ĆWICZENIA LABRORATORYJNE MASZYNOZNAWSTWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĆWICZENIA LABRORATORYJNE MASZYNOZNAWSTWO"

Transkrypt

1 ĆWICZENIA LABRORATORYJNE MASZYNOZNAWSTWO Wentylatory. Budowa, zasada działania, obliczenia i zasady doboru. Opracował: Mariusz Witczak 3

2 1. Podział, budowa i zasada działania wentylatorów Wentylatory należą do grupy maszyn roboczych wirowych, które kosztem energii doprowadzonej z zewnątrz wykonują prace polegające na przemieszczaniu oraz sprężaniu par i gazów. W urządzeniach tych spiętrzenie całkowite nie przekracza 13 kpa. Wentylator jest maszyną przepływową, służącą do przetłaczania i sprężania czynników gazowych. Sprężenie czynnika jest niezbędne dla pokonania oporów sieci przewodów, przez które czynnik jest przetłaczany. Wentylatory różnych typów znajdują powszechne zastosowanie w urządzeniach wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, odpylania w urządzeniach transportu pneumatycznego oraz jako urządzenia ciągu i podmuchu sztucznego w energetyce i hutnictwie. Elementem przekazującym energię czynnikowi przetłaczanemu jest wirnik wentylatora. Pod względem konstrukcyjnym, w zależności od kierunku przepływu czynnika przez wirnik (rys.2) wentylatory dzieli się na: promieniowe, osiowe, skośne (diagonalne), poprzeczne. Biorąc pod uwagę uzyskiwane spiętrzenie całkowite rozróżnia się wentylatory: niskoprężne - uzyskiwane spiętrzenie całkowite do 1 kpa, średnioprężne - uzyskiwane spiętrzenie całkowite 1 do 3 kpa, wysokoprężne - uzyskiwane spiętrzenie całkowite 3 do 13 kpa. Różnice konstrukcyjne wentylatorów w decydujący sposób wpływają na ich zastosowanie. Podstawowymi wielkościami, które określają przydatność wentylatora są: wydajność (wydatek) oraz wytwarzane spiętrzenie (spręż). Na rysunku 1 przedstawiono wykres określający obszar właściwego zastosowania wentylatorów osiowych i odśrodkowych. Rys.1. Przybliżone zakresy pracy wentylatorów osiowych i odśrodkowych. Opracował: Mariusz Witczak 4

3 Rys.2. Schemat układu przepływowego wentylatorów: a) promieniowych, b) osiowych, c) skośnych (diagonalnych), d) poprzecznych. W przemyśle najczęściej są stosowane wentylatory promieniowe (odśrodkowe) i osiowe; ich budowa została schematycznie przedstawiona na rys. 3 i 4. Opracował: Mariusz Witczak 5

4 Budowa, zasada działania, obliczenia i zasady doboru wentylatorów. Rys.3. Wentylator promieniowy: 1 - wał napędowy, 2 - wirnik, 3 - tarcza nośna, 4 - tarcza pokrywająca, 5 - wlot, 6 - spiralna obudowa; Opracował: Mariusz Witczak 6

5 Rys.4. Wentylator osiowy: 1 - wirnik, 2 - silnik elektryczny, 3 - kierownica, 4 - kołpak W wentylatorach przetłaczanie oraz przyrost ciśnienia czynnika następują dzięki pracy zewnętrznej doprowadzonej do wirnika. Po nadaniu mu ruchu obrotowego porcje gazu znajdujące się w obrębie kanałów międzyłopatkowych przemieszczają się pod wpływem sił wywołanych przez obracający się wieniec w kierunku promieniowym (wentylatory promieniowe) lub osiowym (wentylatory osiowe). W przestrzeni międzyłopatkowej wytwarza się podciśnienie, dzięki czemu przez wlot napływają nowe porcje gazu. Podczas przepływu przez obracający się wieniec łopatkowy zwiększa się energia kinetyczna i ciśnienie statyczne czynnika. 2. Wielkości charakteryzujące pracę wentylatora Strumień masy (wydajność masowa) m (kg/s) - masa czynnika przepływająca w jednostce czasu przez płaszczyznę wlotu wentylatora ssącego lub ssąco-tłoczącego lub przez płaszczyznę wylotu wentylatora tłoczącego. Strumień objętości (wydajność objętościowa) V (m 3 /s) - objętość czynnika przepływającego w jednostce czasu przez wentylator, określona stosunkiem strumienia masy do średniej gęstości czynnika w płaszczyźnie wlotu wentylatora ssącego lub ssącotłoczącego lub w płaszczyźnie wylotu wentylatora tłoczącego. Wydajnością wentylatora V nazywamy objętościowe natężenie przepływu czynnika przetłoczonego przez wentylator odniesione do warunków (temperatura, ciśnienie, wilgotność) panujących w płaszczyźnie wlotu króćca wlotowego wentylatora. Na skutek występowania nieszczelności w układzie wydajność wentylatora na wylocie V 2 może być mniejsza od objętości zassanej V 1. Wielkość strat wydajności zależy od stanu uszczelnień oraz od spiętrzenia wentylatora. W przypadku nieszczelnej instalacji straty wydajności rosną wraz ze wzrostem spiętrzenia. Dla celów badawczych zakłada się całkowitą szczelność układu, jak również przyjmuje się, że w wentylatorze nieznaczne zmiany ciśnienia i temperatury nie mają większego wpływu na wartość objętościowego natężenia przepływu, przyjmuje się więc V 1 =V 2 =V. Opracował: Mariusz Witczak 7

6 Spiętrzenie statyczne (przyrost ciśnienia statycznego) p s (Pa) - różnica średniego ciśnienia statycznego w płaszczyźnie wylotu wentylatora i w płaszczyźnie jego wlotu. Spiętrzenie dynamiczne (przyrost ciśnienia dynamicznego) p d (Pa) - różnica średniego ciśnienia dynamicznego w płaszczyźnie wylotu wentylatora i średniego ciśnienia dynamicznego w płaszczyźnie wlotu wentylatora. Spiętrzenie całkowite (przyrost ciśnienia całkowitego) p c (Pa) - suma spiętrzenia statycznego i dynamicznego. Całkowite ciśnienie wytwarzane przez wentylator (spiętrzenie wentylatora) równe jest różnicy ciśnień p c pomiędzy całkowitym ciśnieniem na wylocie z wentylatora p c2 a całkowitym ciśnieniem na wlocie p c1. Ponieważ ciśnienie całkowite p c czynnika jest równe sumie ciśnienia statycznego i dynamicznego przyjmując odpowiednie indeksy dla przekroju wlotowego i wylotowego możemy napisać równanie: p c =(p s2 -p s1 )+(p d2 -p d1 )= p st + p d [2.1] Przyrost ciśnienia całkowitego wyraża zatem przyrost energii przekazanej czynnikowi za pomocą wirnika. Energia ta z jednej strony służy do podniesienia ciśnienia statycznego a z drugiej do zmiany prędkości czynnika. Spręż r - stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego p 2 w płaszczyźnie wylotu wentylatora do ciśnienia statycznego bezwzględnego p 1 w płaszczyźnie wlotu wentylatora p r 2 [2.2] p1 Moc użyteczna N u (W) - przyrost użytecznej postaci energii gazu przepływającego przez wentylator w jednostce czasu - określonej iloczynem całkowitej pracy sprężania (wg przemiany izentropowej) i strumienia objętości gazu. N u =V(l s + p d ) [2.3] gdzie: V - strumień objętości gazu, m 3 /s, l s - praca izentropowa sprężania, J/m 3, p d - spiętrzenie dynamiczne gazu między płaszczyzną wlotu i wylotu wentylatora, J/m 3. Moc urządzeń pomocniczych wentylatora N p (W) - moc zużywana na napęd urządzeń pomocniczych, związanych z wałem wentylatora, i pokonanie strat tarcia w łożyskach. Moc wentylatora N (W) - moc przekazana na wał wentylatora łącznie z mocą N p. Prędkość obrotowa wentylatora n (obr/s) - liczba obrotów wirnika w ciągu jednostki czasu. Sprawność wentylatora - stosunek mocy użytecznej N u do mocy wentylatora N N u N [2.4] Sprawność wentylatora można przedstawić w następujący sposób : i [2.5] m gdzie: Opracował: Mariusz Witczak 8

7 i - sprawność wewnętrzna wentylatora wyrażona przez iloraz mocy użytecznej N u i różnicy mocy wentylatora N i mocy N p : N u i [2.6] N N m - sprawność mechaniczna obejmująca straty mechaniczne (tarcie w łożyskach, przekładni) N N p m [2.7] N 3. Wskaźniki bezwymiarowe W celu porównania różnych wentylatorów bardzo często sprowadza się ich wielkości charakterystyczne do wspólnego odniesienia, wyrażając je w postaci bezwymiarowych wskaźników. Podstawowe wskaźniki stosowane najczęściej w celach porównawczych przy badaniach, doborze czy projektowaniu są następujące: a) wskaźnik strumienia objętości - stosunek strumienia objętości do iloczynu powierzchni koła o średnicy odniesienia i prędkości odniesienia wyrażony wzorem V [3.1] 2 Dod uod 4 gdzie: D od - średnica odniesienia [m], w wentylatorach promieniowych przyjmuje się D od =D 2, D 2 - średnica zewnętrzna wirnika; w wentylatorach osiowych D od - średnica obudowy nad łopatkami wirnika [m]; u od - prędkość odniesienia - obwodowa wirnika, [m/s]. b) wskaźnik spiętrzenia - iloraz spiętrzenia całkowitego i ciśnienia dynamicznego czynnika przepływającego z prędkością odniesienia p c [3.2] 1 2 uod 2 - gęstość czynnika, [kg/m 3 ] u od - prędkość odniesienia równa prędkości obwodowej, [m/s]. c) wskaźnik mocy - iloraz iloczynu wskaźnika strumienia objętości gazu i wskaźnika spiętrzenia do sprawności wentylatora [3.3] p 4. Rozkład ciśnień w rurociągu ssawnym i tłocznym wentylatora Zmienność ciśnienia gazu podczas przepływu przez rurociąg ssawno-tłoczny wentylatora jest przedstawiona na rys.5. W miarę przemieszczania się gazu w części ssawnej rurociągu obserwuje się wzrost oporów przepływu i zmniejszanie się ciśnienia statycznego p s. Miarą tych oporów jest wartość podciśnienia p p. Opracował: Mariusz Witczak 9

8 Budowa, zasada działania, obliczenia i zasady doboru wentylatorów. Rys.5. Rozkład ciśnień w rurociągu ssawnym i tłocznym wentylatora Podczas przepływu przez wirnik czynnik doznaje przyrostu ciśnienia statycznego oraz uzyskuje odpowiednią prędkość. Przekazana na wirniku energia musi być wystarczająca na: pokonanie oporów przepływu przez część ssawną i tłoczną rurociągu, uzyskanie wymaganego ze względu na warunki pracy wentylatora użytecznego ciśnienia statycznego, zapewnienie czynnikowi odpowiedniej prędkości. 5. Szeregowa i równoległa współpraca wentylatorów Łączenie kilku wentylatorów w układ szeregowy lub równoległy stosuje się wówczas gdy poszczególne wentylatory nie zapewniają żądanego spiętrzenia całkowitego lub odpowiedniego strumienia objętości czynnika. W celu zwiększenia spiętrzenia tłoczonego czynnika stosuje się współpracę szeregową wentylatorów (rys.6b). Przy tym połączeniu strumień objętości czynnika w poszczególnych wentylatorach powinien być jednakowy. Spiętrzenie całkowite jest wówczas równe sumie spiętrzeń poszczególnych wentylatorów pc= pc1+ pc2 przy V1=V2=V [5.1] Zwiększenie strumienia objętości uzyskuje się stosując współpracę równoległą wentylatorów (rys.6a). Spiętrzenie całkowite poszczególnych wentylatorów powinno być sobie równe. Strumień objętości układu jest sumą strumieni objętości poszczególnych wentylatorów Opracował: Mariusz Witczak 10

9 V=V 1 +V 2 przy p c = p c1 = p c [5.2] Rys.6. Szeregowa (b) i równoległa (a) współpraca wentylatorów. 6. Charakterystyka wentylatora Charakterystyką maszyny nazywamy zależność podstawową między wielkościami podstawowymi charakterystycznymi dla jej pracy (również w warunkach odbiegających od normalnego ruchu). Graficznym obrazem charakterystyki są krzywe będące wykresem funkcji wiążącej dane wielkości w odpowiednim układzie współrzędnych. Dla wentylatora charakterystykę aerodynamiczną tworzą zależności spiętrzenia całkowitego wentylatora p c, mocy wentylatora N, sprawności wentylatora, w zależności od jego strumienia objętości (wydajności) V przy stałej prędkości obrotowej n, czyli : p c =f(v) n, N=f(V) n, =f(v) n [6.1] Charakterystyka aerodynamiczna dzieli się na dwa zakresy pracy: stateczny i niestateczny (pkt. A na rys.7). Użyteczny zakres pracy jest stateczny, gdy wraz ze zmniejszeniem się strumienia objętości gazu wzrasta jego spiętrzenie. Zakres pracy od strumienia objętości V=0 do odpowiadającej maksymalnemu spiętrzeniu p c max nazywa się niestatecznym. Praca wentylatora w tym zakresie nie jest wskazana, ze względu na niską sprawność, skłonność do powstawania pulsacji przepływającego czynnika, oraz możliwości wystąpienia silnych drgań elementów wentylatora zagrażających ich wytrzymałości. Przesunięcie się punktu pracy wentylatora w ten niekorzystny i niebezpieczny zakres objawia się zmianą dźwięku pracy wentylatora, pojawia się tzw. buczenie. W przypadku współpracy zespołowej wentylatorów, np. szeregowej, charakterystykę aerodynamiczną układu uzyskuje się przez sumowanie rzędnych charakterystyk aerodynamicznych poszczególnych wentylatorów dla danego strumienia objętości gazu (rys.8). Przy współpracy równoległej wentylatorów charakterystykę aerodynamiczną układu uzyskuje się sumując odcięte (strumień objętości gazu) każdego z wentylatorów dla danego spiętrzenia całkowitego p c (rys.9). Opracował: Mariusz Witczak 11

10 Charakterystykę mocy elektrycznej pobieranej przez układ wentylatorów pracujących szeregowo uzyskuje się przez sumowanie mocy napędowych poszczególnych wentylatorów dla danego strumienia objętości (rys.10), czyli N=N 1 +N 2 przy V 1 =V 2 =V [6.2] Charakterystykę mocy elektrycznej dla układu wentylatorów pracujących równolegle uzyskuje się przez sumowanie rzędnych mocy napędowych poszczególnych wentylatorów dla danego spiętrzenia całkowitego p c N=N 1 +N 2 przy p c1 = p c2 = p c [6.3] Rys.7. Charakterystyka aerodynamiczna szeregowej Rys.8. Charakterystyka aerodynamiczna układu wentylatorów przy współpracy szeregowej Opracował: Mariusz Witczak 12

11 Rys.9. Charakterystyka aerodynamiczna układu wentylatorów przy współpracy równoległej Rys.10. Charakterystyka mocy elektrycznej układu wentylatorów przy współpracy szeregowej 6.1. Charakterystyka sieci W celu zapewnienia przepływu przez daną sieć (układ rurociągów) określonego strumienia objętości gazu V musi być wytworzone odpowiednie spiętrzenie całkowite p c, które będzie zużytkowane na: - pokonanie różnicy ciśnień między przestrzenią do której gaz jest tłoczony, a przestrzenią, z której gaz jest zasysany, tzn. oporu hydrostatycznego p o, - pokonanie oporów przepływu p p c = p o + p [6.4] Graficzny obraz tych zależności jest przedstawiony na rys.11. Rys.11. Charakterystyka oporów sieci: 1 - linia oporu hydrostatycznego, 2 - charakterystyka oporów sieci (rurociągu) Przepływ czynnika w sieci najczęściej ma charakter burzliwy, wówczas charakterystyka oporów sieci jest proporcjonalna do kwadratu prędkości, a więc do strumienia objętości gazu V p cv 2 [6.5] Opracował: Mariusz Witczak 13

12 W warunkach współpracy wentylatora z siecią bardzo często opór hydrostatyczny jest niewielki lub bliski zeru (np. zasysanie czynnika z otoczenia i tłoczenie do otoczenia) i zostaje pomijany. Krzywa charakterystyki oporów sieci przechodzi wówczas przez początek układu (rys.12). Rys.12. Charakterystyka oporów sieci bez oporu hydrostatycznego 6.2. Współpraca wentylatora z siecią Jeżeli na charakterystykę wentylatora zostanie naniesiona charakterystyka sieci, przecięcie tych krzywych wyznaczy punkt pracy 1 (rys.13). Określa on ilość przepływającego przez sieć czynnika przy odpowiednim spiętrzeniu całkowitym wytworzonym przez wentylator, co powinno nastąpić przy optymalnej sprawności maszyny. Zmiana parametrów pracy wentylatora następuje przy zmianie oporów sieci, co można uzyskać np. dławiąc przepływający gaz. Punkt pracy przesunie się w położenie 2. Nastąpi zmniejszenie strumienia objętości z V 1 na V 2, przy wzroście spiętrzenia całkowitego z p c1 na p c2, ulegnie zmianie również sprawność wentylatora. Zmiana strumienia objętości poprzez dławienie może następować w kierunku jego zmniejszenia. Charakterystyka pracy wentylatora pozostaje stała, a jedynie następuje zmiana oporu sieci (wprowadzony zostaje dodatkowy opór). Jest to więc niekorzystny system zmiany parametrów pracy. Rys.13. Wyznaczanie punktu współpracy wentylatora z siecią Najkorzystniejszym rozwiązaniem zmiany parametrów pracy jest zmiana pracy samego wentylatora - przez zastosowanie odpowiedniego systemu regulacji. Istnieje wówczas możliwość dostosowania charakterystyki aerodynamicznej pracy wentylatora do zmiennego w Opracował: Mariusz Witczak 14

13 czasie strumienia gazu i oporów przepływu w sieci w taki sposób, aby uzyskać możliwie najlepsze sprawności. Zakres pracy wentylatora nie jest wówczas opisywany przez jedną krzywą stanowiącą charakterystykę aerodynamiczną, lecz rozszerza się na pewne pole reprezentowane przez rodzinę krzywych. 7. Podstawowe sposoby regulacji wentylatorów a) Regulacja za pomocą zmiany prędkości obrotowej wirnika. Jest ona związana z napędem o zmiennej prędkości, np. przekładnią zmieniającą w sposób ciągły prędkość obrotową, z turbiną parową czy silnikiem elektrycznym prądu stałego. Regulacja ta umożliwia pracę wentylatora bez potrzeby zmiany jego konstrukcji i budowy dodatkowego systemu rozrządu. Strumień objętości gazu jest wówczas proporcjonalny do zmiany prędkości obrotowej. Przebieg rodziny charakterystyk aerodynamicznych przedstawiono na rys.14. Rys.14. Charakterystyki p wentylatora c f ( V ) dla różnych prędkości obrotowych wirnika Zwiększenie prędkości obrotowej wentylatora powoduje wzrost strumienia objętości gazu z V 1 na V 2 lub V 3, przy odpowiednim przyroście spiętrzenia całkowitego zużytkowanego na pokonanie zwiększających się oporów przepływu w sieci. b) Regulacja za pomocą nastawnych kierownic wstępnych. Polega ona na zmianie ustawienia kąta łopatek kierownicy wstępnej znajdującej się przed wirnikiem. Powoduje to zmianę kąta napływu czynnika na wirnik, przez co ulega zmianie kinematyka przepływu. Wpływa to na wielkość energii przekazywanej przepływającemu czynnikowi, a więc na możliwość zmiany spiętrzenia całkowitego. c) Regulacja za pomocą nastawianych w ruchu łopatek wirnika. Zmiana kąta ustawienia łopatek wirnika wpływa na kinematykę przepływu czynnika. Następuje wówczas zmiana warunków pracy, przede wszystkim zmiana spiętrzenia Opracował: Mariusz Witczak 15

14 całkowitego. Daje ona obszerne pole sprawnej pracy wentylatora, a stosowana jest praktycznie w wentylatorach osiowych. d) Regulacja przez dławienie Ten rodzaj regulacji polega na dławieniu przepływającego gazu za pomocą zasuw i przepustnic umieszczonych w przewodach wlotowych i wylotowych wentylatora. Zmiana przekroju wylotowego za pomocą przysłony powoduje zmianę oporów przewodu. Stworzenie dodatkowego oporu powoduje wzrost straty ciśnienia p i punkt pracy przesuwa się po krzywej p c f ( V ) w stronę mniejszych wydajności. Wydajność wentylatora zmniejszy się z V 1 na V 2 przy wzroście ciśnienia całkowitego z p c1 do p c2. 8. Ogólne zasady przeprowadzania pomiarów i badań wentylatorów 8.1. Uwagi wstępne. Celem badań wentylatora jest wyznaczenie rzeczywistej wydajności V, spiętrzenia całkowitego p c, mocy na wale N i sprawności. Wyszczególnione parametry określone na podstawie pomiarów i obliczeń i przedstawione w odpowiednich układach współrzędnych w postaci zależności funkcyjnych p c = f (V), N = f (V), = f (V) są charakterystyką wymiarową wentylatora. Do sporządzonych charakterystyk należy podać prędkości obrotowe, przy których pomiary były przeprowadzone oraz gęstość powietrza. Znajomość charakterystyki jest niezbędna zarówno dla prawidłowej oceny pracy wentylatorów jak również przy eksploatacji i doborze wentylatora do instalacji. Ponadto znajomość charakterystyki umożliwia porównanie i sprawdzenie założeń i obliczeń konstrukcyjnych z wynikami pomiarów i obliczeń. Najodpowiedniejszym sposobem wyznaczania parametrów pracy wentylatora ze względu na stosunkowo dużą dokładność jest pomiar wentylatora na specjalnym stanowisku Przygotowanie pomiaru. Stanowisko badawcze powinno być zaprojektowane i przygotowane pod kątem uzyskania jak największej dokładności pomiarowej. Dokładne przeprowadzenie pomiaru gwarantowane jest nie tylko przez stosowanie przyrządów pomiarowych jak najwyższej klasy ale również przez stworzenie odpowiednich warunków przepływu wpływających na dokładność pomiaru. Część pomiarowa rurociągu, na której instaluje się czujniki pomiarowe, poprzedzona musi być zawsze częścią, w której zachodzi uporządkowanie przepływu. Wyrównanie przepływu uzyskuje się przez zastosowanie odpowiednio długiego odcinka prostoliniowego rurociągu, którego długość powinna być nie mniejsza niż 12 D. Średnica rurociągu powinna być odpowiednio dobrana do średnicy króćca badanego wentylatora. Instalowanie wewnątrz rurociągu prostownic strumienia, siatek względnie przegród perforowanych zapewnia uzyskanie wyrównanego profilu prędkości. Rozmieszczenie punktów (miejsc) instalowania czujników pomiarowych powinno być starannie przeanalizowane. Wszystkie punkty pomiarowe powinny być usytuowane w części rurociągu pomiarowego, w której przepływ jest wyrównany (o równoległych liniach prądu). Otwory impulsowe pomiaru ciśnień nie powinny być umieszczane w bezpośredniej bliskości elementów powodujących zaburzenia przepływu. Podczas pomiaru celem uzyskania kolejnego punktu Opracował: Mariusz Witczak 16

15 charakterystyki stosuje się dławienie przepływu. Sposób dławienia oraz miejsce instalowania przysłon dławiących powinno być takie, aby nie zakłócało w czasie pomiarów wyrównanego charakteru przepływu. Dlatego też należy stosować przysłony dławiące osiowo symetryczne Ogólne zasady przeprowadzania badań. a) Przed przystąpieniem do badań należy dokonać oględzin wentylatora celem sprawdzenia jego stanu oraz zgodności wymiarów z wymiarami na rysunku. b) Sporządzić schemat pomiarowy zaznaczając na nim usytuowanie punktów i przyrządów pomiarowych oraz sposób pomiaru. c) Przyrządy pomiarowe stosowane przy badaniach powinny być wywzorcowane i sprawdzone. d) Zwrócić uwagę na szczelność połączeń ciśnieniowych. e) Odczyty przyrządów pomiarowych dokonuje się po ustaleniu równowagi termicznej. f) Odczyty wskazań przyrządów przeprowadza się jednocześnie. g) Podczas badań w tych samych warunkach ruchu należy przeprowadzić co najmniej dwa pomiary. h) Po zakończeniu badań należy przeprowadzić przegląd zewnętrzny wentylatora Metody pomiaru wielkości charakterystycznych Pomiar wydajności. Pomiar wydajności wentylatora można przeprowadzić jednym z następujących sposobów: a) za pomocą zwężek mierniczych zgodnie z normą PN-65/M b) za pomocą rurek spiętrzających. Sonda Prandtla służy do pomiaru ciśnienia całkowitego i statycznego, przy czym przez odpowiednie połączenie końcówek sondy z mikromanometrem można określić ciśnienie dynamiczne. Sondę do pomiarów należy dobrać w ten sposób, aby średnica sondy była mniejsza niż 1/30 części średnicy przekroju pomiarowego i nie większa od połowy najmniejszej odległości punktu pomiarowego od ściany kanału. Ponieważ rozkład prędkości w kanale jest zmienny, należy znać wartość średniej prędkości. Najprostszy sposób jej określenia w przewodzie kołowym opiera się na następującej zależności wœr f (Re) [8.1] wmax w śr - średnia prędkość, m/s; w max - maksymalna prędkość strumienia w osi przewodu, m/s; wmax D Re - liczba Reynoldsa; [8.2] D - wewnętrzna średnica rurociągu, m; - współczynnik lepkości kinematycznej, m 2 /s. W tej metodzie sondę Prandtla umieszcza się w osi przewodu, mierząc ciśnienie dynamiczne, któremu odpowiada maksymalna prędkość gazu. Wartość tej prędkości oblicza się ze wzoru: Opracował: Mariusz Witczak 17

16 p d w 2 [8.3] gdzie: -współczynnik, dla znormalizowanej dwukanałowej sondy Prandtla można przyjąć 1; p d - ciśnienie dynamiczne, Pa; - gęstość gazu w miejscu pomiaru, kg/m 3. Następnie wyznacza się liczbę Reynoldsa odpowiadającą w max i z wykresu (rys.15) odczytuje zależność w śr /w max, z której można wyliczyć wartość średniej prędkości w śr. Rys.16. Wykres zależności w śr /w max =f (Re). Przekrój przewodu, w którym umieszcza się sondę Prandtla, powinien znajdować się w odległości D od jego początku. Strumień objętości lub masy gazu oblicza się z zależności: V A wœr [8.4] m A wœr gdzie: A - pole przekroju rurociągu, m 2 ; w śr - średnia prędkość gazu w rurociągu, m/s; - gęstość gazu w rurociągu, kg/m 3. W celu ustalenia gęstości gazu należy zmierzyć parametry termodynamiczne gazu - ciśnienie statyczne i temperaturę w przekroju pomiarowym. Prędkość przepływu gazu oblicza się po wykonaniu pomiaru ciśnienia dynamicznego rurką Prandtla wg wzoru: 2p w d [8.5] Opracował: Mariusz Witczak 18

17 c) za pomocą anemometów. Jest to również pośrednia metoda wyznaczania wydatku przez pomiar prędkości przepływu. Do pomiaru prędkości w zakresie 0,5 do 10 (m/s) stosuje się anemometry skrzydełkowe, natomiast do pomiaru w zakresie prędkości od 1 do 30 (m/s) stosowane są anemometry muszlowe. Przy pomiarach bardzo małych stosuje się anemometry specjalne np. anemometry elektryczne Pomiar ciśnień. Spiętrzenie wentylatora obliczamy na podstawie równania: p c =(p s2 -p s1 )+(p d2 -p d1 )= p st + p d [8.6] Do pomiaru ciśnień (nadciśnienia i podciśnienia całkowitego i statycznego) oraz ciśnienia dynamicznego stosuje się rurkę spiętrzającą Prandtla w połączeniu z różnego rodzaju miernikami. Ciśnienie statyczne można mierzyć za pomocą sond pomiaru ciśnienia statycznego umieszczonych w strumieniu gazu, w których otwory piezometryczne usytuowane są stycznie (równolegle) do kierunku przepływu. Pomiar taki może być jednak obarczony znacznym błędem. Najkorzystniejszą metodą pomiaru ciśnienia statycznego jest pomiar z wykorzystaniem otworów piezometrycznych wywierconych w ściance rurociągu, przez który przepływa czynnik. Wykonuje się zazwyczaj 4 takie otwory na obwodzie rurociągu i łączy jednym przewodem zbiorczym, do którego podłącza się manometr. Ciśnienia całkowite można mierzyć przy pomocy sondy Prandtla połączonej z manometrem cieczowym. Można je również określić mierząc osobno ciśnienie statyczne i dynamiczne. Ciśnienie dynamiczne mierzy się najczęściej przy użyciu sondy Prandtla odpowiednio łącząc jej końcówki z mikromanometrem. W tej metodzie sondę Prandtla umieszcza się w osi przewodu, mierząc ciśnienie dynamiczne, któremu odpowiada maksymalna prędkość gazu. Ze względu na to, że spiętrzenie wentylatora nie przekracza 0,1 bara, jako mierniki przeważnie stosuje się manometry cieczowe dwuramienne (U-rurki). Przy pomiarach mniejszych ciśnień (np. ciśnienie dynamiczne) stosuje się mikromanometry pochylone jednoramienne lub specjalne (np. mikromanometr kompensacyjny) Pomiar mocy. Moc na wale wentylatora napędzanego przez silnik elektryczny za pośrednictwem przekładni obliczamy ze wzoru: N N [8.7] e el p el gdzie: el - sprawność silnika p - sprawność przekładni (0,90 do 0,96 dla przekładni pasowej, 0,95 dla przekładni pasowo-klinowej) Przy napędzie wentylatora silnikiem prądu stałego Opracował: Mariusz Witczak 19

18 gdzie: N el 10 3 U I [8.8] U (V) - napięcie elektryczne na zaciskach silnika wskazane przez woltomierz I (A) - natężenie prądu elektrycznego wskazane przez amperomierz. Przy napędzie wentylatora za pomocą silnika trójfazowego prądu zmiennego 3 N 10 3 U I cos [8.9] el p p gdzie: U p (V) - napięcie międzyprzewodowe I p (A) - prąd przewodowy cos - współczynnik mocy Wartość N el może być wyznaczona metodą jednego watomierza jeżeli sieć 3 lub 4 przewodowa obciążona jest symetrycznie, wówczas N el =3N wi 10-3 (kw), gdzie N wi (W) - moc elektryczna wskazywana przez watomierz. W wypadku, gdy obciążenie sieci jest niesymetryczne dla sieci 3-przewodowej N el może być wyznaczona metodą dwóch watomierzy (metoda Arona): N el = (N w1 +N w2 ) 10-3 (kw) Dla sieci 4-przewodowej N el wyznaczamy metodą 3-watomierzy. Wówczas N el = (N w1 +N w2 +N w3 ) 10-3 (kw) Pomiar prędkości obrotowej. Do pomiaru prędkości obrotowej n (obr/min) stosuje się: - obrotomierze mechaniczne wykorzystując zjawisko siły odśrodkowej, - liczniki obrotów zaopatrzone w sekundomierze, - obrotomierze elektroniczne, zliczające impulsy, - obrotomierz elektryczny z wykorzystaniem efektu stroboskopowego Pomiar temperatury. Do pomiaru temperatury gazu stosuje się termometry cieczowe oporowe lub termoelementy. Pomiar temperatury przeprowadza się w pobliżu miejsca pomiaru ciśnienia oraz przy wlocie do wentylatora. 9. Stanowisko pomiarowe Stanowisko pomiarowe umożliwiające pomiar wielkości charakteryzujących pracę wentylatora powinno ściśle odtwarzać rzeczywiste warunki pracy maszyny. Wentylatory mogą pracować jako: a) wentylatory przemieszczające powietrze z jednej przestrzeni do drugiej, b) wentylatory tłoczące, c) wentylatory ssące, d) wentylatory ssąco-tłoczące. Mając na uwadze warunki pracy, do wentylatora przyłącza się kanał pomiarowy umożliwiający pomiar parametrów pracy maszyny również w warunkach odbiegających od znamionowych. Wentylatory z wolnym wlotem na ssaniu instaluje się na początku sieci, do której tłoczą czynnik. Kanał pomiarowy montuje się do króćca na tłoczeniu. Kanał pomiarowy wykonuje się o przekroju kołowym, o średnicy odpowiednio dobranej do króćca maszyny. W przypadku niewielkiej różnicy średnic, między wentylator a kanał pomiarowy należy wstawić odpowiednio dyfuzor lub konfuzor. Średni kąt pochylenia przeciwległych ścian w przypadku dyfuzora powinien być mniejszy niż 7 0, konfuzora zaś 15 0, Opracował: Mariusz Witczak 20

19 przy czym charakter przepływu w kanale pomiarowym powinien być taki sam, jak w rzeczywistej sieci. Wewnątrz kanału powierzchnia powinna być gładka, pozbawiona wgnieceń. Długość kanału jest uzależniona od sposobu pomiaru strumienia przepływu czynnika. W kanale od strony przyłączonego wentylatora powinna być zamontowana kratka prostująca zapobiegająca przenoszeniu się zawirowania strugi od wirnika maszyny. W celu zmiany charakterystyki kanału wprowadza się dodatkowy opór zmniejszając powierzchnię przepływową kanału. Mogą to być siatki lub przesłony perforowane, zasuwy lub pierścieniowe przesłony z otworem koncentrycznym do osi przewodu. Opracował: Mariusz Witczak 21

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 - Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYAMIKI Badanie wentylatora - 1 - Wiadomości podstawowe Wentylator jest maszyną przepływową, słuŝącą do przetłaczania i spręŝania czynników gazowych.

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą pomiaru strumienia objętości powietrza przy pomocy

Bardziej szczegółowo

BADANIE POMPY WIROWEJ

BADANIE POMPY WIROWEJ Cel ćwiczenia: BADANIE POMPY WIROWEJ Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW MASZYN CIEPLNYCH Podstawy teoretyczne do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU ORAZ BADANIE JEJ ROZKŁADU W PRZEKROJU RUROCIĄGU.

WYZNACZENIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU ORAZ BADANIE JEJ ROZKŁADU W PRZEKROJU RUROCIĄGU. Cel ćwiczenia WYZNACZENIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU ORAZ BADANIE JEJ ROZKŁADU W PRZEKROJU RUROCIĄGU Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru średniej prędkości gazu w przypadku przepływu

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia składa się z pięciu wielkości: WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25,

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU PŁYNÓW W PRZEWODACH

BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU PŁYNÓW W PRZEWODACH Ćwiczenie 3: BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU PŁYNÓW W PRZEWODACH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości liniowych i miejscowych oporów przepływu w rurze w zależności od wielkości strumienia

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH 1 WSTĘP Stanowisko laboratoryjne poświęcone badaniom instalacji wentylacyjnej zlokalizowane jest w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. Definicja i podział sprężarek Sprężarkami ( lub kompresorami ) nazywamy maszyny przepływowe, służące do podwyższania ciśnienia gazu w celu zmagazynowania go w zbiorniku. Gaz

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 Wentylatory promieniowe WPO 10/25 WPO 18/25 to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI

CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI 1. Wprowadzenie Pompy są maszynami przepływowymi służącymi do przemieszczania cieczy w różnych instalacjach. Umożliwiają one przetłaczanie cieczy w poziomie i na odpowiednie

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE WENTYLATORA PROMIENIOWEGO

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE WENTYLATORA PROMIENIOWEGO INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE WENTYLATORA PROMIENIOWEGO Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory serii WWWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe narzędzia do pomiaru prędkości przepływu metodami ciśnieniowymi

Podstawowe narzędzia do pomiaru prędkości przepływu metodami ciśnieniowymi Ć w i c z e n i e 5a Podstawowe narzędzia do pomiaru prędkości przepływu metodami ciśnieniowymi 1. Wprowadzenie Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przyrządami stosowanymi do pomiarów prędkości w przepływie

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax Wentylatory serii WWOax to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ VIII-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia nr 8. EW 1 8 EW WYZNACZENIE ZAKRESU PRACY I

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ I POMIAROWEJ LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH I-21 Ćwiczenie nr 5. POMIARY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU GAZÓW METODĄ ZWĘŻOWĄ 1. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO

BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄDU STAŁEGO Politechnika Warszawska Instytut Maszyn Elektrycznych Laboratorium Maszyn Elektrycznych Malej Mocy BADANIE SILNIKA WYKONAWCZEGO PRĄD STAŁEGO Warszawa 2003 1. WSTĘP. Silnik wykonawczy prądu stałego o wzbudzeniu

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY MAŁEJ MOCY W TRANSPORCIE RUROCIĄGOWYM

WENTYLATORY MAŁEJ MOCY W TRANSPORCIE RUROCIĄGOWYM WENTYLATORY MAŁEJ MOCY W TRANSPORCIE RUROCIĄGOWYM LOW-POWER FANS IN PIPELINE TRANSPORTATION A. NYGARD 1*, J. BARTOSZEWICZ 2, R. KŁOSOWIAK 3, R. URBANIAK 4 1 mgr inż., Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2].

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2]. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPŁYWU W ZWĘŻKACH POMIAROWYCH DLA GAZÓW 1. Wprowadzenie Najbardziej rozpowszechnioną metodą pomiaru natężenia przepływu jest użycie elementów dławiących płyn. Stanowią one

Bardziej szczegółowo

Badania efektywności pracy wywietrzników systemowych Zefir w układach na pustaku wentylacyjnym w czterorzędowym wariancie montażowym

Badania efektywności pracy wywietrzników systemowych Zefir w układach na pustaku wentylacyjnym w czterorzędowym wariancie montażowym Badania efektywności pracy wywietrzników systemowych Zefir - 150 w układach na pustaku wentylacyjnym w czterorzędowym wariancie montażowym wywietrzniki ZEFIR-150 Środkowe wywietrzniki z podniesioną częścią

Bardziej szczegółowo

Charakterystyki wentylatorów

Charakterystyki wentylatorów Charakterystyki wentylatorów Charakterystyki wymiarowe Do charakterystyk wymiarowych zalicza się: - charakterystykę sprężu całkowitego Δp = f(q), - charakterystykę sprężu statycznego Δp st = f(q), - charakterystykę

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH

Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH Wykład 5 WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE POMP WIROWYCH SYMBOLE, NAZWY, OKREŚLENIA I ZALEŻNOŚCI PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH POMPĘ I WARUNKI JEJ PRACY Symbol, Nazwa, określenie, zależność Jednostka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej

Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej 016 /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasady pomiarów

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO Wentylatory serii WPPO to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją..

Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Eksperyment 1.2 1.2 Bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej Zadanie Eksperymentalnie wyznacz bilans energii oraz wydajność turbiny wiatrowej, przy obciążeniu stałą rezystancją.. Układ połączeń

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych

J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych J. Szantyr Wykład 2 - Podstawy teorii wirnikowych maszyn przepływowych a) Wentylator lub pompa osiowa b) Wentylator lub pompa diagonalna c) Sprężarka lub pompa odśrodkowa d) Turbina wodna promieniowo-

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK.

POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK. POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK. Strumieniem płynu nazywamy ilość płynu przepływającą przez przekrój kanału w jednostce czasu. Jeżeli ilość płynu jest wyrażona w jednostkach masy, to mówimy o

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy Laboratorium z Konwersji Energii Silnik Wiatrowy 1.0.WSTĘP Silnik wiatrowy to silnik wirnikowy zamieniający energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną łopat wirnika, dzięki której wytwarzana jest energia

Bardziej szczegółowo

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na:

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na: Pompy wirowe Pompy wirowe należą do grupy maszyn wirnikowych. Ich zasada działania polega więc na zwiększaniu krętu cieczy w wirniku (tj. organie roboczym) zaopatrzonym w łopatki i obracającym się ze stałą

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L Wentylatory promieniowe WP 20L WP 40 L to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące typy

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 1.a. WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH. Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński

BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH. Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 Wentylatory serii WPWDs to typoszereg wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A :

9.Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 6.Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 Wentylatory serii WPT to typoszereg wentylatorów promieniowych do transportu pneumatycznego.zalecane są się do przetłaczania czynnika o stężeniu

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH

BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH INSTYTUT KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z WENTYLACJI I KLIMATYZACJI: BADANIA W INSTALACJACH WENTYLACYJNYCH 1 1 WSTĘP Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny

Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Parametry układu pompowego oraz jego bilans energetyczny Układ pompowy Pompa może w zasadzie pracować tylko w połączeniu z przewodami i niezbędną armaturą, tworząc razem układ pompowy. W układzie tym pompa

Bardziej szczegółowo

Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach

Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach Do wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeń przemysłowych, stosowane są nie tylko

Bardziej szczegółowo

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5

BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO Strona 1/5 BADANIE JEDNOFAZOWEGO SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO 1. Wiadomości wstępne Silniki asynchroniczne jednofazowe są szeroko stosowane wszędzie tam, gdzie

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK WENTYLTORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu FK są wysokosprawnymi wentylatorami średnio- prężnymi ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEPŁYWU PŁYNÓW I OPORÓW PRZEPŁYWU

POMIAR STRUMIENIA PRZEPŁYWU PŁYNÓW I OPORÓW PRZEPŁYWU POMIAR STRUMIENIA PRZEPŁYWU PŁYNÓW I OPORÓW PRZEPŁYWU CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą pomiaru prędkości płynu przy pomocy rurki Prandtla oraz określanie oporów przepływu w przewodach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115

Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Gazomierz przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości (objętości lub masy) przepływającego przez niego gazu. Gazomierz miechowy gazomierz, w którym

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Badania opływu turbiny wiatrowej typu VAWT (Vertical Axis Wind Turbine) Międzyuczelniane Inżynierskie Warsztaty Lotnicze Cel prezentacji Celem prezentacji jest opis przeprowadzonych badań CFD oraz tunelowych

Bardziej szczegółowo

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0).

Maszyna indukcyjna jest prądnicą, jeżeli prędkość wirnika jest większa od prędkości synchronicznej, czyli n > n 1 (s < 0). Temat: Wielkości charakteryzujące pracę silnika indukcyjnego. 1. Praca silnikowa. Maszyna indukcyjna jest silnikiem przy prędkościach 0 < n < n 1, co odpowiada zakresowi poślizgów 1 > s > 0. Moc pobierana

Bardziej szczegółowo

Aerodynamika i mechanika lotu

Aerodynamika i mechanika lotu Prędkość określana względem najbliższej ścianki nazywana jest prędkością względną (płynu) w. Jeśli najbliższa ścianka porusza się względem ciał bardziej oddalonych, to prędkość tego ruchu nazywana jest

Bardziej szczegółowo

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji)

Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Rozprowadzenie i dobór kanałów wentylacyjnych (schemat instalacji) Projektowanie sieci przewodów wentylacyjnych 1. Obliczenie strumienia powietrza wentylującego (nawiewnego i wywiewnego). 2. Ustalenie

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI POWIETRZA

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI POWIETRZA Uniwersytet Wrocławski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, I Pracownia Ćwiczenie nr 37 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI POWIETRZA I.WSTĘP Tarcie wewnętrzne Zjawisko tarcia wewnętrznego (lepkości) można

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 3.b. WPŁYW ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-5 Pomiar strumienia masy i objętości część I

Ćwiczenie M-5 Pomiar strumienia masy i objętości część I POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie M- Pomiar

Bardziej szczegółowo

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z

Bardziej szczegółowo

STRATY ENERGII. (1) 1. Wprowadzenie.

STRATY ENERGII. (1) 1. Wprowadzenie. STRATY ENERGII. 1. Wprowadzenie. W czasie przepływu płynu rzeczywistego przez układy hydrauliczne lub pneumatyczne następuje strata energii płynu. Straty te dzielimy na liniowe i miejscowe. Straty liniowe

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza.

Ćwiczenie 5: Wymiana masy. Nawilżanie powietrza. 1 Część teoretyczna Powietrze wilgotne układ złożony z pary wodnej i powietrza suchego, czyli mieszaniny azotu, tlenu, wodoru i pozostałych gazów Z punktu widzenia różnego typu przemian skład powietrza

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH INSTRUKCJA do ćwiczeń laboratoryjnych z Metrologii wielkości energetycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE. TYPU WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE. TYPU WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU WWOax Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami średnioprężnymi. Stosowane są do przetłaczania gazów o zapyleniu

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne

Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Wykład 2 Silniki indukcyjne asynchroniczne Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 1 Budowa silnika inukcyjnego Katedra Sterowania i InŜynierii Systemów 2 Budowa silnika inukcyjnego Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych

ĆWICZENIE NR.6. Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych ĆWICZENIE NR.6 Temat : Wyznaczanie drgań mechanicznych przekładni zębatych podczas badań odbiorczych 1. Wstęp W nowoczesnych przekładniach zębatych dąży się do uzyskania małych gabarytów w stosunku do

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 267474 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.09 13183713.0 (97)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 11. Pomiar przepływu (zwężka)

WYDZIAŁ PPT / KATEDRA INŻYNIERII BIOMEDYCZNE D-1 LABORATORIUM Z MIERNICTWA I AUTOMATYKI Ćwiczenie nr 11. Pomiar przepływu (zwężka) Cel ćwiczenia: Poznanie zasady pomiarów natężenia przepływu metodą zwężkową. Poznanie istoty przedmiotu normalizacji metod zwężkowych. Program ćwiczenia: 1. Przeczytać instrukcję do ćwiczenia. Zapoznać

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Definicja wentylatora

Bardziej szczegółowo

PL 215039 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL

PL 215039 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL PL 215039 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387522 (51) Int.Cl. F24F 7/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011 ĆWICZENIE 1: Pomiary temperatury 1. Wymagane wiadomości 1.1. Podział metod pomiaru temperatury 1.2. Zasada działania czujników termorezystancyjnych 1.3. Zasada działania czujników termoelektrycznych 1.4.

Bardziej szczegółowo

Regulatory stałego przepływu powietrza

Regulatory stałego przepływu powietrza .1 X X testregistrierung Regulator optymalny akustycznie Regulatory stałego przepływu powietrza Typ Naklejka ze skalą strumieni objętości powietrza Nastawa strumieni objętości powietrza Montaż w kanale

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym

Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym Straty ciśnienia w systemie wentylacyjnym Opór przepływu powietrza w systemie wentylacyjnym, zależy głównie od prędkości powietrza w tym systemie. Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta i opór. To zjawisko

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu

Ćwiczenie laboratoryjne Parcie wody na stopę fundamentu Ćwiczenie laboratoryjne Parcie na stopę fundamentu. Cel ćwiczenia i wprowadzenie Celem ćwiczenia jest wyznaczenie parcia na stopę fundamentu. Natężenie przepływu w ośrodku porowatym zależy od współczynnika

Bardziej szczegółowo

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL

PL B1. Uszczelnienie nadbandażowe stopnia przepływowej maszyny wirnikowej, zwłaszcza z bandażem płaskim. POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212669 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 381571 (51) Int.Cl. B23Q 17/12 (2006.01) F04D 29/66 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich

Ćwiczenie 2: Wyznaczanie gęstości i lepkości płynów nieniutonowskich Gęstość 1. Część teoretyczna Gęstość () cieczy w danej temperaturze definiowana jest jako iloraz jej masy (m) do objętości (V) jaką zajmuje: Gęstość wyrażana jest w jednostkach układu SI. Gęstość cieczy

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ LABORATORIUM NAPĘDÓW I STEROWANIA HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO Instrukcja do

Bardziej szczegółowo

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika

Położenie wylotu wentylatora (układ wylotu) Położenie wlotu kolanowego. Oznaczenia położenia silnika Wstęp Wentylatory promieniowe, jednostrumieniowe typoszeregu WWOax to wysokosprawne wentylatory ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są m.in. do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów i wyciągu

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo

Przepływ cieczy w pompie wirowej. Podstawy teoretyczne i kinematyka przepływu przez wirniki pomp wirowych.

Przepływ cieczy w pompie wirowej. Podstawy teoretyczne i kinematyka przepływu przez wirniki pomp wirowych. Przepływ cieczy w pompie wirowej W zależności od ukształtowania wirnika pompy wirowe dzielimy na : - pompy odśrodkowe, - pompy diagonalne i helikoidalne, - pompy śmigłowe. Rys. 3.1. Powierzchnie prądu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 26747 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.09 1318373.3 (97)

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO Wielkościami liczbowymi charakteryzującymi pracę silnika są parametry pracy silnika do których zalicza się: 1. Średnie ciśnienia obiegu 2. Prędkości

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne badania przydatności powietrznych kolektorów słonecznych do wspomagania procesów suszenia płodów rolnych. dr inż.

Doświadczalne badania przydatności powietrznych kolektorów słonecznych do wspomagania procesów suszenia płodów rolnych. dr inż. Doświadczalne badania przydatności powietrznych kolektorów słonecznych do wspomagania procesów suszenia płodów rolnych dr inż. Jerzy Majewski 1. Kolektor słoneczny- budowa i zasada działania 2. Innowacyjne

Bardziej szczegółowo