Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu DEFINICJE. 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu DEFINICJE. 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie:"

Transkrypt

1 Regulamin Zodiak Gym Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu 1 DEFINICJE 1. Podstawowe pojęcia zastosowane w niniejszym Regulaminie: 1) Członek Klubu - osoba korzystająca z usług oferowanych przez Klub, która spełniła warunki określone w 2 ust. 1 pkt 1-3; 2) Fitness Klub lokal użytkowy usytuowany w budynku położonym przy ulicy Chełmińskiej 68, wyposażony w sprzęt służący do ćwiczeń, z którego mogą korzystać Członkowie Klubu; 3) Strefa Klienta - strefa Członka Klubu dostępna po zalogowaniu się do indywidualnego profilu za pomocą strony internetowej uzyskanie niezbędnych informacji dotyczących członkostwa i zakupionych usług, oraz rezygnacji z członkostwa, a także umożliwiająca podgląd wystawionych faktur z tytułu członkostwa w Klubie; 4) Opłata członkowska - miesięczna opłata w wysokości 99,90 zł (karnety Open PZ, oraz Open Karta), lub 129,90 zł (karnet Open Przelew) lub 109,90 zł (dla klubowiczów zmieniających formułę płatności z PZ i Obciążeń Karty płatniczej na płatności przelewem lub w klubie) za korzystanie z usług oferowanych przez Klub; 5) Opłata wpisowa jednorazowa opłata w wysokości 59,90 zł, naliczana w związku z przystąpieniem do Klubu przez nowego członka; 6) Opłata za zawieszenie członkostwa - opłata w wysokości 15,00 zł pobierana za okres miesięcznego zawieszenia członkostwa. Maksymalny okres zawieszenia członkostwa wynosi 3 miesiące. 7) Okres rozliczeniowy- okres kolejno następujących 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu przyjęcia w poczet Członków Klubu; 8) Dzień płatności - za dzień płatności uznaje się dzień:

2 a) otwarcia fitness klubu dla Członków Klubu w przypadku Członków Klubu, którzy wykupili członkostwo przed otwarciem Fitness Klubu, b) przystąpienia Członka do fitness klubu lub wybranej przez niego innej daty rozpoczęcia członkostwa w przypadku jego opóźnienia; 9) Dzień Otwarcia dla Członków Klubu - dzień, w którym członkowie klubu posiadający aktywny status członka mogą w pełni po raz pierwszy skorzystać z usług fitness klubu; 10) Dni Otwarte - dni, w których wstęp do fitness klubu w celu obejrzenia go i zapoznania się z ofertą, będą miały wszystkie zainteresowane osoby, zarówno posiadające status członka, jak i nieposiadające takiego statusu. 2 CZŁONKOWSTWO 1. Status Członka Klubu ZODIAK GYM oraz prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub uzyskuje się po spełnieniu poniższych warunków: 1) rejestracja on-line w strefie klienta na stronie 2) uiszczenie miesięcznej opłaty członkowskiej i w określonych przypadkach również opłaty wpisowej; 3) wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, poz.1182 z późn. zm.), 2. Członek Klubu otrzymuje imienny karnet potwierdzający przynależność do Klubu. Wstęp do Fitness Klubu następuje przez weryfikację Członka Klubu, polegającą na przyłożeniu karnetu do czytnika przy bramce wejściowej do szatni. System rozpoznaje zarejestrowane i opłacone członkostwo oraz umożliwia wstęp do Fitness Klubu. 3. Prawo do korzystania z karty członkowskiej nie może być przeniesione na osoby trzecie. 4. Członkostwo jest imienne i nie może zostać przeniesione na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody w formie pisemnej, pod rygorem nieważności pod warunkiem uregulowania przez dotychczasowego lub nowego Członka Klubu wszelkich wymaganych na dzień przeniesienia należności z tytułu członkostwa w Klubie. Przekazanie członkostwa podlega jednorazowej opłacie, płatnej z góry, wskazanej w 1 ust W razie powstania zaległości z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej, Klub może

3 ograniczyć członkostwo poprzez zablokowanie dostępu do Fitness Klubu, o czym Członek Klubu zostanie powiadomiony telefonicznie oraz mailowo. Klub po upływie 7 dni od wyznaczonego dnia płatności poinformuje Członka Klubu o istniejącej zaległości oraz możliwości uregulowania zaległej należności. W przypadku nieuregulowania zaległej należnościw terminie 14 dni od wyznaczonego dnia płatności nastąpi utrata członkostwa, o czym Członek Klubu zostanie powiadomiony pisemnie. 6. Utrata członkostwa może nastąpić z powodu dobrowolnej rezygnacji członka złożonej w formie pisemnej (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: ZODIAK GYM Sp. z o. o., ul. Chełmińska 98, Grudziądz lub bezpośrednio w Fitness Klubie w Strefie Klienta) w terminie nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. W przypadku niezachowania wyżej określonego terminu Klub zastrzega sobie prawo pobrania opłaty członkowskiej za kolejny okres rozliczeniowy. Status Członka Klubu można uzyskać ponownie po spełnieniu warunków określonych w 2 ust. 1 pkt Klub zastrzega sobie prawo do pozbawienia Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji podania nieprawdziwych, niepoprawnych czy też wątpliwych danych personalnych oraz kontaktowych. W powyższej sytuacji nie przysługuje również Członkowi Klubu prawo do zwrotu niewykorzystanych środków z opłaconego członkostwa. 8. Klub przed otwarciem Fitness Klubu oferuje swoim Członkom specjalne oferty cenowe, a mianowicie: opłatę wpisową w wysokości 49,90 zł oraz miesięczną opłatę członkowską w wysokości 89,90 zł. Klub zastrzega, iż opłaty za przystąpienie do Fitness Klubu przed jego otwarciem pozostaną na niezmienionym poziomie dla osób które wybrały produkty dostępne przed otwarciem, przez okres 12 miesięcy od dnia otwarcia Fitness Klubu, zaś po upływie wskazanego okresu będą obowiązywały opłaty z dnia po otwarcia Klubu, tj. oplata wpisowa w wysokości 59,90 zł oraz miesięczna opłata członkowska w wysokości 99,90 zł, 129,90 zł oraz 109,90 zł 9. Klub ma prawo do zmiany polityki cenowej w każdym momencie po wcześniejszym poinformowaniu Członka Klubu droga mailową oraz umieszczając informację na stronie internetowej klubu. Wyjątek stanowią umowy podpisane w przedsprzedaży na Open PZ oraz Open Karta (gwarancja ceny przez rok). 10. Dla członków przystępujących do fitness klubu przed jego otwarciem członkostwo rozpoczyna się z dniem jego otwarcia. Nie ma możliwości przesunięcia startu członkostwa. Dla członków przystępujących do fitness klubu po jego otwarciu

4 członkostwo rozpoczyna się w dniu wniesienia opłat wskazanych w 2 pkt 8 niniejszego Regulaminu lub w innej dacie, wskazanej przez Członka Klubu, przy czym maksymalny czas przesunięcia startu członkostwa w tym przypadku wynosi 3 miesiące. 11. Członkiem Klubu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie posiada przeciwwskazań lekarskich. 12. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich osoba może zostać Członkiem Klubu na własne ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z urządzeń siłowni oraz nieprzestrzegania regulaminu i zasad bezpieczeństwa. Pracownicy Klubu nie posiadają wykształcenia medycznego. 13. Członkiem Klubu może zostać osoba małoletnia po ukończeniu 16 roku życia, pod warunkiem, że będzie przebywała pod nadzorem opiekuna prawnego lub za wiedzą i pisemną zgoda opiekuna prawnego, złożoną osobiście w obecności pracownika Fitness Klubu w siedzibie Klubu. 14. Członek Klubu ma prawo do zawieszenia członkostwa na łączny okres trzech miesięcy w roku. Zawieszenie członkostwa należy zgłosić w Strefie Klienta Fitness Klubu lub pisemnie na adres siedziby Klubu. Przez okres zawieszenia członkostwa pobierana jest miesięczna opłata, w wysokości wskazanej w 1 ust 1 pkt 6. 3 PŁATNOŚCI ZA CZLONKOWSTWO 1. Klub stosuje wyłącznie system bezgotówkowych płatności za członkostwo. Wobec tego Członek Klubu zobowiązuje się do regulowania należności związanych z członkostwem, wskazanych w 1 ust. 1 pkt 4 i 5 w zw. z 2 ust. 8 w sposób następujący: 1) pierwsza płatność może być dokonywana za pomocą opcji przelewy24 w zależności od zdefiniowanej opcji płatności; 2) miesięczne opłaty członkowskie wnoszone są za pomocą jednej z czterech metod płatności: a) użycia karty kredytowej/debetowej z funkcją płatności internetowych uprawniających Klub do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem Klubu, bez konieczności

5 zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu; b) za pomocą polecenia zapłaty uprawniającego Klub do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty członkowskiej w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym pozostawania członkiem klubu, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu; c) za pomocą opcji przelewy 24 dostępnej w strefie klienta na d) za pomocą karty płatniczej w siedzibie klubu 2. W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku bankowego Członka Klubu, Klub trzykrotnie podejmie próbę obciążenia wskazanego rachunku bankowego, będącego własnością Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia, Klub ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z fitness klubu lub całkowitego anulowania członkostwa; 3. Za dzień płatności opłaty członkowskiej oraz opłaty za zawieszenie członkostwa za miesiąc kolejny ustala się dzień w którym mija miesiąc od podpisania członkostwa. 4. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności; 5. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty, czy płatność kartą na jego rachunku bankowym znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia należności wynikającej z członkostwa; 6. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty jednakowy podpis lub podpisy (w przypadku współwłaściciela konta posiadacza rachunku) zgodne ze wzorami złożonymi w banku; 7. Członek Klubu zobowiązany jest poinformować Klub oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy: a) Członek Klubu odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku bankowego, b) Wysokość środków na rachunku bankowym Członka Klubu nie wystarcza na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty, c) Rachunek bankowy Członka Klubu został zamknięty, d) Rachunek bankowy Członka Klubu został zablokowany np. tytułem egzekucyjnym, e) Członek Klubu złożył w swoim banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,

6 f) Członek Klubu zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do realizacji przez Klub polecenia zapłaty, 8. Członek Klubu zobowiązany jest wskazać inną formę płatności w przypadku, gdy Klub z uwagi na nieudane próby obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu anulował wybraną metodę płatności; 9. Klub zastrzega sobie prawo do anulowania wybranej przez Członka Klubu metody płatności, w przypadku nieudanych prób obciążenia konta; 10. Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez Członka Klubu wobec jego banku, które to koszty nie są zwracane przez Klub; 11. Klub zastrzega sobie prawo do ewentualnego pobierania opłat z tytułu niezrealizowanych poleceń zapłaty; 12. Członek Klubu jest zobowiązany przed skorzystaniem z polecenia zapłaty do weryfikacji czy rachunek bankowy Członka Klubu prowadzony jest przez bank, który obsługuje polecenie zapłaty; 13. Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania swojego banku o anulowaniu polecenia zapłaty; 3 KORZYSTANIE Z FITNESS KLUBU 1. Ustala się następujące Zasady korzystania z Fitness Klubu: 2. Ustanowiono indywidualny regulamin Fitness Klubu, który zawiera w szczególności przepisy dotyczące odpowiedniego korzystania z Fitness Klubu, ze sprzętu znajdującego się w nim oraz poszanowania praw innych Członków Klubu. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania; 3. Członek Klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Członek Klubu ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należących do Klubu; 4. Członek Klubu zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do Klubu, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez

7 instruktorów i pozostałej obsługi Klubu; 5. Członek Klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z Fitness Klubu innym członkom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na ternie Fitness Klubu, pomimo uwag ze strony personelu Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych członków Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć; 6. Spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz palenie tytoniu na terenie Fitness Klubu jest zabronione. Osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Fitness Klubu. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia praw Członka Klubu, który łamie powyższe zasady, jak również do natychmiastowego pozbawienia prawa członkostwa z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany okres członkostwa; 7. Członek Klubu zobowiązany jest do noszenia na terenie Fitness Klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie; 8. Członek Klubu, ze względów higienicznych zobowiązany jest do posiadania i używania osobistego ręcznika na terenie Fitness Klubu oraz powinien być zaopatrzony w kłódkę do szafki dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionym w niej przez siebie rzeczom; 9. Klub umożliwia Członkom zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpiecznego użytkowania maszyn znajdujących się w Fitness Klubie poprzez prowadzenie nieodpłatnych Zajęć Wprowadzających; 10. Klub oraz instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na ternie Fitness Klubu wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu przez Członków Klubu; 11. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na terenie Fitness Klubu; 12. Szafki w Klubie są opróżniane i oczyszczane codziennie przed otwarciem Fitness Klubu w czasie generalnego sprzątania szatni. Rzeczy pozostawione w szafkach będą

8 deponowane na terenie Fitness Klubu i mogą zostać odebrane w siedzibie Klubu w terminie 3 dni od dnia zdeponowania. Po upływie tego terminu uznaje się je za porzucone zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), wobec tego zostaną one wyrzucone, zutylizowane bądź przekazane na cele charytatywne; 13. Zabrania się pozostawiania rzeczy w szafkach na okres przekraczający czas jednostkowego treningu, w czasie którego szafki powinny być zamknięte. Członek Klubu po skończonym treningu opuszczając Fitness Klub jest zobowiązany do zabrania ze sobą rzeczy z szafek. 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu umożliwienia Członkowi Klubu korzystania z usługi jest Klub. 2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych ujawnionych przez Członka Klubu w związku z korzystaniem z usługi stanowią: 1) art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014, poz.1182 z późn. zm., zwanej w dalszej części uodo), tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona przez Członka Klubu, którego dane dotyczą; 2) art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo, tj. realizacja umowy świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego Regulaminu; 3) art. 23 ust. 1 pkt 5 uodo, tj. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych; 4) Dane osobowe Członka Klubu nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 uodo. 3. Podawanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi. 4. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawienia. 5. Klub udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu

9 przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 6. Członkowie Klubu godzą się na wykorzystanie wizerunku w celach promocji Fitness Klubu. 5 INNE POSTANOWIENIA 1 Klub ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia obiektu Fitness Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych działań, które okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Fitness Klubu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. 2 Przed przystąpieniem po raz pierwszy do korzystania z usług Fitness Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu. 3 W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub zachowania Członka Klubu sprzecznego z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Klub ma prawo pozbawić Członka Klubu prawa członkostwa ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że nie będą dokonywane żadne zwroty finansowe za niewykorzystany czas członkostwa. 4 W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Fitness Klubu, skarg i zażaleń prosimy o kontakt pod adresem Klub zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie Państwa sugestie w terminie nie dłuższym niż 20 dni roboczych. 5 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania. 6 Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmieniony regulamin powinien zostać opublikowany na stronie internetowej Członkowi Klubu w terminie 7 dni od momentu publikacji przysługuje prawo rezygnacji z członkostwa na zasadach określonych w 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu. 7 Zmiany Regulaminu, wynikające ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie wymagają publikacji zmienionego regulaminu.

Regulamin Klubu CityFit

Regulamin Klubu CityFit Regulamin Klubu CityFit WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej Umowa ) z z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu CityFit

Regulamin Klubu CityFit Regulamin Klubu CityFit WSTĘP Osoba korzystająca z usług oferowanych przez CityFit Sp. z o.o. (Członek Klubu), zawiera Umowę na korzystanie z fitness klubu (dalej Umowa ) z CityFit Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Regulamin korzystania z usług Klubu Fitness Klubu Tlen ul.pocieszka 3, 25-519 Kielce.

REGULAMIN Regulamin korzystania z usług Klubu Fitness Klubu Tlen ul.pocieszka 3, 25-519 Kielce. REGULAMIN Regulamin korzystania z usług Klubu Fitness Klubu Tlen ul.pocieszka 3, 25-519 Kielce. 1.Członkowstwo. 2.Prawa i obowiązki Klubowiczów. 3.Prawa i obowiązki Klubu. 4.Rezerwacje. 5.Płatności online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne

Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne Regulamin Karty przedpłaconej Postanowienia ogólne Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1) agent - bank lub inną instytucję prowadzącą działalność w zakresie usług płatniczych polegającą

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A.

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. Załącznik nr 2. Regulaminu Akcji Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank S.A. I. Postanowienia wstępne i terminologia 1 Niniejszy Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku

Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Regulamin konta dla osób fizycznych w LUKAS Banku Spis treści Postanowienia ogólne... 2 Zasady zakładania konta... 3 Konto wspólne... 3 Pełnomocnictwo... 4 Rodzaje konta... 4 Identyfikacja Klienta w placówce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych wydawanych przez Bank Millennium S.A. (dalej: Regulamin), określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEWIZJI SATELITARNEJ PRZEZ CYFROWY POLSAT S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa zasady świadczenia określonych w nim usług przez spółkę Cyfrowy

Bardziej szczegółowo