W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W NUMERZE MIÊDZY INNYMI"

Transkrypt

1 Nr 11 (49) Czerwiec 2009 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE, UCZYCE, MACIEJOWICE, MARSZOWICE, PIETRZEJOWICE, PRUSY, RAWA OWICE, SADOWIE, SKRZESZOWICE, SULECHÓW, WIKTOROWICE, WILKÓW, WOLA LUBORZYCKA, WYSIO EK LUBORZYCKI, ZASTÓW. W NUMERZE MIÊDZY INNYMI STRA ACKIE ŒWIÊTO W MACIEJOWICACH DÊTA MAJÓWKA W SKRZESZOWICACH Z OTE GODY W LUBORZYCY

2 STRA ACKIE ŒWIÊTO w MACIEJOWICACH. Niedziela 24 maja br. sta³a siê dniem wyj¹tkowego œwiêta dla stra aków z jednostki OSP w Maciejowicach. Tego dnia odprawiona zosta³a przez ksiêdza Tomasza Rajdê Kapelana Gminnego Ochotniczych Stra y Po arnych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca polowa Msza Œwiêta, podczas której poœwiêcony uroczyœcie zosta³ zakupiony przez stra aków z OSP Maciejowice przy wsparciu naszego lokalnego samorz¹du samochód po arniczy marki Meagirus. Maciejowickie uroczystoœci, na których obecni byli m.in. Wójt Gminy a zarazem Prezes Zarz¹du Gminnego OSP pan Marek Jamborski, radni naszej Gminy wraz z Przewodnicz¹c¹ Rady pani¹ Ma³gorzat¹ Doniec,Zastêpca Wójta Gminy pan Wies³aw Wójcik,Komendant Gminny OSP pan Andrzej Szwajca, przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP m³. brygadier Andrzej Nowak oraz przedstawiciel Komisariatu Policji w S³omnikach rozpoczê³y siê od przemarszu pocztów sztandarowych i pododdzia³ów zaprzyjaÿnionych jednostek OSP z terenu naszej Gminy. Nastêpnie ksi¹dz kapelan Tomasz Rajda w asyœcie orkiestry dêtej OSP Skrzeszowice odprawi³ nabo eñstwo, podczas którego uroczyœcie poœwiêci³ samochód po arniczy. Po zakoñczonej Mszy Œwiêtej druhowie z Maciejowic uhonorowani zostali z³otymi, srebrnymi i br¹zowymi Medalami Za Zas³ugi dla Po arnictwa, przyznawanymi za wyró niaj¹c¹ siê dzia³alnoœæ na rzecz ochrony przeciwpo arowej oraz dyplomami i odznakami Za Wys³ugê Lat. Dekoracji wyró nionych stra aków dokonali Prezes Zarz¹du Gminnego OSP pan Marek Jamborski, Komendant Gminny OSP pan Andrzej Szwajca oraz reprezentuj¹cy Komendê Miejsk¹ PSP m³. brygadier pan Andrzej Rodak. Na zakoñczenie oficjalnej czêœci uroczystoœci gratulacje i yczenia wszelkiej pomyœlnoœci stra akom z OSP Maciejowice przekaza³ Komendant Gminny OSP pan Marek Jamborski a specjalny list gratulacyjny od Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie odczyta³ reprezentuj¹cy Go w Maciejowicach m³. brygadier Andrzej Rodak. Stra ackie œwiêto w Maciejowicach zakoñczy³y wystêpy artystyczne dzieci ze Szko³y Podstawowej w Maciejowicach..

3 Z OTY JUBILEUSZ PAR MA EÑSKICH W LUBORZYCY W czwartek 28 maja br. odprawiona zosta³a w Koœciele Parafialnym w Luborzycy, przez ksiêdza proboszcza W³adys³awa Ulmañca wyj¹tkowo uroczysta Msza Œwiêta. W jej trakcie nast¹pi³o odnowienie Sakramentu Ma³ eñstwa po piêædziesiêciu latach wspólnego ycia przez szesnaœcie par ma³ eñskich z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Po zakoñczeniu tego szczególnego nabo eñstwa w Domu Kolpinga w Luborzycy mia³a miejsce dalsza czêœæ uroczystoœci Z³otych Godów ma³ eñskich. Podczas niej Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, pan Marek Jamborski udekorowa³ Jubilatów honorowym Medalem za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie, który zosta³ Im przyznany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Po zakoñczeniu dekoracji pan Marek Jamborski z³o y³ dostojnym Jubilatom okolicznoœciowe yczenia a przede wszystkim wyrazy szacunku. yczenia z³o y³a tak e obecna na uroczystoœciach Przewodnicz¹ca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Ma³gorzata Doniec oraz Sekretarz Gminy pani Ma³gorzata Rodak. Wyj¹tkowym wyró nieniem jakim jest Medal za d³ugoletnie po ycie ma³ eñskie udekorowani zostali w tym roku Pañstwo : 1) WIKTORIA I ZDZIS AW BARAÑSCY - PRUSY 2) JÓZEFA I STANIS AW CYBUCH - DOJAZDÓW 3) W ADYS AWA I W ADYS AW CZEKAJ - BARANÓWKA 4) FRANCISZKA I PIOTR FRANCZAK - PRUSY 5) IZABELA I JERZY GRZESIOWSCY - GOSZCZA 6) ZOFIA I ANTONI HARDYN - CZULICE 7) ZOFIA I BRONIS AW KONIK - WOLA LUBORZYCKA 8) HELENA I STANIS AW KOZIK - UCZYCE 9) STANIS AWA I JÓZEF MICHNO - G ÊBOKA 10) HELENA I JAN NOWAK - CZULICE 11) STEFANIA I JÓZEF NOWAK - GOSZCZA 12) IRENA I ROMAN PLACEK - KOCMYRZÓW 13) BRONIS AWA I TADEUSZ STACHNIK - PRUSY 14) HELENA I BOLES AW STEFAÑCZYK - SKRZESZOWICE 15)W ADYS AWA I KAZIMIERZ SZUPIEÑKO - PRUSY 16) IRENA I JÓZEF WÓJCIK - UCZYCE Z wielkim alem zmuszeni jesteœmy poinformowaæ, i dwie pary nie doczeka³y wspólnie Jubileuszu. Zmarli bowiem: Œp. ZDZIS AW BARAÑSKI oraz Œp. JERZY GRZESIOWSKI

4 ŒWIÊTO W PRZEDSZKOLU W DOJAZDOWIE Dzieñ 27 maja br. by³ dla Przedszkola Samorz¹dowego w Dojazdowie dniem wyj¹tkowym. Tego bowiem dnia dojazdowskiemu przedszkolu uroczyœcie nadane zosta³o imiê Weso³a Gromadka. W uroczystoœci tej uczestniczyli Wójt Gminy pan Marek Jamborski, Przewodnicz¹ca Rady Gminy pani Ma³gorzata Doniec, liczna grupa radnych naszego samorz¹du, Przedstawiciele Kuratorium Oœwiaty w Krakowie w osobach pana Artura Paska kierownika Wydzia³u Kszta³cenia Ogólnego i Specjalnego oraz wizytatorów pani Ma³gorzata Grzeœkiewicz i pana Marcina Janeczka. Ponadto w Dojazdowie obecni byli ksi¹dz Bogus³aw Zaj¹c proboszcz parafii w Prusach, pani Ma³gorzata Rodak Sekretarz UG Kocmyrzów-Luborzyca, pani Sabina Sitko Dyrektor BSR w Kocmyrzowie oraz dyrektorzy szkó³ z terenu naszej Gminy. Oficjaln¹ czêœæ uroczystoœci w Dojazdowie rozpoczê³a siê od krótkich wyst¹pieñ pana Wójta Marka Jamborskiego, pana Artura P³atka -reprezentuj¹cego Kuratora Ma³opolskiego oraz Dyrektora Przedszkola pani Danuty Czernek. Nastêpnie pani Ma³gorzata Doniec odczyta³a Uchwa³ê Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sprawie nadania imienia Przedszkolu w Dojazdowie. Uroczystego przeciêcia wstêgi przed tablic¹, na której umieszczono m.in. nadane Przedszkolu w Dojazdowie imiê dokonali wspólnie Pan Wójt Marek Jamborski, pani Dyrektor Danuta Czernek oraz pan Artur Pasek. Kolejnym punktem uroczystoœci w Dojazdowie by³y wystêpy artystyczne, które przygotowa³y i zaprezentowa³y dzieci uczêszczaj¹ce do dojazdowskiego przedszkola a tak e jego byli wychowankowie, obecnie uczniowie szkó³ podstawowych oraz dzia³aj¹cy przy entrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy chór Capella Œw. Cecylii. Po zakoñczonych wystêpach artystycznych, które wywo³a³y niek³amany podziw wœród licznie obecnej publicznoœci pani Dyrektor Danuta Czernek wrêczy³a dyplomy honorowe wszystkim pracownikom przedszkola. Wczeœniej sama pani Dyrektor zosta³a uhonorowana listem gratulacyjnym od pana Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, który wrêczy³a sekretarz Urzêdu Gminy pani Ma³gorzata Rodak. Ostatnim punktem programu uroczystoœci nadania imienia Przedszkolu w Dojazdowie by³a prezentacja multimedialna obrazuj¹ca historiê i dzieñ dzisiejszy tej jak e wa nej placówki oœwiatowej naszej Gminy. Prezentacja ta przybli y³a wszystkim obecnym w Dojazdowie liczne sukcesy, jakie odnosz¹ dzieci z tego przedszkola uczestnicz¹c w ró norakich konkursach nie tylko o zasiêgu lokalnym, ale i ogólnopolskim.

5 DZIEÑ MATKI W ZASTOWIE Ju po raz szósty w niedzielê 24 maja w Domu Ludowym w Zastowie odby³o siê uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki. Jego organizatorem by³a Rada So³ecka wsi Zastów wraz z grup¹ wspieraj¹cych j¹ mieszkañców tej miejscowoœci. Na spotkaniu w Zastowie w³adze naszego lokalnego samorz¹du reprezentowali pan Marek Jamborski Wójt Gminy, pani Ma³gorzata Doniec Przewodnicz¹ca Rady Gminy oraz radna pani Krystyna Szczupak. Ponadto wœród przyby³ych goœci byli m.in. ksi¹dz kanonik Wies³aw Cholewa proboszcz parafii w Raciborowicach, pani Anna Szymczyk Sierak - dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz pani Joanna Karyœ Róg dyrektor Zespo³u Szkó³ w Raciborowicach. Obchodom Dnia Matki w Zastowie towarzyszy³y, jak i w latach ubieg³ych, przygotowane przez nauczycieli szko³y w Raciborowicach wystêpy artystyczne. Nale y w tym miejscu podkreœliæ, i zdecydowana wiêkszoœæ spoœród wystêpuj¹cych na scenie Domu Ludowego w Zastowie, to dzieci z tej miejscowoœci. W trakcie spotkania pan Wójt Marek Jamborski z³o y³ wszystkim obecnym na spotkaniu Mamom yczenia, a nastêpnie w towarzystwie so³tys Zastowa pani Jolanty aciak wrêczy³ symboliczne ró e. Czêœæ Pañ obecnych na uroczystoœci w Zastowie otrzyma³a tak e pami¹tkowe wydawnictwa poœwiêcone Gminie Kocmyrzów-Luborzyca (album fotograficzny, ksi¹ ka kulinarna z lokalnymi przepisami), przekazane przez Centrum Promocji i Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy. Organizatorzy pragn¹ w tym miejscu wyraziæ swoje podziêkowania sponsorom imprezy a wiêc: Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, Pañstwu Andrzejowi i Bo enie Kucza oraz w³aœcicielom sklepów spo ywczych AGATA i MARTA. KOMUNIKAT URZÊDU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA W zwi¹zku w wprowadzeniem nowych uregulowañ prawnych informujemy Wszystkich Mieszkañców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, i w przypadku wymienionych poni ej zmian konieczne jest dokonanie w terminie 14 dni wymiany dowodu osobistego. Zmiany powoduj¹ce tak¹ koniecznoœæ to: - zmiana nazwiska zwi¹zana ze zmian¹ stanu cywilnego (zawarcie ma³ eñstwa ), - zmiana adresu zameldowania, - urzêdowa zmiana imienia b¹dÿ nazwiska. Równoczeœnie informujemy, i w razie nie dokonania wymiany dowodu osobistego traci on automatycznie wa noœæ z up³ywem 3 miesiêcy od dnia zaistnienia powy szych zmian. W przypadku osób zamieszka³ych poza granicami kraju, okres ten wynosi cztery miesi¹ce.

6 AKTUALNOŒCI NA DROGACH Dobiegaj¹ koñca remonty cz¹stkowe na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej ujête w pierwszym etapie napraw droga gminna w Baranówce. Zakoñczono roboty na drogach gminnych w ososkowicach i Woli Luborzyckiej, gdzie po³o ono nowe nawierzchnie asfaltowe. Zakres robót obejmowa³: - Wola Luborzycka Legionówka : nawierzchnia asfaltowa na odcinku 855 mb. o szerokoœci 3,5m. Wartoœæ wykonanego zadania , 13 z³ - ososkowice : nawierzchnia asfaltowa na odcinku 1642 mb, o szerokoœci 4,5 m. Wartoœæ zadania wykonanego : , 66 z³. Wykonawc¹ robót by³a firma POLDIM Jakubowice Sp. z o.o. Rozpoczêto remonty na dwóch odcinkach dróg w Czulicach. Wykonawc¹ robót jest Przedsiêbiorstwo BUDOSTAL 5. Zakres prac obejmuje po³o enie nawierzchni asfaltowej o ³¹cznej d³ugoœci 543,5 mb. Wartoœæ zadania wynosi natomiast ,40 z³. J. Guzy Gmina Kocmyrzów-Luborzyca og³osi³a przetarg nieograniczony na realizacjê zadania Monta stolarki drzwiowej i okiennej zewnêtrznej oraz œcianek aluminiowych w budynku oœrodka zdrowia w Kocmyrzowie w ramach III etapu realizacji inwestycji Przedmiot zamówienia obejmuje : dostawê wraz z monta em kompletnej, fabrycznie nowej stolarki drzwiowej i okiennej zewnêtrznej oraz œcianek aluminiowych wraz z obróbk¹ szpalet. Termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do dnia r. Termin i miejsce sk³adania ofert : r., godz Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, Kocmyrzów pok.36, II piêtro (zam. publiczne). Szczegó³owy opis przedmiotu zamówienia mo na pobraæ : - w wersji papierowej (koszt 20 z³) - Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, Kocmyrzów pok.36, II piêtro (zam. publiczne). - w wersji elektronicznej (bezp³atnie) - na stronie Urzêdu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca : 6 GMINNE PRZETARGI

7 PODPISANA UMOWA Dnia 21 maja br. w Urzêdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca podpisana zosta³a umowa na realizacjê zadania : Budowa oœrodka zdrowia w Kocmyrzowie II etap realizacji Przedmiotem powy szej umowy jest realizacja robót budowlanych w ramach II etapu wykonania zadania ( stan surowy otwarty). Umowa podpisana zosta³a z Przedsiêbiorstwem PHU Porêbski z siedzib¹ Œwiniarsko 70, Che³miec, w imieniu którego umowê podpisa³ pan Józef Porêbski w³aœciciel w/w przedsiêbiorstwa. W imieniu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca umowa zosta³a podpisana przez pana Marka Jamborskiego Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oraz pani¹ Halinê Markiewicz Skarbnika Gminy. Termin realizacji w/w zadania : od dnia podpisania umowy do dnia r. Koszt jego wykonania : , 29 z³ (brutto). MAMMOGRAFIA W NASZEJ GMINIE W dniach maja przeprowadzone zosta³y w naszej gminie bezp³atne badania mammograficzne dla pañ urodzonych pomiêdzy 1940 a 1959 rokiem. Ich organizatorem by³ NZOZ Serce Sercu a specjalny mammobus dy urowa³ obok budynku Urzêdu Gminy. W ci¹gu dwu dni skorzysta³o z badañ tych skorzysta³o blisko 90 pañ mieszkanek naszej Gminy. Organizatorzy badañ zapowiadaj¹, i kolejna taka akcja zostanie przeprowadzona najprawdopodobniej we wrzeœniu br. UWAGA!!! NOWE CENY BILETÓW AGLOMERACYJNYCH MPK Od dnia 1 czerwca br. ceny biletów MPK obowi¹zuj¹ce na wszystkich liniach aglomeracyjnych (w przypadku naszej Gminy to linie autobusów 202,212,232, 250) uleg³y zmianie. Bilety aglomeracyjne podro a³y o oko³o 15 %,oznacza to, e bilet normalny zamiast 2,60 z³ kosztuje 3 z³ote, bilet ulgowy gminny kosztuje zaœ 1,70 z³ zamiast 1,30 z³. Podwy ce uleg³y równie ceny biletów wieloprzejazdowych oraz okresowych. Wzrost cen biletów aglomeracyjnych z dniem 1 czerwca 2009 roku spowodowa³a przyjêta przez Radê Miasta Krakowa uchwa³a w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia cen i op³at za us³ugi przewozowe... 7

8 W HO DZIE ŒP. OJCU ŒWIÊTEMU JANOWI PAW OWI II. W zgodzie z wieloletni¹ ju tradycj¹ 18 maja br. w Wadowicach w rocznicê urodzin Œp. Ojca Œw. Jana Paw³a II odby³ siê uroczysty koncert Stra acy Ojcu Œw. Janowi Paw³owi II w Ho³dzie. Uczestnicz¹ w nim orkiestry dête Ochotniczych Stra y Po arnych z ca³ego kraju. Na tej wyj¹tkowej uroczystoœci Gminê Kocmyrzów-Luborzyca od wielu ju lat reprezentuje stra acka orkiestra dêta OSP ze Skrzeszowic. Podobnie by³o tak e podczas tegorocznych uroczystoœci w Wadowicach, podczas który orkiestra ze Skrzeszowic wspólnie z innymi stra ackim orkiestrami koncertowa³a w ho³dzie naszemu Wielkiemu Rodakowi. Stra acki koncert na wadowickim rynku poprzedzi³a uroczysta Msza Œwiêta,któr¹ odprawi³ Metropolita Krakowski Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz. Wystawa Promieniowanie Œwiêtoœci¹. W dzieñ Objawieñ Fatimskich-13 maja, w 29 rocznicê zamachu na Jana Paw³a II, w parafii Matki Bo ej Wspomo enia Wiernych zosta³a otwarta wystawa fotografii Arturo Mari i Adama Bujaka. Otwarcia wystawy dokona³ Pan mgr in. Wies³aw Wójcik Zastêpca Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca w asyœcie Pani dyr. Anny Szymczyk i Pani dyr. Krystyny Tworzyd³o, Pani radnej Marii Wójcik, oraz dzieci i m³odzie y ze Szko³y Podstawowej w Prusach wraz z nauczycielami. Prezentowane prace s¹ niepowtarzalnym spotkaniem ze S³ug¹ Bo ym Janem Paw³em II. Piêædziesi¹t fotografii zosta³o zamontowanych na buduj¹cym siê koœciele. Arturo Mari osobisty fotograf Jana Paw³a II i Adam Bujak znakomity artysta krakowski utrwalili w obiektywie piêkne chwile z apostolskich pielgrzymek Ojca Œw. Wystawa zosta³a otwarta w czasie og³oszenia o heroicznoœci cnót naszego Rodaka przez Komisjê Watykañsk¹. Wydarzenie to zbiega siê tak e 89 rocznic¹ urodzin i 30 rocznic¹ pierwszej Pielgrzymki do Polski Ojca Œwiêtego. Wystawa w Prusach prezentuj¹ca powy sze fotografie dostêpna by³a dla wszystkich chêtnych do 31 maja 2009 roku. Ks. B. Zaj¹c proboszcz parafii w Prusach

9 V MIÊDZYSZKOLNY PRZEGL D TEATRZYKÓW SZKOLNYCH w MACIEJOWICACH. W remizie maciejowickiej OSP, 19 maja br ju po raz pi¹ty zorganizowany zosta³ Gminny Przegl¹d Teatrzyków Szkolnych. Jak co roku jego organizatorem by³a Szko³a Podstawowa z Maciejowic. Tym razem mottem przewodnim konkursu by³o has³o: Gniezno Kraków Warszawa trzy stolice Polski. Do rywalizacji o tytu³ najlepszego szkolnego teatrzyku w naszej Gminie przyst¹pili w tym roku uczniowie z siedmiu szkó³ podstawowych ( Prusy, Pietrzejowice, Maciejowice, uczyce, Goszcza, Goszyce, ososkowice). Spotkanie z teatrem w Maciejowicach rozpoczê³o siê od specjalnego wystêpu artystycznego w wykonaniu dzieci z maciejowickiej szko³y podstawowej. Nastêpnie obecna na sali publicznoœæ wraz z konkursowym jury,w sk³ad którego wchodzili: pani Ma³gorzata Doniec Przewodnicz¹ca Rady Gminy, cz³onek Rady pan Leszek Kaczmarczyk, pan Marcin Janeczek wizytator krakowskiego Kuratorium Oœwiaty pani Anna Szymczyk Sierak dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, pani Krystyna Lipczyñska kierownik Gminnej Biblioteki,so³tys Maciejowic pan Tadeusz Witas oraz pani Alicja Zabawa plastyk z CK i P w Kocmyrzowie-Luborzycy mog³a zobaczyæ i oceniæ przedstawienia przygotowane przez bior¹ce udzia³ w konkursie szkolne teatrzyki. Ocenie podlega³y m.in. oprawa muzyczna, scenariusz, kostiumy oraz dekoracje. Poziom tegorocznego konkursu by³ wyj¹tkowo wysoki i wyrównany, st¹d te obrady jury trwa³y wyj¹tkowo d³ugo. Ostatecznie zwyciêzc¹ V Przegl¹du Teatrzyków Szkolnych zosta³a SP z Goszyc. Na drugim miejscu uplasowa³a siê SP z Maciejowic, a na trzecim SP z Prus. Ponadto jury przyzna³o specjalne wyró nienie dla SP z uczyc za oprawê muzyczn¹ oraz wyró ni³o indywidualnie Mateusza Krzyworzekê (SP Goszyce) za rolê króla w przedstawieniu o Smoku Wawelskim. Organizatorzy tegorocznego Przegl¹du Teatrzyków w Maciejowicach pragn¹ w tym miejscu z³o yæ serdeczne PODZIÊKOWANIA wszystkim sponsorom, którzy przyczynili siê do jego organizacji. UWAGA!!! OG OSZENIE! SKLEP PASMANTERYJNY maj¹cy siedzibê w Centrum (w tzw. Galerii) w Kocmyrzowie pilnie sprzeda w bardzo atrakcyjnej i korzystnej cenie wyposa enie sklepu wraz z towarem. TYLKO POWA NE OFERTY, pod numerem telefonu , w godz

10 Pi³karskie Mistrzostwa Gminy Szkó³ Podstawowych - Baranówka 15 maja 2009 r. Na boisku w Baranówce zosta³y rozegrane mistrzostwa szkó³ podstawowych w pi³ce no nej. W zawodach uczestniczy³y wszystkie szko³y podstawowe z terenu Gminy Kocmyrzów Luborzyca. W zawodach uczestniczy³o ponad 100 uczniów ze szkó³ podstawowych naszej gminy. Rywalizacja odbywa³a siê równolegle na trzech boiskach utworzonych z podzia³u g³ównej p³yty boiska. Zalet¹ tego rodzaju podzia³u jest mo liwoœæ rozgrywania meczy systemem ka dy z ka dym co jest najbardziej sprawiedliwym sposobem rywalizacji. W sumie rozegrano 45 meczy. I miejsce - SP Goszyce II miejsce - SP Luborzyca III miejsce - SP Kocmyrzów I IV miejsce SP ososkowice V miejsce - SP Karniów Poni ej przedstawiamy koñcow¹ klasyfikacjê VI miejsce - SP Prusy VII miejsce - SP Goszcza VIII miejsce - SP uczyce IX miejsce - SP Maciejowice X miejsce - SP Pietrzejowice Nowa szansa czyli jak Unijne Fundusze pomagaj¹ znaleÿæ prace. Dwunastu klientów Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Kocmyrzowie- Luborzycy bierze udzia³ w projekcie Nowa szansa wspó³finansowanym z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Wœród uczestników s¹ osoby d³ugotrwale bezrobotne, niepe³nosprawne oraz kobiety nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekê nad dzieæmi. aden z uczestników nie posiada kwalifikacji i umiejêtnoœci zawodowych, które pozwoli³yby obecnie podj¹æ pracê. W wyniku realizacji Nowej szansy osoby te zdobêd¹ lub zaktualizuj¹ kwalifikacje zawodowe, a poprzez to zwiêkszy siê ich atrakcyjnoœæ jako pracowników. Udzia³ w projekcie okreœlony jest w tzw. kontrakcie socjalnym, specjalnej umowie zawartej pomiêdzy pracownikiem socjalnym a uczestnikiem projektu. Na podstawie kontraktu uczestnik otrzymuje kompleksow¹ pomoc w postaci doradztwa zawodowego, prawnego i psychologicznego oraz mo liwoœæ odbycia kursu zawodowego zgodnie z osobistymi predyspozycjami. Oprócz umiejêtnoœci sporz¹dzenia cv, listu motywacyjnego, zaprezentowania siê podczas rozmowy o pracê, bezrobotni zdobywaj¹ wiedzê z zakresu praw pracowniczych i konsumenckich oraz maj¹ mo liwoœæ skorzystaæ z bezp³atnych porad prawnych w indywidualnych sprawach. Ponad to ka dy z uczestników bêdzie móg³ wzi¹æ udzia³ w sfinansowanym z projektu kursie zawodowym. Kursy gastronomiczne, fryzjerstwa, florystyki, obs³ugi wózków wid³owych to tylko czêœæ z kursów, które odbêd¹ uczestnicy by zwiêkszyæ swoje szansê na zdobycie pracy. Udzia³ w projekcie jest ca³kowicie bezp³atny, wszystkie kursy finansowane s¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Uwaga! Bardziej szczegó³owe informacje znajduj¹ siê stronie internetowej gminy 10

11 DÊTA MAJÓWKA w SKRZESZOWICACH W niedzielê 31 maja br. w amfiteatrze w Skrzeszowicach, Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie- Luborzycy zorganizowa³o imprezê plenerow¹ Dêta Majóka. Pomimo niesprzyjaj¹cej pogody wziê³a w niej udzia³ wcale nie ma³a grupa mieszkañców Skrzeszowic i okolicznych miejscowoœci. Wœród widzów byli równie pan Marek Jamborski Wójt Gminy, pan Wies³aw Wójcik - Zastêpca Wójta oraz radni naszej Gminy wraz Przewodnicz¹c¹ Rady pani¹ Ma³gorzat¹ Doniec. Zorganizowana w Skrzeszowicach impreza okaza³a siê byæ swego rodzaju przegl¹dem muzycznych i tanecznych zespo³ów dzia³aj¹cych na terenie Gminie. I tak na deskach skrzeszowickiego amfiteatru koncertowa³y orkiestry dête: OSP Skrzeszowice - Skrzeszowianka,OSP Goszcza - TON oraz orkiestra dêta Kosynierzy z Luborzycy, które swoje wystêpy zakoñczy³y wspólnym wykonaniem wi¹zanki przebojów. Ponadto na scenie w Skrzeszowicach wyst¹pi³a dziewiêcioletnia Wiktoria Gorzkowska z Zastowa oraz m³odzie owy zespó³ Stop Rest, którego wokalistk¹ jest uczennica naszego Gimnazjum Daria Dys. Zarówno œpiewaj¹ca solo Wiktoria jak i zespó³ Stop Rest rozwijaj¹ swoje talenty muzyczne pod opiek¹ instruktora Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie- Luborzycy. Obok wystêpów wokalnych widzowie zgromadzeni w Skrzeszowicach mogli tak e podziwiaæ wystêpy grup tanecznych. Jako pierwsze zaprezentowa³y siê dzieci i m³odzie y z grupy tanecznej z Czulic i Karniowa, nad którymi opiekê sprawuje równie nasze Gminne Centrum Kultury i Promocji. Nastêpnie na scenie wyst¹pili z pokazem taneczno-wokalnym uczniowie Szko³y Podstawowej z ososkowic. Ostatnim akordem Dêtej Majówki w Skrzeszowicach by³ wystêp zespo³u muzycznego A.G. Music. Skrzeszowicka impreza mimo nie najlepszej pogody okaza³a siê byæ wyj¹tkowo udana, dlatego te wszyscy obecni w Skrzeszowicach z wielkim zadowoleniem przyjêli s³owa pani Anny Szymczyk Sierak Dyrektor Centrum Promocji i Kultury, która rozpoczynaj¹c Dêt¹ Majówkê stwierdzi³a, : mam nadziejê, i taka impreza na sta³e wpisze siê w kalendarium imprez kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych w naszej Gminie. Dodatkow¹ atrakcj¹ Dêtej Majówki w Skrzeszowicach by³a loteria fantowa, w której g³ówn¹ wygran¹ by³o kino domowe. Jego szczêœliwym posiadaczem sta³ siê jeden z mieszkañców Skrzeszowic. 11

12 Ubezpieczenia nowej generacji WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Wiadomoœci Lokalne. Adres:Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy, Kocmyrzów - Luborzyca, Tel Wydawca: Centrum Kultury i Promocji w KocmyrzowieLuborzycy, Redaktor Naczelny - Jerzy St. Kozik Foto - Jerzy St. Kozik, R. Adamski Sk³ad, ³amanie - Janusz Stefañski Druk: GERN tel./fax Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca. Redakcja zastrzega sobie równie prawo do skracania i zmiany tekstów oraz tytu³ów. Za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 13(13) Grudzieñ 2007 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 8(46) Kwiecieñ 2009 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

LP Imię i nazwisko Adres Uwagi. 8. Krystyna Tarka Goszyce Osoba wskazana przez Wójta

LP Imię i nazwisko Adres Uwagi. 8. Krystyna Tarka Goszyce Osoba wskazana przez Wójta Załącznik Nr 1 Nr komisji 1 Siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Goszycach tel.: 012 387-21-89 1. Mariola Kłosińska Wola Luborzycka 2. Mariola Wacławik Goszyce 3. Anna Nadolska Łososkowice 4. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 1(1) Czerwiec 2007 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWIECE,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 2 (40) Styczeñ 2009 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 6(44) Marzec 2009 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO

UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW 50-LECIA ZAŁOŻENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRÓLEWICACH ORAZ PRZEKAZANIA JEDNOSTCE SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO W dniu 29 lipca 2012 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Królewicach

Bardziej szczegółowo

Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach Otwarcie boiska sportowego przy Zespole Szkó³ im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach 30.10.2014. {jgxtimg src:=[dokumenty/artykuly/2014/20141030_2/01.jpg] width:=[100]}oficjalne otwarcie boiska sportowego

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 Nr 3 (209) Egzemplarz bezpłatny CARPE DIEM W TEATRZE YCIA NOWE SZATY "STANIS AWKA"

MARZEC 2014 Nr 3 (209) Egzemplarz bezpłatny CARPE DIEM W TEATRZE YCIA NOWE SZATY STANIS AWKA MARZEC 2014 Nr 3 (209) Egzemplarz bezpłatny CARPE DIEM W TEATRZE TRZE YCIA NOWE SZATY "STANIS A ANIS AWKA" 2 Przegl¹d Pyskowicki nr 3 (209) Marzec 2014 Informacje burmistrza AKCJA PIT W DRUGIM URZÊDZIE

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

Podlaski. Przełom Bugu 2014. Podlaski

Podlaski. Przełom Bugu 2014. Podlaski Podlaski Przełom Bugu 2014 Podlaski Przełom Bugu 2014 1 XIX Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2014 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Wydarzania rok część 3

Wydarzania rok część 3 Wydarzania rok 2009 część 3 Spis Treści Festyn rodzinny... 3 Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich ks. Helmuta Golletz... 24 Festyn rodzinny 13 czerwca Rada Sołecka, DFK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Odnowa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ

KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ KALENDARZ CYKLICZNYCH UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, WYDARZEŃ państwowych, lokalnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych w GMINIE MICHAŁOWICE na 2011 rok organizowanych przez Urząd Gminy, Kluby, Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel

Pomorskie.travel http://pomorskie.travel XII Festiwal Kultury Łowieckiej - Knieja Termin: 18 lipca 2015 r. Miejsce: Sierakowice Ostrzyce Organizatorzy: Gmina Sierakowice, Gmina Somonino, Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Słupsku, Komisja Kultury Łowieckiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pod patronatem Marszałka

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu. Sprawozdanie z działalności w 2015 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu Sprawozdanie z działalności w 2015 roku 11 stycznia 2015 23. Finał WOŚP Nasza jednostka wzięła udział w Gminnym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zorganizowany

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Nr komisji 1 Siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Goszycach tel.:

Nr komisji 1 Siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Goszycach tel.: Nr komisji 1 Siedziba komisji Szkoła Podstawowa w Goszycach tel.: 12 387-21-89 Załącznik Nr 1 do 1. Agata Nadolska-Łudzik Łososkowice 2. Klaudia Kot Dojazdów 3. Anna Nowicka Luborzyca 4. Dawid Bartoszek

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI Nr 1 (15) Styczeñ 2008 WIADOMOŒCI LOKALNE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA Egzemplarz bezp³atny BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE, LUBORZYCA, OSOSKOWICE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum.

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI. Strona znajduje się w archiwum. CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Źródło: http://csp.edu.pl/csp/aktualnosci/2719,jubileuszowe-uroczystosci.html Wygenerowano: Poniedziałek, 20 marca 2017, 14:20 Strona znajduje się w archiwum. JUBILEUSZOWE UROCZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE

JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W CYGANCE Dnia 21 października 2016 r. stał się okazją do świętowania Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej w Cygance i 70-lecia nadania placówce imienia Tadeusza Kościuszki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie:

Wystąpiło sześć orkiestr z całego województwa pomorskiego w składzie: W Lipuszu odbył się II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2012. Tłumnie zebrana publiczność 22 lipca na stadionie sportowym w Lipuszu przez prawie trzy godziny mogła wysłuchać sześciu orkiestr, a

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Inspiracje Muzyczne 2017

Inspiracje Muzyczne 2017 Inspiracje Muzyczne 2017 W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 12 czerwca odbył się finał VII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego Inspiracje Muzyczne. Inspiracje Muzyczne to forma

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Podlaski. Przełom Bugu 2015

Podlaski. Przełom Bugu 2015 Podlaski Przełom Bugu 2015 1 XX Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2015 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel./fax 25 794 31 01

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa. Tytuł projektu

Lista rankingowa. Tytuł projektu Lokalna Grupa Działania Brynica to nie granica Lista rankingowa ocenionych operacji ramach naboru wniosków 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju przeprowadzonego w dniach od 09.07.2012r. do 30.07.2012r.

Bardziej szczegółowo

II ŚWIĘTO ULICY ŻYDOWSKIEJ SOBOTA - NIEDZIELA MAJA 2014 ROKU PROGRAM GŁÓWNY SOBOTA 10 MAJA 2014 ROKU WYDARZENIA NA ULICY ŻYDOWSKIEJ

II ŚWIĘTO ULICY ŻYDOWSKIEJ SOBOTA - NIEDZIELA MAJA 2014 ROKU PROGRAM GŁÓWNY SOBOTA 10 MAJA 2014 ROKU WYDARZENIA NA ULICY ŻYDOWSKIEJ II ŚWIĘTO ULICY ŻYDOWSKIEJ SOBOTA - NIEDZIELA 10-11 MAJA 2014 ROKU PROGRAM GŁÓWNY SOBOTA 10 MAJA 2014 ROKU WYDARZENIA NA ULICY ŻYDOWSKIEJ godz. 11:00-17:00 Twórcze Targowisko - warsztaty rękodzieła - koordynator:

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

S T Y C Z E Ń L U T Y

S T Y C Z E Ń L U T Y PLAN IMPREZ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY IM. JANA PAWŁA II NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2008r. Powitanie Nowego Roku S T Y C Z E Ń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław. 2. Przedmiot zamówienia: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN ETAPU WOJEWÓDZKIEGO III PRZEGLĄDU MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH organizowanego przez: Małopolskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Tarnowa Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Tarnowie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1

Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1 Święty Jan Paweł II Patronem Zespołu Szkół w Łoniowie 1 28 kwietnia 2016 r. to najważniejsza data w historii Publicznego Zespołu Szkól w Łoniowie. Po kilku latach starań nasza szkoła otrzymała upragnione

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu

Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu Zakończenie I edycji Suwalskiej Ligi Parafialnej w futsalu W październiku 2012 r. z inicjatywy księży z parafii suwalskich rozpoczęły się rozgrywki w piłce nożnej halowej. Do rozgrywek zgłosiły się 22

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny.

PONIEDZIAŁEK r Odpust Parafialny. PONIEDZIAŁEK 13.11.2017 r Odpust Parafialny. 7.oo Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Leona w dniu imienin 7.oo + Rodzice: Czesława (k), Stanisław

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Numer specjalny - czerwiec 2016 Gazetka tematyczna

Numer specjalny - czerwiec 2016 Gazetka tematyczna Numer specjalny - czerwiec 2016 Gazetka tematyczna Działania biblioteki szkolnej w Wohyniu w roku szkolnym 2015/2016: Wycieczka do Woli Okrzejskiej dla klas czwartych i szóstych Akcja uwalniania książek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA. z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 A GMINY POKRZYWNICA w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodzie strażackim marki Renault Midliner S160 będącego w dyspozycji Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt STYCZEŃ Sławsko. Podstawowa we

Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt STYCZEŃ Sławsko. Podstawowa we Stan na dzień: 25 stycznia roku Data Miejsce Nazwa wydarzenia Organizator Kontakt STYCZEŃ 06.01. 13.01. 27.01. godz. 16.00 27.01. godz. 20.00 31.01. 31.01. Bobrowice III Orszak Trzech Króli Dzień Babci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY"

SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH WIOSENNE RYTMY I RYMY SPRAWOZDANIE Z FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MUZYCZNO-RUCHOWEJ DZIECI PRZEDSZKOLNYCH "WIOSENNE RYTMY I RYMY" Jednym z wielu przedsięwzięć zorganizowanych przez Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie oraz Grupę

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Martyrologia Wsi Polskich

Martyrologia Wsi Polskich Martyrologia Wsi Polskich Źródło: http://martyrologiawsipolskich.pl/mwp/aktualnosci/3332,uroczystosci-upamietniajace-zolnierzy-i-dowodcow-oddzialow-partyz anckich-ak-dowo.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2013 - PROJEKT -

Umowa Nr /2013 - PROJEKT - Załącznik if J do zapylania ofertowe go na wykonanie przeglądów nieruchomości komunalnych stanowiących mienie tfminy Lein/nwice Umowa Nr /2013 - PROJEKT - Zawarta w drtłu w Leśniowicach pomiędzy Urzędem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXI/204/14 RADY GMINY JABŁOŃ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9, lit. d, lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk

Pamiątkowa tablica na budynku przy ulicy Krzywej 2 Na uroczystość przybyli: senator RP Zbigniew Szaleniec, przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Gątk 20 LECIE MŁODZIEŻOWEGO KOŁA FILATELISTYCZNEGO Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Czesława Słani 24 marca 2006 roku w Czeladzi - Piaskach przy ulicy Krzywej 2, została odsłonięta tablica poświęcona

Bardziej szczegółowo

"Wzór miłości". Małżeństwa świętują złote gody

Wzór miłości. Małżeństwa świętują złote gody 03-12-17 1/22 21.04.2017 13:23 Marlena Kamińska / BPKSiT kategoria: Miasto Seniorzy 38 łódzkich par małżeńskich gościło w magistracie, świętując, czyli 50. rocznicę ślubu. Sześć spośród nich szczyciło

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WAWELU

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI NA WAWELU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/130423,uroczyste-obchody-swieta-policji-na-wawelu.html Wygenerowano: Środa, 22 lutego 2017, 08:28 Strona znajduje się w archiwum. UROCZYSTE OBCHODY

Bardziej szczegółowo

Co to jest spó³dzielnia socjalna?

Co to jest spó³dzielnia socjalna? Co to jest spó³dzielnia socjalna? Spó³dzielnia socjalna jest specyficzn¹ form¹ przedsiêbiorstwa spo³ecznego. Wymaga ona du ej samodzielnoœci i odpowiedzialnoœci jej cz³onków. Obowi¹zuje tu kolektywny sposób

Bardziej szczegółowo

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej

Program festiwalu: Goście honorowi Festiwalu: Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej X Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej Zespół Szkół w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Bohaterów Armii Krajowej pod honorowym patronatem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Starosty

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Radomyœla Wielkiego

Burmistrz Radomyœla Wielkiego Przedstawiam Pañstwu informator bud etowy Gminy Radomyœl Wielki. Wydawany bêdzie corocznie pod nazw¹ Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy. Jest to próba przybli enia Pañstwu informacji jak siê tworzy

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013

KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 KALENDARIUM IMPREZ STAŁYCH ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM KORCZYNIE W ROKU 2013 Data Nazwa imprezy Współorganizator STYCZEŃ 1.Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r.

Talent moja przyszłość 15 18 październik 2013 r. III KONKURS ZAWODOZNAWCZY Młodzieżowego Centrum Kariery OHP Dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Puław oraz powiatu puławskiego REALIZOWANY W RAMACH V OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO

I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO R E L A C J A z obrad I SEJMIKU KULTURY POWIATU TARNOWSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 27 stycznia 2011 r. Gminnym Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16 Doceniając

Bardziej szczegółowo

str. 16 poniedziałek, 4 lipca 2011 www.waszdzienpodniu.pl GM. PRZEMĘT. POŚWIĘTNO. 14xtu4244 c1 TU04385 czeniu części artystycznej odbyły się rozgrywki rodzinne. Drużyny zmierzyły się w konkurencjach sportowych,

Bardziej szczegółowo

VI WARSZTATY POŻARNICZE NOWA WIEŚ / ŚMIGIEL 2016.

VI WARSZTATY POŻARNICZE NOWA WIEŚ / ŚMIGIEL 2016. VI WARSZTATY POŻARNICZE NOWA WIEŚ / ŚMIGIEL 2016. VI Warsztaty Pożarnicze organizowane przez SITP oddział Leszno tym razem odbyły się w maju. Zostały zorganizowane przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ

WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ Finał III Konkursu ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. WALKA O PAMIĘĆ I CZEŚĆ w Specjalnym ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą Dnia 31 marca 2015 roku w SOSW w Nowym Mieście

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670

Numer indentyfikacyjny / NIP Wnioskodawcy WYZNACZENIE ŚCIEŻKI PIESZO- ROWEROW0- NARCIARSKIEJ WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI DUBECZNO ORAZ 0670266425/ 5651509670 Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/3/2011 Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu z dnia 22 listopada 2011r. Lista ocenionych operacji na V Posiedzeniu Rady LGD Stowarzyszenia Poleska Dolina Bugu w dniu

Bardziej szczegółowo

NIE K AM SOBIE A NIKT CI NIE SK AMIE

NIE K AM SOBIE A NIKT CI NIE SK AMIE LISTOPAD 2013 Nr 11 (20) Egzemplarz bezpłatny Z O ENIE KWIA TÓW KWIATÓW POD POMNIKIEM PATRIOTYCZNYM NIE K AM SOBIE A NIKT CI NIE SK AMIE 11 listopada 2013 r. I OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA T ANECZNE TANECZNE

Bardziej szczegółowo

2 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 3 4 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 5 6 INFORMACJE GMINNE INFORMACJE GMINNE 7 8 EDUKACJA ROZMAITOŚCI 9 10 ROZMAITOŚCI 800-lecie i dożynki w Domasławiu Nowy obiekt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Wartość brutto:...zł, (słownie złotych brutto:. ).

FORMULARZ OFERTY. Wartość brutto:...zł, (słownie złotych brutto:. ). /Pieczęć adresowa / Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Ja/my*, niżej podpisany/ni,...... działając w imieniu i na rzecz : NIP...REGON... Nr telefonu.../faksu... Adres e-mail do korespondencji:...

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku. im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich Ełk Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku im I-szej Dywizji Tadeusza Kościuszki ul. Hieronima i Jana Małeckich 1 19-300 Ełk tel. sekretariat (087) 610-36-56; 610-43-70 Wersja do druku PARAFIA KATEDRALNA ŚW. WOJCIECHA

Bardziej szczegółowo

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów;

Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji i prozy oraz upowszechnianie kultury żywego słowa; Budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów; REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU DLA UCZNIÓW KLAS I VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJÓW,,Zamiast smucić się i płakać lubię rymy czasem łapać'' PATRONI KONKURSU: Burmistrz Miasta i Gminy Wronki, Wroniecki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Dostawa samochodów specjalistyczno-poŝarniczych dla jednostek: OSP Smarchowice Śląskie i Ziemiełowice - 2 szt. samochodów typu lekkiego oraz OSP Głuszyna - 1 szt. samochodu typu średniego Numer

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przełom Bugu 2009

Podlaski Przełom Bugu 2009 Podlaski Przełom Bugu 2009 XIV Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2009 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel. (025) 632 27 50,

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo