WENTYLATORY MAŁEJ MOCY W TRANSPORCIE RUROCIĄGOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WENTYLATORY MAŁEJ MOCY W TRANSPORCIE RUROCIĄGOWYM"

Transkrypt

1 WENTYLATORY MAŁEJ MOCY W TRANSPORCIE RUROCIĄGOWYM LOW-POWER FANS IN PIPELINE TRANSPORTATION A. NYGARD 1*, J. BARTOSZEWICZ 2, R. KŁOSOWIAK 3, R. URBANIAK 4 1 mgr inż., Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, Poznań 2 dr hab. inż. prof. nadzw., Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, Poznań 3 dr inż., Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, Poznań 4 dr inż., Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, ul. Piotrowo 3, Poznań * Streszczenie W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej poświęcone wyznaczeniu sprawności wentylatorów bębnowych małej mocy. Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE sprawdzono parametry pracy wentylatorów produkowanych na potrzeby przemysłu. Charakterystyki obejmują rozkłady ciśnienia całkowitego, mocy elektrycznej pobieranej do napędu oraz sprawności wentylatora. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność opracowania nowych wytycznych. Nowe wytyczne powinny dotyczyć sprawności osiągane przez wentylatory o małej mocy nie ujęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego numer 2009/125/WE. Słowa klucze: wentylatory, sprawność wentylatora, transport rurociągowy Abstract At work shows the results of experimental studies carried out in the Cathedral of Poznan University of technology Thermal Techniques dedicated to the appointment of fan performance tumble low power. In accordance with the directive of the European Parliament the number of 2009/125/EC verified working parameters of fans produced for industry. The characteristics of the pressure distributions include total electricity power charged into the drive and the efficiency of the fan. The results obtained indicate that the development of new guidelines. The new guidelines should concern the efficiency achieved by low power fans not covered by regulation of the European Parliament the number of 2009/125/EC. Keywords: fans, fan efficiency, characteristics of pipeline transportation Wstęp W artykule przedstawiono temat wentylatorów bębnowych w kontekście rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r. Badaniom poddano trzynaście wentylatorów wykorzystywanych w celu dostarczenia powietrza do paleniska kotła małej mocy. Wentylatory wyprodukowane zostały w wielkopolskiej firmie, których odbiorcą są producenci urządzeń energetycznych. Celem artykułu jest porównanie wyników badań z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r., wprowadzającym zmiany w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kw. W celu sprawdzenia zastosowania wymogów dyrektywy dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze niższym niż 125 W przebadanych zostało dwanaście 131

2 wentylatorów w zakresie zużycia mocy od 10 W do 125 W. Wiadomości wstępne wentylatorów Wentylatory zalicza się do maszyn roboczych służących do przetłaczania płynów z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyż szym. W wielu przypadkach w technice nie jest potrzebą uzyskanie sprężonego gazu, lecz jego transport na niezbyt wielkie odległości. Wówczas wystarcza tylko niewielki przyrost ciśnienia w wentylatorze, zapewniający pokonanie oporów przepływu gazu na drodze transportu. Możliwość bezpośredniego napędu silnikami, stosunkowo mała masa czy prostota i zwartość konstrukcji to elementy charakteryzujące wentylatory. O budowie wirnika maszyny, doborze materiałów konstrukcyjnych oraz samym wykonaniu decyduje transportowany czynnik, który może być czysty, ewentualnie zanieczyszczony zawiesinami jak również jego temperatura. Badania wentylatorów przeprowadza się w celu stworzenia charakterystyki pracy danego urządzenia lub wykonaniu pomiarów umożliwiających ocenę prawidłowości pracy danej maszyny. W zależności od wytwarzanego przyrostu ciśnienia (spiętrzenia) wentylatory dzielimy na: niskoprężne o spiętrzeniu do 1 kpa (do ok. 100 mm H 2 O). średnioprężne o spiętrzeniu od 1 do 3 kpa (ok. 100 do 300 mm H 2 O). wysokoprężne o spiętrzeniu od 3 do 13 kpa (ok.3 00 do 1300 mm H 2 O). Wskazane granice spiętrzenia są umowne i często się zmieniają. Tradycyjnie spiętrzenie wentylatora jest wyrażone również wysokością równoważnego słupa wody. Rozpiętość wydajności i wymiarów wentylatorów jest bardzo duża: od małych, przenośnych wentylatorów o mocy kilkudziesięciu watów do bardzo dużych wentylatorów o mocy kilku czy kilkunastu megawatów. Wydajność wentylatorów kopalnianych głównego przewietrzenia potrafi przekroczyć 1 mln m³/h. Wentylatory niskoprężne stosuje się do przewietrzenia budynków użyteczności publicznej, przemysłowych i mieszkalnych. Wentylatory średnioprężne stosuje się w przemysłowych urządzeniach klimatyzacyjnych, przy przewietrzaniu budynków przemysłowych oraz jako wentylatory kopalniane i kotłowe. Wentylatory wysokoprężne mogą już pracować jako dmuchawy. Sposób przekazywania energii przetłaczanemu czynnikowi oraz zasada działania wentylatorów są takie same jak i w innych typach sprężarek wirnikowych. Wentylatory bębnowe budowa oraz zastosowanie Wentylatory bębnowe należą do grupy wentylatorów promieniowych. Rys. 1. Wentylator promieniowy: 1 wał napędowy, 2 wirnik, 3- tarcza nośna, 4 tarcza pokrywająca, 5 wlot, 6- spiralna obudowa [1]. Wentylator promieniowy stanowi maszyna składająca się z wlotu, wirnika promieniowego oraz obudowy spiralnej. Przyrost ciśnienia statycznego oraz energii kinetycznej czynnika powstaje w wirniku wraz z odgięciem strugi od osiowego otworu wlotowego do kierunku promieniowego przy wzroście prędkości obwodowej. Za pomocą obudowy spiralnej zebrany z wirnika czynnik wyprowadzany jest otworem wylotowym poprzecznym do osi otworu wlotowego. Podczas procesu odprowadzenia czynnika następuje zmiana części energii kinetycznej na ciśnienie statyczne. Wentylatory promieniowe o dużej szerokości wirnika nazywamy bębnowymi. Stosunek 132

3 szerokości wirnika do jego średnicy zewnętrznej wynosi w nich ok. 0,5. Ponadto cechuje je duży stosunek średnicy wewnętrznej do zewnętrznej wieńca łopatkowego, oraz łopatki wygięte do przodu. Ich kąty wylotowe zawierają się w granicach od 140ºdo 180º. Tego rodzaju budowa powoduje, że składowe obwodowe prędkości gazu na wylocie z wirnika są znacznie większe od prędkości unoszenia. Daje to w rezultacie duże obciążenia mocą. Charakterystyczne jest również to, że czynnik podczas przepływu przez wirnik doznaje jedynie przyrostu energii kinetycznej. Zamiana energii kinetycznej na ciśnienie statyczne zachodzi w obudowie spiralnej i tam też powstaje niemal całość przyrostu ciśnienia statycznego. Charakterystyki mocy tego wentylatora silnie wzrastają wraz z wydajnością, poza tym charakterystyczne jest to, że optimum sprawności często leży na odcinku niestabilnej pracy. Wentylatory bębnowe są używane do wentylacji i w urządzeniach grzewczych, zaleta ich są małe gabaryty i masy. Pomimo niskiej sprawności, korzystne bywa ukształtowanie ich obudowy spiralnej, np. w zastosowaniu do nagrzewnic powietrznych. Charakterystyka dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE Celem wprowadzenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE [1] jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w wyniku rozwoju technologii oraz konstrukcji technicznej podnoszącej sprawność energetyczną wentylatorów służących do transportu gazów. Dyrektywa dotyczy wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kw. Wentylatory te to urządzenia, których zadaniem jest transport gazów na niewielkie odległości, gdy opory ruchu są nie mniejsze niż kilkadziesiąt lub kilkaset paskali. Podobnej mocy wentylatory pełnią rolę urządzeń wspomagających transport mediów w instalacjach rurociągowych. Zużycie energii elektrycznej przez powyższe wentylatory na rynku unijnym wynosi 344 TWh rocznie. W przypadku utrzymania się aktualnych tendencji do roku 2020 osiągnąć może poziom 560 TWh. W związku z projektem wprowadzanym przez Unię Europejską zostały określone wymogi dotyczące wentylatorów. W zasadniczej swej części w dyrektywie przedstawiona została instrukcja obliczeń wymaganej minimalnej sprawności energetycznej wentylatora. W pierwszej kolejności określony został podział ze względu na metodykę badań wentylatorów. Wyróżniono cztery kategorie pomiarowe określające konfigurację pomiarów oraz układ kanałów pomiarowych na wlocie i wylocie danego wentylatora: kategoria pomiarowa A pomiar zostaje wykonany przy wolnym wlocie i wylocie z wentylatora, kategoria pomiarowa B pomiar zostaje wykonany przy wolnym wlocie i kanale pomiarowym zamontowanym do wylotu wentylatora, kategoria pomiarowa C pomiar zostaje wykonany przy kanale pomiarowym zamontowanym do wlotu do wentylatora i wolnym wylocie, kategoria pomiarowa D pomiar zostaje wykonany przy kanałach pomiarowych zamontowanych do wloty i wylotu z wentylatora. Ponadto dyrektywa zawiera podział ze względu na budowę badanych wentylatorów, który wyróżnia wentylatory: osiowe, promieniowe o łopatkach wygiętych do przodu, promieniowe o łopatkach promienistych, promieniowe o łopatkach wygiętych do tyłu bez obudowy, promieniowe o łopatkach wygiętych do tyłu w obudowie, przepływie mieszanym, bębnowe. Ostatni podział obejmuje zróżnicowanie ze względu na sprawność: statyczna (określana na podstawie przyrostu ciśnienia statycznego), całkowita (określana na podstawie przyrostu ciśnienia całkowitego). 133

4 Na podstawie klasyfikacji konstrukcji, metodyki badań oraz kategorii sprawności przedstawiona zostaje zależność na podstawie, której otrzymuję się minimalną wymaganą sprawność energetyczną wentylatora. Metoda badań Na rysunku 1 został przedstawiony schemat stanowiska pomiarowego zaprojektowany w celu badania wentylatorów o poborze małej mocy. Rys. 2. Schemat stanowiska pomiarowego: 1 wentylator, 2 konfuzor, 3 kanał pomiarowy, 4 sonda Prandtl a, 5 regulator pracy wentylatora, 6 watomierz, 7 mikromanometr kompensacyjny, 8 klapa dławiąca [6]. Przedmiotem badań były wentylatory bębnowe o łopatkach wygiętych do przodu [1,2]. Wentylatory przebadano przy zastosowaniu konfiguracji, w której pomiary wykonano przy wolnym wlocie i kanale pomiarowym przyłączonym do wylotu z wentylatora [6]. Do króćca wylotowego wentylatora zamontowano konfuzor pełniący funkcję łącznika wentylatora z kanałem pomiarowym - tłocznym. Kąt nachylenia ścian konfuzora wynosił 15 o. Kanał pomiarowy posiadał średnicę wewnętrzną 75 mm. W odległości 3,7 m od początku kanału pomiarowego zamontowana została sonda Prandtl a. Zaletą stosowania rurki Prandtl a jest jej niska wrażliwość na niedokładne wyrównanie strugi przepływającego czynnika. Odchylenie rurki od kierunku przepływu poniżej 6 o daje niski błąd pomiarowy. Przy odchyleniu 15 o błąd nie jest wyższy niż 2,5% [6]. Do pomiaru ciśnienia całkowitego oraz dynamicznego wykorzystano mikromanometr kompensacyjny. W związku z dużą dokładnością wskazań, która wynosi ±0,02 mm mikromanometr kompensacyjny wykorzystywany jest do wzorcowania oraz sprawdzania innych manometrów pomiarowych. Przy wylocie kanału pomiarowego zastosowano klapę dławiącą, której zadaniem jest zmniejszanie powierzchni przepływowej kanału, czyli zmianę strumienia objętości przepływającego powietrza. Jako element dławiący zastosowano zasuwę przesuwaną prostopadle do osi kanału. Do regulacji prędkości obrotowej zastosowany został falownik. W celu pomiaru pobieranej mocy wykorzystany został watomierz mierzący chwilowe zużycie energii. W wyniku przeprowadzonych badań zostały zmierzone oraz obliczone następujące wielkości charakterystyczne badanych wentylatorów: Δ pc przyrost ciśnienia całkowitego, P moc elektryczna pobierana przez wentylator, sprawność całkowita wentylatora, V strumień objętości powietrza transportowanego przez wentylator. Poniżej przedstawiono wzór zawarty w dyrektywie 2009/125/WE na podstawie, którego otrzymuje się minimalną wymaganą sprawność energetyczną jaką powinien osiągnąć wentylator: (1) 2,74 ln( P) 6, 33 N d gdzie: η d sprawność energetyczna, P moc elektryczna pobierana przez wentylator, N współczynnik sprawności (zależny od metodyki badań, rodzaju wentylatora oraz sprawności). Wyniki badań Na rysunkach od 2 do 13 przedstawiono charakterystyki przyrostu ciśnienia całkowitego, sprawności oraz mocy zmieniające się w funkcji strumienia objętości powietrza dla wentylatorów o poborze mocy elektrycznej niższej niż 125 W uzyskane na podstawie badań wykonanych na stanowisku pomiarowym w Katedrze Techniki Cieplnej Politechniki Poznańskiej. Badane wentylatory produkowane są przez znanego producenta urządzeń przepływowych z terenu zachodniej wielkopolski. Na wykresach możemy 134

5 zaobserwować wzrost pobieranej mocy elektrycznej oraz spadek przyrostu ciśnienia wraz ze wzrostem strumienia objętości. Pomiary wykonano przy maksymalnej prędkościach obrotowych n. Rys. 5. Charakterystyka wentylatora W3. Rys. 3. Charakterystyka wentylatora W1. Rys. 6. Charakterystyka wentylatora W4. Rys. 4. Charakterystyka wentylatora W2. Rysunek 3 przedstawia charakterystykę wentylatora W1. Zakres strumienia objętości powietrza wynosi od 20 m 3 /h do 183 m 3 /h. Cieśnienie wraz ze wzrostem strumienia objętość spada od 325 Pa do 183 Pa, z kolei moc elektryczna wzrasta od 18 W do 33 W. Charakterystyka sprawności ma kształt paraboli. Sprawność rośnie od 12% do 49% i przy strumieniu objętości równym 137 m 3 /h następuję przełamanie i zaczyna spadać do 32%. Na kolejnym rysunku 4 została przedstawiona charakterystyka wentylatora W2. Wraz ze wzrostem strumienia objętości od 20 m 3 /h do 171 m 3 /h możemy zaobserwować spadek przyrostu ciśnienia od 364 Pa do 206 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 18 W do 33 W. Charakterystyka sprawności ma również kształt paraboli. Sprawność rośnie od 11% do 34% i przy strumieniu objętości równym 129 m 3 /h następuję przełamanie i zaczyna spadać do 27%. Rysunek 5 przedstawia charakterystykę wentylatora W3. Strumień objętości ma zakres od 20 m 3 /h do 214 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 354 Pa do 276 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 46 W do 58 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 4% do 30% i przy strumieniu objętości równym 204 m 3 /h zaczyna spadać do 29%. Rysunek 6 przedstawia charakterystykę wentylatora W4. Strumień objętości ma zakres od 20 m 3 /h do 208 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 394 Pa do 268 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 47 W do 58 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 5% do 32% i przy strumieniu objętości równym 202 m 3 /h zaczyna spadać do 27%. Rysunek 7 przedstawia charakterystykę wentylatora W5. Strumień objętości ma zakres od 35 m 3 /h do 289 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 583 Pa do 431 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 85 W do 110 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 7% do 32%. Rysunek 8 przedstawia charakterystykę wentylatora W6. Strumień objętości ma zakres od 35 m 3 /h do 224 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 271 Pa do 368 Pa oraz 135

6 wzrost pobieranej mocy od 48 W do 62 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 8% do 31% i przy strumieniu objętości równym 183 m 3 /h zaczyna spadać do 27%. Rys. 10. Charakterystyka wentylatora W8. Rys. 7. Charakterystyka wentylatora W5. Rysunek 10 przedstawia charakterystykę wentylatora W8. Strumień objętości ma zakres od 35 m 3 /h do 214 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 358 Pa do 256 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 50 W do 60 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 7% do 29% i przy strumieniu objętości równym 167 m 3 /h zaczyna spadać do 26%. Rys. 8. Charakterystyka wentylatora W6. Rys. 11. Charakterystyka wentylatora W9. Rys. 9. Charakterystyka wentylatora W7. Rysunek 9 przedstawia charakterystykę wentylatora W7. Strumień objętości ma zakres od 35 m 3 /h do 224 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 368 Pa do 299 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 44 W do 56 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 8% do 35% i przy strumieniu objętości równym 183 m 3 /h zaczyna spadać do 34%. Rysunek 11 przedstawia charakterystykę wentylatora W9. Strumień objętości ma zakres od 20 m 3 /h do 188 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 345 Pa do 252 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 38 W do 45 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 5% do 31% i przy strumieniu objętości równym 137 m 3 /h zaczyna spadać do 29%. 136

7 Rys. 12. Charakterystyka wentylatora W10. Rysunek 12 przedstawia charakterystykę wentylatora W10. Strumień objętości ma zakres od 35 m 3 /h do 110 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 162 Pa do 76 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 12 W do 18 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 14% do 21% i przy strumieniu objętości równym 61 m 3 /h zaczyna spadać do 13%. Rys. 13. Charakterystyka wentylatora W11. Rysunek 13 przedstawia charakterystykę wentylatora W11. Strumień objętości ma zakres od 35 m 3 /h do 192 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 339 Pa do 217 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 14 W do 31 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 25% do 49% i przy strumieniu objętości równym 126 m 3 /h zaczyna spadać do 31%. Rys. 14. Charakterystyka wentylatora W12. Rysunek 14 przedstawia charakterystykę wentylatora W12. Strumień objętości ma zakres od 20 m 3 /h do 296 m 3 /h. Wraz z jego wzrostem następuje spadek przyrostu ciśnienia od 756 Pa do 551 Pa oraz wzrost pobieranej mocy od 14 W do 31 W. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 4% do 31%. Na rysunkach od 15 do 17 przedstawiono charakterystyki przedstawiające wielkości względne w stosunku do strumienia objętości dla wentylatora W13 o poborze mocy wyższej niż 125 W. Pomiary wykonano dla różnych wartości prędkości obrotowej n kolejno 100%, 86%, 72%, 58%, 44%, oraz 31% prędkości maksymalnej. Strumień objętości dla badanych prędkości obrotowych wynosił: dla n = 100% strumień objętość wzrósł od 65 m 3 /h do 296 m 3 /h, dla n = 86% przyrost cieśnienia spadł od 68 m 3 /h do 303 m 3 /h, dla n = 72% przyrost cieśnienia spadł od 65 m 3 /h do 289 m 3 /h, dla n = 58% przyrost cieśnienia spadł od 65 m 3 /h do 274 m 3 /h, dla n = 44% przyrost cieśnienia spadł od 65 m 3 /h do 267 m 3 /h, dla n = 31% przyrost cieśnienia spadł od 65 m 3 /h do 229 m 3 /h. Na rysunku 15 możemy zaobserwować spadek przyrostu ciśnienia wraz ze przyrostem strumienia objętości powietrza. Zależność ta powtarza się dla wszystkich prędkości obrotowych. Dla kolejnych prędkości obrotowych spadek ciśnienia wyniósł: dla n = 100% przyrost ciśnienia spadł od 771 Pa do 590 Pa, 137

8 dla n = 86% przyrost cieśnienia spadł od 636 Pa do 554 Pa, dla n = 72% przyrost cieśnienia spadł od 605 Pa do 509 Pa, dla n = 58% przyrost cieśnienia spadł od 585 Pa do 455 Pa, dla n = 44% przyrost cieśnienia spadł od 566 Pa do 413 Pa, dla n = 31% przyrost cieśnienia spadł od 526 Pa do 305 Pa. Rys. 15. Charakterystyka ΔPc dla wentylatora W13. dla n = 31% przyrost cieśnienia spadł od 70 W do 87 W. Na rysunku 17 przedstawiono charakterystyki sprawności. Charakterystyka sprawności dla prędkości obrotowej n = 31% ma posiada kształt paraboli. Sprawność wraz ze strumieniem objętości rośnie od 14% do 24% i przy strumieniu objętości równym 146 m 3 /h zaczyna spadać do 22%. W przypadku pozostałych prędkości obrotowych : dla n = 100% sprawność wzrosła od 12% do 33%, dla n = 86% sprawność wzrosła od 12% do 35%, dla n = 72% sprawność wzrosła od 11% do 33%, dla n = 58% sprawność wzrosła od 12% do 30%, dla n = 44% sprawność wzrosła od 13% do 30%. Rys. 16. Charakterystyka P dla wentylatora W13. Na rysunku 16 możemy zaobserwować wzrost pobieranej mocy elektrycznej wraz ze przyrostem strumienia objętości powietrza. Zależność ta powtarza się dla wszystkich prędkości obrotowych. Dla kolejnych prędkości obrotowych wzrost mocy wyniósł: dla n = 100% moc elektryczna wzrosła od 115 W do 148 W, dla n = 86% moc elektryczna wzrosła od 103 W do 136 W, dla n = 72% moc elektryczna wzrosła od 98 W do 127 W, dla n = 58% przyrost cieśnienia spadł od 91 W do 118 W, dla n = 44% przyrost cieśnienia spadł od 80 W do 103 W, Rys. 17. Charakterystyka η wentylatora W13. W tabeli 1 przedstawiono zestawienie sprawności otrzymanych w wyniku pomiarów z sprawnościami obliczonymi na podstawie dyrektywy. 138

9 Symbol wentylatora Tabela 1. Zestawienie wyników sprawności wentylatorów. Moc elektryczna P [W] Sprawność uzyskana z badań η [%] Sprawność obliczona na podstawie dyrektywy η d [%] wymogów dyrektywy. Sprawność wentylatora wynosiła o 14% mniej niż sprawność obliczona na podstawie dyrektywy. W związku z powyższym zasadnicze jest sformułowanie wniosku do Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości dotyczącego weryfikacji powyższego rozporządzenia. W W W W W W W W W W W W W Wnioski Literatura [1] Dyrektywa: Commission Regulation (EC) of the European Union the number 327/ March [2] Książka: Fodemski T.: Thermal measurements, WNT. [3] Książka: Fortuna S., Fans. AGH, Krąków [4] Książka: Wiśniewski S.: Surveying thermal. Publisher by TU Poznań, Poznań [5] Książka: Koczyk H., Practical heating technology, SYSTHERM, Poznań [6] Norma: Norms: PN-93/M-53950/01, PN- 81/M-42366, PN-81/M-42367, PN-ISO 5221, PN-M Celem artykułu było porównanie wyników badań 13 wentylatorów bębnowych w zakresie uzyskiwanych sprawności w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 2014 r., wprowadzającym zmiany w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE [1] w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kw. Po przebadaniu dwunastu wentylatorów (W1,..W12) w zakresie pobieranej mocy elektrycznej od 10 W do 125 W można zaobserwować, że ponad 80% z nich nie spełniłoby wymogów dotyczących minimalnej sprawności energetycznej zawartych w dyrektywie. W związku z powyższym należało by sformułować odpowiednie rozporządzenie przedstawiające wymagania dla tej klasy wentylatorów bazujące na wynikach badań istniejących wentylatorów. Jako trzynasty został przebadany wentylator W13 napędzany silnikiem elektrycznym o pobieranej mocy wyższej niż 125 W, a więc mieszczący się w zakresie rozporządzenia. Wentylator również nie spełnił 139

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE

Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 PRZEZNACZENIE Wentylatory promieniowe typu WPO-10/25 WPO-18/25 Typoszereg wentylatorów promieniowych wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia składa się z pięciu wielkości: WPO-10/25; WPO-12/25; WPO-14/25; WPO-16/25; WPO-18/25,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABRORATORYJNE MASZYNOZNAWSTWO

ĆWICZENIA LABRORATORYJNE MASZYNOZNAWSTWO ĆWICZENIA LABRORATORYJNE MASZYNOZNAWSTWO Wentylatory. Budowa, zasada działania, obliczenia i zasady doboru. Opracował: Mariusz Witczak 3 1. Podział, budowa i zasada działania wentylatorów Wentylatory należą

Bardziej szczegółowo

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników

Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Lekcja 6. Rodzaje sprężarek. Parametry siłowników Sprężarki wyporowe (tłokowe) Sprężarka, w której sprężanie odbywa sięcyklicznie w zarżniętej przestrzeni zwanej komorąsprężania. Na skutek działania napędu

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPO- 10/25 WPO 18/25 Wentylatory promieniowe WPO 10/25 WPO 18/25 to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN

WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN WENTYLATORY PROMIENIOWE SINGLE-INLET DRUM BĘBNOWE JEDNOSTRUMIENIOWE CENTRIFUGAL FAN TYP WPB TYPE WPB Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe bębnowe (z wirnikiem typu Single-inlet centrifugal fans (with

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 90/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.4.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów promieniowych

Karta katalogowa wentylatorów promieniowych Karta katalogowa wentylatorów promieniowych Zastosowanie Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:? odciągi

Bardziej szczegółowo

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 -

Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI. Badanie wentylatora - 1 - Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYAMIKI Badanie wentylatora - 1 - Wiadomości podstawowe Wentylator jest maszyną przepływową, słuŝącą do przetłaczania i spręŝania czynników gazowych.

Bardziej szczegółowo

Badania modelowe przelewu mierniczego

Badania modelowe przelewu mierniczego LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Badania modelowe przelewu mierniczego dr inż. Przemysław Trzciński ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZ. BMiP, PŁOCK Płock 2007 1. Cel ćwiczenia Celem

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WP 20L WP 40L Wentylatory promieniowe WP 20L WP 40 L to typoszereg wentylatorów wysokoprężnych ogólnego przeznaczenia. W zakresie są następujące typy

Bardziej szczegółowo

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB. APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY służy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze Szybkie ogrzewanie pomieszczeń Pełna regulacja parametrów pracy Estetyczny wygląd Prosty i łatwy montaż

Bardziej szczegółowo

BADANIE POMPY WIROWEJ

BADANIE POMPY WIROWEJ Cel ćwiczenia: BADANIE POMPY WIROWEJ Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej POLITECHNIKA KRAKOWSKA Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej Laboratorium Termodynamiki i Pomiarów Maszyn Cieplnych LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I POMIARÓW MASZYN CIEPLNYCH Podstawy teoretyczne do ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax

Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WWWOax Wentylatory serii WWWOax są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są do wentylacji pomieszczeń, podmuchu kotłów,

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MPB

wentylatory promieniowe MPB Zastosowanie Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:? odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia? transport

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Raport z Badań. ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska Wola Mrokowska

WZÓR. Raport z Badań. ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska Wola Mrokowska Kraków 2013.06.20 Zleceniodawca: Raport z Badań ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o. Ul. Aleja Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska Przedmiot badań: Wykonanie badania szczelności wew. przepustnicy DATL-315

Bardziej szczegółowo

Kanałowa nagrzewnica wodna NOW

Kanałowa nagrzewnica wodna NOW 11 Kanałowa nagrzewnica wodna NOW ZASTOSOWANIE Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojach okrągłych. KONSTRUKCJA Obudowa jest wykonana

Bardziej szczegółowo

Aerodynamika i mechanika lotu

Aerodynamika i mechanika lotu Prędkość określana względem najbliższej ścianki nazywana jest prędkością względną (płynu) w. Jeśli najbliższa ścianka porusza się względem ciał bardziej oddalonych, to prędkość tego ruchu nazywana jest

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE

APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE APARATY GRZEWCZO WENTYLACYJNE ŚCIENNE Aparaty grzewczo-wentylacyjne typu AS są to urządzenia służące do przygotowania żądanej ilości powietrza o odpowiednich parametrach do ogrzewania oraz wentylacji hal

Bardziej szczegółowo

MRA wentylator promieniowy

MRA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie BADANIE WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH I ICH UKŁADÓW PRACY Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1.

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK.

POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK. POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK. Strumieniem płynu nazywamy ilość płynu przepływającą przez przekrój kanału w jednostce czasu. Jeżeli ilość płynu jest wyrażona w jednostkach masy, to mówimy o

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH

LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH LABORATORIUM PODSTAW BUDOWY URZĄDZEŃ DLA PROCESÓW MECHANICZNYCH Temat: Badanie cyklonu ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ BMiP 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

silniku parowym turbinie parowej dwuetapowa

silniku parowym turbinie parowej dwuetapowa Turbiny parowe Zasada działania W silniku parowym tłokowym energia pary wodnej zamieniana jest bezpośrednio na energię mechaniczną w cylindrze silnika. W turbinie parowej przemiana energii pary wodnej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH

ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH ĆWICZENIE I POMIAR STRUMIENIA OBJĘTOŚCI POWIETRZA. OPORY PRZEPŁYWU PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą pomiaru strumienia objętości powietrza przy pomocy

Bardziej szczegółowo

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ

PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L

Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L Wentylatory promieniowe wysokoprężne typu: WP-20L WP-40L Służą do przetłaczania powietrza lub innych gazów i par obojętnych z zawartością pyłu nie większą niż 0,3 g/m 3.Mieszanina przetłaczanego powietrza

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WWOax Wentylatory serii WWOax to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

MSBN wentylator promieniowy

MSBN wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu zapylonego powietrza. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka tworzyw sztucznych),

Bardziej szczegółowo

Urządzenia nastawcze

Urządzenia nastawcze POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Urządzenia nastawcze Laboratorium automatyki (A-V) Opracował: dr inż. Leszek Remiorz Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC. APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie powietrza w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY ogrzewanie lub chłodzenie w budynkach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej.

Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. 2. Budowa siatki spiętrzającej. Siatka spiętrzająca opis czujnika do pomiaru natężenia przepływu gazów. 1. Zasada działania. Zasada działania siatki spiętrzającej oparta jest na teorii Bernoulliego, mówiącej że podczas przepływów płynów

Bardziej szczegółowo

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski

WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH. Dr inż. Robert Jakubowski WLOTY I SPRĘŻARKI SILNIKÓW TURBINOWYCH Dr inż. Robert Jakubowski Literatura Literatura: [] Balicki W. i in. Lotnicze siln9iki turbinowe, Konstrukcja eksploatacja diagnostyka, BNIL nr 30 n, 00 [] Dzierżanowski

Bardziej szczegółowo

MPA wentylator promieniowy

MPA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MBB

wentylatory promieniowe MBB wentylatory promieniowe MBB Zastosowanie Promieniowy wentylator średniociśnieniowy, przeznaczony do transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów o niskim stopniu zapylenia. Znajdują zastosowanie w

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe RF 125-315

wentylatory dachowe RF 125-315 wentylatory dachowe RF 125-315 Zastosowanie Wentylatory dachowe, wyciągowe RF przeznaczone są do systemów wentylacyjnych budynków niemieszkalnych (SWNM*), o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L2 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE P ĆWICZENIE LABORAORYJNE AUOMAYKA I SEROWANIE W CHŁODNICWIE, KLIMAYZACJI I OGRZEWNICWIE L2 SEROWANIE INWEREROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W RYBIE P Wersja: 2013-09-30-1- 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE. TYPU WWOax

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE. TYPU WWOax WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU WWOax Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu WWOax są wysokosprawnymi wentylatorami średnioprężnymi. Stosowane są do przetłaczania gazów o zapyleniu

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach

Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach Wywietrzniki grawitacyjne i ich właściwy dobór dla poprawnej wentylacji naturalnej w budynkach Do wentylacji pomieszczeń w budynkach mieszkalnych oraz pomieszczeń przemysłowych, stosowane są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego

Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego Laboratorium InŜynierii i Aparatury Przemysłu SpoŜywczego 1. Temat ćwiczenia :,,Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła 2. Cel ćwiczenia : Określenie globalnego współczynnika przenikania ciepła k

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPPO Wentylatory serii WPPO to typoszereg wysokosprawnych wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy Laboratorium z Konwersji Energii Silnik Wiatrowy 1.0.WSTĘP Silnik wiatrowy to silnik wirnikowy zamieniający energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną łopat wirnika, dzięki której wytwarzana jest energia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Wstęp teoretyczny Poprzednie ćwiczenia poświęcone były sterowaniom dławieniowym. Do realizacji

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63

WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 WENTYLATORY PROMIENIOWE TRANSPORTOWE TYPOSZEREG: WPT 20 WPT 63 Wentylatory serii WPT to typoszereg wentylatorów promieniowych do transportu pneumatycznego.zalecane są się do przetłaczania czynnika o stężeniu

Bardziej szczegółowo

AFC wentylator osiowy

AFC wentylator osiowy ZASTOSOWANIE Wentylatory AFC są stosowane w instalacjach wentylacyjnych, gdzie wentylator jest połączony do kanałów od strony wlotu i wylotu. Zwarta i masywna konstrukcja wentylatorów AFC oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD

WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD WENTYLATORY PROMIENIOWE MŁYNOWE TYPOSZEREG: WPM I WPMD ZASTOSOWANIE Wentylatory młynowe służą do przetłaczania gorącego powietrza lub mieszaniny powietrzno spalinowej o temperaturze do 400 0 C, o stężeniu

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL PL 218098 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397353 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Turbiny z napływem promieniowym stosowane są wówczas kiedy niezbędne jest małe (zwarte) źródło mocy

Turbiny z napływem promieniowym stosowane są wówczas kiedy niezbędne jest małe (zwarte) źródło mocy Nazwa turbin pochodzi od tego, że przepływ odchyla się od kierunku promieniowego do osiowego, stąd turbiny z napływem promieniowym 90 o (dziewięćdziesięciostopniowe) 0. Wstęp Turbiny z napływem promieniowym

Bardziej szczegółowo

MBA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

AGC. APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania, bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych i innych. Szybkie ogrzewanie, bądź chłodzenie pomieszczeń Cicha i wydajna praca aparatu Niskie

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Seria NKV NAGRZEWNICE WODNE

Seria NKV NAGRZEWNICE WODNE NAGRZEWNICE WODNE Seria JJ Zastosowanie Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okrągłych. JJ Konstrukcja Obudowa jest wykonana

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK

WENTYLATORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK WENTYLTORY PROMIENIOWE JEDNOSTRUMIENIOWE TYPU FK Wentylatory promieniowe jednostrumieniowe typu FK są wysokosprawnymi wentylatorami średnio- prężnymi ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Stosowane są

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA

AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. MARAT RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL BUP 05/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. MARAT RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rybnik, PL BUP 05/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118447 (22) Data zgłoszenia: 27.08.2009 (19) PL (11) 65792 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011

POMIARY CIEPLNE KARTY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH V. 2011 ĆWICZENIE 1: Pomiary temperatury 1. Wymagane wiadomości 1.1. Podział metod pomiaru temperatury 1.2. Zasada działania czujników termorezystancyjnych 1.3. Zasada działania czujników termoelektrycznych 1.4.

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń

Bardziej szczegółowo

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe oddymiające WOD są mi dwufunkcyjnymi. Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń oraz usuwania gorących gazów, dymu oraz ciepła w przypadku pożaru

Bardziej szczegółowo

Kurtyny powietrzne. Parametry techniczne kurtyn kz, kc, ke

Kurtyny powietrzne. Parametry techniczne kurtyn kz, kc, ke Kurtyny powietrzne Kurtyny powietrza służą do ochrony przed niekontrolowanym napływem powietrza zewnętrznego przez drzwi i bramy takich obiektów jak: sklepy, garaże, magazyny, warsztaty itp. Ich zadaniem

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH. Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński

BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH. Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński BADANIA WIRNIKA TURBINY WIATRROWEJ O REGULOWANYM POŁOŻENIU ŁOPAT ROBOCZYCH Zbigniew Czyż, Zdzisław Kamiński Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów

Bardziej szczegółowo

Kanałowa chłodnica wodna CPW

Kanałowa chłodnica wodna CPW 134 Kanałowa chłodnica wodna ZASTOSOWANIE Kanałowe chłodnice wodne powietrza, przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów, a także mogą

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym

Rys. 1. Krzywe mocy i momentu: a) w obcowzbudnym silniku prądu stałego, b) w odwzbudzanym silniku synchronicznym z magnesem trwałym Tytuł projektu : Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Umowa Nr NR01 0059 10 /2011 Czas realizacji : 2011-2013 Idea napędu z silnikami BLDC z przełączalną liczbą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne badania przydatności powietrznych kolektorów słonecznych do wspomagania procesów suszenia płodów rolnych. dr inż.

Doświadczalne badania przydatności powietrznych kolektorów słonecznych do wspomagania procesów suszenia płodów rolnych. dr inż. Doświadczalne badania przydatności powietrznych kolektorów słonecznych do wspomagania procesów suszenia płodów rolnych dr inż. Jerzy Majewski 1. Kolektor słoneczny- budowa i zasada działania 2. Innowacyjne

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU PŁYNÓW W PRZEWODACH

BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU PŁYNÓW W PRZEWODACH Ćwiczenie 3: BADANIE OPORÓW PRZEPŁYWU PŁYNÓW W PRZEWODACH 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości liniowych i miejscowych oporów przepływu w rurze w zależności od wielkości strumienia

Bardziej szczegółowo

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na:

W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na: Pompy wirowe Pompy wirowe należą do grupy maszyn wirnikowych. Ich zasada działania polega więc na zwiększaniu krętu cieczy w wirniku (tj. organie roboczym) zaopatrzonym w łopatki i obracającym się ze stałą

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL

WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL WENTYLATORY PROMIENIOWE MEDIUM-PRESSURE CENTRIFUGAL ŚREDNIOPRĘŻNE TYPU WSP FAN TYPE WSP Wentylatory promieniowe średnioprężne typu WSP są wysokosprawnymi wentylatorami ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8

WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 WENTYLATORY PROMIENIOWE DWUSTRUMIENIOWE TYPOSZEREG: WPWDs/1,4 WPWDs/1,8 Wentylatory serii WPWDs to typoszereg wentylatorów ogólnego i specjalnego przeznaczenia. Zalecane są się do przetłaczania czynnika

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne

DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne Strona 9--9 Wersja: / 9..6 Dane techniczne Obiekt DOM KULTURY W BEŁCHATOWIE Ciśnienie atmosferyczne Gęstość powietrza Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 536 Tłumienie sekcji funkcyjnych uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYROBU. WENTYLATORY DACHOWE typ INTENSIVE 120 C. 120 C max temp. przetłaczanego powietrza.

KATALOG WYROBU. WENTYLATORY DACHOWE typ INTENSIVE 120 C. 120 C max temp. przetłaczanego powietrza. KATALOG WYROBU WENTYLATORY DACHOWE typ INTENSIVE 12 C 12 C max temp. przetłaczanego powietrza www.klimawentfire.pl INTENSIVE 12 C KLIMAWENT FIRE SP. Z O.O. ul. Chwaszczyńska 194 81-571 Gdynia tel: +48

Bardziej szczegółowo

PL 215039 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL

PL 215039 B1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE I WDRAŻANIA POSTĘPU TECHNICZNEGO UNIWERSAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Katowice, PL PL 215039 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387522 (51) Int.Cl. F24F 7/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU ORAZ BADANIE JEJ ROZKŁADU W PRZEKROJU RUROCIĄGU.

WYZNACZENIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU ORAZ BADANIE JEJ ROZKŁADU W PRZEKROJU RUROCIĄGU. Cel ćwiczenia WYZNACZENIE ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU GAZU ORAZ BADANIE JEJ ROZKŁADU W PRZEKROJU RUROCIĄGU Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami pomiaru średniej prędkości gazu w przypadku przepływu

Bardziej szczegółowo

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła Systemair w świetle wymagań NFOŚiGW Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła produkcji Systemair spełniają warunki i założenia przyjęte przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe

Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe Wymagania dotyczące ciśnień w instalacjach Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. PN-C-04753:2002 Bąkowski Konrad, Sieci i instalacje gazowe 157. 1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU

ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU Dr inż. Paweł PIETKIEWICZ Dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI Dr inż. Krzysztof NALEPA Piotr LESZCZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.283 ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH

ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH Podstawowe parametry palników pyłowych 1. Typ palnika (pyłowy, strumieniowy) 2. Moc palnika 3. Przekroje kanałów: mieszanki gazowo-pyłowej powietrza wtórnego 4.

Bardziej szczegółowo

konstrukcja napęd i sterowanie STRS-1-50L22 STRS-1-100L U I max RPM max

konstrukcja napęd i sterowanie STRS-1-50L22 STRS-1-100L U I max RPM max wentylatory kuchenne NOWE MODELE konstrukcja Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem oddzielonym od strumienia przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów o przekroju prostokątnym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. III Drużynowy Konkurs Techniczny EKOTECH 2013

Regulamin Konkursu. III Drużynowy Konkurs Techniczny EKOTECH 2013 Regulamin Konkursu III Drużynowy Konkurs Techniczny EKOTECH 2013 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu III Drużynowy Konkurs Techniczny EKOTECH 2013, zwanego dalej Konkursem, jest Instytut

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 V M V M V M

DANE TECHNICZNE LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 V M V M V M KARTA KATALOGOWA LEO FB 10 LEO FB 20 LEO FB 30 LEO FB 25 LEO FB 45 LEO FB 65 LEO FB 95 GŁÓWNE WYMIARY BIURO HANDLOWE ul. Chwaszczyńska 151E 81-571 Gdynia tel. +48 (58) 669 82 20 fax +48 (58) 627 57 21

Bardziej szczegółowo

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Ciepło spalania Q s jest to ilość ciepła otrzymana przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa wagowej lub objętościowej, gdy produkty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115

Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Podstawowe definicje Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 115 Gazomierz przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości (objętości lub masy) przepływającego przez niego gazu. Gazomierz miechowy gazomierz, w którym

Bardziej szczegółowo