KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE"

Transkrypt

1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WŁODAWIE PZ-5518/2/12 Analiza sytuacji pożarowej, miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno- nadzorczych w 2011 r. na terenie powiatu włodawskiego Opracowanie: SŁUŻBA KONTROLNO- ROZPOZNAWCZA KP PSP WŁODAWA Włodawa, r.

2 1. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ Analiza sytuacji pożarowej, miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno- nadzorczych w roku 2011 i latach poprzednich ma na celu ocenę stanu bezpieczeństwa powiatu włodawskiego poprzez przedstawienie ilości zdarzeń w poszczególnych grupach obiektów strat nimi powodowanych oraz przyczyn ich powstawania. Analizę przeprowadzono na podstawie danych zawartych w informacjach ze zdarzeń jakie miały miejsce na terenie powiatu włodawskiego na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w ciągu ostatnich 5 lat Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe * Ilość pożarów zanotowanych w 2011 r. oscyluje w średnich granicach z poprzednich lat wynoszących od 110 do 160 rocznie i wynosi 126. Rok 2009 charakteryzował się znacznym wzrostem zarówno w liczbie pożarów jak i miejscowych zagrożeń, należy jednak zaznaczyć że w ciągu kilku lat to jednostkowy skok który można traktować jako wyjątek od reguły a nie stała wysoką wartość. Na liczbę pożarów w dużej mierze wpływ mają warunki pogodowe tj. okresy susz, które znacząco zwiększają zagrożenie pożarowe w rolnictwie oraz na terenach leśnych ale także srogie zimy podczas, których dochodzi do innego typu zdarzeń, tj. zapalenia się sadzy w kominie w wyniku intensywniejszej eksploatacji urządzeń grzewczych najczęściej na paliwo stałe np. niesezonowane drewno. Pożary te mimo, że dotyczą około 20 przypadków rocznie to jednak stanowią bardzo poważne zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. * Ilość miejscowych zagrożeń nie odbiega znacznie od poziomu z ostatnich 5 lat (w granicach od 270 do 290) za wyjątkiem roku 2009 gdzie było ich 431. Spowodowane to było w znacznej mierze warunkami pogodowymi a więc silnymi wiatrami czy intensywnymi opadami deszczu i śniegu w czasie których liczba interwencji jednego dnia mogła wynieść nawet 20. * ilość alarmów fałszywych utrzymuje się na stałym dosyć niskim poziomie nie przekraczającym 10. 2

3 Struktura interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej w roku Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Tabela procentowego wzrostu/spadku liczby zdarzeń r. spadek 2008 r. wzrost 2009 r. spadek 2010 r. wzrost 2011 r. Ilość zdarzeń 501-9,6 % % ,3% ,1% 452 W 2011 r. odnotowaliśmy nieznaczny wzrost ogólnej liczby interwencji o 45 w stosunku do roku 2010, kiedy miało miejsce 407 zdarzeń ale już spadek o 187 w stosunku do roku 2009 kiedy zanotowano 639 interwencji. W ciągu ostatnich lat dwa razy notowano wzrost liczby interwencji, ale tylko w roku 2009 możemy mówić o odbiegającej od normy liczbie zdarzeń do których wyjeżdżały jednostki ochrony przeciwpożarowej (wzrost o ponad 40 procent). Już w roku 2010 natomiast spadła liczba interwencji do przeciętnej wartości (spadek o ponad 36 procent). 3

4 Wykresy składowych wszystkich interwencji z ubiegłych 5 lat r r r r r. Wszystkie zdarzenia Miejscowe zagrożenia Pożary Alarmy fałszywe Ilości pożarów w latach 2009, 2010 i 2011 w rozbiciu na gminy przedstawiają się następująco Hanna Hańsk Stary Brus Urszulin Miasto Włodawa Włodawa Wola Uhruska Wyryki 4

5 Najwięcej pożarów tak jak w latach poprzednich zanotowano na terenie miasta Włodawy 43 i gminy Włodawa 24, najmniej na terenie gmin Hanna i Hańsk odpowiednio 6 i 8. Wyliczenie strat pożarowych oraz uratowanego mienia w ciągu 3 lat. (wartości w tysiącach złotych) Lp. Powiat/ Straty 2009 r. Mienie urat r. Straty 2010 r. Mienie urat r Straty 2011 r. Mienie urat r 1 włodawski 793, , Hanna Hańsk 146, Stary Brus 6, Urszulin 23, m. Włodawa 85, , Włodawa 185, Wola Uhruska 61, , Wyryki , Wyliczenie strat w wyniku miejscowych zagrożeń oraz uratowanego mienia w ciągu 2011 r. (wartości w tysiącach złotych) Lp. Powiat/ Straty Mienie uratowane 1 włodawski Hanna Hańsk Stary Brus Urszulin m. Włodawa Włodawa Wola Uhruska Wyryki 10 5 Na podstawie powyższych tabel widać, że główna część strat jakie generowane są w wyniku zdarzeń to przede wszystkim skutki pożarów, straty spowodowane miejscowymi zagrożeniami są mniejsze mimo, że interwencji związanych z likwidacją miejscowych zagrożeń jest znacznie więcej. 5

6 Wielkości pożarów w ujęciu trzyletnim Pożar mały Pożary średnie Pożary duże Pożary bardzo duże 2011 mały występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp. o powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha lub jeżeli podano do 4 prądów gaśniczych. średni występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 71 do 300 m2 lub objętości od 351 do 1500 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 10 ha lub jeżeli podano 5-12 prądów gaśniczych. duży występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp., o powierzchni od 301 do 1000 m2 lub objętości od 1501 do 5000 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 100 ha lub jeżeli podano prądów gaśniczych. bardzo duży występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone obiekty lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, paliwa itp. o powierzchni ponad 1001 m2 lub objętości ponad 5001 m3; lasy, uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni ponad 101 ha lub, jeżeli podano ponad 37 prądów gaśniczych. 111 pożarów małych w 2011 roku stanowi 88 procent ogółu pożarów, w których uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu włodawskiego. 6

7 Pożary w latach 2009, 2010 i 2011 w rozbiciu na działy Ob. użyt. publicznej Obiekty mieszkalne Obiekty produkcyjne Obiekty magazynowe Środki transportu Lasy Uprawy - rolnictwo Inne obiekty Biorąc pod uwagę rodzaje obiektów najwięcej pożarów w 2011 r. powstało w dziale obiekty mieszkalne 41 co stanowiło około. 33 % wszystkich interwencji związanych z pożarami. Duża ilość pożarów notowana jest w dziale uprawy rolnictwo - 35 co stanowi ok. 28 % zdarzeń. Pożary obiektów mieszkalnych to przede wszystkim pożary powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe a także wady tych urządzeń (20 pożarów w 2011 r.). Połowa pożarów budynków związana jest więc z ogrzewaniem budynków. Aby zminimalizować liczbę tych pożarów należy rozważyć konieczność zintensyfikowania działań propagandowych w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych. 7

8 Nieustalone Inne przyczyny Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń Podpalenia Elektryczność statyczna Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych Wady konstrukcji budowlanych Wyładowania atmosferyczne Samozapalenie chemiczne Samozapalenie biologiczne Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu Wady środków transportu Nieprawidłowe magazynowanie sub. nieb. Wstępna przyczyna pożarów 2011 r. Nieprzestrzeganie reżimów tech. Wady procesów technologicznych Nieprawidłowa eksploatacja urzadzeń mech. Wady urządzeń mechanicznych Nieprawidłowa eksploatacja urz. grzewcztcg na paliwo gazowe Wady urządzeń grzewczych na paliwo gazowe Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzew. na paliwo ciekłe Wady urzadzeń grzewczych na paliwo ciekłe Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzew. na paliwo stałe Wady urzadzeń grzewczych na paliwo stałe Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urzadzeń grzewczych Wady elektrycznych urzadzeń grzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urzadzeń i inst. elektrycznych Wady urządzeń i instalacji elektrycznych NON w pozostałych przypadkach NON przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych NON przy posługiwaniu się subst. łatwopalnymi i pirotech. NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach NON przy posługiwaniu się ogniem otwartym NOD w pozostałych przypadkach NOD przy prowadzeniu prac pożarowo-niebezpiecznych NOD przy posługiwaniu się subst. łatwopalnymi i pirotech. NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach NOD przy posługiwaniu się ogniem otwartym

9 Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów w 2011 r., podobnie jak w latach poprzednich była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się otwartym ogniem, w tym papierosy i zapałki - 44 %(56 pożarów) ogólnej ilości pożarów, 12 pożarów 9 % powstało w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe i 8 pożarów w wyniku nieprawidłowego działania tych urządzeń czyli w sumie 20 pożarów będących wynikiem ogrzewania budynków 16 %. Nie udało się ustalić przyczyny powstania 12 pożarów ok. 9 % pożarów. 2. ANALIZA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ Liczba miejscowych zagrożeń na przestrzeni ostatnich lat po chwilowym wzroście w roku 2009 powróciła do średniego poziomu z ubiegłoroczną wartością w granicach 300 zdarzeń rocznie. Wzrosty lub spadki ogólnej liczby miejscowych zagrożeń są wykładnikiem anomalii pogodowych i przede wszystkim od tego czynnika zależy ich ogólna liczba. W przypadku nagłych załamań pogody dochodzi do silnych wiatrów, czy gwałtownych ulew a to skutkuje znacznym zwiększeniem się ilości zdarzeń w ciągu kilku dni po danym zdarzeniu. Największa liczba miejscowych zagrożeń występuje na terenach najbardziej zaludnionych. Najwięcej miejscowych zagrożeń podobnie jak w latach poprzednich odnotowano na terenie miasta Włodawa 110 i gminy Włodawa 97. Najmniej na terenie gmin Stary Brus i Wola Uhruska po 14 zdarzeń Ilości miejscowych zagrożeń w latach 2009, 2010 i 2011 w rozbiciu na gminy przedstawia się następująco. Hanna Hańsk Stary Brus Urszulin Miasto Włodawa Włodawa Wola Uhruska Wyryki 9

10 Z 317 zanotowanych miejscowych zagrożeń 74 (26,5%) miało miejsce w dziale obiekty mieszkalne, związane były z usuwaniem skutków anomalii pogodowych, silnych wiatrów, opadów śniegu, w tym dziale dotyczy to lokalnych zalań i podtopień budynków mieszkalnych. Interwencje związane z tymi obiektami dotyczyły także wyjazdów do groźnie zachowujących się owadów min. szerszeni i os. Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w dziale inne obiekty 132 czyli ok. 42 %. Spośród miejscowych zagrożeń 32 zdarzeń czyli 10% interwencji było związanych z likwidacją skutków wypadków drogowych. Procentowy udział występowania miejscowych zagrożeń w rozbiciu na działy przedstawia poniższy wykres; Inne obiekty 42% Ob. uzyteczn. publicznej 10% Obiekty mieszkalne 34% Uprawy rolnictwo 3% Lasy 0% Środki transportu 10% Obiekty produkcyjne 1% Obiekty magazynowe 0% POSZKODOWANI Osoby poszkodowane Pożary Miejscowe zagrożenia ogółem Ratown. strażacy Inne osoby W tym dzieci Ratown. strażacy Inne osoby W tym dzieci Śmiert. Ranni Ranni Śmiert. Ranni Ranni Śmiert. Ranni

11 Wady urzadzeń elektrycznych Nieprawidłowa ekspl. instalacji elektrycznych Wady urzadzeń elektrycznych ogrz. Nieprawidłowa eksploatacja el. urz. grzewczych Wady urzadzeń gazowych Nieprawidłowa eksploatacja urz. gaz. Wady urządzeń mechanicznych Nieprawidłowa eksploatacja urz. Mech Wady urzadzeń ogrzewczych Nieprawidłowa eksploatacja urzadzeń ogrzewczych Uszkodzenia sieci instalacji przesyłowych Wstępna przyczyna miejscowych zagrożeń 2011 r. Wady procesów technologicznych Nieprzestrzeganie reżimów tech. Nieprawidłowe magazynowanie sub. Nieb Nieprawidłowe technologie składowania Wady środków transportu Nieprawidłowa eksploatacja śr. transp. Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu śr. transp. Wady konstrukcji budowlanych Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji bud. Nieprawidłowe wykonanie prac instalacyjnych Nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów Osunięcia się gruntów Wady zbiorników ciśnieniowych Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciś. Huragany, silne wiatry, tornada Gwałtowne opady atmosferyczne Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe Wyładowania atmosferyczne Zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych Niewłaściwe zabezpieczenie hodowlanych zwierząt Nietypowe zachowanie się zwierząt, owady Akcje terrorystyczne Nieumyślne działanie człowieka Celowe działanie człowieka Inne MZ powstałe w wyniku pożarów Nieustalone Inne przyczyny

12 3. CZYNNOŚCI KONTROLNO ROZPOZNAWCZE Działania podejmowane w roku 2010 przez wydział kontrolno rozpoznawczy KP PSP we Włodawie: 1 )Wspólnie z dowództwem JRG zorganizowano 10 ćwiczeń na obiektach. 2) Prowadzono działalność informacyjną we współpracy ze środkami masowego przekazu w tym Internet oraz prasa. 3) Dokonano analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz oceny podjętych i prowadzonych działań kontrolno rozpoznawczych zmierzających do zmniejszenia występujących zagrożeń, opracowano analizę sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń oraz podejmowanych działań egzekucyjno nadzorczych na terenie powiatu. 4) Dwukrotnie dokonano aktualizacji i przesłano do KW PSP w Lublinie Katalog zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń powiatu oraz dokonano aktualizacji rejestru substancji niebezpiecznych zlokalizowanych w zakładach na obszarze powiatu Włodawskiego 5) Opracowywano terminowo informacje z wyników kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i przesłano je do KW PSP 6) Prowadzono czynności kontrolno rozpoznawcze w celu wyeliminowania występujących zagrożeń. Sporządzono roczny harmonogram kontroli obiektów w których zaplanowano łącznie 50 kontroli. 1) Ilość czynności kontrolno rozpoznawczych 70 2) Ilość skontrolowanych obiektów 70 3) Ilość usterek 164 4) Ilość nieprawidłowości związanych z warunkami zagrożenia życia 11 5) Ilość wydanych decyzji 43 6) Ilość przeprowadzonych odbiorów 14 7) Ilość stanowisk 14 pozytywnych, 8 negatywnych lub z uwagami 8) Ilość kontroli sprawdzających ) Prowadzono działania z zakresu profilaktyki i popularyzacji ochrony przeciwpożarowej. Prowadzono działania w ramach programów Razem bezpieczniej, Bezpieczne wakacje, promujące odpowiednie zachowania w sytuacjach zagrożeń. W ramach działań propagandowych zorganizowano 13 spotkań z podczas których poruszano tematykę związaną z ochroną przeciwpożarową, których wysłuchało ok. 400 osób. 12

13 8) Prowadzono serwis internetowy zgodnie z właściwością służby kontrolno rozpoznawczej w ramach witryn jednostek macierzystych oraz własnej strony internetowej. 9) Współpracowano z OSP RP w zakresie organizacji i przeprowadzenia gminnych i powiatowych eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Opracowano pytania na eliminacje turnieju oraz prowadzono konkurs na etapie powiatowym. 10) W ramach współpracy z organami samorządowymi, administracją państwową i jednostkami nadrzędnymi w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wystosowano 11 wystąpień. 11) Prowadzono na bieżąco doradztwo techniczne dotyczącego sposobów zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymagań przepisów ppoż. 13

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ za 2013 rok INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO za 2013 rok Sucha Beskidzka 2014 Spis treści Informacja o pożarach, miejscowych zagrożeniach i alarmach fałszywych na terenie powiatu suskiego w okresie od 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2013 roku Wąbrzeźno, luty 2014 1 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu Informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Powiatu Kołobrzeskiego w roku 2010. Kołobrzeg, marzec 2011 r. 2 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Zatwierdzam Komendant Powiatowy PSP w Sochaczewie bryg. Piotr Piątkowski SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2014 Sochaczew, styczeń 2015 1. Działania

Bardziej szczegółowo

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

PZ 5541/1/08 Góra, dn. 21 stycznia 2008 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE PZ 554//8 Góra, dn. stycznia 8 r. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO W ROKU 7 I. ANALIZA SYTUACJI POŻAROWEJ W POWIECIE GÓROWSKIM

Bardziej szczegółowo

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wąbrzeskiego w 2012 roku Wąbrzeźno, styczeń 2013 Rozdział I

Bardziej szczegółowo

08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 45, tel. 25 6442413, fax 25 6445978, e-mail siedlce@mazowsze.straz.pl

08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 45, tel. 25 6442413, fax 25 6445978, e-mail siedlce@mazowsze.straz.pl Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 45, tel. 25 6442413, fax 25 6445978, e-mail siedlce@mazowsze.straz.pl INFORMACJA KOMENDY MIEJSKIEJ Państwowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w roku 2012. Spis treści MR.5541.4.2013 Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta Koszalin w 2012 roku Koszalin, 20 lutego 2013r. Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2011 Sochaczew, styczeń 2012 1. Działania ratownicze prowadzone przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w Mińsku Mazowieckim

KOMENDA POWIATOWA P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w Mińsku Mazowieckim KOMENDA POWIATOWA P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w Mińsku Mazowieckim INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J o stanie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOMENDANTA GMINNEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W SWARZĘDZU

RAPORT KOMENDANTA GMINNEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W SWARZĘDZU Zatwierdzam: RZKOP.5540.1.2014-1 RAPORT KOMENDANTA GMINNEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W SWARZĘDZU ZA ROK 2013 Sporządził: Swarzędz, 2014r. SPIS TREŚCI I. ANALIZA ZAGROŻEŃ GMINY SWARZĘDZ..... 3 II. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr XXXIII/284/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska 120, woj. mazowieckie, tel. (25) 758 5061, faks (25) 7584473 INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A. o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTOWIE I N F O R M A C J A o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotów za rok 2013 ZŁOTÓW 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI w ZŁOTOWIE Złotów, dnia

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kościerzynie Biuletyn informacyjny dotyczący funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2010-2020

STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2010-2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni STRATEGIA ROZWOJU RATOWNICTWA I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA LATA 2010-2020 AKCEPTUJĘ: AKCEPTUJĘ: SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2008 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2008 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Załącznik do Uchwały Nr XXIV/24/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP W HRUBIESZOWIE ZA 2008 O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PILE ZA 2013 ROK / wyciąg / Piła, styczeń 2014 rok 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GÓROWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Opracowali: kpt. Lucjan Sibilak kpt. Marcin Klefas kpt. Maciej

Bardziej szczegółowo

www.998koscierzyna.pl

www.998koscierzyna.pl KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŚCIERZYNIE www.998koscierzyna.pl Przegląd wydarzeń z roku 2012 W dniu 26 maja 2012 roku w miejscowości Korne gmina Kościerzyna odbyły się powiatowe zawody

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO I. ORGANIZACJA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA TERENIE POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatów bolesławieckiego zapewnia utworzona w 1999 roku sied straży pożarnych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka zagrożeń... 3. 2. KSRG oraz działania ratowniczo-gaśnicze... 28. 3. Szkolenie strażaków PSP oraz OSP...

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka zagrożeń... 3. 2. KSRG oraz działania ratowniczo-gaśnicze... 28. 3. Szkolenie strażaków PSP oraz OSP... SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka zagrożeń... 3 2. KSRG oraz działania ratowniczo-gaśnicze... 28 3. Szkolenie strażaków PSP oraz OSP... 78 4. Zagadnienia logistyczne... 86 5. Analiza Budżetu KW PSP... 102

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Pruszczu Gdańskim BIULETYN INFORMACYJNY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Gdańska 1a tel. (0-58) 682-30-23 fax. (0-58)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOMENDANTA GMINNEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W SWARZĘDZU

RAPORT KOMENDANTA GMINNEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W SWARZĘDZU Zatwierdzam: RZKOP.5540.1.2015-1 RAPORT KOMENDANTA GMINNEGO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W SWARZĘDZU ZA ROK 2014 Sporządził: Swarzędz, marzec 2015r. SPIS TREŚCI I. ANALIZA ZAGROŻEŃ GMINY SWARZĘDZ..... 3 II.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE ZA ROK 2012

BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE ZA ROK 2012 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WARSZAWIE BIULETYN INFORMACYJNY KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE ZA ROK 2012 Warszawa, luty 2013 r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE ZATWIERDZAM ----------------------------------- (data i podpis) KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GÓRZE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GÓROWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Informacja o stanie bezpieczeństwa powiatu pabianickiego Pabianice, grudzień 2011 r. WYNIKI KONTROLI PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie z realizacji zadań w roku 2007.

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie z realizacji zadań w roku 2007. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie z realizacji zadań w roku 2007. R ok 2007 to rok dużych zmian w dziejach Państwowej Straży Pożarnej powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w Mińsku Mazowieckim

KOMENDA POWIATOWA P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w Mińsku Mazowieckim KOMENDA POWIATOWA P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J w Mińsku Mazowieckim INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO P A Ń S T W O W E J S T R A Ż Y P O Ż A R N E J o stanie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo