłatności za studia Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie WARSZAWA 2016 r. 1 REGULAMIN NINIEJSZY USTALA: 1. Wysokość i zasady wnoszenia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 81. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 czerwca 2012 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 81 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku

UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku UCHWAŁA Nr 46/2012 SENATU AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Odpłatności Związanych z Procesem Kształcenia Na Studiach Wyższych w Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat

Rozdział I Rodzaje i zasady pobierania opłat Załącznik do Uchwały nr 16/2015 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2015 r. Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne i wydanie dokumentów oraz tryb

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 27 maja 2013 r.

Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 27 maja 2013 r. Uchwała nr 66/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. UCHWAŁA Nr 57. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 czerwca 2010 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz

Bardziej szczegółowo

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy

drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie zawartych ze studentami, którzy DO-0130/97/2012 Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 października 2012 roku w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 30/12-13 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Bardziej szczegółowo

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach

7. Opłata za kształcenie w związku z powtarzaniem etapu studiów na studiach stacjonarnych wnoszona jest jednorazowo lub w ratach w terminach Uchwała nr 384 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku

Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku Załącznik do Uchwały nr 59/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 roku REGULAMIN OPŁAT W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin opłat w

Bardziej szczegółowo

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych

4. Opłaty za studia podyplomowe wnoszone są jednorazowo lub w ratach w terminach wskazanych w niniejszym regulaminie. Od wpłat nieterminowych Uchwała nr 549 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r.

Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. z dnia 29 września 2014 r. Uchwała nr 156/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 22 września 2014 r.

Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji w dniu 22 września 2014 r. Tekst jednolity ze zmianami z dnia 16 marca 2015 r. Uchwała nr 379 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na 21. roboczym posiedzeniu w kadencji 2012-2016 w dniu 22 września 2014 r. w sprawie: zasad odpłatności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT

Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku

Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku Uchwała nr 64/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane

1. Opłaty za świadczone przez Akademię Ignatianum w Krakowie usługi edukacyjne związane Zarządzenie nr 45/2014/2015 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE WYTYCZNE DOTYCZĄCE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE A. WYTYCZNE W SPRAWIE OBIEGU PODAŃ STUDENCKICH W REKTORACIE AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE I. Część ogólna 1. Student/słuchacz/doktorant

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI. na rok akademicki 2016/2017. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie

REGULAMIN PŁATNOŚCI. na rok akademicki 2016/2017. Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie REGULAMIN PŁATNOŚCI na rok akademicki 2016/2017 Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie Warszawa 2016 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje opłat oraz terminy i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r.

Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. Uchwała Nr 5/2012/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

Bardziej szczegółowo

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Umowa zawierana jest w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 160a i 195 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Załącznik nr 1 do uchwały nr 329 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Załącznik do Uchwały nr 52A/2017 Senatu WUM z dnia 29.05.2017r. Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku

Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku KW.433-1/11 Uchwała Nr 27/11 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski

Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski Załącznik nr 1 do Uchwały nr 25/2016-2020 Zasady pobierania opłat za kształcenie na studiach i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski 1 1. Uchwałę stosuje się do studentów oraz doktorantów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku Załącznik nr 1 do uchwały nr 576 Senatu UZ z dnia 25.05.2016 UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 161 Rektora UŚ z dnia 24 października 2012 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia trzeciego stopnia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r.

Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. Uchwała Nr 19/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Regulamin Studiów Podyplomowych ZARZĄDZENIE NR 2/2015 REKTORA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO z dnia 12.01.2015 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych i Kursów Dokształcających Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia Załącznik do uchwały Senatu UŚ nr 328 z dnia 23 września 2014 r. Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi

Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi Uchwała Nr 181 Senatu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat drukuj dokument Uchwała Nr 181 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 22 kwietnia 2015 roku

Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 22 kwietnia 2015 roku Uchwała Nr CCCXCI/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne oraz

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego

Wojskowa Akademia. ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Wojskowa Akademia ~~~ Techniczna im. JarosłowaDąbrowskiego Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 59/WAT/2014 z dnia 271istopada 2014 r. w sprawie zasad pobierania

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 511/06/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii.

w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności związane ze studiami w Akademii. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29.07.2013 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/2014 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

2) opłatę w trzech częściach: a) za semestr zimowy: do 15 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część,

2) opłatę w trzech częściach: a) za semestr zimowy: do 15 października pierwsza część, do 15 listopada druga część, do 15 grudnia trzecia część, Uchwała nr 328 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne w zakresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat za studia Rok akademicki 2017/2018 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum

Regulamin opłat za studia Rok akademicki 2017/2018 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum Regulaminy opłat PWTW Collegium Bobolanum - str. 1/5 Regulamin opłat za studia Rok akademicki 2017/2018 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie Collegium Bobolanum 1. Na Papieskim Wydziale Teologicznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 170/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 170/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 170/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE

REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE REGULAMIN ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI I ZARZĄDZANIA W KRAKOWIE KRAKÓW, GRUDZIEŃ 2011 ROZDZIAŁ l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia w Wyższej Szkole Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 131. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr 131. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 22 września 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 276 UCHWAŁA Nr 131 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 48/d/06/2012 Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Załącznik nr 4 do zarządzenia Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 5/2008 z dnia 10 marca 2008 r. Ogólne warunki odpłatności za studia w Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 36/2013/2014 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 17 czerwca 2014 roku Umowa dla studentów studiów niestacjonarnych I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat

w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat Uchwała nr 3/378 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r.

Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r. Uchwała nr 43/2008 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie: szczegółowych zasad pobierania opłat, trybu i warunków zwalniania z całości lub części opłat w zakresie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 1227 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION/ EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION/ EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Słuchaczy studiów podyplomowych, MBA/Executive MBA i LL.M. REGULAMIN OPŁAT DLA SŁUCHACZY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH, MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1. Wysokość opłat ustala Rektor UW.

1. Wysokość opłat ustala Rektor UW. Uchwała nr 16 Rady Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie wysokości i regulaminu opłat za studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja finansowa dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej obowiązująca od roku akademickiego 2011/2012

Instrukcja finansowa dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej obowiązująca od roku akademickiego 2011/2012 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2011 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Instrukcja finansowa dla studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 87/13-14 Senatu APS z dnia 17 września 2014 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW STACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 6/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Finansowej na rok akademicki 2015/2016 dla studentów podejmujących

Bardziej szczegółowo

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH

O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Załącznik nr 5 do uchwały Nr 104/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 października 2014 r. UMOWA Nr /.. O WARUNKACH POBIERANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG EDUKACYJNYCH NA NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN OPŁAT. DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU REGULAMIN OPŁAT DLA STUDENTÓW STUDIÓW I i II STOPNIA WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Załącznik nr 1 do umowy o świadczenie usług edukacyjnych dla Studentów studiów I i II stopnia Regulamin opłat za studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r. Zarządzenie nr 1/2015 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Finansowej dla studentów podejmujących studia w semestrze letnim

Bardziej szczegółowo

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU

KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU ZARZĄDZENIE NR 5 KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W POZNANIU Z DNIA 27.06.2014 r. W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁAT DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z TOKIEM STUDIÓW. Postanawiam co następuje: Studenci

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych

UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych UMOWA o warunkach odpłatności za świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych W dniu.. zawarta została umowa o świadczenie usług edukacyjnych, której stronami są: Akademia Morska w Gdyni przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE. z dnia 14 maja 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/05/2014 KANCLERZA PEDAGOGIUM WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie wysokości i zasad wnoszenia opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 3/WAT/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru umowy zawieranej przez WAT z uczestnikami usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku

UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 roku UCHWAŁA NR 96 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art. 99 ust. 1 i 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku

Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku Uchwała nr 93/ 2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski

Zasady pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Opolski Załącznik do Uchwały nr 26 /2016-2020 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 III 2017 r. Zasady pobierania i zwalniania z opłat cudzoziemców za kształcenie na studiach i za usługi edukacyjne świadczone

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz słuchaczy i kandydatów na studia podyplomowe Krakowskiej Wyższej Szkoły

Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz słuchaczy i kandydatów na studia podyplomowe Krakowskiej Wyższej Szkoły Regulamin opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz słuchaczy i kandydatów na studia podyplomowe Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie Kraków 2016 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora. WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie. z dnia 18 maja 2015 r. Zarządzenie nr 13 /2015 Rektora WSZECHNICY POLSKIEJ Szkoły Wyższej w Warszawie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie: ogłoszenia zasad rekrutacji i ustalenia opłat za studia magisterskie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 81/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 81/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr 81/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/16

ZARZĄDZENIE NR 26/16 ZARZĄDZENIE NR 26/16 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2016/2017 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2011 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 30 sierpnia 2011 r. Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 44 Senatu UZ z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów podyplomowych REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. OBWIESZCZENIE Nr 2. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 9 lipca 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. OBWIESZCZENIE Nr 2. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 9 lipca 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU OBWIESZCZENIE Nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w.

Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 z dnia 7 lipca 2010 r. Rektora UŚ Umowa nr w sprawie warunków odpłatności za studia / tekst jednolity/ zawarta w dniu w. Stronami umowy są: Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity z dnia 21 września 2011 r.

Tekst jednolity z dnia 21 września 2011 r. Uchwała Nr 9/2006/2007 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2007 roku Tekst jednolity z dnia 21 września 2011 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za

Bardziej szczegółowo

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Regulamin opłat za usługi edukacyjne świadczone na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu I. Przepisy ogólne. II. Rodzaje opłat za świadczone przez Uczelnię usługi edukacyjne związane z prowadzeniem studiów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z:

ZARZĄDZENIE NR 13/14. Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne od studentów związane z: ZARZĄDZENIE NR 13/14 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2014/2015 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

REGULAMIN PŁATNOŚCI. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy ul. Saperów 27a, 58-100 Świdnica REGULAMIN PŁATNOŚCI dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r.

Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007. z dnia 10 grudnia 2007 r. Zarządzenie Kanclerza Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 20/2007 z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zasad pobierania opłat za studia w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2014/2015 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Instrukcja finansowa na rok akademicki 2014/2015 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH)

UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 30/12-13 Senatu APS z dnia 20 marca 2013 r. UMOWA O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI EDUKACYJNE (STUDENT STUDIÓW NIESTACJONARNYCH) zawarta w dniu... roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r.

Zarządzenie Kanclerza. Nr 1/2013 z dnia 28.01.2013 r. Zarządzenie Kanclerza Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku Nr /203 z dnia 28.0.203 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Opłat za Studia i Opłat Dodatkowych w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r.

UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 48 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dni 25 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia uczelnia). zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny Załącznik do Uchwały nr 56 /2015 Senatu WUM z dnia 29.06.2015r. Zasady pobierania opłat tryb i warunki zwalniania z całości lub części opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2010 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr 59/2010 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r. Uchwała Nr 59/2010 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w rozbiciu na raty (w PLN) kierunek studiów Całość I rata II rata III rata

w rozbiciu na raty (w PLN) kierunek studiów Całość I rata II rata III rata Zarządzenie nr 41/2015/2016 Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne w Akademii Ignatianum w Krakowie oraz opłat za wydanie dokumentów dla cykli

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku

Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku Uchwała nr 150/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW WYŻSZYCH WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ WE WROCŁAWIU z dnia (wypełnia uczelnia). zawarta we Wrocławiu pomiędzy: Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku DO-0130/58/2012 Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 5 lipca 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/12. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. z dnia 30 lipca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 59/12. Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. z dnia 30 lipca 2012r. ZARZĄDZENIE NR 59/12 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013 i inne czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA

REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA REGULAMIN OPŁAT ZA NAUKĘ ORAZ ZASADY ICH WNOSZENIA w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej Rozdział 1. Zasady wnoszenia opłat obowiązujące kandydatów na studia lub podejmujących

Bardziej szczegółowo

oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające Rozdział I Postanowienia ogólne 1

oraz studia pomostowe w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej rozpoczynające Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/2016 Kanclerza Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 01 czerwca 2016r. Instrukcja finansowa dla studentów podejmujących studia pierwszego, drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo