W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE MIÊDZY INNYMI"

Transkrypt

1 Nr 11 (25) Czerwiec 2008 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE, UCZYCE, MACIEJOWICE, MARSZOWICE, PIETRZEJOWICE, PRUSY, RAWA OWICE, SADOWIE, SKRZESZOWICE, SULECHÓW, WIKTOROWICE, WILKÓW, WOLA LUBORZYCKA, WYSIO EK LUBORZYCKI, ZASTÓW. W NUMERZE MIÊDZY INNYMI STRA ACKIE ŒWIÊTO W SKRZESZOWICACH IV PRZEGL D TEATRZYKÓW SZKOLNYCH W MACIEJOWICACH XIX IGRZYSKA SZKÓ PODSTAWOWYCH W OSOSKOWICACH

2 POSIEDZENIA STA YCH KOMISJI RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W ostatnim okresie odby³y siê posiedzenia nastêpuj¹cych Sta³ych Komisji Rady naszej Gminy: r. - Komisja Rolnictwa, Handlu i Us³ug r. - Komisja Zdrowia,Oœwiaty,Kultury i Sportu r. - Wspólne posiedzenie wszystkich Sta³ych Komisji Rady Gminy STRA ACKIE ŒWIÊTO w SKRZESZOWICACH W niedzielê 1 czerwca w Skrzeszowicach mia³a miejsce podwójna uroczystoœæ poœwiêcenia i oficjalnego przekazania miejscowej jednostce OSP samochodu stra ackiego Lublin oraz poœwiêcenia i przekazania do u ytku nowo wybudowanego przy remizie OSP w tej miejscowoœci amfiteatru. Na uroczystoœci w Skrzeszowicach przyby³y wraz z pocztami sztandarowymi delegacje wszystkich Antoni Rumian, radni Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na czele z Przewodnicz¹c¹ Rady jednostek OSP dzia³aj¹cych w naszej gminie (Marszowice, uczyce, Goszcza, Goszyce, ososkowice, Karniów, G³êboka, Maciejowice, Rawa³owice, Czulice) oraz zaprzyjaÿnieni stra acy z Tr¹tnowic, Gnatowic, Polekarcic, Biórkowa Wielkiego, Biórkowa Ma³ego i Wronina. Wœród obecnych w Skrzeszowicach goœci byli min.: Wójt naszej Gminy a zarazem Prezes Zarz¹du Gminnego OSP pan Marek Jamborski, Starosta Powiatu Krakowskiego pan Józef Krzyworzeka wraz z ma³ onk¹, Wójt Gminy Micha³owice pan Gminy pani¹ Ma³gorzata Doniec, Zastêpca Wójta naszej Gminy pan Wies³aw Wójcik z ma³ onk¹, Zastêpca Komendanta

3 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie st. kapitan Stanis³aw Nowak, Dowódca Jednostki miejscowej OSP pan Zbigniew Machnik, przedstawi³ zgromadzonym w Skrzeszowicach historiê budowy nowego amfiteatru. Po zakoñczeniu tej prezentacji g³os ponownie zabra³ Wójt Gminy pan Marek Jamborski a nastêpnie Starosta Powiatu pan Józef Krzyworzeka oraz wieloletnia radna i so³tys Skrzeszowic pani ucja Nagacz. Szczególnie podnios³ym akcentem, koñcz¹cym oficjaln¹ czêœæ skrzeszowickich uroczystoœci by³o wspólne posadzenie Papieskiego Dêba, który orkiestra dêta OSP Skrzeszowianka otrzyma³a w Wadowicach na uroczystoœciach ku czci Œp.Jana Paw³a II przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Marka Jamborskiego, Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani¹ Ma³gorzatê Doniec, Starostê Powiatu Krakowskiego pana Józefa Krzyworzekê, Radn¹ a zarazem So³tysa Skrzeszowic pani¹ ucjê Nagacz, Zastêpce Komendata Miejskiego PSP pana Stanis³awa Nowaka oraz Prezesa OSP i Orkiestry Dêtej w Skrze- szowicach pana Stanis³awa Stefañczyka. Ratowniczo-Gaœniczej nr 7 st. kapitan Andrzej Nowak, Komendant Komisariatu Policji w S³omnikach podkomisarz Marek Kowalik, Dyrektor BSR Kocmyrzów pani Sabina Sitko, Dyrektor GOK Kocmyrzów- Luborzyca pan Pawe³ Dys. Skrzeszowickie uroczystoœci rozpocz¹³ przemarsz pododdzia³ów OSP, który prowadzi³ Komendant Gminny OSP Gminy Kocmyrzów- Luborzyca pan Andrzej Szwajca. Po przemarszu nast¹pi³o uroczyste wci¹gniêcie na maszt flagi pañstwowej przez stra aków z jednostki OSP w Skrzeszowicach. Nastêpnie proboszcz parafii w Biórkowie Wielkim, ksi¹dz Wawrzyniec Gut odprawi³ w nowym amfiteatrze uroczyst¹ polow¹ Mszê Œwiêta. W jej trakcie mia³o miejsce poœwiecenie amfiteatru w Skrzeszowicach. Poœwiecenie przez ksiêdza W. Guta samochodu stra ackiego nast¹pi³o natomiast tu po zakoñczonym nabo eñstwie. Z kolei Wójt Gminy pan Marek Jamborski odczyta³ akt jego przekazania a nastêpnie poprzez symboliczne wrêczenie kluczyków Prezesowi OSP w Skrzeszowicach panu Stanis³awowi Stefañczykowi przekaza³ go jednostce stra ackiej ze Skrzeszowic. Po poœwieceniu i przekazaniu samochodu g³os zabra³ Zastêpca KM PSP w Krakowie st. kapitan Stanis³aw Nowak, który odczyta³ list okolicznoœciowy skierowany do stra aków OSP Skrzeszowice. Nastêpnie Naczelnik Nastêpnie w nowym amfiteatrze odby³y siê wystêpy artystyczne uczniów Szko³y Podstawowej w ososkowicach a póÿniej koncerty orkiestr dêtych. W koncercie tym obok gospodarzy orkiestry dêtej OSP Skrzeszowice Skrzeszowianka, koncerto- wa³y równie orkiestry dête z Luborzycy, Goszczy, Koniuszy, Niegardowa, Prandocina i Biórkowa Wielkiego.

4 Z WIZYT U STAR AKÓW Z okazji Dnia Stra aka oraz Dnia Otwartego Remiz Stra ackich, stra aków z OSP Czulice, odwiedzili uczniowie klas 0 III z Karniowa i Czulic. W czasie wizyty, której inicjatorami byli druhowie z OSP Czulice uczniowie mogli obejrzeæ budynek remizy w Czulicach oraz zapoznaæ siê ze sprzêtem po arniczym bêd¹cym na wyposa eniu jednostki z Czulic. Nie by³y to jednak jedyne atrakcje jakie czeka³y uczniów podczas spotkania ze stra akami. Poznali równie historiê OSP w Czulicach - najstarszej spoœród jednostek OSP dzia³aj¹cych w naszej gminie, zapoznali siê z histori¹ stra ackiego munduru a przede wszystkim mogli zobaczyæ pokaz wykorzystania sprzêtu stra ackiego przygotowany dla nich przez cz³onków OSP Czulice. Podsumowaniem tej czêœci wizyty by³ zorganizowany dla uczniów konkurs wiedzy o stra y po arnej, przygotowany przez nauczycieli z Karniowa i Czulic. Na zakoñczenie zorganizowane zosta³o wspólne ognisko po³¹czone z tradycyjnym pieczeniem kie³basek. Z. Wawro DZIEÑ MATKI w ZASTOWIE 25 maja w Domu Ludowym w Zastowie mia³o miejsce uroczyste spotkanie z okazji Œwiêta Matki. Zosta³o ono zorganizowane przez Radê So³eck¹ wsi Zastów za czele z jej so³tysem pani¹ Jolant¹ aciak oraz grupê mieszkañców tej miejscowoœci. Na spotkaniu w Zastowie nasz samorz¹d reprezentowa³ Wójt Gminy pan Marek Jamborski oraz radna pani Krystyna Szczupak, bêd¹ca równoczeœnie jedn¹ z inicjatorek i organizatorek uroczystoœci w Zastowie. Obecni byli tak e ksi¹dz Mariusz Mendyk wikary parafii w Raciborowicach oraz pani Joanna Karyœ Róg Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Raciborowicach. Jak co roku, obchodom Dnia Matki w Zastowie towarzyszy³y wystêpy dzieci i m³odzie y z Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Raciborowicach. Warto podkreœliæ, i wœród wystêpuj¹cych, liczn¹ grupê stanowi³y dzieci z Zastowa. Po zakoñczonym wystêpie Wójt naszej gminy pan Marek Jamborski z³o y³ obecnym na sali Mamom yczenia i wrêczy³ ka dej z nich jako wyraz uznania symboliczn¹ ró ê.

5 BAJKI M DROŒCI NARODÓW - IV MIÊDZYSZKOLNY PRZEGL D TEATRZYKÓW SZKOLNYCH w MACIEJOWICACH Ju po raz czwarty Szko³a Podstawowa w Maciejowicach by³a organizatorem Gminnego Przegl¹du Teatrzyków Szkolnych, który odby³ siê w budynku remizy OSP Maciejowice we wtorek 20 maja. W tegorocznym Przegl¹dzie uczestniczy³y szko³y z Pietrzejowic, Karniowa, Goszczy, uczyc, ososkowic, Prus oraz Maciejowic. Teatralne spotkanie w Maciejowicach rozpoczê³o siê od pozakonkursowego wystêpu artystycznego przygotowanego przez uczniów SP w Maciejowicach. Nastêpnie obecna na sali publicznoœæ wraz z konkursowym jury w sk³ad którego wchodzili min. : Przewodnicz¹ca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani M.Doniec, Wizytator Kuratorium Oœwiaty w Krakowie pan M. Janeczek, radny pan L.Kaczmarczyk, Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury pan Pawe³ Dys mog³a zobaczyæ i oceniæ inscenizacjê bajek przygotowane przez uczniów szkó³ uczestnicz¹cych w Przegl¹dzie. Wœród zaprezentowanych inscenizacji by³y min. : Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Szewczyk Dratewka i Œpi¹ca Królewna. Cz³onkowie konkursowego jury oceniali min. oprawê muzyczn¹ przedstawienia, jego scenariusz, kostiumy i dekoracjê. Po d³ugotrwa³ej dyskusji jury zdecydowa³o, i zwyciêzcom IV Przegl¹du Teatrzyków zosta³a SP z uczyc, która zaprezentowa³a w Maciejowicach przedstawienie Czerwony Kapturek. Drugie miejsce przypad³o SP Maciejowice ( Szewczyk Dratewka ) a trzecie ex eaquo SP z Goszczy ( Królewna Œnie ka i siedmiu krasnoludków ) oraz SP z ososkowic ( Œpi¹ca Królewna ). Jurorzy przyznali równie indywidualne wyró nienia dla najlepszych szkolnych aktorów bior¹cych udzia³ w maciejowickim Przegl¹dzie Teatrzyków Szkolnych. XIX GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE SZKÓ PODSTAWOWYCH OSOSKOWICE 2008 We wtorek 3 czerwca ju po raz dziewiêtnasty odby³y siê Igrzyska Sportowe Szkó³ Podstawowych naszej gminy. Jak i w poprzednich latach uczestniczy³y w nich reprezentacje wszystkich szkól podstawowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Uczestnicy tegorocznych zawodów rywalizowali ze sob¹ w takich dyscyplinach jak: bieg na 100 m, tor przeszkód, rzut pi³k¹ lekarsk¹, skok w dal, rzut lotk¹. Zwyciêzcami XIX Igrzysk zostali uczniowie SP z Goszczy, którzy wyprzedzili uczniów SP z Luborzycy (II miejsce) i SP z ososkowic (III miejsce). W czasie ³ososkowickich Igrzysk Sportowych rozegrany zosta³ tak e turniej ringo o Puchar

6 XIX GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE SZKÓ PODSTAWOWYCH OSOSKOWICE 2008 Dyrektora SP ososkowice. Podobnie jak i w generalnej klasyfikacji Igrzysk tak e i w tych zawodach zwyciê yli uczniowie SP z Goszczy (Agnieszka Pyrlik i Mateusz Broœ). Drugie miejsce zajê³a dru yna SP z Goszyc (Dominika Wójcik, Artur G¹siorek) a trzecie SP ososkowice (Paulina Ziêtarska, Piotr Mazurek). Wœród goœci obecnych w ososkowicach byli min. pan Marek Jamborski Wójt Gminy, pani Ma³gorzata Doniec Przewodnicz¹ca Rady Gminy, cz³onkowie Komisji Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy pani ucja Nagacz i pan Marek Wypych, delegacja ZKRP i BWP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na czele z Prezesem mjr Romanem Walczakiem oraz Dyrektor GOK pan Pawe³ Dys. SUKCESÓW M ODYCH JUDOKÓW - CI G DALSZY W dniu 31 maja 2008 roku w Zakopanem odby³a siê III Eliminacja Regionalna M³odzików i M³odziczek w Judo rozgrywana pod nazw¹ Otwarte Mistrzostwa Zakopanego. Na starcie stanê³o 70 zawodników i zawodniczek. Reprezentuj¹ca GOK Kocmyrzów-Luborzyca Kamila Dudkiewicz uczennica SP w Goszczy ponownie okaza³a siê bezkonkurencyjna i wygra³a wagê 70 kg. Zwyciêstwem tym potwierdzi³a prymat w rankingu m³odziczek ma³opolskiego judo. Przed Kamil¹ otwar³a siê droga do kadry m³odziczek województwa ma³opolskiego. Nagrod¹ jest wyjazd w sierpniu, na letni obóz kadry wojewódzkiej, który wspó³finansuje marsza³ek województwa ma³opolskiego. Wed³ug trenera Krzysztofa Marchewczyka obóz ten pomo e w przygotowaniu Kamili do startów w zawodach II pó³rocza 2008 roku. Przed Kamil¹ stawia on du e wymagania bo dwa starty w miêdzyregionalnych eliminacjach w zawodach juniorek m³odszych. Przejœcie tych eliminacji pozwoli Kamili na start w zawodach ogólnopolskich i zdobywanie pierwszych szlifów sportowych w Polsce. Sukcesy Kamili Dudkiewicz pokaza³y i Gmina Kocmyrzów- Luborzyca od kilku lat kojarzona z judo, to nie tylko efektowne pokazy, lecz przede wszystkim sportowe umiejêtnoœci i wychowanie m³odzie y.

7 ŒWIÊTO MATKI U EMERYTÓW W œrodê 28 maja, w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki. Jego organizatorem by³ Zarz¹d Ko³a nr.4 Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Jak to zwykle na spotkania organizowane przez Zarz¹d Ko³a przyby³a liczna grupa cz³onków Zwi¹zku. Obok nich w tym uroczystym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goœcie. Byli wœród nich Wójt Gminy pan Marek Jamborski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy pani Ma³gorzata Doniec, radna pani Dorota Adamczyk, przedstawicielki Zarz¹du Rejonowego ZE i R z Nowej Huty panie Urszula Rajtar i Wanda Paw³owska, Skarbnik Gminy pani Halina Markiewicz, kierownik GOPS Kocmyrzów-Luborzyca pani El bieta Turek, Dyrektor BSR w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, kierownik gminnej biblioteki pani Krystyna Lipczyñska, przedstawicielki KGW z Dojazdowa, panie Anna Buwaj i Halina Chmiel oraz przedstawiciele zaprzyjaÿnionego Ko³a nr. 30 z Raciborowic pañstwo B. i M. Ka³kusowie Spotkanie w Baranówce rozpocz¹³ wystêp dzia³aj¹cego przy naszym gminnym ZE i R zespo³u Emerytki, który zaprezentowa³ wi¹zankê piosenek i wierszy nawi¹zuj¹cych do obchodzonego Dnia Matki. Po zakoñczonym wystêpie Wójt Gminy pan M.Jamborski przekaza³ na rêce pani M. Szopy - Przewodnicz¹cej Zarz¹du Ko³a symboliczny bukiet kwiatów wraz z yczeniami dla wszystkich obchodz¹cych swoje œwiêto Mam. PODZIÊKOWANIE Wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania Œwiêta Matki w Kole Emerytów nr 4 w Kocmyrzowie a szczególnie sponsorom FHU FERRUM Renaty i Janusza Szopów, Firmie Cukierniczej EKLER Stanis³awa i Tadeusza Filipków, paniom Bronis³awie ylskiej, Krystynie Adamskiej, Zarz¹dowi Ko³a, Zespo³owi Emerytki, KGW w Baranówce, pani Dorocie Adamczyk so³tys Baranówki sk³adam serdeczne podziêkowanie Przewodnicz¹ca Ko³a nr 4 Maria Szopa

8 GMINNE KRYMINA KI 1. W dniu 15 maja Komisariat Policji w S³omnikach, zosta³ powiadomiony o kradzie y przez n/n sprawców w miejscowoœci Prusy z nowowybudowanego domu przewodów elektrycznych o ³¹cznej wartoœci oko³o 4 tysiêcy z³otych. 2. Dnia 25 maja Komisariat w S³omnikach powiadomiony zosta³ o kradzie y przez n/n sprawców w Dojazdowie z altany armatury i innych przedmiotów codziennego u ytku o ³¹cznej wartoœci oko³o 4 tysiêcy z³otych. 3. W dniu 26 maja KP w S³omnikach zosta³ powiadomiony o kradzie y i uszkodzeniu armatury z nowobudowanego budynku mieszkalnego w miejscowoœci Kocmyrzów dokonanej przez n/n sprawców. 4. Dnia 27 maja Komisariat w S³omnikach otrzyma³ zg³oszenie o kradzie y dokonanej przez n/n sprawców przewodów instalacji elektrycznej z altany w miejscowoœci Dojazdów. KOMUNIKAT KOMISARIATU POLICJI w S OMNIKACH W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê w³amaniami do budynków mieszkalnych a tak e innych spo³ecznych i prywatnych obiektów zw³aszcza zaœ tych w których sprawcy mog¹ dokonaæ kradzie y przedmiotów które nastêpnie mog¹ sprzedaæ w skupach z³omu, Policja prosi o pilne przekazywanie wszelkich sygna³ów o podejrzanych osobach i pojazdach. BARDZO PROSZÊ O POMOC!!! Nazywam siê Marcin Czajka i pochodzê z Zawiercia. W maju 2006 roku zosta³em bestialsko wepchniêty pod poci¹g przez nieznanych sprawców. Na skutek wypadku amputowano mi lew¹ koñczynê doln¹. Pomimo niepe³nosprawnoœci wci¹ mam wyznaczone wa ne cele w yciu i potrafiê uparcie do nich d¹ yæ. Teraz najwa niejszym z nich jest pozyskanie œrodków na protezê, gdy uwielbiam aktywnie uprawiaæ sport. Chcia³bym tak e podj¹æ studia informatyczne i pracê zawodow¹ w tym kierunku. Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogliby pomóc mi uzbieraæ œrodki na protezê lewej nogi, a tym samym przyczyniæ siê do lepszego i bardziej samodzielnego ycia. Koszt nowej protezy wynosi PLN, co zdecydowanie przerasta mo liwoœci finansowe moje i rodziny. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych Pomó i Ty (z dopiskiem: Proteza dla Marcina Czajki )

9 Problemy Spo³eczne - Przemoc w Rodzinie - ( czêœæ III) Niebieska Karta Niebieska Karta zosta³a opracowana przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i ma na celu : -zwiêkszenie bezpieczeñstwa ofiar przemocy domowej - rozwijanie ich zdolnoœci samoobrony przed przemoc¹ - tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdzia³ania przemocy. Niebieska Karta jest dokumentem s³u bowym wype³nianym przez funkcjonariusza policji lub przez pracownika socjalnego GOPS-u. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie niebieska karta w pomocy spo³ecznej stanowi za³¹cznik do wywiadu œrodowiskowego. Niebieska karta s³u y : -dokumentowaniu faktów zwi¹zanych z przemoc¹ w danej rodzinie -ocenie zagro enia dalsz¹ przemoc¹ -przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej -usprawnieniu procedur dzia³ania w sprawach dotycz¹cych przemocy -poszerzeniu wiedzy dotycz¹cych zjawisk przemocy. -jako dowód w sprawach s¹dowych Pracownicy socjalni z racji swoich kompetencji maj¹ mo liwoœæ rozpoznania potrzeb rodziny, a tak e pracy z rodzin¹. Mog¹ zmotywowaæ osoby pokrzywdzone do skorzystania z pomocy psychologicznej. Mog¹ z osoba zainteresowana u³o yæ plan pomocy, monitorowaæ jego realizacjê i w razie potrzeby zmieniæ go. Podejmuj¹ tez wspólne dzia³anie z dzielnicowymi. Policjanci zobowi¹zani s¹ do systematycznych wizyt w œrodowisku. Nawi¹zuj¹c wspó³pracê z ofiarami, pomagaj¹ równie w podjêciu decyzji o wszczêciu kroków prawnych, ewentualnie prowadza dzia³ania prewencyjne wobec sprawcy. *** Pracownicy socjalni proponuj¹ osobom zainteresowanym przeczytanie i zapoznanie siê z poradnikiem psychologicznym pt.: POZNAJ SIEBIE I SWÓJ ZWI ZEK - JAK SIÊ UWOLNIÆ Z KRZYWDZ CEGO ZWI ZKU. Poradnik zosta³ wydany przez Centrum Praw Kobiet (Warszawa 2006) Pozycja ta dostêpna jest u pracowników socjalnych GOPS-u w pok. 16B Egzemplarz bezp³atny. prac. socjal. mgr Sylwia Zawalska

10 K CIK EKOLOGICZNY - czêœæ III Selektywna zbiórka tworzyw sztucznych metali i Co zbieramy czego nie? Wrzucamy : Puste butelki plastikowe po ró nych opakowaniach (np. typu PET) Puste butelki plastikowe po kosmetykach œrodkach czystoœci (np. po szamponach, p³ynach) plastikowe opakowania po ywnoœci (np. kubki po jogurtach, margarynach ) folie i torebki z tworzyw sztucznych czyste kanistry plastikowe opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pude³ka, folie itp.) i Nie mo na wyrzucaæ : opakowañ po medykamentach opakowañ i butelek po olejach i smarach puszek i pojemników po farbach i lakierach opakowañ po œrodkach chwastobójczych i owadobójczych PAMIÊTAJ: Mycie nie jest konieczne dobrze, aby by³y wzglêdnie czyste, drobne zanieczyszczenia im nie zaszkodz¹. Aluminiowe puszki w ca³oœci nadaj¹ siê do ponownego przetworzenia i nie musz¹ trafiæ na wysypisko œmieci. Odzysk aluminium z puszek prowadziæ mo na w nieskoñczonoœæ, nie powoduj¹c utraty jakoœci metalu. Recykling puszek aluminiowych, w stosunku do produkcji aluminium z boksytu powoduje: zmniejszenie iloœci zanieczyszczeñ powietrza a o 95 %, zmniejszenie zanieczyszczeñ wody o 97 %, wymaga te o 95% mniej energii elektrycznej oszczêdza siê w ten sposób równie naturalne z³o a rud recykling 1 tony z³omu aluminiowego pozwala oszczêdziæ 4 tony boksytu, produkcja aluminium z puszek jest o 60% tañsza od uzyskiwania go z rudy boksytu Zbiórka puszek aluminiowych to dobry interes za ka dy kilogram mo na dostaæ ok. 4 z³!!! Tworzywa sztuczne ze wzglêdu na swoj¹ trwa³oœæ chemiczn¹ i odpornoœæ na biodegradacjê mog¹ zalegaæ w œrodowisku nawet kilkadziesi¹t lat. W wyniku ich rozk³adu, do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, mog¹ przenikn¹æ toksyczne substancje np. metale ciê kie. Podczas spalania PCW i innych tworzyw sztucznych zawieraj¹cych chlor do atmosfery wydzielaj¹ siê toksyczne dioksyny i furany. Rozk³ad np. plastikowej butelki po napoju ch³odz¹cym, wykonanej z politereftalanu etylu (PET) mo e trwaæ 500 lat Najczêœciej spotykanym tworzywem sztucznym jest polietylen. Zrobione s¹ z niego reklamówki i delikatne folie stosowane min. do opakowañ spo ywczych i opakowañ chemii gospodarczej Butelki PET bardzo dobrze nadaj¹ siê do recyklingu. W³ókno z odzysku to znakomity surowiec na ubrania narciarskie, turystyczne, treningowe a tak e na plecaki, namioty czy buty. Z PET-ów wytwarzana jest dzianina typu polar. 10

11 UWAGA! KOMUNIKAT!!! Wszystkich zainteresowanych informujemy, i Biuro Rachunkowe AS Stanis³aw Adamski, od dnia 16 czerwca 2008 r. zostanie przeniesione z G³êbokiej do Kocmyrzowa. Bêdzie siê ono mieœci³o w nowym budynku, zlokalizowanym w pobli u stacji benzynowej Petro Plus przy drodze wojewódzkiej Kocmyrzów - Proszowice. Równoczeœnie informujemy, i Biuro AS bêdzie nieczynne w dniach r. tel. (0-12) fax. (0-12) (wew. 13)

12 Ubezpieczenia nowej generacji UDZIELAMY PO YCZEK GOTÓWKOWYCH 3O% Y T A P AB TKIE LIS RA WSZYS N T O-MAX AU E.KORCALA WYSIO EK LUBORZYCKI, BARANÓWKA KOM.: WARSZTAT: (012) h SPRZEDA I WYMIANA OPON OBS UGA KLIMATYZACJI Blacharstwo - mechanika - lakiernictwo MYJNIA Serwis opon - wulkanizacja Auto - szyby, sprzeda, monta POMOC DROGOWA Diagnostyka laserowa uk³adów zawieszeñ Diagnostyka komputerowa elektroniczna i mechaniczna ZAK AD US UGOWO - PRODUKCYJNY R O M B E T TOMASZ PAW OWSKI Wysio³ek Luborzycki tel.: , Wykonuje: - szamba betonowe (Ekologiczne zbiorniki na nieczystoœci), które posiadaj¹ atest higieniczny Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie - przepusty drogowe - krêgi oraz inne us³ugi betoniarskie WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Wiadomoœci Lokalne. Adres: Gminny Oœrodek Kultury, Kocmyrzów - Luborzyca, Tel wew Wydawca Gminny Oœrodek Kultury Redaktor Naczelny - Jerzy St. Kozik Foto - Jerzy St. Kozik Sk³ad, ³amanie - Janusz Stefañski Druk: GERN tel./fax Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie równie prawo do skracania i zmiany tekstów oraz tytu³ów. Za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 8(46) Kwiecieñ 2009 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE. zawierają POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH GMINY SADOWIE zawierają Gmina Sadowie z siedzibą w Sadowiu reprezentowana przez: Pana Stanisława Olszańskiego Wójta Gminy Sadowie Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 11 (49) Czerwiec 2009 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. UCHWAŁA Nr XLVIII/ 311 /10 Rady Gminy Wijewo z dnia 15 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 13(13) Grudzieñ 2007 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.ZW.0931-3-08 Sucha Beskidzka, 20.08.2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów;

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów; REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW,,Zamiast smucić się i płakać lubię rymy czasem łapać'' PATRONI KONKURSU: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Wroniecki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 4 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miechów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2010/2011 (edycja VII) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2010/2011 (edycja VII) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 196/10 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 15 października 2010 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2010/2011 (edycja VII) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 18 (32) Wrzesieñ 2008 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY GMINY KUŚLIN z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuślin w roku 2015"

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2,ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz Konstytucji 3 Maja 18. Numer

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r.

Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 23 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2450 UCHWAŁA NR XXI/327/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 03:54:00 Numer KRS: 0000005964

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 03:54:00 Numer KRS: 0000005964 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2016 godz. 03:54:00 Numer KRS: 0000005964 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 w Gminie Opinogóra Górna. Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2016 godz. 23:50:13 Numer KRS: 0000157112 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXII/244/09 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 23:13:19 Numer KRS: 0000091385 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu Zdzieszowice, dnia 30.07.2010 r. Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi w dziale 851 rozdział 85153 zwalczanie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 16 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/85/2016 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2016, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr7(7) Wrzesieñ 2007 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 Wójta Gminy Siedlce z dnia 1 kwietnia 2015 roku. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Nr komisji 1 Siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Goszycach tel.:

Nr komisji 1 Siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Goszycach tel.: Nr komisji 1 Siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Goszycach tel.: 12 387-21-89 Załącznik Nr 1 do 1. Agata Nadolska-Łudzik Łososkowice 2. Klaudia Kot Dojazdów 3. Anna Nowicka Luborzyca 4. Dawid Bartoszek

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - U M O W A

- PROJEKT - U M O W A Załącznik Nr 8 do SIWZ - PROJEKT - U M O W A zawarta w dniu.. w Dąbrowie pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Dąbrowie 95-047 Jeżów, Dąbrowa 1 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Dyrektor Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r.

Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r. Regulamin Konkursu BHP pt.: Bezpieczny wykonawca na terenie ANWIL S.A. w czasie trwania remontu w 2014 r. 1. Przedmiot Konkursu 1. Przedmiotem Konkursu BHP pt.: Bezpieczny Wykonawca na terenie ANWIL S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2014 roku Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.02.2016 godz. 10:32:01 Numer KRS: 0000487417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady"

REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady REGULAMIN KONKURSU..Pilanie dbaj¹ o zasady i zawsze segreguj¹ odpady" 1 Postanowienia ogólne ORGANIZATORZY Organizatorem konkursu jest Miejski Zak³ad Oczyszczania Wysypisko z siedzib¹ w Pile, ul. Kusociñskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE

REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE REGULAMIN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KROTOSZYNIE 1 Postanowienia ogólne Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem, jest: 1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.06.2016 godz. 05:56:12 Numer KRS: 0000313016 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.03.2016 godz. 16:26:01 Numer KRS: 0000164599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego

Przyznanie dodatku aktywizacyjnego Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. 0048 18 44-86-500, 443-53-08, fax. 0048 18 443-78-63, e-mail: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165, kod terytorialny GUS: 12 62

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 17 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Biała Podlaska na rok 2015, Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.12.2015 godz. 21:12:42 Numer KRS: 0000234318 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo