Sprawozdanie merytoryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne"

Transkrypt

1 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE PODSTAWOWE INFORMACJE ZARZĄD PSOUU POLICE ORGAN KONTROLI PSOUU POLICE ELEKTOR PSOUU POLICE... 5 STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA PREZYDIUM ZARZĄDU KOŁA OBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU KONTAKTY STAN ORGANIZACYJNY PSOUU POLICE... 6 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PSOUU POLICE PLACÓWKI PSOUU POLICE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KLUB SASANKA KOŁO MUZYCZNO-TEATRALNE WYDARZENIA W PSOUU POLICE TRANSPORT WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ PSOUU POLICE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM KONTROLE WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI FINANSE PSOUU POLICE INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH LICZBA ZATRUDNIONYCH W ROKU OBROTOWYM WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ ROZLICZENIE 1 % INNE

3 Wprowadzenie Szanowni Państwo, Z satysfakcją oddajemy w Wasze ręce Sprawozdanie za rok 2013 obrazujący coroczny wysiłek naszej wspólnoty: osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców - członków stowarzyszenia, zatrudnionych profesjonalistów i wiernych przyjaciół. Rok 2013 był dla nas wszystkich czasem wielu wyzwań oraz istotnych szans, które inspirowały do działania. Budowa I-etapu Środowiskowego Domu Samopomocy dobiega końca. Będziemy niebawem godnie i uroczyście otwierać nasz nowy Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka polepszy standard i jakość świadczonych usług na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy i Powiatu Police. Chciałbym w imieniu Zarządu podziękować Wszystkim naszym Członkom, Pracownikom, Partnerom, i Osobom, które nas wspierają za nieustającą współpracę i niestrudzone zaangażowanie w realizacji celów stowarzyszenia. Przed nami jednak kolejne wyzwanie. Już od kilku lat Zarząd Koła podejmuje starania o środki finansowe na budowę Mieszkań Treningowych i Chronionych. Udało się!!! Dzięki wsparciu Gminy Nowe Warpno, zebranym środkom 1% oraz przekazanym darowiznom w 2013 roku udało się rozpocząć realizację II-etapu inwestycji (stan surowy), który będzie sukcesywnie kontynuowany w miarę zebranych środków finansowaych. W 2014r. dzięki staraniom Zarządu Koła ujęto nasze zadanie w budżecie Gminy Police (100tys. zł) w oraz w budżecie Gminy Nowe Warpno (70 tys.zł). W tym miejscu chcielibyśmy podziękować władzom samorządowym za wsparcie finansowe. O dalsze środki zabiegamy aplikując do różnych fundacji. Członkowie, sympatycy Koła! To Wasz wkład, ten symboliczny 1%, o który tak zabiegaliśmy, teraz procentuje w II-etapie inwestycji budowy Mieszkań Treningowych i Chronionych. Liczymy na Wasze wsparcie również w 2014 roku! Pamiętajmy, że razem tworzymy to Stowarzyszenie, które od 50 lat jako ruch rodziców przynosi nam powody do dumy, które odczuwają założyciele naszej organizacji ciesząc się ze swoich 50-letnich dokonań. Przewodniczący PSOUU Police 3

4 Organy PSOUU Police Organy PSOUU Police 1.1 Podstawowe informacje Nazwa stowarzyszenia i dane kontaktowe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police ul. Korczaka 55, Police Tel./Fax: (91) www: Dane identyfikacyjne Osobowość prawna: od r. Organizacja pożytku publicznego: od r. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń: KRS Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON Numer Identyfikacyjny Podatkowy: NIP Krótka charakterystyka organizacji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police, dalej zwane PSOUU Police, jest jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie. Koło jako ruch rodziców osób z upośledzeniem umysłowym działa od 1999r. Funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Warszawie. PSOUU Police jest organizacją niedochodową i samopomocową. Od 2005r. PSOUU Police posiada status organizacji pożytku publicznego. Reprezentuje interesy osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i opiekunów. Terenem działania jest Gmina i Powiat Police. Cel działalności Stowarzyszenia Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin; Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia; Zaspokojenie potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej; Prowadzenie różnych form pomocy a w szczególności prowadzenie placówek dziennego pobytu i klubu zainteresowań; Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania o swoich sprawach zarówno rodzinnych jak i w placówkach oraz formach wsparcia z których korzystają; 4

5 Prowadzenie indywidualnego wsparcia w niezależnym samodzielnym życiu w mieszkaniu treningowym; Prowadzenie terapii w kulturze i rekreacji w integracji w otwartym środowisku; Współpraca z innymi organizacjami; Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 1.2 Zarząd PSOUU Police W okresie sprawozdawczym Zarząd PSOUU Police działał w składzie: L.p. Nazwisko Imię Funkcja Data wyboru do Zarządu Koła 1. Gorący Zdzisław Przewodniczący Zarządu Koła 2000r. 2. Gorąca Blandyna Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła 2000r. 3. Witkowski Zbigniew Skarbnik 2000r. 4. Ziąber Elżbieta Sekretarz 2011r. 5. Jędryk Tomasz Członek 2007r. 1.3 Organ kontroli PSOUU Police Organ kontroli PSOUU Police stanowi Komisja Rewizyjna, która w okresie sprawozdawczym działała w składzie: L.p. Nazwisko Imię Funkcja Data wyboru do Komisji Rewizyjnej 1. Kruszewska Elżbieta Przewodnicząca 2007r. 2. Jankiewicz Iwona Sekretarz 2011r. 3. Witwicka Grażyna Członek 2011r. 1.4 Elektor PSOUU Police Przedstawicielem Koła w Zgromadzeniu Elektorów, w Najwyższej Władzy Stowarzyszenia, pełni od r. Krzysztof Błaszczyk. Członkowie Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektor Koła z tytułu pełnienia funkcji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonują społecznie. 5

6 Statutowa działalność organizacyjna Statutowa działalność organizacyjna 2.1 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła 2013 W dniu r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSOUU Police, na którym zatwierdzone zostały Sprawozdania Finansowe i Merytoryczne z działalności PSOUU Police za rok 2012 oraz Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 2.2 Posiedzenia Zarządu Koła W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Koła, na których podjęto 22 uchwały. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyła Komisja Rewizyjna, księgowa Koła oraz w zależności od potrzeb kierownicy placówek PSOUU Police. Na posiedzeniach Zarządu Koła omawiano sprawy związane z realizacją misji i programu Koła oraz zagadnienia wynikające z bieżącego funkcjonowania placówek. 2.3 Prezydium Zarządu Koła W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Prezydium Zarządu Koła. Decyzje Prezydium podejmowane w okresie między zebraniami Zarządu Koła dotyczyły głównie kwestii: inwestycji nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, drugiego etapu inwestycyjnego, jakim jest budowa Mieszkań Treningowych i Chronionych, kwestii pracowniczych, spraw związanych z działalnością placówek oraz spraw finansowych placówek. O podjętych przez Prezydium Zarządu Koła decyzjach Zarząd Koła był informowany na kolejnym posiedzeniu. 2.4 Obecność Członków Zarządu Koła na posiedzeniach Zarządu Lp. Nazwisko i imię Funkcja Liczba zebrań Zarządu Obecność na zebraniach Liczba zebrań Prezydium Obecność na zebraniach 1. Gorący Zdzisław Przewodniczący 6/6 6/6 2. Gorąca Blandyna Wiceprzewodnicząca 6/6 6/6 3. Witkowski Zbigniew Skarbnik Koła 6/6 6/6 4. Ziąber Elżbieta Sekretarz Koła 6/5 0/0 5. Jędryk Tomasz Sekretarz Koła 6/5 0/0 2.5 Kontakty Pisma zewnętrzne wysyłane i otrzymywane: 211 pism wychodzących 148 pism przychodzących. 2.6 Stan organizacyjny PSOUU Police Na dzień r. zarejestrowanych było 73 członków i 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie korzystających z usług oferowanych przez PSOUU Police. 6

7 Łącznie, w tym: Rodzice Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły 18 rok życia łącznie, w tym K M Pracownicy zatrudnieni w PSOUU, nie będący rodzinnie powiązani z osobą niepełnosprawną łącznie Inni łącznie W roku 2013 przyjęto 3 nowych członków; 40 członków zostało z różnych powodów skreślonych, z tego: 8 osób (m.in. zakończenie rehabilitacji, zaległości w uiszczaniu składek, zmiana miejsca zamieszkania, zgon), 32 osoby niepełnosprawne zgodnie z deklaracją rodziców, opiekunów zostały skreślone z listy członków a wpisane na listę osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką Koła. Członkostwo to obok praw również obowiązki. Jednym z podstawowych obowiązków jest uiszczenie składek członkowskich za dany rok. W 2013r. wysokość składki wynosiła 84 zł/rok, dla drugiej osoby 8,40 zł/rok. Wartość rocznych składek za 2013 rok przy 100% ściągalności wyniosła 5 090,40 zł, z czego 2 545,20 zł to kwota składek przelana do Zarządu Głównego PSOUU w Warszawie. 7

8 Działalność Statutowa PSOUU Police Działalność Statutowa PSOUU Police PSOUU Police podejmuje działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz działania pomocowe na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Cele Statutowe PSOUU Police realizowane były w okresie sprawozdawczym w ramach działania jednostek organizacyjnych Koła oraz projektów powołanych do funkcjonowania i realizowanych przez PSOUU Police. 3.1 Placówki PSOUU Police Uczestnikami placówek PSOUU Police jest młodzież i osoby dorosłe w wieku od 18 do 50 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, wraz z współistniejącymi schorzeniami. Sprzężenia stanowią przyczynę ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. W placówkach uzyskują oni daleko idącą pomoc i opiekę, są adresatami rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestnicy placówek są mieszkańcami Powiatu i Gminy Police. 3.2 Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) funkcjonują od kwietnia 2001r., działają na podstawie art. 46 ust. 1 p. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2013 roku oparta była na planie pracy, który obejmował: Działalność rehabilitacyjną; Udział, organizację i współorganizację imprez okolicznościowych i działania grupy selfadwokatów; Zadania gospodarcze; Organizację pracy; Działalność szkoleniową. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA Warsztat Terapii Zajęciowej w 2013 roku realizował zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej dla 30 osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Działania te oparto na indywidualnych programach rehabilitacji, które Rada Programowa opracowała dla każdego uczestnika Warsztatu. Programy te zostały poddane rocznej ocenie pod względem ich realizacji. Rada Programowa oceniła dwukrotnie w danym roku indywidualne efekty rehabilitacji każdego z uczestników. Ocena indywidualnych programów rehabilitacji oraz postępów każdego uczestnika warsztatu stanowiła podstawę do skonstruowania nowych programów rehabilitacji. Rada Programowa dokonała również kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu. 8

9 Realizacja działań rehabilitacyjnych odbywała się przy zastosowaniu odpowiednich rodzajów, metod i technik terapii zajęciowej w formie grupowej i indywidualnej z wykorzystaniem elementów: Ergoterapii kuchnia, stolarstwo, ogrodnictwo, ceramika, wikliniarstwo, poligrafia; Socjoterapii trening umiejętności społecznych, ludoterapia, rekreacja; Arteterapii muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, filmoterapia, sztuka użytkowa m.in.: decoupage, filcowanie, wyrób biżuterii. Proces rehabilitacyjny realizowany był przez instruktorów terapii zajęciowej, rehabilitanta ruchowego, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, stażystki (specjalista do spraw rozwoju zawodowego) przy współpracy kierownika WTZ. REHABILITACJA SPOŁECZNA Rehabilitacji społeczna realizowana była w sferach: I. Zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego obejmującej umiejętności w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników w zakresie: o poruszania się od orientacji w budynku warsztatu po zaradność w korzystaniu z komunikacji miejskiej; o przygotowywania i samoobsługi przy posiłkach; o ubierania się; o załatwiania spraw codziennych robienie prostych zakupów, planowanie wydatków, posługiwanie się pieniędzmi (trening ekonomiczny), organizacja czasu wolnego; o technik szkolnych pisania, czytania, liczenia; o pojęć czasowych znajomość i rozumienie czasu i zegara; o potrzeb fizjologicznych samoobsługi w zaspokajaniu głodu i pragnienia, wypróżniania, potrzeb seksualnych; o toalecie higieny osobistej. II. Umiejętności interpersonalnych obejmujących: o komunikację i umiejętność porozumiewania się: słownik bierny, czynny, używania form grzecznościowych, załatwiania spraw w sytuacjach znanych, nowych; o uspołecznienie: zachowania społeczne w rozumieniu i podporządkowaniu się poleceniom, otwartości i współpracy, rozumieniu i stosowaniu się do obowiązujących norm społecznych, dojrzałości społecznej (kierowanie sobą, troska o innych), nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów. W związku z powyższym w WTZ realizowane były m.in.: Trening zaradności osobistej, który obejmował między innymi dbałość o higienę osobistą, estetykę wyglądu, samodzielność w przygotowaniu i spożywaniu posiłku, przemieszczaniu się, umiejętność dokonywania wyborów; Trening ekonomiczny polegający na nauce rozpoznawania nominałów, planowaniu wydatków, dokonywaniu opłat, zakupów, wpłat, świadomości dokonywania wyborów, celowości dokonywania zakupów; Trening komunikacji z wykorzystaniem komunikatorów; Trening kontroli potrzeb fizjologicznych; 9

10 Trening zaradności w zakresie pełnienia ról społecznych w szczególności stawianie uczestników warsztatu w roli dawcy, wnoszącego swój wkład w życie społeczne poprzez udzielanie pomocy osobom potrzebującym, starszym. W ramach tego treningu uczestnicy podjęli prace wolontariackie na rzecz osób starszych, podopiecznych OPS polegające na pomocy tym ludziom w pracach domowych. Pomocą objęto 9 osób. Uczestnicy wsparli również akcję ogólnopolską organizowaną przez Stowarzyszenie WIOSNA Szlachetna Paczka zdobycie Ceyfikatu. REHABILITACJA ZAWODOWA Rehabilitacja zawodowa prowadzona była przez terapeutów w sześciu pracowniach: wikliny, ceramicznej, stolarstwa, komputerowo-poligraficzno-papierniczej, artystyczno-plastycznej, gospodarstwa domowego. W pracowniach trenowane były umiejętności zawodowe takie jak: doskonalenie umiejętności rozumienia instrukcji (obrazkowej, pisemnej, słownej), stosowania się do jej zaleceń, odpowiednie wykorzystanie materiałów do terapii, posługiwanie się narzędziami, dobór techniki pracy do zadania, przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu podczas wykonywania czynności wynikających z profilu pracowni, oraz umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia w zakresie: Sprawności psychofizycznej: kształtowanie umiejętności określania położenia siebie i przedmiotu w przestrzeni, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie precyzji ruchów, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci, uwagi; Dojrzałości społecznej: utrwalanie znajomości regulaminu WTZ i obowiązku jego przestrzegania, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwalczanie zachowań społecznie niedostosowanych, kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, kształtowanie umiejętności dochodzenia do rozwiązania w sytuacjach nowych (np. metodą prób i błędów), zwiększanie świadomości siebie, stosowanie się do nakazów i zakazów, zachowania w miejscach publicznych; Motywacji: w działaniu, staranności i dokładności, męczliwości przy pracy; Istnienia w społeczności grupowej: utrzymanie odpowiednich relacji z innymi uczestnikami, integracja z grupą, poczucie bezpieczeństwa i otwartość wobec grupy, komunikacja; Kompetencji pracy: podporządkowaniu się poleceniom przełożonego, punktualności, samokontroli, jakości wykonywanej pracy i czynności. W ramach rehabilitacji zawodowej: 5 osób wzięło udział w praktykach zawodowych, które odbyły się w Gospodarstwie Ogrodniczym w Tanowie; 5 osób w Bibliotece Filia nr 6 przy ul. Grzybowej 14 w Policach; 3 osoby na terenie placówki; 9 uczestników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby poszukujące pracy stawiało się, co trzy miesiące na wyznaczone terminy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Policach; 12 uczestników brało udział w VII Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Mottem Giełdy było hasło: Niepełnosprawny, ale sprawny zawodowo, podczas której pracodawcy przedstawili oferty pracy a uczestniczące w giełdzie instytucje udzieliły informacji na temat oferowanych przez siebie usług; 10

11 13 uczestników brało udział w szkoleniu wyjazdowym (11 osób w I turze w marcu i 2 osoby w II turze w październiku) obejmującym wsparcie psychologiczno-doradcze w formie indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego i zawodowego. Szkolenie organizowane było przez Stowarzyszenie Aktywność Bez Barier ; 9 uczestników brało udział w projekcie Aktywne życie - integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach, którego odbyli spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenia BHP, praktyki. Wszyscy podjęli zatrudnienie na okres próbny w ZAZ w Dobrej. REHABILITACJA RUCHOWA Rehabilitacja ruchowa była prowadzona w oparciu o indywidualne programy opracowywane dla każdego uczestnika. Zajęcia były prowadzone indywidualnie i grupowo. Ogólnym celem rehabilitacji była poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej, wzmocnienie lub utrzymanie siły i elastyczności poszczególnych partii mięśniowych, poprawę ruchomości poszczególnych stawów, likwidacja przykurczów, poprawę koordynacji ruchowej, redukcje ogólnej masy ciała, naukę chodu, polepszenie równowagi, zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej, poprawę samopoczucia i wiary w siebie. Realizacja celów odbywała się m.in. poprzez: masaż klasyczny; ciepłolecznictwo przy użyciu wkładek żelowych i światłolecznictwo przy użyciu lampy soluks; ćwiczenia czynne prowadzone; ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia w odciążeniu kkd; ćwiczenia redresyjne oraz ćwiczenia relaksacji poizometrycznej; ćwiczenia manualne; ćwiczenia ogólno usprawniające; pionizację i doskonalenie chodu; ćwiczenia samoobsługi; ćwiczenie równowagi; ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne; zastosowanie wyciągu; ćwiczenia w odciążeniu i z obciążeniem; ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy ciała; ćwiczenia Klappa; treningi: marszowo-biegowe, marszowe, biegowe, siłowe, specjalistyczne (pod konkretne zawody sportowe); gry: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, badminton, zręcznościowe; zajęcia sportowo-rekreacyjne: wycieczki piesze i rowerowe, spacery, kajaki, uczestnictwo w zawodach sportowych: pływackich, lekkoatletycznych, tenisa stołowego. MUZYKOTERAPIA Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzone były w celu poprawy własnego wizerunku i świadomości własnego ciała, redukowaniu napięć psychofizycznych, zwiększaniu umiejętności 11

12 komunikacyjnych, zwiększaniu niezależności i autonomii, stymulowaniu kreatywności i wyobraźni, poprawie koncentracji i doznawaniu pozytywnych, przyjemnych doświadczeń. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Każda sesja terapeutyczna składała się z następujących części: 1. Faza odreagowania polegająca na wykonywaniu krótkich i szybkich ćwiczeń ruchowych, mających na celu zmniejszenie napięcia psychofizycznego; 2. Faza rytmizacji zawierająca w sobie ćwiczenia muzyczno-ruchowe z udziałem instrumentów perkusyjnych; 3. Faza uwrażliwienia, odbywająca się podczas ćwiczeń z zakresu pantomimy i psychodramy muzycznej; 4. Faza relaksacji z elementami wizualizacji polegająca na wywołaniu określonych obrazów i wizji ; 5. Faza aktywizacji polegająca na wysłuchiwaniu utworów i analizowaniu swojego nastroju oraz wywołaniu procesów wyobrażeniowych skłaniających uczestników do dyskusji. Podczas całorocznego udziału w zajęciach z muzykoterapii uczestnicy nauczyli się tańców integracyjnych, takich jak: taniec belgijski, taniec niemiecki Meine Mixer, taniec meksykański Cotton eye, taniec rosyjski Kazaczok oraz taniec polski Oberek. Zajęcia wzbogacane były o ćwiczenia oddechowe, elementy zumby i aerobiku. Wielu sesjom terapeutycznym towarzyszyła nauka oraz utrwalanie piosenek, takich jak: U mojej Matecki, Magiczne słowa, Kora, Elaj mome, elaj duszo, Jabadaba, Babę zesłał Bóg, Hanka, corne ocka oraz wielu polskich kolęd i pastorałek, w szczególności Północ już była i Gore gwiazda Jezusowi. Niektórzy uczestnicy nabyli umiejętność grania na dzwonkach fragmentu melodii Bóg się rodzi. REHABILITACJA PSYCHOLOGICZNA W ramach rehabilitacji psychologicznej psycholog przeprowadził: Konsultacje indywidualne dla uczestników w związku z następującymi trudnościami sygnalizowanymi przez terapeutów: kłopoty w funkcjonowaniu uczestników wynikające z zaburzeń psychicznych pojawiających się okresowo agresja, przemoc, nastawienie urojeniowe, inne zaburzenia zachowania, problemy w relacjach rodzinnych, przemoc domowa, problemy separacyjne, brak lub spadek motywacji do pracy lub odbywania praktyk lub uczestnictwa w zajęciach warsztatowych; Konsultacje z rodzicami uczestników warsztatów, w związku z potrzebą wystawienia opinii psychologicznej, potrzebą skonsultowania decyzji dotyczących podjęcia praktyk lub pracy, zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania uczestników; Superwizje zespołu z kierownikiem WTZ; Konsultacje dla terapeutów zajęciowych związanymi z zagadnieniami dotyczącymi depresji, radzenia sobie ze stratą i żałobą, wprowadzenia w obowiązki, kontaktu z rodzicami, wpływu terapeutów i rodziców na funkcjonowanie uczestników warsztatów, motywowania uczestników do podejmowania obowiązków i pracy. Psycholog uczestniczył w Radach Programowych i w zebraniu z rodzicami. 12

13 W ramach terapii zajęciowej oraz podczas pozostałych działań uczestnicy WTZ wykonali wiele prac artystycznych, rękodzielniczych, kulinarnych, ogrodniczo-pielęgnacyjnych, porządkowych. Dzięki sprzedaży przedmiotów wykonanych przez uczestników WTZ podczas zbiórki publicznej uzyskano dochód w kwocie zł, który częściowo został wykorzystany na organizację i uczestnictwo uczestników WTZ m.in.: w wyjeździe treningowo-integracyjnym do Swornychgaci, organizację imprez okolicznościowych oraz udział w życiu społecznym i kulturalnym w kwocie 5 463, 88zł. W 2013r. WTZ realizowały również zadania z zakresu pracy socjalnej. Pomagano uczestnikom i ich opiekunom przy załatwianiu spraw w urzędach oraz związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników. W związku z tym utrzymywano kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Powiatowym Urzędem Pracy w Policach. Udzielano pomocy w kontaktach z lekarzami różnych specjalności. Na bieżąco utrzymywano kontakt z rodzinami uczestników poprzez: spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, korespondencję. Zorganizowano spotkanie z rodzicami i opiekunami uczestników. W 2013 roku dziewięcioro z uczestników opuściło WTZ. Przyczyną opuszczenia WTZ było podpisanie umów na okres próbny w ZAZ w Dobrej. DZIAŁANIA SELF-ADWOKATÓW W 2013r. sześcioro uczestników WTZ brało czynny udział w ruchu self-adwokatów. W styczniu uczestniczyli oni w nagraniu w Radio Szczecin dotyczącym działalności PSOUU Koła w Policach. Podczas wywiadu opowiadali o ruchu self-adwokatów, swoich sukcesach i funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym. Zauważalna była satysfakcja z działań, jakie podejmowali w ramach ruchu self-adwokatów oraz wysoka samoocena, umiejętność mówienia o sobie i swoich osiągnięciach. W maju, jeden z self-adwokatów reprezentował grupę policką podczas uroczystości obchodów 50-lecia ruchu rodziców osób z upośledzeniem umysłowym w Warszawie troje self-adwokatów udzieliło wywiadu do Radia Szczecin podczas uroczystości otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. Opowiadali o udziale w praktykach, czynnościach i zadaniach wykonywanych w ramach aktywizacji zawodowej oraz zdobytych umiejętnościach zawodowych. Uczestnicy WTZ wykazali łatwość w nawiązywaniu kontaktu, umiejętność udzielania odpowiedzi adekwatnie do zadawanych pytań. W 2013 roku ruch self-adwokatów skupiał się głównie na działaniach związanych z aktywizacją zawodową. Uczestnicy motywowani byli do podejmowania praktyk. Wspierali się nawzajem oraz słabszych kolegów w aktywności zawodowej. Przeprowadzane były rozmowy na temat pełnienia ról społecznych, a także problemów życia codziennego. W miesiącu listopadzie i grudniu pięcioro z nich podpisało umowę o pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej. UDZIAŁ, ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNO -ŚCIOWYCH I. Zawody sportowe: o Zawody w Tenisie Stołowym w Stargardzie Szczecińskim 2 miejsce drużynowo, 2 miejsce indywidualnie mężczyźni, 3 miejsce indywidualnie kobiety, 2 miejsce kobiety rezerwowi, 3 miejsce mężczyźni rezerwowi; 13

14 o Zawody Lekkoatletyczne w Stargardzie Szczecińskim 1 miejsce bieg 60 m, 2 miejsce rzut piłką palantową, 3 miejsce rzut piłką lekarską; o Zawody spławikowe w Dźwirzynie; o Zawody Pływackie dla Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie 1 miejsce sztafeta 4x25m, 2 miejsce mężczyźni słabo pływający; o Festyn Integracyjny w Gryfinie 4 miejsce w konkurencjach niekonwencjonalnych; o Zawody Lekkoatletyczne w Berlinie; o Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim 1 miejsce wyścig na wózkach, 1 miejsce przeciąganie liny, 3 miejsce rzut piłką lekarską mężczyzn, 3 miejsce rzut piłką lekarską kobiet, 1 miejsce pika nożna, 1 miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów; o XIX Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu w Policach V miejsce sztafeta; II. Inne imprezy: o Udział w przedstawieniu na rozpoczęcie balu charytatywnego Bal Gorących Serc organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych Warto Być w Policach; o Organizacja spotkania integracyjnego z młodzieżą Kuźnia artystyczna edycja zimowa i letnia; o Udział 4 uczestników w projekcie Genius Lutos próby i 2 koncerty w Filharmonii Szczecińskiej z udziałem Orkiestry Perkusyjnej Gamelan i muzyków z filharmonii; o Organizacja i udział w Balu Karnawałowym; o Organizacja i udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet; o Zorganizowanie Zbiórki publicznej Kiermasze Wielkanocne i Bożonarodzeniowe; o Śniadanie Wielkanocne; o Udział w Polsko-Niemieckich Targach w Policach; o Udział w Pikniku Powiatowe Obchody Roku Osób Niepełnosprawnych ; o Udział w Giełdzie pracy pod hasłem Niepełnosprawny, ale sprawny zawodowo ; o Udział w Integracyjnym Festynie Ogrodu Zoologicznego w Ueckermunde przy współpracy Zespołu Doradczego Osób Niepełnosprawnych w Niemczech; o Udział w VIII Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Kamieniu Pomorskim pierwsze miejsce; o Organizacja i udział w wyjeździe integracyjno-treningowym dla wszystkich uczestników WTZ do Swornychgaci; o Organizacja i udział w wycieczce do Nowego Warpna; o Udział w V Targach Ekonomii w Nowym Warpnie; o Udział w wojewódzkich obchodach 50-lecia ruchu rodziców osób z upośledzeniem umysłowym w Kołobrzegu; o Udział w III Międzypowiatowym Turnieju Tańca Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim. Taniec standardowy tango I miejsce, taniec 14

15 latynoamerykański lambada I miejsce, taniec dowolny grupowy Paso Doble II miejsce. Warsztaty Terapii Zajęciowej uczestniczyły również w imprezach organizowanych przez PSOUU Police. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe rekreacyjnym w Góry Świętokrzyskie. Współorganizowali Integracyjne Spotkanie Opłatkowe, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz X Integracyjny Rajd Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Założenia Planu Pracy WTZ na rok 2013 w zakresie udziału, organizacji i współorganizacji imprez okolicznościowych w tym działania self-adwokatów w dużej mierze zostały zrealizowane. Nie udało się zorganizować wyjazdu treningowego do Lubieszewa. Nie udało się również mimo podjętych rozmów przeprowadzić spotkań self-adwokatów z młodzieżą oraz warsztatów artystyczno-plastycznych w bibliotece. Natomiast zorganizowane zostało spotkanie warsztatowe z zajęć ceramicznych dla uczniów szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. ZADANIA GOSPODARCZE W ramach terapii zajęciowej uczestnicy dbali o budynek i teren wokół warsztatu. Pomalowano klatkę schodową. Budynek był ubezpieczony, monitorowany, dokonano wszystkich obowiązkowych przeglądów instalacji. ORGANIZACJA PRACY Założenia Planu Pracy WTZ na rok 2013 w tym zakresie zostały zrealizowane. Odbyło się 18 Rad Programowych, jedno zebranie z rodzicami i opiekunami. Przerwa urlopowa nastąpiła w planowanym terminie tj. 02 V, 0d 08 VII 02 VIII, 16 VIII, 27 XII. DOPOSAŻENIE WTZ Do pracowni gospodarstwa domowego zakupiono: kubki, żelazko. Do biura kierownika zakupiono: notebook Lenowo oraz torbę do notebooka. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 1 os. udział w szkoleniu Interpretacja prozy na Zamku Książąt Pomorskich, Szczecin; 1 os. udział w szkoleniu Dokumentowanie pracy terapeuty ocenianie i ewolucja procesu terapeutycznego z elementami superwizji, Szczecin, Grupa Edukatorów i Trenerów; 1 os. udział w konferencji Standardy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Warszawa, PSOUU Zarząd Główny; 1 os. udział w szkoleniu Jak sobie radzić z agresywnym podopiecznym, Szczecin, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Warszawa; 1 os. udział w szkoleniu Trening umiejętności społecznych, Goleniów, Małopolskie Centrum Profilaktyki. 15

16 3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Policach funkcjonuje od r (Uchwała nr 12 Zarządu Koła w Policach PSOUU z dnia ). Jest to placówka wsparcia dziennego dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police. Środowiskowy Dom Samopomocy ma charakter lokalny, a terenem jego działania jest Gmina Police. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest budynek PSOUU Koło w Policach, ul. Korczaka 55. Zadanie realizowane jest na zasadzie zadania zleconego przez Gminę Police w drodze otwartego konkursu ofert i finansowane z dotacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dom funkcjonuje w dni powszednie w godzinach Standard usług świadczonych w placówce określa rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2010r. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Cele pracy Środowiskowego Domu Samopomocy stanowią odpowiedź na wymagania, które stawia życie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Odnalezienie się w rzeczywistości społecznej i kulturowej nie jest łatwe zarówno dla samych osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak i ich dla ich rodzin. Postępowanie wspierającoaktywizujące realizowane w placówce nastawione jest na wyposażenie jego odbiorców w takie umiejętności i sprawności, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. Cel ten osiągany jest poprzez przywracanie, podtrzymywanie oraz rozwijanie i uczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w lokalnej społeczności. Postępowanie rehabilitacyjne jest procesem długotrwałym i musi mieć charakter ciągły i nieprzerwany. Zadania ŚDS były zgodne z Planem Działania Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2013 oraz Programem Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. FORMY I EFEKTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Osobom korzystającym ze świadczeń, Środowiskowy Dom Samopomocy, zapewniał wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb, określoną w indywidualnych planach postępowania wspierająco aktywizującego, opracowanych przez Zespół Wspierająco Aktywizujący dla każdego uczestnika indywidualnie (ZWA). Zespół Wspierająco Aktywizujący dwukrotnie w ciągu roku dokonał oceny indywidualnych efektów rehabilitacji każdego uczestnika. Ocena została zamieszczona w indywidualnych teczkach każdego uczestnika i stanowiła podstawę do skonstruowania nowych planów na kolejny rok. Rehabilitacja uczestników przebiegała wieloaspektowo i obejmowała wiele różnorodnych treningów prowadzonych w ramach następujących obszarów działania: I. Funkcjonowanie w życiu codziennym W tym obszarze zajęcia dotyczyły rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i obejmowały: Trening budżetowy nauka umiejętnego gospodarowania pieniędzmi oraz planowania budżetu, nauka dokonywania codziennych i okazjonalnych zakupów (np. art. spożywcze, 16

17 drobne przekąski, upominki z okazji urodzin, itp.), poznawanie i uświadamianie wartości pieniądza, dokonywanie prostych obliczeń. Trening kulinarny tworzenie listy zakupów, dokonywanie zakupów, wykonywanie prostych posiłków, dojazdy w ramach treningu kulinarnego. Trening umiejętności praktycznych nabywanie i doskonalenie umiejętności prania ręcznego i mechanicznego, prasowania, sprzątania, wykonywania drobnych naprawy odzieży i sprzętów domowych, kształtowanie nawyku przestrzegania zasad bhp, poczucia obowiązku, staranności i systematyczności. Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny wyrabianie nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dbania o czystość i porządek, kształtowanie umiejętności dostosowywania odzieży do panujących warunków atmosferycznych, kształtowanie umiejętności korzystania z przyborów toaletowych, wykorzystywania kosmetyków. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego rozwijanie zainteresowań, gry towarzyskie, tenis stołowy, udział w zabawach i konkursach, korzystanie z prasy, komputera i Internetu, słuchanie muzyki, oglądanie wybranych filmów, karaoke, elementy hortikuloterapii pielęgnacja roślin doniczkowych oraz zieleni wokół placówki, nauka kulturalnego prowadzenia dyskusji. Rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, kino i teatr, wystawy, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, m.in.: 3-dniowy wyjazd rekreacyjny do Starego Kaleńska, Rajd Pieszy po Puszczy Wkrzańskiej, udział w Konkursie Tańca Towarzyskiego w Drawsku Pomorskim, wycieczka do ZOO w Ueckermunde, 2-dniowa Olimpiada Lekkoatletyczna w Berlinie, 7 dniowy wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywność bez barier w Międzywodziu, wyjazdy do kina i do teatru Pleciuga, spotkania integracyjne w ramach współpracy z innymi placówkami, prezentacja dorobku artystycznego. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów kształtowanie potrzeby samorealizacji i odczuwania sensu życia, wzrost umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, tworzenie warunków do rozwoju samoświadomości, poczucia godności oraz szacunku dla innych, wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, bezpieczeństwa i sensu życia, wzrost umiejętności społecznych i interpersonalnych, kształtowanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, kształtowanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny i decyzje. Trening pamięci poprawa koncentracji uwagi, zapamiętywania, stymulowanie rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego, rozwiązywania problemów. Indywidualnie i w małych grupach rozwiązywanie zadań i ćwiczeń rozwijających zdolności umysłowe, kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach. II. Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa jako jedna z metod rehabilitacji w ŚDS polegała na usprawnianiu manualnym i psychicznym. Dobór zajęć uwzględniał aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne i poziom społeczno-kulturalny uczestnika. Uczestnicy stopniowo angażowani byli m.in. do wykonywania prac użytkowych oraz do twórczości artystycznej, dzięki czemu kształtowana była w nich aktywność celowa. Działania na tej płaszczyźnie dawały uczestnikom możliwość bezsłownej ekspresji przeżyć oraz poczucie przynależności do grupy. Do zadań terapii zajęciowej należało również zainteresowanie uczestnika czynnościami codziennymi i własną osobą. Uczyli się utrzymywania porządku we własnym otoczeniu, przygotowania swojego miejsc pracy, dbałości o narzędzia i materiały, estetyki w wykonywanych pracach, kreatywności. 17

18 Terapia prowadzona była zgodnie z harmonogramem i planem pracy każdej pracowni. Zakres i poziom świadczonych form pracy dostosowany był do możliwości psychofizycznych uczestników na podstawie opracowanych przez kadrę Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego (IPPWA). W ramach terapii prowadzone były zajęcia w formie grupowej i indywidualnej w następujących pracowniach: Pracownia gospodarstwa domowego wykonywanie czynności z zakresu życia codziennego, przyrządzanie prostych posiłków, kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym, planowanie i wykonywanie prostych zakupów, nauka zasad dobrego zachowania przy stole, zasad higieny i czystości oraz zasad racjonalnego żywienia, sprzątanie ze stołów, mycie naczyń porządkowanie pracowni wraz z częścią jadalną. Pracownia plastyczna rozwijanie twórczości artystycznej, rozwijanie sprawności motorycznych, kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych, m.in.: obrazów, przedmiotów wykonanych techniką decoupage, kartek okolicznościowych, stroików świątecznych. Pracownia witrażu doskonalenie umiejętności mechanicznej obróbki szkła witrażowego, poznanie zasad prawidłowego oklejania szkła taśmą miedzianą, wykonywanie zgodnie z zasadami mozaiki witrażowej, opracowywanie projektów graficznych wykonywanych kompozycji, według których przebiegać mają kolejne etapy pracy, wykonywanie kompozycji wieloelementowych zamkniętych o kształcie koła, kwadratu, owalu i kompozycje przestrzenne o różnorodnej tematyce. Pracownia rękodzieła realizacja szeroko rozumianej terapii poprzez sztukę, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki przy dążeniu do stałej poprawy sprawności ruchowej, wykonywanie wytworów ceramicznych sztuka użytkowa, filcu, biżuteria, prac na kiermasze oraz na imprezy promujące działania placówki. III. Dodatkowe działania kształtujące umiejętności społeczne, interpersonalne, rozwiązywania problemów Fizjoterapia wszelkiego rodzaju aktywność ruchowa: treningi marszowo-biegowe, gimnastyka grupowa, ćwiczenia na przyrządach, gry i zabawy ruchowe. Przygotowanie i udział w różnorodnych zawodach sportowych, m.in. Olimpiada Lekkoatletyczna w Berlinie, XX Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne Osób Niepełnosprawnych w Stargardzie Szczecińskim, Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych, promujących zdrowy tryb życia, sprzyjających integracji poprzez sport i piękno w nim zawarte, kształtujących umiejętność współzawodnictwa, współpracy i rywalizacji sportowej, radzenia sobie z przyjęciem zwycięstwa oraz poczuciem porażki. Uczestnicy byli zachęcani do większej aktywności fizycznej, dbałości o prawidłową masę ciała i ruchu na świeżym powietrzu, nie tylko w ramach zajęć w placówce. Filmoterapia pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz kreowanie i poszerzanie wyobraźni. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością poprzez treści jakie niosą ze sobą określone filmy. Biblioterapia diagnoza problemu, dobór odpowiedniej literatury, czytanie indywidualne lub zbiorowe, dyskusja na temat tekstu, rysowanie postaci, oglądanie ekranizacji, które mają pobudzić do refleksji, ćwiczenie pamięci inteligencji, wzbogacenie słownictwa, niwelowanie stresu oraz pomoc w leczeniu różnych dolegliwości fizycznych i psychicznych, redukowanie negatywnych napięć emocjonalnych, pomoc w kształtowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby, nastawienie optymistycznie do otoczenia. Drama terapia rozwijanie kreatywności i produktywności myślenia. kształtowanie umiejętności odwoływania się do osobistych doświadczeń i ich przetwarzania, umiejętności 18

19 stawiania problemów oraz twórczego ich rozwiązywania. Wykazywanie zaangażowania i przestrzeganie zasad zachowania się w grupie. Hortikuloterapia uwrażliwianie na otaczający świat, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, a także dokładność i staranność. Działanie terapeutycznie na wszelkie objawy agresji, napięcia, różne formy nerwic i natręctw. M.in. dbałość o teren wokół budynku grabienie, zamiatanie, pielenie zieleni, odśnieżanie itp., dbanie o zwierzęta znajdujące się w placówce papugi, rybki. Muzykoterapia stymulacja wielozmysłowa, możliwość ekspresji dźwiękowe- zajęcia grupowe: granie na różnych instrumentach muzycznych, nauka śpiewania, taniec do muzyki, zapoznanie z różnymi stylami muzycznymi. Niwelowanie negatywizmu i zachowań nieakceptowanych społecznie. Organizacja spotkań okolicznościowych nabywanie i doskonalenie umiejętności organizacji różnorodnych spotkań, kształtowanie umiejętności wcielania się w role gospodarza, m.in. zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Walentynki, spotkania integracyjne np. z zaprzyjaźnioną placówką ŚDS ze Szczecina z rodzicami i opiekunami, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością oraz X-lecie ŚDS, śniadanie wielkanocne, spotkanie opłatkowe, i inne. Współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika współpraca dotycząca realizacji planów wspierająco- aktywizujących, wsparcie w codziennych trudnościach związanych z opieką nad osoba niepełnosprawną, rozmowy indywidualne, poradnictwo, zebranie. Współpraca w celu utrzymania bądź poprawy stanu zdrowia i stylu życia. Poradnictwo socjalne wsparcie w przygotowaniu pism urzędowych i podań, wsparcie w załatwianiu różnorodnych spraw urzędowych, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach uczestników i ich rodzin. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych w ramach opieki medycznej realizowane były programy edukacyjne: pogadanki związane z zachowaniem prozdrowotnym, zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych, trening dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz doboru odzieży stosownie do pogody i pory roku, nauka rozpoznawania podstawowych dolegliwości chorobowych i ich sygnalizowania, kształtowanie samodzielności w korzystaniu z podstawowych placówek służby zdrowia. Prowadzenie również pracy z osobami z nadwagą - zachęcanie do podjęcia odpowiedniej diety, zwiększenie aktywności fizycznej, kontrolne pomiary ciężaru ciała. Ponadto prowadzenie pogadanek o szkodliwości i wpływie na organizm palenia papierosów, udzielanie wsparcia i motywowanie do rzucenia nałogu. Wykonywano podstawowe zabiegi pielęgniarskie tj. opatrywanie ran, skaleczeń, oparzeń, stłuczeń. Dowozy uczestników objęcie dowozami 12 osób, które ze względu na stan zdrowia psychofizycznego nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki i do miejsca swojego zamieszkania. Wsparcie psychologiczne indywidualne wspieranie postaw osobistych i społecznych poprzez rozmowy terapeutyczne, wzmacnianie lub wygaszanie nawyków społecznie nieakceptowanych. Wykonywanie badań określających indywidualny potencjał i możliwości a także ograniczenia i trudności uczestnika. Doposażenie placówki doposażenie nowego Budynku Środowiskowo Domu Samopomocy m.in. w meble kuchenne, sprzęt AGD, szafy ubraniowe dla uczestników, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt stolarski, wyposażenie poszczególnych pracowni oraz pomieszczeń administracyjnoksięgowych. Utrzymywanie kontaktów z byłymi uczestnikami ŚDS oraz z uczestnikami nieobecnymi np. z powodu choroby, zmiany formy wsparcia. 19

20 ZASOBY DOMU, PRZEZNACZONE NA JEGO FUNKCJONOWANIE I. Baza lokalowa Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w budynku piętrowym z poddaszem i podpiwniczeniem. Nieruchomość stanowi własność PSOUU Koło Terenowe Police. W budynku funkcjonuje również Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie. Przy wejściu do budynku wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynek posiada bariery architektoniczne w postaci schodów. Dom usytuowany jest w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom. Środowiskowy dom zajmuje pomieszczenia na trzech kondygnacjach: Na poziomie piwnicy znajduje się pracownia rękodzieła oraz pracownia kulinarna, ponadto do dyspozycji uczestników pozostaje hol z szatnią, Na parterze znajduje się pracownia plastyczna z dwoma pomieszczeniami, wykorzystywana również jako sala ogólna, oraz pracownia witrażu, sala rehabilitacyjna wspólna z WTZ. Ponadto do dyspozycji uczestników pozostaje łazienka, toaleta i hol wspólne z WTZ, Na piętrze znajduje się pokój kierownika oraz biuro księgowości wspólne z WTZ. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 146,4 m 2, a pomieszczeń zajmowanych wspólnie z WTZ 90 m 2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 236,4m 2. Placówka wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i materiały do realizacji zadań wspierającychaktywizujących. Wokół budynku znajduje się ogrodzony teren, wykorzystywany do zajęć rekreacyjno sportowych. II. Zasoby kadrowe W Środowiskowym Domu Samopomocy w roku 2013 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 11 osób, 3 osoby na umowę zlecenie. 8 osób zespołu wspierającoaktywizującego (7 etatów oraz 1/8 etatu), kierowca (1 etat + umowa zlecenie), księgowa (1/8 etatu), pracownik administracyjny (¼ etatu). Psycholog (umowa zlecenie). III. Środki finansowe pozyskane na działalność Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania, pochodząca z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w roku 2013 wynosiła ,00 zł. Koszty prowadzenia placówki wyniosły ,00, natomiast pozostała kwota w wysokości ,00 przeznaczona była na wyposażenie nowego budynku ŚDS. Dotacja wykorzystana została zgodnie z celem, na jaki została uzyskana, i na warunkach określonych umową zawartą w dniu 02 stycznia 2013 roku w Policach pomiędzy Gminą Police a Polskim stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo Terenowe Police. Wydatkowanie w 2013 roku przedstawia poniższa tabela: 20

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE Załącznik nr 2 do Protokołu z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CHARYTATYWNEGO ŻYĆ GODNIE ZA OKRES 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2012 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Plutonowych 10, 04 404 Warszawa, tel. (22) 673 54 12, fax: (22) 611 99 94 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO

POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH REALIZACJA PRZEZ OŚRODKI WSPARCIA DZIENNEGO Raport z badań przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu Wprowadzenie Niniejsza analiza stanowi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie za rok 2012 ul. Kazimierza Wielkiego 7a tel.: 62 74 20 161 www.pcpr-pleszew.pl

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo