na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości ,00 zł..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.."

Transkrypt

1 Nr sprawy: ZP /2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości ,00 zł.. na potrzeby: Urzędu Gminy i Miasta Raszków ZATWIERDZIŁ Raszków, dnia 12 października 2006 roku Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Andrzej Frąszczak strona 1 z 28

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO. I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1. Zamawiającym jest: Nazwa: Burmistrz Gminy i Miasta Raszków Adres: Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek nr 32, Raszków Numer telefonu Numer faksu Adres 2. Strona internetowa: Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części Przetargi ( ) Specyfikację istotnych warunków zamówieni, modyfikacje, zmiany i zapytania zamieszczono na stronie bip.raszkow.pl 3. Godziny urzędowania 8 00 do II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U Nr 164 poz z 2006 roku) 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyŝej euro a nie przekraczającej wartości progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Prawa zamówień publicznych. 4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych art. 36 ust. 1 i 2 oraz wydane do ustawy rozporządzenia wykonawcze zwłaszcza dot.: a) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), strona 2 z 28

3 b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610), 5. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z p. zm.), III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego: usługa Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego złotówkowego o wartości ,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji gminnych zgodnie z niŝej przedstawionymi decyzjami: 1) kwota kredytu: ,00 PLN zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXXII/242/06 z dnia r. wykazem zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę w 2006 roku (załącznik do SIWZ), 2) kwota kredytu: ,00 PLN zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Gminy i Miasta Raszków Nr XXXIV/253/06 z dnia r. - (załącznik do SIWZ), 2. Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość zmiany w trakcie roku budŝetowego zapisów ww. załączników, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1i Kod klasyfikacji CPV: Zamawiający będzie Ŝądał zagwarantowania niŝej przedstawionych warunków wykonania zamówienia: 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Zamawiający zastrzega sobie moŝliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji i kosztów z tego tytułu. 2) Zamawiający zastrzega moŝliwość refinansowania poniesionych wydatków inwestycyjnych, 3) Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność z ustaleniami określonymi dla przedmiotu zamówienia, 4) Nie będą pobierane dodatkowe opłaty za prowadzenie rachunku kredytowego, 5) Postawienie środków do dyspozycji nie później niŝ 7 dnia od daty zawarcia umowy w transzach wg. dyspozycji Zamawiającego kredytobiorcy. zał Nr 56 6) Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych kaŝdorazowo przez Zamawiającego we wniosku składanym z trzydniowym wyprzedzeniem. 5. Informacje dot. spłaty kredytu: Karencja w spłacie pierwszej raty kapitału do dnia roku, spłata odsetek w ratach comiesięcznych, ostatniego dnia kaŝdego miesiąca w poszczególnych latach spłaty kredytu. Płatności rat kapitałowych i odsetek będą realizowane zgodnie z zasadą zawartą w pkt. 9 SIWZ z tym, Ŝe jeŝeli dniem spłaty będzie dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu bez jakichkolwiek opłat i prowizji czy dodatkowych obciąŝeń z tego tytułu. Odsetki naliczane będą wg. 1M WIBORU z dnia plus stała marŝa proponowana przez Bank niezmienna w okresie obowiązywania umowy. 6. Spłata kapitału i odsetek: do dnia 30 września 2011 roku strona 3 z 28

4 7. Prowizja: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu przy czym jednorazowa prowizja Banku wynosi nie więcej niŝ 0,5 % kwoty udzielonego kredytu. 8. Okres kredytowania: od daty udzielenia pierwszej transzy do dnia 30 września 2011 roku. Kredyt zostanie wykorzystany do 15 grudnia 2006 roku. Sposób zabezpieczenia kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9. Projektowana spłata kredytu i odsetek. Informacje nt. projektowanej spłaty kredytu i odsetek zawarto w układzie tabelarycznym w załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do sporządzenia projekcji przyjęto nw. załoŝenia: okres karencji kredytu do roku, rok 365 dni, okres obrachunkowy - miesiąc 10. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Termin wykonania zamówienia tj. udzielenia kredytu w pełnej wysokości: od daty podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2006 roku V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - poprzez udokumentowanie w dacie składania oferty posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego tj: uprawnień do wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - poprzez wykazanie realizacji, usług o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia, 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - poprzez posiadanie na dzień składania ofert aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia (polisa, a w przypadku jej braku inny dokument) na zakres przedmiotowych usług nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, - poprzez złoŝenie aktualnych zaświadczeń, dokumentów, informacji potwierdzających na dzień składania ofert, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 1.5. złoŝą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz informacjami wymaganymi treścią SIWZ, strona 4 z 28

5 1.6. spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą SIWZ wymagania, 2. Oceny spełnienia ww. warunków Zamawiający dokona na podstawie analizy przedstawionych dokumentów sprawdzając kompletność, spełnienie warunków dopuszczających oraz jakość złoŝonych dokumentów wskazanych w specyfikacji pkt. VI pn. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne określonych na mocy art. 22 ust.1 prawa zamówień publicznych oraz warunków opisanych w niniejszej SIWZ. 4. Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŝeli: 5.1. jest niezgodna z ustawą, 5.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 5.3. jej złoŝenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 5.4. zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5.5. została złoŝona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 5.6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŝna poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 5.7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 5.8. jest niewaŝna na podstawie odrębnych przepisów. 6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu ofert Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki: 1.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 i art. 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru załącznik nr Projekt umowy uwzględniający wymogi przedmiotu zamówienia oraz treść postanowień zawartych we wzorze pn. Postanowienia umowy - załącznik nr 3, który zaparafowany wraz z projektem umowy przygotowanym przez Bank naleŝy złoŝyć w ofercie Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy załącznik nr 5 2. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty: 2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. strona 5 z 28

6 2.2. Zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez Bank działalności wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U z 2002 r. Nr 72 poz. 665 ze zmianami) dla banków utworzonych od 1998 r. lub równowaŝne dokumenty dla banków utworzonych przed 1998 r Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 3. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a takŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty: 3.1. Wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat usług przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zmówienia, a jeŝeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem oraz wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi zostały wykonane naleŝycie załącznik nr 4. Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat wykonali usługi odpowiadające wartością i zakresem niniejszemu zamówieniu (uwzględniając pełen zakres zamówienia opisany w pkt. III specyfikacji) Do wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie wykazanych usług. 4. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty: 4.1. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 5. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów Wszystkie dokumenty Wykonawcy składają w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 5.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w SIWZ Zamawiającego Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŝnionego przedstawiciela jest on zobowiązany do przedłoŝenia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia. strona 6 z 28

7 5.6. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów - załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na zawarte w nich pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów ZłoŜenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania Celem ułatwienia przygotowania oferty, na wniosek wykonawcy przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamawiającego wskazany w punkcie I Informacje o Zamawiającym niniejszej specyfikacji oraz niezwłocznie potwierdzony pisemnie Zamawiający prześle załączniki do specyfikacji pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy podany we wniosku. 6. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 6.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia JeŜeli oferta wspólna złoŝona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zaŝąda w wyznaczonym terminie złoŝenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie moŝe być krótszy niŝ termin realizacji zamówienia Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upowaŝnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upowaŝnionych przedstawicieli kaŝdego z wykonawców winno być dołączone do oferty Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w punktach: a. VI.1 ppkt 1.2, b. VI.2 ppkt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dla kaŝdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie postanowień umowy 7. Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w: a. punkcie VI.2 ppkt 2.1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b. punkcie VI.2 ppkt 2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem składania ofert, c. punkcie VI.2 ppkt 2.3 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp, d. punkcie VI.2 ppkt 2.4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie orzeczono wobec niego zakazu strona 7 z 28

8 ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed terminem składania ofert, 7.2. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŝonych 8.1. Wszystkie dokumenty złoŝone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeŝonych przez składającego ofertę Dokumenty niejawne, zastrzeŝone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złoŝone w prowadzonym postępowaniu są jawne z wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeŝonych przez składającego ofertę Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz z p. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 1.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem na numer wskazany w pkt. I SIWZ Informacje o Zamawiającym Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej naleŝy kierować na adres zamawiającego podany w punkcie I Informacje o Zamawiającym niniejszej SIWZ Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą faksu naleŝy kierować na nr faksu zamawiającego podany w punkcie I Informacje o Zamawiającym niniejszej SIWZ KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu Zamawiający nie dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcą drogą elektroniczną z zastrzeŝeniem pkt. 5.8 SIWZ. 2. Wyjaśnienie treści SIWZ: 2.1. Wykonawca moŝe zwrócić się o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. strona 8 z 28

9 2.2. Zamawiający udzieli odpowiedzi, chyba, Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert Treść pytań oraz wyjaśnienia zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Modyfikacja warunków zamówienia: 3.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i będą wiąŝące przy składaniu ofert Modyfikacje, uzupełnienia i zmiany zostaną jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych oraz przekazane wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania., 3.4. O przedłuŝeniu terminu, jeŝeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w części przewidzianej dla zamówień publicznych. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert: 4.1. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŝyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania W toku badania i oceny ofert zamawiający moŝe Ŝądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających: a. spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu b. spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego w SIWZ Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty Poprawa omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny odbędzie się na zasadach określonych w art. 88 Prawa zamówień publicznych Oferta wykonawcy, który w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu oczywistych omyłek rachunkowych nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złoŝył wyjaśnień lub, jeŝeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŝąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 5. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: strona 9 z 28

10 5.1. Osobą ze strony zamawiającego upowaŝnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Imię i nazwisko: Marianna Owczarek Anna Sibińska Henryk Krawczyk tel fax uwagi: od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy a VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości , 00 zł. słownie: szesnaście tysięcy złotych 2. Wadium moŝe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz z p. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Raszków na numer konta: z adnotacją: wadium na udzielenie kredytu 4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu naleŝy złoŝyć przed terminem otwarcia ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pienięŝnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego wniesienia wadium przed terminem ustalonym na składanie ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć wraz z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, Ŝe na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami ustalonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z p.zm.), następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeŝeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 9. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyŝej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeŝeli: upłynął termin związania ofertą, zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona. 12. ZłoŜenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, strona 10 z 28

11 13.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 4. Odmowa wyraŝenia zgody, na przedłuŝenie terminu związania ofertą, nie powoduje utraty wadium. 5. Zgoda wykonawcy na przedłuŝenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 3. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. 4. Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi składający ofertę. 5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Oferta powinna być napisana w sposób czytelny, pismem czytelnym. 7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 8. Wskazanym jest by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie / opakowaniu - brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty. 2 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający moŝliwość dekompletacji zawartości oferty. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I Informacje o Zamawiającym niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na udzielenie kredytu nie otwierać przed 30 października 2006 r. godz Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienaleŝytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. strona 11 z 28

12 1. Oferty naleŝy przesłać / składać do dnia 30 października 2006 r. do godz na adres zamawiającego podany w punkcie I Informacje o Zamawiającym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pokój sekretariat UGiM. 2. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres Zamawiającego podany w punkcie I Informacje o Zamawiającym, w sposób opisany w punkcie X Opis sposobu przygotowania ofert niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem Zmiana. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem Wycofanie. Koperty oznaczone w podany wyŝej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. 4. Otwarcie złoŝonych ofert nastąpi w dniu 30 października 2006 r. do godz w siedzibie Zamawiającego (adres podany w pkt. I SIWZ Informacje o Zamawiającym - Raszków ul. Rynek nr 32) pokój nr 15 (salka Urzędu Gminy i Miasta) 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazane zastaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. Cenę oferty dla kredytu w polskich złotych naleŝy rozumieć jako sumę kosztów oprocentowania kredytu, prowizji przygotowawczej jeŝeli występuje oraz sumy wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu spłaty rat kapitałowych i rat oprocentowania. 1. Cenę oferty (na którą się składa m.n. sposób obliczenia odsetek wg. zasady: 1 M WIBOR z dnia r. + marŝa za przedmiot zamówienia naleŝy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w treści SIWZ, ustalone terminy spłat, wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT jeŝeli występuje. 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4. Cena moŝe być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych, rozliczenia będą dokonywane w złotych polskich / PLN. 6. Odsetki od kredytu w kwocie ,00zł. za okres od do plus prowizje jednorazowe od naliczonego kredytu plus prowizje i inne koszty związane z naliczeniem. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeŝeli: 1.1. treść dokumentów spełnia warunki uprawniające do ubiegania się o zamówienie publiczne, 1.2. złoŝono oświadczenia i dokumenty wymagane niniejszą SIWZ, 1.3. oferta została złoŝona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 1.4. wniesiono poprawnie wadium, 1.5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ, strona 12 z 28

13 2. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium ceny, LP = A, gdzie: KRYTERIUM RANGA (%) A Cena oferty 100 % LP RAZEM 100 % Kryterium cena oferty, waga 100 % najkorzystniejsza cena brutto spośród ofert nie odrzuconych x 100 ilość punktów = cena brutto oferty podlegającej ocenie x 100% Oferta z najniŝszą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyŝszego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnoŝona przez wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty 4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska maksymalną ilość punktów. 5. JeŜeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemoŝliwy, z uwagi na to, Ŝe dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów (przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów), zamawiający wybierze ofertę z niŝszą ceną. 6. JeŜeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemoŝliwy, z uwagi na fakt, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty do złoŝenia ofert dodatkowych. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający uniewaŝni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŝeli: 1.1. nie złoŝono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 1.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyŝsza kwotę, którą zamawiający moŝe przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 1.3. zostały złoŝone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 1.4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było wcześniej przewidzieć, 1.5. postępowanie obarczone jest wadą uniemoŝliwiającą zawarcie waŝnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 2.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert strona 13 z 28

14 2.2. złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 2.3. podając uzasadnienie faktyczne i prawne 3. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zostały złoŝone, co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. 5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŝy najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium ceny przyjętej w niniejszej specyfikacji. 6. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w Informacji o wyniku postępowania w szczególności: 7.1. nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 7.2. uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŝeli takie będzie miało miejsce, 7.3. uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŝeli takie będzie miało miejsce. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 8. W przypadku, gdy okaŝe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1. przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub 9.2. będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, lub 9.3. nie dopełni wszystkich niezbędnych formalności, 9.4. nie wniósł zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŝszą ocenę w oparciu o przyjęte w prowadzonym postępowaniu kryteria, chyba, Ŝe zachodzi jedna z przesłanek uniewaŝnienia postępowania. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający odstąpił od obowiązku wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEśELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. 1. JeŜeli Zamawiający dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji Zamówienia Publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaŝe się najkorzystniejsza. 2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wyłonionego wykonawcę. 4. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich / PLN /. 5. Postanowienia umowy zawiera załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. strona 14 z 28

15 1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a takŝe innym osobom, jeŝeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych prawo do wniesienia protestu przysługuje równieŝ organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu zamówień publicznych. 3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, moŝna wnieść protest do Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. I Informacje o Zamawiającym, niniejszej specyfikacji. 5. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 6. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 7. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 Prawa zamówień publicznych. 8. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie. 9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie zamawiającemu. 10. Zamawiający przekaŝe Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca moŝe zgłosić, przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 11. Szczegółowe informacje na temat odwołania znajdują się w Dziale VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 3 Prawa zamówień publicznych. XVIII. POSTANOWIENIA SIWZ DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert częściowych. 2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 4. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zostały złoŝone co najmniej trzy oferty nie podlegające odrzuceniu. 7. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. XIX. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. strona 15 z 28

16 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania. 2. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania, przy czym Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. 4. Udostępnienie treści protokołu, wraz załącznikami odbywać się będzie wg. poniŝszych zasad: 4.1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŝeniu wniosku, 4.2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji, 4.3. zamawiający wyznaczy członka komisji w którego obecności dokonana zostanie czynność udostępnienia/przeglądania, 4.4. zamawiający umoŝliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji odpłatnie (0.30 zł. za 1 stronę), 4.5. udostępnienie moŝe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania. 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. XX. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEśELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. W przypadku uniewaŝnienia postępowania o zamówienie publiczne w wyniku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust.1 pkt. 7 Zamawiający zwróci koszt przekazania SIWZ pobranej na wniosek Wykonawcy (koszt druku oraz przekazania z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne). XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Numer 1. Numer 2. Numer 3. Numer 4. Numer 5. Numer 6. Wzór Formularza Ofertowego. Wzór Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Postanowienia umowy Wzór Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy Projektowana spłata kredytu i odsetek strona 16 z 28

17 Załącznik nr 1 (pieczęć firmy) miejscowość, data... FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Adres poczty elektronicznej... Strona internetowa... Numer telefonu 0 (**)... Numer faksu 0 (**)... Numer REGON... Numer NIP... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotówkowego o wartości ,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji gminnych, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę( z uwzględnieniem zasady naliczania odsetek opisanej w SIWZ pkt XII sposób obliczania ceny ) Cena ogółem za wykonanie całości przedmiotu zamówienia Cena netto:... zł. VAT(jeŜeli występuje):... zł. Cena brutto:... zł Słownie: zł. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest: stanowisko... imię i nazwisko... tel. 0 (**)... fax. 0 (**)... strona 17 z 28

18 uwagi Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŝeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. Oświadczamy, Ŝe uwaŝamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oświadczamy, Ŝe załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeŝeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: ZastrzeŜenie wykonawcy: Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iŝ wymienione niŝej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania: Inne informacje wykonawcy: Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy strona 18 z 28

19 Załącznik nr 2 (pieczęć firmy) miejscowość, data... OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Data:... Nazwa wykonawcy: Siedziba wykonawcy:... Oświadczamy, Ŝe Firma, którą reprezentujemy:... 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych, 5) w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, 6) w stosunku do której nie otwarto likwidacji lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŝeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 7) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 8) urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 do pkt. 8, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŝe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) w stosunku do firmy, którą reprezentujemy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 10) nie wykonywała bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji Na kaŝde Ŝądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość kaŝdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, ze wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy strona 19 z 28

20 (pieczęć firmy) miejscowość, data FORMULARZ POSTANOWIEŃ UMOWY Załącznik nr 3 POSTANOWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO, które naleŝy wprowadzić do projektu umowy przygotowanego przez Wykonawcę: DEFINICJE związane z przedmiotem umowy, Umowa - oznacza umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na warunkach zapisanych w niniejszym dokumencie Umowy i związanych z nim załącznikach, stanowiących jej integralną część. Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 10 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm. Przedmiot umowy - oznacza usługę udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego inwestycyjnego złotówkowego w wysokości ,00 PLN zleconą przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy. Cena, wartość wynagrodzenia dla kredytu w polskich złotych oznacza sumę kosztów oprocentowania kredytu, prowizji przygotowawczej, jeŝeli występuje oraz sumę wartości opłat i prowizji bankowych z tytułu spłaty rat kapitałowych i rat oprocentowania. Umowa Umowa jest następstwem wyboru Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniŝej euro, rozstrzygniętego dnia roku. Stronami umowy są: Urząd Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek Raszków zwany dalej Zamawiającym reprezentowany przez: oraz:. zwany dalej Wykonawcą reprezentowany przez: strona 20 z 28

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo