Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 III. ZASADY SPORZĄDZANIA INFORMACJI ZE ZDARZENIA NUMER EWIDENCYJNY WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE UGASZONO LUB ZLIKWIDOWANO ZAGROŻENIE BEZ UDZIAŁU JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ RODZAJ ZDARZENIA Pożar Miejscowe zagrożenie Fałszywy alarm MIEJSCE ZDARZENIA OBIEKT WŁAŚCICIEL LUB UŻYTKOWNIK KOD OBIEKTU KOD WŁAŚCICIELA , 11. INFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA I CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAUWAŻENIE ZDARZENIA PRZEZ ZGŁOSZONO ZDARZENIE W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH UDZIAŁ BRAŁO SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH RODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DZIAŁANIA RATOWNICZE PROWADZONO Z UŻYCIEM SPRZĘTU MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH UŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE NR ONZ SUBSTANCJI WYBUCHY MEDYCZNE DZIAŁANIA RATOWNICZE WYPADKI Z LUDŹMI DANE PERSONALNE OSÓB POSZKODOWANYCH WIELKOŚĆ ZDARZENIA WIELKOŚĆ OBIEKTU STRATY URATOWANE MIENIE PRZYPUSZCZALNA PRZYCZYNA ZDARZENIA DANE O BUDYNKU/POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIA KIEROWAŁ DZIAŁANIAMI KOORDYNACJA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DANE OPISOWE DO INFORMACJI ZE ZDARZENIA

3 34 I 35. DANE O UDZIALE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PSP I OSP) SPOZA TERENU GMINY I POWIATU, WŁAŚCIWYCH DLA MIEJSCA ZDARZENIA INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ POLA DODATKOWE* IV. WYBRANE PROBLEMY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA INFORMACJI ZE ZDARZENIA

4 Wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej Wersja poprzednia z dnia r. Sposób sporządzania karty zdarzenia 1. Korekta flag zdarzeń (dodanie opisów, usunięcie kilku flag). 2. Korekta podrodzajów zdarzeń (uściślenie podrodzaju - powódź). 3. Dodanie sposobu obsługi zdarzeń prowadzonych poza granicami kraju. Zasady sporządzania informacji ze zdarzenia 4. Miejscowe zagrożenie doprecyzowanie wielkości na podstawie poszkodowanych zamiana wymagały hospitalizacji na zostały zabrane przez ZRM z miejsca zdarzenia lub przekazano jednostkom ochrony zdrowia. 5. Wypadki z ludźmi zamiana hospitalizacji na przekazano jednostkom ochrony zdrowia. Wybrane problemy dotyczące sporządzania informacji ze zdarzenia 6. Korekta pkt Dodano pkt Zaktualizowane Zasady obowiązują od roku. 4

5 Wprowadzenie W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U ) pojawiła się konieczność opracowania zasad ewidencjonowania zdarzeń w zmodernizowanym systemie SWD - ST, będących treścią niniejszego opracowania. Dokument składa się z czterech części. Pierwsza i druga określają szczegółowe zasady prowadzenia wybranej dokumentacji zdarzeń, czasookres jej sporządzania, przesyłania, tryb kontroli poprawności, wprowadzania zmian w informacji ze zdarzenia przez stanowiska kierowania komendanta powiatowego/miejskiego, komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby odpowiedzialne za sporządzanie poszczególnych elementów dokumentacji. Trzecia część opracowania określa zasady sporządzania informacji ze zdarzenia, zaś czwarta wybrane problemy związane ze sporządzaniem informacji. Nadmienić należy, że Zasady opracował Zespół powołany Decyzją nr 37 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania zasad ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji Systemy Teleinformatyczne. Zasady podlegają czasowej aktualizacji w odniesieniu do uwag przekazywanych przez Komendy Wojewódzkie PSP, a zatwierdzane przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP. Aktualizację przeprowadza zespół stworzony z przedstawicieli komend wszystkich szczebli w PSP, a zatwierdza każdorazowo Zastępca Komendanta Głównego PSP nadzorujący prace KCKRiOL. Dodatkowo wprowadza się wykaz zmian w stosunku do wersji poprzedniej.

6 Definicje i skróty Poniżej przedstawiono wykaz wybranych definicji i skrótów pojawiających się w opracowaniu, ułożonych w kolejności alfabetycznej. Batalion oddział w sile od trzech do pięciu kompanii oraz dowódca i sztab (Dz.U ). Czynności ratownicze czynności ratownicze dzielimy na podstawowe i specjalistyczne. Czynności podstawowe wykonywane są w poszczególnych dziedzinach ratownictwa przez wszystkich ratowników podmiotów ksrg, zaś specjalistyczne wykonywane są przy użyciu sprzętu specjalistycznego przez odpowiednio przeszkolonych ratowników podmiotów ksrg (Dz.U ). Działania ratownicze rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia (Dz.U ). IzZ informacja ze zdarzenia o której mowa w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego (Dz.U ). Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego zdarzenia realizowane przez ratowników KSRG w sytuacji: - dysponowania na prośbę dyspozytora medycznego celem udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, gdy na miejscu zdarzenia obecny jest ZRM (pomoc ZRM), zaś jego potencjał ratowniczy jest niewystarczający, - dysponowania na prośbę dyspozytora medycznego do osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego celem udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy z powodu braku możliwości zadysponowania ZRM w danym obszarze działania/rejonie operacyjnym (czasowe zastąpienie ZRM), - podejmowania działań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy u osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na wezwanie osób postronnych (w trakcie przemieszczania się samochodem pożarniczym lub po zgłoszeniu stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego do SK KP/M lub w obszarze chronionym jednostki KSRG). Jednostki ochrony przeciwpożarowej (JOP) jednostkami ochrony przeciwpożarowej są: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska) zawodowa straż

7 pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna, związek ochotniczych straży pożarnych, inne jednostki ratownicze (Dz.U ). Jednostki ochrony zdrowia jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, takie jak: szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, na których świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, współpracujące z PRM centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, które zostały ujęte w planie (Dz.U ). KDR Kierujący Działaniem Ratowniczym. Kompania pododdział w sile od ośmiu do szesnastu zastępów oraz dowódca (Dz.U ). Kwalifikowana pierwsza pomoc (kpp) należy przez to rozumieć czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika (Dz. U ). Medyczne działania ratownicze należy przez to rozumieć działania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U ). Państwowa Straż Pożarna (PSP) zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dz.U ). Podmiot ksrg należy przez to rozumieć jednostki PSP, jednostki ochrony przeciwpożarowej o których mowa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej włączone do ksrg, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych (Dz.U ). Poważna awaria rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem (Dz.U ). Ratownik strażak, strażak JOP, druh OSP, ratownik medyczny, lekarz, policjant, strażnik miejski, żołnierz, inny uczestnik akcji ratowniczej (GOPR, TOPR, itp.) będący 7

8 na miejscu zdarzenia, prowadzący czynności ratownicze lub medyczne działania ratownicze. Rozporządzenie rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U ). SK KP(M) PSP stanowisko kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) PSP, o którym mowa w Rozporządzeniu. SK KG PSP stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP, o którym mowa w Rozporządzeniu. SK KW PSP stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego, o którym mowa w Rozporządzeniu. Specjalistyczna grupa ratownicza pododdział przeznaczony do realizacji specjalistycznych czynności ratowniczych (Dz.U ). Strażak funkcjonariusz pożarnictwa pełniący służbę w PSP (Dz.U. z 2013 poz. 1340). Strażak JOP pracownik posiadający kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu strażaka, technika pożarnictwa, inżyniera pożarnictwa albo uzyskał uznanie kwalifikacji do wykonywania tych zawodów regulowanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz.U ). SI WCPR System Informacyjny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego. TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju funkcjonujący w oparciu o przepisy ustawy o statystyce publicznej (Dz.U ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U ). Zastęp pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w pojazd przystosowany do realizacji zadania ratowniczego (Dz.U ). Zdarzenie Ratownicze zdarzenie przy którym prowadzone były działania ratownicze. ZRM jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznych, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach poza szpitalnych, spełniającą wymagania określone w ustawie (Dz. U ). ZSP zakładowa straż pożarna (Dz.U ). 8

9 ZSR zakładowa służba ratownicza (Dz.U ). III. Zasady sporządzania informacji ze zdarzenia 1. Numer ewidencyjny Numer ewidencyjny - składa się z 11 cyfr. Pierwsze siedem cyfr określa jednostkę ratowniczo-gaśniczą (JRG) sporządzającą IzZ. W składzie numeru znajdują się kolejno: numer województwa, numer komendy powiatowej/miejskiej w województwie, numer JRG w powiecie/mieście. Kolejne cztery cyfry stanowią numer zdarzenia, bez względu na jego rodzaj. Numer ewidencyjny generowany jest automatycznie przez system, unikalny w danym roku. 2. Współrzędne geograficzne Współrzędne geograficzne - długość i szerokość geograficzna miejsca zdarzenia podane w stopniach, minutach, sekundach, z dokładnością do setnych sekundy. Źródła współrzędnych muszą umożliwiać pobranie i odczytanie współrzędnych z wyżej wymienioną dokładnością. Długość i szerokość geograficzna powinny określać prawdopodobne miejsce powstania zdarzenia. W przypadku niemożliwości jego określenia, dla zdarzeń typu pożary lasów, traw, powodzi, itp., należy przyjąć geometryczny środek powierzchni zdarzenia. 3. Ugaszono lub zlikwidowano zagrożenie bez udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej Ugaszono lub zlikwidowano zagrożenie bez udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej zaznaczyć pole w przypadku, gdy pożar ugaszono lub miejscowe zagrożenie zlikwidowano bez udziału JOP lub przed ich przybyciem na miejsce zdarzenia. Udział np. strażaka z samochodem operacyjnym sprawdzającego zgłoszenie lub zaistniałe zdarzenie po jego zakończeniu/usunięciu nie jest udziałem w akcji ratowniczej. 4. Rodzaj zdarzenia Rodzaj zdarzenia zaznaczyć rodzaj zdarzenia w odpowiednim polu, a także odpowiednio jego wielkość, dla pożarów: małe, średnie, duże i bardzo duże; dla pożarów w lasach: podpowierzchniowy, pokrywy gleby, całkowity drzew, pojedyncze drzewo; 9

10 dla miejscowych zagrożeń: małe, lokalne, średnie, duże, gigantyczne lub klęska żywiołowa Pożar Pożar - niekontrolowany proces palenia, w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Wielkość: Mały (P/M) występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni do 70 m 2 lub objętości do 350 m 3, b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha, Średni (P/Ś) występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 71 do 300 m 2 lub objętości od 351 do 1500 m 3, b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha, Duży (P/D) występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: a) obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 301 do 1000 m 2 lub objętości od 1501 do 5000 m 3, b) lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha, Bardzo duży (P/BD) występuje, jeśli w jego wyniku spalone lub zniszczone powierzchnie lub objętości przekraczają wartości podane dla pożaru dużego. Przy ustaleniu wielkości pożarów, w stosunku do których nie można zastosować kryteriów określonych powyżej, w szczególności w przypadku pożarów odwiertów naftowych, rurociągów gazowych, paliwowych, urządzeń technologicznych poza budynkami, przyjmuje się następujące kryteria wielkości: 1) pożar mały - jeżeli jednocześnie podawano do 4 prądów gaśniczych, 2) pożar średni - jeżeli jednocześnie podawano 5-12 prądów gaśniczych, 3) pożar duży - jeżeli jednocześnie podawano prądów gaśniczych, 4) pożar bardzo duży - jeżeli jednocześnie podawano powyżej 36 prądów gaśniczych. Uwagi: Przy określaniu wielkości pożaru należy zaliczać pożar do większych zdarzeń po przekroczeniu wielkości granicznej tylko jednego z dwóch parametrów, tzn. powierzchni lub kubatury. W przypadku spalenia się budynku lub jego części wraz z ruchomościami znajdującymi się poza budynkiem przyjmuje się łączną ich 10

11 powierzchnię lub objętość i zalicza się do odpowiedniej wielkości pożaru. W przypadku prowadzenia działań na różnych kondygnacjach w obrębie jednego obiektu jako powierzchnię pożaru należy przyjąć sumę powierzchni pożaru każdej z kondygnacji Miejscowe zagrożenie Miejscowe zagrożenia - inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Wielkość: Przy określaniu wielkości MZ należy uwzględnić liczbę zastępów jednocześnie uczestniczących w działaniach ratowniczych, w tym również samochód operacyjny z dowódcą (komendantem), jeżeli zaangażowani są oni w prowadzenie działań ratowniczych. Małe (MZ/M) zdarzenia o ograniczonym zakresie działań jednostek prowadzone bez użycia sprzętu specjalnego, z wyjątkiem urządzeń wykrywczo - pomiarowych, które nie wykazały występowania zagrożenia podczas wykonywania pomiarów. Do MZ/M zaliczamy w szczególności: rozpoznanie zagrożeń bez wprowadzania jednostek do działań, zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych (ale nie prowadzonych przez ZSP lub ZSR na terenach swoich macierzystych zakładów), zabezpieczenie imprez masowych, zabezpieczenie lądowania, asystę jednostek straży pożarnej, współpracę z BOR przy zabezpieczaniu osób podlegających ochronie. Lokalne (MZ/L) nagłe uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, itp., które powodują zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska wymagające interwencji podmiotów ksrg, w których: a) wystąpiła nie więcej niż 1 ofiara śmiertelna, b) lub wystąpiły nie więcej niż 3 osoby, które zostały zabrane przez ZRM z miejsca zdarzenia lub przekazane jednostkom ochrony zdrowia, c) lub brały udział nie więcej niż 4 zastępy. Średnie (MZ/Ś) nagłe uszkodzenia urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, itp., które powodują zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub skażenie środowiska wymagające interwencji podmiotów ksrg, w których: a) wystąpiło od 2 do 3 ofiar śmiertelnych, b) lub wystąpiło od 4 do 10 osób, które zostały zabrane przez ZRM z miejsca zdarzenia lub przekazane jednostkom ochrony zdrowia, c) lub brało udział od 5 do 12 zastępów, d) lub brała udział jedna grupa specjalistyczna. 11

12 Duże (MZ/D) - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego wymagające interwencji podmiotów ksrg mniejszych od batalionu, a przekraczające parametry MZ/Ś. Przy określaniu wielkości MZ należy zaliczać je do wyższej kategorii po przekroczeniu jednego z parametrów. Gigantyczne lub klęska żywiołowa (MZ/GlK) - nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska naturalnego wymagające interwencji podmiotów ksrg w sile co najmniej batalionu. Na przykład: przejście nawet bardzo silnych wiatrów i zwiększona ilość zdarzeń z tym związanych, jeśli działania te nie były kierowane przez wyznaczonego jednego KDR, nie mogą być uznane za klęskę żywiołową, a jedynie za wiele pojedynczych podobnych zagrożeń, których przyczyną są silne wiatry, huragany. MZ dodatkowo dzieli się według rodzaju zagrożenia, na: a) silne wiatry zdarzenia będące następstwem wystąpienia silnych wiatrów, trąb powietrznych, itp., b) przybory wód zdarzenia będące następstwem przyboru wód na ciekach i naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych, roztopów, jak również wzrostu poziomu wód gruntowych, c) opady śniegu zdarzenia będące następstwem opadów śniegu, d) opady deszczu zdarzenia będące następstwem opadów deszczu, e) infrastruktury komunalnej zdarzenia będące następstwem uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń i instalacji, w szczególności gazowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, energetycznych, dźwigowych, itp. uniemożliwiające ich normalne funkcjonowanie, f) chemiczne zdarzenia będące następstwem uwolnienia do otoczenia substancji niebezpiecznych, stwarzających zagrożenie dla życia, mienia lub środowiska, g) ekologiczne - zdarzenia będące następstwem działalności człowieka lub sił natury zagrażające środowisku (powietrze, woda, gleba). Przywrócenie stanu środowiska sprzed zdarzenia odbywa się przy użyciu sprzętu specjalistycznego i środków oddziaływujących na elementy środowiska, 12

13 h) radiologiczne zdarzenia, w których wystąpiły zagrożenia związane z promieniowaniem lub skażeniem promieniotwórczym, i) budowlane zdarzenia będące następstwem zniszczenia lub uszkodzenia budowanego lub istniejącego obiektu budowlanego, jego części lub poszczególnych elementów, j) medyczne zdarzenia, w których wystąpił stan nagłego zagrożenia zdrowotnego i konieczne było udzielanie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników JOP, Jeżeli poszkodowanym pomocy udzielały wyłącznie podmioty spoza ksrg, np. zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego, a JOP nie podejmowały samodzielnie żadnych czynności medycznych, to zdarzenie nie może zostać zakwalifikowane jako medyczne. k) w transporcie drogowym zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu drogowego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych drogowych, parkingach, których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, Do zdarzeń w transporcie drogowym należy zaliczyć również zdarzenia z udziałem pojazdów szynowych komunikacji miejskiej (tramwaje). l) w transporcie kolejowym zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu kolejowego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych kolejowych, bocznicach oraz pozostałej infrastrukturze kolejowej, których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, m) w transporcie lotniczym zniszczenia, uszkodzenia, kolizje środków transportu lotniczego w trakcie ich ruchu lub postoju, mające miejsce na szlakach komunikacyjnych powietrznych (w tym lotniska), których skutki stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, Zdarzenie z udziałem lotni, paralotni, motolotni jest MZ w transporcie lotniczym. Zabezpieczenie lądowania, niezwiązane z awarią środka transportu lotniczego, nie jest MZ w transporcie lotniczym i należy kwalifikować je wyłącznie, jako MZ. n) na obszarach wodnych - związane ze zdarzeniami na ciekach i naturalnych lub sztucznych zbiornikach wodnych, a nie będące przyborami wód. 13

14 Możliwe jest łączenie rodzajów MZ, np. chemiczne z ekologicznym, w transporcie drogowym z medycznym, itp Fałszywy alarm Alarmy fałszywe wezwania podmiotów ksrg lub innych JOP do zdarzeń, które faktycznie nie miały miejsca. Klasyfikacja: Złośliwe - zgłaszając zdarzenie sprawca miał na celu wprowadzenie podmiotów systemu lub innych JOP w błąd. W dobrej wierze - zgłaszający zdarzenie zaobserwował oznaki, które w ocenie zgłaszającego mogły wskazywać występowanie zagrożenia, np. dymy, pary, zapachy, lecz po przybyciu na miejsce nie stwierdzono istniejącego zagrożenia. Z instalacji wykrywania - zgłaszane przez instalacje wykrywania pożaru lub innych zagrożeń, spowodowane wadliwym zadziałaniem systemów, niewymagające podjęcia działań ratowniczych przez podmioty systemu lub inne JOP. W przypadku prowadzenia rozpoznania przy użyciu urządzeń wykrywczo - pomiarowych, które nie wykazały występowania zagrożenia, zdarzenia należy kwalifikować jako MZ/M. 5. Miejsce zdarzenia Pola województwo, powiat, gmina, miejscowość (dzielnica), ulica pochodzą z rejestru TERYT. Dane poszerzone o numer domu i lokalu pobierane są automatycznie przez system z karty zdarzenia. W przypadku nie przeniesienia danych adresowych automatycznie należy uzupełnić brakujące pola wg sposobu opisanego w części II sposób sporządzania karty zdarzenia. 6. Obiekt Obiekt - należy podać nazwę obiektu wynikającą z miejsca prowadzenia działań z pkt. 8, np. staw, jezioro, droga, drzewo, las, budynek lakierni blach samochodowych, komora lakiernicza (nie należy mylić z pełną nazwą przedsiębiorstwa lub zakładu będącego właścicielem obiektu, 7. Właściciel lub użytkownik Właściciel należy podać imię, nazwisko lub nazwę właściciela, użytkownika, zarządcy obiektu lub terenu, ewentualnie jego adres. 14

15 8. Kod obiektu Kod obiektu w odpowiednich polach należy podać numer kodowy działu obiektu, korzystając z podanego poniżej wykazu. Przy podziale według rodzaju obiektu należy kierować się miejscem prowadzenia działań, a nie miejscem powstania zdarzenia (np. plama oleju na drodze miejsce prowadzenia działań, czyli obiekt to droga). Dodatkowo, w polu dział dodatkowy można wpisywać inne rodzaje obiektów, jeśli zdarzenie objęło więcej niż jeden rodzaj obiektu (np. pożar traw na dużej powierzchni, a jednocześnie pożar młodnika). Przy wyborze kodu obiektu dla działu głównego należy kierować się zasadniczym miejscem prowadzenia działań. Wykaz działów i kodów: 1 Obiekty użyteczności publicznej dalej dzielone na: 101 administracyjno-biurowe, banki, 102 oświaty i nauki, w szczególności budynki dydaktyczne, szkoły, przedszkola, 103 służby zdrowia, w szczególności szpitale, sanatoria, domy opieki społecznej, przychodnie, żłobki, 104 handlowo-usługowe, w szczególności sklepy, domy towarowe, lokale gastronomiczne, hurtownie, zakłady usługowe, 105 obsługi pasażerów w komunikacji, w szczególności dworce kolejowe i autobusowe, porty rzeczne i morskie, dworce lotnicze, 106 widowiskowo-rozrywkowe i sportowe, 107 kultu religijnego, sakralne, 108 muzea, skanseny, wystawy, galerie, 109 biblioteki, archiwa, 110 zakłady odosobnienia, w szczególności zakłady karne, areszty śledcze, domy poprawcze, 111 inne obiekty użyteczności publicznej. 2 Obiekty mieszkalne dalej dzielone na: 201 hotele, noclegownie, 202 domy dziecka, 203 internaty, domy studenckie, 204 koszary, 15

16 205 domy emerytów, 206 domy wczasowe, pensjonaty, 207 schroniska, 208 budynki jednorodzinne, w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa, 209 budynki wielorodzinne, 210 budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych, 211 inne obiekty mieszkalne, w szczególności altanki, barakowozy, domki letniskowe. 3 Obiekty produkcyjne dalej dzielone na: 301 budynki produkcyjne, 302 budynki gospodarcze, w tym wiaty bez garaży, 303 pomieszczenia socjalne, w szczególności szatnie, stołówki, 304 instalacje technologiczne poza budynkami, 305 maszyny i urządzenia technologiczne, 306 pomieszczenia administracyjne, 307 rurociągi, instalacje przesyłowe między obiektami na terenie zakładu oraz tranzytowe poza terenem zakładu. 4 Obiekty magazynowe dalej dzielone na: 401 magazyny, wiaty na terenie zakładów produkcyjnych, 402 magazyny, hurtownie, wiaty wolno stojące (bez obiektów wymienionych w punktach 104 i 401), 403 magazyny, hurtownie w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi kwalifikowanych jako ZL zgodnie z 209 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), 404 place budowy i zaplecza budowy, 405 place składowe, w tym także hałdy, 406 zbiorniki składowe, stałe, 407 stacje paliw płynnych i gazu płynnego, 408 bazy paliw płynnych i gazu płynnego. 5 Środki transportu dalej dzielone na: 501 drogowe - motocykle, jednoślady, 502 drogowe - autobusy, trolejbusy, 16

17 503 drogowe - samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy do samochodów ciężarowych, 504 drogowe - samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych, 505 kolejowe - ruchu pasażerskiego, np. wagony pasażerskie, typu pasażerskiego, socjalne, 506 kolejowe - ruchu towarowego, np. wagony towarowe, cysterny, 507 lotnicze - ruchu pasażerskiego, np. samoloty pasażerskie, 508 lotnicze - ruchu towarowego, np. samoloty przystosowane tylko do przewozu towarów, 509 lotnicze - samoloty turystyczne, rolnicze, sportowe, sanitarne, w tym śmigłowce, szybowce, lotnie, 510 morskie - statki transportowe, 511 morskie - statki pasażerskie, promy, 512 morskie - inne obiekty pływające, w tym jachty, łodzie rybackie, kutry, 513 śródlądowe - statki transportowe, pchacze, barki, 514 śródlądowe - statki pasażerskie, promy, 515 śródlądowe - obiekty pływające, w tym jachty, żaglówki, łodzie, 516 szynowe środki komunikacji miejskiej, 517 pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne, 518 szynowe pojazdy metra. 6 Lasy (państwowe i prywatne) dalej dzielone na: 601 uprawy leśne, 602 młodniki, 603 drzewostany II klasy wieku, 604 drzewostany III i powyżej III klasy wieku, 605 inne powierzchnie w obszarach leśnych, 606 powierzchnie zalesione na obszarach nieleśnych, np. parki, lasy miejskie. 7 Uprawy, rolnictwo dalej dzielone na: 701 nieużytkowane powierzchnie rolnicze, 702 uprawy rolne oraz łąki, rżyska i pożary powstałe podczas zbiorów tych upraw, 703 maszyny rolnicze, traktory, inne środki transportu, związane z rolnictwem, 704 sterty, stogi, brogi, 705 budynki i instalacje przerobu produktów rolnych, 17

18 706 budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe (stodoły), szklarnie, 707 budynki gospodarcze (szopy, komórki, wiaty, kotłownie - bez garaży). 8 Inne obiekty dalej dzielone na: 801 śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci, 802 zsypy, pomieszczenia zsypowe, śmietniki wewnątrz budynków, 803 kanały wentylacyjne, dymowe, dylatacje, palne elewacje lub okładziny ścian zewnętrznych, 804 garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe, 805 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych, 806 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz pozostałych budynków lub ich części, zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL) zgodnie z 209 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), 807 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków magazynowych i produkcyjnych, 808 zabytki kultury materialnej niebędące budynkami, 809 obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej (pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne), 810 obiekty hydrotechniczne, 811 rozlewiska, wycieki, zanieczyszczenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych, 812 inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych, 813 obiekty wojskowe, 814 obiekty użytkowane przez konsulaty, ambasady (eksterytorialne), 815 pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw na poboczach), 816 płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw), 817 trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic, 818 zdarzenia występujące na dużych obszarach mieszkalnych lub gospodarczych, na terenach gmin, miast i osiedli (np. poszukiwania ludzi i zwierząt na terenach wiejskich, miejskich, lasów, udział w ewakuacji z tych obszarów, pomoc w działaniach innych służb obejmujących te obszary), 18

19 819 inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje. Powierzchnię obiektów podkreślonych należy podawać wyłącznie w hektarach, powierzchnię pozostałych obiektów należy podawać zawsze w m Kod właściciela Kod właściciela - w odpowiednich polach należy podać numer kodowy rodzaju własności obiektu lub części obiektu (w przypadku zdarzenia obejmującego kilka rodzajów własności, np. prywatna, spółka, Skarb Państwa, należy podać dodatkowy kod właściciela), korzystając z podanego poniżej wykazu. Wykaz kodów typów własności: 100 własność Skarbu Państwa bez poz. 110 i poz. 120, 110 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MON, 120 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MSW, 200 własność państwowych osób prawnych, 310 własność gminy, 320 własność powiatu, 330 własność województwa, 440 własność spółdzielni, 450 własność Kościoła Katolickiego, 451 własność innych kościołów lub związków wyznaniowych, 455 własność stowarzyszeń, 460 własność organizacji społecznych, 470 własność partii politycznych, 472 własność związków zawodowych, 476 własność samorządów gospodarczych i zawodowych, 510 własność zagranicznych osób fizycznych (obywateli obcych państw), 520 własność zagranicznych osób prawnych, stowarzyszeń, organizacji, których siedziba nie znajduje się na terytorium Polski, 530 własność państw obcych (konsulaty, ambasady itp.), 610 własność osób fizycznych, 620 własność osób prawnych, 710 własność z udziałem własności Skarbu Państwa, 720 własność bez udziału własności Skarbu Państwa, 19

20 800 pozostałe formy własności, w szczególności własność międzynarodowa - otwarte morze, 900 własność niemożliwa do ustalenia. 10, 11. Informacje o czasie zdarzenia i czasie działań ratowniczych Informacje o czasie zdarzenia i czasie działań ratowniczych - podajemy dzień, miesiąc, rok oraz godzinę i minuty w odpowiednich polach. Zauważenie podajemy szacunkowy czas zauważenia zdarzenia przez osoby lub czas wykrycia zdarzenia przez systemy monitoringu. Lokalizacja pożaru podajemy czas, w którym nastąpiło powstrzymanie rozprzestrzeniania się pożaru i ograniczenia intensywności procesu spalania, zaś wielkość potencjału ratowniczego będącego na miejscu jest wystarczająca do jego likwidacji. Lokalizacja MZ podajemy czas, w którym nastąpiło powstrzymanie rozprzestrzeniania się zagrożenia dla życia zdrowia, mienia lub środowiska, zaś wielkość potencjału ratowniczego będącego na miejscu jest wystarczająca do jego likwidacji. W przypadku MZ medycznych, jako czas lokalizacji należy przyjąć czas przekazania ostatniego poszkodowanego jednostkom ochrony zdrowia lub w przypadku odstąpienia od resuscytacji poszkodowanego miejsca zdarzenia Policji. Zakończenie działań ratowniczych podajemy czas zakończenia czynności ratowniczych podjętych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, określony przez KDR. Dojazd pierwszego podmiotu po przebyciu - wpisujemy długość drogi dojazdu pierwszego zastępu z JOP, podając odległość w kilometrach (z dokładnością do dziesiątych części). Zgłoszono do podmiotu ratowniczego podajemy czas pierwszego powiadomienia o zdarzeniu stanowiska kierowania PSP. Przybycie pierwszego podmiotu ratowniczego podajemy czas przybycia pierwszej JOP na miejsce zdarzenia. Powrót ostatniego podmiotu ratowniczego podajemy czas powrotu ostatniej JOP do miejsca stacjonowania lub czas zadysponowania do kolejnego zdarzenia z miejsca prowadzenia dotychczasowych działań. Czas interwencji czas od chwili przyjęcia informacji o zdarzeniu (czas pierwszego zapisu karty zdarzenia) do czasu powrotu ostatniej JOP lub zadysponowania do innego zdarzenia, obliczany automatycznie przez system. 20

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa normuje: 1) podatek od nieruchomości; 2) podatek od środków transportowych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne

SWU. Dom & Szczęście. Szczególne Warunki Ubezpieczenia DOM Plus POMOC. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo