Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieści znad Brennicy. W numerze: Agresja okiem psychologa Strona 25. Z Górek Wielkich. Obchody Dnia Niepodległości Strona 13."

Transkrypt

1

2 W numerze: Od redakcji 3 Informacje/Wydarzenia 4 Ogłoszenia/Komunikaty 15 Wywiad 20 GOPS/Profilaktyka 22 Od Kuchni 26 Zielono mi 27 Kultura 28 Ze świata 32 Psychowieści 34 Sport 35 Godne polecenia 40 U nas 41 Agresja okiem psychologa Strona 25 O Strona 2 Obchody Dnia Niepodległości Strona 13 Z Górek Wielkich na wyspę c.d. Strona 32 2

3 Od redakcji Drodzy czytelnicy, nawet nie zauważyliśmy jak minęła jesień i mamy już zimę. Wprawdzie śnieg już był i to nie w małych ilościach, to prawdziwa zima prawdopodobnie jeszcze przed nami. I chociaż n i e m i ł e d o ś w i a d c z e n i a j a k i e zgotowała nam śnieżna nawałnica, pozbawiając nas na jakiś czas prądu, sprawiły że większość z nas nawet nie chce słyszeć o białym puchu, to jednak żal by było, gdyby w okresie świątecznym miało go zabraknąć. Święta to chwile przepełnione radością, ubrane w tradycję, rozniecające często przygasłe ogniska rodzinne, łagodzące spory. Ze strony Redakcji chciałbym życzyć Państwu: Lecieli Anieli, złote skrzydła mieli, Nowy rok Wom zwiastowali, Byście sie ludzie radowali, Radujcie sie starzy i młodzi, Niech sie Wom dobrze powodzi, My się z Wami też radujmy, Za to wszystko Panu Bogu podziękujmy, Ciągnął Mojżesz przez Czerwone Morze, A to morze rozstąpiło się dwiema słupami, A ludu Galilejskiemu nie stało się krzywdy, Ani za jeden grosz. My tego też wom winszujemy, Z Chrystem Panem aż na wieki wieków Amen. Szczepan Spis Redaktor Naczelny Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Brenna i odwiedzającym nas turystom dużo zdrowia, pogody ducha na codzień, ciepła rodzinnego, spełnienia planów i marzeń oraz wzajemnego zrozumienia. Niechaj ten nadchodzący rok będzie dla Was obfity w szczęście i radość każdego dnia 3 Strona Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek oraz Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Holeksa 3

4 Informacje/Wydarzenia Życzenia świąteczne I Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć serdeczne życzenia, aby te wyjątkowe dni upłynęły w rytmie radosnej kolędy, która głosi światu pokój, aby nadzieja płynąca ze Żłobka Pana przysłoniła troski i zmartwienia, a łaska Dzieciątka Jezus towarzyszyła w całym Nowym Roku, dając zdrowie i siły potrzebne do podejmowania trudu każdego, nowego dnia. Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim mieszkańcom Gminy Brenna życzy radny Sejmiku Śląskiego Alfred Brudny Czesław Gluza Starosta Cieszyński Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Czytelnikom spokojnych, szczęśliwych i spędzonych w gronie najbliższych dni oraz pogody ducha na każdy dzień Nowego 2010 Roku! Dyrekcja oraz pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Brennej Strona 4 Projekt budżetu Gminy na 2010 rok W dniu 16 listopada 2009 roku Wójt Gminy Brenna przedstawił Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekt budżetu Gminy Brenna na 2010 rok. W dokumencie tym zaplanowano dochody w kwocie: , 9 8 z ł o r a z w y d a t k i w k w o c i e : ,95zł. P o d s t a w o w y m i zadaniami inwestycyjnymi przewidzianymi do realizacji w 2010 roku są: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy domowych Brenna Centrum Brenna Bukowa: ,00zł, Wykonanie projektu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi Zalesie Nowy Świat Czarny Las: ,00zł, Budowa wodociągu w Górkach E t a p I I ( b l o k i ) w k w o c i e : ,00zł, Budowa parkingu z odwodnienie przy ul. Bielskiej w Górkach Wielkich: ,00zł, Przekazanie dotacji celowej do powiatu na inwestycje pn Modernizacja głównego ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą ekspresową S1 od skrzyżowania z ul. M i o d o w ą d o s k r z y ż o w a n i a z ul. Malinową w B r e n n e j : ,00zł, R e a l i z a c j a projektu Rozwój i n f r a s t r u k t u r y t u r y s t y c z n e j Gminy Brenna : ,81zł, Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich: ,00zł, 4

5 Informacje/Wydarzenia Odprowadzenie wód powierzchniowych ZSP w Górkach Wielkich: ,00zł, Wyrównanie terenu wokół boiska szkolnego wraz z wykonaniem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 Brenna Bukowa: ,00zł, Kontynuacja termomodernizacji budynku Gimnazjum w Brennej wraz z nadbudową łącznika i przebudową wejścia: ,00zł, Wykonanie nowych punktów o ś w i e t l e n i a u l i c z n e g o : ,00zł, Budowa boiska Orlik wraz z oświetleniem przy Gimnazjum w Brennej: ,00zł. W projekcie budżetu zapisano również zadania inwestycyjne związane z modernizacją dróg gminnych, a mianowicie: Przebudowa dwóch ciągów drogowych w Gminie Brenna: ,71zł, ul Żory Brenna: ,00zł, u l. W i ą z o w a B r e n n a : ,00zł, ul. Wiosenna Górki Wielkie: ,00zł, Wykonanie odwodnienia oraz poprawienie wyjazdu z ul. Markówka w Brennej: ,00zł, Modernizacja skrętu ul. Hołcyna w Brennej : ,00zł, W y k o n a n i e m o d e r n i z a c j i fragmentu ul. Sportowa wraz z wykonaniem odwodnienia: ,00zł W 2010 roku Gmina Brenna będzie realizowała projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: Kompetentny urzędnik = sprawny urząd gminy w Brennej w ramach Priorytetu V, działanie 5.2, poddziałanie Przedszkole równych szans w ramach Priorytetu IX, działanie 9.1, poddziałanie Klub na 102 w ramach Priorytetu VII, działanie 7.2, poddziałanie Inicjatywa w Brennej Klub Komputerowy Priorytetu VII, działanie 7.3. Ponadto w budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych działających zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Dotacje te mają służyć realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brenna, pomocy społecznej, promowania i upowszechniania wspólnego regionalnego dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Brenna, rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz promocji kultury fizycznej. Projekt budżetu Gminy Brenna na 2010 rok znajduje się na stronie internetowej pl w zakładce finanse publiczne, budżet gmin. Joanna Macura Spotkania wiejskie z mieszkańcami W dniach listopada br. miały miejsce spotkania Wójta Gminy Brenna Pani Iwony Szarek z mieszkańcami naszej gminy. Zgodnie z informacją przekazaną w listopadowych wieściach, głównymi tematami były: - bieżące i planowane inwestycje, - gospodarka odpadami, - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna oraz - omówienie spraw bieżących. W trakcie spotkań w wolnych wnioskach, pojawiło się wiele innych tematów, które nurtują mieszkańców naszej gminy. Najczęściej poruszaną tematyką była kwestia odśnieżania, poprawy jakości dróg znajdujących się na terenie gminy, 5 Strona programu niskiej emisji i usuwania azbestu, oświetlenia oraz wycinki gałęzi znajdujących się w pobliżu sieci energetycznych. Wszystkie poruszone zagadnienia zostały szczegółowo poddane dyskusji, w której przede wszystkim podkreślano aspekty faktycznej możliwości wykonania określonych zadań oraz terminu ich realizacji. Podkreślono, że wykonanie niektórych prac jest kwestią wyboru realizacji danej inwestycji, uzależnioną przede wszystkim od posiadanych środków finansowych, oraz jak w przypadku dróg powiatowych i całej ich infrastruktury od zaangażowania zarządcy drogi, czyli starostwa. Wiele emocji wzbudził temat dotyczący studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna. Wymieniony dokument często jest mylony przez mieszkańców z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brenna, który należy to podkreślić jest jedynym dokumentem planistycznym stanowiącym prawo lokalne. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem merytorycznej informacji, po raz kolejny zapraszam do Urzędu Gminy Brenna, gdzie można jednoznacznie wyjaśnić powstałe wątpliwości w zakresie obecnego stanu faktycznego nieruchomości znajdujących się na terenie naszej gminy. Pragnę zwrócić uwagę, że na spotkaniach wiejskich pojawiły się mylne interpretacje dotyczące studium i jego korelacji w stosunku 5

6 Informacje/Wydarzenia I do Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto pojawiły się osoby, które w omawianej tematyce zostały wprowadzone w błąd (np. w przedmiocie klasyfikacji nieruchomości w Planie), oraz osoby, które w ten błąd wprowadzają mieszkańców. Chcę podkreślić, że osoby te nie posiadają wystarczającej wiedzy w poruszanym temacie i może skutkować to podejmowaniem przez mieszkańców niekorzystnych dla nich decyzji w zakresie gospodarowaniem swoim mieniem. Apeluję! Proszę nie zdobywać wiedzy od przypadkowych osób, które nie są uprawnione do przekazywania takich informacji. Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Brenna, przy ul. Wyzwolenia 77, w pokoju nr 28 lub 25. Zapraszam. Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki W lutym br. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Górkach Wielkich. Projekt ten stanowi jeden z elementów modernizacji bazy sportowej w naszej Gminie. Zakończenie prac przewiduje się w maju 2010r. W czerwcu 2009r. Urząd Gminy złożył wniosek o dofinansowanie realizacji inwes t y c j i z e ś r o d k ó w Fu n d u s z u R o z w o j u Kultury Fizycznej zarządzanego przez Ministra Sportu. Po kilkumies i ę c z n y m p r o c e s i e oceny Minister wybrał projekt do dofinansowania i przyznał mu wsparcie w wysokości 1,5 mln zł. 9 listopada 2009r., p o d p i s a n o u m o w ę o d o f i n a n s o w a n i e tego przedsięwzięcia, co formalnie otworzyło drogę do współfinansowania jego realizacji ze środków Ministerstwa. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Górkach Wielkich zapewni średnio w roku grupie 750 dzieci i młodzieży odpowiedni standard zajęć z wychowania fizycznego. Obiekt będzie służył zajęciom lekcyjnym i pozalekcyjnym. Udostępnienie sali dostosowanej Strona 6 do potrzeb osób niepełnosprawnych, pozwoli na organizację czasu wolnego dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych poprzez możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportowych, takich jak piłka ręczna, siatkówka, koszykówka czy tenis, w bezpiecznym, nowoczesnym budynku sali gimnastycznej. Program wykorzystania nowopowstałej infrastruktury skupia się na następujących elementach: - rozszerzenie zakresu podstawowych działań edukacyjnych, - udostępnianie sali dzieciom i młodzieży podczas zajęć dodatkowych w ramach Szkolnego Klubu Sportowego oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego, - t w o r z e n i e o d d z i a ł ó w o profilu sportowym, - w godzinach popołudniowych lub w dni wolne od nauki sala będzie udostępniona: osobom prywatnym, organizacjom zewnętrznym, podmiotom gospodarczym na potrzeby organizacji sportowych zajęć integracyjnych, - w okresie ferii zimowych i wakacji obiekt będzie udostępniany klubom sportowym i grupom kolonijnym, które wypoczywają na terenie gminy, - p r z e w i d u j e s i ę współpracę z OPKiS G m i n y B r e n n a w zakresie wykorzystania sali gimnastycznej na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, środowiskowych oraz zawodów sportowych, Program ten pozwoli na efektywne wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach p r o j e k t u z a r ó w n o z p u n k t u w i d z e n i a j e j u d o s t ę p n i a n i a, jak i rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Brenna. I n w e s t y c j e p o d e j m o w a n e w gminie mają służyć przede wszystkim podniesieniu jakości życia społeczności lokalnej, jednakże Gmina Brenna swoje perspektywy rozwoju wiąże również z turystyką. Dlatego wszystkie podejmowane działania są skierowane zarówno do mieszkańców, jak i gości odwiedzających naszą Gminę. Urząd Gminy Brenna 6

7 Informacje/Wydarzenia Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Góreckiej W dniu 2 grudnia 2009 r. zawarto umowę z Zakładem Elektryfikacji ELPOM na Budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Góreckiej od Brennej Skrzyżowanie do Brennej Spalonej. Inwestycja zamknie się w kwocie brutto zł. i zostanie sfinansowana ze środków budżetu gminy. Zamontowanych zostanie 27 nowych punktów świetlnych, k t ó r e p o p r a w i ą w i z e r u n e k tego odcinka drogi, a przede wszystkim wpłyną na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Urząd Gminy Brenna Odwodnienie na ul. Harcerskiej W W listopadzie br. zakończono prace związane z naprawą przepustu z wykonaniem studzienki kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Bielskiej i ul. Harcerskiej w Górkach Wielkich. W zakresie realizacji inwestycji wykonano następujące prace: - rozebranie nawierzchni bitumicznej i jej odtworzenie, - w y k o n a n i e p o d b u d o w y o grubości 20 cm, - wykonanie studzienki wraz z wypustem ulicznym, - montaż przepustu Ø 400 mm, na długości 11 m oraz - ścianki czołowej. 7 Strona Inwestycja była finansowana z budżetu gminy oraz środków przekazanych na ten cel przez Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska w Brennej, w wysokości 2000,00 zł. Całość inwestycji zamknęła się w kwocie 8.768,26 zł. Składam na ręce Pani Prezes serdeczne podziękowania za wkład przy realizacji powyższej inwestycji. Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek 7

8 Informacje/Wydarzenia I Strona 8 Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej W kwietniu br. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją projektu pn. Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brennej przy ul. Góreckiej 224. Projekt ten stanowi jeden z elementów programu zmierzającego do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z budynków użyteczności publicznej w Gminie Brenna. Przeprowadzone badania wykazały, że znaczna część z nich charakteryzuje się poważnymi stratami ciepła, a co za tym idzie wysokimi kosztami utrzymania. Ocieplenie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania czy stolarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o k i e n n e j t o tylko niektóre z prac wykonywanych w tych obiektach. W listopadzie r. U r z ą d G m i n y z ł o ż y ł wniosek o dofin a n s o w a n i e realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii). Po kilkumiesięcznym procesie oceny Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt do dofinansowania i w dniu 15 czerwca 2009r., podpisano stosowną umowę. Kompleksowe wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Gimnazjum w Brennej obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych i ościeży, - docieplenie stropów piętra, - m o d e r n i z a c j ę i n s t a l a - cji wewnętrznej c.o. obejmującej wymianę rurociągów, grzejników i montaż zaworów termostatycznych, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - wymianę istniejących, nieefektywnych kotłów gazowych na 2 nowe gazowe kotły kondensacyjne wraz z automatyką. Na ww. prace uzyskano wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ,88 zł. Środki te stanowią największą część budżetu projektu opiewającego na kwotę ,33 zł. Dodatkowo prowadzone będą prace remontowe nie związane z optymalizacją zużycia energii takie jak przebudowa i rozbudowa wejścia głównego, rozbiórka galerii widokowej z wymianą i przebudową okien czy wymiana rynien i rur spustowych. Zakończenie prac przewiduje się w październiku 2010r. Reklama w Wieściach znad Brennicy 1/8 strony 50zł netto REKLAMA ¼ strony 100 zł netto ½ strony 200 zł netto 1 strona 400zł netto + 200zł za kolor bez względu na wymiar reklamy 10gr/szt. netto wkładki, ulotki do gazety 8

9 Informacje/Wydarzenia Nowe Witacze w Gminie Brenna M a j ą c n a u w a d z e d b a ł o ś ć o wizerunek naszej gminy, w listopadzie br. zrealizowano inwestycję, której efektem jest posadowienie dwóch nowych witaczy z logo Gminy Brenna i herbami naszych miejscowości. Witacze będą witały przybywających do Gminy Brenna gości - jadących od strony Bielska na wysokości ul. Dzielowy, oraz jadących z U s t r o n i a n a w y s o k o ś c i skrzyżowania ulic Chłopskiej z Lipowską. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu gminy i zamknęła się kwotą 4.000,00 zł brutto. Krzysztof Majeran Publiczne punkty dostępu do Internetu w Gminie Brenna W tym miesiącu zakończy się realizacja projektu pn. Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Brenna, który został bardzo wysoko (93,5% możliwych do uzyskana punktów) o c e n i o n y p r z e z z e s p ó ł ekspertów z dziedziny społeczeństwa informacyjnego, w ramach II Priorytetu Społeczeństwo informacyjne RPO WSL Projekt, którego łączna wartość wynosi ponad 235 tys. zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 85% jego wartości. 9 Strona Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Publiczne punkty dostępu do Internetu pozwalają na bezpłatne korzystanie z sieci Internet przez całą dobę. Z powstałej infrastruktury będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający naszą Gminę. W ramach przedsięwzięcia wykonano i uruchomiono dwa HotSpoty jeden w Brennej Centrum, drugi w Górkach Wielkich, obejmujący swoim zasięgiem r ó w n i e ż c z ę ś ć o b s z a r u Górek Małych (przybliżony zasięg - około 300 metrów od nadajnika). Dzięki temu osoby posiadające urządzenia wyposażone w kartę s i e c i b e z p r z e w o d o w e j WiFi (np. laptop, palmtop, telefon komórkowy, itp.) mogą bezpłatnie surfować po stronach internetowych, sprawdzać aktualności, wysyłać i odbierać pocztę elektroniczną. 9

10 Informacje/Wydarzenia I Ponadto, w ramach tego projektu zamontowano 7 ogólnodostępnych Infokiosków. Są to urządzenia samoobsługowe, z ekranem dotykowym, podłączone do Internetu. Umożliwiają przeglądanie stron www, a także zrobienie zdjęcia czy nagranie dźwięku i wysłanie ich wraz z wiadomością . Infokioski zlokalizowane są przy głównych wejściach do wszystkich szkół w Gminie, na budynku Urzędu Gminy, na parkingu przy rondzie w Górkach Wielkich oraz koło M u z e u m Z o f i i Kossak w Górkach Wielkich. S z c z e g ó - łowe informacje dostępne są na stronie www. brenna.org. p l w z a k ł a d c e B e z p ł a t n y Internet. Poczta Polska zostaje w urzędzie Dementujemy pogłoskę, jakoby nasz oddział pocztowy, mieszczący się w budynku Urzędu Gminy Brenna, miał zostać przeniesiony, czy też zlikwidowany. Dowiedziałem się z bezpośredniego źródła, że absolutnie ten punkt pocztowy nie będzie zlikwidowany. Jedynym działaniem ze strony poczty było przeniesienie listonoszy do Górek. Pytanie jaki to będzie miało to wpływ na świadczenie usług pocztowych, dla nas klientów poczty. Otóż nie odczujemy tych zmian, gdyż wszystko zostanie po staremu i odbiór naszej korespondencji będzie odbywał się w taki sam sposób, jak do tej pory. Szczepan Spis Radosna szkoła Informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 2 w Brennej za pośrednictwem gminy, pozyskała środki d o t a c j i z b u d ż e t u p a ń s t w a w wysokości ,80 złotych na Strona 10 Nauczyciele wyróżnieni W dniu 19 października 2009 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z wyróżnionymi nauczycielami z terenu Naszej Gminy. Prócz grona pedagogicznego w spotkaniu uczestnic z y l i p a n i Iwona Szarek Wójt Gminy Brenna, pan K r z y s z t o f Holeksa Przewodniczący Rady Gminy Brenna oraz pani Fryderyka P a w l i c z e k Przewodnicząca Komisji zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw. Niniejsze fundusze są wsparciem finansowym w ramach rządowego programu Radosna szkoła. Program, służy wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w związku z nową podstawą programową, jaka weszła w życie od września tego roku. Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych. Wyróżnieni pedagodzy otrzymali dyplom za osiągnięcia w pracy dydaktycznowychowawczej. Ponadto pragniemy Państwa poinformować, iż pan Karol Niedźwiecki Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Górkach Wielkich na wniosek organu prowadzącego otrzymał nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Serdecznie gratulujemy. 10

11 Informacje/Wydarzenia Nowości na stronie internetowej Gminy Brenna Mając na uwadze poprawę jakości strony internetowej Gminy Brenna, w ostatnim czasie wprowadzono kolejne udogodnienia dla osób odwiedzających nasz portal, m. in.: 1. na stronie pojawiły się wersje obcojęzyczne (angielska, niemiecka, francuska oraz węgierska), 2. zamieszczono link z rozkładem jazdy autobusów i busów kursujących w naszej gminie; jest on o tyle funkcjonalny, że zawarte są tam informacje dotyczące wszystkich przystanków znajdujących się na terenie Górek Małych, Górek Wielkich oraz Brennej z legendą, 3. w zakładce Bezpłatny Internet umieszczone zostały informacje nt. Infokiosków, czyli publicznych punktów dostępu do Internetu i HotSpotów, czyli obszarów, w których promieniu można bezpłatnie korzystać z dostępu do sieci internetowej, 4. u m i e s z c z o n o z a k ł a d k ę Sylwester 2010 czyli propozycje imprez na Sylwestra prowadzi OPKiS, 5. wprowadzono zakładkę Informacje dla mieszkańców, gdzie znajdują się wybrane ważne informacje dla mieszkańców (na skróty), 6. umieszczono prezentację nt. Pomników Przyrody w Gminie Brenna (baner po prawej stronie). Ponadto wprowadzono również zmiany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, tj.: 1. zamieszczono Poradnik interesanta, w którym będą znajdowały się szczegółowe informacje na temat sposobu załatwienia sprawy w urzędzie, 2. w zakładce Urząd Gminy/ Komórki organizacyjne umieszczono nową strukturę i zadbano o przejrzystość danych kontaktowych, 3. dodane zostały wymagane przepisami pozycje w zakresie funkcjonowania organów gminy, 4. d o k o n a n o z m i a n w z a k ł a d c e F i n a n s e Publiczne oraz 5. uzupełniono informacje dotyczące Strategii, Planów i Programów Gminnych. Krzyatof Majeran Oznaczenie posesji mieszkalnych na ul. Cisowej W trosce o odpowiednie oznakowanie posesji mieszkalnych znajdujących się w rejonie obejmującym ul. Cisową, Urząd Gminy w Brennej podjął działania mające na celu poprawę informacji w zakresie rozmieszczenia poszczególnych budynków. Na zlecenie gminy 11 Strona wykonanych zostało sześć tablic z numeracją posesji, które zostaną posadowione w odpowiednio widocznych miejscach przy wjazdach do poszczególnych odcinków ulicy. Koszt inwestycji wyniósł 1.200,00 zł. Podjęte działania były uzasadnione potrzebą polepszenia kwestii Tablice informacyjne odnowione Tablice informacyjne, które zostały uszkodzone przez wandali, są już odnowione i znowu mogą spełniać swoją rolę. Pamiętajmy, że takie elementy stanowią wizytówkę naszej miejcowości, a ich obraz po dewastacjach nie tylko jest negatywnie odbierany przez wszystkich przyjezdnych i źle o nas świadczy, ale także niesie za sobą poważne konsekwencje prawne dla wszystkich, którzy dopuścili się tego czynu. Szczepan Spis informacyjnej, a przede wszystkim poprawą sytuacji związanych z podejmowaniem interwencji przez służby ratunkowe i Policję. Wójt Gminy Brenna Iwona Szarek 11

12 Informacje/Wydarzenia SPOTKANIE Z FRANKLINEM I Dnia 4 listopada 2009 r. Przedszkole nr 1 w Brennej odwiedził Franklin. Franklin to postać dobrze dzieciom znana. Przedszkolaki entuzjastycznie przyjęły żółwia. Dzieci wspólnie z Franklinem wysłuchały opowieści o jego przygodach. Na pamiątkę sympatyczny żółw rozdał przedszkolakom ulotki. Spotkanie z ulubionym bohaterem dzieci zapamiętają na długo. Jego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej. Strona 12 12

13 Informacje/Wydarzenia Obchody Dnia Niepodległości 11 listopada, jak co roku, obchodziliśmy Święto Niepodległości. Ten dzień tak ważny i wyjątkowy dla starszych osób, coraz częściej traci na aktualności w oczach ludzi młodych. Na szczęście w naszej Gminie staramy się dbać o historię także pocztów sztandarowych naszych strażaków, którzy również oddali hołd wszystkim walczącym o niepodległość. Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach poległych, a pani Mucha, Krzysztof Czarski, Kinga Bury, Krzysztof Kawik, Anna Kopiec, Elżbieta Cieślar, Sabina Greń, Bartosz Żur, Kamil Myczka, Patryk i odświeżamy jej karty w każdą powtarzającą się rocznicę. Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się mszą w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela, na mszy oprócz wszystkich zebranych nie zabrakło 13 Strona Wójt po wygłoszonej mowie, zaprosiła zebranych do Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, na program artystyczny. Program artystyczny pod egidą pani Sylwii Waszek oraz akompaniamencie pani Ireny Seligman zaprezentowała nasza młodzież w składzie: Katarzyna Gabzdyl, Dawid Bujok, Nikola Staniek, Izabela Szabla, Sandra Choroszko, Klaudia Olszar, Józef Salachna, Jan Greń, Przemysław Taberski oraz Grzegorz Chrapek. Program zachwycił wszystkich przybyłych i w sposób wyrazisty przedstawił nam losy naszej ojczyzny w okresie zaborów i późniejszego oswobodzenia się, po ponad stuletniej niewoli. Po przedstawieniu przyszła kolej na Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Raubczycy, który w liczbie blisko czterdziestu dzieci i młodzieży w strojach regionalnych, przy grającej kapeli, zaprezentował tańce regionalne. Na długo zapamiętamy wszystkie obrazy z tego dnia, przypominając nam o patriotyzmie i poświęceniu Polaków dla ojczyzny. Szczepan Spis 13

14 Informacje/Wydarzenia Siła płynie z gór! rusza ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5 O W grudniu rozpoczyna się ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5, adresowana przede wszystkim do rodzin z dziećmi z całej Polski, poszukujących miejsca do atrakcyjnego spędzenia zimowego urlopu i ferii. Grupa docelowa kampanii r e k l a m o w e j t o : k o b i e t y i mężczyźni w wieku lat, posiadający dzieci, z wykształceniem co najmniej średnim, o dobrej sytuacji m a t e r i a l n e j, m i e s z k a j ą c y poza województwem śląskim (zwłaszcza w dużych miastach) i p r e f e r u j ą c y s p ę d z a n i e wolnego czasu poza miejscem zamieszkania. Kampania realizowana będzie w dwóch etapach: przed sezonem zimowym 2009/2010 oraz przed sezonem letnim Wykorzystane zostaną różne narzędzia i kanały Strona 14 promocji, co pozwoli dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców. Główne hasło etapu kampanii realizowanego w grudniu to Beskidzka 5 tu zjeżdżają całe rodziny. W ramach tego etapu w pięciu dużych miastach Polski - Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie - pojawią się wielkoformatowe bilboardy, które zapraszać będą do zimowego wypoczynku w naszym regionie. Obszerny, 6-stronicowy artykuł o Beskidzkiej 5 ukaże się w dwóch czasopismach lotniskowych, dystrybuowanych na lotniskach w Katowicach i Krakowie. Beskidzka 5 będzie reklamować się także w Internecie baner promocyjny naszego regionu pojawi się na głównej stronie portalu Onet. pl. Ostatnim kanałem promocji będzie telewizja planowany jest cykl programów prezentujących możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu w Beskidzie Śląskim, który zostanie wyemitowany w telewizyjnej Dwójce w ostatnim tygodniu grudnia, w przedpołudniowym Studiu Z i m a ( b e z p o ś r e d n i o p o Pytaniu na śniadanie ). Realizacja tak obszernej kampanii możliwa jest dzięki współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 14

15 Ogłoszenia/Komunikaty lata Gminy Beskidzkiej 5 zawarły na potrzeby realizacji tego projektu umowę partnerską. Liderem projektu zostało Miasto Ustroń, które pełniło rolę lidera także we wcześniejszym projekcie realizowanym przez Beskidzką 5 Program rozwoju i promocji produktów turystycznych i kulturowych Beskidzkiej 5. Dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie projektu promocyjnego złożona została w kwietniu 2008 roku w konkursie w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Warto podkreślić, że projekt Siła płynie z gór ogólnopolska kampania promocyjna Beskidzkiej 5 uzyskał na ocenie merytorycznej 100% możliwych do zdobycia punktów. Dzięki tak wysokiej ocenie i uzyskaniu dofinansowania z funduszy unijnych, nasz region stanie się bardziej rozpoznawalny w całej Polsce i przyciągnie nowe grupy turystów. Beskidzka piątka Kochasz dzieci, nie pal śmieci Informujemy, iż Urząd Gminy B r e n n a d z i ę k i w s p ó ł p r a c y z Fundacją Arka ponownie dołączył do akcji przeciwdziałającej spalaniu śmieci w piecach domowych w ramach Ogólnopolskiego projektu Kochasz dzieci, nie pal śmieci. Program ma na celu uświadomienie mieszkańcom, że spalanie śmieci w piecach domowych przynosi dużo szkody w naszym zdrowiu i komforcie życia. W każdym sezonie grzewczym pojawia się problem szczególnego zanieczyszczenia powietrza, związany ze spalaniem śmieci w piecach d o m o w y c h. Z k o m i n ó w, wydobywa się czarny, duszący i śmiercionośny dym. Najgorsze rezultaty przynosi spalanie tworzyw sztucznych, 15 Strona impregnowanego i lakierowanego drewna, śmieci, plastików, opon, Wójt Gminy Brenna informuje, że w dniu r. Urząd Gminy w Brennej będzie nieczynny. gum, starych ubrań itp. Dym ze spalanych w domowych piecach śmieci jest szkodliwy dla zdrowia dzieci i dorosłych. Pyły - emitowane podczas spalania do atmosfery, odkładają się w glebie, powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenia metalami ciężkimi, wszędzie unosi się dym zawierający tlenek węgla trujący dla ludzi i zwierząt, uszkadzający płuca oraz drażniący tlenek azotu. Wrzucone do pieca butelki i inne tworzywa sztuczne podczas powolnego spalania, w dość niskich temperaturach zamieniają się w gaz naładowany rakotwórczym ładunkiem. Za spalanie śmieci w piecach domowych grozi grzywna do 5000 złotych. UG 15

16 Ogłoszenia/Komunikaty O GMINNY KONKURS GRANTOWY Strona 16 Wójt Gminy Brenna zarządzeniem Nr 127/09 z dnia 17 listopada 2009 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Brenna w 2010 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. R o d z a j z a d a n i a i w y s o k o ś ć środków publicznych przeznaczonych na ich realizację: 1. Zadania z zakresu kultury i sztuki. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i twórczych działań w dziedzinach sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru i filmu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania mogą przybierać formy takie jak: organizowanie imprez kulturalnych, w tym również z udziałem miejscowych zespołów regionalnych kultywujących miejscową tradycję, organizowanie spotkań, prelekcji i prezentacji w celu popularyzowania lokalnej kultury i tradycji wśród młodzieży, organizowanie konkursów i wystaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych o tematyce regionalnej, wspieranie działań w zakresie propagowania wiedzy o życiu i twórczości Zofii Kossak, popularyzowaniu jej wizerunku wśród dzieci i młodzieży, wydawanie niskonakładowych folderów, broszur o gminie Brenna, organizowanie wystaw dorobku gminnych artystów i pisarzy, prowadzenie zespołów regionalnych i orkiestr młodzieżowych kultywujących tradycje, uczących młodzież pieśni i przyśpiewek, promowanie twórczości artystycznej oraz inicjatyw kulturalnych o zasięgu gminnym, dofinansowanie działań z zakresu organizowania zajęć z rękodzielnictwa, promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy i regionu. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł, w roku ,00 zł. 2. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Wspieranie zadań publicznych w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych, umożliwiające im powszechny dostęp i uczestnictwo w różnorodnych formach aktywności fizycznej, upowszechniania sportu i rekreacji. Przedsięwzięcia realizowane poprzez: organizowanie zajęć treningowych i szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży w celu upowszechnienia rozwoju fizycznego i zdrowego trybu życia prowadzone przez miejscowe kluby sportowe w ramach sekcji sportowych, organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brenna o zasięgu lokalnym i poza lokalnym, udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych organizowanych dla dzieci i młodzieży zarówno na terenie gminy Brenna, jak i na terenie całego kraju. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł, w roku ,00 zł. 3. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wspieranie zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholowego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mogą przybierać następujące formy: organizacja i prowadzenie świetlic środowiskowych z programem opiekuńczo wychowawczym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci wysokiego ryzyka z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Brenna, organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych z Gminy Brenna, organizacja imprez rekreacyjno - kulturalnych, których celem będzie integracja dzieci i młodzieży z osobami niepełnosprawnymi, organizacja i realizacja działań profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia wolny od uzależnień poprzez sport, organizację imprez bezalkoholowych, prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, profilaktyczno - edukacyjno - szkoleniowych z zakresu uzależnień (choroby alkoholowej, środków psychoaktywnych) i przemocy dla społeczności lokalnej oraz różnych grup zawodowych z terenu gminy Brenna, organizacja działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania ,00 zł, w roku ,00 zł. 4. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmujące: 1/ Kompleksową pomoc osobom bezdomnym (schronienie, żywienie, terapia, pomoc socjalna), kompleksową pomoc osobom doświadczają- 16

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. Bezpłatny 2011 Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl S P I S T R E Ś C I Słowo Wójta...2 Rada Gminy...3 Budżet na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014:

Podsumowanie VI kadencji samorządu Miasta Ogrodu Podkowa Leśna 2010-2014: BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 5/62/ listopad 2014 Cztery lata temu powierzyliście mi Państwo funkcję burmistrza miasta Podkowa Leśna. Teraz, na koniec upływającej kadencji,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

fundusz aktywności społecznej

fundusz aktywności społecznej fundusz aktywności społecznej Autorzy: Ryszard Kamiński Zenon Lewandowski Andrzej Olszewski Wydawca: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Konin 2013 Publikacja została wydana w ramach projektu dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie

Z pozyskanych środków ponad 1800 zł przypada na jednego mieszkańca Europa inwestuje. Budowa sieci kanalizacyjnej, wprowadzenie kultura Z Chopinem od podstawówki Przybliżenie młodzieży postaci wielkiego polskiego kompozytora i kształtowanie postaw patriotycznych to główne cele projektu edukacyjnego zorganizowanego dla dzieci ze

Bardziej szczegółowo

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach

Jawor - STR. 2-12. Mściwojów - STR. 14-15. Męcinka - STR. 13-14. Wądroże Wielkie - STR. 17-18 www.wadrozewielkie.pl Święto plonów w Mierczycach Jawor - STR. 2-12 W trosce o dzieci i jaworskich akrobatów Za dwa lata nowa sala gminastyczna w Szkole Podstawowej nr 5 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 nabierze niebawem rozmachu.

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem

BIULETYN. 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Niekoniecznie trzeba przebić się do Hollywood, żeby dostać Grammy rozmowa z Włodkiem Pawlikiem BIULETYN www.podkowalesna.pl ISSN 2083-019X dwumiesięcznik nr 1/58/marzec 2014 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na cmentarzu w Podkowie Leśnej w południe,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA Projekt z dnia 16 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe

PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975. Dożynki powiatowe K ĘCZA NIN PISMO ZIEMI KĘCKIEJ NR 9 (179) WRZESIEŃ 2006 CENA 2 ZŁOTE NR INDEKSU 363928 ISSN 1425-6975 Dożynki powiatowe W drugą niedzielę września na stadionie LKS Bulowice odbyły się DOŻYNKI POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Kto na wójta, kto na burmistrza?

Kto na wójta, kto na burmistrza? MIESIĘCZNIK NR: 11 (104) Nakład 15 000 5 listopada 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 GRUDNIA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego.

W dniach 7-9 maja 2008 r. w Choszcznie odbêdzie siê XXI Festiwal Twórczoœci Dzieciêcej Pomorskiego Okrêgu Wojskowego. 1920 POW W 217 rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja i w uroczystoœæ NMP Królowej Polski mamy zaszczyt zaprosiæ mieszkañców Gminy Choszczno na uroczyst¹ Mszê œw. polow¹ w dniu 3 maja 2008r. o godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo