1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;"

Transkrypt

1 FAQ- Wersja z dnia r. Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER Środki na podjęcie działalności gospodarczej w projekcie nie są wliczane do kryterium efektywności. Czy jeśli tę formę wsparcia zastosowalibyśmy w projekcie (np. 20 osób) a oprócz niej np. staże (np.100 osób) to % efektywności zatrudnieniowej będzie obliczony od tych 120 osób (pomniejszonych oczywiście o osoby, które ewentualnie przerwą udział w projekcie) czy od 100 osób uczestniczących na stażu? Kryterium efektywności zatrudnieniowej mierzone jest na podstawie zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata , zgodnie z którymi z kryterium efektywności zatrudnieniowej wyłączone są osoby, które podjęły samozatrudnienie, w wyniku otrzymania w ramach projektu zwrotnych lub bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wynika z tego jednoznacznie, że efektywność zatrudnieniową obliczamy od 100 osób uczestniczących w stażu, pamiętając jednocześnie, że okres zatrudnienia po zakończeniu stażu musi trwać min. 3 miesiące na poniższych warunkach: 1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy; 2. w przypadku umowy cywilnoprawnej oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; 3. w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. 2. Czy w projekcie trzeba koniecznie przeprowadzić szkolenia? Zgodnie z Dokumentacją naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym PO WER w I Osi priorytetowej Osoby młode na rynku pracy z dnia 2 marca 2015 r., obowiązujące kryteria dostępu nie nakładają obowiązku ujęcia szkoleń jako formy wsparcia bezrobotnych, jednak należy pamiętać, że wsparcie kierowane do uczestników projektu musi wynikać z opracowanego IPD. W związku z tym, Beneficjent nie może wykluczyć szkoleń jako formy wsparcia oferowanej w projekcie, jeśli będzie to jednoznacznie wynikało ze ścieżki opracowanej w ramach IPD dla potencjalnego uczestnika. Poza tym, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy...pup-y zobowiązane są do ( )wybrania wszystkich wskaźników produktu i rezultatu określonych dla danego poddziałaniaw SzOP., w tym również rezultatu Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu. Kwalifikacje rozumie się jako ( )formalny wynik oceny

2 i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z tym istnieje obligo do ujęcia szkoleń w projekcie. WUP w tym roku nie narzuca udziału procentowego osób objętych tą formą wsparcia, co nie znaczy, że w kolejnych latach nie będzie to praktykowane. 3. Czy umowa o dofinansowanie projektu będzie podpisana na rok 2015 czy od razu na cały okres realizacji projektu? Zgodnie z dokumentacją naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym PO WER projekt realizowany jest od 1 stycznia 2015 r. 31 grudnia 2015 r. W związku z powyższym umowa podpisywana jest na okres realizacji projektu w danym roku tj. od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. 4. W projekcie można zatrudnić w ramach kosztów pośrednich (do 3% kosztów bezpośrednich projektu) osobę do zarządzania projektem. Czy ta osoba będzie mogła kontynuować zatrudnienie w kolejnych latach realizacji projektu? W trakcie konsultacji- Zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do MIiR w dniu r., po uzyskaniu odpowiedzi interpretacja zostanie przesłana do PUP. 5. Czy aby wypłacić wynagrodzenie z kosztów pośrednich (3%) to można tego dokonać tylko wtedy, gdy zostały poniesione w danym miesiącu, wydatki z kosztów bezpośrednich. Czy wydatki w ramach kosztów pośrednich można ponosić tylko do 3% wydatków w danym miesiącu? W przypadku projektów pozakonkursowych PUP, koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z zarządzaniem projektem, o których mowa w art. 9 ust. 2 d ustawy o promocji zatrudnienia ( ).Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w ww. art. ustawy o promocji zatrudnienia ( ) w kosztach bezpośrednich projektu. W tej części wnioskodawca wpisuje w polu % kosztów pośrednich w ramach projektu, jaki planuje przeznaczyć na zarządzanie/obsługę projektu; przy czym zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia ( ) koszty te nie mogą stanowić więcej niż 3% kwoty przyznanej ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację projektu. System sam wylicza na podstawie określonej wartości procentowej, wartość w złotych w ramach projektu jaka będzie przeznaczana na koszty pośrednie. W związku z tym, iż Beneficjent konstruuje założenia budżetowe na cały rok realizacji projektu, koszty pośrednie wyliczane są w skali całego roku. Beneficjent sam decyduje, jak będzie wydatkował w danym miesiącu koszty pośrednie, niezależnie od wydatków poniesionych w danym miesiącu z kosztów bezpośrednich. Suma poniesionych kosztów pośrednich w skali całego roku, musi być tożsama z wartością kosztów pośrednich wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.

3 6. Czy osoby o niskich kwalifikacjach to osoby z wykształceniem średnim i niższym czy niższym niż średnie? Osoby o niskich kwalifikacjach osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (Międzynarodowe Standardy Kwalifikacji Kształcenia poziom 3 - czyli kształcenie średnie). Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 7. Czy oferty pracy przedstawiane uczestnikom projektu muszą spełniać kryteria z pkt. IV.4? Żadna inna oferta nie może zostać przedstawiona uczestnikowi projektu? Zgodnie z punktem IV.4 Dokumentacji naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym warunkiem spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej jest zatrudnienie uczestnika projektu na następujących warunkach: 1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy w wymiarze min. ¼ etatu; 2. w przypadku umowy cywilnoprawnej oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące i wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia; 3. w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia. 8. Czy w pkt określamy pomiar % i w wartości docelowej wpisujemy np. 17 w przypadku Liczba osób niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie, bez podziału na K i M? Czy wskazujemy jednak osoby i dzielimy na płeć i wpisujemy konkretną liczbę W dniu 10 marca 2015 r. na adres poczty elektronicznej został wysłany mail z wyjaśnieniem dotyczącym sposobu ujęcia wskaźnika zatrudnieniowego o następującej treści: ze względu na konstrukcję systemu SOWA wszystkie wskaźniki dotyczące projektu muszą znajdować się w punkcie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. W związku z powyższym wskaźniki dotyczące efektywności zatrudnieniowej tj. 1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych 17%, 2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych 35%, 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach 36%, 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup 43% należy wskazać w punkcie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w zapisie procentowym. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy (s ), w pkt wniosku mając na uwadze kryteria wyboru projektów konieczne jest niekiedy

4 określenie wskaźników, służących weryfikacji spełnienia danego kryterium np. kryterium efektywności zatrudnieniowej, natomiast wartość docelowa oraz bazowa wskaźników podawana w ujęciu ogólnym uzupełniana jest o podział na kobiety (K) i mężczyzn (M), jeżeli dane, którymi dysponuje wnioskodawca na to pozwalają. 9a. Jaki powinien być zakres obowiązków osób zatrudnianych w projektach (chodzi o tzw. 3%) czy osoby zatrudnione w ramach projektów muszą realizować zadania związane z zarządzaniem projektem czy też mogą to być osoby, które będą realizować poszczególne zadania merytoryczne w projekcie (np. obsługa staży i przygotowywanie umów stażowych realizowanych w ramach projektu unijnego)? 9b. Jeśli byłaby to osoba zatrudniona na potrzeby zarządzania projektem to czy zakres jej obowiązków musi obejmować zadania związane z koordynowaniem projektem czy też może to być osoba, która będzie realizować określone zadania np. z zakresu: rekrutacji uczestników projektu oraz prowadzenia dokumentacji uczestników projektu, prowadzenia sprawozdawczości projektowej, rozliczania projektu i księgowania wydatków? 9c. Czy osoba zatrudniona w ramach projektu może pełnić również funkcję doradcy klienta indywidualnego lub instytucjonalnego? 9d. Wątpliwości pojawiają się odnośnie tego jaka powinna być forma zatrudnienia. Czy osoby zatrudniane w ramach tzw. 3% muszą być zatrudnione w ramach konkursów na konkretnych stanowiskach urzędniczych (np. specjalista ds. programów) czy też może to być osoba zatrudniona na stanowisku pomocy administracyjnej (bez przeprowadzania konkursu)? 9e. W przypadku konkursu, zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych, pierwsza umowa musi być zawarta na okres 6 miesięcy a dopiero po przeprowadzeniu egzaminu i złożeniu ślubowania można zatrudnić osobę na czas dłuższy na czas określony lub nieokreślony. W przypadku umowy na czas określony, możliwe są dwie opcje: umowa o pracę na czas określony zawarta na czas realizacji programu operacyjnego lub zatrudnienie pracownika tylko na jeden rok realizacji projektu (i ewentualne kolejne roczne zatrudnienia w następnych latach realizacji projektu)? Biorąc pod uwagę zarówno aktualne jak i planowane zmiany do Kodeksu Pracy, jedno i drugie rozwiązanie może skutkować koniecznością podpisania z daną osobą umowy na czas nieokreślony, a taka forma na dzień dzisiejszy nie jest możliwa gdyż umowa taka rodziłaby zobowiązania już na okres po zakończeniu projektu. Prosimy o wskazówki jak zatem powinna być rozwiązana kwestia zatrudnienia w odniesieniu do rodzaju umowy o pracę oraz okresu jej trwania? Wątpliwości poruszane w pytaniach 9a-9e dotyczące formy zatrudnienia pracownika i jego zakresu obowiązków określa pracodawca.

5 10. Czy w ramach PO WER można finansować wydatki zanim jeszcze będzie podpisana umowa o dofinansowanie projektu? Jeśli wydatki projektowe byłyby finansowane jeszcze przed podpisaniem umowy to czy mają być one finansowane już ze środków, które otrzymujemy na realizację PO WER czy też najpierw należy finansować te wydatki w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji PUP a po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu dokonać ich refundacji ze środków przyznanych na PO WER (poprzez odpowiednie operacje w ewidencji księgowej)? Powiatowe urzędy pracy dysponują środkami, które można zaangażować w ramach zadań przewidzianych do realizacji projektu pozakonkursowego PO WER od stycznia 2015 r. W odniesieniu do terminu wydatkowania tych środków wyjaśniam, iż zgodnie z podrozdziałem 3.1 pkt. 5 Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata realizacja projektów PUP może nastąpić nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2015 r. i właśnie od tej daty możliwe jest ponoszenie wydatków w obszarze interwencji PO WER. 11. Czy upoważnienie dla Pani Dyrektor do działania na rzecz projektu powinno być wystawione na konkretny projekt czy może być ogólnie do projektów współfinansowanych z EFS? IP nie ingeruje w treść przedkładanych przez beneficjentów upoważnień. Niemniej z upoważnienia powinno wynikać pełnomocnictwo do podpisywania dokumentacji związanej z projektem oraz podejmowania decyzji w tym zakresie. 12. Czy wiadomo już jak mamy wyliczyć proporcję osób długotrwale bezrobotnych, czy analizując dane oddzielnie dla 25- i oddzielnie 25+, czy jako całość? W celu obliczenia proporcji osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat (na dzień 30 listopada 2014 r.) należy zastosować definicję osoby długotrwale bezrobotnej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W przypadku kwalifikowania uczestnika do projektu oraz monitorowania należy stosować definicję wskaźnika wspólnego wskazaną przez Komisję Europejską, tj. osobą długotrwale bezrobotną w przypadku osób poniżej 25 roku życia będzie osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 13. Czy wiadomo już jak liczymy efektywność zatrudnieniową czy tylko w odniesieniu do osób, które ukończyły szkolenie czy w odniesieniu do wszystkich? (w projekcie planujemy szkolenia, staż i bony stażowe) W ramach wymienionych form wsparcia efektywność zatrudnieniowa jest liczona w odniesieniu do osób kończących zarówno staże, jak i szkolenia. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w przypadku bonów stażowych monitorowany jest w stosunku do liczby osób, które po zakończeniu udziału w projekcie uzyskały zatrudnienie. Beneficjent powinien wliczyć każdego uczestnika, który pracował w okresie 3-ech pełnych

6 miesięcy po zakończeniu okresu wyczerpania środków w ramach bonu (czyli po okresie 6 miesięcy). 14. Czy mając w projekcie bony stażowe można jako koszt projektu ująć jedynie stypendia stażowe, a premia, badania i koszty przejazdu finansować ze środków FP? W odniesieniu do sposobu i zakresu finansowania bonów stażowych należy pamiętać, że wsparcie w ramach projektu powinno być kompleksowe i spójne z definicją formy wsparcia zawartą w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z art. 66l ww. ustawy koszty przejazdu, niezbędnych badań lekarskich, stypendium oraz premii dla pracodawcy stanowią kompleksowy pakiet wchodzący w skład bonu stażowego. 15. Czy staż może być częściowo finansowany ze środków EFS a częściowo z FP, np. w sytuacji kiedy kierujemy stażystę na staż w październiku 2015r. i końca listopada 2015 finansowanie byłoby z EFS, a od grudnia 2015 do kwietnia 2016 z FP? Wyjaśniając zagadnienie dotyczące realizacji zadania- staże i należy pamiętać, że wsparcie udzielane w ramach projektu powinno być kompleksowe, a warunki jego finansowania powinny odbywać się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych. 16. Czy zatrudniając pracowników w ramach POWER, możemy uwzględnić w wynagrodzeniach dla nich wypłatę 13tek? Zgodnie z pkt 5 rozdziału 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w okresie programowania : dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu jest kwalifikowalne wyłącznie jeżeli wynika z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu. W trakcie konsultacji- Zapytanie w tej sprawie zostało skierowane do MIiR w dniu r., po uzyskaniu odpowiedzi interpretacja zostanie przesłana do PUP. 17. Czy bony stażowe tak samo jak staże nie są liczone do efektywności zatrudnieniowej? Kryterium efektywności zatrudnieniowej dla EFS informuje o odsetku uczestników, którzy w wyniku objęcia wsparciem podjęli zatrudnienie ( ), lub samozatrudnienie (z wyłączeniem osób, które w ramach danego projektu EFS otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej) w okresie do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Zatem kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie nie obejmuje jedynie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej udzielanych w ramach projektu. W związku z tym uczestnicy projektu, którzy do trzech miesięcy po zakończeniu udziału w formie wsparcia w postaci stażu i bonu stażowego znaleźli zatrudnienie, są wliczani do wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.

7 18. Czy realizowane w ramach projektu doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy ma być połączone z pracami interwencyjnymi (subsydiowane zatrudnienie) realizowanymi również w ramach projektu? Jeśli tak to czy prace te liczone są do efektywności zatrudnieniowej czy jednak nie? Wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy poprzez refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być realizowane wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem. W przypadku realizacji samego subsydiowanego zatrudnienia nie ma już wymogu łączenia tej formy z doposażeniem stanowiska pracy. W odniesieniu do wątpliwości związanych z pomiarem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej uczestników korzystających z zatrudnienia subsydiowanegodo liczby osób pracujących po zakończeniu udziału w projekcie beneficjent powinien wliczyć każdego uczestnika, który pracował w okresie 3-ch pełnych miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. 19. Z jakich środków mają być pokryte koszty pośrednie? Zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy o promocji zatrudnienia ( ) środki przeznaczone na pokrycie kosztów pośrednich w projekcie pochodzą ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa. Koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 3% kwoty przyznanej ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację projektu. 20. W którym miejscu we wniosku należy ująć informacje o kosztach pośrednich? Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER w projektach w ramach PO WER nie ma zadania pn. Zarządzanie projektem, czy też Promocja Projektu, gdyż stanowią one koszty pośrednie. Koszty pośrednie wykazywane są w szczegółowym budżecie projektu. Szczegółowy budżet projektu składa się z następujących pozycji: 6.1 KOSZTY OGÓŁEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOSZTY POŚREDNIE W przypadku projektów pozakonkursowych PUP, koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z zarządzaniem projektem, o których mowa w art. 9 ust. 2 d ustawy o promocji zatrudnienia ( ).Wnioskodawca nie ma możliwości wykazania żadnej z kategorii kosztów pośrednich ujętych w ww. art. ustawy o promocji zatrudnienia ( ) w kosztach bezpośrednich projektu. System sam wylicza na podstawie określonej wartości procentowej, wartość w złotych w ramach projektu jaka będzie przeznaczana na koszty pośrednie.

8 21. Czy 3% liczy się od kosztów bezpośrednich czy kwoty dofinansowania EFS? Limit do wysokości 3 % liczony jest od części wojewódzkiej, czyli od wkładu unijnego, przeznaczonego na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu, a nie od całości projektu. W sytuacji, kiedy Starosta przeznaczy np. 2% na zarządzanie projektem, to o te 2% mniej środków PUP angażuje z części powiatowej przeznaczonej na aktywne formy, a zastępuje te środki środkami fakultatywnymi. Kwota ta nie zwiększa limitu środków FP, zastępuje limit FP przeznaczony na aktywną politykę będącą w części powiatu. Jednocześnie niezagospodarowane środki limitu FP w części powiatu przechodzą do puli ogólnej. 22. Czy koszty pośrednie zmniejszą nam budżet na realizacje zadań o kwotę kosztów pośrednich? Budżet projektu to łączna wartość wydatków kwalifikowalnych czyli koszty bezpośrednie + koszty pośrednie. Przykład: - wartość projektu ,00 PLN; - limit środków jakimi dysponuj województwo ,00 PLN; - współfinansowanie krajowe w całości pochodzące z części powiatowej ,00 PLN; Pierwszy krok wyliczamy np. 3% w projekcie ,00 PLN * 3 %= ,00 PLN. Drugi krok - wyliczamy koszty bezpośrednie , ,00 PLN = ,00 PLN, czyli na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobocia np. staże, szkolenia w projekcie zostanie przeznaczone ,00 PLN. Trzeci krok rozpisujemy poszczególne zadania wartość wszystkich zadań wynosić będzie ,00 PLN. W zakładce SOWA,,szczegółowe wydatki,,, w wierszu,,koszty pośrednie z palca wpisujemy kwotę ,00 PLN oraz w wierszu,,procentowy udział kosztów pośrednich wpisuję liczbę 3 i wciskamy przycisk zapisz, w tym momencie budżet zostaje automatycznie wyliczony do wartości projektu ,00 PLN.

9 NOWE PYTANIA 23. Wskaźnikiem rezultatu Celu szczegółowego PO WER jest liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Zgodnie z definicją wskaźnika Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Urząd planuje skierować 25 osób na szkolenia indywidualne, z zakresu m.in.: pracownik księgowości, asystentka dyrektora, kucharz, sprzedawca, magazynier. Po ukończeniu szkolenia jednostki szkoleniowe wydają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186) Czy osoby, które przedstawią zaświadczenia o ukończeniu w/w szkoleń będzie można wykazać w celu szczegółowy PO WER, tj. iż 25 osób uzyskało kwalifikacje po opuszczeniu programu? Jeżeli, nie to proszę podać przykłady szkoleń, które spełniają powyższą definicję. Zgodnie z definicją KE, ze wskaźniku rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy wykazać osoby, które otrzymały wsparcie EFS (np. szkolenia, jak również inne formy wsparcia realizowane w projekcie) i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Przy czym kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Osoby, które przedstawią samo zaświadczenie o ukończeniu/odbyciu szkolenia nie mogą zostać ujęte we wskaźniku pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, ponieważ uczestnictwo w szkoleniu bądź jego ukończenie, nie stanowi potwierdzenia uzyskania kwalifikacji po opuszczeniu programu. Przykładami szkoleń/kursów, które spełniają powyższą definicję są: szkolenie komputerowe-kończące się Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL, kurs na instruktora AEROBIKU/FITNESS- po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu fitness. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe oraz otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora. szkolenie ratownika wodnego- wg przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/dz. U r. poz. 747/ po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

10 24. Jak należy rozumieć poniższe kategorie wiekowe: osoby do 25 roku życia to osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia (osoby jeszcze przed dwudziestymi piątymi urodzinami)? osoby powyżej 25 roku życia to osoby, które mają 25 lat lub więcej? - osoby do 25 roku życia to osoby, które nie ukończyły jeszcze 25 roku życia (osoby jeszcze przed dwudziestymi piątymi urodzinami) - osoby powyżej 25 roku życia to osoby, które mają skończone 25 lat lub więcej. Wiek uczestników projektu określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany jest w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 25. Jaką wartość dot. liczby osób bezrobotnych w wieku lat (wg stanu na dzień r.) powinniśmy uznać za właściwą tzn. tę która jest w sprawozdaniu MPiPS 01- gdzie zgodnie z instrukcją wypełniania tego sprawozdania wyłączone są osoby, które na dzień r. są na stażu i na szkoleniach, czy liczbę osób włącznie osobami odbywającymi na dzień r. szkolenia i staże. Analogicznie pytanie odnosi się do osób niepełnosprawnych i osób długotrwale bezrobotnych na dzień r. Za osobę bezrobotną należy uznać osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, w tym również osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jednak w przypadku projektów pozakonkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy grupa docelowa dot. osób bezrobotnych jest zawężona do osób zarejestrowanych w ewidencji PUP, ze względu na to, iż działania urzędów pracy powinny być zgodne z zapisami ww. ustawy. Wynika z tego, że do określenia liczby osób bezrobotnych w wieku lat (wg stanu na dzień r.) niezbędne jest źródło danych uwzględniające wszystkie osoby zarejestrowane w ewidencji PUP. Ze względu na to, iż osoby odbywające staż lub szkolenie figurują w ewidencji PUP jako osoby bezrobotne, powoływanie się na źródło w postaci Sprawozdania o rynku pracy MPiPS-01, które wyklucza z zestawienia te osoby jest niezasadne. Analogicznie osoby niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne ujęte w ww. sprawozdaniu nie stanowią wszystkich osób zarejestrowanych w ww. podkategoriach. W związku z powyższym zaleca się korzystanie ze źródeł obejmujących wszystkie osoby bezrobotne należące do ww. kategorii, w tym również odbywające staż czy szkolenie. 26. W przypadku gdy osoba zostanie zatrudniona w ramach stosunku pracy np. po stażu na minimum 3 miesiące to takie podjęcie można zaliczać jako uzyskaną efektywność danej formy wsparcia (zgodnie z Załącznikiem nr 4 do dokumentacji naboru). W ramach stosunku pracy możliwe jest zatrudnienie na cały etat lub na część etatu (co przekłada się proporcjonalnie na wymiar wynagrodzenia). Czy w przypadku stosunku pracy, aby mógł on być zaliczany do efektywności projektu, istnieje minimalny wymiar zatrudnienia oraz związany z tym minimalny wymiar wynagrodzenia?

11 Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przesłaną na adres poczty elektronicznej Powiatowych Urzędów Pracy w dniu r., zawartą w dokumencie FAQ- Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji osi I PO WER w przypadku stosunku pracy uczestnik projektu powinien zostać zatrudniony na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy, w wymiarze min. ¼ etatu. Zgodnie z przepisami prawa krajowego osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy powinna otrzymywać ekwiwalent w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia na pracę w danym roku kalendarzowym. W przypadku osoby zatrudnionej w mniejszym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie powinno być proporcjonalnie niższe. Należy mieć jednak na uwadze, że powyższe wyjaśnienie może ulec zmianie w przypadku zaakceptowania ostatecznej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata W przypadku gdy w ostatecznej wersji dokumentu przedmiotowe warunki ulegną zmianie, należy kierować się zapisami ww. Wytycznych. 27. W związku z otrzymaną w dniu r. informacją o wprowadzeniu we wniosku o dofinansowanie wskaźników zatrudnieniowych w punkcie chciałam zapytać czy Źródło danych do pomiaru wskaźnika i Sposób pomiaru wskaźnika należy wypełniać i opisywać traktując te wskaźniki jako dodatkowe wskaźniki specyficzne czy należy wpisać - Nie dotyczy? Zgodnie z interpretacją MIiR udostępnioną za pośrednictwem poczty elektronicznej powiatowym urzędom pracy w dniu 10 marca 2015 r. ze względu na konstrukcję systemu SOWA wszystkie wskaźniki dotyczące projektu muszą znajdować się w punkcie wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy wskaźniki znajdujące się w punkcie należy uzupełnić danymi w polach źródło danych do pomiaru wskaźnika oraz sposób pomiaru wskaźnika wyłącznie, jeżeli PUP definiuje dodatkowo wskaźniki specyficzne, inne niż wskaźniki określone w PO WER lub SzOP. W pozostałych przypadkach należy wpisać nie dotyczy. Ze względu na to, że wskaźników efektywności zatrudnieniowej nie należy utożsamiać ze wskaźnikami specyficznymi (stanowią one kryterium dostępu), pola powinny być wypełnione zgodnie z zacytowanym zapisem instrukcji. 28. Co zrobić w momencie, gdy osoba oświadczy, iż wcześniej nie pracowała a w trakcie trwania projektu okaże się, że oświadczyła nieprawdę? Jeżeli osoba przystępująca do projektu oświadczyła nieprawdę i okaże się, że w momencie przystąpienia do projektu dana osoba nie kwalifikowała się do otrzymania wsparcia to należy ją usunąć ze zbioru danych osobowych uczestników projektu oraz konieczne będzie odzyskanie kosztów poniesionych na jej udział w projekcie na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

12 29. Jednym z kryterium dostępu jest udział w grupie docelowej projektu osób długotrwale bezrobotnych zgodnie z proporcją osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I lub II profilu pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze PUP w Płocku w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku lat (wg. stanu na r.), natomiast wsparcie w ramach projektu skierowane jest m.in. do osób do 25 roku życia, gotowych do podjęcia pracy i aktywnie poszukujących zatrudnienia przez okres ponad 6 miesięcy. Jak odnieść się do wynikającej z tego rozbieżności? Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące obliczenia proporcji osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat (na dzień 30 listopada 2014 r.) oraz kwalifikowania uczestnika do wsparcia oraz monitorowania w ramach Działania 1.1. PO WER ( ) w celu obliczenia proporcji osób długotrwale bezrobotnych w wieku lat (na dzień 30 listopada 2014 r.) beneficjent powinien zastosować definicję osoby długotrwale bezrobotnej zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Natomiast, celem kwalifikowania do uczestnika do wsparcia oraz monitorowania należy stosować definicję wskaźnika wspólnego wskazaną przez Komisję Europejską, tj. w zależności od przedziału wiekowego. 30. Czy do wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, należy wliczać osoby, które zakończą program stażu i otrzymają zaświadczenia wydane przez PUP? Zgodnie z definicją KE, we wskaźniku rezultatu bezpośredniego pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu należy wykazać osoby, które otrzymały wsparcie EFS (np. szkolenia, jak również inne formy wsparcia realizowane w projekcie) i uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu. Przy czym kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi uwzględniania osób po zakończonym stażu we wskaźniku liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu informuję, że odpowiedź dotycząca opisanego problemu zostanie niezwłocznie przekazana w momencie uzyskania interpretacji ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 31. Czy do wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, należy wliczać osoby, które otrzymują jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej? Osoby, które otrzymają bezzwrotne dotacje nie mogą zostać ujęte we wskaźniku pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, ponieważ zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są osobie uprawnionej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia i nie stanowią potwierdzenia podniesienia kwalifikacji.

13 32. Czy do wskaźnika pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, należy wliczać osoby, które ukończą szkolenie np. małej przedsiębiorczości, które wynika z analizy potrzeb? Osoby, które przed otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ukończą szkolenie np. z zakresu małej przedsiębiorczości (wynikające z analizy potrzeb) przeprowadzone przez firmę szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych mogą zostać ujęte we wskaźniku pn. liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu, w przypadku, gdy zostanie przeprowadzony proces oceny i walidacji wg definicji opisanej w pyt.30.

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4

SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 SPIS TREŚCI I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW REALIZACJI... 4 OGÓLNY OPIS PROGRAMU ORAZ MECHANIZMY KOORDYNACJI I KOMPLEMENTARNOŚCI... 4 OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTÓW W PO WER...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(5)03/2011 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA

AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA KPS-4101-03-00/2013 Nr ewid. 176/2013/P/13/111/KPS Informacja o wynikach kontroli AKTYWIZACJA ZAWODOWA I ŁAGODZENIE SKUTKÓW BEZROBOCIA OSÓB POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo