Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu DEFINICJE. 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu DEFINICJE. 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:"

Transkrypt

1 Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu 1 DEFINICJE 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: 1) Członek Klubu - osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub, która spełniła warunki określone w 2 ust. 1 pkt 1-3; 2) Fitness Klub lokal użytkowy usytuowany w budynku położonym przy ulicy Chełmińskiej 68, wyposażony w sprzęt służący do ćwiczeń, z którego mogą korzystać Członkowie Klubu; 3) Strefa Klienta - strefa Członka Klubu dostępna po zalogowaniu się do indywidualnego profilu za pomocą strony internetowej uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących członkostwa i zakupionych usług, oraz rezygnacji z członkostwa, a także umożliwiająca podgląd wystawionych faktur z tytułu członkostwa w Klubie; 4) Opłata członkowska - miesięczna opłata w wysokości 99,90 zł (karnety Open PZ, oraz Open Karta), lub 129,90 zł (karnet Open Przelew) lub 109,90 zł (dla klubowiczów zmieniających formułę płatności z PZ i Obciążeń Karty płatniczej na płatności przelewem lub w klubie) za korzystanie z usług oferowanych przez Klub; 5) Opłata wpisowa jednorazowa opłata w wysokości 59,90 zł, naliczana w związku z przystąpieniem do Klubu przez nowego członka; 6) Opłata za zawieszenie członkostwa - opłata w wysokości 15,00 zł pobierana za okres miesięcznego zawieszenia członkostwa. Maksymalny okres zawieszenia członkostwa wynosi 3 miesiące. 7) Okres rozliczeniowy- okres kolejno następujących 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu przyjęcia w poczet Członków Klubu; 8) Dzień płatności - za dzień płatności uznaje się dzień:

2 a) otwarcia fitness klubu dla Członków Klubu w przypadku Członków Klubu, którzy wykupili członkostwo przed otwarciem Fitness Klubu, b) przystąpienia Członka do fitness klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia; 9) Dzień Otwarcia dla Członków Klubu - dzień, w którym członkowie klubu posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług fitness klubu; 10) Dni Otwarte - dni, w których wstęp do fitness klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą, będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu. 2 CZŁONKOWSTWO 1. Status Członka Klubu ZODIAK GYM oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków: 1) rejestracja on-line w strefie klienta na stronie 2) uiszczenie miesięcznej opłaty członkowskiej i w określonych przypadkach również opłaty wpisowej; 3) wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, poz.1182 z późn. zm.), 2. Członek Klubu otrzymuje imienny karnet potwierdzający przynależność do Klubu. Wstęp do Fitness Klubu następuje przez weryfikację Członka Klubu, polegającą na przyłożeniu karnetu do czytnika przy bramce wejściowej do szatni. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo oraz umożliwia wstęp do Fitness Klubu. 3. Prawo do korzystania z karty członkowskiej nie może być przeniesione na osoby trzecie. 4. Członkostwo jest imienne i nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności pod warunkiem uregulowania przez dotychczasowego lub nowego Członka Klubu wszelkich wymaganych na dzień przeniesienia należności z tytułu członkostwa w Klubie. Przekazanie członkostwa podlega jednorazowej opłacie, płatnej z góry, wskazanej w 1 ust W razie powstania zaległości z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej, Klub może

3 ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Fitness Klubu, o czym Członek Klubu zostanie powiadomiony telefonicznie oraz mailowo. Klub po upływie 7 dni od wyznaczonego dnia płatności poinformuje Członka Klubu o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania zaległej należności. W przypadku nieuregulowania zaległej należnościw terminie 14 dni od wyznaczonego dnia płatności nastąpi utrata członkostwa, o czym Członek Klubu zostanie powiadomiony pisemnie. 6. Utrata członkostwa może nastąpić z powodu dobrowolnej rezygnacji członka złożonej w formie pisemnej (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: ZODIAK GYM Sp. z o. o., ul. Chełmińska 98, Grudziądz lub bezpośrednio w Fitness Klubie w Strefie Klienta) w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. W przypadku niezachowania wyżej określonego terminu Klub zastrzega sobie prawo pobrania opłaty członkowskiej za kolejny okres rozliczeniowy. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w 2 ust. 1 pkt Klub zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji nie przysługuje również Członkowi Klubu prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. 8. Klub przed otwarciem Fitness Klubu oferuje swoim Członkom specjalne oferty cenowe, a mianowicie: opłatę wpisową w wysokości 49,90 zł oraz miesięczną opłatę członkowską w wysokości 89,90 zł. Klub zastrzega, iż opłaty za przystąpienie do Fitness Klubu przed jego otwarciem pozostaną na niezmienionym poziomie dla osób które wybrały produkty dostępne przed otwarciem, przez okres 12 miesięcy od dnia otwarcia Fitness Klubu, zaś po upływie wskazanego okresu będą obowiązywały opłaty z dnia po otwarcia Klubu, tj. oplata wpisowa w wysokości 59,90 zł oraz miesięczna opłata członkowska w wysokości 99,90 zł, 129,90 zł oraz 109,90 zł 9. Klub ma prawo do zmiany polityki cenowej w każdym momencie po wcześniejszym poinformowaniu Członka Klubu droga mailową oraz umieszczając informację na stronie internetowej klubu. Wyjątek stanowią umowy podpisane w przedsprzedaży na Open PZ oraz Open Karta (gwarancja ceny przez rok). 10. Dla członków przystępujących do fitness klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem jego otwarcia. Nie ma możliwości przesunięcia startu członkostwa. Dla członków przystępujących do fitness klubu po jego otwarciu

4 członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłat wskazanych w 2 pkt 8 niniejszego Regulaminu lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu, przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące. 11. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie posiada przeciwwskazań lekarskich. 12. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Klubu na własne ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. 13. Członkiem Klubu może zostać osoba małoletnia po ukończeniu 16 roku życia, pod warunkiem, że będzie przebywała pod nadzorem opiekuna prawnego lub za wiedzą i pisemną zgoda opiekuna prawnego, złożoną osobiście w obecności pracownika Fitness Klubu w siedzibie Klubu. 14. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia członkostwa na łączny okres trzech miesięcy w roku. Zawieszenie członkostwa należy zgłosić w Strefie Klienta Fitness Klubu lub pisemnie na adres siedziby Klubu. Przez okres zawieszenia członkostwa pobierana jest miesięczna opłata, w wysokości wskazanej w 1 ust 1 pkt 6. 3 PŁATNOŚCI ZA CZLONKOWSTWO 1. Klub stosuje wyłącznie system bezgotówkowych płatności za członkostwo. Wobec tego Członek Klubu zobowiązuje się do regulowania należności związanych z członkostwem, wskazanych w 1 ust. 1 pkt 4 i 5 w zw. z 2 ust. 8 w sposób następujący: 1) pierwsza płatność może być dokonywana za pomocą opcji przelewy24 w zależności od zdefiniowanej opcji płatności; 2) miesięczne opłaty członkowskie wnoszone są za pomocą jednej z czterech metod płatności: a) użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniających Klub do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem Klubu, bez konieczności

5 zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu; b) za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego Klub do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu; c) za pomocą opcji przelewy 24 dostępnej w strefie klienta na d) za pomocą karty płatniczej w siedzibie klubu 2. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku bankowego Członka Klubu, Klub trzykrotnie podejmie próbę obciążenia wskazanego rachunku bankowego, będącego własnością Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia, Klub ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z fitness klubu lub całkowitego anulowania członkostwa; 3. Za dzień płatności opłaty członkowskiej oraz opłaty za zawieszenie członkostwa za miesiąc kolejny ustala się dzień w którym mija miesiąc od podpisania członkostwa. 4. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności; 5. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty, czy płatność kartą na jego rachunku bankowym znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia należności wynikającej z członkostwa; 6. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty jednakowy podpis lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta posiadacza rachunku) zgodne ze wzorami złożonymi w banku; 7. Członek Klubu zobowiązany jest poinformować Klub oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy: a) Członek Klubu odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku bankowego, b) Wysokość środków na rachunku bankowym Członka Klubu nie wystarcza na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty, c) Rachunek bankowy Członka Klubu został zamknięty, d) Rachunek bankowy Członka Klubu został zablokowany np. tytułem egzekucyjnym, e) Członek Klubu złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,

6 f) Członek Klubu zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do realizacji przez Klub polecenia zapłaty, 8. Członek Klubu zobowiązany jest wskazać inną formę płatności w przypadku, gdy Klub z uwagi na nieudane próby obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu anulował wybraną metodę płatności; 9. Klub zastrzega sobie prawo do anulowania wybranej przez Członka Klubu metody płatności, w przypadku nieudanych prób obciążenia konta; 10. Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez Członka Klubu wobec jego banku, które to koszty nie są zwracane przez Klub; 11. Klub zastrzega sobie prawo do ewentualnego pobierania opłat z tytułu niezrealizowanych poleceń zapłaty; 12. Członek Klubu jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do weryfikacji czy rachunek bankowy Członka Klubu prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie zapłaty; 13. Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia zapłaty; 3 KORZYSTANIE Z FITNESS KLUBU 1. Ustala się następujące Zasady korzystania z Fitness Klubu: 2. Ustanowiono indywidualny regulamin Fitness Klubu, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Fitness Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania; 3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu; 4. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez

7 instruktorów i pozostałej obsługi Klubu; 5. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Fitness Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Fitness Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć; 6. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Fitness Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Fitness Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członka Klubu, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany okres członkostwa; 7. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Fitness Klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie; 8. Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie Fitness Klubu oraz powinien być zaopatrzony w kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom; 9. Klub umożliwia Członkom zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania maszyn znajdujących się w Fitness Klubie poprzez prowadzenie nieodpłatnych Zajęć Wprowadzających; 10. Klub oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na ternie Fitness Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu; 11. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie Fitness Klubu; 12. Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie przed otwarciem Fitness Klubu w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą

8 deponowane na terenie Fitness Klubu i mogą zostać odebrane w siedzibie Klubu w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), wobec tego zostaną one wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne; 13. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Członek Klubu po skończonym treningu opuszczając Fitness Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek. 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest Klub. 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią: 1) art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, poz.1182 z późn. zm., zwanej w dalszej części uodo), tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą; 2) art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu; 3) art. 23 ust. 1 pkt 5 uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych; 4) Dane osobowe Członka Klubu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 uodo. 3. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi. 4. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia. 5. Klub udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu

9 przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 6. Członkowie Klubu godzą się na wykorzystanie wizerunku w celach promocji Fitness Klubu. 5 INNE POSTANOWIENIA 1 Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Fitness Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Fitness Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. 2 Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Fitness Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 3 W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Klub ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa. 4 W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Fitness Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem Klub zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych. 5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 6 Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej Członkowi Klubu w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa na zasadach określonych w 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 7 Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.

Regulamin ZODIAK GYM WSTĘP

Regulamin ZODIAK GYM WSTĘP Regulamin ZODIAK GYM WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez ZODIAK GYM Sp. z o.o. (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej Umowa ) z ZODIAK GYM Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:

DEFINICJE 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: Regulamin ZODIAK GYM Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 68, NIP 7792186448, REGON 634384550, wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu CityFit

Regulamin Klubu CityFit Regulamin Klubu CityFit WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej Umowa ) z z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu CityFit

Regulamin Klubu CityFit Regulamin Klubu CityFit WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej Umowa ) z z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin klubu ICON Fitness (Członkostwo Flexi )

Regulamin klubu ICON Fitness (Członkostwo Flexi ) Galeria Manhattan Regulamin klubu (Członkostwo Flexi ) WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej Umowa ) z z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu CityFit

Regulamin Klubu CityFit Regulamin Klubu CityFit WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez kluby CityFit (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej Umowa ) z: a) CityFit Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu CityFit

Regulamin Klubu CityFit Regulamin Klubu CityFit WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez kluby CityFit (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej Umowa ) z: a) z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Paragraf, którego dotyczy zmiana

Paragraf, którego dotyczy zmiana Paragraf, którego dotyczy zmiana Było Jest Wstęp i) Brak i) CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin LOFT fitness

Regulamin LOFT fitness Regulamin LOFT fitness Dane Klubu Futness/biuro obsługi klienta: Adres klubu: ul Farbiarska 30, 62-050 Mosina www.fitnessloft.pl, Dane Firmy: FITCOMPLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

KRAV MAGA 360 ul. Pułaskiego 30, Poznań tel. +48 727 907 468 tel. +48 693 160 410. e-mail: kravmaga.szkolenia@gmail.com http://kravmaga360.

KRAV MAGA 360 ul. Pułaskiego 30, Poznań tel. +48 727 907 468 tel. +48 693 160 410. e-mail: kravmaga.szkolenia@gmail.com http://kravmaga360. Regulamin KM 360 REGULAMIN KLUBU KRAV MAGA 360 DOTYCZĄCY ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE KRAV MAGA 360 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2012 r. i jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

1 CZŁONKOSTWO 2 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU

1 CZŁONKOSTWO 2 OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU 1. Niniejszy Regulamin jest tym samym Umową która określa warunki korzystania z usług Klubu RK Athletics Sp. z o.o. mieszczącego się w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34 (Akademia Wychowania Fizycznego),

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOCUS Biura Coworkingowego

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOCUS Biura Coworkingowego REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG LOCUS Biura Coworkingowego 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług Biura Coworkingowego prowadzonego przez LOCUS Spółdzielnię Socjalną z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni

Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni Regulamin zajęć dla dzieci organizowanych przez Centrum Psychologiczno-Coachingowe my energiczni 1. Definicje terminów użytych w Regulaminie: 1 Informacje ogólne a. Organizator my energiczni OSKAR WRÓBLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu SPHINX Kids Club

Regulamin Programu SPHINX Kids Club Regulamin Programu SPHINX Kids Club Obowiązujący od dnia 25.11.2014 r. Definicje: Organizator Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, która odpowiada za prawidłowy przebieg procesu obsługi Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN X-GYM & FITNESS. X-Gym & Fitness Filip Tecław NIP: 113-190-15-37. ul.wolska19/25 01-207 Warszawa

REGULAMIN X-GYM & FITNESS. X-Gym & Fitness Filip Tecław NIP: 113-190-15-37. ul.wolska19/25 01-207 Warszawa REGULAMIN X-GYM & FITNESS X-Gym & Fitness Filip Tecław NIP: 113-190-15-37 ul.wolska19/25 01-207 Warszawa 1. Zasady ogólne. Obiekt czynny jest całą dobę. 1. Wstęp na obiekt odbywa się na podstawie kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Summer Sale

Regulamin promocji Summer Sale Regulamin promocji Summer Sale od 01.06.2016 r. do 30.09.2016 r. dla klubów Fitness Platinium w Krakowie przy ul. Lea 213, ul. Pawia 5, ul. Sołtysa Dytmara 3, ul. Zakopiańska 62, ul. Mogilska 97, ul. Stawowa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne 2 Definicje Członek Klubu ; Karta członkowska Klient - Klub Modelarnia Konto

1 Postanowienia ogólne 2 Definicje Członek Klubu ; Karta członkowska Klient - Klub Modelarnia Konto R E G U L A M I N KLUBU MODELARNIA Regulamin określa warunki świadczenia usług sportowo - rekreacyjnych przez Alicja Iwańska, Jacek Grabowski, Piotr Strykowski prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 1 Wstęp Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa Nr 55/2015 z dnia 19.02.2015 r. Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 1 Wstęp 1. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a.

1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. Regulamin Programu "CITY VIP CLUB 1. Organizatorem Programu CVC jest Scooter sp. Z o.o.. z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 364a. 2. Program CVC jest programem przeznaczonym dla klientów dokonujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia r. Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia r. Regulamin Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia 01.10.2013r. Regulamin i obiektów sportowych należących do szkół, dla których Gmina Dąbrowa Chełmińska jest organem prowadzącym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie

REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie REGULAMIN uczestnictwa w zajęciach sekcji artystycznych i kół zainteresowań w Gminnym Ośrodku Kultury w Wiązownie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie działa jako samorządowa instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Weekend 1+2

Regulamin promocji Weekend 1+2 Regulamin promocji Weekend 1+2 od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r. dla klubów Fitness Platinium w Krakowie przy ul. Lea 213, ul. Pawia 5, ul. Sołtysa Dytmara 3, ul. Zakopiańska 62, ul. Mogilska 97, ul. Stawowa

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z usług

Ogólne warunki korzystania z usług 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Salę Zabaw Małolatek prowadzona przez firmę Tisar Play ul. Kokotek 30, Ruda Śląska 41-700o numerze NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O.

REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O. REGULAMIN TEAM EXIT SP. Z O.O. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas gry, zasady rezerwacji oraz płatności za grę lub voucher pomiędzy Spółką: Team Exit Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81 02-001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Fitness Club 24 Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług przez Fitness Club 24 Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług przez Fitness Club 24 Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem ) jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu All For Body Prądnik (al. Bora-Komorowskiego 25)

Regulamin Klubu All For Body Prądnik (al. Bora-Komorowskiego 25) Regulamin Klubu All For Body Prądnik (al. Bora-Komorowskiego 25) 1. Słowniczek: Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się: 1. Klub All For Body Prądnik sp. z o.o., Zwierzyniecka 14/4 31-102

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Kanclerza EWSPA nr 2/09/15 z dnia 09.09.2015 r. Regulamin opłat za studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji Postanowienia ogólne 1. Zasady dotyczące obowiązku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU StepONE Fitness. PROWADZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ FITNESS ZA ROGIEM Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU StepONE Fitness. PROWADZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ FITNESS ZA ROGIEM Sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU StepONE Fitness PROWADZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ FITNESS ZA ROGIEM Sp. z o.o. I. DEFINICJE 1. Spółka Fitness za Rogiem Sp. z o.o. z siedzibą w Sierosławiu (62-080 Tarnowo Podgórne),

Bardziej szczegółowo

Warunki członkostwa w klubach. Platinum i Health and Fitness

Warunki członkostwa w klubach. Platinum i Health and Fitness Warunki członkostwa w klubach Platinum i Health and Fitness Umowa członkowska, pomiędzy Pure Health and Fitness Spółka z ograniczoną dpowiedzialnością zwaną dalej PH&F posiadającą Obiekty Sportowe (zwane

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego Regulamin programu lojalnościowego I. Postanowienia ogólne 1. Program lojalnościowy CLUB BON APETITO ma na celu budowanie relacji między klientami a Organizatorem Programu poprzez nagradzanie klientów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016

STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI. Regulamin kursów 2015/2016 STOWARZYSZENIE ALLIANCE FRANCAISE W ŁODZI Regulamin kursów 2015/2016 określający wzajemne zobowiązania Stowarzyszenia Alliance Française w Łodzi - organizatora kursu oraz Studenta - Uczestnika kursu: Alliance

Bardziej szczegółowo

KARTA STAŁEGO KLIENTA

KARTA STAŁEGO KLIENTA KARTA STAŁEGO KLIENTA Korzystając z usług w naszym Salonie, możesz zmienić zakupy w rabaty i przywileje. Spring Garden wynagradza Twoją lojalność! Dzięki Karcie Stałego Klienta Spring Garden za swoje zakupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie

REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie Objaśnienie Pojęć: REGULAMIN CZŁONKOWSTWA w Stowarzyszeniu Polka Potrafi.pl w Piasecznie Ilekroć w tekście użyte jest słowo: Stowarzyszenie mamy na myśli: Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl w Piasecznie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słowiańska 1 lok. 42. NIP NIP 599317859 Regon 36066382 WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Klub Pływacki STILON Gorzów należy zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Biurowiec BYTOM SQUARE ul. Wrocławska 32-34 41-902 Bytom. REGULAMIN English Elite

Biurowiec BYTOM SQUARE ul. Wrocławska 32-34 41-902 Bytom. REGULAMIN English Elite REGULAMIN English Elite 1. English Elite to placówka edukacyjna, której celem jest prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci. 2. Niniejszy regulamin określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE

REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE REGULAMIN PROGRAMU URODA I ZDROWIE 1. Organizatorem programu Uroda i Zdrowie jest firma Eco Plant Householding Sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zacisze 6. 2. Program Uroda i Zdrowie jest skierowany

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w Zespole Szkół w Radzanowie, ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo, dn. miedzy dyrektorem szkoły mgr Bolesławem Urbaniakiem zwanym Użyczającym, a - zwanym Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy.,

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcja Lato w Formie dla nowych Klientów w klubach Fabryki Formy

Regulamin Akcja Lato w Formie dla nowych Klientów w klubach Fabryki Formy Regulamin Akcja Lato w Formie dla nowych Klientów w klubach Fabryki Formy I. Definicje 1. Klient osoba, która nie posiada aktywnej Umowy Korzystania z Usług Klubu Fabryki Formy S.A. w trakcie trwania Akcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Łomża, luty 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania sal konferencyjnych w budynku Inkubatora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Warunki członkostwa w klubach Pure Fitness. Umowa członkowska, pomiędzy Pure Health and Fitness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Warunki członkostwa w klubach Pure Fitness. Umowa członkowska, pomiędzy Pure Health and Fitness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warunki członkostwa w klubach Pure Fitness Umowa członkowska, pomiędzy Pure Health and Fitness Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej PH&F posiadąjcą Obiekty Sportowe (zwane też Klubami Sportowymi

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Klub Ogrodnika

Regulamin programu Klub Ogrodnika Regulamin programu Klub Ogrodnika Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Klubu Ogrodnika, zorganizowanego przez HORTICO SA, a w szczególności Regulamin ten stanowi o prawach i obowiązkach Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI KLUBÓW SMART GYM z dn. 29 kwietnia 2016 r.

REGULAMIN SIECI KLUBÓW SMART GYM z dn. 29 kwietnia 2016 r. REGULAMIN SIECI KLUBÓW SMART GYM z dn. 29 kwietnia 2016 r. Regulamin stanowi wzorzec w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług sieci klubów Smart Gym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTNIA Z SERWISU WWW.4-STEPS.PL

REGULAMIN KORZYSTNIA Z SERWISU WWW.4-STEPS.PL REGULAMIN KORZYSTNIA Z SERWISU WWW.4-STEPS.PL 1 Wyjaśnienie wyrażeń użytych w regulaminie 1. 4Steps - 4Steps Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-681) przy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel

Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel Regulamin karty lojalnościowej GarageHotel 1 1. Niniejszy regualmin określa zasady korzystania z Karty Lojalnościowej GarageHotel wystawionej przez firmę Elektrocenter T.M. Rajs Sp. j. We Włocławku zwanej

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW

REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE. t.j. z dnia 26.06.2015 REZERWACJA BILETÓW REGULAMIN REZERWACJI I SPRZEDAŻY BILETÓW W TEATRZE WIELKIM-OPERZE NARODOWEJ W WARSZAWIE t.j. z dnia 26.06.2015 I. BILETY INDYWIDUALNE REZERWACJA BILETÓW 1. Rezerwacji można dokonywać osobiście w Biurze

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV

Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I - IV 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Szkoła Trenerów, Moduły I- IV (dalej: Szkolenie),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 1.6 Karnet OPEN ( Multikarnet ) abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń

Regulamin Promocji. 1.6 Karnet OPEN ( Multikarnet ) abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń Regulamin Promocji od 20.10.2016 r. do 30.11.2016 r. dla klubów Fitness Platinium w Krakowie przy ul. Lea 213, ul. Pawiej 5, ul. Sołtysa Dytmara 3, ul. Zakopiańskiej 62, ul. Mogilskiej 97, ul. Stawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne. 2 Odkrywcy Win

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne. 2 Odkrywcy Win REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Winny Świat prowadzi sprzedaż win w ramach działalności Winostrady Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Batalionów Chłopskich 14, Pruszcz Gdański (dalej: Winostrada)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE za pośrednictwem strony internetowej www.karolinka.art.pl obowiązujący w Centrum Kultury Karolinka w Radzionkowie 1 Definicje W ramach niniejszego Regulaminu mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Tańca Freestyle Dance Zone w Nadarzynie Szkoły Tańca Dance Zone Alchemia w Grójcu

Regulamin Szkoły Tańca Freestyle Dance Zone w Nadarzynie Szkoły Tańca Dance Zone Alchemia w Grójcu Regulamin Szkoły Tańca Freestyle Dance Zone w Nadarzynie Szkoły Tańca Dance Zone Alchemia w Grójcu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w Szkole Tańca Freestyle Dance Zone i Dance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej Ostrów Mazowiecka, dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie zasad wynajmu sali gimnastycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO Zawarta w dniu (...) w Gliwicach pomiędzy: 1. (...) zamieszkałą czasowo w Gliwicach przy ulicy (...) legitymującą się dowodem osobistym seria (...), wydanym (...) w dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Regulamin uczestnictwa w Programie Lojalnościowym dla klientów Martex Sp. z o.o. Definicje: Organizator i Zarządzający Programem - Martex Sp. z o.o. z siedzibą 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7, NIP: 6422466043.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU StepONE Fitness. PROWADZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ FITNESS ZA ROGIEM Sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU StepONE Fitness. PROWADZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ FITNESS ZA ROGIEM Sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU StepONE Fitness PROWADZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ FITNESS ZA ROGIEM Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie Regulamin korzystania z obiektów sportowych przy ZSPiG w Sulikowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. 2. ZSPiG należy przez to rozumieć Zespół

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne:

Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: I Regulamin otwartych zajęć tanecznych odbywających się w Szkole Tańca Kieleckim Teatrze Tańca (zwanym dalej KTT) Założenia ogólne: 1. Otwarte zajęcia taneczne należą do edukacyjnej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne

REGULAMIN. 1. Informacje Ogólne REGULAMIN 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem nick u Swiat-Florysty na poratlu internetowym Allegro jest firma Sky-Net Łukasz Przeździecki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szańcowa 28. 2. Nasza obecność

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ. Żłobka KRAINA SKRZATÓW

UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ. Żłobka KRAINA SKRZATÓW UMOWA O POWIERZENIU DZIECKA POD OPIEKĘ Żłobka KRAINA SKRZATÓW Zawarta w Krapkowicach w dniu pomiędzy: Żłobkiem Kraina Skrzatów reprezentowanym przez Teresę Gola- Nogaj zwaną w dalszej części umowy Żłobkiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego

Regulamin programu partnerskiego Regulamin programu partnerskiego I. Wstęp: Organizatorem Programu Partnerskiego Klub Shakewave jest Shakewave Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 82/14 we Wrocławiu. Program przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 21/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach sekcji i grup działających w Miejsko-Gminnym

Bardziej szczegółowo