KATALOG FIRM OGRODNICZYCH wiosna Ogrodniczy SZCZECIN. STR OK ADKA III OK ADKA IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG FIRM OGRODNICZYCH wiosna 2012. Ogrodniczy SZCZECIN. www.ogrodniczy.szczecin.pl STR. 12-13 OK ADKA III OK ADKA IV"

Transkrypt

1 EGEZMPLARZ BEZP ATNY KATALOG FIRM OGRODNICZYCH wiosna SZCZECIN STR OK ADKA III OK ADKA IV

2

3 3

4 KATALOG FIRM OGRODNICZYCH wiosna SZCZECIN "" zosta³ za³o ony dla wszystkich mi³oœników piêknych ogrodów. Tutaj dowiecie siê ciekawostek nt. jak utrzymaæ ogród, która firma ogrodnicza podejmie siê zaprojektowania i wykonania ogrodu. Bêdziemy równie informowaæ o promocjach i wydarzeniach zwi¹zanych z ogrodnictwem w Szczecinie. Celem naszym jest propagowanie piêknego naturalnego otoczenia poœród domostw. Zapraszamy do wspó³pracy zarówno oferuj¹cych us³ugi i produkty ogrodnicze jak i poszukuj¹cych takich us³ug. Zespó³ SPIS TREŒCI Ogrodnicy Krusikiewicz Spis treœci Krusikiewicz artyku³ Intro Waldemar Kaczor Altany Ogrodowe Ogród pod Wierzbami Ekodar M.B.Ogrody Uroczysko Botanica Pan Ogrodnik Bagras Pogodny Ogród Sklep Szkó³ka roœlin Smêtowice Ogrodnictwo Bezrzecze Viburnum Green&Joy Hurtownia Ogrodnicza "Roœliny ozdobne formowane" autor: Rajski Ogród Rajski Ogród Centrum Ogrodnicze Husqvarna Garden-Garden Centrum Ogrodnicze POSE drukarnia, Airfoto, Green DTP "Pielêgnacja roœlin ozdobnych balkonowych" autor: Top-Plant Targi Rolne Barzkowice HSGT Kronen Gruz Mix Serwach Zdjêcie M.B.Ogrody... I ok³adka KRONEN... II ok³adka ELEKTRO-TECH... III ok³adka TOP-PLANT... IV ok³adka 4

5 Ogród morskich fascynacji Autor: Ogrodnicy Krusikiewicz Wiosna ju nadesz³a. Pierwsze promienie powoduj¹, e nasze myœli zaczynaj¹ coraz czêœciej kr¹ yæ wokó³ ogrodu. Jeœli szukacie Pañstwo inspiracji -piêknej w swej prostocie - to z przyjemnoœci¹ przedstawiam kolejny ogród spe³niaj¹cy te kryteria. Tym razem chcia³abym Pañstwu zaprezentowaæ ogród Brytyjskiego Instytutu Badañ nad Rakiem w wykonaniu Roberta Myersa. Tematem przewodnim projektu by³o has³o pozostaæ przy yciu. Ogród celebrowa³ bowiem postêp badañ nad rakiem (prowadzonych przez, Cancer Research UK) dziêki którym uda³o siê uratowaæ tysi¹ce ludzkich istnieñ. Myers, z zami³owania eglarz, uwieczni³ w swoim dziele morskie fascynacje "odpoczynek na pla y". Aran acjê zdobi¹ w znacznej czêœci nasadzenia spotykane w nadmorskich ogrodach, roœliny które potrafi¹ radziæ sobie w trudnych warunkach. Jest to piêkny ogród fascynuj¹cy kolorystyk¹. yczê Pañstwu równie udanych realizacji i satysfakcji z wykonanej pracy. 5

6 Waldemar Kaczor OGRODNICZA FIRMA HANDLOWO-US UGOWA sprzeda krzewa i drzewa iglaste krzewa i drzewa liœciaste kwiaty rabatowe i balkonowe torf, ziemia, kora, nawozy tel tel tel./fax Szczecin, ukasiñskiego 43a DO POPRAWKI BITMAPA 6

7 7

8 oczka wodne kaskady, strumyki ma³a architektura systemy nawadniania Rain Bird trawniki siane i rolki mgr in. Marcin Budzyñ PROJEKTOWANIE I ZAK ADANIE OGRODÓW opryski i leczenie roœlin chirurgia drzew monta altanek i el. drewnianych us³ugi brukarskie wyceny indywidualne tel wykup abonament ogrodniczy Z.J.WÊGRZYN Podbrzezie Tanowo botanica CENTRUM OGRODNICZE Szczecin-Osowo ul. Kwiatów Polskich 10 tel

9 9

10 Szczecin ul.kolumba 81/83 tel./faks tel POLECAMY nasiona cebulki kwiatowe drzewka i roœliny ozdobne kosiarki pi³y ³añcuchowe opryskiwacze ro na zraszacze wê e folie narzêdzia ogrodnicze ziemiê nawozy œrodki ochrony roœlin firm polskich i zagranicznych OFERUJEMY WSZELKIE US UGI OGRODNICZE ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU A W SPRZEDA Y... kwiaty i rosliny ozdobne, nawozy, nasiona, cebule, ziemia i wiele innych tel Szczecin, A. Mickiewicza (róg ul.lelewela) przeniesiony z ul. Kopernika, adres ul. Królowej Jadwigi 17 (róg okietka) pon. - pt 9:00-18:00, sob. 9:00-14:00 tel

11 Smêtowice SZKÓ KA ROŒLlN OZDOBNYCH (7 km od centrum Szczecina) Najwiêkszy wybór krzewów i drzew ozdobnych w zachodniopomorskim! Smêtowice 2, gmina Ko³baskowo tel , tel OG RO DNIC TW O BEZRZECZE Jadwiga Piorun Kwiaty balkonowe i rabatowe -pelargonie -surfinie -begonie -niecierpki -inne Du y wybór! dobór piêknych kompozycji nasadzanie do doniczek Zak³adanie ogrodów Rewaloryzacja parków zabytkowych Szkó³ka drzew i krzewów ozdobnych tel , K³odzino Przelewice Szczecin Bezrzecze ul.drozdowa 75 (wjazd od ul.wroniej) Czynne codziennie ZAPRASZAMY! tel kom OKLEJANIE SAMOCHODÓW TABLICE REKLAMOWE KASETONY LED BANERY tel tel

12 12

13 13

14 Roœliny balkonowe formowane ogrodowe BONSAI spirale kule i pompony 14

15 zielona architektura rosliny formowane drzewa XXL Szczecin, al. Wojska Polskiego róg Zaleskiego Szczecin, al. Bohaterów Warszawy róg 26 Kwietnia Szczecin, ul. Zaleskiego 2 (obok NETTO) 15

16 GARDEN-GARDEN C E N T R U M OGRODNICZE dekoruj swój ogród z nami drzewa i krzewy ozdobne ziemia, kora kwiaty rabatowe i balkonowe byliny dystrybutor systemów nawadniania projekty i wykonawstwo systemów nawadniaj¹cych Wo³czkowo, ul.lipowa 5, tel DRUKI NISKONAK ADOWE ULOTKI - WIZYTÓWKI - FOLDERY - TECZKI OFERTOWE - BROSZURY Lepsza strona twojej firmy 16 tel tel

17 BUDOWA STRON WWW PROJEKTY - REDAGOWANIE TEKSTÓW - PROGRAMOWANIE - HOSTING - POZYCJONOWANIE Lepsza strona twojej firmy tel tel

18 Pielêgnacja roœlin balkonowych w mieœcie PZainteresowanie upraw¹ roœlin ozdobnych przez mieszkañców miast wynika z naturalnej potrzeby kontaktu cz³owieka z przyrod¹. Tak powszechne w naszym otoczeniu obsadzanie kwiatami rabatek, gazonów, skrzynek i rozmaitych pojemników to nic innego jak próba zaspokojenia tej potrzeby. Jest oczywiste, e bez zieleni, bez ogrodów, bez ukwieconych tarasów i balkonów nasze otoczenie pora a³oby nud¹ i szaroœci¹. My, szczeciñscy ogrodnicy, z radoœci¹ odnotowujemy w ostatnich latach zainteresowanie roœlinami ozdobnymi i ich upraw¹. Cieszymy siê, e jest nas - mi³oœników kwiatów - coraz wiêcej. Oczywiœcie mamy w tym swój interes - z ka dym rokiem sprzedajemy coraz wiêcej m³odego materia³u nasadzeniowego, tym niemniej, wa na jest dla nas równie tzw. satysfakcja niematerialna - nasza praca przyczynia siê bezpoœrednio do poprawy estetyki miejsc, w których przebywamy, ponadto dostarcza naszym klientom mnóstwa pozytywnych wra eñ - nie ma bowiem dla ogrodnika-amatora wiêkszej przyjemnoœci ni obserwowanie jak rosn¹, rozwijaj¹ siê i jak kwitn¹ w³asnorêcznie posadzone roœliny. Ale do pe³ni satysfakcji z uprawy kwiatów ka dy ogrodnik-amator potrzebuje minimum wiedzy, bez której nietrudno o rozczarowanie i o gorzkie poczucie zmarnowanych pieniêdzy. Zanim podejmiemy decyzjê, co do gatunków roœlin, które "widzielibyœmy" na naszym balkonie musimy odpowiedzieæ sobie na kilka pytañ: Jakie jest nas³onecznienie naszego balkonu? Pewne roœliny bêd¹ czuæ siê doskonale w miejscu zacienionym, inne - przeciwnie, pe³n¹ krasê osi¹gn¹ tylko w warunkach pe³nego nas³onecznienia. Czy balkon jest zadaszony? Czy jest w miejscu zacisznym, czy przeciwnie - nara ony jest na czêste podmuchy wiatru? Niektóre gatunki roœlin wygl¹daj¹ nieciekawie po przejœciu nawet œrednio ulewnego deszczu, inne Ÿle znosz¹ "przeci¹gi". Ile czasu mo emy poœwiêciæ naszym roœlinom? Wiadomo, e jedne roœliny wymagaj¹ wiêcej opieki i systematycznoœci a inne mniej, a mimo to rosn¹ i kwitn¹ znakomicie. Ile pieniêdzy gotowi jesteœmy przeznaczyæ na upiêkszenie balkonu? Wprawdzie roœliny balkonowe nie nale ¹ do najdro szych, tym niemniej bywaj¹ wœród nich gatunki wcale nietanie. Nie bêdziemy w tym miejscu szczegó³ów opisywaæ wymagañ œwietlnych ani glebowych poszczególnych gatunków roœlin, podarujemy sobie takie zagadnienia jak otwory odp³ywowe i drena w skrzynkach balkonowych a tak e sposób sadzenia roœlin i temu podobne. Literatura i publikacje dotycz¹ce tej materii s¹ wystarczaj¹co bogate. Skupimy siê raczej na pielêgnacji posadzonych ju roœlin. I tak: podstawow¹ czynnoœci¹ pielêgnacyjn¹ jest - jakkolwiek banalnie by to nie zabrzmia³o - podlewanie. Odpowiednia zawartoœæ wody w pod³o u decyduje o powodzeniu w uprawie roœlin balkonowych. Ze wzglêdu na niewielk¹ objêtoœæ pojemników uprawowych, iloœæ wody w nich zgromadzona jest bardzo ograniczona. Szybko rosn¹ce, m³ode roœliny zu ywaj¹ - szczególnie w okresie upa³ów(wzmo ona transpiracja) - znaczne jej iloœci. Powstaje zatem koniecznoœæ regularnego podlewania roœlin. Jest to o tyle wa ne, e optymalny stopieñ uwilgotnienia pod³o a decyduje o efektywnoœci pobierania sk³adników pokarmowych przez system korzeniowy roœlin. A bez drobnego od ywienia nie mo e byæ mowy o bujnym wzroœcie i kwitnieniu a tak e o dobrej kondycji zdrowotnej roœlin. Jednak e nie radzimy "przesadzaæ" z podlewaniem. Z doœwiadczenia wiemy, e wiele ogrodników-amatoró regularnie "przelewa" uprawiane roœliny. Zapewne wiêkszoœæ z nich robi to w dobrej wierze, z troski o ukochane roœlinki, jednak skutki tego stanu rzeczy najczêœciej s¹ op³akane. System korzeniowy roœlin oprócz wody potrzebuje równie powietrza. Kiedy na skutek permanentnego nadmiaru wody brakuje w pod³o u powietrza, rozpoczynaj¹ siê szkodliwe dla korzeni procesy gnilne, czêsto prowadz¹ce do œmierci roœlin. Dlatego - z dwojga z³ego, lepiej jest roœliny czasem przesuszyæ ni stale przelewaæ. Nie sposób okreœliæ jednoznacznie - jak czêsto i jak¹ iloœci¹ wody podlewaæ uprawiane na balkonie roœliny. Wszystko zale y od pogody, temperatury, gatunku roœlin, jej wieku, objêtoœci pod³o a itd. Jedno jest pewne - podlewaæ trzeba regularnie, tym czêœciej im jest cieplej, czasem nawet dwa razy w ci¹gu dnia. Poza tym, baczny obserwator bez trudy zauwa y, kiedy roœliny chc¹ piæ... Drug¹, niezwykle istotn¹ czynnoœci¹ pielêgnacyjn¹ jest prawid³owe dokarmianie uprawianych roœlin. Bez tego nie ma co marzyæ o uzyskaniu d³ugotrwa³ego efektu dekoracyjnego. Nale y pamiêtaæ. e prawid³owo od ywione roœliny s¹ bardziej odporne na atak chorób i szkodników. Najprostszym rozwi¹zaniem jest u ycie nawozów wielosk³adnikowych o spowolnionym dzia³aniu. Jednorazowe zastosowanie tego typu nawozów w momencie sadzenia roœlin na balkonie, w praktyce uwalnia nas od koniecznoœci dokarmiania roœlin w trakcie ich wegetacji. Te najnowszej generacji nawozy zawieraj¹ wszystkie makro- i mikroelementy konieczne do prawid³owego wzrostu kwitnienia roœlin. Œmia³o mo na je okreœliæ mianem "nawozów inteligentnych", jako e intensywnoœæ ich dzia³ania (szybkoœæ uwalniania sk³adników do pod³o a) jest skorelowana z temperatur¹ i stopniem uwilgotnienia pod³o a. Z roku na rok coraz liczniejsze rzesze mi³oœników przyrody sk³aniaj¹ siê do u ywania wy³¹cznie tego typu nawozów. 18

19 Bez w¹tpienia jest to idealna propozycja dla osób zapracowanych, które bardzo pragn¹ bujnego wzrostu i kwitnienia swoich roœlin, ale nie zawsze s¹ w stanie pamiêtaæ o regularnym ich dokarmianiu tradycyjnymi nawozami. Wszystko to wskazuje na to, e przysz³oœæ nale y w³aœnie do nawozów o spowolnionym dzia³aniu. Rzecz jasna, doskona³e rezultaty w uprawie roœlin ozdobnych mo na osi¹gn¹æ równie przy u yciu tradycyjnych mieszanek nawozów mineralnych (lub najczêœciej ich wodnych roztworów). Wymaga to jednak systematycznoœci i nieco doœwiadczenia, aczkolwiek nie jest przesadnie trudne. Na rynku jest dostêpna ca³a gama nawozów ogrodniczych zarówno mineralnych jak i organicznych wzglenie ich mieszanek. Wszystkie one maj¹ swoje wady i zalety. Przy ka dym ich zastosowaniu trzeba siê poznaæ z instrukcj¹ na opakowaniu i œciœle jej przestrzegaæ. Warto pamiêtaæ, e niedostatek sk³adników pokarmowych w pod³o u zawsze odbija siê niekorzystnie na wzroœcie i kondycji roœlin, jednak ich nadmiar prowadzi do wzrostu zasolenia pod³o a, co mo e byæ nie mniej szkodliwe. Kolejnym niezwykle wa nym elementem pielêgnacji roœlin balkonowych jest ich prawid³owa tj. skuteczna ochrona przed chorobami i szkodnikami. dobrze podlewane i dokarmiane roœliny charakteryzuj¹ siê wysokim stopniem odpornoœci na wiêkszoœæ czynników patogennych i czêsto nie wymagaj¹ ju zabiegów ochroniarskich. Nie mo na jednak wykluczyæ, e pewnego dnia stwierdzimy na naszych roœlinach obecnoœæ mszyc, przêdziorków czy te chorób grzybowych (m¹czniaki, rozmaite plamistoœci itp.). Nie popadajmy wówczas w panikê gdy w adnym razie nie jesteœmy bezradni. Do dyspozycji mamy dziesi¹tki ca³kiem skutecznych - niestety bardziej lub mniej niebezpiecznych - œrodków ochrony roœlin tzw. pestycydów, po które nale y udaæ siê do specjalistycznego sklepu. Do ka dego z tych œrodków ochrony za³¹czona jest etykieta, której zapisów (szczególnie dot. bezpieczeñstwa) nale y bezwzglêdnie przestrzegaæ. Czêsto jedno zastosowanie, któregoœ z preparatów bywa ca³kowicie skuteczne. Czasem zabieg (oprysk - polecamy ma³e, rêczne opryskiwacze typu "psik-psik") trzeba powtórzyæ, ale to najczêœciej koñczy sprawê i nasze roœliny szybko powracaj¹ do zdrowia. Wato pamiêtaæ, e opryski przeciwko chorobom i szkodnikom s¹ tym skuteczniejsze, im we wczeœniejszym stadium pora enia roœliny s¹ wykonywane. Nie warto zatem czekaæ, a mszyce czy inne szkodniki siê namno ¹. Zwalczanie szkodników czy chorób roœlin zawsze nale y rozpoczynaæ jak najwczeœniej po ich zidentyfikowaniu. Powy szy pobie ny opis trzech g³ównych rodzajów czynnoœci pielêgnacyjnych roœlin balkonowych, rzecz jasna, nie wyczerpuje tematu. A eby nasz balkon wyró nia³ siê na tle innych, eby budzi³ zazdroœæ s¹siadów, potrzebna jest jest jeszcze tzw. kosmetyka. Roœliny uwielbiaj¹ kiedy cz³owiek traktuje je z czu³oœci¹. Nie twierdzimy, e z roœlinami trzeba rozmawiaæ, ale na pewno warto usuwaæ przekwit³e kwiaty, warto wycinaæ podsuszone liœcie czy ca³e pêdy. Tego rodzaju zabiegi stymuluj¹ roœliny do tworzenia kolejnych i kolejnych p¹ków kwiatowych i zachêcaj¹ je do jak najd³u szego eksponowania zawartego w nich piêkn¹. mgr in. Krzysztof Waroch Gospodarstwo Ogrodnicze TOP-PLANT w Szczecinie 19

20 KRONEN Progress Profesjonalny system nawo enia trawy Kronen Progress to rewolucyjny system trójfazowego nawo enia trawy. Stosowanie systemu wg wskazanego przez producenta harmonogramu, daje optymalny efekt dla naszego trawnika. Producentem jest szwajcarska firma Hauert, której mudne, wieloletnie badania, ze szczególnym uwzglêdnieniem nawozów do trawy, doprowadzi³y do sukcesu. Opatentowa³a bezpy³owe wytwarzanie homogennego granulatu, w technologii Sphero. Uzyskano w ten sposób niespotykan¹ do tej pory regularnoœæ granul i optymalny, jednolity sk³ad substancji od ywczych uwalnianych w kontrolowany sposób w pod³o u do 120 dni. Wynik to perfekcyjna, odporna na intensywn¹ eksploatacjê, trawa. Bezpy³owe, równomierne, nawo enie tym granulowanym, stabilnym nawozem jest jego dodatkowa zalet¹ u³atwiaj¹c¹ stosowanie

21 I FAZA Progress Kickoff to wysokowartoœciowy, d³ugodzia³aj¹cy nawóz przeznaczony na pocz¹tek sezonu. Wczesn¹ wiosn¹ wzmacnia ŸdŸb³a trawy nawet przy niskich temperaturach i du ej wilgotnoœci. Wp³ywa na gêstoœæ i piêkn¹ zieleñ trawnika. Dzia³a 100 dni. Dostêpny w estetycznych przezroczystych, prostok¹tnych kube³kach pozwalaj¹cych optycznie oceniæ wysokoœæ jakoœæ granulek. 4kg 160 m kw. 100 dni (cena ok. 49 z³) 8kg 320 m kw. 100 dni (cena ok. 84 z³) System ten sprawdzi³ sie na murawach wielu niemieckich obiektów sportowych, których trawy s¹ ekstremalnie eksploatowane przez ca³y rok. Zaufali nam zawodowcy! Partnerem Produktu jest BVB Borussia Dortmund. Willi Droste (Generalny Konserwator Murawy BVB) stosuje liniê Progress. Czy mo na marzyæ o lepszych referencjach? opracowanie WYDAWCA SZCZECIN GRUZ MIX WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW kontenery 2-3 m 3 reklama tel Og³oszenia s¹ opracowane wy³¹cznie na u ytek reklamy w niniejszym katalogu i nie mog¹ byæ reprodukowane bez pisemnej zgody wydawcy. kom

22 SERWACH S.J., ul. I Brygady Legionów 11/12, Goleniów tel , fax

23 ODBIÓR URZ DZEÑ OD KLIENTA AUTORYZOWANY SERWIS URZ DZEÑ OGRODNICZYCH I AGREGATÓW PR DOTWÓRCZYCH Urz¹dzenia ogrodnicze SERWIS - SPRZEDA - CZÊŒCI W bie ¹cej ofercie posiadamy urz¹dzenia ogrodnicze, kosiarki, traktorki, glebogryzarki oraz narzêdzia rêczne Jesteœmy autoryzowanym serwisem najbardziej popularnego i cenionego sprzêtu W bie ¹cej ofercie posiadamy bardzo du y wybór czêœci zamiennych i eksploatacyjnych do urz¹dzeñ Agregaty pr¹dotwórcze SPRZEDA - Serwis - POMIARY Dostarczamy wy³¹cznie sprawdzone rozwi¹zania. Urz¹dzenia najwy szej klasy to nasza pasja! Œwiadczymy us³ugi zwi¹zane z bie ¹cym utrzymaniem oraz napraw¹ agregatów pr¹dotwórczych ka dej mocy. Jako autoryzowany dystrybutor min. PRAMAC, EISEMANN, ENDRESS zapewniamy najni sze ceny! ul. Traugutta 68A, Szczecin tel , faks *

24 twój ogrodnik Sadzonki truskawek, owoce truskawek i malin Kwiaty: balkonowe, rabatowe, domowe, ró e, rododendrony, drzewa owocowe byliny rozsady warzyw nasiona nawozy ogrodnicze ziemie ogrodnicze i specjalistyczne mikoryza doniczki i skrzynki balkonowe Top-Plant Szczecin ul. Autostrada Poznañska 1 (teren by³ego kombinatu ogrodniczego) tel./fax kom

Jedyna taka sala. calej gminie. Nr 128 W NUMERZE M.IN.: Lipiec/Sierpień 2014 Cena 1,50 zł WAKACJE Z MOAK SPOTKANIE Z POLICJANTAMI WYŚCIGI WRAKÓW

Jedyna taka sala. calej gminie. Nr 128 W NUMERZE M.IN.: Lipiec/Sierpień 2014 Cena 1,50 zł WAKACJE Z MOAK SPOTKANIE Z POLICJANTAMI WYŚCIGI WRAKÓW www.gazeta.wasilkow.pl Nr 128 Lipiec/Sierpień 2014 Cena 1,50 zł ISSN 1233-5487 CZASOPISMO SPOŁECZNO - KULTURALNE GMINY WASILKÓW W NUMERZE M.IN.: Jedyna taka sala w calej gminie / WAKACJE Z MOAK SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Nasz ogród -NASZ PRZYJACIEL Moda na zio³a zagoœci³a u nas na dobre. Nie sposób oprzeæ siê ich urokowi i walorom u ytkowym. Mo emy je uprawiaæ na rabatkach, tarasach, balkonach, w skrzyn-kach, donicach

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

pi kny ogród w pó godziny

pi kny ogród w pó godziny pi kny ogród w pó godziny pi kny ogród w pó godziny Warszawa 2010 Znajdź czas, żeby cieszyć się swoim ogrodem Ka dy chcia by mieç pi kny ogród, ale jednoczeênie prawie ka dy w aêciciel dzia ki uskar

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

tróżka Źródło: www.fotolia.pl

tróżka Źródło: www.fotolia.pl Ogród na tarasie Wiele bylin przeżywa właśnie pełnię swego rozkwitu, ale nie jest jeszcze za późno, aby dosadzić nowe efektowne rośliny i wzbogacić swój taras niezwykłymi aranżacjami. tróżka Źródło: www.fotolia.pl

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Wapniowanie żyzna gleba wyższe plony

Wapniowanie żyzna gleba wyższe plony Wapniowanie żyzna gleba wyższe plony www.pulawy.com 1 Kiedy i jak wapnowaæ? Termin wapnowania Najbardziej optymalnym terminem jest okres po niwach, późne lato do późnej jesieni. Zastosowanie wapna w tym

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Jednorazowo w spotkaniu uczestniczyło będzie 14 beneficjentów z rodzinami czyli ok. 45 osób

ZAPYTANIE OFERTOWE. Jednorazowo w spotkaniu uczestniczyło będzie 14 beneficjentów z rodzinami czyli ok. 45 osób Zmieniam swoją przyszłość aktywna integracja społeczna w Gminie Ożarów Mazowiecki projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ul. Poznańska 165 05-850 Ożarów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I SZKOLEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH SIERPIEŃ-LISTOPAD 2013

HARMONOGRAM ZAJĘĆ I SZKOLEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH SIERPIEŃ-LISTOPAD 2013 HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOLEŃ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH SERPEŃ-LSTOPAD 2013 TERMNY ZAJĘĆ AKTYWZACYJNYCH Z ZAKRESU OGRODOTERAP TEMATY grupa Sierpień Wrzesień Październik Listopad 1 - zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Nr ćwiczenia: 2 Temat: Problem transportowy Cel ćwiczenia: Nabycie umiejętności formułowania zagadnienia transportowego

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. www.versapers.com

Instrukcja obsługi. www.versapers.com Instrukcja obsługi www.versapers.com 20 Zasady bezpieczeństwa Prosimy zachować powyższe zasady bezpieczeństwa! Informacje dla użytkowników wyciskarki soków Versapers Spis treści 21 22 23 26 27 30 31 32

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH

OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH OFERTA USŁUG OGRODNICZYCH NATUR: Zielone Pogotowie Bydgoszcz ul.toruńska 60/6 85-023 TEL. 052 375 37 00 biuro@zielonepogotowie.pl www.zielonepogotowie.pl Zachęcamy do skorzystania z usług Chcą Państwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic

W¹ w œcianie. u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic W¹ w œcianie u³atwia odkurzanie... TUBO-Praktic centralne odkurzanie Co to jest? ZASADA DZIA ANIA Sprz¹tanie jest jeszcze prostsze i szybsze to nowe rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce sprz¹tanie. Uzupe³nia, w niespotykany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Biuro: ul.wilczak 6E Ul.Wilczak 6E 61-623 Poznań igma@igma.pl tel.61 624-86-00 Fax.61 624-86-41 GSM 603-369601. Oferta handlowa

Biuro: ul.wilczak 6E Ul.Wilczak 6E 61-623 Poznań igma@igma.pl tel.61 624-86-00 Fax.61 624-86-41 GSM 603-369601. Oferta handlowa Oferta handlowa Świadczymy kompleksowe usługi ogrodnicze, obejmujące wszystkie etapy wykonania oraz pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, począwszy od wykonania projektu i wyceny poprzez zakup materiałów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 <

Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Oferta promocyjna portalu Mierzyn24.pl > Wybory Samorządowe 2010 < Niniejszym chcielibyśmy przedstawić Państwu ofertę reklamową przygotowaną na Wybory Samorządowe 2010, uwzględniającą atrakcyjne i skuteczne

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:..

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA. NIP:.. Załącznik nr 1 do SIWZ..., dnia... / pieczątka Wykonawcy / Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl OFERTA Ja/My niżej podpisany/i.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców.

Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray. Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Zachowaj œwie oœæ gama Top Tray Tacki ze spienionego polistyrenu (EPS) do wszystkich rodzajów drobiu, miêsa i ryb, serów, warzyw i owoców. Top Trays Miêso, drób i ryby d³u ej œwie e Huhtamaki jest jednym

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Zajmujemy siê obs³ug¹ firm od kompleksowego przygotowania kampanii reklamowych po projekty i wykonanie materia³ów promocyjnych.

OFERTA. Zajmujemy siê obs³ug¹ firm od kompleksowego przygotowania kampanii reklamowych po projekty i wykonanie materia³ów promocyjnych. Kreatywnie Niekonwencjonalnie Blisko Ciebie... OFERTA Szanowni Pañstwo. Jesteœmy Studiem Reklamy Niekonwencjonalnej proponuj¹cym obs³ugê typu full servis. Mamy ponad dziesiêcioletnie doœwiadczenie w tworzeniu

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY WSTEP CENNIK KONTAKT CHRON SWOJA MARKE. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI ZNAK TOWAROWY CHRON SWOJA MARKE WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki nabyciu prawa ochronnego na znak towarowy mo na zakazaæ konkurencji stosowania tego znaku na terenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roœlin. CommonGround. œrodki ochrony roœlin: ludzie i idee

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roœlin. CommonGround. œrodki ochrony roœlin: ludzie i idee CommonGround œrodki ochrony roœlin: ludzie i idee Idea projektu COMMONGROUND Ýywnoœã wolna od chorób i szkodników Dostêpnoœã ywnoœci a wybór konsumenta Rolnictwo integrowane Bioró norodnoœã Odbiór spoùeczny

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP]

SYSTEMY CZASU PRACY. 1. PODSTAWOWY [art. 129 KP] 1. PODSTAWOWY [ 129 KP] Podstawowy system czasu w typowych (standardowych) stosunkach : do 8 godzin Standardowo: do 4 miesięcy Wyjątki: do 6 m-cy w rolnictwie i hodowli oraz przy ochronie osób lub pilnowaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Arbitrzy: Krzysztof Błachut. Elżbieta Zasadzińska. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-1432/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 22 czerwca 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Urszula Borowska - Zaręba Arbitrzy: Krzysztof Błachut Elżbieta Zasadzińska

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o.

WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY. Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. WPŁYW ROZPORZĄDZENIA EURO 5 NA NIEZALEŻNY RYNEK MOTORYZACYJNY Robert Kierzek, Inter Cars S.A. Bogumił Papierniok, Moto-Profil Sp. z o.o. Euro 5 (Rozporządzenie 715/2007) nie tylko normy emisji spalin Artykuł

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo