RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 16

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Cecylia Michalik, Irena Wojciechowska. Badaniem objęto 41 klientów dorosłych, 111 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, pracowników merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami poradni, a także analizę dokumentacji oraz obserwację placówki. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor poradni Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd 12 Pracownicy merytoryczni Wywiad grupowy (FGI) Pracownicy zróżnicowani pod względem stażu, zakresu działań, pracy w zespołach) Nauczyciele, korzystający z usług poradni Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 26 Wywiad grupowy (FGI) Reprezentanci nauczycieli 0 korzystających z usług poradni w ostatnim roku 41 Dorośli klienci Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej dorosłych osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Rodzice niepełnoletnich klientów Partnerzy i przedstawiciele organu prowadzącego Ankieta elektroniczna (CAWI) Wywiad grupowy (FGI) Badanie na próbie pełnej osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazani przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja placówki Wnętrze i teren placówki 0 Analiza danych zastanych / 16

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Warszawa Radomska Numer 13/21 Kod pocztowy Urząd pocztowy Warszawa Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów publiczna Bez kategorii Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 25 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 0 MAZOWIECKIE Warszawa Warszawa gmina miejska, miasto stołeczne Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 16

5 Wprowadzenie: obraz placówki Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 9 w Warszawie obejmuje swoją pomocą dzieci i młodzież z terenu dzielnicy Ochota, w wieku od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W roku szkolnym 2011/12 do placówek publicznych i niepublicznych z terenu działania poradni uczęszcza dzieci i młodzieży, mieszka 2881 dzieci w wieku 0-3 lata, co daje liczbę Klientami Poradni są rodzice i ich dzieci oraz młodzież, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi z placówek oświatowych, a także studenci odbywający praktyki. Poradnia zatrudnia specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych w zakresie psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, psychoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, terapeutę SI, logopedów, neurologopedę, doradców zawodowych, socjoterapeutów, interwentów oświatowych, mediatora, specjalistów od pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie. W Poradni wykonywana jest wielospecjalistyczna diagnoza zaburzeń rozwojowych, która jest podstawą podejmowanych działań terapeutycznych. Na podstawie zapisów poradni w opiniach psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tworzone są programy i plany działań wspierających dzieci i uczniów z terenu działania Poradni. Dorośli klienci rodzice i nauczyciele - stale współpracują z Poradnią by móc umiejętnie wspierać swoje dzieci i uczniów w ich rozwoju. Najczęściej zgłaszane specjalistom Poradni potrzeby dzieci i uczniów to problemy wychowawcze, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności w nauce w tym problemy z: zaburzonym rozwojem mowy, rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym, gotowością szkolną, specyficznymi trudnościami szkolnymi, wolnym tempem pracy, zaburzeniami koncentracji uwagi, adaptacją do grupy rówieśniczej, planowaniem ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, rozwijaniem swoich ponadprzeciętnych talentów na terenie domu i szkoły. Dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich rodziców i nauczycieli pracownicy Poradni wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, udzielając konsultacji i porad. Organizują szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne. Są realizatorami programu Wars i Sawa wspierającego pracę z dzieckiem zdolnym. Pomoc specjalistów adresowana jest do wszystkich uczniów ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, również tych, którzy otrzymali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Oferta poradni uwzględnia także potrzeby młodzieży - ich trudności w rozumieniu siebie, swoich emocji, radzenia sobie z konfliktem, relacjami z rówieśnikami, rodzicami, szukaniem odpowiedzi na pytanie kim będę w przyszłości, jaki zawód wybrać Młodzież chce i może poznać w Poradni między innymi metody skutecznego uczenia się, planowania własnej kariery, rozwoju swoich uzdolnień, radzenia sobie ze stresem, z kryzysem wynikającym z dramatów osobistych lub rodzinnych, mechanizmy wchodzenia w uzależnienie np. od komputera. Oferowane przez Poradnię działania terapeutyczne i psychoedukacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby klientów. Jest to psychoterapia, terapia logopedyczna, pedagogiczna i terapia zaburzeń integracji sensorycznej. Prowadzone są konsultacje i porady doradców zawodowych - warsztaty z zakresu doradztwa dla gimnazjalistów, licealistów i rodziców, warsztaty psychologiczne umiejętności wychowawczych dla rodziców. Interwenci oświatowi pracujący w Poradni pomagają placówkom w sytuacjach kryzysowych. Poradnia koordynuje i prowadzi pracę grup wspierająco - szkoleniowych dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów przedszkolnych i szkolnych. Prowadzone są warsztaty dla grup przedszkolnych, które mają za zadanie wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka oraz przesiewowe badanie słuchu. Studenci, praktykanci i wolontariusze uzyskują wiedzę na temat specjalistycznej i praktycznej pracy poradni, co pozwala im się dobrze przygotować do zawodu. Poradnia prowadzi praktyki studenckie i jest współrealizatorem programu prowadzonego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej i Ministerstwo Edukacji Narodowej Dobre praktyki- dobrzy nauczycieleskuteczna szkoła. W opinii klientów Poradni jej oferta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb środowiska. Osoby zgłaszające się po pomoc otrzymują ją nawet wówczas, gdy zgłaszany problem jest nowy i wymaga od specjalistów Poradni niestandardowych działań. 5 / 16

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Komentarz: Zdaniem respondentów: rodziców i nauczycieli placówek z terenu działania poradni, partnerów społecznych, dyrektora poradni oraz jej specjalistów wypowiadających się w ankietach i wywiadach grupowych, zakres usług poradni odpowiada potrzebom klientów. Specjaliści poradni prowadzą analizy stopnia dostosowania swoich działań do zdiagnozowanych potrzeb klientów i zgodnie z możliwościami wdrażają wnioski z prowadzonych analiz. Poradnia wprowadza nowe usługi do swojej oferty na podstawie wniosków z prowadzonych analiz. W opinii partnerów społecznych oraz wszystkich badanych dorosłych klientów (41) oferta poradni jest w pełni wystarczająca do potrzeb środowiska. Klienci poradni zgłaszający się po pomoc otrzymują ją nawet wówczas, gdy zgłaszany problem jest nowy i wymaga od specjalistów poradni niestandardowych działań. Wszyscy badani rodzice (111) zadeklarowali, że oczekują od pracowników merytorycznych poradni specjalistycznej diagnozy trudności w nauce dziecka. 37 ze 111 rodziców wymieniło diagnozę i terapię pedagogiczną, 34 ze 111 rodziców oczekuje wsparcia psychoedukacyjnego w procesie wychowawczym dziecka, dla 28 ze 111 badanych ważna jest diagnoza i terapia logopedyczna, 7 ze 111 rodziców sygnalizuje problemy dziecka związane z jego funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i potrzebę udziału dziecka w treningach umiejętności społeczno-emocjonalnych. Rodzice oczekują również wsparcia w diagnozowaniu gotowości szkolnej dziecka, kwalifikacji dzieci na zajęcia terapeutyczne m.in. zaburzenia integracji sensorycznej. Zdaniem 103 ze 111 badanych rodziców w poradni uzyskują pomoc, jakiej oczekują. Według 87 ze 111 rodziców wypełniających ankietę, nigdy nie zdarzyła się im sytuacja, by poradnia nie była w stanie zaspokoić potrzeb, z którymi się zgłosili, zdaniem 18 ze 111 rodziców były to sporadyczne sytuacje. Według 100 ze 111 wypowiadających się rodziców pomoc pracowników, jakiej udzielają dziecku jest wystarczająca w stosunku do jego potrzeb. Podobnego zdania są wszyscy badani dorośli klienci poradni (41 z 41). W ich opinii poradnia stara się zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Specjaliści poradni wskazują inne placówki specjalistyczne wówczas, gdy przekracza to ich możliwości, a jest niezbędne do pełnego zdiagnozowania trudności dziecka (np. autyzm, wady wzroku, słuchu, choroby somatyczne). Badani nauczyciele uznali, że oferta poradni jest elastyczna i dostosowana do potrzeb środowiska. Jak twierdzą, każdy z nich wśród działań oferowanych przez poradnię może znaleźć propozycję dla siebie. Jednocześnie, zdaniem respondentów, dalszej pracy i poszerzenia wymaga oferta kierowana do uczniów zdolnych i ich rodziców. Zapotrzebowanie na pomoc specjalistów poradni w tym zakresie jest duże. Podobnie jak na zajęcia socjoterapeutyczne, na które czas oczekiwania jest zbyt długi, a wiadomo im, że aktualnie istnieje potrzeba objęcia pomocą socjoterapeutyczną kolejnej grupy uczniów. Jak informują respondenci problemem zauważanym przez środowisko jest brak lekarza psychiatry dziecięcego, którego praca ułatwiłaby udzielanie dzieciom i młodzieży skutecznej pomocy. Poradnia nie zatrudnia psychiatry obecnie prawo oświatowe umożliwia zatrudnianie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lekarzy - konsultantów zespołu orzekającego. Najważniejszymi potrzebami klientów poradni w opinii partnerów społecznych jest pomoc rodzicom w sytuacjach trudnych, prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla uczniów i rodziców, treningów umiejętności wychowawczych, wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i problemami wychowawczymi czy pomoc specjalistów w pracy z grupą, jaką jest klasa szkolna. Ponadto za ważne uznali konsultacje w sprawach opinii dotyczących indywidualnego nauczania dzieci zdolnych. Partnerzy społeczni przyznali również, że bardzo ważne jest doskonalenie zawodowe pracowników, porady metodyczne dla specjalistów szkół i przedszkoli dotyczące wspomagania i unowocześniania metod pracy - prowadzenie psychoedukacji dla wszystkich klientów poradni. Jako przykład dobrej i ważnej pracy specjalistów poradni respondenci przytoczyli szkolenie tematyczne dotyczące dyskalkulii. Partnerzy społeczni cenią uczestnictwo specjalistów poradni w realizacji przedszkolnych programów adaptacyjnych, konsultacje dotyczące dojrzałości szkolnej, prowadzenie warsztatów dla rodziców z zakresu pokonywania trudności przedszkolnych, 6 / 16

7 doradztwo zawodowe ukierunkowane na mocne strony uczniów, wspólnie z nauczycielami wypracowane wzory dokumentacji pracy psychologiczno- pedagogicznej, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Podkreślili, że pracownicy merytoryczni poradni dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko z nauczycielami i rodzicami dzieci/uczniów z placówek leżących na terenie jej działania. Z jej pomocy korzystają rodzice i nauczyciele z innych dzielnic Warszawy. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych poradnia w zasadzie zaspakaja wszystkie potrzeby swoich klientów: dzieci/uczniów i ich rodziców, pracowników placówek z terenu działania poradni, a także studentów odbywający praktyki zawodowe. Zdiagnozowane przez specjalistów poradni potrzeby dzieci/uczniów to, przede wszystkim adaptacja w środowisku, trudności szkolne i zaburzenia relacji interpersonalnych. Są to również bardzo często potrzeby związane z wyborem szkoły i zawodu. Dzieci chore somatycznie, z nadpobudliwością psychoruchową, wadami wymowy, niepełnosprawnościami ze spektrum autyzmu wymagają pomocy ze względu na trudności w nauce. Klienci zgłaszają również potrzeby rozwijania zdolności u dzieci oraz wsparcia w obszarze emocjonalnym. Pracownicy merytoryczni poradni przyznali, że potrzeby dzieci są dynamiczne i zmienne. Reagują zawsze na zgłaszane problemy, w tym związane z przemocą seksualną wobec dziecka oraz konieczność przeprowadzenia interwencji kryzysowej. Rodzice, zdaniem pracowników merytorycznych, coraz częściej potrzebują spotkań z psychoterapeutą czy doradcą zawodowym, by móc rzetelnie wspierać swoje dzieci. Ponadto oczekują wykonania badań diagnostycznych i zakwalifikowania ich dzieci na zajęcia terapeutyczne. Nauczyciele, pedagodzy, logopedzi chętnie uczestniczą w spotkaniach psychoedukacyjnych, konsultacjach, poszukują wsparcia i pomocy, np. w rozwiązywaniu problemów uczniów, pisaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, tworzeniu kart indywidualnych potrzeb czy planów działań wspierających dzieci. Jak informują pracownicy poradni, studenci wyższych uczelni takich jak Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywający praktyki zgłaszali potrzeby praktycznej nauki zawodu. Obecnie poradnia uczestniczy w projekcie APS i Ministerstwa Edukacji Narodowej Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła. Dyrektor i pracownicy merytoryczni informują, że w celu zaspokajania zgłaszanych przez klientów potrzeb, poradnia prowadzi dla dzieci/uczniów oraz rodziców następujące działania: diagnozę - psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, predyspozycji zawodowych, działania profilaktyczne w tym np. przesiewowe badania słuchu, badania dojrzałości szkolnej, działania postdiagnostyczne - terapia indywidualna i grupowa, działalność psychoedukacyjna. Działania postdiagnostyczne realizowane przez poradnię, to między innymi zajęcia terapeutyczne usprawniające czynności manualne i rozwój grafomotoryczny dzieci 5-6 letnich, czy też zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne dla dzieci 5 i 6 letnich znajdujących się w trudnej sytuacji emocjonalnej oraz ich rodziców. Inną formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzonej w poradni jest Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych dla klas II i III oraz IV i V. Równolegle do ww. zajęć specjalistycznych, odbywających się w grupach, specjaliści prowadzą warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Często, w opinii pracowników merytorycznych, rodzice po warsztatach, w których uczestniczyli równolegle z dziećmi decydują się na udział w warsztatach umiejętności wychowawczych. Poradnia, jako lider w ramach programu Wars i Sawa organizowała spotkania z liderami szkolnych zespołów wspierających dzieci uzdolnione. Specjaliści poradni prowadzą indywidualną i grupową terapię logopedyczną, pedagogiczną (z dyskalkulią), terapię zaburzeń integracji sensorycznej oraz indywidualną psychoterapię dla młodzieży. W celu zaspokajania potrzeb klientów poradni organizowane są warsztaty ortograficzne dla uczniów, warsztaty z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów klas II i III gimnazjum i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Starsza młodzież może uczestniczyć w warsztatach tematycznych dotyczących m.in. komunikacji interpersonalnej czy tolerancji. Ponadto odbywają się warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w różnym wieku, w tym dla rodziców najmłodszych dzieci 0-6 lat - Metoda bez klapsa, jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Jak przyznali pracownicy merytoryczni, poradnia w celu zaspokajania potrzeb nauczycieli, pedagogów, logopedów, organizuje konsultacje i porady oraz szkoleniowe rady pedagogiczne w placówkach dotyczące m.in. wyboru szkoły, diagnozy trudności ucznia, dojrzałości szkolnej, rozmów z trudnym rodzicem, rozwoju emocjonalnego dzieci. Pracownicy poradni organizowali szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli np.: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle zmieniających się przepisów prawa, Praca z uczniem z zespołem Aspergera, Trudności w uczeniu się matematyki, występowali na konferencjach np. Dom bez przemocy. Zorganizowali wizytę studyjną Doradztwo zawodowe w oświacie, prowadzili panel dyskusyjny podczas Salonu maturzystów na terenie Politechniki Warszawskiej. Są współorganizatorami pikniku osiedlowego Poznajmy się oraz współtwórcami święta Wolontariat z Ochotą pod patronatem Burmistrza Dzielnicy. Zdaniem pracowników merytorycznych organizacja pracy poradni jest dostosowana do potrzeb klientów. Dzięki 7 / 16

8 wsparciu organu prowadzącego i realizowanym programom poradnia jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Została zakupiona ostatnio kamera, platforma zmysłów, uzupełniono narzędzia do diagnozy rozwoju młodszych dzieci. Poradnia dysponuje najnowszymi technikami do diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Jest to: Skala DSR platforma zmysłów, pomoce do diagnozy dzieci, u których istnieje podejrzenie wykorzystania seksualnego, bateria testów do badania ryzyka dysleksji dla dzieci w wieku 5/6, 8/10, 10/12, testy do badań pedagogicznych, testy do doradztwa zawodowego /MŁOKOZZ, WKP, Vademecum Talentu, komputerowe programy. Zdaniem dyrektora poradnia posiada dobrą bazę lokalową, prowadzone są działania podnoszące jej walory użytkowe i estetyczne. W roku szkolnym 2009/10 została zmodernizowana sala do zajęć grupowych, a w roku szkolnym 2010/11 została wyposażona w tablicę interaktywną. Wymieniono wykładziny w holu i w sali nr 1 w roku 2011/12, zmodernizowano i odnowiono sekretariat i klika gabinetów specjalistów. Dzięki życzliwości dyrektorów pobliskich przedszkoli, poradnia nieodpłatnie korzysta z ich bazy lokalowej i wyposażenia - prowadzone są warsztaty psychoedukacyjne dla klientów (dzieci i rodziców). W gabinecie do terapii zaburzeń integracji sensorycznej przedszkola - prowadzona jest terapia SI dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu pracowników w realizację programu Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom wykorzystywanym seksualnie, poradnia otrzymała dodatkowe fundusze na wyposażenie gabinetu do diagnozy. Biuro Edukacji m. st. Warszawy dofinansowało realizację dwóch złożonych przez poradnię projektów. Burmistrz dzielnicy Ochota przekazał dodatkowe fundusze z budżetu organu prowadzącego na realizację wybranych warsztatów dla rodziców z doradztwa zawodowego w roku szk. 2009/10, dla dzieci w wieku 5/6 lat w roku 2010/11 i ich kontynuacje w roku 2011/12. Dzięki współpracy z APS-em i udziałowi w programie finansowanym z EFS i Ministerstwa Edukacji Narodowej poradnia otrzymała tablicę interaktywną i laptopa. W roku szkolnym 2010/11 poradnia złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, który został pozytywnie oceniony, ale brak środków finansowych uniemożliwił jego realizację. Współpraca z dzielnicowym ośrodkiem pomocy społecznej umożliwia poradni wspieranie swoich klientów pracą wolontariuszy. Utworzona została baza informacyjna o wolontariuszach i rodzinach zainteresowanych taką pomocą. Poradnia prowadzi systematyczne badanie opinii indywidualnych klientów w trakcie wizyt w placówce, spotkań pracowników w przedszkolach/szkołach na początku roku szkolnego. Pracownicy merytoryczni przyznali, że analizy działań poradni pod względem ich dopasowania do potrzeb poszczególnych klientów dokonywane są indywidualnie oraz grupowo i dostosowywane są do potrzeb dzieci i klientów poradni. Dane na temat osób, z którymi pracuje poradnia pochodzą z obserwacji, ankiet, rozmów oraz wywiadów. Przyznali także, że często potrzeby osób wynikają z nagłych sytuacji. W poradni funkcjonuje zespół interwencji kryzysowej. Zasadą przyjętą w poradni jest stałe badanie opinii klientów poprzez ewaluację zajęć grupowych np. warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Pracownicy merytoryczni poradni pracują w trzech zespołach tematycznych: - dziecka w wieku 0-5/6 lat, - dziecka w wieku szkoły podstawowej, - młodzieży ze szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zespoły regularnie spotykają się trzy razy w roku szkolnym i omawiają potrzeby klientów oraz sposoby ich zaspokojenia. Analiza potrzeb klientów prowadzona jest podczas spotkań rad pedagogicznych podsumowujących pracę - na koniec każdego semestru. Ewaluacja wewnętrzna w roku szk. 2010/2011 dotyczyła stopnia zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wnioski zawarte w raporcie z badań wskazują, że oferta poradni odpowiada na potrzeby klientów. 25 z 26 badanych pracowników merytorycznych twierdzi, że poradnia diagnozuje potrzeby klientów poprzez systematyczne zbieranie opinii klientów. Zdaniem 4 osób badanych innym sposobem diagnozowania potrzeb klientów jest prowadzona ewaluacja zajęć oraz rozmowy w czasie każdorazowego kontaktu z klientem czy spontaniczne komentarze i oceny klientów. Ponadto pracownicy merytoryczni uczestniczący w wywiadzie poinformowali, że analiza potrzeb klientów była przeprowadzana w roku szkolnym 2009/2010 w ramach ewaluacji wewnętrznej. Źródłem informacji były dane z ankiet wypełnianych przez dyrektorów placówek, rodziców, nauczycieli. Analiza potrzeb klientów dokonywana była również na podstawie obserwacji, rozmów oraz wywiadów np. dyrektora poradni, który odwiedził 40 placówek z terenu działania poradni. Badania dotyczyły zapotrzebowania na pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz atrakcyjności form pracy, zgodności oferty z potrzebami klientów wszystkich placówek z terenu działania poradni. Jak informuje dyrektor poradnia prowadzi analizę działań pod względem ich dostosowania do potrzeb poszczególnych klientów. Podstawą koncepcji pracy poradni jest dbałość o dobro dziecka i to wyznacza działania 8 / 16

9 pracowników w odniesieniu do potrzeb poszczególnego klienta i jego środowiska. W poradni istnieje zwyczaj konsultacji między specjalistami. Wnioski z takich konsultacji są zawarte w wydawanych opiniach. Podczas regularnych zebrań w zespołach problemowych, posiedzeń rad pedagogicznych każdy pracownik omawia problemy, z którymi zgłaszają się klienci. Analizie działań poradni, zdaniem dyrektora, służą jego robocze wizyty i wizyty specjalistów w placówkach z terenu działania, zbieranie informacji podczas przedstawienia na początku każdego roku szkolnego oferty dla dorosłych klientów - dyrektorów, pedagogów, psychologów i innych specjalistów szkolnych i przedszkolnych. Jak informuje dyrektor pracownicy poradni na koniec roku szkolnego 2010/11 w ankiecie skierowanej do nich przez dyrektora poradni, na podstawie wiedzy o potrzebach klientów deklarowali, jak mogą zgodnie ze swoimi kwalifikacjami wzbogacić ofertę placówki. Dzięki przeprowadzonej analizie i zebraniu propozycji specjalistów powstał m. in. projekt Paluszkowy świat, który obecnie jest realizowany z funduszy Biura Edukacji m.st. Warszawy. Zdaniem badanych nauczycieli oferta poradni zmienia się pod wpływem sugestii środowiska. Wśród nowych, wprowadzonych przez poradnię działań, nauczyciele wymienili terapię logopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej (SI), terapię behawioralno poznawczą dla uczniów oraz wychowanków domu dziecka, cykliczne spotkania konsultacyjno-edukacyjne z nauczycielami i specjalistami szkół/przedszkoli, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, zajęcia tematyczne dla dzieci i uczniów: Sprawna ręka wyjazdowe zajęcia warsztatowe nt. przeciwdziałania przemocy, pomoc dzieciom doznającym przemocy seksualnej, warsztaty dla rodziców dzieci młodszych Wychowanie bez klapsa, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców uczniów starszych Czy jajko musi być mądrzejsze od kury?, konsultacje nt. dojrzałości szkolnej dla rodziców dzieci 5-6 letnich. Z dużym zainteresowań odbiorców spotkały się robocze wizyty dyrektora poradni wraz z psychologiem w szkołach i przedszkolach, dni otwarte poradni, przeprowadzanie testów zainteresowań, udział przedstawicieli poradni w spotkaniach z rodzicami. W opinii dyrektora i pracowników merytorycznych oferta poradni jest co roku zmieniana i wzbogacana. Wnioski z badań zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej służą modyfikacji oferty. Wprowadzono nowe tematy szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. umiejętności wychowawczych. Efektem monitoringu natężenia potrzeb było wprowadzenie dodatkowych terminów badania dojrzałości szkolnej. Ze zbadanych potrzeb wynikało także zatrudnienie w poradni drugiego psychoterapeuty. Zmodyfikowano ofertę: kierowaną do logopedów szkolnych - podczas zebrań zespołów problemowych w roku szkolnym 2010/11 została zgłoszona potrzeba wsparcia pracy logopedów zatrudnionych w placówkach - zaproszono na regularne spotkania szkoleniowo - wspierające grupę logopedów. Projekt jest realizowany we współpracy z WCIES, dla małych dzieci, które nie mają dostępu do terapii zaburzeń integracji sensorycznej. W roku 2011/12 wprowadzono do oferty terapię SI, w roku szk. 2009/10 został zatrudniony w poradni oligofrenopedagog, który prowadzi terapię zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku 5-7 lat, szczególną opieką zostały objęte dzieci w wieku 5-6 lat i zostały opracowane autorskie programy np. wspomaganie rozwoju poprzez twórczość Jestem małym twórcą - terapia zaburzeń grafomotorycznych, Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci w trudnej sytuacji emocjonalnej - oferta dla dzieci i ich rodziców, dostosowano organizację pracy poradni do sygnalizowanych potrzeb. Wyznaczono dodatkowe, sobotnie terminy konsultacji dla rodziców, którzy chcą konsultować się z psychologiem w celu podjęcia decyzji o terminie rozpoczęcia przez ich dziecko realizacji obowiązku szkolnego. W opinii respondentów poradnia dba o promocję swoich działań i stosuje w tym celu dostępne środki: publikacje informacji na stronie internetowej, za pomocą ulotek i folderów, współpracę ze szkołami, klubem osiedlowym. Szkoły na swoich stronach internetowych udostępniają adres elektroniczny poradni. Zorganizowano szeroko zakrojoną kampanię informacyjną z okazji pięćdziesięciolecia poradni. W ramach dbałości o promocję poradni w społeczności lokalnej pracownicy poradni współorganizowali lokalne wydarzenia - uczestniczyli w konkursach, jubileuszach, studniówkach. Stale aktualizowana jest strona internetowa poradni oraz informacja o jej działalności na portalu info-grupa.pl. Przedstawione argumenty potwierdzają wysoki poziom wypełniania wymagania Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane. Poziom spełniania wymagania: B 9 / 16

10 Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Komentarz: Klienci chętnie korzystają z oferty poradni. Pracownicy poradni prowadzą analizy atrakcyjności oferty. Wnioski z analiz atrakcyjności mają wpływ na ofertę i sposób świadczenia usług przez poradnię. Wszyscy ankietowani dorośli klienci poradni (41) stwierdzili, że chętnie korzystają z jej usług, co potwierdzają wypowiedzi ankietowanych pracowników merytorycznych (26 z 26). Zdaniem 103 ze 111 ankietowanych rodziców, dzieci chętnie korzystają z usług poradni. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych atrakcyjność oferty dla klientów poradni jest stałym przedmiotem analiz rady pedagogicznej. Atrakcyjność oferty i stopień jej dostosowania do potrzeb klientów jest badana przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej i indywidualnie po przeprowadzanych zajęciach terapeutycznych i/lub szkoleniowych. Sprawozdania i raporty z badań przedstawiane i omawiane są dwa razy w roku podczas posiedzeń rady pedagogicznej oraz roboczych zebrań zespołów tematycznych. Wysoką ocenę atrakcyjności działań prowadzonych przez specjalistów poradni potwierdza m.in. przeprowadzone w II semestrze bieżącego roku, przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, badanie poziomu satysfakcji osób korzystających z oferty poradni. Badanie było poprzedzone pilotażem sprawdzającym czy pytania zawarte w kwestionariuszu są zrozumiałe dla respondentów. W badaniu wzięło udział 201 osób. Ankieta uwzględniała zróżnicowany sposób korzystania z usług poradni przez respondentów. Zgodnie z przedstawionymi w raporcie z badań wynikami, ponad 90 procent rodziców, którzy wypełnili ankietę uważa, że informacje na temat oferty poradni są łatwo dostępne, zrozumiałe i wystarczające. 68 procent badanych rodziców ocenia ofertę poradni wysoko i bardzo wysoko. Według 84 procent badanych rodziców, na bardzo wysoką ocenę zasługuje profesjonalizm i kompetencje osobiste pracowników merytorycznych, co sprawia, że równie wysoko cenią sobie bezpośredni kontakt z nimi. Według 72 procent respondentów, wysoka i bardzo wysoka jest skuteczność pomocy specjalistów w rozwiązaniu problemów, z jakimi rodzice zgłaszają się do poradni część osób nie odpowiedziała na to pytanie, byli to rodzice zgłaszający się do poradni pierwszy raz. Badanym rodzicom wypowiadającym się w pytaniu otwartym (6%), kłopot sprawiają trudności związane z niedostosowaniem terminów wizyt do ich godzin pracy oraz dłuższy czas oczekiwania na udział w zajęciach. Jednocześnie rodzice ponownie podkreślili wysoką efektywność działań specjalistów, ich życzliwość, profesjonalizm i kompetencje. Wyniki i wnioski z badań będą omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Zdaniem dyrektora liczba chętnych do korzystania z usług poradni stale przewyższa jej możliwości. Zainteresowanie usługami świadczonymi przez poradnię wynika z zaufania klientów do kompetencji zawodowych - specjaliści poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez studia doktoranckie i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia. Duże znaczenie dla klientów ma stabilność kadry poradni i wypracowane zasady postępowania. Zasady te zostały zebrane w dokumencie Kodeks etyczny pracownika Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 9 w Warszawie. Jak podkreślają dorośli klienci, specjaliści poradni wspierają ich pracę pomagając przy realizacji zadań. Stabilność zasad i sposobu pracy poradni, zdaniem badanych nauczycieli pozwala na spokojne planowanie pracy w szkole/przedszkolu, daje poczucie bezpieczeństwa pracownikom placówek oświatowych. Jeśli jest potrzebna szybka pomoc np. interwencja kryzysowa wiedzą, że zostanie przeprowadzona przez poradnię natychmiast, a pomocą objęci zostaną wszyscy potrzebujący. Propozycje poradni tworzone są na podstawie corocznej diagnozy potrzeb środowiska, spotkań z dyrektorami placówek, psychologami i pedagogami szkolnymi oraz analizy atrakcyjności usług poradni. Jak informuje dyrektor i pracownicy merytoryczni, wyniki analizy atrakcyjności usług dla klientów mają wpływ na ofertę lub sposób świadczenia usług przez poradnię. Na ich podstawie dokonują modyfikacji oferty zajęć, warsztatów, szkoleń oraz dostosowują organizację pracy poradni do potrzeb klientów. Przy planowaniu oferty poradni uwzględniane są warunki lokalowe poradni, zasoby kadrowe, opinie klientów na temat dotychczas świadczonych usług, opinie pracowników instytucji, z którymi współpracuje poradnia, obserwacje i propozycje pracowników, obowiązujące zapisy prawa i polityka oświatowa m.st. Warszawy. Jak informuje dyrektor, doskonalenie zawodowe specjalistów jest zgodne z kierunkami rozwoju poradni. Respondenci potwierdzają prowadzenie przez pracowników merytorycznych badań atrakcyjności oferty poradni. 62 ze 111 ankietowanych rodziców przyznało, że pracownicy poradni pytali ich o opinię na temat zadowolenia z usług 10 / 16

11 świadczonych przez poradnię. Według badanych rodziców wprowadzone w ofercie poradni zmiany, które uwzględniały ich opinie lub propozycje to zajęcia terapeutyczne dla dzieci młodszych, warsztaty dla gimnazjalistów, dostosowanie terminów zajęć do możliwości korzystania z nich przez klientów. Zdaniem partnerów społecznych wprowadzone w ofercie poradni zmiany, uwzględniające ich opinie i propozycje to np. spotkania specjalistów poradni w domach dziecka - omawianie sytuacji poszczególnych wychowanków, podejmowanie decyzji dotyczących dalszych działań, indywidualne konsultacje wychowawców i rodziców z psychologiem, organizacja rad pedagogicznych, wsparcie w realizacji projektu Staszicowski Klub Talentów - poradnia wykonała badania diagnostyczne dzieci uzdolnionych oraz prowadziła cykl zająć dla rodziców tych dzieci. Projekt trwał rok i działania poradni cieszyły się dużym zainteresowaniem. Popularnością, w opinii partnerów społecznych cieszy się prowadzone w poradni doradztwo zawodowe, terapia poznawczo - behawioralna i zajęcia tematyczne. Ponadto zajęcia z logopedą oraz zajęcia dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym czy też dla dzieci mających trudności z matematyką. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym informowali, że pracownicy poradni systematycznie pytają uczestników zajęć o stopień zadowolenia i jakość oferowanych usług. Przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne, padają pytania o jakie tematy należałoby rozszerzyć zajęcia z czym uczestnicy spotkań mają kłopot, gdzie potrzebna jest pomoc specjalistów poradni. Wspólnym ustaleniom specjalistów poradni i nauczycieli podlegają zarówno tematy zajęć psychoedukacyjnych oferowanych grupom specjalistów przedszkoli i szkół czy radom pedagogicznym, jak i termin ich realizacji. Sposób, w jaki poradnia tworzy i prezentuje swoją ofertę odpowiada wszystkim uczestnikom wywiadu. Według nich oferta jest co roku modyfikowana, przedstawiana za pomocą folderów, Internetu, przekazywana wszystkim placówkom oświatowym z terenu działania poradni, rodzicom i nauczycielom. Informację o ofercie poradni można znaleźć na stronach internetowych poradni, szkół i m. st. Warszawy. Promocji pracy poradni służy również uczestnictwo jej przedstawicieli w wydarzeniach lokalnych, miejskich, ogólnokrajowych. Przedstawione argumenty potwierdzają wysoki poziom wypełniania wymagania Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki Komentarz: Poradnia prowadzi analizy satysfakcji klientów i wyciąga z nich wnioski. Wnioski z analiz satysfakcji klientów mają wpływ na ofertę i sposób świadczenia usług przez poradnię. Poradnia systematycznie zbiera informacje od klientów na temat ich potrzeb i modyfikuje swoje działania uwzględniając potrzeby klientów i wnioski z badań. Poradnia systematycznie współpracuje z nauczycielami Zdaniem 60 ze 111 badanych rodziców oraz wszystkich ankietowanych nauczycieli (41) w czasie jednego do dwóch miesięcy wstecz, pracownicy poradni pytali o ich zadowolenie z usług poradni. 20 ze 111 badanych stwierdziło, że nie było pytanych o stopień zadowolenia z usług poradni. W opinii dyrektora i pracowników merytorycznych poradnia regularnie przeprowadza analizy poziomu satysfakcji klientów z jej usług. 19 z 26 specjalistów poradni w ankietach stwierdziło, że uczestniczyli zarówno w analizach indywidualnych, jak i zespołowych, 5 z 26 badanych uczestniczyło w analizie zespołowej. Zdaniem nauczycieli poradnia stale bada atrakcyjność swojej oferty. Służą temu coroczne badania ankietowe, rozmowy z klientami. Są też pytania o skuteczność i efekty wprowadzanych przez poradnię form pomocy dzieciom/uczniom. Poradnia analizuje poziom satysfakcji klientów poprzez systematyczną analizę poziomu satysfakcji klientów, indywidualne rozpatrywanie poszczególnych przypadków przez pracowników placówki, analizę liczby klientów korzystających z usług placówki. Protokoły, raporty z ewaluacji programów i warsztatów zawierają wnioski z analizy satysfakcji klientów. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni wśród wniosków z analizy satysfakcji klientów, na podstawie których zmodyfikowano ofertę poradni lub sposób świadczenia usług wymienili m. in. rozszerzenie liczby uczniów objętych badaniem przesiewowym słuchu, 11 / 16

12 opracowanie projektów wspierających rozwój dzieci 5-6 letnich np.: program Jestem małym twórcą, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców, zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Razem z mamą, razem z tatą w związku ze zmianami w systemie oświaty i obniżeniu obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lat, wspieranie dzieci uzdolnionych - w roku szk. 2010/11 poradnia w ramach programu Wars i Sawa współtworzyła i prowadziła razem z nauczycielami i specjalistami z Zespołu Szkół Nr 82 projekt Staszicowski Klub Talentów oraz warsztaty dla warszawskich nauczycieli przedmiotów ścisłych szkół podstawowych i gimnazjalnych, zwiększenie liczby godzin terapii specjalistycznych (SI, psychoterapia), prowadzenie grupy szkoleniowo - wspierającej dla logopedów szkolnych i przedszkolnych razem z doradcami metodycznymi WCIES, organizowanie dla specjalistów szkolnych oraz nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych z dzielnic Ochota, Wola, Bemowo szkoleń np.: Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki, wspomaganie rozwoju dzieci 5-6 letnich - zajęcia grafomotoryczne, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół, w tym rozszerzenie oferty z zakresu doradztwa zawodowego dla klas licealnych o program Kim jestem, kim będę, udział w pracach Dzielnicowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zajęcia dla dzieci 5-letnich Kiedy złość przychodzi czyli jak sobie radzić z uczuciami, Ponadto poradnia została włączona do Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie i od r. 2010/11 pomaga dzieciom z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz prowadzi szkolenia dla pracowników szkół/przedszkoli. Dzięki prowadzonej diagnozie potrzeb środowiska zostały zidentyfikowane potrzeby klientów. Najważniejsze potrzeby, z jakimi zgłaszają się klienci to m.in.: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, wydawanie opinii i orzeczeń, poradnictwo dla rodziców, uczniów i nauczycieli uczestniczących w różnych formach terapii, szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Wśród działań postdiagnostycznych, dyrektor poradni za najważniejsze wynikające z diagnozy wymieniła: zajęcia wspierające rozwój dziecka 5-6 letniego - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci młodszych - terapia zaburzeń rozwojowych dziecka, w tym zaburzeń integracji sensorycznej, utworzenie grupy wsparcia dla specjalistów z terenu działania poradni np. logopedów szkolnych, organizowanie szkoleń dla dyrektorów przedszkoli i szkół we współpracy z WCIES dotyczące m.in. Jak planować pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmian w rozporządzeniach MEN, Jak przygotować indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, wsparcie rodziców dzieci zdolnych poprzez rozpoznawanie ich uzdolnień i pomoc w dostosowaniu form pracy szkoły do możliwości dziecka. Według badanych nauczycieli wszystkie działania poradni oparte są o diagnozę potrzeb środowiska. Poradnia, ich zdaniem, najpierw pyta klientów o potrzeby, a dopiero potem w oparciu o zebrane informacje proponuje konkretne działania. Stała wymiana informacji między pracownikami poradni i kadrą placówek z terenu jej działania buduje wspólne zaufanie i umożliwia zwracanie się o pomoc w każdej chwili, gdy pojawia się taka potrzeba. Jak twierdzą nauczyciele zmieniają się uczniowie lub zmianie ulega ich sytuacja osobista, zdrowotna, a to rodzi problemy wymagające specjalistycznej pomocy. Ponadto do modyfikowanych na podstawie wniosków z diagnozy potrzeb klientów działań, dyrektor, pracownicy merytoryczni oraz klienci zaliczyli: uzyskanie w roku szk. 2010/11 grantu z Biura Edukacji m.st. Warszawy na prowadzenie zajęć profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców oraz środków finansowych od Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na godziny ponadwymiarowe i pomoce dydaktyczne na realizację projektu Jestem małym twórcą, możliwość nieodpłatnego korzystania z gabinetu do terapii SI, dzięki współpracy z dyrektorem przedszkola integracyjnego, zatrudnienie w roku szk. 2011/12 dodatkowego specjalisty terapeuty integracji sensorycznej, który prowadzi zajęcia dla 5-6 letnich klientów poradni, rozpoczęcie prowadzenia razem z metodykami z WCIES grupy szkoleniowo - wspierającej dla logopedów szkolnych i przedszkolnych, kontynuacja badania gotowości szkolnej 6 - latków (dodatkowe, sobotnie terminy konsultacji psychologicznych w miesiącach luty kwiecień), szkolenie dla dyrektorów przedszkoli i szkół Podstawy diagnozy i interwencji w przypadku wykorzystania seksualnego dziecka, organizacja i prowadzenie razem z psychologiem ze szkoły specjalnej spotkania szkoleniowego dla zespołów orzekających warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych Problemy diagnostyczne, prawne i kliniczne zespołów orzekających oraz Badanie i diagnoza dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. warsztaty dla nauczycieli i rodziców uczniów oraz zajęcia specjalistyczne np.: Jestem małym twórcą. 12 / 16

13 Zdaniem klientów działania poradni odpowiadające na sygnalizowane przez nauczycieli potrzeby przedszkoli i szkół to, m. in. pomoc dzieciom z rodzin przeżywających kryzys, warsztaty na temat przemocy adresowane do najstarszych dzieci w przedszkolu, pomoc w opracowaniu programu adaptacyjnego w przedszkolu, konsultacje dla rodziców dzieci rozpoczynających od września realizację obowiązku szkolnego. W opinii respondentów poradnia wprowadziła bardzo interesujące zajęcia psychoedukacyjne Korzenie i skrzydła skierowane do rodziców małych dzieci, podczas których uczestnicy mierzą się z osobistą niewydolnością wychowawczą, uzupełniają swoją wiedzę i uczą się np. stawiania granic dziecku w procesie wychowawczym. Jak informują nauczyciele, specjaliści poradni są dla nich wsparciem. Mają poczucie, że żaden nauczyciel nie odejdzie z poradni bez pomocy, nawet jeśli jest to problem, który przekracza zakres działalności poradni. W swojej codziennej pracy obserwują efekty pracy poradni w postaci zmiany zachowań uczniów i postaw rodziców terapeuci informują ich o osiągnięciach/sukcesach dzieci na zajęciach postdiagnostycznych. Specjaliści poradni wspierają przedszkola/szkoły w pracy z rodzicem i uczniem niepełnosprawnym, pomagają opracować plany i programy pracy. Otrzymują informacje od rodziców i uczniów, że dużym powodzeniem cieszą się wśród klientów poradni zajęcia SI, zajęcia socjoterapeutyczne psychoedukacja dla uczniów i szkolenia dla rodziców, warsztaty uczenia się, cykliczne indywidualne spotkania z uczniami oraz doradztwo zawodowe. Poradnia wprowadziła też spotkania psychoterapeutyczne dla rodzin, a z obserwacji uczestniczących w wywiadzie nauczycieli wynika, że ta forma pomocy rodzinie cieszy się stale rosnącą popularnością. Szczególnie dotyczy to uczniów/wychowanków domów dziecka. Respondenci za sukces uważają udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez poradnię również rodziców wychowanków domów dziecka. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy rad pedagogicznych placówek i specjalistów poradni. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych działania, które prowadziła poradnia we współpracy z nauczycielami w tym i/ lub poprzednim roku szkolnym to regularne spotkania szkoleniowo - wspierające dla pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych we współpracy z WCIES, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz doradztwo zawodowe prowadzone przez specjalistów na terenie poradni i szkół, pomoc placówkom udzielana przez interwentów oświatowych, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach z rodzicami. Pracownicy merytoryczni wspólnie z nauczycielami prowadzili grupy wsparcia, podejmowali decyzje dotyczące wprowadzania w określonych przypadkach niezbędnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej. Zdaniem badanych nauczycieli specjaliści poradni udzielają rzeczywistego wsparcia swoim klientom. Ich wysokie kompetencje zawodowe i osobiste stanowią o jakości pracy poradni. W ich opinii sukcesem pracowników poradni jest sposób, w jaki uczniowie i rodzice rekomendują jej usługi. Poradnia we współpracy z nauczycielami placówek z terenu działania prowadzi przemyślaną i zrównoważoną działalność diagnostyczną, terapeutyczną i psychoedukacyjną. Pracownicy poradni angażują się w prace na rzecz uczniów zdolnych, prowadzą interwencje kryzysowe, szkolenia dla nauczycieli, wspólnie ze specjalistami szkół opracowali wzory planów działań wspierających, programów edukacyjno terapeutycznych. We współpracy z kadrą domów dziecka wspierają proces usamodzielniania wychowanków pomagają w osiąganiu celów wychowawczych. Zdaniem nauczycieli cenne dla środowiska są spotkania i konsultacje specjalistów poradni i przedszkoli/szkół, wsparcie indywidualne i grupowe kierowane do nowo zatrudnianych specjalistów szkolnych. Pracownicy poradni, zdaniem nauczycieli dzielą się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem w sposób budzący zaufanie i uznanie. Przedstawione argumenty potwierdzają bardzo wysoki poziom wypełniania wymagania Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki. Poziom spełniania wymagania: A 13 / 16

14 Wnioski z ewaluacji: 1. Wysokie kompetencje zawodowe i osobiste specjalistów Poradni pozwalają na udzielanie skutecznej pomocy uczniom i ich wychowawcom. Rodzice i nauczyciele chętnie korzystają z usług Poradni. 2. Poradnia prowadzi analizę potrzeb środowiska i stopnia dostosowania proponowanych działań diagnostycznych i terapeutycznych do indywidualnych potrzeb klientów. 3. Wnioski z pracy zespołów problemowych oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej są wykorzystywane do modyfikowania oferty i wprowadzania zmian w organizacji pracy Poradni. 14 / 16

15 Wymaganie Obszar: Efekty Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki Poziom spełniania wymagania B B A 15 / 16

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Cecylia Michalik Irena Wojciechowska Kurator Oświaty: / 16

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych.

Raport z ewaluacji. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań. zewnętrznych i wewnętrznych. Raport z ewaluacji Obszar : Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Starogardzie Gdańskim. Zespół sporządzający

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 31 Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo