PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony w dniu 2 października 2014 r. w Olsztynie przez: a) zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutkowie, b) zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, c) zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu. I. WPROWADZENIE Zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna, zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna oraz zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka Akcyjna (zwanych dalej łącznie Spółkami ), w związku z zamiarem połączenia Spółek, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ), wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej Planem Połączenia ). II. WARUNKI POŁĄCZENIA 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek. Spółką przejmującą jest spółka pod firmą: ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutkowie, adres: Gutkowo 81D, Olsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: , posiadająca REGON: oraz NIP: (zwana dalej Spółką Przejmującą ). Spółki przejmowane: a) spółka pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca REGON: oraz NIP: (zwana dalej ELTEL RZESZÓW ), b) spółka pod firmą: ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie Strona 1 z 38

2 osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca REGON: oraz NIP: (zwana dalej ELTEL TORUŃ ), (łącznie zwane dalej Spółkami Przejmowanymi ). 2. Sposób połączenia Połączenie nastąpi w trybie art pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o wartość zbliżoną do wysokości kapitału zakładowego ELTEL RZESZÓW, tj. o kwotę ,00 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych, a więc z kwoty ,00 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych do kwoty ,00 (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez emisję (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) nieuprzywilejowanych akcji serii E, o wartości nominalnej 300,00 (słownie: trzysta) złotych każda i łącznej wartości nominalnej ,00 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych. Po rejestracji połączenia Spółek przez sąd rejestrowy, Spółka Przejmująca prowadziła będzie działalność pod firmą: ELTEL NETWORKS ENERGETYKA Spółka Akcyjna, a jej siedziba mieściła się będzie w Gutkowie, tj. siedzibie Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Stosunek wymiany akcji Zarządy Spółek ustalają, iż w zamian za akcje ELTEL TORUŃ nie zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca pozostaje bowiem jedynym akcjonariuszem ELTEL TORUŃ. Zarządy Spółek ustalają również, iż w zamian za (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) akcji ELTEL RZESZÓW zostanie wydanych (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki Przejmującej. Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej pozostaje bowiem spółka pod firmą: ELTEL Strona 2 z 38

3 NETWORKS POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: (zwana dalej ELTEL POLAND ). ELTEL POLAND jest zarazem jedynym akcjonariuszem ELTEL RZESZÓW. W konsekwencji, stosunek wymiany akcji ELTEL RZESZÓW na akcje Spółki Przejmującej nie będzie miał wpływu na strukturę własnościową Spółki Przejmującej po połączeniu Spółek. Stosunek wymiany akcji nie będzie miał również wpływu na wartość rynkową akcji Spółki Przejmującej będących własnością jedynego akcjonariusza Spółki Przejmującej, tj. ELTEL POLAND. W konsekwencji, zarządy Spółek ustaliły, iż optymalnym rozwiązaniem będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem przez przejęcie ELTEL RZESZÓW o kwotę odpowiadającą kapitałowi zakładowemu ELTEL RZESZÓW. Mając dodatkowo na uwadze zróżnicowane wartości nominalnej akcji ELTEL RZESZÓW oraz Spółki Przejmującej, zarządy Spółek ustalają, iż w związku z połączeniem przez przejęcie ELTEL RZESZÓW, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę ,00 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych. W związku z połączeniem, na rzecz ELTEL POLAND jako jedynego akcjonariusza ELTEL RZESZÓW zostanie wydanych (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) nieuprzywilejowanych akcji Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 300 (słownie: trzysta) złotych każda akcja i łącznej wartości nominalnej ,00 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych. W świetle powyższego, zarządy łączących się Spółek uzgodniły, iż w zamian (słownie: szesnaście tysięcy sześćset) akcji ELTEL RZESZÓW zostanie wydanych (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji Spółki Przejmującej tj. za 1 (słownie: jeden) akcję ELTEL RZESZÓW zostanie wydanych ok. 0,833 (słownie: osiemset trzydzieści trzy tysięczne) akcji Spółki Przejmującej. 4. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej Akcje Spółki Przejmującej zostaną wydane akcjonariuszowi ELTEL RZESZÓW przy zastosowaniu stosunku wymiany akcji określonego w punkcie 3 Planu Połączenia. W efekcie zastosowania przyjętego stosunku wymiany akcji w związku z połączeniem, na rzecz jedynego akcjonariusza ELTEL RZESZÓW, tj. ELTEL POLAND zostanie wydanych (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) nieuprzywilejowanych akcji o wartości nominalnej 300 (słownie: trzysta) złotych każda akcja i łącznej wartości nominalnej ,00 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych. Strona 3 z 38

4 5. Dzień, od którego akcje przyznane akcjonariuszowi ELTEL RZESZÓW, tj. ELTEL POLAND uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej Akcje Spółki Przejmującej przyznane akcjonariuszowi ELTEL RZESZÓW, tj. ELTEL POLAND uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszowi ELTEL RZESZÓW, tj. ELTEL POLAND i innym osobom uprawnionym w Spółkach Przejmowanych Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw akcjonariuszowi ELTEL RZESZÓW, tj. ELTEL POLAND i innym osobom uprawnionym w Spółkach Przejmowanych. 7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, ze zmianami) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy Spółek w dniu 2 października 2014 r., w 7 jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla Spółek, po jednym dla sądów rejestrowych właściwych ze względu na siedziby Spółek oraz jednym dla biegłego badającego Plan Połączenia). 9. Załączniki Załącznikami do Planu Połączenia są: 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia, 2) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELTEL RZESZÓW w sprawie połączenia, 3) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ELTEL TORUŃ w sprawie połączenia, 4) Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, 5) Ustalenie wartości majątku ELTEL RZESZÓW na dzień 1 września 2014 roku, Strona 4 z 38

5 6) Ustalenie wartości majątku ELTEL TORUŃ na dzień 1 września 2014 roku, 7) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 września 2014 roku, 8) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ELTEL RZESZÓW sporządzone na dzień 1 września 2014 roku, 9) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ELTEL TORUŃ sporządzone na dzień 1 września 2014 roku. Zarząd Spółki Przejmującej: Tadeusz Madaj Prezes Zarządu Zdzisław Kapusto Członek Zarządu Piotr Walczak Członek Zarządu ELTEL RZESZÓW: Piotr Grochala Prezes Zarządu Adam Balawender Wiceprezes Zarządu ELTEL TORUŃ: Zbigniew Kęska Prezes Zarządu Strona 5 z 38

6 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA UCHWAŁA NR.. Z DNIA.. R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GUTKOWIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WIDEŁCE ORAZ SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutkowie, adres: Gutkowo 81D, Olsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), postanawia, co następuje: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na połączenie Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: a) ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: (zwaną dalej ELTEL RZESZÓW ), b) ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: NIP: (zwaną dalej ELTEL TORUŃ ), Strona 6 z 38

7 (zwanymi dalej łącznie Spółkami Przejmowanymi ) w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda jedynemu akcjonariuszowi ELTEL RZESZÓW, tj. spółce pod firmą: ELTEL NETWORKS POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , 2) na podstawie art KSH Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek, o których mowa powyżej, w dniu 2 października 2014 r., b) treść statutu Spółki Przejmującej uwzględniającą zmiany statutu w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 4 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. Strona 7 z 38

8 ZAŁĄCZNIK NR 2 ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA UCHWAŁA NR.. Z DNIA.. R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WIDEŁCE W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GUTKOWIE ORAZ SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej ELTEL RZESZÓW ), postanawia, co następuje: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) Walne Zgromadzenie ELTEL RZESZÓW wyraża zgodę na połączenie ELTEL RZESZÓW ze spółką pod firmą: a) ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutkowie, adres: Gutkowo 81D, Olsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ), b) ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: NIP: (zwaną dalej ELTEL TORUŃ ), w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ELTEL RZESZÓW oraz ELTEL TORUŃ na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Strona 8 z 38

9 jedynemu akcjonariuszowi ELTEL RZESZÓW, tj. spółce pod firmą: ELTEL NETWORKS POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , 2) na podstawie art KSH Walne Zgromadzenie ELTEL RZESZÓW wyraża zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek, o których mowa powyżej, w dniu 2 października 2014 r., b) treść statutu Spółki Przejmującej uwzględniającą zmiany statutu w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 4 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. Strona 9 z 38

10 ZAŁĄCZNIK NR 3 ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA UCHWAŁA NR.. Z DNIA.. R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GUTKOWIE ORAZ SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WIDEŁCE Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej ELTEL TORUŃ ) postanawia, co następuje: 1) na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030; dalej zwanej KSH ) Walne Zgromadzenie ELTEL TORUŃ wyraża zgodę na połączenie ELTEL TORUŃ ze spółką pod firmą: a) ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutkowie, adres: Gutkowo 81D, Olsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: (zwaną dalej Spółką Przejmującą ), b) ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: (zwaną dalej ELTEL RZESZÓW ), w trybie art pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ELTEL RZESZÓW oraz ELTEL TORUŃ na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Strona 10 z 38

11 jedynemu akcjonariuszowi ELTEL RZESZÓW, tj. spółce pod firmą: ELTEL NETWORKS POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , 2) na podstawie art KSH Walne Zgromadzenie ELTEL TORUŃ wyraża zgodę na: a) plan połączenia podpisany przez zarządy łączących się spółek, o których mowa powyżej, w dniu 2 października 2014 r., b) treść statutu Spółki Przejmującej uwzględniającą zmiany statutu Spółki Przejmującej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 4 do planu połączenia, o którym mowa w lit. a) powyżej. Strona 11 z 38

12 ZAŁĄCZNIK NR 4 ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA UCHWAŁA NR.. Z DNIA.. R. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GUTKOWIE W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutkowie, adres: Gutkowo 81D, Olsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: a) ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: , b) ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: , niniejszym postanawia: a) zmienić 1 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: 1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: ELTEL Networks ENERGETYKA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ELTEL Networks ENERGETYKA S.A. oraz odpowiedników w językach obcych. Strona 12 z 38

13 b) zmienić 6 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: Spółka może tworzyć oddziały, biura regionalne, zakłady, filie, przedstawicielstwa i agencje a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. c) zmienić 7 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: a/ (słownie: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 300,00 (słownie: trzysta) złotych każda, b/ (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 300,00 (słownie: trzysta) złotych każda. d) zmienić 8 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: 1. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne. e) zmienić 8 ust. 2 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: 2. W związku z przejęciem przez Spółkę w trybie art pkt 1) Kodeksu Spółek handlowych spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: oraz spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: , spółce pod firmą: ELTEL NETWORKS POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , przyznanych zostało (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) nieuprzywilejowanych akcji Spółki serii E o wartości nominalnej 300 (słownie: trzysta) złotych każda akcja i łącznej wartości nominalnej ,00 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych w zamian za akcji spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce. Akcje serii D opłacone zostały w całości. Strona 13 z 38

14 f) zmienić oznaczenie 8a na 9, g) zmienić oznaczenie 9 na 10, h) uchylić dotychczasową treść 10, i) uchylić dotychczasową treść 13, j) zmienić oznaczenie 14 na 13, k) zmienić oznaczenie 14a na 14, l) zmienić 16 ust. 3 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd lub przez inne organy lub osoby zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. m) zmienić 17 ust. 6 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: Uchwały mogą być podejmowane pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak też za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. n) zmienić 17 ust. 9 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: W razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, mandat tego członka wygasa z chwilą zawiadomienia przez niego o rezygnacji na piśmie Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. o) zmienić 17 ust. 10 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: W przypadku odwołania, śmierci, rezygnacji, albo innej przyczyny powodującej zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby, mandat osoby nowo wybranej kończy się wraz z kadencją Rady Nadzorczej. p) zmienić 18 ust. 2 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: Zarząd składa się z jednego (1) do dziewięciu ( 9) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. q) zmienić 18 ust. 5 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie dwaj (2) Członkowie Zarządu albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem. r) zmienić 18 ust. 6 statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu w szczególności a. Opracowując projekt zadań planu pracy Zarządu, b. Zwołując i przewodnicząc posiedzeniom Zarządu. s) dodać 18 ust. 7 do statutu Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu: Regulamin Zarządu określa tryb pracy działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd. Strona 14 z 38

15 t) zmienić 18 ust. 8 lit. g statutu Spółki Przejmującej poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści w następującym brzmieniu: Inwestycje i inne nadzwyczajne wydatki przekraczające wartość jednostkową (pięćdziesiąt tysięcy) EURO, Wartość powyższa określa się jako równowartość kwoty EURO w Złotych Polskich ustalaną w oparciu o kurs EURO publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień wystąpienia do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na daną inwestycję i/lub inny nadzwyczajny wydatek; u) zmienić oznaczenie 22 na 21, v) zmienić oznaczenie 23 na 22, w) uchylić 24, 25, 26. Mając na uwadze czytelność proponowanych zmian tekst jednolity statutu Spółki Przejmującej po połączeniu uzyska następującą treść: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ELTEL NETWORKS ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA Spółka prowadzona będzie pod firmą Eltel Networks Energetyka Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Eltel Networks Energetyka S.A. oraz odpowiedników w językach obcych. 2. Siedzibą Spółki będzie Gutkowo. 3. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony Przedmiotem działalności Spółki jest : Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Produkcja narzędzi Z Produkcja pojemników metalowych Z Produkcja opakowań z metali Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja złączy i śrub Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja elementów elektronicznych Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Z Produkcja sprzętu instalacyjnego Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Strona 15 z 38

16 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Z Produkcja maszyn do obróbki metalu Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Wytwarzanie energii elektrycznej Z Przesyłanie energii elektrycznej Z Dystrybucja energii elektrycznej Z Handel energią elektryczną Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Z Przygotowanie terenu pod budowę Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Z Tynkowanie Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Z Malowanie i szklenie Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Strona 16 z 38

17 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Z Transport drogowy towarów B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z Działalność portali internetowych Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne Z Leasing finansowy Z Pozostałe formy udzielania kredytów Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Z Działalność w zakresie architektury Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne B Pozostałe badania i analizy techniczne Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Z Działalność związana z tłumaczeniami Strona 17 z 38

18 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Z Działalność agencji pracy tymczasowej Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Działalność centrów telefonicznych (call center) Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z Działalność wspomagająca edukację. 2. Jeżeli wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 5. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Spółka może tworzyć oddziały, biura regionalne, zakłady, filie, przedstawicielstwa i agencje a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych zarówno na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 (słownie: sześć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na: a/ (słownie: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 300,00 (słownie: trzysta) złotych każda, b/ (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 300,00 (słownie: trzysta) złotych każda Wpłaty na akcje mogą być dokonane wkładami pieniężnymi lub wkładami rzeczowymi. 2. W związku z przejęciem przez Spółkę w trybie art pkt 1) Kodeksu Spółek handlowych spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: oraz spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do Strona 18 z 38

19 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: , spółce pod firmą: ELTEL NETWORKS POLAND Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żupnicza 17, Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: , przyznanych zostało (słownie: trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści) nieuprzywilejowanych akcji Spółki serii E o wartości nominalnej 300 (słownie: trzysta) złotych każda akcja i łącznej wartości nominalnej ,00 (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych w zamian za akcji spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce. Akcje serii D opłacone zostały w całości. 3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela. 9. Akcje mogą być umarzane. Podstawą umorzenia jest uchwała Walnego Zgromadzenia. 10. Wyłącza się zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela. 11. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze przeniesienia do tego kapitału części kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego. 12..Założycielami Spółki są: 1. Tomasz Dec, zam. w Olsztynie, ul. Barcza Nr 37 m 2, 2. Teresa Grabuś, zam. w Olsztynie, ul. Letniskowa Nr 8, 3. Lesław Rogiński, zam. w Olsztynie, ul. Barcza Nr 15 m 3, 4. Zdzisław Kapusto, zam. w Olsztynie, ul. Osińskiego Nr19 m Tadeusz Madaj, zam w Olsztynie, ul. Panasa Nr 2 m 18, 6. Maria Nakielska zam w Olsztynie, ul. Smętka Nr 16 m Spółka przeznacza przynajmniej osiem (8%) procent czystego zysku do podziału na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej (1/3) kapitału zakładowego. 2. Walne Zgromadzenie może z czystego zysku do podziału tworzyć: - fundusz rezerwowy, - fundusze celowe. 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczać fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy. 14. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. 15. Władzami Spółki są : a) Walne Zgromadzenie, b) Rada Nadzorcza, c) Zarząd Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Strona 19 z 38

20 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd lub przez inne organy/osoby zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. 4. Powiadomienia o Walnym Zgromadzeniu wystosowuje się zgodnie z procedurą określoną przepisami prawa. 5. Uchwały Walnego Zgromadzania zapadają bezwzględną większością głosów o ile Kodeks Spółek Handlowych nie przewiduje inaczej. 6. Skreślono. 7. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki albo w innych miejscowościach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach. 2. Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden (1)rok. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. 5. Członek Rady Nadzorczej może głosować przez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, chyba że głosowanie dotyczy sprawy wprowadzonej do porządku obrad już na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 6. Uchwały mogą być podejmowane pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak też za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.. 7. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki. 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. 9. W razie rezygnacji członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, mandat tego członka wygasa z chwilą zawiadomienia przez niego o rezygnacji na piśmie Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej 10. W przypadku odwołania, śmierci, rezygnacji, albo innej przyczyny powodującej zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby, mandat osoby nowo wybranej kończy się wraz z kadencją Rady Nadzorczej Zarząd działa we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwałami Akcjonariuszy, niniejszym statutem oraz/ lub przepisami prawa. 2. Zarząd składa się z jednego (1) do dziewięciu ( 9 ) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą. 3. Członków Zarządu powołuje się na okres kadencji trwającej dwa ( 2 ) lata. 4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie 5. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są łącznie dwaj (2) Członkowie Zarządu albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem. Strona 20 z 38

21 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu w szczególności a. Opracowując projekt zadań planu pracy Zarządu, b. Zwołując i przewodnicząc posiedzeniom Zarządu. 7. Regulamin Zarządu określa tryb pracy działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd. 8.. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. 9.. Następujące czynności Zarządu wymagają zgody Rady Nadzorczej: a) Wprowadzenie Biznes Planu i Planu Rozwoju Strategicznego Spółki, b) Wprowadzenie rocznego planu finansowego i budżetu operacyjnego, c) Skreślono, d) Ustanawianie szczegółowych przepisów, dotyczących zarządzania funduszami Spółki, zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia, e) Powoływanie i odwoływanie bezpośrednich podwładnych Prezesa i innych członków Zarządu, w tym głównego księgowego, zgodnie ze Strukturą Organizacyjną Spółki, f) Zaciąganie i udzielanie wszelkich pożyczek, w tym kredytów w rachunku bieżącym, g) Inwestycje i inne nadzwyczajne wydatki przekraczające wartość jednostkową ( pięćdziesiąt tysięcy ) EURO, Wartość powyższa określa się jako równowartość kwoty EURO w Złotych Polskich ustalaną w oparciu o kurs EURO publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień wystąpienia do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na daną inwestycję i/lub inny nadzwyczajny wydatek; h) Skreślono, i) Wprowadzenie polityki finansowej, w tym także nakładanie limitów w odniesieniu do polityki zobowiązań/należności, j) Wprowadzenie polityki zarządzania i rachunkowości finansowej oraz polityki i praktyk raportowania, k) Zatwierdzenie Struktury Organizacyjnej Spółki. 19. Spółka zamieszcza swoje wymagane prawem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 20. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 21. Na żądanie akcjonariusza korespondencja pomiędzy Spółką a akcjonariuszem będzie sporządzana w tłumaczeniu na język angielski oraz dostarczana lub wysyłana telegramem, teleksem, telefaksem i potwierdzana pocztą poleconą na adres wskazany przez akcjonariusza. 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Strona 21 z 38

22 ZAŁĄCZNIK NR 5 ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA Zgodnie z art pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej: KSH ) zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmowaną ), oświadcza, że w świetle bilansu na dzień 1 września 2014 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi ,02 (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć i 2/100) złotych. Strona 22 z 38

23 ZAŁĄCZNIK NR 6 ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA Zgodnie z art pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej: KSH ) zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwana dalej Spółką Przejmowaną ) oświadcza, że w świetle bilansu na dzień 1 września 2014 r. wartość (netto) majątku Spółki Przejmowanej na ten dzień wynosi ,43 (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa 43/100) złotych. Strona 23 z 38

24 ZAŁĄCZNIK NR 7 ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA, ELTEL NETWORKS TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI POD FIRMĄ: ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA Zgodnie z art pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej zwanej KSH ), zarząd spółki pod firmą: ELTEL NETWORKS OLSZTYN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gutkowie, adres: Gutkowo 81D, Olsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającej REGON: oraz NIP: (zwanej dalej Spółką Przejmującą ), oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2014 r. została sporządzona dla celów połączenia ze spółką pod firmą: a) ELTEL NETWORKS RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Widełce, adres: Widełka 873, Widełka, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: , b) ELTEL NETWORKS TORUŃ Spółka akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Wschodnia 34, Toruń, o kapitale zakładowym w wysokości: ,00 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadającą REGON: oraz NIP: , przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny, sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. Stan księgowy Spółki Przejmującej odzwierciedla bilans na dzień 1 września 2014 r. stanowiący załącznik do niniejszego oświadczenia. Załącznik: bilans sporządzony na dzień 1 września 2014 r. Strona 24 z 38

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Telekomunikacja Polska S.A.,

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Telekomunikacja Polska S.A., Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Telekomunikacja Polska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 7 listopada

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 7.1. 7 Przedmiot działalności Spółki

Dotychczasowe brzmienie 7.1. 7 Przedmiot działalności Spółki Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 10.06.2013 roku, na godz. 14 00 do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.

5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008. Załącznik. Zarząd ERG S. A. w Dąbrowie Górniczej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14.05.2009 r. o godz. 13 00 w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Kasprzaka 84 Restauracja KEM.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE. uzgodniony pomiędzy. CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną. oraz. IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE uzgodniony pomiędzy CALL CENTER TOOLS spółką akcyjną IPOM spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, 29 stycznia 2015 roku Niniejszy plan połączenia przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzie

Porz dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzie Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dywilan Spółki Akcyjnej zwołanego na dzień 18.06.2015 roku, na godz. 13 00 do siedziby Spółki w Łodzi, przy ul. Sterlinga 27/29. 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 12:54:36 Numer KRS: 0000340458 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie Zarządu Z.Ch. PERMEDIA S.A. siedzibą w Lublinie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. w Lublinie. KRS 0000059588. Sąd Rejonowy w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał Raport bieżący nr 7/2012 Data sporządzenia: 08.05.2012 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 00:13:12 Numer KRS: 0000425947 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Lentex S.A. z dnia 11 lutego 2014 roku Uchwała Nr 1 z dnia 11 lutego 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki

ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki 2016-04-27 10:23 ASTORIA CAPITAL SA Rejestracja w KRS zmian Statutu Spółki Raport Bieżący nr 5/2016 Zarząd Quark Ventures S.A z siedzibą we Wrocławiu (dalej Spółka, Emitent ) informuje, że w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść:

W związku z dokonanym podziałem akcji Spółki dokonuje się zmiany Statutu Spółki, a mianowicie 8 ust. 1 Statutu otrzymuje następującą nową treść: w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki (split) w stosunku 1 : 10 oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASTAL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL

STATUT ZASTAL SA STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ZASTAL Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej ZASTAL w Zielonej Górze (KRS 0000067681) przyjęty uchwałą nr 27/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA w Zielonej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.06.2015 godz. 12:35:05 Numer KRS: 0000287201 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3. Przed: Siedzibą spółki jest Wrocław. Po: Siedzibą spółki jest Bydgoszcz.

3. Przed: Siedzibą spółki jest Wrocław. Po: Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. 3. Siedzibą spółki jest Wrocław. Siedzibą spółki jest Bydgoszcz. 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest: 1) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZĘJECIE Proabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z Linapro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000109200

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000109200 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2014 godz. 22:17:47 Numer KRS: 0000109200 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 27-06-2012r. STATUT SPÓŁKI Artykuł 1. 1.1 Spółka działa pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna. 1.2 Spółka może używać skrótu firmy Elkop

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 6 maja 2016 roku Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Kruk S.A. DATA W: 9 maja 2016 roku (godz. 14.00) MIEJSCE W: Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

ZMIENIONE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI. 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej,

ZMIENIONE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI. 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności usługowej, Dotychczas obowiązujący par. 5 Statutu brzmiał: Przedmiotem działalności Spółki jest: ZMIENIONE PARAGRAFY STATUTU SPÓŁKI 17.40.A - Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych, z wyłączeniem odzieży i działalności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka )

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 roku

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 14 czerwca 2012 roku Do pkt 2 porządku obrad: Załącznik nr 1 do Raportu BieŜącego 13/2012 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ARCUS

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Archicom S.A. zmiana Statutu Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 roku Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI): art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 09:55:03 Numer KRS: 0000345558

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 09:55:03 Numer KRS: 0000345558 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 09:55:03 Numer KRS: 0000345558 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.02.2016 godz. 23:02:05 Numer KRS: 0000496036 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 04:29:52 Numer KRS: 0000451104 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Artur Sierant oświadczając, że na dzień dzisiejszy w budynku przy ulicy Prostej 51

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 03:42:48 Numer KRS: 0000404412 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone przez ZWZ Spółki na posiedzeniu w dniu 25 marca 2010 roku i zarejestrowane w dniu 7 czerwca 2010 roku) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:46:05 Numer KRS: 0000212566

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:46:05 Numer KRS: 0000212566 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.04.2016 godz. 09:46:05 Numer KRS: 0000212566 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

STATUT ATM Systemy Informatyczne S. A.

STATUT ATM Systemy Informatyczne S. A. STATUT ATM Systemy Informatyczne S. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółki brzmi: ATM Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ATM Systemy Informatyczne S.A. --------------------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 22:41:35 Numer KRS: 0000403672

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 22:41:35 Numer KRS: 0000403672 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 22:41:35 Numer KRS: 0000403672 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o.

Plan połączenia poprzez przejęcie. UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. Plan połączenia poprzez przejęcie UNNA Sp. z o.o. oraz Pretium Farm Sp. z o.o. uzgodniony i sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016r. roku przez Zarządy łączących się Spółek: I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.

PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12. PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum Doradztwa Podatkowego S.A. na dzień 30 marzec 2012 r., godz.12.00 UCHWAŁA NR 1/2012 SPÓŁKI Danks Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TELL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu na dzień 11 sierpnia 2014 r. I. Zarząd TELL S.A., działając zgodnie art.399 1 k.s.h., niniejszym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.04.2016 godz. 08:51:22 Numer KRS: 0000256587 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki: 01CYBERATON. Spółka Akcyjna

STATUT Spółki: 01CYBERATON. Spółka Akcyjna STATUT Spółki: 01CYBERATON Spółka Akcyjna 1. Spółka prowadzi działalność pod Firmą: 01CYBERATON Spółka Akcyjna. 1 2. Spółka może także używać Firmy w skrócie: 01CYBERATON S.A. oraz wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.04.2016 godz. 02:10:43 Numer KRS: 0000455467 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.04.2016 godz. 23:20:03 Numer KRS: 0000613160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Załącznik do uchwały Nr 8/08 WZC Stowarzyszenia LGD Stolem z dnia 8.12.2008r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOLEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2015 godz. 14:39:44 Numer KRS: 0000519836 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2014 godz. 12:14:33 Numer KRS: 0000366625 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 07:50:02 Numer KRS: 0000501936 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.:

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach zwołane na dzień 10 grudnia 2013 r.: Pkt. 2 proponowanego porządku obrad: Uchwała nr 1 z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLNORD SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 1 w związku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 11:35:02 Numer KRS: 0000157515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.08.2013 godz. 11:35:02 Numer KRS: 0000157515 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.08.2013 godz. 11:35:02 Numer KRS: 0000157515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:41:37 Numer KRS: 0000364333

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:41:37 Numer KRS: 0000364333 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2016 godz. 19:41:37 Numer KRS: 0000364333 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2016 godz. 09:57:24 Numer KRS: 0000384792 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2013 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2014 godz. 09:40:31 Numer KRS: 0000238197 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAŁOŻYCIELE

STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAŁOŻYCIELE STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAŁOŻYCIELE Założycielami Spółki są: Platinum Capital Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i Piotr Krawczyk. ------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 21:23:42 Numer KRS: 0000180167

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 21:23:42 Numer KRS: 0000180167 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 21:23:42 Numer KRS: 0000180167 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.03.2016 godz. 00:30:52 Numer KRS: 0000571639 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 09:22:26 Numer KRS: 0000158535

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.06.2016 godz. 09:22:26 Numer KRS: 0000158535 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.06.2016 godz. 09:22:26 Numer KRS: 0000158535 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.09.2014 godz. 10:28:33 Numer KRS: 0000328958 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2014 godz. 10:07:13 Numer KRS: 0000287526

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2014 godz. 10:07:13 Numer KRS: 0000287526 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2014 godz. 10:07:13 Numer KRS: 0000287526 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI RAJDY 4X4 SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI RAJDY 4X4 SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI RAJDY 4X4 SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 W celu prowadzenia działalności gospodarczej, założyciele powołują Spółkę RAJDY 4x4 Spółka Akcyjna.-----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r.

Projekty uchwał na NWZA 28 listopada 2011 r. Odnośnie pkt 1 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie przepisu art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo