Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU. i *** SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA"

Transkrypt

1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" i *** r * * : * *. * * : *** UNIA EUROPEJSKA Publikacja suplementu do Dziennika Uzedowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352\ Informacje iformularze oniine: OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU SEKCJA l: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA I.1} NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowo56: Kraj: Punkt kontaktowy: Osoba do kontakt6w: Oskolqckie PzedsiQbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. KurDiowska 21 OsholQka Polska Mazena Ziemska Kod pocztowy: Tel.: +48 (29) ,we\N.44 Faks: +48 (29) Adresy internetowe (e2eli dotyczy) Og6lny adres insgtucji zamawiajqcej (URL)i Adres profilu nabywcy (URL): WiQcei informacji mo2na uryska6 pod adresem: O jak podano wy2ej dla punktu kontakowego O inny: proszq wypelni6 zalqcznik A.l Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotycz4ce dialogu konkurencyjnegoraz Dynamicznego Systemu Zakup6w) mo2na uzyska6 pod adresem: O jak podano wyzej dla punktu kontakowego O inny: prosze wypelni6 zal4cznik A.ll oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nale2y przesyla6 na adres: O jak podano wyzej dla punktu kontakowego O inny: proszq wypelni6 zalqcznik A.lll Ostrolgckie Przedsigblorstlvo Wodociqg6w i Kanalizacii 3P' z o'o' osTROr-RKA ul. Kurpiowska 21, tel (0-29) '61 d0 l] NtP 75B-A00-0:l'4' r 1/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2- PL

2 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek5w "Chemiczna" I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ I GLoWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIALALNOSCI o o o o Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urzqd krajowy lub federalny Organ wladzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Uzed regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego In stytucja/ag encja europejska lub organizacja miqdzynarodowa Inne (proszq okre{li6): Spolka z o. o. n Og6lne uslugi publiczne! Obrona! Pozqdek i bezpieczensmo publiczne! Srodowisko! Sprawy gospodarcze i finansowe U Zdrowie fl Budownictwo i obiekty komunalne! Ochrona socjalna tr Rekreacja, kultura i religia! Edukacja I lnne (proszq okresli'): pob6r i uzdatnianie wody, dzialalno56 uslugowa w zakresie rozprowadzania wody, odprowadzania Sciek6w Instytucja zamawiajqca dokonuje zakupu w imieniuinnych instytucji zamawiajecych Ostrolgckie Przedsiqhturstvo Wodociqgow i Kanalizacii Sp' z o'tt O? 4IO OSTROLqKA ul. Kur;iowska 21 tcl (0-29r / d0 3 NtP a /20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: F orm u latz sta ndardowy 2 - P L

3 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 6ciek6w "Ghemiczna" SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.1) OP S ) Nazwa nadana zam6wieniu przez instytucje zamawiaiqcq Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" ) Rodzaj zam6wienia oraz lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce realizacii dostaw lub Swiadczenia uslug (Wybra' wyfecznie jednq kategoie - roboty budowlane, dostav'ry lub uslugi - kt6n najbardziej odpowiada konkretnemu pzedm iotowi zam6wienia lub zakupu) a) Roboty budowlane X b) Dostawy n c) Uslugitr O Vwkonanie O Kupno Kategoria uslug: nr O zaproiektowanie i wykonanie o Dzierzawa '::;"!:f I1:'r:rX:"!"',^o O Vwkonanie, za pomocq O Najem 2004n 8/WE) dowolnych 5rodk6w, obieku budowlanego, O Leasing odpowiadajqcegowymogom O polqczeniepowy2vych okre6lonym przez instlucjq form zamawiajqcq Gl6wne miejsce lub lokalizacja rob6t budowlanych PL, woj. mazowieckie, obszar aglomeracji Ostroleka Kod NUTS P1122 ll,l,3) Ogloszenie dotycry Gl6wne miejsce realizacji dostawy Gl6wne miejsce 6wiadczenia uslug O Zam6wienia publicznego O O Za\Narcia umowy ramowej Utwozenia Dynamicznego Systemu Zakup6w (DSZ) ff,1.4) f nformacje na temat umowy.amowe!(iezeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami! Umowa ramowa z jednym wykonawcq! Lic.zba, LUB, jezeli dotyczy, maksymalna liczba uczestnik6w planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowei: Okres w latach: lub m:esiqcach: Uzasadnienie dla umowy ramowej, kt6rej czas trwania pzekracza okres czterech lat: Szacunkowa calkowita warto66 zakup6w w calym okresie obowiqzywania umowy ramowq (je2eli dotwzy, poda6 Wqcznie dane liczbowe): Szacunkowa warto66 bez VAT Waluta lub Zakres: migdzy a Waluta Czestotfiwoso oraz wartose zam6wiei, kt6re zostanq udzielonejezeli sqznane): Ostrol?ckie Przedsiebiorstwn Wodoci4g6w ikanalizncji Sp. z o,o, OSTROITEKA ul. Kurpiowska 21, tel. (0-29)/tj do g NIP 758 OO().O ) aa 3 / 20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulaz standardow 2 - PL

4 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni 6ciek5w "Ghemiczna" ) Kr6tki opis zam6wienia lub zakupu(6w) Pzedmiot niniejszego zam6wienia obejmuje wykonanie prac objgtych zakresem zadanie -,,Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w,Chemiczna" realizowanego w ramach ProjeKu p.n.,,modernizacja i rozbudowa systemu odbioru Sciek6 w Ostrolece i gminie Olszewo-Borki" wsp6lfinansowanego ze 6rodk6w Funduszu Sp6jno6ci, Decyzja KE m 2005lPLl16lClPEl011. Zadanie lzostalo podzielone na dwie czesci : Czg KontraK nr Modernizacja i rozbudowa oczyszealni Sciek6w,Chemiczna" Pzewiduie sie do wykonania nastgpujqce prace : - adaptacja istniejecych obiekt6w oczyszczalni dla nowych potzeb w zakresie rob6t budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, - budowa nowych obiek6w oczyszczania mechanicznego Sciek6w oraz oczyszczania biologicznego, - budowa kom6r fermenlacji osadu wraz z kompletnq instalacjq ujmowania, oczyszczania i magazynowania biogazu, - wymiana zuzytego wyposa2enia technologicznego, - wykonanie sieci technologicznych, energetycznych oraz zagospodarowanie terenu oczyszczalni. Czg Kontrakt nr Modernizacja budynku administracyjno-technicznego - obiek 16, budynek socjalny - obiekt 16A. Wzakresie wykonanie rob6t remontowych budowlanych, instalacii sanitarnych i elekrycznych. Wszystkie kontraky wykonywane bqdqwedlug Vl/arunk6w Kontraktowych FIDIC dla Rob6t Inzynieryjno - Budowlanych projekowanych przez Zam*'riajqcego, drugie wydanie angielsko-polskie z roku w tlumaczeniu SIDIR (pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999 r.) Ostrolgckie Przedsielll0rstwo Wodoci4g6w ikanalizacji Sp. z o.o OSTTiO r-qka ul. Kurpiowska 21, tel. (0-29) d0 3 NtP 758,000,03_14 4/20 slmap2-opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2- PL

5 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" ) Wsp6lny Slownik Zam6wief (CPV) Gl6wny prz edmiot Dodatkowe przedmioty Slownikgf6wny Slownikuzupelni{Ecyfe2elidotyczy) 11,1,7) Zam6wienie jest objete Porozumieniem w sprawie zam6wiefi rzqdowych (cpa) f1.1,8) Podziaf na cze5ci (w celu podania informacji o czqsciach zam6wienia nale2y wykorzystat zalqcznik B w Iiczbie odpowiadajqcej liczbie czq$ci) Jezefi tak,oferty nale2y skladac w odniesieniu do (zaznaczy' tylko jedno pole): Q tylko jednej czqsci ) Dopuszcza O jednej lub wiecej czesci sie skladanie ofert wariantowych O wszystkich czesci II.2} WIELKOS6 LUB ZAKRES ZAM6WENIA ff,2,1) Calkowita wielko66 lub zakres (w tym wszystkie cze^ci opcje, je2eli dotyczy) Przedmiot niniejszego zam6wienia obejmuje wykonanie prac polegajqcych na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni 6ciek6w "Chemiczna". Niniejsze zam6wienie zostalo podzielone na dwie czesci: - cze6e 1 - wartos6 szacunkowa - ' ,40 euro; - czes6 2 - wartosd szacunkowa ,34 eurci Jeaelijest znana, szacunkowa warto66 bez VAI (podad wylqcznie dane liczbowe,)i Waluta EUR '18.00 lub Zaktes: migdzy a Waluta ff.2.2) Opcje Ae2eli dotyczy) Je2eli tak, prosze poda6 opis takich opcji: Jezeli jest znany, wstepny harmonogram wykotzystania tych opcji: w miesiqcach: /ub dniach: (od udzielenia zam6wienia) Liczba mozliwych wznowiei Aezeli dotyczy): lub Zakres: miedzy a il.3) CZAS TRWANTA ZAM6WTENTA LUB TERMTN REALTZACJI Okres w miesiqcach: /ub dniach: (od udzielenia zam6wienia) tdrfer*r9&9pi?.osrrl,rrrjr${, (dd/mm/mr) \ftdaoi4griw 'i Kanalirbfitdf2.dg4ik 1O.Oq.2OO7 O1:16 PM MEST- td: Formulaz standardowy 2 - PL osi.roleka ul. Kurpl0wska 21 tet I0-29t / dn! NIP 75 B_0a0,01,4a

6 Zakoiczenie 31 I 12I2OO9 (clcvnn*nr) Ostrolgckie PrzedsiQ b lor s two Wodociag6w i Kanalizacji 5p' z o'o' or--itosrro LEKA ur. ru,iio"st i zr, ret (0-29J 760'32'61 do 3 NIP '44 6/20 SIMAP2_opwik 10.O9.20O7 01:16 PM MEST- Fotmulaz shrdatdowy 2- PL

7 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" SEKCJA lll; INFORMACJE O CHAMKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM ilr.1 ) WARUNKT DOTYCZACE ZAM6WTENTA f lf.1.1) Wymagane wadia i gwarancje Aezeli dotyczy) VWmagane wadium : Ka2dy Vvykonawca zobowiq7any jest zabezpieczyc swojq oferte wadium w wysokosci :- dla czesci PLN; - dla cze6ci PLN; Przy skladaniu ofert na dwie czg6ci zam6wienia, wadium powinno bye zlozone oddzielnie na ka2dq czqs6 zam6wienia. Numerachunku bankowego Zamawiajqcego : Kredyt Bank S.A. Oddzial w Ostrolece W pzypadku wniesienia wadium w pieniqdzu Vwkonawca moze wyrazi6 zgodq na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Wtym przypadku Zamawiajqcy dokona pzeliczenia wadium wniesionego w PLN na EUR wg kursu spzeda2y EUR obowiqzujqcego w banku Zamawiajqcego w dniu dokonywania transakqi. Zamawi'qcy ustala zabezpieczenie nale2ytego wykonania umowy zawartej w wyniku postepowania o udzielenie niniejszego zam6wienia w wysokosci 10% ceny calkowitej (ceny oferty lqcznie z VAT) podanej w formularzu oferty. Zamawiajqcy nie wyra2a zgody na formy zabezpieczenia okreslone w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. Vlfrbrany Vwkonawca zobowiqzany jest wnies6 zabezpieczenie nalezytego wykonania kontraktu nie p62niej ni2 ptzed podpisaniem Aktu Umowy. Podpisanie Aktu Umowy nastqpi po ptzyjeciu ptzez Zamawiajqcego zabezpieczenia nafe2ytego wykonania umowy bez zaslrzeiefi. Zabezpieczenie \Afkonania musi by6 wykonalne na temorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamawiaj4cy z.'in6ci \ rykonawcy zabezpieczenie w nastepui4cy spos6b : -70 Vow ciqgu 30 dni po wydaniu Swiadectwa Pzejecia dla calosci rob6t, - 30 % w terminie 15 dni po uplywie okresu rqkojmiza roboty budowlane (tj. 36 m-cy od dnia podpisania Swiadectwa Pzej?cia dla calo6ci Rob6t). lll.1.2 Gl6wne warunki finansowania i pnatnosci i/lub odniesienie do odpowiednich przepis6w je regulujqcych Wsp6lfinansowanie z Funduszu Sp6jnosci w wysokosci do 7'1,5% kwoty wydatk6w kwalifikowanych, zgodnie z Warunkami KontraKowymi FIDIC dla Rob6t Inzynieryjno-Budowlanych projektowanych Wzez Zamawi4qcego - drugie wydanie angielsko-polskie (SlDlR 2004). Platnosci na podstawie pzejsciowych Swiadectw Platnosci zatwierdzonych przez ln2yniera. Minimalna kwota Pzejsciowego Swiadectwa Platnosci : - dla czesci EUR; - dla czq5ci EUR. lll.1.3) Forma prawna, jakq musi przyjq6 grupa wykonawc6w, kt6rej zostanie udzielone zam6wienie (je2eli dotyczy) Vwkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy sig o udzielenie niniejszego zam6wienia powinni spelnia6 warunki udzialu w postepowaniu otaz zlozye dokumenty potwierdzaj4ce spelnianie tych warunk6w. Ponadto, Vwkonawcy ustanawiaiq Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego. Zaleca sig, aby Pelnomocnikiem byl jeden z \,rykonawc6wsp6lnie ubiegajqcych sie o udzielenie zam6wienia. Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wylqcznie z Pe.lnomocnikiem. Zamawiajqcy wymaga, aby Vllkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o ninie.jsze zam6wienie, kt6rych oferta zostanie uznana za na.ikozystniejszq zawarli umowg regulujqcq wsp6lprace tych Vwkonawc6w i pzedlozyli kopie tej umowy Zamawiajqcemu nie p62niej niz 5 dni pzed zawarciem umowy w sprawie pzedmiotowego zam6wienia publicznego. Umowa winna okreslae m.in. zakres obowiqzk6w ka2dego z Vwkonawc6w pzy realizacji wsp6lnego zadania i winna bye zawarta na okres realizacji zadania. fff.1.4) fnne szczeg6lne warunki, kt6rym podlega realizacja zam6wienia Ae2eli dotyczy) Jeieli tak, opis szczeg6lnych warunk6w III.2) WARUNKI UDZIAI,U lll.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawc6w, w tym wymogi dotyczqce wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalno6ci konieczne do dokonania oceny spelniania wymog6w: Te same warunki udzialu dotyczq Czq6ci 1, 2. W postqpowaniu mogq wziqc udziat wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zam6wiei publicznych z dnia r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, po2j163 z p62n. zm.) spelniajqcy wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1-4 wspomnianej ustawy oraz spelniajqcy warunki dodatkowe okreslone w niniejszej Sekcji. Na potwierdzenie spelniania powyzszych warunk6w \ nastepujqce dokumenty: 1) Oswiadczenie M/ykonawcy o tresci flrqfoci4g6w i Kan a lii6fofl6p..q wib "1O.Oq.2OO7 01:16 PM MEST- ld:2007-o721so Formulatz standardowy 2- PL osrRotEKA ul. Kufpi0wska 21 te]. (029)/60-32,61 d0 l NIP ,44

8 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Ghemiczna" zgodnej z att.22 ust. 1 ustawy Pzp - spozqdzone wg wzoru stanowiqcego Zalqcznik Nr 2 do IDW 2) Aktualny odpis z wla6ciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziafalno6ci gospodarczej, jezeli odrebne ppepisy wymagajqwpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem teminu skladania ofert. 3) Aktualne informacje z Kraiowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pk od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy pzed uplvwem terminu skladania ofert. 4) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre6lonymw ad.24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcze6niej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skfadania ofert. 5) Aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika Uzqdu Skarbowegoraz lvlasciwegoddzialu Zakladu Ubezpieczef Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo.lecznego potwierdzajqce odpowiednio, 2e Vllykonawca nie zalega z olacaniem podatk6q oplal oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczenie, 2e uzyskal pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglych platnosci, lub wstzymanie w calosci wykonania decyzji wtasciwegorganu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiece pzed uplywem terminu skladania ofert. 6) VWkonawcy wsp6lnie ubiegajqcy siq o zam6wienie winni ustanowi6 pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu izawarcia umowy w sprawie niniejszego zamowienia oraz zalqczye pelnomocnictwo do oferty. Wszystkie dokumenty winny by6 skladane w jgzyku polskim, dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszq by6 skladanewraz lnumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym peez Vwkonawce. Dokument, o kt6rym mowa w ppkt 1 winien bye zbzony w formie oryginalu. PozostaNe dokumenty winny zostac zlo2one w formie oryginal6w lub poswiadczonych pzez V[konawce za zgodn056 z oryginalem kopii. W pzypadku VWkonawc6wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia, wszystkie dokumenty, o K6rych mowa w ppkt 2,3,4,5 muszq by6 zlozone przez kazdego z nich. O6wiadczenie, o kt6rym mowa w ppkt 1 Vwkonawcy wsp6lnie ubiegaiecy siq o udzielenie zam6wienia mogqzfozyc wsp6lnie, pzy czym winno by6 podpisane pzez upowa2nionych przedstawicieli kazdego z \ Jykonawc6w skladajqcych oferte wsp6lnq lub pzez pelnomocnika upowa2nionego do reprezentowania ich w postepowaniu lub reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zam6wienia. lll,2.2) Zdolno66 ekonomiczna i finansowa Informacje i formalnosci konieczne do dokonania Minimalny poziom ewentualnie wymaganych oceny spelniania wymog6w: standard6w Aezeli dotyczy): Na potwierdzenie spelniania warunk6w okreslonych Z dokument6wymienionych w kolumnie obok w kolumnie obok Vwkonawca winien przedlo2yt, winno wynika6, Ze wykonawca znajduje sie w nastepujqce dokumenty : 1) w celu spelnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej warunku a) z kolumny obok -rachunek zysk6w i strat, wykonanie niniejszego zam6wienia. W szczeg6lno3ci a w pzypadku \ rykonawc6w nie zobowiezanych \A&konawca musi spelnia6 nastqpujece warunki do spozqdzania sprawozdania finansowego (w pzypadku wsp6lnego ubiegania sie dw6ch inne dokumenty okreslajqce pzychody netto ze lub wiecej Vwkonawc6w o udzielenie niniejszego sprzeda2y - za ostatnie 3 lata obrotowe, a je2eli zam6wienia, oceniana bedzie ich lqczna sytuacja okres prowadzenia dzialalnoscijest krotszy - ekonomiczna i finansowa): a)vwkonawca osiqgnql za ten okres, 2) w celu spelnienia warunku b) z Sredni roczny pzych6d netto ze spzeda2y w okresie kolumny obok -informacjg banku lub spoldzielczej ostatnich tzech lat obrotowych, a jezeli okres kasy oszczqdnosciowo - kredytowej, w kt6rym prowadzenia dzialalnoscijest krotszy- to w tym \r{konawca posiada rachunek, potwierdzajqcq okresie w wysoko6ci co najmniej : - dla cze6ci 1 i posiadanie Srodk6w finansowych lub zdolnosci PLN; - dla cz?sci kredytowej w wymaganej wysokosci, wystawionq PLN; - dla cze6ci PLN; b)posiada6 Srodki nie wczesniej niz 3 miesiece pzed uplywem terminu finansowe lub zdolno66 kredytow4 w wysoko6ci co skladania ofert, 3) w celu spelnienia warunku c) z najmniej :- dla czgsci 1 i PLN; - dla kolumny obok- polise, aw pzypadku jej braku inny czesci PLN; -dla cz96ci dokument, potwierdzajqcy, zejest ubezpieczony od PLN; c)posiada6 ubezpieczenie od odpowiedzialno6ci odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno6ci w dzialalnosci. W ^r dokumenty pzedknada ka2dy z wysokosci co najmniej : - dla czqsci 1 i Vwkonawc6w skladajqcych oferte wsp6ln4 a ich PLN; - dla czqsci PLN; - dla czesci 2 - sytuacja ekonomiczna ifinansowa bedzie oceniana PLN; lqcznie; lub pzedknada ten (ci) z wykonawc6w kt6ry (K6rzy) potwierdzq (potwierdzajq) spelnianie danego warunku. W pzypadku zlozenia pzez \ rykonawc6w Ostrolgckie przed$rebiorsf,.r{, dokument6w zawierajqcych dane w innych walutach Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. r o.o" niz okreslono w kolumnie obok, Zamawiajecy iako 0.t 4r0 o s.f R o r_"p j(,{ kurs pzeliczeniowy waluty, w kt6rej oszacowano ur. Kurpiowska 2t tel. (0,2g) 76d-32,l, I d0 3 warunki finansowo-ekonomiczne, pzyjmie Sredni Ntp zs6-91;111-9 j o,' kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia 8/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2- PL

9 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" opublikowania ogloszenia o pzetargu w Dzienniku Uzedowym Unii Europejskiej. lll.2.3) ZdolnoS6 techniczna Ostroleckie Przedsig b io rstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o, 07-4 i0 ostroleka u,. Kurpiowska 21, rel. i0-29) do 3 NtP 758- O0A-O 3-44 Informacje i formalno6ci konieczne do dokonania Minimalny poziom ewentualnie wymaganych oceny spelniania wymog6w: standard6w Ae2eli dotyczy): \ rykonawca winien pzedlo2y6 nastepujqce Z dokument6w wymienionych w kolumnie obok dokumenty potwierdzajqce spelnianie warunk6w winno wynika6, 2e \ rykonawca spetnia nastepujqce udzialu okreslonych w kolumnie obok: 1) Dla warunki : (w pzypadku wsp6lnego ubiegania spelnienia warunku a) w kolumnie obok - siq dw6ch lub wiecej Vvykonawc6w o udzielenie informacia na temat pzecietnej liczby zatrudnionych niniejszego zam6wienia, oceniany bedzie ich pracownik6w, w okresie ostatnich tzech lat, a w lqczny potencjan techniczny i kadrowy oraz lqczne pzypadku gdy okres prowadzenia dzialalno6ci kwalifikacje i doswiadczenie) : a) posiadac pzecietne jest kr6tszy - w tym okresie (spozqdzona wedlug zatrudnienie w okresie ostatnich tzech lat, a wzoru stanowiqcego Zalqv.nik nr 3 do IDW ). je2eli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy 2) Dla spelnienia warunku b) w kolumnie obok - w tym okresie, w wysokosci co najmniej : - dla informacja na temat pzecietnej liczebno6ci personelu czqgci 1 i 2-35 pracownik6w; -dlacze6ci 1- kierowniczego, w okresie ostatnich tzech lat, a 30 pracownik6w; -dla czesci 2 - I pracownik6w; w przypadku gdy okres prowadzenia dzialalno6ci b) posiada6 pzeciqtnq liczebno66 personelu jest krotszy - w tym okresie (spozqdzona wedlug kierowniczego w okresie ostatnich tzech lat, a uzoru stanowiqcego Zalqcznik nr 4 do IDW ). 3) jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy Dla spelnienia warunku c) w kolumnie obok - wykaz w tym okresie, w wysokosci co najmniej : - dla os6b (spozqdzony wedlug wzoru stanowiecego cz96ci 1i2-3osoby; -dlaczesci 1-3 osoby; -dla Zalqcznik nr 5 do IDW), kt6re bedq uczestniczye w czq5ci 2-1 osoba; c) wskazae do uczestniczenia wykonywaniu zam6vtienia wraz z informacjami na w wykonaniu niniejszego zam6wienia nastqpujqce temat ich kwalifikacji zawodowych, do6wiadczenia osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zawodowyeh, do6wiadczenia i wyksztalcenia zam6wienia, a tak2e zakresu wykonywanych pzez niezbednych do wykonania zam6wienia, a tak2e nich czynno6ci. 4) Dla spelnienia warunku d) w zakresu wykonywanych pzez nich czynno6ci : - kolumnie obok - dokumenty stwierdzdqce,2e dla czq6ci 1, dla czq6ci 1 i2 Kierownik Budowy (1 osoby, K6re bqdqwykonywa6 niniejsze zam6wienie, osoba) posiadajacy: - uprawnienia budowlane do posiadajq wymagane uprawnienia zgodnie z kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci ustawez dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczei zgodnie z otaz Rozpotz dzeniem Ministra Transportu i Rozpozqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sdrawie z dnia 28 kwietnia 2006 r w sprawie samodzielnych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im wa2ne wazne upewnienia budowlane, K6re zostaly uprawnienia budowlane, kt6re zostaly wydane na wydane na podstawie wczegniej obowiqzujqcych podstawie wczesniej obowiqzuj4cych pzepis6w. pzepis6w, zgodne z obowiqzujqcym na dzief - zaswiadczenie o pzynalezno6ci do wnasciwej wydania prawem, wystawione pzed uplywem lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sietnie terminu skladania ofert, tzn.: kopie decyzji o do6wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub przyznaniuprawniei do pelnienia samodzielnych kierowaniu robotami (liczqc do dnia wszczecia funkcji technicznych w budownictwie oraz kopie postqpowania) polegajqcymi na budowie lub aktualnego zaswiadczenia o przynale2nosci ww. modemizacji obiek6w gospodarki wodno-sciekowej, osoby do wlasciwej lzby Samozqdu Zawodowego. w tym pzynajmniej jednej oczyszczalni Sciek6w o 5) Dla spefnienia warunku e) w kolumnie obok - pzepustowosci min m3/d. Kierownik Rob6t wykaz wykonanych rob6t budowlanych w okresie Sanitarnych (1 osoba) posiadajqcy: - uprawnienia ostatnich 5 lat pzed dniem wszczecia postgpowania budowlane do kierowania robotami budowlanymi w o udzielenie zam6wienia publicznego, a je2eli specjalnoscinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji okres prowadzenia dziaialno6ci jest kr6tszy - w tym i urzqdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, okresie. Do wykazu spozqdzonego wedlug wzoru wodociqgowych i kanalizacyjnych bez ograniczei stanowiecego Zalqcznik nr 6 do IDW winny by6 zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Transportu i dolqczone dokumenty potwierdzajqce, 2e wymienionebudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sdrawie w wykazie roboty zostaly wykonane nale2ycie. W samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie pzypadku wsp6lnego ubiegania sie dw6ch lub wiqcej (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im \,ykonawc6w o udzielenie niniejszego zam6wienia, wazne uprawnienia budowlane, K6re zostaly oceniany bgdzie ich laczny potencial techniczny i wydane na podstawie wcze6niej obowiazujacych kadrowy oraz laczne kwalifikacje i do5wiadczenie, a pzepis6w, a kt6re uprawniajq do kierowania dokumenty wymienione powyzej winien pzedlozye robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji 9/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulaz standardow 2 - PL

10 Modernizacja i rozbudowa oczy szczalni 6ciek6w "Chemiczna" w imieniu wszystkich ten (ci) z \ rykonawc6w, K6ry (kt6rzy) potwierdza (potwierdzajq) spelnienie warunk6w. W pzypadku gdy ww. osoby, biorqce udzial w realizacji zam6wienia, nie znajqiezyka polskiego wymagane jest, aby \,Vkonawca zapewnil pelnq usluge tlumaczenia na i z jez. polskiego. Ostroleckie Przeds tt b tu rstwo Wodociqgiw i Kanalizacji Sp z o'o' 0?-410 ostroleka ul Kurpi0wska 21, tel' (0'29) do lr NIP o /20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: wodociqgowych i kanalizacyjnych oraz wentylacj i, - zaswiadczenie o pzynale2no6ci do wnasciwej lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sletnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami (liczqc do dnia wszczqcia postqpowania) polegajqcymi na budowie lub modernizacji obiek6w gospodarki wodno-iciekowej, w tym pzynajmniejjednej oczyszczalni Sciek6w o przepustowosci min m3/d. Kierownik Rob6t Elektrycznych (1 osoba) posiadajqcy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i u z.qdzef elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeh zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra TransDortu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych pzepis6w. - zagwiadczenie o przynale2no6ci do wla6ciwej lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sletnie do6wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami (licz4c do dnia wszczecia postepowania) polegajqcymi na budowie sieci i instalacji elektrycznych. Kierownik Rob6t Drogowych (1 osoba) posiadajqcy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno6ci drogowej zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im wa2ne uprawnienia budowlane, K6re zostaly wydane na podstawie wcze6niej obowiezuj4cych pz epis6w. - zaswiadczenie o pzynaleznosci do wlasciwei lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sletnie doswiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami (liczqc do dnia wszczecia postqpowania) polegajqcymi na budowie dr6g. - dla czg56i 2 - Kierownik Budowy (1 osoba) posiadaj4cy: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno5ci konstrukcyjno-budowlanei zgodnie z Rozpozqdzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.578) lub odpowiadajqce im wazne uprawnienia budowlane, kt6re zostaty wydane na podstawie wcze6niej obowiqzujqcych pzepis6w - za5wiadczenie o pzynale2nosci do wlasciwej lzby Samozqdu Zawodowego, - minimum sietnie do6wiadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami (liczqc do dnia wszczecia postepowania) polegajqcymi na budowie lub modernizacji obiekt6w kubatutowych. d) pzedlo2y6 dokumenty stwierdz4qce,2e wskazane w pk c) osoby, K6re bqdqwykonywa6 niniejsze zam6wienie posiadajq wymagane up wnienia, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawniei oraz za1wiadczenia o pzynale2nosci do wlasciwej lzby Samorzqdu Zawodowego. e) wykona6 w okresie ostatnich piqciu lat przed dniem wszczgcia Formulaz standardowy 2- PL

11 i/lodernizacja i rozbudowa oczyszczalni 6ciek6w "Chemiczna" postgporania o udzielenie zam6\ rienia publicznego, a je2eli okres proradzenla dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, co najmnie,: - dla czesci 1, dla czq6ci 1i2 -- 1zam6wienie na roboty budor/vlane, K6rych pzedmiotem byla budowa lub modernizacia oczyszczalni 6ciek6\ r o pzepustowosci min m3/d; - dla czesci 2- - 'l zam6wienie na roboty budowlane, kt6rych pzedmiotem b9a budowa lub modemizacja obieku budowlanego o kubatuze min 500 m3. Ostrolgckre PrzedsiQblorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o.o' osrror.nka ul. Kurpiowska 21, tel. (0-29) 760'32-61 do 3 NIP /20 SIMAP2_opwik :16PM MEST- ld: Formulaz standatdow 2- PL

12 lf l.2.4) Zam6wfenla za6,trzo'.one (je2eli dotyczy) Zamd,vienie jest zestrzetone dle zakliad6w pracl chronion i Realizacja zam6u,ienia iest zastzezona w ramach programdrv pracy chrohionej tr tr Ostrolf ckie Przedsitblorstwo Wodoci4g6w i Kanalizacji Sp. z o.o, 07-4r0 ostr or.eka ul. Kurpi0wska 21, tel. (0-29) do 3 NtP /20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Fotmulaz stadadowy 2 - PL lr tu Fr_

13 ModernizacJa i rozbudowa oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" SEKCJA lv: PROCEDURA IV.I) RODZAJ PROCEDURY 1V.1.1 ) Rodzaj procedury O Otwarta Q Ograniczona O Ograniczona pzyspieszona O Negocjacyjna e Negoclacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali ju2 zakwalifikowani Jeteli la.k, nale2y poda6 nazwy i adresy zal(walitikowanych ju2 wykonawc6 w pkt Vl.3) lnfomacje Dodatkowe Uzasadnienie wyboru procedury pzyspieszonej: O Dialog konkurencyjny 0strol?ckte Prz dslebiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z o'o' 0?-410 ostroleka ul. Kurpiowska 21. tel. (0-29) d0 3 NIP ol-44 13/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formulatz standardowy 2 - PL

14 Modernizacja i rozbudoura oczyszczalni Sciek6w "Chemiczna" Osrroteckie I'rzed si g b rv.2) KRyTERTA udztelenta zau6wteln fv.2,1) Kryteria udziefenia zam6w ienia (prosze zaznaczyc wtas;ciwe pote(pola)) Najni2sza cena I Iub Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzglgdnieniem kryteri6w n,, ^,, l-xilrl i,li8irt fri, o., NtP 7t8-000-a3'44 n kryteria okre6fone poni2d$ryteia udzielenia zam'wienia powinny zosta' podane wraz z wagqlub w kolejno'ci od najwazniejszego do najmniej wa2nego, w ptzypadku gdy pzedstawienie wag nie jest mozliwe z oczwistych przyczyn) n kryteria okre6lone w specyfikacji, w zaproszeniu do skladania ofert lub negocjacji lub w dokumencie oprsowym b V.2.2) Wykorrystana bedzie aukcja elekroniczna Je2efi tak, proszq poda6 dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej Aezeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE lv.3.l) Numer referencyjny 20a5/PU16tCIPEt V,3.2) Poprzednie Jeieli tak, nadany sprawie przez instytucje z amawia!4cq Aezeli dotyczy) publikacje dotyczqce tego samego zam6wienia O WstQpne ogloszenie informacyjne Q Ogloszenie o profilu nabywcy Numer ogloszenia w Dz.U.: /S z dnia (dd/mm/nrr) I nne wcze6niejsze publikacje (jezel i dotyczy ) d 1V.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji dokument6w dodatkowych (z wyjqtkiem Dynamicznego Systemu Zakup6w) fub dokumentu opisowego (w pnypadku dialogu konkurencyjnego) Termin skladania wniosk6w dotyczqcych uzyskania dokument6w lub dostqpu do dokument6w Data: (dd/mn/mr) Godzina: Dokumenty odplatne Jeiefi tak, poda6 wylqcznie dane liczbowe): 't Waluta PLN Warunki i spos6b platnosci: SIWZ mo2na uzyska6 na pisemny wniosek \A/ykonawcy : - w siedzibie Zamawiajqcego w Ostrolqce, ul. Kurpiowska 21, budynek A, I piqtro, pok6j nr 9, osobi5cie, - za pobraniem firmq kurierskq Spos6b ptatno6ci :- got6wkqw kasie Zamawiajqcego, - pzelewem, - za zaliczeniem. 14/20 SIMAP2_opwik :16 PM MEST- ld: Formularz standardowy 2- PL

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego

Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Miejscowość: Kielce Kod pocztowy: 25-324 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_czystemiasto 26/02/2010- ID:2010-026306 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_IMiGW 05/08/2011- ID:2011-110248 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 19/11/2010- ID:2010-154010 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_dorzeczebialej 02/11/2010- ID:2010-145150 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 19 ENOTICES_elka33 21/12/2009- ID:2009-149571 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_ztmgda 31/05/2010- ID:2010-068799 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_MLubartow - ID:2011-XXXXXX Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) 634-012-60-16 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka.

w ilości 1 sztuka; lekkiego samochodu ratownictwa wodnego SlRw z łodzią w ilości 1 sztuka. 1/ 18 ENOTICES_68gp5 03/09/2010- ID:2010-116110 Formularz standardowy 2 PL Srd w ilości 1 sztuka; średgo samochodu kwatermistrzowskiego SkW5 UNIA EUROPEJSKA sztuka. Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 7 Miejscowość: Jastrzębie Zdrój Kod pocztowy: 44-330 Świadcze usług pralniczych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo