SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV , INSTALACJI WOD.KAN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV , INSTALACJI WOD.KAN. CPV , INSTALACJI GAZOWEJ CPV , WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV DLA ZADANIA Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofuncyjny bud. rekreacyjny 1. WSTĘP Przedmiot SST Zakres stosowania SST Zakres robót objętych SST Określenia podstawowe Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: Przekazanie terenu budowy Dokumentacja projektowa Dokumentacja robocza Zgodność robót Zabezpieczenie terenu budowy Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Ochrona przeciwpożarowa Ochrona własności publicznej i prywatnej Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Bezpieczeństwo i higiena pracy Ochrona i utrzymanie Stosowanie się do prawa i innych przepisów 7 2. MATERIAŁY Ogólne wymagania Wymagania dotyczące stosowanych materiałów Materiały stosowane - roboty montażowe 8 a) Roboty montażowe inst. wodociągowej 8 b) Roboty montażowe inst. kanalizacji sanitarnej 8 c) Roboty montażowe instalacji c.o. 8 d) Roboty montażowe instalacji gazowej 9 e) Roboty montażowe inst. wentylacji mechanicznej 9 3. SPRZĘT Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Sprzęt do robót przygotowawczych, montażowych i wykończeniowych 9 4. TRANSPORT Ogólne wymagania dotyczące transportu Transport rur przewodowych i ochronnych Transport armatury przemysłowej Transport kruszywa WYKONANIE ROBÓT Ogólne zasady wykonania robót Roboty montażowe Wytyczne wykonania przewodów wodociągowych Wytyczne wykonania przewodów kanalizacji sanitarnej Wytyczne wykonania przewodów instalacji c.o Wytyczne wykonania przewodów instalacji gazowej Wytyczne wykonania instalacji wentylacji KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakości robót Kontrola, pomiary i badania Badania i próby szczelności Kontrola, pomiary i badania instalacja wentylacji mechanicznej OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót 15 1

2 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Urządzenia i sprzęt pomiarowy Czas przeprowadzania obmiaru ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót Odbiór robót instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i ich dokumentowanie Odbiór robót instalacji gazowej i ich dokumentowanie Odbiór robót instalacji wentylacji mechanicznej 17 a) Sprawdzenie kompletności wykonania prac 17 b) Badania ogólne 17 c) Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 18 d) Badanie filtrów powietrza 18 e) Badanie czerpni powietrza 18 f) Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 18 g) Badanie sieci przewodów 18 h) Badanie nawiewników i wywiewników 18 i) Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 18 j) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 18 k) Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 18 l) Wykaz dokumentów inwentarzowych 18 m) Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Cena jednostki obmiarowej PRZEPISY ZWIAZANE Normy Rozporządzenia 24 2

3 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV , INSTALACJI WOD.KAN. CPV , INSTALACJI GAZOWEJ CPV , WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV DLA ZADANIA Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofuncyjny bud. rekreacyjny 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowy instalacji c.o., instalacji wod.kan., instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej dla zadania Przebudowa części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofuncyjny bud. rekreacyjny Burkatow dz. nr 241/5, Gmina Świdnica Zakres stosowania SST Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy : 1. instalacji c.o. -montaż przewodów z miedzi i złączek o średnicach i spadkach zgodnych z projektem -izolacja przewodow otulinami termoizolacyjnymi o gr. zgodnych z projektem -wykonanie prób szczelności zgodnie z obowiązującymi normami -montaz grzejników płytowych o wielkościach i w miejscach zgodnych z projektem oraz połączenie ich z instalacją -montaż zaworów przelotowych i odpowietrzających zgodnie z projektem -montaz filtra w miejscu wskazanym w projekcie -połączenie instalacji z projektowanym dwufunkcyjnym kotlem gazowym 2. instalacji wod. kan. a) kanalizacja sanitarna -wykonanie wykopów wewnątrz budynku na głębokościach wskazanych na rysunkach projektu -montaż przewodów i kształtek kanalizacyjnych z PCV -wykonanie podsypki i obsypki przewodów ( pozostała część wykopu uzupełniona zostanie warstwami konstrukcyjnymi przewidzianymi w projekcie budowlanym ). -montaż przewodów kanalizacyjnych na ścianach budynku wraz z montażem rewizji, rur wywiewnych oraz zaworów napowietrzających. -montaż przyborów kanalizacyjnych w miejscach wskazanych w projekcie oraz połączenie ich z instalacja.. z wykonaniem podejść odpływowych. ( zestawienie przyborów zgodne z zapisami projektu architektonicznego ). -montaż kabin natryskowych i przyborów dla niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi poręczami dla osób niepełnosprawnych. b) instalacja wodociągowa -montaż przewodów z miedzi i złączek o średnicach i spadkach zgodnych z projektem -izolacja przewodow otulinami termoizolacyjnymi o gr. zgodnych z projektem -wykonanie prób szczelności zgodnie z obowiązującymi normami -montaż bateri wraz z wkonaniem podejść dopływowych -montaż zaworów przelotowych zgodnie z projektem -montaz filtra w miejscu wskazanym w projekcie -połączenie instalacji z projektowanym dwufunkcyjnym kotłem gazowym 3. Instalacji gazowej -montaż przewodów miedzianych twardych i złączek o średnicach i spadkach zgodnych z projektem -montaż urządzeń gazowych wraz podłączeniem do instalacji -montaż zaworów przelotowych zgodnie z projektem -montaz filtra gazu w miejscu wskazanym w projekcie -wykonanie prób szczelności zgodnie z obowiązującymi normami -montaż komina koncentrycznego 60\100 dla dwufunkcyjnego kotła gazowego 4. Wentylacji mechanicznej -montaż czerpni ściennej zgodnie z projektem. -montaż przepustnicy z siłownikiem zgodnie z projektem. -montaż centrali nawiewnej zgodnie z projektem. -montaż tłumika zgodnie z projektem. -montaż przewodów wentylacyjnych prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z projektem. -montaż kratek wentylacyjnych nawiewnych zgodnie z projektem. -montaż kratek wentylacyjnych transferowych wraz z przygotowaniem otworów w skrzydłach drzwiowych. -montaż wywiewników z podłączeniem do przewodów wentylacji wywiewnej. 3

4 -montaż trójników, redukcji i czwórników wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z projektem. -montaż przewodów wentylacji wywiewnej elastycznych i okrągłych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z projektem -montaż podstawy dachowej z montażem wentylatora dachowego zgodnie z projektem. -wykonanie prób instalacji zgodnie z obowiązującymi normami 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi. Ponadto: Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy zaakceptowane umowa podpisaną przez obie strony. Księga obmiarów - zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników ; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru. robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Nadzór ( Inspektor Nadzoru ) - przedstawiciel Zamawiającego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków. Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania robót budowlanych i ich obsługi. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tę realizację, w tym również dostarczania robocizny, materiałów i sprzętu. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i płatności za roboty. Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i innymi dokumentami kontraktowymi. Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach określonych w kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy prawni. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjna lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych ; zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą lub jej legalny następca prawny 4

5 1.5. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu. Wykonawca, zrealizuje i ukończy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy. Przed rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: - bezpieczeństwa konstrukcji, - bezpieczeństwa pożarowego, - bezpieczeństwa użytkowania, - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, - ochrony przed hałasem i drganiami, - oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, - warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 1) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 2) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, - możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, - warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, - warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, - ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, - ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, - odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej, - poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, - warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy Dokumentacja robocza a) Jeśli jest konieczne wykonanie robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, które będą stosowane podczas wykonywania robót. Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. Jeśli wymagają tego przepisy, powyższa dokumentacja robocza powinna zostać uzgodniona z Projektantem i Użytkownikiem. b) Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, powinny być zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły należy przedstawić Inspektorowi nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. Wykonawca powinien przyjąć pełną odpowiedzialność za takie Obiekty Doraźne, zgodnie z umową. c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru, Projektantem lub Użytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy są one dopuszczone Zgodność robót Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje hierarchia dokumentów ustalona w Kontrakcie. 5

6 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.. Dane określone w Dokumentacji Budowy i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. W różnych miejscach SST podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część SST i być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w których są wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w p.10 SST. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy. Ponieważ roboty będą wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: -utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej -podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: -lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. -środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 1) zanieczyszczeniem zbiorków i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 2) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 3) możliwością powstania pożaru Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. 6

7 W razie roszczenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie na bieżąco informował Inspektora nadzoru o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby jego personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej 1.6. Ochrona i utrzymanie Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod budowę. Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób zabezpieczenia wykopów, istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace związane z budową. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane, materiały i urządzenia zdefiniowane w Warunkach Kontraktu, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z r. Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881, z późniejszymi zmianami), i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w poz niniejszej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane: - dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 7

8 - dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych, - umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, - oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, - znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób ich znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041, z późniejszymi zmianami) Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych zawartych w dokumentacji Kontraktu przy zachowaniu minimalnych parametrów zawartych w dokumentacji Kontraktu oraz założeniu, że zastosowane materiały nie zmienią postanowień Decyzji Pozwolenia na Budowę. W dokumentacji projektowej podano przykładowe marki produktów, dopuszcza się dowolność wyboru producenta pod warunkiem zastosowania produktów nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej oraz zachowania podstawowych parametrów pracy Wymagania dotyczące stosowanych materiałów Materiały stosowane - roboty montażowe a) Roboty montażowe inst. wodociągowej Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim. Przewody rozprowadzające i podejścia pod przybory sanitarne wykonać w pomieszczeniach gospodarczych po wierzchu ścian, a w pomieszczeniach użytkowych w bruzdach instalacyjnych. Rury prowadzone pod tynkiem i nad tynkiem powinny być owinięte elastyczną otuliną izolacyjną. Mocowanie rur do ścian wykonać za pomocą uchwytów mocujących z tworzyw sztucznych. Przy przejściach przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne. Wykonawca powinien przed zakupem armatury uzgodnić jej typ z użytkownikiem i Inspektorem Nadzoru. Armaturę sanitarną należy zastosować co najmniej o standardzie firmy Oras. Wszystkie elementy armatury należy stosować jako wandaloodporne, baterie umywalkowe stojące, baterie natryskowe nieruchome stałe. W pomieszczeniu z natryskami poszczegolne sitka powinny być zainstalowane w oddzielnych kabinach i umieszczone w taki sposob, aby strumień wody spływał na ramiona, a nie na głowę oraz wg wytycznych producenta. b) Roboty montażowe inst. kanalizacji sanitarnej Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV łączonych na uszczelkę.piony obudować płytami gipsowo - kartonowymi. Zabudowując piony należy przewidzieć dostęp do rewizji i zaworów odcinających poprzez zamontowanie odpowiednich drzwiczek. Podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych i posadzce z minimalnym spadkiem 1,5 2,5 %. Przy przejściach rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne. W pomieszczeniach sanitarnych proponuje się zastosowanie urządzeń, co najmniej o standardzie firmy KOŁO w kolorze białym. Lokalizacja i dobor montowanych przyborow sanitarnych zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. Wysokość ustawienia przyborow wg obowiązującego prawa oraz wg wytycznych producentow. Przybory powinny być zamontowane w sposob zapewniający łatwy dostęp w celu utrzymania ich w czystości oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i podejść kanalizacyjnych. Montaż winien zabezpieczyć powtornie łatwy demontaż przyboru oraz właściwe użytkowanie. Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcia wodne (syfony) wbudowane w przybor lub zakładane bezpośrednio pod przyborem (w połpostumencie). c) Roboty montażowe instalacji c.o. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim. Przewody rozprowadzające i podejścia pod grzejniki wykonać w bruzdach instalacyjnych. Rury prowadzone pod tynkiem powinny być owinięte elastyczną otuliną izolacyjną. Mocowanie rur do ścian wykonać za pomocą uchwytów mocujących z tworzyw sztucznych. Przy przejściach przez ściany i stropy stosować tuleje ochronne. 8

9 d) Roboty montażowe instalacji gazowej Instalacje gazowe należy wykonać z rur miedzianych łączonych na lut trwardy. Przewody gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian w odległości 3 cm od tynku. Przy przejściach przez przegrody budowlane przewody należy prowadzić w rurach ochronnych. Rury ochronne w stropach i ścianach powinny wystawać po 3 cm z każdej strony przegrody. e) Roboty montażowe inst. wentylacji mechanicznej Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno klimatyzacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno klimatyzacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. Wymiary przewodów wentylacyjno klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami Jeżeli Specyfikacja Techniczna przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót, 3.2. Sprzęt do robót przygotowawczych, montażowych i wykończeniowych W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i wykończeniowych: - samochód dostaw.do samochód samowyład.do 5t - zespół prądotwór.3-faz.20kva Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.. 9

10 4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Kontrakcie, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań będą wliczone w Cenę Kontraktową utrzymania Zaplecza Wykonawcy i nie podlegają odrębnej zapłacie Transport rur przewodowych i ochronnych Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne Transport armatury przemysłowej Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obwiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi Transport kruszywa Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania, ukończenia oraz zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie) Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robót Roboty montażowe Wytyczne wykonania przewodów wodociągowych Zaprojektowano instalację wodociągową wody zimnej z rur miedzianych. Przewody prowadzić w pomieszczeniach gospodarczych po wierzchu ścian, a w pomieszczeniach użytkowych w bruzdach instalacyjnych. Przewody zabezpieczyć izolacją termiczną zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm tj.: 10

11 dla przewodów do średnicy wewnętrznej 22mm 20mm od 22mm do 35mm 30mm W przypadku gdy przewód przebiega przez ścianę strop lub w miejscu skrzyżowania przewodów dopuszcza się zmniejszenie powyższych wymagań grubości izolacji o połowę. Trasę przebiegu przewodów dobrane średnice oraz lokalizacje urządzeń przedstawiono w części rysunkowej. Woda ciepła przygotowywana będzie w dwufunkcyjnym kotle gazowym Miniterm Elegance turbo typ GCO-DP /24 kocioł typu C (z zamkniętą komorą spalania) o mocy 7 do 24 kw TERMET, zlokalizowanym w części socjalnej budynku, skąd rozprowadzona będzie do poszczególnych przyborów sanitarnych. Trasa instalacji ciepłej wody przebiega równolegle do instalacji zimnej wody. Instalacje ciepłej wody wykonać z materiałów analogicznych jak woda zimna. Rozprowadzenie instalacji wody ciepłej prowadzić w osłonie z otuliny termicznej grubości : dla przewodów do średnicy wewnętrznej 22mm 20mm od 22mm do 35mm 30mm W przypadku gdy przewód przebiega przez ścianę strop lub w miejscu skrzyżowania przewodów dopuszcza się zmniejszenie powyższych wymagań grubości izolacji o połowę. Trasę przebiegu przewodów, dobrane średnice oraz lokalizacje urządzeń przedstawiono w części rysunkowej. Przewody prowadzić w pomieszczeniach sali sposobem krytym w bruzdach, a w pomieszczeniach gospodarczych po wierzchu ścian. Przy prowadzeniu instalacji w bruzdach jedna nad drugą, przewody instalacji ciepłej wody układać nad instalacją wody zimnej. Mocowanie przewodów za pomocą uchwytów przewidzianych dla zastosowanego systemu instalacyjnego, zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacyjnego. W dokumentacji projektowej podano przykładowe marki produktów, dopuszcza się dowolność wyboru producenta pod warunkiem zastosowania produktów nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej oraz zachowania podstawowych parametrów pracy Wytyczne wykonania przewodów kanalizacji sanitarnej Poziomy kanalizacyjne pod posadzką przewiduje się z rur i kształtek PVC do instalacji kanalizacji zewnętrznej. Piony i podłączenia kanalizacyjne projektuje się z rur i kształtek PVC do kanalizacji wewnętrznej. Montaż rur i kształtek z rur PVC zgodnie z wymaganiami instrukcji opracowanej przez producenta. Rewizje kanalizacyjne należy umieszczać na pionach na wysokości od 0,6 do 1,0 m nad posadzką przed podłączeniem ich do przewodów odpływowych. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej wykonać poprzez piony wyprowadzone ponad dach i zakończone rurą wywiewną Ø 160 i 110 PVC oraz poprzez zawory odpowietrzajaco napowietrzające. Przybory kanalizacyjne montować w miejscach zgodnie z rysunkami. W miejscach wslazanych na rysunkach montować typowe podzlewowe łapacze tłuszczu. W pomieszczeniach w.c. dla osób niepełnospranych, przewidziano montaż przyborów kanalizacyjnych przystosowanych dla tychże osob. W miejscach wskazanych na rysunkach projektu zamontować uchwyty dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze specyfikacją zawartą w projekcie architektoniczno-budowlanym. W dokumentacji projektowej podano przykładowe marki produktów, dopuszcza się dowolność wyboru producenta pod warunkiem zastosowania produktów nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej oraz zachowania podstawowych parametrów pracy Wytyczne wykonania przewodów instalacji c.o. Zaprojektowano instalację c.o. pompową z rozdziałem dolnym z rur miedzianych. Przewody prowadzić zgodnie z rysunkami po ścianach w pomieszczeniach gospodarczych oraz w pomieszczeniach użytkowych w bruzdach instalacyjnych, w otulinie termoizolacyjnej o grubościach zgodnych z normą: dla przewodów do średnicy wewnętrznej 22mm 20mm od 22mm do 35mm 30mm od 35mm do 100mm równa średnicy wew. powyżej średnicy wew. 100mm 100mm W przypadku gdy przewód przebiega przez ścianę strop lub w miejscu skrzyżowania przewodów dopuszcza się zmniejszenie powyższych wymagań grubości izolacji o połowę. W przypadku prowadzenia przewodów w posadzce grubość izolacji wynosi 6 mm. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych. W miejscach wskazanych na rysunku montować zawory gwintowane, kulowe do wody gorącej oraz odpowietrzniki. Spadki przewodów zgodne ze wskazaniami na rysunku rozwinięcia instalacji. Na powrocie wody z instalacji, przed kotłem przewidziano montaż filtra wody, Zaprojektowano montaż grzejników PURMO typu CV z głowicami i zaworami termostatycznymi. Grzejniki montować zgodnie z zaleceniami producenta. 11

12 Zaprojektowano kocioł gazowy dwufunkcyjny Miniterm Elegance turbo typ GCO-DP /24 kocioł typu C (z zamkniętą komorą spalania) o mocy 7 do 24 kw TERMET. Kocioł montować zgodnie z instrukcją producenta. Montaż powinna wykonać osoba ze stosownymi uprawnieniami. Odprowadzenie spalin z kotła dokonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta odpowiednio do typu kotła C oraz uzgodnić z rejonowym zakładem kominiarskim. Zaprojektowano pionowe wyprowadzenie układu powietrzno spalinowego fi 60\100 przez dach. Odprowadzenie kondensatu do syfonu zlewozmywaka. Przewidziano w ścianie zewnętrznej pomieszczenia w którym zamontowano kocioł, otwór wentylacji wywiewnej 200 x 200 mm., zabezpieczony kratkami wentylacyjnymi po obu stronach otworu, bez możliwości zamknięcia otworu wentylacyjnego. W dokumentacji projektowej podano przykładowe marki produktów, dopuszcza się dowolność wyboru producenta pod warunkiem zastosowania produktów nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej oraz zachowania podstawowych parametrów pracy Wytyczne wykonania przewodów instalacji gazowej Projektowana wewnętrzna instalacja gazowa ma za zadanie doprowadzić gaz ziemny od gazomierza G4 zlokalizowanego w szafce punktu pomiarowego zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie budynku, do wszystkich przyborów gazowych zamontowanych w przebudowywanej części otwartej wiaty rekreacyjnej na wielofunkcyjny bud. rekreacyjny. Instalację gazową należy wykonać z rur miedzianych twardych, ciągnionych wykonanych z miedzi odtlenionej o zawartości 99,9% Cu, zgodnie z normami DIN 1786, Do łączenia ww. używać wyłącznie lutów twardych o składzie zgodnym z podanym w normie ENV-133/80-1 CEN-133/22, odpornych na temperaturę minimum 450 st C, oraz temperaturze spawania powyżej 650 şt C - odpowiadających normie Do łączenia poszczególnych odcinków instalacji stosować kształtki gładkie, posiadające odpowiednia grubość ścianki, zapewniającą wytrzymałość połączenia oraz minimalną grubość styku. Przewody gazowe prowadzone będą po powierzchni ścian w odległości 2 cm od tynku. Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne, przewody należy prowadzić w rurach ochronnych wystających po 3 cm z każdej strony przegrody. Przestrzeń między przegrodą a rurą należy uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji rur. Przewody instalacji gazowej należy prowadzić w odległości co najmniej: - 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych umieszczając je nad tymi przewodami, - 15 cm od poziomych przewodów cieplnych umieszczając je pod tymi przewodami, - 10 cm od pionowych przewodów instalacji j.w. oraz od przewodów innych instalacji, z wyjątkiem instalacji elektrycznych, - 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych, prowadzonych równolegle, - 10 cm od nieszczelnych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, umieszczając je nad tymi puszkami, cm od urządzeń elektrycznych iskrzących. Instalacja gazowa zasilać będzie w gaz: a) gazowy dwufunkcyjny Miniterm Elegance turbo typ GCO-DP /24 kocioł typu C (z zamkniętą komorą spalania) o mocy 7 do 24 kw TERMET. b) kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem - 2 kpl. Przebieg instalacji gazowej oraz lokalizacja poszczególnych elementów instalacji przedstawiona została w części rysunkowej niniejszego opracowania. Przed przyborem musi być zamontowana armatura odcinająca dopływ gazu oraz dodatkowo przed kotłem gazowym filtr gazu. Wysokość zamontowania kurka powinna być dostosowana do przyłącza aparatu gazowego, z tym, że kurek odcinający powinien być umieszczony nie niżej niż 70 cm od podłogi. Pomieszczenia przeznaczone do montażu urządzeń gazowych powinny spełniać wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia, w których przewiduje się instalowanie przyborów gazowych muszą posiadać wysokość co najmniej 2,2 m. Obciążenie cieplne przypadające na 1 m3 kubatury, służące do określania wymaganej kubatury pomieszczenia nie może przekraczać wartości 4,65 kw/m3 warunki te zostały spełnione. W dokumentacji projektowej podano przykładowe marki produktów, dopuszcza się dowolność wyboru producenta pod warunkiem zastosowania produktów nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej oraz zachowania podstawowych parametrów pracy Wytyczne wykonania instalacji wentylacji Dla wentylacji nawiewnej przewidziano montaż centrali nawiewnej firmy Systemair TA 1500EL 20,3 kw. Urządzenie charakteryzuje się zwartą konstrukcją i może realizować wszystkie funkcje konieczne dla wentylacji komfortowej. Wbudowany system automatycznej regulacji powoduje, że są gotowe do eksploatacji natychmiast po podłączeniu. Centralę montować po sufitem przedsionka na wysokościach wskazanych na przekrojach. W projekcie architektonicznym przewidzieć wykonanie sufitu podwieszanego nad całą powierzchnią przedsionka. 12

13 Centralę wraz z oprzyrządowaniem montować zgodnie ze wskazówkami producenta. Przewidziano współpracę centrali z wentylatorem wyciągowym, zasilanym równolegle z wentylatorem centrali. W suficie podwieszanym przewidziano otwór serwisowy centrali 1300x.800 mm Powietrze z sali rekreacyjnej do części socjalnej przepływać będzie poprzez kratki transferowe prod. GRYFIT. Kratki przystosowane są do montażu w drzwiach, typ GTC oraz do montażu w otworach ściennych typ GC. Kratki montować minimum 200 mm nad powierzchnią posadzki. Jako wywiewniki zastosowano wywiewniki TSP Φ 160 i Φ 200 prod Systemair. Zaprojektowano dla części wywiewnej kanały wentylacyjne izolowane akustycznie i termicznie, elastyczne z wkładem ALUDUCT AD-L dodatkowo perforowanym, zaizolowane wełną mineralną o grubości 50 mm osłoniętą płaszczem z folii aluminiowo-poliestrowej oraz kołowe przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. W projekcie architektonicznym przewidzieć wykonanie sufitu podwieszanego nad całą powierzchnią części socjalnej. Wentylator dachowy DHS 311ES Systemair zamontować na podstawie dachowej typu BII, na dachu o kącie nachylenia 12. W dokumentacji projektowej podano przykładowe marki produktów, dopuszcza się dowolność wyboru producenta pod warunkiem zastosowania produktów nie gorszych niż podane w dokumentacji projektowej oraz zachowania podstawowych parametrów pracy. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inspektor Nadzoru będzie uprawniony do audytu systemu w każdym jego aspekcie Kontrola, pomiary i badania. Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomości, przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część składową odbioru i załączyć do dziennika budowy - dotyczy to m.in. powykonawczych operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek montażowych Badania i próby szczelności Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej Aby można było przystąpić do badania szczelności wykonanej instalacji wodociągowej powinny być spełnione warunki: bruzdy i kanały w których prowadzona jest instalacja powinny być odkryte, nie założona izolacja cieplna na przewodach wodociągowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą, a tylko w uzasadnionych względami technicznymi przypadkach dopuszcza się wykonanie badania sprężonym powietrzem. Przed rozpoczęciem badania szczelności wodą cała instalacja powinna być skutecznie wypłukana wodą. Te prace powinny być wykonywane, jeśli temperatura zewnętrzna jest dodatnia. Ponadto instalacja wodociągowa powinna być odpowietrzona, napełniona wodą. W instalacjach ciepłej wody urządzenia zabezpieczające przed wzrostem ciśnienia ponad dopuszczalne powinny być odłączone. Do instalacji powinna zostać podłączona pompka ręczna do badania szczelności zaopatrzona w zbiornik wody, zawory: odcinający, zwrotny i spustowy. Należy ponadto zastosować manometr tarczowy o zakresie większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar przy zakresie ciśnienia do 10 bar. Badanie szczelności rozpoczyna się po 24 godz. od napełnienia instalacji wodą, jeżeli wcześniej nie wystąpiły w miejscach połączeń przecieki wody ani roszenie instalacji. W czasie badania przewód wodociągowy nie powinien być poddany nasłonecznieniu. Należy kontrolować temperaturę otoczenia. Dopuszcza się, aby różnica temperatur w czasie 3 godz. przed i 3 godz. po badaniu nie przekraczała trzech stopni Celsjusza. Jeśli warunki są spełnione, można przystąpić do podniesienia ciśnienia wody w instalacji kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego powinna być w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, ale nie więcej niż 10 bar. 13

14 Po badaniach szczelności w instalacjach wodociągowych powinny być przeprowadzane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach przedmiotowych badania: - zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji wodociągowej, oznakowania instalacji wodociągowej, - zabezpieczenia instalacji wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, - efektów regulacji instalacji wody ciepłej, - zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody, oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, - natężenia hałasu wywołanego przez instalację, - zabezpieczenia instalacji przed możliwością przepływów zwrotnych, - pomp obiegowych, - armatury: odcinającej i regulacyjnej.. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej Podczas badania szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno przeprowadzić się sprawdzenie: - szczelności podejść i pionów kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu wody przez przewody dla ścieków bytowych, - szczelności połączeń przewodów odpływowych poprzez zalanie ich wodą powyżej kolana łączącego pion z przewodem odpływowym, - wytrzymałości materiału z którego wykonane są wewnętrzne piony ciśnieniem wody równym 1,5 krotnej wysokości budynku. Instalacje dla ścieków bytowych i deszczowych uznaje się za szczelne, jeżeli w czasie badańi oględzin nie występują przecieki wody w miejscach połączeń. Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania Próbę szczelnosci na zimno należy przeprowadzic w temperaturze powyżej 0oC. W czasie próby musza byc otwarte wszystkie zawory, a zład musi byc odpowietrzony. Próbę szczelności na gorąco przeprowadzić na parametry robocze instalacji. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi 0,6 MPa. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, zabrania się ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniające wykryte miejsca wadliwe należy wyciąć, oczyscić i połączyć na nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację należy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji centralnego ogrzewania należy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Wykonywanie próby szczelności instalacji gazowej Próbie szczelności podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do urządzeń gazowych: w nowo wybudowanej instalacji gazowej, w instalacji, która podlegała remontowi lub przebudowie oraz która nie była napełniona gazem dłużej niż 6 miesięcy. Próbę szczelności przeprowadza się osobno dla: instalacji przed gazomierzem, odrębnie dla pozostałej instalacji. Podczas wykonywania próby wszystkie urządzenia gazowe, w tym gazomierz, muszą być zdemontowane, a miejsca po ich demontażu zaślepione korkiem. Wybudowana instalacja przed próbą szczelności nie powinna być pomalowana lub przykryta wypełnioną bruzdą. Próbę szczelności każdej instalacji należy wykonywać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego, np. azotu, o nadciśnieniu 0,05 MPa utrzymując go przez 30 minut. Próbę uważa się za udaną, jeżeli po wyrównaniu się temperatury powietrza wewnątrz i na zewnątrz przewodu manometr o klasie dokładności 0,6, nie wykazuje spadku ciśnienia. Próby szczelności odcinków przechodzących przez pomieszczenia mieszkalne wykonuje się przy nadciśnieniu 0,1 MPa. Jeżeli podczas wykonywania próby szczelności stwierdzi się spadek ciśnienia na manometrze, należy zlokalizować nieszczelności poprzez smarowanie złączy wodą z mydlinami lub sprawdzenie testerem szczelności. Nieszczelne złącza należy doszczelnić, a próbę przeprowadzić ponownie. Jeżeli trzykrotna próba szczelności da wynik ujemny, instalację należy rozebrać i powtórnie wykonać. Z przebiegu komisyjnej próby szczelności sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, będący podstawą do założenia gazomierzy i otwarcia dopływu gazu. Protokół podpisywany jest przez właściciela budynku, wykonawcę instalacji gazowej i osobę uprawnioną wykonującą tę próbę. Próbę szczelności mogą wykonać osoby posiadające uprawnienia energetyczne w tym zakresie. Aby uniknąć problemów z wykryciem nieszczelności w budowanej instalacji podczas jej odbioru można wykonać sprawdzenie szczelności odcinkowe. Polega ono na napełnieniu fragmentu instalacji sprężonym gazem obojętnym i utrzymaniu przez minut ciśnienia dwukrotnie wyższego od ciśnienia próby odbiorowi. Pozwala to na wykrycie ewentualnych nieszczelności na etapie budowy instalacji gazowej Kontrola, pomiary i badania instalacja wentylacji mechanicznej Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące prace wstępne: - próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); - regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków eksploatacyjnych; - nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno klimatyzacyjnych 14

15 - określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; - nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; - nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; - nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; - przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; - przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych - kierunek obrotów wentylatorów; - regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; - działanie wyłącznika; - włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; - działanie systemu przeciwzamrożeniowego; - kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; - działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; - elementy zabezpieczające silników napędzających. Kontrola działania filtrów powietrza Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. Kontrola działania sieci przewodów - działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; - dostępność do sieci przewodów. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu - wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; - próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: Pomiary kontrolne Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych Instalacja: - pobór prądu silnika; - strumień objętości powietrza; - temperatura powietrza; - opór przepływu na filtrze. Pomieszczenie: - strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; - temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu - poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL r.). Procedura pomiarów Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. Tolerancja mierzonych wartości: - strumień objętości powietrza w pomieszczeniu 20 %; - strumień objętości powietrza w całej instalacji 15 %; - temperatura powietrza nawiewanego 2 c; - temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi 1,5 c; - poziom dźwięku a w pomieszczeniu 3 db(a). 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 15

16 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektor Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Pozostałe jednostki obmiaru: m. ( metr) m2 (metr kwadratowy) kpl. (komplety) szt. (sztuka) 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne Odbiór robót instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o. i ich dokumentowanie Odbiór międzyoperacyjny robot poprzedzający wykonanie instalacji. - sprawdzenie wykona przejść dla przewodów przez ściany i stropy umiejscowienie i wymiary otworu - sprawdzenie wykonania bruzd w ścianach wymiary i czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem Po wykonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokoł stwierdzający jakość wykonania robot oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy identyfikować miejsca i zakres robot objętych odbiorem. Odbior techniczny częściowy instalacji. Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych części instalacji, dla ktorych zanika dostęp w wyniku postępu robot. Odbior częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji, a wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO - przeprowadzić niezbędne badania odbiorowe Po dokonaniu odbioru technicznego częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robot i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania odcinkow instalacji objętych odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorowych. Odbiór techniczny końcowy instalacji. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: - zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 16

17 - instalację wypłukano i napełniono wodą - dokonano badań odbiorczych, z ktorych wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym Przy odbiorze technicznym końcowym należy przedstawić następujące dokumenty: - rzut pomieszczeń - protokoły odbiorow międzyoperacyjnych - protokoły odbiorow technicznych częściowych - protokoły wykonania robot odbiorczych - instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobow W ramach odbioru technicznego końcowego należy: - sprawdzić wykonanie odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich WTWiO - sprawdzić kompletność dokumentow - uruchomić instalację i sprawdzić osiąganie zakładanych parametrow Odbior techniczny końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbior instalacji Odbiór robót instalacji gazowej i ich dokumentowanie Przed podłączeniem instalacji gazowej do sieci, musi ona zostać sprawdzona, czyli przeprowadzony powinien być tzw. odbiór techniczny. Sprawdzenia tego dokonuje wykonawca instalacji gazowej w obecności właściciela obiektu budowlanego. Odbiór techniczny instalacji gazowej polega przede wszystkim na sprawdzeniu: zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym powykonawczym, jakości wykonania instalacji, szczelności elementów instalacji. W celu dokonania odbioru technicznego muszą zostać przedstawione następujące dokumenty: dokumentacja techniczna powykonawcza, dziennik budowy, protokoły z wykonania prób szczelności, protokół kominiarski, atesty urządzeń i materiałów oraz aprobaty techniczne, fabryczne instrukcje urządzeń gazowych. Jeżeli powyższe dokumenty są zgromadzone, a odbierający stwierdza poprawność wykonania instalacji gazowej instalację dopuszcza się do eksploatacji. Kontrola jakości wykonania instalacji polega na sprawdzeniu: wbudowania właściwych materiałów i urządzeń mających odpowiednie atesty, prawidłowości wykonania połączeń instalacji, sposobu prowadzenia przewodów gazowych, a w szczególności zamocowań i rozstawu podpór, oraz przejść przez przegrody budowlane poprawności wykonania izolacji antykorozyjnej, zachowania odległości przewodów instalacji gazowej od innych instalacji, - usytuowania urządzeń gazowych w stosunku do otworów okiennych i drzwiowych Odbiór robót instalacji wentylacji mechanicznej a) Sprawdzenie kompletności wykonania prac Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: - porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; - sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; - sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; - sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; - sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji; b) Badania ogólne - dostępność dla obsługi; - stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; - rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; - kompletność znakowania; - realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); - rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: - zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 17

18 - zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; - środków do uziemienia urządzeń i przewodów. c) Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych - sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; - sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; - sprawdzenie konstrukcji i właściwości; - badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; - sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; - sprawdzenie zamocowania silników; - sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; - sprawdzenie naciągów pasów klinowych; - sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; - sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; - sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; - sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. d) Badanie filtrów powietrza - sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; - sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; - sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; - sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; - sprawdzenie czystości filtra. e) Badanie czerpni powietrza Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. f) Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. g) Badanie sieci przewodów - badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; - sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. h) Badanie nawiewników i wywiewników Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. i) Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych - sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; - sprawdzenie rozmieszczenia czujników; - sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; j) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: - umiejscowienia, dostępu; - rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; - systemu zabezpieczeń; - wentylacji i klimatyzacji; - oznaczenia; - typów kabli; - uziemiania; - schematów połączeń w obudowach. k) Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych - parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; - parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); - strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); - liczba użytkowników; - czas działania; - obciążenie cieplne pomieszczeń - rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; - wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); - poziom dźwięku a w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku a przy czerpni i wyrzutni powietrza; - klasa filtrów; - sumaryczna moc cieplna i elektryczna; - parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); - wymagana jakość wody zasilającej; - ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; - napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. l) Wykaz dokumentów inwentarzowych - rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; - schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; - schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat oprzewodowania odbiorników); 18

19 - schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; - dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); - raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). m) Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji - raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; - podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; - instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; - wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); - dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. Stawki i ceny jednostkowe powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): - robociznę bezpośrednią, - wartość wbudowanych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), - koszty robót tymczasowych, Koszty robót tymczasowych powinny być określane z uwzględnieniem faktu, że materiały, które będą do tych robót wykorzystane, zostaną częściowo lub w całości zwrócone Wykonawcy. - koszt odszkodowań dla osób trzecich z tytułu skutków prowadzonych robót budowlanych, - koszty pośrednie, w skład których wchodzą, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa tymczasowych dróg dojazdowych itp.), zabezpieczenie i ochrona fizyczna terenu budowy, koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy poza Terenem Budowy leży w gestii Wykonawcy; zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. - wypełnienie zobowiązań wynikających z Kontraktu, a nie ujętych w żadnej z pozycji Przedmiaru Robót Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją Przedmiaru Robót Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania robót montażowych obejmuje: - dostawę wyrobów (i urządzeń) budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia r., - skompletowanie dokumentacji wyrobów budowlanych, wykonanie niezbędnych badań i prób, - dostawę i zabezpieczenie niezbędnego sprzętu budowlanego oraz sprzętu i oznakowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, - koszt wody, energii elektrycznej, telekomunikacji, odprowadzenia ścieków technologicznych i socjalnych oraz wywozu odpadów i nadmiaru ziemi wraz z kosztem ich składowania i utylizacji, - koszt wymaganych badań, prób, pomiarów, sondowań, opinii i opracowań technicznych, projektów szczegółowych, oznakowań, czynności rozruchowych, instrukcji obsługi urządzeń i instalacji, oznakowania obiektów, urządzeń i ciągów komunikacyjnych, - koszt odtworzeń i uporządkowania terenu budowy oraz terenów przyległych w sposób umożliwiający prawidłową eksploatację obiektu budowlanego, - dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, - koszt wywozu odpadów poza teren budowy wraz z kosztem ich składowania i utylizacji (wyznaczenie miejsca składowania należy do obowiązków Wykonawcy w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej), - wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót, - uporządkowanie Terenu Budowy po robotach. - wykonanie robót tymczasowych, zasadniczych i wykończeniowych. Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót ziemnych wewnętrznych i montażowych poza robotami wymienionymi w Przedmiarze należy wliczyć w stawki i ceny jednostkowe tychże robót. 19

20 10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o przekroju prostokątnym Wymiary; PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym Wymiary; PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja Terminologia; PN-B-03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania i badania; PN-B-76001:1996 Wentylacja Przewody wentylacyjne Szczelność. Wymagania i badania. PN-B-76002:1976 Wentylacja Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych; PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków Urządzenia wentylacyjne końcowe Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne; ENV 12097:1997 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; PrPN-EN Wentylacja budynków Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; PrEN Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania wytrzymałościowe. PN-78/M Armatura domowej sieci wodociągowej -- Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe PN-78/M Armatura domowej sieci wodociągowej. Bateria natryskowa PN-80/M Armatura domowej sieci wodociągowej -- Wylewki ruchome PN-81/B Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne -- Wymagania i badania przy odbiorze -- Wspólne wymagania i badania PN-85/M Armatura przepływowa instalacji wodociągowej -- Wymagania i badania PN-86/B Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych PN-92/B Instalacje wodociągowe -- Wymagania w projektowaniu PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe -- Wymagania w projektowaniu PN-EN :2006 Ochrona materiałów metalowych przed korozją -- Wytyczne do oceny ryzyka wystąpienia korozji w systemach rozprowadzania i magazynowania wody -- Część 2: Czynniki oddziałujące na miedź i stopy miedzi PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach -- Zawory mieszające na zasilaniu instalacji ciepłej wody -- Badania i wymagania PN-EN 200:2005 Armatura sanitarna -- Zawory wypływowe i baterie mieszające (PN 10) -- Ogólne wymagania techniczne PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 2: Projektowanie PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 3: Wymiarowanie przewodów -- Metody uproszczone PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej -- Wymagania i badania PN-M-75144:1980 Armatura domowej sieci wodociągowej -- Wylewki ruchome PN-64/B Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze PN-70/M Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Zawór odpowietrzający PN-71/B Urządzenia ciepłej wody w budynkach -- Wymagania i badania przy odbiorze PN-77/M Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Zawory przelotowe proste PN-77/M Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania -- Głowice zaworów przelotowych PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Ogólne wymagania i badania PN-90/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne 1 MPa -- Wymiary przyłączeniowe PN-91/B Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania PN-91/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory regulacyjne -- Wymagania i badania PN-92/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Zawory grzejnikowe PN-92/M Armatura instalacji centralnego ogrzewania -- Złączki do grzejników PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo -- Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo -- Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych -- Wymagania PN-EN Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania PN-EN 12828:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych systemów instalacji ogrzewczych PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplną PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego 20

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2

B. SPIS ZAWARTOŚCI. A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1. B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 - 2 - B. SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA : INSTALACJE SANITARNE A. STRONA TYTUŁOWA... str. 1 B SPIS ZAWARTOŚCI... str. 2 1. WYMAGANIA OGÓLNE str. nr 3-6 2. PRZYŁĄCZE WODY..str. nr 7-11 3. INSTALACJA WODNA..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Budynek Urzędu Miejskiego i Szkoły nr 2, ul.

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Do projektu remontu klatki schodowej południowo-zachodniej BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTOR: Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Tysiąclecia 15, 19-100 Mońki Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9.

Wspólny słownik zamówień : 45332000-3, 45331100-7, 45331210-1, 45232410-9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WOD-KAN., CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI ORAZ PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE - W JANIKOWIE, NA DZIAŁKACH NR 192, 198/2

Bardziej szczegółowo

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż.

Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej. Mgr inż. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT, ADRES INWESTOR BRANŻA OPRACOWAŁ Budowa czytelni oraz kuchni przy sali widowiskowej w Osiecznej. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Osiecznej.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo