OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNY"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU), Aga International S.A. Oddział w Polsce, zwana dalej UBEZPIECZYCIELEM, zawiera z Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji S.A., zwaną dalej UBEZPIECZAJĄCYM, UMOWĘ UBEZPIECZENIA na rzecz UBEZPIECZONYCH, w zakresie POMOCY MEDYCZNEJ. 2. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszych OWU może obejmować ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWE, do których doszło na terytorium całego świata, z zastrzeżeniem że realizacja USŁUG ASSISTANCE odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem USŁUGI ASSISTANCE POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: A. w wariancie I, B. w wariancie II MAŁŻONKA/PARTNERA, C. w wariancie III DZIECKO/DZIECI, 4. Pod warunkiem przystąpienia do wariantu I, Ubezpieczony może dokupić wariant II i/lub wariant III. 5. Wymienione w niniejszych OWU USŁUGI ASSISTANCE są świadczone przez UBEZPIECZYCIELA za pośrednictwem CENTRUM OPERACYJNEGO, czynnego całą dobę, przez 365 dni w roku. 6. W niniejszych OWU wielkimi literami zostały zapisane pojęcia zdefiniowane oraz nazwy USŁUG ASSISTANCE i tytuły paragrafów. 2. DEFINICJE 1. CENTRUM OPERACYJNE Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50B przedstawiciel UBEZPIECZYCIELA udzielający świadczeń assistance, którego numer telefonu podany jest do wiadomości UBEZPIECZONYCH przez UBEZPIECZYCIELA za pośrednictwem PRACODAWCY. 2. CHOROBA PRZEWLEKŁA stan chorobowy, zdiagnozowany przed objęciem ochroną w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem; choroba stale lub okresowo leczona ambulatoryjnie lub będąca przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed objęciem UMOWĄ UBEZPIECZENIA. 3. CHOROBA PSYCHICZNA choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99). 4. DZIECKO dziecko od 2 dnia życia do 25 roku życia. 5. LEKARZ CENTRUM OPERACYJNEGO lekarz konsultant CENTRUM OPERACYJNEGO. 6. LEKARZ PROWADZĄCY LECZE lekarz, który prowadzi leczenie lub OSOBY UPRAWNIONEJ lub RODZICA lub OSOBY SAMODZIELNEJ, na skutek jego NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, niebędący ani członkiem rodziny ani LEKARZEM CENTRUM OPERACYJNEGO. 7. LEKARZ SPECJALISTA w rozumieniu niniejszych OWU: chirurg, ortopeda, laryngolog, okulista, neurolog, kardiolog, lekarz rehabilitacji, pulmonolog, otolaryngolog, neurochirurg. 8. MACOCHA aktualna w dniu zajścia zdarzenia żona ojca /MAŁŻONKA/ PARTNERA, niebędąca biologiczną matką /MAŁŻONKA/ PARTNERA, oraz wdowa po ojcu, niebędąca biologiczną matką, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński. 9. MAŁŻONEK osoba, która w dniu ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO pozostawała z UBEZPIECZONYM w związku małżeńskim w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 10. NAGŁE ZACHOROWA zaistniały w okresie ochrony ubezpieczeniowej w sposób nagły i niespodziewany stan chorobowy, zagrażający życiu lub zdrowiu lub OSOBY UPRAWNIONEJ lub RODZICA, wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. 11. PEŁNOLET DZIECKO dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. 12. SZCZĘŚLIWY WYPADEK niezależne od woli, nagłe i gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które wystąpiło w okresie ochrony ubezpieczeniowej i spowodowało u, OSOBY UPRAWNIONEJ, RODZICA lub OSOBY SAMODZIELNEJ fizyczne obrażenia ciała. 13. OJCZYM aktualny w dniu zajścia zdarzenia mąż matki /MAŁŻONKA/ PARTNERA, niebędący biologicznym ojcem /MAŁŻONKA/ PARTNERA, oraz wdowiec po matce /MAŁŻONKA/ PARTNERA, niebędący biologicznym ojcem /MAŁŻONKA/ PARTNERA, o ile nie wstąpił ponownie w związek małżeński. 14. OSOBA DO OPIEKI osoba wyznaczona pisemnie przez lub MAŁŻONKA/ PARTNERA lub osoba występującą w imieniu lub MAŁŻONKA/PARTNERA do opieki nad jego PEŁNOLETNIM DZIECKIEM i/lub zwierzętami domowymi na czas hospitalizacji lub MAŁŻONKA/ PARTNERA. 15. OSOBA SAMODZIELNA osoba zamieszkująca z UBEZPIECZONYM lub MAŁŻONKIEM/ PARTNEREM ŻYCIOWYM, która ze względu na podeszły wiek, zły stan zdrowia lub wady wrodzone nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb i wymaga stałej opieki. 16. OSOBA UPRAWNIONA w zależności od wariantu ochrony ubezpieczeniowej MAŁŻONEK/ PARTNER ŻYCIOWY i/lub DZIECKO/DZIECI, których zdrowie podlega ochronie ubezpieczeniowej. 17. PARTNER ŻYCIOWY osoba pozostająca w związku nieformalnym z UBEZPIECZONYM i niebędąca w innym związku małżeńskim, zgłoszona do ubezpieczenia we wniosku przystąpienia do UMOWY UBEZPIECZENIA, z zastrzeżeniem że UBEZPIECZONY może zgłosić do ubezpieczenia PARTNERA tylko jeden raz w okresie kolejnych 24 miesięcy, pod warunkiem iż sam UBEZPIECZONY nie pozostaje w innym formalnym związku małżeńskim. PARTNEREM ŻYCIOWYM nie może być osoba spokrewniona z UBEZPIECZONYM. 18. PLACÓWKA MEDYCZNA szpital, przychodnia lub gabinet medyczny, działający na podstawie obowiązujących przepisów prawa w ramach systemu opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a w przypadku usługi POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ w ramach systemu opieki zdrowotnej państwa innego niż Rzeczpospolita Polska. 19. PORO przedwczesne zakończenie ciąży trwającej krócej niż 22 tygodnie. 20. PRACODAWCA osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczającym. 21. RODZIC ojciec lub matka w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego albo MACOCHA lub OJCZYM, o ile nie żyje ojciec lub matka oraz, w wariancie II, ojciec lub matka MAŁŻONKA/PARTNERA albo MACOCHA lub OJCZYM MAŁŻONKA/PARTNERA, o ile nie żyje ojciec lub matka MAŁŻONKA/PARTNERA. 22. SIŁA WYŻSZA zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobiegnięcia zdarzenie, które uniemożliwia lub powoduje opóźnienie wykonania świadczenia przez UBEZPIECZYCIELA lub uniemożliwia UBEZPIECZONEMU/OSOBIE UPRAWNIONEJ zgłoszenie ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO do CENTRUM OPERACYJNEGO. 23. SPRZĘT REHABILITACYJNY sprzęt niezbędny do rehabilitacji, umożliwiający UBEZPIECZONEMU samodzielne lub ułatwione funkcjonowanie. SPRZĘT REHABILITACYJNY to piłki, taśmy i wałki rehabilitacyjne, balkoniki, chodziki, wózki, kule, laski, gorsety, kołnierze, rowerek rehabilitacyjny, wałek, półwałek, klin, kostka do rehabilitacji, dysk korekcyjny (w tym sensomotoryczny), ciężarki do rehabilitacji, mata rehabilitacyjna, lekki gips, poduszka ortopedyczna (dotyczy złamania kości guzicznej, stanu po urazie odcinka szyjnego kręgosłupa), stabilizatory, w tym aparat tulejkowy (np. na podudzie), szyny (ortezy), opaski elastyczne, buty ortopedyczne, wkładki ortopedyczne w tym żelowe (dotyczy przebytych urazów, np. złamania kości śródstopia, uszkodzenia ścięgna Achillesa), gorsety ortopedyczne (m.in. sznurówka lędźwiowo-krzyżowa, gorset Jevetta), opaska żebrowa, pas poporodowy, pas stabilizujący mostek, pas przepuklinowy. 24. TRANSPORT MEDYCZNY transport zapewniony UBEZPIECZONEMU/OSOBIE UPRAWNIONEJ przez CENTRUM OPERACYJNE, dostosowany do jego stanu zdrowia i świadczony, jeżeli jego stan zdrowia, w opinii LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE lub dyspozytora pogotowia ratunkowego, nie wymaga interwencji pogotowia ratunkowego. Za TRANSPORT MEDYCZNY nie uważa się dojazdów do poradni rehabilitacyjnej. 25. TRUDNA SYTUACJA LOSOWA zaistniałe w okresie ochrony ubezpieczeniowej: choroba /OSOBY UPRAWNIONEJ, urodzenie martwego dziecka, PORO, śmierć dziecka, śmierć MAŁŻONKA, śmierć RODZICA. 26. UBEZPIECZAJĄCY Pramerica Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., z siedzibą w Warszawie (00-854) przy al. Jana Pawła II UBEZPIECZONY osoba fizyczna, której zdrowie jest chronione UMOWĄ UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNY. 28. UBEZPIECZYCIEL AGA International S.A. Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 50B. 29. UMOWA UBEZPIECZENIA umowa grupowego ubezpieczenia, zawarta pomiędzy UBEZPIECZYCIELEM a UBEZPIECZAJĄCYM na rzecz UBEZPIECZONYCH. 30. USŁUGI ASSISTANCE usługi polegające na udzieleniu pomocy UBEZPIECZONEMU w zakresie pomocy medycznej. 31. ZDARZE UBEZPIECZENIOWE to NAGŁE ZACHOROWA lub SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub TRUDNA SYTUACJA LOSOWA. 32. ZWIERZĘTA DOMOWE należący do /OSOBY UPRAWNIONEJ pies lub kot. 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów USŁUG ASSISTANCE, wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, organizowanych przez UBEZPIECZYCIELA za pośrednictwem CENTRUM OPERACYJNEGO, w razie wystąpienia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO. 2. Zakres ubezpieczenia to: A. TRANSPORT medyczny do PLACÓWKI MEDYCZNEJ; B. TRANSPORT MEDYCZNY z PLACÓWKI MEDYCZNEJ; C. TRANSPORT MEDYCZNY pomiędzy placówkami medycznymi; D. WIZYTA PIELĘGNIARKI; E. DOSTARCZE leków; F. TRANSPORT sprzętu rehabilitacyjnego; G. WYPOŻYCZE LUB ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO; H. ORGANIZACJA I POKRYCIE KOSZTÓW procesu rehabilitacyjnego; 1

2 I. OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMi ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI; J. OPIEKA NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SAMODZIELNYMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU; K. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI; L. WIZYTA LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY; M. WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY; N. POMOC PSYCHOLOGA W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ; O. DOSTARCZE POSIŁKÓW; P. POMOC DOMOWA PO HOSPITALIZACJI; Q. POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ; R. WIZYTA POŁOŻNEJ; S. PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI; T. POBYT OPIEKUNA; U. TRANSPORT RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ; V. OSOBISTY ASYSTENT DLA RODZICA; W. POMOC DOMOWA ORAZ PIELĘGNIARSKA RODZICOWI PO HOSPITALIZACJI; X. ORGANIZACJA PRYWATNYCH LEKCJI; Y. INFOLINIA medyczna; Z. INFOLINIA BABY ASSISTANCE. A. TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA potrzebuje wizyty w PLACÓWCE MEDYCZNEJ CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ, o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE lub dyspozytora pogotowia ratunkowego, interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ w ramach kwoty zł limitu, przypadającego na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. B. TRANSPORT MEDYCZNY Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA wymaga po wizycie w PLACÓWCE MEDYCZNEJ, TRANSPORTU MEDYCZNEGO do miejsca pobytu, zgodnie z zaleceniami LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ do miejsca pobytu, o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ w ramach kwoty zł limitu, przypadającego na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. C. TRANSPORT MEDYCZNY POMIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA przebywa w PLACÓWCE MEDYCZNEJ, która w opinii LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE nie odpowiada wymogom leczenia odpowiednim dla jego stanu zdrowia lub gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA został/a skierowany/a przez LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE na badania specjalistyczne lub zabieg chirurgiczny w innej PLACÓWCE MEDYCZNEJ CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU POMIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI, o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt TRANSPORTU MEDYCZNEGO POMIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI w ramach kwoty zł limitu, przypadającego na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. D. WIZYTA PIELĘGNIARKI W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy stan zdrowia /OSOBY UPRAWNIONEJ, w opinii LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE wymaga wizyty pielęgniarki CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty dojazdów i honorariów pielęgniarki w miejscu pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty WIZYTY PIELĘGNIARKI do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. E. DOSTARCZE LEKÓW W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE wymaga leżenia, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty DOSTARCZENIA LEKÓW zaordynowanych przez LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, do miejsca pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE nie ponosi odpowiedzialności za braki w asortymencie leków w aptekach. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty DOSTARCZENIA LEKÓW do łącznej kwoty 400 zł na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. Koszty leków pokrywa UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA. F. TRANSPORT SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, powinien używać SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO w miejscu pobytu CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt TRANSPORTU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO do miejsca pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt TRANSPORTU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO do łącznej kwoty, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/ PARTNERA i każdego DZIECKA. G. WYPOŻYCZE LUB ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, powinien używać SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO w miejscu pobytu CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WYPOŻYCZENIA LUB ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty WYPOŻYCZENIA LUB ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO do łącznej kwoty, na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. H. ORGANIZACJA I POKRYCIE KOSZTÓW PROCESU REHABILITACYJNEGO W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie ze skierowaniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, wymaga rehabilitacji w poradni rehabilitacyjnej lub w miejscu pobytu CENTRUM OPERACYJNE ORGANIZUJE I POKRYWA KOSZTY PROCESU REHABILITACYJNEGO. Koszty procesu rehabilitacyjnego to: koszty transportu /OSOBY UPRAWNIONEJ do poradni rehabilitacyjnej i wizyty w poradni rehabilitacyjnej albo koszty wizyty fizykoterapeuty w miejscu pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE ORGANIZUJE I POKRYWA KOSZTY PROCESU REHABILITACYJNEGO do łącznej kwoty, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/ PARTNERA i każdego DZIECKA. I. OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY przebywa w szpitalu przez okres minimum 3 (trzech) dni CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI zamieszkującymi wraz z UBEZPIECZONYM lub z MAŁŻONKIEM/PARTNEREM ŻYCIOWYM. OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI jest realizowana na wniosek i za ich pisemną zgodą. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty OPIEKI NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ PEŁNOLETNIMI DZIEĆMI do kwoty 200 zł za każdy dzień opieki i maksymalnie do 6 (sześciu) dni, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla oraz MAŁŻONKA/PARTNERA. 2

3 J. OPIEKA NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SAMODZIELNYMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD DZIEĆMI zamieszkującymi wraz z UBEZPIECZONYM. W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DOROSŁEJ OSOBY SAMODZIELNEJ, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI zamieszkującymi wraz z UBEZPIECZONYM lub MAŁŻONKIEM/ PARTNEREM ŻYCIOWYM. OPIEKA NAD DZIEĆMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU jest realizowana na wniosek i za jego pisemną zgodą. OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU jest realizowana na wniosek / MAŁŻONKA/PARTNERA i za ich pisemną zgodą. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty OPIEKI NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SAMODZIELNYMI do kwoty 200 zł za każdy dzień opieki i maksymalnie do 4 (czterech) dni, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. K. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY przebywa w szpitalu przez okres minimum 3 (trzech) dni CENTRUM OPERACYJNE: A. Organizuje i pokrywa koszty OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI w miejscu pobytu, B. Organizuje i pokrywa koszty transportu ZWIERZĄT DOMOWYCH do OSOBY DO OPIEKI lub do placówki wskazanej przez. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI jest realizowana na wniosek / MAŁŻONKA/PARTNERA i za jego pisemną zgodą oraz pod warunkiem przedstawienia aktualnego zaświadczenia o szczepieniach obowiązkowych. UBEZPIECZYCIEL pokrywa koszty OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI do łącznej kwoty 600 zł na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/ PARTNERA. L. WIZYTA LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA wymaga WIZYTY LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WIZYTY u LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY w PLACÓWCE MEDYCZNEJ lub koszty dojazdów i honorariów LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY w miejscu pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ, o ile w opinii dyspozytora pogotowia ratunkowego nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WIZYTY LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY do łącznej kwoty zł na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE i w odniesieniu do maksymalnie 2 (dwóch) ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH przypadających na 1 (jednego) /OSOBĘ UPRAWNIONĄ w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. M. WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA, zgodnie ze skierowaniem lub pisemnymi zaleceniami LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, wymaga WIZYTY LEKARZA SPECJALISTY CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WIZYTY u LEKARZA SPECJALISTY w PLACÓWCE MEDYCZNEJ lub koszty dojazdów i honorariów LEKARZA SPECJALISTY w miejscu pobytu / OSOBY UPRAWNIONEJ. CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty WIZYTY LEKARZA SPECJALISTY do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE i w odniesieniu do maksymalnie 2 (dwóch) ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH przypadających na 1 (jednego) w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. N. POMOC PSYCHOLOGA W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ W przypadku gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY znajdzie się w TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty pomocy psychologa. CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty POMOCY PSYCHOLOGA W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ do łącznej kwoty zł na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/PARTNERA. O. DOSTARCZE POSIŁKÓW W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY, zgodnie z zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE wymaga leżenia, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty DOSTARCZENIA POSIŁKÓW do miejsca pobytu. Usługa dotyczy dostarczenia gotowych posiłków. W zakres usługi nie wchodzi dostarczenie posiłków uwzględniających specjalistyczną dietę. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty DOSTARCZENIA POSIŁKÓW do łącznej kwoty 500 zł na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/ PARTNERA. Koszt posiłków pokrywa UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA. P. POMOC DOMOWA PO HOSPITALIZACJI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY przebywał w szpitalu przez okres minimum 3 (trzech) dni CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt POMOCY DOMOWEJ PO zakończeniu HOSPITALIZACJI. Usługa dotyczy pomocy w przygotowywaniu posiłków, zrobieniu zakupów, pomocy w ubraniu i myciu oraz czynnościach pielęgnacyjnych, wykonywaniu drobnych porządków jak odkurzanie, mycie podłóg, umycie naczyń. W zakres usługi nie wchodzi mycie okien, odsuwanie mebli. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty POMOCY DOMOWEJ PO HOSPITALIZACJI do kwoty 200 zł za każdy dzień opieki i maksymalnie do 4 (czterech) dni, na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limity, o których mowa w zdaniu poprzednim są odrębne dla oraz MAŁŻONKA/PARTNERA. Q. POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU /OSOBY UPRAWNIONEJ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt wizyty /OSOBY UPRAWNIONEJ w PLACÓWCE MEDYCZNEJ lub koszty dojazdu i honorarium lekarza do miejsca pobytu /OSOBY UPRAWNIONEJ za granicą. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty POMOCY MEDYCZNEJ ZA GRANICĄ do łącznej kwoty 300 euro (lub jej równowartości w walucie kraju w którym miało miejsce ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, w przeliczeniu według średniego kursu NBP z dnia zaistnienia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO), na 1 (jedno) ZDARZE ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla, MAŁŻONKA/PARTNERA i każdego DZIECKA. R. WIZYTA POŁOŻNEJ W przypadku gdy sytuacja wymaga, w jego opinii, wizyty położnej CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty dojazdów i honorariów położnej w miejscu pobytu lub MAŁŻONKA/PARTNERA, w okresie pierwszego miesiąca po wyjściu matki ze szpitala w związku z porodem. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty WIZYTY POŁOŻNEJ do łącznej kwoty 700 zł w związku z 1 (jednym porodem), bez limitu ilościowego w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pierwszym zdaniu. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/ PARTNERA. S. PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, gdy UBEZPIECZONY lub MAŁŻONEK/PARTNER ŻYCIOWY przebywa w szpitalu przez okres minimum 3 (trzech) dni CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt PRZEWOZU DZIECI DO miejsca zamieszkania OSOBY DO OPIEKI oraz powrotu DZIECI. PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI odbywa się pod opieką osoby uprawnionej przez CENTRUM OPERACYJNE. PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI jest realizowany na wniosek oraz w sytuacji, gdy w miejscu pobytu DZIECKA nie ma żadnej osoby, która mogłaby taką opiekę sprawować. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt biletów autobusowych lub kolejowych I. klasy, koniecznych do PRZEWOZU DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI, do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest odrębny dla oraz MAŁŻONKA/PARTNERA. 3

4 T. POBYT OPIEKUNA W przypadku NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA, gdy DZIECKO przebywa w szpitalu CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszt pobytu jednego z opiekunów DZIECKA w szpitalu, o ile jest to możliwe w warunkach szpitalnych, lub w hotelu przyszpitalnym. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty POBYTU OPIEKUNA do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. POBYT OPIEKUNA jest realizowany wyłącznie w wariancie III. U. TRANSPORT RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy RODZIC, zgodnie z pisemnym zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, wymaga wizyty kontrolnej w PLACÓWCE MEDYCZNEJ CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty TRANSPORTU RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ, o ile nie jest konieczna, według wiedzy LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, interwencja pogotowia ratunkowego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty TRANSPORTU RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ do łącznej kwoty na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. V. OSOBISTY ASYSTENT DLA RODZICA W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy RODZIC wymaga TRANSPORTU NA WIZYTĘ KONTROLNĄ w PLACÓWCE MEDYCZNEJ, zaleconą przez LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty honorarium OSOBISTEGO ASYSTENTA, który będzie towarzyszył RODZICOWI podczas TRANSPORTU RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ do i z PLACÓWKI MEDYCZNEJ oraz będzie mu służyć pomocą w PLACÓWCE MEDYCZNEJ. Usługa dotyczy pomocy RODZICOWI w rejestracji i przy wypisie RODZICA z PLACÓWKI MEDYCZNEJ. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty OSOBISTEGO ASYSTENTA do łącznej kwoty, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. W. POMOC DOMOWA ORAZ PIELĘGNIARSKA RODZICOWI PO HOSPITALIZACJI W przypadku minimum 3 dniowej hospitalizacji RODZICA na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, CENTRUM OPERACYJNE organizuje i pokrywa koszty POMOCY DOMOWEJ ORAZ PIELĘGNIARSKIEJ RODZICOWI po zakończeniu hospitalizacji albo PO HOSPITALIZACJI, w związku z pisemnym zaleceniem LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE pomocy pielęgniarki w miejscu pobytu RODZICA. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszty POMOCY DOMOWEJ ORAZ PIELĘGNIARSKIEJ RODZICOWI PO HOSPITALIZACJI do kwoty 200 zł za każdy dzień pomocy i maksymalnie do 4 (czterech) dni, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. X. ORGANIZACJA PRYWATNYCH LEKCJI W przypadku SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU lub po minimum 3 dniowej hospitalizacji na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA, gdy DZIECKO otrzyma zwolnienie lekarskie dłuższe niż 7-dni CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt ORGANIZACJI PRYWATNYCH LEKCJI w miejscu pobytu DZIECKA w okresie maksymalnie 90 dni od daty końcowej zwolnienia lekarskiego. CENTRUM OPERACYJNE pokrywa koszt ORGANIZACJI PRYWATNYCH LEKCJI do łącznej kwoty 600 zł, na 1 (jedno) ZDARZE UBEZPIECZENIOWE, bez limitu ZDARZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH w rocznym okresie ochrony ubezpieczeniowej. ORGANIZACJA PRYWATNYCH LEKCJI jest realizowana wyłącznie w wariancie III. Y. INFOLINIA MEDYCZNA W ramach INFOLINII MEDYCZNEJ CENTRUM OPERACYJNE gwarantuje UBEZPIECZONEMU/OSOBIE UPRAWNIONEJ dostęp do informacji o: A. państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia w razie NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, B. działaniu leków, skutkach ubocznych, interakcjach z innymi lekami oraz możliwości przyjmowania ich w czasie ciąży, C. placówkach prowadzących zabiegi rehabilitacyjne, D. placówkach handlowych oferujących sprzęt rehabilitacyjny, E. niezbędnych przygotowaniach do zabiegów lub badań medycznych, F. dietach, zdrowym żywieniu, G. domach pomocy społecznej, hospicjach, H. aptekach czynnych przez całą dobę. Z. INFOLINIA BABY ASSISTANCE W ramach INFOLINII BABY ASSISTANCE CENTRUM OPERACYJNE gwarantuje UBEZPIECZONEMU/OSOBIE UPRAWNIONEJ dostęp do informacji o: A. ob ja wach cią ży, B. badaniach prenatalnych, C. wska zów kach w za kre sie przy go to wa nia się do po ro du, D. szkołach rodzenia, E. pielęgnacji w czasie ciąży i po porodzie, F. karmieniu noworodka, G. obowiązkowych szczepieniach niemowląt, H. opiece i pielęgnacji nad noworodkiem. 3. Tabela informacyjna świadczenia przysługujące poszczególnym osobom zależnie od wykupionego wariantu ubezpieczenia (patrz. 1 pkt.3). LIMITY ILOŚCIOWE I KWOTOWE USŁUGI ASSISTANCE UBEZPIECZONY MAŁŻONEK/ PARTNER ŻYCIOWY DZIECI (podane limity dotyczą każdego Dziecka) RODZAJ ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO ZALECE LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE TRANSPORT MEDYCZNY DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ TRANSPORT MEDYCZNY Z PLACÓWKI MEDYCZNEJ TRANSPORT MEDYCZNY POMIĘDZY PLACÓWKAMI MEDYCZNYMI zł zł zł zł zł zł zł zł zł NAGŁE ZACHOROWA lub SZCZĘŚLIWY WYPADEK /MAŁŻONKA/ PARTNERA WIZYTA PIELĘGNIARKI DOSTARCZE LEKÓW 400 zł 400 zł 400 zł SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa NAGŁE ZACHOROWA lub SZCZĘŚLIWY WYPADEK /MAŁŻONKA/ PARTNERA TRANSPORT SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA 4

5 LIMITY ILOŚCIOWE I KWOTOWE USŁUGI ASSISTANCE UBEZPIECZONY MAŁŻONEK/ PARTNER ŻYCIOWY DZIECI (podane limity dotyczą każdego Dziecka) RODZAJ ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO ZALECE LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE WYPOŻYCZE LUB ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa ORGANIZACJA I POKRYCIE KOSZTÓW PROCESU REHABILITACYJNEGO SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI ORAZ DZIEĆMI PEŁNOLETNIMI (maksymalnie 6 dni (maksymalnie 6 dni 3 dniowa hospitalizacja na skutek SZCZĘŚLIWEGO OPIEKA NAD DZIEĆMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SZCZĘŚLIWY WYPADEK DZIECKA OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI SAMODZIELNYMI W RAZIE ICH SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SZCZĘŚLIWY WYPADEK DOROSŁEJ OSOBY SAMODZIELNEJ OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI 600 zł 600 zł 3 dniowa hospitalizacja na skutek SZCZĘŚLIWEGO WIZYTA LEKARZA INTERNISTY LUB LEKARZA PEDIATRY zł zł zł SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa WIZYTA LEKARZA SPECJALISTY SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa POMOC PSYCHOLOGA W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ zł zł TRUDNA SYTUACJA LOSOWA lub MAŁŻONKA/PARTNERA DOSTARCZE POSIŁKÓW 500 zł 500 zł SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa POMOC DOMOWA PO HOSPITALIZACJI 3 dniowa hospitalizacja na skutek SZCZĘŚLIWEGO POMOC MEDYCZNA ZA GRANICĄ 300 euro 300 euro 300 euro NAGŁE ZACHOROWA lub SZCZĘŚLIWY WYPADEK poza granicami RP / MAŁŻONKA/PARTNERA WIZYTA POŁOŻNEJ 700 zł 700 zł PRZEWÓZ DZIECI DO OSOBY DO OPIEKI 3 dniowa hospitalizacja na skutek SZCZĘŚLIWEGO POBYT OPIEKUNA hospitalizacja DZIECKA na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU TRANSPORT RODZICA NA WIZYTĘ KONTROLNĄ SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA RODZICA OSOBISTY ASYSTENT DLA RODZICA SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA RODZICA POMOC DOMOWA ORAZ PIELĘGNIARSKA RODZICOWI PO HOSPITALIZACJI 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA lub SZCZĘŚLIWEGO WYPADKU RODZICA ORGANIZACJA PRYWATNYCH LEKCJI 600 zł SZCZĘŚLIWY WYPADEK lub 3 dniowa hospitalizacja na skutek NAGŁEGO ZACHOROWANIA DZIECKA INFOLINIA MEDYCZNA INFOLINIA BABY ASSISTANCE 5

6 4. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. UBEZPIECZYCIEL nie ponosi odpowiedzialności za ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWE, do których doszło przed objęciem ochroną ubezpieczeniową, oraz za ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWE powstałe z tytułu lub w następstwie: A. umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa lub OSOBY UPRAWNIONEJ; B. popełnienia przez lub OSOBĘ UPRAWNIONĄ przestępstwa umyślnego lub jego usiłowania albo popełnienia wykroczenia lub jego usiłowania w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, o ile zostało to stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu; C. umyślnego samookaleczenia lub próby samobójstwa przez lub OSOBĘ UPRAWNIONĄ D. działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, epidemii, pandemii, wycieków, zanieczyszczeń, skażeń, reakcji jądrowej, skażenia spowodowanego bronią jądrową lub promieniotwórczością; E. leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami; F. zabiegów ze wskazań estetycznych, niezależnie od powodu ich wykonania; G. leczenia stomatologicznego bez względu na to czy jest wykonywane przez lekarza stomatologa, czy chirurga twarzowo-szczękowego; H. wad wrodzonych; I. zarażenia się HIV, AIDS, chorobami przekazywanymi drogą płciową; J. CHORÓB PRZEWLEKŁYCH; K. nieprzestrzegania zaleceń LEKARZA PROWADZĄCEGO LECZE; L. uprawiania sportów ekstremalnych takich jak sporty spadochronowe, lotnicze, motorowe, motorowodne, kaskaderstwo, wspinaczkę wymagająca użycia specjalistycznego sprzętu, nurkowanie na głębokościach większych niż 40 metrów, speleologia; M. wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu, co oznacza regularne lub intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach, imprezach czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu, czy czerpany jest dochód z uprawionej dyscypliny sportu; N. katastrof naturalnych, działania ognia lub innych żywiołów takich jak: trzęsienia ziemi, nagła zmiana temperatury, powódź, huragan, pożar, wybuch, wyładowania atmosferyczne. O. użycia biologicznych lub chemicznych materiałów, substancji lub składników w celu spowodowania zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. P. spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających, leków niezaordynowanych przez lekarza, użytych niezgodnie z zaleceniem lekarskim lub wskazaniem ich użycia. Q. CHOROBY PSYCHICZNEJ. 2. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za opóźnienia lub niemożliwość wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie lub niemożliwość wykonania świadczeń spowodowane są czynnikami niezależnymi od UBEZPIECZYCIELA, to jest: strajkami, niepokojami społecznymi, zamieszkami, aktami terroryzmu, sabotażu, wojną (również domową), skutkami promieniowania radioaktywnego, a także ograniczeniami w poruszaniu się wprowadzonymi decyzjami władz administracyjnych. 3. UBEZPIECZYCIEL nie odpowiada za opóźnienia wykonania świadczeń, jeśli opóźnienie wykonania świadczeń spowodowane są zaistnieniem SIŁY WYŻSZEJ. 4. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów powstałych z tytułu i w następstwie: A. Leczenia eksperymentalnego i niepotwierdzonego badaniami. B. Leczenia sanatoryjnego, ze wskazań estetycznych, helioterapii, niezależnie od powodu wykonania. C. Leczenia powstałego na skutek wojen, działań wojennych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, rozruchów, zamachów stanu, aktów terroru, powstania, strajków oraz skażeń chemicznych lub radioaktywnych, materiałów nuklearnych, spalania paliwa jądrowego, azbestozy. D. Rutynowych badań fizykalnych, w tym badań i testów ginekologicznych, szczepień i innych leków zapobiegawczych. E. Wypłaty zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 5. PRAWA I OBOWIĄZKI 1. UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA lub inna osoba kontaktująca się w jego imieniu ma prawo do zgłoszenia w CENTRUM OPERACYJNYM ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, począwszy od dnia rozpoczęcia okresu ochrony ubezpieczeniowej. 2. UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA zobowiązuje się postępować zgodnie z dyspozycjami CENTRUM OPERACYJNEGO. 3. UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA ma obowiązek poinformowania UBEZPIECZAJĄCEGO o każdej zmianie danych, na podstawie których został objęty ochroną w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA. 6. POSTĘPOWA W RAZIE ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 1. W przypadku zaistnienia zdarzenia uprawniającego do świadczeń wynikających z ubezpieczenia, UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA jest zobowiązany, przed podjęciem działań we własnym zakresie, do skontaktowania się z czynnym całą dobę CENTRUM OPERACYJNYM. 2. W przypadku gdy UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA nie dopełnił obowiązku zgłoszenia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO lub nie postępował zgodnie z dyspozycjami CENTRUM OPERACYJNEGO, UBEZPIECZYCIEL ma prawo zmniejszyć świadczenie, o ile niezgłoszenie ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO lub postępowanie niezgodnie z dyspozycjami CENTRUM OPERACYJNEGO miało wpływ na zwiększenie rozmiaru ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, chyba że zgłoszenie nie było możliwe z powodu działania siły wyższej, udokumentowanej przez /OSOBĘ UPRAWNIONĄ. 3. UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA lub osoba kontaktująca się w jego imieniu z CENTRUM OPERACYJNYM powinni dokładnie wyjaśnić dyżurującemu pracownikowi CENTRUM OPERACYJNEGO okoliczności, w jakich UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje oraz umożliwić LEKARZOWI CENTRUM OPERACYJNEGO dostęp do wszystkich informacji medycznych. 4. W razie zaistnienia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, UBEZPIECZONY/OSOBA UPRAWNIONA lub inna osoba kontaktująca się z CENTRUM OPERACYJNYM powinna podać: A. imię i nazwisko, B. numer PESEL, C. imię, nazwisko i numer PESEL OSOBY UPRAWNIONEJ, jeżeli ZDARZE UBEZPIECZENIOWE dotyczy OSOBY UPRAWNIONEJ, D. dokładny adres miejsca powstania ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, E. numer telefonu, pod którym można skontaktować się z UBEZPIECZONYM/OSOBĄ UPRAWNIONĄ lub wskazaną przez niego osobą, F. opis zdarzenia i rodzaj wymaganej pomocy, G. adres korespondencyjny. 5. W przypadku uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela czas oczekiwania na realizację świadczeń wynosi: A. do 3 dni roboczych w przypadku wizyt lekarskich, B. 1 dzień roboczy w przypadku pozostałych świadczeń, o ile Ubezpieczony nie wskaże konkretnej placówki lub późniejszego terminu, w którym chciałby skorzystać ze świadczenia. 6. W przypadku braku zgłoszenia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO roszczenie zostanie rozpatrzone po przedłożeniu przez /OSOBĘ UPRAWNIONĄ pełnej dokumentacji, niezbędnej do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, tj. kserokopii diagnozy lekarskiej, dokumentów stwierdzających przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej lub dotyczących innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia oraz oryginałów rachunków i oryginałów dowodów ich zapłaty. 7. W przypadku zorganizowania usługi we własnym zakresie przez /OSOBĘ UPRAWNIONĄ bez powiadomienia CENTRUM OPERACYJNEGO, UBEZPIECZYCIEL zastrzega sobie prawo do wypłaty świadczenia w wysokości odpowiadającej kosztom, jakie poniósłby w przypadku organizowania usług we własnym zakresie. 8. Wypłata przysługujących świadczeń następuje w złotych polskich (PLN). 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia UBEZPIECZYCIELA, UBEZPIECZAJĄCEGO i, z wyjątkiem zgłoszenia ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO, powinny być składane na piśmie. 2. Skargi lub zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem UMOWY UBEZPIECZENIA UBEZPIECZAJĄCY lub UBEZPIECZONY może zgłaszać do Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, Warszawa, do Rzecznika Ubezpieczonych lub odpowiedniego Miejskiego/ Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów. Dyrekcja AGA International S.A. Oddział w Polsce rozpatrzy skargi i zażalenia związane z zawieraniem lub wykonywaniem UMOWY UBEZPIECZENIA w terminie 30 dni od ich wniesienia (decyduje data nadania). 3. Od decyzji odszkodowawczej w sprawie USŁUG ASSISTANCE, wynikających z UMOWY UBEZPIECZENIA, UBEZPIECZAJĄCY lub UBEZPIECZONY może, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, wystąpić do Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty otrzymania. 4. Do realizacji postanowień niniejszych OWU w imieniu i na rachunek UBEZPIECZYCIELA uprawnione jest CENTRUM OPERACYJNE. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 6. Prawem właściwym dla niniejszego OWU jest prawo polskie. 7. Językiem stosowanym w relacjach między UBEZPIECZYCIELEM a UBEZPIECZAJĄCYM i UBEZPIECZONYM jest język polski. 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z UMOWY UBEZPIECZENIA lub z nią związane pomiędzy UBEZPIECZYCIELEM a UBEZPIECZONYM będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania. 9. Powództwo o roszczenia wynikające z UMOWY UBEZPIECZENIA można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby UBEZPIECZAJĄCEGO lub. 10. Niniejsze OWU przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce nr U/026/2014 z dnia 15 grudnia 2014r. i wchodzą w życie z dniem 01 stycznia 2015 r. Tomasz Frączek Dyrektor Oddziału 6

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 3 do umowy grupowego ubezpieczenia Assistance Medyczne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA dla uczestników Programu ASISSTANCE MEDYCZNE organizowanego przez OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Assistance medyczny

Regulamin Programu Assistance medyczny Regulamin Programu Assistance medyczny Organizator programu 1. Organizatorem Programu Assistance medyczny jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A.

Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010. WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. Załącznik nr.3 do Umowy Generalnej nr 131/06/2010 WARUNKI UBEZPIECZENIA Assistance medycznego dla Kredytobiorców Banku Zachodniego WBK S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia określają

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM MEDISERVICE Nr ASS/MSER/2/2016

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM MEDISERVICE Nr ASS/MSER/2/2016 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM MEDISERVICE Nr ASS/MSER/2/2016 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU), AGA International

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych

ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych ubezpieczenia Optymalny Wybór AXA dla grup nieformalnych Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu propozycję grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA. Optymalny Wybór AXA to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM MEDISERVICE Nr ASS/MSER/1/2015

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM MEDISERVICE Nr ASS/MSER/1/2015 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PROGRAM MEDISERVICE Nr ASS/MSER/1/2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU), AGA International

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance

Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia Medical Assistance kod: MAS 01/12 I. Postanowienia ogólne II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIETU POMOCNEGO ASSISTANCE MEDYCZNY W KRAJU DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH MASTERCARD BUSINESS/KART KREDYTOWYCH MOTO BIZNES 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MEDIRATY ASSISTANCE DLA KLIENTÓW MEDICAL FINANCE GROUP S.A. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mediraty Assistance zwane dalej OWU mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne Rachunki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na rzecz Klientów Banku BPH S.A. Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Grupowe 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus

Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia AXA 24 AXA 24 Plus dodatkowe grupowe ubezpieczenie świadczeń opiekuńczych dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny indeks GŚO/12/02/01 indeks GŚOP/12/02/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny

Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny Ogólne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Assistance Medyczny SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 1 ŚWIADCZENIA str 2 ZAWARCIE UMOWY DODATKOWEJ str 3 OKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Pakiet Ubezpieczenia - Assistance Medyczny

Pakiet Ubezpieczenia - Assistance Medyczny Pakiet Ubezpieczenia - Assistance Medyczny SIR 0189/??.13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki, zwane dalej Warunkami Dodatkowymi, stosuje się do umów dodatkowego Assistance Medyczny, zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług assistance Małe dziecko

Regulamin usług assistance Małe dziecko ubezpieczenia Regulamin usług assistance Małe dziecko INDEKS ZSRD/10/02/01 Formularz do Regulaminu usług assistance Małe dziecko indeks ZSRD/10/02/01 Informacja sporządzona zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA

Załącznik do Umowy ubezpieczenia grupowego MediRaty assistance dla klientów Medical Finance Group SA Skorowidz najważniejszych informacji do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mediraty Assistance dla klientów Medical Finance Group SA zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wykaz informacji zamieszczonych w niniejszych OWU zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW

PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZIPH GORZÓW 2012-2013 --------------------------------------------------- ZAKRES OCHRONY KL. W-1 W-2 W-3 W-4 W-5 W-6 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego

Bardziej szczegółowo

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł

Składka miesięczna za osobę 58,65 zł 68,00 zł 74,00 zł Wysokość świadczeń Zgon w Rodzinie R1u R2u R3u Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku 100 000,00 zł 1) 110 000,00 zł 1) 120 000,00 zł 1) Śmierć Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie TRAFNA DECYZJA AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w sanatorium SSB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance. 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Scanmed Assistance 1 Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia Scanmed Assistance 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mają zastosowanie do umowy grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE MEDYCZNEGO DLA KLIENTÓW BZ WBK LEASING S.A. (LEASING MASZYN ROLNICZYCH) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia znajdują zastosowanie do Umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014

Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogóle Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. obowiązują od 01.07.2014 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów mbanku S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h. str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA str. 1 z 12 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Opieka Medyczna 24h dla Klientów BRE BANKU SA Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Toruń dnia 01-09-2014

Toruń dnia 01-09-2014 Toruń dnia 01-09-2014 Odpowiedzi na pytania Wykonawców w postępowaniu na wykonanie usługi GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW, PARTNERÓW ŻYCIOWYCH ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz dokumentów dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku, wypełniony przez każdego z Uposażonych

Bardziej szczegółowo

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku. OPIS UBEZPIECZENIA UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFEROWANEGO PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/086/04/2016 WARUNKI DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17,

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH kod warunków OPGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - SZKOŁY OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY SKŁADKI: 10% ubezpieczonych OKRES UBEZPIECZENIA: 12 miesięcy ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

EDU PLUS EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW PLACÓWKI OŚWIATOWEJ DYREKCJA, RADA RODZICÓW EDU PLUS ROK SZKOLNY 2016 / 2017 (NA PODSTAWIE OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA "EDU PLUS" ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/03/2016 ZARZĄDU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP Z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia grupowe i osobowe. Świadczenia opiekuńcze. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia grupowe i osobowe. Świadczenia opiekuńcze. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia grupowe i osobowe Świadczenia opiekuńcze Allianz ubezpieczenia od A do Z. 2 Spis treści Część I Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego orazjegorodziny(gzau06) 2 W tym zakresie zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu ubezpieczonego w szpitalu HDB14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę.

Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Oferujemy bardzo szeroki zakres ochrony, wraz z świadczeniami opiekuńczymi dla Ciebie i Twojej rodziny przez 24 godziny na dobę. - Dostosowujemy składkę do Twoich możliwości finansowych. - Umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Zdarzenie ubezpieczeniowe Miejsce zamieszkania Obiekt sportowy Lekarz uprawniony Pogorszenie się stanu zdrowia Dziecko Małżonek- Placówka medyczna

Zdarzenie ubezpieczeniowe Miejsce zamieszkania Obiekt sportowy Lekarz uprawniony Pogorszenie się stanu zdrowia Dziecko Małżonek- Placówka medyczna 1 1. Definicje: 1) Zdarzenie ubezpieczeniowe wydarzenie objęte odpowiedzialnością Towarzystwa, którego zajście powoduje powstanie roszczenia o Świadczenie albo Świadczenie assistance, w poniższych przypadkach:

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny (GZ AU 07) 2. W tym zakresie zobowiązujemy się do... 2

Spis treści. Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny (GZ AU 07) 2. W tym zakresie zobowiązujemy się do... 2 Ubezpieczenia grupowe i osobowe Świadczenia opiekuńcze Allianz ubezpieczenia od A do Z. 2 Spis treści Świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego oraz jego rodziny (GZ AU 07) 2 W tym zakresie zobowiązujemy

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze

zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze ubezpieczenia zdrowie mojego dziecka jest dla mnie najważniejsze Optymalny Wybór AXA Dla Twoich dzieci. Na wszelki wypadek grupowe ubezpieczenie na życie Optymalny Wybór AXA Czy masz pewność, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POMOC MEDYCZNA I DOMOWA DLA MNIE Nr ASS/PJA/1/2015

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POMOC MEDYCZNA I DOMOWA DLA MNIE Nr ASS/PJA/1/2015 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POMOC MEDYCZNA I DOMOWA DLA MNIE Nr ASS/PJA/1/2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia (zwanych dalej: OWU),

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017

PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 PORÓWNANIE WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NNW - ROK SZKOLNY 2016/2017 UBEZPIECZAJĄCY ZAWIERAJĄCY UMOWĘ UBEZPIECZENIA Szkoła szkoła UBEZPIECZONY uczniowie, dzieci, personel uczniowie, dzieci, personel OKRES UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant)

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. (I i II wariant) oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ ( I i II wariant) Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne

Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne Wykaz wymaganych dokumentów w przypadku poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych Ubezpieczenia Indywidualne 1. Śmierć Ubezpieczonego/Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, wypełniony przez

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zabezpieczenie Codziennych Płatności na Wypadek Zdarzeń Losowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących Klientami PKO Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie

Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych. Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie Ogólne warunki do ubezpieczeń uniwersalnych Tymczasowa Umowa Ubezpieczenia na Życie OGÓLNE WARUNKI TYMCZASOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE OTG/JT/1/2006 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA A-A 259276

WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA A-A 259276 WYCIĄG Z UMOWY UBEZPIECZENIA A-A 259276 Umowa zawarta w dniu 12.08.2015r. w Warszawie pomiędzy: UBEZPIECZYCIEL InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POMOC MEDYCZNA I DOMOWA DLA MNIE I MOJEJ RODZINY Nr ASS/PMY/1/2015

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POMOC MEDYCZNA I DOMOWA DLA MNIE I MOJEJ RODZINY Nr ASS/PMY/1/2015 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA POMOC MEDYCZNA I DOMOWA DLA MNIE I MOJEJ RODZINY Nr ASS/PMY/1/2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia (zwanych

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance Pakiet Rodzinny

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance Pakiet Rodzinny Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance Pakiet Rodzinny Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Medical Assistance Pakiet Rodzinny (zwane dalej SWU ) mają zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakiet Assistance Opieka

Warunki Ubezpieczenia Pakiet Assistance Opieka Warunki Ubezpieczenia Pakiet Assistance Opieka Rodzaj informacji 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje zakład ubezpieczeń do wypłaty świadczenia lub wartości wykupu ubezpieczenia 2. Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Hospitalizacja Plus parametry techniczne

Hospitalizacja Plus parametry techniczne Hospitalizacja PLUS Hospitalizacja Plus parametry techniczne Wiek Ubezpieczonego: Okres ubezpieczenia: Karencja 0,5 62 lat do 65 roku życia, nie dłużej niż umowa główna 30 dni dla choroby 180 dni leczenie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne)

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne) Wyciągi z OWU : DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 23. OWU Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo