1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;"

Transkrypt

1 FAQ- Wersja z dnia r. Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER Środki na podjęcie działalności gospodarczej w projekcie nie są wliczane do kryterium efektywności. Czy jeśli tę formę wsparcia zastosowalibyśmy w projekcie (np. 20 osób) a oprócz niej np. staże (np.100 osób) to % efektywności zatrudnieniowej będzie obliczony od tych 120 osób (pomniejszonych oczywiście o osoby, które ewentualnie przerwą udział w projekcie) czy od 100 osób uczestniczących na stażu? Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata , zgodnie z którymi z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie, w wyniku otrzymania w ramach projektu zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wynika z tego jednoznacznie, że efektywność zatrudnieniową obliczamy od 100 osób uczestniczących w stażu, pamiętając jednocześnie, że okres zatrudnienia po zakończeniu stażu musi trwać min. 3 miesiące na poniższych warunkach: 1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy; 2. w przypadku umowy cywilnoprawnej oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; 3. w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. 2. Czy w projekcie trzeba koniecznie przeprowadzić szkolenia? Zgodnie z Dokumentacją naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym PO WER w I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy z dnia 2 marca 2015 r., obowiązujące kryteria dostępu nie nakładają obowiązku ujęcia szkoleń jako formy wsparcia bezrobotnych, jednak należy pamiętać, że wsparcie kierowane do uczestników projektu musi wynikać z opracowanego IPD. W związku z tym, Beneficjent nie może wykluczyć szkoleń jako formy wsparcia oferowanej w projekcie, jeśli będzie to jednoznacznie wynikało ze ścieżki opracowanej w ramach IPD dla potencjalnego uczestnika. Poza tym, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy...pup-y zobowiązane są do ( )wybrania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu określonych dla danego poddziałaniaw SzOP., w tym również rezultatu Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu. Kwalifikacje rozumie się jako ( )formalny wynik oceny

2 i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z tym istnieje obligo do ujęcia szkoleń w projekcie. WUP w tym roku nie narzuca udziału procentowego osób objętych tą formą wsparcia, co nie znaczy, że w kolejnych latach nie będzie to praktykowane. 3. Czy umowa o dofinansowanie projektu będzie podpisana na rok 2015 czy od razu na cały okres realizacji projektu? Zgodnie z dokumentacją naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym PO WER projekt realizowany jest od 1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym umowa podpisywana jest na okres realizacji projektu w danym roku tj. od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 4. W projekcie można zatrudnić w ramach kosztów pośrednich (do 3% kosztów bezpośrednich projektu) osobę do zarządzania projektem. Czy ta osoba będzie mogła kontynuować zatrudnienie w kolejnych latach realizacji projektu? W trakcie konsultacji- Zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do MIiR w dniu r., po uzyskaniu odpowiedzi interpretacja zostanie przesłana do PUP. 5. Czy aby wypłacić wynagrodzenie z kosztów pośrednich (3%) to można tego dokonać tylko wtedy, gdy zostały poniesione w danym miesiącu, wydatki z kosztów bezpośrednich. Czy wydatki w ramach kosztów pośrednich można ponosić tylko do 3% wydatków w danym miesiącu? W przypadku projektów pozakonkursowych PUP, koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z zarządzaniem projektem, o których mowa w art. 9 ust. 2 d ustawy o promocji zatrudnienia ( ).Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w ww. art. ustawy o promocji zatrudnienia ( ) w kosztach bezpośrednich projektu. W tej części wnioskodawca wpisuje w polu % kosztów pośrednich w ramach projektu, jaki planuje przeznaczyć na zarządzanie/obsługę projektu; przy czym zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia ( ) koszty te nie mogą stanowić więcej niż 3% kwoty przyznanej ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację projektu. System sam wylicza na podstawie określonej wartości procentowej, wartość w złotych w ramach projektu jaka będzie przeznaczana na koszty pośrednie. W związku z tym, iż Beneficjent konstruuje założenia budżetowe na cały rok realizacji projektu, koszty pośrednie wyliczane są w skali całego roku. Beneficjent sam decyduje, jak będzie wydatkował w danym miesiącu koszty pośrednie, niezależnie od wydatków poniesionych w danym miesiącu z kosztów bezpośrednich. Suma poniesionych kosztów pośrednich w skali całego roku, musi być tożsama z wartością kosztów pośrednich wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

3 6. Czy osoby o niskich kwalifikacjach to osoby z wykształceniem średnim i niższym czy niższym niż średnie? Osoby o niskich kwalifikacjach osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (Międzynarodowe Standardy Kwalifikacji Kształcenia poziom 3 - czyli kształcenie średnie). Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 7. Czy oferty pracy przedstawiane uczestnikom projektu muszą spełniać kryteria z pkt. IV.4? Żadna inna oferta nie może zostać przedstawiona uczestnikowi projektu? Zgodnie z punktem IV.4 Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym warunkiem spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej jest zatrudnienie uczestnika projektu na następujących warunkach: 1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy w wymiarze min. ¼ etatu; 2. w przypadku umowy cywilnoprawnej oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; 3. w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. 8. Czy w pkt określamy pomiar % i w wartości docelowej wpisujemy np. 17 w przypadku Liczba osób niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie, bez podziału na K i M? Czy wskazujemy jednak osoby i dzielimy na płeć i wpisujemy konkretną liczbę W dniu 10 marca 2015 r. na adres poczty elektronicznej został wysłany mail z wyjaśnieniem dotyczącym sposobu ujęcia wskaźnika zatrudnieniowego o następującej treści: ze względu na konstrukcję systemu SOWA wszystkie wskaźniki dotyczące projektu muszą znajdować się w punkcie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. W związku z powyższym wskaźniki dotyczące efektywności zatrudnieniowej tj. 1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych 17%, 2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych 35%, 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach 36%, 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup 43% należy wskazać w punkcie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w zapisie procentowym. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy (s ), w pkt wniosku mając na uwadze kryteria wyboru projektów konieczne jest niekiedy

4 określenie wskaźników, służących weryfikacji spełnienia danego kryterium np. kryterium efektywności zatrudnieniowej, natomiast wartość docelowa oraz bazowa wskaźników podawana w ujęciu ogólnym uzupełniana jest o podział na kobiety (K) i mężczyzn (M), jeżeli dane, którymi dysponuje wnioskodawca na to pozwalają. 9a. Jaki powinien być zakres obowiązków osób zatrudnianych w projektach (chodzi o tzw. 3%) czy osoby zatrudnione w ramach projektów muszą realizować zadania związane z zarządzaniem projektem czy też mogą to być osoby, które będą realizować poszczególne zadania merytoryczne w projekcie (np. obsługa staży i przygotowywanie umów stażowych realizowanych w ramach projektu unijnego)? 9b. Jeśli byłaby to osoba zatrudniona na potrzeby zarządzania projektem to czy zakres jej obowiązków musi obejmować zadania związane z koordynowaniem projektem czy też może to być osoba, która będzie realizować określone zadania np. z zakresu: rekrutacji uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji uczestników projektu, prowadzenia sprawozdawczości projektowej, rozliczania projektu i księgowania wydatków? 9c. Czy osoba zatrudniona w ramach projektu może pełnić również funkcję doradcy klienta indywidualnego lub instytucjonalnego? 9d. Wątpliwości pojawiają się odnośnie tego jaka powinna być forma zatrudnienia. Czy osoby zatrudniane w ramach tzw. 3% muszą być zatrudnione w ramach konkursów na konkretnych stanowiskach urzędniczych (np. specjalista ds. programów) czy też może to być osoba zatrudniona na stanowisku pomocy administracyjnej (bez przeprowadzania konkursu)? 9e. W przypadku konkursu, zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych, pierwsza umowa musi być zawarta na okres 6 miesięcy a dopiero po przeprowadzeniu egzaminu i złożeniu ślubowania można zatrudnić osobę na czas dłuższy na czas określony lub nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony, możliwe są dwie opcje: umowa o pracę na czas określony zawarta na czas realizacji programu operacyjnego lub zatrudnienie pracownika tylko na jeden rok realizacji projektu (i ewentualne kolejne roczne zatrudnienia w następnych latach realizacji projektu)? Biorąc pod uwagę zarówno aktualne jak i planowane zmiany do Kodeksu Pracy, jedno i drugie rozwiązanie może skutkować koniecznością podpisania z daną osobą umowy na czas nieokreślony, a taka forma na dzień dzisiejszy nie jest możliwa gdyż umowa taka rodziłaby zobowiązania już na okres po zakończeniu projektu. Prosimy o wskazówki jak zatem powinna być rozwiązana kwestia zatrudnienia w odniesieniu do rodzaju umowy o pracę oraz okresu jej trwania? Wątpliwości poruszane w pytaniach 9a-9e dotyczące formy zatrudnienia pracownika i jego zakresu obowiązków określa pracodawca.

5 10. Czy w ramach PO WER można finansować wydatki zanim jeszcze będzie podpisana umowa o dofinansowanie projektu? Jeśli wydatki projektowe byłyby finansowane jeszcze przed podpisaniem umowy to czy mają być one finansowane już ze środków, które otrzymujemy na realizację PO WER czy też najpierw należy finansować te wydatki w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji PUP a po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu dokonać ich refundacji ze środków przyznanych na PO WER (poprzez odpowiednie operacje w ewidencji księgowej)? Powiatowe urzędy pracy dysponują środkami, które można zaangażować w ramach zadań przewidzianych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER od stycznia 2015 r. W odniesieniu do terminu wydatkowania tych środków wyjaśniam, iż zgodnie z podrozdziałem 3.1 pkt. 5 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata realizacja projektów PUP może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2015 r. i właśnie od tej daty możliwe jest ponoszenie wydatków w obszarze interwencji PO WER. 11. Czy upoważnienie dla Pani Dyrektor do działania na rzecz projektu powinno być wystawione na konkretny projekt czy może być ogólnie do projektów współfinansowanych z EFS? IP nie ingeruje w treść przedkładanych przez beneficjentów upoważnień. Niemniej z upoważnienia powinno wynikać pełnomocnictwo do podpisywania dokumentacji związanej z projektem oraz podejmowania decyzji w tym zakresie. 12. Czy wiadomo już jak mamy wyliczyć proporcję osób długotrwale bezrobotnych, czy analizując dane oddzielnie dla 25- i oddzielnie 25+, czy jako całość? W celu obliczenia proporcji osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat (na dzień 30 listopada 2014 r.) należy zastosować definicję osoby długotrwale bezrobotnej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku kwalifikowania uczestnika do projektu oraz monitorowania należy stosować definicję wskaźnika wspólnego wskazaną przez Komisję Europejską, tj. osobą długotrwale bezrobotną w przypadku osób poniżej 25 roku życia będzie osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 13. Czy wiadomo już jak liczymy efektywność zatrudnieniową czy tylko w odniesieniu do osób, które ukończyły szkolenie czy w odniesieniu do wszystkich? (w projekcie planujemy szkolenia, staż i bony stażowe) W ramach wymienionych form wsparcia efektywność zatrudnieniowa jest liczona w odniesieniu do osób kończących zarówno staże, jak i szkolenia. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku bonów stażowych monitorowany jest w stosunku do liczby osób, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie. Beneficjent powinien wliczyć każdego uczestnika, który pracował w okresie 3-ech pełnych

6 miesięcy po zakończeniu okresu wyczerpania środków w ramach bonu (czyli po okresie 6 miesięcy). 14. Czy mając w projekcie bony stażowe można jako koszt projektu ująć jedynie stypendia stażowe, a premia, badania i koszty przejazdu finansować ze środków FP? W odniesieniu do sposobu i zakresu finansowania bonów stażowych należy pamiętać, że wsparcie w ramach projektu powinno być kompleksowe i spójne z definicją formy wsparcia zawartą w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 66l ww. ustawy koszty przejazdu, niezbędnych badań lekarskich, stypendium oraz premii dla pracodawcy stanowią kompleksowy pakiet wchodzący w skład bonu stażowego. 15. Czy staż może być częściowo finansowany ze środków EFS a częściowo z FP, np. w sytuacji kiedy kierujemy stażystę na staż w październiku 2015r. i końca listopada 2015 finansowanie byłoby z EFS, a od grudnia 2015 do kwietnia 2016 z FP? Wyjaśniając zagadnienie dotyczące realizacji zadania- staże i należy pamiętać, że wsparcie udzielane w ramach projektu powinno być kompleksowe, a warunki jego finansowania powinny odbywać się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. 16. Czy zatrudniając pracowników w ramach POWER, możemy uwzględnić w wynagrodzeniach dla nich wypłatę 13tek? Zgodnie z pkt 5 rozdziału 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania : dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. W trakcie konsultacji- Zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do MIiR w dniu r., po uzyskaniu odpowiedzi interpretacja zostanie przesłana do PUP. 17. Czy bony stażowe tak samo jak staże nie są liczone do efektywności zatrudnieniowej? Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla EFS informuje o odsetku uczestników, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie ( ), lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach danego projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Zatem kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie nie obejmuje jedynie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielanych w ramach projektu. W związku z tym uczestnicy projektu, którzy do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w formie wsparcia w postaci stażu i bonu stażowego znaleźli zatrudnienie, są wliczani do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

7 18. Czy realizowane w ramach projektu doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma być połączone z pracami interwencyjnymi (subsydiowane zatrudnienie) realizowanymi również w ramach projektu? Jeśli tak to czy prace te liczone są do efektywności zatrudnieniowej czy jednak nie? Wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być realizowane wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. W przypadku realizacji samego subsydiowanego zatrudnienia nie ma już wymogu łączenia tej formy z doposażeniem stanowiska pracy. W odniesieniu do wątpliwości związanych z pomiarem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej uczestników korzystających z zatrudnienia subsydiowanegodo liczby osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie beneficjent powinien wliczyć każdego uczestnika, który pracował w okresie 3-ch pełnych miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. 19. Z jakich środków mają być pokryte koszty pośrednie? Zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia ( ) środki przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich w projekcie pochodzą ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa. Koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 3% kwoty przyznanej ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację projektu. 20. W którym miejscu we wniosku należy ująć informacje o kosztach pośrednich? Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER w projektach w ramach PO WER nie ma zadania pn. Zarządzanie projektem, czy też Promocja Projektu, gdyż stanowią one koszty pośrednie. Koszty pośrednie wykazywane są w szczegółowym budżecie projektu. Szczegółowy budżet projektu składa się z następujących pozycji: 6.1 KOSZTY OGÓŁEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOSZTY POŚREDNIE W przypadku projektów pozakonkursowych PUP, koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z zarządzaniem projektem, o których mowa w art. 9 ust. 2 d ustawy o promocji zatrudnienia ( ).Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w ww. art. ustawy o promocji zatrudnienia ( ) w kosztach bezpośrednich projektu. System sam wylicza na podstawie określonej wartości procentowej, wartość w złotych w ramach projektu jaka będzie przeznaczana na koszty pośrednie.

8 21. Czy 3% liczy się od kosztów bezpośrednich czy kwoty dofinansowania EFS? Limit do wysokości 3 % liczony jest od części wojewódzkiej, czyli od wkładu unijnego, przeznaczonego na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, a nie od całości projektu. W sytuacji, kiedy Starosta przeznaczy np. 2% na zarządzanie projektem, to o te 2% mniej środków PUP angażuje z części powiatowej przeznaczonej na aktywne formy, a zastępuje te środki środkami fakultatywnymi. Kwota ta nie zwiększa limitu środków FP, zastępuje limit FP przeznaczony na aktywną politykę będącą w części powiatu. Jednocześnie niezagospodarowane środki limitu FP w części powiatu przechodzą do puli ogólnej. 22. Czy koszty pośrednie zmniejszą nam budżet na realizacje zadań o kwotę kosztów pośrednich? Budżet projektu to łączna wartość wydatków kwalifikowalnych czyli koszty bezpośrednie + koszty pośrednie. Przykład: - wartość projektu ,00 PLN; - limit środków jakimi dysponuj województwo ,00 PLN; - współfinansowanie krajowe w całości pochodzące z części powiatowej ,00 PLN; Pierwszy krok wyliczamy np. 3% w projekcie ,00 PLN * 3 %= ,00 PLN. Drugi krok - wyliczamy koszty bezpośrednie , ,00 PLN = ,00 PLN, czyli na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobocia np. staże, szkolenia w projekcie zostanie przeznaczone ,00 PLN. Trzeci krok rozpisujemy poszczególne zadania wartość wszystkich zadań wynosić będzie ,00 PLN. W zakładce SOWA,,szczegółowe wydatki,,, w wierszu,,koszty pośrednie z palca wpisujemy kwotę ,00 PLN oraz w wierszu,,procentowy udział kosztów pośrednich wpisuję liczbę 3 i wciskamy przycisk zapisz, w tym momencie budżet zostaje automatycznie wyliczony do wartości projektu ,00 PLN.

9 NOWE PYTANIA 23. Wskaźnikiem rezultatu Celu szczegółowego PO WER jest liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Zgodnie z definicją wskaźnika Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Urząd planuje skierować 25 osób na szkolenia indywidualne, z zakresu m.in.: pracownik księgowości, asystentka dyrektora, kucharz, sprzedawca, magazynier. Po ukończeniu szkolenia jednostki szkoleniowe wydają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186) Czy osoby, które przedstawią zaświadczenia o ukończeniu w/w szkoleń będzie można wykazać w celu szczegółowy PO WER, tj. iż 25 osób uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu? Jeżeli, nie to proszę podać przykłady szkoleń, które spełniają powyższą definicję. Zgodnie z definicją KE, ze wskaźniku rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy wykazać osoby, które otrzymały wsparcie EFS (np. szkolenia, jak również inne formy wsparcia realizowane w projekcie) i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Przy czym kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Osoby, które przedstawią samo zaświadczenie o ukończeniu/odbyciu szkolenia nie mogą zostać ujęte we wskaźniku pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, ponieważ uczestnictwo w szkoleniu bądź jego ukończenie, nie stanowi potwierdzenia uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu. Przykładami szkoleń/kursów, które spełniają powyższą definicję są: szkolenie komputerowe-kończące się Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL, kurs na instruktora AEROBIKU/FITNESS- po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu fitness. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe oraz otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora. szkolenie ratownika wodnego- wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/dz. U r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

10 24. Jak należy rozumieć poniższe kategorie wiekowe: osoby do 25 roku życia to osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia (osoby jeszcze przed dwudziestymi piątymi urodzinami)? osoby powyżej 25 roku życia to osoby, które mają 25 lat lub więcej? - osoby do 25 roku życia to osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia (osoby jeszcze przed dwudziestymi piątymi urodzinami) - osoby powyżej 25 roku życia to osoby, które mają skończone 25 lat lub więcej. Wiek uczestników projektu określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 25. Jaką wartość dot. liczby osób bezrobotnych w wieku lat (wg stanu na dzień r.) powinniśmy uznać za właściwą tzn. tę która jest w sprawozdaniu MPiPS 01- gdzie zgodnie z instrukcją wypełniania tego sprawozdania wyłączone są osoby, które na dzień r. są na stażu i na szkoleniach, czy liczbę osób włącznie osobami odbywającymi na dzień r. szkolenia i staże. Analogicznie pytanie odnosi się do osób niepełnosprawnych i osób długotrwale bezrobotnych na dzień r. Za osobę bezrobotną należy uznać osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, w tym również osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednak w przypadku projektów pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy grupa docelowa dot. osób bezrobotnych jest zawężona do osób zarejestrowanych w ewidencji PUP, ze względu na to, iż działania urzędów pracy powinny być zgodne z zapisami ww. ustawy. Wynika z tego, że do określenia liczby osób bezrobotnych w wieku lat (wg stanu na dzień r.) niezbędne jest źródło danych uwzględniające wszystkie osoby zarejestrowane w ewidencji PUP. Ze względu na to, iż osoby odbywające staż lub szkolenie figurują w ewidencji PUP jako osoby bezrobotne, powoływanie się na źródło w postaci Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, które wyklucza z zestawienia te osoby jest niezasadne. Analogicznie osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne ujęte w ww. sprawozdaniu nie stanowią wszystkich osób zarejestrowanych w ww. podkategoriach. W związku z powyższym zaleca się korzystanie ze źródeł obejmujących wszystkie osoby bezrobotne należące do ww. kategorii, w tym również odbywające staż czy szkolenie. 26. W przypadku gdy osoba zostanie zatrudniona w ramach stosunku pracy np. po stażu na minimum 3 miesiące to takie podjęcie można zaliczać jako uzyskaną efektywność danej formy wsparcia (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do dokumentacji naboru). W ramach stosunku pracy możliwe jest zatrudnienie na cały etat lub na część etatu (co przekłada się proporcjonalnie na wymiar wynagrodzenia). Czy w przypadku stosunku pracy, aby mógł on być zaliczany do efektywności projektu, istnieje minimalny wymiar zatrudnienia oraz związany z tym minimalny wymiar wynagrodzenia?

11 Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przesłaną na adres poczty elektronicznej Powiatowych Urzędów Pracy w dniu r., zawartą w dokumencie FAQ- Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER w przypadku stosunku pracy uczestnik projektu powinien zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy, w wymiarze min. ¼ etatu. Zgodnie z przepisami prawa krajowego osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy powinna otrzymywać ekwiwalent w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia na pracę w danym roku kalendarzowym. W przypadku osoby zatrudnionej w mniejszym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie powinno być proporcjonalnie niższe. Należy mieć jednak na uwadze, że powyższe wyjaśnienie może ulec zmianie w przypadku zaakceptowania ostatecznej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata W przypadku gdy w ostatecznej wersji dokumentu przedmiotowe warunki ulegną zmianie, należy kierować się zapisami ww. Wytycznych. 27. W związku z otrzymaną w dniu r. informacją o wprowadzeniu we wniosku o dofinansowanie wskaźników zatrudnieniowych w punkcie chciałam zapytać czy Źródło danych do pomiaru wskaźnika i Sposób pomiaru wskaźnika należy wypełniać i opisywać traktując te wskaźniki jako dodatkowe wskaźniki specyficzne czy należy wpisać - Nie dotyczy? Zgodnie z interpretacją MIiR udostępnioną za pośrednictwem poczty elektronicznej powiatowym urzędom pracy w dniu 10 marca 2015 r. ze względu na konstrukcję systemu SOWA wszystkie wskaźniki dotyczące projektu muszą znajdować się w punkcie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy wskaźniki znajdujące się w punkcie należy uzupełnić danymi w polach źródło danych do pomiaru wskaźnika oraz sposób pomiaru wskaźnika wyłącznie, jeżeli PUP definiuje dodatkowo wskaźniki specyficzne, inne niż wskaźniki określone w PO WER lub SzOP. W pozostałych przypadkach należy wpisać nie dotyczy. Ze względu na to, że wskaźników efektywności zatrudnieniowej nie należy utożsamiać ze wskaźnikami specyficznymi (stanowią one kryterium dostępu), pola powinny być wypełnione zgodnie z zacytowanym zapisem instrukcji. 28. Co zrobić w momencie, gdy osoba oświadczy, iż wcześniej nie pracowała a w trakcie trwania projektu okaże się, że oświadczyła nieprawdę? Jeżeli osoba przystępująca do projektu oświadczyła nieprawdę i okaże się, że w momencie przystąpienia do projektu dana osoba nie kwalifikowała się do otrzymania wsparcia to należy ją usunąć ze zbioru danych osobowych uczestników projektu oraz konieczne będzie odzyskanie kosztów poniesionych na jej udział w projekcie na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

12 29. Jednym z kryterium dostępu jest udział w grupie docelowej projektu osób długotrwale bezrobotnych zgodnie z proporcją osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Płocku w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku lat (wg. stanu na r.), natomiast wsparcie w ramach projektu skierowane jest m.in. do osób do 25 roku życia, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia przez okres ponad 6 miesięcy. Jak odnieść się do wynikającej z tego rozbieżności? Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące obliczenia proporcji osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat (na dzień 30 listopada 2014 r.) oraz kwalifikowania uczestnika do wsparcia oraz monitorowania w ramach Działania 1.1. PO WER ( ) w celu obliczenia proporcji osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat (na dzień 30 listopada 2014 r.) beneficjent powinien zastosować definicję osoby długotrwale bezrobotnej zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast, celem kwalifikowania do uczestnika do wsparcia oraz monitorowania należy stosować definicję wskaźnika wspólnego wskazaną przez Komisję Europejską, tj. w zależności od przedziału wiekowego. 30. Czy do wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, należy wliczać osoby, które zakończą program stażu i otrzymają zaświadczenia wydane przez PUP? Zgodnie z definicją KE, we wskaźniku rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy wykazać osoby, które otrzymały wsparcie EFS (np. szkolenia, jak również inne formy wsparcia realizowane w projekcie) i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Przy czym kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uwzględniania osób po zakończonym stażu we wskaźniku liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu informuję, że odpowiedź dotycząca opisanego problemu zostanie niezwłocznie przekazana w momencie uzyskania interpretacji ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 31. Czy do wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, należy wliczać osoby, które otrzymują jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej? Osoby, które otrzymają bezzwrotne dotacje nie mogą zostać ujęte we wskaźniku pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, ponieważ zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są osobie uprawnionej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia i nie stanowią potwierdzenia podniesienia kwalifikacji.

13 32. Czy do wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, należy wliczać osoby, które ukończą szkolenie np. małej przedsiębiorczości, które wynika z analizy potrzeb? Osoby, które przed otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ukończą szkolenie np. z zakresu małej przedsiębiorczości (wynikające z analizy potrzeb) przeprowadzone przez firmę szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych mogą zostać ujęte we wskaźniku pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, w przypadku, gdy zostanie przeprowadzony proces oceny i walidacji wg definicji opisanej w pyt.30.

FAQ- Wersja z dnia 13.03.2015 r.

FAQ- Wersja z dnia 13.03.2015 r. FAQ- Wersja z dnia 13.03.2015 r. Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER 2014-2020 1.

Bardziej szczegółowo

1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;

1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy; FAQ- Wersja z dnia 23.03.2015 r. Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER 2014-2020 1.

Bardziej szczegółowo

1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;

1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy; FAQ- Wersja z dnia 24.03.2015 r. Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER 2014-2020 1.

Bardziej szczegółowo

1. w przypadku stosunku pracy w wymiarze min. 1/2 etatu- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;

1. w przypadku stosunku pracy w wymiarze min. 1/2 etatu- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy; FAQ- Wersja z dnia 14.08.2015 r. Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER 2014-2020 1.

Bardziej szczegółowo

1. w przypadku stosunku pracy w wymiarze min. ¼ etatu- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;

1. w przypadku stosunku pracy w wymiarze min. ¼ etatu- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy; FAQ- Wersja z dnia 29.05.2015 r. Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER 2014-2020 1.

Bardziej szczegółowo

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r.

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r. FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 17 czerwca 2015r. 1) Beneficjent powinien mieć możliwość nie uwzględniania we wniosku

Bardziej szczegółowo

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 z 18 czerwca 2015 r.

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 z 18 czerwca 2015 r. FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 z 18 czerwca 2015 r. 1. Beneficjent powinien wykazać jedynie wskaźniki kluczowe oraz

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER pn. Osoby młode na rynku pracy I. Część ogólna pytania dot. projektów realizowanych zarówno w ramach Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji celu

Wskaźniki realizacji celu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wskaźniki realizacji celu Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 TYPY WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI PRODUKTU - wszystko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 /dotyczy tylko naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wskaźniki realizacji celu Konkurs NR POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wskaźniki realizacji celu Konkurs NR POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wskaźniki realizacji celu Konkurs NR POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 TYPY WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI PRODUKTU - wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działao

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 62/2015 z dnia 15 grudnia 2015r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

1. PRACE INTERWENCYJNE

1. PRACE INTERWENCYJNE 30.09.2016 LP NAZWA FORMY AKTYWIZACJI NABÓR WNIOSKÓW DATA OD DATA DO UWAGI Czas trwania: do 6 m-cy Stawka 700,00 zł + ZUS 1. PRACE INTERWENCYJNE Zobowiązanie ustawowe : do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Sposób i metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Działania 7.1 Aktywna Integracja WRPO 2014+ Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

ifundusze Unia Europejska B B I

ifundusze Unia Europejska B B I Wojewódzki Urząd Procy w Opolu Oś priorytetowa I Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Opole, 4 luty 2015 r. i B B I Europejski Fundusz Społeczny «5 1, M Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA PO WER 2014-2020 z dniem 10 marca 2015 roku ogłasza nabór wniosków pozakonkursowych PUP nr POWR.01.01.01-IP.11-20-001/15 W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Powiatu mrągowskiego/powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej

Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej Załącznik nr 12 Metodologia pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej 1. Beneficjent będzie zobowiązany do zobligowania uczestników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020 SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 5.2.2 RPO WP 2014-2020 Gdańsk, 12.10.2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 PLAN PREZENTACJI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LUTY LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: NOWA ORGANIZACJA, PLANOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY WERYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM czerwca 2015 r.

FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM czerwca 2015 r. FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 RPO WM 2014-2020 - 24 czerwca 2015 r. 1. Beneficjent powinien wykazać jedynie wskaźniki kluczowe oraz

Bardziej szczegółowo

OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ

OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ Załącznik do regulaminu konkursu nr XIII OŚ 9. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I WALKA Z UBÓSTWEM METODOLOGIA POMIARU EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ 1. W odniesieniu do wszystkich projektów przewidujących

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2015 z dnia 3 grudnia 2015r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu w sprawie wprowadzenia Zasad uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest

Lp. Roczny Plan Działania na 2015 r. Było Jest Załącznik do uchwały nr 26 KM PO WER z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany w Rocznych Planach Działania na 2015 rok dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15

FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 FAQ konkurs nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 Pyt. nr 1: Jak powinna przebiegać realizacja aktywizacji zawodowej we współpracy z PUP/NGO - czy ten podmiot ma zajmować się: pośrednictwem pracy i/lub organizacją

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia IP w zakresie realizacji Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Wyjaśnienia IP w zakresie realizacji Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Wyjaśnienia IP w zakresie realizacji Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 1. Czy w ramach szkoleń beneficjent może finansować np. catering, podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektu

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na

Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Zdobądź środki na szkolenie swoich pracowników 40 mln zł trafi w roku 2014 do nowopowstałego Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Środki przeznaczone będą na podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu: Opis wskaźników w ramach Działania 9.1 Lp. Nazwa wskaźnika Oś priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa 1. Liczba osób pracujących, łącznie z

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY nabory projektów pozakonkursowych na 2016 r. Łódź, 13 stycznia 2016 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY nabory projektów pozakonkursowych na 2016 r. Łódź, 13 stycznia 2016 r. SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY nabory projektów pozakonkursowych na 2016 r. Łódź, 13 stycznia 2016 r. NABORY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP NA ROK 2016 W dniu 29 grudnia 2015 r. WUP

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej 3. Charakter osi Pro rata 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) Oś I Osoby młode na rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych PUP Poddziałanie 1.1.2 PO WER w województwie zachodniopomorskim

Pytania dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych PUP Poddziałanie 1.1.2 PO WER w województwie zachodniopomorskim Pytania dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych PUP Poddziałanie 1.1.2 PO WER w województwie zachodniopomorskim Szczecin, 25.11.2015 r. Wskaźniki rezultatu: czy osoby, które podejmują pracę w okresie

Bardziej szczegółowo

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu

ZAWODOWY START. Założenia projektu na rok Adresaci projektu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania PO WER. Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: r.)

Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania PO WER. Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: r.) Monitorowanie wskaźników w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER Katowice, 6 lipca 2015 roku (aktualizacja treści: 16. 07. 2015 r.) Definicje wskaźników EFS wskaźniki produktu dotyczą realizowanych działań

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS

Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS Lista wskaźników na poziomie projektu RPO WO 2014-2020. Zakres EFS Opracowanie: Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, 22 czerwca 2015 r. 2 Tabela

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja 1 Europejski Fundusz Społeczny na rzecz wspierania osób młodych w województwie łódzkim Człowiek najlepsza inwestycja Łódź, 20 stycznia 2015 r. 2 EFS w latach 2014 2020 Środki Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

1 Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Czy osoby, które brały udział w projekcie w roku 2015 mogą brać w nim udział również w 2016?

Pytanie nr 2: Czy osoby, które brały udział w projekcie w roku 2015 mogą brać w nim udział również w 2016? ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH PUP W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 ORAZ WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Bydgoszcz, 05 luty 2016r. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM NA ROK 2016 Podstawa prawna: art. 2 ust. 1, pkt 37, art. 33 ust. 2c, art. 40 ust. 3 oraz art. 41 ust. 5 Ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania:

1. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania: Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społeczno- zatrudnieniowej w projektach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem ( Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NA 2014 ROK

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI NA 2014 ROK Projekt systemowy POKL 06.01.03-30-007/08 Od bierności do aktywności współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII-Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA dotyczące konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/15 w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy

Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Objaśnienia do załącznika nr 6 do sprawozdania MPiPS - 01 Formy wsparcia klientów urzędów pracy Załącznik 6 należy sporządzać w okresach rocznych. Sprawozdaniem objęte są osoby poszukujące pracy i bezrobotne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r.

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- 17 styczeń 2014 r. Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy -kontynuacja w 2014 roku- Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w... Wojewódzki Urząd Pracy w... Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI związane z kryteriami dostępu obowiązującymi dla wniosków składanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL w 2014 roku.

PYTANIA i ODPOWIEDZI związane z kryteriami dostępu obowiązującymi dla wniosków składanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL w 2014 roku. PYTANIA i ODPOWIEDZI związane z kryteriami dostępu obowiązującymi dla wniosków składanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL w 2014 roku. 1. Pytanie dotyczące kryterium dostępu nr 4: - czy w sytuacji kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie projektu

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie projektu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie

Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie Regulamin dotyczący przyznawania bonów stażowych dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pińczowie Przyznawanie bonów stażowych odbywa się na podstawie: 1. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Główne założenia konkursu r POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15. Toruń 06.08.2015 r.

Główne założenia konkursu r POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15. Toruń 06.08.2015 r. Główne założenia konkursu r POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15 Toruń 06.08.2015 r. Projekty konkursowe PO WER harmonogram prac: 30.06.2015 r. Ogłoszenie o naborze projektów konkursowych (termin składania 17-28.08.2015

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA OŚ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon OŚ I OSOBY MŁODE

Bardziej szczegółowo

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU

ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH ZADAŃ W 2012 ROKU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 8 88 11 22 OCENA RACJONALNOŚCI GOSPODARKI ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY I FINANSOWANIA INNYCH FAKULTATYWNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wsparcie osób młodych do 30 roku życia w ramach Osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w perspektywie finansowej 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 9. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL?

1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL? 1. Ile wynosi maksymalna kwota stypendium stażowego oraz kwota stypendium szkoleniowego w Podziałaniu 6.1.1 POKL? Beneficjent określając we wniosku o dofinansowanie projektu wysokośd stypendium szkoleniowego

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC SIERPIEŃ LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: PRACOWNIK KLUCZOWY - DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNY DOBÓR

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia:

PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA PROFIL AKTYWNOŚCI. Profil pomocy dla bezrobotnych wymagających wsparcia: PROFIL AKTYWNOŚCI PROFIL WSPARCIA PROFIL ODDALENIA Profil pomocy dla bezrobotnych aktywnych: pośrednictwo pracy w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe szkolenia wybrane instrumenty rynku pracy

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail

Bardziej szczegółowo