Caleo. Inkubator noworodkowy Oprogramowanie 2.n Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Caleo. Inkubator noworodkowy Oprogramowanie 2.n Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Caleo Aby poprawnie użytkować urządzenie medyczne należy przeczytać instrukcje obsługi i przestrzegać ich. Inkubator noworodkowy Oprogramowanie 2.n Instrukcja obsługi

2 Jak korzystać z niniejszej instrukcji obsługi Jak korzystać z niniejszej instrukcji obsługi Nagłówek... określa temat głównego rozdziału, umożliwiając szybką orientację w tekście i przejście do żądanej części. Przygotowanie Przed pierwszym u yciem Monta akcesoriów Przygotowanie Strona... zawiera wskazówki dotyczące pracy łączące tekst i ilustracje. Informacja przedstawiana jest w postaci opisu konkretnych czynności, objaśniającego użytkownikowi sposób korzystania z urządzenia. Przed pierwszym użyciem Sprawdź, czy zostały całkowicie usunięte wszystkie elementy opakowania (patrz dokumenty dostawy w opakowaniu). Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej (patrz strona 146). Sprawdź, czy wysokość nad poziomem morza jest ustawiona prawidłowo (patrz strona 88). Montaż akcesoriów UWAGA Przestrzegać przy montażu osprzętu: Montowane akcesoria nie powinny kolidować z urządzeniem Lewa kolumna... zawiera tekst Tekst zawiera wyjaśnienia oraz instrukcje krok po kroku praktycznej obsługi produktu, z krótkimi, przejrzystymi informacjami w łatwej do prześledzenia sekwencji. Punkty odnoszą się do czynności. 1 Liczby odnoszą się do umieszczonych obok tekstu ilustracji i do kolejności wykonania czynności składających się z kilku kroków. przy regulacji nachylenia i wysokości inkubatora Caleo. Ryzyko uszkodzenia. Instaluj akcesoria w taki sposób, aby wykluczyć kolizję z urządzeniem. WSKAZÓWKA Przestrzegać przy montażu osprzętu: Akcesoria zamontowane po stronie od operatora nie przemieszczają się przy regulacji wysokości inkubatora Caleo (patrz strona 129). Podczas regulacji wysokości inkubatora Caleo przewody i kable mogą ulec naciągnięciu. Przewody i kable należy prowadzić tak, aby ich długość była wystarczająca do regulacji wysokości. Przykręcana rura 38 mm/600 (2M50691), rura 38 mm/310 (2M ) lub rura 25 mm/600 (2M ). Wyjmij zaślepkę z otworu w podstawie. Wkręć rurę w otwór w podstawie i mocno dokręć. Sprawdź prawidłowość umocowania. Przestrzegaj maksymalnych obciążeń. Niebezpieczeństwo przewrócenia zestawu! 228 Rura 38 mm/ kg Rura 38 mm/ kg Prawa kolumna... zawiera rysunki Ilustracja przedstawia związek grafiki z tekstem i orientację urządzenia. Elementy wymienione w tekście są pogrubione, a nieistotne szczegóły pominięte. Komunikaty ekranowe prowadzą użytkownika i stanowią potwierdzenie poszczególnych czynności. Rura 25 mm/600 3 kg Odległość między rurą a obciążeniem: maksymalnie 150 mm. Przeniesienie panelu sterowania na drugą stronę do rury, 38 mm 1 Zdejmij panel sterujący = poluzuj śrubę mocującą. 2 Zdejmij wieszak = poluzuj śrubę mocującą. Panel sterujący w dostarczonym urządzeniu jest zamocowany do rury 38 mm/310. Ta rura na czas transportu jest zabezpieczona przykręcanym elementem. W razie konieczności ta rura może być odkręcona (zalecenie: poproś o pomoc wykwalifikowany personel medyczny): 3 Wyjmij z rury obie zaślepki. Włóż śrubokręt w otwory i uwolnij rurę. Aby ustawić panel sterujący w innym położeniu: Przesuń wieszak wzdłuż rury i zamocuj na odpowiedniej wysokości Aby zamocować wspornik = dokręć śrubę mocującą Opis informacji dotyczących bezpieczeństwa dostarcza ważnych informacji o sytuacji stanowiącej potencjalne zagrożenie, która może prowadzić do śmierci lub poważnego urazu. UWAGA UWAGA dostarcza ważnych informacji o sytuacji stanowiącej potencjalne zagrożenie, która może powodować drobny lub niewielki uraz użytkownika lub pacjenta, albo uszkodzenie urządzenia medycznego lub innych przedmiotów. WSKAZÓWKA WSKAZÓWKA dostarcza dodatkowych informacji pozwalających na zapobieganie niedogodnościom podczas pracy urządzenia. 2

3 Spis treści Spis treści Przeznaczenie 7 Opis urządzenia 9 Obsługa 12 Przygotowanie 15 Sprawdzanie gotowości urządzenia do pracy 36 Praca 43 Przygotowanie 99 Częstotliwość przeglądów 112 Utylizacja 116 Komunikat przyczyna środek zaradczy 117 Błąd przyczyna środek zaradczy 124 Dane techniczne 125 Opis 131 Zestawienie numerów katalogowych 149 Wykaz pozostałych części 152 Indeks 153 3

4 Dla bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów Definicja grup docelowych Definicja grup docelowych Grupami docelowymi tego urządzenia medycznego są użytkownicy, pracownicy przeprowadzający konserwację i wyszkolony personel. Członkowie tych grup docelowych to osoby, które zostały przeszkolone w zakresie obsługi urządzenia medycznego imają specjalistyczną wiedzę oraz przeszkolenie wymagane do użytkowania, instalacji, przygotowania, konserwacji lub naprawy urządzenia medycznego. Firma Dräger zwraca uwagę, że tylko członkowie zdefiniowanych grup docelowych powinni użytkować, instalować, przygotowywać, konserwować lub naprawiać urządzenie medyczne. Użytkownik Użytkownicy to osoby upoważnione do użytkowania urządzenia medycznego zgodnie z jego przeznaczeniem. Pracownicy przeprowadzający konserwację Pracownicy przeprowadzający konserwację to osoby, które odpowiadają przed właścicielem lub operatorem za konserwację urządzenia medycznego. Pracownicy przeprowadzający konserwację to osoby, które instalują, przygotowują lub konserwują urządzenie medyczne w środowisku pracy. Wyszkolony personel Wyszkolony personel to osoby, które wykonują na urządzeniu medycznym prace naprawcze lub skomplikowane prace konserwacyjne. Dla bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów Informacje ogólne dotyczące bezpieczeństwa Następujące OSTRZEŻENIA i UWAGI dotyczą ogólnego działania tego urządzenia medycznego. OSTRZEŻENIA i UWAGI dotyczące określonych podukładów lub funkcji urządzenia medycznego znajdują się w odpowiednich częściach niniejszej instrukcji obsługi lub instrukcji obsługi innego produktu wykorzystywanego z tym urządzeniem. Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi Każde użycie tego urządzenia medycznego wymaga pełnego zrozumienia i ścisłego stosowania się do informacji podanych we wszystkich rozdziałach instrukcji obsługi. Urządzenie medyczne może być stosowane wyłącznie do celów podanych w części Przeznaczenie (strona 7) w połączeniu z odpowiednim systemem monitorowania pacjenta (patrz strona 5). Należy ściśle stosować się do wszystkich OSTRZEŻEŃ i UWAG przedstawionych w niniejszej instrukcji obsługi oraz przestrzegać instrukcji podanych na etykietach urządzeń medycznych. Niestosowanie się do tych informacji dotyczących bezpieczeństwa oznacza użycie urządzenia medycznego niezgodnie z przeznaczeniem. Konserwacja Urządzenie medyczne musi być regularnie sprawdzane i konserwowane przez wyszkolony personel, który ma odpowiednie kwalifikacje, uzyskane w wyniku szkolenia lub doświadczenia. Naprawy urządzenia medycznego również muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel mający dodatkowe przeszkolenie serwisu DrägerService dotyczące konkretnego produktu. Firma Dräger zaleca zawarcie umowy serwisowej z serwisem DrägerService i przeprowadzanie wszystkich napraw przez serwis DrägerService. Firma Dräger dodatkowo zaleca, aby do konserwacji wykorzystywać wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Dräger. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może w sposób niekorzystny wpłynąć na działanie tego urządzenia medycznego. Patrz rozdział Konserwacja. Przeglądy techniczne Urządzenie medyczne musi być poddawane regularnym przeglądom potwierdzającym bezpieczeństwo stosowania. Patrz rozdział Konserwacja. Akcesoria Do użytkowania z urządzeniem medycznym zostały przetestowane i dopuszczone wyłącznie akcesoria znajdujące się w zestawieniu numerów katalogowych. Zaleca się również, aby wyłącznie te akcesoria były stosowane w połączeniu z urządzeniem medycznym, do którego są przeznaczone. Stosowanie innych akcesoriów może w sposób niekorzystny wpłynąć na działanie tego urządzenia medycznego. Podłączone urządzenia Ryzyko porażenia prądem lub wystąpienia usterki urządzenia Wszelkie podłączone urządzenia lub kombinacje urządzeń niespełniające wymagań opisanych w niniejszej instrukcji obsługi mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowe działanie tego urządzenia medycznego. Przed rozpoczęciem pracy z kombinacjami urządzeń należy przeczytać i ściśle przestrzegać instrukcji obsługi wszystkich podłączonych urządzeń i ich kombinacji. Nie wolno stosować w strefach zagrożonych wybuchem. To urządzenie medyczne nie jest dopuszczone ani certyfikowane do stosowania w miejscach, w których występuje podwyższone stężenie tlenu oraz w miejscach, w których mogą występować łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny gazów. 4

5 Dla bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów Definicja grup docelowych Bezpieczne podłączanie do innych urządzeń elektrycznych UWAGA Ryzyko urazu pacjenta Podłączenia elektryczne do urządzeń, które nie znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi lub w instrukcji montażu, mogą zostać przeprowadzone jedynie po zatwierdzeniu przez producenta danego urządzenia. Podłączenie do innych urządzeń Kombinacje urządzeń zatwierdzone przez firmę Dräger (patrz instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń) spełniają wymogi następujących norm: IEC (EN wydanie 1, 2) Elektryczne urządzenia medyczne Część 1: Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa IEC (EN ) Elektryczne urządzenia medyczne Część 1-1: Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa Norma uzupełniająca: Wymogi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania medycznych systemów elektrycznych IEC (EN ) Elektryczne urządzenia medyczne Część 1-2: Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna; wymagania i testy IEC (EN ) Elektryczne urządzenia medyczne Część 1-4: Ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa Norma uzupełniająca: Programowalne medyczne systemy elektryczne Jeśli urządzenia firmy Dräger zostaną podłączone do innych urządzeń firmy Dräger lub urządzeń innych firm, a taka kombinacja nie została zatwierdzona przez firmę Dräger, może to niekorzystnie wpłynąć na działanie tych urządzeń. Do obowiązków właściciela należy zagwarantowanie, że uzyskany system spełnia wymagania określone przez powyższe normy. Należy ściśle przestrzegać informacji zawartych w instrukcjach montażu i instrukcjach obsługi wszystkich urządzeń pracujących we wspólnej sieci. Bezpieczeństwo pacjenta Konstrukcja urządzenia medycznego, dołączona dokumentacja oraz oznakowanie urządzenia zakładają, że tourządzenie medyczne zostanie zakupione i będzie obsługiwane przez wykwalifikowany personel, oraz że pewne ogólne cechy charakterystyczne urządzeń medycznych tego typu są znane personelowi. Dlatego instrukcje, OSTRZEŻENIA i UWAGI dotyczą głównie specyficznych cech tego urządzenia medycznego firmy Dräger. Niniejsza instrukcja obsługi nie zawiera odniesień do różnych niebezpiecznych sytuacji, które powinny być oczywiste dla profesjonalnego personelu obsługującego to urządzenie medyczne; nie zawiera również odniesień do konsekwencji nieprawidłowego użytkowania urządzenia medycznego oraz potencjalnie niekorzystnych efektów, które mogą wystąpić u pacjentów cierpiących na różne choroby. Wszelkie modyfikacje urządzenia medycznego oraz jego użycie niezgodnie z przeznaczeniem mogą być niebezpieczne. UWAGA Ryzyko urazu pacjenta. Nie należy podejmować decyzji dotyczących terapii jedynie w oparciu o poszczególne wartości pomiarów i parametry monitorowania. Monitorowanie pacjenta Użytkownik urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za wybranie odpowiedniego sposobu monitorowania, który dostarcza odpowiednich informacji na temat działania urządzenia medycznego i stanu pacjenta. Bezpieczeństwo pacjenta można osiągnąć przez zastosowanie różnych środków, od elektronicznego nadzoru prawidłowości działania sprzętu medycznego i stanu pacjenta do prostej, bezpośredniej obserwacji objawów klinicznych. Odpowiedzialność za wybór najlepszej metody monitorowania pacjenta w całości spoczywa na użytkowniku urządzenia medycznego. Bezpieczeństwo działania Podstawowa charakterystyka pracy obejmuje utrzymanie temperatury oraz odpowiedniego poziomu nawilżenia pod kopułą w oparciu o nastawy podane przez użytkownika. Temperatury powietrza Wilgotność względna Wzbogacenie powietrza pod kopułą w O2 (opcja) lub na wywołaniu odpowiedniego alarmu po przekroczeniu granicy alarmowej. To urządzenie medyczne jest wyposażone w podstawowe funkcje bezpieczeństwa mające na celu ograniczenie możliwości obrażeń pacjenta w czasie usuwania przyczyny alarmu. Informacje dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej Informacje ogólne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) według międzynarodowej normy EMC IEC : Elektryczna aparatura medyczna wymaga stosowania specjalnych środków ostrożności dotyczących zgodności elektromagnetycznej (EMC) i musi być instalowana oraz uruchamiana zgodnie z zaleceniami dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej (strona 145). Przenośne i ruchome urządzenia łączności radiowej mogą wpływać na działanie aparatury medycznej. Nie należy podłączać złączy z symbolem ostrzegawczym ESD i nie należy dotykać styków takich złączy bez zastosowania odpowiednich środków ochrony ESD. Środkami ochrony mogą być: antystatyczna odzież i obuwie, trzymanie za kołek wyrównujący potencjały w czasie dokonywania połączeń lub użycie izolujących elektrycznie i antystatycznych rękawic. Cały personel musi być przeszkolony w zakresie środków ochrony ESD. 5

6 Dla bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów Trybu regulacji temperatury skóry nie należy stosować u pacjentów w szoku termicznym lub mających gorączkę. W takich wypadkach temperatura skóry jest znacznie wyższa niż zwykle. Tryb regulacji temperatury wychłodzi wnętrze inkubatora. Dzieciom grozi niedogrzanie. Wbudowanej wagi należy używać tylko do ważenia dziecka. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może być przyczyną znacznych niedokładności w odczycie wagi pacjenta. Aby zagwarantować poprawność odczytu wagi, na podstawie którego mają być podejmowane ważne decyzje terapeutyczne, należy go porównać z odczytem referencyjnym na wadze zewnętrznej. 6

7 Przeznaczenie Przeznaczenie System terapeutyczny dla wcześniaków i chorych noworodków o masie ciała do 5 kg lub długości do 55 cm, zapewniający kontrolę warunków termicznych, wilgotności powietrza * i wzbogacenia powietrza w O2* w przedziale pacjenta. W przypadku terapii bliźniąt łączna masa ciała nie może przekraczać 5kg. Miejsce użytkowania Środowisko kliniczne, w którym wcześniaki i noworodki wymagają kontrolowanych parametrów klimatycznych. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel pod kierownictwem wykwalifikowanego personelu medycznego, który zapoznany jest z aktualnie znanymi zagrożeniami i korzyściami związanymi z użytkowaniem inkubatora. Opcje terapii i opieki Terapia cieplna dzięki regulacji temperatury powietrza lub temperatury skóry Nawilżanie Terapia tlenowa dzięki wzbogacaniu powietrza pod kopułą w O2 Normalna lub intensywna opieka przez drzwiczki iodchylaną przednią ściankę Regulowane nachylenie łóżeczka zapewniające wysokie lub niskie ułożenie głowy Monitorowanie: Temperatury powietrza Temperatury skóry Wilgotność względna Stężenia tlenu Masy ciała* * Wyposażenie opcjonalne 7

8 8 Tę stronę pozostawiono pustą celowo

9 Opis urządzenia Opis urządzenia Opis urządzenia Widok z przodu Widok z boku, podłączenia Widok z góry, łóżeczko Złącza z tyłu panelu sterowania Obsługa Panel sterowania Ekran

10 Opis urządzenia Opis urządzenia Widok z przodu 1 Kopuła (2M ) 2 Drzwiczki 3 Przednia ścianka 4 Uchwyt do transportu 5 Obudowa 6 Szuflada (2M ) * 7 Pedały do regulacji wysokości* 8 Podstawa regulowana/podstawa obudowy* 9 Przyłącze nawilżacza (LuerLock)* 10 Szuflada rentgenowska/wysuwane łóżeczko 11 Ekran 12 Panel sterowania 13 Wspornik 14 Podwójna ścianka* (2M ) Widok z boku, podłączenia Centralna lampka alarmu 16 Moduł czujników, gniazda czujników temperatury 17 Gniazdo zasilania sieciowego 18 Włącznik/wyłącznik 19 Klapka filtra świeżego powietrza 20 Przyłącze zasilania w O2* 21 Zbiornik wody (2M )* 22 Przepust na przewody (2M ) 23 Ścianka boczna 24 Przepust na przewody (2M ) 25 Zatyczka przepustu do karmienia (2M ) 26 Kółko podwozia z blokadą kierunku 27 Kółka podwozia z hamulcami * Wyposażenie opcjonalne

11 Opis urządzenia Widok z góry, łóżeczko 1 Poziomice 2 Wlot ciepłego powietrza Złącza * z tyłu panelu sterowania 3 Przywołanie pielęgniarki 4 MEDIBUS* 5 Urządzenie RSB (Remote Service Box) * Wyposażenie opcjonalne 11

12 Obsługa Obsługa Panel sterowania Przyciski o stałych funkcjach Trwale zaprogramowane przyciski, które umożliwiają użytkownikowi wybór różnych funkcji inkubatora Caleo : 1 Waga* 2 Nachylanie łóżeczka 3 Wybór menu/konfiguracja 4 Przycisk do przełączania pomiędzy regulacją temperatury powietrza i skóry 5 Wyświetlanie trendów 6 Wyciszanie alarmowego dźwięku 7 Blokowanie przycisków 8 Pokrętło Menu Air Skin Sygnalizacja optyczna informująca o alarmach 9 Czerwona dioda alarmowa ** 10 Żółta dioda alarmowa *** 11 Alarm braku zasilania Przyciski o zmiennych funkcjach Prowadzą użytkownika przez specyficzne procedury aparatu od przygotowania do zakończenia pracy. W zależności od wybranego menu aktywne są różne przyciski ekranowe o zmiennych oznaczeniach. Ukazują się wyłącznie te przyciski ekranowe, które są niezbędne dla danego menu. W ten sposób użytkownik nie traci orientacji. Po naciśnięciu przycisku ekranowego uaktywnia się związana z nim funkcja i na ekranie pokazuje się odpowiednie menu. Na ekranie standardowym znajdują się przyciski: 12 Temperatura powietrza/skóry 13 Wilgotność* 14 O2* 15 Dzień inoc * Wyposażenie opcjonalne ** Ostrzeżenie konieczne natychmiastowe działanie *** Uwaga konieczne szybkie działanie 12

13 Obsługa Pokrętło Wybór/ustawianie za pomocą pokrętła. Obrót pokrętła = wybór Naciśnięcie pokrętła = potwierdzenie wyboru D Ekran Wartości mierzone są standardowo wyświetlane w postaci liczbowej (ekran standardowy). Wartości nastawione i wartości mierzone temperatury powietrza/skóry Wartości nastawione i wartości mierzone wilgotności względnej * Wartości nastawione i wartości mierzone stężenia O2* Funkcja Dzień i noc (umożliwia ustawienie jasności ekranu) Komunikaty alarmowe i ostrzeżenia Na ekranie można również wyświetlić krzywe trendów * Wyposażenie opcjonalne 13

14 14 Tę stronę pozostawiono pustą celowo

15 Przygotowanie Przygotowanie Przygotowanie Przed pierwszym użyciem Montaż akcesoriów Okienka, drzwiczki, łóżeczko Sprawdzanie gotowości urządzenia do pracy Przed pierwszym uruchomieniem Przed każdym użyciem

16 Przygotowanie Przed pierwszym użyciem Montaż akcesoriów Przygotowanie Przed pierwszym użyciem Sprawdź, czy zostały całkowicie usunięte wszystkie elementy opakowania (patrz dokumenty dostawy w opakowaniu). Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej (patrz strona 146). Sprawdź, czy wysokość nad poziomem morza jest ustawiona prawidłowo (patrz strona 88). Montaż akcesoriów UWAGA Przestrzegać przy montażu osprzętu: Montowane akcesoria nie powinny kolidować z urządzeniem przy regulacji nachylenia i wysokości inkubatora Caleo. Ryzyko uszkodzenia. Instaluj akcesoria w taki sposób, aby wykluczyć kolizję z urządzeniem. WSKAZÓWKA Przestrzegać przy montażu osprzętu: Akcesoria zamontowane po stronie od operatora nie przemieszczają się przy regulacji wysokości inkubatora Caleo (patrz strona 129). Podczas regulacji wysokości inkubatora Caleo przewody i kable mogą ulec naciągnięciu. Przewody i kable należy prowadzić tak, aby ich długość była wystarczająca do regulacji wysokości. Przykręcana rura 38 mm/600 (2M50691), rura 38 mm/310 (2M ) lub rura 25 mm/600 (2M ). Wyjmij zaślepkę z otworu w podstawie. Wkręć rurę w otwór w podstawie i mocno dokręć. Sprawdź prawidłowość umocowania. Przestrzegaj maksymalnych obciążeń. Niebezpieczeństwo przewrócenia zestawu! Rura 38 mm/ kg Rura 38 mm/ kg Rura 25 mm/600 3 kg Odległość między rurą a obciążeniem: maksymalnie 150 mm. 228 Przeniesienie panelu sterowania na drugą stronę do rury, 38 mm 1 Zdejmij panel sterujący = poluzuj śrubę mocującą. 2 Zdejmij wieszak = poluzuj śrubę mocującą. Panel sterujący w dostarczonym urządzeniu jest zamocowany do rury 38 mm/310. Ta rura na czas transportu jest zabezpieczona przykręcanym elementem. W razie konieczności ta rura może być odkręcona (zalecenie: poproś o pomoc wykwalifikowany personel medyczny): 3 Wyjmij z rury obie zaślepki. Włóż śrubokręt w otwory i uwolnij rurę Aby ustawić panel sterujący w innym położeniu: Przesuń wieszak wzdłuż rury i zamocuj na odpowiedniej wysokości. 2 Aby zamocować wspornik = dokręć śrubę mocującą

17 Przygotowanie Montaż akcesoriów Zamocuj panel sterujący na odpowiedniej wysokości. 1 Zamocuj panel sterowania na uchwycie = dokręć śrubę mocującą. WSKAZÓWKA Panel sterowania bez miejsca do swobodnego obrotu. Ryzyko uszkodzenia panelu sterowania. Upewnij się, że ilość miejsca jest wystarczająca do swobodnego obrotu panelu. Montaż panelu sterowania po stronie od operatora. Przeniesienia panelu sterowania ze strony od ściany na stronę od operatora i odwrotnie może dokonać jedynie specjalistyczny personel techniczny. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowej instalacji, a tym samym ryzyko powstania obrażeń u użytkownika. Instalacja podstawowej rury montażowej (2M ), patrz strona 18. Wkręć przedłużenie rury montażowej 38/600 (2M ) lub rury 38/310 (2M ). Przenieś panel sterowania zgodnie z instrukcją montażu. UWAGA Nie wyjmuj kabla panelu sterowania z zacisków na rurze bazowej. Ryzyko uszkodzenia. Bez wystarczającego miejsca do obrotu kabel może ulec uszkodzeniu. Przestrzegaj możliwości swobodnego obrotu i zmiany nachylenia panelu sterowania. 256 Uchwyt do kroplówek (2M ) do rury, 38 mm Maksymalne dopuszczalne obciążenie haka: 3 kg Nałóż obejmę na rurę montażową. Wciśnij uchwyt do kroplówek w obejmę i dokręć śrubę mocującą. Taca obrotowa (2M ) do rury, 38 mm na drobne przedmioty, maksymalne dopuszczalne obciążenie: 3 kg Nałóż uchwyt półki na rurę i dokręć śrubę mocującą. UWAGA Bez wystarczającego miejsca do obrotu kabel może ulec uszkodzeniu. Przestrzegaj możliwości swobodnego obrotu i zmiany nachylenia panelu sterowania

18 Przygotowanie Montaż akcesoriów Szyna kompaktowa (2M ) do rury, 38 mm Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 5 kg. Jedynie specjalistyczny personel techniczny powinien przeprowadzać instalację; w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowej instalacji, a tym samym ryzyko powstania obrażeń uużytkownika. Służy do montażu akcesoriów, takich jak: Miernik stężenia O2 Wysokość zamocowania szyny kompaktowej dopasowuj do wysokości mocowanych akcesoriów. 1 Zainstaluj szynę na rurze = nasuń szynę na rurę 2 i dokręć śruby mocujące. 2 1 System odsysania oskrzelowego (2M ) Postępuj według wskazówek oddzielnej instrukcji obsługi jednostki odsysania oskrzelowego. 101 Zamocuj ssak na standardowej szynie po prawej lub po lewej stronie inkubatora. Dociśnij zacisk mocujący. Podłącz rury. Podstawowa rura montażowa (2M ) Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 10 kg 230 Jedynie specjalistyczny personel techniczny powinien przeprowadzać instalację; w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowej instalacji, a tym samym ryzyko powstania obrażeń uużytkownika. Zamontuj zgodnie z instrukcją montażu. Służy do montażu akcesoriów, takich jak: Dodatkowe przedłużenia rury montażowej, patrz strona 19. Taca obrotowa (2M ), patrz strona 17. Półka na monitor (2M ), patrz strona 20. Odległość między rurą a obciążeniem: maksymalnie 150 mm

19 Przygotowanie Montaż akcesoriów Półka 3020 (M ) Maksymalne obciążenie nie może przekroczyć 2kg! Zawieś półkę na standardowej szynie po stronie od ściany lub od operatora i zamocuj ją. Przedłużenia rury montażowej Następujące rury mogą być umocowane do podstawowej rury jako przedłużacze: rura 38 mm/600 (2M ), rura 38 mm/310 (2M ) lub rura 25 mm/600 (2M ). Wkręć rurę dodatkową w podstawową rurę montażową do oporu i mocno dokręć. Sprawdź prawidłowość umocowania. Przestrzegaj maksymalnych obciążeń: Rura 38 mm/600 5 kg Rura 38 mm/310 5 kg Rura 25 mm/600 3 kg Odległość między rurą a obciążeniem: maksymalnie 150 mm

20 Przygotowanie Montaż akcesoriów Półka na monitor (2M ) Półkę na monitor można zamontować na stronie od ściany lub od operatora. Maksymalne obciążenie nie może przekroczyć 20 kg! Półka przeznaczona jest do ustawienia monitora i respiratora. Jedynie wyszkolony personel powinien przeprowadzać instalację; w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowej instalacji, a tym samym ryzyko powstania obrażeń u użytkownika. Aby zamocować półkę na monitor: po stronie od ściany użyj drugiej rury 38 mm (patrz strona 16); po stronie od operatora użyj drugiej podstawowej rury montażowej (patrz strona 18) z przedłużeniem 38 mm (patrz strona 18). Zamontuj szufladę według dodatkowej Instrukcji montażu. Aby zamocować półkę na monitor = wsuń półkę przez obie rury 38 mm i 1 dokręć śruby mocujące. UWAGA Jeżeli półkę zamocuje się zbyt wysoko, zagrożona będzie stabilność w pionie. Zagrożenie dla pacjenta lub użytkownika. Aby zapewnić stabilność w pionie, przestrzegaj maksymalnej wysokości instalacji. max. 20 cm max. 100 cm Wieszak do mocowania rur respiratora ( ) Otwórz przednią ściankę. Podnieś łóżeczko i wyjmij je z inkubatora. Przesuń materacyk nieco w bok. Włóż koniec ramienia wieszaka do otworu w łóżeczku idokręć od spodu śrubą zabezpieczającą. Włóż łóżeczko do inkubatora i zamknij ściankę. Wieszak na rury respiratora można zamocować w dowolnym narożniku łóżeczka. 2 Zamocuj rury respiratora, dreny i przewody w wieszakach uchwytu

21 Przygotowanie Montaż akcesoriów Wzbogacanie powietrza pod kopułą w O2 z regulacją stężenia O2 * 1 Przykręć przewód podłączeniowy O2 od spodniej części inkubatora. WSKAZÓWKA W przypadku wystąpienia wycieku na wejściu sprężonego gazu z powodu luźnego przewodu podłączeniowego O2 ciśnienie gazów zasilających jest zbyt niskie. Sprawdź szczelność podłączenia przewodu. Umieść próbnik w wyjściu centralnego zasilania O2 i ustaw go w pozycji podłączony (patrz odpowiednia instrukcja obsługi). Dopuszczalny zakres ciśnienia gazu wynosi od 300 kpa do 600 kpa Miernik stężenia O2 Monitorowanie stężenia O2 z wykorzystaniem miernika stężenia O2 i granic alarmowych: Zamocuj miernik stężenia O2 na szynie kompaktowej za pomocą uchwytu. Umieść czujnik w przedziale inkubatora Caleo. Przewód czujnika przełóż przez jeden z elastycznych przepustów. W stosownych wypadkach podłącz wtyczkę przewodu czujnika do gniazda w mierniku O2 (np. Oxydig lub MiniOx 3000), tak by było słyszalne zatrzaśnięcie (patrz oddzielna instrukcja obsługi miernika stężenia O2). Materacyk próżniowy (2M ) Kontury materaca próżniowego można dowolnie zmieniać i pozostają one zachowane po wytworzeniu próżni. Z tego względu możliwe są ekstremalne ułożenia do specjalnych zastosowań. Materac może pozostać w inkubatorze. Otwórz przednią ściankę. Włóż i wstępnie ukształtuj materacyk próżniowy. Ułóż pacjenta na materacyku i dopasuj materacyk, nadając mu wymagany kształt. Podłącz materacyk próżniowy do drenu ssaka. 2 Otwórz zawór i wypompuj powietrze z materacyka. 2 Zamknij zawór i odłącz przewód. Zamknij przednią ściankę * Wyposażenie opcjonalne 21

22 Przygotowanie Montaż akcesoriów Zamocowanie szuflady (2M ) Maksymalne obciążenie nie może przekroczyć 7kg. Jedynie specjalistyczny personel techniczny powinien przeprowadzać instalację; w przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo nieprawidłowej instalacji, a tym samym ryzyko powstania obrażeń uużytkownika. Zamontuj szufladę według dodatkowej Instrukcji montażu. Włóż szufladę = wsuń skrzynię szuflady w rowki prowadnic w podstawie

23 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Okienka, drzwiczki, łóżeczko Drzwiczki Aby otworzyć drzwiczki: 1 Naciśnij moletowaną część zamka drzwiczek. Drzwiczki otworzą się. Aby zamknąć drzwiczki: Naciśnij drzwiczki, tak by nastąpiło ich zamknięcie izatrzaśnięcie rygla. 1 1 Przednia ścianka Otwieranie przedniej ścianki: 2 Obydwa pokrętła zamków przekręć do wewnątrz do pozycji pionowej. Pojawi się czerwone pole na zamkach Opuść odchylaną przednią ściankę, tak by zwisała prostopadle do podłogi. 015 Nie wolno zakleszczać rur i kabli pod ruchomą podwójną ścianką przedniej ścianki! Zamykanie przedniej ścianki: Podnieś i dociśnij przednią ściankę. 3 Przekręć obydwa pokrętła blokujące na zewnątrz do pozycji poziomej, do wyczuwalnego zaskoczenia na miejsce. 016 Odchylana ścianka może się sama otworzyć; niebezpieczeństwo dla pacjenta. Upewnij się, że oba pokrętła blokujące zaskoczyły na miejsce. Czerwone pola na zamkach nie mogą być widoczne. 3 3 Niebezpieczeństwo nadmiernego wychłodzenia lub przegrzania pacjenta. Jeżeli ruchoma podwójna ścianka nie jest ustawiona równolegle do odchylanej przedniej ścianki, zakłócony zostaje strumień ciepłego powietrza. Ruchoma podwójna ścianka musi być ustawiona równolegle do odchylanej przedniej ścianki! W razie potrzeby wyrównaj ustawienie ruchomej podwójnej ścianki!

24 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Ścianka boczna Odchylaną boczną ściankę otwiera się i zamyka w ten sam sposób, co odchylaną przednią ściankę (patrz strona 23). Podwójne ścianki * Podwójna ścianka (2M ) może być zamocowana do kopuły (2M )! 231 Zakładanie podwójnej ścianki 1 Pociągnij do góry tłoczek do oporu. Czerwony element musi być widoczny. Umieść podwójną ściankę na pokrywie Ustaw wkładki centrujące w narożnikach na pokrywie. 3 Umieść tulejkę podwójnej ścianki wotworze na przepust dokarmienia. Ułóż uszczelkę podwójnej ścianki równo na pokrywie Zabezpieczenie podwójnej ścianki 4 Wciśnij w dół tłoczek w tulejkę, aż zaskoczy. Czerwony element nie może być widoczny * Wyposażenie opcjonalne 24

25 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Zdejmowanie podwójnej ścianki 1 Pociągnij do góry tłoczek do oporu. Czerwony element musi być widoczny. 2 Chwyć podwójną ściankę dwiema rękami i zdejmij, podnosząc do góry Przechowywanie podwójnej ścianki Zamocuj wieszak (2M ) do szyny kompaktowej Caleo. 3 Zawieś podwójną ściankę, umieszczając tłoczek w wieszaku. UWAGA Jeżeli zbyt mocno obniży się inkubator Caleo, podwójna ścianka może dotknąć podłogi. Ryzyko uszkodzenia. Zwróć uwagę na ustawienie wysokości inkubatora Caleo. Upewnijsię, że po opuszczeniu Caleo do dolnej pozycjipodwójna ścianka nie dotyka podłogi Górna ścianka Otwieranie górnej ścianki: 4 Chwyć kopułę za uchwyt i 5 odchyl ją (o około 60 o ). Niebezpieczeństwo przewrócenia kopuły. Nie przechylaj kopuły na bok. Kopułę należy przechylać wyłącznie wzdłuż osi podłużnej, w przedstawiony sposób Podnieś podporę kopuły i opuszczaj kopułę do momentu, aż podpora zostanie zamocowana w gnieździe kopuły. Aby zamknąć kopułę: 4 Chwyć kopułę za uchwyt i lekko ją podnieś. 6 Złóż podporę kopuły i zamknij pokrywę. 6 Górną ściankę można otwierać w ten sam sposób od przodu i od tyłu inkubatora

26 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Zdejmowanie górnej ścianki: 1 Chwyć kopułę obiema rękami za uchwyty po bokach. 2 Podnieś z podpór, trzymając ją w pozycji poziomej. 1 Nakładanie górnej ścianki: 2 Opuść poziomo kopułę, tak aby kołki ustalające trafiły w otwory we wspornikach. WSKAZÓWKA Uważaj na moduł czujników; ryzyko uszkodzenia Wyjmowanie łóżeczka Maksymalne obciążenie nie może przekroczyć 5kg. Otwórz i opuścić do dołu przednią ściankę. Wysuwanie łóżeczka: 3 Przekręć oba pokrętła do pionowej pozycji oznaczonej symbolem. 4 Wysuń łóżeczko do oporu, trzymając za wgłębienie z uchwytem lub za pokrętła. Pacjent może wypaść! Zagrożenie dla pacjenta! Kiedy łóżeczko jest wysunięte, dziecko musi być bez przerwy obserwowane, aby nie spadło UWAGA Oparcie się na łóżeczku może doprowadzić do jego uszkodzenia; maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi 5 kg. Nie opieraj się i niczego nie kładź na wyciągniętym łóżeczku. 187 Po wykonaniu czynności pielęgnacyjnych wsuń łóżeczko z powrotem na miejsce. Przekręć pokrętła do pozycji poziomej oznaczonej symbolem i zamknij odchylaną przednią ściankę. Jeśli łóżeczko nie jest całkowicie wsunięte, istnieje ryzyko zakłócenia strumienia ciepłego powietrza. Pacjentowi grozi wtedy nadmierne wychłodzenie lub przegrzanie. Wsuń łóżeczko do końca. 26

27 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Korzystanie z szuflady na kasety rentgenowskie Szufladę na kasety rentgenowskie można wyciągać przy otwartej lub zamkniętej przedniej ściance. Otwieranie szuflady: 1 Przekręć oba pokrętła do poziomej pozycji oznaczonej symbolem. 2 Wyciągnij szufladę, trzymając za wgłębiony uchwyt lub za pokrętła. Połóż lub zdejmij kasetę rentgenowską. Podziałka na krawędziach szuflady służy do ustalania położenia kasety. WSKAZÓWKA Nie używaj wysuniętej szuflady na kasety rentgenowskie jako pulpitu do pisania lub jako łóżeczka dla pacjenta. Nie kładź żadnych przedmiotów pod szufladą! Ryzyko obrażeń pacjenta lub uszkodzenia. Nie opieraj się o szufladę. Zamykanie szuflady: 2 Wsuń szufladę pod łóżeczko do momentu wyraźnego zatrzaśnięcia na miejscu Jeśli szuflada na kasety rentgenowskie nie jest całkowicie wsunięta, istnieje ryzyko zakłócenia strumienia ciepłego powietrza. Pacjentowi grozi wtedy nadmierne wychłodzenie lub przegrzanie. Wsuwaj szufladę na kasety rentgenowskie do końca. Przepusty 3 Przepust na przewody (2M ) 4 Przepust na przewody (2M ) do wentylacji wysokiej częstotliwości* 5 Przepust na przewody podwójny (2M ) 6 Zatyczki do przepustu karmienia (2M ) można używać tylko wtedy, gdy do kopuły nie jest zamocowana podwójna ścianka. Kable lub przewody przeprowadź przez elastyczne przepusty na przewody. Dostępny jest wieszak do mocowania rur respiratora, umożliwiający poprowadzenie przewodów do respiracji i kabli w inkubatorze Caleo (strona 20) Urządzenia do mocowania rur * Urządzenie do mocowania rur (2M ) można podłączać do przepustów na rury tylko za pomocą sworzni (2M ). Urządzenia do mocowania rur służą do prowadzenia rur i przewodów. * Wyposażenie opcjonalne

28 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Moduł do drenażu * Moduł do drenażu (2M ) może być zamontowany tylko na wspornikach (2M i 2M ). Moduł ten może być użyty do podłączenia rur służących do drenażu pacjenta. Otwórz boczne drzwiczki. 1 Zamocuj dreny w module do drenażu. Zamknij drzwiczki. UWAGA Przewody, które nie są ułożone prawidłowo i bezpiecznie lub na drodze których występują przeszkody, mogą ulec zagięciu, zerwaniu lub zgnieceniu! Upewnij się, że wszystkie przewody są ułożone prawidłowo i bezpiecznie, a na ich drodze nie występują przeszkody Szuflada (2M ) Szuflada do przechowywania niezbędnych środków pielęgnacyjnych i terapeutycznych. Szuflada jest dostępna z obydwu stron. Otwieranie szuflady: 2 Wyciągnij szufladę za uchwyt do przodu aż do oporu. Włóż do szuflady niezbędne materiały. Zamykanie szuflady: 2 Wsuń szufladę na miejsce, trzymając ją za uchwyt * Wyposażenie opcjonalne 28

29 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Podstawa z regulowaną wysokością * W celu skorzystania z regulacji wysokości: Włącz inkubator Caleo (patrz strona 48). 1 Naciśnij lewy pedał inkubator Caleo się obniży. 2 Naciśnij prawy pedał inkubator Caleo się podniesie. Ustaw wygodną wysokość roboczą. Gdy wysokość przestaje się zmieniać, oznacza to, że podstawa osiągnęła pozycję końcową. Zwolnij pedał. Zbyt krótkie przewody lub dreny mogą ulec zagięciu, zerwaniu lub zgnieceniu. Przewody i dreny muszą być na tyle długie, aby nie uległy zagięciu, zerwaniu lub zgnieceniu! 1 2 UWAGA Przedmioty przechowywane pod szufladą mogą doprowadzić do uszkodzenia. Nie kładź żadnych przedmiotów pod szufladą! 009 WSKAZÓWKA Mechanizmy regulacji wysokości i nachylenia materacyka nie mogą być stosowane jednocześnie! W takim wypadku nastąpi przerwanie działania. W danym momencie używaj tylko mechanizmu regulacji wysokości lub tylko mechanizmu regulacji nachylenia materacyka. WSKAZÓWKA Funkcja regulacji wysokości nie jest przeznaczona do ciągłej pracy. W takim wypadku nastąpi przerwanie działania. Regulację wysokości można stosować maksymalnie przez 6 minut w ciągu godziny. Kółko podwozia z blokadą kierunku Naciśnij dźwignię blokady: kółko zablokuje się w kierunku podłużnej osi urządzenia. Kółko z blokadą kierunku nie ma hamulca. Po ustawieniu inkubatora na miejscu zablokuj wszystkie kółka wyposażone w hamulce. Kółko z blokadą kierunku nie ma hamulca. Urządzenie może zacząć samo się przemieszczać. Po ustawieniu inkubatora na miejscu zablokuj wszystkie kółka wyposażone w hamulce. 257 * Wyposażenie opcjonalne 29

30 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Montaż akcesoriów Nachylanie łóżeczka W celu regulacji kąta nachylenia łóżeczka: Włącz inkubator Caleo (patrz strona 48). 1 Naciśnij przycisk = łóżeczko obniży się po stronie modułu czujników. 2 Naciśnij przycisk = łóżeczko podniesie się po stronie modułu czujników. Ustaw odpowiedni kąt nachylenia. Jeżeli kąt nachylenia łóżeczka nie zmienia się, osiągnięta została pozycja końcowa. Zwolnij przycisk. 1 2 WSKAZÓWKA Po aktywacji mechanizmu regulacji nachylenia materacyka cała kopuła inkubatora Caleo nachyla się razem z łóżeczkiem. W razie potrzeby zapewnij zabezpieczenia dla pacjentów. 214 Zbyt krótkie przewody lub dreny mogą ulec zagięciu, zerwaniu lub zgnieceniu. Przewody i dreny muszą być na tyle długie i poprowadzone w taki sposób, aby nie uległy zagięciu, zerwaniu lub zgnieceniu! WSKAZÓWKA Mechanizmy regulacji wysokości i nachylenia materacyka nie mogą być stosowane jednocześnie! W takim wypadku nastąpi przerwanie działania. W danym momencie używaj tylko mechanizmu regulacji wysokości lub tylko mechanizmu regulacji nachylenia materacyka. 086 UWAGA Możliwość przygniecenia; ryzyko obrażeń. Nie wkładaj rąk pomiędzy kopułę a podstawę kopuły, gdy kopuła jest w ruchu. Ustawianie łóżeczka w pozycji poziomej Inkubator Caleo musi być włączony (patrz strona 48). 1 Naciśnij przycisk = łóżeczko podniesie się po stronie modułu czujników. 2 Naciśnij przycisk = łóżeczko obniży się po stronie modułu czujników. Poziomice pokazują, czy łóżeczko jest ustawione poziomo. 3 Poziomice dla poziomego ustawienia inkubatora Caleo w osi poprzecznej. 4 Poziomica do poziomego ustawienia inkubatora Caleo w osi podłużnej. W przypadku stosowania zintegrowanej wagi (opcja, patrz Waga na stronie 93) przed rozpoczęciem ustawiania sprawdź, czy inkubator stoi na równej podłodze

31 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Stosowanie systemów regulacji wilgotności WSKAZÓWKA Możliwość wystąpienia usterki w wyniku stosowania niedestylowanej lub niejałowej wody. Używaj wyłącznie wody odmineralizowanej (np. Aqua dest.)! Nie stosuj żadnych dodatków! Zbiornik wody (2M ): Zdezynfekuj ręce. Aby otworzyć zbiornik wody = podnieś zamknięcie. Napełnij zbiornik wodą odmineralizowaną (Aqua dest.). Zawsze napełniaj zbiornik do znaku maksymalnego poziomu. Pojemność: 2,8 L Nie stosuj żadnych dodatków! Aby zamknąć zbiornik wody = naciśnij zamknięcie. Przygotuj nowy zestaw połączeniowy (MX ). Zamknij zacisk na zestawie połączeniowym. Nakłuj silikonową tuleję zbiornika wody końcówką zestawu połączeniowego. Otwórz zacisk na zestawie połączeniowym. Wypełnij zestaw połączeniowy, napuszczając do niego sterylizowaną wodę. Zamknij zacisk na zestawie połączeniowym. Otwórz zacisk na zestawie połączeniowym. Włącz moduł nawilżania inkubatora Caleo i ustaw żądaną wartość wilgotności (strona 64). Pusty zbiornik wody = w inkubatorze Caleo włącza się alarm braku wody. Minimalne wymagania dotyczące jakości wody Aby uniknąć pogorszenia działania urządzenia i trwałych uszkodzeń materiałowych, do nawilżania używaj wyłącznie wody spełniającej poniższe minimalne wymagania dotyczące jakości: woda odmineralizowana (np. Aqua dest.) lub woda odmineralizowana o przewodnictwie <20 µs/cm. Nie używaj wody zawierającej związki mineralne, np. wody wodociągowej. Nawilżacz Grzałka nawilżacza nie zawiera żadnych części, które należy rozmontowywać do dezynfekcji i czyszczenia. Tryb czyszczenia należy uruchamiać po każdej zmianie pacjenta. Podczas dezynfekcji i czyszczenia wnętrza inkubatora należy uważać, aby do grzałki nawilżacza nie dostały się żadne płyny, np. detergenty. Worek z wodą WSKAZÓWKA Używaj wyłącznie oryginalnych, szczelnie zamkniętych worków. Nie używaj żadnych dodatków i nie pomyl wody z roztworami do infuzji. Ryzyko urazu pacjenta. Używaj wyłącznie oryginalnych, szczelnie zamkniętych worków z wodą odmineralizowaną (np. Aqua dest.). Nie stosuj żadnych dodatków! Nie pomyl wody z roztworami do infuzji! 31

32 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Zdezynfekuj ręce. Przygotuj nowy zestaw połączeniowy (MX ) i worek na wodę z wodą destylowaną (np. Aqua dest.). Zamknij zacisk na zestawie połączeniowym. Włóż końcówkę zestawu połączeniowego do złącza worka na wodę. Otwórz zacisk na zestawie połączeniowym. Wypełnij zestaw połączeniowy, napuszczając do niego sterylizowaną wodę. Zamknij zacisk na zestawie połączeniowym. Otwórz zacisk na zestawie połączeniowym. Włącz moduł nawilżania inkubatora Caleo i ustaw żądaną wartość wilgotności (strona 64). Wymiana worka z wodą: Pusty worek na wodę = w inkubatorze Caleo włącza się alarm braku wody. Zdezynfekuj ręce. Zamknij zacisk na zestawie połączeniowym. Wymień worek z wodą i ponownie otwórz zacisk. Zintegrowana listwa elektryczna Zintegrowana listwa elektryczna umożliwia podłączenie między innymi: pomp infuzyjnych, urządzeń do pomiaru SpO2. Podłączenia może dokonać wyłącznie specjalistyczny personel techniczny. Caleo nie monitoruje zasilania dodatkowych urządzeń. Użytkownikowi lub pacjentowi może grozić porażenie prądem elektrycznym, jeżeli pobór mocy akcesoriów lub prąd upływu uziemienia są zbyt wysokie. Nie wolno przekraczać maksymalnych parametrów zasilania dołączonych akcesoriów (wszystkie 4 gniazda: maksymalnie 2 A). Nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości prądu upływu uziemienia. Prąd upływu w przypadku inkubatora Caleo bez listwy elektrycznej, patrz Dane techniczne na stronie Podłączanie systemu przywołania pielęgniarki * Na tylnej części panelu sterowania znajduje się gniazdo systemu przywoływania pielęgniarki, które służy do przesyłania sygnałów alarmowych do centralnego systemu alarmowego szpitala. Zestaw może instalować wyłącznie wyszkolony personel. Informacje na temat parametrów zawiera część Dane techniczne, strona 128. Okrągła wtyczka DIN z 6 stykami (złącze żeńskie) musi zostać podłączona do przewodu centralnego systemu alarmowego szpitala przez wyszkolonego pracownika. W przypadku wystąpienia alarmu wysokiego zagrożenia lub poważnej usterki urządzenia następuje zamknięcie złączy od 3 do 5 i aktywowanie systemu przywołania pielęgniarki. * Wyposażenie opcjonalne 32

33 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Montaż akcesoriów Nie podłączaj centralnego systemu alarmowego szpitala do inkubatora Caleo, jeżeli inkubator Caleo nie jest podłączony do zasilania sieciowego za pomocą przewodu zasilającego. W innym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem. Centralny system alarmowy szpitala można podłączyć do systemu przywołania pielęgniarki tylko pod warunkiem, że inkubator Caleo jest podłączony do zasilania sieciowego za pomocą przewodu zasilającego lub jest uziemiony przy użyciu króćca uziemiającego ztyłu urządzenia. 1 Włóż wtyczkę do gniazda» «z tyłu panelu sterowania idokręć ją dokładnie. Poprowadź kabel połączeniowy tak, aby nie uległ zniszczeniu. Upewnij się, że wtyczki nie można przypadkowo wyjąć z gniazda. Sprawdź prawidłowość działania podłączonego systemu przywołania pielęgniarki Komunikaty alarmowe niskiego zagrożenia nie są przekazywane za pośrednictwem systemu przywoływania pielęgniarki. Zagrożenie dla pacjenta! System przywołania pielęgniarki przekazuje jedynie komunikaty alarmowe o wysokim zagrożeniu lub poważnych usterkach urządzenia. Komunikaty ostrzegawcze * są wyświetlane w górnym wierszu ekranu. Komunikaty ostrzegawcze* i informacyjne* nie są przekazywane. Awaria zasilania nie jest zgłaszana przez system przywołania pielęgniarki. Do monitorowania zasilania należy użyć oddzielnego systemu. Przywołanie pielęgniarki jest również aktywowane w przypadku awarii generatora akustycznego wurządzeniu Podłączenie systemu przywołania pielęgniarki nie zwalnia personelu z obowiązku regularnego sprawdzania stanu pacjenta. W przeciwnym wypadku naraża się pacjenta na niebezpieczeństwo. Dane wyświetlane na ekranie muszą być regularnie sprawdzane. * Patrz Opis alarmów na stronie

34 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Usterka któregokolwiek ze składników połączenia między systemem przywołania pielęgniarki a centralnym systemem alarmowym szpitala (np. elektronicznych części systemu przywołania pielęgniarki w inkubatorze Caleo, zasilacza inkubatora Caleo lub generatora alarmu w centralnym systemie alarmowym szpitala itp.) może skutkować błędnym działaniem przywołania pielęgniarki. Możliwe zagrożenie dla pacjenta. Sprawdź poprawność połączenia pomiędzy systemem przywoływania pielęgniarki a centralnym systemem alarmowym szpitala. Szpitalne połączenia do centralnego systemu alarmowego szpitala są zazwyczaj obsługiwane przez jeden kanał. Wzwiązku z tym układy elektroniczne systemu przywołania pielęgniarki są również jednokanałowe. 34

35 Przygotowanie Okienka, drzwiczki, łóżeczko Złącze MEDIBUS * Złącze szeregowe umożliwiające podłączenie urządzeń medycznych zgodnych z normą IEC/EN służy do transmisji danych o stanie inkubatora (wartości rzeczywiste, wartości ustawione, alarmy). Informacje na temat parametrów zawiera część Dane techniczne, strona 128. Nie podłączaj urządzeń zewnętrznych do inkubatora Caleo, jeśli inkubator Caleo nie jest podłączony do gniazda zasilającego za pomocą przewodu zasilającego lub nie jest uziemiony przy użyciu króćca uziemiającego z tyłu urządzenia. W innym wypadku istnieje ryzyko porażenia prądem. Urządzenia zewnętrzne można podłączać do złączy tylko pod warunkiem, że inkubator Caleo jest podłączony do gniazda zasilającego za pomocą przewodu zasilającego lub jest uziemiony przy użyciu króćca uziemiającego ztyłu urządzenia. 1 Włóż wtyczkę do gniazda»medibus«z tyłu panelu sterowania i dokręć ją dokładnie. Poprowadź kabel połączeniowy tak, aby nie uległ zniszczeniu. Upewnij się, że wtyczki nie można przypadkowo wyjąć z gniazda. 1 WSKAZÓWKA Wszystkie dane przesyłane do podłączonych urządzeń medycznych pełnią jedynie funkcję informacyjną i nie mogą być jedyną podstawą decyzji klinicznych. 287 * Wyposażenie opcjonalne 35

36 Sprawdzanie gotowości urządzenia do pracy Przed pierwszym uruchomieniem Sprawdzanie gotowości urządzenia do pracy Przed pierwszym uruchomieniem Sprawdź, czy napięcie sieciowe jest zgodne z danymi na tabliczce znamionowej (patrz strona 146). Sprawdź, czy wysokość nad poziomem morza jest ustawiona prawidłowo (patrz strona 88). Przed każdym użyciem Sprawdź, czy urządzenie zostało umyte i zdezynfekowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w szpitalu. (patrz Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja na stronie 100). Sprawdź, czy dostępne jest zasilanie gazowe dla używanych urządzeń i czy jest ono wystarczające. Sprawdź, czy wymagane części dodatkowe i elementy wyposażenia terapeutycznego są dostępne i sprawne. Stosuj wyłącznie części przystosowane do ponownego użycia. Sprawdź ich gotowość do pracy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi. Sprawdź, czy w kopule inkubatora nie ma pęknięć lub ostrych odprysków. Sprawdź, czy zawiasy i blokady kopuły są sprawne. Sprawdź, czy przewody i dreny są ułożone odpowiednio i bezpiecznie. Jeżeli panel sterujący zamontowany jest po stronie korytarza naleźy sprawdzić,czy kabel panela jest zawieszony w zaciskach na rurze bazowej. Sprawdź, czy istnieje wystarczająca ilość wolnego miejsca do regulacji wysokości i kąta nachylenia. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda sieciowego. System przywołania pielęgniarki należy sprawdzić * przed każdym użyciem. Należy w tym celu wyzwolić odpowiedni alarm, np. przełączyć Caleo w tryb temperatury skóry iodłączyć odłączyć czujniki temperatury skóry. Jeśli system przywołania pielęgniarki nie wyemituje sygnału alarmowego, należy wezwać DrägerService (serwis firmy Dräger). Sprawdź, czy szczeliny modułu czujnika są wolne od zanieczyszczeń. Nie używaj listew elektrycznych w celu podłączenia zasilania do inkubatora Caleo. Podłączenie urządzenia do listwy elektrycznej może doprowadzić do zwiększenia ponad dopuszczalną wartość prądu upływu pacjenta i prądu upływu uziemienia w przypadku awarii kabla uziemienia. Nie można wykluczyć ryzyka porażenia prądem. Nie używaj listew elektrycznych w celu podłączenia zasilania do inkubatora Caleo. * Wyposażenie opcjonalne 36

37 Sprawdzanie gotowości urządzenia do pracy Przed każdym użyciem Jeżeli przed zastosowaniem urządzenia nie przeprowadzi się poniższych kontroli, bezpieczeństwo pacjenta może być zagrożone. Przed zastosowaniem aparatu upewnij się, że zostały przeprowadzone następujące testy: Przed każdym testem zdezynfekuj ręce! Jeżeli drzwiczki nie otwierają się i nie zamykają prawidłowo, bezpieczeństwo pacjenta może być zagrożone. Sprawdź, czy drzwiczki są bezpiecznie zamknięte. 1 Otwórz drzwiczki = naciśnij moletowaną powierzchnię zamków drzwiczek. Zamknij drzwiczki, naciskając je aż do zatrzaśnięcia się zamków. Spróbuj otworzyć drzwiczki, ciągnąc je za krawędzie nie mogą się otworzyć. Jeśli drzwiczki nie dają się bezpiecznie zamknąć: wezwij DrägerService (serwis Drägera). 1 1 Jeżeli odchylana przednia ścianka i ruchoma podwójna ścianka nie są dobrze zamocowane, bezpieczeństwo pacjenta może być zagrożone. Sprawdź, czy odchylana przednia ścianka i ruchoma podwójna ścianka są dobrze zamocowane. Otwórz i odchyl do dołu odchylaną przednią ściankę (patrz strona 23). 2 Podnieś odchylaną przednią ściankę, dociśnij, aby się zamknęła, i przekręć obydwa pokrętła blokujące na zewnątrz do pozycji poziomej, aż wyczuwalnie zaskoczą na miejsce. Jeżeli pokrętła blokujące nie zaskoczą odpowiednio na miejsce, bezpieczeństwo pacjenta może być zagrożone. Upewnij się, że oba pokrętła blokujące zaskoczyły na miejsce. Czerwone pola na zamkach nie mogą być widoczne Niebezpieczeństwo nadmiernego wychłodzenia lub przegrzania pacjenta. Jeżeli ruchoma podwójna ścianka nie jest ustawiona równolegle do odchylanej przedniej ścianki, zakłócony zostaje strumień ciepłego powietrza. Ruchoma podwójna ścianka musi być ustawiona równolegle do odchylanej przedniej ścianki! W razie potrzeby wyrównaj ustawienie ruchomej podwójnej ścianki! Jeśli ścianka przednia nie jest prawidłowo zamocowana, widoczne są czerwone zatrzaski lub nie można przesunąć podwójnej ścianki: wezwij DrägerService (serwis Drägera). 37

INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów.

INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów. AKCESORIA OPCJONALNE DLA KLIMATYZATORÓW Interfejs do split Nr 9317807043-01 INSTRUKCJA MONTAŻU Tylko dla autoryzowanych serwisantów. Spis treści 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 2. INFORMACJE O URZĄDZENIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA MODEL: ELS 30 M (400V) INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Adapter Nr produktu

Adapter Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Adapter Nr produktu 000342255 Strona 1 z 6 Adapter Ostrzeżenie: aby zapobiec zagrożeniu pożarem lub porażeniem prądem nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i wilgoci. Strona 2

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana regulatora. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana regulatora. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana regulatora do kotła Vitodens 100-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu

Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Deska automatyczna z czujnikiem ruchu Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup deski automatycznej. Deska sedesowa reaguje na ruch. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do telewizorów plazmowych i LCD TS750

Podnośnik elektryczny do telewizorów plazmowych i LCD TS750 Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

BES External Signaling Devices

BES External Signaling Devices BES External Signaling Devices IUI-BES-AO, IUI-BES-A pl Instrukcja instalacji BES External Signaling Devices Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 4 2 Podstawowe informacje 5 3 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana regulatora. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Wymiana regulatora. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana regulatora do kotła Vitodens 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy klimakonwektor wentylatorowy Typ V202H, V203H, V206H i V209H

Pomieszczeniowy klimakonwektor wentylatorowy Typ V202H, V203H, V206H i V209H Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Pomieszczeniowy klimakonwektor wentylatorowy Typ V22H, V23H, V26H i V29H do systemu Vitoclima2-C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ WARSZTATOWY

ODKURZACZ WARSZTATOWY ODKURZACZ WARSZTATOWY model: OW1200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 2 Dziękujemy za zakup odkurzacza OW1200 marki FRAMELL. Przeczytaj starannie całą instrukcję przed użyciem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji obsługi

Dodatek do instrukcji obsługi Wymiana czujnika tlenu Wprowadzenie Czujnik tlenu należy wymieniać co dwa lata lub tak często, jak to konieczne. Ogólne wytyczne dotyczące napraw Wykonując serwis respiratora, należy zapoznać się z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg

Instalacja. - Osłona przeciwpodmuchowa. - Szalka (Ø 90mm) dla modeli z odczytem 0.1mg. - Szalka (Ø 130mm) dla modeli z odczytem 1mg Instalacja 1) Wypakuj wagę 1) Usuń pas zabezpieczający 2) Usuń czerwoną zaślepkę 3) Wyjmij wagę z opakowania Dla modeli z odczytem 1mg i 0.1mg : - Osłona przeciwpodmuchowa - Szalka (Ø 90mm) dla modeli

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Przemysłowy Switch Ethernetowy 10SC portów 10/100 Mb/s. Niezarządzalny. Montaż na szynie DIN

INSTRUKCJA OBSŁUGI.   Przemysłowy Switch Ethernetowy 10SC portów 10/100 Mb/s. Niezarządzalny. Montaż na szynie DIN Przemysłowy Switch Ethernetowy 10SC0601 6 portów 10/100 Mb/s Niezarządzalny Montaż na szynie DIN Możliwość stackowania Metalowa obudowa Temperatura pracy 0 60oC Zasilanie 24VDC INSTRUKCJA OBSŁUGI v. 20180216

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Strona 14. Winiarka ze strefami temperatur EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583

Instrukcja montażu Strona 14. Winiarka ze strefami temperatur EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Instrukcja montażu Strona 14 Winiarka ze strefami temperatur PL 7085 665-00 EWTgb/gw 1683 / 2383 / 3583 Spis treści Zakres dostawy... 14 Wymiary urządzenia... 14 Transportowanie urządzenia... 15 Wymiary

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu

Regulator wilgotności powietrza Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Regulator wilgotności powietrza Nr produktu 561600 Strona 1 z 5 Regulator wilgotności powietrza wersja 12/10 Numer produktu 56 16 00 Używaj zgodnie ze wskazówkami producenta Regulator

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24

JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UA24/JZ10-J-UA24 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 2 wejścia PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOBUDKA SMOVE FBOX COMPACT.

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOBUDKA SMOVE FBOX COMPACT. INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOBUDKA SMOVE FBOX COMPACT www.smove.pl 1. Standardowy zestaw fotobudki Zestaw zawiera: 1 szt. - korpus fotobudki, 2 szt. - płyta podstawy, 3 szt. - słupek podporowy, 1 szt. - obudowa

Bardziej szczegółowo

Wymiana układu hydraulicznego

Wymiana układu hydraulicznego Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana układu hydraulicznego w kotle Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE STANOWISKA RESUSCYTACYJNO-OPERACYJNE DLA NOWORODKÓW

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE STANOWISKA RESUSCYTACYJNO-OPERACYJNE DLA NOWORODKÓW Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE STANOWISKA RESUSCYTACYJNO-OPERACYJNE DLA NOWORODKÓW Stanowisko resuscytacyjno-operacyjne dla noworodków 2 szt.: Nazwa

Bardziej szczegółowo

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji

Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet. Instrukcja instalacji Dodatkowa pompa solarna 12m HelioSet Instrukcja instalacji SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 1 Instrukcja...3 1.1 Dokumentacja urządzenia...3 1.2 Dołączone dokumenty...3 1.3 Objaśnienie symboli...3 2 Opis urządzenia...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji

Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji Zestaw filtracyjny MINI Saturn Instrukcja obsługi i instalacji Zachowaj instrukcję! 1 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Zasady działania... 2 Przygotowanie do instalacji... 2 Montaż... 2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka

AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka AE/ZP-27-21/16 Załącznik nr 7.1 Wymagane i oferowane parametry techniczne inkubatora zamkniętego 1 sztuka Lp Wymagania Zamawiającego Warunek graniczny. Punktacja w kryterium okres gwarancji 1. Inkubator

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne

Dodatkowe ogrzewanie elektryczne Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Dodatkowe ogrzewanie elektryczne Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa w celu wykluczenia ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOBUDKA SMOVE FBOX MINI.

INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOBUDKA SMOVE FBOX MINI. INSTRUKCJA OBSŁUGI FOTOBUDKA SMOVE FBOX MINI www.smove.pl 1. Standardowy zestaw fotobudki Zestaw zawiera: korpus fotobudki, płyta podstawy, słupek podporowy, półka pod drukarkę, obudowa na drukarkę, aparat

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zestaw uzupełniający mieszacza. Wskazówki bezpieczeństwa. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zestaw uzupełniający mieszacza Open Therm do kotła Vitodens 100-W i 111-W Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000, 1600 z roku 2012 i nowsze

Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000, 1600 z roku 2012 i nowsze Form No. 3402-221 Rev A Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000, 1600 z roku 2012 i nowsze Model nr 04294 Instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE KALIFORNIA Propozycja 65 ostrzeżenie Ten produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba

HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW. Instrukcja montażu i obsługi. Termowentylator. Nr zamówienia: hl185-d_ba HL 185 T HL 185/2 HL 185/3 HL 185 SW HL 185 TSW Instrukcja montażu i obsługi Termowentylator Nr zamówienia: hl185-d_ba 1 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa EN-6 2 Dane techniczne EN-6 3 Instalacja EN-6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Montażownice ATH-Heinl M52 M72 + A34

Instrukcja montażu Montażownice ATH-Heinl M52 M72 + A34 Instrukcja montażu Montażownice ATH-Heinl M52 M72 + A34 Uwaga: Ten przewodnik jest tylko pomocą przy montażu. Ten przewodnik nie jest substytutem dla oryginalnej instrukcji. Urządzenia mogą być obsługiwane

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi. Zestaw części podstawy z mieszaczem termostatycznym. Wskazówki bezpieczeństwa. dla personelu wykwalifikowanego

VIESMANN. Instrukcja obsługi. Zestaw części podstawy z mieszaczem termostatycznym. Wskazówki bezpieczeństwa. dla personelu wykwalifikowanego Instrukcja obsługi dla personelu wykwalifikowanego VIESMANN Zestaw części podstawy z mieszaczem termostatycznym Rozdzielacz obiegu grzewczego dla kotła Vitopend 100, typ WH1B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

PISTOLET ELEKTROSTATYCZNY K3 EX WYMIANA GENERATORA WN, OSCYLATORA I KABLA ZASILAJĄCEGO WN TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

PISTOLET ELEKTROSTATYCZNY K3 EX WYMIANA GENERATORA WN, OSCYLATORA I KABLA ZASILAJĄCEGO WN TŁUMACZENIE ORYGINALNEJ INSTRUKCJI DEMONTAŻ / MONTAŻ 1209 573.675.070-PL PISTOLET ELEKTROSTATYCZNY K3 EX WYMIANA GENERATORA WN, OSCYLATORA I KABLA ZASILAJĄCEGO WN ZESPÓŁ GENERATORA WN ZESPÓŁ OSCYLATORA (dług. 10 m) (dług. 15 m) (dług. 30

Bardziej szczegółowo

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

JLS 298. Instrukcja obsługi. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 Gilotyny

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZ WARSZTATOWY

ODKURZACZ WARSZTATOWY ODKURZACZ WARSZTATOWY model: OW1250PRO PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 2 Dziękujemy za zakup odkurzacza OW1250PRO marki FRAMELL. Przeczytaj starannie całą instrukcję przed użyciem urządzenia.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zmiana rodzaju gazu na G 230. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu

VIESMANN. Instrukcja montażu. Zmiana rodzaju gazu na G 230. Wskazówki bezpieczeństwa. Otwieranie kotła Vitodens. dla wykwalifikowanego personelu Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zmiana rodzaju gazu na G 230 do kotła Vitodens 100-W, typ WB1C Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

/2004 PL

/2004 PL 7 747 004 7 06/004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Wymiana drzwiczek w kotłach na olej/gaz Logano S635 i Logano S735 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20

JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 Poradnik montażu Micro OPLC 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący

Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Instrukcja montażu Smart-UPS C 1000/1500 VA prąd zmienny 120/230 Vac 2000/3000 VA 230 Vac Wolnostojący Ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁY UŻYTEK niniejszy podręcznik zawiera

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC

Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31. Poradnik montażu Micro OPLC Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC JZ20-R31 Poradnik montażu Micro OPLC 16 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 11 wyjść przekaźnikowych Przed użyciem produktu użytkownik musi

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 1. I. Zestaw kolumn do intensywnej terapii - 8 szt. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 1. I. Zestaw kolumn do intensywnej terapii - 8 szt. Część A: ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH Załącznik nr 1.1 do SIWZ Formularz Szczegółowy Oferty (DA-ZP-252-46/17) Pakiet nr 1 I. Zestaw kolumn do intensywnej terapii - 8 szt. II. Zestaw do tlenoterapii z nawilżaczem - 8 szt. l.p. Opis 1. Wytwórca

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci Instrukcja obsługi

Moduły pamięci Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia

Odkurzacz OK-1400 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Opis Urządzenia 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI 16 5 4 15 Opis Urządzenia 18 10 12 6 1. rura przedłużająca 2. uchwyt 3. regulator ssania 4. wąż elastyczny 5. pokrywa przednia 6. pokrywa tylna 7. pokrętło regulacji prędkości w modelu

Bardziej szczegółowo

Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact V/DC 10 A 1 x

Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact V/DC 10 A 1 x INSTRUKCJA OBSŁUGI Zasilacz na szynę DIN Phoenix Contact 2904601 24 V/DC 10 A 1 x Nr produktu 1438975 Strona 1 z 6 PL Wskazówki instalacyjne dla elektryków Główny zasilacz impulsowy urządzenia Podane parametry

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Stylowy panel dekoracyjny BYCQ140E2P BYCQ140E2PB

INSTRUKCJA MONTAŻU. Stylowy panel dekoracyjny BYCQ140E2P BYCQ140E2PB INSTRUKCJA MONTAŻU Stylowy panel dekoracyjny BYCQ40EP BYCQ40EPB 4PPL9-.book Page Wednesday, January, 09 0: AM c b a e b g a 4 4 4+ d f h g g 4 ~8 mm 4 7 4 4 9 8 8 4 4 0 BYCQ40EP Stylowy panel dekoracyjny

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000 lub 1600, Flex serii 1820/2120 oraz eflex serii 1820/2120 o numerze seryjnym i wyższym

Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000 lub 1600, Flex serii 1820/2120 oraz eflex serii 1820/2120 o numerze seryjnym i wyższym Form No. 3415-347 Rev A Zestaw lamp LED Kosiarki Greensmaster serii 800, 1000 lub 1600, Flex serii 1820/2120 oraz eflex serii 1820/2120 o numerze seryjnym 400000000 i wyższym Model nr 04063 Model nr 04064

Bardziej szczegółowo

Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej

Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Wymiana wymiennika ciepła lub rury wody powrotnej do kotłów Vitodens 200-W, 69 do 99 kw Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111

Bardziej szczegółowo

Przerywnik bezpieczeństwa Nr produktu

Przerywnik bezpieczeństwa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Przerywnik bezpieczeństwa Nr produktu 000552922 Strona 1 z 5 Przerywnik bezpieczeństwa Nr produktu 55 29 22 Wersja 11/12 Przeznaczenie do użytku Przerywnik bezpieczeństwa wykrywa awarie

Bardziej szczegółowo

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości

Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości Stelaż pod biurko z elektryczną regulacją wysokości PODRĘCZNIK OBSŁUGI DA-90387 Napięcie znamionowe: 100-240 V Praca ciągła 2 minuty, przerwa co najmniej 18 minut. OSTRZEŻENIE / INFORMACJA WAŻNE: Należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M Waga dźwigniowa ze wzrostomierzem

INSTRUKCJA OBSŁUGI M Waga dźwigniowa ze wzrostomierzem INSTRUKCJA OBSŁUGI Waga dźwigniowa ze wzrostomierzem M20313 Novamed Sp. z o.o. Sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: Plac Jana Pawła II 3, 95-100 Zgierz tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Instrukcja użytkownika JAZZ OPLC i Poradnik montażu Micro OPLC 6 wejść cyfrowych, 4 wyjścia przekaźnikowe 6 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 2 wejścia analogowe, 6 wyjść przekaźnikowych Przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35. dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B

Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35. dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B Instrukcja montażu dla wykwalifikowanego personelu VIESMANN Zmiana rodzaju gazu na GZ 41,5 lub GZ 35 dla Vitodens 100-W, typ WB1B i Vitodens 100-E, typ AB1B Wskazówki bezpieczeństwa Prosimy o dokładne

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi

Zasilacze regulowane DC. AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy. Instrukcja obsługi Zasilacze regulowane DC AX-3005DBL-jednokanałowy AX-3005DBL-3-trójkanałowy Instrukcja obsługi Rozdział 1. Instalacja i zalecenia dotyczące obsługi Podczas instalowania zasilacza w miejscu pracy należy

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom

Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000560594 Wentylator stojący Tristar VE-5951, 50 W, (ØxW) 40 cmx134 cm, Głośność pracy 60 db, Chrom Strona 1 z 6 OGÓLNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA Prosimy sprawdzić,

Bardziej szczegółowo

Blokada parkingowa na pilota

Blokada parkingowa na pilota Blokada parkingowa na pilota Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup blokady parkingowej na pilota. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Przygotowanie maszyny. Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub Procedura. Elementy luzem. Instrukcja instalacji

Instalacja. Przygotowanie maszyny. Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub Procedura. Elementy luzem. Instrukcja instalacji Zestaw do ostrzenia Kosiarka Greensmaster 1021 lub 1026 Model nr 04800 Form No. 3430-662 Rev A Instrukcja instalacji Instalacja Elementy luzem Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone

Bardziej szczegółowo

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika

AX-3010H. Wielozadaniowy zasilacz impulsowy. Instrukcja użytkownika AX-3010H Wielozadaniowy zasilacz impulsowy Instrukcja użytkownika Niniejszą instrukcję należy trzymać w bezpiecznym miejscu do celów referencyjnych. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A

Podnośnik elektryczny do różnych zastosowań TS460A Instrukcja instalacji. Elementy wchodzące w skład podnośnika (lista części): Podnośnik elektryczny ( #1 ) Zasilacz ( #2 ) Moduł R.F. ( #3 ) Przełącznik wysuwu góra/dół (up/down) ( #4 ) Pilot zdalnego sterowania

Bardziej szczegółowo

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi

Miernik analogowy AX Instrukcja obsługi Miernik analogowy AX-7003 Instrukcja obsługi Symbole Prąd stały Prąd zmienny Uziemienie Uwaga Niebezpieczne napięcie Symbol rozładowania baterii Podwójna izolacja Ostrzeżenia i środki ostrożności Nie używaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE. typu REM/RET www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MOBILNE PROMIENNIKI ELEKTRYCZNE typu REM/RET Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt marki ECO CALORIA!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona

Bardziej szczegółowo

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi

Moduły pamięci. Instrukcja obsługi Moduły pamięci Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap

Instrukcja użytkownika V E2B. Moduł wejść/wyjść Snap Instrukcja użytkownika V200-18-E2B Moduł wejść/wyjść Snap V200-18-E2B jest wpinany bezpośrednio do tylnej ścianki sterownika Unitronics OPLC, tworząc samowystarczalną jednostkę PLC z lokalną konfiguracją

Bardziej szczegółowo

Kontroler temperatury Nr produktu

Kontroler temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Kontroler temperatury Nr produktu 198545 Strona 1 z 8 Kontroler temperatury wersja 02/06 Numer produktu 19 85 45 FOX-1004 Numer produktu 19 85 58 FOX-D1004 Przeznaczenie do użycia Kontroler

Bardziej szczegółowo

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Moduły pamięci Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Jedyne warunki gwarancji na produkty i usługi firmy

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Lampa sufitowa LED. Instrukcja montażu 88346HB54XVII

Lampa sufitowa LED. Instrukcja montażu 88346HB54XVII Lampa sufitowa LED pl Instrukcja montażu 88346HB54XVII 2017-07 Na temat tej instrukcji Produkt jest wyposażony w elementy zabezpieczające. Mimo to należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo