Piła, dnia 11 marca 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piła, dnia 11 marca 2011 r."

Transkrypt

1 1 Piła, dnia 11 marca 2011 r. Ogłoszenie o przetargu w trybie określonym w art Kodeksu cywilnego dot. projektu pt. Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy HIS Eskulap oraz zakup modułu Medycyna Pracy systemu HIS Eskulap I. Postanowienia wstępne: 1. Przetarg odbywa sie zgodnie z art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 2. Organizatorem przetargu jest Ars Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, Al. Wojska Polskiego 43, Piła, zwana dalej Organizatorem. 3. Przetarg organizowany jest w związku z projektem pt.: Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym system klasy HIS Eskulap oraz zakup modułu Medycyna Pracy systemu HIS Eskulap. ERP (Enterprise Resource Planning Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) system informatyczny służący wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez gromadzenie danych oraz umożliwienie wykonywania operacji na zebranych danych. HIS (Hospital Information System) szpitalny system informatyczny. II. Przedmiot przetargu: Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy HIS Eskulap oraz zakup modułu Medycyna Pracy systemu HIS Eskulap. III. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający zgodnie z Art ustala wadium w wysokości złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). IV. Termin wykonania: do 30 września 2012 roku. V. Termin i miejsce złożenia oferty: 1. Wykonawcy powinni złożyć ofertę do 25 marca 2011 r. do godz w siedzibie Organizatora (sekretariat Biura Zarządu). 2. Otwarcie ofert nastąpi 25 marca 2011 r. godz VI. Termin związania ofertą: Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert. VII. Warunki udziału Wykonawców w postępowaniu przetargowym: 1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu przetargu w okresie nie krótszym niż 2 lata przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający spełnienie warunku: Odpis z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu przetargu, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia wykazu przynajmniej 1 dostawy, o wartości nie mniejszej niż cena składanej oferty, której przedmiotem było wdrożenie systemu klasy ERP wraz z jego integracją z systemem HIS Eskulap dla minimum 18 jednoczesnych użytkowników w zakresie obejmującym co najmniej następujące aplikacje: Finanse-Księgowość, Kadry, Płace, Magazyn, Środki Trwałe. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tej dostawy lub tych dostaw. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia: Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: a) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niższej niż ,00 PLN. b) Aktualne zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. VIII. Sposób porozumiewania się Organizatora z oferentami 1. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami jest Piotr Wegner - tel , Informacje będą udzielane również w siedzibie organizatora w godz. od 9:00 do 15:00 w dni robocze. 2. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator i Wykonawcy przekazują drogą pisemną, elektroniczną lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Ogłoszenie o przetargu określone niniejszym ogłoszeniem udostępnione jest na stronie internetowej Organizatora: tablicy ogłoszeniowej Organizatora oraz w prasie regionalnej Głos Wielkopolski informacja o prowadzonym postępowaniu przetargowym (skrócona wersja z odesłaniem do strony internetowej Organizatora). IX. Oferta: Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu oferty czytelnie w języku polskim i umieszczona w zamkniętej kopercie z napisem: Zakup nowoczesnego rozwiązania klasy ERP wraz z integracją z eksploatowanym systemem klasy HIS Eskulap oraz zakup modułu Medycyna Pracy systemu HIS Eskulap oraz zawierać: 1. Wykaz oferowanego oprogramowania z podaniem nazw handlowych oraz parametrów technicznych, wraz z wypełnionym opisem przedmiotu zamówienia potwierdzającym spełnianie wymaganych parametrów oraz proponowanym harmonogramem realizacji Projektu, wraz z określeniem terminów odbiorów poszczególnych etapów w odniesieniu do dnia podpisania Umowy. Zaleca się żeby Aplikacje wdrażane w ramach Projektu były pogrupowane w etapy dziedzinowo, tak żeby możliwy był ich jednoczesny odbiór. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji harmonogramu realizacji Projektu po zapoznaniu się z treścią dokumentu wnioski z analizy przedwdrożeniowej. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru / aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu przetargu na wskazany w pkt. VII.ust.1 okres, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2

3 3. Wykaz wykonanej przynajmniej 1 dostawy o wartości nie mniejszej niż cena składanej oferty, której przedmiotem było wdrożenie systemu klasy ERP wraz z jego integracją z systemem HIS dla minimum 18 jednoczesnych użytkowników w zakresie minimalnym, obejmujące następujące aplikacje: Finanse-Księgowość, Kadry, Płace, Magazyn, Środki Trwałe, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie rzeczonej dostawy lub dostaw. 4. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie niższej niż ,00 PLN. 5. Jeżeli Wykonawca oferuje zintegrowany system informatyczny pracujący w oparciu o oprogramowanie bazodanowe firmy Oracle, to zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie potwierdzające, że wykorzysta serwer i oprogramowanie bazodanowe posiadane przez Zamawiającego, które spełnia wymogi zawarte w załączniku nr 2. W innym przypadku do oferty zobowiązany jest dołączyć specyfikację nowego serwera wraz z systemem operacyjnym i bazodanowym, na którym znajdzie się nowy oferowany przez Wykonawcę zintegrowany system informatyczny spełniający parametry określone w załączniku nr 2; w takim przypadku zakup serwera i niezbędnego oprogramowania należy ująć w cenie oferty. 6. Jeśli dotyczy pełnomocnictwo do podpisania oferty. 7. Wszystkie dokumenty, oświadczenia powinny być złożone w oryginalne lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. X. Ocena ofert: 1. Ocena ofert dokonana będzie w dwóch etapach. Oceny ofert dokonają osoby wyznaczone przez Organizatora. 2. W pierwszym etapie, który odbędzie się w terminie i miejscu określonym w pkt. V ust. 2 niniejszego ogłoszenia Organizator dokonuje otwarcia ofert oraz sprawdza czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści ogłoszenia o przetargu. 3. Organizator odrzuca oferty jeżeli: oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu, do oferty nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów przewidzianych w ogłoszeniu, jest niezgodna z wymaganiami niniejszego przetargu, 4. W drugim etapie, który jest niejawny, Organizator spośród ofert spełniających wymagania formalne, dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę kryterium: cena 100 %, Sposób oceny oferty: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie ww. kryterium, w następujący sposób: Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów, a pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, zgodnie ze wzorem: Cena min C = x 100% x 100 Cena oferty gdzie: C wartość punktowa danej oferty Cena min oferowana najniższa wartość Cena oferty wartość oferty badanej Ocenę końcową oferty stanowi ilość punktów uzyskanych za kryterium Cena. Opis sposobu obliczenia ceny: a) W cenie netto należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty, ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu, b) W cenie ofertowej brutto należy uwzględnić obowiązujący podatek VAT; c) Cena netto winna być wyliczona w następujący sposób: ilość x cena jednostkowa netto; d) Cena brutto winna być wyliczona w następujący sposób: wartość netto + podatek VAT; e) Do porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto, f) Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając na zasadach ustalonych w przepisach o podatku VAT). 3

4 g) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Organizatora zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Organizator w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. h) Organizator nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Organizatorem będą dokonywane w złotych polskich. 5. Organizator unieważnia przetarg w przypadku, gdy nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta. 6. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy Organizator może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął termin związania z ofertą. 7. Organizator niezwłocznie po wybraniu oferty albo zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru, powiadamia na piśmie Wykonawców o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru. XI. Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą: Istotne postanowienia, które zostaną umieszczone w umowie zawartej z wyłonionym Wykonawcą zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. XII. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów składania ofert oraz wykonania przedmiotu zamówienia wyznaczonych w ogłoszeniu, żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu, wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji oferowanego przez Wykonawców rozwiązania informatycznego. W takim przypadku: a) Wykonawcy będą zobligowani do przeprowadzenia prezentacji w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego lecz nie krótszym niż 3 dni robocze od dnia wezwania, które nastąpi tego samego dnia w stosunku do wszystkich Wykonawców z zastrzeżeniem w pkt. b) poniżej. b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu prezentacji w formie nagrania video oraz do odstąpienia od wzywania Wykonawców na prezentacje bez podania przyczyn. c) Prezentacje Wykonawców będą odbywały się w kolejnych dniach zgodnie z zasadą pierwszy prezentuje Wykonawca który przedłożył ofertę z najkorzystniejszą ceną, następnie kolejny itd. d) Wykonawca musi zabezpieczyć sprzęt komputerowy, środowisko systemowe oraz bazodanowe niezbędne do przeprowadzenia prezentacji. e) Weryfikacja oferowanych ZSI (zintegrowanych systemów informatycznych) zostanie przeprowadzona w oparciu o parametry produktu, określone w załączniku nr 2. Zakres weryfikacji zostanie wskazany w wezwaniu do przeprowadzenia prezentacji. f) Jeżeli Wykonawca nie stawi się w celu dokonania prezentacji w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, zostanie wykluczony z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia. g) Jeżeli w trakcie prezentacji dojdzie do stwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności prezentowanego systemu z deklaracją Wykonawcy zawartą w ofercie co do jego parametrów funkcjonalnych oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (art. 14 ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 4

5 3. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a Wykonawca od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem przetargu są zobowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków przetargu. 4. Organizator do terminu otwarcia ofert może zmienić warunki przetargu informując o tym na stronie internetowej Organizatora: tablicy ogłoszeniowej Organizatora oraz w prasie regionalnej Głos Wielkopolski. W sytuacji gdy Organizator uzna zmianę warunków za istotną może wydłużyć termin do złożenia oferty. XIII. Załączniki: Integralną część ogłoszenia o przetargu stanowią załączniki: 1. Formularz Oferty załącznik nr Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Wzór umowy załącznik nr Obowiązki Zamawiającego załącznik nr 4. Piła, dnia 11 marca 2011 r. 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Xnet Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Ul. Zawady 29; 61-001 Poznań ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty.

V. Termin związania ofertą Oferent jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia złożenia oferty. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUGI PROMOCJI I POZYCJONOWANIAW WYSZUKIWARCE GOOGLE.PL WITRYN FIRM KLASTRA FIRM INFORMATYCZNYCH WSCHODNIEJ POLSKI NA PIERWSZEJ STRONIE WYNIKOWEJ, PROMOCJI I POZYCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/18/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS Tekst jednolity SIWZ, załącznik do pisma z dnia 16.04.2014 znak 993200/271/IN-210 /14 znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup infrastruktury informatycznej - serwerów, terminali oraz drukarek sieciowych do systemu WindEx ZNAK POSTĘPOWANIA: 200/GL/LZA/MZ/2015 Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo