Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiœbiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiœbiorcy"

Transkrypt

1 Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiœbiorcy Warszawa

2 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznaæska dr Stanis aw obejko mgr Jakub Brdulak mgr Krystyna Chinowska Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju PrzedsiŒbiorczoci, 2003 Projekt ok adki Jakub Osiæski, Jacek Pacholec Projekt serii Tadeusz Korobkow ISBN Wydanie I Nak ad 1000 egzemplarzy Druk i oprawa Instytut Technologii Eksploatacji Radom, ul. K. Pu askiego 6/10, tel. centr , fax

3 SPIS TRECI WPROWADZENIE Innowacyjno a konkurencyjno przedsiœbiorstw PojŒcie konkurencyjnoci przedsiœbiorstw Czynniki wzrostu konkurencyjnoci przedsiœbiorstw Miejsce innowacyjnoci wr d czynnik w kszta tuj cych konkurencyjno przedsiœbiorstw Czynniki kszta tuj ce innowacyjno ma ych i rednich przedsiœbiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej Czynniki makrootoczenia wp ywaj ce na innowacje w przedsiœbiorstwie Czynniki mikrootoczenia wp ywaj ce na innowacje w przedsiœbiorstwie Por wnanie warunk w dzia ania ma ych i rednich przedsiœbiorstw w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej Innowacyjno polskich przedsiœbiorstw w wietle wynik w badaæ i danych statystycznych Stan nauki i techniki w Polsce w roku Dzia alno innowacyjna przedsiœbiorstw w przemyle w roku Programy i organizacje wspieraj ce innowacyjno przedsiœbiorstw Transfer wiedzy i technologii do przedsiœbiorstw Pojecie transferu wiedzy i technologii Wp yw transferu technologii na konkurencyjno ma ych i rednich 2.3. Transfer technologii z JBR do przedsiœbiorstw w Polsce Systemy wspierania innowacji w Polsce i krajach UE Instytucje rz dowe Organizacje regionalne Klastery (grona, kicie) technologii Organizacje otoczenia biznesowego Orodki szkoleniowo-doradcze Specjalne strefy ekonomiczne Kierunki doskonalenia systemu wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce... 3

4 5. Strategie innowacji dla MSP Istota strategii innowacji Strategie firm innowacyjnych Czysto patentowa Finansowanie projekt w innowacyjnych w przedsiœbiorstwach polskich i w wybranych krajach Unii Europejskiej Podzia r de finansowania projekt w innowacyjnych Kapita y w asne przedsiœbiorstwa Kredyty bankowe Kapita wysokiego ryzyka Dotacje rz dowe Programy Unii Europejskiej wspieraj ce innowacyjno MSP Poszukiwanie r de finansowania innowacji w kraju i za granic wskaz wki dla przedsiœbiorstw r d a pozyskiwania finansowania innowacji Fundusz Mikro Inicjatywa Mikro SME Finance Facility Fundusze po yczkowe Fundusze porœczeæ kredytowych Fundusze Venture Capital Kanadyjsko-Polska Fundacja PrzedsiŒbiorczoci Wsparcie finansowe inwestycji innowacyjnych Wsparcie doradcze wysoko rozwiniœtych... SPIS TABEL... ANEKS... Parki technologiczne rozw j idei, przyk ady istniej cych park w Instrumenty / orodki wspierania transferu technologicznego w krajach Strategie wybranych firm innowacyjnych Strategia firmy Vigo-System Strategia firmy Solaris Laser Strategia firmy Ascor... Lista Centr w Transferu Technologii i Informacji S OWNIK TERMIN W dotycz cych innowacji i transferu technologii SPIS ILUSTRACJI... BIBLIOGRAFIA... 4

5 Wprowadzenie Reformy systemowe lat dziewiœ dziesi tych zasta y polsk gospodarkœ w stanie niskiej konkurencyjnoci i ma o korzystnego usytuowania w miœdzynarodowym podziale pracy. W tej sytuacji podniesienie i utrzymanie na odpowiednio wysokim poziomie proces w innowacyjnych nale y traktowa jako istotny warunek poprawy pozycji polskiej gospodarki oraz jej region w w wiecie, a zw aszcza w zintegrowanej Europie. Por wnanie danych o innowacyjnoci polskich firm na tle firm unijnych wypada niekorzystnie dla Polski. RozpiŒto w stopniu aktywnoci podmiot w zale nie od wielkoci jest w Polsce bardzo wyrana. Innowacyjno ma ych firm w stosunku do innowacyjnoci firm rednich kszta tuje siœ jak 1:6, a w por wnaniu z du ymi jak 1:15. W krajach UE ma e firmy s tak e mniej innowacyjne ni firmy wiœksze, jednak stosunek innowacyjnoci firm ma ych i du ych kszta tuje siœ jak 1:2, co oznacza, i rozpiœto aktywnoci podmiot w ma ych i du ych jest znacznie mniejsza ni w Polsce. Por wnanie innowacyjnoci ma ych firm w Polsce i w krajach UE wypada zatem zdecydowanie na niekorzy firm polskich. Podniesienie innowacyjnoci ma ych i rednich firm w Polsce do poziomu spotykanego w krajach UE mo e by jednym z najwa niejszych czynnik w wzrostu innowacyjnoci i konkurencyjnoci polskiej gospodarki. Na poziom innowacyjnoci maj wp yw r ne czynniki. Mo na wr d nich wyr ni takie, na kt re trudno jest oddzia ywa z zewn trz, jak i takie, na kt re mo na wp ywa za pomoc dzia- aæ prowadzonych w skali regionalnej, krajowej i miœdzynarodowej. Poszczeg lne regiony, paæstwa oraz ugrupowania prowadz politykœ wspierania innowacyjnoci i konkurencyjnoci swoich gospodarek, kieruj c dzia ania w szczeg lnoci do grupy ma ych i rednich przedsiœbiorstw. W Polsce programy krajowe i dzia ania lokalne tego typu maj stosunkowo kr tk historiœ, szczeg lnie jeli por wnamy do- wiadczenia naszego kraju do dowiadczeæ kraj w przoduj cych gospodarczo. To sprawia, e ma e firmy czœsto zdane s na w asne zasoby i pomys owo w podejmowaniu innowacji i w konkurencyjnoci na rynku. Odczuwaj brak wsp pracy z innymi firmami w zakresie prowadzenia wsp lnych prac badawczych i rozwojowych, kooperacji, dostœpu do sieci dystrybucji i marketingu itp. S abe s wiœzi z instytucjami B+R i porednictwa technicznego oraz z instytucjami finansowymi, zw aszcza z instytucjami rynku kapita u ryzyka. Polityka innowacyjna paæstwa sprawia, e nie jest ono partnerem dla ma ych firm w dziedzinie inno- 5

6 wacji istniej ce powi zania nie zapewniaj im skutecznego wsparcia w tworzeniu i w stosowaniu nowych rozwi zaæ. Do istotnych zadaæ polityki innowacyjnej w Polsce pocz tku XXI wieku nale y wspomaganie instytucji wspierania innowacji i transferu technologii. Instytucje te stanowi podmioty wyspecjalizowane w dzia aniach na rzecz rozwoju przedsiœbiorczoci, transferu i komercjalizacji nowych technologii oraz poprawy konkurencyjnoci gospodarki. W Polsce sfera ta jest w pocz tkowym stadium swojego rozwoju. W 2001 roku dzia a o w Polsce 266 wyodrœbnionych instytucji prowadz cych dzia alno w zakresie szkoleæ i doradztwa, pomocy finansowej, transferu technologii i oferty lokalnej dla MSP. Nie mo na ich por wnywa z sieci analogicznych instytucji w krajach UE, w kt rych jest ona rozwijana od ponad 20 lat. Inkubatory, centra transferu technologii, parki technologiczne i tzw. klastery technologii zorientowane s g wnie na promowanie przedsiœbiorczoci i tworzenie nowych miejsc pracy, a nie na generowanie projekt w innowacji produktowych i technologicznych. Barierami innowacyjnoci firm s ograniczone rodki finansowe oraz brak dowiadczenia i kontakt w. Wydaje siœ, e dalszy rozw j tych instytucji wymaga bœdzie bardziej aktywnego zaanga owania paæstwa oraz w adz samorz dowych. Istotne znaczenie ma tutaj zapewnienie r de finansowania, w czenie siœ przemys u i jednostek sfery B+R do wsp pracy z tymi instytucjami. Celem opracowania jest przedstawienie system w wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce w wietle dowiadczeæ kraj w Unii Europejskiej dla upowszechnienia wiedzy na ten temat wr d przedsiœbiorc w. Cel ten zosta osi gniœty przez przeprowadzenie studi w nad rozwojem sfery wspierania innowacji i transferu technologii w Polsce i w wybranych krajach wysoko rozwiniœtych. CzŒ koæcowa (rozdz. 67) mo e pe ni formœ poradnika dla przedsiœbiorc w w zakresie poszukiwania instytucji wspieraj cych projekty innowacyjne oraz stanowi inspiracjœ dla tw rc w polityki innowacyjnej w Polsce. 6

7 1. Innowacyjno a konkurencyjno przedsiœbiorstw 1 Wyjanienie pojœ powi zanych z konkurencyjnoci przedsiœbiorstwa. Prezentacja czynnik w kszta tuj cych konkurencyjno ze szczeg lnym uwzglœdnieniem innowacyjnoci. Por wnanie warunk w dzia ania ma ych i rednich przedsiœbiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ocena innowacyjnoci polskich przedsiœbiorstw, stanu nauki i techniki oraz dzia alnoci innowacyjnej przedsiœbiorstw w wietle danych statystycznych i badaæ. Polityka innowacyjna Paæstwa PojŒcie konkurencyjnoci przedsiœbiorstw W gospodarce rynkowej konkurencja, najszerzej ujmuj c oznaczaj ca rywalizacjœ, wsp zawodnictwo, jest traktowana jako proces, kt ry poprzez dzia alno r nych podmiot w walcz cych o zdobycie swojego miejsca na rynku prowadzi do eliminacji s abszych i budowania przewagi silniejszych, a do zdobywania przez najsilniejszych bezwzglœdnej przewagi rynkowej. W erze wsp - czesnej konkurencja uznawana jest za najwa niejszy mechanizm, kt ry przez promowanie najkorzystniejszych z punktu widzenia kryteri w gospodarczych rozwi zaæ, prowadzi do rozwoju, wyzwalaj c kreatywno rywalizuj cych podmiot w rynkowych. W erze gospodarki globalnej konkurencjœ odnosi siœ do r nych kategorii rynku pocz wszy od minirynk w lokalnych, poprzez rynki regionalne wewn trz danego kraju, rynki w skali tzw. wielkich region w (europejski, p nocnoamerykaæski, azjatycki) a do rywalizacji na rynku wiatowym. Podstawowymi podmiotami rywalizuj cymi w procesie konkurencji s przedsiœbiorstwa. Konkurencja Konkurencyjno przedsiœbiorstw jest pojœciem u ywanym zar wno w kontekcie ich wsp zawodnictwa w skali globalnej dla zdobycia okrelonego udzia u w rynku wiatowym, jak i w kontekcie mikro uzyskiwania okrelonych rezultat w w zestawieniu z innymi podmiotami gospodarczymi dzia aj cymi na lokalnym rynku. Konkurencyjno przedsiœbiorstwa sta- Konkurencyjno przedsiœbiorstw 1 Okrelenia przedsiœbiorstwo i firma s tu stosowane zamiennie. 7

8 Zdolno konkurencyjna Przewaga konkurencyjna nowi podstawowy cel wyznaczaj cy strategiœ rozwoju firmy, a wiœc musi by przedmiotem troski kierownictwa ka dej firmy niezale nie od przedmiotu i obszaru jej dzia alnoci. Podstaw okrelenia konkurencyjnoci przedsiœbiorstwa jest analiza konkurencji, kt ra pozwala na okrelenie pozycji danej firmy w relacji do innych podmiot w dzia aj cych na rynku 2. Na podstawie literatury mo na przyj, e konkurencyjno przedsiœbiorstw jest wynikiem proces w konkurencji zachodz cych na rynku, kt re prowadz do uzyskania przez przedsiœbiorstwo przewagi w stosunku do innych podmiot w rynkowych 3. Z pojœciem konkurencji przedsiœbiorstw wi siœ okrelenia: zdolno konkurencyjna, czyli potencjalna mo liwo konkurowania oraz przewaga konkurencyjna, a wiœc wy sze zdolnoci konkurencyjne firmy w stosunku do innych podmiot w rynkowych 4. Przewaga konkurencyjna ma swoje r d o w ni szej cenie produkt w firmy ni cena oferowana przez konkurent w lub lepszych cechach u ytkowych i jakoci produkt w w stosunku do odpowiednik w oferowanych przez konkurencjœ 5. Firma, kt ra zmierza do osi gniœcia wysokiej konkurencyjnoci, musi d y do zbudowania trwa ej przewagi konkurencyjnej. Jak to okrelaj G. Hamel i C.K. Prahalad: zdobycie przewagi konkurencyjnej oznacza kreowanie przyw dztwa Rozwijaj c tœ myl wymienieni autorzy stworzyli koncepcjœ budowania wysokiej konkurencyjnoci firmy przez efektywniejsz koncentracjœ zasob w wok kluczowych cel w strategicznych, przez efektywniejsz akumulacjœ zasob w, przez ochronœ zasob w zawsze, kiedy to jest mo liwe oraz przez szybkie odzyskiwanie zasob w za spraw minimalizacji czasu pomiœdzy poniesieniem wydatk w i uzyskaniem wp yw w 7. Zdaniem G. Hamela i C.K. Prahalada trwa przewagœ konkurencyjn firma mo e uzyska jedynie wtedy, je eli w dziedzinie, w kt rej dzia a, zdobœdzie kluczowe (g wne, rdzenne) kompetencje 8. 2 M.E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektor w i konkurent w, PWE, Warszawa 1992, M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa Grupa Lizboæska: Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996, s. 14 i dalsze. 4 Z. Piercionek: Strategie rozwoju firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 143 i dalsze. 5 Tam e, s G. Hamel, C.K. Prahalad: Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999, s. 14 i dalsze. 7 Tam e, s Tam e, s. 163 i dalsze. 8

9 Kluczowe kompetencje to zestaw wiedzy i umiejœtnoci w okre- lonych dziedzinach techniki i technologii, kt re poziomem nowoczesnoci wyr niaj firmœ w stosunku do konkurent w pozwalaj c jej tworzy w spos b ci g y nowe technologie i produkty skutecznie konkuruj ce na globalnym rynku. Treci pojœcia konkurencyjnoci firmy nie mo na oddzieli od przedsiœbiorcy, kt ry jest si napœdow uruchamiaj c zasoby dla uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jak to formu uje S. Sudo PrzedsiŒbiorca to kluczowa posta w przedsiœbiorstwie, jest on g w- nym czynnikiem sprawczym i motorem postœpu ekonomicznego 9. Aczkolwiek we wsp czesnym wielkim przedsiœbiorstwie czasem trudno okreli, kto pe ni zasadnicz rolœ w podejmowaniu strategicznych decyzji warunkuj cych konkurencyjno firmy, to na pewno zdolnoci, wiedza, kwalifikacje i dowiadczenie kierownictwa nale do najbardziej istotnych jej sk adnik w. Szczeg lnie wa ne jest to w przypadku przedsiœbiorstw ma ych i rednich, gdzie najczœciej w aciciel i mened er w jednej osobie powinien by prawdziwym przedsiœbiorc. W gospodarce globalnej najostrzejsza walka konkurencyjna toczy siœ pomiœdzy wielkimi miœdzynarodowymi korporacjami, kt re staraj siœ uzyska przewagœ na wiatowym rynku dostarczaj c naæ produkty i us ugi o powszechnym zastosowaniu, wytwarzane w wielkich ilociach i powszechnie dostœpne. S to tzw. produkty i us ugi globalne. Na zdolno konkurencyjn wielkich korporacji sk adaj siœ ich kluczowe kompetencje w wielu dziedzinach, bazuj ce na nagromadzonym zasobie wiedzy i kapitale intelektualnym zatrudnionych pracownik w oraz kapita i mo liwoci produkcyjne zwi zane z wielkoci firmy. Pozwalaj one na sta ekspansjœ firmy na nowe rynki i rozszerzanie oferty produktowej i technologicznej. Przewaga wielkich korporacji w warunkach globalizacji prowadzi do zwiœkszenia roli konkurencji zewnœtrznej w stosunku do konkurencji wewn trzkrajowej, a stopniowe otwieranie poszczeg lnych gospodarek eliminuje te przedsiœbiorstwa, kt re nie s w stanie dostosowa siœ do warunk w konkurencji miœdzynarodowej. Stanowi to ogromne zagro enie dla przedsiœbiorstw w krajach ekonomicznie s abszych, nie powi zanych z gospodark wiatow 10. Konkurencja pomiœdzy korporacjami tocz ca siœ zar wno w skali wiatowej, jak i na poszczeg lnych rynkach narodowych mimo Kluczowe kompetencje Walka konkurencyjna 9 S. Sudo : PrzedsiŒbiorstwo. Podstawy nauki o przedsiœbiorstwie. Teoria i praktyka zarz dzania. Toruæ 1999, s W. Szymaæski: Globalizacja. Wyzwania i zagro enia, Difin, Warszawa 2001, s

10 jej ogromnego zakresu i si y nie zamyka mo liwoci rozwoju przedsiœbiorstw mniejszych, o charakterze narodowym b d lokalnym, nastawionych b d na obs ugœ rynku lokalnego w obszarach nie bœd cych domen dzia ania korporacji lub te dzia aj cych na rynku globalnym w tzw. niszach rynkowych czy produktowych nie zajœtych przez wielkie korporacje. Ma e i rednie firmy s w stanie kooperowa z wielkimi, dostarczaj c uzupe - niaj cych produkt w b d us ug. Mog te z powodzeniem wychodzi ze swoimi produktami na rynek wiatowy, uzupe niaj c ofertœ wielkich przedsiœbiorstw Czynniki wzrostu konkurencyjnoci przedsiœbiorstw Wzrost konkurencyjnoci Wzrost konkurencyjnoci jest zasadniczym celem podejmowanych przez przedsiœbiorstwa strategii dzia aæ. Wynikiem tych dzia aæ jest uzyskane miejsce na rynku, kt re okrela pozycjœ firmy w stosunku do konkurent w. Konkurencja jest procesem dynamicznym i wobec tego pozycja firmy ulega ci g ym wahaniom. D eniem firmy jest sta e poprawianie udzia u w rynku do zdobycia pozycji lidera w cznie. Na tej drodze firma napotyka dzia ania konkurent w, a jej pozycja konkurencyjna jest wypadkow dzia aæ r nego rodzaju si wewnœtrznych i zewnœtrznych wyznaczaj cych jej miejsce na rynku w danym momencie, a tak- e prowadz cych do poprawy tego miejsca w przysz oci. Czynniki kszta tuj ce konkurencyjno Czynniki kszta tuj ce konkurencyjno W literaturze mo na znale wiele rozwa aæ dotycz cych czynnik w kszta tuj cych konkurencyjno firmy. Do najbardziej znanych nale rozwa ania M. Portera, przedstawiaj ce g wne si y dzia aj ce na firmœ wewn trz sektora oraz w jego otoczeniu, kt - re musz by przedmiotem analizy w czasie wyznaczania strategii 11. Rozwijaj c swoje podejcie M. Porter zaj siœ warunkami konkurencyjnoci firm w skali miœdzynarodowej. Kiedy rodowisko krajowe umo liwia i wspomaga mo liwie szybkie nagromadzenie wyspecjalizowanych zasob w i umiejœtnoci niekiedy po prostu w wyniku ogromnych wysi k w i wiœkszego zaanga- owania firmy uzyskuj przewagœ konkurencyjn. Kiedy rodowisko zapewnia bie ce informacje i wgl d w potrzebne produkty i procesy, firmy uzyskuj przewagœ konkurencyjn, kiedy wresz- 11 M.E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektor w i konkurent w, PWE, Warszawa

11 cie rodowisko krajowe wywiera naciski na firmy, eby inwestowa y i wprowadza y innowacje, to te uzyskuj przewagœ konkurencyjn, jak i z czasem zwiœkszaj tœ przewagœ 12. Zdaniem M. Portera istniej cztery og lne cechy narodowe, kt - re indywidualnie i jako system sk adaj siœ na romb przewagi narodowej, na boisko gry, kt re ka dy kraj tworzy i udostœpnia swojemu przemys owi 13. Najog lniej cechy te, to: warunki czynnik w produkcji, warunki popytu, sektory pokrewne i wspomagaj ce, strategia, struktura i rywalizacja firm. Uk ad tych czynnik w zwany rombem Portera wyznacza pozycjœ konkurencyjn firm danego kraju i powoduje, e osi gaj one korzystne wyniki w konkurencji w skali globalnej. Romb przewagi narodowej Rysunek Wyznaczniki narodowej przewagi konkurencyjnej Strategia, struktura i rywalizacja firm Warunki czynników produkcji Warunki popytu Sektory pokrewne i wspomagaj ce r d o: M. Porter: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s 207. Wymienione cechy, a w aciwie grupy cech, mog zosta uszczeg owione prowadz c do zr nicowanej klasyfikacji czynnik w, kt re staraj siœ obj wszystkie si y kszta tuj ce konkurencyjno przedsiœbiorstw. Jednym z przyk ad w opisu konkurencyjnoci przedsiœbiorstw poprzez uwzglœdnienie bardzo wielu czynnik w, od kt rych ona zale y, jest klasyfikacja M.J. Stankiewicza 14. Autor proponuje traktowanie konkurencyjnoci przedsiœbiorstw jako agregatu z o onego z czterech element w: Elementy konkurencyjnoci 12 M.E. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s Tam e, s M.J. Stankiewicz: Istota i sposoby oceny konkurencyjnoci przedsiœbiorstwa, maszynopis

12 Syntetyczny wyznacznik konkurencyjnoci potencja u konkurencyjnoci, przewag konkurencyjnych, instrument w konkurowania, pozycji konkurencyjnej. MiŒdzy tymi elementami zachodz relacje przyczynowo-skutkowe 15. Przyjmuj c za o enie o z o onym charakterze konkurencyjnoci przedsiœbiorstw M.J. Stankiewicz proponuje wielokryterialn ocenœ konkurencyjnoci w oparciu o system wskanik w obrazuj cy wymienione wy ej jej elementy 16. Mo na zgodzi siœ z autorem, e w zasadzie wszystkie wymienione przez niego elementy sk adaj siœ na pojœcie konkurencyjnoci, a proponowane kryteria i wskaniki maj znaczenie dla jej pe nego obrazu, jednak r nokierunkowo dzia ania, a tak e trudnoci praktycznego badania tak wielu wskanik w w przedsiœbiorstwie sk aniaj do poszukiwania bardziej syntetycznych wyznacznik w konkurencyjnoci przedsiœbiorstw. W warunkach wsp czesnych syntetyczny wyznacznik konkurencyjnoci przedsiœbiorstw to innowacyjno rozumiana jako zdolno do generowania i wprowadzania na rynek globalny nowych rozwi zaæ technicznych, organizacyjnych, a tak e spo ecznych. P. Drucker 1.3. Miejsce innowacyjnoci wr d czynnik w kszta tuj cych konkurencyjno przedsiœbiorstw Tendencja do wyznaczania innowacyjnoci kluczowej roli w kszta - towaniu konkurencyjnoci przedsiœbiorstw ulega wzmocnieniu w miarœ up ywu czasu. Znacz c rolœ w takim ujœciu problemu odegra y prace P. Druckera, kt ry uzasadni teoretycznie, jak i wskazuj c praktyczne przyk ady, znaczenie wdra ania innowacji dla uzyskiwania sukcesu firmy na rynku. Potrzebne nam jest spo eczeæstwo przedsiœbiorcze, w kt rym innowacja i przedsiœbiorczo jest czym normalnym, sta ym i ci g ym. Podobnie jak kierownictwo sta- o siœ specyficznym integruj cym organem wszystkich wsp czesnych instytucji w naszym spo eczeæstwie organizacji, tak innowacja i przedsiœbiorczo musz sta siœ integraln czynnoci utrzymuj c przy yciu nowe organizacje, gospodarkœ i spo eczeæstwo 17. Wskazania P. Druckera pokrywaj siœ z dzia aniem wsp czesnych przedsiœbiorstw, a w szczeg lnoci firm dzia aj cych na globalnym rynku, kt re jak to okrela M. Porter: Osi gaj przewagœ konkurencyjn przez dzia ania innowacyjne. D do innowacji w jej naj- 15 Tam e, s Jw., s. 184 i dalsze. 17 P. Drucker: Innowacja i przedsiœbiorczo. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s

13 szerszym rozumieniu, zar wno w znaczeniu nowej techniki, jak i nowych sposob w postœpowania. Dostrzegaj now podstawœ konkurowania albo ulepszaj istniej ce ju zasoby konkurowania 18. Wybranie innowacyjnoci jako wiod cego czynnika oddzia uj - cego na konkurencyjno przedsiœbiorstw wynika co najmniej z kilku zasadniczych powod w 19. Po pierwsze innowacyjno ju w samej nazwie zawiera element nowoci i zmiany, ma charakter dynamiczny i rozwojowy. Po drugie innowacyjno jest czynnikiem powi zanym z pozosta ymi czynnikami oddzia uj cymi na wzrost konkurencyjnoci zar wno na wejciu, jak i wyjciu, a wiœc oddzia uje na og ln efektywno dzia aæ firmy. Po trzecie oddzia ywanie innowacji na pozosta e czynniki w kontekcie wzrostu konkurencji ma na og charakter synergicznie pozytywny. Po czwarte mo na udowodni silne oddzia ywanie innowacji na kreowanie popytu rynkowego, kt ry z kolei jest niezwykle wa nym czynnikiem kszta towania konkurencyjnoci. Zdecydowanie najbardziej istotnym argumentem na rzecz kluczowej roli innowacyjnoci we wzrocie konkurencyjnoci firmy jest mo liwo zdobycia pierwszeæstwa w kreowaniu nowych produkt w i us ug zaspokajaj cych nowe potrzeby lub poprawiaj cych efektywno zaspokajania dotychczasowych potrzeb odbiorc w. Jak uzasadnili G. Hamel i C.K. Prahalad wsp czenie konkurencyjno firmy oznacza wypracowanie i wykorzystanie kluczowych kompetencji dla zdobycia d ugookresowej przewagi nad konkurentami. Analiza ich rozwa aæ prowadzi do jednoznacznego wniosku, e podstaw procesu budowania kluczowych kompetencji firmy jest innowacyjno wyra aj ca siœ w rozwijaniu okrelonych dziedzin badaæ, gromadzeniu projekt w dla uzyskania mistrzostwa w produkcji i sprzeda y produkt w, kt re daj firmie pozycjœ lidera rynkowego w d ugim okresie 20. Rozwa ania Hamela i Prahalada odnosz siœ przede wszystkim do budowania przewagi konkurencyjnej wielkich korporacji, natomiast H. Simon prowadzi badania ma ych i rednich przedsiœbiorstw niemieckich, kt re zdoby y pozycjœ lidera wzglœdnie drugie lub trzecie miejsce na rynku globalnym dziœki sprzeda y wyspecjalizowanych produkt w. H. Simon okrela ich mianem nieznanych lub tajemniczych mistrz w 21. Jak to wskazu- Cechy innowacyjnoci Kluczowe kompetencje 18 M. Porter: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s A. Sosnowska: PojŒcie konkurencyjnoci przedsiœbiorstw, w: r d a przewagi konkurencyjnej przedsiœbiorstw, Materia y i Prace IFGN, SGH, Warszawa 2002, s G. Hamel, C.K. Prahalad, op.cit. s. 149 i dalsze. 21 H. Simon: Tajemniczy mistrzowie. Studia przypadk w, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

14 Formy innowacyjnoci firmy Globalizacja a innowacyjno j badania H. Simona Innowacyjno jest centraln kategori w przypadku nieznanych mistrz w. Niemal wszyscy osi gnœli przyw dztwo na rynku dziœki temu, e w kt rym momencie stali siœ pionierami w jakim istotnym aspekcie technologii czy praktyki dzia ania na swoim rynku. Rzeczywicie, znaczna liczba rynk w nie istnia- a zanim nie zosta y stworzone przez innowator w. Tego typu firmy czerpi korzyci z otoczenia, jeli tylko sprzyja ono innowacjom. Wielu nieznanych mistrz w przoduje pod wzglœdem liczby patent w czy uzyskiwanych dochod w z nowych produkt w 22. Formy innowacyjnoci firmy mog by r norodne. Do najbardziej rozpowszechnionych klasyfikacji wprowadzanych innowacji nale y tradycyjny podzia na innowacje produktowe i innowacje w dziedzinie technologii. Wsp czeni autorzy dodaj do nich innowacje w systemach zarz dzania, innowacje w dziedzinie ochrony rodowiska, innowacje spo eczne. Wszystkie wymienione rodzaje innowacji wywieraj okrelony wp yw na szeroko pojœt konkurencyjno firmy, ale najwiœkszy udzia maj innowacje produktowe i technologiczne. Wynika to z ich bezporedniego oddzia ywania na zaspokojenie potrzeb odbiorc w oraz kszta towanie koszt w, a co na tym idzie, zyskowno firmy. Pozosta e wymienione rodzaje innowacji oddzia uj na wyniki dzia alnoci porednio wp ywaj c na wysoko koszt w nowych produkt w i technologii. PrzyjŒcie innowacyjnoci za najwa niejszy wyznacznik konkurencyjnoci przedsiœbiorstwa powoduje wzrost znaczenia strategii innowacji w podstawowej strategii firmy. Znalaz o to wyraz w propozycjach r nych koncepcji zarz dzania nowym produktem w korporacjach, a tak e w szczeg owych analizach sukces w nowych produkt w i technologii zar wno w wielkich korporacjach, jak i w mniejszych przedsiœbiorstwach. Innowacje stwarzaj podstawy wysokiej konkurencyjnoci firmy w wyniku realizacji nastœpuj cych cel w: rozszerzenie oferty rynkowej, osi gniœcie zadowolenia klienta, wzrost jakoci oferty produkt w i us ug, zapewnienie wysokiej produktywnoci, realizacja zadaæ strategicznych firmy, utrzymanie personelu o najwy szych kwalifikacjach. S to cele, kt re sprzyjaj wypracowaniu przewagi konkurencyjnej i uzyskaniu miana firmy kierowanej przez rynek. PostŒpuj cy proces globalizacji ma wielokierunkowy wp yw na procesy innowacyjne zachodz ce w przedsiœbiorstwach. Wynika to z potrzeby dostosowania siœ firm do wymagaæ globalnego rynku, a wiœc tworzenia innowacji, kt re mog znale popyt jako 22 Tam e, s

15 tzw. produkty globalne. Jednoczenie dziœki istnieniu globalnych sieci komputerowych nast pi o przyspieszenie w dziedzinie informacji dotycz cych badaæ naukowych oraz budowania strategii marketingowych dla innowacji. RozwinŒ a siœ tzw. e-gospodarka, opieraj ca siœ na wykorzystaniu sieci i nowych technologii informacyjnych i logistycznych. W warunkach rozwijaj cej siœ konkurencji globalnej wytworzy a siœ szczeg lna forma przedsiœbiorstw, kt re mo na okreli mianem firm innowacyjnych. Jest to ta grupa przedsiœbiorstw, kt re s nastawione na permanentne generowanie innowacji, a ich struktura i organizacja podporz dkowana jest temu celowi 23. Firmy innowacyjne 1.4. Czynniki kszta tuj ce innowacyjno ma ych i rednich przedsiœbiorstw w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej P.F. Drucker w swoich rozwa aniach o innowacyjnoci uto samia innowacje z przedsiœbiorczoci i przyznaje im wiod c rolœ w rozwoju firmy podaj c wiele dowod w, jak udana innowacja sta a siœ r d em sukcesu firmy 24. Jednoczenie wiadomo, e nietrafione, le przygotowane do wdro enia innowacje mog okaza siœ niepowodzeniem i nawet przyczyni siœ do upadku firmy. Zatem, aby skutecznie podnosi innowacyjno przedsiœbiorstwa i osi gn nawet jego konkurencyjno, nale y rozpozna uwarunkowania i mechanizmy, kt re wi siœ z tym procesem, a nastœpnie pracowa nad tworzeniem i wdra aniem innowacji i umiejœtnie tym procesem zarz dza. Uwarunkowania innowacyjnoci przedsiœbiorstwa s r norodne. Najog lniej mo na je podzieli na czynniki nale ce do otoczenia firmy, a wiœc niezale ne b d s abo od niej zale ne i czynniki wewnœtrzne poddaj ce siœ procesowi zarz dzania firm, tworz ce jej wewnœtrzne zasoby (rysunek 1.4.1). Uwarunkowania innowacyjnoci Czynniki makrootoczenia wp ywaj ce na innowacje w przedsiœbiorstwie Do czynnik w zewnœtrznych kszta tuj cych innowacyjno ma- ych i rednich przedsiœbiorstw nale y zaliczy przede wszystkim: tendencje rozwoju technologicznego w skali globalnej i mo liwoci adaptacji nowoczesnych technologii w kraju, postœp w integracji regionalnej (europejskiej), ZewnŒtrzne czynniki kszta tuj ce innowacyjno 23 A. Sosnowska, S. obejko, A. K opotek: Zarz dzanie firm innowacyjn, Difin, Warszawa P.F. Drucker: Innowacje i przedsiœbiorczo, Praktyka i zasady, PWE, Warszawa

16 Spo eczeæstwo przedsiœbiorcze og lny poziom rozwoju gospodarczego danego kraju, stopieæ otwartoci gospodarki i mo liwoci inwestycyjne, uwarunkowania systemu spo eczno-gospodarczego i prawnego, zasady i praktykœ prowadzonej polityki gospodarczej, w tym w szczeg lnoci polityki innowacyjnej, sytuacjœ na rynku produkt w przemys owych, konsumpcyjnych i us ug. ListŒ czynnik w stanowi cych zewnœtrzne, tzw. makrootoczenie firmy mo na rozwija i analizowa zale nie od potrzeb (rysunek 1.4.1). Ich oddzia ywanie charakteryzuje siœ du zmiennoci i zr nicowaniem i nale y je rozpozna buduj c strategiœ rozwoju firmy 25. Nie rozwijaj c szerzej tej problematyki trzeba zauwa y, e miœdzy wymienionymi wy ej znajduj siœ zar wno uwarunkowania oddzia uj ce w spos b pozytywny na wzrost innowacyjnoci, jak i czynniki hamuj ce ten wzrost. Wr d ekonomist w panuje przekonanie, e innowacjom sprzyja wysoka dynamika wzrostu gospodarczego po- czona z inwestycjami, otwarto gospodarki stwarzaj ca mo liwoci zewnœtrznej ekspansji rynkowej, a tak e wysoki stopieæ rozwoju spo ecznego obejmuj cy zaawansowanie szkolnictwa redniego i wy szego oraz dynamikœ sfery badaæ i rozwoju. Czynniki te mog stwarza potrzeby do stworzenia spo eczeæstwa, kt re P.F. Drucker nazywa spo eczeæstwem przedsiœbiorczym 26. Spo eczeæstwo przedsiœbiorcze jest wykszta cone, otwarte na zmiany, dobrze zorganizowane i ukierunkowane na poprawœ gospodarki. W spo eczeæstwie przedsiœbiorczym odpowiedzialno za w asn pozycjœ i karierœ zawodow przyjmuj poszczeg lni ludzie, kt rzy od m odoci powinni uczy siœ przedsiœbiorczoci. Kszta towaniu spo eczeæstwa przedsiœbiorczego sprzyjaj dobre wyniki i konkretna polityka ekonomiczna paæstwa sk aniaj ca aktywne jednostki do rozwijania dzia alnoci gospodarczej na w asny rachunek. Natomiast nie przyczynia siœ do wzrostu innowacyjnoci przedsiœbiorstw sytuacja przeciwna niekorzystna, kryzysowa sytuacja w gospodarce globalnej, z e wyniki ekonomiczne gospodarki krajowej, b Œdna polityka gospodarcza paæstwa, a co za tym idzie z e samopoczucie spo eczeæstwa nastawionego na przetrwanie. Warto jednak zaznaczy, e jednostki szczeg lnie przedsiœbiorcze potrafi nawet w trudnych antymotywacyjnych warunkach uruchomi swoj inicjatywœ i prowadzi w asn dzia alno gospodarcz. Przyk ad w dostarczaj prywatne polskie firmy rzemielnicze, kt re przetrwa y okres gospodarki socjalistycznej w anie dziœki wprowadzaniu wielu innowacji. 25 A. Pomykalski: Zarz dzanie innowacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s P.F. Drucker, tam e s. 270 i dalsze. 16

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej

Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Klaster jako instrument rozwoju polsko-słowackiej współpracy transgranicznej Honorata Howaniec Joanna Kurowska-Pysz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI

INSTYTUCJE WSPARCIA INNOWACJI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Katarzyna Szopik-Depczy ska Rados aw Depczy ski Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie Aby wzmocni korzystny wp yw transferu wiedzy na gospodark,

Bardziej szczegółowo

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami

Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 4 (44): 113 133 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.44.9 Kulturowe determinanty zarz dzania talentami Nades any: 26.07.13 Zaakceptowany do druku:

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW

STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Humanitas Ma gorzata Smolarek* STRATEGIE KONKURENCYJNE MA YCH PRZEDSI BIORSTW STRESZCZENIE Otoczenie, w jakim funkcjonuj ma e fi rmy, sprawia, i aby pokona konkurencj, musz

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo