Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 III. ZASADY SPORZĄDZANIA INFORMACJI ZE ZDARZENIA NUMER EWIDENCYJNY WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE UGASZONO LUB ZLIKWIDOWANO ZAGROŻENIE BEZ UDZIAŁU JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ RODZAJ ZDARZENIA Pożar Miejscowe zagrożenie Fałszywy alarm MIEJSCE ZDARZENIA OBIEKT WŁAŚCICIEL LUB UŻYTKOWNIK KOD OBIEKTU KOD WŁAŚCICIELA , 11. INFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA I CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAUWAŻENIE ZDARZENIA PRZEZ ZGŁOSZONO ZDARZENIE W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH RODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DZIAŁANIA RATOWNICZE PROWADZONO Z UŻYCIEM SPRZĘTU MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH UŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE NR ONZ SUBSTANCJI WYBUCHY MEDYCZNE DZIAŁANIA RATOWNICZE WYPADKI Z LUDŹMI DANE PERSONALNE OSÓB POSZKODOWANYCH WIELKOŚĆ ZDARZENIA WIELKOŚĆ OBIEKTU STRATY URATOWANE MIENIE PRZYPUSZCZALNA PRZYCZYNA ZDARZENIA DANE O BUDYNKU/POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIA KIEROWAŁ DZIAŁANIAMI KOORDYNACJA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DANE OPISOWE DO INFORMACJI ZE ZDARZENIA

3 34 I 35. DANE O UDZIALE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PSP I OSP) SPOZA TERENU GMINY I POWIATU, WŁAŚCIWYCH DLA MIEJSCA ZDARZENIA INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ POLA DODATKOWE* IV. WYBRANE PROBLEMY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA INFORMACJI ZE ZDARZENIA

4 Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej Wersja poprzednia z dnia r. Sposób sporządzania karty zdarzenia 1. Korekta flag zdarzeń (dodanie opisów, usunięcie kilku flag). 2. Korekta podrodzajów zdarzeń (uściślenie podrodzaju - powódź). 3. Dodanie sposobu obsługi zdarzeń prowadzonych poza granicami kraju. Zasady sporządzania informacji ze zdarzenia 4. Miejscowe zagrożenie doprecyzowanie wielkości na podstawie poszkodowanych zamiana wymagały hospitalizacji na zostały zabrane przez ZRM z miejsca zdarzenia lub przekazano jednostkom ochrony zdrowia. 5. Wypadki z ludźmi zamiana hospitalizacji na przekazano jednostkom ochrony zdrowia. Wybrane problemy dotyczące sporządzania informacji ze zdarzenia 6. Korekta pkt Dodano pkt Zaktualizowane Zasady obowiązują od roku. 4

5 Wprowadzenie W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U ) pojawiła się konieczność opracowania zasad ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym systemie SWD - ST, będących treścią niniejszego opracowania. Dokument składa się z czterech części. Pierwsza i druga określają szczegółowe zasady prowadzenia wybranej dokumentacji zdarzeń, czasookres jej sporządzania, przesyłania, tryb kontroli poprawności, wprowadzania zmian w informacji ze zdarzenia przez stanowiska kierowania komendanta powiatowego/miejskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby odpowiedzialne za sporządzanie poszczególnych elementów dokumentacji. Trzecia część opracowania określa zasady sporządzania informacji ze zdarzenia, zaś czwarta wybrane problemy związane ze sporządzaniem informacji. Nadmienić należy, że Zasady opracował Zespół powołany Decyzją nr 37 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Systemy Teleinformatyczne. Zasady podlegają czasowej aktualizacji w odniesieniu do uwag przekazywanych przez Komendy Wojewódzkie PSP, a zatwierdzane przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP. Aktualizację przeprowadza zespół stworzony z przedstawicieli komend wszystkich szczebli w PSP, a zatwierdza każdorazowo Zastępca Komendanta Głównego PSP nadzorujący prace KCKRiOL. Dodatkowo wprowadza się wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej.

6 Definicje i skróty Poniżej przedstawiono wykaz wybranych definicji i skrótów pojawiających się w opracowaniu, ułożonych w kolejności alfabetycznej. Batalion oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca i sztab (Dz.U ). Czynności ratownicze czynności ratownicze dzielimy na podstawowe i specjalistyczne. Czynności podstawowe wykonywane są w poszczególnych dziedzinach ratownictwa przez wszystkich ratowników podmiotów ksrg, zaś specjalistyczne wykonywane są przy użyciu sprzętu specjalistycznego przez odpowiednio przeszkolonych ratowników podmiotów ksrg (Dz.U ). Działania ratownicze rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (Dz.U ). IzZ informacja ze zdarzenia o której mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego (Dz.U ). Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego zdarzenia realizowane przez ratowników KSRG w sytuacji: - dysponowania na prośbę dyspozytora medycznego celem udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, gdy na miejscu zdarzenia obecny jest ZRM (pomoc ZRM), zaś jego potencjał ratowniczy jest niewystarczający, - dysponowania na prośbę dyspozytora medycznego do osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego celem udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy z powodu braku możliwości zadysponowania ZRM w danym obszarze działania/rejonie operacyjnym (czasowe zastąpienie ZRM), - podejmowania działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy u osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na wezwanie osób postronnych (w trakcie przemieszczania się samochodem pożarniczym lub po zgłoszeniu stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego do SK KP/M lub w obszarze chronionym jednostki KSRG). Jednostki ochrony przeciwpożarowej (JOP) jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż

7 pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze (Dz.U ). Jednostki ochrony zdrowia jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, takie jak: szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, na których świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, współpracujące z PRM centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie (Dz.U ). KDR Kierujący Działaniem Ratowniczym. Kompania pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca (Dz.U ). Kwalifikowana pierwsza pomoc (kpp) należy przez to rozumieć czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika (Dz. U ). Medyczne działania ratownicze należy przez to rozumieć działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U ). Państwowa Straż Pożarna (PSP) zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dz.U ). Podmiot ksrg należy przez to rozumieć jednostki PSP, jednostki ochrony przeciwpożarowej o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej włączone do ksrg, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych (Dz.U ). Poważna awaria rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem (Dz.U ). Ratownik strażak, strażak JOP, druh OSP, ratownik medyczny, lekarz, policjant, strażnik miejski, żołnierz, inny uczestnik akcji ratowniczej (GOPR, TOPR, itp.) będący 7

8 na miejscu zdarzenia, prowadzący czynności ratownicze lub medyczne działania ratownicze. Rozporządzenie rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U ). SK KP(M) PSP stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, o którym mowa w Rozporządzeniu. SK KG PSP stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP, o którym mowa w Rozporządzeniu. SK KW PSP stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego, o którym mowa w Rozporządzeniu. Specjalistyczna grupa ratownicza pododdział przeznaczony do realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych (Dz.U ). Strażak funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę w PSP (Dz.U. z 2013 poz. 1340). Strażak JOP pracownik posiadający kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażaka, technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa albo uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania tych zawodów regulowanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz.U ). SI WCPR System Informacyjny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego. TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju funkcjonujący w oparciu o przepisy ustawy o statystyce publicznej (Dz.U ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U ). Zastęp pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego (Dz.U ). Zdarzenie Ratownicze zdarzenie przy którym prowadzone były działania ratownicze. ZRM jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznych, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach poza szpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie (Dz. U ). ZSP zakładowa straż pożarna (Dz.U ). 8

9 ZSR zakładowa służba ratownicza (Dz.U ). III. Zasady sporządzania informacji ze zdarzenia 1. Numer ewidencyjny Numer ewidencyjny - składa się z 11 cyfr. Pierwsze siedem cyfr określa jednostkę ratowniczo-gaśniczą (JRG) sporządzającą IzZ. W składzie numeru znajdują się kolejno: numer województwa, numer komendy powiatowej/miejskiej w województwie, numer JRG w powiecie/mieście. Kolejne cztery cyfry stanowią numer zdarzenia, bez względu na jego rodzaj. Numer ewidencyjny generowany jest automatycznie przez system, unikalny w danym roku. 2. Współrzędne geograficzne Współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna miejsca zdarzenia podane w stopniach, minutach, sekundach, z dokładnością do setnych sekundy. Źródła współrzędnych muszą umożliwiać pobranie i odczytanie współrzędnych z wyżej wymienioną dokładnością. Długość i szerokość geograficzna powinny określać prawdopodobne miejsce powstania zdarzenia. W przypadku niemożliwości jego określenia, dla zdarzeń typu pożary lasów, traw, powodzi, itp., należy przyjąć geometryczny środek powierzchni zdarzenia. 3. Ugaszono lub zlikwidowano zagrożenie bez udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej Ugaszono lub zlikwidowano zagrożenie bez udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej zaznaczyć pole w przypadku, gdy pożar ugaszono lub miejscowe zagrożenie zlikwidowano bez udziału JOP lub przed ich przybyciem na miejsce zdarzenia. Udział np. strażaka z samochodem operacyjnym sprawdzającego zgłoszenie lub zaistniałe zdarzenie po jego zakończeniu/usunięciu nie jest udziałem w akcji ratowniczej. 4. Rodzaj zdarzenia Rodzaj zdarzenia zaznaczyć rodzaj zdarzenia w odpowiednim polu, a także odpowiednio jego wielkość, dla pożarów: małe, średnie, duże i bardzo duże; dla pożarów w lasach: podpowierzchniowy, pokrywy gleby, całkowity drzew, pojedyncze drzewo; 9

10 dla miejscowych zagrożeń: małe, lokalne, średnie, duże, gigantyczne lub klęska żywiołowa Pożar Pożar - niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Wielkość: Mały (P/M) występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni do 70 m 2 lub objętości do 350 m 3, b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha, Średni (P/Ś) występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 71 do 300 m 2 lub objętości od 351 do 1500 m 3, b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha, Duży (P/D) występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 301 do 1000 m 2 lub objętości od 1501 do 5000 m 3, b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha, Bardzo duży (P/BD) występuje, jeśli w jego wyniku spalone lub zniszczone powierzchnie lub objętości przekraczają wartości podane dla pożaru dużego. Przy ustaleniu wielkości pożarów, w stosunku do których nie można zastosować kryteriów określonych powyżej, w szczególności w przypadku pożarów odwiertów naftowych, rurociągów gazowych, paliwowych, urządzeń technologicznych poza budynkami, przyjmuje się następujące kryteria wielkości: 1) pożar mały - jeżeli jednocześnie podawano do 4 prądów gaśniczych, 2) pożar średni - jeżeli jednocześnie podawano 5-12 prądów gaśniczych, 3) pożar duży - jeżeli jednocześnie podawano prądów gaśniczych, 4) pożar bardzo duży - jeżeli jednocześnie podawano powyżej 36 prądów gaśniczych. Uwagi: Przy określaniu wielkości pożaru należy zaliczać pożar do większych zdarzeń po przekroczeniu wielkości granicznej tylko jednego z dwóch parametrów, tzn. powierzchni lub kubatury. W przypadku spalenia się budynku lub jego części wraz z ruchomościami znajdującymi się poza budynkiem przyjmuje się łączną ich 10

11 powierzchnię lub objętość i zalicza się do odpowiedniej wielkości pożaru. W przypadku prowadzenia działań na różnych kondygnacjach w obrębie jednego obiektu jako powierzchnię pożaru należy przyjąć sumę powierzchni pożaru każdej z kondygnacji Miejscowe zagrożenie Miejscowe zagrożenia - inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Wielkość: Przy określaniu wielkości MZ należy uwzględnić liczbę zastępów jednocześnie uczestniczących w działaniach ratowniczych, w tym również samochód operacyjny z dowódcą (komendantem), jeżeli zaangażowani są oni w prowadzenie działań ratowniczych. Małe (MZ/M) zdarzenia o ograniczonym zakresie działań jednostek prowadzone bez użycia sprzętu specjalnego, z wyjątkiem urządzeń wykrywczo - pomiarowych, które nie wykazały występowania zagrożenia podczas wykonywania pomiarów. Do MZ/M zaliczamy w szczególności: rozpoznanie zagrożeń bez wprowadzania jednostek do działań, zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych (ale nie prowadzonych przez ZSP lub ZSR na terenach swoich macierzystych zakładów), zabezpieczenie imprez masowych, zabezpieczenie lądowania, asystę jednostek straży pożarnej, współpracę z BOR przy zabezpieczaniu osób podlegających ochronie. Lokalne (MZ/L) nagłe uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, itp., które powodują zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska wymagające interwencji podmiotów ksrg, w których: a) wystąpiła nie więcej niż 1 ofiara śmiertelna, b) lub wystąpiły nie więcej niż 3 osoby, które zostały zabrane przez ZRM z miejsca zdarzenia lub przekazane jednostkom ochrony zdrowia, c) lub brały udział nie więcej niż 4 zastępy. Średnie (MZ/Ś) nagłe uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, itp., które powodują zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska wymagające interwencji podmiotów ksrg, w których: a) wystąpiło od 2 do 3 ofiar śmiertelnych, b) lub wystąpiło od 4 do 10 osób, które zostały zabrane przez ZRM z miejsca zdarzenia lub przekazane jednostkom ochrony zdrowia, c) lub brało udział od 5 do 12 zastępów, d) lub brała udział jedna grupa specjalistyczna. 11

12 Duże (MZ/D) - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego wymagające interwencji podmiotów ksrg mniejszych od batalionu, a przekraczające parametry MZ/Ś. Przy określaniu wielkości MZ należy zaliczać je do wyższej kategorii po przekroczeniu jednego z parametrów. Gigantyczne lub klęska żywiołowa (MZ/GlK) - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego wymagające interwencji podmiotów ksrg w sile co najmniej batalionu. Na przykład: przejście nawet bardzo silnych wiatrów i zwiększona ilość zdarzeń z tym związanych, jeśli działania te nie były kierowane przez wyznaczonego jednego KDR, nie mogą być uznane za klęskę żywiołową, a jedynie za wiele pojedynczych podobnych zagrożeń, których przyczyną są silne wiatry, huragany. MZ dodatkowo dzieli się według rodzaju zagrożenia, na: a) silne wiatry zdarzenia będące następstwem wystąpienia silnych wiatrów, trąb powietrznych, itp., b) przybory wód zdarzenia będące następstwem przyboru wód na ciekach i naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych, roztopów, jak również wzrostu poziomu wód gruntowych, c) opady śniegu zdarzenia będące następstwem opadów śniegu, d) opady deszczu zdarzenia będące następstwem opadów deszczu, e) infrastruktury komunalnej zdarzenia będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji, w szczególności gazowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, energetycznych, dźwigowych, itp. uniemożliwiające ich normalne funkcjonowanie, f) chemiczne zdarzenia będące następstwem uwolnienia do otoczenia substancji niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla życia, mienia lub środowiska, g) ekologiczne - zdarzenia będące następstwem działalności człowieka lub sił natury zagrażające środowisku (powietrze, woda, gleba). Przywrócenie stanu środowiska sprzed zdarzenia odbywa się przy użyciu sprzętu specjalistycznego i środków oddziaływujących na elementy środowiska, 12

13 h) radiologiczne zdarzenia, w których wystąpiły zagrożenia związane z promieniowaniem lub skażeniem promieniotwórczym, i) budowlane zdarzenia będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia budowanego lub istniejącego obiektu budowlanego, jego części lub poszczególnych elementów, j) medyczne zdarzenia, w których wystąpił stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i konieczne było udzielanie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników JOP, Jeżeli poszkodowanym pomocy udzielały wyłącznie podmioty spoza ksrg, np. zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego, a JOP nie podejmowały samodzielnie żadnych czynności medycznych, to zdarzenie nie może zostać zakwalifikowane jako medyczne. k) w transporcie drogowym zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu drogowego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych drogowych, parkingach, których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, Do zdarzeń w transporcie drogowym należy zaliczyć również zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych komunikacji miejskiej (tramwaje). l) w transporcie kolejowym zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu kolejowego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych kolejowych, bocznicach oraz pozostałej infrastrukturze kolejowej, których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, m) w transporcie lotniczym zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu lotniczego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych powietrznych (w tym lotniska), których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, Zdarzenie z udziałem lotni, paralotni, motolotni jest MZ w transporcie lotniczym. Zabezpieczenie lądowania, niezwiązane z awarią środka transportu lotniczego, nie jest MZ w transporcie lotniczym i należy kwalifikować je wyłącznie, jako MZ. n) na obszarach wodnych - związane ze zdarzeniami na ciekach i naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych, a nie będące przyborami wód. 13

14 Możliwe jest łączenie rodzajów MZ, np. chemiczne z ekologicznym, w transporcie drogowym z medycznym, itp Fałszywy alarm Alarmy fałszywe wezwania podmiotów ksrg lub innych JOP do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca. Klasyfikacja: Złośliwe - zgłaszając zdarzenie sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów systemu lub innych JOP w błąd. W dobrej wierze - zgłaszający zdarzenie zaobserwował oznaki, które w ocenie zgłaszającego mogły wskazywać występowanie zagrożenia, np. dymy, pary, zapachy, lecz po przybyciu na miejsce nie stwierdzono istniejącego zagrożenia. Z instalacji wykrywania - zgłaszane przez instalacje wykrywania pożaru lub innych zagrożeń, spowodowane wadliwym zadziałaniem systemów, niewymagające podjęcia działań ratowniczych przez podmioty systemu lub inne JOP. W przypadku prowadzenia rozpoznania przy użyciu urządzeń wykrywczo - pomiarowych, które nie wykazały występowania zagrożenia, zdarzenia należy kwalifikować jako MZ/M. 5. Miejsce zdarzenia Pola województwo, powiat, gmina, miejscowość (dzielnica), ulica pochodzą z rejestru TERYT. Dane poszerzone o numer domu i lokalu pobierane są automatycznie przez system z karty zdarzenia. W przypadku nie przeniesienia danych adresowych automatycznie należy uzupełnić brakujące pola wg sposobu opisanego w części II sposób sporządzania karty zdarzenia. 6. Obiekt Obiekt - należy podać nazwę obiektu wynikającą z miejsca prowadzenia działań z pkt. 8, np. staw, jezioro, droga, drzewo, las, budynek lakierni blach samochodowych, komora lakiernicza (nie należy mylić z pełną nazwą przedsiębiorstwa lub zakładu będącego właścicielem obiektu, 7. Właściciel lub użytkownik Właściciel należy podać imię, nazwisko lub nazwę właściciela, użytkownika, zarządcy obiektu lub terenu, ewentualnie jego adres. 14

15 8. Kod obiektu Kod obiektu w odpowiednich polach należy podać numer kodowy działu obiektu, korzystając z podanego poniżej wykazu. Przy podziale według rodzaju obiektu należy kierować się miejscem prowadzenia działań, a nie miejscem powstania zdarzenia (np. plama oleju na drodze miejsce prowadzenia działań, czyli obiekt to droga). Dodatkowo, w polu dział dodatkowy można wpisywać inne rodzaje obiektów, jeśli zdarzenie objęło więcej niż jeden rodzaj obiektu (np. pożar traw na dużej powierzchni, a jednocześnie pożar młodnika). Przy wyborze kodu obiektu dla działu głównego należy kierować się zasadniczym miejscem prowadzenia działań. Wykaz działów i kodów: 1 Obiekty użyteczności publicznej dalej dzielone na: 101 administracyjno-biurowe, banki, 102 oświaty i nauki, w szczególności budynki dydaktyczne, szkoły, przedszkola, 103 służby zdrowia, w szczególności szpitale, sanatoria, domy opieki społecznej, przychodnie, żłobki, 104 handlowo-usługowe, w szczególności sklepy, domy towarowe, lokale gastronomiczne, hurtownie, zakłady usługowe, 105 obsługi pasażerów w komunikacji, w szczególności dworce kolejowe i autobusowe, porty rzeczne i morskie, dworce lotnicze, 106 widowiskowo-rozrywkowe i sportowe, 107 kultu religijnego, sakralne, 108 muzea, skanseny, wystawy, galerie, 109 biblioteki, archiwa, 110 zakłady odosobnienia, w szczególności zakłady karne, areszty śledcze, domy poprawcze, 111 inne obiekty użyteczności publicznej. 2 Obiekty mieszkalne dalej dzielone na: 201 hotele, noclegownie, 202 domy dziecka, 203 internaty, domy studenckie, 204 koszary, 15

16 205 domy emerytów, 206 domy wczasowe, pensjonaty, 207 schroniska, 208 budynki jednorodzinne, w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa, 209 budynki wielorodzinne, 210 budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych, 211 inne obiekty mieszkalne, w szczególności altanki, barakowozy, domki letniskowe. 3 Obiekty produkcyjne dalej dzielone na: 301 budynki produkcyjne, 302 budynki gospodarcze, w tym wiaty bez garaży, 303 pomieszczenia socjalne, w szczególności szatnie, stołówki, 304 instalacje technologiczne poza budynkami, 305 maszyny i urządzenia technologiczne, 306 pomieszczenia administracyjne, 307 rurociągi, instalacje przesyłowe między obiektami na terenie zakładu oraz tranzytowe poza terenem zakładu. 4 Obiekty magazynowe dalej dzielone na: 401 magazyny, wiaty na terenie zakładów produkcyjnych, 402 magazyny, hurtownie, wiaty wolno stojące (bez obiektów wymienionych w punktach 104 i 401), 403 magazyny, hurtownie w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi kwalifikowanych jako ZL zgodnie z 209 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), 404 place budowy i zaplecza budowy, 405 place składowe, w tym także hałdy, 406 zbiorniki składowe, stałe, 407 stacje paliw płynnych i gazu płynnego, 408 bazy paliw płynnych i gazu płynnego. 5 Środki transportu dalej dzielone na: 501 drogowe - motocykle, jednoślady, 502 drogowe - autobusy, trolejbusy, 16

17 503 drogowe - samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy do samochodów ciężarowych, 504 drogowe - samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych, 505 kolejowe - ruchu pasażerskiego, np. wagony pasażerskie, typu pasażerskiego, socjalne, 506 kolejowe - ruchu towarowego, np. wagony towarowe, cysterny, 507 lotnicze - ruchu pasażerskiego, np. samoloty pasażerskie, 508 lotnicze - ruchu towarowego, np. samoloty przystosowane tylko do przewozu towarów, 509 lotnicze - samoloty turystyczne, rolnicze, sportowe, sanitarne, w tym śmigłowce, szybowce, lotnie, 510 morskie - statki transportowe, 511 morskie - statki pasażerskie, promy, 512 morskie - inne obiekty pływające, w tym jachty, łodzie rybackie, kutry, 513 śródlądowe - statki transportowe, pchacze, barki, 514 śródlądowe - statki pasażerskie, promy, 515 śródlądowe - obiekty pływające, w tym jachty, żaglówki, łodzie, 516 szynowe środki komunikacji miejskiej, 517 pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne, 518 szynowe pojazdy metra. 6 Lasy (państwowe i prywatne) dalej dzielone na: 601 uprawy leśne, 602 młodniki, 603 drzewostany II klasy wieku, 604 drzewostany III i powyżej III klasy wieku, 605 inne powierzchnie w obszarach leśnych, 606 powierzchnie zalesione na obszarach nieleśnych, np. parki, lasy miejskie. 7 Uprawy, rolnictwo dalej dzielone na: 701 nieużytkowane powierzchnie rolnicze, 702 uprawy rolne oraz łąki, rżyska i pożary powstałe podczas zbiorów tych upraw, 703 maszyny rolnicze, traktory, inne środki transportu, związane z rolnictwem, 704 sterty, stogi, brogi, 705 budynki i instalacje przerobu produktów rolnych, 17

18 706 budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe (stodoły), szklarnie, 707 budynki gospodarcze (szopy, komórki, wiaty, kotłownie - bez garaży). 8 Inne obiekty dalej dzielone na: 801 śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci, 802 zsypy, pomieszczenia zsypowe, śmietniki wewnątrz budynków, 803 kanały wentylacyjne, dymowe, dylatacje, palne elewacje lub okładziny ścian zewnętrznych, 804 garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe, 805 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych, 806 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz pozostałych budynków lub ich części, zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) zgodnie z 209 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), 807 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków magazynowych i produkcyjnych, 808 zabytki kultury materialnej niebędące budynkami, 809 obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej (pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne), 810 obiekty hydrotechniczne, 811 rozlewiska, wycieki, zanieczyszczenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych, 812 inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych, 813 obiekty wojskowe, 814 obiekty użytkowane przez konsulaty, ambasady (eksterytorialne), 815 pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw na poboczach), 816 płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw), 817 trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic, 818 zdarzenia występujące na dużych obszarach mieszkalnych lub gospodarczych, na terenach gmin, miast i osiedli (np. poszukiwania ludzi i zwierząt na terenach wiejskich, miejskich, lasów, udział w ewakuacji z tych obszarów, pomoc w działaniach innych służb obejmujących te obszary), 18

19 819 inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje. Powierzchnię obiektów podkreślonych należy podawać wyłącznie w hektarach, powierzchnię pozostałych obiektów należy podawać zawsze w m Kod właściciela Kod właściciela - w odpowiednich polach należy podać numer kodowy rodzaju własności obiektu lub części obiektu (w przypadku zdarzenia obejmującego kilka rodzajów własności, np. prywatna, spółka, Skarb Państwa, należy podać dodatkowy kod właściciela), korzystając z podanego poniżej wykazu. Wykaz kodów typów własności: 100 własność Skarbu Państwa bez poz. 110 i poz. 120, 110 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MON, 120 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MSW, 200 własność państwowych osób prawnych, 310 własność gminy, 320 własność powiatu, 330 własność województwa, 440 własność spółdzielni, 450 własność Kościoła Katolickiego, 451 własność innych kościołów lub związków wyznaniowych, 455 własność stowarzyszeń, 460 własność organizacji społecznych, 470 własność partii politycznych, 472 własność związków zawodowych, 476 własność samorządów gospodarczych i zawodowych, 510 własność zagranicznych osób fizycznych (obywateli obcych państw), 520 własność zagranicznych osób prawnych, stowarzyszeń, organizacji, których siedziba nie znajduje się na terytorium Polski, 530 własność państw obcych (konsulaty, ambasady itp.), 610 własność osób fizycznych, 620 własność osób prawnych, 710 własność z udziałem własności Skarbu Państwa, 720 własność bez udziału własności Skarbu Państwa, 19

20 800 pozostałe formy własności, w szczególności własność międzynarodowa - otwarte morze, 900 własność niemożliwa do ustalenia. 10, 11. Informacje o czasie zdarzenia i czasie działań ratowniczych Informacje o czasie zdarzenia i czasie działań ratowniczych - podajemy dzień, miesiąc, rok oraz godzinę i minuty w odpowiednich polach. Zauważenie podajemy szacunkowy czas zauważenia zdarzenia przez osoby lub czas wykrycia zdarzenia przez systemy monitoringu. Lokalizacja pożaru podajemy czas, w którym nastąpiło powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenia intensywności procesu spalania, zaś wielkość potencjału ratowniczego będącego na miejscu jest wystarczająca do jego likwidacji. Lokalizacja MZ podajemy czas, w którym nastąpiło powstrzymanie rozprzestrzeniania się zagrożenia dla życia zdrowia, mienia lub środowiska, zaś wielkość potencjału ratowniczego będącego na miejscu jest wystarczająca do jego likwidacji. W przypadku MZ medycznych, jako czas lokalizacji należy przyjąć czas przekazania ostatniego poszkodowanego jednostkom ochrony zdrowia lub w przypadku odstąpienia od resuscytacji poszkodowanego miejsca zdarzenia Policji. Zakończenie działań ratowniczych podajemy czas zakończenia czynności ratowniczych podjętych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, określony przez KDR. Dojazd pierwszego podmiotu po przebyciu - wpisujemy długość drogi dojazdu pierwszego zastępu z JOP, podając odległość w kilometrach (z dokładnością do dziesiątych części). Zgłoszono do podmiotu ratowniczego podajemy czas pierwszego powiadomienia o zdarzeniu stanowiska kierowania PSP. Przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego podajemy czas przybycia pierwszej JOP na miejsce zdarzenia. Powrót ostatniego podmiotu ratowniczego podajemy czas powrotu ostatniej JOP do miejsca stacjonowania lub czas zadysponowania do kolejnego zdarzenia z miejsca prowadzenia dotychczasowych działań. Czas interwencji czas od chwili przyjęcia informacji o zdarzeniu (czas pierwszego zapisu karty zdarzenia) do czasu powrotu ostatniej JOP lub zadysponowania do innego zdarzenia, obliczany automatycznie przez system. 20

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2015r. Sucha Beskidzka 2016 2 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2015.... 4 Pożary...

Bardziej szczegółowo

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku.

Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w 2012 roku. Pożary i inne miejscowe zagrożenia, powstałe na terenie powiatu wadowickiego w roku. W ocenianym okresie roku na stan szeroko rozumianego zagrożenia pożarowego na terenie powiatu wadowickiego decydujący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r.

Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2016r. Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2016r. Sucha Beskidzka 2016 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego roku 2016....

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2017 r.

za I kwartał 2017 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MALBORKU A N A L I Z A DZIAŁAŃ RATOWNICZO - GAŚNICZYCH NA TERENIE POWIATU MALBORSKIEGO za I kwartał 2017 r. Opracował: mł. bryg. Licznerski Robert mł. ogn.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście Zgierzu za 2014 rok Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu Interwencje Straży Pożarnej na terenie miasta Zgierza Rodzaj interwencji 2012

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika

Malbork r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR-0340/4/2014. Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork 14.01.2014r. PR-0340/4/2014 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie

Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Mińsku Mazowieckim woj. mazowieckie PR.0761.8.1.2017 Mińsk Mazowiecki dnia 14 luty 2017 r. Pan Wójt Gminy Dębe Wielkie Komenda Powiatowa Państwowej Straży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZE ZDARZENIA

INFORMACJA ZE ZDARZENIA WIELKOŚĆ WIELKOŚĆ RODZAJ INFORMACJA ZE ZDARZENIA 1. NUMER EWIDENCYJNY 2. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 3. Ugaszono lub zlikwidowano zagrożenie bez udziału jednostek ochrony ppoż. Długość geograficzna Szerekość

Bardziej szczegółowo

w I półroczu 2012 roku

w I półroczu 2012 roku PR 5550/5/12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU ANALIZA ZDARZEŃ ZAISTANIAŁYCH NA TERENIE POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO w I półroczu 2012 roku Opracowanie: Wydział ds. Operacyjno-Szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Malbork, dn r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika

Malbork, dn r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku PR Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Malborku Malbork, dn. 01.07.2017 r. PR.0340.3.2017 Wg rozdzielnika Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Malborku przesyła do służbowego wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJONOWANIA ZDARZEŃ W ZMODERNIZOWANYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI ST

ZASADY EWIDENCJONOWANIA ZDARZEŃ W ZMODERNIZOWANYM SYSTEMIE WSPOMAGANIA DECYZJI ST Z A T W I E R D Z A M : ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ nadbryg. Janusz SKULICH KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU KAZIMIERSKIEGO ZA 2012 ROK Kazimierza Wielka, styczeń 2013 DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2014 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2014 rok Sucha 2015 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r....

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku XXXV Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 28 marca 2017 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2016 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak Zagrożenia

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŚWIDNIKU ANALIZA STATYSTYCZNA ZDARZEŃ ZA 2012 ROK Styczeń 2013 Spis treści. Spis treści: Charakterystyka powiatu świdnickiego. 3 Ogólna ilość zdarzeń w powiecie

Bardziej szczegółowo

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014

Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2014 I. Analiza danych statystycznych za 214r. Analiza danych statystycznych z interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 214 1. Informacje ogólne W roku 214 Jednostki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R.

ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. ANALIZA DZIAŁAŃ JEDNOSTEK STRAŻY POŻARNYCH NA TERENIE POWIATU SOCHACZEWSKIEGO W 2009 R. Sochaczew styczeń 2010 2 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE PZ-5518/2/12 Analiza sytuacji pożarowej, miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno- nadzorczych w 2011 r. na terenie powiatu włodawskiego

Bardziej szczegółowo

za II kwartały 2014 roku

za II kwartały 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za II kwartały 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 302 zdarzenia w tym: 106 pożarów, 195miejscowych zagrożeń oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski luty 2014 r.

Gorzów Wielkopolski luty 2014 r. Ramowy zakres współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, współpracujących z jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na obszarze województwa lubuskiego Gorzów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PR ŁB. Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

PR ŁB. Zatwierdzam. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok PR.0360.1.2013.ŁB Zatwierdzam INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Działalność dotycząca ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa na terenie Miasta Kościerzyny w 2014 r. Kościerzyna, 25.03.2015 r. Działalność kontrolno-rozpoznawcza

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadania strażaków OSP w czasie działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego

Podstawowe zadania strażaków OSP w czasie działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego Podstawowe zadania strażaków OSP w czasie działań ratownictwa chemicznego i ekologicznego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach Plan prezentacji Podstawy prawne Zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano siły i środki służb ratowniczych.

Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano siły i środki służb ratowniczych. W dniu 10 marca 2016 roku o godzinie 13.01 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w kamienicy przy ul. Dworcowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

za I półrocze 2010 roku

za I półrocze 2010 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I półrocze 200 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstały 873 zdarzenia w tym: 56 pożarów, 80 miejscowych zagrożeń oraz 7 alarmów fałszywych POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sporządzania informacji o zdarzeniu (według numeracji poszczególnych pól):

Objaśnienia do sporządzania informacji o zdarzeniu (według numeracji poszczególnych pól): 2 Objaśnienia do sporządzania informacji o zdarzeniu (według numeracji poszczególnych pól): 1. NUMER EWIDENCYJNY - wpisać numer podmiotu systemu ratowniczego oraz numer kolejny zdarzenia z ewidencji zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej. Autor: Robert Łazaj KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania

REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO. Rozdział 1. Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania Załącznik Nr 4 do regulaminu organizacyjnego KP PSP w Jędrzejowie REGULAMIN STANOWISKA KIEROWANIA KOMENDANTA POWIATOWEGO Rozdział 1 Organizacja Powiatowego Stanowiska Kierowania 1 1. Powiatowe Stanowisko

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby PREZES ZARZĄDU UL. CHEMIKÓW 5, 09-411 PŁOCK Telefon 24 365-33 - 07 Fax 24 365-33 - 07 Strona WWW e-mail www.obr.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok 2010.

Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok 2010. Biuletyn informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku za rok.. Stan organizacyjny Komendy. Kadra kierownicza. Komendant Powiatowy st.kpt. Bartłomiej Mollin Z-ca Komendanta Powiatowego

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I półrocze 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I półrocze 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I półrocze 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego odnotowano 318 zdarzeń w tym: 87 pożarów, 221 miejscowych zagrożeń oraz 10 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA I OBIEGU DOKUMENTACJI Z ORGANIZACJI I PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZASADY SPORZĄDZANIA I OBIEGU DOKUMENTACJI Z ORGANIZACJI I PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZASADY SPORZĄDZANIA I OBIEGU DOKUMENTACJI Z ORGANIZACJI I PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH Załącznik nr 3 1. 1. Na potrzeby sporządzania dokumentacji z organizacji i prowadzenia działań ratowniczych ustala

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 2015 r.

INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 2015 r. INFORMACJA O STANIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO W 21 r. ZDUŃSKA WOLA - STYCZEŃ 216 Zagadnienia operacyjne W 21 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej odnotowała

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej

KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej KURS STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 1: Organizacja ochrony ludności, w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Ochrona Przeciwpożarowa Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2015r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim st. kpt. mgr inż. Marek Pasławski Lidzbark Warmiński,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach

Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach na drogach Lek.Ignacy Baumberg GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TAKTYCZNE 1/. PRZYBYCIE, ROZPOZNANIE, EW. UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE 2/. ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

2. Dyżurny Straży Miejskiej w Wałbrzychu pełni jednocześnie funkcję Dyżurnego Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Załącznik do Zarządzenia Nr 272/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27.04.2009 r. Procedura postępowania jednostek organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta Wałbrzycha w przypadku wystąpienia nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej

SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I. TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej SZKOLENIE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 1 Organizacja ochotniczych straży pożarnych, ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej Autor: Robert Łazaj Podstawy Prawne Funkcjonowania OSP Ochotnicza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu województwa lubuskiego jest priorytetowym zadaniem dla wszystkich szczebli administracji samorządowej i rządowej. Wojewoda

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów

ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; Bytów ĆWICZENIA TAKTYCZNE w firmie Drutex S.A. ul. Lęborska 31; 77-00 Bytów Opracowanie: Wydział Operacyjny KPPSP w Bytowie Bytów, 20 maja 2016 r. Cel ćwiczeń 1. Zapoznanie służb ratowniczych, członków PZZK

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami

Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami Przygotowanie Państwowej Straży Pożarnej do reagowania na zagrożenia związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, suszami i powodziami st. bryg. mgr inż. Paweł Frątczak Rzecznik Komendanta Głównego PSP

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2015 Sochaczew, styczeń 2016 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Duża liczba poszkodowanych (dziesiątki, setki). Bardzo duże zniszczenia obiektów przemysłowych (budynki,

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

Zatwierdzam. Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2013 Sochaczew styczeń 2014 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach

Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach KONFERENCJA BUDOWLANA MURATOR BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE BUDYNKÓW Rola rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w procesie zapewniania bezpieczeństwa pożarowego w budynkach E-mail: pkubica@consultrisk.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2017 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic

Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Cykl szkoleń w ramach projektu: Współpraca strażaków bez granic Prezentacja nr 1 Powódź odpowiedzialność prawna i zadania Opracował: kpt. mgr inż. Mateusz Caputa 1.Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 roku Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ANEKS NR 1 DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO NA LATA 2009-2011 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA

PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA SYTUACJE KRYZYSOWE Edukacja dla bezpieczeństwa PAMIETAJ!! TEKST PODKREŚLONY LUB WYTŁUSZCZONY JEST DO ZAPAMIETANIA Opracował: mgr Mirosław Chorąży SYTUACJA KRYZYSOWA ROZUMIENIE POJĘCIA? Sytuacja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r.

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO ŃSTWOWEJ STRAŻY. ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM ZA 2016r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ ŃSTWOWEJ STRAŻY STRAŻ POŻARNEJ ŻARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM WARMIŃSKIM ZA 216r. Zatwierdził: Komendant Powiatowy PSP w Lidzbarku Warmińskim Warmi st. kpt.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia... (poz. ) RAMOWY WZÓR WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r.

Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 czerwca 2016 r. Poz. 799 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r.

Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposób ich rozliczania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 242/2013 WÓJTA GMINY TULOWICE z dnia 16 października 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych i szkoleniach pożarniczych oraz sposobie ich rozliczania i

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

CZ.3.22/1.3.00/

CZ.3.22/1.3.00/ Kłodzko dnia 31 maja 2011 r. Tytuł projektu Numer projektu Program Numer i nazwa dziedziny wsparcia Partnerzy projektu Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta Zadania Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP str. 2 Jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej w Polsce i ich zadania; Podstawy prawne funkcjonowania jednostek OSP i ZOSP RP; Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.

Bardziej szczegółowo

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Błonie. 06.02.2009 r. Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniu. Przyjmując zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej

PROTOKÓŁ z inspekcji gotowości operacyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2014 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie powołania i funkcjonowania Zespołu Inspekcyjnego Komendanta Powiatowego PSP w Pucku celem przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje Inspekcja gotowości operacyjnej zwana dalej inspekcją, to niezapowiedziana kontrola mająca na celu dokonanie oceny stopnia przygotowania podmiotu do podejmowania działań ratowniczych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2011 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2011 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2011 rok Sucha Beskidzka 2012 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Pułtusku województwo mazowieckie ul. Daszyńskiego 19; Pułtusk

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Pułtusku województwo mazowieckie ul. Daszyńskiego 19; Pułtusk KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Pułtusku województwo mazowieckie ul. Daszyńskiego 19; 06 100 Pułtusk tel.: (23) 692-11-50 lub 692-17-22; fax: 692-00-06; MSWiA: 7034-228 e-mail: pultusk@mazowsze.straz.pl;

Bardziej szczegółowo

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data)

(pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Załącznik nr 1 do Wytycznych w sprawie inspekcji Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP z KSRG oraz spoza systemu. (pieczęć jednostki kontrolującej) (miejscowość) (data) Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej

Bardziej szczegółowo

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński

MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności MAPA RYZYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH JAKO KRYTERIUM LOKALIZOWANIA ZASOBÓW SŁUZB RATOWNICZYCH Dariusz Marczyński 1 Kazimierz - Warszawa 2016-01-28 Życie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze

ZESTAW I. Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze ZESTAW I Wymień obiekty, które winne być wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za rok 2013 r.

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za rok 2013 r. A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za rok 2013 r. Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstały 604 zdarzenia w tym: 126 pożarów, 468 miejscowych zagrożeń oraz 10 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ POŻARÓW STRATY

Bardziej szczegółowo