SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Udzielenie kredytu długoterminowego"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości ,00 PLN na zadanie pn.: Wykonanie drugiej nitki magistrali wodociągowej z SUW Serby do ul. Łąkowej w Głogowie Głogów, wrzesień 2009r.

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający PWiK w Głogowie Sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, Głogów, tel , fax Strona internetowa : 2. Oznaczenie postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TR: /09 nazwa zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości ,00 PLN na Wykonanie drugiej nitki magistrali wodociągowej z SUW Serby do ul. Łąkowej w Głogowie. 3. Tryb postępowania 3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz ze zm.), o wartości powyŝej euro. 4. Przedmiot zamówienia 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości ,00 PLN na Wykonanie drugiej nitki magistrali wodociągowej z SUW Serby do ul. Łąkowej w Głogowie. CPV usługi udzielania kredytu 4.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia Kredyt długoterminowy w wysokości ,00 PLN z przeznaczeniem na Wykonanie drugiej nitki magistrali wodociągowej z SUW Serby do ul. Łąkowej w Głogowie uruchomiony w następujących transzach: a) I transza w kwocie ,00 PLN w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r Spłata kapitału w 60 ratach miesięcznych, w wysokości ,00 PLN począwszy od r., a ostatnia rata kapitałowa płatna r.; Spłata odsetek w okresach miesięcznych od faktycznego zadłuŝenia, począwszy od r Oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej, która ulega zmianie zgodnie z niŝej wymienionymi zasadami: - stopa procentowa składa się ze zmiennej stawki WIBOR dla 3 miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, ogłaszanej na 15 dzień miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy plus stała marŝa banku w okresie obowiązywania umowy. W przypadku braku notowań stawki WIBOR 3M dla 15-go dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR 3M Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Wykonawca winien zagwarantować moŝliwość przedterminowej spłaty części lub całości zadłuŝenia z tytułu kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze dokonania takiej spłaty. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania.

3 4.2.8 Kredyt pobierany będzie jednorazowo w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy Wysokość prowizji za uruchomienie kredytu określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych innych prowizji związanych z udzieleniem kredytu, za wyjątkiem prowizji za uruchomienie kredytu, ujętej w kalkulacji ceny oferty Przy naliczaniu odsetek przyjmujemy rok obejmujący 365 dni. 4.3 Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej zamawiającego do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2006, 2007, Opinię i raport biegłego rewidenta za rok Sprawozdanie kwartalne za rok Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach. 5. Termin realizacji zamówienia 5.1 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: - kredyt do dyspozycji w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. 5.2 Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r. 5.3 Zamawiający nie dopuszcza wykonania części ani całości przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. 6. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 6.1 Wykonawcy muszą spełniać warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a mianowicie: Posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Ocena spełnienia wymagań dokonana zostanie metodą spełnia - nie spełnia na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełniać Wykonawcy /oryginały lub kserokopie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem/ 7.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. 6.1 Wykonawcy winni przedłoŝyć niŝej wymienione dokumenty: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złoŝone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złoŝone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4 7.1.3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. PowyŜsze zaświadczenia winny być wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w artykule 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w artykule 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe 7.2 JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, składa dokumenty wymienione w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz.605) zmieniony w dn r. (Dz. U. Nr 188 poz.1155). 7.3 Zamawiający moŝe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŝona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 7.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 8. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami. 2. Wszystkie strony oferty (równieŝ załączniki) winne być trwale pospinane, ponumerowane i podpisane przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. Miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upowaŝnioną do reprezentowania oferenta. UpowaŜnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dołączonych do oferty dokumentów. 4. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwarcia po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 6. KaŜdy Oferent moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŝy umieścić w kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego i zabezpieczonej przed przypadkowym jej otwarciem. Ofertę naleŝy złoŝyć w kopercie z napisem: Przetarg: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości ,00 PLN na Wykonanie drugiej nitki magistrali wodociągowej z SUW Serby do ul. Łąkowej w Głogowie do dnia godz Na kopercie naleŝy umieścić dokładny adres Wykonawcy. 11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty.

5 Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje, konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 12. Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania swojej oferty przed upływem terminu składania ofert. 13. Cenę oferty naleŝy podać w złotych polskich jako sumę wszystkich składników kosztów: odsetki za okres karencji i spłaty według stopy procentowej ustalonej jako suma marŝy banku + WIBOR 3M na 14 sierpnia 2009r. (4,16) + prowizja banku od kwoty kredytu. Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia. Dla obliczenia ceny przyjmuje się, Ŝe kredyt udzielony jest 31 października 2009r. w kwocie ,00 PLN spłacany w 60 ratach po ,00 na koniec kaŝdego miesiąca począwszy od r. 14. Oferta złoŝona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 15. Oferty nie spełniające warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone zgodnie z art Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych z późn. zm. 9. Miejsce i termin składania ofert: Oferty naleŝy składać w Registraturze PWiK w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52 w terminie do r. do godz , w zamkniętych kopertach z napisem: "PRZETARG - Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości ,00 PLN na Wykonanie drugiej nitki magistrali wodociągowej z SUW Serby do ul. Łąkowej w Głogowie do dnia godz Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji przetargowej 1. KaŜdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania naleŝy kierować na adres Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Głogów, ul. Łąkowa 52. (nr faksu /076/ ), Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali Specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający w szczególnym przypadku moŝe, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 4. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w pkt. 3, faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania pisemnie. 11. Termin związania ofertą 11.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą winna być wyraŝona na piśmie PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą.

6 11.4 W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w Głogowie sp. z o.o. przy ul. Łąkowej 52. w sali konferencyjnej PWiK 13. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami: Cena oferty - 100% Dla wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie zastosowany wzór: C = (Cn : Cb) x 100 pkt gdzie: C-cena punktowa Cn - cena oferty najtańszej Cb - cena oferty badanej Oferta najkorzystniejsza otrzyma po 100 pkt od kaŝdego z członków komisji przetargowej, a pozostałe proporcjonalnie mniej, zgodnie z powyŝszym wzorem. Po dokonaniu oceny punktowej przez poszczególnych członków komisji punkty zostaną zsumowane i przemnoŝone przez procentową wagę kryterium. Oferta najkorzystniejsza otrzyma największą liczbę punktów. 14. UniewaŜnienie postępowania 14.1 Zamawiający uniewaŝni postępowanie w następujących przypadkach określonych w art. 93 ustawy: a) nie złoŝono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą Zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy, zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, e) postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego UniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, b) złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 15. Wybór oferty i udzielenie Zamówienia 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji nie wcześniej niŝ 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawców informacji o rozstrzygnięciu postępowania.

7 16. Wymagania dotyczące wadium 1. Wadium zasady wnoszenia, zwrotu i utraty regulują przepisy pzp: art. 45 i 46, 2. Wysokość wadium Zamawiający ustalił w kwocie: ,00 PLN. Słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/ Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy PZP W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu przelew na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Głogów z dopiskiem: wadium przetarg Udzielenie kredytu długoterminowego dla PWiK. 4. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia r. godz.: Opis sposobu obliczenia ceny oferty Dla zachowania porównywalności ofert sporządzając ofertę naleŝy przyjąć następujące załoŝenia przy wyliczeniu ceny kredytu: Kredyt uruchomiony w kwocie ,00 PLN uruchamiany w następujących transzach: I transza w kwocie ,00 PLN 3 dni od podpisania umowy do dnia r Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014r Spłata kapitału w 60 ratach miesięcznych, w wysokości PLN począwszy od r., a ostatnia rata kapitałowa płatna r Spłata odsetek w okresach miesięcznych od faktycznego zadłuŝenia, począwszy od r WIBOR-3 miesięczny na dzień r Przy naliczaniu odsetek przyjmujemy rok obejmujący 365 dni Cena oferty winna być wyraŝona w PLN Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 18. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej (Dział VI Pzp)- protest, odwołanie, skarga. 19. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy Zamawiający na podstawie art. 147 ust. 3 pkt. 3 ustawy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 1. Formularz oferta - załącznik Nr 1 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków na podstawie art. 22 ust. 1 u pzp. załącznik Nr 2 3. Oświadczenie o nie podleganiu wyłączeniu na podstawie art. 24 u pzp. załącznik Nr 3 4. Wzór ogólnych warunków zawarcia umowy załącznik Nr 4

8 TR: 21-11/09 załącznik nr 1 OFERTA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców ) Do Zamawiającego PWiK w Głogowie Sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, Głogów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. w wysokości ,00 PLN na Wykonanie drugiej nitki magistrali wodociągowej z SUW Serby do ul. Łąkowej w Głogowie My niŝej podpisani: działając w imieniu i na rzecz: /nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/ gdzie: 1. SKŁADAMY ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją za cenę:... Lp Składowe oceny oferty Wartości 1. Prowizja za uruchomiony kredyt...% 2. MarŜa Banku...% 3. WIBOR 3M na dzień r....% 3. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy zastrzeŝeń. 4. OŚWIADCZAMY, Ŝe zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złoŝenia oferty. 5. OŚWIADCZAMY, Ŝe uwaŝamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wadium w kwocie... złotych wnieśliśmy w dniu...w formie OŚWIADCZAMY, Ŝe gdyby nie doszło do zawarcia umowy z naszej winy, wniesione wadium podlega przepadkowi na rzecz Zamawiającego. 8. OŚWIADCZAMY, Ŝe udostępnimy środki zamawiającemu w dniu złoŝenia dyspozycji.

9 9. Oferta zawiera... kolejno ponumerowanych stron. 10. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: Lp Wyszczególnienie Ilość egz. Ofertę podpisali: , dnia...

10 TR: 21-11/09 Nazwa i adres Wykonawcy : Załącznik Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam, Ŝe: 1. posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnych do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, 3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.... Miejscowość i data :

11 Załącznik Nr 3 TR: 21-11/09 Nazwa i adres Wykonawcy : Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz ze zm.) Oświadczam, Ŝe znana mi jest treść przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, w myśl, których wyklucza się : 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŝycie, jeŝeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a takŝe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,,przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a takŝe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

12 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŝ wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust.1 pkt 1 i 2 z wyjątkiem autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeŝeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów; 2) złoŝyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złoŝyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŝone dokumenty zawierają błędy z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3, 4) nie wnieśli wadium, w tym równieŝ na przedłuŝony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłuŝenie okresu związania ofertą. oświadczając jednocześnie, Ŝe wymienione przyczyny nas nie dotyczą.... Miejscowość i data:

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr 18/PN/2013 z dnia: 22-08-2013r. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Z A T W I E R D Z A M Jelenia Góra dnia, 30 października 2006r. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal... Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Identyfikator: OG/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st. im. KAROLA SZYMANOWSKIEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o łącznej wartości zamówienia wyższej niż kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo