INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO"

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 7 ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE IM. PROF. LESZKA GIECA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO OPRACOWAŁ: Katowice grudzień 2010 roku

2 ZARZĄDZENIE NR 2/2004 z dnia 1 stycznia 2004 r. Dyrektora S.P. Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego w sprawie : organizacji ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U.Nr 121 poz.1138) zarządzam, co następuje : 1 Z dniem 1 stycznia 2004 roku wprowadzam do stosowania na terenie S.P. Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnośląskiego Centrum Medycznego Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, która określa sposoby postępowania w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego będzie aktualizowana raz w roku. 2 Zobowiązuję wszystkich pracowników Szpitala do zapoznania się i przestrzegania postanowień niniejszej Instrukcji. 3 Nadzór nad prawidłowym wprowadzeniem w życie wytycznych Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powierzam Inspektorom ds.p.poż.

3 KARTA AKTUALIZACJI Data Temat Podpis - Wstęp 2.1. Instalacja sygnalizacji pożaru; 3.1. Zasady ogólne organizacji działań Ratowniczych w GCM dla Lekarza dyżurnego Izby przyjęć, D-cy zmiany ochrony, Wykaz sprzętu do ewakuacji 4.3. Zasady postępowania podczas ewakuacji obowiązujące w GCM, 9. Telefony osób funkcyjnych oraz nowy wykaz tel. wew. w szpitalach. 1.7 Wykaz obiektów GCM, 1.8 Opis wykorzystania pomieszczeń, 3. Sposoby postępowania pracowników GCM na wypadek powstania pożaru Centrala telefoniczna i Dowódca ochrony, 9.2 Skrócony wykaz wewnętrznych numerów telefonów, 1.8 Opis wykorzystania pomieszczeń, 4.2. Wykaz sprzętu do ewakuacji, Telefony osób funkcyjnych oraz nowy wykaz tel. wew. w szpitalach, Podstawa opracowania. - Podstawa prawna, - Grafika sposoby użycia gaśnic, Grafika oznakowanie gaśnic, - Organizacja szkolenia z p.poż w GCM

4 SPIS TREŚCI strona KARTA AKTUALIZACJI...3 SPIS TREŚCI...4 PODSTAWA OPRACOWANIA....5 WSTĘP....6 CEL OPRACOWANIA....7 ZAKRES OPRACOWANIA CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU LOKALIZACJA PODZIAŁ NA STREFY I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE KLASYFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZL UKŁAD FUNKCJONALNY WARUNKI TECHNICZNO- BUDOWLANE POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU OPIS WYKORZYSTANIA POMIESZCZEŃ GOK I SSW WARUNKI INSTALACYJNE, PRZEGLADY I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA TLENOWA GAŚNICE HYDRANTY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW GCM-U NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU I INNEGO ZAGROŻENIA ZASADY OGÓLNE ORGANIZACJI DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH NA TERENIE SZPITALA SCHEMAT POSTĘPOWANIA PERSONELU OBIEKTU NA WYPADEK POŻARU ORGANIZACJA EWAKUACJI NA WYPADEK ZAGROŻENIA KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA EWAKUACJI OSÓB HARMONOGRAM ZASADNICZYCH CZYNNOŚCI EWAKUACYJNYCH WYKAZ SPRZETU NIEZBĘDNEGO DO PROWADZENIA EWAKUACJI NA...1 ODDZIAŁACH SZPITALNYCH ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS EWAKUACJI OBOWIĄZUJĄCE...2 W GÓRNOŚLĄSKIM CENTRUM MEDYCZNYM W KATOWICACH OCHOJCU ZASADY ZAPOBIEGANIA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA POŻARU SPOSOBY WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE: OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO: OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PROWADZĄCYCH PRACE NIEBEZPIECZNE POŻAROWO WSKAZANIA PRZECIWPOŻAROWE PODCZAS PROWADZENIA PRAC SPAWALNICZYCH WZÓR REJESTRU PRAC NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO....9 SPOSOBY ZABEZPIECZANIA PRAC SPAWALNICZYCH WZÓR ZGŁOSZENIA DO JEDNOSTKI STRAŻY POŻARNEJ SPOSOBY PRAKTYCZNEGO SPRAWDZANIA ORGANIZACJI I WARUNKÓW EWAKUACJI LUDZI TELEFONY OSÓB FUNKCYJNYCH W SZPITALU TELEFONY ALARMOWE SKRÓCONY WYKAZ WEWNĘTRZNYCH NUMERÓW TELEFONÓW ORGANIZACJA SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZAŁĄCZNIKI... 54

5 PODSTAWA OPRACOWANIA. 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej / j. t. Dz. U. z 2009 Nr 178, poz z późn. zm. /. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/. 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U Nr 75,poz. 690 z późn. zm./. 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych /Dz. U /. 5. PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa 6. PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.,

6 WSTĘP. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA POLEGA NA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ ŻYCIA, ZDROWIA I MIENIA PRZED POŻAREM, KLĘSKĄ ŻYWIOŁOWĄ LUB INNYMI MIEJSCOWYMI ZAGROŻENIAMI POPRZEZ: zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, prowadzenie działań ratowniczych. WŁAŚCICIEL, ZARZĄDCA LUB UŻYTKOWNIK BUDYNKU, OBIEKTU LUB TERENU, ZAPEWNIAJĄC JEGO OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ, ZOBOWIĄZANY JEST W SZCZEGÓLNOŚCI: przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi zasadami, zapewnić osobom przebywającym w obiekcie, budynku lub terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej. Wyciąg z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej / j. t. Dz. U. z 2009 Nr 178, poz z późn. zm. /,

7 CEL OPRACOWANIA. Celem opracowania jest określenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym, technicznym, porządkowym, jakie należy uwzględnić w czasie eksploatacji budynku, w którym przewidziany jest pobyt ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się. ZAKRES OPRACOWANIA. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca zwana dalej instrukcją, określa: 1. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, 1) zasady wyposażenia obiektu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i konserwacyjnym, 2) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia, 3) sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidziane, 4) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania, 5) sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji, 6) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami, 2. Postanowienia Instrukcji obowiązują wszystkich pracowników, 3. Z postanowieniami Instrukcji należy zapoznać wszystkich użytkowników obiektu w tym pracowników, 4. Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji, pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem na oświadczeniu, 5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Instrukcji. Oświadczenie to, należy włączyć do akt osobowych pracownika, 6. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Wyciąg z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 6.1

8 1. CHARAKTERYSTYKA POŻAROWA OBIEKTU LOKALIZACJA. Zespół szpitalny Górnośląskiego Centrum Medycznego usytuowany jest w Katowicach - Ochojcu przy ul. Ziołowej 45/47 i składa się z kompleksu dwóch szpitali (Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego i Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii część wysoka i niska ) oraz dodatkowo budynku administracyjnego /Nr 1 i Nr 2/, jednego budynku z mieszkaniami i pokojami dla personelu, zespołu budynków zaplecza technicznego. Dojazd do obiektów możliwy jest drogą asfaltową od Katowic Centrum, Piotrowic, Murcek. Na terenie szpitala dojazd do poszczególnych budynków realizowany jest układem dróg wewnętrznych. Wymagań dojazdu pożarowego nie spełnia układ dróg obwodowych przy budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego, w zakresie ich usytuowania w stosunku do obrysu budynków i odległości od nich /dotyczy dróg przy południowej i zachodniej elewacji szpitala/. Przy obydwu obiektach szpitalnych wykonane są place manewrowe 20x20 m przystosowane do rozstawienia sprzętu wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej PODZIAŁ NA STREFY I ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWE. Strefę pożarową stanowi budynek lub jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia pożarowego (ściany, stropy i drzwi o określonych klasach nośności, szczelności i izolacyjności ogniowej). Drzwiami pożarowymi nazywamy specjalne, automatycznie zamykane lub zasuwane po wywołaniu alarmu pożarowego drzwi, których zadaniem jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia przez założony dla ich konstrukcji, określony w minutach czas. Podstawową cechą jaką powinny się charakteryzować drzwi pożarowe, jest zachowanie ich pełnej sprawności technicznej tj. szczelności oraz możliwości wielokrotnego ręcznego otwierania i automatycznego zamykania mimo nawet znacznego wzrostu temperatury. Obiekty szpitalne Górnośląskiego Centrum Medycznego tj. Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy/SSW/ oraz Górnośląski Ośrodek Kardiologii/GOK/ stanowią dwie odrębne strefy pożarowe. W każdym z tych obiektów dodatkowo występuje podział na strefy pożarowe na poszczególnych kondygnacjach. Zgodnie z 227 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w budynku wielokondygnacyjnym zaliczonym do kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi m 2 /zachowane w budynkach szpitalnych GCM/. Strefy pożarowe wyznaczają ściany, stropy oraz zamontowane drzwi przeciwpożarowe. W obiekcie SSW w klatkach bocznych oraz przy wejściach na oddziały na wszystkich kondygnacjach zabudowane są drzwi p.poż. o odporności ogniowej 30 minut z samozamykaczami, w części podziemnej /pod SSW/ zabudowane są drzwi p.poż o odporności 60 minut /wydzielające strefy pożarowe/ oraz drzwi o odporności ogniowej 30 minut wydzielającego pomieszczenia techniczne. Drzwi przy wejściach na oddziały w SSW oraz w części podziemnej /pod SSW/ normalnie utrzymywane są w pozycji otwartej, zamykają się poprzez zwolnienie elektrotrzymacza: - ręcznie gdy użyjemy przycisku usytuowanego na ścianie w pobliżu drzwi, - poprzez system sygnalizacji pożaru, gdy w danej strefie czujka wykryje zadymienie. W obiekcie GOK wydzielone są klatki schodowe drzwiami o odporności ogniowej 90 minut z samozamykaczami /nie podłączone do systemu sygnalizacji pożaru/. Dodatkowo ewakuacyjne klatki schodowe w GOK-u wyposażone są w urządzenia zabezpieczające

9 przed zadymieniem wentylatory wytwarzające nadciśnienie. Wentylatory nie są uruchamiane automatycznie poprzez system sygnalizacji pożaru. Możliwe jest ich ręczne uruchomienie z poziomu każdej kondygnacji włączniki zlokalizowane są przy drzwiach prowadzących do klatek schodowych. W szpitalu SSW na najwyższych kondygnacjach w klatkach schodowych zabudowane są okienne systemy oddymiania uruchamiane samoczynnie /za pomocą siłowników otwierają się okna po otrzymaniu impulsu z systemu sygnalizacji pożaru/ oraz ręcznie KLASYFIKACJA OBIEKTU DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZL. Kategoria zagrożenia ludzi jest umownym pojęciem określającym stopień niebezpieczeństwa pod względem użytkowania lub możliwości ewakuacji ludzi przebywających w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej. Zgodnie z 209 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obiekt Górnośląskiego Centrum Medycznego zaliczany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II tj. przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych UKŁAD FUNKCJONALNY. Budynki szpitalne podzielone są piętrami na oddziały lekarskie. W części podziemnej znajduje się tunel stanowiący ogólnodostępną drogę komunikacji wewnętrznej, łączącą obydwa szpitale, pralnie, kuchnię oraz budynek administracyjny nr 1. Wzdłuż tunelu oraz pod poszczególnymi obiektami znajdują się pomieszczenia obsługi technicznej jak: wentylatornie, akumulatorownie oraz pomieszczenia socjalne szatnie i warsztaty. W tunelu zainstalowane są drzwi p.poż. o odporności ogniowej 60 minut, zamykane ręcznie oraz automatycznie w przypadku zadziałania czujki sygnalizacyjnej WARUNKI TECHNICZNO- BUDOWLANE. Zgodnie z 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie obiekty Górnośląskiego Centrum Medycznego /GOK, SSW oraz hotel/ zaliczane są do budynków wysokich tj. budynków o wysokości od m nad poziomem terenu. Konstrukcja budynków Górnośląskiego Centrum Medycznego jest w wykonaniu niepalnym ramy żelbetowe typu H, beton zbrojony elementy prefabrykowane. Budynki zaplecza technicznego, garaże, wiaty posiadają konstrukcję żelbetowo - stalową. Dach w Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym wykonany z płyt prefabrykowanych żelbetowych płaskich, w Górnośląskim Ośrodku Kardiologii wykonany z płyt prefabrykowanych żelbetowych korytkowych. Budynki szpitala posiadają klasę odporności pożarowej budynku B zgodnie z wymaganiami dla budynku wysokiego zaliczonego do ZL II. Ilość kondygnacji : Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy /SSW/. - część wysoka 11 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w piwnicy łączna powierzchnia 9308,8 m 2, - część niska 2 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja w piwnicy łączna powierzchnia 5518,9 m 2. Górnośląski Ośrodek Kardiologii /GOK/. - część wysoka 9 kondygnacji nadziemnych + 1 kondygnacja w piwnicy łączna powierzchnia + piwnica powierzchnia 9772,7 m 2, - część niska 2 kondygnacje nadziemne + 1 kondygnacja w piwnicy łączna powierzchnia 7824,2 m 2.

10 1.6. POTENCJALNE ŹRÓDŁA POWSTANIA POŻARU Spośród materiałów palnych w części administracyjnej przeważa drewno i materiały drewnopochodne występujące w postaci elementów umeblowania oraz papier w postaci różnego typu dokumentacji, materiały włókiennicze w postaci zasłon w oknach. W części szpitalnej i przychodniach występują materiały drewnopochodne w postaci elementów umeblowania oraz materiały włókiennicze w postaci pościeli na salach chorych, pokojach zabiegowych oraz zasłony w oknach. W pomieszczeniach magazynowych występują materiały w postaci opakowań papierowych, różnego rodzaju opatrunków bawełnianych, strzykawki, lekarstwa w opakowaniach papierowych lub plastikowych. W części podziemnej /tunelu komunikacyjnym/ występuje szereg pomieszczeń tzw. magazynowych przeznaczonych również na przechowywanie dokumentacji archiwalnej z poszczególnych oddziałów w sytuacji powstania zagrożenia pożarowego występuje niebezpieczeństwo gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru do czasu podjęcia działań gaśniczych. Niebezpieczeństwo powstania pożaru wynikać może z następujących przyczyn : nieostrożność w stosowaniu otwartego ognia lub przy paleniu tytoniu, pozostawienie nie wyłączonych odbiorników energii elektrycznej lub ustawianie ich w pobliżu materiałów palnych, niewłaściwej i nieterminowej konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych oraz piorunochronnych, złe zabezpieczenie i nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowoniebezpiecznych, zwłaszcza prac spawalniczych, nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, umyślne podpalenia. Pożar może się rozprzestrzenić wskutek: stosowania palnych elementów budowlanych i wystroju wnętrz pomieszczeń, niewłaściwego składowania materiałów technicznych, papieru lub innych materiałów palnych, braku lub niesprawności podręcznego sprzętu gaśniczego, nieznajomości zasad i sposobu likwidacji pożaru w zarodku przez pracowników, braku lub niesprawności środków łączności i alarmowania, niepełnego zabezpieczenia obiektu w system sygnalizacji pożaru. Zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego podczas pożaru wynikać może z : zatrucia wydzielającymi się gazami pożarowymi podczas tlenia i palenia się materiałów palnych, a szczególnie tworzyw sztucznych, oparzeń ciała wskutek promieniowania cieplnego lub od rozgrzanych przedmiotów, składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, zastawiania przedmiotami lub zamykanie wyjść ewakuacyjnych, silnego zadymienia dróg ewakuacyjnych, Do pomieszczeń, obiektów o szczególnym zagrożeniu pożarowym możemy zaliczyć: pomieszczenia magazynowe w części podziemnej pod GOK i SSW, aptekę, archiwum, pomieszczenia socjalne, warsztaty techniczne, magazyn materiałów łatwopalnych.

11 1.7. WYKAZ OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD KOMPLEKSU GCM. 1. Budynek Administracyjny nr 1, 2. Budynek Administracyjny nr 2, 3. Archiwum Zakładowe, 4. Bakteriologia, 5. Budynek kontenerowy, 6. Garaż, 7. Górnośląski Ośrodek Kardiologii, ( część niska i wysoka), 8. Hotel, 9. Hydroforownia, 10. Kotłownia, 11. Kuchnia, 12. Magazyn Materiałów Łatwopalnych, 13. Patomorfologia, 14. Portiernia, 15. Pralnia, 16. Specjalistyczny Szpital Wieloprofilowy ( część niska i wysoka), 17. Warsztaty techniczne, 18. Wiata blaszana, 19. Wiata magazynowa nr 1, 20. Wiata magazynowa nr Stacja transformatorowa S-1, 22. Stacja transformatorowa S-2,

12 1.8. OPIS WYKORZYSTANIA POMIESZCZEŃ GOK I SSW. PIĘTRO IX VIII VII VI V IV III II I Parter Suterena GÓRNOŚLĄSKI OŚRODEK KARDIOLOGII Maszynownia dźwigów oraz stacja klimatyzacji i wentylacji Blok Operacyjny I Oddziału Kardiochirurgii Blok Operacyjny II Oddziału Kardiochirurgii I Oddział Kardiochirurgii II Oddział Kardiochirurgii III Oddział Kardiologii II Oddział Kardiologii I Oddział Kardiologii Oddział Elektrokardiologii Przychodnia Kardiologiczna Bank Krwi z Pracownią Serologii Transfuzjologicznej Laboratorium Analityczne Zakład Kardiologii Inwazyjnej Pomieszczenia biurowe Serwerownia Kaplica* Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym Oddział Ostrych Zespołów Wieńcowych Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej Izba Przyjęć Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii Zakład Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń Przychodnia Kardiologiczna Pomieszczenia biurowe Punkty gastronomiczne i handlowe * Centralna Sterylizatornia Pomieszczenia magazynowe * Pomieszczenia techniczne * Szatnia dla studentów* Depozyt ubrań* Chłodnia Składowisko odpadów*

13 PIĘTRO SPECJALISTYCZNY SZPITAL WIELOPROFILOWY Oddział Laryngologii X Oddział Neurologii Oddział Neurologii IX Oddział Udarowy VIII Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych VII Oddział Chorób Wewnętrznych i Reumatologii VI Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej V i Angiologii, Oddział Geriatrii Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu IV Pododdział Dziecięcy Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu III Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Blok Operacyjny Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii II Blok Operacyjny Oddziału Laryngologii Blok Operacyjny Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Oddział Rehabilitacji Leczniczej Zakład Rehabilitacji Leczniczej Przychodnia Specjalistyczna I Pomieszczenia biurowe Kaplica * Punkt handlowy * Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Dzienny dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi Zakład Diagnostyki Obrazowej Izba Przyjęć Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego Parter Przychodnia Specjalistyczna Zakład Endoskopii Stacja Dializ Diaverum Pomieszczenia biurowe Pracownia Małej Poligrafii* Punkty gastronomiczne i handlowe * Suterena Pomieszczenia magazynowe* Pomieszczenia techniczne Depozyt*

14 2. WARUNKI INSTALACYJNE, PRZEGLADY I KONSERWACJA URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Urządzenia p.poż. i gaśnice powinny być poddawane przeglądom i konserwacji zgodnie z zasadami określonymi w PN dotyczących urządzeń p.poż. i gaśnic, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z PN dotycząca konserwacji hydrantów wewnętrznych. - Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów / Dz. U. Nr 121 poz rozdział 1 Przepisy ogólne 3.1.ust.2,3,4/ INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ. Systemami sygnalizacji pożarowej nazywamy zespół urządzeń służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze. Podstawą działania systemu są rozmieszczone w poszczególnych pomieszczeniach tzw. czujki pożarowe, czyli urządzenia reagujące na obecność dymu, wzrost temperatury lub pojawienie się płomieni w nadzorowanym obiekcie. Sygnał z czujki przekazywany jest następnie do centralki, która alarmuje sygnałem obsługę centralki. W budynkach Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego oraz Górnośląskiego Ośrodka Kardiologii występują czujki pożarowe reagujące na obecność dymu. System sygnalizacji pożaru oparty na centrali Telsap 2008 i CSP-30, dodatkowo w Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym funkcjonuje oddymianie automatyczne budynku sterowane przez centralę oddymiania MCR Wszystkie centrale zlokalizowane są w pomieszczeniu centrali telefonicznej /budynek administracyjny Nr 1/ i obsługiwane całodobowo przez obsługę centrali. Instalacja monitorowana jest przez Państwową Straż Pożarną. W obydwu obiektach szpitalnych zainstalowano na każdej kondygnacji Ręczne Ostrzegacze Pożarowe ROP-y odpowiednio oznakowane zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi, stanowią one uzupełnienie czujek pożarowych. UWAGA!! ZBICIE SZYBKI RĘCZNEGO OSTRZEGACZA POŻAROWEGO ZAPEWNIA NATYCHMIASTOWE PRZEKAZANIE SYGNAŁU ALARMOWEGO O POŻARZE DO MIEJSKIEGO STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH. O KAŻDORAZOWYM UŻYCIU ROP-A NALEŻY POINFORMOWAĆ CENTRALĘ TELEFONICZNĄ SZPITALA.

15 Rozróżniamy dwa rodzaje alarmów pożarowych tj.: alarm pożarowy I i II stopnia: Alarm pożarowy I stopnia Sygnał z czujki dymu jaki dociera do centralki pożarowej i jest przez nią rejestrowany stanowi dla obsługi centrali telefonicznej informację, w którym miejscu w obiekcie GCM pojawiło się zadymienie. Od momentu zarejestrowania przez centralkę nadejścia sygnału zadziałania czujki, obsługa centrali telefonicznej ma 30 sekund na potwierdzenie przyjęcia sygnału. W przypadku braku reakcji centralka pożarowa przechodzi automatycznie w stan alarmu pożarowego II stopnia. Jeżeli obsługa centrali telefonicznej w czasie 30 sekund potwierdzi przyjęcie sygnału, centralka rozpoczyna odliczanie tzw. czasu zwłoki, który jest czasem pozwalającym na potwierdzenie, czy sygnał wysyłany przez czujkę nie jest alarmem fałszywym. Czas zwłoki wynosi 5 minut. W przypadku niemożności rozpoznania zdarzenia przez obsługę w czasie do 5 minut, pracownik obsługujący centralę, w uzasadnionym przypadku może zresetować sygnał alarmu, co przedłuży czas rozpoznania o dalsze 5 minuty, w przeciwnym razie centrala przechodzi w stan alarmu pożarowego II stopnia. Alarm pożarowy I stopnia nie steruje pracą urządzeń decydujących o bezpieczeństwie pożarowym budynku. Alarm pożarowy II stopnia Alarm pożarowy II stopnia może wystąpić w następujących sytuacjach: brak reakcji ze strony obsługi w czasie dłuższym niż 30 sekund od momentu nadejścia sygnału z czujki, po 5 minutach od momentu potwierdzenia nadejścia sygnału z czujki, jeżeli obsługa nie zresetuje nadejścia sygnału, bezpośrednio po zadziałaniu ROP-a /ręcznego ostrzegacza pożarowego/. Alarm pożarowy II stopnia transmitowany jest automatycznie do Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach /MSK KM PSP/. Okresowe przeglądy instalacji sygnalizacji pożaru w GCM wykonuje firma ALARM MEGA SYSTEM w zakresie: 1) konserwacja urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz centralki instalacji oddymiania klatek schodowych w SSW - 4 razy w roku, 2) badanie szczelności czujek pożarowych - 1 raz w roku, 3) naprawy urządzeń w terminie 48 godzin od zgłoszenia uszkodzenia Za transmisję alarmów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowice odpowiada firma NOMA 2. Okresowych przeglądów automatycznego systemu oddymiania szpitala SSW, stanu technicznego drzwi przeciwpożarowych w obiekcie oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych dokonuje wyznaczony pracownik GCM raz w miesiącu odnotowując ten fakt w książce przeglądów. W archiwum zakładowym system zabezpieczający obiekt przeciwpożarowo oparty jest na sieci czujek dymowych rozmieszczonych w budynku. Czujka po wykryciu

16 zadymienia uruchamia automatycznie /poprzez centralkę/ linię telefoniczną do centrali telefonicznej w szpitalu informując obsługę centrali o wykrytym zadymieniu. Po takim sygnale otrzymanym w godzinach pracy archiwum tj centrala telefoniczna informuję bezpośrednio pracowników archiwum /celem potwierdzenia informacji/ oraz ochronę obiektu, po godzinie 15 centrala powinna informuje Państwową Straż Pożarną oraz ochronę obiektu INSTALACJA ELEKTRYCZNA. Budynki Górnośląskiego Centrum Medycznego zasilane są w energię elektryczną z dwóch niezależnych transformatorów, w przypadku awarii jednego automatycznie następuje przełączenie na drugi, w przypadku awarii obu transformatorów obiekt zasilany jest z agregatu prądotwórczego. Automatycznie załączają się dwa agregaty po 55 KW, pozostałe trzy o mocy 250 KW uruchamiane są ręcznie. W Górnośląskim Ośrodku Kardiologii zainstalowana jest bateria akumulatorowa wpięta w obwód zasilania UPS, której zadaniem jest podanie napięcia na obwody separowane oraz oświetlenia ewakuacyjnego do czasu zadziałania agregatów prądotwórczych. W Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym nie ma baterii akumulatorowej a obwody oświetlenia ewakuacyjnego zasilane są jako obwód rezerwowy z agregatu prądotwórczego. Okresowe kontrole oświetlenia ewakuacyjnego prowadza pracownicy techniczni GCM odnotowując ta czynność w książkach kontroli. Nadzór nad zachowaniem ciągłości zasilania odbywa się w głównej stacji zasilania S1 przez dyżurnych elektryków zatrudnionych całodobowo. Okresowe przeglądy instalacji elektrycznej oraz odgromowej przeprowadzane są raz na 5 lat, dokonuje ich wyspecjalizowana firma. Dodatkowo raz w roku służby techniczne szpitala przeprowadzają wizualną kontrolę stanu instalacji odgromowej INSTALACJA TLENOWA. Tlen medyczny magazynowany jest w zbiorniku kriogenicznym. Zbiornik ten wpisany jest w rejestr Inspektoratu Dozoru Technicznego i podlega okresowym przeglądom technicznym. Dokumentację przeglądów stanowi Książka Dozoru Technicznego. Zbiornik tlenu ma pojemność 20 t, usytuowany jest na terenie zaplecza technicznego. Teren wokół zbiornika jest ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Instalacja tlenowa doprowadzona jest za pośrednictwem wewnętrznej instalacji tlenowej do obydwu szpitali na poszczególne oddziały szpitalne /sale chorych, pokoje zabiegowe, sale operacyjne/. Punkty poboru tlenu są we wszystkich pomieszczeniach szpitala ujednolicone. Oddziały Intensywnej Opieki Medycznej, sale operacyjne zaopatrzone są w skrzynki zaworowo informacyjne, które pełnią funkcję alarmową w przypadku zaniku dopływu tlenu, powietrza, próżni. Każdy oddział posiada sprawne zawory odcinające dopływ tlenu, czytelnie oznakowane. Butle z tlenem przechowywane są w boksie usytuowanym przy zbiorniku kriogenicznym. Butle z podtlenkiem azotu przechowywane są w magazynie materiałów łatwopalnych. Butle transportowane są na oddziały przez pracowników Warsztatów Gazów Medycznych na wózkach ręcznych. Przeglądu i legalizacji butli dokonuje każdorazowo przy ich napełnianiu dostawca gazów medycznych. Awarie punktów poboru tlenu jak również wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w dostarczaniu gazów lub wymiany butli z tlenem, podtlenkiem azotu należy zgłaszać do: 1) warsztat gazów medycznych tel. kontaktowy :88-72, 2) dział energomaszynowego tel. kontaktowy 88-46,88-43, 3) kierownik działu maszynowego tel. kontaktowy

17 Powyższe informacje zawarte są w opracowanych i obowiązujących w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu Zasadach magazynowania i dystrybucji gazów medycznych oraz zasadach postępowania w czasie awarii zbiornika kriogenicznego GAŚNICE Zgodnie z 32 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy powinien być wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymogi PN. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawarta w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym lub zaliczonej do ZL II. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Rozróżniamy następujące grupy pożarów: A- materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; B- cieczy i materiałów stałych topiących się; C- gazów; D- metali; F- tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. W Górnośląskim Centrum Medycznym gaśnice zlokalizowane są w oznakowanych i łatwo dostępnych miejscach na terenie całego obiektu. W budynku GOK-u na oddziałach szpitalnych gaśnice zlokalizowane są w konsolach pielęgniarskich, a w budynku SSW znajdują się we wnękach odpowiednio oznakowanych /zgodnie z PN 92/N /01 pt. Znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej /, z możliwością każdorazowego ich użycia w razie takiej potrzeby. W znacznej ilości na terenie obiektu przeważają gaśnice proszkowe typu 6 kg ABC przeznaczone do gaszenia materiałów palnych stałych, płynnych, gazowych jak również do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem /do 1000 V z odległości min. 1 m/. Można spotkać jeszcze w niektórych miejscach gaśnice śniegowe m.in. w pomieszczeniach technicznych w tunelu oraz na warsztatach. Przeglądy okresowe oraz legalizacja gaśnic dokonywane są raz w roku przez pracownika GCM posiadającego odpowiednie uprawnienie. Remontów oraz napraw podręcznego sprzętu dokonuje się w wyspecjalizowanej firmie. PRZYKŁADOWE OZNAKOWNIE GAŚNIC

18

19

20 2.5. HYDRANTY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE. Na terenie Górnośląskiego Centrum Medycznego występuje sieć hydrantowa zewnętrzna jak i wewnętrzna oznakowana zgodnie z zgodnie z PN 92/N1 256/01 pt. Znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej. Rozmieszczenie hydrantów wewnętrznych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów rozdział 5 rozporządzenia. 1) Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe Ø 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynku wysokim i wysokościowym należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach, 2) Hydranty Ø 25 z wężem półsztywnym stosowane powinny być na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, W Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym w części wysokiej przy każdej klatce schodowych znajduje się hydrant wewnętrzny Ø 52, w części niskiej SSW na korytarzach, znajduje łącznie 10 hydrantów Ø 25 /wąż płasko składany/ na każdej kondygnacji. W Górnośląskim Ośrodku Kardiologii w części wysokiej przy każdej klatce schodowych znajduje się hydrant wewnętrzny Ø 52, w części niskiej GOK a korytarzach, znajduje łącznie 11 hydrantów Ø 52 na każdej kondygnacji. W przypadku braku węży w szafkach hydrantowych na poszczególnych kondygnacjach występuje opis informujący, że węże znajdują się w portierniach z możliwością każdorazowego ich użycia w razie takiej konieczności. Przeglądy hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych dokonywane są okresowo przez pracownika wyznaczonego pracownika w GCM. Ciśnienie robocze w wężach hydrantowych podlega sprawdzaniu raz na 5 lat, a wydajność hydrantu sprawdzana jest raz w roku przez wyspecjalizowaną firmę. Dodatkowo na terenie GCM /w pobliżu stacji tlenowej/ zlokalizowane są dwa wodne zbiorniki p.poż. każdy po 350 m 3, wyposażone w przyłącze do podłączenia się pożarniczych samochodów gaśniczych. Hydrant 25 z wężem półsztywnym.

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Pożar - definicja Istnieje wiele definicji pożaru, ale w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że pożar to proces spalania materiałów palnych w czasie i miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Lista kontrolna bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Lista kontrolna pożarowego obiektu. Lista kontrolna przeznaczona dla właścicieli, zarządców, jak również osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW

INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW INSTRUKCJA ALARMOWA DLA PRACOWNIKÓW I UCZNIÓW Zespołu Szkół w Trzebini Do obowiązków pracowników i uczniów Zespołu Szkół w przypadku powstania pożaru na terenie szkoły, należy: 1. Zaalarmować natychmiast

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego Dodatek nr 7 do załącznika nr 1 SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo Lublin, ul. Jaczewskiego2 Prowadzona działalność Instytut naukowo- badawczy z kliniką Podstawowe

Bardziej szczegółowo

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko

... stopień, imię i nazwisko ... stanowisko Gdańsk, dnia...................... PZ-.............. Protokół Ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE OBIEKTÓW SAKRALNYCH bryg. Grzegorz Fischer KM PSP Żory SITP Katowice Żory, 25 września 2013 Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147

PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE POŻARU Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 147 Odporność pożarowa budynków wysokość obiektu kategoria zagrożenia ludzi odporność

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA

ZAŁĄCZNIK nr A6 RAPORT OCENY RYZYKA RAPORT OCENY RYZYKA Nazwa firmy: Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adres: ul. Polna 33; 60-535 Poznań Tel.: 61 8419218 ; 61 8419455;

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ

SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE SAD OKRĘGOWY W RZESZOWIE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI DORAŹNEJ CO TO JEST EWAKUACJA DORAŹNA? Ewakuacja (łac. evacuatio opróżnianie; znikanie) to zorganizowane przemieszczenie

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego

1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 1. Nazwa przedmiotu: Wyposażenie technologiczne przedsiębiorstwa hotelarskiego i gastronomicznego 2. Temat zajęcia: Wyposażenie w zakresie bezpieczeństwa obiektu. 3. Cel zajęcia: Student potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: CeTA.2140.5.2012 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dostosowanie budynków CeTA do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - z kompleksowym systemem sygnalizacji alarmu pożaru i

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GAŚNIC I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH SP ZOZ MSZ W CZĘSTOCHOWIE

WYKAZ GAŚNIC I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH SP ZOZ MSZ W CZĘSTOCHOWIE WYKAZ GAŚNIC I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH W OBIEKTACH SP ZOZ MSZ W CZĘSTOCHOWIE (stan na dzień 31.12.2014 z uwzględnieniem wyposażenia, jakie jest przewidziane w remontowanym pawilonie E przy ul. Mirowskiej

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym załącznik nr 1 do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego Instrukcja w sprawie zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Postanowienia wstępne Niniejsza instrukcja określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Geneza nowych wymagań szczególnych

Geneza nowych wymagań szczególnych Wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej Ernest Ziębaczewski Geneza nowych wymagań

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ EKSPERTYZA TECHNICZNA DOT. STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Przebudowa budynku położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w celu przystosowania do potrzeb Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Jednostka projektowa: Remedy Sp. z o.o. Osiedle Parkowe 13b 05-462 Wiązowna Branża: Faza: Miejsce/data: - PROJEKT BUDOWLANY Wiązowna, 2014-03-31 Temat/Część/Obiekt: Przebudowa budynku położonego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM EWAKUACJIA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY W GIMNAZJUM NR 1 W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM I. Cel instrukcji. II. Przedmiot i zakres stosowania instrukcji. III. Podstawy zarządzenia ewakuacji. IV. Sposób

Bardziej szczegółowo

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2.

2) Powierzchnia Powierzchnia wewnętrzna budynku ogółem wynosi 3474 m 2. Warunki ochrony przeciwpożarowej 1) Liczba kondygnacji, kwalifikacja wysokościowa a) liczba kondygnacji : ogółem 3, w tym 3 nadziemnych, 1 podziemna, b) wysokość : 9,5 m, budynek niski. 2) Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N

Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N Znaki bezpieczeństwa - Ochrona przeciwpożarowa wg PN-92/N-01256-01 Załącznik nr 2 Nr Znak Znaczenie (nazwa) bezpieczeństwa znaku bezpieczeństwa Zastosowanie Urządzenia sygnalizacji pożarowej i sterowania

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW

Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW Procedura ewakuacji uczniów i pracowników z budynku SOSW I. Cel procedury II. Przedmiot i zakres stosowania III. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia ewakuacji IV. Sposób ogłaszania alarmu sygnały

Bardziej szczegółowo

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ

System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ System zapobiegania zadymieniu EXIT ZZ Rodzaj systemu EXIT system ZZ zapobieganie zadymianiu Zastosowanie budynki wielorodzinne Opis systemu System EXIT ZZ zapewnia możliwość bezpiecznej ewakuacji ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE CEL PROCEDURY: ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO

Bardziej szczegółowo

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel.

2. Wskazanie osoby przekazującej informację. Dyspozytor (24h) - Tel. 508-048-286/ 32 294 88 45, Koordynator Działu Technicznego -Tel. Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie zakładu Polski Gaz S.A oddz. w Sosnowcu. Podstawa prawna: Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Biuro Rozpoznawania Zagrożeń St. bryg. dr inż. Paweł Janik Poznań, 11 marca 2015 r. art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Obiekt budowlany wraz ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 34/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie prowadzenia na terenie, w obiektach i pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prac pożarowo

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek

... (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku. Wniosek Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Pan st. bryg. Andrzej Gomulski Komendant Miejski PSP w Słupsku Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce

Vademecum BHP. Ochrona ppoż. w praktyce Vademecum BHP Ochrona ppoż. w praktyce Praktyczny informator Ochrona ppoż. w praktyce Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Agnieszka Świeboda Menedżer produktu: Rafał Kępka

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL TEMAT: działania ratowniczo gaśnicze w obiektach zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH

ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH ANALIZA RYZYKA ZAWODOWEGO Załącznik ARKUSZ KONTROLNY OCENY STANU BHP NA STANOWISKU PRACOWNIKA STACJI PALIW GAZOWYCH uwzględniający wymagania: dyrektywy 90/270/EWG, Kodeksu pracy art. 207 2, art. 212, art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM ZASADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM Przez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE 1. Cel procedury 2. Przedmiot i zakres stosowania 3. Podstawy uruchomienia procedury zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Załącznik nr 2 do Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego REGULAMIN EWAKUACJI NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB INNEGO ZAGROŻENIA w GIMNAZJUM w PROSZOWICACH Organizacja i warunki Ewakuacja

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r.

WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości. Stan na listopad 2008 r. WYBRANE PRZEPISY PRAWNE obowiązujące gestorów i właścicieli nieruchomości Stan na listopad 2008 r. I. PRZEPISY W SPRAWIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 146/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim

Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Procedura ewakuacji uczniów i personelu Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim Ewakuacja doraźna polega na natychmiastowym przemieszczeniu osób z rejonów, których nastąpiło nieprzewidziane,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI Z BUDYNKU GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W DOLSKU praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RAFAŁA W CZERWONEJ GÓRZE ul. Czerwona Góra 10 26 060 Chęciny -- Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna Szpitala w Czerwonej Górze, Kielce, ul. Jagiellońska 72

Bardziej szczegółowo

Budynek Administracji nr 1 NR 1

Budynek Administracji nr 1 NR 1 Budynek Administracji nr 1 NR 1 1. Rok budowy 1977 2. Powierzchnia zabudowy 1 860 m 2 3. Kubatura 8 860 m 3 4. Ilość kondygnacji nadziemnych 3 5. Ilość kondygnacji podziemnych 1 1. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Rodzaj inwestycji: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Dominowo Informacja BIOZ Budowa dwóch zbiorników wody czystej o pojemności 100,0 m 3 Termomodernizacja wnętrza Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

Szkic sytuacyjny terenu

Szkic sytuacyjny terenu Szkic sytuacyjny terenu Niezbędne jest zweryfikowanie nośności potwierdzając tym samym, że plac manewrowy i dojazd do placu spełniają warunek minimalnego dopuszczalnego nacisku 100 kn na oś Droga pożarowa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz.

Bezpieczeństwo imprez masowych. - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. Bezpieczeństwo imprez masowych - na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - (Dz. z 2014 r. poz. 693) Definicja imprezy masowej za imprezę masową uznaje się każdą imprezę

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu. Wyjście ewakuacyjne. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej

Nazwa produktu. Wyjście ewakuacyjne. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej Nazwa produktu Opis Wyjście ewakuacyjne ewakuacyjnej ewakuacyjnej ewakuacyjnej schodami w dół ewakuacyjnej schodami w dół ewakuacyjnej w górę ewakuacyjnej w górę Kierunek drogi ewakuacyjnej Drzwi ewakuacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii przemysłowej

Informacja dotycząca Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii przemysłowej Strona 1 z 5 Tytuł: Informacja dotycząca Zakładu o Zwiększonym Ryzyku Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej Dotyczy zakładu: Podstawa opracowania:. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postepowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Białej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 124/22/03/2012/NO/Kędzierzyn - Koźle INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie- Koźlu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY

STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY STANDARDOWA PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI Z BUDYNKU SZKOŁY I. CEL PROCEDURY II. III. IV. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI SPOSÓB OGŁASZANIA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, 28 kwietnia 2015 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Szyb kablowy jest to, zgodnie z treścią definicji zawartej w zaktualizowanej w 2014 r. Normie Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A tel./ fax. ( 0-32 ) 256-56-15 kom.0601-68-87-87 e-mail: hirszberg@poczta.onet.pl. NIP: 634-107-47-64 P R A C O W N I A P R O J E K T O W A A R C H I T E K T mgr inż. Halina Piotrowska- Hirszberg 40-026

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych

Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Bezpieczeństwo w budynkach placówek oświatowych Temat bezpieczeństwa w szkole podejmują Polskie Normy ich zadaniem jest wskazanie działania zapewniającego bezpieczeństwo osób, które przebywają w placówkach

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36

Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wrocław, ul. Cypriana Norwida 34/36 Rzeczoznawca ds. ppoż. Rzeczoznawca budowlany Wrocław, luty 2012r.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 E K S P E R T Y Z A T E C H N I C Z N A Z A B E Z P I E C Z E N I A P R Z E C I W P O Ż A R O W E G O OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TYCHY, UL. NORWIDA 44 ZLECENIODAWCA : MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 13/2015/N/Kobierniki INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/płocka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu

Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Centralny Magazyn Dystrybucyjny w Błoniu Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Bayer Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa Telefon 22-5723605

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 108/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 228 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.

Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania. Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09

Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 Znak sprawy: WSzSL/FAZ- 110c/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO ORAZ PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTCZNY MSWiA ul. B. Prusa 1/3, 05-400 Otwock tel. 22 779 20 61, fax 22 779 46 71 EKD: 8610 Z REGON:

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy WK-I.2370.28.2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Adres siedziby: os. Zgody 18, 31-951 Kraków NIP:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r.

O P I N I A. Opracował : Suwałki, listopad 2014 r. O P I N I A dotycząca dostosowania budynku głównego Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 33 do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Opracował : Suwałki, listopad

Bardziej szczegółowo