RAPORT O STANIE GMINY TRYŃCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O STANIE GMINY TRYŃCZA"

Transkrypt

1 RAPORT O STANIE GMINY TRYŃCZA ZA ROK

2 SPIS TREŚCI I.WSTĘP Liczba i struktura ludności Podmioty gospodarcze Gospodarstwa rolne STAN FINANSÓW GMINY Wykonanie budżetu w roku II. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH Inwestycje i remonty... 8 III. STAN MIENIA KOMUNALNEGO IV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII Strategia Rozwoju Gminy Tryńcza Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminny Program Rewitalizacji Gospodarka odpadami V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY VI.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicza Straż Pożarna Współpraca z Policją VII.OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły i przedszkola Żłobek Tęczowa kraina w Tryńczy VIII.POMOC SPOŁECZNA IX. KULTURA, SPORT I REKREACJA Działalność Trynieckiego Centrum Kultury Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy Centrum Usług Wspólnych gminy Tryńcza X. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI XI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim Współpraca z samorządem gminnym XII. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ XIII. GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH I PUBLIKACJACH XIV. ZAKOŃCZENIE

3 I.WSTĘP Szanowni Mieszkańcy Gminy Tryńcza! Raport o stanie gminy już po raz drugi został przygotowany zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 28 aa tejże ustawy (jt. Dz. z 2019 r, poz. 506) Wójt Gminy Tryńcza jako organ wykonawczy, przedstawia Raport Radzie Gminy w terminie do 31 maja za rok poprzedni. Podobnie jak w roku ubiegłym, mieszkańcom gminy Tryńcza zostają przedstawione informacje o funkcjonowaniu Urzędu oraz pozostałych jednostek organizacyjnych gminy. Naszym celem jest gmina przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Gmina czysta, bezpieczna i nowoczesna. Rok 2019 był dla Gminy Tryńcza intensywny pod względem prowadzonych inwestycji. Zakończył się inwestycjami na kwotę blisko 10 mln zł, z czego ponad 45 % to dofinansowanie ze środków pozyskanych z programów rządowych i unijnych. Nie zabrakło wydarzeń kulturalnych integrujących mieszkańców naszej gminy a liczna obecność publiczności potwierdziła, że tego rodzaju przedsięwzięcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Naszym priorytetem jest zrównoważony rozwój, dlatego też równolegle z działaniami inwestycyjnymi, podejmowane są działania w sferze pomocy społecznej, oświaty i kultury. Mamy nadzieję, że mieszkańcy odczuwają zmiany które zachodzą i przyczyniają się do polepszenia jakości życia. Dobra współpraca z Radą Gminy pozwala na realizację i planowanie wielu zadań, które nadal będą przyczyniać się do rozwoju naszej małej ojczyzny. 3 Z poważaniem Ryszard Jędruch Wójt Gminy Tryńcza

4 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY Gmina Tryńcza jest gminą wiejską położoną w Kotlinie Sandomierskiej, w obrębie dużej jednostki geologicznej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim, w widłach rzeki Wisłok i San. W jej skład wchodzi dziewięć miejscowości: Tryńcza (pełniąca funkcję siedziby Gminy oraz będąca głównym centrum administracyjno-gospodarczym), Głogowiec, Gniewczyna Łańcucka, Gniewczyna Tryniecka, Gorzyce, Jagiełła, Ubieszyn, Wólka Małkowa i Wólka Ogryzkowa. Od strony północno-wschodniej Gmina sąsiaduje z miastem i gminą Sieniawa, od północno zachodniej z gminą Grodzisko Dolne oraz z gminą Leżajsk, od strony zachodniej z gminą Białobrzegi, od południa z gminą Przeworsk, natomiast od wschodu z gminą Jarosław. Gmina Tryńcza zajmuje obszar ponad 70 km 2. Około 72% jej powierzchni stanowią użytki rolne, a pozostałą część lasy oraz pozostałe grunty i nieużytki. Gmina zajmuje 10,04% powierzchni powiatu przeworskiego oraz 0,39% powierzchni województwa podkarpackiego (liczącego 159 gmin o łącznym obszarze km 2 ). Charakterystyczną cechą krajobrazu gminy i zarazem atrakcją turystyczną są tereny nadbrzeżne i szerokie koryta rzeki Wisłok i San. Brak naturalnych wyniesień terenowych nie ogranicza otwartych przestrzeni, a horyzont oznacza linia lasu. Tereny leśne tworzą zwarte kompleksy, graniczące z drogami i terenami upraw rolnych. Największe kompleksy leśne znajdują się w środkowo - wschodniej części gminy. Północna i środkowa część obszaru gminy jest położona w obrębie Sieniawskiego Obszaru Chronionego. W 9 sołectwach łącznie na koniec 2018 r. zameldowanych było 8550 mieszkańców. Ważnym elementem gwarantującym rozwój inwestycyjny są drogi i szlaki komunikacyjne. Przez jej teren przebiega droga wojewódzka Nr 835 relacji Przeworsk Lublin Grabownica Starzeńska oraz droga krajowa nr 77 relacji Przemyśl Lipnik. Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna i drogowa, której istotnym punktem jest również bliskie połączenie do węzła komunikacyjnego autostrady A4 stanowi doskonałe zaplecze inwestycyjne. 4

5 1.1 Liczba i struktura ludności Na koniec 2019 roku zameldowanych było 8567 osób, w tym 50,1% kobiet. Liczba przemeldowań w gminie wyniosła 115. Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. Wymeldowania z pobytu stałego z Gminy Tryńcza w 2019 roku Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych RAZEM: 161 Urodzenia i zgony z podziałem na miejscowości na koniec 2019 r URODZENIA ZGONY Rok Liczba ludności na zameldowanych w Gminie Tryńcza pobyt stały pobyt czasowy Statystyka ludności wg płci i wieku na koniec 2019 roku Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem

6 > ogółem Podmioty gospodarcze Rysunek 1 Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Tryńcza w latach Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Stan na każdego roku. Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej w Gminie Tryńcza poddano analizie miernik liczby osób prowadzących działalność gospodarczą w latach , co obrazuje powyższy wykres. W 2017 roku odnotowano 274 aktywnych wpisów. Rok 2018 to lekki wzrost w ilości wpisów gdyż zarejestrowano wówczas 282 podmioty gospodarcze. W 2019 liczba podmiotów dla miejsca 6

7 wykonywania działalności wskazanego jako Gmina Tryńcza była taka sama jak w roku poprzednim przy czym należy nadmienić, iż podczas zakładania nowego podmiotu gospodarczego przedsiębiorca nie ma obowiązku podania stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Z obserwacji pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków do CEIDG wynika, iż znaczna część wpisów, gdzie są to głównie działalności jednoosobowe nie wskazuje miejsca wykonywania działalności zaznaczając w rozmowie, że wpis jest niezbędny do podjęcia pracy poza granicami kraju. 1.3 Gospodarstwa rolne Według stanu na dzień jest: kartotek, podatników (w gospodarstwach powyżej 1 ha) kartotek, podatników (powierzchnia gruntów do 1 ha) Według stanu na dzień jest: kartotek podatników (w gospodarstwach powyżej 1 ha) kartotek podatników (powierzchnia gruntów do 1 ha) 2. STAN FINANSÓW GMINY 2.1 Wykonanie budżetu w roku 2019 I. Informacje ogólne Realizując postanowienia art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz z. zm.) Wójt Gminy Tryńcza przedstawia Radzie Gminy Tryńcza i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2019 rok. Sprawozdanie, oprócz zestawienia dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy, zawiera sprawozdania finansowe wraz z objaśnieniami samorządowych instytucji kultury i zestawienie należności i zobowiązań, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Ponadto, w niniejszym sprawozdaniu, zawarto informacje o planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, a także informację o stopniu zaawansowania realizacji programów. Podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku 2019, stanowiła uchwała Nr III/28/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Budżetu Gminy Tryńcza na 2019 rok. Zakładała dochody na poziomie ,15 zł, zaś wydatki na poziomie ,82 zł. W ciągu 2019 roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy, a także przez Wójta Gminy na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 10 uchwał przez Radę Gminy oraz wydanych zostało 56 zarządzeń Wójta Gminy. W wyniku dokonanych zmian: zwiększono plan dochodów do kwoty ,20 zł, zwiększono plan wydatków do kwoty ,92 zł, 7

8 Realizację budżetu za 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł % Wykonania Dochody: , ,43 97,62 - bieżące , ,92 99,25 - majątkowe , ,51 84,20 Wydatki: , ,10 90,76 - bieżące , ,94 92,54 - majątkowe , ,16 82,29 Nadwyżka / (-)Deficyt , ,33 - Przychody: , ,12 4,23 - kredyty i pożyczki ,27 0, wolne środki 0, ,12 - Rozchody , ,55 100,00 Szczegółową realizację z wykonania budżetu zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, przedstawione Radzie Gminy przez Wójta Gminy Zarządzeniem Nr 24/2020 z dnia 26 marca 2020 r. II. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH Gmina Tryńcza od lat prowadzi aktywną politykę inwestycyjną, dzięki której systematycznie zwiększana jest pula wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć odpowiadających potrzebom mieszkańców. Realizacja dużej liczby zadań nie byłaby możliwa bez wsparcia środków zewnętrznych. Skutecznie pozyskiwane fundusze europejskie, krajowe i wojewódzkie oraz współpraca z Powiatem pozwalają na przeprowadzanie bardziej złożonych i kosztownych projektów. W samym 2019 roku zrealizowano inwestycje pn.: 1. Inwestycje i remonty 1. Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej W grudniu 2018 roku rozpoczęto prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na dziesięciu budynkach użyteczności publicznej na łączną kwotę w wysokości 752,4 tys.zł. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla następujących obiektów: - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Urzędu Gminy Tryńcza o mocy 25,76 kwp; - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Orlik 2012 w miejscowości Gniewczyna Łańcucka o mocy 5,88 kwp; 8

9 - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Tryńczy o mocy 24,92 kwp; - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej o mocy 21,00 kwp; - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Szkoły Podstawowej oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gorzycach o mocy 23,8 kwp; - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Ubieszynie o mocy 7,00 kwp; - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle o mocy 10,92 kwp; - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jagielle o mocy 5,88 kwp; - instalacja fotowoltaiczna dla budynku Wiejskiego Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej o mocy 7,00 kwp; - instalacja fotowoltaiczna dla Stacji Uzdatniania Wody w Jagielle o mocy 39,76 kwp. Inwestycja zrealizowana została dzięki przyznanym środkom zewnętrznym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , działanie 3.1 Rozwój OZE. Kwota otrzymanego dofinansowania to 662 tys. zł. Wartość zadania 752,4 tys. zł. 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewczyna Łańcucka za torami W maju firma WODO GAZ Józef Słota z Przeworska rozpoczęła prace związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gniewczynie Łańcuckiej. Sieć biegnie wzdłuż drogi powiatowej od strony Jagiełły i zasila okoliczne zakłady pracy. Przedmiot umowy obejmował wykonanie sieci wodociągowej na długości mb oraz kanalizacji na długości mb. Koszty poniesione w 2019 roku tys. zł. 3. Remont klatek schodowych, korytarzy i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tryńczy w lipcu rozpoczął prace budowlane w Szkole Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej polegające na remoncie klatek 9

10 schodowych, korytarzy i sal lekcyjnych. Zakres zadania obejmował m. in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wymianę stolarki drzwiowej, roboty malarskie, tynkarskie i ślusarskie, ułożenie płytek. Wartość zadania: 485 tys. zł. 4. Przebudowa, rozbudowa i remont istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tryńcza Wykonawcą robót została firma Sanitex Sp. z o.o. z Tryńczy. Potrzeba przebudowy oczyszczalni wynika przede wszystkim z rosnącej liczby nowo powstałych budynków, przyłączanych do istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Natomiast zwiększenie przepustowości pozwoli na szybsze oczyszczanie ścieków. Przedmiot zadania obejmuje w szczególności: - remont pompowni głównej polegający na wymianie urządzeń technologicznych i wykonaniu komory zasuw wraz z wyposażeniem, - budowę budynku stopnia mechanicznego w konstrukcji murowanej wraz z montażem urządzeń technologicznych (kratopiaskownik z prasopłuczką skratek), - remont i adaptacja reaktorów biologicznych do układu przepływowego wraz z montażem urządzeń technologicznych (ruszty napowietrzające, mieszadła, pompy zatapialne, dmuchawy), - budowę dwóch osadników wtórnych o przepływie pionowym wraz z wyposażeniem technologicznym oraz pompownią osadu nadmiernego i recyrkulowanego, - budowę zbiornika tlenowej stabilizacji osadu wraz z montażem urządzeń technologicznych (ruszt napowietrzający, dekanter pływający), - remont budynku techniczno-socjalnego wraz z wymianą urządzeń odwadniania osadu ze zmianą na prasę filtracyjno-taśmową. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec lipca 2021 roku. Wartość zadania: tys. zł 5. Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Tryńcza Zakres zadania obejmował: - remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu emulsji i grysów, wyboje o gł. 4 cm; - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno bitumicznymi, mineralno asfaltową, głębokość remontu do 5 cm z obcięciem krawędzi mechanicznie. Prace wykonano w każdej miejscowości z terenu gminy. Wartość zadania: 79 tys. zł. 6. Remont dróg na terenie gminy Tryńcza Zadanie zostało wykonane z podziałem na dwie części: Cz. I Remont dróg poprzez wykonanie nakładek z masy mineralno bitumicznej Cz. II Remont dróg poprzez wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego oraz utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji, grysów i masy W ramach prac, remontowi poddano piętnaście odcinków dróg o łącznej długości 4,5 km. także remont cząstkowy o powierzchni 154 m2. Wartość robót: 995 tys. zł. 10

11 7. Przebudowa drogi gminnej nr R Ubieszyn Głogowiec W czerwcu Konsorcjum firm: PBI INFRASTRUKTURA S.A. z Kraśnika wraz z PBI WMB Sp. z o.o. rozpoczęła prace budowlane związane z przebudową drogi Ubieszyn Głogowiec na długości 2 km. Zakres prac obejmował m. in. odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy i nawierzchni z betonu asfaltowego, frezowanie i wzmocnienie warstw asfaltowych geosiatką, oznakowanie poziome i pionowe, zjazdy. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 530 tys. zł. Poniesione koszty łącznie wyniosły: 960 tys. zł. 8. Remont drogi nr 70 w miejscowości Ubieszyn Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski wykonał remont drogi na długości 330mb. W ramach robót wykonano: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, mechaniczne ścinanie poboczy, oczyszczenie nawierzchni drogowych, remont cząstkowy nawierzchni, skropienie nawierzchni asfaltem, nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym. Wartość zadania : 67 tys. zł. 9. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Jagiełła, Gorzyce i Tryńcza Jak co roku Gmina Tryńcza pozyskuje środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Tegoroczny przydział wyniósł 150 tys. zł. Przyznany kapitał przeznaczono na remont trzech odcinków dróg położonych w miejscowości Gorzyce, Jagiełła i Tryńcza o łącznej długości 1,65 km. W ramach podjętych działań firma Usługi Transportowe P. Jedynak z Wierzbnej wykonała: podbudowę z tłucznia kamiennego w Gorzycach, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni przy użyciu emulsji i grysów w Jagielle, a także nawierzchnie z tłucznia kamiennego wraz z zamiałowaniem w Tryńczy. Całkowita wartość zadania: 257 tys. zł. 11

12 10. Remont drogi gminnej Jagiełła Gorzyce Wólka Ogryzkowa W październiku Konsorcjum firm: PBI INFRASTRUKTURA S. A. oraz PBI WMB Sp. z o.o. przystąpiło do wykonania remontu drogi Jagiełła Gorzyce Wólka Ogryzkowa w miejscowości Jagiełła na długości 850 mb. Zakres robót obejmował m.in. poszerzenie drogi i położenie nowej nawierzchni. Zadanie zrealizowane zostało przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie: 224,5 tys. zł. Łączna wartość zadania: 281 tys. zł. 11. Współpraca z Powiatem Na mocy podjętego porozumienia oraz Uchwał Rady Gminy Tryńcza i Rady Powiatu Przeworskiego przystąpiliśmy do wspólnej realizacji zadań mających na celu poprawę jakości poruszania się drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie naszej gminy. W 2019 roku rozpoczęliśmy także działania związane z przebudową mostu na rzece Wisłok w m. Gniewczyna Łańcucka. Większość z poniższych inwestycji została sfinansowana po 50 % przez każdą ze stron. Zadania podjęte wspólnie z Powiatem: a) Remont drogi powiatowej Nr P 1572 R Tryńcza Wólka Małkowa Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego za cenę 307 tys. zł. b) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1575 R Gorzyce Żurawiec Gorzyce Podłuże Prace o wartości 180 tys. zł. zrealizował Zakład Komunalny z Żołyni. c) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P 1570 R Tryńcza Ubieszyn Chodnik wybudowano na długości 570 m przez Zakład Komunalny z Żołyni za kwotę 419 tys. zł. d) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P 1571 R Tryńcza Głogowiec Zakres robót obejmował budowę chodnika na długości 537 m wraz z poszerzeniem jezdni i wykonaniem zjazdów indywidualnych. Zadanie wykonał Zakład Komunalny z Żołyni Sp. z o.o. za kwotę w wysokości 368 tys. zł. e) Przebudowa dróg nr P 1578R Jagiełła przez wieś i nr P 1580R Gorliczyna Wólka Pełkińska, Zadanie swoim zakresem obejmowało m. in. poszerzenie jezdni, wymianę studzienek, położenie nowej nawierzchni a także rozbudowę chodnika. Istniejący już chodnik przy szkole został wydłużony w stronę przystanku autobusowego oraz w stronę kopca. 12

13 Wykonawca Strabag Sp. z o.o. zobowiązał się wykonać zadanie za kwotę w wysokości ,78 zł. Środki przeznaczone na realizacje zadania pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, budżetu Gminy Tryńcza i budżetu Starostwa Powiatowego w Przeworsku. f) Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego na budowę drogi na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr P 1259 R Gniewczyna Łańcucka Grodzisko w miejscowości Gniewczyna Łańcucka Koszt opracowania koncepcji nowego mostu wyniósł 29 tys, zł. 12. Dostawa i montaż zestawu zabawowego Statek na plac zabaw koło szkoły w Gorzycach Statek zlokalizowany jest w centralnym miejscu placu zabaw i stanowi jego główną atrakcję. Koszt zadania zrealizowanego przez firmę APIS Sp. z o.o. z Jarosławia wyniósł 57 tys. zł. 13. Urządzenie kącika malucha w budynku urzędu gminy Wartość dostawy: 1,8 tys. zł. 14. Dostawa i montaż dwóch garaży Na potrzeby LKS Huragan i Posterunku Policji w Tryńczy w czerwcu zostały zakupione dwa garaże blaszane z bramą dwuskrzydłową otwieraną na boki i spadem dachu na tył za kwotę 3,3 tys. zł. 15. Zakup pralki do WDK w Gniewczynie Trynieckiej Wartość zakupu: 1,4 tys. zł. 16. Remont grzybka tanecznego w Gniewczynie Trynieckiej Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. wykonał remont grzybka tanecznego w Gniewczynie Trynieckiej. W ramach zadania wykonano: czyszczenie konstrukcji drewnianej, uzupełnienie ubytków kostki brukowej i podłogi, impregnacja. Wartość robót: 13. tys. zł. 13

14 17. Zebranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tryńcza Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 8 tys. zł. Wartość zadania: 11,3 tys. zł. 18. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na terenie gminy Tryńcza W grudniu przystąpiliśmy do wykonania, a także odnowienia oznakowania poziomego na parkingach przy cmentarzach i kościołach w Tryńczy i w Jagielle, a także przy mini rondzie w Tryńczy. Wartość robót: 8 tys. zł. 19. Budowa przyłącza wodociągowego w m. Gorzyce cmentarz Zakład Komunalny w Tryńczy wykonał przyłącz wodociągowy do cmentarza w Gorzycach. Wartość robót: 5 tys. zł. 20. Montaż nowych wiat przystankowych w Ubieszynie i Gorzycach ZGK w Tryńczy Sp. z o.o. w 2019 roku zamontował nowe wiaty przystankowe w Ubieszynie i Gorzycach w ilości 6 szt. Wartość robót: 10 tys. zł. 21. Przebudowa poddasza w budynku GOPS Remont poddasza w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Sp. z o.o. rozpoczął się już w 2018 roku. Zakres prac obejmował m. in. ocieplenie poddasza i wykonanie instalacji elektrycznej. Wartość zadania: 85 tys. zł. 22. Remont łazienek w budynku UG Tryńcza Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy wykonał remont łazienek w budynku Urzędu Gminy Tryńcza. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie ścianek działowych, położenie tynków, okładzin wewnętrznych i płytek, malowanie pomieszczeń, montaż drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, biały montaż. Wartość zadania 57 tys. zł. 1. Fundusz Sołecki 14

15 Fundusz Sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje, na co mają zostać wykorzystane środki finansowe. W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego wykorzystano 271 tys. zł. za sprawą których wykonano: Głogowiec remont Wiejskiego Domu Kultury; Gniewczyna Łańcucka doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej i zakup akcesoriów do kuchni w Wiejskim Domu Kultury, remont dróg; Gniewczyna Tryniecka wykonanie parkingu koło Wiejskiego Domu Kultury; Gorzyce doposażenie szatni, remizy strażackiej i kuchni w Wiejskim Domu Kultury, zakup dywanów do szkoły, kontenera KP7 przy cmentarzu, stołów i ławek piknikowych, urządzeń na place zabaw; Jagiełła remont mostu i drogi nr 627, doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, doposażenie placu zabaw w Jagielle Małej, zakup i montaż urządzenia chłodniczego w Wiejskim Domu Kultury, wzmocnienie ogrodzenia przy WDK; Tryńcza remont dróg gminnych, zakup sprzętu AGD do kuchni i remont Sali w Wiejskim Domu Kultury, doposażenie Ochotniczej straży Pożarnej i marżoretek; Ubieszyn remont drogi gminnej 369, dofinansowanie remontu drogi gminnej Ubieszyn Głogowiec; Wólka Małkowa montaż progu zwalniającego, malowanie Sali, zakup pralki, zmywarko wyparzarki, pieca i montaż rolet w Wiejskim Domu Kultury; 15

16 Wólka Ogryzkowa zakup i montaż rolet, kuchenki pięciopalnikowej, mebli ze stali nierdzewnej oraz szafy w kuchni w Wiejskim Domu Kultury. III. STAN MIENIA KOMUNALNEGO Gmina Tryńcza jest właścicielem nieruchomości gruntowych o powierzchni 593,70 ha oraz 92,21 ha nieruchomości gruntowych posiadanych. Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Tryńcza wraz z ich szacunkową wartością rynkową oraz aktualnym wykorzystaniem przedstawia się następująco w poszczególnych miejscowościach gminy z podziałem na: a) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia związane z wykorzystaniem przez gminę nieodpłatnych obligatoryjnych usług na rzecz wspólnoty samorządowej, b) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki związane z wykorzystaniem nieodpłatnych usług na rzecz członków wspólnoty samorządowej w części wynajmowane, c) nieruchomości gruntowe zajęte pod budynki i urządzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tryńczy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy, d) nieruchomości gruntowe wydzierżawiane, wynajmowane, oddane w użytkowanie. Wieś Tryńcza Ad a.) - nieruchomość gruntowa pod budynkiem Urzędu Gminy o pow. 0,26 ha ( wartość szacunkowa działki zł., budynku ,00 zł. ) - nieruchomość gruntowa pod budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum o pow. 1,05 ha ( wartość szacunkowa działki zł., budynku ,00 zł, 16

17 - parking ,00 zł, - kontener na rolbę zł i garaż 3 100,00 zł, - hala sportowa wartość ,00 zł, - boisko szkolne Orlik wartość ,00 zł., - biały Orlik wartość zł, - boisko sportowe o pow. 1,04 ha wartość zł, szatnia ,00 zł, - nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,04 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł., budynku ,00 zł. ), - plac zabaw ,00 zł, - plac zabaw ,00 zł, - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow. 0,78 ha ( wartość szacunkowa działki zł., budynku zł. ) - nieruchomość gruntowa pod budynkiem starego Ośrodka Zdrowia ( Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ) oraz gabinet rehabilitacyjny o pow.0,05 ha (wartość szacunkowa działki 1640 zł, budynku , - park w Tryńczy działki o pow. 3,6630 ha wartość ,00 zł. - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,00 zł - budynek strażnicy kolejowej zł, wartość działki nr 449/1 o pow. 0,1258 ha 6 781,00 zł położonej w Chodaczowie, - działka nr 919 o pow. 0,18 ha położonej w Dębnie wartość 3 500,00 zł, - wiata widokowa ,00 zł, - lokal po policji ,00 zł, - lokal użytkowy CUW zł, - spływ kajakowy zł, - chodnik zł, - OZE zł. Ad b.) Ad c.) Ad d. ) - nieruchomości gruntowe o pow. 0,35 ha ( wartość szacunkowa działki zł, budynku zł w budynku znajduje się : GOK, Stowarzyszenie Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania, lokale wynajmowane: na prowadzenie apteki, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, firmę internetową, dwa salony fryzjerskie, gabinet stomatologiczny, gabinet kosmetyczny oraz lokal w piwnicy wynajmowany pod działalność usługową ( handlową ). - parking ,00 zł - nieruchomość gruntowa zabudowana oczyszczalnią ścieków komunalnych o pow. 0,77 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł., oczyszczalni zł - nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,06 ha ( wartość szacunkowa przepompowni ,00 zł. ). 17

18 - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem w całości wynajętym pod działalność handlową o pow. 0,11 ha ( wartość szacunkowa działki zł. budynku zł.) Wieś Głogowiec Ad a.) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow. 0,10 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł., budynku ,00 zł. ) - nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP o pow. 0,06 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł., budynku zł). Ad c.) - nieruchomości gruntowe zabudowane przepompowniami ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,04 ha (wartość szacunkowa przepompowni ,00 zł. ) - działki po Kółku Rolniczym o pow. 0,37 ha wartość 5 000,00 zł., - boisko wielofunkcyjne zł. - parking ,00 zł, - strefa aktywności ,00 zł - lokale socjalne zł zł Wieś Gniewczyna Łańcucka Ad a.) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej i gimnazjum o pow. 0,54 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł. budynku, ,00 zł. ), boisko ,00 zł, - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem remizy OSP o pow. 0,10 ha ( wartość szacunkowa działki zł., budynku ,00 zł. ) - boisko Orlik wartość ,00 zł, działka o pow. 0,68 ha wartość zł, - plac zabaw ,00 zł, - plac zabaw zł, - plac zabaw zł, - boisko ,00 zł, - działka nr 3715 o pow.0,11 ha ( zabudowana) wartość ,00 zł - Ad b.) - nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,12 ha ( wartość szacunkowa działki 7 tyś zł., budynku ,00 zł. (w budynku znajduje się biblioteka i siedzibą Gniewczyńskiego Stowarzyszenia Rozwoju), grzybek taneczny ,00 zł. - parking ,00 zł, - ścieżka rowerowa wzdłuż Wisłoka zł - chodnik zł Ad c. ) - nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,03 ha ( wartość szacunkowa działek 3000,00zł., wartość przepompowni zł ). 18

19 Wieś Gniewczyna Tryniecka Ad a.) - nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury o pow. 0,11 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł., budynku ,00 zł. ) - nieruchomość gruntowa zabudowana remizą OSP o pow. 0,06 ha ( wartość szacunkowa działki zł., budynku ,00 zł. ) - nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią dla sportowców ( stadion sportowy o pow. 2,25 ha ( wartość szacunkowa działki zł, budynku i boiska ,00 zł, - plac zabaw 3 972,00 zł, - strefa aktywności ,00 zł, Ad c. ) - nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,01 ha ( wartość szacunkowa działek 600,00 zł, wartość przepompowni zł). Wieś Jagiełła Ad a.) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,96 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł., budynku ,00 zł, - boisko o wartości ,00 zł ), Ad b.) Ad c.) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem przedszkola o pow. 0,22 ha ( wartość szacunkowa działki 8 tyś zł., budynku zł. ) - nieruchomość gruntowa zabudowana szatnią ( stadion ) o pow. 1,50 ha ( wartość szacunkowa działki zł., budynku grzybek ,00 zł, - plac zabaw ,00 zł. - - strefa aktywna zł - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury i OSP w części wynajętej pod Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej o pow. 0,08 ha ( wartość szacunkowa działki 3 000,00 zł., budynku zł nieruchomość gruntowa zajęta pod stacje uzdatniania wody o pow. 0,47 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł., stacji uzdatniania wody ,00 zł.) Wieś Gorzyce Ad a.) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawnej i gimnazjum o pow. 1,00 ha ( wartość szacunkowa działki ,00 zł., budynku zł oraz hala sportowa- wartość ,00 zł, - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szatni dla sportowców ( stadion ) o pow. 1,50 ha ( wartość szacunkowa działki zł., budynku ,00 zł, - parking ,00 zł, - boisko Orlik wartość ,00 zł, 19

20 Ad b.) Ad d.) Ad a.) Ad c.) - parking ,00 zł, - plac zabaw zł. - nieruchomość gruntowa zabudowana wiejskim domem kultury wraz z remizą OSP i biblioteką o pow. 0,09 ha ( wartość szacunkowa działki 4 000,00 zł., budynku ,00 zł) - parking ,00 zł - część nieruchomości gruntowej zabudowana budynkiem po byłej lecznicy dla zwierząt w części wynajmowana o pow. 0,35 ha ( wartość szacunkowa działki 6 000,00 zł., budynku ,00 zł ) - - chodnik zł Wieś Ubieszyn - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem szkoły podstawowej o pow. 0,43 ha ( wartość szacunkowa działki 12000,00 zł., budynku ,00 zł, - boisko ,00 zł, - - strefa aktywna zł - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskim o pow.0,05ha ( wartość szacunkowa działki 2 000,00 zł., budynku zł - parking ,00 zł - grzybek taneczny ,00, zł. - nieruchomość gruntowa ( plac zabaw ) o pow. 0,14 ha ( wartość szacunkowa działki 5 000,00 zł. ) - nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownie ścieków komunalnych o łącznej pow. 0,07 ha ( wartość szacunkowa działek ,00 zł., przepompowni ,00 zł. ) Wieś Wólka Małkowa Ad a.) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej o pow.0,15 ha (wartość szacunkowa działki 4500,00 zł, budynku ,00 zł. Ad b.) Ad c. ) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury w części wynajmowanym pod działalność handlową o pow. 0,29 ha ( wartość szacunkowa działki 9 000,00 zł., budynku ,00 zł, - parking ,00 zł, - boisko wielofunkcyjne ,00 zł, - - plac zabaw 3 972,00 zł, - strefa aktywności ,00 zł, - budynek Miłosierdzia Bożego zł 20

21 - nieruchomość gruntowa zajęta pod przepompownię ścieków komunalnych (wartość szacunkowa działki 1000,00 zł, wartość przepompowni ,00 zł.) Wieś Wólka Ogryzkowa Ad b.) - nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wiejskiego domu kultury o pow. 0,20 ha ( wartość szacunkowa działki 6 000,00 zł, budynku zł, - boisko wielofunkcyjne ,00 zł, - plac zabaw ,00 zł, - plac zabaw ,00 zł - - chodnik zł Wartości szacunkowe podano w oparciu o średnie ceny nieruchomości podawane w aktach notarialnych i obrocie wolnorynkowym. Na ogólną liczbę 593,70 ha nieruchomości gruntowych zabudowanych i użytków rolnych stanowiących własność Gminy Tryńcza składają się grunty: - przeznaczone do wspólnego użytkowana dla rolników ( dawne mienie wiejskie) 119,69 ha: - wydzierżawione ogółem : 256,64 ha, - drogi dojazdowe i gminne 178,34 ha, - lasy i grunty leśne 31,33 ha, - tereny zabudowane 16,26 ha, - przeznaczone pod zabudowę 1,50 ha, - przekazane w wieczyste użytkowanie 5,55 ha, Ponadto Gmina Tryńcza jest w posiadaniu 92,21 ha użytków gruntowych w tym: - drogi dojazdowe 52,90 ha, - lasy i grunty leśne 1,81 ha, - użytki rolne 38,41 ha, W roku bieżącym sprzedanych zostało 1,7914 ha gruntów. Dochody z mienia gminy wynoszą: - z najmu i dzierżawy ,00 zł - ze sprzedaży nieruchomości rolnych ,00 zł - użytkowania wieczystego 7 812,80 zł łącznie : ,80 zł Wydatki na utrzymanie mienia w należytym stanie wynoszą: - remonty szkół ,33 zł - remonty wiejskich domów kultury i placów zabaw ,00 zł - opłata za gaz, energię elektryczną, wodę ,88 zł - podziały geodezyjne, wyceny, opłaty notarialne ,00 zł łącznie : ,21 zł Gmina Tryńcza posiada udział w ilości 858 o wartości zł w kapitale zakładowym spółki pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej w Tryńczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tryńczy, w Samorządowej Polsce w wys ,00 zł, Spółdzielni Socjalnej 21

22 Gorzyczanka w Gorzycach w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej GMINOVA w Giedlarowej w wys. 2100,00 zł, Spółdzielni Socjalnej EUREKA w Nowej Sarzynie w wys ,00 zł,nie posiada innych akcji, brak jest też innych komunalnych osób prawnych. IV. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 1. Strategia Rozwoju Gminy Tryńcza Strategia Rozwoju Gminy Tryńcza na lata jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym długookresowo kierunki rozwoju Gminy w kolejnych latach. Obejmuje strategiczne obszary rozwojowe oraz cele podstawowe i szczegółowe wyznaczone w oparciu o przyjęte założenia. Horyzont czasowy, jakim objęta jest Strategia, wiąże się z perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata Aby w pełni wykorzystać szanse, jakie dają środki unijne, należy podjąć odpowiednie działania związane z możliwością ich skutecznego pozyskiwania. Jest to ważny, choć nie jedyny, cel opracowania niniejszej Strategii. Stanowi bowiem przede wszystkim podstawowy dokument zawierający priorytetowe kierunki rozwoju Gminy Tryńcza na najbliższe lata, w kluczowych obszarach, uprzednio zdiagnozowanych i opisanych. Horyzont czasowy obejmuje nowy okres programowania unijnego ( ), a zarazem, zgodnie z zasadą N+2 przyjętą w dokumentach unijnych, jest wydłużony o 2 lata w stosunku do obecnego okresu programowania. Dzięki nowej Strategii Rozwoju, Gmina Tryńcza może efektywnie wykorzystać własne zasoby, w tym zasoby kulturowe, finansowe, rzeczowe czy społeczne oraz określić sposoby przeciwdziałania pojawiającym się zagrożeniom. Przygotowana strategia pozwala na określenie najbardziej efektywnych działań mogących zapewnić optymalizację rozwoju całego obszaru Gminy we wszystkich kluczowych sferach: społeczno-gospodarczej, infrastrukturalnej oraz kulturowośrodowiskowej. W oparciu o dokonaną analizę problemów oraz przedstawioną wizję rozwoju Gminy wyodrębnionych zostało pięć obszarów rozwojowych: Gospodarka, rynek pracy i rolnictwo, Wsparcie społeczne, Aktywność społeczna, edukacja i kultura, Infrastruktura i zarządzanie, Ochrona środowiska, turystyka i rekreacja. 22

23 Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym zrealizowane w 2019 roku zadania w odniesieniu do obszarów strategicznych: Zadanie, lokalizacja Zakres rzeczowy Termin realizacji Źródło finansowania Obszar I: GOSPODARKA, RYNEK PRACY I ROLNICTWO Rozbudowa sieci wod kan w m. Gniewczyna Łańcucka Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy (cały obszar gminy) Otwarcie dziennego domu opieki jak w domu w Gniewczynie Łańcuckiej Zapewnienie dostępu do sieci internetowej - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w m. Gniewczyna Łańcucka za FW poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Obszar II: WSPARCIE SPOŁECZNE - wsparcie asystenta/tki rodziny - wsparcie specjalist. dla dzieci w zakresie zdiagnozowanych deficytów i problemów - treningi kompetencji życiowych, społecznych - stworzenie grupy wsparcia - zajęcia dla min. 15 osób starszych w formie warsztatów, konsultacji, zajęć z rehabilitantem, dietetykiem, psychologiem - catering - szkolenie dla opiekunów - sygnał internetowy - opieka serwisowa udostępnionego Budżet Gminy Tryńcza RPO WP działanie RPO WP Działanie Budżet Gminy Tryńcza

24 dla 215 gospodarstw w ramach okresu trwałości projektu Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tryńcza Utworzenie spółdzielni socjalnej Gorzyczanka Utworzenie żłobka w Gminie Tryńcza Utworzenie Dziennego Domu Seniora Dom Miłosierdzia w Wólce Małkowej Adaptacja budynku po byłej szkole na lokale socjalne w m. Głogowiec Remont grzybka tanecznego oraz zakup wyposażenia WDK w Gniewczynie Trynieckiej Innowacyjna szkoła w Gniewczynie Łańcuckiej Wzrost kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Tryńcza" sprzętu - zakup wyposażenia - adaptacja pomieszczeń - bieżące funkcjonowanie - utworzenie żłobka do 10. dzieci do 3. r.ż. w tym adaptacja pomieszczeń w SP w Tryńczy, zakup wyposażenia, catering, personel - zajęcia dla min. 15 osób starszych w formie warsztatów, konsultacji, zajęć z rehabilitantem, dietetykiem, psychologiem - catering - transport - utworzenie i wyposażenie 3 lokali socjalnych (mieszkania interwencyjne) poprzez kompleksowy remont i adaptację budynku po byłej szkole podstawowej (opieka serwisowa sprzętu w ramach gwarancji) PROWES RPO WP Działanie RPO WP Działanie Bank Gospodarstwa Krajowego + budżet gminy Obszar III: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, EDUKACJA I KULTURA - dostawa i montaż: ekranu i projektora, mobilnego nagłośnienia, zestawów ławek i stołów zewnętrznych, namiotu promocyjnego, grilla cateringowego - remont grzybka przy WDK - zakup krzewów ozdobnych i donic - zakup wyposażenia w postaci sprzętu multimedialnego oraz do zajęć z robotyki - szkolenia dla nauczycieli - zajęcia dodatkowe dla uczniów - zakup 12 tabletów na potrzeby przeprowadzenia warsztatów z kompetencji cyfrowych dla 36 mieszkańców gminy Tryńcza - po zakończeniu projektu sprzęt został przekazany do SP w Jagielle 2019 Podkarpacki Program Odnowy Wsi budżet gminy RPO WP Działanie Program Operacyjny Polska Cyfrowa

25 Przebudowa drogi gminnej Ubieszyn Głogowiec Przebudowa drogi gminnej relacji Wólka Ogryzkowa Gorzyce Jagiełła w m. Jagiełła Remont dróg powiatowych na terenie gminy Tryńcza wraz z budową chodników Budowa ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż DW835 Budowa ścieżki edukacyjnej (ekologicznej) w Wólce Małkowej Obszar IV: INFRASTRUKTURA I ZARZĄDZANIE - przebudowa drogi gminnej na dł Fundusz Dróg 1997 m Samorządowych + budżet Gminy Tryńcza - przebudowa drogi gminnej na dł. 850 m - remont drogi Tryńcza Wólka Małkowa - budowa chodnika w Gorzycach Żurawiec Podłuże. - budowa chodnika Tryńcza Ubieszyn - budowa chodnika Tryńcza Głogowiec - przebudowa drogi i budowa chodnika w Jagielle 2019 Fundusz Dróg Samorządowych + budżet Gminy Tryńcza 2019 Powiat Przeworski Gmina Tryńcza Obszar V: OCHRONA ŚRODOWISKA, TURYSTYKA I REKREACJA - budowa asfaltowej ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż DW 835 na odcinku 1,8 km - Wólka Małkowa Gniewczyna Tryniecka - tablice edukacyjne - ławki i kosze na śmieci - rośliny miododajne - tabliczki z opisami roślin 2019 Marszałek Województwa Podkarpackiego + Gmina Tryńcza 2018 WFOŚiGW + budżet gminy 2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem gminnym przyjmowanym przez radę gminy uchwała nr XVII/176/2016 z 6 września 2016 roku z późn. zm. Wymóg posiadania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawarto także w uszczegółowieniu dla Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , zwłaszcza dla Działania Realizacja planów niskoemisyjnych: Projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy, pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub przygotowanym w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Za rok bazowy przyjęto rok Wybór roku bazowego został uwarunkowany dostępnością danych został wybrany najwcześniejszy możliwy rok do oszacowania emisji CO2. 25

26 Dla roku bazowego 2010 oszacowano emisję CO2 w gminie Tryńcza na poziomie ton dwutlenku węgla (dla porównania szacunek emisji dla roku 2014 wyniósł tony). Cel główny oraz cele pośrednie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tryńcza są odzwierciedleniem wymaganych z wytycznych SEAP celów stawianych planom gospodarki niskoemisyjnej. Tym samym celem nadrzędnym PGN jest: Poprawa jakości powietrza na terenie całej gminy, szczególnie w wyznaczonych obszarach, na których odnotowano przekroczenia, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń. Obszary na których notuje się przekroczenia lub większe natężenie emisji to szczególnie tereny zwartej zabudowy (niska emisja) oraz tereny wzdłuż ciągów komunikacyjnych (hałas, emisja CO2 i pozostałych zanieczyszczeń). Kierunki działań: 1. ograniczanie wielkości tzw. niskiej emisji, 2. ograniczanie zadymienia, 3. ograniczanie zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych, 4. wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, 5. zmiana nośników energii na bardziej ekologiczne, takie jak: gaz, olej opałowy, alternatywne źródła energii: energia słoneczna, energia z biomasy (m.in. wykorzystanie odpadów porolniczych, odpadów z terenów leśnych, własnych plantacji roślin energetycznych - w formie zrębek, pelletu, brykietów, odpadów z terenów zielonych i ogrodów), 6. wprowadzanie programu oszczędności energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych, 7. edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów komunalnych w piecach domowych, 8. promocja budownictwa pasywnego i/lub stosowanie energooszczędnych materiałów i technologii przy budowie nowych obiektów, 9. sukcesywna realizacji programu gazyfikacji gminy, 10. wspieranie rozwoju ruchu rowerowego poprzez likwidację barier technicznych oraz tworzenie ścieżek rowerowych, 11. bieżąca modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych, w tym budowa stref zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych (strefy te powinny być komponowane z gatunków o dużej odporności na zanieczyszczenia oraz właściwie pielęgnowane, a ubytki uzupełniane), 12. podniesienie świadomości społecznej i budowa instalacji produkujących energię odnawialną, 13. stworzenie sprawnie funkcjonującego systemu konsultacji dotyczących OZE, 14. popularyzacja i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, w sferze rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych. 26

27 Lista przedsięwzięć rewitalizacyjnych w odniesieniu do celów GPR Gminy Tryńcza Cel 1 - wspieranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, Status realizacji niezależnego i satysfakcjonującego życia mieszkańcom gminy Tryńcza (zwłaszcza w podobszarach:- Głogowiec oraz Tryńcza-Wólka Małkowa), Nazwa przedsięwzięcia Kwota Podobszar - Wsparcie funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Seniora oraz ośrodków wsparcia mieszkańców gminy Tryńcza w wieku emerytalnym wraz ze wsparciem działalności Klubów Seniora w Głogowcu, Tryńczy i w Wólce Małkowej, Gniewczynie Łańcuckiej oraz Jagielle (projekt nr 1 - EFRR - Wsparcie funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Seniora oraz ośrodków wsparcia mieszkańców gminy Tryńcza w wieku emerytalnym) Wsparcie funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Seniora oraz ośrodków wsparcia mieszkańców gminy Tryńcza w wieku emerytalnym wraz ze wsparciem działalności Klubów Seniora w Głogowcu, Tryńczy i w Wólce Małkowej, Gniewczynie Łańcuckiej oraz Jagielle Wsparcie funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Seniora oraz ośrodków wsparcia mieszkańców gminy Tryńcza w wieku emerytalnym wraz ze wsparciem działalności Klubów Seniora w Głogowcu, Tryńczy i w Wólce Małkowej, Gniewczynie Łańcuckiej oraz Jagielle (projekt nr 3 Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez utworzenie Dziennego Domu Opieki dla ,00 zł 27 Głogowiec (1) - Tryńcza Wólka Małkowa (2) 821 tys. zł Gniewczyna Łańcucka (3) 80 tys. zł Tryńcza Wólka Małkowa (2) Utworzony Dzienny Dom Seniora w Wólce Małkowej w ramach RPO WP działanie 8.3 (realizacja ) Utworzony Dzienny Dom Opieki Jak w domu w Gniewczynie Łańcuckiej (realizacja ) Dotacja na termomodernizacje budynku Domu Miłosierdzia w Wólce Małkowej ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie (realizacja 2017 r. )

28 Seniorów) w tym: Dom Opieki w Wólce Małkowej dofinansowanie z WFOŚiGW w Rzeszowie na termomodernizację obiektu Wsparcie funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Seniora oraz ośrodków wsparcia mieszkańców gminy Tryńcza w wieku emerytalnym wraz ze wsparciem działalności Klubów Seniora w Głogowcu, Tryńczy i w Wólce Małkowej, Gniewczynie Łańcuckiej oraz Jagielle (projekt nr 4 EFS lub Senior+: Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci klubów dla osób starszych/ źródło finansowania: Senior + (program rządowy Wsparcie funkcjonowania Dziennych Domów Opieki Seniora oraz ośrodków wsparcia mieszkańców gminy Tryńcza w wieku emerytalnym wraz ze wsparciem działalności Klubów Seniora w Głogowcu, Tryńczy i w Wólce Małkowej, Gniewczynie Łańcuckiej oraz Jagielle (projekt 5: Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez wsparcie funkcjonowania Dziennych Domów Opieki dla Seniorów - Projekt planowany do finansowania ze środków EFS w ramach działania 8.3 RPO WP Głogowiec (1) Tryńcza Wólka Małkowa (2) Gniewczyna Łańcucka (3) Jagiełła (4) Tryńcza Wólka Małkowa (2) Złożony wniosek o dotację na utworzenie Klubu Seniora w m. Jagiełła w ramach rządowego programu SENIOR+ Utworzony Dzienny Dom Seniora w Wólce Małkowej w ramach RPO WP działanie 8.3 (realizacja ) 28

29 Cel 2 - rozwój rynku pracy (tworzenie nowych miejsc pracy, tworzenie warunków do samozatrudnienia oraz wsparcie osób bezrobotnych (przekwalifikowania, doradztwo) (wszystkie obszary), Nazwa przedsięwzięcia Kwota Podobszar Umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy wsparcie działalności przedszkola 1 mln zł Wsparcie kierowane głównie do mieszkańców obszaru rewitalizacji - kryterium premiujące Utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w Gniewczynie Łańcuckiej i Tryńczy (razem 50 miejsc) W ramach RPO WP działanie 9.1 ( ) Utworzenie żłobka (10 miejsc) przy SP w Tryńczy w ramach RPO WP działanie 7.4 (realizacja ) Kreowanie podstaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży wyrównywanie szans, kształtowanie kompetencji kluczowych Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia 598 tys. zł 80 tys. zł (plan) Wsparcie kierowane głównie do mieszkańców obszaru rewitalizacji - kryterium premiujące Wsparcie kierowane głównie do mieszkańców obszaru rewitalizacji - kryterium premiujące Realizacja projektu pn. Innowacyjna szkoła w Gniewczynie Łańcuckiej (szkolenia dla nauczycieli zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, pracownia przyrodnicza, zakup wyposażenia teleinformatycznego, wdrożenie procesu indywidualizacji nauczania, wsparcie psychologa i logopedy) (realizacja ) Nowa jakość ekonomii społecznej w Gminie Tryńcza Wsparcie kierowane głównie do mieszkańców obszaru rewitalizacji - kryterium premiujące Utworzenie spółdzielni socjalnej Gorzyczanka (realizacja ) Projekt NAWIGATOR 29

30 Rozwój sektora ekonomii społecznej wśród mieszkańców gminy Tryńcza organizacja warsztatów tematycznych (realizacja ) Przedsiębiorczy Tryńczanin szkolenia zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach, którzy mogą znaleźć zatrudnienie/samozatrudnienie w przedsiębiorstwach działających na terenie rewitalizowanej przestrzeni publicznej oraz w najbliższej okolicy 22 tys. zł Wsparcie kierowane głównie do mieszkańców obszaru rewitalizacji - kryterium premiujące Realizacja projektu Wzrost kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców gminy Tryńcza (realizacja 2019) Cel 3 - rozwój społeczeństwa obywatelskiego, integracji społecznej oraz samopomocy, zwłaszcza w obszarze polityki społecznej (rozwój instytucji wsparcia rodziny, wsparcie osób niepełnosprawnych itp.) zwłaszcza w podobszarach Gniewczyna Łańcucka i Jagiełła, Nazwa przedsięwzięcia Kwota Podobszar - Gniewczyna Łańcucka (3) Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Gniewczyna Łańcucka i Jagiełła 511 tys. zł Jagiełła (4) Realizacja projektu Zwiększenie zakresu usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza w ramach RPO WP Działanie 8.4 (realizacja ) Działalność integracyjna, społeczna i kulturowa Trynieckiego Centrum Kultury, Kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych i zespołów na terenie miejscowości Gniewczyna Łańcucka, Głogowiec, Tryńcza, Wólka Małkowa i w Jagielle Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową oraz Partycypacja społeczna osób starszych/ ASOS/ 240 tys. zł (plan) 60 tys. zł (plan) Głogowiec (1) Tryńcza i Wólka Małkowa (2) Gniewczyna Łańcucka (3) 30 Jagiełła (4) Wsparcie kierowane głównie do mieszkańców obszaru rewitalizacji - kryterium premiujące

31 RAZEM ,00 zł Cel 4 - zagospodarowanie przestrzeni publicznych pełniących funkcje społeczne (integrujące, wspierające przedsiębiorczość, możliwe do wykorzystania w celach rekreacyjnych) (wszystkie obszary). Nazwa przedsięwzięcia Kwota (zł) Podobszar Organizacja przestrzeni publicznych integrujących mieszkańców w Głogowcu 155 tys. zł Głogowiec (1) Budowa Otwartej Strefy Aktywności (realizacja 2018) Organizacja przestrzeni publicznych integrujących mieszkańców w Tryńczy i Wólce Małkowej 155 tys. zł Tryńcza Wólka Małkowa (2) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Wólka Małkowa (realizacja 2018) Organizacja przestrzeni publicznych integrujących mieszkańców w Gniewczynie Łańcuckiej Organizacja przestrzeni publicznych integrujących mieszkańców w Jagielle 100 tys. zł (plan) Gniewczyna Łańcucka (3) 155 tys. zł Jagiełła (4) Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Jagiełła (realizacja 2018) Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Gniewczynie Łańcuckiej na cele rekreacyjne oraz rozwoju przedsiębiorczości 3 mln zł (plan) Gniewczyna Łańcucka (3) 31

32 Lp nazwa zadania /zakres 1 2 Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie Gminy Tryńcza grupa zadań inwestycyjnych *) Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie Gminy Tryńcza grupa zadań inwestycyjnych *) Montaż instalacji OZE na: obiektach szkolnych w Tryńczy, Gniewczynie Łańcuckiej, Gorzycach, Ubieszynie, Jagielle, na Orliku w Gniewczyny w Łańcuckiej obiektach kultury: WDK Jagiełła i WDK Gniewczyna Łańcucka, Urzędzie Gminy, Stacji Uzdatniania Wody w Jagielle montaż instalacji produkującej energię z OZE na domach prywatnych inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców - montaż 100 szt. paneli fotowoltaicznych i Podmiot odpowiedzialny za realizację działania Gmina Tryńcza Gmina Tryńcza koszt PLN 752 tys. zł 7 mln zł źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny WP środki własne Regionalny Program Operacyjny WP środki własne lata realizacji zaplanowane w PGN przewidywana oszczędność energii elektrycznej (kwh/rok) , ,00 Status realizacji Zadanie zrealizowane w 2019 r. Projekt w trakcie realizacji

33 100 szt. solarnych na domach prywatnych budowa ścieżki rowerowej wzdłuż DW 835 Przebudowa kotłowni zasilającej obiekty użyteczności publicznej wymiana oświetlenia ulicznego z lamp sodowych i rtęciowych na lampy LED budowa ścieżki rowerowej o długości 10 km. Szacuje się, że ze ścieżki rowerowej będzie korzystać w okresie wiosenno - letnio - jesiennym 100 osób dziennie Projekt będzie miał na celu zmniejszenie zużycia paliw do ogrzewania budynku. obecnie kotłowania zużywa m3 gazu rocznie (2015) wymiana rodzaju oświetlenia doprowadzi do redukcji zużycia energii z poziomu ok kwh w roku 2015 do poziomu ok kwh rocznie Gmina Tryńcza Gmina Tryńcza 877 tys. zł 0,5 mln zł środki własne + współudział finansowy PZDW w Rzeszowie Regionalny Program Operacyjny WP środki własne projekt realizacja Gmina Tryńcza 2 mln zł środki własne ,0 Zadanie zrealizowane w 2019 r. Niezrealizowane w 2019 r. wymiana/monta ż??? lamp ledowych na terenie gminy 33

34 5 Termomodernizacj a obiektów komunalnych po zakończeniu realizacji projektu [można przyjąć zmniejszenie o 40%] w wyniku termomodernizacji 9 obiektów komunalnych tj: WDK w Gniewczynie Trynieckiej WDK i OSP w Gorzycach WDK i OSP w Ubieszynie WDK w Wólce Małkowej Zespół Szkół w Gorzycach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy Szkoła Podstawowa w Ubieszynie Urząd Gminy Tryńcza WDK i OSP zużycie energii z paliw grzewczych (gaz) spadło z poziomu ,61 m3/rok do 43 Gmina Tryńcza 1,652 mln zł Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP środki własne (15%) Zrealizowane w 2014 r. 34

35 791,00 m3/rok 6 Modernizacja oczyszczalni ścieków w ramach projektu planuje się montaż paneli fotowoltaicznych Gmina Tryńcza 6 mln zł Regionalny Program Operacyjny WP środki własne ,0 Zadanie w trakcie realizacji RAZEM , ,0 35

36 Wartość zadań planowanych do realizacji:19,1 mln zł (szacunek) Wartość przewidywanej redukcji emisji CO2 do roku 2020: ,5 [t] Przewidywana oszczędność energii elektrycznej do 2020 roku: [kwh] [zużycie energii finalnej w roku bazowym: ,32 kwh] Przewidywana oszczędność energii pierwotnej: ,10 [kwh] Powyższe zestawienie tabelaryczne zawiera szacunkowe koszty projektów. Po opracowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysów oraz pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego urealnione koszty zostaną wskazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 3. Gminny Program Rewitalizacji Podstawą prawną do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tryńcza na lata jest Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529, 1566.). Zgodnie z powyższym, rewitalizacja stanowi kompleksowy proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez działania całościowe, integrujące interwencje na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Przez działania całościowe rozumie się wzajemnie powiązane przedsięwzięcia, które obejmują kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe. Poprzez prowadzone działania zakłada się optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów. Proces ten stanowi wieloletni okres, prowadzony przez interesariuszy wraz we współpracy ze społecznością lokalną. Uwzględniając wyniki analiz wartości wskaźników referencyjnych, o których mowa w wytycznych, cele i uwarunkowania zawarte w dokumentach strategicznych (zapisy Strategii Rozwoju Gminy Tryńcza, Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych), planistycznych (Studium Uwarunkowań i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego) a także wnioski ze spotkania konsultacyjnego przeprowadzonego w dniu 13 stycznia 2017 roku, obszar rewitalizacji Gminy Tryńcza obejmuje cztery podobszary: 1. Podobszar Głogowiec (powierzchnia 29,4 ha ludność 114 osób) 2. Podobszar Tryńcza Wólka Małkowa (110, 46 ha ludność 180 osób) 3. Podobszar Gniewczyna Łańcucka (346,02 ha ludność 520 osób) 4. Podobszar Jagiełła (98,9 ha ludność 522 osoby). 4. Gospodarka odpadami W Gminie Tryńcza systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte są nieruchomości zamieszkałe, zaś właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów. Zgodnie z uchwałą Nr III/30/2018 Rady Gminy Tryńcza z dnia r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie 36

37 Gminy Tryńcza ustalono, że opłata za odpady jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawki obowiązujące w 2019 roku były następujące: - zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tryńcza Nr XXX/301/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. w miesiącu styczeń 2019 stawka za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane) wynosiła 6,40 zł miesięcznie/ osoba, a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (niesegregowane) wynosiła 11,00 zł miesięcznie/ osoba. Na podstawie uchwały Rady Gminy Tryńcza z dnia 18 grudnia 2018 r. Nr III/30/2018 od miesiąca luty 2019 stawka za odpady komunalne wynosi 7,50 zł miesięcznie/ osoba a stawka za odpady komunalne niesegregowane wynosi 15,00 zł miesięcznie/ osoba. Zgodnie z prowadzoną ewidencją deklaracji na dzień r. liczba osób zadeklarowanych do odbioru odpadów wynosiła Według danych pobranych z ewidencji ludności liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Tryńcza wynosiła Porównując liczbę osób zameldowanych z liczą osób zgłoszonych według złożonych deklaracji powstaje różnica osób. Rozbieżność ta może wynikać z tego, że wiele osób mimo przeprowadzki do innej miejscowości w celach mieszkaniowych, zarobkowych czy edukacyjnych bądź w przypadku wyjazdu poza granice kraju nie zmienia adresu zameldowania. Wyciągnięte wnioski poparte są informacjami uzyskanymi m.in. od sołtysów wsi, którzy mają najdokładniejszą wiedzę dotyczącą liczby osób faktycznie zamieszkałych na nieruchomościach. Deklaracje sprawdzane są systematycznie a w razie wątpliwości strona zostaje wezwana do wyjaśnienia rozbieżności. Różnica w liczbie osób zameldowanych a liczbie osób zgłoszonych do odbioru odpadów w podziale na miejscowości Gminy Tryńcza przedstawia poniższa tabela- wg stanu na dzień r. Lp. Sołectwo Liczba osób zameldowanych według danych pobranych z ewidencji ludności 37 Liczba osób zadeklarowanych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi Różnica 1. Głogowiec Gniewczyna Łańcucka Gniewczyna Tryniecka Gorzyce Jagiełła Tryńcza Ubieszyn Wólka Małkowa Wólka Ogryzkowa Razem: Z założenia system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się sam bilansować co oznacza, że wpływy z tytułu opłaty winny pokrywać generowane przez system koszty. Niestety

38 z roku na rok Gmina boryka się z zaległościami w opłacie. Pomimo stosowania egzekucji miękkiej polegającej na wykonywaniu telefonów i wysyłce pism przypominających o zaległej racie, odsetek wpłat nie jest współmierny z poniesionymi kosztami. Gdy powyższe działania nie przynoszą spodziewanego rezultatu wystawiane jest upomnienie a w razie braku wpłaty zaległość kierowana jest do Urzędu Skarbowego celem jej wyegzekwowania. Stan zaległości na dzień r. z podziałem na miejscowości. Lp. Miejscowości Stan zaległości na dzień r. Liczba nieruchomości zamieszkałych zalegających z opłatą 1. Głogowiec 1 015, Gniewczyna Łańcucka 9 505, Gniewczyna Tryniecka 3 368, Gorzyce 3 255, Jagiełła 5 602, Tryńcza 2 444, Ubieszyn 495, Wólka Małkowa 2 347, Wólka Ogryzkowa 2 358,62 9 Razem: , Na terenie Gminy Tryńcza usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczy Firma Stare Miasto-Park Sp. z o.o., Wierzawice 874, Leżajsk, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałość z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, Leżajsk; Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Giedlarowej, Leżajsk. Akcja selektywnego zbierania odpadów prowadzona jest na terenie gminy Tryńcza już od wielu lat. W ramach przetargu corocznie obywają się w placówkach oświatowych pogadanki informacyjnopromocyjne mające na celu wszczepienie najmłodszym mieszkańcom gminy nawyk segregacji odpadów oraz mądrego nimi gospodarowania. Ponadto cyklicznie pojawiają się na tablicach ogłoszeń plakaty wskazujące sposób poprawnej segregacji odpadów oraz artykuły tematyczne. Na początku roku wraz z harmonogramem odbioru odpadów, każdy mieszkaniec dostaje krótką instrukcję dot. zasad segregacji odpadów wraz z plikiem informacji o obowiązujących stawkach, informacje o PSZOK czy miejscu dostępności dodatkowych worków na odpady. Dzięki prowadzonej edukacji ekologicznej coraz więcej osób dostrzega w segregacji odpadów oszczędność przede wszystkim własnych pieniędzy. Ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że selektywną zbiórkę odpadów komunalnych u źródła zadeklarowało punktów adresowych z punktów (co stanowi 98 %). Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy na terenie gminy wprowadzono segregacje odpadów komunalnych, wykorzystując pięć podstawowych frakcji: 38

39 1) papier (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury), 2) tworzywa sztuczne i metale (w tym odpadów opakowaniowych z metali, odpadów opakowaniowych tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych), 3) szkło w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, z podziałem na szkło kolorowe i szkło bezbarwne, 4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 5) zmieszane odpady komunalne. Odpady te odbierane są z nieruchomości zamieszkałych w workach lub koszach bez ograniczenia ilościowego. Ponadto, wyróżniamy jeszcze frakcje dodatkowe, które przyjmowane są w PSZOKu, m.in.: 1) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 3) zużyte opony, 4) przeterminowane leki, 5) chemikalia, 6) zużyte baterie i akumulatory, 7) zimne popioły, 8) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne. Mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie przekazywać zebrane i posegregowane odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy stadionie sportowym Wisłoczanka w Tryńczy. Punkt samodzielnie prowadzi gmina Tryńcza. Na terenie gminy w wyznaczonych punktach prowadzona jest zbiórka odpadów szkła kolorowego i bezbarwnego w dzwonach. Ponadto po terenie gminy rozlokowane są kontenery na odzież i tekstylia. V. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Wójt Gminy jest organem wykonawczym. Do zadań Wójta należy m.in. wykonywanie Uchwał Rady Gminy. Obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy wykonuje przy pomocy Urzędu Gminy. W 2019 roku Rada Gminy obradowała na 10 sesjach, w tym 2 sesjach nadzwyczajnych, podjęła 112 uchwał. Podjęte uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru, jakimi są w zakresie zgodności z prawem Wojewoda Podkarpacki, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa. Ponadto uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Podjęte przez Radę Gminy uchwały są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera następująca tabela. 39

40 Lp Nr uchwały Data podjęcia Uchwała w sprawie: Sposób wykonania 1. IV/36/ IV/37/ IV/38/ IV/39/ IV/40/ IV/41/ IV/42/ IV/43/ r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1405 położonej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jagiełła, stanowiącej własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jagiełła, stanowiącej własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jagiełła, stanowiącej własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej r. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata r. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata r. ustalenia szczegółowych zasad 40 Akt Notarialny nr 4019/2019 z dnia r. Umowa dzierżawy z dnia r. na okres 5 lat. Umowa dzierżawy z dnia r. na okres 5 lat. Umowa dzierżawy z dnia r. na okres 5 lat.. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego.

41 9. IV/44/ IV/45/ r r. ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza. Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza na lata , 11. V/46/ r. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Gniewczynie Trynieckiej na rzecz Gminy Tryńcza 12. V/47/ r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 2345/1 o pow. 1,83 ha i nr 2340/3 o pow. 3,84 ha położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka 13. V/48/ r. przyjęcia sołectwa Gniewczyna Tryniecka do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata V/49/ r. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gniewczyna Tryniecka 15. V/50/ r. uchwalenia planu pracy stałych Komisji oraz planu pracy Rady Gminy na 2019 r. 16. V/51/ r. przeprowadzenia wyborów sołtysów wsi i członków rad sołeckich na terenie Gminy Tryńcza. 17. V/52/ r. dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 18. V/53/ r. zmiany Uchwały budżetowej Gminy Tryńcza na 2019 rok Rady Gminy Tryńcza Nr III/28/2019 z dnia 18 grudnia 2018 roku zmienianej Uchwałą Nr IV/44/2019 Rady Gminy Tryńcza Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Akt Notarialny nr 2115/2019 z dnia r. Umowa dzierżawy z dnia r. na okres 5 lat. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. 41

42 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian. 19. V/54/ r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata VI/55/ VI/56/ VI/57/ VI/58/ VI/59/ VI/60/ VI/61/ r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 311 położonej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 74/9, 74/10 położonych w miejscowości Jagiełła r. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki nr 460/3, 460/4, 460/5 położonych w miejscowości Tryńcza r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jagiełła, stanowiącej własność Gminy Tryńcza na czas określony powyżej 3 lat r. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1166 położonej w miejscowości Gorzyce r. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości Gniewczyna Łańcucka r. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 8 studium 42 Akt Notarialny nr 5351/2019 z dnia r. Akt Notarialny nr 5894/2019 z dnia r. Akt Notarialny nr 4026/2019 z dnia r. Umowa dzierżawy z dnia r. na okres 5 lat. Umowa dzierżawy z dnia r. na okres 5 lat.

43 27. VI/62/ VI/63/2019 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tryńcza w miejscowości Gniewczyna Łańcucka r. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gniewczyna Łańcucka Nowa Wieś w miejscowości Gniewczyna Łańcucka gmina Tryńcza r. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Tryńcza w 2019 r. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. 34. VI/64/ VI/65/ VI/66/ VI/67/ VII/68/ VII/69/ r. zmiany uchwały Rady Gminy Tryńcza nr XVIII/188/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy r r r. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 2181 położona w miejscowości Gniewczyna Łańcucka r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Głogowiec, stanowiącej własność Gminy Tryńcza, na czas określony 43 Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Akt Notarialny nr. 554/2020 z dnia r. Umowa dzierżawy z dnia r. na okres 5 lat

44 40. VII/70/ VII/71/ VII/72/ VII/73/ VII/74/2019 powyżej 3 lat r. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony r. dopłaty do ceny 1 m³ odprowadzonych ścieków, wynikającej z taryfy za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tryńcza r. przyjęcia od Powiatu Przeworskiego zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza oraz opracowanie koncepcji budowy mostu na rzece Wisłok w miejscowości Gniewczyna Łańcucka r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tryńcza a Powiatem Przeworskim w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego będącego zadaniem własnym Powiatu Przeworskiego pn. Przebudowa dróg powiatowych budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza oraz opracowanie koncepcji budowy mostu przez rz. Wisłok w m. Gniewczyna Łańcucka r. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu. Uchylenie uchwały uchwała RG Tryńcza VIII/88/2019 z dnia r. 45. VII/75/ r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu 46. VII/76/ VII/77/ r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania polegającego na zakupie wyposażenia dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku r. przekazania środków finansowych Ludowemu 44

45 48. VII/78/ r. Klubowi Sportowemu Huragan Gniewczyna wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza 49. VII/79/ VIII/80/ VIII/81/ VIII/82/ VIII/83/ VIII/84/ VIII/85/ VIII/86/ VIII/87/ r. W prawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tryńcza na lata r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tryńcza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku r. przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych, Otwartych Stref Aktywności, Kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Tryńcza r. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję r. zmiany uchwały nr XIX/197/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów r. zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy r. wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Tryńcza weksla in blanco wystawionego przez Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju WIARA r r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza na lata Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego.

46 58. VIII/88/ VIII/89/ VIII/90/ VIII/91/ r. uchylenia Uchwały Nr VII/70/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz zasad ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony r. udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Chóralnego Chór Cantillena i Przyjaciół Czytelnictwa w Tryńczy r r. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tryńcza wotum zaufania dla Wójta Gminy Tryńcza 62. VIII/92/ VIII/93/ VIII/94/ r. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Tryńcza za rok r. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tryńcza za 2018 rok r. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tryńcza 65. IX/95/ r. wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Tryńcza do realizacji projektu pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora Dom Miłosierdzia w miejscowości Wólka Małkowa. 66. IX/96/ r. zabezpieczenia wkładu własnego Gminy Tryńcza do realizacji projektu pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora Dom Miłosierdzia w miejscowości Wólka Małkowa. 67. IX/97/ r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza. 68. IX/98/ r. Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza na lata Podpisanie umowy r. 46

47 69. X/99/ r. Zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego w 2019 roku w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2020 rok. 70. X/100/ r. Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tryńcza na lata XI/101/ r. ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza. 72. XI/102/ r upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tryńczy do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tryńcza. 73. XI/103/ r wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tryńcza a Gminą Przeworsk w zakresie realizacji zadania pn. Budowa dróg gminnych na gruntach wydzielonych z działek nr 2277/1, 2340/4, 2343/3 położonych w miejscowości Gniewczyna Łańcucka. 74. XI/104/ r wyrażenia zgody na zakup na rzecz Gminy Tryńcza nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych oznaczonych w ewidencji gruntów, jako dz. nr 177/2 i dz. nr 178/2 położonych w miejscowości Wólka Małkowa 75. XI/105/ r wyrażenia zgody na zakup na rzecz Gminy Tryńcza nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej oznaczonej w Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. W trakcie realizacji trwa procedura związana z wydzieleniem dróg zgodnie z zawartym porozumieniem. Akt Notarialny będzie zawarty r. Akt Notarialny będzie 47

48 ewidencji gruntów, jako działka nr 982/2 położonej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka 76. XI/106/ r wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działki nr 1619/22 położonej w miejscowości Gorzyce 77. XI/107/ r wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza oznaczonych w ewidencji gruntów, jako dz. nr 1429/5, dz. nr 1429/8, dz. nr 1429/9, dz. nr 1429/10, dz. nr 1429/11 położonych w miejscowości Jagiełła 78. XI/108/ r wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Gorzyce, stanowiących własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat. 79. XI/109/ r wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Jagiełła, stanowiącej własność Gminy Tryńcza, na czas określony powyżej 3 lat. 80. XI/110/ r udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego. 81. XI/111/ r zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 82. XI/112/ r wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza zawarty r. Akt Notarialny nr 547/2020 z dnia r. Akt Notarialny nr. 536/2020 Z dnia r. Akt Notarialny nr. 529/2020 z dnia r. Dzierżawca zrezygnował z podpisania umowy na dzierżawę działki. Umowa dzierżawy Z dnia r. Na okres 5 lat. Nie wykonano. Kredyt nie został zaciągnięty. 48

49 83. XI/113/ r Wieloletniej Prognozy Finansowej. 84. XI/114/ r rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Gminy Tryńcza. 85. XI/115/ r rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 86. XII/116/ r. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza. 87. XII/117/ r. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza 88. XII/118/ r. wyrażenia zgody na zakup na rzecz Gminy Tryńcza nieruchomości gruntowej stanowiącej własność osoby fizycznej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1005 położonej w miejscowości Tryńcza 89. XII/119/ r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok XII/120/ r. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 91. XII/121/ r. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Akt Notarialny nr. 7142/2019 z dnia r. 49

50 92. XII/122/ r. zmiany Uchwały Nr VII/74/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Przeworskiemu. 93. XII/123/ r. zmiany Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu. 94. XII/124/ r. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza 95. XII/125/ r. uchylenia Uchwały nr XIX/196/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. 96. XII/126/ r. uchylenia uchwały nr XIX/197/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 97. XII/127/ r. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza. 98. XII/128/ r. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 99. XIII/129/ r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza oznaczonych w ewidencji gruntów, jako dz. nr 954/ 1, nr 954/4, nr 954/10, nr 954/11, nr 954/12, nr 954/13, nr 954/14, nr 954/15, nr 954/16, nr 954/17, nr 954/18 położonych w miejscowości Jagiełła 100. XIII/130/ r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Tryńcza oznaczonych w ewidencji 50 Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. W trakcie realizacji trwa procedura przetargowa dot. sprzedaży w drodze przetargu. Trwa procedura związana ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej.

51 gruntów, jako dz. nr 954/2, nr 954/5,954/6, nr 954/7, nr 954/9 położonych w miejscowości Jagiełła 101. XIII/131/ r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Tryńcza oznaczonej w ewidencji gruntów, jako dz. nr 1393 położonej w miejscowości Jagiełła XIII/132/ r. udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu XIII/133/ r. dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej XIII/134/ r. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów XIII/135/ r. ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Tryńcza XIII/136/ r. przekazanie środków finansowych dla policji XIII/137/ r. uchwalenie budżetu gminy Tryńcza na 2020 r XIII/138/ r. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata XIII/139/ r. udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II Wzrastanie na realizację zadania własnego XIII/140/ r. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Tryńcza XIII/141/ r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata XIII/142/ r. rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia rozliczeń bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Tryńcza. 51 Trwa procedura związana ze sprzedażą w drodze bezprzetargowej. w 2020 r.. Podpisanie porozumienia w 2020 r. Stwierdzona nieważność uchwały.

52 VI.BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.Ochotnicza Straż Pożarna W celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na terenie gminy Tryńcza działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych typu S, to znaczy jednostek posiadających samochody pożarnicze. Zadania ratownicze w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy realizuje 1 jednostka włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jest nią OSP Tryńcza. W ramach tego systemu jednostka została wyposażona w radiowy system powiadamiania selektywnego. Oprócz tego strażacy z jednostki KSRG dostają powiadomienie telefoniczne równocześnie z włączeniem syreny alarmowej przez Powiatowe Stanowisko Kierowania w Przeworsku. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy skupiają 361 członków ogółem, w tym: 288 mężczyzn, 55 kobiety, oraz 18 członków honorowych. 81 strażaków ochotników z naszych jednostek może brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Straże łącznie dysponują 9 wozami bojowymi oraz dużą ilością specjalistycznego sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Od roku 2018 jednostki OSP w Gorzycach i OSP w Gniewczynie Łańcuckiej mogą poszczycić się nowymi lekkimi samochodami pożarniczymi. W roku 2019 zakupiono nowy lekki samochód pożarniczy, który trafił do jednostki OSP w Tryńczy. Koszt zakupu samochodu to kwota ,00 zł w tym: ,00 zł to dotacja z RPO Województwa Podkarpackiego oraz ,00 zł to zabezpieczenie z budżetu gminy. Stan wyszkolenia członków czynnych, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest prowadzony na bieżąco zgodnie z wymogami PSP w Przeworsku, w zakresie strażaków ratowników OSP, ratownictwa technicznego, czy dowódców. W roku ubiegłym ogółem przeszkolono 8 strażaków z zakresu szkolenia podstawowego. W szkoleniu brali udział strażacy z jednostek OSP Gniewczyna Łańcucka, z Gorzyc, z Jagiełły oraz z Tryńczy. W 2019 roku strażacy z terenu naszej gminy interweniowali 41 razy, tj. : 21 pożarów, oraz 20 miejscowych zagrożeń. Do zdarzeń wyjeżdżały zastępy z OSP Tryńcza, z Gorzyc, Gniewczyny Łańcuckiej, oraz z Jagiełły. Były to głównie wyjazdy do zdarzeń w gminie, ale do gmin z powiatu przeworskiego. Od stycznia 2019 r. strażacy interweniowali m.in. przy wypadkach drogowych, pożarach budynków gospodarczych, traw i nieużytków. Brali również udział w poszukiwaniach osoby zaginionej. W porównaniu do lat ubiegłych rok 2019 można zaliczyć do spokojniejszych, a tym samym do bezpieczniejszych. Strażacy nie ograniczali się jedynie do prowadzenia działalności operacyjno-bojowej. Druhowie wielokrotnie angażowali się w pomoc przy organizacji imprez oraz uroczystości odbywających się na terenie naszej gminy, w szczególności poprzez zabezpieczanie tras imprez sportowych, kulturalnych, procesji kościelnych oraz przeprowadzali pokazy ratownicze i prewencyjne. W ramach działalności statutowej jednostki OSP ściśle współpracują z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, uczestnicząc w organizowanych przez PSP kursach, szkoleniach i ćwiczeniach. 52

53 W ramach podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa przeciw pożarowego, Zarząd Gminny OSP organizuje corocznie dla dzieci i młodzieży konkurs OTWP pod tytułem Młodzież Zapobiega Pożarom, jak również organizuje i przeprowadza Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze. Drużyny rywalizują w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych, w których startowało 7 Męskich i 1 Kobieca Drużyna Pożarnicza. Analizując wyżej przytoczone dane stwierdzić należy, że stan bezpieczeństwa pożarowego naszej gminy jest bardzo dobry. Lp. Nazwa OSP Ilość członków OSP na terenie gminy Tryńcza Mężczyźni w wieku lat Mężczyźni w wieku ponad 65 lat Kobiety Członkowie zwyczajni OSP w wieku lat mogący brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczogaśniczych Członkowie honorowi 1. OSP Głogowiec OSP Gniewczyna Łańcucka OSP Gniewczyna Tryniecka OSP Gorzyce OSP Jagiełła OSP Tryńcza OSP Ubieszyn Razem Poniesione wydatki na OSP w 2019 r. LP. NAZWA ZADANIA BUDŻET GMINY DOTACJA OGÓŁEM Wynagrodzenie kierowców , ,00 2. Ekwiwalent pieniężny 1 568, ,00 3. Zakup paliwa 5 206, ,00 4. Zaopatrzenie w energię cieplną, elektryczną i gaz 7 392, ,00 5. Zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka , , ,00 6. Badania, ubezpieczenia samochodów i strażaków w tym: 6 852, ,00 Inne /zakupy, naprawy, legalizacje sprzętu itp./ w tym: , , , OSP Tryńcza w tym: 3 979, ,00 - wymiana oleju w samochodach 1 852, ,00 53

54 - zakup sprzętu i wyposażenia osobistego strażaka 1 647, , ,00 - przegląd urządzeń hydraulicznych 480,00-480,00 - OSP Gniewczyna Łańcucka w tym: 664,00-664,00 - przegląd urządzeń hydraulicznych 664,00-664,00 - OSP Gorzyce w tym: 4 114, , ,00 - remont pomieszczeń garażowych 4 114, , ,00 - OSP Jagiełła w tym: , ,00 - zagospodarowanie terenu przy OSP WDK-a , ,00 8. RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE , , ,00 Zestawienie ilości zdarzeń w których udział brały jednostki OSP z terenu gminy Tryńcza w 2019 roku Ilość zdarzeń Lp. Jednostka Miejscowe Alarm Pożar zagrożenie fałszywy Razem OSP Gorzyce OSP Gniewczyna Łańcucka OSP Gniewczyna Tryniecka OSP Głogowiec OSP Jagiełła OSP Tryńcza OSP Ubieszyn Współpraca z Policją Od grudnia 2018 r. w Tryńczy funkcjonuje ponownie Posterunek Policji, który został zlikwidowany w 2013 roku. Budynek, będący własnością gminy został wyremontowany i przystosowany na potrzeby posterunku ze środków gminy a koszt remontu wyniósł 150 tysięcy zł. Została przekazana również dotacja w wysokości ,00 zł na zakup dwóch nowych radiowozów na potrzeby Posterunku, które na co dzień służą policjantom z Tryńczy. W grudniu 2019 r. Rada Gminy Tryńcza przyznała dodatkowo środki finansowe w wysokości 6 tyś. zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku, które zostały zabezpieczone w budżecie gminy na 2020 r. Od roku 2017 roku zaczęło funkcjonować narzędzie internetowe w postaci Krajowej Mapy Zagrożeń, umożliwiające mieszkańcom nanoszenie na mapę spostrzeżeń, co do lokalnych zagrożeń, które są następnie sprawdzane i weryfikowane przez policjantów. Jednocześnie funkcjonuje strona internetowa Moja Komenda, na której mieszkańcy mają m.in. możliwość ustalenia oraz nawiązania kontaktu z właściwym dzielnicowym. Posterunek Policji w Tryńczy obsługiwany jest przez Kierownika, policjantów prewencji i dwóch dzielnicowych. 54

55 Dzielnicowi celem zapewnienia możliwości kontaktów z mieszkańcami zostali wyposażeni w telefony służbowe, których numery abonenckie są ogólnie dostępne. Posiadają również indywidualne skrzynki poczty , na które również można kierować uwagi i zgłoszenia. Niemniej jednak podstawowym środkiem kontaktu z Policją pozostają numery alarmowe, zwłaszcza w zakresie zgłoszeń wymagających podjęcia pilnych interwencji. Istotnym aspektem jest ścisła i efektywna współpraca z instytucjami zajmującymi się kwestiami pomocy i opieki udzielanej mieszkańcom, tj. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tryńczy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawy związane z przestępczością przeciwko rodzinie stanowią bardzo ważny element i czynnik wpływający bezpośrednio jak i pośrednio na stan bezpieczeństwa. Współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu Gminy Tryńcza, związana jest przede wszystkim ze współdziałaniem na miejscach zdarzeń drogowych, czy zniszczenia mienia spowodowanego działaniem ognia. Pomoc strażaków ochotników ma również niezwykle istotne znaczenie w działaniach poszukiwawczych za osobami zaginionymi. Jednocześnie strażacy aktywnie pomagają policji w ramach zabezpieczenia organizowanych na terenie gminy imprez o charakterze religijnym czy kulturalnym. W ramach podejmowanych czynności służbowych, policjanci realizowali programy prewencyjne, m.in. : Razem Bezpiecznie, Bezpieczny Senior, Bezpieczne ferie, Bezpieczne wakacje, Ograniczyć wandalizm w ramach których prowadzili spotkania i pogadanki w szkołach i dziennych domach opieki. W 2019 odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa na terenie gminy Tryńcza. W spotkaniu wzięli udział: Komendant Powiatowy Policji w Przeworsku, Kierownik Posterunku Policji w Tryńczy, Komendant Komisariatu Policji w Sieniawie, Radni Gminy Tryńcza, sołtysi wsi, przedstawiciele urzędu gminy oraz mieszkańcy. Debata miała na celu ocenę stanu bezpieczeństwa w gminie Tryńcza, przydatności aplikacji uruchomionych przez Policję, omówienie statystyki zdarzeń i działalności Posterunku Policji w Tryńczy, celem wypracowywania lepszych i skuteczniejszych rozwiązań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przy wzajemnej współpracy Policji i samorządu gminy. VII.OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.Szkoły i przedszkola Szkoły i przedszkola funkcjonujące w 2019 r. na terenie Gminy Tryńcza: I. Publiczne: 55

56 1. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Tryńczy, 2. Szkoła Podstawowa im. gen. Antoniego Chruściela ps. Monter w Gniewczynie Łańcuckiej, 3. Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gorzycach, 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ubieszynie 5. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. Króla Władysława Jagiełły w Jagielle, II. Niepubliczne: 1. Przedszkole Niepubliczne S. S. Karmelitanek Dzieciątka Jezus im. Matki Teresy Kierocińskiej w Gorzycach, 2. Niepubliczne Przedszkole Wesoły Skrzat w Gniewczynie Łańcuckiej Liczba uczniów Lp. Rok szkolny 2019/2020 (stan na ) 1 Szkoła Podstawowa w Tryńczy 2 Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 3 Szkoła Podstawowa w Gorzycach 4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie 5 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle Liczba oddziałów Liczba uczniów Liczba uczniów w oddziałach (z wyłączeniem oddziałów przedszkolnych) I II III IV V VI VII VIII Ogółem Liczba dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach niepublicznych W związku z objęciem możliwością korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku od trzeciego roku życia, a w szczególnych przypadkach nawet dzieci 2,5-letnich, systematycznie rosną również wydatki na wychowanie przedszkolne ponoszone przez Gminę Tryńcza. 56

57 Wydatki na wychowanie przedszkolne w 2019 r. Przedszkole samorządowe i oddziały przedszkolne 926,0 Przedszkola niepubliczne Wychowanie przedszkolne poza terenem gminy 171,6 243, Wydatki (w tys. zł) Największą część wydatków stanowią koszty utrzymania przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które oscylują wokół 926 tys. zł. Gmina Tryńcza przekazała w 2019 r. dotację dla dwóch przedszkoli niepublicznych prowadzących działalność na terenie Gminy Tryńcza w łącznej wysokości 243 tys. zł. Istotną część wydatków w tej kategorii stanowi również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów faktycznie zamieszkujących na terenie Gminy Tryńcza, którzy uczęszczają do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminach ościennych. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w latach na terenie Gminy Tryńcza SP w Tryńczy SP w Gniewczynie Łańcuckiej SP w Gorzycach Liczba dzieci (stan na r.) PSP w Ubieszynie ZSPiPS w Jagielle PN w Gorzycach Liczba dzieci (stan na r.) PN w Gniewczynie Łańcuckiej 57

58 Zatrudnienie nauczycieli Lp. Rok szkolny 2018/2019 (stan na ) Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze Łączne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 1 Szkoła Podstawowa w Tryńczy 2 Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 3 Szkoła Podstawowa w Gorzycach 4 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie 5 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle Ogółem , , , , , ,13 Dowóz uczniów do szkół Z uwagi na znaczną odległość od miejsca zamieszkania części uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Szkoły Podstawowej w Tryńczy, Gmina Tryńcza zorganizowała bezpłatny transport i opiekę w trakcie przewozu. Łączna wartość środków wydatkowanych z tego tytułu w 2019 r. wyniosła 71,5 tys. zł. Gmina Tryńcza pokrywa również koszty dowozu dzieci i młodzieży z orzeczeniami o niepełnosprawności do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz szkół z oddziałami integracyjnymi, zlokalizowanych w gminach ościennych. W 2019 r. zwrot kosztów obejmował przypadki dowozu uczniów przez rodziców własnymi samochodami oraz zwrot wydatków na zakup biletów. Najbardziej popularną formą pomocy Gminy w tym zakresie był jednak bezpłatny dowóz świadczony przy wykorzystaniu zasobów Centrum Usług Wspólnych. Wyniki egzaminów EGZAMIN GIMNAZJALNY Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty przyrodnicze J. angielski poziom podstawowy J. angielski rozszerzony J. niemiecki podstawowy 58

59 Szkoła Podstawowa w Tryńczy Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej Szkoła Podstawowa w Gorzycach Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle 68% 63% 45% 48% 65% 49% 46% 7 stanin 7 stanin 6 stanin 5 stanin 5 stanin - 5 stanin 61% 54% 47% 45% 54% 38% 40% 5 stanin 4 stanin 6 stanin 4 stanin 3 stanin - 4 stanin 58% 53% 35% 38% 84% 71% 41% 4 stanin 4 stanin 4 stanin 2 stanin 8 stanin - 4 stanin Nie dotyczy Nie dotyczy EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 Język polski Matematyka Język angielski Szkoła Podstawowa w Tryńczy Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej Szkoła Podstawowa w Gorzycach Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle 61% 41% 43% 5 stanin 5 stanin 3 stanin 69% 49% 57% 7 stanin 6 stanin 5 stanin 63% 47% 51% 5 stanin 6 stanin 5 stanin Nie dotyczy 66% 37% 27% 6 stanin 4 stanin 1 stanin Realizacja najistotniejszych projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata oraz pozostałych źródeł: 1. Kontynuacja projektu Innowacyjna Szkoła Gniewczyna Łańcucka Działanie 9.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Głównym celem realizowanego projektu było wzmocnienie jakości i podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej poprzez szkolenia doskonalące dla nauczycieli i rozwijające umiejętności uczniów, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia do technologii informacyjno- 59

60 komunikacyjnych (laptopy, tablice interaktywne, dywany edukacyjne, w tym zakup sprzętu do robotyki). W ramach projektu w 2019 r. odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności cyfrowych i zajęcia z programowania, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i hiszpańskiego - uczniowie otrzymali również darmowe podręczniki. Uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniowie młodsi otrzymali wsparcie logopedyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne. Wsparciem zostało objętych 258 uczniów oraz 31 nauczycieli. Łączna wartość projektu: 598 tys. zł 2. Zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych dla ZSPiPS w Jagielle W 2019 r. pozyskano dodatkowe środki z subwencji oświatowej w wysokości 75 tys. zł na zakup materiałów dydaktycznych przeznaczonych na doposażenie czterech pracowni: biologicznej, chemicznej, fizycznej oraz geograficznej w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle. Zakupione zostały m.in. kolejne tablice interaktywne, mikroskopy, zestawy doświadczalne, szkielety i modele demonstracyjne z poszczególnych dziedzin jak również profesjonalne wyposażenie pracowni chemicznej (dygestorium, szafy na chemikalia, odczynniki i sprzęt ochrony dla uczniów). 3. Zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych Uczniowie wszystkich szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza korzystali w 2019 r. z darmowych podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych. Na ich zakup pozwoliło pozyskanie dotacji celowej w wys. 57,8 tys. zł 4. Umiem pływać Gmina Tryńcza przy współpracy LKS "Huragan" Gniewczyna otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu pn. Umiem Pływać. Projekt obejmował wyjazdy na basen wraz z nauką pływania dla dzieci klas II III szkół podstawowych z terenu gminy. Programem objęto ok. 140 uczniów. Całkowita wartość projektu wyniosła 31,5 tys. zł. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni MOSiR w Leżajsku wiosną i latem 2019 r. Realizacja projektu nauki pływania to przede wszystkim propozycja skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie brali udział w projekcie bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 5. Szkolny Klub Sportowy Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys ,00 zł, podobnie jak w latach ubiegłych, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Tryńcza od lutego do grudnia 2019 r. odbywały się zajęcia w ramach programu Szkolny Klub Sportowy. Głównym celem realizacji programu była promocja zdrowego i aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży oraz zwiększenie liczby ogólnodostępnych bezpłatnych zajęć. 60

61 6. Być jak Feliks Młynarski Gmina Tryńcza wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Gen. Antoniego Chruściela ps. "Monter" w Gniewczynie Łańcuckiej otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł za uzyskanie I miejsca w Konkursie "Pionierzy Polskiej Niepodległości - Nauka i Modernizacja" na projekt pt. "Być jak Feliks Młynarski". Tematem projektu "Być jak Feliks Młynarski" była popularyzacja wśród lokalnej społeczności postaci Feliksa Młynarskiego urodzonego na terenie Gminy Tryńcza, wybitnego ekonomisty, bankowca, filozofa, współtwórcy i wiceprezesa Banku Polskiego S.A., przewodniczącego Komitetu Finansowego Ligi Narodów. W ramach inicjatywy dla dzieci i młodzieży ze szkoły zorganizowane zostały m. in. warsztaty tematyczne, projekcje filmowe, wycieczka do Krakowa śladami Feliksa Młynarskiego, happening ulicami Gniewczyny, Gminny Konkurs Wiedzy Młody Ekonomista oraz wystawa o Feliksie Młynarskim. 2. Żłobek Tęczowa kraina w Tryńczy 1.1 Ogólna charakterystyka projektu Żłobek Tęczowa Kraina w Tryńczy powstał dzięki realizacji przez Gminę Tryńcza (Beneficjenta) projektu pn. Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza realizowanego w ramach RPO WP na lata w ramach naboru nr RPPK IP /18 w ramach Osi priorytetowej: VII Działanie nr 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie, Numer umowy: RPPK / Dzięki utworzeniu placówki na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, a co za tym idzie pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dzieckiem do lat 3, dziesiątka rodziców z terenu całej Gminy Tryńcza mogła powrócić na rynek pracy (kontynuując aktywność zawodową, szukając miejsca pracy bądź decydując się na otwarcie własnej działalności gospodarczej). 1. Wykres przedstawia z jakich miejscowości należących do Gminy Tryńcza pochodzą uczestnicy projektu Utworzenie nowego żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza. Miejscowości Tryńcza Gniewczyna Gorzyce Wólka Ogryzkowa 61

62 Z dniem 3 grudnia 2018 r. placówka rozpoczęła swoją działalność, a tym samym zostało udzielone wsparcie dziesiątce rodziców, którzy oddając swoje dzieci pod opiekę opiekunów Żłobka mogli powrócić na rynek pracy. Całościowa wartość projektu to: ,80zł. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata , Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi: ,80zł. Wkładem własnym Gminy Tryńcza jest udostępnienie, wcześniej dostosowanych, pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Tryńczy wraz z mediami. Placówka realizuje założenia Departamentu Polityki Rodzinnej dotyczące prawidłowego funkcjonowania miejsca, w którym przebywają dzieci do lat 3 oraz spełnia obowiązek sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego. Jest wpisana do Rejestru Żłobków Portalu Informacyjno Usługowego Empatia. Prawidłowa realizacja projektu Unii Europejskiej (składanie i weryfikacja wniosków o płatność oraz dokumentów) jest nadzorowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Żłobek Tęczowa Kraina działa zgodnie z: Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Konwencją o Prawach Dziecka; Uchwałą Rady Gminy Tryńcza nr XXXVII/402/2018 z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie utworzenia Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tryńcza oraz nadania mu statutu; Regulaminem organizacyjny Żłobka Tęczowa Kraina w Tryńczy; Zarządzeniem nr 127/2018 Wójta Gminy Tryńcza z dnia 1 października 2018r. o udzieleniu pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Pani Anecie Ofierskiej Dyrektorowi Żłobka Tęczowa Kraina w Tryńczy jednostki organizacyjnej Gminy Tryńcza; Strona finansowa placówki jest obsługiwana przez Centrum Usług Wspólnych (Uchwała nr XXXIX/414/2018 Rady Gminy Tryńcza z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/173/2016 Rady Gminy Tryńcza z dnia 6 września 2016r. w sprawie jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza oraz nadania jej statutu). Księgowość dokonuje wypłat na konto pracowników oraz przelewów z rachunków bankowych dotyczących faktur wystawianych na rzecz prowadzenia działalności, a także pozostałych operacji finansowych. Placówka działa zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO oraz BHP przez 10 godzin dziennie od 7.00 do w każdy dzień pracujący. Dzieci mają zorganizowany plan dnia według którego funkcjonują. Prowadzone są zajęcia dydaktyczne (głównie w formie zabawy) dostosowane do wieku dzieci. Są to: ćwiczenia plastyczno manualne, zabawy logopedyczne kształtujące poprawny rozwój mowy, elementy Treningu Umiejętności Społecznych, dzięki którym dzieci żłobkowe (jak wynika z badań) zdecydowanie lepiej radzą sobie w późniejszych latach szkolnych oraz ćwiczenia ruchowe pozwalające na nabywanie nowych umiejętności. Maluchy mają zorganizowane zajęcia dodatkowe tj.: rytmikę oraz język angielski. Korzystają z cateringu 62

63 zapewniającego 5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, dwu-daniowy obiad, podwieczorek oraz napoje), przygotowywanych zgodnie z aktualnym Poradnikiem żywienia dzieci w żłobkach, przy zapewnieniu odpowiednich warunków sanitarno epidemiologicznych. Wychodzą na spacery oraz plac zabaw, korzystają z czasu na zabawę dowolną, a także mają zapewniona drzemkę w ciągu dnia. Ilość dzieci każdego dnia odnotowywana jest na listach obecności. Środki przekazywane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie całkowicie pokrywają koszty dzieci przebywających w placówce dzięki czemu rodzice nie ponoszą żadnej odpłatności. Żłobek posiada Koncepcję funkcjonowania i rozwoju mającą na celu uporządkowanie założeń dotyczących zapewnienia dzieciom optymalnej opieki i edukacji, a także współpracę z rodzicami i innymi instytucjami. Żłobek realizuje programy pracy dla dzieci, rozłożone w zaplanowanych interwałach czasowych. W placówce odbywają się uroczystości np. Dzień Dziecka oraz dni tematyczne przybliżające dzieciom nowe wiadomości (m.in. Dzień Ziemi). Wszystkich informacji dotyczących funkcjonowania Żłobka udziela Dyrektor (Koordynator) Projektu oraz p.o Dyrektora Żłobka. Prowadzona jest rekrutacja ciągła tzn. rodzice wypełniający dokumenty rekrutacyjne dopisywani są do listy rezerwowej. Wszystkie aktualne formularze dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tryńcza. Rodzice aktualnie uczestniczący w projekcie podpisali umowy oraz niezbędne zgody i powrócili na rynek pracy. Koordynator projektu systematycznie składa wnioski o płatność oraz dokumenty wymagane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a także uczestniczy w szkoleniach pozwalających na poszerzanie wiedzy. Opiekunki Żłobka, które uzyskały zatrudnienie na drodze konkursu posiadają umowy o pracę oraz odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowe pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. Pojawiające się trudności są rozwiązywane przy współpracy placówki z Gminą Tryńcza oraz Instytucją Pośredniczącą. Współpraca z opiekunem projektu umożliwia optymalne wykorzystanie uzyskanych środków. Żłobek okazał się bardzo potrzebną instytucją, z której społeczność lokalna jest zadowolona i chętnie się z nim integruje. 63

64 VIII.POMOC SPOŁECZNA Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pomoc społeczna jest określana jako instytucja polityki społecznej Państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej, ośrodki pomocy społecznej zatrudniają pracowników socjalnych jako realizatorów pomocy społecznej. Przedmiotem interwencji instytucji pomocy społecznej są występujące problemy społeczne i zjawiska patologiczne. Wynikają one przede wszystkim ze złej sytuacji materialnej rodzin i sytuacji na rynku pracy. Pomoc społeczna udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej oraz z urzędu, a informacje o osobach wymagających pomocy uzyskiwane są z różnych źródeł, na przykład od sołtysów, radnych, szkół, policji, kuratorów, pielęgniarek środowiskowych. Na podstawie zgłoszenia pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad środowiskowy w terenie, a następnie, po zebraniu niezbędnych dokumentów, określane są przyczyny i problemy dominujące oraz wnioskuje się o udzielenie pomocy w zależności od indywidualnej sprawy. Pełne zestawienie środowisk objętych pomocą według powodów zawiera poniższa tabela. Liczba środowisk objętych pomocą społeczną (według powodów) w 2019 roku Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Ubóstwo Sieroctwo 0 0 Bezdomność 0 0 Potrzeba ochrony macierzyństwa w tym: wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym: 1) rodziny niepełne 2) wielodzietne Przemoc w rodzinie 1 1 Alkoholizm Trudności w przystosowaniu do życia w rodzinie po opuszczeniu zakładu karnego 2 3 Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy było bezrobocie i ubóstwo, następnym powodem była niepełnosprawność i potrzeba ochrony macierzyństwa jak również długotrwała i ciężka choroba. Bezrobocie przyczynia się do zubożenia materialnego i powoduje na poziomie rodziny takie negatywne skutki, jak: dezintegracja rodzin, zwiększenie ryzyka zaistnienia patologii 64

65 życia rodzinnego, brak wiary we własne siły, obniża samoocenę i wyzwala tzw. syndrom wyuczonej bezradności. Pomoc oferowana mieszkańcom to zarówno liczne świadczenia pieniężne, jak i rozmaite formy wsparcia niefinansowe-go. Świadczenia pieniężne wypłacane są osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza poziomu określone-go w ustawie o pomocy społecznej, przy jednoczesnym wy-stąpieniu co najmniej jednego z powodów lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenia pieniężne odgrywają coraz mniejszą rolę, ponieważ nie rozwiązują kryzysów społecznych, a wręcz utrwalają społeczną - niezaradność i uzależniają korzystających z zasiłków od otrzymywanej pomocy. Coraz większego znaczenia nabierają usługi aktywizujące, realizacja programów reintegracji społecznej i zawodowej. Pomoc w formie pracy socjalnej udzielana jest niezależnie od sytuacji materialnej osoby lub rodziny. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy w 2019 roku Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł 1. Zasiłki stałe w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie Zasiłki okresowe w tym przyznane z powodu: bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczenia z innych systemów zabezpieczenia społecznego inne niż wymienione Schronienie Posiłek w tym: dla dzieci Zasiłki celowe i w naturze w tym : zasiłki specjalne celowe Odpłatność gminy za pobyt w DPS Razem

66 Osoby i rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z pomocy społecznej w postaci zasiłków oraz pomocy w naturze. Prawo do takich świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto nie przekracza dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł, a dla gospodarstw domowych wieloosobowych 528 zł na osobę w rodzinie, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów korzystania z pomocy, określonego w usta-wie o pomocy społecznej. Zasiłek stały jest świadczeniem pieniężnym, które przy-sługuje osobie pełnoletniej niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub w przypadku osoby pozostającej w rodzinie jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek celowy wypłacany jest na zaspokojenie pod-stawowych potrzeb, w szczególności na pokrycie, w części lub w całości, wydatków związanych z zakupem żywności, odzieży, obuwia, leków i leczenia, opału, kosztów utrzymania mieszkania, drobnych remontów i napraw mieszkania, wydatków na świadczenia zdrowotne. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej utrzymywała się na podobnym poziomie. Świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań zleconych gminie w 2019 roku Lp. Rodzaj świadczenia Liczba osób Liczba świadczeń Kwota świadczeń w zł 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanie przez Sąd Skuteczna realizacja zadań GOPS nie jest możliwa bez współdziałania z władzami samorządowymi, kuratorami sądowymi, ZUS-em, KRUS-em, służbą zdrowia, szkołami, parafiami, sołtysami i innymi jednostkami oraz osobami prywatnymi, zainteresowanymi losem osób będących w trudnej sytuacji. Współpraca ta pozwala na zintegrowanie działań pomocowych na terenie Gminy oraz przyczynia się do uzyskania ciekawych rozwiązań problemów społecznych. Gmina realizuje wieloletni program Posiłek w szkole i w domu Głównym celem programu jest wsparcie gminy w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Podkarpackim pomocą objęto 568 osób. Wydatkowano ,00 zł, z czego: środki własne gminy ,00 zł środki otrzymane od Wojewody ,00 Środki wydatkowano na następujące formy pomocy: 1) zakup posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach dla 259 osób na kwotę ,00 zł, 2) pomoc w formie zasiłku celowego na zakup żywności dla 60 osób na kwotę ,00 zł. Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup lub przygotowanie gorącego posiłku skierowana jest 66

67 do wszystkich członków rodziny, decyzja administracyjna wystawiana jest na głowę rodziny. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy przy współpracy z Parafialnym Stowarzyszeniem Rozwoju WIARA pozyskał żywność z Podkarpackiego Banku Żywności w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram Paczki żywnościowe otrzymało 805 osób z terenu gminy Tryńcza spełniających kryterium dochodowe programu. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do rodzin najbardziej potrzebujących. W lutym oraz marcu otrzymaliśmy transport żywności o łącznej wadze 19 ton, co w przeliczeniu na osobę stanowi 24kg. Żywność będzie cyklicznie wydawana w formie paczek żywnościowych. Do końca marca 2020 roku każda z osób otrzymała paczki żywnościowe, w których znajdowały się następujące produkty: ryż biały, kasza gryczana, herbatniki, ser żółty, powidło śliwkowe, mleko UHT, groszek z marchewką, fasola biała, cukier biały, olej rzepakowy, szynka drobiowa, filet, koncentrat pomidorowy, buraczki, makaron jajeczny oraz kukurydziany. Rodziny, które otrzymały paczki żywnościowe były bardzo zaskoczone tak dużą ilością produktów. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1 402, 00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056, 00 zł dla osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy w roku szkolnym 2018/2019 realizował pomoc materialną o charakterze socjalnym: - od stycznia 2019r do czerwca 2019r z pomocy materialnej skorzystało 88 uczniów. - od września 2019 do grudnia z pomocy materialnej skorzystało 103 uczniów. Ogółem z programu skorzystało łącznie 191 uczniów z terenu naszej gminy. Łączna kwota pomocy materialnej o charakterze stypendium wyniosła: - dotacja Wojewody ,28 zł - wkład własny ,88 zł W ramach stypendium można się rozliczyć np. z: zakupu podręczników i przyborów szkolnych, obuwia i stroju sportowego, a także abonamentu internetowego, zakup pomocy naukowych. Jednym z istotnych problemów społecznych jest przemoc w rodzinie. Skala występowania tego zjawiska jest trudna do oszacowania z uwagi na nieujawniane przypadki przemocy. Koordynowanie i integrowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzono Zespołowi Inter-dyscyplinarnemu w Tryńczy. Podejmowane czynności to między innymi interwencje różnego typu, programy psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne dla osób doznających przemocy, program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie, wszczynana jest tzw. procedura Niebieskiej Karty (poprzez wypełnienie formularza Niebieskiej Kar-ty A ). Obowiązek założenia Niebieskiej Karty mają policjanci, pracownicy socjalni, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawiciele ochrony zdrowia i przedstawiciele oświaty. W 2019 roku odbyło się 10 posiedzeń zespołu 67

68 interdyscyplinarnego podczas których omawiano 38 spraw rodzin w których, wszczęto procedurę,,niebieska Karta. Rodziny dotknięte przemocą mogą uzyskać wsparcie w formie: pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej, mogą zostać skierowane do udziału w grupach wsparcia, grupach AA, terapiach małżeńskich oraz programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy jest też jednym z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem interwencji kryzysowej jest złagodzenie objawów reakcji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieganie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny oraz przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego oraz rodzin wspierających. Podstawową formą pomocy jest praca socjalna, w ramach której podejmuje się m.in. działania wspierające rodziców. Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła m.in. funkcję asystenta rodziny, który pomaga rodzinie dziecka mającej trudności w prawidłowym funkcjonowaniu, udziela pomocy rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. Wsparcia udziela się rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych za jej zgodą i przy jej aktywnym udziale, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego. Pracę z rodziną prowadzi asystent rodziny, do którego należy m.in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, który wnioskował o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, udzielanie pomocy rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych jej członków. Ośrodek Pomocy Społecznej od czerwca 2018 do lipca 2019 realizował projekt: "Zwiększenie usług wsparcia rodziny na terenie gminy Tryńcza. W ramach projektu prowadzone było: wsparcie asystenta rodziny, wsparcie specjalistyczne dla dzieci w zakresie zdiagnozowanych deficytów i problemów, coaching rodzicielski, treningi kompetencji życiowych i społecznych, budowanie relacji pomiędzy członkami rodziny, utworzona została grupa wsparcia. Udzielono im pomocy psychologicznej i pedagogicznej Asystent rodziny w ramach pomocy rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej wspierał 10 rodzin, w których wychowywało się łącznie 33 dzieci. W 2019 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok GOPS wystąpił z wnioskiem o pozyskanie funduszy na realizację w/w programu dzięki czemu pozyskano środki zewnętrzne na realizację zadania w kwocie zł Od 2018 roku na terenie Gminy Tryńcza realizowane są usługi opiekuńcze w ramach współpracy z CARITAS Archidiecezji Przemyskiej, projekt pn. Pomocna dłoń. Od trwa druga edycja projekty pn Życzliwa dłoń. W ramach projektu zatrudnionych jest 5 opiekunki, które sprawują opiekę nad 19 osobami starszymi. Dodatkowo zatrudnionych jest 3 osób świadczących pomoc sąsiedzką dla 5 podopiecznych. Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki w miejscu zamieszkania realizowane są w różnych formach: Usługi gospodarcze Usługi higienicznej Usługi pielęgnacyjne 68

69 Praca opiekunek jest systematycznie kontrolowana przez koordynatora projektu z CARITAS. Oceniana jest zarówno jakość wykonywanych usług na rzecz podopiecznych jak również prawidłowość prowadzenia stosownej dokumentacji. W ocenie tej kluczową rolę pełni opinia podopiecznego na temat jakości świadczonych usług opiekuńczych przez opiekunkę. Od października br. Gmina Tryńcza rozpoczęła realizację kolejnego projektu, który ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych wśród osób starszych. W związku z tym został uroczyście otwarty i poświęcony Dzienny Dom Seniora Dom Miłosierdzia w miejscowości Wólka Małkowa. Dzięki funduszom jakie udało się pozyskać w kwocie ponad 950 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego mogliśmy wyposażyć i dostosować budynek do potrzeb osób starszych z terenu gminy. Zajęcia dla Seniorów odbywają się przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Aby zapewnić domową atmosferę a także zadbać o jak najlepszą kondycję zarówno ciała jak i umysłu naszych podopiecznych, w tym celu zaprosiliśmy do współpracy wyjątkowych ludzi, których cechują nie tylko odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale także nieprzeciętne cechy charakteru. Seniorzy pomiędzy posiłkami jakie zapewnia nasza placówka tj. śniadanie i obiad mogą skorzystać z porad psychologa, rehabilitanta czy dietetyka. Organizowane są również dodatkowe zajęcia i warsztaty, podczas których uczestnicy mogą rozwijać swoje pasje, zdolności i zainteresowania. Aktywne spędzanie czasu wolnego w towarzystwie swoich rówieśników zapewnia seniorom poczucie własnej wartości a przede wszystkim zapobiega wykluczeniu oraz marginalizacji osób starszych i samotnych z życia społecznego. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego sukcesu i entuzjazmu wśród podopiecznych. Utwierdza nas to w przekonaniu o słuszności misji, jakiej się podjęliśmy, czyli wspierania seniorów, by mogli w komfortowych, przyjaznych dla siebie warunkach spędzać jesień życia. 69

70 Świadczenia rodzinne Nazwa świadczeń Liczba rodzin Kwota wypłat [zł] 1. Zasiłki rodzinne zł Dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu: zł - urodzenie dziecka zł -opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego zł -samotnego wychowania dziecka zł - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia zł - kształcenie i rehabilitacja dziecka zł niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - rozpoczęcie roku szkolnego zł - na pokrycie wydatków związanych z zł zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła - na pokrycie wydatków związanych z zł dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej zł 2. Zasiłek pielęgnacyjny zł 3. Świadczenie pielęgnacyjne zł 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy zł 5. Jednorazowa zapomoga z tytułu zł urodzenia dziecka 6. Świadczenie rodzicielski zł 7. Zasiłek dla opiekuna zł 8. Składki na ubezpieczenie emerytalno zł rentowne 9. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego zł 10. Świadczenie wychowawcze (500+) zł 11. Dobry Start zł 70

71 Karta Dużej Rodziny KARTA DUŻEJ RODZINY Liczba rodzin, które otrzymały karty Liczba przyznanych kart Liczba przyznanych kart dla nowych członków Liczba przyznanych kart dla osób, które wcześniej były posiadaczam i Liczba rodzin posiadającyc h karty (stan na 31.12) Liczba osób, którym przyznano karty (stan na 31.12) Koszty poniesione na obsługę KDR Ogólnopolska Trynieck a Ogólnopolska Rodzina 2+3 Seniorzy Tradycyjn Elektroniczn Tradycyjn Elektroniczn 103 a a a a Trynieck a Duplikat Ważność Duplikat Ważność ,85 zł ,93 zł

72 W 2018 roku przyznano 26 rodzinom ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny a w 2019 roku liczba znacznie wzrosła i wyniosła 228 rodzin. Zwiększona liczba przyznanych kart spowodowana była rozszerzeniem osób uprawnionych do otrzymania KDR. Od 1 stycznia 2019 roku należała się nie tylko członkom rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzicom, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci. Liczba przyznanych KDR w 2018 roku wyniosła 112 (112 w wersji tradycyjnej, a 61 w wersji elektronicznej na telefon) a w 2019 wyniosła 375 (375 w wersji tradycyjnej, a 73 w wersji elektronicznej na telefon). Liczba przyznanych KDR dla nowych członków rodziny wniosła 2 (2018 r.) i 7 (2019 r.), natomiast liczba przyznanych KDR dla osób, które wcześniej były posiadaczami w 2018 roku wyniosła 8 (duplikat -2, upłynął termin ważności 6) a w 2019 roku 21 (duplikat -4, upłynął termin ważności 17) W 2018 r. otrzymano 317,85 zł a w 2019 roku 1 243,93 zł kosztów za prowadzenie obsługi Karty Dużej Rodziny. Liczba rodzin posiadających KDR stan na r. wynosiła 240, w tym liczba osób, którym przyznano karty wynosi Liczba rodzin posiadających KDR stan na r. wynosiła 396, w tym liczba osób, którym przyznano karty wynosi W 2018 roku przyznano 26-stu rodzinom Tryniecką Kartę Dużej Rodziny liczba przyznanych kart wyniosła 103. Liczba rodzin posiadających TKDR stan na r. wynosi 196, w tym liczba osób, którym przyznano karty wynosi W 2019 roku przyznano 39-stu rodzinom Tryniecką Kartę Dużej Rodziny liczba przyznanych kart wyniosła 110. Liczba rodzin posiadających TKDR stan na r. wynosi 235, w tym liczba osób, którym przyznano karty wynosi IX. KULTURA, SPORT I REKREACJA 1.Działalność Trynieckiego Centrum Kultury Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowane są przez Trynieckie Centrum Kultury przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi. Na realizację zadań w obszarze Kultura przeznaczono w 2019 roku kwotę ponad 600 tys. złotych. Przeznaczona ona była m. in: na funkcjonowanie i utrzymanie pomieszczeń w budynku komunalnym, zatrudnienie 3-ch pracowników etatowych i 2-ch godzinowych, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, kulturalno-rekreacyjnych oraz utrzymanie, promocję istniejących i działających amatorskich zespołów artystycznych. Na terenie Gminy Tryńcza w Wiejskich Domach Kultury, prowadzona jest różnego rodzaju działalność kulturalna. AMATORSKIE ZESPOŁY ARTYSTYCZNE Przy Trynieckim Centrum Kultury oraz pod jego patronatem działają następujące amatorskie zespoły artystyczne: 1. Ludowy Zespół Śpiewaczy DOLANIE działający od 1980r przy WDK w Gniewczynie Trynieckiej prowadzony przez Zofię Sokół i Henryka Chruściela (Zespół w tym roku będzie obchodził Jubileusz 40-lecia istnienia i działalności artystycznej) 2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca od 1984r przy Trynieckim Centrum Kultury w Tryńczy prowadzona przez Edwarda Myłka ( W ubiegłym roku obchodziła Jubileusz 35-lecia 72

73 istnienia i działalności artystycznej). 3. Kapela Ludowa działająca od 1993r przy Wiejskim Domu Kultury w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzona przez Henryka Chruściela- obchodziła w 2018r Jubileusz 25-lecia działalności). 4. Chór Mieszany działający od 2003r. przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzony przez Franciszka Jańca miejscowego organistę. 5. Duet Instrumentalno-Wokalny H i Z działający od 2003r przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzony przez Henryka Chruściela. 6. Zespół Piosenki Biesiadnej Jagiellanie działający od 2005r przy WDK w Jagielle. ( tym roku będzie obchodził Jubileusz 15-lecia istnienia i działalności artystycznej). 7. Zespół Piosenki Biesiadnej Śpiewające ZOŚKI działający od 2007r przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzony przez Henryka Chruściela i Zofię Sokół. 8. Kółko Rękodzielnicze działające od 2008 roku przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzone przez Zofię Sokół. 9. Kapela Biesiadna działająca od 2012 r. przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzona przez Henryka Chruściela 10. Grupa Mażoretkowa FINEZJA działająca od 2014r przy Trynieckim Centrum Kultury prowadzona przez Katarzynę Duży ( 4-ry kategorie wiekowe: Kadetki, Juniorki, Seniorki). 11. Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego Mali Gniewczanie działający przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzony przez Zofię Sokół (2-wie kategorie wiekowe przedszkolna i średnia) 12. Zespół Śpiewaczy Seniorki działający przy WDK w Gniewczynie Łańcuckiej prowadzony przez Henryka Chruściela IMPREZY ZORGANIZOWANE w 2019 roku przez TCK i przy jego współpracy 1. Orszak Trzech Króli w Gniewczynie Łańcuckiej, oprawa Mszy Św przez Zespół DOLANIE i Kapelę Ludową. 2. Koncert Kolęd w Kościele w Gniewczynie Łańcuckiej 3. Organizacja Spotkań z okazji Dnia Seniora w 8-miu Sołectwach na terenie gminy 4. Współorganizacja zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii zimowych. 5. Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej i Mażoretek -Hala Sportowa w Tryńczy. 6. Gminny Dzień Kobiet w sali WDK w Gniewczynie Łańcuckiej 73

74 7. Ekstremalna Droga Krzyżowa z Elementami Misterium Wielkopostnego z Jagiełły do Gniewczyny Łańcuckiej. 8. Współorganizacja z GOPS Śniadania Wielkanocnego dla osób samotnych -seniorów w sali WDK w Gniewczynie Łańcuckiej. występ Zespołu DOLANIE 9. Koncert Piosenek Majówkowych w Kościele w Gniewczynie Łańcuckiej w wykonaniu Zespołu ZOŚKI lecie Nadania Imienia Szkole w Gniewczynie Łańcuckiej 11. Otwarcie Strażnicy Kolejowej obok mostu kolejowego w Trynczy 12. Gminny Dzień Dziecka obok Szkoły Podstawowej w Jagielle z udziałem zespołów szkolnych z terenu gminy Tryńcza. 13. Noc Świętojańska nad Wisłokiem w Gniewczynie Trynieckiej(Pod promem). 14. Festyn Rekreacyjny Powitanie lata w Jagielle Stadion ZORZA 15. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Tryńczy 16. Dni Gminy Tryńcza( dwu-dniowa impreza) z udziałem gwiazd Grzegorz Hyży i Kayah Plac Rekreacyjny obok UG Tryńcza. 74

75 17. Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy Plac rekreacyjny obok UG w Tryńczy 18. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Tryńczy za Szkołą Podstawową. 19. Występ Polonijnego Zespołu Folklorystycznego DOLINA z Mineapolis USA oraz Zespołu Jagiellanie i Orkiestry Detej z Tryńczy obok Boiska ORLIK w Gniewczynie Łańcuckiej. 20. Dożynki Powiatowe na Stadionie HURAGAN w Gniewczynie Trynieckiej. 75

76 21. Rekonstrukcja wydarzeń wojennych w obronie Mostu na rzece Wisłok koło zabytkowej Strażnicy Kolejowej obok mostu kolejowego w Tryńczy. 22. Koncert Zespołu Mała Armia Janosika na Placu Kościelnym w Gniewczynie Łańcuckiej. 23. Promocja Zespołu i KGW w Gorzycach w ramach Konkursu Najpiękniejsza Wieś Podkarpacia organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie- Plac na przysiółku Żurawiec w Gorzycach. 24. Jubileusz 35 lecia Orkiestry Dętej i 5 lecia Mażoretek Hala Sportowa w Tryńczy z udziałem Zespołu Resovia -Saltans. 25. Otwarcie Domu Miłosierdzia w Wólce Małkowej i ścieżki rowerowej Gniewczyna Tryniecka -Białobrzeżki-Wólka Małkowa. 26. Manewry Strażackie na Placu KRUSZ-MAT w Gniewczynie Trynieckiej. 27. Koncert Papieski w Kościele w Gniewczynie Łańcuckiej. 28. Koncert Pieśni i Piosenki Maryjnej W Hołdzie Maryi Kościół w Gniewczynie Łańcuckiej. 29. Akademia z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w Hali Sportowej Tryńczy, z udziałem Chóru ze Strzyżowa i ZPiT Łańcut. 30. Zabawa Andrzejkowa dla podopiecznych Dziennego Domu Opieki w WDK w Gniewczynie Łańcuckiej. 31. Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej Tryńczy i Mażoretek prezentacja nowych mundurów dla członków Orkiestry w ramach Projektu. 76

77 32. Gminny Mikołaj dla dzieci z terenu Gminy Tryńcza Hala Sportowa w Tryńczy. 33. Wigilia dla osób samotnych seniorów sala WDK w Gniewczynie Łańcuckiej PROMOCJA DOROBKU AMATORSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH I ICH OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH PRZEGLĄDACH I FESTIWALACH 1. XX Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek Pawłosiów III-msce dla Zespołu Śpiewaczego DOLANIE z Gniewczyny Trynieckiej. 2. Przegląd Kolęd, Pastorałek i Obrzędów Kolędniczych Godnie Święta MOK Przeworsk I- sze miejsce dla Ludowego zespołu Śpiewaczego DOLANIE. 3. Eliminacje Powiatowe Regionalnego Konkursu Wokalnego Spiewaj Razem z Nami Kańczuga - Nominacja dla Martyny Niemirowskiej z Tryńczy. 4. XX Konkurs na pisanke i ozdobę wielkanocną C.K. Przemyśl III-e miejsce dla Zofii Sokół. 5. XXVII Podkarpacka Parada Straży Grobowych w Latoszynie k/dębicy -udział 4-ch Oddziałów Straży Grobowych z Gminy Tryńcza. 6. Udział delegacji Zespołów i Orkiestry Dętej w Dniach samorzadu Terytorialnego w Rzeszowie. 7. Regionalny Przegląd Kapel, Zespołów Śpiewaczych, Solistów-Istrumentalistów i Śpiewaków Ludowych- Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu w Kazimierzu Dolnym i Bukowinie Tatrzańskiej- III-miejsca:,Zofia Sokół i Zespół DOLANIE, solistki Ania Wnęk i Martyna Niemiec -Wyróżnienie 8. Przegląd Pieśni Majówkowych Majówka pod jaworem Hadle Szklarskie III-e miejsce dla zespołu DOLANIE z Gniewczyny Trynieckiej. 9. Przeglad Twórczości Seniorów w Zarzeczu III miejsce dla Zespołu Seniorki z WDK Gniewczyny Łańcuckiej 10. Przegląd Zespołów Śpiewaczych Festyn pod platanem Zarzecze I-e miejsce Grand Prix dla Zespołu DOLANIE. 11. Festiwal Folkloru Dziecięcego Baranów Sandomierski III-cie miejsce dla solistek 77

78 Martyny Niemiec, Anny Wnęk i Amelii Kedziora z Gniewczyny Łancuckiej 12. Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych Białystok IX-te miejsce dla Orkiestry Dętej z Tryńczy. 13. Regionalny Przegląd Kapel Ludowych Pawłosiów III-e miejsce dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej 14. Nagranie Filmu Promocyjnego o Gminie Tryńcza i Powiecie przeworskim z udziałem Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej obok zabytkowej Strażnicy Kolejowej. 15. Udział Zofii Sokół w 53 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym n/wisłą, nagrania dla Radio-Lublin i Radio W-wa (piesni miłosne i rekruckie). 16. Odbiór Nagrody Za szczególne osiągniecia w dziedzinie twórczosci artystycznej dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej- sala WDK Rzeszów. 17. XIII Regionalny Przegląd Piosenki Biesiadnej i Gawędy Tryńcza I-e miejsca dla Kapeli Biesiadnej i Zespołu ZOSKI z Gniewczyny Łańcuckiej. 18. Promocja kolejki wąskotorowej z udziałem Marszałka woj.podkarpackiego i Starosty Powiatu przeworskiego, Koncert Kapeli Ludowej z Gniewczyny. 19. Przegląd kapel Ludowych Dolina Łącka - pieśni weselne III-e miejsce dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej. 20. Udział Zespołu Jagiellanie i KGW z Jagiełły w Dożynkach Prezydenckich w Spale. 21. Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Sanok -III miejsce dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy 22. VI Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów Bo radość jest w nas Stalowa Wola - Złoty Dyplom i I-e miejsce Grand Prix dla Zespołu DOLANIE z Gniewczyny Trynieckiej. 23. Nagranie Płyty z Piosenkami Maryjnymi w Studio WDK Rzeszów z Zespołem HiZ z Gniewczyny Łańcuckiej 24. XXXVII Spotkanie Cymbalistów i Kapel Ludowych w WDK w Rzeszowie III-e miejsce dla cymbalisty Piotra Markockiego i III-cie miejsce dla Kapeli Ludowej z Gniewczyny Łańcuckiej 25. XV Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek Gać I-sze miejsce i Grand Prix dla ludowego Zespołu Śpiewaczego DOLANIE z Gniewczyny Trynieckiej 2.Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Tryńczy 1. Stan i struktura bibliotek publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Tryńcza, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Nr r. Posiada jedną główną wiejską placówkę biblioteczną oraz 4 filie biblioteczne oraz dwa punkty wypożyczeń działające na terenie gminy. 2. Zbiory biblioteczne : Księgozbiór ogółem liczy wol. (stan na koniec roku 2019). W 2019 r. zakupiono ogółem 422 woluminy książek na kwotę zł.,w tym ze środków własnych zakupiono 253 woluminy książek na kwotę zł. oraz 169 woluminów książek z programu BN Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na kwotę dotacji wynoszącą zł. Od sponsorów otrzymano dary w liczbie 27 woluminów 78

79 W roku 2019 zarejestrowano ogółem we wszystkich bibliotekach na terenie gminy 854 czytelników (stan na koniec grudnia 2019 ). 3. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników i komputeryzacja: Biblioteka główna w Tryńczy oraz filie biblioteczne wyposażone są w komputery i posiadają stały dostęp do Internetu z możliwością bezpłatnego korzystania przez użytkowników biblioteki i mieszkańców gminy. Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy oraz filie prowadzą usługę czytelniczą skierowaną do specjalnych grup użytkowników (niepełnosprawnych, chorych, osób starszych) - Książka na telefon. Biblioteka w ramach umowy podpisanej ze Stowarzyszeniem Osób Niewidomych i Słabowidzących Larix posiada w użyczeniu Czytak Plus"- specjalne urządzenie do słuchania nagranych książek z przeznaczeniem dla osób z dysfunkcjami wzroku (niewidomych i słabowidzących). E- usługi biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy posiada specjalną zakładkę znajdującą się na stronie internetowej urzędu gminy oraz Facebook biblioteka Tryńcza. Gminna Biblioteka Publiczna w Tryńczy posiada program biblioteczny MAK+ do katalogowania księgozbioru bibliotecznego. 5. Inwestycje remonty: W roku 2019, GBP w Tryńczy zmieniła swoją siedzibę, pomieszczenia zostały odnowione i odmalowane. 6. Realizacja zadań i organizacja wydarzeń kulturalnych w roku 2019 Zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji czytelnictwa w roku 2019 realizowane były przy współpracy z Trynieckim Centrum Kultury, szkołami oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, instytucjami i środowiskami twórczymi. Na realizację zadań w obszarze kultura i promocja czytelnictwa w 2019 roku plan finansowy zakładał kwotę 406 tys. złotych tj: na działalność i funkcjonowanie bibliotek, realizację wniosków, zakup księgozbioru, organizację wystaw w Galerii Pod Aniołem, opieka nad Izbą Turka i Orkiestranta oraz na zatrudnienie 3 pracowników pełnoetatowych, 2 pracowników na ½ etatu na stanowiskach bibliotekarskich oraz 3 pracowników na stanowiskach robotnik gospodarczy zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ogółem wydatki biblioteki za 2019 rok wyniosły ,12 zł. 7.Najciekawsze formy promocji książki i wydarzenia kulturalne zrealizowane przez biblioteki na terenie gminy w 2019 roku : 1. Noworoczne kolędowanie czytelników z Klubem seniorów połączone z popularyzacją dawnych kolęd i pastorałek. 2. Cykliczne spotkania z poezją i członkami Klubu Poetów Podkarpacia "Perły". 3. Cykliczne zajęcia i warsztaty rękodzielnicze dla osób starszych. 4. Organizacja zajęć w czasie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. 5. Wieczór "Walentynkowy " dla czytelników. 6. Marcowe święto Kobiet połączone z warsztatami kreatywności twórczej. 79

80 7. Wieczór autorski i spotkanie z poezją Anny Grzywny- program poetycko- muzyczny. 8. Konkurs literacki dla młodych czytelników -promujący poprawną polszczyznę (opowiadanie lub baśń w zimowej scenerii) 9. Lekcje głośnego czytania dla przedszkolaków z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. 10. Odwiedziny osób starszych i samotnych przed świętami z Wielkanocnymi życzeniami. 11. Wystawy upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. 12. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w filiach bibliotecznych 13. Turnieje szachowe dla dzieci i młodzieży. 14. Organizacja wystaw w "Galerii "Pod Aniołem" im. Stanisława Perykaszy w Tryńczy rocznica obchodów katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej uroczystości w Parku im. Lecha Kaczyńskiego 16. Spotkanie autorskie z Anną Lutosławską - Jaworską - promocja książki połączona z wykładem pt. " Kobieta w Islamie" 17. Dyktando ortograficzne o "Pióro Wójta 2019" 18. Noc Świętojańska nad Wisłokiem - impreza plenerowa- kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Nocą Świętojańską 80

81 19. Organizacja autokarowych wycieczek i pielgrzymko- wycieczek dla czytelników i mieszkańców naszej gminy 20. Zorganizowanie wystawy manierek w zabytkowej strażnicy kolejowej z kolekcji Łukasza Hubacza pt.: Dyskretny urok picia - manierki austro- węgierskie z okresu Wielkiej Wojny 21. Rekonstrukcja wydarzeń historycznych Wrzesień 1939 r.- wydarzenie plenerowe 22. Narodowe Czytanie Nowel Polskich - udział w 8 ogólnopolskiej akcji czytania największych dzieł literatury polskiej 23. Udział biblioteki i filii bibliotecznych w programie Instytutu Książki Mała książka Wielki człowiek 81

82 24. Spotkanie autorskie i wykład dr Sławomira Kułacza- Cmentarze z I wojny światowej w gminie Tryńcza 3.Centrum Usług Wspólnych gminy Tryńcza Centrum Usług Wspólnych to jednostka organizacyjna, która funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2017 roku. Wpływ na decyzję o utworzeniu CUW miała konieczność centralizacji podatku VAT od wszystkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz ujednolicenie polityki rachunkowości obsługiwanych jednostek. Głównym celem jest przede wszystkim sprawniejsze zarządzanie, optymalizacja zatrudnienia w jednostkach obsługujących, a także obniżenie poziomu kosztów funkcjonowania. Centrum Usług Wspólnych w Gminie Tryńcza obsługuje dziesięć jednostek: 1. Szkoła Podstawowa w Tryńczy 2. Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej 3. Szkoła Podstawowa w Gorzycach 4. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy 7. Trynieckie Centrum Kultury 8. Gminna Biblioteka Publiczna 9. Żłobek Tęczowa Kraina 10. Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza Zapewnia wspólną obsługę finansową i administracyjną w szczególności przygotowywanie dokumentów i informacji niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych oraz zmiany w zatwierdzonych planach finansowych. Prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządza sprawozdania budżetowe, finansowe oraz statystyczne m. in. dla 82

83 Głównego Urzędu Statystycznego oraz Systemu Informacji Oświatowej. Opracowuje analizy i sprawozdania na potrzeby Wójta Gminy Tryńcza dotyczących działalności i realizacji planu poszczególnych jednostek. Centrum prowadzi obsługę rachunków bankowych, reguluje w terminie zaciągnięte przez kierowników zobowiązania, wypłaca zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, wychowawcze np. z programu 500+, Dobry Start, "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W jednostkach oświatowych realizuje wypłaty świadczeń w ramach ZFŚS. Prowadzi ewidencję środków trwałych. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji finansowo-księgowej do rozliczenia projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych np. ze środków UE, dotacji z budżetu państwa dla jednostek obsługiwanych, programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. CUW posiada kompleksową obsługę płacową wszystkich pracowników, czyli naliczanie, sporządzanie wypłat wynagrodzeń oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Zgodnie z przygotowanym planem finansowym Centrum ma bieżący nadzór nad jego realizacją. Łączny budżet jednostek obsługiwanych przez CUW w 2019 roku wyniósł , zł. Wykonanie planu finansowego za 2019 r. JEDNOSTKA Szkoła Podstawowa w Tryńczy Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej Szkoła Podstawowa w Gorzycach Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy Trynieckie Centrum Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Żłobek Tęczowa Kraina Centrum Usług Wspólnych Gminy Tryńcza RAZEM BUDŻET WYKONANIE zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 83

84 Procentowe wykonanie planu finansowego za 2019 r. Szkoła Podstawowa w Tryńczy Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej Szkoła Podstawowa w Gorzycach Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy Trynieckie Centrum Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Żłobek Tęczowa Kraina Centrum Usług Wspólnych Gminy 8% 2% 1% 1% Tryńcza 3% 12% 9% 58% 4% 2% W jednostkach podległych w 2019 roku realizowane były projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych. Możliwość korzystania z funduszy unijnych pozwala rozwijać się jednostkom i stanowi istotne źródło inwestycji. Zakres realizowanych projektów jest bardzo szeroki. Tabela poniżej przedstawia projekty realizowane w 2019 r. JEDNOSTKA Szkoła Podstawowa w Tryńczy Szkoła Podstawowa w Gniewczynie Łańcuckiej ŹRÓDŁO NAZWA PROJEKTU FINANSOWANIA Ministerstwo Zapewnienie prawa do Edukacji Narodowej bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych Ministerstwo Zapewnienie prawa do Edukacji Narodowej bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 84 BUDŻET ,39 zł ,48 zł

85 ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych Szkoła Podstawowa w Gorzycach Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Jagielle Publiczna Szkoła Podstawowa w Ubieszynie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tryńczy Gminna Biblioteka Publiczna Żłobek Tęczowa Kraina Projekt RPO WP "Innowacyjna Szkoła - Gniewczyna Łańcucka" Instytut "Być jak Feliks Młynarski" Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego Ministerstwo Zapewnienie prawa do Edukacji Narodowej bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej Projekt RPO WP Projekt RPO WP Projekt RPO WP Biblioteka Narodowa Projekt RPO WP Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych Zapewnienie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych Utworzenie Dziennego Domu Opieki "Jak w domu" Zwiększenie zakresu wsparcia rodziny na terenie Gminy Tryńcza Utworzenie Dziennego Domu Opieki "Dom Miłosierdzia" Dotacja na zakup książek Utworzenie nowego Żłobka Tęczowa Kraina w Gminie Tryńcza ,07 zł ,59 zł ,72 zł 6 218,24 zł 3 873,95 zł ,83 zł ,47 zł ,86 zł 4 400,00 zł ,21 zł Centrum Usług Wspólnych zajmuje się również organizacją dowozu uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W roku 2019 dowożono uczniów do dwóch ośrodków w Jarosławiu oraz jednego ośrodka w Laszczynach. Na potrzeby 85

86 realizacji w/w zadania zakupiono samochód Opel Vivaro o wartości ,50 zł w całości pokryty z budżetu Gminy Tryńcza. Centrum Usług Wspólnych zajmuje się również obsługą konserwatorską i zapewnia utrzymanie czystości w jednostkach obsługiwanych. Wykonuje bieżące przeglądy, drobne prace stolarskie i malarskie, naprawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, sprzętu elektrycznego, mebli i pomocy dydaktycznych. Konserwatorzy zajmowali się również naprawą urządzeń na placach zabaw i Orlikach, wykaszaniem traw z terenów jednostek obsługiwanych, placów zabaw i obiektów sportowych oraz montażem i demontażem urządzeń na lodowisku, prowadzili nadzór nad ich utrzymaniem. Dzięki centralizacji tego samego rodzaju zadań w jednym podmiocie z różnych jednostek łatwiejsza i skuteczniejsza stała się kontrola i nadzór nad danym obszarem, oraz wymiana wiedzy i dobrych praktyk między pracownikami. Analizując powyższe dane, można stwierdzić, że działania w zakresie obsługi finansowej są procesem ciągłym, którego efekty stają się widoczne często dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Infrastruktura sportowa Na terenie gminy znajdują się 4 stadiony sportowe, 3 hale sportowe oraz 3 kompleksy sportowe Orlik 2012, gdzie realizowane są zajęcia dla dzieci i dorosłych prowadzone przez animatorów. Do dyspozycji mieszkańców jest także 8 boisk wielofunkcyjnych do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego oraz boiska do piłki plażowej. Najmłodsi mogą korzystać z placów zabaw zlokalizowanych w każdej miejscowości. W sezonie zimowym bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się sezonowe lodowisko Biały Orlik, które mieści się przy Szkole Podstawowej w Tryńczy. Od 2015 r. nasza gmina dysponuje nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym przy SP w Tryńczy, stanowiącym świetne zaplecze treningowe dla grup sportowców przyjeżdżających na obozy sportowe. Od 2018 r. można korzystać z pięciu ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych Otwartych Stref Aktywności w wersji rozszerzonej w miejscowościach: Głogowiec, Gniewczyna Tryniecka, Jagiełła, Ubieszyn i Wólka Małkowa, skierowanych do różnych grup wiekowych w ramach 86

87 Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA Na terenie gminy działają 4 kluby sportowe: LKS San Gorzyce, LKS Zorza Jagiełła, LKS Wisłoczanka Tryńcza, LKS Huragan Gniewczyna. Bieżące wydatki na Ludowe Kluby Sportowe w 2019 roku ( podatki, media, zakup rynien garażu, naprawy, prace remontowe) z wyłączeniem kosztów modernizacji stadionów) wyniosły ponad 29 tyś. zł. W 2019 r. gmina Tryńcza pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację projektu Lokalny Animator Sportu 2019, na wszystkich trzech kompleksach sportowych Orlik Łączna wartość zadania ,00 zł ( w tym z budżetu Gminy Tryńcza ,00 zł) Dzięki posiadanej infrastrukturze oraz pracy animatorów udało się zorganizować, oprócz cyklicznych zajęć, kolejne imprezy sportowe: - Majowy Otwarty Turniej Piłki Nożnej, - Turniej Oldboji, - zabawy i konkurencje w ramach Międzynarodowego Dnia Sportu, - turniej tenisa ziemnego, - turnieje piłki nożnej dziewcząt i chłopców, - turniej piłki siatkowej, - gry i zabawy dla najmłodszych, Od 2018 roku na terenie gminy funkcjonuje Gminna Akademia Piłkarska Tryńcza, w ramach której prowadzone są treningi piłkarskie dla dzieci z roczników Zajęcia prowadzone są przez profesjonalną kadrę szkoleniową. Głównym celem powołania Akademii Piłkarskiej jest organizowanie dla dzieci i młodzieży systematycznych zajęć piłki nożnej oraz organizacja i wyjazdy na mecze, obozy i zawody sportowe. X. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2019 roku współpraca Gminy Tryńcza z organizacjami pozarządowymi odbywała się w formie finansowej i poza finansowej. Przedmiotem współpracy finansowej była realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a poza finansowej w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich sfinansowanie odbywało się po przeprowadzeniu, naboru wniosków. Ogłoszenia o organizowaniu przez Gminę Tryńcza naboru, na realizację zadań publicznych zamieszczane były na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tryńcza. W trybie naboru wniosków organizowanych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie na wykonanie zadań przekazano środki finansowe w formie dotacji 5 organizacjom pozarządowym w łącznej kwocie ,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysiące złotych). Z analizy przekazanych dotacji wynika, że 5 organizacji otrzymało dotacje w kwocie: 1 organizacja w kwocie ,00 zł; 1 organizacja w kwocie ,00 zł.; 2 organizacje w kwocie ,00 zł. i 1 organizacja w kwocie ,00 zł. 87

88 Wykaz organizacji, które otrzymały dotację w 2019 r. Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji 1. Ludowy Klub Sportowy,,San w Gorzycach ,00 2. Ludowy Klub Sportowy,,Wisłoczanka w Tryńczy ,00 3. Ludowy Klub Sportowy ;;Huragan w Gniewczynie ,00 4. Ludowy Klub Sportowy,,Zorza w Jagielle ,00 5. Klub Sportowy Góral Tryńcza ,00 Razem: ,00 W ramach realizacji zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez popularyzację różnych dyscyplin sportowych wraz z promocją gminy, Ludowe Kluby Sportowe wykonały działania związane z uczestnictwem dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłkarskich, organizacją meczy na własnych stadionach, wyjazdowych meczach do innych klubów piłkarskich, a poniesione koszty związane były bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez kluby. Głównie dotyczyły zakupu sprzętu, utrzymania boiska, przewozu osób na mecze, a także opłat sędziowskich i PZPN. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych. Gmina Tryńcza zajmowała się obsługą konkursów ofert na powierzone zadania, udostępniała niezbędne formularze i udzielała informacji na temat ich wypełnienia. W ramach zadania: Upowszechnianie tradycji kulturalnych na terenie gminy poprzez organizowanie i pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych, kultywujących tradycje, obrzędy świąteczne oraz ludowe - poszczególne Koła Gospodyń Wiejskich udzielały pomocy w przygotowaniu imprez organizowanych przez Trynieckie Centrum Kultury w Tryńczy m.in. Dni Gminy Tryńcza, Przeglądu Piosenki Biesiadnej i Gawędy, Spotkaniu Twórców Ludowych, Dożynek Gminnych, Powiatowym Święcie Chleba w Przeworsku, Prezentacji produktu lokalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Śniadaniu Wielkanocnym i Wigilii dla samotnych. Wystawy w Galerii pod Aniołem- prezentacja prac artystów poprzez przedstawianie mieszkańcom folkloru, rzemiosła ludowego, prezentacji zespołów ludowych, potraw regionalnych, Koła Gospodyń Wiejskich tworzą lepszy i piękniejszy obraz wsi podtrzymując zarazem tradycje regionalne i narodowe. 88

89 Realizacja projektów z udziałem funduszy zewnętrznych w 2019 r. l.p. Beneficjent Zakres rzeczowy wniosku (dokładnie z podziałem na kwoty) LKS Huragan w Gniewczynie Stowarzyszenie Chóralne Chór Cantilena i Przyjaciół Czytelnictwa Szkolenia dla uczniów klas II-III SP z terenu gminy w zakresie nauki pływania na basenie w Leżajsku. - transport ,00 zł - wynajem obiektów ,00 zł - opieka instruktora 7 500,00 zł - ubezpieczenie 1 500,00 zł - obsługa księgowej 1 500,00 zł Dofinansowanie: ,00 zł Razem: ,00 zł W ramach projektu zorganizowany zostanie koncert pn. Muzyka aktywizuje pokolenia. -Zakup 35 szt. mundurów dla orkiestry ,00 zł Dofinansowanie: ,00 zł Razem: ,00 zł Termin realizacji projektu lutykwiecień 2019 majczerwiec 2019 Informacje dodatkowe w tym dot. wkładu własnego, jeśli dotyczy Wkład własny 6 300,00 zł (środki UG) Wkład własny ,00 zł (środki TCK) Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju WIARA Stowarzyszenie Chóralne Chór Cantilena i Przyjaciół Czytelnictwa w Tryńczy - zakup instrumentów muzycznych wraz z wyposażeniem dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tryńczy ,00 zł Dofinansowanie: ,00 zł Organizacja warsztatów tanecznych. - plakaty 500,00 zł - honoraria instruktorów 4150,00 zł - zakup pałek mażoretkowych 2 850,00 zł obsługa księgowa 500,00 zł Dofinansowanie 7 500,00 zł majczerwiec 2019 majlistopad Wkład własny TCK 500,00 zł Razem: 8 000,00 zł 89

90 5. Stowarzyszenie Chóralne Chór Cantilena i Przyjaciół Czytelnictwa w Tryńczy Organizacja rekonstrukcji wydarzeń historycznych Wrzesień 1939 r. Walczymy do końca! Dofinansowanie: ,00 zł Kwota całego projektu: ,00 zł lipiec październik 2019 Wkład własny (Gmina) Parafialne Stowarzyszenie Rozwoju WIARA Remont i przebudowa budynku parafialnego w m. Tryńcza Dofinansowanie: 300 tys. zł Lipiec październik XI. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 1.Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim 1. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin- Przeworsk- Grabownica Starzeńska polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km , ,15 poza rowerem- strona lewa na odcinku Wólka Małkowa- Gniewczyna Tryniecka. - działając na podstawie Uchwały Nr XL/429/2018 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 listopada 2018 roku. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w wysokości ,93 zł przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 2. Udzielenie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: - Jagiełła, dz. o nr ewid. 582, 758, - Gorzyce, dz. o nr ewid. 418, - Tryńcza, dz. o nr ewid. 968, 931. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w wysokości zł. 3. Udzielenie pomocy finansowej od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr R Ubieszyn- Głogowiec w miejscowości Ubieszyn i Głogowiec. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie inwestycyjny zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie ,00 zł. 4. Udzielenie pomocy finansowej od Wojewody Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn.: Remont drogi gminnej R Wólka Ogryzkowa Gorzyce Jagiełła w miejscowości Jagiełła. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie ,00 zł 90

91 5. Udzielenie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: Remont grzybka tanecznego oraz zakup wyposażenia Wiejskiego Domu Kultury i krzewów ozdobnych w miejscowości Gniewczyna Tryniecka, Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie ,00 zł 6. Udzielenie pomocy finansowej z Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: Czysta energia w Gminie Tryńcza i Gminie Raniżów. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w formie dotacji celowej otrzymana kwota ,00 zł, całkowita wartość dofinansowania ,78 zł. 7. Udzielenie pomocy finansowej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację zadania pn.: Utworzenie Dziennego Domu Seniora Dom Miłosierdzia w miejscowości Wólka Małkowa. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie ,63 zł 8. Udzielenie pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Ogólnopolski program finasowania wyrobów zawierających azbest. Z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie inwestycyjny zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 7 999,00 zł 9. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn.: Przebudowa dróg nr 1 578R Jagiełła przez wieś i nr P1 580R Gorliczyna - Wólka Pełkińska. - działając na podstawie Uchwały Nr VII/75/2019 Rady Gminy Tryńcza z dnia 13 maja 2019 roku. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w wysokości ,00 zł 10. Udzielenie pomocy finansowej z Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn.: I Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza. a) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr P R Gorzyce Żurawiec Gorzyce Podłuże w km str. lewa w km str. lewa, b) Remont drogi powiatowej Nr P R Tryńcza- Wólka Małkowa w km , c) Budowa chodnika w ciągu drogi nr P 1 570R Tryńcza Ubieszyn w km str. lewa, km str. prawa. II. Opracowanie koncepcji na budowę mostu przez Rz. Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr P 1259 Gniewczyna Łańcucka- Grodzisko. - działając na podstawie Uchwały Nr VII/74/2019 z dnia 19 maja 2019 roku. d) Uchwała Nr IX/99/19 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. Przebudowa dróg powiatowych- budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza oraz opracowania koncepcji budowy mostu przez rz. Wisłok w miejscowości Gniewczyna Łańcucka. Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie ,31 zł 11. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego na realizację zadania pn.: Dofinansowanie na zakup hełmów strażackich z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przeworsku. - działając na podstawie Uchwały Nr VII/76/2019 z dnia 13 maja 2019 roku. 91

92 Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 4 000,00 zł 12. Udzielenie pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na realizację zadania pn.: Wyposażenie i bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej w Przeworsku. - działając na podstawie Uchwały Nr VII/74/2019 z dnia III/26/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w formie dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł 13. Udzielenie pomocy finansowej od Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryńcza i Parafii pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wyniosły ,45 zł 2.Współpraca z samorządem gminnym Działając na podstawie uchwały Nr XXXIII/347/2018 Rady Gminy Tryńcza z dnia 6 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na założenie Spółdzielni Socjalnej GORZYCZANKA z siedzibą w Gorzycach. Utworzenie oraz członkostwo Spółdzielni Socjalnej GORZYCZANKA z siedzibą w Gorzycach. Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej GORZYCZANKA z siedzibą w Gorzycach są: 1) Gmina Tryńcza 2) Gmina Leżajsk 3) Miasto i Gmina Nowa Sarzyna Celem powołania Spółdzielni Socjalnej GORZYCZANKA było umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenia działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego. Powołanie Spółdzielni Socjalnej przyczyniło się do przeciwdziałania bezrobociu. Działając na podstawie uchwały Nr XXXVIII/410/2018 Rady Gminy Tryńcza z dnia 16 września 2018 roku w sprawie przyjęcia porozumienia z Miastem Jarosław o powierzeniu do realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Porozumienie w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Tryńcza do Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Gminę Miejską Jarosław. XII. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Od maja 2018 r. w ramach projektu Razem na rynek pracy na terenie gminy Tryńcza funkcjonuje Centrum Integracji Społecznej (CIS). Centrum prowadzi Caritas Archidiecezji Przemyskiej, gmina zaś pomaga w sprawnym funkcjonowaniu tej jednostki. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej pracowników mieszkańców naszej gminy, wzrost ich umiejętności, samooceny i motywacji do zmiany. 92

93 W I edycji trwającej od maja 2018 r. do października 2019 r. do pracy zatrudnionych zostało 30 osób zamieszkujących na terenie gminy Tryńcza. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy zawodowe, gdzie pod okiem instruktorów reintegracji zawodowej poznali tajniki zawodów związanych z profilami zawodowymi: 1) warsztat gastronomiczny zajmuje się przygotowywaniem i wydawaniem posiłków; 2) warsztat remontowo-budowlany - zajmuje się pracami remontowymi oraz budowlanymi na terenie gminy; 3) warsztat utrzymania zieleni - zajmuje się pielęgnacją zieleni oraz pracami porządkowymi na terenie gminy. Przez półtora roku trwania projektu pracownicy CIS wykonali szereg prac. W roku 2019 do najważniejszych z nich należy zaliczyć m.in.: koszenia traw oraz usuwanie zakrzaczeń przy drogach na terenie gminy, sadzenie i pielęgnacja krzewów ozdobnych, utrzymanie czystości chodników oraz miejsc użyteczności publicznej, budowa ogrodzeń przy budynkach komunalnych, wykonanie remontów wewnątrz budynków, pomoc przy pracach polowych itp. CIS współpracowało również w tym czasie z innymi jednostkami podległymi gminie. W okresie jesienno-zimowym pracownicy CIS szereg prac wykonali w zakresie m.in. odśnieżania placów i chodników, a także przy budynkach komunalnych itp. Również na gminnych terenach leśnych wykonano prace dotyczące przycinki i trzebionki drzew oraz usuwania drobnych zakrzaczeń. Pracownicy CIS zaangażowali się także w prace polegające na zbiórce śmieci z miejsc najczęściej użytkowanych przez mieszkańców gminy Tryńcza. W budynkach użyteczności publicznej realizowano prace remontowo-budowlane. Warto dodać, że w roku poprzednim osoby zatrudnione w Centrum Integracji Społecznej zaangażowały się w tworzenie rękodzielniczych ozdób (bukietów) wykonywanych z bibuły i papieru. Te ozdoby posłużyły jako dekoracja czapek, które noszą w okresie Świąt Wielkanocnych straże grobowe tzw. Turki. Ponadto uczestnicy projektu brali czynny udział w przygotowaniach różnego rodzaju imprez plenerowych, wydarzeń kulturalnych, sportowych itp. na terenie gminy Tryńcza. Łaskawa zima, ciepło i dużo wilgoci sprawiły, że trawy zaczęły bardzo szybko rosnąć. Z tego powodu pracownicy CIS od początku maja 2019 r. wznowili koszenie traw na terenie gminy. Koszenia dotyczyły wszystkich miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy jak przy drogach, poboczach, w rowach melioracyjnych, na przystaniach kajakowych, wzdłuż chodników gminnych itp. ponadto prace związane z sianiem kwiatów wzdłuż chodników przy drogach wojewódzkich i krajowych. Poprawiono estetykę gminy poprzez zbiórkę śmieci i wyczyszczenie tablic ogłoszeniowych, a także dzięki usunięciu chwastów i mchu z kostki brukowej i chodników. Pracownicy CIS zaangażowali się również w pomoc przy wyremontowaniu budynku dawnej plebanii przy kościele parafialnym w Tryńczy. Budynek przeznaczony jest dla różnych grup społecznych, zaangażowanych w działania społeczne na rzecz mieszkańców i parafii. Wsparcia pracownikom udzielał w czasie trwania I edycji projektu m.in. pracownik socjalny, doradca zawodowy oraz psycholog. Dzięki temu uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiększali znacznie swoje szanse na rynku pracy, zdobyli kwalifikacje zawodowe i umiejętność samodzielnego planowania własnych działań. Warto zaznaczyć, że spośród osób kończących udział w projekcie 11 z nich znalazło zatrudnienie w zakładach pracy znajdujących się na terenie gminy. 93

94 Od listopada 2019 roku, a więc tuż po zakończeniu I edycji na terenie gminy Tryńcza ruszyła nowa odsłona projektu Razem na rynek pracy Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W ramach projektu, podobnie jak miało to miejsce w I edycji funkcjonować zaczęło Centrum Integracji Społecznej jednostka podległa bezpośrednio Caritas, wspierana i ściśle współpracująca z Gminą oraz jej jednostkami organizacyjnymi. W drodze rekrutacji do nowego projektu zatrudnionych zostało 40 osób, mieszkańców Gminy Tryńcza, którzy po raz kolejny podzieleni zostali na trzy grupy zawodowe: - warsztat gastronomiczny 10 osób; - warsztat remontowo budowlany 10 osób; - warsztat utrzymania zieleni 20 osób. W drugiej odsłonie projektu uczestnicy mogą ponownie korzystać z usług psychologa, doradcy zawodowego oraz instruktorów zawodu. Zakres prac jest podobny do tego, który był realizowany w pierwszej edycji, a najważniejszy cel to wzrost ich umiejętności, samooceny i motywacji do zmiany. XIII. GMINA W RANKINGACH, KONKURSACH I PUBLIKACJACH Wójt Gminy Tryńcza Wójtem Roku 2018 (nagroda przyznana w 2019 r.) Tytuł przyznany przez kapitułę ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Telewizję Polską. Dodatkowym wyróżnieniem jest fakt, że w osiemnastoletniej tradycji konkursu wójt Ryszard Jędruch jest pierwszym wójtem z podkarpacia, który otrzymał to wyjątkowe wyróżnienie. Wybór laureata konkursu składał się z dwóch etapów ocena kapituły na podstawie ankiety konkursowej zawierającej informacje o osiągnięciach w działalności samorządowej w 2018 r. oraz głosowanie telewidzów i mieszkańców za pomocą sms. Otrzymany tytuł to wielki zaszczyt i powód do dumy dla całej gminy, ale także województwa. 94

95 Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej Tytuł przyznany w kategorii Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie przyznany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie podczas III Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie. Gmina Tryńcza została doceniona przez kapitułę konkursu za upowszechnianie i rozwój ekonomii społecznej, przede wszystkim poprzez utworzenie spółdzielni socjalnej Gorzyczanka, Centrum Integracji Społecznej Gminy Tryńcza a także aktywne korzystanie ze środków (mikrograntów) w ramach programu Nawigator na działania wspierające i promujące ekonomię społeczną w środowisku lokalnym. Piękna Wieś Podkarpacka W ostatniej edycji konkursu (2019 r.) organizowanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, IV miejsce w konkursie Piękna Wieś Podkarpacka zdobyło sołectwo Gorzyce. 95

96 Konkurs Piękna Wieś Podkarpacka ma za zadanie ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu oraz dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Komisja konkursowa weryfikuje m.in. dbałość o zachowanie ładu przestrzennego i architektonicznego wsi, estetykę krajobrazu wiejskiego (wygląd budynków, posesji), a także rozwój społeczno kulturalny wsi, w tym integracja mieszkańców, działające stowarzyszenia, dbałość o kulturę i tradycję. To już kolejne sołectwo z Gminy Tryńcza, które, oprócz Jagiełły (2016), Tryńczy (2017) i Gniewczyny Łańcuckiej (2018), znalazło się w gronie "Najpiękniejszych". Publikacje W 2019 r. Gmina Tryńcza wydała dwa biuletyny informacyjne Echa znad Sanu i Wisłoka, (kwiecień, grudzień). Każdy z egzemplarzy wydany był w nakładzie 1500 szt. i rozdysponowany bezpłatnie wśród mieszkańców i instytucji w sposób zwyczajowo przyjęty. Ponadto w prasie lokalnej w ciągu 2019 r. pojawiło się ponad 40 artykułów na temat działalności Gminy Tryńcza na różnych płaszczyznach, m.in. działalność kulturalna, inwestycyjna czy społeczna. Ponad 60 publikacji na temat działalności Gminy Tryńcza w obszarze kultury, inwestycji czy działalności społecznej pojawiło się także w ciągu 2019 r. na łamach portali informacyjnych w wersji elektronicznej. XIV. ZAKOŃCZENIE Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym podejmowane były liczne działania na rzecz mieszkańców i rozwoju gminy. Na wiele inwestycji pozyskaliśmy środki zewnętrzne, dzięki czemu można było rozszerzyć zakres realizowanych zadań. Widać rozwój w wielu obszarach, co daje satysfakcję i motywuje do dalszej pracy. Osiągnięcia naszego samorządu w różnych dziedzinach potwierdzają, że idziemy za zrównoważonym i wytyczonym kierunkiem rozwoju. Rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków, realizacja ścieżki rowerowej na odcinku Wólka Małkowa- Gniewczyna Tryniecka, budowa kolejnych odcinków chodników, remont dróg powiatowych, oświetlenia ulicznego, wszelkiego rodzaju remonty obiektów użyteczności 96

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR III/4/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, lit i, pkt 10 i

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVII/132/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. UCHWAŁA NR XXIX/243/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/278/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 UHWAŁA NR XV/107/16 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVIII/138/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lutego 2018 r. Poz. 963 UCHWAŁA NR XLVIII/299/18 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2015 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2015 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 529/XXV/13 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR 529/XXV/13 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie UCHWAŁA NR 529/XXV/13 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/153/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XX/153/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XX/153/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 30 stycznia 2018 r.

Szczecin, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY GMINY SZCZECINEK. z dnia 30 stycznia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 7 lutego 2018 r. Poz. 741 UCHWAŁA NR LI/527/2018 RADY GMINY SZCZECINEK w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016

UCHWAŁA NR... z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Projekt z dnia 7 września 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia. r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/244/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIX/244/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR XXIX/244/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 27 LUTEGO 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XVI/124/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA

UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA UCHWAŁA NR XXVI/175/16 RADY GMINY WIDAWA z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Widawa na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 05r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/270/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/270/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/270/2014 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2014 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/221/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXV/221/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. UCHWAŁA NR XXV/221/2017 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/ 105 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 31 LIPCA 2012

ZARZĄDZENIE NR VI/ 105 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 31 LIPCA 2012 ZARZĄDZENIE NR VI/ 105 / 12 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 31 LIPCA 2012 w sprawie : zmiany w na 2012 rok planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r.

Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r. Prezentacja działań inwestycyjnych 2017 r. Mielec, 28.12.2017 Budowa chodników przy drogach powiatowych 2017 Chorzelów 500 m (droga nr 1142R oraz przy dawnej woj. nr 985), Złotniki 205 m (droga nr 1143R

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 22/2017 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 23 marca 2017 r. INFORMACJA o stanie mienia komunalnego I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Projekt z dnia 18 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../16 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. UCHWAŁA NR XV/125/2016 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2016 r. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY MIELEC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY MIELEC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXI/140/2016 RADY GMINY MIELEC Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2016 R. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/335/2018 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 2 marca 2018 roku

UCHWAŁA NR XXXVI/335/2018 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 2 marca 2018 roku UCHWAŁA NR XXXVI/335/2018 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 424/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 roku

Uchwała Nr 424/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 roku Uchwała Nr 424/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł

w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł UCHWAŁA NR XXXII-211/2017 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 203r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2018r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2018r. Wykaz wydatków majątkowych na 2018r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 540/2018 Rady Miejskiej z dnia 25.10.2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVII/273/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 UCHWAŁA NR XXIII/131/16 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 16 /2014 Burmistrza Łochowa z dnia 28 marca 2014 roku. Informacja o stanie mienia Gminy Łochów za 2013 rok 1 Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/228/2013 RADY GMINY MANOWO. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/228/2013 RADY GMINY MANOWO. z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/228/2013 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) Rada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/130/2016 RADY GMINY W SARNAKACH. z dnia 14 października 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/130/2016 RADY GMINY W SARNAKACH. z dnia 14 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 sierpnia 2017 r. Poz. 6848 UCHWAŁA NR XXVI/130/2016 RADY GMINY W SARNAKACH z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ROA RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

UCHWAŁA NR ROA RADY GMINY LEŻAJSK. z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Projekt UCHWAŁA NR ROA.0006.81.2019 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVI/225/2010 RADY GMINY W OBROWIE z dnia 27 sierpnia 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVI/225/2010 RADY GMINY W OBROWIE z dnia 27 sierpnia 2010 roku U C H W A Ł A Nr XXXVI/225/2010 RADY GMINY W OBROWIE z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie: zmiany budżetu gminy w związku ze zmianą gminie dotacji celowych oraz przeniesienia wydatków budżetu gminy miedzy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. Urząd Miejski w Mielcu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXIX/309/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawieart.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/239/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

UCHWAŁA NR XL/239/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018 UCHWAŁA NR XL/239/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2018 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/307/2014 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVII/307/2014 RADY GMINY MANOWO. z dnia 24 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. UCHWAŁA NR XLVII/307/2014 RADY GMINY MANOWO w sprawie zmian w budżecie Gminy Manowo na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział T R E Ś Ć Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/./2018 Rady Gminy Grodziec z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Grodziec na 2018 rok. WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Projekt z dnia 14 sierpnia 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia... 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/181/17 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/181/17 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/181/17 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 2016 r., poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r.

I N F O R M A C J A. O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień r. Reńska Wieś 18.03.2014 r. I N F O R M A C J A O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE REŃSKA WIEŚ stan na dzień 31.12.2013 r. Stan mienia komunalnego w Gminie Reńska Wieś na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI z dnia 12 lutego 2015 roku. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA Nr IV/24/15 RADY GMINY OLSZEWO-BORKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r. UCHWAŁA NR XII/43/2015 RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2015 R. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2015 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/146/16 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 lutego 2016r. Plan wydatków majątkowych 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2018 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XIV/111/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3300 UCHWAŁA NR 67/XI/15 RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/120/2007 RADY GMINY SZEMUD z dnia 28 grudnia 2007 r. RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje:

UCHWAŁA Nr XIV/120/2007 RADY GMINY SZEMUD z dnia 28 grudnia 2007 r. RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: UCHWAŁA Nr XIV/120/2007 RADY GMINY SZEMUD z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2007 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 532/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie

UCHWAŁA NR 532/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA. z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie UCHWAŁA NR 532/XXVI/16 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016. UCHWAŁA NR XVII/129/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU INWESTYCJE ZREALIZOWANE W GMINIE ŚWIESZYNO W 2015 ROKU DOCHODY, WYDATKI GMINY ŚWIESZYNO W LATACH 2014-2015 LATA DOCHODY WYDATKI 2014 22 889 085,28 zł 22 799 107,06 zł 2015 24 951 593,56 zł 25 460 357,30

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA. z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/ 29 /2015 RADY GMINY BIERAWA z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../13 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR.../.../13 RADY GMINY RACZKI. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Projekt z dnia 2 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../13 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 19 lipca 2018 r.

Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL. z dnia 19 lipca 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 lipca 2018 r. Poz. 3231 UCHWAŁA NR XXX/226/2018 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/313/2018. Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej. z dnia 28 czerwiec 2018 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/313/2018. Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej. z dnia 28 czerwiec 2018 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/313/2018 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 28 czerwiec 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2018 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/25/19 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/25/19 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. UCHWAŁA NR V/25/19 RADY GMINY ŁUBNIANY z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku"

UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku UCHWAŁA NR XV/118/2016 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/152/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/152/2017 RADY GMINY FILIPÓW. z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. UCHWAŁA NR XXIII/152/2017 RADY GMINY FILIPÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/271/2012 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/271/2012 RADY GMINY KROKOWA. z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/271/2012 RADY GMINY KROKOWA z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 w związku z art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/162/2017 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku"

UCHWAŁA NR XXII/162/2017 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku UCHWAŁA NR XXII/162/2017 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmian w "Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2017 roku" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok UCHWAŁA NR XXXIII/163/2017 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo