Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)"

Transkrypt

1 Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 1 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH służy do tworzenia skryptów w różnych językach np. Visuat Basic Script, Java Script, PerlScript, Python, TCL (Tool Command Language), Rexx. WSH w Windows 2000 jest instalowany automatycznie oprócz niego są ładowane też dwa mechanizmy skryptów: VBScript oraz Jscript. Mechanizm hosta skryptów pozwala tworzyć skrypty znacznie bardziej zlożone niż w wierszu poleceń. Poza tym skrypty obsługiwane przez WSH bazują na architekturze ActiveX co oznacza, że mogą być uruchamiane przez przeglądarkę Internet Explorer po umieszczeniu ich na stronie HTML. Mogą być też uruchamiane po stronie serwera w środowisku sieci Intranet czy internet. Do pisania skryptów nie jest potrzebny żaden specjalizowany edytor. Można wykorzystać dowolny edytor tekstowy np. Notatnik a następnie zapisywać pliki z odpowiednim rozszerzeniem dla VBasicScript - *.vbs, dla JScript - *.js Są dwie wersje Hosta skryptów systemu Windows: wersja pracująca w trybie graficznym (wscript.exe) zawierająca arkusz właściwości dla systemu Windows do ustawiania właściwości skryptów oraz wersja pracująca w wierszu poleceń (cscript.exe) zawierająca przełączniki do ustawiania właściwości skryptów. Można uruchamiać dowolną z tych dwóch wersji, pisząc w wierszu poleceń wscript.exe lub cscript.exe. Windows Scripting Host udostępnia szereg obiektów, z których można korzystać w celu uzyskania dostępu do różnych komponentów powłoki Windows. Jądrem modelu obiektowego Windows Scripting Hosta jest obiekt o nazwie WScript. Obiekt WScript zawsze istnieje i jest dostępny przynajmniej jeden egzemplarz tego obiektu i zawsze nazywa się WScript. Obiekt WScript służy do uzyskania informacji odnośnie aktualnie wykonywanego skryptu oraz o samym Windows Scripting Hoście. Obiekt ten tworzy wszystkie inne obiekty używane przez skrypt WSH. Do tworzenia nowych obiektów używa się metody CreateObject. Metoda ta nie służy tylko do tworzenia obiektów Windows Scripting Host. Uruchamianie skryptów z linii poleceń cscript [nazwa skryptu] [parametry hosta] [parametry skryptu] Gdzie: nazwa skryptu czyli pełna nazwa pliku skryptu razem z rozszerzeniem i koniecznymi informacjami ścieżki. parametry hosta to przełączniki wiersza polecenia włączające lub wyłączające poszczególne funkcje Hosta skryptów systemu Windows. Parametry hosta zawsze poprzedzone są dwoma znakami kreski ułamkowej (//). parametry skryptu to przełączniki wiersza polecenia przekazywane do skryptu. Parametry skryptu zawsze poprzedzone są jednym znakiem kreski ułamkowej (/). Parametry hosta //C Ustanowienie cscript.exe domyślną aplikacją do uruchamiania skryptów //S Zapisanie opcji wiersza poleceń //H:prog Rejestruje program Cscript.exe lub Wscript.exe jako domyślną aplikację uruchamiania skryptów. Jeżeli nie poda się żadnej wartości, jako domyślny przyjmuje się program Wscript.exe.

2 Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 2 //D Włączenie debugera (analizatora procesu działania skryptu) //X Wykonanie skryptu w kontroli debugera //E:apr Parametr apr określa język uruchamianego skryptu //B Tryb wsadowy bez wyświetlania alarmów o błędach //I Tryb interaktywny //logo Wyświetla logo podczas uruchamiania skryptu. //nologo logo nie zostaje ukazane po uruchomieniu skryptu. //T:nn Określa maksymalny czas, przez jaki skrypt może być uruchomiony (w sekundach). Czas ten może wynieść maksymalnie sekund. Wartość domyślna to brak limitu. //? Wyświetla dostępne parametry polecenia oraz pomoc do ich używania (tak samo, jak wpisanie polecenia Cscript.exe bez parametrów i bez skryptu). Wscript.exe Jest 32-bitowym modułem skryptów dla Windows, dzięki któremu wykonanie skryptu następuje po dwukrotnym kliknięciu na ikonie pliku skryptu. Wscript uruchamiamy także po wpisaniu Wscript.exe w oknie dialogowym Uruchom menu Start. Zalety WSH Dzięki WSH możemy Uzyskać bezpośredni dostęp do sterowania rejestrem Dokonywać dowolnych operacji na systemie plików, Obiekt FileSystemObject oferuje zbiór funkcji umożliwiających kopiowanie i przenoszenie zbiorów, modyfikownie ich zawartości, zakładanie katalogów, folderów, odczytywanie ilości wolnego czy zajętego miejsca na dysku. Obiekt File reprezentuje pojedynczy plik. Udostępnia pola zawierające podstawowe informacje o pliku jak data jego utworzenia, ostatniej modyfikacji, skrócona nazwa, pełna ścieżka dostępu czy rozmiar pliku. Kolekcja plików to obiekt Files. Manipulować łańcuchami znakowymi np. usuwanie znaków z początku lub końca łańcucha, łączenie ciągów, wyszukiwanie, zmiana wielkości liter itp. Ważną zaletą jest również to, iż napisany skrypt jest od razu gotowy do użycia bez konieczności długotrwałego kompilowania. Reguły VBScript VBScript nie odróżnia małych i dużych liter Znaki ukryte za wyjątkiem końca wiersza są ignorowane w czasie wykonywania skryptu Znak końca wiersza wskazuje koniec kompletnej instrukcji /jeden wiersz to jedna instrukcja/ Aby kontynuować instrukcję w następnym wierszu należy użyć znaku (_) poprzedzonego spacją Aby w jednym wierszu użyć kilku instrukcji należy użyć (:) Komentarze umieszcza się po znaku ( ) lub za pomocą słowa kluczowego (Rem)

3 Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 3 Ważniejsze metody i pola obiektu File FileExists - sprawdza czy na dysku znajduje się plik o podanej nazwie Obiekt.FileExists (nazwa pliku) FolderExists - funkcja ta zwraca wartość true, jeśli istnieje poszukiwany folder CopyFile - kopiuje we wskazane miejsce plik lub grupę plików podanych jako parametr (przy podawaniu nazw zbiorów można używać znaków specjalnych (np. *,?) Obiekt.CopyFile źródło, przeznaczenie, nadpisanie Nadpisanie - parametr opcjonalny jeśli ma wartość True to nadpisuje plik, jeśli False to nie nadpisuje zawartości. CopyFolder - kopiuje folder razem z zapisanymi w nim plikami we wskazane miejsce CreateFolder - tworzy folder o podanej nazwie jednak nie ma możliwości utworzenie za pomocą jednorazowego wywołania tej funkcji struktury katalogów. Obiekt.CreateFolder (nazwa folderu) Np. Set obiekt = CreateObject ( Set Folder obiekt.createfolder(tc:\sost) CreateTextFile - tworzy plik tekstowy o podanej nazwie Set obiekt = CreateObject ( Scripting.FileSystemObject ) Set Plik obiekt.createtextfile ( C:\SOS\Skrypt.txt ) DeleteFile - kasuje plik o podanej nazwie. Funkcja ta umożliwia kasowanie plików z atrybutem Tylko Odczyt Obiekt.DeleteFile (nazwa pliku) DeleteFolder - kasuje folder razem z zawartością. Obiekt.DeleteFolder (nazwa folderu) GetDriveName - funkcja zwraca nazwę napędu, na którym jest zapisany plik, jej parametrem wywołania jest ścieżka dostępu do pliku GetExtensionName Jw. ale zwraca rozszerzenie nazwy podanego pliku. GetFile parametrem wywołania funkcji jest nazwa pliku. Funkcja zwraca obiekt typu File, reprezentujący wybrany zbiór na dysku. Jeśli zbiór nie zostanie znaleziony, generowany jest błąd. GetFileName z ciągu znaków zawierającego pełną nazwę pliku wraz ze ścieżką dostępu wycina wyłącznie nazwę zbioru. Obiekt.GetFileName (ścieżka do konkretnego pliku) GetFolder zwraca obiekt typu Folder reprezentujący katalog, nazwa jego została podana jako parametr wywołania tej funkcji. Set obiekt = CreateObject( Scripting.FilesystemObject ) Set Folder = obiekt.getfolder( C:\SOS ) GetParentfolderName funkcja ta wyświetla nazwę katalogu nadrzędnego wobec kartoteki podanej jako parametr wywołania. GetSpecial Folder metoda podaje nazwę folderów systemowych (Winnt, System, Temp) w zależności od parametrów wywołania. Obiekt.GetSpecialFolder (nazwa folderu specjalnego) Folder specjalny może mieć jedną z następujących wartości: WindowsFolder 0 - zawiera pliki zainstalowane przez system operacyjny. SystemFolder 1 - katalog systemowy zwraca biblioteki, czcionki systemowe, sterowniki urządzeń. TemporaryFolder 2 - Katalog Temp jest używany do przechowywania plików tymczasowych. GetTempName - zwraca unikatową nazwę, która może zostać wykorzystana na przykład do utworzenia pliku tymczasowego.

4 Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 4 MoveFile pozwala na przeniesienie pojedynczego pliku lub ich grupy do wskazanego folderu Obiekt.MoveFile źródło, przeznaczenie MoveFolder - jw. umożliwia przenoszenie folderów wraz z ich zawartością OpenTextFile - umożliwia otwarcie pliku. Jeśli zbiór o podanej nazwie nie istnieje może zostać utworzony. Obiekt.OpenTextFile (nazwa pliku, tryb, utwórz, format) Opcjonalny tryb może być jedną z trzech stałych: ForReading 1 - otwiera pliki tylko do odczytu ForWriting 2 - otwiera pliki tylko do pisania. Nie można czytać tego pliku. ForAppending 8 - dopisuje do końca pliku. Utwórz opcjonalny jeśli ma wartość True to tworzy nowy plik, jeśli False nie tworzy pliku. Domyślnie jest False. Format opcjonalnie definiuje format w jakim będzie otwarty plik. Domyślnym trybem jest ASCII. Składnia wybranych instrukcji zmienne - służą do przechowywania informacji i noszą nazwy przyporządkowane w skrypcie. VBScript nie wymaga deklaracji zmiennej w skrypcie przed jej użyciem, chyba że używamy instrukcji Option Explicit. Wartość zmiennych może ulegać zmianom w trakcie wykonywania skryptu. Zmienne użyte w skrypcie obowiązują tylko podczas wykonywania skryptu a następnie są usuwane z pamięci komputera. Deklaracja zmiennej w skrypcie wygląda następująco: Dim x Nazwa zmiennej w VBScript: - może zawierać do 255 znaków - musi zaczynać się od znaku alfabetu - nie może zawierać spacji - nie może zawierać żadnych znaków specjalnych za wyjątkiem podkreślenia - musi być unikatowa w obrębie swojego działania Set ustawia wartość zmiennej Stałe - reprezentują wartości wbudowane w język programowania. Stałe można deklarować w skrypcie za pomocą instrukcji Const. Instrukcje warunkowe If warunek Then instrukcja Instrukcja ta pozwala określić wyrażenie warunkowe w skrypcie i w zależności od wyniku wykonać odpowiednie działanie. Konstrukcja instrukcji warunkowej jest następująca: If warunek then instrukcje else instrukcje End If warunek - określa warunek do spełnienia instrukcje - po słowie then będą wykonywane jeśli warunek będzie spełniony instrukcje - po słowie else będą wykonywane jeśli warunek nie będzie spełniony

5 Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 5 Można pominąć część else - wówczas przy nie spełnieniu warunku będzie wykonywana dalsza część skryptu po słowach End If. While While warunek Blok instrukcji do wykonania Wend Pętle Wykorzystywane są do wielokrotnego wykonywania sekwencji poleceń. Mamy kilka typów pętli w zależności od zastosowania. Pętla For...Next For zmienna = start To koniec Step krok Instrukcje, które mają być powtarzane Next zmienna Instrukcja ta pozwala na wykonanie grupy instrukcji określoną liczbę razy. Step stosujemy tylko jeśli zachodzi taka potrzeba Sami określamy /przedział/ ile razy mają być wykonane instrukcje wewnątrz pętli. For Each - zmienna in zmienna Instrukcje do wykonania Next Pętla przetwarzana jest do chwili przetworzenia wszystkich elementów określonego obiektu. W obrębie obu powyższych pętli można zastosować polecenie Exit For, które powoduje natychmiastowe opuszczenie pętli. Przetwarzanie skryptu jest wówczas kontynuowane w miejscu pierwszego polecenia znajdującego się za pętlą. Pętla Do Loop wykonaj dopóki wykonuje zawarte w niej instrukcje tak długo, aż zostanie spełniony określony warunek. Tę pętlę można przerwać poleceniem Exit Do. Składnia tej pętli może być różna w zależności od tego, gdzie i w jaki sposób sprawdzany jest warunek pętli. Do While warunek Blok instrukcji do wykonania Loop Przykładowe skrypty Będziemy używać VBScriptu.;, który jest językiem programowania. Zatem zastosowanie tutaj znajdą zasady programowania strukturalnego. Skrypt ten o nazwie wyświetl.vbs przy wykonaniu uruchamia Exploratora.exe

6 Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 6 Set o = CreateObject( Wscript.shell ) o. Run ( Explorer. exe ) Skrypt poniższy petla.vbs wyświetli cztery razy wyrazy Labolatorium nr 4 dim i For i=1 to 4 Wscript.Echo Labolatorium nr 4 Next Skrypt przenies.vbs powoduje przeniesienie pliku dom.doc do katalogu archiwum Set obiekt = CreateObject( Scripting.FilesSystemObject ) obiekt.movefile C:\zapis\Nowy folder\dom.doc, D:\archiwum Skrypt poniższy o nazwie linijki.vbs zlicza linijki w których jest jakiś znak (litera, cyfra, kropka, itp.). Przy uruchamianiu skryptu należy podać nazwę pliku, w którym będą zliczane znaki. dim plik, otwarty, nazwa, argumenty, pom set argumenty=wscript. arguments if argumenty.count then nazwa=argumenty Item(0) else nazwa=inputbox( Podaj nazwe pliku: ) if nazwa= then.wscript.quit(1) end if set plik=createobject ( Scripting.FileSystemObject ) if not plik.fileexists(nazwa) then MsgBox Plik nie istnieje: & nazwa,20 Wscript.Quit (2) end if set otwarty=plik.opentextfile (nazwa, 1) linijki=0 while not otwarty.atendofstream pom=otwarty.readline if Len(pom)<> 0 then linijki=linijki+1 end if Wend

7 Systemy operacyjne labolatorium 4 Paweł Gmys strona 7 otwarty. Close MsgBox Liczba linijek w pliku: &nazwa& wynosi &linijki, 75 REM znak & łączy łańcuchy Zadania do samodzielnego wykonania Przećwicz powyższe skrypty 1. Napisz, krótki skrypt (stosując oczywiście WSH), który wyświetli np. trzy unikalne nazwy w celu nadania ich innym tworzonym plikom. 2. Napisz skrypt, który obliczy i wyświetli wynik wyrażenia np. l000+5^3*8/16 3. Napisz skrypt, który wyświetli liczby od cyfry 0 do 25 z odstępem pięciu cyfr. 4. Zmodyfikuj program linijki.vbs tak, aby obok liczby linijek zapisanych wyświetlał liczbę linijek pustych (nie zapisanych) 5. Napisz skrypt, który wyświetli po kolei nazwy podfolderów wraz z ich rozmiarami w katalogu np. Winnt 6. Napisz skrypt, który zliczy wszystkie podfoldery w katalogu np. Program Files. W wyniku ma wyświetlić tylko ich liczbę. 7. Napisz skrypt, którego zadaniem będzie przeniesienie napisanych przez Ciebie skryptów do katalogu WSHKAT na dysku C. 8. Napisz skrypt, którego zadaniem będzie skopiowanie katalogu WSHKAT na dyskietkę. 9. Napisz skrypt, który usunie katalog WSHKAT z dysku C.

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host)

Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) ROZDZIAŁ 6 Host skryptów systemu Windows (WSH, Windows Scripting Host) WSH jego zadaniem jest tworzenie skryptów w różnych językach np. Visual Basic Script, PerlScript, Python, Java Script, TCL(Tool Command

Bardziej szczegółowo

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows

Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Tworzenie skryptów w Microsoft Windows Podręcznik do samodzielnej nauki Ed Wilson Tworzenie skryptów w Microsoft Windows. Podręcznik do samodzielnej nauki Edycja polska Microsoft Press Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35

Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 Rozdział 2. Tryb tekstowy...17 Rozdział 3. Operacje na katalogach...35 Spis treści Wstęp...7 Rozdział 1. System operacyjny FAQ...11 1.1. Co oznaczają skróty DOS i MS-DOS?...11 1.2. Co oznacza skrót XP?...11 1.3. Z jakich elementów składa się system komputerowy?...12 1.4.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 14: System Linux

Ćwiczenie nr 14: System Linux Ćwiczenie nr 14: System Linux Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Czym jest Linux? Słowo Linux może oznaczać zarówno jądro systemowe Linux, jak i całą rodzinę systemów operacyjnych, które

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Języki programowania. Semestr III. Wykłady Materiały dydaktyczne Języki programowania Semestr III Wykłady 1 Temat 1 (4 godziny): Języki programowania. Delphi 2010 omówienie środowiska Zagadnienia tematyczne: A. Delphi 2010 interfejs systemu programowania

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe polecenia

1. Podstawowe polecenia 1. Podstawowe polecenia Celem ćwiczenia jest wprowadzenie do pracy z wierszem poleceń systemu Unix, poznanie podstawowych poleceń oraz zasad składni poleceń powłoki. 1.1. Unix uname uname -l uname --help

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł.

VISUAL BASIC 6 KURS. strona główna kursu: http://visual.basic.kaem.forall.pl/ autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. VISUAL BASIC 6 KURS autorzy: Krystian Ł. Kamil R. wznowienie kursu: Krystian Ł. wersja z: 05.11.2005 strona główna kursu: 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje podstawowe...5 2. Środowisko VB...5 3. Zmienne...6

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika II

Interfejs użytkownika II Interfejs użytkownika II wykład prowadzi Mikołaj Morzy Interfejs użytkownika 1 Plan wykładu Formularze HTML Wprowadzenie do języka JavaScript Zmienne, wyrażenia i operatory Struktury kontrolne, instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for FTP wersja 7 wydanie 1 WebSphere Adapters Wersja 7 Wydanie 1 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe

Programowanie komputerowe Programowanie komputerowe dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki Stosowanej (14 kwietnia 2014) dr inż. Sławomir Koczubiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania

Wprowadzenie do programowania Michał Włodarczyk Wprowadzenie do programowania ITA-104 Wersja 1 Warszawa, Wrzesień 2009 Michał Włodarczyk 2009 Michał Włodarczyk. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o WSH

1. Podstawowe informacje o WSH 1. Podstawowe informacje o WSH 1 Do pisania skryptów nie jest potrzebny aden specjalizowany edytor. Mona wykorzysta dowolny edytor tekstowy /np. Notatnik/ a nastpnie zapisywa pliki z odpowiednim rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

Krótki podręcznik informacyjny

Krótki podręcznik informacyjny Krótki podręcznik informacyjny 2 Niniejszy podręcznik zawiera zrzuty ekranu wykonane przy użyciu systemu Windows 7. W innych systemach operacyjnych ich wygląd może się różnić. Dlaczego pliki PDF są popularne?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98.

Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. Ćwiczenie nr 4 Windows 2000 Professional łączy niezawodność i bezpieczeństwo dostarczane przez Windows NT 4.0 oraz łatwość obsługi Windows 98. 1 Architektura Windows 2000 System operacyjny Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo