OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNY"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU), Aga International S.A. Oddział w Polsce, zwana dalej UBEZPIECZYCIELEM, zawiera z Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji S.A., zwaną dalej UBEZPIECZAJĄCYM, UMOWĘ UBEZPIECZENIA na rzecz UBEZPIECZONYCH, w zakresie POMOCY MEDYCZNEJ. 2. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszych OWU może obejmować ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWE, do których doszło na terytorium całego świata, z zastrzeżeniem że realizacja USŁUG ASSISTANCE odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem USŁUGI ASSISTANCE POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: A. w wariancie I, B. w wariancie II MAŁŻONKA/PARTNERA, C. w wariancie III DZIECKO/DZIECI, 4. Pod warunkiem przystąpienia do wariantu I, Ubezpieczony może dokupić wariant II i/lub wariant III. 5. Wymienione w niniejszych OWU USŁUGI ASSISTANCE są świadczone przez UBEZPIECZYCIELA za pośrednictwem CENTRUM OPERACYJNEGO, czynnego całą dobę, przez 365 dni w roku. 6. W niniejszych OWU wielkimi literami zostały zapisane pojęcia zdefiniowane oraz nazwy USŁUG ASSISTANCE i tytuły paragrafów. 2. DEFINICJE 1. CENTRUM OPERACYJNE Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50B przedstawiciel UBEZPIECZYCIELA udzielający świadczeń assistance, którego numer telefonu podany jest do wiadomości UBEZPIECZONYCH przez UBEZPIECZYCIELA za pośrednictwem PRACODAWCY. 2. CHOROBA PRZEWLEKŁA stan chorobowy, zdiagnozowany przed objęciem ochroną w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem; choroba stale lub okresowo leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed objęciem UMOWĄ UBEZPIECZENIA. 3. CHOROBA PSYCHICZNA choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99). 4. DZIECKO dziecko od 2 dnia życia do 25 roku życia. 5. LEKARZ CENTRUM OPERACYJNEGO lekarz konsultant CENTRUM OPERACYJNEGO. 6. LEKARZ PROWADZĄCY LECZE lekarz, który prowadzi leczenie lub OSOBY UPRAWNIONEJ lub RODZICA lub OSOBY SAMODZIELNEJ, na skutek jego NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, niebędący ani członkiem rodziny ani LEKARZEM CENTRUM OPERACYJNEGO. 7. LEKARZ SPECJALISTA w rozumieniu niniejszych OWU: chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, neurolog, kardiolog, lekarz rehabilitacji, pulmonolog, otolaryngolog, neurochirurg. 8. MACOCHA aktualna w dniu zajścia zdarzenia żona ojca /MAŁŻONKA/ PARTNERA, niebędąca biologiczną matką /MAŁŻONKA/ PARTNERA, oraz wdowa po ojcu, niebędąca biologiczną matką, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński. 9. MAŁŻONEK osoba, która w dniu ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO pozostawała z UBEZPIECZONYM w związku małżeńskim w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 10. NAGŁE ZACHOROWA zaistniały w okresie ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły i niespodziewany stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu lub OSOBY UPRAWNIONEJ lub RODZICA, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. 11. PEŁNOLET DZIECKO dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. 12. SZCZĘŚLIWY WYPADEK niezależne od woli, nagłe i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło w okresie ochrony ubezpieczeniowej i spowodowało u, OSOBY UPRAWNIONEJ, RODZICA lub OSOBY SAMODZIELNEJ fizyczne obrażenia ciała. 13. OJCZYM aktualny w dniu zajścia zdarzenia mąż matki /MAŁŻONKA/ PARTNERA, niebędący biologicznym ojcem /MAŁŻONKA/ PARTNERA, oraz wdowiec po matce /MAŁŻONKA/ PARTNERA, niebędący biologicznym ojcem /MAŁŻONKA/ PARTNERA, o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński. 14. OSOBA DO OPIEKI osoba wyznaczona pisemnie przez lub MAŁŻONKA/ PARTNERA lub osoba występującą w imieniu lub MAŁŻONKA/PARTNERA do opieki nad jego PEŁNOLETNIM DZIECKIEM i/lub zwierzętami domowymi na czas hospitalizacji lub MAŁŻONKA/ PARTNERA. 15. OSOBA SAMODZIELNA osoba zamieszkująca z UBEZPIECZONYM lub MAŁŻONKIEM/ PARTNEREM ŻYCIOWYM, która ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb i wymaga stałej opieki. 16. OSOBA UPRAWNIONA w zależności od wariantu ochrony ubezpieczeniowej MAŁŻONEK/ PARTNER ŻYCIOWY i/lub DZIECKO/DZIECI, których zdrowie podlega ochronie ubezpieczeniowej. 17. PARTNER ŻYCIOWY osoba pozostająca w związku nieformalnym z UBEZPIECZONYM i niebędąca w innym związku małżeńskim, zgłoszona do ubezpieczenia we wniosku przystąpienia do UMOWY UBEZPIECZENIA, z zastrzeżeniem że UBEZPIECZONY może zgłosić do ubezpieczenia PARTNERA tylko jeden raz w okresie kolejnych 24 miesięcy, pod warunkiem iż sam UBEZPIECZONY nie pozostaje w innym formalnym związku małżeńskim. PARTNEREM ŻYCIOWYM nie może być osoba spokrewniona z UBEZPIECZONYM. 18. PLACÓWKA MEDYCZNA szpital, przychodnia lub gabinet medyczny, działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach systemu opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku usługi POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ w ramach systemu opieki zdrowotnej państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 19. PORO przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie. 20. PRACODAWCA osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczającym. 21. RODZIC ojciec lub matka w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego albo MACOCHA lub OJCZYM, o ile nie żyje ojciec lub matka oraz, w wariancie II, ojciec lub matka MAŁŻONKA/PARTNERA albo MACOCHA lub OJCZYM MAŁŻONKA/PARTNERA, o ile nie żyje ojciec lub matka MAŁŻONKA/PARTNERA. 22. SIŁA WYŻSZA zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobiegnięcia zdarzenie, które uniemożliwia lub powoduje opóźnienie wykonania świadczenia przez UBEZPIECZYCIELA lub uniemożliwia UBEZPIECZONEMU/OSOBIE UPRAWNIONEJ zgłoszenie ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO do CENTRUM OPERACYJNEGO. 23. SPRZĘT REHABILITACYJNY sprzęt niezbędny do rehabilitacji, umożliwiający UBEZPIECZONEMU samodzielne lub ułatwione funkcjonowanie. SPRZĘT REHABILITACYJNY to piłki, taśmy i wałki rehabilitacyjne, balkoniki, chodziki, wózki, kule, laski, gorsety, kołnierze, rowerek rehabilitacyjny, wałek, półwałek, klin, kostka do rehabilitacji, dysk korekcyjny (w tym sensomotoryczny), ciężarki do rehabilitacji, mata rehabilitacyjna, lekki gips, poduszka ortopedyczna (dotyczy złamania kości guzicznej, stanu po urazie odcinka szyjnego kręgosłupa), stabilizatory, w tym aparat tulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy), opaski elastyczne, buty ortopedyczne, wkładki ortopedyczne w tym żelowe (dotyczy przebytych urazów, np. złamania kości śródstopia, uszkodzenia ścięgna Achillesa), gorsety ortopedyczne (m.in. sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, gorset Jevetta), opaska żebrowa, pas poporodowy, pas stabilizujący mostek, pas przepuklinowy. 24. TRANSPORT MEDYCZNY transport zapewniony UBEZPIECZONEMU/OSOBIE UPRAWNIONEJ przez CENTRUM OPERACYJNE, dostosowany do jego stanu zdrowia i świadczony, jeżeli jego stan zdrowia, w opinii LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE lub dyspozytora pogotowia ratunkowego, nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. Za TRANSPORT MEDYCZNY nie uważa się dojazdów do poradni rehabilitacyjnej. 25. TRUDNA SYTUACJA LOSOWA zaistniałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej: choroba /OSOBY UPRAWNIONEJ, urodzenie martwego dziecka, PORO, śmierć dziecka, śmierć MAŁŻONKA, śmierć RODZICA. 26. UBEZPIECZAJĄCY Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie (00-854) przy al. Jana Pawła II UBEZPIECZONY osoba fizyczna, której zdrowie jest chronione UMOWĄ UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNY. 28. UBEZPIECZYCIEL AGA International S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50B. 29. UMOWA UBEZPIECZENIA umowa grupowego ubezpieczenia, zawarta pomiędzy UBEZPIECZYCIELEM a UBEZPIECZAJĄCYM na rzecz UBEZPIECZONYCH. 30. USŁUGI ASSISTANCE usługi polegające na udzieleniu pomocy UBEZPIECZONEMU w zakresie pomocy medycznej. 31. ZDARZE UBEZPIECZENIOWE to NAGŁE ZACHOROWA lub SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub TRUDNA SYTUACJA LOSOWA. 32. ZWIERZĘTA DOMOWE należący do /OSOBY UPRAWNIONEJ pies lub kot. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów USŁUG ASSISTANCE, wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, organizowanych przez UBEZPIECZYCIELA za pośrednictwem CENTRUM OPERACYJNEGO, w razie wystąpienia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO. 2. Zakres ubezpieczenia to: A. TRANSPORT medyczny do PLACÓWKI MEDYCZNEJ; B. TRANSPORT MEDYCZNY z PLACÓWKI MEDYCZNEJ; C. TRANSPORT MEDYCZNY pomiędzy placówkami medycznymi; D. WIZYTA PIELĘGNIARKI; E. DOSTARCZE leków; F. TRANSPORT sprzętu rehabilitacyjnego; G. WYPOŻYCZE LUB ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO; H. ORGANIZACJA I POKRYCIE KOSZTÓW procesu rehabilitacyjnego; 1

2 I. OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMi ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI; J. OPIEKA NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SAMODZIELNYMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU; K. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI; L. WIZYTA LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY; M. WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY; N. POMOC PSYCHOLOGA W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ; O. DOSTARCZE POSIŁKÓW; P. POMOC DOMOWA PO HOSPITALIZACJI; Q. POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ; R. WIZYTA POŁOŻNEJ; S. PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI; T. POBYT OPIEKUNA; U. TRANSPORT RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ; V. OSOBISTY ASYSTENT DLA RODZICA; W. POMOC DOMOWA ORAZ PIELĘGNIARSKA RODZICOWI PO HOSPITALIZACJI; X. ORGANIZACJA PRYWATNYCH LEKCJI; Y. INFOLINIA medyczna; Z. INFOLINIA BABY ASSISTANCE. A. TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA potrzebuje wizyty w PLACÓWCE MEDYCZNEJ CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ, o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE lub dyspozytora pogotowia ratunkowego, interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ w ramach kwoty zł limitu, przypadającego na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. B. TRANSPORT MEDYCZNY Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA wymaga po wizycie w PLACÓWCE MEDYCZNEJ, TRANSPORTU MEDYCZNEGO do miejsca pobytu, zgodnie z zaleceniami LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ do miejsca pobytu, o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ w ramach kwoty zł limitu, przypadającego na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. C. TRANSPORT MEDYCZNY POMIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA przebywa w PLACÓWCE MEDYCZNEJ, która w opinii LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA został/a skierowany/a przez LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej PLACÓWCE MEDYCZNEJ CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU POMIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI, o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO POMIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI w ramach kwoty zł limitu, przypadającego na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. D. WIZYTA PIELĘGNIARKI W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy stan zdrowia /OSOBY UPRAWNIONEJ, w opinii LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE wymaga wizyty pielęgniarki CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty dojazdów i honorariów pielęgniarki w miejscu pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty WIZYTY PIELĘGNIARKI do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. E. DOSTARCZE LEKÓW W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE wymaga leżenia, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty DOSTARCZENIA LEKÓW zaordynowanych przez LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, do miejsca pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie leków w aptekach. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty DOSTARCZENIA LEKÓW do łącznej kwoty 400 zł na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. Koszty leków pokrywa UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA. F. TRANSPORT SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, powinien używać SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO w miejscu pobytu CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO do miejsca pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt TRANSPORTU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO do łącznej kwoty, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/ PARTNERA i każdego DZIECKA. G. WYPOŻYCZE LUB ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, powinien używać SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO w miejscu pobytu CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WYPOŻYCZENIA LUB ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty WYPOŻYCZENIA LUB ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO do łącznej kwoty, na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. H. ORGANIZACJA I POKRYCIE KOSZTÓW PROCESU REHABILITACYJNEGO W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie ze skierowaniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, wymaga rehabilitacji w poradni rehabilitacyjnej lub w miejscu pobytu CENTRUM OPERACYJNE ORGANIZUJE I POKRYWA KOSZTY PROCESU REHABILITACYJNEGO. Koszty procesu rehabilitacyjnego to: koszty transportu /OSOBY UPRAWNIONEJ do poradni rehabilitacyjnej i wizyty w poradni rehabilitacyjnej albo koszty wizyty fizykoterapeuty w miejscu pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE ORGANIZUJE I POKRYWA KOSZTY PROCESU REHABILITACYJNEGO do łącznej kwoty, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/ PARTNERA i każdego DZIECKA. I. OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY przebywa w szpitalu przez okres minimum 3 (trzech) dni CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI zamieszkującymi wraz z UBEZPIECZONYM lub z MAŁŻONKIEM/PARTNEREM ŻYCIOWYM. OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI jest realizowana na wniosek i za ich pisemną zgodą. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty OPIEKI NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI do kwoty 200 zł za każdy dzień opieki i maksymalnie do 6 (sześciu) dni, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla oraz MAŁŻONKA/PARTNERA. 2

3 J. OPIEKA NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SAMODZIELNYMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD DZIEĆMI zamieszkującymi wraz z UBEZPIECZONYM. W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DOROSŁEJ OSOBY SAMODZIELNEJ, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI zamieszkującymi wraz z UBEZPIECZONYM lub MAŁŻONKIEM/ PARTNEREM ŻYCIOWYM. OPIEKA NAD DZIEĆMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU jest realizowana na wniosek i za jego pisemną zgodą. OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU jest realizowana na wniosek / MAŁŻONKA/PARTNERA i za ich pisemną zgodą. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty OPIEKI NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SAMODZIELNYMI do kwoty 200 zł za każdy dzień opieki i maksymalnie do 4 (czterech) dni, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. K. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY przebywa w szpitalu przez okres minimum 3 (trzech) dni CENTRUM OPERACYJNE: A. Organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI w miejscu pobytu, B. Organizuje i pokrywa koszty transportu ZWIERZĄT DOMOWYCH do OSOBY DO OPIEKI lub do placówki wskazanej przez. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI jest realizowana na wniosek / MAŁŻONKA/PARTNERA i za jego pisemną zgodą oraz pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o szczepieniach obowiązkowych. UBEZPIECZYCIEL pokrywa koszty OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI do łącznej kwoty 600 zł na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/ PARTNERA. L. WIZYTA LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA wymaga WIZYTY LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WIZYTY u LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY w PLACÓWCE MEDYCZNEJ lub koszty dojazdów i honorariów LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY w miejscu pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ, o ile w opinii dyspozytora pogotowia ratunkowego nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WIZYTY LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY do łącznej kwoty zł na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE i w odniesieniu do maksymalnie 2 (dwóch) ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH przypadających na 1 (jednego) /OSOBĘ UPRAWNIONĄ w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. M. WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie ze skierowaniem lub pisemnymi zaleceniami LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, wymaga WIZYTY LEKARZA SPECJALISTY CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WIZYTY u LEKARZA SPECJALISTY w PLACÓWCE MEDYCZNEJ lub koszty dojazdów i honorariów LEKARZA SPECJALISTY w miejscu pobytu / OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WIZYTY LEKARZA SPECJALISTY do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE i w odniesieniu do maksymalnie 2 (dwóch) ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH przypadających na 1 (jednego) w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. N. POMOC PSYCHOLOGA W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ W przypadku gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY znajdzie się w TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty pomocy psychologa. CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty POMOCY PSYCHOLOGA W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ do łącznej kwoty zł na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/PARTNERA. O. DOSTARCZE POSIŁKÓW W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE wymaga leżenia, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty DOSTARCZENIA POSIŁKÓW do miejsca pobytu. Usługa dotyczy dostarczenia gotowych posiłków. W zakres usługi nie wchodzi dostarczenie posiłków uwzględniających specjalistyczną dietę. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty DOSTARCZENIA POSIŁKÓW do łącznej kwoty 500 zł na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/ PARTNERA. Koszt posiłków pokrywa UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA. P. POMOC DOMOWA PO HOSPITALIZACJI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY przebywał w szpitalu przez okres minimum 3 (trzech) dni CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt POMOCY DOMOWEJ PO zakończeniu HOSPITALIZACJI. Usługa dotyczy pomocy w przygotowywaniu posiłków, zrobieniu zakupów, pomocy w ubraniu i myciu oraz czynnościach pielęgnacyjnych, wykonywaniu drobnych porządków jak odkurzanie, mycie podłóg, umycie naczyń. W zakres usługi nie wchodzi mycie okien, odsuwanie mebli. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty POMOCY DOMOWEJ PO HOSPITALIZACJI do kwoty 200 zł za każdy dzień opieki i maksymalnie do 4 (czterech) dni, na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla oraz MAŁŻONKA/PARTNERA. Q. POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU /OSOBY UPRAWNIONEJ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt wizyty /OSOBY UPRAWNIONEJ w PLACÓWCE MEDYCZNEJ lub koszty dojazdu i honorarium lekarza do miejsca pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ za granicą. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty POMOCY MEDYCZNEJ ZA GRANICĄ do łącznej kwoty 300 euro (lub jej równowartości w walucie kraju w którym miało miejsce ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, w przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia zaistnienia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO), na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. R. WIZYTA POŁOŻNEJ W przypadku gdy sytuacja wymaga, w jego opinii, wizyty położnej CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty dojazdów i honorariów położnej w miejscu pobytu lub MAŁŻONKA/PARTNERA, w okresie pierwszego miesiąca po wyjściu matki ze szpitala w związku z porodem. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty WIZYTY POŁOŻNEJ do łącznej kwoty 700 zł w związku z 1 (jednym porodem), bez limitu ilościowego w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pierwszym zdaniu. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/ PARTNERA. S. PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY przebywa w szpitalu przez okres minimum 3 (trzech) dni CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt PRZEWOZU DZIECI DO miejsca zamieszkania OSOBY DO OPIEKI oraz powrotu DZIECI. PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI odbywa się pod opieką osoby uprawnionej przez CENTRUM OPERACYJNE. PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI jest realizowany na wniosek oraz w sytuacji, gdy w miejscu pobytu DZIECKA nie ma żadnej osoby, która mogłaby taką opiekę sprawować. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt biletów autobusowych lub kolejowych I. klasy, koniecznych do PRZEWOZU DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI, do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/PARTNERA. 3

4 T. POBYT OPIEKUNA W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA, gdy DZIECKO przebywa w szpitalu CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt pobytu jednego z opiekunów DZIECKA w szpitalu, o ile jest to możliwe w warunkach szpitalnych, lub w hotelu przyszpitalnym. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty POBYTU OPIEKUNA do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. POBYT OPIEKUNA jest realizowany wyłącznie w wariancie III. U. TRANSPORT RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy RODZIC, zgodnie z pisemnym zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, wymaga wizyty kontrolnej w PLACÓWCE MEDYCZNEJ CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty TRANSPORTU RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ, o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty TRANSPORTU RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. V. OSOBISTY ASYSTENT DLA RODZICA W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy RODZIC wymaga TRANSPORTU NA WIZYTĘ KONTROLNĄ w PLACÓWCE MEDYCZNEJ, zaleconą przez LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty honorarium OSOBISTEGO ASYSTENTA, który będzie towarzyszył RODZICOWI podczas TRANSPORTU RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ do i z PLACÓWKI MEDYCZNEJ oraz będzie mu służyć pomocą w PLACÓWCE MEDYCZNEJ. Usługa dotyczy pomocy RODZICOWI w rejestracji i przy wypisie RODZICA z PLACÓWKI MEDYCZNEJ. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty OSOBISTEGO ASYSTENTA do łącznej kwoty, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. W. POMOC DOMOWA ORAZ PIELĘGNIARSKA RODZICOWI PO HOSPITALIZACJI W przypadku minimum 3 dniowej hospitalizacji RODZICA na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty POMOCY DOMOWEJ ORAZ PIELĘGNIARSKIEJ RODZICOWI po zakończeniu hospitalizacji albo PO HOSPITALIZACJI, w związku z pisemnym zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE pomocy pielęgniarki w miejscu pobytu RODZICA. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty POMOCY DOMOWEJ ORAZ PIELĘGNIARSKIEJ RODZICOWI PO HOSPITALIZACJI do kwoty 200 zł za każdy dzień pomocy i maksymalnie do 4 (czterech) dni, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. X. ORGANIZACJA PRYWATNYCH LEKCJI W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy DZIECKO otrzyma zwolnienie lekarskie dłuższe niż 7-dni CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt ORGANIZACJI PRYWATNYCH LEKCJI w miejscu pobytu DZIECKA w okresie maksymalnie 90 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt ORGANIZACJI PRYWATNYCH LEKCJI do łącznej kwoty 600 zł, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. ORGANIZACJA PRYWATNYCH LEKCJI jest realizowana wyłącznie w wariancie III. Y. INFOLINIA MEDYCZNA W ramach INFOLINII MEDYCZNEJ CENTRUM OPERACYJNE gwarantuje UBEZPIECZONEMU/OSOBIE UPRAWNIONEJ dostęp do informacji o: A. państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, B. działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami oraz możliwości przyjmowania ich w czasie ciąży, C. placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, D. placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, E. niezbędnych przygotowaniach do zabiegów lub badań medycznych, F. dietach, zdrowym żywieniu, G. domach pomocy społecznej, hospicjach, H. aptekach czynnych przez całą dobę. Z. INFOLINIA BABY ASSISTANCE W ramach INFOLINII BABY ASSISTANCE CENTRUM OPERACYJNE gwarantuje UBEZPIECZONEMU/OSOBIE UPRAWNIONEJ dostęp do informacji o: A. ob ja wach cią ży, B. badaniach prenatalnych, C. wska zów kach w za kre sie przy go to wa nia się do po ro du, D. szkołach rodzenia, E. pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, F. karmieniu noworodka, G. obowiązkowych szczepieniach niemowląt, H. opiece i pielęgnacji nad noworodkiem. 3. Tabela informacyjna świadczenia przysługujące poszczególnym osobom zależnie od wykupionego wariantu ubezpieczenia (patrz. 1 pkt.3). LIMITY ILOŚCIOWE I KWOTOWE USŁUGI ASSISTANCE UBEZPIECZONY MAŁŻONEK/ PARTNER ŻYCIOWY DZIECI (podane limity dotyczą każdego Dziecka) RODZAJ ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO ZALECE LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ TRANSPORT MEDYCZNY Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ TRANSPORT MEDYCZNY POMIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI zł zł zł zł zł zł zł zł zł NAGŁE ZACHOROWA lub SZCZĘŚLIWY WYPADEK /MAŁŻONKA/ PARTNERA WIZYTA PIELĘGNIARKI DOSTARCZE LEKÓW 400 zł 400 zł 400 zł SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa NAGŁE ZACHOROWA lub SZCZĘŚLIWY WYPADEK /MAŁŻONKA/ PARTNERA TRANSPORT SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA 4

5 LIMITY ILOŚCIOWE I KWOTOWE USŁUGI ASSISTANCE UBEZPIECZONY MAŁŻONEK/ PARTNER ŻYCIOWY DZIECI (podane limity dotyczą każdego Dziecka) RODZAJ ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO ZALECE LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE WYPOŻYCZE LUB ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa ORGANIZACJA I POKRYCIE KOSZTÓW PROCESU REHABILITACYJNEGO SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ DZIEĆMI PEŁNOLETNIMI (maksymalnie 6 dni (maksymalnie 6 dni 3 dniowa hospitalizacja na skutek SZCZĘŚLIWEGO OPIEKA NAD DZIEĆMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SZCZĘŚLIWY WYPADEK DZIECKA OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SZCZĘŚLIWY WYPADEK DOROSŁEJ OSOBY SAMODZIELNEJ OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI 600 zł 600 zł 3 dniowa hospitalizacja na skutek SZCZĘŚLIWEGO WIZYTA LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY zł zł zł SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa POMOC PSYCHOLOGA W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ zł zł TRUDNA SYTUACJA LOSOWA lub MAŁŻONKA/PARTNERA DOSTARCZE POSIŁKÓW 500 zł 500 zł SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa POMOC DOMOWA PO HOSPITALIZACJI 3 dniowa hospitalizacja na skutek SZCZĘŚLIWEGO POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ 300 euro 300 euro 300 euro NAGŁE ZACHOROWA lub SZCZĘŚLIWY WYPADEK poza granicami RP / MAŁŻONKA/PARTNERA WIZYTA POŁOŻNEJ 700 zł 700 zł PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI 3 dniowa hospitalizacja na skutek SZCZĘŚLIWEGO POBYT OPIEKUNA hospitalizacja DZIECKA na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TRANSPORT RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA RODZICA OSOBISTY ASYSTENT DLA RODZICA SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA RODZICA POMOC DOMOWA ORAZ PIELĘGNIARSKA RODZICOWI PO HOSPITALIZACJI 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU RODZICA ORGANIZACJA PRYWATNYCH LEKCJI 600 zł SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA DZIECKA INFOLINIA MEDYCZNA INFOLINIA BABY ASSISTANCE 5

6 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWE, do których doszło przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, oraz za ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWE powstałe z tytułu lub w następstwie: A. umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa lub OSOBY UPRAWNIONEJ; B. popełnienia przez lub OSOBĘ UPRAWNIONĄ przestępstwa umyślnego lub jego usiłowania albo popełnienia wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu; C. umyślnego samookaleczenia lub próby samobójstwa przez lub OSOBĘ UPRAWNIONĄ D. działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią jądrową lub promieniotwórczością; E. leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami; F. zabiegów ze wskazań estetycznych, niezależnie od powodu ich wykonania; G. leczenia stomatologicznego bez względu na to czy jest wykonywane przez lekarza stomatologa, czy chirurga twarzowo-szczękowego; H. wad wrodzonych; I. zarażenia się HIV, AIDS, chorobami przekazywanymi drogą płciową; J. CHORÓB PRZEWLEKŁYCH; K. nieprzestrzegania zaleceń LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE; L. uprawiania sportów ekstremalnych takich jak sporty spadochronowe, lotnicze, motorowe, motorowodne, kaskaderstwo, wspinaczkę wymagająca użycia specjalistycznego sprzętu, nurkowanie na głębokościach większych niż 40 metrów, speleologia; M. wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, co oznacza regularne lub intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu, czy czerpany jest dochód z uprawionej dyscypliny sportu; N. katastrof naturalnych, działania ognia lub innych żywiołów takich jak: trzęsienia ziemi, nagła zmiana temperatury, powódź, huragan, pożar, wybuch, wyładowania atmosferyczne. O. użycia biologicznych lub chemicznych materiałów, substancji lub składników w celu spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. P. spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, leków niezaordynowanych przez lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich użycia. Q. CHOROBY PSYCHICZNEJ. 2. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za opóźnienia lub niemożliwość wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania świadczeń spowodowane są czynnikami niezależnymi od UBEZPIECZYCIELA, to jest: strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, a także ograniczeniami w poruszaniu się wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. 3. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za opóźnienia wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie wykonania świadczeń spowodowane są zaistnieniem SIŁY WYŻSZEJ. 4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów powstałych z tytułu i w następstwie: A. Leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami. B. Leczenia sanatoryjnego, ze wskazań estetycznych, helioterapii, niezależnie od powodu wykonania. C. Leczenia powstałego na skutek wojen, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachów stanu, aktów terroru, powstania, strajków oraz skażeń chemicznych lub radioaktywnych, materiałów nuklearnych, spalania paliwa jądrowego, azbestozy. D. Rutynowych badań fizykalnych, w tym badań i testów ginekologicznych, szczepień i innych leków zapobiegawczych. E. Wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 5. PRAWA I OBOWIĄZKI 1. UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA lub inna osoba kontaktująca się w jego imieniu ma prawo do zgłoszenia w CENTRUM OPERACYJNYM ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, począwszy od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej. 2. UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA zobowiązuje się postępować zgodnie z dyspozycjami CENTRUM OPERACYJNEGO. 3. UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA ma obowiązek poinformowania UBEZPIECZAJĄCEGO o każdej zmianie danych, na podstawie których został objęty ochroną w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA. 6. POSTĘPOWA W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 1. W przypadku zaistnienia zdarzenia uprawniającego do świadczeń wynikających z ubezpieczenia, UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA jest zobowiązany, przed podjęciem działań we własnym zakresie, do skontaktowania się z czynnym całą dobę CENTRUM OPERACYJNYM. 2. W przypadku gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA nie dopełnił obowiązku zgłoszenia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO lub nie postępował zgodnie z dyspozycjami CENTRUM OPERACYJNEGO, UBEZPIECZYCIEL ma prawo zmniejszyć świadczenie, o ile niezgłoszenie ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO lub postępowanie niezgodnie z dyspozycjami CENTRUM OPERACYJNEGO miało wpływ na zwiększenie rozmiaru ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, chyba że zgłoszenie nie było możliwe z powodu działania siły wyższej, udokumentowanej przez /OSOBĘ UPRAWNIONĄ. 3. UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA lub osoba kontaktująca się w jego imieniu z CENTRUM OPERACYJNYM powinni dokładnie wyjaśnić dyżurującemu pracownikowi CENTRUM OPERACYJNEGO okoliczności, w jakich UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje oraz umożliwić LEKARZOWI CENTRUM OPERACYJNEGO dostęp do wszystkich informacji medycznych. 4. W razie zaistnienia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA lub inna osoba kontaktująca się z CENTRUM OPERACYJNYM powinna podać: A. imię i nazwisko, B. numer PESEL, C. imię, nazwisko i numer PESEL OSOBY UPRAWNIONEJ, jeżeli ZDARZE UBEZPIECZENIOWE dotyczy OSOBY UPRAWNIONEJ, D. dokładny adres miejsca powstania ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, E. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z UBEZPIECZONYM/OSOBĄ UPRAWNIONĄ lub wskazaną przez niego osobą, F. opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy, G. adres korespondencyjny. 5. W przypadku uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela czas oczekiwania na realizację świadczeń wynosi: A. do 3 dni roboczych w przypadku wizyt lekarskich, B. 1 dzień roboczy w przypadku pozostałych świadczeń, o ile Ubezpieczony nie wskaże konkretnej placówki lub późniejszego terminu, w którym chciałby skorzystać ze świadczenia. 6. W przypadku braku zgłoszenia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO roszczenie zostanie rozpatrzone po przedłożeniu przez /OSOBĘ UPRAWNIONĄ pełnej dokumentacji, niezbędnej do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, tj. kserokopii diagnozy lekarskiej, dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej lub dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia oraz oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty. 7. W przypadku zorganizowania usługi we własnym zakresie przez /OSOBĘ UPRAWNIONĄ bez powiadomienia CENTRUM OPERACYJNEGO, UBEZPIECZYCIEL zastrzega sobie prawo do wypłaty świadczenia w wysokości odpowiadającej kosztom, jakie poniósłby w przypadku organizowania usług we własnym zakresie. 8. Wypłata przysługujących świadczeń następuje w złotych polskich (PLN). 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia UBEZPIECZYCIELA, UBEZPIECZAJĄCEGO i, z wyjątkiem zgłoszenia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, powinny być składane na piśmie. 2. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem UMOWY UBEZPIECZENIA UBEZPIECZAJĄCY lub UBEZPIECZONY może zgłaszać do Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, Warszawa, do Rzecznika Ubezpieczonych lub odpowiedniego Miejskiego/ Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Dyrekcja AGA International S.A. Oddział w Polsce rozpatrzy skargi i zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem UMOWY UBEZPIECZENIA w terminie 30 dni od ich wniesienia (decyduje data nadania). 3. Od decyzji odszkodowawczej w sprawie USŁUG ASSISTANCE, wynikających z UMOWY UBEZPIECZENIA, UBEZPIECZAJĄCY lub UBEZPIECZONY może, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, wystąpić do Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty otrzymania. 4. Do realizacji postanowień niniejszych OWU w imieniu i na rachunek UBEZPIECZYCIELA uprawnione jest CENTRUM OPERACYJNE. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 6. Prawem właściwym dla niniejszego OWU jest prawo polskie. 7. Językiem stosowanym w relacjach między UBEZPIECZYCIELEM a UBEZPIECZAJĄCYM i UBEZPIECZONYM jest język polski. 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z UMOWY UBEZPIECZENIA lub z nią związane pomiędzy UBEZPIECZYCIELEM a UBEZPIECZONYM będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania. 9. Powództwo o roszczenia wynikające z UMOWY UBEZPIECZENIA można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby UBEZPIECZAJĄCEGO lub. 10. Niniejsze OWU przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce nr U/026/2014 z dnia 15 grudnia 2014r. i wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. Tomasz Frączek Dyrektor Oddziału 6

UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH

UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH UBEZPIECZENIA W MAKSYMALNYM KONCIE BANKU BPH SPIS TREŚCI 04 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE DLA WŁAŚCICIELI RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance

Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Świadczenia Assistance, zwane dalej WU, mają zastosowanie do Umowy Ramowej Ubezpieczenia zawartej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela.

Postanowienia ogólne. 3. Wymienione w niniejszych OWU usługi assistance są świadczone za pośrednictwem Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela. Ogólne warunki ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy aktywnych kart debetowych MasterCard Business wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe oddział Alior Bank S.A., 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AH-GTC/16/7/2012/ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AH-GTC/16/7/2012/ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE AH-GTC/16/7/2012/ASSISTANCE dla uczestników Programu Assistance organizowanego przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR

Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie PROTEKTOR Ogólne Warunki Indywidualnego Terminowego Ubezpieczenia na Życie Protektor OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter Partner

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance, Home Assistance, Assistance Sprzętu komputerowego i Concierge posiadaczy kont w Euro Banku S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance, Home Assistance, Assistance Sprzętu komputerowego i Concierge posiadaczy kont w Euro Banku S.A. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance, Home Assistance, Assistance Sprzętu komputerowego i Concierge posiadaczy kont w Euro Banku S.A. 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja albo organizacja

Bardziej szczegółowo

Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce. Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE Prevoir Vie Groupe Prevoir S.A. Oddział w Polsce Nasza Ochrona OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 DEFINICJE...3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...4 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011)

Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) Warunki ubezpieczenia- od utraty pracy/upadłości, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance medycznego kredytobiorców ŻAGIEL SA (grudzień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Casco MediPlan Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Casco MediPlan zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawartych pomiędzy Inter

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne....................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet Assistance Mała Czarna dla użytkowników kart debetowych wydanych przez Alior Bank S.A.

Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet Assistance Mała Czarna dla użytkowników kart debetowych wydanych przez Alior Bank S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet Assistance Mała Czarna dla użytkowników kart debetowych wydanych przez Alior Bank S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia zwane dalej

Bardziej szczegółowo

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością

3. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia odpowiedzialnością WYCIĄG Z UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI LUB NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WSKUTEK CHOROBY LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KREDYTOBIORCÓW ZACIĄGAJĄCYCH KREDYT W EURO BANK S.A. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (indeks GNW01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Roszczenia regresowe

Postanowienia ogólne. Roszczenia regresowe Ogólne warunki ubezpieczenia LATAJ REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/002/2013 z dnia 15.01.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) U B E Z P I E C Z E N I A I B A N K O W O Ś Ć I I N W E S T Y C J E Spis treści Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A.

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium państw Grupy Schengen Elitar Partner TU Europa S.A. Ogólne warunki kompleksowego Cudzoziemców czasowo przebywających na terytorium

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/102/2013 z dnia 29 marca 2013 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................... 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.

Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08. Ogólne warunki ubezpieczenia REZYGNACJA (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/037/2013 z dnia 19.08.2013 Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odkrywcy i zdobywcy Backpackers,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK TRAVEL ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 10 MAJA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Plus na rzecz Klientów Orange Polska S.A. Abonentów usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange (Sieci komórkowej Orange) 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3

Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Wypadkowe na Życie CZERWONE ŚWIATŁO...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Podróż bez zmartwień I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

OWU. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Podróż bez zmartwień I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej

Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej Dodatek do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Medicover nr 2/2009 - Szczególne Warunki Ubezpieczenia w Podróży Zagranicznej Klientów Medicover Opieka w Podróży 2010 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce nr U/027/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KREDYTOBIORCÓW PKO BP S.A. OD RYZYKA UTRATY PRACY, CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY I POBYTU W SZPITALU UP 7 COMPLEX Załącznik nr 1 do Aneksu nr 3 do Umowy ubezpieczenia Kredytobiorców PKO BP S.A. od ryzyka utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy nr 160500/01/01/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo