W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE MIÊDZY INNYMI"

Transkrypt

1 Nr 11 (25) Czerwiec 2008 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE, UCZYCE, MACIEJOWICE, MARSZOWICE, PIETRZEJOWICE, PRUSY, RAWA OWICE, SADOWIE, SKRZESZOWICE, SULECHÓW, WIKTOROWICE, WILKÓW, WOLA LUBORZYCKA, WYSIO EK LUBORZYCKI, ZASTÓW. W NUMERZE MIÊDZY INNYMI STRA ACKIE ŒWIÊTO W SKRZESZOWICACH IV PRZEGL D TEATRZYKÓW SZKOLNYCH W MACIEJOWICACH XIX IGRZYSKA SZKÓ PODSTAWOWYCH W OSOSKOWICACH

2 POSIEDZENIA STA YCH KOMISJI RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W ostatnim okresie odby³y siê posiedzenia nastêpuj¹cych Sta³ych Komisji Rady naszej Gminy: r. - Komisja Rolnictwa, Handlu i Us³ug r. - Komisja Zdrowia,Oœwiaty,Kultury i Sportu r. - Wspólne posiedzenie wszystkich Sta³ych Komisji Rady Gminy STRA ACKIE ŒWIÊTO w SKRZESZOWICACH W niedzielê 1 czerwca w Skrzeszowicach mia³a miejsce podwójna uroczystoœæ poœwiêcenia i oficjalnego przekazania miejscowej jednostce OSP samochodu stra ackiego Lublin oraz poœwiêcenia i przekazania do u ytku nowo wybudowanego przy remizie OSP w tej miejscowoœci amfiteatru. Na uroczystoœci w Skrzeszowicach przyby³y wraz z pocztami sztandarowymi delegacje wszystkich Antoni Rumian, radni Gminy Kocmyrzów- Luborzyca na czele z Przewodnicz¹c¹ Rady jednostek OSP dzia³aj¹cych w naszej gminie (Marszowice, uczyce, Goszcza, Goszyce, ososkowice, Karniów, G³êboka, Maciejowice, Rawa³owice, Czulice) oraz zaprzyjaÿnieni stra acy z Tr¹tnowic, Gnatowic, Polekarcic, Biórkowa Wielkiego, Biórkowa Ma³ego i Wronina. Wœród obecnych w Skrzeszowicach goœci byli min.: Wójt naszej Gminy a zarazem Prezes Zarz¹du Gminnego OSP pan Marek Jamborski, Starosta Powiatu Krakowskiego pan Józef Krzyworzeka wraz z ma³ onk¹, Wójt Gminy Micha³owice pan Gminy pani¹ Ma³gorzata Doniec, Zastêpca Wójta naszej Gminy pan Wies³aw Wójcik z ma³ onk¹, Zastêpca Komendanta

3 Komendy Miejskiej PSP w Krakowie st. kapitan Stanis³aw Nowak, Dowódca Jednostki miejscowej OSP pan Zbigniew Machnik, przedstawi³ zgromadzonym w Skrzeszowicach historiê budowy nowego amfiteatru. Po zakoñczeniu tej prezentacji g³os ponownie zabra³ Wójt Gminy pan Marek Jamborski a nastêpnie Starosta Powiatu pan Józef Krzyworzeka oraz wieloletnia radna i so³tys Skrzeszowic pani ucja Nagacz. Szczególnie podnios³ym akcentem, koñcz¹cym oficjaln¹ czêœæ skrzeszowickich uroczystoœci by³o wspólne posadzenie Papieskiego Dêba, który orkiestra dêta OSP Skrzeszowianka otrzyma³a w Wadowicach na uroczystoœciach ku czci Œp.Jana Paw³a II przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pana Marka Jamborskiego, Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani¹ Ma³gorzatê Doniec, Starostê Powiatu Krakowskiego pana Józefa Krzyworzekê, Radn¹ a zarazem So³tysa Skrzeszowic pani¹ ucjê Nagacz, Zastêpce Komendata Miejskiego PSP pana Stanis³awa Nowaka oraz Prezesa OSP i Orkiestry Dêtej w Skrze- szowicach pana Stanis³awa Stefañczyka. Ratowniczo-Gaœniczej nr 7 st. kapitan Andrzej Nowak, Komendant Komisariatu Policji w S³omnikach podkomisarz Marek Kowalik, Dyrektor BSR Kocmyrzów pani Sabina Sitko, Dyrektor GOK Kocmyrzów- Luborzyca pan Pawe³ Dys. Skrzeszowickie uroczystoœci rozpocz¹³ przemarsz pododdzia³ów OSP, który prowadzi³ Komendant Gminny OSP Gminy Kocmyrzów- Luborzyca pan Andrzej Szwajca. Po przemarszu nast¹pi³o uroczyste wci¹gniêcie na maszt flagi pañstwowej przez stra aków z jednostki OSP w Skrzeszowicach. Nastêpnie proboszcz parafii w Biórkowie Wielkim, ksi¹dz Wawrzyniec Gut odprawi³ w nowym amfiteatrze uroczyst¹ polow¹ Mszê Œwiêta. W jej trakcie mia³o miejsce poœwiecenie amfiteatru w Skrzeszowicach. Poœwiecenie przez ksiêdza W. Guta samochodu stra ackiego nast¹pi³o natomiast tu po zakoñczonym nabo eñstwie. Z kolei Wójt Gminy pan Marek Jamborski odczyta³ akt jego przekazania a nastêpnie poprzez symboliczne wrêczenie kluczyków Prezesowi OSP w Skrzeszowicach panu Stanis³awowi Stefañczykowi przekaza³ go jednostce stra ackiej ze Skrzeszowic. Po poœwieceniu i przekazaniu samochodu g³os zabra³ Zastêpca KM PSP w Krakowie st. kapitan Stanis³aw Nowak, który odczyta³ list okolicznoœciowy skierowany do stra aków OSP Skrzeszowice. Nastêpnie Naczelnik Nastêpnie w nowym amfiteatrze odby³y siê wystêpy artystyczne uczniów Szko³y Podstawowej w ososkowicach a póÿniej koncerty orkiestr dêtych. W koncercie tym obok gospodarzy orkiestry dêtej OSP Skrzeszowice Skrzeszowianka, koncerto- wa³y równie orkiestry dête z Luborzycy, Goszczy, Koniuszy, Niegardowa, Prandocina i Biórkowa Wielkiego.

4 Z WIZYT U STAR AKÓW Z okazji Dnia Stra aka oraz Dnia Otwartego Remiz Stra ackich, stra aków z OSP Czulice, odwiedzili uczniowie klas 0 III z Karniowa i Czulic. W czasie wizyty, której inicjatorami byli druhowie z OSP Czulice uczniowie mogli obejrzeæ budynek remizy w Czulicach oraz zapoznaæ siê ze sprzêtem po arniczym bêd¹cym na wyposa eniu jednostki z Czulic. Nie by³y to jednak jedyne atrakcje jakie czeka³y uczniów podczas spotkania ze stra akami. Poznali równie historiê OSP w Czulicach - najstarszej spoœród jednostek OSP dzia³aj¹cych w naszej gminie, zapoznali siê z histori¹ stra ackiego munduru a przede wszystkim mogli zobaczyæ pokaz wykorzystania sprzêtu stra ackiego przygotowany dla nich przez cz³onków OSP Czulice. Podsumowaniem tej czêœci wizyty by³ zorganizowany dla uczniów konkurs wiedzy o stra y po arnej, przygotowany przez nauczycieli z Karniowa i Czulic. Na zakoñczenie zorganizowane zosta³o wspólne ognisko po³¹czone z tradycyjnym pieczeniem kie³basek. Z. Wawro DZIEÑ MATKI w ZASTOWIE 25 maja w Domu Ludowym w Zastowie mia³o miejsce uroczyste spotkanie z okazji Œwiêta Matki. Zosta³o ono zorganizowane przez Radê So³eck¹ wsi Zastów za czele z jej so³tysem pani¹ Jolant¹ aciak oraz grupê mieszkañców tej miejscowoœci. Na spotkaniu w Zastowie nasz samorz¹d reprezentowa³ Wójt Gminy pan Marek Jamborski oraz radna pani Krystyna Szczupak, bêd¹ca równoczeœnie jedn¹ z inicjatorek i organizatorek uroczystoœci w Zastowie. Obecni byli tak e ksi¹dz Mariusz Mendyk wikary parafii w Raciborowicach oraz pani Joanna Karyœ Róg Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Raciborowicach. Jak co roku, obchodom Dnia Matki w Zastowie towarzyszy³y wystêpy dzieci i m³odzie y z Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Raciborowicach. Warto podkreœliæ, i wœród wystêpuj¹cych, liczn¹ grupê stanowi³y dzieci z Zastowa. Po zakoñczonym wystêpie Wójt naszej gminy pan Marek Jamborski z³o y³ obecnym na sali Mamom yczenia i wrêczy³ ka dej z nich jako wyraz uznania symboliczn¹ ró ê.

5 BAJKI M DROŒCI NARODÓW - IV MIÊDZYSZKOLNY PRZEGL D TEATRZYKÓW SZKOLNYCH w MACIEJOWICACH Ju po raz czwarty Szko³a Podstawowa w Maciejowicach by³a organizatorem Gminnego Przegl¹du Teatrzyków Szkolnych, który odby³ siê w budynku remizy OSP Maciejowice we wtorek 20 maja. W tegorocznym Przegl¹dzie uczestniczy³y szko³y z Pietrzejowic, Karniowa, Goszczy, uczyc, ososkowic, Prus oraz Maciejowic. Teatralne spotkanie w Maciejowicach rozpoczê³o siê od pozakonkursowego wystêpu artystycznego przygotowanego przez uczniów SP w Maciejowicach. Nastêpnie obecna na sali publicznoœæ wraz z konkursowym jury w sk³ad którego wchodzili min. : Przewodnicz¹ca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani M.Doniec, Wizytator Kuratorium Oœwiaty w Krakowie pan M. Janeczek, radny pan L.Kaczmarczyk, Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury pan Pawe³ Dys mog³a zobaczyæ i oceniæ inscenizacjê bajek przygotowane przez uczniów szkó³ uczestnicz¹cych w Przegl¹dzie. Wœród zaprezentowanych inscenizacji by³y min. : Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Szewczyk Dratewka i Œpi¹ca Królewna. Cz³onkowie konkursowego jury oceniali min. oprawê muzyczn¹ przedstawienia, jego scenariusz, kostiumy i dekoracjê. Po d³ugotrwa³ej dyskusji jury zdecydowa³o, i zwyciêzcom IV Przegl¹du Teatrzyków zosta³a SP z uczyc, która zaprezentowa³a w Maciejowicach przedstawienie Czerwony Kapturek. Drugie miejsce przypad³o SP Maciejowice ( Szewczyk Dratewka ) a trzecie ex eaquo SP z Goszczy ( Królewna Œnie ka i siedmiu krasnoludków ) oraz SP z ososkowic ( Œpi¹ca Królewna ). Jurorzy przyznali równie indywidualne wyró nienia dla najlepszych szkolnych aktorów bior¹cych udzia³ w maciejowickim Przegl¹dzie Teatrzyków Szkolnych. XIX GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE SZKÓ PODSTAWOWYCH OSOSKOWICE 2008 We wtorek 3 czerwca ju po raz dziewiêtnasty odby³y siê Igrzyska Sportowe Szkó³ Podstawowych naszej gminy. Jak i w poprzednich latach uczestniczy³y w nich reprezentacje wszystkich szkól podstawowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Uczestnicy tegorocznych zawodów rywalizowali ze sob¹ w takich dyscyplinach jak: bieg na 100 m, tor przeszkód, rzut pi³k¹ lekarsk¹, skok w dal, rzut lotk¹. Zwyciêzcami XIX Igrzysk zostali uczniowie SP z Goszczy, którzy wyprzedzili uczniów SP z Luborzycy (II miejsce) i SP z ososkowic (III miejsce). W czasie ³ososkowickich Igrzysk Sportowych rozegrany zosta³ tak e turniej ringo o Puchar

6 XIX GMINNE IGRZYSKA SPORTOWE SZKÓ PODSTAWOWYCH OSOSKOWICE 2008 Dyrektora SP ososkowice. Podobnie jak i w generalnej klasyfikacji Igrzysk tak e i w tych zawodach zwyciê yli uczniowie SP z Goszczy (Agnieszka Pyrlik i Mateusz Broœ). Drugie miejsce zajê³a dru yna SP z Goszyc (Dominika Wójcik, Artur G¹siorek) a trzecie SP ososkowice (Paulina Ziêtarska, Piotr Mazurek). Wœród goœci obecnych w ososkowicach byli min. pan Marek Jamborski Wójt Gminy, pani Ma³gorzata Doniec Przewodnicz¹ca Rady Gminy, cz³onkowie Komisji Zdrowia, Oœwiaty, Kultury i Sportu Rady Gminy pani ucja Nagacz i pan Marek Wypych, delegacja ZKRP i BWP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na czele z Prezesem mjr Romanem Walczakiem oraz Dyrektor GOK pan Pawe³ Dys. SUKCESÓW M ODYCH JUDOKÓW - CI G DALSZY W dniu 31 maja 2008 roku w Zakopanem odby³a siê III Eliminacja Regionalna M³odzików i M³odziczek w Judo rozgrywana pod nazw¹ Otwarte Mistrzostwa Zakopanego. Na starcie stanê³o 70 zawodników i zawodniczek. Reprezentuj¹ca GOK Kocmyrzów-Luborzyca Kamila Dudkiewicz uczennica SP w Goszczy ponownie okaza³a siê bezkonkurencyjna i wygra³a wagê 70 kg. Zwyciêstwem tym potwierdzi³a prymat w rankingu m³odziczek ma³opolskiego judo. Przed Kamil¹ otwar³a siê droga do kadry m³odziczek województwa ma³opolskiego. Nagrod¹ jest wyjazd w sierpniu, na letni obóz kadry wojewódzkiej, który wspó³finansuje marsza³ek województwa ma³opolskiego. Wed³ug trenera Krzysztofa Marchewczyka obóz ten pomo e w przygotowaniu Kamili do startów w zawodach II pó³rocza 2008 roku. Przed Kamil¹ stawia on du e wymagania bo dwa starty w miêdzyregionalnych eliminacjach w zawodach juniorek m³odszych. Przejœcie tych eliminacji pozwoli Kamili na start w zawodach ogólnopolskich i zdobywanie pierwszych szlifów sportowych w Polsce. Sukcesy Kamili Dudkiewicz pokaza³y i Gmina Kocmyrzów- Luborzyca od kilku lat kojarzona z judo, to nie tylko efektowne pokazy, lecz przede wszystkim sportowe umiejêtnoœci i wychowanie m³odzie y.

7 ŒWIÊTO MATKI U EMERYTÓW W œrodê 28 maja, w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki. Jego organizatorem by³ Zarz¹d Ko³a nr.4 Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Jak to zwykle na spotkania organizowane przez Zarz¹d Ko³a przyby³a liczna grupa cz³onków Zwi¹zku. Obok nich w tym uroczystym spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goœcie. Byli wœród nich Wójt Gminy pan Marek Jamborski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy pani Ma³gorzata Doniec, radna pani Dorota Adamczyk, przedstawicielki Zarz¹du Rejonowego ZE i R z Nowej Huty panie Urszula Rajtar i Wanda Paw³owska, Skarbnik Gminy pani Halina Markiewicz, kierownik GOPS Kocmyrzów-Luborzyca pani El bieta Turek, Dyrektor BSR w Kocmyrzowie pani Sabina Sitko, kierownik gminnej biblioteki pani Krystyna Lipczyñska, przedstawicielki KGW z Dojazdowa, panie Anna Buwaj i Halina Chmiel oraz przedstawiciele zaprzyjaÿnionego Ko³a nr. 30 z Raciborowic pañstwo B. i M. Ka³kusowie Spotkanie w Baranówce rozpocz¹³ wystêp dzia³aj¹cego przy naszym gminnym ZE i R zespo³u Emerytki, który zaprezentowa³ wi¹zankê piosenek i wierszy nawi¹zuj¹cych do obchodzonego Dnia Matki. Po zakoñczonym wystêpie Wójt Gminy pan M.Jamborski przekaza³ na rêce pani M. Szopy - Przewodnicz¹cej Zarz¹du Ko³a symboliczny bukiet kwiatów wraz z yczeniami dla wszystkich obchodz¹cych swoje œwiêto Mam. PODZIÊKOWANIE Wszystkim, którzy przyczynili siê do zorganizowania Œwiêta Matki w Kole Emerytów nr 4 w Kocmyrzowie a szczególnie sponsorom FHU FERRUM Renaty i Janusza Szopów, Firmie Cukierniczej EKLER Stanis³awa i Tadeusza Filipków, paniom Bronis³awie ylskiej, Krystynie Adamskiej, Zarz¹dowi Ko³a, Zespo³owi Emerytki, KGW w Baranówce, pani Dorocie Adamczyk so³tys Baranówki sk³adam serdeczne podziêkowanie Przewodnicz¹ca Ko³a nr 4 Maria Szopa

8 GMINNE KRYMINA KI 1. W dniu 15 maja Komisariat Policji w S³omnikach, zosta³ powiadomiony o kradzie y przez n/n sprawców w miejscowoœci Prusy z nowowybudowanego domu przewodów elektrycznych o ³¹cznej wartoœci oko³o 4 tysiêcy z³otych. 2. Dnia 25 maja Komisariat w S³omnikach powiadomiony zosta³ o kradzie y przez n/n sprawców w Dojazdowie z altany armatury i innych przedmiotów codziennego u ytku o ³¹cznej wartoœci oko³o 4 tysiêcy z³otych. 3. W dniu 26 maja KP w S³omnikach zosta³ powiadomiony o kradzie y i uszkodzeniu armatury z nowobudowanego budynku mieszkalnego w miejscowoœci Kocmyrzów dokonanej przez n/n sprawców. 4. Dnia 27 maja Komisariat w S³omnikach otrzyma³ zg³oszenie o kradzie y dokonanej przez n/n sprawców przewodów instalacji elektrycznej z altany w miejscowoœci Dojazdów. KOMUNIKAT KOMISARIATU POLICJI w S OMNIKACH W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê w³amaniami do budynków mieszkalnych a tak e innych spo³ecznych i prywatnych obiektów zw³aszcza zaœ tych w których sprawcy mog¹ dokonaæ kradzie y przedmiotów które nastêpnie mog¹ sprzedaæ w skupach z³omu, Policja prosi o pilne przekazywanie wszelkich sygna³ów o podejrzanych osobach i pojazdach. BARDZO PROSZÊ O POMOC!!! Nazywam siê Marcin Czajka i pochodzê z Zawiercia. W maju 2006 roku zosta³em bestialsko wepchniêty pod poci¹g przez nieznanych sprawców. Na skutek wypadku amputowano mi lew¹ koñczynê doln¹. Pomimo niepe³nosprawnoœci wci¹ mam wyznaczone wa ne cele w yciu i potrafiê uparcie do nich d¹ yæ. Teraz najwa niejszym z nich jest pozyskanie œrodków na protezê, gdy uwielbiam aktywnie uprawiaæ sport. Chcia³bym tak e podj¹æ studia informatyczne i pracê zawodow¹ w tym kierunku. Zwracam siê z gor¹c¹ proœb¹ do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogliby pomóc mi uzbieraæ œrodki na protezê lewej nogi, a tym samym przyczyniæ siê do lepszego i bardziej samodzielnego ycia. Koszt nowej protezy wynosi PLN, co zdecydowanie przerasta mo liwoœci finansowe moje i rodziny. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepe³nosprawnych Pomó i Ty (z dopiskiem: Proteza dla Marcina Czajki )

9 Problemy Spo³eczne - Przemoc w Rodzinie - ( czêœæ III) Niebieska Karta Niebieska Karta zosta³a opracowana przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych i ma na celu : -zwiêkszenie bezpieczeñstwa ofiar przemocy domowej - rozwijanie ich zdolnoœci samoobrony przed przemoc¹ - tworzenie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdzia³ania przemocy. Niebieska Karta jest dokumentem s³u bowym wype³nianym przez funkcjonariusza policji lub przez pracownika socjalnego GOPS-u. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie niebieska karta w pomocy spo³ecznej stanowi za³¹cznik do wywiadu œrodowiskowego. Niebieska karta s³u y : -dokumentowaniu faktów zwi¹zanych z przemoc¹ w danej rodzinie -ocenie zagro enia dalsz¹ przemoc¹ -przygotowaniu skutecznego planu pomocy osobie poszkodowanej -usprawnieniu procedur dzia³ania w sprawach dotycz¹cych przemocy -poszerzeniu wiedzy dotycz¹cych zjawisk przemocy. -jako dowód w sprawach s¹dowych Pracownicy socjalni z racji swoich kompetencji maj¹ mo liwoœæ rozpoznania potrzeb rodziny, a tak e pracy z rodzin¹. Mog¹ zmotywowaæ osoby pokrzywdzone do skorzystania z pomocy psychologicznej. Mog¹ z osoba zainteresowana u³o yæ plan pomocy, monitorowaæ jego realizacjê i w razie potrzeby zmieniæ go. Podejmuj¹ tez wspólne dzia³anie z dzielnicowymi. Policjanci zobowi¹zani s¹ do systematycznych wizyt w œrodowisku. Nawi¹zuj¹c wspó³pracê z ofiarami, pomagaj¹ równie w podjêciu decyzji o wszczêciu kroków prawnych, ewentualnie prowadza dzia³ania prewencyjne wobec sprawcy. *** Pracownicy socjalni proponuj¹ osobom zainteresowanym przeczytanie i zapoznanie siê z poradnikiem psychologicznym pt.: POZNAJ SIEBIE I SWÓJ ZWI ZEK - JAK SIÊ UWOLNIÆ Z KRZYWDZ CEGO ZWI ZKU. Poradnik zosta³ wydany przez Centrum Praw Kobiet (Warszawa 2006) Pozycja ta dostêpna jest u pracowników socjalnych GOPS-u w pok. 16B Egzemplarz bezp³atny. prac. socjal. mgr Sylwia Zawalska

10 K CIK EKOLOGICZNY - czêœæ III Selektywna zbiórka tworzyw sztucznych metali i Co zbieramy czego nie? Wrzucamy : Puste butelki plastikowe po ró nych opakowaniach (np. typu PET) Puste butelki plastikowe po kosmetykach œrodkach czystoœci (np. po szamponach, p³ynach) plastikowe opakowania po ywnoœci (np. kubki po jogurtach, margarynach ) folie i torebki z tworzyw sztucznych czyste kanistry plastikowe opakowania stalowe i aluminiowe (puszki, pude³ka, folie itp.) i Nie mo na wyrzucaæ : opakowañ po medykamentach opakowañ i butelek po olejach i smarach puszek i pojemników po farbach i lakierach opakowañ po œrodkach chwastobójczych i owadobójczych PAMIÊTAJ: Mycie nie jest konieczne dobrze, aby by³y wzglêdnie czyste, drobne zanieczyszczenia im nie zaszkodz¹. Aluminiowe puszki w ca³oœci nadaj¹ siê do ponownego przetworzenia i nie musz¹ trafiæ na wysypisko œmieci. Odzysk aluminium z puszek prowadziæ mo na w nieskoñczonoœæ, nie powoduj¹c utraty jakoœci metalu. Recykling puszek aluminiowych, w stosunku do produkcji aluminium z boksytu powoduje: zmniejszenie iloœci zanieczyszczeñ powietrza a o 95 %, zmniejszenie zanieczyszczeñ wody o 97 %, wymaga te o 95% mniej energii elektrycznej oszczêdza siê w ten sposób równie naturalne z³o a rud recykling 1 tony z³omu aluminiowego pozwala oszczêdziæ 4 tony boksytu, produkcja aluminium z puszek jest o 60% tañsza od uzyskiwania go z rudy boksytu Zbiórka puszek aluminiowych to dobry interes za ka dy kilogram mo na dostaæ ok. 4 z³!!! Tworzywa sztuczne ze wzglêdu na swoj¹ trwa³oœæ chemiczn¹ i odpornoœæ na biodegradacjê mog¹ zalegaæ w œrodowisku nawet kilkadziesi¹t lat. W wyniku ich rozk³adu, do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, mog¹ przenikn¹æ toksyczne substancje np. metale ciê kie. Podczas spalania PCW i innych tworzyw sztucznych zawieraj¹cych chlor do atmosfery wydzielaj¹ siê toksyczne dioksyny i furany. Rozk³ad np. plastikowej butelki po napoju ch³odz¹cym, wykonanej z politereftalanu etylu (PET) mo e trwaæ 500 lat Najczêœciej spotykanym tworzywem sztucznym jest polietylen. Zrobione s¹ z niego reklamówki i delikatne folie stosowane min. do opakowañ spo ywczych i opakowañ chemii gospodarczej Butelki PET bardzo dobrze nadaj¹ siê do recyklingu. W³ókno z odzysku to znakomity surowiec na ubrania narciarskie, turystyczne, treningowe a tak e na plecaki, namioty czy buty. Z PET-ów wytwarzana jest dzianina typu polar. 10

11 UWAGA! KOMUNIKAT!!! Wszystkich zainteresowanych informujemy, i Biuro Rachunkowe AS Stanis³aw Adamski, od dnia 16 czerwca 2008 r. zostanie przeniesione z G³êbokiej do Kocmyrzowa. Bêdzie siê ono mieœci³o w nowym budynku, zlokalizowanym w pobli u stacji benzynowej Petro Plus przy drodze wojewódzkiej Kocmyrzów - Proszowice. Równoczeœnie informujemy, i Biuro AS bêdzie nieczynne w dniach r. tel. (0-12) fax. (0-12) (wew. 13) 11

12 Ubezpieczenia nowej generacji UDZIELAMY PO YCZEK GOTÓWKOWYCH 3O% Y T A P AB TKIE LIS RA WSZYS N T O-MAX AU E.KORCALA WYSIO EK LUBORZYCKI, BARANÓWKA KOM.: WARSZTAT: (012) h SPRZEDA I WYMIANA OPON OBS UGA KLIMATYZACJI Blacharstwo - mechanika - lakiernictwo MYJNIA Serwis opon - wulkanizacja Auto - szyby, sprzeda, monta POMOC DROGOWA Diagnostyka laserowa uk³adów zawieszeñ Diagnostyka komputerowa elektroniczna i mechaniczna ZAK AD US UGOWO - PRODUKCYJNY R O M B E T TOMASZ PAW OWSKI Wysio³ek Luborzycki tel.: , Wykonuje: - szamba betonowe (Ekologiczne zbiorniki na nieczystoœci), które posiadaj¹ atest higieniczny Pañstwowego Zak³adu Higieny w Warszawie - przepusty drogowe - krêgi oraz inne us³ugi betoniarskie WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Wiadomoœci Lokalne. Adres: Gminny Oœrodek Kultury, Kocmyrzów - Luborzyca, Tel wew Wydawca Gminny Oœrodek Kultury Redaktor Naczelny - Jerzy St. Kozik Foto - Jerzy St. Kozik Sk³ad, ³amanie - Janusz Stefañski Druk: GERN tel./fax Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie równie prawo do skracania i zmiany tekstów oraz tytu³ów. Za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 19 (33) PaŸdziernik 2008 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

VII 2010 Nr 2/10 BRZYCZYNA - BUKÓW - CHOROWICE - GAJ - KONARY - KULERZÓW - LIBERTÓW - LUSINA - MOGILANY - W OSAÑ egzemplarz bezp³atny w numerze: W ho³dzie ofiarom pod Smoleñskiem2 Gmina w obliczu ulewnych

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada

siê Miêdzypowiatowa Spartakiada Bobolickie Wiadomoœci Samorz¹dowe nr 8(80) sierpieñ 2009 1 Pó³ wieku razem - na dobre i na z³e - str. 10 Nr 8(80) sierpieñ 2009 Program bobolickich do ynek - str. 12 Pod patronatem starosty koszaliñskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI LISEWSKIE

WIADOMOŒCI LISEWSKIE Nr 9/2007 ROK V Sierpieñ/Wrzesieñ/PaŸdziernik WIADOMOŒCI LISEWSKIE ISSN: 1730-752X W numerze:vii Sesja Rady Gminy Wyk³ad w Szkole Podstawowej w Lisewie Do ynki w Pniewitem Si³ownia Spotkanie integracyjne

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

ISO dla wrzesiñskiego szpitala

ISO dla wrzesiñskiego szpitala ISO dla wrzesiñskiego szpitala Szpital Powiatowy we Wrzeœni jako jeden z nielicznych w Wielkopolsce dosta³ certyfikat ISO 9001:2000. Wdro enie systemu u³atwi nie tylko zrozumienie potrzeb pacjentów, ale

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo

26 maja Dzieñ Matki KOMPUTERÓW! 14 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004

26 maja Dzieñ Matki KOMPUTERÓW! 14 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 14 l Nasza Trójwieœ MAJ 2004 WIÊCEJ KOMPUTERÓW! Szko³a Podstawowa nr l w Koniakowie po raz drugi zakupi³a komputery ze œrodków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Kwota dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (8) 2009, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Szanowni Mieszkañcy Gminy, wszyscy ludzie dobrej woli,.: Poezja Tadeusza Greca str. 2.: Rozmowa z wójtem Dariuszem ukaszewskim

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (12) 2010, ISSN 1898-3693 Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,

www.kadzidlo.pl Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (12) 2010, ISSN 1898-3693 Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy, Bezp³atny kwartalnik Gminy Kadzid³o, Nr 1 (1) 010, ISSN 1898-3693 W numerze m.in.: Kochani, Ludzie dobrej woli, Mieszkañcy naszej Gminy,.: Poezja Zdzis³awa Pokory str..: Informacja Wójta Gminy Kadzid³o

Bardziej szczegółowo

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r

Drodzy Pañstwo! WYNIKI WYBORÓW SAMORZ DOWYCH W GMINIE WIEPRZ Z DNIA 21.11.2010r Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 1 2 Wieœci z Gminy Wieprz GRUDZIEÑ 2010 Drodzy Pañstwo! W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Nadzieja sk³adam wyrazy podziêkowania wszystkim mieszkañcom gminy Wieprz,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny

Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Nr 26 Wrzesieñ 2004 numer bezp³atny Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec BRZOZÓW Haczów Dydnia VI Powia wiatowe Zawody. Sportowo-P o-pozarnicz arnicze w Domaradzu asp. sztab. E. Rozenbajgier

Bardziej szczegółowo

arto pomagać? czytaj str. 7

arto pomagać? czytaj str. 7 GAZETA BEZPŁATNA NR 1 (40) luty 2008 ISSN 1641-2656 W numerze: Kolejne przetar etargi w gminie czytaj str. 3 Dlaczeg ego wart arto pomagać? czytaj str. 7 Docenione talenty czytaj str. 10 APEL Gminny Zak³ad

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo