zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Dzieci ajnoskie, fot. ze zbiorów AAN. Ainu children, from the CAMR collection.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Dzieci ajnoskie, fot. ze zbiorów AAN. Ainu children, from the CAMR collection."

Transkrypt

1 HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ HISTORY Contemporaneity ADAM CZYŻEWSKI zdjęcie Antropologia, historia i granica współczesności 1 Anthropology, history and the boundary of contemporaneity 1 W 1965 roku ukazała się książka Mieczysława Porębskiego Granica współczesności (Porębski 1965). Dzieło sięgające nie tylko głębokich pokładów erudycji etnologicznej, z której autor był znany i ceniony w latach późniejszych (Robotycki 2002), między innymi w kręgu współpracowników Polskiej Sztuki Ludowej, lecz wyjątkowe także pod względem metody pozyskiwania źródeł: efemerycznych, ulotnych, peryferyjnych. Praca na wskroś etnograficzna wedle dzisiejszych miar, a w tamtej rzeczywistości jedna z najważniejszych zapowiedzi zwrotu antropologicznego w historii sztuki i szerzej naukach humanistycznych w Polsce. Także w historii, zwłaszcza z powodu oryginalnej metody periodyzacji, którą Porębski, znakomicie obeznany ze współczesną historiografią francuską, zaproponował dla dziejów sztuki najnowszej, a która dzisiaj, po znaczącym uzupełnieniu, może być ważnym argumentem w dyskusji Dzieci ajnoskie, fot. ze zbiorów AAN. Ainu children, from the CAMR collection. In 1965 Mieczysław Porębski s book Boundary of Contemporaneity was published (Porębski 1965), a work not only presenting the height of ethnological erudition the author was famous and valued for later (Robotycki 2002) for example among Polish Folk Art employees but exceptional also due to its method of source acquisition: ephemeral, fleeting and peripheral. According to the present standards, it was a work ethnographic through and through, and back then one of the most important forecasts of an ąstory especially due to his original periodisation method. Porębski, well versed in modern French historiography, proposed it for the contemporary art history. Today, after significant complementation it can be an important argument in the discussion about the 1 Pierwsza wersja tego tekstu zaistniała w formie referatu w trakcie interdyscyplinarnej konferencji Argonauci Biznesu, poświęconej zastosowaniu metodyki badań etnograficznych w marketingu sprzedaży i zarządzaniu (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, czerwiec 2013 r.) W obecnej postaci tekst został wygłoszony na zorganizowanej w tym samym miejscu, w czerwcu 2014 r., konferencji Muzeum Historia Antropologia. 1 This text s first version appeared as a paper for an interdisciplinary Argonauts of Business conference dedicated to using ethographic studies in sales marketing and management (the State Ethnographic Museum in Warsaw, June 2013). The current version was presented during the Museum History Anthropology conference that took place at the museum in June etnografia nowa the new ethnography

2 o potrzebie wzajemnego przenikania się antropologii i historii oraz granicy pomiędzy nimi. Przywołam tu idee kluczowe dla tematu, nad którym od dłuższego czasu pracuję. Skupię się na kwestiach transformacji przestrzeni publicznej i przeobrażeń w kulturze pracy na przełomie XX i XXI wieku oraz roli, jaką kolejne permutacje ideowo-wizualnego matrixu przestrzeni wspólnej odgrywały w ciągu kilkunastu lat opisywanej zmienności, a zarazem w stanowieniu i przesuwaniu cezury historycznej, umownie zwanej współczesnością. Pojęcie współczesności będzie tu miało dla nas kluczowe znaczenie. Antropologia współczesności Antropologia bez względu na to, jak odległej przeszłości dotyczy była, jest i będzie antropologią współczesności. Współczesność jest właśnie tą perspektywą, która odróżnia ją od historii, chociaż zrazem ze względu na podobną materię dociekań pozornie do niej zbliża. Jak ową współczesność wyobrażał sobie Porębski oraz jego narracyjne alter ego obserwator zanurzony w kosmicznym uniwersum, dowiadujemy się z początkowych akapitów Wstępu do Granicy współczesności. Obserwatora otacza czytamy przestrzeń widzialna, zbiór informacji ukształtowanych na osi czasu w formie stożka, odwróconego w przeszłość, z wierzchołkiem wbitym w przyszłość, przestrzeń osiągalna jedynie tu i teraz (zob. Porębski 1965: 5). Mamy w tym miejscu prawo zadać pytanie: czy zasadniczą domeną antropologii kulturowej miałoby być tak rozumiane tu i teraz, postrzegane przez obserwatora z punktu, w który wbija się z impetem ogromny stożek przeszłości, przeszywając go na wskroś i grzęznąć gdzieś, w raczej mniej niż bardziej odległej przyszłości? Wszystko wskazuje na to, że Porębski pojmował historię i współczesność w sposób bardziej złożony i, nie ukrywam, zbieżny z moimi intuicjami. O interaktywnej naturze relacji między nimi pisał tak: W historię nie możemy się cofnąć, podobnie jak nie możemy do niej dołączyć. Jedyne co nam pozostaje (a nie jest to mało), to wciąż na nowo synchronizować różne jej momenty: ożywiać pozostawione przez nią ślady tak, żeby kontakt z nią pozostał zachowany, żeby chwila bieżąca nie była dla nas tylko bezwymiarowym zmiennym punktem na gubiącej się linii, ale miała wymiary rozległej, umożliwiającej orientację przestrzeni. Przy konstruowaniu takich synchronii nie można zbytnio dowierzać pamięci ani własnej, ani zbiorowej, przeskakującej z mózgu do mózgu jak elektryczna iskra. Czyż mózgi nasze nie są transformatorami? Czyż nie dokonują wśród odbieranych sygnałów, napotykanych śladów ustawicznej selekcji, w znacznym stopniu przypadkowej, w najlepszym wypadku uwarunkowanej mniej lub więcej lokalnie? (Porębski 1965: 248). Efekt współczesności Zgodzi się z tym wielu antropologów: współczesność, którą opisuje płaszczyzna przecinająca stożek historii tuż przy jego wierzchołku, jest jeszcze bardziej enigmatyczna niż przeszłość, mimo że tej ostatniej nie doświadczamy przecież bezpośrednio w odróżnieniu od współczesności, bo ta jest naoczna, lecz tylko lokalnie i w bardzo ograniczonym zakresie. Współtworząc współczesność jesteśmy też wobec niej nieustannie spóźnieni, a nasze sądy na jej temat i doraźne taksonomie są chybotliwe i często niepoważne. To historia zdaje się mieć większy wpływ na współczesność niż odwrotnie. I to współcześnie objawiają się te wszystkie jej uczone i nieuczone racjonalizacje: jest jak jest, co jest to jest, wola Boża, konieczność dziejowa, macdonaldyzacja, globalizacja, postindustrializacja i wszystkie inne post-y. W dodatku czas, jak niedawno na łamach Etnografii Nowej przypomniała Barbara Kirshenblatt-Gimblett (Kirshenblatt 2011), a wcześniej kilku przytoczonych przez nią autorów, bardzo przyspieszył, need for anthropology and history interpenetration and the border between them. This text will present the ideas principal for the topic I have been working on for some time. I will focus on the issue of public space transformation and changes in work culture at the turn of the 21 st century and the role of subsequent permutations of ideological and visual shared space matrix played in that period of change and in setting and shifting the point of historical dividing line conventionally called contemporaneity. Contemporaneity is going to be the key term. Anthropology of Contemporaneity Anthropology no matter how far in the past the subject of its study lies has been and will be an anthropology of contemporaneity. The present is the perspective that distinguishes it from history, although due to the similar subject of studies it seemingly draws closer to it too. First paragraphs of Introduction to his book explain how Porębski and his narrative alter ego an observer immersed in cosmic universe - saw contemporaneity. The observer is surrounded by visible space, a set of information shaped on a time scale as a cone, its base towards the past and vertex embedded in the future, space achievable only here and now (Porębski 1965: 5). We have the right to ask now: is so understood here and now cultural anthropology s main domain, perceived by an observer from the perspective of the point into which the huge cone of the past plunges, tearing through and sticking somewhere, in a nearer rather than farther past? Apparently Porębski understood history and contemporaneity in a more complex way, which actually coincides with my intuitions. He wrote about the interactive nature of the relations between them: We cannot reverse into history and we cannot join it. The only, but quite potent, option we are left with is synchronizing history moments over and over again: reviving the marks it has left to maintain the contact with it, so the present moment is not only a non-dimensional changing point on a vanishing line, but rather a vast space that makes finding yourself possible. While constructing such synchronicities one cannot rely too much on their own or collective memory, jumping between minds like an electrical spark. Are our brains not transformers? Don t they perform continuous selection among the received signals and the encountered tracks, a selection mostly random or at best more or less locally conditioned? (Porębski 1965: 248) The effect of Contemporaneity A lot of anthropologists agree: the contemporaneity defined by the plane crossing the history cone at its vertex is even more enigmatic than the past, even though we do not directly experience the latter, as we do the present since it is witnessed but only locally and to limited degree. Thus by co-creating contemporaneity we are also constantly late, behind it, and our opinions about it and short-term taxonomies are flimsy or even ridiculous. History seems to have greater influence on contemporaneity than the other way round and all the educated and ignorant rationalizations reveal themselves in the present: it is what it is, God s will, the march of history, macdonaldization, globalization, postindustrialization and the other post-s. Moreover, as recently 60 etnografia nowa the new ethnography

3 a historia wreszcie dogoniła współczesność. Rzeczy odsyłane do lamusa natychmiast stają się zabytkami, wznoszone dzisiaj budowle nieomal jednocześnie dostają się pod nadzór konserwatorów. Historyk jest lepszym komentatorem współczesności, niż krytycy, którzy starają się czynić to na bieżąco. Nawet przyszłość, wraz ze wszystkimi społecznymi i politycznymi utopiami, modą i futurystycznym stylem zdaje się być wyprzedzana przez historię. I w końcu, jak to wielokrotnie powtórzono, historia dobiegła swego kresu. Reagując rozbawieniem, wręcz sympatią, a jednocześnie protestując przeciwko tym wszystkim zwodniczym uproszczeniom, wobec takich denuncjacji powinniśmy liczyć się z koniecznością rozbudowy modelu Porębskiego o dodatkową objętość, wolumen informacji również zawarty w formie stożka, umieszczony na tej samej osi czasu, tyle że symetrycznie w stosunku do przeszłości. Wolumen, który wyobrażałby rozszerzającą się w przyszłość przestrzeń kulturowych projekcji. Oba stożki przeszłość i przyszłość zderzone wierzchołkami, przenikałyby się tworząc na płaszczyźnie przecięcia efekt współczesności, zmienny, elastyczny, nieustannie synchronizowany, jak proponował Porębski. Updatowany lub upgradowany jak powiedzielibyśmy dziś, sięgając do szerokiego obiegu pojęć spopularyzowanych. Pre- i post-projekcja Nie będę spierał się o proporcje i geometrię. Stosunek objętości pre- do post- projekcji jest zapewne inny dla każdej epoki i wypreparowanego z niej momentu współczesności. Odmienny, na przykład, dla dekady triumfów Herberta Georga Wellsa, czy lat sześćdziesiątych XX wieku, zupełnie inny dla postapokaliptycznej projekcji naszych mizernych czasów. Bez względu jednak na to, czy przyszłość zaludniają dzielni eksploratorzy kosmosu czy włóczące się hordy apatycznych zombi, popkultura jest miarodajnym zwierciadłem dla współczesności, a w każdym razie stanowi dostateczną próbę kontrolną dla bardziej wyrafinowanych rozpoznań badawczych. Wątpię też w metafizykę, w samo istnienie momentu współczesności, a już zdecydowanie nie wierzę, by przyjmował on postać płaszczyzny, przekroju tak czy inaczej wyobrażonej synchronii. Wolę metafory odnoszące się do czasu, procesualności. Wreszcie, choć nie chciałbym, muszę liczyć się z ewentualnością, że model taki wcale nie będzie uniwersalny. Stworzyłem go i z powodzeniem przetestowałem na materiale z zakresu ideologii i utopii miasta ogrodu (Czyżewski 2001, 2009), całkiem dobrze stosuje się do różnego rodzaju millenaryzmów o europejskim rodowodzie, lecz im dalej od nich, tym zapewne z jego stosowaniem będzie coraz gorzej. Teoria efektu preformacji, bo posługuję się takim określeniem (Czyżewski 2006, 2012), jest po prostu pewną hipotezą badawczą, która podlega falsyfikacji w miarę jak pole refleksji poszerza się o sąsiednie obszary empirii. Po kilku takich próbach z zakresu antropologii przedmiotu, miasta i obrazu, które podjąłem w ciągu ostatnich lat, kolejna tu przedstawiona w bardzo ogólnym zarysie jako przyszły projekt, obejmuje historię piętnastoletniej transformacji przestrzeni pracy, tej przestrzeni, którą w dzisiejszym świecie mniejszych i większych korporacji tworzą dla 70% zatrudnionych biura. To zadziwiające, że miejsca i wypełniające je akcesoria, urządzenia i narzędzia pracy, cała ta gospodarka podstawowa współczesności, którą para się znakomita większość aktywnych zawodowo obywateli tego świata spędzająca w biurach coraz większą część doby, zamieniąca w biura także swoje mieszkania, samochody, kawiarnie, a nawet ulice że ta ogromna przestrzeń aktywności społecznej i przepastny inwentarz współczesnej kultury materialnej budzi tylko marginalne zainteresowanie antropologów kultury, a jeśli już, to głównie w zakresie funkcjonowania i zarządzania organizacjami korporacyjnymi, marketingiem, promocją, reklamą. Więcej mają tu do powiedzenia socjolodzy, którzy od kilkunastu co najmniej lat odkrywają przydatność badań jakościowych, prowadzonych zgodnie z klasyczną metodologią etnograficznych badań terenowych, czy nawet współczesną metodologią etnograficznej autobiografii. Jest Barbara Kirshenblatt-Gimblett and several other authors she recalled reminded in the New Ethnography (Kirshenblatt 2011), time itself has accelerated and history has finally caught up with the contemporaneity. Things that go out of date immediately become museum objects, structures built nowadays have a curator appointed to watch over them almost on completion. A historian is better at commenting on the present than the critics who try to do it on the go. Even the future, including all the social and political utopias, trends and futuristic style, seems to be lagging behind history. Eventually, as it has been said many times, history has ended. With amusement and even friendliness, but also protesting against all these misleading simplifications, when facing such revelations we should expand Porębski s model by an additional element, also a cone-shaped information volume, placed on the same time axis, but symmetrically to the past. A volume expressing the space of cultural projections expanding into the future. Both cones the past and the future with their vertices joined would interpenetrate creating on the crossing point the effect of contemporaneity, changing, flexible, continuously synchronized, as Porębski proposed updated, or upgraded as we would say today reaching for the wide range of popular terms. Pre- and post- projection I am not going to argue proportions or geometry. The volume ratio of pre- to post- projection probably differs for each historical period and the contemporaneity moment excised from it. For example it is different for H.G. Wells s decade of triumphs or the 1960s, and again varies in the case of post-apocalyptic projects of our miserable times. However, whether the future is inhabited by aliens, brave space explorers or wandering hordes of apathetic zombies, pop culture is a reliable mirror for the present, or a control sample good enough for more refined studies. Moreover, I do not rely on the metaphysical, the existence of the contemporary moment, and definitely I do not believe that it can take the form of a plane or a cross section a depiction of synchronicity. I prefer metaphors referring to time and processuality. Finally, even though I do not want to, I have to consider a possibility that such a model will not be universal. I created it and successfully tested on the material involving garden city ideology and utopia (Czyżewski 2001, 2009). It applies quite well to various millenarianisms with European origins. However, the farther away we move, the more difficult it would be to apply. The preformation effect theory (Czyżewski 2006, 2012) is simply a research hypothesis that gets disproved the more the reflection area grows with neighbouring areas of the empirical. After several such attempts I have conducted in the recent years, involving anthropology of objects, city and image, now I have turned towards another project, whose outlines are presented herein, which focuses on 15 years of work space transformation, the space which in today s world of small and large corporations offices create for 70% of the employed. It is astounding that the places and accompanying accessories, equipment and tools, this whole basic economy of our times, used by the majority of professionally active people around 62 etnografia nowa the new ethnography

4 to wszak wyłącznie tylko wiedza stosowana tworzona na użytek i sprzedawana kulturom korporacyjnym. Z drugiej strony zauważmy, jakże odmiennie przedstawiają się badania nad kulturą czasu wolnego, subkulturami i niszami nowych mediów, nowej komunikacji, nowych nomadycznych społeczności, które w polu zainteresowań nauk społecznych zajmują bardzo dużo miejsca i rozwijają się dynamicznie. Chronestezja: dwie perspektywy poznawcze 2 Jeśli chodzi o chronologię badanego procesu, należy przyjąć, że lata były czasem przełomu w Polsce, a i poza nią postrzegane są jako rewolucyjny rozdział historii przeobrażeń cywilizacyjnych. By zastosować tu, opisany wcześniej, interaktywny model współczesności, musimy wprowadzić do słownika analizy rozróżnienie pomiędzy perspektywą poznawczą konsumenta i projektanta. Pierwsza jest z gruntu zachowawcza, druga progresywna, co oczywiście nie wyczerpuje całej skali różnic i gradacji pomiędzy nimi. Wykorzystując efekt preformacji (lub chronestezji, jak określa ten stan psychologia poznawcza) i stopniowo przesuwając moment współczesności na osi czasu, możemy opisać wskazane różnice za pomocą rozbieżności pomiędzy kodami wizualnymi i wyposażeniem materialnym, które są z natury konserwatywne, a progresywnym dyskursem deklaracji programowych przede wszystkim tekstów słownych. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę z umowności oznaczników pojęciowych stosujących się do idei progresu i wiemy, że chodzi tu raczej o swego rodzaju zjawisko powidoku, które może być rozumiane jako efekt skłonności do posługiwania się anchronicznymi modelami przedmiotów rzeczywistych w procesie tłumaczenia zawartości języka idei na język obrazów. Preformacja tak pojmowana będzie poznawczą skłonnością i jednocześnie pragmatyczną zdolnością redukowania materialnego uposażenia współczesności do wybranych, przypadkowo/nieprzypadkowo, anachronizmów. Te bowiem, z tak zarysowanego punktu widzenia, bardziej będą preformatami progresywnej wizji, niż derywatami wspólnotowych zasobów dziedzictwa, sprawczej tyranii przedmiotów, obustronnej więzi rzeczy i ich użytkowników, jak deklarują skłonni do anarchii the world who spend in offices the bigger part of their days, who change their living places, cars, cafes or even streets into their offices, that this giant space of social activity and vast inventory of modern material culture is only marginally interesting for anthropologists of culture, and even if so, then only as far as corporate functioning and management, marketing, promotion and advertising are concerned. Sociologists have more to say, since for at least a dozen years 2 Endel Tulving, autor teorii pamięci epizodycznej (Tulving 1972), stworzył pojęcie chronestezji w 2002 r. (Tulving 2002). Opisał nim nie tylko indywidualną dyspozycję do odbywania mentalnych podróży w czasie, która wyróżnia gatunek ludzki spośród wszystkich istot żywych, lecz także relację współzależności między umiejętnością przywoływania osobistej przeszłości i zdolnością generowania wyobrażeń na temat przyszłości. WedługTulvinga stanowią one dwa nierozłączne aspekty tej samej aktywności intelektualnej. Jego teoria, zakładająca istnienie stanu świadomości, który zwany jest od tamtej pory chronestezją, uzyskała w ciągu ostatniej dekady potwierdzenie w wynikach licznych eksperymentów podejmowanych przez nauki neurokognitywne, także w zakresie mapowania aktywności kory mózgowej za pomocą rezonansu magnetycznego. Teoria preformacji, rozwijana na gruncie antropologii kulturowej od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, zbieżna jest w zasadniczych tezach z teorią pamięci epizodycznej i prowadzi do podobnych wniosków na temat genezy ludzkiej kultury. Pomimo ogromnej różnicy dzielącej nauki psychologiczne i społeczne, zbieżność ta dotyczy również metodologii oraz stylu interpretacyjnego, co czyni użycie pojęcia chronestezji uzasadnionym również w wypadku tego tekstu. 2 In 2002 Endel Tulving, the author of the episodic memory theory (Tulving 1972), created the notion of chronostasis (Tulving 2002). He discussed not only the unique for humans ability of undertaking individual mental time travel, but also the relations between the ability of calling upon personal past and the ability of generating images about the past. Tulving believed that both are inseparable aspects of the same intellectual activity. The theory assumed the existence of a state of consciousness since then called chronostasis, which in the following ten years was confirmed during numerous neuro-cognitivie experiments, including brain activity magnetic resonance mapping. The preformation theory, developed on the basis of cultural anthropology since the 1990s, coincides in fundamental notions with the theory of episodic memory and leads to similar conclusions about the origins of human culture. Despite huge differences between social and psychological sciences this convergence also concerns methodology and interpretation, thus the notion of chronostasis applies only to the issues this text discusses. they have been discovering the usefulness of qualitative studies, conducted according to the classic methodology of ethnographical field research or even modern methodology of ethnographical autobiography. After all, it is only applied knowledge created for utilization and sold to corporate cultures. On the other hand, we should take note how different is the position of studies focusing on free time culture, subcultures and niches of the new media, new communication, new nomadic societies, which take a lot of space in contemporary social sciences and are rapidly developing. Chronostasis: Two cognitive perspectives2 As far as the chronology of the process is concerned, we should assume that was a period of tremendous changes in Poland, and even beyond the country s borders it is seen as a revolutionary chapter in the history of civilization transformations. In order to use the interactive model of the present, first the analysis dictionary must be expanded with the explanation of the difference between the cognitive perspectives of a consumer and a designer. The former is conservative, the latter progressive, which naturally does not exploit the whole range of differences and gradations between them. Using the preformation effect (or chronostasis effect, as cognitive psychology calls it) and gradually moving the moment of contemporaneity along the time axis, we are able to describe the differences with discrepancies between visual codes and material equipment, whose nature is conservative, and the progressive discourse of programme declarations primarily verbal texts. Naturally we do realize that terminology markers are just a convention and apply to the idea of progress, and we also understand that it is more about a peculiar after-image, an effect resulting from using anachronistic models of real objects in the process of translating the language of ideas into the language of images. In this approach preformation is a cognitive tendency and simultaneously pragmatic ability to reduce contemporaneity s material attributes to randomly/purposefully selected anachronisms. From this perspective they will be preformates of progressive vision rather than derivatives of common heritage deposits, causative tyranny of objects, bilateral relations between objects and their users, as anarchy-prone consumers and as susceptible sociologists studying them declare (this consumer perspective now also appears in the discipline showing under the cultural studies sign) (Krajewski 2013). 64 etnografia nowa the new ethnography

5 konsumenci i ulegający tej samej skłonności, badający ich socjologowie (tę konsumencką perspektywę przejmuje dzisiaj nauka uprawiana pod znakiem cultural studies) (Krajewski 2013). zdjęcie konsumenci i... I tak, podczas gdy w tekstach analitycznych, publikowanych w Europie około roku 1990, rewolucja informatyczna stała się faktem dokonanym (tak jak wszystkie towarzyszące jej konsekwencje organizacyjne, społeczne, intelektualne, znakomicie w nich zdiagnozowane) (Duffy 1990), to towarzyszące im przekazy wizualne z upływem lat coraz bardziej rażą ewidentnym anachronizmem. Spójrzmy na rysunek polskiego artysty, Pawła Jaszczuka, ilustratora specjalnego wydania włoskiego magazynu Habitat Ufficio z 1992 roku. Grafika świetna pod względem warsztatowym, wciąż utrzymana w charakterystycznej manierze włoskiego postmodernizmu, przedstawia sekretarkę, której długie palce z ogromnym impetem uderzają w klawisze maszyny do pisania. Tymczasem tekst, ilustrowany w ten sposób, wyrzuca do lamusa historii zarówno maszyny do pisania, jak i wszelkie inne urządzenia mechaniczne, pozostawiając miejsce jedynie dla informatyki biurowej (Beringher 1992). To tylko jeden z typowych przykładów konserwatyzmu przekazów wizualnych, równie emblematyczny jak przypadek dyskietki, której ikonka używana na oznaczenie funkcji zapamiętywania wciąż stosowana jest w oprogramowanich edytorskich, mimo iż samo urządzenie wyszło z użycia już ponad 15 lat temu. Rewolucja informatyczna była rezultatem imponującej pracy mentalnej pokolenia rewolty końca lat sześćdziesiątych. To, czego rzeczywiście dokonała ta generacja w Dolinie Krzemowej, a w legendzie i masowym obiegu informacji uosabiała przyjaźń Steva Jobsa, założyciela Apple P. Jaszczyk, Sekretarka 1992, Habitat Ufficio/ Archiwum DiB. P. Jaszczyk, Secretary, 1992, Habitat Ufficio/ DiB archive. consumers and... Thus, while the analytical texts published in Europe around 1990 treated information revolution as a fact (with all its accompanying organisational, social, intellectual consequences) (Duffy 1990), the corresponding visual messages clear anachronisms with passing time are more and more glaring. Let us look at Paweł Jaszczuk s picture, technically supreme graphics still adhering to unique Italian postmodernism s style an illustration for a special edition of the Italian Habitat Ufficio magazine in In the picture we can see a female secretary, whose long fingers with great force hit the keys of a typewriter. However, the text actually does away with typewriters and all other mechanical tools, sending them to history s closet and instead leaving only office IT solutions (Beringher 1992). It is only one of many typical examples of how conservative visual messages are, as emblematic as the diskette case, whose icon is still used for marking the save option in word processing software, although no-one has been using floppy disks for 15 years. Information revolution was a result of impressive mental work done by the generation of the late 1960s revolution. What this generation really achieved in the Silicon Valley and what in legends and mass circulation was personified by the friendship between Steve Jobs, the founder of Apple, and David Kelley of IDEO, in literature is illustrated by the works of Thomas Pynchon. Moreover it presents asynchronisation of visual and verbal discourses typical for the preformation effect. On its textual layer Pynchon s novella The crying of lot 49 (1966) is a prophetic description of information processes that rule today s networked world (Pynchon 2009). However, the novella s visuals are dominated with images of a huge hall filled with rows of desks with drawing boards, occupied by an army of white-clad 66 etnografia nowa the new ethnography

6 i Davida Kelley a, twórcy IDEO, w dziedzinie literatury trwale ilustruje dorobek literacki Thomasa Pynchona. Odzwierciedla zarazem typową dla efektu preformacji asynchronizację dyskursów wizualnego i słownego. I tak, w warstwie tekstowej powieść Pynchona 49 idzie pod młotek z 1966 roku jest profetycznym opisem procesów informatycznych, które dzisiaj rządzą światem zorganizowanym w sieć (Pynchon 2009). Tymczasem w warstwie przekazu wizualnego w powieści nadal dominuje obraz wielkiej hali wypełnionej rzędami biurek z setkami desek kreślarskich, za którymi siedzi armia inżynierów w białych kitlach. Dzisiaj w pełni to wystarczy, by uświadomić czytelnikowi, że akcja rozgrywa się w czasach, kiedy jeszcze nie istniały komputery osobiste w przełomowych dla dziejów technologii latach sześćdziesiątych. A więc tuż przed tym, co ze zdziwieniem stwierdzamy po latach, jak Lewis Mumford (w latach 1967, 1970), jeden z najwybitniejszych intelektualistów XX wieku, podsumował dziełem Mit maszyny (Mumford 2012, 2014) epokę odchodzącą bezpowrotnie z tymi wszystkimi maszynami do pisania, maszynami liczącymi i podobnymi urządzeniami a przecież nie do końca był tego świadomy w czasach, gdy amerykańskie biura wypełniały się regularnymi kubikami identycznych boksów. Od momentu ich wynalezienia w 1960 roku przez Hermanna Millera uchodziły one za efekt spektakularnego postępu w projektowaniu przestrzeni pracy, lecz standardem wciąż najbardziej rozpowszechnionym Biuro kreślarskie, Stany Zjednoczone lata 70., Archiwum DiB. Design office, USA, the 1970s, DiB archive. 2. Urządzenia mechaniczne w biurze, Stany Zjednoczone lata 60., Archiwum DiB. Office Mechanical Devices, USA, the 1960s, DiB archive. 3. Przestrzeń pracy zaaranżowana w formie kubików, Stany Zjednoczone lata 70., Archiwum DiB. Work space arranged into cubicles, USA, the 1970s, DiB archive. 4. S. C. Johnson & Son, biurowiec wraz z wyposażeniem zaprojektowany przez F. L. Wrighta, Racine Wisconsin, Stany Zjednoczone. Steelcase/Archiwum DiB. S. C. Johnson & Son, office building with equipement, designed by F. L. Wright, Racine Wisconsin, USA, Steelcase/DiB archive. engineers. Today it is enough to convince readers that the story is taking place in the times when personal computers did not exist during the 1960s, the turning point in the history of technology. Just before, as we now notice with surprise, Lewis Mumford (in 1967, 1970), one of the most eminent 20 th century intellectualists, with his The Myth of the Machine summed up the waning age of typewriters, calculating machines and similar hardware in the time when American offices were filling up with regular, identical cubicles. Created in 1960 by Hermann Miller, they have been seen as a result of spectacular progress in work place design. However, open halls with hundreds of rows of desks were still the most widespread standard 3. This in the times when the visionary Herbert Marshal McLuhan s Guthenberg s Galaxy was published (1962) and the decade began and ended with Alvin Toffler s prophetic works były otwarte hale z setkami biurek ustawionymi w długie rzędy 3. W czasach, kiedy ukazała się wizjonerska Galaktyka Gutenberga Herberta Marshala McLuhana (1962), zaś początek i koniec kolejnej dekady wyznaczyły profetyczne dzieła Alvina Tofflera, Szok przyszłości (1970) i Trzecia fala (1980). Progresywny dyskurs słowny zawsze funkcjonował w bardzo konserwatywnym otoczeniu wizualnym....i projektanci Z tego samego rejestru współczesności pochodzi następny zestaw obrazów, ilustrujących tym razem perspektywę progresywną projektancką i producencką znacznie różniącą się od tej, poza którą na ogół nie sięga wyobraźnia konsumentów. By ująć rzecz w uporządkowaną sekwencję kadrów, musimy przenieść się w pierwszą połowę lat dziewięćdziesiątych, kiedy w decydującą fazę weszły prace nad zaawansowanym, by nie rzec futurystycznym, systemem urządzeń biurowych amerykańskiej firmy Haworth 4. Był to projekt studyjny. Jego twórcy kojarzyli nowy styl pracy umysłowej, pracy kreatywnej, z innymi obszarami ludzkiej aktywności: zabawą, obrzędem i odpoczynkiem, pojmowanymi do tej pory wyłącznie jako przerwa w wysiłku, także intelektualnym. Eksperymentalne meble i wzory sprzętów stworzone dla kategorii pracowników o nieznanych wcześniej kompetencjach, nawet dzisiaj szokują swoim wyglądem. Są w naiwny sposób anachroniczne, a jednocześnie budzą podziw dla profetycznych zdolności swoich autorów. Przypominają rowery, zabawne riksze, parawany z gabinetów lekarskich lub domowe urządzenia elektryczne poruszające się na kółkach i płozach i, co charakterystyczne, a na co już zwróciłem uwagę w poprzednio publikowanej pracy (Czyżewski 2013), z reguły sytuują się na trzech punktach podparcia, a nie na czterech, jak przeciętny stół czy krzesło. W tym wypadku projektanci, nie do końca tego świadomi, eksplorowali archaiczny język form wizualnych o silnych konotacjach sakralnych, którego jako Future Shock (1970) and The Third Wave (1980). Progressive verbal discourse has always functioned in very conservative visual surroundings.... and designers The next set of images comes from the same contemporaneity register. They illustrate the progressive perspective of designers and producers, vastly different from what consumers usually expect. To present the subject in an orderly sequence of frames, we must transport ourselves to the early 1990s, when Haworth s (an American company) work on advanced futuristic even system of office equipment went into decisive stages 4. It was a concept design. Its authors linked a new style of mental work, creative work with other activities: having fun, rituals and relaxation, until then understood only as a break from work, 3 Zgodnie z zasadą, której trzymało się nawet słynne biuro firmy Johnson and Wax, zaprojektowane jeszcze w 1937 r. przez Franka Lloyda Wrighta. 4 Materiał źródłowy, któremu proweniencja nie została przypisana odrębnie, pochodzi z prywatnego Archiwum DiB, zawierającego dokumentację badań przeprowadzonych w latach All according to the rule to which even the famous Johnson and Wax office adhered, designed in 1937 by Frank Lloyd Wright. 4 The source material, unless noted otherwise, comes from a private DiB Archive with documentation on the studies conducted in etnografia nowa the new ethnography

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15

Komentatorki / Women Commentators. Katarzyna Kozyra 10 / 11. Anna Walewska. Introduction / Wprowadzenie 14 / 15 Komentatorki / Women Commentators Katalog / Catalogue Projekt graficzny i realizacja / Graphic design and realisation: Klaudia Polak-Szewczyk, Studio Blok Tłumaczenie / Translated by: Klementyna Dec Redakcja

Bardziej szczegółowo

ENG. What is Think(in)visual communication conference about?

ENG. What is Think(in)visual communication conference about? ENG/PL ENG What is Think(in)visual communication conference about? Thinking in visual communication When did people start using visual representations for their thoughts? Let it remain a mystery. The examples

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wydawca: Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii ul. smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

Lucjan Buchalik. Dogon ya gali. Dawny Świat Dogonów

Lucjan Buchalik. Dogon ya gali. Dawny Świat Dogonów Lucjan Buchalik Dogon ya gali Dawny Świat Dogonów 6 Dogon ya gali - Dawny świat dogonów 7 Spis treści Podziękowania 13 Od autora 15 Author s note 24 1. Wstęp 32 1.1. Etnonimy i tożsamość 32 1.2. Kraj

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 28/2010 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

Podziękowania Acknowledgements

Podziękowania Acknowledgements MTG PrintArt Kraków Katowice 2012 horyzont horizon Witoldowi Skuliczowi, pomysłodawcy Międzynarodowego Triennale Grafiki i wieloletniemu dyrektorowi tej imprezy, dobremu duchowi grafiki, Przyjacielowi

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art

THE PLEASURE OF LIGHT. NA SKRZYŻOWANIU nauki. The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT. György Kepes I Frank J. Malina NA SKRZYŻOWANIU nauki i sztuki The Pleasure of Light. György Kepes and Frank J. Malina at the intersection of Science and Art THE PLEASURE OF LIGHT.

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND

MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND Martyna Kozak mgr inż. architekt krajobrazu Politechnika Krakowska Wydział Architektury Zakład Kompozycji i Planowania Przestrzennego STRESZCZENIE Mapa dźwiękowa

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta

The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops. 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta 7. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Kieszeń Vincenta Poznań, 5 9 maja 2008 The 7 th Vincent s Pocket International Creative Anxiety Workshops Poznań, 5 9 May 2008 Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Kielce 2011 Publikacja wydrukowana została

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania

Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania Socjologiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania REDAKCJA NAUKOWA SŁAWOMIR BANASZAK I KAZIMIERZ DOKTÓR Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Performowanie danych Performing Data

Performowanie danych Performing Data Performowanie danych Performing Data Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss Kiedy myślenie grozi utonięciem w strumieniach danych, nadchodzi czas, by wynajdywać takie modele symulacji, które przypominają

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

Jacek Konopacki mgr inż.

Jacek Konopacki mgr inż. PRZYDATNOŚĆ KONSUMENCKICH DRUKAREK 3D W TECHNOLOGII FDM DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTONICZNYCH 1 SUITABILITY OF CONSUMER 3D FDM PRINTERS AS A TOOL TO CREATE ARCHITECTURAL MODELS Jacek Konopacki mgr inż.

Bardziej szczegółowo