Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13."

Transkrypt

1

2 W numerze: Od redakcji 3 Informacje/Wydarzenia 4 Ogłoszenia/Komunikaty 15 Wywiad 20 GOPS/Profilaktyka 22 Od Kuchni 26 Zielono mi 27 Kultura 28 Ze świata 32 Psychowieści 34 Sport 35 Godne polecenia 40 U nas 41 Agresja okiem psychologa Strona 25 O Strona 2 Obchody Dnia Niepodległości Strona 13 Z Górek Wielkich na wyspę c.d. Strona 32 2

3 Od redakcji Drodzy czytelnicy, nawet nie zauważyliśmy jak minęła jesień i mamy już zimę. Wprawdzie śnieg już był i to nie w małych ilościach, to prawdziwa zima prawdopodobnie jeszcze przed nami. I chociaż n i e m i ł e d o ś w i a d c z e n i a j a k i e zgotowała nam śnieżna nawałnica, pozbawiając nas na jakiś czas prądu, sprawiły że większość z nas nawet nie chce słyszeć o białym puchu, to jednak żal by było, gdyby w okresie świątecznym miało go zabraknąć. Święta to chwile przepełnione radością, ubrane w tradycję, rozniecające często przygasłe ogniska rodzinne, łagodzące spory. Ze strony Redakcji chciałbym życzyć Państwu: Lecieli Anieli, złote skrzydła mieli, Nowy rok Wom zwiastowali, Byście sie ludzie radowali, Radujcie sie starzy i młodzi, Niech sie Wom dobrze powodzi, My się z Wami też radujmy, Za to wszystko Panu Bogu podziękujmy, Ciągnął Mojżesz przez Czerwone Morze, A to morze rozstąpiło się dwiema słupami, A ludu Galilejskiemu nie stało się krzywdy, Ani za jeden grosz. My tego też wom winszujemy, Z Chrystem Panem aż na wieki wieków Amen. Szczepan Spis Redaktor Naczelny Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Brenna i odwiedzającym nas turystom dużo zdrowia, pogody ducha na codzień, ciepła rodzinnego, spełnienia planów i marzeń oraz wzajemnego zrozumienia. Niechaj ten nadchodzący rok będzie dla Was obfity w szczęście i radość każdego dnia 3 Strona Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Holeksa 3

4 Informacje/Wydarzenia Życzenia świąteczne I Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć serdeczne życzenia, aby te wyjątkowe dni upłynęły w rytmie radosnej kolędy, która głosi światu pokój, aby nadzieja płynąca ze Żłobka Pana przysłoniła troski i zmartwienia, a łaska Dzieciątka Jezus towarzyszyła w całym Nowym Roku, dając zdrowie i siły potrzebne do podejmowania trudu każdego, nowego dnia. Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Gminy Brenna życzy radny Sejmiku Śląskiego Alfred Brudny Czesław Gluza Starosta Cieszyński Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Czytelnikom spokojnych, szczęśliwych i spędzonych w gronie najbliższych dni oraz pogody ducha na każdy dzień Nowego 2010 Roku! Dyrekcja oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej Strona 4 Projekt budżetu Gminy na 2010 rok W dniu 16 listopada 2009 roku Wójt Gminy Brenna przedstawił Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu Gminy Brenna na 2010 rok. W dokumencie tym zaplanowano dochody w kwocie: , 9 8 z ł o r a z w y d a t k i w k w o c i e : ,95zł. P o d s t a w o w y m i zadaniami inwestycyjnymi przewidzianymi do realizacji w 2010 roku są: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum Brenna Bukowa: ,00zł, Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi Zalesie Nowy Świat Czarny Las: ,00zł, Budowa wodociągu w Górkach E t a p I I ( b l o k i ) w k w o c i e : ,00zł, Budowa parkingu z odwodnienie przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich: ,00zł, Przekazanie dotacji celowej do powiatu na inwestycje pn Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1 od skrzyżowania z ul. M i o d o w ą d o s k r z y ż o w a n i a z ul. Malinową w B r e n n e j : ,00zł, R e a l i z a c j a projektu Rozwój i n f r a s t r u k t u r y t u r y s t y c z n e j Gminy Brenna : ,81zł, Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich: ,00zł, 4

5 Informacje/Wydarzenia Odprowadzenie wód powierzchniowych ZSP w Górkach Wielkich: ,00zł, Wyrównanie terenu wokół boiska szkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 Brenna Bukowa: ,00zł, Kontynuacja termomodernizacji budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową wejścia: ,00zł, Wykonanie nowych punktów o ś w i e t l e n i a u l i c z n e g o : ,00zł, Budowa boiska Orlik wraz z oświetleniem przy Gimnazjum w Brennej: ,00zł. W projekcie budżetu zapisano również zadania inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych, a mianowicie: Przebudowa dwóch ciągów drogowych w Gminie Brenna: ,71zł, ul Żory Brenna: ,00zł, u l. W i ą z o w a B r e n n a : ,00zł, ul. Wiosenna Górki Wielkie: ,00zł, Wykonanie odwodnienia oraz poprawienie wyjazdu z ul. Markówka w Brennej: ,00zł, Modernizacja skrętu ul. Hołcyna w Brennej : ,00zł, W y k o n a n i e m o d e r n i z a c j i fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia: ,00zł W 2010 roku Gmina Brenna będzie realizowała projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Kompetentny urzędnik = sprawny urząd gminy w Brennej w ramach Priorytetu V, działanie 5.2, poddziałanie Przedszkole równych szans w ramach Priorytetu IX, działanie 9.1, poddziałanie Klub na 102 w ramach Priorytetu VII, działanie 7.2, poddziałanie Inicjatywa w Brennej Klub Komputerowy Priorytetu VII, działanie 7.3. Ponadto w budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych działających zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacje te mają służyć realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna, pomocy społecznej, promowania i upowszechniania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Brenna, rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej. Projekt budżetu Gminy Brenna na 2010 rok znajduje się na stronie internetowej pl w zakładce finanse publiczne, budżet gmin. Joanna Macura Spotkania wiejskie z mieszkańcami W dniach listopada br. miały miejsce spotkania Wójta Gminy Brenna Pani Iwony Szarek z mieszkańcami naszej gminy. Zgodnie z informacją przekazaną w listopadowych wieściach, głównymi tematami były: - bieżące i planowane inwestycje, - gospodarka odpadami, - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna oraz - omówienie spraw bieżących. W trakcie spotkań w wolnych wnioskach, pojawiło się wiele innych tematów, które nurtują mieszkańców naszej gminy. Najczęściej poruszaną tematyką była kwestia odśnieżania, poprawy jakości dróg znajdujących się na terenie gminy, 5 Strona programu niskiej emisji i usuwania azbestu, oświetlenia oraz wycinki gałęzi znajdujących się w pobliżu sieci energetycznych. Wszystkie poruszone zagadnienia zostały szczegółowo poddane dyskusji, w której przede wszystkim podkreślano aspekty faktycznej możliwości wykonania określonych zadań oraz terminu ich realizacji. Podkreślono, że wykonanie niektórych prac jest kwestią wyboru realizacji danej inwestycji, uzależnioną przede wszystkim od posiadanych środków finansowych, oraz jak w przypadku dróg powiatowych i całej ich infrastruktury od zaangażowania zarządcy drogi, czyli starostwa. Wiele emocji wzbudził temat dotyczący studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna. Wymieniony dokument często jest mylony przez mieszkańców z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna, który należy to podkreślić jest jedynym dokumentem planistycznym stanowiącym prawo lokalne. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem merytorycznej informacji, po raz kolejny zapraszam do Urzędu Gminy Brenna, gdzie można jednoznacznie wyjaśnić powstałe wątpliwości w zakresie obecnego stanu faktycznego nieruchomości znajdujących się na terenie naszej gminy. Pragnę zwrócić uwagę, że na spotkaniach wiejskich pojawiły się mylne interpretacje dotyczące studium i jego korelacji w stosunku 5

6 Informacje/Wydarzenia I do Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto pojawiły się osoby, które w omawianej tematyce zostały wprowadzone w błąd (np. w przedmiocie klasyfikacji nieruchomości w Planie), oraz osoby, które w ten błąd wprowadzają mieszkańców. Chcę podkreślić, że osoby te nie posiadają wystarczającej wiedzy w poruszanym temacie i może skutkować to podejmowaniem przez mieszkańców niekorzystnych dla nich decyzji w zakresie gospodarowaniem swoim mieniem. Apeluję! Proszę nie zdobywać wiedzy od przypadkowych osób, które nie są uprawnione do przekazywania takich informacji. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brenna, przy ul. Wyzwolenia 77, w pokoju nr 28 lub 25. Zapraszam. Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki W lutym br. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich. Projekt ten stanowi jeden z elementów modernizacji bazy sportowej w naszej Gminie. Zakończenie prac przewiduje się w maju 2010r. W czerwcu 2009r. Urząd Gminy złożył wniosek o dofinansowanie realizacji inwes t y c j i z e ś r o d k ó w Fu n d u s z u R o z w o j u Kultury Fizycznej zarządzanego przez Ministra Sportu. Po kilkumies i ę c z n y m p r o c e s i e oceny Minister wybrał projekt do dofinansowania i przyznał mu wsparcie w wysokości 1,5 mln zł. 9 listopada 2009r., p o d p i s a n o u m o w ę o d o f i n a n s o w a n i e tego przedsięwzięcia, co formalnie otworzyło drogę do współfinansowania jego realizacji ze środków Ministerstwa. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich zapewni średnio w roku grupie 750 dzieci i młodzieży odpowiedni standard zajęć z wychowania fizycznego. Obiekt będzie służył zajęciom lekcyjnym i pozalekcyjnym. Udostępnienie sali dostosowanej Strona 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwoli na organizację czasu wolnego dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych poprzez możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych, takich jak piłka ręczna, siatkówka, koszykówka czy tenis, w bezpiecznym, nowoczesnym budynku sali gimnastycznej. Program wykorzystania nowopowstałej infrastruktury skupia się na następujących elementach: - rozszerzenie zakresu podstawowych działań edukacyjnych, - udostępnianie sali dzieciom i młodzieży podczas zajęć dodatkowych w ramach Szkolnego Klubu Sportowego oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego, - t w o r z e n i e o d d z i a ł ó w o profilu sportowym, - w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od nauki sala będzie udostępniona: osobom prywatnym, organizacjom zewnętrznym, podmiotom gospodarczym na potrzeby organizacji sportowych zajęć integracyjnych, - w okresie ferii zimowych i wakacji obiekt będzie udostępniany klubom sportowym i grupom kolonijnym, które wypoczywają na terenie gminy, - p r z e w i d u j e s i ę współpracę z OPKiS G m i n y B r e n n a w zakresie wykorzystania sali gimnastycznej na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, środowiskowych oraz zawodów sportowych, Program ten pozwoli na efektywne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach p r o j e k t u z a r ó w n o z p u n k t u w i d z e n i a j e j u d o s t ę p n i a n i a, jak i rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Brenna. I n w e s t y c j e p o d e j m o w a n e w gminie mają służyć przede wszystkim podniesieniu jakości życia społeczności lokalnej, jednakże Gmina Brenna swoje perspektywy rozwoju wiąże również z turystyką. Dlatego wszystkie podejmowane działania są skierowane zarówno do mieszkańców, jak i gości odwiedzających naszą Gminę. Urząd Gminy Brenna 6

7 Informacje/Wydarzenia Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Góreckiej W dniu 2 grudnia 2009 r. zawarto umowę z Zakładem Elektryfikacji ELPOM na Budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Góreckiej od Brennej Skrzyżowanie do Brennej Spalonej. Inwestycja zamknie się w kwocie brutto zł. i zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy. Zamontowanych zostanie 27 nowych punktów świetlnych, k t ó r e p o p r a w i ą w i z e r u n e k tego odcinka drogi, a przede wszystkim wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Urząd Gminy Brenna Odwodnienie na ul. Harcerskiej W W listopadzie br. zakończono prace związane z naprawą przepustu z wykonaniem studzienki kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i ul. Harcerskiej w Górkach Wielkich. W zakresie realizacji inwestycji wykonano następujące prace: - rozebranie nawierzchni bitumicznej i jej odtworzenie, - w y k o n a n i e p o d b u d o w y o grubości 20 cm, - wykonanie studzienki wraz z wypustem ulicznym, - montaż przepustu Ø 400 mm, na długości 11 m oraz - ścianki czołowej. 7 Strona Inwestycja była finansowana z budżetu gminy oraz środków przekazanych na ten cel przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Brennej, w wysokości 2000,00 zł. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 8.768,26 zł. Składam na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za wkład przy realizacji powyższej inwestycji. Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek 7

8 Informacje/Wydarzenia I Strona 8 Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej W kwietniu br. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224. Projekt ten stanowi jeden z elementów programu zmierzającego do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z budynków użyteczności publicznej w Gminie Brenna. Przeprowadzone badania wykazały, że znaczna część z nich charakteryzuje się poważnymi stratami ciepła, a co za tym idzie wysokimi kosztami utrzymania. Ocieplenie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania czy stolarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o k i e n n e j t o tylko niektóre z prac wykonywanych w tych obiektach. W listopadzie r. U r z ą d G m i n y z ł o ż y ł wniosek o dofin a n s o w a n i e realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii). Po kilkumiesięcznym procesie oceny Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt do dofinansowania i w dniu 15 czerwca 2009r., podpisano stosowną umowę. Kompleksowe wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum w Brennej obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych i ościeży, - docieplenie stropów piętra, - m o d e r n i z a c j ę i n s t a l a - cji wewnętrznej c.o. obejmującej wymianę rurociągów, grzejników i montaż zaworów termostatycznych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę istniejących, nieefektywnych kotłów gazowych na 2 nowe gazowe kotły kondensacyjne wraz z automatyką. Na ww. prace uzyskano wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ,88 zł. Środki te stanowią największą część budżetu projektu opiewającego na kwotę ,33 zł. Dodatkowo prowadzone będą prace remontowe nie związane z optymalizacją zużycia energii takie jak przebudowa i rozbudowa wejścia głównego, rozbiórka galerii widokowej z wymianą i przebudową okien czy wymiana rynien i rur spustowych. Zakończenie prac przewiduje się w październiku 2010r. Reklama w Wieściach znad Brennicy 1/8 strony 50zł netto REKLAMA ¼ strony 100 zł netto ½ strony 200 zł netto 1 strona 400zł netto + 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy 10gr/szt. netto wkładki, ulotki do gazety 8

9 Informacje/Wydarzenia Nowe Witacze w Gminie Brenna M a j ą c n a u w a d z e d b a ł o ś ć o wizerunek naszej gminy, w listopadzie br. zrealizowano inwestycję, której efektem jest posadowienie dwóch nowych witaczy z logo Gminy Brenna i herbami naszych miejscowości. Witacze będą witały przybywających do Gminy Brenna gości - jadących od strony Bielska na wysokości ul. Dzielowy, oraz jadących z U s t r o n i a n a w y s o k o ś c i skrzyżowania ulic Chłopskiej z Lipowską. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu gminy i zamknęła się kwotą 4.000,00 zł brutto. Krzysztof Majeran Publiczne punkty dostępu do Internetu w Gminie Brenna W tym miesiącu zakończy się realizacja projektu pn. Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brenna, który został bardzo wysoko (93,5% możliwych do uzyskana punktów) o c e n i o n y p r z e z z e s p ó ł ekspertów z dziedziny społeczeństwa informacyjnego, w ramach II Priorytetu Społeczeństwo informacyjne RPO WSL Projekt, którego łączna wartość wynosi ponad 235 tys. zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 85% jego wartości. 9 Strona Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Publiczne punkty dostępu do Internetu pozwalają na bezpłatne korzystanie z sieci Internet przez całą dobę. Z powstałej infrastruktury będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający naszą Gminę. W ramach przedsięwzięcia wykonano i uruchomiono dwa HotSpoty jeden w Brennej Centrum, drugi w Górkach Wielkich, obejmujący swoim zasięgiem r ó w n i e ż c z ę ś ć o b s z a r u Górek Małych (przybliżony zasięg - około 300 metrów od nadajnika). Dzięki temu osoby posiadające urządzenia wyposażone w kartę s i e c i b e z p r z e w o d o w e j WiFi (np. laptop, palmtop, telefon komórkowy, itp.) mogą bezpłatnie surfować po stronach internetowych, sprawdzać aktualności, wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną. 9

10 Informacje/Wydarzenia I Ponadto, w ramach tego projektu zamontowano 7 ogólnodostępnych Infokiosków. Są to urządzenia samoobsługowe, z ekranem dotykowym, podłączone do Internetu. Umożliwiają przeglądanie stron www, a także zrobienie zdjęcia czy nagranie dźwięku i wysłanie ich wraz z wiadomością . Infokioski zlokalizowane są przy głównych wejściach do wszystkich szkół w Gminie, na budynku Urzędu Gminy, na parkingu przy rondzie w Górkach Wielkich oraz koło M u z e u m Z o f i i Kossak w Górkach Wielkich. S z c z e g ó - łowe informacje dostępne są na stronie www. brenna.org. p l w z a k ł a d c e B e z p ł a t n y Internet. Poczta Polska zostaje w urzędzie Dementujemy pogłoskę, jakoby nasz oddział pocztowy, mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Brenna, miał zostać przeniesiony, czy też zlikwidowany. Dowiedziałem się z bezpośredniego źródła, że absolutnie ten punkt pocztowy nie będzie zlikwidowany. Jedynym działaniem ze strony poczty było przeniesienie listonoszy do Górek. Pytanie jaki to będzie miało to wpływ na świadczenie usług pocztowych, dla nas klientów poczty. Otóż nie odczujemy tych zmian, gdyż wszystko zostanie po staremu i odbiór naszej korespondencji będzie odbywał się w taki sam sposób, jak do tej pory. Szczepan Spis Radosna szkoła Informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej za pośrednictwem gminy, pozyskała środki d o t a c j i z b u d ż e t u p a ń s t w a w wysokości ,80 złotych na Strona 10 Nauczyciele wyróżnieni W dniu 19 października 2009 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z wyróżnionymi nauczycielami z terenu Naszej Gminy. Prócz grona pedagogicznego w spotkaniu uczestnic z y l i p a n i Iwona Szarek Wójt Gminy Brenna, pan K r z y s z t o f Holeksa Przewodniczący Rady Gminy Brenna oraz pani Fryderyka P a w l i c z e k Przewodnicząca Komisji zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. Niniejsze fundusze są wsparciem finansowym w ramach rządowego programu Radosna szkoła. Program, służy wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w związku z nową podstawą programową, jaka weszła w życie od września tego roku. Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. Wyróżnieni pedagodzy otrzymali dyplom za osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej. Ponadto pragniemy Państwa poinformować, iż pan Karol Niedźwiecki Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich na wniosek organu prowadzącego otrzymał nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Serdecznie gratulujemy. 10

11 Informacje/Wydarzenia Nowości na stronie internetowej Gminy Brenna Mając na uwadze poprawę jakości strony internetowej Gminy Brenna, w ostatnim czasie wprowadzono kolejne udogodnienia dla osób odwiedzających nasz portal, m. in.: 1. na stronie pojawiły się wersje obcojęzyczne (angielska, niemiecka, francuska oraz węgierska), 2. zamieszczono link z rozkładem jazdy autobusów i busów kursujących w naszej gminie; jest on o tyle funkcjonalny, że zawarte są tam informacje dotyczące wszystkich przystanków znajdujących się na terenie Górek Małych, Górek Wielkich oraz Brennej z legendą, 3. w zakładce Bezpłatny Internet umieszczone zostały informacje nt. Infokiosków, czyli publicznych punktów dostępu do Internetu i HotSpotów, czyli obszarów, w których promieniu można bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci internetowej, 4. u m i e s z c z o n o z a k ł a d k ę Sylwester 2010 czyli propozycje imprez na Sylwestra prowadzi OPKiS, 5. wprowadzono zakładkę Informacje dla mieszkańców, gdzie znajdują się wybrane ważne informacje dla mieszkańców (na skróty), 6. umieszczono prezentację nt. Pomników Przyrody w Gminie Brenna (baner po prawej stronie). Ponadto wprowadzono również zmiany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj.: 1. zamieszczono Poradnik interesanta, w którym będą znajdowały się szczegółowe informacje na temat sposobu załatwienia sprawy w urzędzie, 2. w zakładce Urząd Gminy/ Komórki organizacyjne umieszczono nową strukturę i zadbano o przejrzystość danych kontaktowych, 3. dodane zostały wymagane przepisami pozycje w zakresie funkcjonowania organów gminy, 4. d o k o n a n o z m i a n w z a k ł a d c e F i n a n s e Publiczne oraz 5. uzupełniono informacje dotyczące Strategii, Planów i Programów Gminnych. Krzyatof Majeran Oznaczenie posesji mieszkalnych na ul. Cisowej W trosce o odpowiednie oznakowanie posesji mieszkalnych znajdujących się w rejonie obejmującym ul. Cisową, Urząd Gminy w Brennej podjął działania mające na celu poprawę informacji w zakresie rozmieszczenia poszczególnych budynków. Na zlecenie gminy 11 Strona wykonanych zostało sześć tablic z numeracją posesji, które zostaną posadowione w odpowiednio widocznych miejscach przy wjazdach do poszczególnych odcinków ulicy. Koszt inwestycji wyniósł 1.200,00 zł. Podjęte działania były uzasadnione potrzebą polepszenia kwestii Tablice informacyjne odnowione Tablice informacyjne, które zostały uszkodzone przez wandali, są już odnowione i znowu mogą spełniać swoją rolę. Pamiętajmy, że takie elementy stanowią wizytówkę naszej miejcowości, a ich obraz po dewastacjach nie tylko jest negatywnie odbierany przez wszystkich przyjezdnych i źle o nas świadczy, ale także niesie za sobą poważne konsekwencje prawne dla wszystkich, którzy dopuścili się tego czynu. Szczepan Spis informacyjnej, a przede wszystkim poprawą sytuacji związanych z podejmowaniem interwencji przez służby ratunkowe i Policję. Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek 11

12 Informacje/Wydarzenia SPOTKANIE Z FRANKLINEM I Dnia 4 listopada 2009 r. Przedszkole nr 1 w Brennej odwiedził Franklin. Franklin to postać dobrze dzieciom znana. Przedszkolaki entuzjastycznie przyjęły żółwia. Dzieci wspólnie z Franklinem wysłuchały opowieści o jego przygodach. Na pamiątkę sympatyczny żółw rozdał przedszkolakom ulotki. Spotkanie z ulubionym bohaterem dzieci zapamiętają na długo. Jego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej. Strona 12 12

13 Informacje/Wydarzenia Obchody Dnia Niepodległości 11 listopada, jak co roku, obchodziliśmy Święto Niepodległości. Ten dzień tak ważny i wyjątkowy dla starszych osób, coraz częściej traci na aktualności w oczach ludzi młodych. Na szczęście w naszej Gminie staramy się dbać o historię także pocztów sztandarowych naszych strażaków, którzy również oddali hołd wszystkim walczącym o niepodległość. Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach poległych, a pani Mucha, Krzysztof Czarski, Kinga Bury, Krzysztof Kawik, Anna Kopiec, Elżbieta Cieślar, Sabina Greń, Bartosz Żur, Kamil Myczka, Patryk i odświeżamy jej karty w każdą powtarzającą się rocznicę. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się mszą w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela, na mszy oprócz wszystkich zebranych nie zabrakło 13 Strona Wójt po wygłoszonej mowie, zaprosiła zebranych do Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, na program artystyczny. Program artystyczny pod egidą pani Sylwii Waszek oraz akompaniamencie pani Ireny Seligman zaprezentowała nasza młodzież w składzie: Katarzyna Gabzdyl, Dawid Bujok, Nikola Staniek, Izabela Szabla, Sandra Choroszko, Klaudia Olszar, Józef Salachna, Jan Greń, Przemysław Taberski oraz Grzegorz Chrapek. Program zachwycił wszystkich przybyłych i w sposób wyrazisty przedstawił nam losy naszej ojczyzny w okresie zaborów i późniejszego oswobodzenia się, po ponad stuletniej niewoli. Po przedstawieniu przyszła kolej na Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Raubczycy, który w liczbie blisko czterdziestu dzieci i młodzieży w strojach regionalnych, przy grającej kapeli, zaprezentował tańce regionalne. Na długo zapamiętamy wszystkie obrazy z tego dnia, przypominając nam o patriotyzmie i poświęceniu Polaków dla ojczyzny. Szczepan Spis 13

14 Informacje/Wydarzenia Siła płynie z gór! rusza ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5 O W grudniu rozpoczyna się ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5, adresowana przede wszystkim do rodzin z dziećmi z całej Polski, poszukujących miejsca do atrakcyjnego spędzenia zimowego urlopu i ferii. Grupa docelowa kampanii r e k l a m o w e j t o : k o b i e t y i mężczyźni w wieku lat, posiadający dzieci, z wykształceniem co najmniej średnim, o dobrej sytuacji m a t e r i a l n e j, m i e s z k a j ą c y poza województwem śląskim (zwłaszcza w dużych miastach) i p r e f e r u j ą c y s p ę d z a n i e wolnego czasu poza miejscem zamieszkania. Kampania realizowana będzie w dwóch etapach: przed sezonem zimowym 2009/2010 oraz przed sezonem letnim Wykorzystane zostaną różne narzędzia i kanały Strona 14 promocji, co pozwoli dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Główne hasło etapu kampanii realizowanego w grudniu to Beskidzka 5 tu zjeżdżają całe rodziny. W ramach tego etapu w pięciu dużych miastach Polski - Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie - pojawią się wielkoformatowe bilboardy, które zapraszać będą do zimowego wypoczynku w naszym regionie. Obszerny, 6-stronicowy artykuł o Beskidzkiej 5 ukaże się w dwóch czasopismach lotniskowych, dystrybuowanych na lotniskach w Katowicach i Krakowie. Beskidzka 5 będzie reklamować się także w Internecie baner promocyjny naszego regionu pojawi się na głównej stronie portalu Onet. pl. Ostatnim kanałem promocji będzie telewizja planowany jest cykl programów prezentujących możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu w Beskidzie Śląskim, który zostanie wyemitowany w telewizyjnej Dwójce w ostatnim tygodniu grudnia, w przedpołudniowym Studiu Z i m a ( b e z p o ś r e d n i o p o Pytaniu na śniadanie ). Realizacja tak obszernej kampanii możliwa jest dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 14

15 Ogłoszenia/Komunikaty lata Gminy Beskidzkiej 5 zawarły na potrzeby realizacji tego projektu umowę partnerską. Liderem projektu zostało Miasto Ustroń, które pełniło rolę lidera także we wcześniejszym projekcie realizowanym przez Beskidzką 5 Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5. Dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie projektu promocyjnego złożona została w kwietniu 2008 roku w konkursie w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Warto podkreślić, że projekt Siła płynie z gór ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5 uzyskał na ocenie merytorycznej 100% możliwych do zdobycia punktów. Dzięki tak wysokiej ocenie i uzyskaniu dofinansowania z funduszy unijnych, nasz region stanie się bardziej rozpoznawalny w całej Polsce i przyciągnie nowe grupy turystów. Beskidzka piątka Kochasz dzieci, nie pal śmieci Informujemy, iż Urząd Gminy B r e n n a d z i ę k i w s p ó ł p r a c y z Fundacją Arka ponownie dołączył do akcji przeciwdziałającej spalaniu śmieci w piecach domowych w ramach Ogólnopolskiego projektu Kochasz dzieci, nie pal śmieci. Program ma na celu uświadomienie mieszkańcom, że spalanie śmieci w piecach domowych przynosi dużo szkody w naszym zdrowiu i komforcie życia. W każdym sezonie grzewczym pojawia się problem szczególnego zanieczyszczenia powietrza, związany ze spalaniem śmieci w piecach d o m o w y c h. Z k o m i n ó w, wydobywa się czarny, duszący i śmiercionośny dym. Najgorsze rezultaty przynosi spalanie tworzyw sztucznych, 15 Strona impregnowanego i lakierowanego drewna, śmieci, plastików, opon, Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu r. Urząd Gminy w Brennej będzie nieczynny. gum, starych ubrań itp. Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest szkodliwy dla zdrowia dzieci i dorosłych. Pyły - emitowane podczas spalania do atmosfery, odkładają się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenia metalami ciężkimi, wszędzie unosi się dym zawierający tlenek węgla trujący dla ludzi i zwierząt, uszkadzający płuca oraz drażniący tlenek azotu. Wrzucone do pieca butelki i inne tworzywa sztuczne podczas powolnego spalania, w dość niskich temperaturach zamieniają się w gaz naładowany rakotwórczym ładunkiem. Za spalanie śmieci w piecach domowych grozi grzywna do 5000 złotych. UG 15

16 Ogłoszenia/Komunikaty O GMINNY KONKURS GRANTOWY Strona 16 Wójt Gminy Brenna zarządzeniem Nr 127/09 z dnia 17 listopada 2009 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2010 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. R o d z a j z a d a n i a i w y s o k o ś ć środków publicznych przeznaczonych na ich realizację: 1. Zadania z zakresu kultury i sztuki. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru i filmu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak: organizowanie imprez kulturalnych, w tym również z udziałem miejscowych zespołów regionalnych kultywujących miejscową tradycję, organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji w celu popularyzowania lokalnej kultury i tradycji wśród młodzieży, organizowanie konkursów i wystaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych o tematyce regionalnej, wspieranie działań w zakresie propagowania wiedzy o życiu i twórczości Zofii Kossak, popularyzowaniu jej wizerunku wśród dzieci i młodzieży, wydawanie niskonakładowych folderów, broszur o gminie Brenna, organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy, prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr młodzieżowych kultywujących tradycje, uczących młodzież pieśni i przyśpiewek, promowanie twórczości artystycznej oraz inicjatyw kulturalnych o zasięgu gminnym, dofinansowanie działań z zakresu organizowania zajęć z rękodzielnictwa, promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy i regionu. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł, w roku ,00 zł. 2. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Wspieranie zadań publicznych w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, umożliwiające im powszechny dostęp i uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej, upowszechniania sportu i rekreacji. Przedsięwzięcia realizowane poprzez: organizowanie zajęć treningowych i szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży w celu upowszechnienia rozwoju fizycznego i zdrowego trybu życia prowadzone przez miejscowe kluby sportowe w ramach sekcji sportowych, organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brenna o zasięgu lokalnym i poza lokalnym, udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży zarówno na terenie gminy Brenna, jak i na terenie całego kraju. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł, w roku ,00 zł. 3. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wspieranie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mogą przybierać następujące formy: organizacja i prowadzenie świetlic środowiskowych z programem opiekuńczo wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wysokiego ryzyka z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brenna, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych z Gminy Brenna, organizacja imprez rekreacyjno - kulturalnych, których celem będzie integracja dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi, organizacja i realizacja działań profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia wolny od uzależnień poprzez sport, organizację imprez bezalkoholowych, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, profilaktyczno - edukacyjno - szkoleniowych z zakresu uzależnień (choroby alkoholowej, środków psychoaktywnych) i przemocy dla społeczności lokalnej oraz różnych grup zawodowych z terenu gminy Brenna, organizacja działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł, w roku ,00 zł. 4. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące: 1/ Kompleksową pomoc osobom bezdomnym (schronienie, żywienie, terapia, pomoc socjalna), kompleksową pomoc osobom doświadczają- 16

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 28 grudnia 2015 r. Poz. 5424 UCHWAŁA NR X/48/2015 RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok.

P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełm z organizacjami pozarz dowymi i innymi podmiotami prowadz cymi działalno ytku publicznego na 2006 rok. P R O G R A M Współpracy Gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok. WSTĘP Rozwój Chełmży i poprawa warunków życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku Rada Gminy w Krupskim Młynie Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK 1 Gmina Reszel ROZDZIAŁ I zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktyczno terapeutycznej i realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIII/135/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. Program współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY GNIEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku Uchwała Nr III /15/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie Programu współpracy na 2011 rok Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WÓLKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU I. CELE PROGRAMU WSPÓŁAPRACY 1. Cel główny Głównym

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy PROJEKT Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku

Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku Uchwała Nr XV / 122 / 2008 Rady Gminy Szemud z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku Uchwała Nr XLIII / 355 / 2005 Rady Gminy Szemud z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki

Sprawozdanie. z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok 1 ROZDZIAŁ I Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację Wsparcie obejmuje zadania w następujących zakresach:

I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację Wsparcie obejmuje zadania w następujących zakresach: ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego w 2014 roku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do Uchwały NR /../. Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

TAK. UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku

TAK. UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWAŁA Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Data utworzenia 2013-12-30

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/79/2012 RADY GMINY MILEJCZYCE. z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/79/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Na podstawie art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U z 2012 roku,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/40/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH

UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH UCHWAŁA NR VI/20/ 15 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW. z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok UCHWAŁA NR XLI 266/2014 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo