REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana jest na podstawie: 1. Ustawy z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 3. Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de mini mis. 4. Kodeksu cywilnego, 5. niniejszego Regulaminu. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 2 1. Komisji oznacza to Komisję ds. rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, powołaną przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku oddzielnym Zarządzeniem. 2. Przeciętnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 3. Rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. 4. Staroście - oznacza to działającego z upoważnienia Starosty Monieckiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach lub Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach 5. Urzędzie - oznacza Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach 6. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 7. Wniosku oznacza to Wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. str. 1

2 8. Wnioskodawcy oznacza to osobę bezrobotną spełniającą przesłanki art. 2 Ustawy, oraz 6 ust. 1 Rozporządzenia, ubiegającą się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w Urzędzie. 9. Naborze oznacza nabór wniosków o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej ogłoszony przez Starostę Ze środków finansowych dostępnych i pozyskanych przez Urząd udziela się pomocy finansowanej w formie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 2. Środki na podjęcie działalności przyznawane są na pisemny wniosek. 3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, udzielana jest przez Starostę, na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą Wysokość przyznanych środków na podjęcie działalności, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, przyjmowanego na dzień zawarcia umów. 2. Starosta może przyjąć w ogłoszeniu o naborze maksymalna kwotę przyznanego dofinansowania dla Wnioskodawcy, mniejszą niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. 3. Przekazanie środków na podjęcie działalności następuje w terminie wskazanym w zawartej umowie Środki z Funduszu Pracy, o których mowa w 4 ust. 1 niniejszego Regulaminu stanowią pomoc de minimis w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z str.1) i są udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu. 2. Dotacji nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą ze środków publicznych, niezależnie od jej formy i źródła pochodzenia, w tym ze środków z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, spowoduje przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy. II. NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA ROZPOCZECIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 6 1. Starosta w celu przyznania środków na podjecie działalności gospodarczej ogłasza nabory wniosków. 2. O terminach naborów i ich ilości w ciągu roku decyduje Starosta. str. 2

3 3. Nabór nie może trwać krócej niż 10 dni roboczych, po uprzednim jego ogłoszeniu co najmniej na stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń. 4. Informacja o naborze zawiera w szczególności: miejsce składania wniosków, termin składania wniosków, maksymalną kwotę dofinansowania, informację o wzorze aktualnego wniosku. 5. Informacja o naborze może zostać upowszechniona z wykorzystaniem innych możliwych mediów. III. KOMISJA DS. ROZPATRYWANIA WNIOSÓW ORAZ PROCEDURA WYBORU WNIOSKÓW 7 1. Komisja składa się z 4 osób, pracowników Urzędu. 2. Komisję w drodze oddzielnego Zarządzenia powołuje Dyrektor Urzędu. 3. Aby posiedzenie Komisji było ważne musi w niej uczestniczyć co najmniej 3 członków. 4. Każdy z członków Komisji dysponuje takim samym prawem do głosu i decyzji w sprawie przyznania punktów. 5. Starosta może powołać do Komisji osobę z poza Urzędu. 6. Komisja może zasięgać opinii innych osób, w szczególności specjalistów wskazanych branży. 7. Członkowie Komisji nie mogą być związani z wnioskodawcami stosunkiem osobistym lub służbowym, takiego rodzaju, który mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności przeprowadzonych czynności. 8. Jeżeli zachodzi ryzyko niespełnienia zasady bezstronności przez członka Komisji, Starosta może wyłączyć go z udziału w posiedzeniu Komisji Po zakończeniu naboru wniosków Komisja dokonuje oceny formalnej wszystkich wniosków, które wpłynęły w określonym terminie naboru. 2. Wnioski niekompletne, nieczytelne, wypełnione w sposób uniemożliwiający ocenę, bez wymaganych załączników i zawierające błędy formalne będą pozostawione bez rozpatrzenia. 3. Wnioski, które są poprawne pod względem formalnym, spełniające przesłanki 11 Regulaminu podlegają ocenie merytorycznej. 4. Wniosek poprawny formalnie zostaje oceniony pod względem merytorycznym w oparciu o aktualny arkusz oceny Wniosku i przyjęte kryteria. 5. Komisja przy rozpatrywaniu wniosku bierze pod uwagę w szczególności: 1) Posiadane przygotowanie Wnioskodawcy (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia) niezbędne lub ułatwiające, czy też przydatne w prowadzeniu planowanej działalności. 2) Stopień przygotowania planowanego przedsięwzięcia: a) jakość merytoryczną przedstawionego wniosku, b) rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w perspektywie, co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej, c) deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności, d) analizę konkurencji, str. 3

4 e) planowane działania marketingowe, f) możliwość zmiany lub rozszerzenia profilu firmy, g) planowane zatrudnienie pracowników. 3) Kryteria i preferencje wynikające z zapisów realizowanych programów i projektów, z których są współfinansowane środki na podjęcie działalności gospodarczej. 4) Wkład własny Wnioskodawcy. 5) zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności na obszarze jej działania. 6) mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (SWOT), w szczególności w aspekcie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w sposób ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 7) limit środków przeznaczonych na tę formę wsparcia. 6. Praca nielegalna, bez odpowiednich uprawnień lub poza granicami Unii Europejskiej bez ważnej wizy pracowniczej nie będzie uwzględniona jako przygotowanie do prowadzenia działalności. 7. Starosta po zapoznaniu się z oceną Komisji, ostatecznie decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania dofinansowania 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może: 1) zatwierdzić przyznanie środków w innej kwocie niż we wniosku, 2) odroczyć rozpatrzenie wniosku do czasu uzyskania dodatkowych informacji, 3) zatwierdzić wniosek bez opinii Komisji, 4) zlecić dokonanie kontroli wstępnej w miejscu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza przed przyznaniem środków na jej podjęcie przez bezrobotnego, 5) zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje podane we wniosku. 9. O sposobie rozpatrzenia wniosku lub o pozostawieniu go bez rozpatrzenia Starosta powiadomi Wnioskodawcę w formie pisemnej, w okresie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia wniosku. 10. Odwołanie od odmowy przyznania dotacji nie przysługuje Wniosek do pozytywnej oceny Komisji powinien uzyskać minimum 50% możliwych do uzyskania punktów. 2. Wnioskodawcy, którzy w danym naborze uzyskali największą ilość punktów są w takiej kolejności proponowani Staroście do przyznania dofinansowania. IV. WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wnioski należy składać w terminach naboru ogłoszonych przez Urząd. 2. W ramach wyznaczonego terminu naboru Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. str. 4

5 3. Wnioski należy składać wyłącznie w formie papierowej na obowiązującym formularzu, wypełnione w sposób czytelny. Dopuszczalne jest zwiększanie wierszy w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniać kolejności, treści i formy wniosku. Wszelkie poprawki w tekście należy dokonać poprzez skreślenie, poprawienie i ich własnoręczne parafowanie. 4. Wnioski mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub osobiście. Decyduje termin wpływu wniosku do siedziby Urzędu. Osoba dostarczająca wniosek otrzyma na żądanie potwierdzenie jego złożenia na posiadanej kopii wniosku. 5. Wnioski złożone poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały ocenie. 6. Wniosek o dofinansowanie zawiera obowiązkowo: 1) dane i adres Wnioskodawcy, 2) kwotę wnioskowanego dofinansowania, 3) rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć Wnioskodawca, 4) symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), 5) kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania, 6) szczegółową specyfikację wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej, 7) przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej, 8) proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków, 9) podpis Wnioskodawcy, 10) inne wskazane we wniosku elementy Wniosek może być uwzględniony w przypadku spełniania przez Wnioskodawcę łącznie następujących, warunków: 1) Nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 2) niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, 3) nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złożenie oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 4) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub str. 5

6 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 5) zobowiązaniu się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, 6) niezłożeniu wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, 7) złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku. 2. Wniosek może być uwzględniony, jeżeli Wnioskodawca spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: 1) Nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja o którym mowa w art. 62a Ustawy, 2) nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a Ustawy, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w Ustawie, 3) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne, lub inną formę pomocy określoną w Ustawie. 3. Osobą uprawnioną do złożenia w Urzędzie wniosku jest osoba, która: 1) Posiada w dniu złożenia wniosku status: a) osoby bezrobotnej, b) absolwenta Centrum Integracji Społecznej, c) absolwenta Klubu Integracji Społecznej, 2) będąc absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub absolwentem Klubu Integracji Społecznej nie pozostaje w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, 3) posiada ustalony profil pomocy umożliwiający, zgodnie z art. 33 ust. 2c Ustawy przyznanie dofinansowania, 4) zamierza prowadzić działalność gospodarczą na terenie objętym działaniem Urzędu, 5) spełnia kryteria określone w niniejszym Regulaminie, 6) spełnia kryteria określone w programie lub projekcie, z którego pochodzą środki na podjęcie działalności gospodarczej. Załączniki do wniosku: Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Wnioskodawcy (np. świadectwa szkolne, dyplom uczelni, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe, zaświadczenie o ukończonym stażu, świadectwa pracy, umowy cywilno-prawne, inne umowy i dokumenty potwierdzające nabyte kwalifikacje i doświadczenie). str. 6

7 2. Decyzję o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej jeżeli Wnioskodawca prowadził wcześniej działalność gospodarczą. 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. 4. Dokument potwierdzający formę użytkowania nieruchomości lub lokalu: 1) nieruchomość lub lokal własny - aktualny wypis z księgi wieczystej, akt własności lub inny dokument potwierdzający własność, 2) nieruchomość lub lokal wynajęty - przedwstępna umowa najmu, dzierżawy, użyczenia (na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od rozpoczęcia planowanej działalności). 5. Dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia zwrotu środków w sytuacji zaproponowania: 1) Poręczenia osoby fizycznej aktualne oświadczenie dwóch poręczycieli, o dochodach i zobowiązaniach finansowych, sporządzone na druku Urzędu, nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku. Urząd zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w oświadczeniu poprzez żądanie przedłożenia właściwych zaświadczeń i dokumentów, 2) gwarancji bankowej list intencyjny lub pismo z właściwego banku potwierdzające, iż jest zainteresowany udzieleniem gwarancji, 3) blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym oświadczenie Wnioskodawcy określające kwotę środków, która ma stanowić zabezpieczenie umowy oraz właściciela rachunku, 4) aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji - oświadczenie o stanie majątkowym z możliwością weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu poprzez żądanie stosownych dokumentów. 6. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy na wzorze przygotowanym przez Urząd - jeżeli dotyczy. 7. Umowy wstępne i listy intencyjne dotyczące planowanej współpracy - jeżeli dotyczy 8. Dokumenty potwierdzające status absolwenta CIS lub KIS - jeżeli dotyczy 9. Dokumenty dołączone do Wniosku powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność W przypadku zabezpieczenia zwrotu środków w formie poręczenia osób wg prawa cywilnego poręczycielem może być osoba, która: 1) jest pełnoletnia, 2) nie przekroczyła 70 roku życia, 3) nie jest współmałżonkiem wnioskodawcy (z wyjątkiem sytuacji, w której małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową), 4) osiąga dochód, którego średnia wartość brutto z trzech miesięcy poprzedzających poręczenie wynosi co najmniej 2.000,00 zł, 5) nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, 2. Liczba poręczycieli zależy od wysokości przyznanych środków: str. 7

8 1) ,00 zł i poniżej jeden poręczyciel, 2) powyżej ,00 zł dwóch poręczycieli 3) Poręczycielami danego wnioskodawcy nie mogą być współmałżonkowie za wyjątkiem sytuacji, w której posiadają rozdzielność majątkową. 3. W przypadku pozostałych form zabezpieczenia jego wartość musi wynosić co najmniej 120% kwoty przyznanych środków. 4. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu środków ponosi wnioskodawca. 5. Ostateczną decyzję w sprawie formy zabezpieczenia dokonuje Dyrektor kierując się jej skutecznością w zawartych umowach. V. PRZEZNACZENIE DOTACJI Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej tj. na działalność w branży wytwórczej, budowlanej, usługowej, handlowej, zawodowej prowadzonej w sposób ciągły i w celach zarobkowych, która podlega wpisowi do CEIDG. 2. Urząd nie udziela środków na podjęcie następujących przedsięwzięć: 1) Działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, 2) działalności prowadzonej w formie spółek, 3) działalności sezonowej, 4) handel obwoźny oraz gastronomia obwoźna, 5) działalności transportowej, 6) firma działająca poza granicami kraju, 7) podjęcie przez wnioskodawcę ponownie działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem, kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych lub gdy od jej zakończenia minęły, co najmniej 24 miesiące do dnia złożenia wniosku, 8) działalność typu: paramedyczna, agencja towarzyska, sklep sex shop, biuro matrymonialne, wróżenie, salon gier hazardowych, sklep monopolowy, 9) działalności gospodarczej polegającej na zarobkowym wynajmie, wypożyczaniu lub dzierżawieniu wszelkich dóbr zakupionych w ramach otrzymanych środków z Urzędu, 10) przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny Wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu, 11) działalności wymienione w Załączniku nr I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C326 z ). str. 8

9 15 1. Środki na podjęcie działalności nie mogą być przeznaczane na: 1) udziały w spółkach, 2) koszty związane z planowanym przejęciem w części lub całości od osób trzecich aktualnie prowadzonej działalności (firmy), 3) zakup środków trwałych i towarów na zasadach leasingu bez opcji wykupu, 4) remonty, adaptacja lokalu i inwestycje (wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów kapitalnych), 5) wynagrodzenia pracowników, 6) finansowanie szkoleń, 7) opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem, 8) kaucje, koszty dzierżawy, czynsze, 9) opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje, 10) zakup akcji, obligacji, 11) zakup nieruchomości, gruntów, 12) zakup samochodów osobowych, z wyjątkiem: a) samochodów z jednym rzędem siedzeń plus przestrzeń ładunkowa, b) samochodów mających więcej niż jeden rząd siedzeń pod warunkiem, że część przeznaczona do przewozu ładunków jest dłuższa od części osobowej, w sytuacji, w której wykorzystanie samochodu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem wykonywanej działalności, 13) koszty transportu, 14) dokonywanie zakupów od współmałżonka, osób pozostających z bezrobotnym we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, tj. rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa, 2. Lista wyłączeń nie jest zamknięta. W ramach planowanych przez Wnioskodawcę wydatków Starosta może uznać wnioskowane zakupy za niemieszczące się w katalogu zakupów/wydatków niezbędnych do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej i zaproponować zmiany w przedstawionej specyfikacji lub zmniejszyć kwotę dofinansowania. VI. UMOWA O DOFINANSOWANIE I ROZLICZENIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Starostą. 2. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron. str. 9

10 3. Warunkiem podpisania umowy może być podpisanie deklaracji uczestnictwa w programie lub projekcie oraz/lub zrealizowanie ścieżki lub formy wsparcia wynikającej z zapisów i wytycznych realizowanych programów lub projektów (np. IPD - Indywidualny Plan Działania), z których są współfinansowane środki na podjęcie działalności gospodarczej, 4. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli stron i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. 5. Przyznane środki stanowią pomoc de minimis, w rozumieniu przepisów krajowych i unijnych o pomocy publicznej. 6. Po zawarciu umowy Urząd wystawi Zaświadczenie o pomocy de minimis. 1. Umowa o dofinansowanie określa: 1) Datę zawarcia umowy, 2) strony umowy, 3) Kwotę przyznanych środków; 4) Cel na jaki środki zostaną przyznane; 17 5) Nazwę banku oraz numer rachunku bankowego wnioskodawcy; 6) Zobowiązania stron; 7) Zabezpieczenie spłaty środków, w przypadku niewywiązywania się z warunków umowy; 8) Zakres i formy monitoringu nad sposobem wykorzystania środków i przebiegiem realizacji Warunków umowy; 9) Zasady wypowiedzenia umowy oraz konsekwencje wynikające z naruszenia warunków Umowy. 2. Umowa o dofinansowanie zawiera w szczególności zobowiązanie Wnioskodawcy do: 1) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12 miesięcy bez zawieszeń do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego. Za moment podjęcia działalności gospodarczej uważa się dzień wskazany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jako data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Przy czym wpisu do CEIDG można dokonać nie wcześniej niż w dniu wpływu środków dotacji na rachunek bankowy Wnioskodawcy. 2) wydatkowania zgodnie z wnioskiem otrzymanego dofinansowania, 3) złożenia w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej rozliczenia zawierającego zestawienie kwot, wydatkowanych od dnia zawarcia umowy na poszczególne zakupy ujęte w szczegółowej specyfikacji. W rozliczeniu wykazywane są kwoty wydatków z uwzględnieniem podatku od towarów i usług - VAT; rozliczenie zawiera oświadczenie, czy Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT oraz czy będzie korzystał z obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub wystąpi o zwrot podatku naliczonego od wydatków. 4) zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty, dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania dofinansowania, w przypadku: str. 10

11 a) wykorzystania otrzymanego dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, b) prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy, c) podjęcia zatrudnienie lub zawieszenia prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, d) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji, o których mowa niniejszym regulaminie, e) naruszenia innych warunków umowy. 5) zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: a) określonym w umowie o dofinansowanie, nie dłuższym jednak niż 90 dni od dnia złożenia przez wnioskodawcę deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, b) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Wnioskodawcy w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. 6) informowania Urzędu o każdej przerwie, zawieszeniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, zmianie lub rozszerzeniu profilu działalności oraz o innych sytuacjach związanych z realizacją niniejszej umowy. 7) niezwłocznego powiadomienia Urzędu o każdej zmianie danych kontaktowych: miejsca zamieszkania, numeru telefonu oraz miejsca (siedziby) prowadzonej działalności gospodarczej pod rygorem skutków prawnych. 3. Zmiana profilu działalności w okresie 12 miesięcy od jej rozpoczęcia po otrzymaniu środków bez zgody Starosty może być podstawą do wypowiedzenia umowy Osoba, która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wykorzystania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem, w terminie określonym w umowie. 2. Rozliczenie wydatkowanych środków dokonywane jest w kwocie brutto. 3. Starosta może uznać za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji wydatków, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności. 4. Wydatkowanie przyznanego dofinansowania powinno być udokumentowane stosownie do formy zakupu (faktura, rachunek, umowa kupna sprzedaży) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty dokonanej w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG. str. 11

12 5. Dokumentami niedopuszczalnymi przy rozliczeniu poniesionych kosztów są umowy cywilnoprawne. 6. Rozliczeniu podlega również deklarowany wkład własny 7. Jako termin wydatkowania dofinansowania przyjmuje się następujące daty: 1) przy płatności gotówkowej jest to data zapłaty, 2) przy płatności bezgotówkowej (przelew) jest to data obciążenia rachunku bankowego, 3) przy płatności kartą dzień uwidoczniony na dokumencie sprzedaży. 8. W przypadku zakupów za granicą, kupujący jest zobowiązany do przedstawienia przetłumaczonego na język polski dowodu zakupu (dokument dwujęzyczny lub tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego). 9. Nie ma możliwości sfinansowania wydatków, których dokonano przed podpisaniem umowy. 10. Płatności za zakupy dokonywane w formie przelewu lub płatności kartą muszą być dokonane z konta, na które przekazana została dotacja. 11. Wydatek poniesiony w walucie obcej należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania płatności. W sytuacji, gdy w dniu tym nie był ogłoszony średni kurs waluty obcej należy przyjąć kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania płatności. 12. W przypadku zakupu rzeczy używanych do ich rozliczenia Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć fakturę wraz z dowodami zapłaty, deklarację pochodzenia oraz oświadczenie poprzedniego właściciela o fakcie, iż zakupiona rzecz nie była w ciągu ostatnich siedmiu lat współfinansowana z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych. Cena zakupu nie może przekraczać jego wartości rynkowej i powinna być niższa od ceny podobnego nowego sprzętu. W razie wystąpienia wątpliwości, co do wiarygodności zapłaconej ceny, właściwości zakupionej rzeczy, Urząd zastrzega sobie prawo żądania opinii rzeczoznawcy 13. W przypadku utraty lub uszkodzenia, w trakcie trwania umowy stron, sprzętu lub rzeczy zakupionej z dofinansowania, na wniosek Wnioskodawcy i w porozumieniu z Urzędem, należy odtworzyć (zakupić) rzecz identyczną lub o zbliżonych parametrach funkcjonalnych i użytkowych. Wartość zakupu podlegająca rozliczeniu nie może być mniejsza niż wartość rozliczona w ramach dofinansowania, rzeczy utraconej lub uszkodzonej z uwzględnieniem limitów wydatków i formy udokumentowania zakupu określonych przedmiotową umową. 14. Wnioskodawca jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania umowy posiadać zakupione w ramach dotacji sprzęty. 15. W okresie realizacji umowy Urząd zastrzega sobie prawo monitorowania jej przebiegu m.in. poprzez żądanie składania stosownych zaświadczeń i oświadczeń oraz dokonywanie wizyt monitorujących i kontroli w miejscu prowadzenia działalności. str. 12

13 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym przepisy przywołane na wstępie. 20 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia. str. 13

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zasad realizacji programów rynku pracy w 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TCZEWIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Tczew, styczeń 2015 r. 1 1. Udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIE OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa: 1. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy www.pup.kartuzy.pl ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r.

REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. aktualizacja 27.01.2015 r. REGULAMIN DOTYCZĄCY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ aktualizacja 27.01.2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Starosta w imieniu, którego działa Dyrektor Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia n 6 /2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku z dnia 4.02.2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Powiatowy Urząd Pracy Zatwierdzono przez Powiatową Radę ul. Mickiewicza 39 Zatrudnienia w dniu 13.06.2012 70-383 Szczecin KRYTERIA PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z dnia 26 sierpnia 2011r REGULAMIN PRZYZNAWANIA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W BĘDZINIE BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OK.0121.32.2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z dnia 07 sierpnia 2014r. Regulamin przyznawania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZASADY REALIZACJI W URZĘDZIE PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, 2013

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem

REGULAMIN PROJEKTU. pn. Moja firma moim sukcesem REGULAMIN PROJEKTU pn. Moja firma moim sukcesem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, uczestnictwa w projekcie, udzielania wsparcia w formie szkolenia i udzielania jednorazowych

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo