INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPRACOWAŁ: Katowice grudzień 2010 roku

2 ZARZĄDZENIE NR 2/2004 z dnia 1 stycznia 2004 r. Dyrektora S.P. Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego w sprawie : organizacji ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.Nr 121 poz.1138) zarządzam, co następuje : 1 Z dniem 1 stycznia 2004 roku wprowadzam do stosowania na terenie S.P. Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która określa sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego będzie aktualizowana raz w roku. 2 Zobowiązuję wszystkich pracowników Szpitala do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszej Instrukcji. 3 Nadzór nad prawidłowym wprowadzeniem w życie wytycznych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powierzam Inspektorom ds.p.poż.

3 KARTA AKTUALIZACJI Data Temat Podpis - Wstęp 2.1. Instalacja sygnalizacji pożaru; 3.1. Zasady ogólne organizacji działań Ratowniczych w GCM dla Lekarza dyżurnego Izby przyjęć, D-cy zmiany ochrony, Wykaz sprzętu do ewakuacji 4.3. Zasady postępowania podczas ewakuacji obowiązujące w GCM, 9. Telefony osób funkcyjnych oraz nowy wykaz tel. wew. w szpitalach. 1.7 Wykaz obiektów GCM, 1.8 Opis wykorzystania pomieszczeń, 3. Sposoby postępowania pracowników GCM na wypadek powstania pożaru Centrala telefoniczna i Dowódca ochrony, 9.2 Skrócony wykaz wewnętrznych numerów telefonów, 1.8 Opis wykorzystania pomieszczeń, 4.2. Wykaz sprzętu do ewakuacji, Telefony osób funkcyjnych oraz nowy wykaz tel. wew. w szpitalach, Podstawa opracowania. - Podstawa prawna, - Grafika sposoby użycia gaśnic, Grafika oznakowanie gaśnic, - Organizacja szkolenia z p.poż w GCM

4 SPIS TREŚCI strona KARTA AKTUALIZACJI...3 SPIS TREŚCI...4 PODSTAWA OPRACOWANIA....5 WSTĘP....6 CEL OPRACOWANIA....7 ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU LOKALIZACJA PODZIAŁ NA STREFY I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE KLASYFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZL UKŁAD FUNKCJONALNY WARUNKI TECHNICZNO- BUDOWLANE POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU OPIS WYKORZYSTANIA POMIESZCZEŃ GOK I SSW WARUNKI INSTALACYJNE, PRZEGLADY I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA TLENOWA GAŚNICE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW GCM-U NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA ZASADY OGÓLNE ORGANIZACJI DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA TERENIE SZPITALA SCHEMAT POSTĘPOWANIA PERSONELU OBIEKTU NA WYPADEK POŻARU ORGANIZACJA EWAKUACJI NA WYPADEK ZAGROŻENIA KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA EWAKUACJI OSÓB HARMONOGRAM ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI EWAKUACYJNYCH WYKAZ SPRZETU NIEZBĘDNEGO DO PROWADZENIA EWAKUACJI NA...1 ODDZIAŁACH SZPITALNYCH ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI OBOWIĄZUJĄCE...2 W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM MEDYCZNYM W KATOWICACH OCHOJCU ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE: OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO: OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO WSKAZANIA PRZECIWPOŻAROWE PODCZAS PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH WZÓR REJESTRU PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO....9 SPOSOBY ZABEZPIECZANIA PRAC SPAWALNICZYCH WZÓR ZGŁOSZENIA DO JEDNOSTKI STRAŻY POŻARNEJ SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI TELEFONY OSÓB FUNKCYJNYCH W SZPITALU TELEFONY ALARMOWE SKRÓCONY WYKAZ WEWNĘTRZNYCH NUMERÓW TELEFONÓW ORGANIZACJA SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI... 54

5 PODSTAWA OPRACOWANIA. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej / j. t. Dz. U. z 2009 Nr 178, poz z późn. zm. /. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U Nr 75,poz. 690 z późn. zm./. 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U /. 5. PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 6. PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.,

6 WSTĘP. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POLEGA NA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA PRZED POŻAREM, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB INNYMI MIEJSCOWYMI ZAGROŻENIAMI POPRZEZ: zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych. WŁAŚCICIEL, ZARZĄDCA LUB UŻYTKOWNIK BUDYNKU, OBIEKTU LUB TERENU, ZAPEWNIAJĄC JEGO OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ, ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapewnić osobom przebywającym w obiekcie, budynku lub terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej. Wyciąg z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / j. t. Dz. U. z 2009 Nr 178, poz z późn. zm. /,

7 CEL OPRACOWANIA. Celem opracowania jest określenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym, jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji budynku, w którym przewidziany jest pobyt ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. ZAKRES OPRACOWANIA. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca zwana dalej instrukcją, określa: 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, 1) zasady wyposażenia obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i konserwacyjnym, 2) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, 3) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidziane, 4) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, 5) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, 6) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami, 2. Postanowienia Instrukcji obowiązują wszystkich pracowników, 3. Z postanowieniami Instrukcji należy zapoznać wszystkich użytkowników obiektu w tym pracowników, 4. Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji, pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, 5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji. Oświadczenie to, należy włączyć do akt osobowych pracownika, 6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 6.1

8 1. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU LOKALIZACJA. Zespół szpitalny Górnośląskiego Centrum Medycznego usytuowany jest w Katowicach - Ochojcu przy ul. Ziołowej 45/47 i składa się z kompleksu dwóch szpitali (Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego i Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii część wysoka i niska ) oraz dodatkowo budynku administracyjnego /Nr 1 i Nr 2/, jednego budynku z mieszkaniami i pokojami dla personelu, zespołu budynków zaplecza technicznego. Dojazd do obiektów możliwy jest drogą asfaltową od Katowic Centrum, Piotrowic, Murcek. Na terenie szpitala dojazd do poszczególnych budynków realizowany jest układem dróg wewnętrznych. Wymagań dojazdu pożarowego nie spełnia układ dróg obwodowych przy budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego, w zakresie ich usytuowania w stosunku do obrysu budynków i odległości od nich /dotyczy dróg przy południowej i zachodniej elewacji szpitala/. Przy obydwu obiektach szpitalnych wykonane są place manewrowe 20x20 m przystosowane do rozstawienia sprzętu wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej PODZIAŁ NA STREFY I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE. Strefę pożarową stanowi budynek lub jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia pożarowego (ściany, stropy i drzwi o określonych klasach nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej). Drzwiami pożarowymi nazywamy specjalne, automatycznie zamykane lub zasuwane po wywołaniu alarmu pożarowego drzwi, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia przez założony dla ich konstrukcji, określony w minutach czas. Podstawową cechą jaką powinny się charakteryzować drzwi pożarowe, jest zachowanie ich pełnej sprawności technicznej tj. szczelności oraz możliwości wielokrotnego ręcznego otwierania i automatycznego zamykania mimo nawet znacznego wzrostu temperatury. Obiekty szpitalne Górnośląskiego Centrum Medycznego tj. Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy/SSW/ oraz Górnośląski Ośrodek Kardiologii/GOK/ stanowią dwie odrębne strefy pożarowe. W każdym z tych obiektów dodatkowo występuje podział na strefy pożarowe na poszczególnych kondygnacjach. Zgodnie z 227 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi m 2 /zachowane w budynkach szpitalnych GCM/. Strefy pożarowe wyznaczają ściany, stropy oraz zamontowane drzwi przeciwpożarowe. W obiekcie SSW w klatkach bocznych oraz przy wejściach na oddziały na wszystkich kondygnacjach zabudowane są drzwi p.poż. o odporności ogniowej 30 minut z samozamykaczami, w części podziemnej /pod SSW/ zabudowane są drzwi p.poż o odporności 60 minut /wydzielające strefy pożarowe/ oraz drzwi o odporności ogniowej 30 minut wydzielającego pomieszczenia techniczne. Drzwi przy wejściach na oddziały w SSW oraz w części podziemnej /pod SSW/ normalnie utrzymywane są w pozycji otwartej, zamykają się poprzez zwolnienie elektrotrzymacza: - ręcznie gdy użyjemy przycisku usytuowanego na ścianie w pobliżu drzwi, - poprzez system sygnalizacji pożaru, gdy w danej strefie czujka wykryje zadymienie. W obiekcie GOK wydzielone są klatki schodowe drzwiami o odporności ogniowej 90 minut z samozamykaczami /nie podłączone do systemu sygnalizacji pożaru/. Dodatkowo ewakuacyjne klatki schodowe w GOK-u wyposażone są w urządzenia zabezpieczające

9 przed zadymieniem wentylatory wytwarzające nadciśnienie. Wentylatory nie są uruchamiane automatycznie poprzez system sygnalizacji pożaru. Możliwe jest ich ręczne uruchomienie z poziomu każdej kondygnacji włączniki zlokalizowane są przy drzwiach prowadzących do klatek schodowych. W szpitalu SSW na najwyższych kondygnacjach w klatkach schodowych zabudowane są okienne systemy oddymiania uruchamiane samoczynnie /za pomocą siłowników otwierają się okna po otrzymaniu impulsu z systemu sygnalizacji pożaru/ oraz ręcznie KLASYFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZL. Kategoria zagrożenia ludzi jest umownym pojęciem określającym stopień niebezpieczeństwa pod względem użytkowania lub możliwości ewakuacji ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej. Zgodnie z 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obiekt Górnośląskiego Centrum Medycznego zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II tj. przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych UKŁAD FUNKCJONALNY. Budynki szpitalne podzielone są piętrami na oddziały lekarskie. W części podziemnej znajduje się tunel stanowiący ogólnodostępną drogę komunikacji wewnętrznej, łączącą obydwa szpitale, pralnie, kuchnię oraz budynek administracyjny nr 1. Wzdłuż tunelu oraz pod poszczególnymi obiektami znajdują się pomieszczenia obsługi technicznej jak: wentylatornie, akumulatorownie oraz pomieszczenia socjalne szatnie i warsztaty. W tunelu zainstalowane są drzwi p.poż. o odporności ogniowej 60 minut, zamykane ręcznie oraz automatycznie w przypadku zadziałania czujki sygnalizacyjnej WARUNKI TECHNICZNO- BUDOWLANE. Zgodnie z 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obiekty Górnośląskiego Centrum Medycznego /GOK, SSW oraz hotel/ zaliczane są do budynków wysokich tj. budynków o wysokości od m nad poziomem terenu. Konstrukcja budynków Górnośląskiego Centrum Medycznego jest w wykonaniu niepalnym ramy żelbetowe typu H, beton zbrojony elementy prefabrykowane. Budynki zaplecza technicznego, garaże, wiaty posiadają konstrukcję żelbetowo - stalową. Dach w Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym wykonany z płyt prefabrykowanych żelbetowych płaskich, w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii wykonany z płyt prefabrykowanych żelbetowych korytkowych. Budynki szpitala posiadają klasę odporności pożarowej budynku B zgodnie z wymaganiami dla budynku wysokiego zaliczonego do ZL II. Ilość kondygnacji : Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy /SSW/. - część wysoka 11 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w piwnicy łączna powierzchnia 9308,8 m 2, - część niska 2 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja w piwnicy łączna powierzchnia 5518,9 m 2. Górnośląski Ośrodek Kardiologii /GOK/. - część wysoka 9 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w piwnicy łączna powierzchnia + piwnica powierzchnia 9772,7 m 2, - część niska 2 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja w piwnicy łączna powierzchnia 7824,2 m 2.

10 1.6. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU Spośród materiałów palnych w części administracyjnej przeważa drewno i materiały drewnopochodne występujące w postaci elementów umeblowania oraz papier w postaci różnego typu dokumentacji, materiały włókiennicze w postaci zasłon w oknach. W części szpitalnej i przychodniach występują materiały drewnopochodne w postaci elementów umeblowania oraz materiały włókiennicze w postaci pościeli na salach chorych, pokojach zabiegowych oraz zasłony w oknach. W pomieszczeniach magazynowych występują materiały w postaci opakowań papierowych, różnego rodzaju opatrunków bawełnianych, strzykawki, lekarstwa w opakowaniach papierowych lub plastikowych. W części podziemnej /tunelu komunikacyjnym/ występuje szereg pomieszczeń tzw. magazynowych przeznaczonych również na przechowywanie dokumentacji archiwalnej z poszczególnych oddziałów w sytuacji powstania zagrożenia pożarowego występuje niebezpieczeństwo gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru do czasu podjęcia działań gaśniczych. Niebezpieczeństwo powstania pożaru wynikać może z następujących przyczyn : nieostrożność w stosowaniu otwartego ognia lub przy paleniu tytoniu, pozostawienie nie wyłączonych odbiorników energii elektrycznej lub ustawianie ich w pobliżu materiałów palnych, niewłaściwej i nieterminowej konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych, złe zabezpieczenie i nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowoniebezpiecznych, zwłaszcza prac spawalniczych, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, umyślne podpalenia. Pożar może się rozprzestrzenić wskutek: stosowania palnych elementów budowlanych i wystroju wnętrz pomieszczeń, niewłaściwego składowania materiałów technicznych, papieru lub innych materiałów palnych, braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego, nieznajomości zasad i sposobu likwidacji pożaru w zarodku przez pracowników, braku lub niesprawności środków łączności i alarmowania, niepełnego zabezpieczenia obiektu w system sygnalizacji pożaru. Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego podczas pożaru wynikać może z : zatrucia wydzielającymi się gazami pożarowymi podczas tlenia i palenia się materiałów palnych, a szczególnie tworzyw sztucznych, oparzeń ciała wskutek promieniowania cieplnego lub od rozgrzanych przedmiotów, składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, zastawiania przedmiotami lub zamykanie wyjść ewakuacyjnych, silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych, Do pomieszczeń, obiektów o szczególnym zagrożeniu pożarowym możemy zaliczyć: pomieszczenia magazynowe w części podziemnej pod GOK i SSW, aptekę, archiwum, pomieszczenia socjalne, warsztaty techniczne, magazyn materiałów łatwopalnych.

11 1.7. WYKAZ OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSU GCM. 1. Budynek Administracyjny nr 1, 2. Budynek Administracyjny nr 2, 3. Archiwum Zakładowe, 4. Bakteriologia, 5. Budynek kontenerowy, 6. Garaż, 7. Górnośląski Ośrodek Kardiologii, ( część niska i wysoka), 8. Hotel, 9. Hydroforownia, 10. Kotłownia, 11. Kuchnia, 12. Magazyn Materiałów Łatwopalnych, 13. Patomorfologia, 14. Portiernia, 15. Pralnia, 16. Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy ( część niska i wysoka), 17. Warsztaty techniczne, 18. Wiata blaszana, 19. Wiata magazynowa nr 1, 20. Wiata magazynowa nr Stacja transformatorowa S-1, 22. Stacja transformatorowa S-2,

12 1.8. OPIS WYKORZYSTANIA POMIESZCZEŃ GOK I SSW. PIĘTRO IX VIII VII VI V IV III II I Parter Suterena GÓRNOŚLĄSKI OŚRODEK KARDIOLOGII Maszynownia dźwigów oraz stacja klimatyzacji i wentylacji Blok Operacyjny I Oddziału Kardiochirurgii Blok Operacyjny II Oddziału Kardiochirurgii I Oddział Kardiochirurgii II Oddział Kardiochirurgii III Oddział Kardiologii II Oddział Kardiologii I Oddział Kardiologii Oddział Elektrokardiologii Przychodnia Kardiologiczna Bank Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej Laboratorium Analityczne Zakład Kardiologii Inwazyjnej Pomieszczenia biurowe Serwerownia Kaplica* Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej Izba Przyjęć Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń Przychodnia Kardiologiczna Pomieszczenia biurowe Punkty gastronomiczne i handlowe * Centralna Sterylizatornia Pomieszczenia magazynowe * Pomieszczenia techniczne * Szatnia dla studentów* Depozyt ubrań* Chłodnia Składowisko odpadów*

13 PIĘTRO SPECJALISTYCZNY SZPITAL WIELOPROFILOWY Oddział Laryngologii X Oddział Neurologii Oddział Neurologii IX Oddział Udarowy VIII Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych VII Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii VI Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej V i Angiologii, Oddział Geriatrii Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu IV Pododdział Dziecięcy Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu III Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii II Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii Blok Operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Rehabilitacji Leczniczej Zakład Rehabilitacji Leczniczej Przychodnia Specjalistyczna I Pomieszczenia biurowe Kaplica * Punkt handlowy * Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Dzienny dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi Zakład Diagnostyki Obrazowej Izba Przyjęć Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego Parter Przychodnia Specjalistyczna Zakład Endoskopii Stacja Dializ Diaverum Pomieszczenia biurowe Pracownia Małej Poligrafii* Punkty gastronomiczne i handlowe * Suterena Pomieszczenia magazynowe* Pomieszczenia techniczne Depozyt*

14 2. WARUNKI INSTALACYJNE, PRZEGLADY I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia p.poż. i gaśnice powinny być poddawane przeglądom i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń p.poż. i gaśnic, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z PN dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych. - Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. Nr 121 poz rozdział 1 Przepisy ogólne 3.1.ust.2,3,4/ INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. Systemami sygnalizacji pożarowej nazywamy zespół urządzeń służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Podstawą działania systemu są rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach tzw. czujki pożarowe, czyli urządzenia reagujące na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w nadzorowanym obiekcie. Sygnał z czujki przekazywany jest następnie do centralki, która alarmuje sygnałem obsługę centralki. W budynkach Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego oraz Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii występują czujki pożarowe reagujące na obecność dymu. System sygnalizacji pożaru oparty na centrali Telsap 2008 i CSP-30, dodatkowo w Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym funkcjonuje oddymianie automatyczne budynku sterowane przez centralę oddymiania MCR Wszystkie centrale zlokalizowane są w pomieszczeniu centrali telefonicznej /budynek administracyjny Nr 1/ i obsługiwane całodobowo przez obsługę centrali. Instalacja monitorowana jest przez Państwową Straż Pożarną. W obydwu obiektach szpitalnych zainstalowano na każdej kondygnacji Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP-y odpowiednio oznakowane zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, stanowią one uzupełnienie czujek pożarowych. UWAGA!! ZBICIE SZYBKI RĘCZNEGO OSTRZEGACZA POŻAROWEGO ZAPEWNIA NATYCHMIASTOWE PRZEKAZANIE SYGNAŁU ALARMOWEGO O POŻARZE DO MIEJSKIEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH. O KAŻDORAZOWYM UŻYCIU ROP-A NALEŻY POINFORMOWAĆ CENTRALĘ TELEFONICZNĄ SZPITALA.

15 Rozróżniamy dwa rodzaje alarmów pożarowych tj.: alarm pożarowy I i II stopnia: Alarm pożarowy I stopnia Sygnał z czujki dymu jaki dociera do centralki pożarowej i jest przez nią rejestrowany stanowi dla obsługi centrali telefonicznej informację, w którym miejscu w obiekcie GCM pojawiło się zadymienie. Od momentu zarejestrowania przez centralkę nadejścia sygnału zadziałania czujki, obsługa centrali telefonicznej ma 30 sekund na potwierdzenie przyjęcia sygnału. W przypadku braku reakcji centralka pożarowa przechodzi automatycznie w stan alarmu pożarowego II stopnia. Jeżeli obsługa centrali telefonicznej w czasie 30 sekund potwierdzi przyjęcie sygnału, centralka rozpoczyna odliczanie tzw. czasu zwłoki, który jest czasem pozwalającym na potwierdzenie, czy sygnał wysyłany przez czujkę nie jest alarmem fałszywym. Czas zwłoki wynosi 5 minut. W przypadku niemożności rozpoznania zdarzenia przez obsługę w czasie do 5 minut, pracownik obsługujący centralę, w uzasadnionym przypadku może zresetować sygnał alarmu, co przedłuży czas rozpoznania o dalsze 5 minuty, w przeciwnym razie centrala przechodzi w stan alarmu pożarowego II stopnia. Alarm pożarowy I stopnia nie steruje pracą urządzeń decydujących o bezpieczeństwie pożarowym budynku. Alarm pożarowy II stopnia Alarm pożarowy II stopnia może wystąpić w następujących sytuacjach: brak reakcji ze strony obsługi w czasie dłuższym niż 30 sekund od momentu nadejścia sygnału z czujki, po 5 minutach od momentu potwierdzenia nadejścia sygnału z czujki, jeżeli obsługa nie zresetuje nadejścia sygnału, bezpośrednio po zadziałaniu ROP-a /ręcznego ostrzegacza pożarowego/. Alarm pożarowy II stopnia transmitowany jest automatycznie do Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach /MSK KM PSP/. Okresowe przeglądy instalacji sygnalizacji pożaru w GCM wykonuje firma ALARM MEGA SYSTEM w zakresie: 1) konserwacja urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz centralki instalacji oddymiania klatek schodowych w SSW - 4 razy w roku, 2) badanie szczelności czujek pożarowych - 1 raz w roku, 3) naprawy urządzeń w terminie 48 godzin od zgłoszenia uszkodzenia Za transmisję alarmów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowice odpowiada firma NOMA 2. Okresowych przeglądów automatycznego systemu oddymiania szpitala SSW, stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych w obiekcie oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych dokonuje wyznaczony pracownik GCM raz w miesiącu odnotowując ten fakt w książce przeglądów. W archiwum zakładowym system zabezpieczający obiekt przeciwpożarowo oparty jest na sieci czujek dymowych rozmieszczonych w budynku. Czujka po wykryciu

16 zadymienia uruchamia automatycznie /poprzez centralkę/ linię telefoniczną do centrali telefonicznej w szpitalu informując obsługę centrali o wykrytym zadymieniu. Po takim sygnale otrzymanym w godzinach pracy archiwum tj centrala telefoniczna informuję bezpośrednio pracowników archiwum /celem potwierdzenia informacji/ oraz ochronę obiektu, po godzinie 15 centrala powinna informuje Państwową Straż Pożarną oraz ochronę obiektu INSTALACJA ELEKTRYCZNA. Budynki Górnośląskiego Centrum Medycznego zasilane są w energię elektryczną z dwóch niezależnych transformatorów, w przypadku awarii jednego automatycznie następuje przełączenie na drugi, w przypadku awarii obu transformatorów obiekt zasilany jest z agregatu prądotwórczego. Automatycznie załączają się dwa agregaty po 55 KW, pozostałe trzy o mocy 250 KW uruchamiane są ręcznie. W Górnośląskim Ośrodku Kardiologii zainstalowana jest bateria akumulatorowa wpięta w obwód zasilania UPS, której zadaniem jest podanie napięcia na obwody separowane oraz oświetlenia ewakuacyjnego do czasu zadziałania agregatów prądotwórczych. W Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym nie ma baterii akumulatorowej a obwody oświetlenia ewakuacyjnego zasilane są jako obwód rezerwowy z agregatu prądotwórczego. Okresowe kontrole oświetlenia ewakuacyjnego prowadza pracownicy techniczni GCM odnotowując ta czynność w książkach kontroli. Nadzór nad zachowaniem ciągłości zasilania odbywa się w głównej stacji zasilania S1 przez dyżurnych elektryków zatrudnionych całodobowo. Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej oraz odgromowej przeprowadzane są raz na 5 lat, dokonuje ich wyspecjalizowana firma. Dodatkowo raz w roku służby techniczne szpitala przeprowadzają wizualną kontrolę stanu instalacji odgromowej INSTALACJA TLENOWA. Tlen medyczny magazynowany jest w zbiorniku kriogenicznym. Zbiornik ten wpisany jest w rejestr Inspektoratu Dozoru Technicznego i podlega okresowym przeglądom technicznym. Dokumentację przeglądów stanowi Książka Dozoru Technicznego. Zbiornik tlenu ma pojemność 20 t, usytuowany jest na terenie zaplecza technicznego. Teren wokół zbiornika jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Instalacja tlenowa doprowadzona jest za pośrednictwem wewnętrznej instalacji tlenowej do obydwu szpitali na poszczególne oddziały szpitalne /sale chorych, pokoje zabiegowe, sale operacyjne/. Punkty poboru tlenu są we wszystkich pomieszczeniach szpitala ujednolicone. Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej, sale operacyjne zaopatrzone są w skrzynki zaworowo informacyjne, które pełnią funkcję alarmową w przypadku zaniku dopływu tlenu, powietrza, próżni. Każdy oddział posiada sprawne zawory odcinające dopływ tlenu, czytelnie oznakowane. Butle z tlenem przechowywane są w boksie usytuowanym przy zbiorniku kriogenicznym. Butle z podtlenkiem azotu przechowywane są w magazynie materiałów łatwopalnych. Butle transportowane są na oddziały przez pracowników Warsztatów Gazów Medycznych na wózkach ręcznych. Przeglądu i legalizacji butli dokonuje każdorazowo przy ich napełnianiu dostawca gazów medycznych. Awarie punktów poboru tlenu jak również wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w dostarczaniu gazów lub wymiany butli z tlenem, podtlenkiem azotu należy zgłaszać do: 1) warsztat gazów medycznych tel. kontaktowy :88-72, 2) dział energomaszynowego tel. kontaktowy 88-46,88-43, 3) kierownik działu maszynowego tel. kontaktowy

17 Powyższe informacje zawarte są w opracowanych i obowiązujących w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu Zasadach magazynowania i dystrybucji gazów medycznych oraz zasadach postępowania w czasie awarii zbiornika kriogenicznego GAŚNICE Zgodnie z 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymogi PN. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawarta w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym lub zaliczonej do ZL II. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Rozróżniamy następujące grupy pożarów: A- materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; B- cieczy i materiałów stałych topiących się; C- gazów; D- metali; F- tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. W Górnośląskim Centrum Medycznym gaśnice zlokalizowane są w oznakowanych i łatwo dostępnych miejscach na terenie całego obiektu. W budynku GOK-u na oddziałach szpitalnych gaśnice zlokalizowane są w konsolach pielęgniarskich, a w budynku SSW znajdują się we wnękach odpowiednio oznakowanych /zgodnie z PN 92/N /01 pt. Znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej /, z możliwością każdorazowego ich użycia w razie takiej potrzeby. W znacznej ilości na terenie obiektu przeważają gaśnice proszkowe typu 6 kg ABC przeznaczone do gaszenia materiałów palnych stałych, płynnych, gazowych jak również do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem /do 1000 V z odległości min. 1 m/. Można spotkać jeszcze w niektórych miejscach gaśnice śniegowe m.in. w pomieszczeniach technicznych w tunelu oraz na warsztatach. Przeglądy okresowe oraz legalizacja gaśnic dokonywane są raz w roku przez pracownika GCM posiadającego odpowiednie uprawnienie. Remontów oraz napraw podręcznego sprzętu dokonuje się w wyspecjalizowanej firmie. PRZYKŁADOWE OZNAKOWNIE GAŚNIC

18

19

20 2.5. HYDRANTY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. Na terenie Górnośląskiego Centrum Medycznego występuje sieć hydrantowa zewnętrzna jak i wewnętrzna oznakowana zgodnie z zgodnie z PN 92/N1 256/01 pt. Znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. Rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 5 rozporządzenia. 1) Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe Ø 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynku wysokim i wysokościowym należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach, 2) Hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym stosowane powinny być na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, W Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym w części wysokiej przy każdej klatce schodowych znajduje się hydrant wewnętrzny Ø 52, w części niskiej SSW na korytarzach, znajduje łącznie 10 hydrantów Ø 25 /wąż płasko składany/ na każdej kondygnacji. W Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w części wysokiej przy każdej klatce schodowych znajduje się hydrant wewnętrzny Ø 52, w części niskiej GOK a korytarzach, znajduje łącznie 11 hydrantów Ø 52 na każdej kondygnacji. W przypadku braku węży w szafkach hydrantowych na poszczególnych kondygnacjach występuje opis informujący, że węże znajdują się w portierniach z możliwością każdorazowego ich użycia w razie takiej konieczności. Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych dokonywane są okresowo przez pracownika wyznaczonego pracownika w GCM. Ciśnienie robocze w wężach hydrantowych podlega sprawdzaniu raz na 5 lat, a wydajność hydrantu sprawdzana jest raz w roku przez wyspecjalizowaną firmę. Dodatkowo na terenie GCM /w pobliżu stacji tlenowej/ zlokalizowane są dwa wodne zbiorniki p.poż. każdy po 350 m 3, wyposażone w przyłącze do podłączenia się pożarniczych samochodów gaśniczych. Hydrant 25 z wężem półsztywnym.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3

INSTRUKCJA: Bezpieczeństwa pożarowego dla pawilonu pediatrycznego A-3 Strona 1/51 Egzemplarz nadzorowany przez... /imię i nazwisko osoby nadzorującej dokument w komórce/ Opracował: Aktualizował: Przeglądu dokonał: Specjalista Specjalista St. Inspektor ds. AdministracyjnoTechnicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe

Warszawa, dnia 9 października 2012 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 9 października 2012 r. Znak pisma BAF-VI-2374-1-42/12 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28.

dla w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Z AT W I E R D Z AM INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla BUDYNKU COLLEGIUM MAXIMUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 28. Opracował: Mł. bryg. poż. w st. spocz. Janusz Łączkowski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A

Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego. TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Instrukcja Bezpieczeostwa Pożarowego Opracowana dla TAKONI SP. Z O. O. w Bielsku Białej przy ulicy BESTWIŃSKIEJ 103 A Data aktualizacji: 28.08. 2012 r. Bryg.w st. spocz. inż. Antoni Filapek.. Mgr inż.pawe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra

ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra ZATWIERDZAM: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Nauk Biologicznych(A-8) Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A

DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A DALMOR S.A., ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia Strona 1 z 16 DALMOR S.A. 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10 I N S T R U K C J A BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO NUMER

Bardziej szczegółowo

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8

Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. dla. BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla BUDYNKU DOMU WCZASOWEGO DELFIN HEL, UL. HELSKA działka o numerze ewidencyjnym 4/8 Opracowanie: mgr inż. Krzysztof Matczak Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski

Inwestuj. w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Wojciech Witkowski Inwestuj w bezpieczeństwo. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wojciech Witkowski Zakres materiału Akty prawne Rodzaje systemów przeciwpożarowych Wymagania dotyczące obiektów Szkolenia z zakresu ppoż. Ewakuacja Kontrola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Załącznik do zarządzenia nr73 Burmistrza Dobrodzienia z dnia 01.07.2010 r. URZĄD MIEJSKI W DOBRODZIENIU INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBRODZIENIU Opracował: Burmistrz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 12 Załącznik nr 13 do SIWZ 349/06/12/2013/Gdańsk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Smoluchowskiego 18,

Bardziej szczegółowo