III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO"

Transkrypt

1 III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO Pielęgniarka wobec wyzwań współczesnej pediatrii Bydgoszcz, maja 2015 r. Miejsce Konferencji: Restauracja Telimena, Bydgoszcz, ul. Fordooska 15 Biuro Konferencji: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Bydgoszcz, ul Kościuszki 27/ Szanowni Państwo, w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mamy zaszczyt i przyjemnośd zaprosid Paostwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Pielęgniarstwa Pediatrycznego Pielęgniarka wobec wyzwań współczesnej pediatrii, która odbędzie się w dniach maja 2015 r. w Bydgoszczy. Hasło konferencji wyznacza szeroki obszar wystąpieo i poszukiwao badawczych, umożliwia wymianę doświadczeo osób na co dzieo pracujących z dziedmi. Gorąco zapraszamy pielęgniarki i położne, nauczycieli akademickich, fizjoterapeutów, dietetyków, a także pedagogów, psychologów i nauczycieli. Ponadto to naukowe wydarzenie może zainteresowad doktorantów oraz osoby, które chcą zdobyd punkty do postępowao kwalifikacyjnych na studia doktoranckie. Ze swojej strony pragniemy zapewnid Paostwu bogaty i zróżnicowany program naukowy. Wśród zaproszonych gości i wykładowców spotkacie Paostwo wybitnych specjalistów, będących uznanymi autorytetami w pediatrii i pielęgniarstwie pediatrycznym. Mamy nadzieję, że udział w Konferencji będzie stanowid okazję do pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeo oraz możliwości podejmowania współpracy specjalistów z wielu dziedzin, a także stanowid będzie inspirację modyfikacji i postępowania w naszych oddziałach. Wierzymy, że z tego wydarzenia naukowego zabiorą Paostwo ze sobą niezapomniane wrażenia oraz nowe przyjaźnie. Wkrótce przekażemy Paostwu aktualny, szczegółowy programem Konferencji Z wyrazami szacunku dr Ewa Barczykowska Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

2 Organizatorzy Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy Miejsce Konferencji Sala konferencyjna Restauracji Telimena, Bydgoszcz, ul. Fordooska 15 Przewodniczący Komitetu Naukowego Prof. dr hab. Andrzej Kurylak Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Ewa Barczykowska Z-ca przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego mgr Wiesława Stefaniak-Gromadka Sekretarz mgr Marta Grabinska Skarbnik mgr Ewa Kontna Tematy wiodące I Stres w pracy pielęgniarki II Opieka nad dzieckiem w podstawowej opiece zdrowotnej III Problemy zdrowotne populacji wieku rozwojowego IV Intensywna opieka medyczna w pediatrii V Interdyscyplinarna opieka nad dzieckiem zdrowym i chorym VI Opieka nad noworodkiem zdrowym i chorym oraz jego rodzicami VII Żywienie dzieci zdrowych i chorych VIII Sesja studencka IX Sesja plakatowa Zgłoszenie uczestnictwa Wypełnienie Formularza Uczestnictwa (zał.1 ), a następnie przesłanie wraz z dowodem dokonania opłaty konferencyjnej na adres: Opłata konferencyjna: Uczestnik 150 zł Student 80 zł Opłata konferencyjna obejmuje uczestnictwo w sesjach naukowo-szkoleniowych, przerwy kawowe, materiały konferencyjne, lunch oraz uroczystą kolację (bankiet) w dniu r. Osoby deklarujące czynny udział proszeni są o przesłanie formularza streszczenia (zał.2 ) do r. Uczestnicy prezentujący prace zwolnieni są z opłaty konferencyjnej. DANE DO PRZELEWU: OIPIP w Bydgoszcz nr konta: W tytule proszę wpisać imię i nazwisko oraz KONFERENCJA PEDIATRIA 2015

3 Monografia Istnieje możliwośd publikacji pracy w przygotowywanej monografii. Opublikowane zostaną wyłącznie artykuły, które zostaną przygotowane zgodnie z regulaminem (zał. 3) oraz otrzymają pozytywną recenzję naukową. Czas nadsyłania artykułów do r. na adres: Koszt publikacji : 100 zł/artykuł (na nr konta wskazany powyżej; w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz monografia pediatria2015), Wszelkie pytania odnośnie Konferencji proszę kierowad na adres mailowy podany w Komunikacie.

4 Zał.1 KARTA REJETRACYJNA UCZESTNICTWA imię i nazwisko tytuł zawodowy/ stopieo naukowy stanowisko miejsce pracy udział czynny bierny tytuł prezentacji adres do korespondencji adres (dane) do wystawienia rachunku [do odbioru podczas konferencji] DODATKOWE UWAGI adresowane do Komitetu Organizacyjnego Oświadczam, iż wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w pracach Komitetu Organizacyjnego Konferencji, z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)... miejscowość, data podpis

5 Zał. 2 FORMULARZ STRESZCZENIA tytuł: autorzy: ośrodek: dane kontaktowe (adres, , telefon): typ artykułu: oryginalny poglądowy opis przypadku inny słowa kluczowe w języku polskim: (3-5 słów) streszczenie w jezyku polskim: (max. 250 słów)

6 Zał. 3 Wskazówki dla autorów Kryteria przygotowania artykułu do monografii. Dziecko w zdrowiu i chorobie teoria i praktyka Termin złożenia prac Każdy artykuł powinien mied objętośd minimum 0,5 arkusza wydawniczego (tj. pow znaków ze spacjami - bez streszczenia). Artykuł powinien byd przygotowany w języku polskim. Artykuł powinien zawierad kolejno następujące dane: pełne imię i nazwisko autora/-ów, nazwa i miejsce pracy w języku polskim, tytuł artykułu w języku polskim i angielskim. Praca powinna byd napisana jednostronnie na papierze formatu A4, w programie Word, czcionką 12 pkt., interlinia podwójna, z zachowaniem marginesów około 2,5 centymetra. Tekst nie powinien byd formatowany. Każda z części maszynopisu powinna się zaczynad na nowej stronie: strona tytułowa, streszczenie ze słowami kluczowymi (polskie i angielskie), tekst, piśmiennictwo, tabele i ryciny. Odwołania do piśmiennictwa należy zaznaczad w tekście cyframi arabskimi i umieszczad w nawiasach klamrowych, bez spacji między przecinkiem a kolejnym numerem, np. *3,4,8 10] zgodnie z kolejnością cytowania. Na autorach pracy ciąży obowiązek dokładnego sprawdzenia poprawności cytowao. Piśmiennictwo. Przykład cytowania czasopisma: Hinkle J.L., Fitzpatrick E. Needs of American relatives of intensive care patients: Perceptions of relatives, physicians and nurses. Intensive & Critical Care Nursing. 2011;27(4): Przykład cytowania książki: Woodward S., Waterhouse C. Oxford handbook of neuroscience nursing. Oxford University Press, New York Przykład cytowania rozdziału z książki, wydania zbiorowego: Hickey J.V., Buckley D.A. Cerebral aneurysms. In Hickey J.V. (Ed.), Neurological and neurosurgical nursing. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003; Przykład cytowania źródła elektronicznego: Altschul D. Intracranial Arteriovenous Malformation. Retrieved April 27, 2011, from com/article/. Tabele i ryciny należy ograniczyd do niezbędnego minimum. Tabele i ryciny (fotografie, rysunki, wykresy itp.) numerowane są cyframi arabskimi. Streszczenie (nie więcej niż 250 słów) w języku polskim i angielskim. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyodrębnid akapity zatytułowane: wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski. Pod streszczeniem umieścid od 3 od 5 słów kluczowych. Streszczenie pracy poglądowej i opis przypadku, powinno odzwierciedlad strukturę pracy z wnioskami. Pod streszczeniem umieścid od 3 od 5 słów kluczowych ( w języku polskim i angielskim). Struktura artykułu oryginalnego: wstęp, cel, materiał i metoda, wyniki (tylko tekst), dyskusja, wnioski, piśmiennictwo, tabele, ryciny, fotografie itp. Struktura artykułu poglądowego i opis przypadku: wstęp, cel, przegląd/prezentacja przypadku, wnioski, piśmiennictwo, tabele, ryciny, fotografie itp.

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych pwsz@pwsz.com.pl, www.pwsz.com.pl Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA

STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA STOWARZYSZENIE POLSKA FEDERACJA EDUKACJI W DIABETOLOGII i INSTYTUT POMNIK- CENTRUM ZDROWIA DZIECKA zapraszają do udziału w V Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt.: INSULINOTERAPIA W PRAKTYCE PIELĘGNIARKI

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji:

Komunikat I. 1. Tytuł konferencji: 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 3. Organizator konferencji: Komunikat I 1. Tytuł konferencji: IV Ogólnopolskie Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu 2. Planowany termin, czas trwania i miejsce: 28-29 maj 2010 r., godz. 10:00-18:00 Aula B

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy

Ogólne zasady druku pracy: Układ pracy Instrukcja pisania prac dyplomowych obowiązująca na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu studia od roku 2007 Ogólne zasady druku pracy: Papier biały wielkość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp INSTRUKCJE DLA AUTORÓW/ GUIDE FOR AUTHORS Wstęp Kryteria artykułów Redakcja Otolaryngologii Polskiej przyjmuje do publikacji artykuły oryginalne, poglądowe i kazuistyczne niepublikowane wcześniej w całości

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich)

Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) Wyciąg z Systemu Jakości Kształcenia dot. zasad pisania i obrony prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) 1. Wyboru promotora dokonuje student przez zapisanie się na odpowiednią listę w Dziekanacie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie Szanowni Autorzy, Sprawny przebieg procesu wydawniczego uwarunkowany jest w dużej mierze

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM

ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA W ZAPOBIEGANIU CHOROBOM CYWILIZACYJNYM III KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWA POD HONOROWYM PATRONATEM PROF. DR HAB. N. MED. MIROSŁAWA J. WYSOCKIEGO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO ŻYWIENIE AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PROMOCJA ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

3. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego

3. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo pierwszego Wytyczne pisania prac dyplomowych licencjackich na kierunku PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO pierwszy stopień Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 1. Praca dyplomowa licencjacka na kierunku

Bardziej szczegółowo

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r.

Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r. Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20 maja 2015r. Międzynarodowa Konferencja Naukowo Warsztatowa Zachowania ryzykowne diagnoza, profilaktyka i terapia Organizator Katedra Psychopedagogiki Rodziny KUL

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE

WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY INSTYTUT ZRDOWIA I PIELĘGNIARSTWA WYTYCZNE PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ - 120 H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych e-mail: office@makilen.pl MAKILEN www.makilen.pl ul. Ariańska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej 1. WYMAGANIA MERYTORYCZNE 1.1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE: jednym z podstawowych warunków ukończenia studiów I

Bardziej szczegółowo

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków.

kierunku studiów, umiejętności korzystania z literatury przedmiotu, badań i analizy wybranego zagadnienia, a także formułowania ocen i wniosków. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału Rehabilitacji z dnia 08.07.2014 r. Regulamin sporządzania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) na Wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134

Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013, ss. 134 Olga Dąbrowska-Cendrowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce. MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych

Bardziej szczegółowo

- ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju

- ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju II Ogólnopolska Konferencja Polska Chirurgia - ewolucja postępowania w poszukiwaniu dalszego rozwoju Patronat Naukowy: Dr hab. n. med. Zbigniew Lorenc Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, OddziałŚą

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku

Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku Zarządzenie nr 13-2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowywania prac magisterskich i przebiegu egzaminu magisterskiego Na podstawie 39 ust. 1

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries Organizatorzy: 29 listopad 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie i magisterskie studentów Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu 1. Zasady ogólne Prace licencjackie oraz prace magisterskie

Bardziej szczegółowo

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie

WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie WSZECHNICA POLSKA Szkoła Wyższa w Warszawie Zasady ustalania i wyboru tematów prac, wyboru opiekunów i recenzentów, redagowania i formatowania pracy dyplomowej za pomocą komputera, oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I.

ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej I. ZALECENIA dot. przygotowywania prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na Wydziale Budownictwa Politechniki Opolskiej (zatwierdzone przez Radę Wydziału w dniu 10.12.2008 r.) I. Wymogi formalne 1.

Bardziej szczegółowo

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r.

POPIOŁY Z ENERGETYKI. XXII Międzynarodowa Konferencja I KOMUNIKAT INFORMACYJNY. Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. I KOMUNIKAT INFORMACYJNY XXII Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI Krynica Zdrój, 21 23 października 2015 r. Organizator: POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA Partnerzy Patron Honorowy Patronat

Bardziej szczegółowo

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r.

Wersja aktualizowana z dn. 29.10.2008 r. Wytyczne dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać prace licencjackie na kierunku Zdrowie Publiczne oraz prace magisterskie studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunków: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Autorów

Instrukcja dla Autorów Instrukcja dla Autorów Używaj następujących reguł formatowania (na podstawie zasad pisowni stosowanych w publikacji The Auk ) [czasopisma naukowego/ kwartalnika będącego oficjalną publikacją Amerykańskiej

Bardziej szczegółowo