Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA"

Transkrypt

1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352\ Informacje iformularze oniine: OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1} NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowo56: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontakt6w: Oskolqckie PzedsiQbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. KurDiowska 21 OsholQka Polska Mazena Ziemska Kod pocztowy: Tel.: +48 (29) ,we\N.44 Faks: +48 (29) Adresy internetowe (e2eli dotyczy) Og6lny adres insgtucji zamawiajqcej (URL)i Adres profilu nabywcy (URL): WiQcei informacji mo2na uryska6 pod adresem: O jak podano wy2ej dla punktu kontakowego O inny: proszq wypelni6 zalqcznik A.l Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz4ce dialogu konkurencyjnegoraz Dynamicznego Systemu Zakup6w) mo2na uzyska6 pod adresem: O jak podano wyzej dla punktu kontakowego O inny: prosze wypelni6 zal4cznik A.ll oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y przesyla6 na adres: O jak podano wyzej dla punktu kontakowego O inny: proszq wypelni6 zalqcznik A.lll Ostrolgckie Przedsigblorstlvo Wodociqg6w i Kanalizacii 3P' z o'o' osTROr-RKA ul. Kurpiowska 21, tel (0-29) '61 d0 l] NtP 75B-A00-0:l'4' r 1/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2- PL

2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek5w "Chemiczna" I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLoWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI o o o o Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urzqd krajowy lub federalny Organ wladzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Uzed regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego In stytucja/ag encja europejska lub organizacja miqdzynarodowa Inne (proszq okre{li6): Spolka z o. o. n Og6lne uslugi publiczne! Obrona! Pozqdek i bezpieczensmo publiczne! Srodowisko! Sprawy gospodarcze i finansowe U Zdrowie fl Budownictwo i obiekty komunalne! Ochrona socjalna tr Rekreacja, kultura i religia! Edukacja I lnne (proszq okresli'): pob6r i uzdatnianie wody, dzialalno56 uslugowa w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzania Sciek6w Instytucja zamawiajqca dokonuje zakupu w imieniuinnych instytucji zamawiajecych Ostrolgckie Przedsiqhturstvo Wodociqgow i Kanalizacii Sp' z o'tt O? 4IO OSTROLqKA ul. Kur;iowska 21 tcl (0-29r / d0 3 NtP a /20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: F orm u latz sta ndardowy 2 - P L

3 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 6ciek6w "Ghemiczna" SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.1) OP S ) Nazwa nadana zam6wieniu przez instytucje zamawiaiqcq Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" ) Rodzaj zam6wienia oraz lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce realizacii dostaw lub Swiadczenia uslug (Wybra' wyfecznie jednq kategoie - roboty budowlane, dostav'ry lub uslugi - kt6n najbardziej odpowiada konkretnemu pzedm iotowi zam6wienia lub zakupu) a) Roboty budowlane X b) Dostawy n c) Uslugitr O Vwkonanie O Kupno Kategoria uslug: nr O zaproiektowanie i wykonanie o Dzierzawa '::;"!:f I1:'r:rX:"!"',^o O Vwkonanie, za pomocq O Najem 2004n 8/WE) dowolnych 5rodk6w, obieku budowlanego, O Leasing odpowiadajqcegowymogom O polqczeniepowy2vych okre6lonym przez instlucjq form zamawiajqcq Gl6wne miejsce lub lokalizacja rob6t budowlanych PL, woj. mazowieckie, obszar aglomeracji Ostroleka Kod NUTS P1122 ll,l,3) Ogloszenie dotycry Gl6wne miejsce realizacji dostawy Gl6wne miejsce 6wiadczenia uslug O Zam6wienia publicznego O O Za\Narcia umowy ramowej Utwozenia Dynamicznego Systemu Zakup6w (DSZ) ff,1.4) f nformacje na temat umowy.amowe!(iezeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami! Umowa ramowa z jednym wykonawcq! Lic.zba, LUB, jezeli dotyczy, maksymalna liczba uczestnik6w planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowei: Okres w latach: lub m:esiqcach: Uzasadnienie dla umowy ramowej, kt6rej czas trwania pzekracza okres czterech lat: Szacunkowa calkowita warto66 zakup6w w calym okresie obowiqzywania umowy ramowq (je2eli dotwzy, poda6 Wqcznie dane liczbowe): Szacunkowa warto66 bez VAT Waluta lub Zakres: migdzy a Waluta Czestotfiwoso oraz wartose zam6wiei, kt6re zostanq udzielonejezeli sqznane): Ostrol?ckie Przedsiebiorstwn Wodoci4g6w ikanalizncji Sp. z o,o, OSTROITEKA ul. Kurpiowska 21, tel. (0-29)/tj do g NIP 758 OO().O ) aa 3 / 20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulaz standardow 2 - PL

4 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 6ciek5w "Ghemiczna" ) Kr6tki opis zam6wienia lub zakupu(6w) Pzedmiot niniejszego zam6wienia obejmuje wykonanie prac objgtych zakresem zadanie -,,Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w,Chemiczna" realizowanego w ramach ProjeKu p.n.,,modernizacja i rozbudowa systemu odbioru Sciek6 w Ostrolece i gminie Olszewo-Borki" wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Funduszu Sp6jno6ci, Decyzja KE m 2005lPLl16lClPEl011. Zadanie lzostalo podzielone na dwie czesci : Czg KontraK nr Modernizacja i rozbudowa oczyszealni Sciek6w,Chemiczna" Pzewiduie sie do wykonania nastgpujqce prace : - adaptacja istniejecych obiekt6w oczyszczalni dla nowych potzeb w zakresie rob6t budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, - budowa nowych obiek6w oczyszczania mechanicznego Sciek6w oraz oczyszczania biologicznego, - budowa kom6r fermenlacji osadu wraz z kompletnq instalacjq ujmowania, oczyszczania i magazynowania biogazu, - wymiana zuzytego wyposa2enia technologicznego, - wykonanie sieci technologicznych, energetycznych oraz zagospodarowanie terenu oczyszczalni. Czg Kontrakt nr Modernizacja budynku administracyjno-technicznego - obiek 16, budynek socjalny - obiekt 16A. Wzakresie wykonanie rob6t remontowych budowlanych, instalacii sanitarnych i elekrycznych. Wszystkie kontraky wykonywane bqdqwedlug Vl/arunk6w Kontraktowych FIDIC dla Rob6t Inzynieryjno - Budowlanych projekowanych przez Zam*'riajqcego, drugie wydanie angielsko-polskie z roku w tlumaczeniu SIDIR (pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 r.) Ostrolgckie Przedsielll0rstwo Wodoci4g6w ikanalizacji Sp. z o.o OSTTiO r-qka ul. Kurpiowska 21, tel. (0-29) d0 3 NtP 758,000,03_14 4/20 slmap2-opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2- PL

5 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" ) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV) Gl6wny prz edmiot Dodatkowe przedmioty Slownikgf6wny Slownikuzupelni{Ecyfe2elidotyczy) 11,1,7) Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wiefi rzqdowych (cpa) f1.1,8) Podziaf na cze5ci (w celu podania informacji o czqsciach zam6wienia nale2y wykorzystat zalqcznik B w Iiczbie odpowiadajqcej liczbie czq$ci) Jezefi tak,oferty nale2y skladac w odniesieniu do (zaznaczy' tylko jedno pole): Q tylko jednej czqsci ) Dopuszcza O jednej lub wiecej czesci sie skladanie ofert wariantowych O wszystkich czesci II.2} WIELKOS6 LUB ZAKRES ZAM6WENIA ff,2,1) Calkowita wielko66 lub zakres (w tym wszystkie cze^ci opcje, je2eli dotyczy) Przedmiot niniejszego zam6wienia obejmuje wykonanie prac polegajqcych na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni 6ciek6w "Chemiczna". Niniejsze zam6wienie zostalo podzielone na dwie czesci: - cze6e 1 - wartos6 szacunkowa - ' ,40 euro; - czes6 2 - wartosd szacunkowa ,34 eurci Jeaelijest znana, szacunkowa warto66 bez VAI (podad wylqcznie dane liczbowe,)i Waluta EUR '18.00 lub Zaktes: migdzy a Waluta ff.2.2) Opcje Ae2eli dotyczy) Je2eli tak, prosze poda6 opis takich opcji: Jezeli jest znany, wstepny harmonogram wykotzystania tych opcji: w miesiqcach: /ub dniach: (od udzielenia zam6wienia) Liczba mozliwych wznowiei Aezeli dotyczy): lub Zakres: miedzy a il.3) CZAS TRWANTA ZAM6WTENTA LUB TERMTN REALTZACJI Okres w miesiqcach: /ub dniach: (od udzielenia zam6wienia) tdrfer*r9&9pi?.osrrl,rrrjr${, (dd/mm/mr) \ftdaoi4griw 'i Kanalirbfitdf2.dg4ik 1O.Oq.2OO7 O1:16 PM MEST- td: Formulaz standardowy 2 - PL osi.roleka ul. Kurpl0wska 21 tet I0-29t / dn! NIP 75 B_0a0,01,4a

6 Zakoiczenie 31 I 12I2OO9 (clcvnn*nr) Ostrolgckie PrzedsiQ b lor s two Wodociag6w i Kanalizacji 5p' z o'o' or--itosrro LEKA ur. ru,iio"st i zr, ret (0-29J 760'32'61 do 3 NIP '44 6/20 SIMAP2_opwik 10.O9.20O7 01:16 PM MEST- Fotmulaz shrdatdowy 2- PL

7 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" SEKCJA lll; INFORMACJE O CHAMKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM ilr.1 ) WARUNKT DOTYCZACE ZAM6WTENTA f lf.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Aezeli dotyczy) VWmagane wadium : Ka2dy Vvykonawca zobowiq7any jest zabezpieczyc swojq oferte wadium w wysokosci :- dla czesci PLN; - dla cze6ci PLN; Przy skladaniu ofert na dwie czg6ci zam6wienia, wadium powinno bye zlozone oddzielnie na ka2dq czqs6 zam6wienia. Numerachunku bankowego Zamawiajqcego : Kredyt Bank S.A. Oddzial w Ostrolece W pzypadku wniesienia wadium w pieniqdzu Vwkonawca moze wyrazi6 zgodq na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Wtym przypadku Zamawiajqcy dokona pzeliczenia wadium wniesionego w PLN na EUR wg kursu spzeda2y EUR obowiqzujqcego w banku Zamawiajqcego w dniu dokonywania transakqi. Zamawi'qcy ustala zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zam6wienia w wysokosci 10% ceny calkowitej (ceny oferty lqcznie z VAT) podanej w formularzu oferty. Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na formy zabezpieczenia okreslone w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. Vlfrbrany Vwkonawca zobowiqzany jest wnies6 zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu nie p62niej ni2 ptzed podpisaniem Aktu Umowy. Podpisanie Aktu Umowy nastqpi po ptzyjeciu ptzez Zamawiajqcego zabezpieczenia nafe2ytego wykonania umowy bez zaslrzeiefi. Zabezpieczenie \Afkonania musi by6 wykonalne na temorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiaj4cy z.'in6ci \ rykonawcy zabezpieczenie w nastepui4cy spos6b : -70 Vow ciqgu 30 dni po wydaniu Swiadectwa Pzejecia dla calosci rob6t, - 30 % w terminie 15 dni po uplywie okresu rqkojmiza roboty budowlane (tj. 36 m-cy od dnia podpisania Swiadectwa Pzej?cia dla calo6ci Rob6t). lll.1.2 Gl6wne warunki finansowania i pnatnosci i/lub odniesienie do odpowiednich przepis6w je regulujqcych Wsp6lfinansowanie z Funduszu Sp6jnosci w wysokosci do 7'1,5% kwoty wydatk6w kwalifikowanych, zgodnie z Warunkami KontraKowymi FIDIC dla Rob6t Inzynieryjno-Budowlanych projektowanych Wzez Zamawi4qcego - drugie wydanie angielsko-polskie (SlDlR 2004). Platnosci na podstawie pzejsciowych Swiadectw Platnosci zatwierdzonych przez ln2yniera. Minimalna kwota Pzejsciowego Swiadectwa Platnosci : - dla czesci EUR; - dla czq5ci EUR. lll.1.3) Forma prawna, jakq musi przyjq6 grupa wykonawc6w, kt6rej zostanie udzielone zam6wienie (je2eli dotyczy) Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie niniejszego zam6wienia powinni spelnia6 warunki udzialu w postepowaniu otaz zlozye dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie tych warunk6w. Ponadto, Vwkonawcy ustanawiaiq Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Zaleca sig, aby Pelnomocnikiem byl jeden z \,rykonawc6wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia. Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wylqcznie z Pe.lnomocnikiem. Zamawiajqcy wymaga, aby Vllkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o ninie.jsze zam6wienie, kt6rych oferta zostanie uznana za na.ikozystniejszq zawarli umowg regulujqcq wsp6lprace tych Vwkonawc6w i pzedlozyli kopie tej umowy Zamawiajqcemu nie p62niej niz 5 dni pzed zawarciem umowy w sprawie pzedmiotowego zam6wienia publicznego. Umowa winna okreslae m.in. zakres obowiqzk6w ka2dego z Vwkonawc6w pzy realizacji wsp6lnego zadania i winna bye zawarta na okres realizacji zadania. fff.1.4) fnne szczeg6lne warunki, kt6rym podlega realizacja zam6wienia Ae2eli dotyczy) Jeieli tak, opis szczeg6lnych warunk6w III.2) WARUNKI UDZIAI,U lll.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawc6w, w tym wymogi dotyczqce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalno6ci konieczne do dokonania oceny spelniania wymog6w: Te same warunki udzialu dotyczq Czq6ci 1, 2. W postqpowaniu mogq wziqc udziat wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam6wiei publicznych z dnia r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, po2j163 z p62n. zm.) spelniajqcy wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1-4 wspomnianej ustawy oraz spelniajqcy warunki dodatkowe okreslone w niniejszej Sekcji. Na potwierdzenie spelniania powyzszych warunk6w \ nastepujqce dokumenty: 1) Oswiadczenie M/ykonawcy o tresci flrqfoci4g6w i Kan a lii6fofl6p..q wib "1O.Oq.2OO7 01:16 PM MEST- ld:2007-o721so Formulatz standardowy 2- PL osrRotEKA ul. Kufpi0wska 21 te]. (029)/60-32,61 d0 l NIP ,44

8 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Ghemiczna" zgodnej z att.22 ust. 1 ustawy Pzp - spozqdzone wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik Nr 2 do IDW 2) Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziafalno6ci gospodarczej, jezeli odrebne ppepisy wymagajqwpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem teminu skladania ofert. 3) Aktualne informacje z Kraiowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pk od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy pzed uplvwem terminu skladania ofert. 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonymw ad.24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcze6niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skfadania ofert. 5) Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika Uzqdu Skarbowegoraz lvlasciwegoddzialu Zakladu Ubezpieczef Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo.lecznego potwierdzajqce odpowiednio, 2e Vllykonawca nie zalega z olacaniem podatk6q oplal oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczenie, 2e uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnosci, lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wtasciwegorganu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiece pzed uplywem terminu skladania ofert. 6) VWkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o zam6wienie winni ustanowi6 pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu izawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia oraz zalqczye pelnomocnictwo do oferty. Wszystkie dokumenty winny by6 skladane w jgzyku polskim, dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszq by6 skladanewraz lnumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym peez Vwkonawce. Dokument, o kt6rym mowa w ppkt 1 winien bye zbzony w formie oryginalu. PozostaNe dokumenty winny zostac zlo2one w formie oryginal6w lub poswiadczonych pzez V[konawce za zgodn056 z oryginalem kopii. W pzypadku VWkonawc6wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia, wszystkie dokumenty, o K6rych mowa w ppkt 2,3,4,5 muszq by6 zlozone przez kazdego z nich. O6wiadczenie, o kt6rym mowa w ppkt 1 Vwkonawcy wsp6lnie ubiegaiecy siq o udzielenie zam6wienia mogqzfozyc wsp6lnie, pzy czym winno by6 podpisane pzez upowa2nionych przedstawicieli kazdego z \ Jykonawc6w skladajqcych oferte wsp6lnq lub pzez pelnomocnika upowa2nionego do reprezentowania ich w postepowaniu lub reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam6wienia. lll,2.2) Zdolno66 ekonomiczna i finansowa Informacje i formalnosci konieczne do dokonania Minimalny poziom ewentualnie wymaganych oceny spelniania wymog6w: standard6w Aezeli dotyczy): Na potwierdzenie spelniania warunk6w okreslonych Z dokument6wymienionych w kolumnie obok w kolumnie obok Vwkonawca winien przedlo2yt, winno wynika6, Ze wykonawca znajduje sie w nastepujqce dokumenty : 1) w celu spelnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej warunku a) z kolumny obok -rachunek zysk6w i strat, wykonanie niniejszego zam6wienia. W szczeg6lno3ci a w pzypadku \ rykonawc6w nie zobowiezanych \A&konawca musi spelnia6 nastqpujece warunki do spozqdzania sprawozdania finansowego (w pzypadku wsp6lnego ubiegania sie dw6ch inne dokumenty okreslajqce pzychody netto ze lub wiecej Vwkonawc6w o udzielenie niniejszego sprzeda2y - za ostatnie 3 lata obrotowe, a je2eli zam6wienia, oceniana bedzie ich lqczna sytuacja okres prowadzenia dzialalnoscijest krotszy - ekonomiczna i finansowa): a)vwkonawca osiqgnql za ten okres, 2) w celu spelnienia warunku b) z Sredni roczny pzych6d netto ze spzeda2y w okresie kolumny obok -informacjg banku lub spoldzielczej ostatnich tzech lat obrotowych, a jezeli okres kasy oszczqdnosciowo - kredytowej, w kt6rym prowadzenia dzialalnoscijest krotszy- to w tym \r{konawca posiada rachunek, potwierdzajqcq okresie w wysoko6ci co najmniej : - dla cze6ci 1 i posiadanie Srodk6w finansowych lub zdolnosci PLN; - dla cz?sci kredytowej w wymaganej wysokosci, wystawionq PLN; - dla cze6ci PLN; b)posiada6 Srodki nie wczesniej niz 3 miesiece pzed uplywem terminu finansowe lub zdolno66 kredytow4 w wysoko6ci co skladania ofert, 3) w celu spelnienia warunku c) z najmniej :- dla czgsci 1 i PLN; - dla kolumny obok- polise, aw pzypadku jej braku inny czesci PLN; -dla cz96ci dokument, potwierdzajqcy, zejest ubezpieczony od PLN; c)posiada6 ubezpieczenie od odpowiedzialno6ci odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci w dzialalnosci. W ^r dokumenty pzedknada ka2dy z wysokosci co najmniej : - dla czqsci 1 i Vwkonawc6w skladajqcych oferte wsp6ln4 a ich PLN; - dla czqsci PLN; - dla czesci 2 - sytuacja ekonomiczna ifinansowa bedzie oceniana PLN; lqcznie; lub pzedknada ten (ci) z wykonawc6w kt6ry (K6rzy) potwierdzq (potwierdzajq) spelnianie danego warunku. W pzypadku zlozenia pzez \ rykonawc6w Ostrolgckie przed$rebiorsf,.r{, dokument6w zawierajqcych dane w innych walutach Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. r o.o" niz okreslono w kolumnie obok, Zamawiajecy iako 0.t 4r0 o s.f R o r_"p j(,{ kurs pzeliczeniowy waluty, w kt6rej oszacowano ur. Kurpiowska 2t tel. (0,2g) 76d-32,l, I d0 3 warunki finansowo-ekonomiczne, pzyjmie Sredni Ntp zs6-91;111-9 j o,' kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 8/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2- PL

9 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" opublikowania ogloszenia o pzetargu w Dzienniku Uzedowym Unii Europejskiej. lll.2.3) ZdolnoS6 techniczna Ostroleckie Przedsig b io rstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o, 07-4 i0 ostroleka u,. Kurpiowska 21, rel. i0-29) do 3 NtP 758- O0A-O 3-44 Informacje i formalno6ci konieczne do dokonania Minimalny poziom ewentualnie wymaganych oceny spelniania wymog6w: standard6w Ae2eli dotyczy): \ rykonawca winien pzedlo2y6 nastepujqce Z dokument6w wymienionych w kolumnie obok dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w winno wynika6, 2e \ rykonawca spetnia nastepujqce udzialu okreslonych w kolumnie obok: 1) Dla warunki : (w pzypadku wsp6lnego ubiegania spelnienia warunku a) w kolumnie obok - siq dw6ch lub wiecej Vvykonawc6w o udzielenie informacia na temat pzecietnej liczby zatrudnionych niniejszego zam6wienia, oceniany bedzie ich pracownik6w, w okresie ostatnich tzech lat, a w lqczny potencjan techniczny i kadrowy oraz lqczne pzypadku gdy okres prowadzenia dzialalno6ci kwalifikacje i doswiadczenie) : a) posiadac pzecietne jest kr6tszy - w tym okresie (spozqdzona wedlug zatrudnienie w okresie ostatnich tzech lat, a wzoru stanowiqcego Zalqv.nik nr 3 do IDW ). je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy 2) Dla spelnienia warunku b) w kolumnie obok - w tym okresie, w wysokosci co najmniej : - dla informacja na temat pzecietnej liczebno6ci personelu czqgci 1 i 2-35 pracownik6w; -dlacze6ci 1- kierowniczego, w okresie ostatnich tzech lat, a 30 pracownik6w; -dla czesci 2 - I pracownik6w; w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalno6ci b) posiada6 pzeciqtnq liczebno66 personelu jest krotszy - w tym okresie (spozqdzona wedlug kierowniczego w okresie ostatnich tzech lat, a uzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 4 do IDW ). 3) jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy Dla spelnienia warunku c) w kolumnie obok - wykaz w tym okresie, w wysokosci co najmniej : - dla os6b (spozqdzony wedlug wzoru stanowiecego cz96ci 1i2-3osoby; -dlaczesci 1-3 osoby; -dla Zalqcznik nr 5 do IDW), kt6re bedq uczestniczye w czq5ci 2-1 osoba; c) wskazae do uczestniczenia wykonywaniu zam6vtienia wraz z informacjami na w wykonaniu niniejszego zam6wienia nastqpujqce temat ich kwalifikacji zawodowych, do6wiadczenia osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zawodowyeh, do6wiadczenia i wyksztalcenia zam6wienia, a tak2e zakresu wykonywanych pzez niezbednych do wykonania zam6wienia, a tak2e nich czynno6ci. 4) Dla spelnienia warunku d) w zakresu wykonywanych pzez nich czynno6ci : - kolumnie obok - dokumenty stwierdzdqce,2e dla czq6ci 1, dla czq6ci 1 i2 Kierownik Budowy (1 osoby, K6re bqdqwykonywa6 niniejsze zam6wienie, osoba) posiadajacy: - uprawnienia budowlane do posiadajq wymagane uprawnienia zgodnie z kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci ustawez dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczei zgodnie z otaz Rozpotz dzeniem Ministra Transportu i Rozpozqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sdrawie z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im wa2ne wazne upewnienia budowlane, K6re zostaly uprawnienia budowlane, kt6re zostaly wydane na wydane na podstawie wczegniej obowiqzujqcych podstawie wczesniej obowiqzuj4cych pzepis6w. pzepis6w, zgodne z obowiqzujqcym na dzief - zaswiadczenie o pzynalezno6ci do wnasciwej wydania prawem, wystawione pzed uplywem lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sietnie terminu skladania ofert, tzn.: kopie decyzji o do6wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub przyznaniuprawniei do pelnienia samodzielnych kierowaniu robotami (liczqc do dnia wszczecia funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie postqpowania) polegajqcymi na budowie lub aktualnego zaswiadczenia o przynale2nosci ww. modemizacji obiek6w gospodarki wodno-sciekowej, osoby do wlasciwej lzby Samozqdu Zawodowego. w tym pzynajmniej jednej oczyszczalni Sciek6w o 5) Dla spefnienia warunku e) w kolumnie obok - pzepustowosci min m3/d. Kierownik Rob6t wykaz wykonanych rob6t budowlanych w okresie Sanitarnych (1 osoba) posiadajqcy: - uprawnienia ostatnich 5 lat pzed dniem wszczecia postgpowania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w o udzielenie zam6wienia publicznego, a je2eli specjalnoscinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji okres prowadzenia dziaialno6ci jest kr6tszy - w tym i urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, okresie. Do wykazu spozqdzonego wedlug wzoru wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczei stanowiecego Zalqcznik nr 6 do IDW winny by6 zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Transportu i dolqczone dokumenty potwierdzajqce, 2e wymienionebudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sdrawie w wykazie roboty zostaly wykonane nale2ycie. W samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pzypadku wsp6lnego ubiegania sie dw6ch lub wiqcej (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im \,ykonawc6w o udzielenie niniejszego zam6wienia, wazne uprawnienia budowlane, K6re zostaly oceniany bgdzie ich laczny potencial techniczny i wydane na podstawie wcze6niej obowiazujacych kadrowy oraz laczne kwalifikacje i do5wiadczenie, a pzepis6w, a kt6re uprawniajq do kierowania dokumenty wymienione powyzej winien pzedlozye robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji 9/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulaz standardow 2 - PL

10 Modernizacja i rozbudowa oczy szczalni 6ciek6w "Chemiczna" w imieniu wszystkich ten (ci) z \ rykonawc6w, K6ry (kt6rzy) potwierdza (potwierdzajq) spelnienie warunk6w. W pzypadku gdy ww. osoby, biorqce udzial w realizacji zam6wienia, nie znajqiezyka polskiego wymagane jest, aby \,Vkonawca zapewnil pelnq usluge tlumaczenia na i z jez. polskiego. Ostroleckie Przeds tt b tu rstwo Wodociqgiw i Kanalizacji Sp z o'o' 0?-410 ostroleka ul Kurpi0wska 21, tel' (0'29) do lr NIP o /20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz wentylacj i, - zaswiadczenie o pzynale2no6ci do wnasciwej lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sletnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami (liczqc do dnia wszczqcia postqpowania) polegajqcymi na budowie lub modernizacji obiek6w gospodarki wodno-iciekowej, w tym pzynajmniejjednej oczyszczalni Sciek6w o przepustowosci min m3/d. Kierownik Rob6t Elektrycznych (1 osoba) posiadajqcy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i u z.qdzef elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeh zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra TransDortu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych pzepis6w. - zagwiadczenie o przynale2no6ci do wla6ciwej lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sletnie do6wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami (licz4c do dnia wszczecia postepowania) polegajqcymi na budowie sieci i instalacji elektrycznych. Kierownik Rob6t Drogowych (1 osoba) posiadajqcy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci drogowej zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia budowlane, K6re zostaly wydane na podstawie wcze6niej obowiezuj4cych pz epis6w. - zaswiadczenie o pzynaleznosci do wlasciwei lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sletnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami (liczqc do dnia wszczecia postqpowania) polegajqcymi na budowie dr6g. - dla czg56i 2 - Kierownik Budowy (1 osoba) posiadaj4cy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno5ci konstrukcyjno-budowlanei zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane, kt6re zostaty wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych pzepis6w - za5wiadczenie o pzynale2nosci do wlasciwej lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sietnie do6wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami (liczqc do dnia wszczecia postepowania) polegajqcymi na budowie lub modernizacji obiekt6w kubatutowych. d) pzedlo2y6 dokumenty stwierdz4qce,2e wskazane w pk c) osoby, K6re bqdqwykonywa6 niniejsze zam6wienie posiadajq wymagane up wnienia, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawniei oraz za1wiadczenia o pzynale2nosci do wlasciwej lzby Samorzqdu Zawodowego. e) wykona6 w okresie ostatnich piqciu lat przed dniem wszczgcia Formulaz standardowy 2- PL

11 i/lodernizacja i rozbudowa oczyszczalni 6ciek6w "Chemiczna" postgporania o udzielenie zam6\ rienia publicznego, a je2eli okres proradzenla dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, co najmnie,: - dla czesci 1, dla czq6ci 1i2 -- 1zam6wienie na roboty budor/vlane, K6rych pzedmiotem byla budowa lub modernizacia oczyszczalni 6ciek6\ r o pzepustowosci min m3/d; - dla czesci 2- - 'l zam6wienie na roboty budowlane, kt6rych pzedmiotem b9a budowa lub modemizacja obieku budowlanego o kubatuze min 500 m3. Ostrolgckre PrzedsiQblorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o' osrror.nka ul. Kurpiowska 21, tel. (0-29) 760'32-61 do 3 NIP /20 SIMAP2_opwik :16PM MEST- ld: Formulaz standatdow 2- PL

12 lf l.2.4) Zam6wfenla za6,trzo'.one (je2eli dotyczy) Zamd,vienie jest zestrzetone dle zakliad6w pracl chronion i Realizacja zam6u,ienia iest zastzezona w ramach programdrv pracy chrohionej tr tr Ostrolf ckie Przedsitblorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o, 07-4r0 ostr or.eka ul. Kurpi0wska 21, tel. (0-29) do 3 NtP /20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Fotmulaz stadadowy 2 - PL lr tu Fr_

13 ModernizacJa i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" SEKCJA lv: PROCEDURA IV.I) RODZAJ PROCEDURY 1V.1.1 ) Rodzaj procedury O Otwarta Q Ograniczona O Ograniczona pzyspieszona O Negocjacyjna e Negoclacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali ju2 zakwalifikowani Jeteli la.k, nale2y poda6 nazwy i adresy zal(walitikowanych ju2 wykonawc6 w pkt Vl.3) lnfomacje Dodatkowe Uzasadnienie wyboru procedury pzyspieszonej: O Dialog konkurencyjny 0strol?ckte Prz dslebiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o'o' 0?-410 ostroleka ul. Kurpiowska 21. tel. (0-29) d0 3 NIP ol-44 13/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2 - PL

14 Modernizacja i rozbudoura oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" Osrroteckie I'rzed si g b rv.2) KRyTERTA udztelenta zau6wteln fv.2,1) Kryteria udziefenia zam6w ienia (prosze zaznaczyc wtas;ciwe pote(pola)) Najni2sza cena I Iub Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzglgdnieniem kryteri6w n,, ^,, l-xilrl i,li8irt fri, o., NtP 7t8-000-a3'44 n kryteria okre6fone poni2d$ryteia udzielenia zam'wienia powinny zosta' podane wraz z wagqlub w kolejno'ci od najwazniejszego do najmniej wa2nego, w ptzypadku gdy pzedstawienie wag nie jest mozliwe z oczwistych przyczyn) n kryteria okre6lone w specyfikacji, w zaproszeniu do skladania ofert lub negocjacji lub w dokumencie oprsowym b V.2.2) Wykorrystana bedzie aukcja elekroniczna Je2efi tak, proszq poda6 dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej Aezeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE lv.3.l) Numer referencyjny 20a5/PU16tCIPEt V,3.2) Poprzednie Jeieli tak, nadany sprawie przez instytucje z amawia!4cq Aezeli dotyczy) publikacje dotyczqce tego samego zam6wienia O WstQpne ogloszenie informacyjne Q Ogloszenie o profilu nabywcy Numer ogloszenia w Dz.U.: /S z dnia (dd/mm/nrr) I nne wcze6niejsze publikacje (jezel i dotyczy ) d 1V.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji dokument6w dodatkowych (z wyjqtkiem Dynamicznego Systemu Zakup6w) fub dokumentu opisowego (w pnypadku dialogu konkurencyjnego) Termin skladania wniosk6w dotyczqcych uzyskania dokument6w lub dostqpu do dokument6w Data: (dd/mn/mr) Godzina: Dokumenty odplatne Jeiefi tak, poda6 wylqcznie dane liczbowe): 't Waluta PLN Warunki i spos6b platnosci: SIWZ mo2na uzyska6 na pisemny wniosek \A/ykonawcy : - w siedzibie Zamawiajqcego w Ostrolqce, ul. Kurpiowska 21, budynek A, I piqtro, pok6j nr 9, osobi5cie, - za pobraniem firmq kurierskq Spos6b ptatno6ci :- got6wkqw kasie Zamawiajqcego, - pzelewem, - za zaliczeniem. 14/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formularz standardowy 2- PL

15 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 6ciek6w "Chemiczna" 1V,3.4) Termin skladanla ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu Data: (dd/mm/rm) codzina: 11:30 fv.3,6) Jezyk(i), w kt6rych mo2na sporzqdzae oftrty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV t ] n t r n n! t r! t t r t r! n t r t r t r! t!! inny: 1V,3.7) Minimaf ny okres, w kt6rym oferent bedzie zwiqzany oiertq brocedun otwafta) Do: (dd/mm/nn) /ub Okres w miesiqcach: /ub dniach: 60 (od ustalonej daty skladania ofert) 1V.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: (dd/mm/rm) Godzina: 12:00 Mi'sce Aezeli dotyczy). Siedziba OPWK Sp. z o.o., ul Kurpiowska21,07410 Oshoteka, Polska, budynek A, I piqtro, sala konferencyjna Osoby upowaznione do obecnosci podczas otwarcia ofert je,eli dotyczy) Ostrolgckie Przedsiibiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o'0. 0?-410 ostro r.eka ul. Kurpiowska 21, tel. (0-29) do 3 NtP /20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: FormulaE standardow 2 - PL

16 r,rooernizacja i rozouoowa oczyszczatni scierow "ctremiczrd,fjllfll$1'rlj"'ili','f.biil'pt",oo SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE vt.l) JEST TO ZAM6WEN E O CHARAKTERZE POWTARZAJACYM StE Aezeti dotyczy) Je2eli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogloszef: osrror'eka ui. Kurpiowska 21' tel (0'29) 760'32-61 d0 3 NIP 758'AOA-03'44 VI.2) ZAM6WENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE SRODK6W WSP6LNOTOWYCH Jeieli tak, odniesienie do projek6w i/lub program6w: Zadanie jest realizowane w ramach ProjeKu Nr 2005/PLll6l0lPB.l01l pn.,modemizacja i rozbudowa systemu odbioru 6ciek6w w Ostrolece I gminie Olvewo-Borki" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Funduszu Sp6jnosci. Vf.3) fnformacje DODATKOWE Aezelidotyczy) Termin skladania wniosk6w dotyczqcych uzyskania dokument6w lub dostqpu do dokument6w r. godz. 11:30. Otwarcie ofert jest jawne. Cze6e 1 - Kontrakt nr 01.1 Zakoheenie Rekojmia za roboty budowfane wynosi 3 lata. CzeS6 2 - Kontrakt N 01.2 Zakofcz.enie 30/09/2008. RQkojmia za roboty budowlane wynosi 3 lata. vt.4) PROCEDURY ODWOLAWCZE V,4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwolawcze Oficjafna nazwa: Prezes Urzgdu Zam6vtiefi Publicznych Adres pocztowy: Al. Szucha 214 Miejscowosc: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: Faks: Adres internetowy(uftufwww. uzp. gov pl/ Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Aezeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowo66: Kraj: Faks: Adres internetowy(url): Kod pocztowy: Tel.: Vf.4.2) Skladanie odwolaf (proszq wypelni' pkt V1.4.2 LUB, jezelijest to niezbedne, pkt V1.4.3) Dokladne informacje na tematermin6w skladania odwolan: Terminy wnoszenia protest6w :- siedem dni od dnia, w kt6rym powzieto lub mozna byno powziq6 wiadomosc o okoliczno6ciach stanowiqcych podstawe do wniesienia protestu; - w pzypadku protest6w dotyczecych tresci 16 / 20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardow 2 - PL

17 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" ogloszenia - 14 dni od dnia publikacii ognovenia w Dzienniku UzQdowym Unii Europejskiej; - w pzypadku protest6w dotyczacych postanowief specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, je2eli postepowanie jest prowadzone w trybie pzetargu nieograniczonego - 14 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia (dalej:,,specyfikacja") na stronie internetowej; - w pzypadku protest6w dotyczecych postanowief specyfikacii, jezeli postgpowanie jest prowadzone w trybie innym ni2 pzetarg nieograniczony - siedem dni od dnia dorgczenia specyfikacii, iednak nie p62niej ni2 szes6 dni pzed upfywem terminu skladania oferl. Terminy wnoszenia odwolai :\AA/konawca wnosi odwolanie do Prezesa Uzqdu Zam6wieh Publicznych w terminie pieciu dni od dnia dorqczenia rozstrzygniecia protestu lub uplywu terminu do rozstzygniqcia protestu, iednoczesnie pzekazujqc jego kopie zamawiajacemu. Zlo2enie odwolania w plac6wce pocztowej operatora publicznego jest r6wnoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Uzgdu. Terminy wnoszenia skarg : Na wyrok oraz postanowienia Zespolu Arbih6w kofczqce postgpowanie odwolawcze stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego pzysnuguje skarga do s4du okrqgowego wnasciwego dla siedziby Zamawiajqcego. Skarge wnosi sie za po6rednictwem Prezesa Uzedu Zam6wiei Publicznych w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia ozeczenia Zespolu Arbitr6w, pzesylajqc jednoczesnie jej odpis pzeciwnikowi skargi. ',. 3;:#.J T Jffi '"",T."TijJF ",^',li",'.ll,i 1,,',1#'?'t l't' o" ' "' "",vtp -58'oL),'ol-44 17/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formularz standardow 2- PL

18 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 6ciek6w "Chemiczna" V.4.3) 2r6dlo, gdzie moina uryska6 informacje na temat skladania odwolari Oficjalna nazwa: Biuro Odwolan Urzedu Zam6wiei Publicznych Adres pocztowy: ul. Bagatela 12 Mieiscowosc: Kraj: \ /arszawa Polska Faks: , Adres internetowy(ufifi/www.uzp.govpl/ Kod pocztowy: Tel. : VI.s) DATA WYSTANIA NINIEJSZEGOGT.OSZENIA: 10/09/2007 (dd/nm/rm) RZADU wshi Ostrolgckie Przed s i9 bio rstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o. 0?-410 osrror.eka ul. Kurpiowska 21, tel. (0'29) do 3 NIP 758- OO{;' / 20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Fomularz standardowy 2- PL

19 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" zaracznrk B (1) TNFORMACJE NA TEMAT CZESCT CZ!56 nr 1 NAZWA Modernizacja i rozbudowa ocryszczalni Sciek6w,,Chemiczna" 1) KR6TKT OPIS Czq Kontrakt nr Modernlzacja i rozbudowa oczyszczalni,,chemiczna". Przewiduje siq do wykonania nastepujqce prace : - adaptacja istniejqcych obiekt6w oczyszczalni dla nowych potuzeb w zakresie rob6t budowlanych, sanitarnych ielekrycznych, - budowa nowych obiekt6w oczyszczania mechanicznego Sciek6w oaz oczysze.ania biologicznego, - budowa kom6r fermentacji osadu wraz z kompletnq instalacje uimowania, oczyszczania i magazynowania biogazu, - wymiana zuzytego wyposazenia technologicznego, - wykonanie sieci technologicznych, energetycznych oraz zagospodarowanie terenu oczyszczalni. Kontrakt wykonywany bedzie wedlug Warunk6w Konlraktowych FIDIC dla Rob6t Inzynieryjno-Budowlanych projekowanych przez ZamawiaiAcego, drugie wydanie angielsko-polskie z roku w tlumaczeniu SIDIR (pierwsze wydanie w jgzyku angielskim 1999 r.) 2) wsp6lny slownrk zam6weir (cpv) Gl6wny przedmiot Dodatkowe przedmioty Slownik gl6wny Slownik uzupelni4qcy AeZeli dotyczy) 3) WIELKOSd LUB ZAKRES CZQS6 1 - KontraK nr Modernizacja i rozbudowa oczyszealni Sciek6w,Chemiczna". Jezeli jest znany, szacowany koszt bezvat (poda' wylqcznie dane liczbowe); \A/aluta EUR lubzakres: miqdzy a \A/aluta 4) WSKAZANIE TNNEJ DATY ROZPOCZECIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAM6WENIA I/LUB CZASU TRWANfA ZAMOWIEMA Aezeli dotyczy) Okres w miesiqcach: lub dniach: (od udzielenia zam6wienia),ub Rozpoczecie (dd/mmhnr) Zakohczenie (dd/mm/m) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZESCI ZAM6WENIA Ostrolgckie przed sitl b io rs t w o Wodoci4gtiw i Kanalizacji Sp. z o.o r0 o s T R O r- e K A ut. Kurpi0wska 2j tel. {0_29) 260_32_6j d0 3 NIP 758-0OO pnezes.zz[wzanu a,";,[s",,ri 19/20 SIMAP2*opwik :16 PM MEST- ld: Formularz standardowy 2 - PL

20 M odernizacja i rozbudowa aczy szczalni 5ciek6w "Ghem iczna" zar.acznrk B (2) INFORMACJE NA TEMAT CZESCI Cz;ft$e nr 2 NAZWA Modernizacja budynku administracyjno-technicznego - obiekt 16, budynek socjalny - obiek ) KR6TKT OPIS Cze{e 2 - Kontrakt nr 0'1.2 - Modernizacja budynku administracyjno-technicznego - obiekt 16, budynek socjalny - obiekt 'l64. Wzakresie wykonanie rob6t remontowych budowlanych, instalacji sanitamych ielekrycznych. Kontrakt wykonywany bedzie wedlug Warunk6w Kontraktowych FIDIC dla Rob6t In2ynieryjno-Budowlanych projekowanych pzez Zamawi{qcego, drugie wydanie angielsko-polskie z roku w tlumaczeniu SIDIR (pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 r) 2) wsp6lny stowntk zam6wtef (cpv) Gl6wny przedmiot Dodatkowe przedmioty Slownik gl6wny Sfownik uzupefniajqcy (jezeli dotyczy) 3) WIELKOSC LUB ZAKRES CzQ Kontrakt nr Modernizacja budynku adminislracyjno-technicznego - obiekt 16, budynek socjalny - obiekt 16A. Je2elijest znany, szacowany koszt bezvat (poda1 wylqcznie dane liczbowe) lub Zakes: miedzy \ /aluta EUR Waluta 4) WSKAZANIE TNNEJ DATY ROZPOCZECIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAM6WENIA ULUB CZASU TRWANIA ZAMOWIENIA Ae2eli dotyczy) Okres w miesiqcach: /ub dniach: (od udzielenia zam6wienia) /ub Rozpoczecie (dd/mm/rm) Zakofczenie 30/09/2008 (dd/mm/rm) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZqSCI ZAM6WENIA Oslrofeckic lrrzedsrebtorstwu Wodociqgow ikanalizacji Sp. z o.o, 07_410 o STROLE KA ul. Kurpiowska 21 tel. (0_29) 76d-32-6r do 3 NIP 7 t B-OO0,0 3,44 20/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2- PL

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025

Adres pocztowy: Krucza 5/11d Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-548 Kraj: Polska. Tel.: 22 6256025 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego

Dostawa fabrycznie nowego samochodu podnośnika hydraulicznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Tel.: +48 95 758 36 71

Tel.: +48 95 758 36 71 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, me Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi

Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi ZP 300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa publikacja nieobowiązkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW Oficjalna nazwa: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 62 ENOTICES_zozsm - ID:2010-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WT- 2370/17/06 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy publikacja nieobowiązkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r (poz. 609) Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów Numer sprawy nadany przez zamawiającego: GBR.3410/2/07 Załącznik nr 1 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGOzarowice 09/08/2011- ID:2011-111571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy X publikacja nieobowiązkowa Usługi Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa X Dostawy

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: 31/2007 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w

oprogramowania do wirtualizacji desktop6w ht@: I lb4l.portal.u4. gov.pllindex.php?ogloszenie:show &pozycja:... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl Warszawa: Dostawg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_MPO-Lodz 01/07/2011- ID:2011-091333 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel.

Centralne Biuro Antykorupcyjne Adres pocztowy: Al. Ujazdowskie 9 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-583. Al. Ujazdowskie 9 Tel. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

WSTE.PNE OGLOSZENIE INFORMACYJNE

WSTE.PNE OGLOSZENIE INFORMACYJNE 1/7 ENOT/CES_dorzeczebialej 25/08/2010-10:2010-111859 Formulae standardowy 1 PL Kontrakt VI - Budowa magistrali wodociqgowej Jodlowka Tuchowska - Rzepiennik UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz,

l. 1) NAZWA IADRES: Regionalne Centrum PolitykiSpolecznejw Lodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 t-odz, Page I of6 LodZ: Zorgantzowan:e i przeprowadzenie szkolenia pn. Trening komunikacjinterpersonalnej z elementami asertywnosci Szkolenie realizowane w ramach projektu pn. Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/U/18/MOPS/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016

Warszawa: System lnformacji Parkingowej na terenie SPPN w Warszawie Numer ogloszenia: 136710-2016; data zamieszczenia:. 30.05.2016 bzpo. po.tal.uzp.gov.pl,l ndex. php?ogl oszenie= show&pozycja= '1 36710&rok=201 G0S 30 Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,zdm,waw.pl

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. (poz. 609) Załącznik nr 1 Numer sprawy nadany przez zamawiającego: INW.341-8/2006 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/6 PL-Warszawa: Serwery 2007/S 212-257667 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala, ul. Grójecka 186,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_sbg_kielce 28/09/2010- ID:2010-127983 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'"rze

+ Unia Europejska. Iflil.::fli::r;r'rze + Unia Europejska *tl Publikacja Suplementu do Dziennika Urzqdowego Unii Europejskiej * * 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42670 * * f E-mail: ojs@publications.europa.e, Iflil.::fli::r;r'"rze

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09

Dostawa sprzętu komputerowego dla WOW NFZ. NFA/ dk/09 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/1PN/07 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 14 ENOTICES_UGMIRZEC 10/06/2010- ID:2010-073441 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH ul. Gen. Jankego 276, 40-684 KATOWICE. Miejscowość: KATOWICE Kod pocztowy: 40-684 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015

Tel.: 0048 413693010. E-mail: km@straz.kielce.pl Faks: 0048 413693015 Dostawa jednego fabrycz nowego samochodu z drabiną automatyczną o wysokości UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu 1/7 ENOTICES_dor7eczebialej 25/08/2010-10:2010-111860 Formularz standardowy 1 PL Kontrakt VII - Budowa sieci wodociqgowej od Jodlowki Tuchowskiej do centrum adm. Rzepiennika Strzyzewskiego. Budowa magistral!

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106762-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sieci komputerowej 2015/S 061-106762 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370149-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Aparatura kontrolna i badawcza 2015/S 204-370149 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Numer sprawy nadany przez zamawiającego: AMK.341-4/07 ZP-300 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

o Ochrona socjalna o Rekreacja, kultura i religia

o Ochrona socjalna o Rekreacja, kultura i religia 1/11 ENOTfCES_MIASTOLANCUT06/o9i2011-1D:2011-123881 ZaciClgni~cie kredytu bankowego w wysokosci 7860000,00 zt UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urz~dowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier,

Bardziej szczegółowo

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku

Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2 mebli w ramach modernizacj, pomieszczeh Urzgdu Statystycznego w BiaNymstoku Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udostgpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: bialystok.stat.gov. pllzamowienia-publiczne-us Bialystok: Wykonanie, dostawa i monta2

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa x Dostawy

Bardziej szczegółowo

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404248-2015:text:pl:html Polska-Gniezno: Urządzenia medyczne 2015/S 222-404248 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy publikacja nieobowiązkowa x Usługi x SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY

Bardziej szczegółowo

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:426258-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2013/S 245-426258 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dyrektywa 2004/18/WE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Dyrektywa 2004/18/WE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli

ULAN-M ORAT. nieruchomo6ci zamieszkalych z terenu Gminy Ulan-Majorat. Ulan-Majorat: Odbior i transport odpadow komunalnych od wla6cicieli INA ULAN-M ORAT http ://bzp0.portal.uzp, gov.pl/index.php?ogloszenie Adres stf ej, na kt6rej Zamawiaj4cy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www. ulanmajorat.bi p.g mina. pl Ulan-Majorat:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407566-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2015/S 224-407566 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287195-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Pojazdy silnikowe 2014/S 160-287195 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy PL-Tarnów: Produkty lecznicze 2006/S 210-224576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220

Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:99220-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Roboty w zakresie budowy dróg 2010/S 66-099220 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:249094-2012:text:pl:html PL-Kraków: Drukarki i plotery 2012/S 149-249094 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266559-2014:text:pl:html Polska-Siedlce: Usługi leasingu finansowego 2014/S 148-266559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265680-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Czekolada 2012/S 159-265680 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b

Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego (14 pennych dni pobytu), dla 27 os6b Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zambwienia: www,opatow.pcpr.info Opatow: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjno-aktywizujecego

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338858-2013:text:pl:html Polska-Tychy: Usługi pocztowe dotyczące listów 2013/S 196-338858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 15 ENOTICES_gminarewal 19/07/2010- ID:2010-093465 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64586-2015:text:pl:html Polska-Miastko: Różne produkty lecznicze 2015/S 038-064586 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2420-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 003-002420 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:271239-2012:text:pl:html PL-Lublin: Serwery 2012/S 163-271239 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks:

Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: Faks: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:18984-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi ubezpieczeniowe 2016/S 013-018984 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Faks: (352) 29 29-42 670 E-mail: mp-ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185

Miejscowość: Szczecin Kod pocztowy: 70-540. Tel.: 091-44-67-184. E-mail: bkardas@wzp.pl Faks: 091-44-67-185 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:338234-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny 2015/S 187-338234 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:23627-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Samochody osobowe 2016/S 016-023627 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39205-2014:text:pl:html Polska-Stargard Szczeciński: Usługi leasingu finansowego 2014/S 025-039205 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:70065-2012:text:pl:html PL-Chojnice: Defibrylatory 2012/S 43-070065 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119938-2016:text:pl:html Polska-Szczecin: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2016/S 069-119938 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412313-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WRI. 3410-34/07 ZP-300. publikacja nieobowiązkowa

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: WRI. 3410-34/07 ZP-300. publikacja nieobowiązkowa Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:254399-2012:text:pl:html PL-Białystok: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego 2012/S 152-254399 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane

PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Roboty budowlane 1/5 PL-Piaski: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 2009/S 112-161249 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Olej napędowy 2009/S 169-243846 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Katowice: Olej napędowy 2009/S 169-243846 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Katowice: Olej napędowy 2009/S 169-243846 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A.III

inny: proszę wypełnić załącznik A.III UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97805-2013:text:pl:html PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:324789-2015:text:pl:html Polska-Bielsk Podlaski: Implanty ortopedyczne 2015/S 179-324789 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Bardziej szczegółowo

PL-Skarżysko-Kamienna: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

PL-Skarżysko-Kamienna: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2013/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195450-2013:text:pl:html PL-Skarżysko-Kamienna: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2013/S 114-195450

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektywa 2004/18/WE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dyrektywa 2004/18/WE SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy

PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dostawy 1/5 PL-Warszawa: Autokary 2009/S 195-280138 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, ul. Balonowa

Bardziej szczegółowo