Sprawozdanie merytoryczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie merytoryczne"

Transkrypt

1 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police

2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE PODSTAWOWE INFORMACJE ZARZĄD PSOUU POLICE ORGAN KONTROLI PSOUU POLICE ELEKTOR PSOUU POLICE... 5 STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA POSIEDZENIA ZARZĄDU KOŁA PREZYDIUM ZARZĄDU KOŁA OBECNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU KOŁA NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU KONTAKTY STAN ORGANIZACYJNY PSOUU POLICE... 6 DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA PSOUU POLICE PLACÓWKI PSOUU POLICE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY KLUB SASANKA KOŁO MUZYCZNO-TEATRALNE WYDARZENIA W PSOUU POLICE TRANSPORT WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH PRZEZ PSOUU POLICE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM KONTROLE WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI SAMORZĄDOWYMI I INNYMI ORGANIZACJAMI FINANSE PSOUU POLICE INFORMACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANYCH PRZYCHODÓW INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH LICZBA ZATRUDNIONYCH W ROKU OBROTOWYM WARTOŚĆ AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ ROZLICZENIE 1 % INNE

3 Wprowadzenie Szanowni Państwo, Z satysfakcją oddajemy w Wasze ręce Sprawozdanie za rok 2013 obrazujący coroczny wysiłek naszej wspólnoty: osób z niepełnosprawnością intelektualną, rodziców - członków stowarzyszenia, zatrudnionych profesjonalistów i wiernych przyjaciół. Rok 2013 był dla nas wszystkich czasem wielu wyzwań oraz istotnych szans, które inspirowały do działania. Budowa I-etapu Środowiskowego Domu Samopomocy dobiega końca. Będziemy niebawem godnie i uroczyście otwierać nasz nowy Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka polepszy standard i jakość świadczonych usług na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy i Powiatu Police. Chciałbym w imieniu Zarządu podziękować Wszystkim naszym Członkom, Pracownikom, Partnerom, i Osobom, które nas wspierają za nieustającą współpracę i niestrudzone zaangażowanie w realizacji celów stowarzyszenia. Przed nami jednak kolejne wyzwanie. Już od kilku lat Zarząd Koła podejmuje starania o środki finansowe na budowę Mieszkań Treningowych i Chronionych. Udało się!!! Dzięki wsparciu Gminy Nowe Warpno, zebranym środkom 1% oraz przekazanym darowiznom w 2013 roku udało się rozpocząć realizację II-etapu inwestycji (stan surowy), który będzie sukcesywnie kontynuowany w miarę zebranych środków finansowaych. W 2014r. dzięki staraniom Zarządu Koła ujęto nasze zadanie w budżecie Gminy Police (100tys. zł) w oraz w budżecie Gminy Nowe Warpno (70 tys.zł). W tym miejscu chcielibyśmy podziękować władzom samorządowym za wsparcie finansowe. O dalsze środki zabiegamy aplikując do różnych fundacji. Członkowie, sympatycy Koła! To Wasz wkład, ten symboliczny 1%, o który tak zabiegaliśmy, teraz procentuje w II-etapie inwestycji budowy Mieszkań Treningowych i Chronionych. Liczymy na Wasze wsparcie również w 2014 roku! Pamiętajmy, że razem tworzymy to Stowarzyszenie, które od 50 lat jako ruch rodziców przynosi nam powody do dumy, które odczuwają założyciele naszej organizacji ciesząc się ze swoich 50-letnich dokonań. Przewodniczący PSOUU Police 3

4 Organy PSOUU Police Organy PSOUU Police 1.1 Podstawowe informacje Nazwa stowarzyszenia i dane kontaktowe Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police ul. Korczaka 55, Police Tel./Fax: (91) www: Dane identyfikacyjne Osobowość prawna: od r. Organizacja pożytku publicznego: od r. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń: KRS Statystyczny numer identyfikacyjny: REGON Numer Identyfikacyjny Podatkowy: NIP Krótka charakterystyka organizacji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police, dalej zwane PSOUU Police, jest jednostką organizacyjną Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie. Koło jako ruch rodziców osób z upośledzeniem umysłowym działa od 1999r. Funkcjonuje na podstawie Statutu i Regulaminu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym z siedzibą w Warszawie. PSOUU Police jest organizacją niedochodową i samopomocową. Od 2005r. PSOUU Police posiada status organizacji pożytku publicznego. Reprezentuje interesy osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i opiekunów. Terenem działania jest Gmina i Powiat Police. Cel działalności Stowarzyszenia Działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin; Tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia społecznego z zapewnieniem im odpowiedniego wsparcia; Zaspokojenie potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej; Prowadzenie różnych form pomocy a w szczególności prowadzenie placówek dziennego pobytu i klubu zainteresowań; Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków decydowania o swoich sprawach zarówno rodzinnych jak i w placówkach oraz formach wsparcia z których korzystają; 4

5 Prowadzenie indywidualnego wsparcia w niezależnym samodzielnym życiu w mieszkaniu treningowym; Prowadzenie terapii w kulturze i rekreacji w integracji w otwartym środowisku; Współpraca z innymi organizacjami; Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia. 1.2 Zarząd PSOUU Police W okresie sprawozdawczym Zarząd PSOUU Police działał w składzie: L.p. Nazwisko Imię Funkcja Data wyboru do Zarządu Koła 1. Gorący Zdzisław Przewodniczący Zarządu Koła 2000r. 2. Gorąca Blandyna Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła 2000r. 3. Witkowski Zbigniew Skarbnik 2000r. 4. Ziąber Elżbieta Sekretarz 2011r. 5. Jędryk Tomasz Członek 2007r. 1.3 Organ kontroli PSOUU Police Organ kontroli PSOUU Police stanowi Komisja Rewizyjna, która w okresie sprawozdawczym działała w składzie: L.p. Nazwisko Imię Funkcja Data wyboru do Komisji Rewizyjnej 1. Kruszewska Elżbieta Przewodnicząca 2007r. 2. Jankiewicz Iwona Sekretarz 2011r. 3. Witwicka Grażyna Członek 2011r. 1.4 Elektor PSOUU Police Przedstawicielem Koła w Zgromadzeniu Elektorów, w Najwyższej Władzy Stowarzyszenia, pełni od r. Krzysztof Błaszczyk. Członkowie Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej oraz Elektor Koła z tytułu pełnienia funkcji nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Swoją pracę wykonują społecznie. 5

6 Statutowa działalność organizacyjna Statutowa działalność organizacyjna 2.1 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła 2013 W dniu r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła PSOUU Police, na którym zatwierdzone zostały Sprawozdania Finansowe i Merytoryczne z działalności PSOUU Police za rok 2012 oraz Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 2.2 Posiedzenia Zarządu Koła W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Koła, na których podjęto 22 uchwały. W posiedzeniach Zarządu uczestniczyła Komisja Rewizyjna, księgowa Koła oraz w zależności od potrzeb kierownicy placówek PSOUU Police. Na posiedzeniach Zarządu Koła omawiano sprawy związane z realizacją misji i programu Koła oraz zagadnienia wynikające z bieżącego funkcjonowania placówek. 2.3 Prezydium Zarządu Koła W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Prezydium Zarządu Koła. Decyzje Prezydium podejmowane w okresie między zebraniami Zarządu Koła dotyczyły głównie kwestii: inwestycji nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, drugiego etapu inwestycyjnego, jakim jest budowa Mieszkań Treningowych i Chronionych, kwestii pracowniczych, spraw związanych z działalnością placówek oraz spraw finansowych placówek. O podjętych przez Prezydium Zarządu Koła decyzjach Zarząd Koła był informowany na kolejnym posiedzeniu. 2.4 Obecność Członków Zarządu Koła na posiedzeniach Zarządu Lp. Nazwisko i imię Funkcja Liczba zebrań Zarządu Obecność na zebraniach Liczba zebrań Prezydium Obecność na zebraniach 1. Gorący Zdzisław Przewodniczący 6/6 6/6 2. Gorąca Blandyna Wiceprzewodnicząca 6/6 6/6 3. Witkowski Zbigniew Skarbnik Koła 6/6 6/6 4. Ziąber Elżbieta Sekretarz Koła 6/5 0/0 5. Jędryk Tomasz Sekretarz Koła 6/5 0/0 2.5 Kontakty Pisma zewnętrzne wysyłane i otrzymywane: 211 pism wychodzących 148 pism przychodzących. 2.6 Stan organizacyjny PSOUU Police Na dzień r. zarejestrowanych było 73 członków i 52 osób niepełnosprawnych intelektualnie korzystających z usług oferowanych przez PSOUU Police. 6

7 Łącznie, w tym: Rodzice Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które ukończyły 18 rok życia łącznie, w tym K M Pracownicy zatrudnieni w PSOUU, nie będący rodzinnie powiązani z osobą niepełnosprawną łącznie Inni łącznie W roku 2013 przyjęto 3 nowych członków; 40 członków zostało z różnych powodów skreślonych, z tego: 8 osób (m.in. zakończenie rehabilitacji, zaległości w uiszczaniu składek, zmiana miejsca zamieszkania, zgon), 32 osoby niepełnosprawne zgodnie z deklaracją rodziców, opiekunów zostały skreślone z listy członków a wpisane na listę osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką Koła. Członkostwo to obok praw również obowiązki. Jednym z podstawowych obowiązków jest uiszczenie składek członkowskich za dany rok. W 2013r. wysokość składki wynosiła 84 zł/rok, dla drugiej osoby 8,40 zł/rok. Wartość rocznych składek za 2013 rok przy 100% ściągalności wyniosła 5 090,40 zł, z czego 2 545,20 zł to kwota składek przelana do Zarządu Głównego PSOUU w Warszawie. 7

8 Działalność Statutowa PSOUU Police Działalność Statutowa PSOUU Police PSOUU Police podejmuje działania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz działania pomocowe na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Cele Statutowe PSOUU Police realizowane były w okresie sprawozdawczym w ramach działania jednostek organizacyjnych Koła oraz projektów powołanych do funkcjonowania i realizowanych przez PSOUU Police. 3.1 Placówki PSOUU Police Uczestnikami placówek PSOUU Police jest młodzież i osoby dorosłe w wieku od 18 do 50 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, wraz z współistniejącymi schorzeniami. Sprzężenia stanowią przyczynę ograniczeń w funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. W placówkach uzyskują oni daleko idącą pomoc i opiekę, są adresatami rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestnicy placówek są mieszkańcami Powiatu i Gminy Police. 3.2 Warsztaty Terapii Zajęciowej Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) funkcjonują od kwietnia 2001r., działają na podstawie art. 46 ust. 1 p. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2013 roku oparta była na planie pracy, który obejmował: Działalność rehabilitacyjną; Udział, organizację i współorganizację imprez okolicznościowych i działania grupy selfadwokatów; Zadania gospodarcze; Organizację pracy; Działalność szkoleniową. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA Warsztat Terapii Zajęciowej w 2013 roku realizował zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i ruchowej dla 30 osób o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności. Działania te oparto na indywidualnych programach rehabilitacji, które Rada Programowa opracowała dla każdego uczestnika Warsztatu. Programy te zostały poddane rocznej ocenie pod względem ich realizacji. Rada Programowa oceniła dwukrotnie w danym roku indywidualne efekty rehabilitacji każdego z uczestników. Ocena indywidualnych programów rehabilitacji oraz postępów każdego uczestnika warsztatu stanowiła podstawę do skonstruowania nowych programów rehabilitacji. Rada Programowa dokonała również kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu. 8

9 Realizacja działań rehabilitacyjnych odbywała się przy zastosowaniu odpowiednich rodzajów, metod i technik terapii zajęciowej w formie grupowej i indywidualnej z wykorzystaniem elementów: Ergoterapii kuchnia, stolarstwo, ogrodnictwo, ceramika, wikliniarstwo, poligrafia; Socjoterapii trening umiejętności społecznych, ludoterapia, rekreacja; Arteterapii muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, filmoterapia, sztuka użytkowa m.in.: decoupage, filcowanie, wyrób biżuterii. Proces rehabilitacyjny realizowany był przez instruktorów terapii zajęciowej, rehabilitanta ruchowego, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, psychologa, stażystki (specjalista do spraw rozwoju zawodowego) przy współpracy kierownika WTZ. REHABILITACJA SPOŁECZNA Rehabilitacji społeczna realizowana była w sferach: I. Zdolności do samodzielnego wykonywania czynności życia codziennego obejmującej umiejętności w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników w zakresie: o poruszania się od orientacji w budynku warsztatu po zaradność w korzystaniu z komunikacji miejskiej; o przygotowywania i samoobsługi przy posiłkach; o ubierania się; o załatwiania spraw codziennych robienie prostych zakupów, planowanie wydatków, posługiwanie się pieniędzmi (trening ekonomiczny), organizacja czasu wolnego; o technik szkolnych pisania, czytania, liczenia; o pojęć czasowych znajomość i rozumienie czasu i zegara; o potrzeb fizjologicznych samoobsługi w zaspokajaniu głodu i pragnienia, wypróżniania, potrzeb seksualnych; o toalecie higieny osobistej. II. Umiejętności interpersonalnych obejmujących: o komunikację i umiejętność porozumiewania się: słownik bierny, czynny, używania form grzecznościowych, załatwiania spraw w sytuacjach znanych, nowych; o uspołecznienie: zachowania społeczne w rozumieniu i podporządkowaniu się poleceniom, otwartości i współpracy, rozumieniu i stosowaniu się do obowiązujących norm społecznych, dojrzałości społecznej (kierowanie sobą, troska o innych), nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów. W związku z powyższym w WTZ realizowane były m.in.: Trening zaradności osobistej, który obejmował między innymi dbałość o higienę osobistą, estetykę wyglądu, samodzielność w przygotowaniu i spożywaniu posiłku, przemieszczaniu się, umiejętność dokonywania wyborów; Trening ekonomiczny polegający na nauce rozpoznawania nominałów, planowaniu wydatków, dokonywaniu opłat, zakupów, wpłat, świadomości dokonywania wyborów, celowości dokonywania zakupów; Trening komunikacji z wykorzystaniem komunikatorów; Trening kontroli potrzeb fizjologicznych; 9

10 Trening zaradności w zakresie pełnienia ról społecznych w szczególności stawianie uczestników warsztatu w roli dawcy, wnoszącego swój wkład w życie społeczne poprzez udzielanie pomocy osobom potrzebującym, starszym. W ramach tego treningu uczestnicy podjęli prace wolontariackie na rzecz osób starszych, podopiecznych OPS polegające na pomocy tym ludziom w pracach domowych. Pomocą objęto 9 osób. Uczestnicy wsparli również akcję ogólnopolską organizowaną przez Stowarzyszenie WIOSNA Szlachetna Paczka zdobycie Ceyfikatu. REHABILITACJA ZAWODOWA Rehabilitacja zawodowa prowadzona była przez terapeutów w sześciu pracowniach: wikliny, ceramicznej, stolarstwa, komputerowo-poligraficzno-papierniczej, artystyczno-plastycznej, gospodarstwa domowego. W pracowniach trenowane były umiejętności zawodowe takie jak: doskonalenie umiejętności rozumienia instrukcji (obrazkowej, pisemnej, słownej), stosowania się do jej zaleceń, odpowiednie wykorzystanie materiałów do terapii, posługiwanie się narzędziami, dobór techniki pracy do zadania, przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku w najbliższym otoczeniu podczas wykonywania czynności wynikających z profilu pracowni, oraz umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia w zakresie: Sprawności psychofizycznej: kształtowanie umiejętności określania położenia siebie i przedmiotu w przestrzeni, doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej, doskonalenie analizy i syntezy słuchowej, doskonalenie sprawności manualnej, doskonalenie precyzji ruchów, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pamięci, uwagi; Dojrzałości społecznej: utrwalanie znajomości regulaminu WTZ i obowiązku jego przestrzegania, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwalczanie zachowań społecznie niedostosowanych, kształtowanie umiejętności panowania nad emocjami, kształtowanie umiejętności dochodzenia do rozwiązania w sytuacjach nowych (np. metodą prób i błędów), zwiększanie świadomości siebie, stosowanie się do nakazów i zakazów, zachowania w miejscach publicznych; Motywacji: w działaniu, staranności i dokładności, męczliwości przy pracy; Istnienia w społeczności grupowej: utrzymanie odpowiednich relacji z innymi uczestnikami, integracja z grupą, poczucie bezpieczeństwa i otwartość wobec grupy, komunikacja; Kompetencji pracy: podporządkowaniu się poleceniom przełożonego, punktualności, samokontroli, jakości wykonywanej pracy i czynności. W ramach rehabilitacji zawodowej: 5 osób wzięło udział w praktykach zawodowych, które odbyły się w Gospodarstwie Ogrodniczym w Tanowie; 5 osób w Bibliotece Filia nr 6 przy ul. Grzybowej 14 w Policach; 3 osoby na terenie placówki; 9 uczestników zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoby poszukujące pracy stawiało się, co trzy miesiące na wyznaczone terminy do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Policach; 12 uczestników brało udział w VII Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Mottem Giełdy było hasło: Niepełnosprawny, ale sprawny zawodowo, podczas której pracodawcy przedstawili oferty pracy a uczestniczące w giełdzie instytucje udzieliły informacji na temat oferowanych przez siebie usług; 10

11 13 uczestników brało udział w szkoleniu wyjazdowym (11 osób w I turze w marcu i 2 osoby w II turze w październiku) obejmującym wsparcie psychologiczno-doradcze w formie indywidualnego i grupowego doradztwa psychologicznego i zawodowego. Szkolenie organizowane było przez Stowarzyszenie Aktywność Bez Barier ; 9 uczestników brało udział w projekcie Aktywne życie - integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w ramach, którego odbyli spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenia BHP, praktyki. Wszyscy podjęli zatrudnienie na okres próbny w ZAZ w Dobrej. REHABILITACJA RUCHOWA Rehabilitacja ruchowa była prowadzona w oparciu o indywidualne programy opracowywane dla każdego uczestnika. Zajęcia były prowadzone indywidualnie i grupowo. Ogólnym celem rehabilitacji była poprawa ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej, wzmocnienie lub utrzymanie siły i elastyczności poszczególnych partii mięśniowych, poprawę ruchomości poszczególnych stawów, likwidacja przykurczów, poprawę koordynacji ruchowej, redukcje ogólnej masy ciała, naukę chodu, polepszenie równowagi, zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej, poprawę samopoczucia i wiary w siebie. Realizacja celów odbywała się m.in. poprzez: masaż klasyczny; ciepłolecznictwo przy użyciu wkładek żelowych i światłolecznictwo przy użyciu lampy soluks; ćwiczenia czynne prowadzone; ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia w odciążeniu kkd; ćwiczenia redresyjne oraz ćwiczenia relaksacji poizometrycznej; ćwiczenia manualne; ćwiczenia ogólno usprawniające; pionizację i doskonalenie chodu; ćwiczenia samoobsługi; ćwiczenie równowagi; ćwiczenia rozluźniające i relaksacyjne; zastosowanie wyciągu; ćwiczenia w odciążeniu i z obciążeniem; ćwiczenia odruchu prawidłowej postawy ciała; ćwiczenia Klappa; treningi: marszowo-biegowe, marszowe, biegowe, siłowe, specjalistyczne (pod konkretne zawody sportowe); gry: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, badminton, zręcznościowe; zajęcia sportowo-rekreacyjne: wycieczki piesze i rowerowe, spacery, kajaki, uczestnictwo w zawodach sportowych: pływackich, lekkoatletycznych, tenisa stołowego. MUZYKOTERAPIA Zajęcia muzykoterapeutyczne prowadzone były w celu poprawy własnego wizerunku i świadomości własnego ciała, redukowaniu napięć psychofizycznych, zwiększaniu umiejętności 11

12 komunikacyjnych, zwiększaniu niezależności i autonomii, stymulowaniu kreatywności i wyobraźni, poprawie koncentracji i doznawaniu pozytywnych, przyjemnych doświadczeń. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. Każda sesja terapeutyczna składała się z następujących części: 1. Faza odreagowania polegająca na wykonywaniu krótkich i szybkich ćwiczeń ruchowych, mających na celu zmniejszenie napięcia psychofizycznego; 2. Faza rytmizacji zawierająca w sobie ćwiczenia muzyczno-ruchowe z udziałem instrumentów perkusyjnych; 3. Faza uwrażliwienia, odbywająca się podczas ćwiczeń z zakresu pantomimy i psychodramy muzycznej; 4. Faza relaksacji z elementami wizualizacji polegająca na wywołaniu określonych obrazów i wizji ; 5. Faza aktywizacji polegająca na wysłuchiwaniu utworów i analizowaniu swojego nastroju oraz wywołaniu procesów wyobrażeniowych skłaniających uczestników do dyskusji. Podczas całorocznego udziału w zajęciach z muzykoterapii uczestnicy nauczyli się tańców integracyjnych, takich jak: taniec belgijski, taniec niemiecki Meine Mixer, taniec meksykański Cotton eye, taniec rosyjski Kazaczok oraz taniec polski Oberek. Zajęcia wzbogacane były o ćwiczenia oddechowe, elementy zumby i aerobiku. Wielu sesjom terapeutycznym towarzyszyła nauka oraz utrwalanie piosenek, takich jak: U mojej Matecki, Magiczne słowa, Kora, Elaj mome, elaj duszo, Jabadaba, Babę zesłał Bóg, Hanka, corne ocka oraz wielu polskich kolęd i pastorałek, w szczególności Północ już była i Gore gwiazda Jezusowi. Niektórzy uczestnicy nabyli umiejętność grania na dzwonkach fragmentu melodii Bóg się rodzi. REHABILITACJA PSYCHOLOGICZNA W ramach rehabilitacji psychologicznej psycholog przeprowadził: Konsultacje indywidualne dla uczestników w związku z następującymi trudnościami sygnalizowanymi przez terapeutów: kłopoty w funkcjonowaniu uczestników wynikające z zaburzeń psychicznych pojawiających się okresowo agresja, przemoc, nastawienie urojeniowe, inne zaburzenia zachowania, problemy w relacjach rodzinnych, przemoc domowa, problemy separacyjne, brak lub spadek motywacji do pracy lub odbywania praktyk lub uczestnictwa w zajęciach warsztatowych; Konsultacje z rodzicami uczestników warsztatów, w związku z potrzebą wystawienia opinii psychologicznej, potrzebą skonsultowania decyzji dotyczących podjęcia praktyk lub pracy, zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania uczestników; Superwizje zespołu z kierownikiem WTZ; Konsultacje dla terapeutów zajęciowych związanymi z zagadnieniami dotyczącymi depresji, radzenia sobie ze stratą i żałobą, wprowadzenia w obowiązki, kontaktu z rodzicami, wpływu terapeutów i rodziców na funkcjonowanie uczestników warsztatów, motywowania uczestników do podejmowania obowiązków i pracy. Psycholog uczestniczył w Radach Programowych i w zebraniu z rodzicami. 12

13 W ramach terapii zajęciowej oraz podczas pozostałych działań uczestnicy WTZ wykonali wiele prac artystycznych, rękodzielniczych, kulinarnych, ogrodniczo-pielęgnacyjnych, porządkowych. Dzięki sprzedaży przedmiotów wykonanych przez uczestników WTZ podczas zbiórki publicznej uzyskano dochód w kwocie zł, który częściowo został wykorzystany na organizację i uczestnictwo uczestników WTZ m.in.: w wyjeździe treningowo-integracyjnym do Swornychgaci, organizację imprez okolicznościowych oraz udział w życiu społecznym i kulturalnym w kwocie 5 463, 88zł. W 2013r. WTZ realizowały również zadania z zakresu pracy socjalnej. Pomagano uczestnikom i ich opiekunom przy załatwianiu spraw w urzędach oraz związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem uczestników. W związku z tym utrzymywano kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Powiatowym Urzędem Pracy w Policach. Udzielano pomocy w kontaktach z lekarzami różnych specjalności. Na bieżąco utrzymywano kontakt z rodzinami uczestników poprzez: spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, korespondencję. Zorganizowano spotkanie z rodzicami i opiekunami uczestników. W 2013 roku dziewięcioro z uczestników opuściło WTZ. Przyczyną opuszczenia WTZ było podpisanie umów na okres próbny w ZAZ w Dobrej. DZIAŁANIA SELF-ADWOKATÓW W 2013r. sześcioro uczestników WTZ brało czynny udział w ruchu self-adwokatów. W styczniu uczestniczyli oni w nagraniu w Radio Szczecin dotyczącym działalności PSOUU Koła w Policach. Podczas wywiadu opowiadali o ruchu self-adwokatów, swoich sukcesach i funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym. Zauważalna była satysfakcja z działań, jakie podejmowali w ramach ruchu self-adwokatów oraz wysoka samoocena, umiejętność mówienia o sobie i swoich osiągnięciach. W maju, jeden z self-adwokatów reprezentował grupę policką podczas uroczystości obchodów 50-lecia ruchu rodziców osób z upośledzeniem umysłowym w Warszawie troje self-adwokatów udzieliło wywiadu do Radia Szczecin podczas uroczystości otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej w Dobrej. Opowiadali o udziale w praktykach, czynnościach i zadaniach wykonywanych w ramach aktywizacji zawodowej oraz zdobytych umiejętnościach zawodowych. Uczestnicy WTZ wykazali łatwość w nawiązywaniu kontaktu, umiejętność udzielania odpowiedzi adekwatnie do zadawanych pytań. W 2013 roku ruch self-adwokatów skupiał się głównie na działaniach związanych z aktywizacją zawodową. Uczestnicy motywowani byli do podejmowania praktyk. Wspierali się nawzajem oraz słabszych kolegów w aktywności zawodowej. Przeprowadzane były rozmowy na temat pełnienia ról społecznych, a także problemów życia codziennego. W miesiącu listopadzie i grudniu pięcioro z nich podpisało umowę o pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej. UDZIAŁ, ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ OKOLICZNO -ŚCIOWYCH I. Zawody sportowe: o Zawody w Tenisie Stołowym w Stargardzie Szczecińskim 2 miejsce drużynowo, 2 miejsce indywidualnie mężczyźni, 3 miejsce indywidualnie kobiety, 2 miejsce kobiety rezerwowi, 3 miejsce mężczyźni rezerwowi; 13

14 o Zawody Lekkoatletyczne w Stargardzie Szczecińskim 1 miejsce bieg 60 m, 2 miejsce rzut piłką palantową, 3 miejsce rzut piłką lekarską; o Zawody spławikowe w Dźwirzynie; o Zawody Pływackie dla Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie 1 miejsce sztafeta 4x25m, 2 miejsce mężczyźni słabo pływający; o Festyn Integracyjny w Gryfinie 4 miejsce w konkurencjach niekonwencjonalnych; o Zawody Lekkoatletyczne w Berlinie; o Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim 1 miejsce wyścig na wózkach, 1 miejsce przeciąganie liny, 3 miejsce rzut piłką lekarską mężczyzn, 3 miejsce rzut piłką lekarską kobiet, 1 miejsce pika nożna, 1 miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów; o XIX Wojewódzkie Integracyjne Mistrzostwa Szkół i Ośrodków Specjalnych w Pływaniu w Policach V miejsce sztafeta; II. Inne imprezy: o Udział w przedstawieniu na rozpoczęcie balu charytatywnego Bal Gorących Serc organizowanego przez Stowarzyszenie Wspierające Integrację Osób Zdrowych i Niepełnosprawnych Warto Być w Policach; o Organizacja spotkania integracyjnego z młodzieżą Kuźnia artystyczna edycja zimowa i letnia; o Udział 4 uczestników w projekcie Genius Lutos próby i 2 koncerty w Filharmonii Szczecińskiej z udziałem Orkiestry Perkusyjnej Gamelan i muzyków z filharmonii; o Organizacja i udział w Balu Karnawałowym; o Organizacja i udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet; o Zorganizowanie Zbiórki publicznej Kiermasze Wielkanocne i Bożonarodzeniowe; o Śniadanie Wielkanocne; o Udział w Polsko-Niemieckich Targach w Policach; o Udział w Pikniku Powiatowe Obchody Roku Osób Niepełnosprawnych ; o Udział w Giełdzie pracy pod hasłem Niepełnosprawny, ale sprawny zawodowo ; o Udział w Integracyjnym Festynie Ogrodu Zoologicznego w Ueckermunde przy współpracy Zespołu Doradczego Osób Niepełnosprawnych w Niemczech; o Udział w VIII Przeglądzie Zespołów Tanecznych w Kamieniu Pomorskim pierwsze miejsce; o Organizacja i udział w wyjeździe integracyjno-treningowym dla wszystkich uczestników WTZ do Swornychgaci; o Organizacja i udział w wycieczce do Nowego Warpna; o Udział w V Targach Ekonomii w Nowym Warpnie; o Udział w wojewódzkich obchodach 50-lecia ruchu rodziców osób z upośledzeniem umysłowym w Kołobrzegu; o Udział w III Międzypowiatowym Turnieju Tańca Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim. Taniec standardowy tango I miejsce, taniec 14

15 latynoamerykański lambada I miejsce, taniec dowolny grupowy Paso Doble II miejsce. Warsztaty Terapii Zajęciowej uczestniczyły również w imprezach organizowanych przez PSOUU Police. Uczestnicy wzięli udział w wyjeździe rekreacyjnym w Góry Świętokrzyskie. Współorganizowali Integracyjne Spotkanie Opłatkowe, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz X Integracyjny Rajd Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Założenia Planu Pracy WTZ na rok 2013 w zakresie udziału, organizacji i współorganizacji imprez okolicznościowych w tym działania self-adwokatów w dużej mierze zostały zrealizowane. Nie udało się zorganizować wyjazdu treningowego do Lubieszewa. Nie udało się również mimo podjętych rozmów przeprowadzić spotkań self-adwokatów z młodzieżą oraz warsztatów artystyczno-plastycznych w bibliotece. Natomiast zorganizowane zostało spotkanie warsztatowe z zajęć ceramicznych dla uczniów szkoły Podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach. ZADANIA GOSPODARCZE W ramach terapii zajęciowej uczestnicy dbali o budynek i teren wokół warsztatu. Pomalowano klatkę schodową. Budynek był ubezpieczony, monitorowany, dokonano wszystkich obowiązkowych przeglądów instalacji. ORGANIZACJA PRACY Założenia Planu Pracy WTZ na rok 2013 w tym zakresie zostały zrealizowane. Odbyło się 18 Rad Programowych, jedno zebranie z rodzicami i opiekunami. Przerwa urlopowa nastąpiła w planowanym terminie tj. 02 V, 0d 08 VII 02 VIII, 16 VIII, 27 XII. DOPOSAŻENIE WTZ Do pracowni gospodarstwa domowego zakupiono: kubki, żelazko. Do biura kierownika zakupiono: notebook Lenowo oraz torbę do notebooka. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA 1 os. udział w szkoleniu Interpretacja prozy na Zamku Książąt Pomorskich, Szczecin; 1 os. udział w szkoleniu Dokumentowanie pracy terapeuty ocenianie i ewolucja procesu terapeutycznego z elementami superwizji, Szczecin, Grupa Edukatorów i Trenerów; 1 os. udział w konferencji Standardy Warsztatów Terapii Zajęciowej, Warszawa, PSOUU Zarząd Główny; 1 os. udział w szkoleniu Jak sobie radzić z agresywnym podopiecznym, Szczecin, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA Warszawa; 1 os. udział w szkoleniu Trening umiejętności społecznych, Goleniów, Małopolskie Centrum Profilaktyki. 15

16 3.3 Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Policach funkcjonuje od r (Uchwała nr 12 Zarządu Koła w Policach PSOUU z dnia ). Jest to placówka wsparcia dziennego dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police. Środowiskowy Dom Samopomocy ma charakter lokalny, a terenem jego działania jest Gmina Police. Siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy jest budynek PSOUU Koło w Policach, ul. Korczaka 55. Zadanie realizowane jest na zasadzie zadania zleconego przez Gminę Police w drodze otwartego konkursu ofert i finansowane z dotacji Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dom funkcjonuje w dni powszednie w godzinach Standard usług świadczonych w placówce określa rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wydane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w grudniu 2010r. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Cele pracy Środowiskowego Domu Samopomocy stanowią odpowiedź na wymagania, które stawia życie w społeczeństwie osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Odnalezienie się w rzeczywistości społecznej i kulturowej nie jest łatwe zarówno dla samych osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak i ich dla ich rodzin. Postępowanie wspierającoaktywizujące realizowane w placówce nastawione jest na wyposażenie jego odbiorców w takie umiejętności i sprawności, które ułatwią im funkcjonowanie w społeczeństwie. Cel ten osiągany jest poprzez przywracanie, podtrzymywanie oraz rozwijanie i uczenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w lokalnej społeczności. Postępowanie rehabilitacyjne jest procesem długotrwałym i musi mieć charakter ciągły i nieprzerwany. Zadania ŚDS były zgodne z Planem Działania Środowiskowego Domu Samopomocy na rok 2013 oraz Programem Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. FORMY I EFEKTY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Osobom korzystającym ze świadczeń, Środowiskowy Dom Samopomocy, zapewniał wielopłaszczyznową rehabilitację dostosowaną do indywidualnych potrzeb, określoną w indywidualnych planach postępowania wspierająco aktywizującego, opracowanych przez Zespół Wspierająco Aktywizujący dla każdego uczestnika indywidualnie (ZWA). Zespół Wspierająco Aktywizujący dwukrotnie w ciągu roku dokonał oceny indywidualnych efektów rehabilitacji każdego uczestnika. Ocena została zamieszczona w indywidualnych teczkach każdego uczestnika i stanowiła podstawę do skonstruowania nowych planów na kolejny rok. Rehabilitacja uczestników przebiegała wieloaspektowo i obejmowała wiele różnorodnych treningów prowadzonych w ramach następujących obszarów działania: I. Funkcjonowanie w życiu codziennym W tym obszarze zajęcia dotyczyły rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i obejmowały: Trening budżetowy nauka umiejętnego gospodarowania pieniędzmi oraz planowania budżetu, nauka dokonywania codziennych i okazjonalnych zakupów (np. art. spożywcze, 16

17 drobne przekąski, upominki z okazji urodzin, itp.), poznawanie i uświadamianie wartości pieniądza, dokonywanie prostych obliczeń. Trening kulinarny tworzenie listy zakupów, dokonywanie zakupów, wykonywanie prostych posiłków, dojazdy w ramach treningu kulinarnego. Trening umiejętności praktycznych nabywanie i doskonalenie umiejętności prania ręcznego i mechanicznego, prasowania, sprzątania, wykonywania drobnych naprawy odzieży i sprzętów domowych, kształtowanie nawyku przestrzegania zasad bhp, poczucia obowiązku, staranności i systematyczności. Trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny wyrabianie nawyku systematycznego dbania o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, dbania o czystość i porządek, kształtowanie umiejętności dostosowywania odzieży do panujących warunków atmosferycznych, kształtowanie umiejętności korzystania z przyborów toaletowych, wykorzystywania kosmetyków. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego rozwijanie zainteresowań, gry towarzyskie, tenis stołowy, udział w zabawach i konkursach, korzystanie z prasy, komputera i Internetu, słuchanie muzyki, oglądanie wybranych filmów, karaoke, elementy hortikuloterapii pielęgnacja roślin doniczkowych oraz zieleni wokół placówki, nauka kulturalnego prowadzenia dyskusji. Rozwijanie umiejętności korzystania z takich form spędzania wolnego czasu jak: turystyka, działalność rekreacyjna, kino i teatr, wystawy, udział w imprezach kulturalnych, sportowych, m.in.: 3-dniowy wyjazd rekreacyjny do Starego Kaleńska, Rajd Pieszy po Puszczy Wkrzańskiej, udział w Konkursie Tańca Towarzyskiego w Drawsku Pomorskim, wycieczka do ZOO w Ueckermunde, 2-dniowa Olimpiada Lekkoatletyczna w Berlinie, 7 dniowy wyjazd szkoleniowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywność bez barier w Międzywodziu, wyjazdy do kina i do teatru Pleciuga, spotkania integracyjne w ramach współpracy z innymi placówkami, prezentacja dorobku artystycznego. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów kształtowanie potrzeby samorealizacji i odczuwania sensu życia, wzrost umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, tworzenie warunków do rozwoju samoświadomości, poczucia godności oraz szacunku dla innych, wspieranie poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, bezpieczeństwa i sensu życia, wzrost umiejętności społecznych i interpersonalnych, kształtowanie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, kształtowanie umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny i decyzje. Trening pamięci poprawa koncentracji uwagi, zapamiętywania, stymulowanie rozwoju myślenia przyczynowo- skutkowego, rozwiązywania problemów. Indywidualnie i w małych grupach rozwiązywanie zadań i ćwiczeń rozwijających zdolności umysłowe, kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy w nowych sytuacjach. II. Terapia zajęciowa Terapia zajęciowa jako jedna z metod rehabilitacji w ŚDS polegała na usprawnianiu manualnym i psychicznym. Dobór zajęć uwzględniał aktualny stan psychiczny, możliwości fizyczne i poziom społeczno-kulturalny uczestnika. Uczestnicy stopniowo angażowani byli m.in. do wykonywania prac użytkowych oraz do twórczości artystycznej, dzięki czemu kształtowana była w nich aktywność celowa. Działania na tej płaszczyźnie dawały uczestnikom możliwość bezsłownej ekspresji przeżyć oraz poczucie przynależności do grupy. Do zadań terapii zajęciowej należało również zainteresowanie uczestnika czynnościami codziennymi i własną osobą. Uczyli się utrzymywania porządku we własnym otoczeniu, przygotowania swojego miejsc pracy, dbałości o narzędzia i materiały, estetyki w wykonywanych pracach, kreatywności. 17

18 Terapia prowadzona była zgodnie z harmonogramem i planem pracy każdej pracowni. Zakres i poziom świadczonych form pracy dostosowany był do możliwości psychofizycznych uczestników na podstawie opracowanych przez kadrę Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego (IPPWA). W ramach terapii prowadzone były zajęcia w formie grupowej i indywidualnej w następujących pracowniach: Pracownia gospodarstwa domowego wykonywanie czynności z zakresu życia codziennego, przyrządzanie prostych posiłków, kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym, planowanie i wykonywanie prostych zakupów, nauka zasad dobrego zachowania przy stole, zasad higieny i czystości oraz zasad racjonalnego żywienia, sprzątanie ze stołów, mycie naczyń porządkowanie pracowni wraz z częścią jadalną. Pracownia plastyczna rozwijanie twórczości artystycznej, rozwijanie sprawności motorycznych, kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijanie aktywności twórczej poprzez wykonywanie prac plastycznych, m.in.: obrazów, przedmiotów wykonanych techniką decoupage, kartek okolicznościowych, stroików świątecznych. Pracownia witrażu doskonalenie umiejętności mechanicznej obróbki szkła witrażowego, poznanie zasad prawidłowego oklejania szkła taśmą miedzianą, wykonywanie zgodnie z zasadami mozaiki witrażowej, opracowywanie projektów graficznych wykonywanych kompozycji, według których przebiegać mają kolejne etapy pracy, wykonywanie kompozycji wieloelementowych zamkniętych o kształcie koła, kwadratu, owalu i kompozycje przestrzenne o różnorodnej tematyce. Pracownia rękodzieła realizacja szeroko rozumianej terapii poprzez sztukę, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki przy dążeniu do stałej poprawy sprawności ruchowej, wykonywanie wytworów ceramicznych sztuka użytkowa, filcu, biżuteria, prac na kiermasze oraz na imprezy promujące działania placówki. III. Dodatkowe działania kształtujące umiejętności społeczne, interpersonalne, rozwiązywania problemów Fizjoterapia wszelkiego rodzaju aktywność ruchowa: treningi marszowo-biegowe, gimnastyka grupowa, ćwiczenia na przyrządach, gry i zabawy ruchowe. Przygotowanie i udział w różnorodnych zawodach sportowych, m.in. Olimpiada Lekkoatletyczna w Berlinie, XX Wojewódzkie Zawody Lekkoatletyczne Osób Niepełnosprawnych w Stargardzie Szczecińskim, Zawody Pływackie Osób Niepełnosprawnych, promujących zdrowy tryb życia, sprzyjających integracji poprzez sport i piękno w nim zawarte, kształtujących umiejętność współzawodnictwa, współpracy i rywalizacji sportowej, radzenia sobie z przyjęciem zwycięstwa oraz poczuciem porażki. Uczestnicy byli zachęcani do większej aktywności fizycznej, dbałości o prawidłową masę ciała i ruchu na świeżym powietrzu, nie tylko w ramach zajęć w placówce. Filmoterapia pobudzanie do aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz kreowanie i poszerzanie wyobraźni. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością poprzez treści jakie niosą ze sobą określone filmy. Biblioterapia diagnoza problemu, dobór odpowiedniej literatury, czytanie indywidualne lub zbiorowe, dyskusja na temat tekstu, rysowanie postaci, oglądanie ekranizacji, które mają pobudzić do refleksji, ćwiczenie pamięci inteligencji, wzbogacenie słownictwa, niwelowanie stresu oraz pomoc w leczeniu różnych dolegliwości fizycznych i psychicznych, redukowanie negatywnych napięć emocjonalnych, pomoc w kształtowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby, nastawienie optymistycznie do otoczenia. Drama terapia rozwijanie kreatywności i produktywności myślenia. kształtowanie umiejętności odwoływania się do osobistych doświadczeń i ich przetwarzania, umiejętności 18

19 stawiania problemów oraz twórczego ich rozwiązywania. Wykazywanie zaangażowania i przestrzeganie zasad zachowania się w grupie. Hortikuloterapia uwrażliwianie na otaczający świat, kształtowanie poczucia odpowiedzialności, a także dokładność i staranność. Działanie terapeutycznie na wszelkie objawy agresji, napięcia, różne formy nerwic i natręctw. M.in. dbałość o teren wokół budynku grabienie, zamiatanie, pielenie zieleni, odśnieżanie itp., dbanie o zwierzęta znajdujące się w placówce papugi, rybki. Muzykoterapia stymulacja wielozmysłowa, możliwość ekspresji dźwiękowe- zajęcia grupowe: granie na różnych instrumentach muzycznych, nauka śpiewania, taniec do muzyki, zapoznanie z różnymi stylami muzycznymi. Niwelowanie negatywizmu i zachowań nieakceptowanych społecznie. Organizacja spotkań okolicznościowych nabywanie i doskonalenie umiejętności organizacji różnorodnych spotkań, kształtowanie umiejętności wcielania się w role gospodarza, m.in. zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Walentynki, spotkania integracyjne np. z zaprzyjaźnioną placówką ŚDS ze Szczecina z rodzicami i opiekunami, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością oraz X-lecie ŚDS, śniadanie wielkanocne, spotkanie opłatkowe, i inne. Współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika współpraca dotycząca realizacji planów wspierająco- aktywizujących, wsparcie w codziennych trudnościach związanych z opieką nad osoba niepełnosprawną, rozmowy indywidualne, poradnictwo, zebranie. Współpraca w celu utrzymania bądź poprawy stanu zdrowia i stylu życia. Poradnictwo socjalne wsparcie w przygotowaniu pism urzędowych i podań, wsparcie w załatwianiu różnorodnych spraw urzędowych, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach uczestników i ich rodzin. Pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych w ramach opieki medycznej realizowane były programy edukacyjne: pogadanki związane z zachowaniem prozdrowotnym, zachęcanie do wykonywania badań profilaktycznych, trening dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz doboru odzieży stosownie do pogody i pory roku, nauka rozpoznawania podstawowych dolegliwości chorobowych i ich sygnalizowania, kształtowanie samodzielności w korzystaniu z podstawowych placówek służby zdrowia. Prowadzenie również pracy z osobami z nadwagą - zachęcanie do podjęcia odpowiedniej diety, zwiększenie aktywności fizycznej, kontrolne pomiary ciężaru ciała. Ponadto prowadzenie pogadanek o szkodliwości i wpływie na organizm palenia papierosów, udzielanie wsparcia i motywowanie do rzucenia nałogu. Wykonywano podstawowe zabiegi pielęgniarskie tj. opatrywanie ran, skaleczeń, oparzeń, stłuczeń. Dowozy uczestników objęcie dowozami 12 osób, które ze względu na stan zdrowia psychofizycznego nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do placówki i do miejsca swojego zamieszkania. Wsparcie psychologiczne indywidualne wspieranie postaw osobistych i społecznych poprzez rozmowy terapeutyczne, wzmacnianie lub wygaszanie nawyków społecznie nieakceptowanych. Wykonywanie badań określających indywidualny potencjał i możliwości a także ograniczenia i trudności uczestnika. Doposażenie placówki doposażenie nowego Budynku Środowiskowo Domu Samopomocy m.in. w meble kuchenne, sprzęt AGD, szafy ubraniowe dla uczestników, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt stolarski, wyposażenie poszczególnych pracowni oraz pomieszczeń administracyjnoksięgowych. Utrzymywanie kontaktów z byłymi uczestnikami ŚDS oraz z uczestnikami nieobecnymi np. z powodu choroby, zmiany formy wsparcia. 19

20 ZASOBY DOMU, PRZEZNACZONE NA JEGO FUNKCJONOWANIE I. Baza lokalowa Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonuje w budynku piętrowym z poddaszem i podpiwniczeniem. Nieruchomość stanowi własność PSOUU Koło Terenowe Police. W budynku funkcjonuje również Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie. Przy wejściu do budynku wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynek posiada bariery architektoniczne w postaci schodów. Dom usytuowany jest w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom. Środowiskowy dom zajmuje pomieszczenia na trzech kondygnacjach: Na poziomie piwnicy znajduje się pracownia rękodzieła oraz pracownia kulinarna, ponadto do dyspozycji uczestników pozostaje hol z szatnią, Na parterze znajduje się pracownia plastyczna z dwoma pomieszczeniami, wykorzystywana również jako sala ogólna, oraz pracownia witrażu, sala rehabilitacyjna wspólna z WTZ. Ponadto do dyspozycji uczestników pozostaje łazienka, toaleta i hol wspólne z WTZ, Na piętrze znajduje się pokój kierownika oraz biuro księgowości wspólne z WTZ. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 146,4 m 2, a pomieszczeń zajmowanych wspólnie z WTZ 90 m 2. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 236,4m 2. Placówka wyposażona jest w odpowiedni sprzęt i materiały do realizacji zadań wspierającychaktywizujących. Wokół budynku znajduje się ogrodzony teren, wykorzystywany do zajęć rekreacyjno sportowych. II. Zasoby kadrowe W Środowiskowym Domu Samopomocy w roku 2013 na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 11 osób, 3 osoby na umowę zlecenie. 8 osób zespołu wspierającoaktywizującego (7 etatów oraz 1/8 etatu), kierowca (1 etat + umowa zlecenie), księgowa (1/8 etatu), pracownik administracyjny (¼ etatu). Psycholog (umowa zlecenie). III. Środki finansowe pozyskane na działalność Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania, pochodząca z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego w roku 2013 wynosiła ,00 zł. Koszty prowadzenia placówki wyniosły ,00, natomiast pozostała kwota w wysokości ,00 przeznaczona była na wyposażenie nowego budynku ŚDS. Dotacja wykorzystana została zgodnie z celem, na jaki została uzyskana, i na warunkach określonych umową zawartą w dniu 02 stycznia 2013 roku w Policach pomiędzy Gminą Police a Polskim stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo Terenowe Police. Wydatkowanie w 2013 roku przedstawia poniższa tabela: 20

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT. Rozdział I Przepisy ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LIMANOWEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Limanowej, zwany dalej,,domem, działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA

STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ NR 3 DOŁUBOWO 35 STOWARZYSZENIA POMOCY SZANSA ROK 2009 DOŁUBOWO LUTY - 2010 I. Nazwa organizacji prowadzącej WTZ: STOWARZYSZENIE POMOCY SZANSA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY. W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C PROGRAM DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W NOWEJ WSI EŁCKIEJ TYP A, TYP B i TYP C Środowiskowy Domy Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2012 r. Dom jest dziennym ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku

Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku Plan pracy Powiatowego Ośrodka Wsparcia w 2013 roku GRUPA ODBIORCÓW TERMIN REALIZACJI I. Trening funkcjonowania w życiu codziennym 1. Trening kulinarny - praca ciągła, codzienne dyżury w kilkuosobowych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 78/6/2011 Zarządu Stowarzyszenia Trzeźwości DOM z dnia 29 grudnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHROMCU 1.Środowiskowy Dom Samopomocy w Chromcu - zwany dalej Domem lub w skrócie ŚDS - jest komórką organizacyjną Ośrodka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba miejsc 25 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013 z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul Wilcza 9 a m. 3, 00-538 Warszawa, typu B liczba

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI. Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C. w Gardnie Wielkiej. na 2014 r. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI Środowiskowego Domu Samopomocy typ A, B, C w Gardnie Wielkiej na 2014 r. Smołdzino, listopad 2013 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Środowiskowy Dom Samopomocy w Gardnie Wielkiej funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako:

PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: PSOUU kieruje się w swoim działaniu misją sformułowaną jako: 1. podejmowanie różnorakich działań mających na celu podniesienie godności ludzkiej, znalezienia właściwego miejsca w rodzinie i środowisku

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 W strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie działają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014 Załącznik do uchwały Nr XV/129/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 grudnia 2011r. Program naprawczy Środowiskowych Domów Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie na lata 2011-2014

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaworznie Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej Domem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin organizacyjny. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Nr ORN.0050.91.2011 Burmistrza Olecko z dnia5 maja 2011 r. Regulamin organizacyjny Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Warsztat

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY COGITO NOSTER W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT W RYBNIKU ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Środowiskowy Dom Samopomocy Cogito Noster w Rybniku zwany dalej Domem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2014 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 09.04.2015 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 1. ORGANY PSOUU POLICE... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Końskich z dnia 17 kwietnia 2012 r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskich ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna Nr 45.57.2015 REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Radiówku Radiówek 25, 05-462 Wiązowna prowadzonego przez Stowarzyszenie KROKUS-WIĄZOWNA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące

PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9. 1 2 3 4 5 Postępowanie wspierająco - aktywizujące PLAN PRACY NA 2016 rok ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typ A Radom, ul. Dzierzkowska 9 l.p Zakres Zadania Termin realizacji Odpowiedzialny 1 2 3 4 5 Postępowanie aktywizujące 1.Trening umiejętności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 105/2014 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Koninie Na podstawie 4 ust.2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI Nowa Wieś 30.04.2008r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW TERAPII ZAJECIOWEJ W NOWEJ WSI 1. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego działającą na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie.

Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Sprawozdanie roczne za rok 2008 z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. 1. W zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej udział bierze 35 osób. a) podział uczestników

Bardziej szczegółowo

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu

STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu STATUT Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GARDNIE WIELKIEJ Smołdzino, listopad 2013r. 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Gardnie

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.2005.189.1598 2006.08.09 zm. Dz.U.2006.134.943 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W NOWYM CZARNOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:

Cele szczegółowe zostaną osiągnięte dzięki: 3. Formy działalności Środowiskowego Domu Samopomocy: Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6/14 Wójta Gminy Tuczna z dnia 31 stycznia 2014 r. Program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu Typ Domu: B (dla osób upośledzonych umysłowo) 1. Cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE

JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK RODZICE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWOŚCIĄ WSPÓŁTWORZYLI KLUB TĘCZOWE MOTYLE W GŁOGOWIE JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? ROK 2010 ZASADY DZIAŁANIA KLUBU Działa dwa razy w tygodniu w godzinach 16.00 19.00. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 66/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 18 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Bielsku Podlaskim Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25.III.2004 za okres: 23.XII.2009r.-31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miasta Krosna z dnia.. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Krośnie 1 Środowiskowy Dom Samopomocy zwany dalej Domem działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 S t o w a r z y s z e n i e A J E D N A K Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 STOWARZYSZENIE A JEDNAK ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO KRS 0000357690 Ul. Trawowa 25/1, 54 614 Wrocław tel. 609 564 844,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest:

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest: Tekst ujednolicony przez Kierownika ŚDS po zmianach na podstawie - Uchwały Nr XXXIV/303/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ostoja w Czeladzi ul. Sikorskiego 5

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ostoja w Czeladzi ul. Sikorskiego 5 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Ostoja w Czeladzi ul. Sikorskiego 5 Cele i zadania Środowiskowego Domu Samopomocy 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Ośrodka oraz kierownika Domu.

Kontrolę przeprowadzono w obecności kierownika Ośrodka oraz kierownika Domu. Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku w zakresie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Turowie gm.

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym

Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Ramowy plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej w Leszczydole Starym Kształcenie podstawowych norm społecznego współżycia- stymulowanie rozwoju społecznego dziecka. 1. Zorganizowanie zespołu świetlicowego.

Bardziej szczegółowo

Cele podejmowanych działań:

Cele podejmowanych działań: Cele podejmowanych działań: Działania wychowawcze podjęte w takiej formie mają w szczególności na celu rozwój i kształtowanie społecznych kompetencji wychowanek, a także rozwój nieukształtowanej jeszcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu.

UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie oraz nadania mu Statutu. Projekt z dnia 11 kwietnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XLIII/../2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świebodzinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU zajęcia z arteterapii i gospodarstwa domowego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU zajęcia z arteterapii i gospodarstwa domowego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU zajęcia z arteterapii i gospodarstwa domowego Projekt MAŁYMI KROKAMI DO PRZODU zajęcia z arteterapii i gospodarstwa domowego w ramach

Bardziej szczegółowo

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r.

Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi. Szczecin 12.06.2014 r. Współpraca Powiatu Polickiego z Organizacjami Pozarządowymi Szczecin 12.06.2014 r. Gmina Dobra Gmina Nowe Warpno 8 1 3 0 3 Gmina Police 86 21 6 1 19 8 Gmina 12 9 6 10 Kołbaskowo 16 6 4 3 3 Mapa organizacji

Bardziej szczegółowo

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu

Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Poznań,. PS-II.431.4.2.2013.11.14 Pani Wioleta Milewska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wągrowcu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY POBYT DZIENNY A I B W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2/2013 Kierownika Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej

R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej R E G U L A M I N Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2011r. Uchwała Zarządu Koła nr 79 z dnia

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie:

R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1. Gminno Miejskie Centrum Pomocy Wiara Nadzieja Miłość w Odolanowie zwane dalej CENTRUM działa na podstawie: 1 Niniejszy jednolity tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami Rady Gminy i Miasta Odolanów: 1/ Uchwała Nr X/71/99 z dnia 31 sierpnia 1999 roku 2/ Uchwała Nr XVII/21/00 z dnia 2 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA Jesteśmy W BYTOWIE ZA 2007 ROK Niniejsze sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Jesteśmy sporządzono na podstawie dokumentacji księgowej i innej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do.

SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. Sprawozdanie obejmuje okres od..do. Pieczątka ŚDS SPRAWOZDANIE ZA ROK z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu. w. Sprawozdanie należy sporządzić za cały okres, na który Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

I. Liczba uczestników

I. Liczba uczestników Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Przy Parafii św. St. Kostki ul.browarna13 64920 Piła Piła, dnia 04.01.2010r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2012 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 08.04.2013 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1. ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1 PODSTAWOWE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni chcą być ludźmi aktywnymi, pracować, uczyć się, realizować swoje pasje, poznawać świat, poznawać innych, wyrażać swoją

Niepełnosprawni chcą być ludźmi aktywnymi, pracować, uczyć się, realizować swoje pasje, poznawać świat, poznawać innych, wyrażać swoją Niepełnosprawni chcą być ludźmi aktywnymi, pracować, uczyć się, realizować swoje pasje, poznawać świat, poznawać innych, wyrażać swoją indywidualność. SEMINARIUM LOKALNE Wyszków 30.10.2012r. Projekt systemowy

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie

UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie UCHWAŁA NR XXIV/694/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w organizacji środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie Na podstawie art. 12 ust 1 pkt 2, ust 2,3 w związku z

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU DZIENNEGO POBYTU DLA OSÓB STARSZYCH UL.ŚWIĘTEGO WINCENTEGO 1, 86-100 ŚWIECIE &1 1.Regulamin określa zasady funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych w Świeciu.

Bardziej szczegółowo

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Uchwała Nr Rady Powiatu Ełckiego z dnia Projekt w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE. prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE prowadzonego przez STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCI DOM REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JORDANOWIE Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2011 Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla serc w Jasionnie z dnia 21 listopada 2011r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JASIONNIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ

OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ OFERTA WARSZTATÓW PSYCHOEDUKACYJNYCH DLA SZKÓŁ Rok szkolny 2013/2014 Pracownia SENSOS przeprowadza ambitne i bezpieczne programy szkoleniowe dla dziec i i młodzieży. Program każdego warsztatu jest dostosowany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR 74/XI/2015 RADY GMINY MAŁA WIEŚ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia

1. Nazwa, siedziba i adres: Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet, ul. Grunwaldzka 57, 84-230 Rumia Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W KAMIENIU POMORSKIM ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności

Ad. I. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji: dotyczącej uczestników, działalności PROTOKÓŁ z przeprowadzonej rocznej oceny w dniach 18-19 czerwca 2015 roku w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w

2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w 2. Cykl kursów kwalifikacyjnych W ramach projektu 21 osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Skórcu wzięło udział w kursach podstawowych z zakresu

Bardziej szczegółowo

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z dnia 10 września

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku

Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Uchwały Nr / /06 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 28 czerwca 2006 r. projekt w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Zochcinku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu

Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu Poznań,. PS-II.431.4.1.2013.11.14 Pani Natalia Marciniak-Madejska Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Kamyk w Poznaniu Na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA DZIECI SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE PRZEZNACZONE SĄ DLA: Osób dorosłych wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: Chorych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Wyszkowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ważna Róża w roku 2010 WYSZKOWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WAŻNA RÓŻA 07 200 Wyszków ul. Geodetów 72/17 tel. 512 390 824 NIP 762-172-83-45 REGON 550652863 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO - FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK.

UZASADNIENIE OCENY PRACY WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK. UZASADNIENIE OCENY PRACY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 312/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 lutego 2013 r. WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W RAKONIEWICACH ZA 2012 ROK. Warsztat Terapii Zajęciowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU UL.WAZÓW 1A Słupsk, 03.10.2011 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 23 PROMYCZEK W SŁUPSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Piękniej żyć,

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Piękniej żyć, Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 75/2015 Burmistrza Barcina z dnia 09.06.2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Piękniej żyć 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Piękniej żyć jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ZGRANA PAKA W CIELĘTNIKACH DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31 tel. (0-34) 355-50-51 e-mail: gops.dz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WYCHOWAWCZY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR1 W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 24 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W GDYNI ROK SZKOLNY 2015/2016 MISJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Punkt Przedszkolny jest placówką bezpieczną,

Bardziej szczegółowo

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r.

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r. Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy Nr 7/2006 w dniu 18 maja 2006 r. Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.30 zakończono o godz. L.p Imię i nazwisko Podpis 1. Lech Pluciński

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Sławnie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Sławnie ul. Mielczarskiego

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Program Profilaktyki Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy w Dąbrówce Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 2/2015 z dnia 15.01.2015 r. Założenia programu Praca wychowawczo-profilaktyczna

Bardziej szczegółowo