KATALOG FIRM OGRODNICZYCH wiosna Ogrodniczy SZCZECIN. STR OK ADKA III OK ADKA IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG FIRM OGRODNICZYCH wiosna 2012. Ogrodniczy SZCZECIN. www.ogrodniczy.szczecin.pl STR. 12-13 OK ADKA III OK ADKA IV"

Transkrypt

1 EGEZMPLARZ BEZP ATNY KATALOG FIRM OGRODNICZYCH wiosna SZCZECIN STR OK ADKA III OK ADKA IV

2

3 3

4 KATALOG FIRM OGRODNICZYCH wiosna SZCZECIN "" zosta³ za³o ony dla wszystkich mi³oœników piêknych ogrodów. Tutaj dowiecie siê ciekawostek nt. jak utrzymaæ ogród, która firma ogrodnicza podejmie siê zaprojektowania i wykonania ogrodu. Bêdziemy równie informowaæ o promocjach i wydarzeniach zwi¹zanych z ogrodnictwem w Szczecinie. Celem naszym jest propagowanie piêknego naturalnego otoczenia poœród domostw. Zapraszamy do wspó³pracy zarówno oferuj¹cych us³ugi i produkty ogrodnicze jak i poszukuj¹cych takich us³ug. Zespó³ SPIS TREŒCI Ogrodnicy Krusikiewicz Spis treœci Krusikiewicz artyku³ Intro Waldemar Kaczor Altany Ogrodowe Ogród pod Wierzbami Ekodar M.B.Ogrody Uroczysko Botanica Pan Ogrodnik Bagras Pogodny Ogród Sklep Szkó³ka roœlin Smêtowice Ogrodnictwo Bezrzecze Viburnum Green&Joy Hurtownia Ogrodnicza "Roœliny ozdobne formowane" autor: Rajski Ogród Rajski Ogród Centrum Ogrodnicze Husqvarna Garden-Garden Centrum Ogrodnicze POSE drukarnia, Airfoto, Green DTP "Pielêgnacja roœlin ozdobnych balkonowych" autor: Top-Plant Targi Rolne Barzkowice HSGT Kronen Gruz Mix Serwach Zdjêcie M.B.Ogrody... I ok³adka KRONEN... II ok³adka ELEKTRO-TECH... III ok³adka TOP-PLANT... IV ok³adka 4

5 Ogród morskich fascynacji Autor: Ogrodnicy Krusikiewicz Wiosna ju nadesz³a. Pierwsze promienie powoduj¹, e nasze myœli zaczynaj¹ coraz czêœciej kr¹ yæ wokó³ ogrodu. Jeœli szukacie Pañstwo inspiracji -piêknej w swej prostocie - to z przyjemnoœci¹ przedstawiam kolejny ogród spe³niaj¹cy te kryteria. Tym razem chcia³abym Pañstwu zaprezentowaæ ogród Brytyjskiego Instytutu Badañ nad Rakiem w wykonaniu Roberta Myersa. Tematem przewodnim projektu by³o has³o pozostaæ przy yciu. Ogród celebrowa³ bowiem postêp badañ nad rakiem (prowadzonych przez, Cancer Research UK) dziêki którym uda³o siê uratowaæ tysi¹ce ludzkich istnieñ. Myers, z zami³owania eglarz, uwieczni³ w swoim dziele morskie fascynacje "odpoczynek na pla y". Aran acjê zdobi¹ w znacznej czêœci nasadzenia spotykane w nadmorskich ogrodach, roœliny które potrafi¹ radziæ sobie w trudnych warunkach. Jest to piêkny ogród fascynuj¹cy kolorystyk¹. yczê Pañstwu równie udanych realizacji i satysfakcji z wykonanej pracy. 5

6 Waldemar Kaczor OGRODNICZA FIRMA HANDLOWO-US UGOWA sprzeda krzewa i drzewa iglaste krzewa i drzewa liœciaste kwiaty rabatowe i balkonowe torf, ziemia, kora, nawozy tel tel tel./fax Szczecin, ukasiñskiego 43a DO POPRAWKI BITMAPA 6

7 7

8 oczka wodne kaskady, strumyki ma³a architektura systemy nawadniania Rain Bird trawniki siane i rolki mgr in. Marcin Budzyñ PROJEKTOWANIE I ZAK ADANIE OGRODÓW opryski i leczenie roœlin chirurgia drzew monta altanek i el. drewnianych us³ugi brukarskie wyceny indywidualne tel wykup abonament ogrodniczy Z.J.WÊGRZYN Podbrzezie Tanowo botanica CENTRUM OGRODNICZE Szczecin-Osowo ul. Kwiatów Polskich 10 tel

9 9

10 Szczecin ul.kolumba 81/83 tel./faks tel POLECAMY nasiona cebulki kwiatowe drzewka i roœliny ozdobne kosiarki pi³y ³añcuchowe opryskiwacze ro na zraszacze wê e folie narzêdzia ogrodnicze ziemiê nawozy œrodki ochrony roœlin firm polskich i zagranicznych OFERUJEMY WSZELKIE US UGI OGRODNICZE ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU A W SPRZEDA Y... kwiaty i rosliny ozdobne, nawozy, nasiona, cebule, ziemia i wiele innych tel Szczecin, A. Mickiewicza (róg ul.lelewela) przeniesiony z ul. Kopernika, adres ul. Królowej Jadwigi 17 (róg okietka) pon. - pt 9:00-18:00, sob. 9:00-14:00 tel

11 Smêtowice SZKÓ KA ROŒLlN OZDOBNYCH (7 km od centrum Szczecina) Najwiêkszy wybór krzewów i drzew ozdobnych w zachodniopomorskim! Smêtowice 2, gmina Ko³baskowo tel , tel OG RO DNIC TW O BEZRZECZE Jadwiga Piorun Kwiaty balkonowe i rabatowe -pelargonie -surfinie -begonie -niecierpki -inne Du y wybór! dobór piêknych kompozycji nasadzanie do doniczek Zak³adanie ogrodów Rewaloryzacja parków zabytkowych Szkó³ka drzew i krzewów ozdobnych tel , K³odzino Przelewice Szczecin Bezrzecze ul.drozdowa 75 (wjazd od ul.wroniej) Czynne codziennie ZAPRASZAMY! tel kom OKLEJANIE SAMOCHODÓW TABLICE REKLAMOWE KASETONY LED BANERY tel tel

12 12

13 13

14 Roœliny balkonowe formowane ogrodowe BONSAI spirale kule i pompony 14

15 zielona architektura rosliny formowane drzewa XXL Szczecin, al. Wojska Polskiego róg Zaleskiego Szczecin, al. Bohaterów Warszawy róg 26 Kwietnia Szczecin, ul. Zaleskiego 2 (obok NETTO) 15

16 GARDEN-GARDEN C E N T R U M OGRODNICZE dekoruj swój ogród z nami drzewa i krzewy ozdobne ziemia, kora kwiaty rabatowe i balkonowe byliny dystrybutor systemów nawadniania projekty i wykonawstwo systemów nawadniaj¹cych Wo³czkowo, ul.lipowa 5, tel DRUKI NISKONAK ADOWE ULOTKI - WIZYTÓWKI - FOLDERY - TECZKI OFERTOWE - BROSZURY Lepsza strona twojej firmy 16 tel tel

17 BUDOWA STRON WWW PROJEKTY - REDAGOWANIE TEKSTÓW - PROGRAMOWANIE - HOSTING - POZYCJONOWANIE Lepsza strona twojej firmy tel tel

18 Pielêgnacja roœlin balkonowych w mieœcie PZainteresowanie upraw¹ roœlin ozdobnych przez mieszkañców miast wynika z naturalnej potrzeby kontaktu cz³owieka z przyrod¹. Tak powszechne w naszym otoczeniu obsadzanie kwiatami rabatek, gazonów, skrzynek i rozmaitych pojemników to nic innego jak próba zaspokojenia tej potrzeby. Jest oczywiste, e bez zieleni, bez ogrodów, bez ukwieconych tarasów i balkonów nasze otoczenie pora a³oby nud¹ i szaroœci¹. My, szczeciñscy ogrodnicy, z radoœci¹ odnotowujemy w ostatnich latach zainteresowanie roœlinami ozdobnymi i ich upraw¹. Cieszymy siê, e jest nas - mi³oœników kwiatów - coraz wiêcej. Oczywiœcie mamy w tym swój interes - z ka dym rokiem sprzedajemy coraz wiêcej m³odego materia³u nasadzeniowego, tym niemniej, wa na jest dla nas równie tzw. satysfakcja niematerialna - nasza praca przyczynia siê bezpoœrednio do poprawy estetyki miejsc, w których przebywamy, ponadto dostarcza naszym klientom mnóstwa pozytywnych wra eñ - nie ma bowiem dla ogrodnika-amatora wiêkszej przyjemnoœci ni obserwowanie jak rosn¹, rozwijaj¹ siê i jak kwitn¹ w³asnorêcznie posadzone roœliny. Ale do pe³ni satysfakcji z uprawy kwiatów ka dy ogrodnik-amator potrzebuje minimum wiedzy, bez której nietrudno o rozczarowanie i o gorzkie poczucie zmarnowanych pieniêdzy. Zanim podejmiemy decyzjê, co do gatunków roœlin, które "widzielibyœmy" na naszym balkonie musimy odpowiedzieæ sobie na kilka pytañ: Jakie jest nas³onecznienie naszego balkonu? Pewne roœliny bêd¹ czuæ siê doskonale w miejscu zacienionym, inne - przeciwnie, pe³n¹ krasê osi¹gn¹ tylko w warunkach pe³nego nas³onecznienia. Czy balkon jest zadaszony? Czy jest w miejscu zacisznym, czy przeciwnie - nara ony jest na czêste podmuchy wiatru? Niektóre gatunki roœlin wygl¹daj¹ nieciekawie po przejœciu nawet œrednio ulewnego deszczu, inne Ÿle znosz¹ "przeci¹gi". Ile czasu mo emy poœwiêciæ naszym roœlinom? Wiadomo, e jedne roœliny wymagaj¹ wiêcej opieki i systematycznoœci a inne mniej, a mimo to rosn¹ i kwitn¹ znakomicie. Ile pieniêdzy gotowi jesteœmy przeznaczyæ na upiêkszenie balkonu? Wprawdzie roœliny balkonowe nie nale ¹ do najdro szych, tym niemniej bywaj¹ wœród nich gatunki wcale nietanie. Nie bêdziemy w tym miejscu szczegó³ów opisywaæ wymagañ œwietlnych ani glebowych poszczególnych gatunków roœlin, podarujemy sobie takie zagadnienia jak otwory odp³ywowe i drena w skrzynkach balkonowych a tak e sposób sadzenia roœlin i temu podobne. Literatura i publikacje dotycz¹ce tej materii s¹ wystarczaj¹co bogate. Skupimy siê raczej na pielêgnacji posadzonych ju roœlin. I tak: podstawow¹ czynnoœci¹ pielêgnacyjn¹ jest - jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmia³o - podlewanie. Odpowiednia zawartoœæ wody w pod³o u decyduje o powodzeniu w uprawie roœlin balkonowych. Ze wzglêdu na niewielk¹ objêtoœæ pojemników uprawowych, iloœæ wody w nich zgromadzona jest bardzo ograniczona. Szybko rosn¹ce, m³ode roœliny zu ywaj¹ - szczególnie w okresie upa³ów(wzmo ona transpiracja) - znaczne jej iloœci. Powstaje zatem koniecznoœæ regularnego podlewania roœlin. Jest to o tyle wa ne, e optymalny stopieñ uwilgotnienia pod³o a decyduje o efektywnoœci pobierania sk³adników pokarmowych przez system korzeniowy roœlin. A bez drobnego od ywienia nie mo e byæ mowy o bujnym wzroœcie i kwitnieniu a tak e o dobrej kondycji zdrowotnej roœlin. Jednak e nie radzimy "przesadzaæ" z podlewaniem. Z doœwiadczenia wiemy, e wiele ogrodników-amatoró regularnie "przelewa" uprawiane roœliny. Zapewne wiêkszoœæ z nich robi to w dobrej wierze, z troski o ukochane roœlinki, jednak skutki tego stanu rzeczy najczêœciej s¹ op³akane. System korzeniowy roœlin oprócz wody potrzebuje równie powietrza. Kiedy na skutek permanentnego nadmiaru wody brakuje w pod³o u powietrza, rozpoczynaj¹ siê szkodliwe dla korzeni procesy gnilne, czêsto prowadz¹ce do œmierci roœlin. Dlatego - z dwojga z³ego, lepiej jest roœliny czasem przesuszyæ ni stale przelewaæ. Nie sposób okreœliæ jednoznacznie - jak czêsto i jak¹ iloœci¹ wody podlewaæ uprawiane na balkonie roœliny. Wszystko zale y od pogody, temperatury, gatunku roœlin, jej wieku, objêtoœci pod³o a itd. Jedno jest pewne - podlewaæ trzeba regularnie, tym czêœciej im jest cieplej, czasem nawet dwa razy w ci¹gu dnia. Poza tym, baczny obserwator bez trudy zauwa y, kiedy roœliny chc¹ piæ... Drug¹, niezwykle istotn¹ czynnoœci¹ pielêgnacyjn¹ jest prawid³owe dokarmianie uprawianych roœlin. Bez tego nie ma co marzyæ o uzyskaniu d³ugotrwa³ego efektu dekoracyjnego. Nale y pamiêtaæ. e prawid³owo od ywione roœliny s¹ bardziej odporne na atak chorób i szkodników. Najprostszym rozwi¹zaniem jest u ycie nawozów wielosk³adnikowych o spowolnionym dzia³aniu. Jednorazowe zastosowanie tego typu nawozów w momencie sadzenia roœlin na balkonie, w praktyce uwalnia nas od koniecznoœci dokarmiania roœlin w trakcie ich wegetacji. Te najnowszej generacji nawozy zawieraj¹ wszystkie makro- i mikroelementy konieczne do prawid³owego wzrostu kwitnienia roœlin. Œmia³o mo na je okreœliæ mianem "nawozów inteligentnych", jako e intensywnoœæ ich dzia³ania (szybkoœæ uwalniania sk³adników do pod³o a) jest skorelowana z temperatur¹ i stopniem uwilgotnienia pod³o a. Z roku na rok coraz liczniejsze rzesze mi³oœników przyrody sk³aniaj¹ siê do u ywania wy³¹cznie tego typu nawozów. 18

19 Bez w¹tpienia jest to idealna propozycja dla osób zapracowanych, które bardzo pragn¹ bujnego wzrostu i kwitnienia swoich roœlin, ale nie zawsze s¹ w stanie pamiêtaæ o regularnym ich dokarmianiu tradycyjnymi nawozami. Wszystko to wskazuje na to, e przysz³oœæ nale y w³aœnie do nawozów o spowolnionym dzia³aniu. Rzecz jasna, doskona³e rezultaty w uprawie roœlin ozdobnych mo na osi¹gn¹æ równie przy u yciu tradycyjnych mieszanek nawozów mineralnych (lub najczêœciej ich wodnych roztworów). Wymaga to jednak systematycznoœci i nieco doœwiadczenia, aczkolwiek nie jest przesadnie trudne. Na rynku jest dostêpna ca³a gama nawozów ogrodniczych zarówno mineralnych jak i organicznych wzglenie ich mieszanek. Wszystkie one maj¹ swoje wady i zalety. Przy ka dym ich zastosowaniu trzeba siê poznaæ z instrukcj¹ na opakowaniu i œciœle jej przestrzegaæ. Warto pamiêtaæ, e niedostatek sk³adników pokarmowych w pod³o u zawsze odbija siê niekorzystnie na wzroœcie i kondycji roœlin, jednak ich nadmiar prowadzi do wzrostu zasolenia pod³o a, co mo e byæ nie mniej szkodliwe. Kolejnym niezwykle wa nym elementem pielêgnacji roœlin balkonowych jest ich prawid³owa tj. skuteczna ochrona przed chorobami i szkodnikami. dobrze podlewane i dokarmiane roœliny charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem odpornoœci na wiêkszoœæ czynników patogennych i czêsto nie wymagaj¹ ju zabiegów ochroniarskich. Nie mo na jednak wykluczyæ, e pewnego dnia stwierdzimy na naszych roœlinach obecnoœæ mszyc, przêdziorków czy te chorób grzybowych (m¹czniaki, rozmaite plamistoœci itp.). Nie popadajmy wówczas w panikê gdy w adnym razie nie jesteœmy bezradni. Do dyspozycji mamy dziesi¹tki ca³kiem skutecznych - niestety bardziej lub mniej niebezpiecznych - œrodków ochrony roœlin tzw. pestycydów, po które nale y udaæ siê do specjalistycznego sklepu. Do ka dego z tych œrodków ochrony za³¹czona jest etykieta, której zapisów (szczególnie dot. bezpieczeñstwa) nale y bezwzglêdnie przestrzegaæ. Czêsto jedno zastosowanie, któregoœ z preparatów bywa ca³kowicie skuteczne. Czasem zabieg (oprysk - polecamy ma³e, rêczne opryskiwacze typu "psik-psik") trzeba powtórzyæ, ale to najczêœciej koñczy sprawê i nasze roœliny szybko powracaj¹ do zdrowia. Wato pamiêtaæ, e opryski przeciwko chorobom i szkodnikom s¹ tym skuteczniejsze, im we wczeœniejszym stadium pora enia roœliny s¹ wykonywane. Nie warto zatem czekaæ, a mszyce czy inne szkodniki siê namno ¹. Zwalczanie szkodników czy chorób roœlin zawsze nale y rozpoczynaæ jak najwczeœniej po ich zidentyfikowaniu. Powy szy pobie ny opis trzech g³ównych rodzajów czynnoœci pielêgnacyjnych roœlin balkonowych, rzecz jasna, nie wyczerpuje tematu. A eby nasz balkon wyró nia³ siê na tle innych, eby budzi³ zazdroœæ s¹siadów, potrzebna jest jest jeszcze tzw. kosmetyka. Roœliny uwielbiaj¹ kiedy cz³owiek traktuje je z czu³oœci¹. Nie twierdzimy, e z roœlinami trzeba rozmawiaæ, ale na pewno warto usuwaæ przekwit³e kwiaty, warto wycinaæ podsuszone liœcie czy ca³e pêdy. Tego rodzaju zabiegi stymuluj¹ roœliny do tworzenia kolejnych i kolejnych p¹ków kwiatowych i zachêcaj¹ je do jak najd³u szego eksponowania zawartego w nich piêkn¹. mgr in. Krzysztof Waroch Gospodarstwo Ogrodnicze TOP-PLANT w Szczecinie 19

20 KRONEN Progress Profesjonalny system nawo enia trawy Kronen Progress to rewolucyjny system trójfazowego nawo enia trawy. Stosowanie systemu wg wskazanego przez producenta harmonogramu, daje optymalny efekt dla naszego trawnika. Producentem jest szwajcarska firma Hauert, której mudne, wieloletnie badania, ze szczególnym uwzglêdnieniem nawozów do trawy, doprowadzi³y do sukcesu. Opatentowa³a bezpy³owe wytwarzanie homogennego granulatu, w technologii Sphero. Uzyskano w ten sposób niespotykan¹ do tej pory regularnoœæ granul i optymalny, jednolity sk³ad substancji od ywczych uwalnianych w kontrolowany sposób w pod³o u do 120 dni. Wynik to perfekcyjna, odporna na intensywn¹ eksploatacjê, trawa. Bezpy³owe, równomierne, nawo enie tym granulowanym, stabilnym nawozem jest jego dodatkowa zalet¹ u³atwiaj¹c¹ stosowanie

21 I FAZA Progress Kickoff to wysokowartoœciowy, d³ugodzia³aj¹cy nawóz przeznaczony na pocz¹tek sezonu. Wczesn¹ wiosn¹ wzmacnia ŸdŸb³a trawy nawet przy niskich temperaturach i du ej wilgotnoœci. Wp³ywa na gêstoœæ i piêkn¹ zieleñ trawnika. Dzia³a 100 dni. Dostêpny w estetycznych przezroczystych, prostok¹tnych kube³kach pozwalaj¹cych optycznie oceniæ wysokoœæ jakoœæ granulek. 4kg 160 m kw. 100 dni (cena ok. 49 z³) 8kg 320 m kw. 100 dni (cena ok. 84 z³) System ten sprawdzi³ sie na murawach wielu niemieckich obiektów sportowych, których trawy s¹ ekstremalnie eksploatowane przez ca³y rok. Zaufali nam zawodowcy! Partnerem Produktu jest BVB Borussia Dortmund. Willi Droste (Generalny Konserwator Murawy BVB) stosuje liniê Progress. Czy mo na marzyæ o lepszych referencjach? opracowanie WYDAWCA SZCZECIN GRUZ MIX WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW kontenery 2-3 m 3 reklama tel Og³oszenia s¹ opracowane wy³¹cznie na u ytek reklamy w niniejszym katalogu i nie mog¹ byæ reprodukowane bez pisemnej zgody wydawcy. kom

22 SERWACH S.J., ul. I Brygady Legionów 11/12, Goleniów tel , fax

23 ODBIÓR URZ DZEÑ OD KLIENTA AUTORYZOWANY SERWIS URZ DZEÑ OGRODNICZYCH I AGREGATÓW PR DOTWÓRCZYCH Urz¹dzenia ogrodnicze SERWIS - SPRZEDA - CZÊŒCI W bie ¹cej ofercie posiadamy urz¹dzenia ogrodnicze, kosiarki, traktorki, glebogryzarki oraz narzêdzia rêczne Jesteœmy autoryzowanym serwisem najbardziej popularnego i cenionego sprzêtu W bie ¹cej ofercie posiadamy bardzo du y wybór czêœci zamiennych i eksploatacyjnych do urz¹dzeñ Agregaty pr¹dotwórcze SPRZEDA - Serwis - POMIARY Dostarczamy wy³¹cznie sprawdzone rozwi¹zania. Urz¹dzenia najwy szej klasy to nasza pasja! Œwiadczymy us³ugi zwi¹zane z bie ¹cym utrzymaniem oraz napraw¹ agregatów pr¹dotwórczych ka dej mocy. Jako autoryzowany dystrybutor min. PRAMAC, EISEMANN, ENDRESS zapewniamy najni sze ceny! ul. Traugutta 68A, Szczecin tel , faks *

24 twój ogrodnik Sadzonki truskawek, owoce truskawek i malin Kwiaty: balkonowe, rabatowe, domowe, ró e, rododendrony, drzewa owocowe byliny rozsady warzyw nasiona nawozy ogrodnicze ziemie ogrodnicze i specjalistyczne mikoryza doniczki i skrzynki balkonowe Top-Plant Szczecin ul. Autostrada Poznañska 1 (teren by³ego kombinatu ogrodniczego) tel./fax kom

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Leksykon ekoin ynierii

Leksykon ekoin ynierii PTIE POLSKIE TOWARZYSTWO IN YNIERII EKOLOGICZNEJ Leksykon ekoin ynierii pod redakcj¹ Gabriela Borowskiego Warszawa 2010 A Leksykon ekoin ynierii Redakcja: Gabriel Borowski Korekta: Sylwia Pociupany Lista

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Twoje cia³o Twoje zdrowie - Bezpieczni od HIV/AIDS Informator powsta³ dziêki finansowemu wsparciu Wojewody Lubuskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia - zapobieganie zaka

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015

Otwarta! Olœnieni zaæmieniem. NOTATNIK nr 5 zostanie dostarczony do punktów kolporta u 13 maja br. NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 NR 4 (197) 15 KWIETNIA 2015 Olœnieni zaæmieniem 20 marca uczniowie Szko³y Podstawowej nr 2 w Czerniawie przyszli na Izersk¹ ¹kê (w dwóch grupach), by obserwowaæ czêœciowe zaæmienie s³oñca. Nim jednak obejrzeli

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta

Widzieæ wiêcej. Upiêkszanie miasta ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 3 (4) / 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Planeta OLAC - str.8 Oprawy do upiêkszania miasta œwiat³em - str.10 Podstawy dekoracyjnego

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo