RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie

2 Przebieg ewaluacji: Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji: o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach), o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów), o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się), o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce). Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę. 2 / 16

3 Opis metodologii: Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli Cecylia Michalik, Irena Wojciechowska. Badaniem objęto 41 klientów dorosłych, 111 rodziców dzieci korzystających z pomocy poradni, pracowników merytorycznych. Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z partnerami poradni, a także analizę dokumentacji oraz obserwację placówki. Kategoria badanych/źródła danych Dyrektor poradni Metoda/technika Sposób doboru próby Wielkość próby/liczba obserwowanych jednostek Indywidualny wywiad nd nd pogłębiony Ankieta elektroniczna (CAWI) nd nd 12 Pracownicy merytoryczni Wywiad grupowy (FGI) Pracownicy zróżnicowani pod względem stażu, zakresu działań, pracy w zespołach) Nauczyciele, korzystający z usług poradni Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej 26 Wywiad grupowy (FGI) Reprezentanci nauczycieli 0 korzystających z usług poradni w ostatnim roku 41 Dorośli klienci Ankieta elektroniczna (CAWI) Badanie na próbie pełnej dorosłych osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Rodzice niepełnoletnich klientów Partnerzy i przedstawiciele organu prowadzącego Ankieta elektroniczna (CAWI) Wywiad grupowy (FGI) Badanie na próbie pełnej osób korzystających z usług poradni w ciągu tego dnia Przedstawiciele samorządu lokalnego i instytucji wskazani przez dyrektora jako partnerzy Obserwacja placówki Wnętrze i teren placówki 0 Analiza danych zastanych / 16

4 Informacja o placówce Nazwa placówki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Poradnia psychologiczno-pedagogiczna Warszawa Radomska Numer 13/21 Kod pocztowy Urząd pocztowy Warszawa Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów publiczna Bez kategorii Uczniowie, wychow., słuchacze 0 Oddziały 0 Nauczyciele pełnozatrudnieni 25 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 3 Średnia liczba uczących się w oddziale Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy 0 MAZOWIECKIE Warszawa Warszawa gmina miejska, miasto stołeczne Liczba mieszkańców Wysokość wydatków na oświatę Stopa bezrobocia 4 / 16

5 Wprowadzenie: obraz placówki Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 9 w Warszawie obejmuje swoją pomocą dzieci i młodzież z terenu dzielnicy Ochota, w wieku od 0 do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W roku szkolnym 2011/12 do placówek publicznych i niepublicznych z terenu działania poradni uczęszcza dzieci i młodzieży, mieszka 2881 dzieci w wieku 0-3 lata, co daje liczbę Klientami Poradni są rodzice i ich dzieci oraz młodzież, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi z placówek oświatowych, a także studenci odbywający praktyki. Poradnia zatrudnia specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych w zakresie psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, psychoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych, terapeutę SI, logopedów, neurologopedę, doradców zawodowych, socjoterapeutów, interwentów oświatowych, mediatora, specjalistów od pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie. W Poradni wykonywana jest wielospecjalistyczna diagnoza zaburzeń rozwojowych, która jest podstawą podejmowanych działań terapeutycznych. Na podstawie zapisów poradni w opiniach psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, opiniach o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tworzone są programy i plany działań wspierających dzieci i uczniów z terenu działania Poradni. Dorośli klienci rodzice i nauczyciele - stale współpracują z Poradnią by móc umiejętnie wspierać swoje dzieci i uczniów w ich rozwoju. Najczęściej zgłaszane specjalistom Poradni potrzeby dzieci i uczniów to problemy wychowawcze, trudności w relacjach interpersonalnych, trudności w nauce w tym problemy z: zaburzonym rozwojem mowy, rozwojem poznawczym, emocjonalnym, społecznym, gotowością szkolną, specyficznymi trudnościami szkolnymi, wolnym tempem pracy, zaburzeniami koncentracji uwagi, adaptacją do grupy rówieśniczej, planowaniem ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej, rozwijaniem swoich ponadprzeciętnych talentów na terenie domu i szkoły. Dzieci/uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ich rodziców i nauczycieli pracownicy Poradni wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc w konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, udzielając konsultacji i porad. Organizują szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne. Są realizatorami programu Wars i Sawa wspierającego pracę z dzieckiem zdolnym. Pomoc specjalistów adresowana jest do wszystkich uczniów ze stwierdzonymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, również tych, którzy otrzymali orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Oferta poradni uwzględnia także potrzeby młodzieży - ich trudności w rozumieniu siebie, swoich emocji, radzenia sobie z konfliktem, relacjami z rówieśnikami, rodzicami, szukaniem odpowiedzi na pytanie kim będę w przyszłości, jaki zawód wybrać Młodzież chce i może poznać w Poradni między innymi metody skutecznego uczenia się, planowania własnej kariery, rozwoju swoich uzdolnień, radzenia sobie ze stresem, z kryzysem wynikającym z dramatów osobistych lub rodzinnych, mechanizmy wchodzenia w uzależnienie np. od komputera. Oferowane przez Poradnię działania terapeutyczne i psychoedukacyjne są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby klientów. Jest to psychoterapia, terapia logopedyczna, pedagogiczna i terapia zaburzeń integracji sensorycznej. Prowadzone są konsultacje i porady doradców zawodowych - warsztaty z zakresu doradztwa dla gimnazjalistów, licealistów i rodziców, warsztaty psychologiczne umiejętności wychowawczych dla rodziców. Interwenci oświatowi pracujący w Poradni pomagają placówkom w sytuacjach kryzysowych. Poradnia koordynuje i prowadzi pracę grup wspierająco - szkoleniowych dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz logopedów przedszkolnych i szkolnych. Prowadzone są warsztaty dla grup przedszkolnych, które mają za zadanie wszechstronne stymulowanie rozwoju dziecka oraz przesiewowe badanie słuchu. Studenci, praktykanci i wolontariusze uzyskują wiedzę na temat specjalistycznej i praktycznej pracy poradni, co pozwala im się dobrze przygotować do zawodu. Poradnia prowadzi praktyki studenckie i jest współrealizatorem programu prowadzonego przez Akademię Pedagogiki Specjalnej i Ministerstwo Edukacji Narodowej Dobre praktyki- dobrzy nauczycieleskuteczna szkoła. W opinii klientów Poradni jej oferta jest elastyczna i dostosowana do potrzeb środowiska. Osoby zgłaszające się po pomoc otrzymują ją nawet wówczas, gdy zgłaszany problem jest nowy i wymaga od specjalistów Poradni niestandardowych działań. 5 / 16

6 Wyniki ewaluacji: Obszar: Efekty Wymaganie: Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Komentarz: Zdaniem respondentów: rodziców i nauczycieli placówek z terenu działania poradni, partnerów społecznych, dyrektora poradni oraz jej specjalistów wypowiadających się w ankietach i wywiadach grupowych, zakres usług poradni odpowiada potrzebom klientów. Specjaliści poradni prowadzą analizy stopnia dostosowania swoich działań do zdiagnozowanych potrzeb klientów i zgodnie z możliwościami wdrażają wnioski z prowadzonych analiz. Poradnia wprowadza nowe usługi do swojej oferty na podstawie wniosków z prowadzonych analiz. W opinii partnerów społecznych oraz wszystkich badanych dorosłych klientów (41) oferta poradni jest w pełni wystarczająca do potrzeb środowiska. Klienci poradni zgłaszający się po pomoc otrzymują ją nawet wówczas, gdy zgłaszany problem jest nowy i wymaga od specjalistów poradni niestandardowych działań. Wszyscy badani rodzice (111) zadeklarowali, że oczekują od pracowników merytorycznych poradni specjalistycznej diagnozy trudności w nauce dziecka. 37 ze 111 rodziców wymieniło diagnozę i terapię pedagogiczną, 34 ze 111 rodziców oczekuje wsparcia psychoedukacyjnego w procesie wychowawczym dziecka, dla 28 ze 111 badanych ważna jest diagnoza i terapia logopedyczna, 7 ze 111 rodziców sygnalizuje problemy dziecka związane z jego funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej i potrzebę udziału dziecka w treningach umiejętności społeczno-emocjonalnych. Rodzice oczekują również wsparcia w diagnozowaniu gotowości szkolnej dziecka, kwalifikacji dzieci na zajęcia terapeutyczne m.in. zaburzenia integracji sensorycznej. Zdaniem 103 ze 111 badanych rodziców w poradni uzyskują pomoc, jakiej oczekują. Według 87 ze 111 rodziców wypełniających ankietę, nigdy nie zdarzyła się im sytuacja, by poradnia nie była w stanie zaspokoić potrzeb, z którymi się zgłosili, zdaniem 18 ze 111 rodziców były to sporadyczne sytuacje. Według 100 ze 111 wypowiadających się rodziców pomoc pracowników, jakiej udzielają dziecku jest wystarczająca w stosunku do jego potrzeb. Podobnego zdania są wszyscy badani dorośli klienci poradni (41 z 41). W ich opinii poradnia stara się zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Specjaliści poradni wskazują inne placówki specjalistyczne wówczas, gdy przekracza to ich możliwości, a jest niezbędne do pełnego zdiagnozowania trudności dziecka (np. autyzm, wady wzroku, słuchu, choroby somatyczne). Badani nauczyciele uznali, że oferta poradni jest elastyczna i dostosowana do potrzeb środowiska. Jak twierdzą, każdy z nich wśród działań oferowanych przez poradnię może znaleźć propozycję dla siebie. Jednocześnie, zdaniem respondentów, dalszej pracy i poszerzenia wymaga oferta kierowana do uczniów zdolnych i ich rodziców. Zapotrzebowanie na pomoc specjalistów poradni w tym zakresie jest duże. Podobnie jak na zajęcia socjoterapeutyczne, na które czas oczekiwania jest zbyt długi, a wiadomo im, że aktualnie istnieje potrzeba objęcia pomocą socjoterapeutyczną kolejnej grupy uczniów. Jak informują respondenci problemem zauważanym przez środowisko jest brak lekarza psychiatry dziecięcego, którego praca ułatwiłaby udzielanie dzieciom i młodzieży skutecznej pomocy. Poradnia nie zatrudnia psychiatry obecnie prawo oświatowe umożliwia zatrudnianie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lekarzy - konsultantów zespołu orzekającego. Najważniejszymi potrzebami klientów poradni w opinii partnerów społecznych jest pomoc rodzicom w sytuacjach trudnych, prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla uczniów i rodziców, treningów umiejętności wychowawczych, wspomaganie nauczycieli w pracy z uczniem ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami edukacyjnymi i problemami wychowawczymi czy pomoc specjalistów w pracy z grupą, jaką jest klasa szkolna. Ponadto za ważne uznali konsultacje w sprawach opinii dotyczących indywidualnego nauczania dzieci zdolnych. Partnerzy społeczni przyznali również, że bardzo ważne jest doskonalenie zawodowe pracowników, porady metodyczne dla specjalistów szkół i przedszkoli dotyczące wspomagania i unowocześniania metod pracy - prowadzenie psychoedukacji dla wszystkich klientów poradni. Jako przykład dobrej i ważnej pracy specjalistów poradni respondenci przytoczyli szkolenie tematyczne dotyczące dyskalkulii. Partnerzy społeczni cenią uczestnictwo specjalistów poradni w realizacji przedszkolnych programów adaptacyjnych, konsultacje dotyczące dojrzałości szkolnej, prowadzenie warsztatów dla rodziców z zakresu pokonywania trudności przedszkolnych, 6 / 16

7 doradztwo zawodowe ukierunkowane na mocne strony uczniów, wspólnie z nauczycielami wypracowane wzory dokumentacji pracy psychologiczno- pedagogicznej, prowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Podkreślili, że pracownicy merytoryczni poradni dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem nie tylko z nauczycielami i rodzicami dzieci/uczniów z placówek leżących na terenie jej działania. Z jej pomocy korzystają rodzice i nauczyciele z innych dzielnic Warszawy. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych poradnia w zasadzie zaspakaja wszystkie potrzeby swoich klientów: dzieci/uczniów i ich rodziców, pracowników placówek z terenu działania poradni, a także studentów odbywający praktyki zawodowe. Zdiagnozowane przez specjalistów poradni potrzeby dzieci/uczniów to, przede wszystkim adaptacja w środowisku, trudności szkolne i zaburzenia relacji interpersonalnych. Są to również bardzo często potrzeby związane z wyborem szkoły i zawodu. Dzieci chore somatycznie, z nadpobudliwością psychoruchową, wadami wymowy, niepełnosprawnościami ze spektrum autyzmu wymagają pomocy ze względu na trudności w nauce. Klienci zgłaszają również potrzeby rozwijania zdolności u dzieci oraz wsparcia w obszarze emocjonalnym. Pracownicy merytoryczni poradni przyznali, że potrzeby dzieci są dynamiczne i zmienne. Reagują zawsze na zgłaszane problemy, w tym związane z przemocą seksualną wobec dziecka oraz konieczność przeprowadzenia interwencji kryzysowej. Rodzice, zdaniem pracowników merytorycznych, coraz częściej potrzebują spotkań z psychoterapeutą czy doradcą zawodowym, by móc rzetelnie wspierać swoje dzieci. Ponadto oczekują wykonania badań diagnostycznych i zakwalifikowania ich dzieci na zajęcia terapeutyczne. Nauczyciele, pedagodzy, logopedzi chętnie uczestniczą w spotkaniach psychoedukacyjnych, konsultacjach, poszukują wsparcia i pomocy, np. w rozwiązywaniu problemów uczniów, pisaniu indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, tworzeniu kart indywidualnych potrzeb czy planów działań wspierających dzieci. Jak informują pracownicy poradni, studenci wyższych uczelni takich jak Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbywający praktyki zgłaszali potrzeby praktycznej nauki zawodu. Obecnie poradnia uczestniczy w projekcie APS i Ministerstwa Edukacji Narodowej Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła. Dyrektor i pracownicy merytoryczni informują, że w celu zaspokajania zgłaszanych przez klientów potrzeb, poradnia prowadzi dla dzieci/uczniów oraz rodziców następujące działania: diagnozę - psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, predyspozycji zawodowych, działania profilaktyczne w tym np. przesiewowe badania słuchu, badania dojrzałości szkolnej, działania postdiagnostyczne - terapia indywidualna i grupowa, działalność psychoedukacyjna. Działania postdiagnostyczne realizowane przez poradnię, to między innymi zajęcia terapeutyczne usprawniające czynności manualne i rozwój grafomotoryczny dzieci 5-6 letnich, czy też zajęcia profilaktyczno - terapeutyczne dla dzieci 5 i 6 letnich znajdujących się w trudnej sytuacji emocjonalnej oraz ich rodziców. Inną formą pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzonej w poradni jest Socjoterapia dla uczniów szkół podstawowych dla klas II i III oraz IV i V. Równolegle do ww. zajęć specjalistycznych, odbywających się w grupach, specjaliści prowadzą warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Często, w opinii pracowników merytorycznych, rodzice po warsztatach, w których uczestniczyli równolegle z dziećmi decydują się na udział w warsztatach umiejętności wychowawczych. Poradnia, jako lider w ramach programu Wars i Sawa organizowała spotkania z liderami szkolnych zespołów wspierających dzieci uzdolnione. Specjaliści poradni prowadzą indywidualną i grupową terapię logopedyczną, pedagogiczną (z dyskalkulią), terapię zaburzeń integracji sensorycznej oraz indywidualną psychoterapię dla młodzieży. W celu zaspokajania potrzeb klientów poradni organizowane są warsztaty ortograficzne dla uczniów, warsztaty z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego dla uczniów klas II i III gimnazjum i młodszych klas szkół ponadgimnazjalnych. Starsza młodzież może uczestniczyć w warsztatach tematycznych dotyczących m.in. komunikacji interpersonalnej czy tolerancji. Ponadto odbywają się warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w różnym wieku, w tym dla rodziców najmłodszych dzieci 0-6 lat - Metoda bez klapsa, jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice. Jak przyznali pracownicy merytoryczni, poradnia w celu zaspokajania potrzeb nauczycieli, pedagogów, logopedów, organizuje konsultacje i porady oraz szkoleniowe rady pedagogiczne w placówkach dotyczące m.in. wyboru szkoły, diagnozy trudności ucznia, dojrzałości szkolnej, rozmów z trudnym rodzicem, rozwoju emocjonalnego dzieci. Pracownicy poradni organizowali szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli np.: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świetle zmieniających się przepisów prawa, Praca z uczniem z zespołem Aspergera, Trudności w uczeniu się matematyki, występowali na konferencjach np. Dom bez przemocy. Zorganizowali wizytę studyjną Doradztwo zawodowe w oświacie, prowadzili panel dyskusyjny podczas Salonu maturzystów na terenie Politechniki Warszawskiej. Są współorganizatorami pikniku osiedlowego Poznajmy się oraz współtwórcami święta Wolontariat z Ochotą pod patronatem Burmistrza Dzielnicy. Zdaniem pracowników merytorycznych organizacja pracy poradni jest dostosowana do potrzeb klientów. Dzięki 7 / 16

8 wsparciu organu prowadzącego i realizowanym programom poradnia jest dobrze wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Została zakupiona ostatnio kamera, platforma zmysłów, uzupełniono narzędzia do diagnozy rozwoju młodszych dzieci. Poradnia dysponuje najnowszymi technikami do diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej. Jest to: Skala DSR platforma zmysłów, pomoce do diagnozy dzieci, u których istnieje podejrzenie wykorzystania seksualnego, bateria testów do badania ryzyka dysleksji dla dzieci w wieku 5/6, 8/10, 10/12, testy do badań pedagogicznych, testy do doradztwa zawodowego /MŁOKOZZ, WKP, Vademecum Talentu, komputerowe programy. Zdaniem dyrektora poradnia posiada dobrą bazę lokalową, prowadzone są działania podnoszące jej walory użytkowe i estetyczne. W roku szkolnym 2009/10 została zmodernizowana sala do zajęć grupowych, a w roku szkolnym 2010/11 została wyposażona w tablicę interaktywną. Wymieniono wykładziny w holu i w sali nr 1 w roku 2011/12, zmodernizowano i odnowiono sekretariat i klika gabinetów specjalistów. Dzięki życzliwości dyrektorów pobliskich przedszkoli, poradnia nieodpłatnie korzysta z ich bazy lokalowej i wyposażenia - prowadzone są warsztaty psychoedukacyjne dla klientów (dzieci i rodziców). W gabinecie do terapii zaburzeń integracji sensorycznej przedszkola - prowadzona jest terapia SI dla dzieci. Dzięki zaangażowaniu pracowników w realizację programu Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom wykorzystywanym seksualnie, poradnia otrzymała dodatkowe fundusze na wyposażenie gabinetu do diagnozy. Biuro Edukacji m. st. Warszawy dofinansowało realizację dwóch złożonych przez poradnię projektów. Burmistrz dzielnicy Ochota przekazał dodatkowe fundusze z budżetu organu prowadzącego na realizację wybranych warsztatów dla rodziców z doradztwa zawodowego w roku szk. 2009/10, dla dzieci w wieku 5/6 lat w roku 2010/11 i ich kontynuacje w roku 2011/12. Dzięki współpracy z APS-em i udziałowi w programie finansowanym z EFS i Ministerstwa Edukacji Narodowej poradnia otrzymała tablicę interaktywną i laptopa. W roku szkolnym 2010/11 poradnia złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Doradztwo zawodowe dla uczniów szkół Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy, który został pozytywnie oceniony, ale brak środków finansowych uniemożliwił jego realizację. Współpraca z dzielnicowym ośrodkiem pomocy społecznej umożliwia poradni wspieranie swoich klientów pracą wolontariuszy. Utworzona została baza informacyjna o wolontariuszach i rodzinach zainteresowanych taką pomocą. Poradnia prowadzi systematyczne badanie opinii indywidualnych klientów w trakcie wizyt w placówce, spotkań pracowników w przedszkolach/szkołach na początku roku szkolnego. Pracownicy merytoryczni przyznali, że analizy działań poradni pod względem ich dopasowania do potrzeb poszczególnych klientów dokonywane są indywidualnie oraz grupowo i dostosowywane są do potrzeb dzieci i klientów poradni. Dane na temat osób, z którymi pracuje poradnia pochodzą z obserwacji, ankiet, rozmów oraz wywiadów. Przyznali także, że często potrzeby osób wynikają z nagłych sytuacji. W poradni funkcjonuje zespół interwencji kryzysowej. Zasadą przyjętą w poradni jest stałe badanie opinii klientów poprzez ewaluację zajęć grupowych np. warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego. Pracownicy merytoryczni poradni pracują w trzech zespołach tematycznych: - dziecka w wieku 0-5/6 lat, - dziecka w wieku szkoły podstawowej, - młodzieży ze szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zespoły regularnie spotykają się trzy razy w roku szkolnym i omawiają potrzeby klientów oraz sposoby ich zaspokojenia. Analiza potrzeb klientów prowadzona jest podczas spotkań rad pedagogicznych podsumowujących pracę - na koniec każdego semestru. Ewaluacja wewnętrzna w roku szk. 2010/2011 dotyczyła stopnia zaspokojenia potrzeb klientów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wnioski zawarte w raporcie z badań wskazują, że oferta poradni odpowiada na potrzeby klientów. 25 z 26 badanych pracowników merytorycznych twierdzi, że poradnia diagnozuje potrzeby klientów poprzez systematyczne zbieranie opinii klientów. Zdaniem 4 osób badanych innym sposobem diagnozowania potrzeb klientów jest prowadzona ewaluacja zajęć oraz rozmowy w czasie każdorazowego kontaktu z klientem czy spontaniczne komentarze i oceny klientów. Ponadto pracownicy merytoryczni uczestniczący w wywiadzie poinformowali, że analiza potrzeb klientów była przeprowadzana w roku szkolnym 2009/2010 w ramach ewaluacji wewnętrznej. Źródłem informacji były dane z ankiet wypełnianych przez dyrektorów placówek, rodziców, nauczycieli. Analiza potrzeb klientów dokonywana była również na podstawie obserwacji, rozmów oraz wywiadów np. dyrektora poradni, który odwiedził 40 placówek z terenu działania poradni. Badania dotyczyły zapotrzebowania na pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz atrakcyjności form pracy, zgodności oferty z potrzebami klientów wszystkich placówek z terenu działania poradni. Jak informuje dyrektor poradnia prowadzi analizę działań pod względem ich dostosowania do potrzeb poszczególnych klientów. Podstawą koncepcji pracy poradni jest dbałość o dobro dziecka i to wyznacza działania 8 / 16

9 pracowników w odniesieniu do potrzeb poszczególnego klienta i jego środowiska. W poradni istnieje zwyczaj konsultacji między specjalistami. Wnioski z takich konsultacji są zawarte w wydawanych opiniach. Podczas regularnych zebrań w zespołach problemowych, posiedzeń rad pedagogicznych każdy pracownik omawia problemy, z którymi zgłaszają się klienci. Analizie działań poradni, zdaniem dyrektora, służą jego robocze wizyty i wizyty specjalistów w placówkach z terenu działania, zbieranie informacji podczas przedstawienia na początku każdego roku szkolnego oferty dla dorosłych klientów - dyrektorów, pedagogów, psychologów i innych specjalistów szkolnych i przedszkolnych. Jak informuje dyrektor pracownicy poradni na koniec roku szkolnego 2010/11 w ankiecie skierowanej do nich przez dyrektora poradni, na podstawie wiedzy o potrzebach klientów deklarowali, jak mogą zgodnie ze swoimi kwalifikacjami wzbogacić ofertę placówki. Dzięki przeprowadzonej analizie i zebraniu propozycji specjalistów powstał m. in. projekt Paluszkowy świat, który obecnie jest realizowany z funduszy Biura Edukacji m.st. Warszawy. Zdaniem badanych nauczycieli oferta poradni zmienia się pod wpływem sugestii środowiska. Wśród nowych, wprowadzonych przez poradnię działań, nauczyciele wymienili terapię logopedyczną, zaburzeń integracji sensorycznej (SI), terapię behawioralno poznawczą dla uczniów oraz wychowanków domu dziecka, cykliczne spotkania konsultacyjno-edukacyjne z nauczycielami i specjalistami szkół/przedszkoli, warsztaty dla rodziców i nauczycieli, zajęcia tematyczne dla dzieci i uczniów: Sprawna ręka wyjazdowe zajęcia warsztatowe nt. przeciwdziałania przemocy, pomoc dzieciom doznającym przemocy seksualnej, warsztaty dla rodziców dzieci młodszych Wychowanie bez klapsa, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców uczniów starszych Czy jajko musi być mądrzejsze od kury?, konsultacje nt. dojrzałości szkolnej dla rodziców dzieci 5-6 letnich. Z dużym zainteresowań odbiorców spotkały się robocze wizyty dyrektora poradni wraz z psychologiem w szkołach i przedszkolach, dni otwarte poradni, przeprowadzanie testów zainteresowań, udział przedstawicieli poradni w spotkaniach z rodzicami. W opinii dyrektora i pracowników merytorycznych oferta poradni jest co roku zmieniana i wzbogacana. Wnioski z badań zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej służą modyfikacji oferty. Wprowadzono nowe tematy szkoleń i warsztatów dotyczących m.in. umiejętności wychowawczych. Efektem monitoringu natężenia potrzeb było wprowadzenie dodatkowych terminów badania dojrzałości szkolnej. Ze zbadanych potrzeb wynikało także zatrudnienie w poradni drugiego psychoterapeuty. Zmodyfikowano ofertę: kierowaną do logopedów szkolnych - podczas zebrań zespołów problemowych w roku szkolnym 2010/11 została zgłoszona potrzeba wsparcia pracy logopedów zatrudnionych w placówkach - zaproszono na regularne spotkania szkoleniowo - wspierające grupę logopedów. Projekt jest realizowany we współpracy z WCIES, dla małych dzieci, które nie mają dostępu do terapii zaburzeń integracji sensorycznej. W roku 2011/12 wprowadzono do oferty terapię SI, w roku szk. 2009/10 został zatrudniony w poradni oligofrenopedagog, który prowadzi terapię zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku 5-7 lat, szczególną opieką zostały objęte dzieci w wieku 5-6 lat i zostały opracowane autorskie programy np. wspomaganie rozwoju poprzez twórczość Jestem małym twórcą - terapia zaburzeń grafomotorycznych, Zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci w trudnej sytuacji emocjonalnej - oferta dla dzieci i ich rodziców, dostosowano organizację pracy poradni do sygnalizowanych potrzeb. Wyznaczono dodatkowe, sobotnie terminy konsultacji dla rodziców, którzy chcą konsultować się z psychologiem w celu podjęcia decyzji o terminie rozpoczęcia przez ich dziecko realizacji obowiązku szkolnego. W opinii respondentów poradnia dba o promocję swoich działań i stosuje w tym celu dostępne środki: publikacje informacji na stronie internetowej, za pomocą ulotek i folderów, współpracę ze szkołami, klubem osiedlowym. Szkoły na swoich stronach internetowych udostępniają adres elektroniczny poradni. Zorganizowano szeroko zakrojoną kampanię informacyjną z okazji pięćdziesięciolecia poradni. W ramach dbałości o promocję poradni w społeczności lokalnej pracownicy poradni współorganizowali lokalne wydarzenia - uczestniczyli w konkursach, jubileuszach, studniówkach. Stale aktualizowana jest strona internetowa poradni oraz informacja o jej działalności na portalu info-grupa.pl. Przedstawione argumenty potwierdzają wysoki poziom wypełniania wymagania Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane. Poziom spełniania wymagania: B 9 / 16

10 Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Komentarz: Klienci chętnie korzystają z oferty poradni. Pracownicy poradni prowadzą analizy atrakcyjności oferty. Wnioski z analiz atrakcyjności mają wpływ na ofertę i sposób świadczenia usług przez poradnię. Wszyscy ankietowani dorośli klienci poradni (41) stwierdzili, że chętnie korzystają z jej usług, co potwierdzają wypowiedzi ankietowanych pracowników merytorycznych (26 z 26). Zdaniem 103 ze 111 ankietowanych rodziców, dzieci chętnie korzystają z usług poradni. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych atrakcyjność oferty dla klientów poradni jest stałym przedmiotem analiz rady pedagogicznej. Atrakcyjność oferty i stopień jej dostosowania do potrzeb klientów jest badana przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej i indywidualnie po przeprowadzanych zajęciach terapeutycznych i/lub szkoleniowych. Sprawozdania i raporty z badań przedstawiane i omawiane są dwa razy w roku podczas posiedzeń rady pedagogicznej oraz roboczych zebrań zespołów tematycznych. Wysoką ocenę atrakcyjności działań prowadzonych przez specjalistów poradni potwierdza m.in. przeprowadzone w II semestrze bieżącego roku, przez zespół ds. ewaluacji wewnętrznej, badanie poziomu satysfakcji osób korzystających z oferty poradni. Badanie było poprzedzone pilotażem sprawdzającym czy pytania zawarte w kwestionariuszu są zrozumiałe dla respondentów. W badaniu wzięło udział 201 osób. Ankieta uwzględniała zróżnicowany sposób korzystania z usług poradni przez respondentów. Zgodnie z przedstawionymi w raporcie z badań wynikami, ponad 90 procent rodziców, którzy wypełnili ankietę uważa, że informacje na temat oferty poradni są łatwo dostępne, zrozumiałe i wystarczające. 68 procent badanych rodziców ocenia ofertę poradni wysoko i bardzo wysoko. Według 84 procent badanych rodziców, na bardzo wysoką ocenę zasługuje profesjonalizm i kompetencje osobiste pracowników merytorycznych, co sprawia, że równie wysoko cenią sobie bezpośredni kontakt z nimi. Według 72 procent respondentów, wysoka i bardzo wysoka jest skuteczność pomocy specjalistów w rozwiązaniu problemów, z jakimi rodzice zgłaszają się do poradni część osób nie odpowiedziała na to pytanie, byli to rodzice zgłaszający się do poradni pierwszy raz. Badanym rodzicom wypowiadającym się w pytaniu otwartym (6%), kłopot sprawiają trudności związane z niedostosowaniem terminów wizyt do ich godzin pracy oraz dłuższy czas oczekiwania na udział w zajęciach. Jednocześnie rodzice ponownie podkreślili wysoką efektywność działań specjalistów, ich życzliwość, profesjonalizm i kompetencje. Wyniki i wnioski z badań będą omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. Zdaniem dyrektora liczba chętnych do korzystania z usług poradni stale przewyższa jej możliwości. Zainteresowanie usługami świadczonymi przez poradnię wynika z zaufania klientów do kompetencji zawodowych - specjaliści poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez studia doktoranckie i podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia. Duże znaczenie dla klientów ma stabilność kadry poradni i wypracowane zasady postępowania. Zasady te zostały zebrane w dokumencie Kodeks etyczny pracownika Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 9 w Warszawie. Jak podkreślają dorośli klienci, specjaliści poradni wspierają ich pracę pomagając przy realizacji zadań. Stabilność zasad i sposobu pracy poradni, zdaniem badanych nauczycieli pozwala na spokojne planowanie pracy w szkole/przedszkolu, daje poczucie bezpieczeństwa pracownikom placówek oświatowych. Jeśli jest potrzebna szybka pomoc np. interwencja kryzysowa wiedzą, że zostanie przeprowadzona przez poradnię natychmiast, a pomocą objęci zostaną wszyscy potrzebujący. Propozycje poradni tworzone są na podstawie corocznej diagnozy potrzeb środowiska, spotkań z dyrektorami placówek, psychologami i pedagogami szkolnymi oraz analizy atrakcyjności usług poradni. Jak informuje dyrektor i pracownicy merytoryczni, wyniki analizy atrakcyjności usług dla klientów mają wpływ na ofertę lub sposób świadczenia usług przez poradnię. Na ich podstawie dokonują modyfikacji oferty zajęć, warsztatów, szkoleń oraz dostosowują organizację pracy poradni do potrzeb klientów. Przy planowaniu oferty poradni uwzględniane są warunki lokalowe poradni, zasoby kadrowe, opinie klientów na temat dotychczas świadczonych usług, opinie pracowników instytucji, z którymi współpracuje poradnia, obserwacje i propozycje pracowników, obowiązujące zapisy prawa i polityka oświatowa m.st. Warszawy. Jak informuje dyrektor, doskonalenie zawodowe specjalistów jest zgodne z kierunkami rozwoju poradni. Respondenci potwierdzają prowadzenie przez pracowników merytorycznych badań atrakcyjności oferty poradni. 62 ze 111 ankietowanych rodziców przyznało, że pracownicy poradni pytali ich o opinię na temat zadowolenia z usług 10 / 16

11 świadczonych przez poradnię. Według badanych rodziców wprowadzone w ofercie poradni zmiany, które uwzględniały ich opinie lub propozycje to zajęcia terapeutyczne dla dzieci młodszych, warsztaty dla gimnazjalistów, dostosowanie terminów zajęć do możliwości korzystania z nich przez klientów. Zdaniem partnerów społecznych wprowadzone w ofercie poradni zmiany, uwzględniające ich opinie i propozycje to np. spotkania specjalistów poradni w domach dziecka - omawianie sytuacji poszczególnych wychowanków, podejmowanie decyzji dotyczących dalszych działań, indywidualne konsultacje wychowawców i rodziców z psychologiem, organizacja rad pedagogicznych, wsparcie w realizacji projektu Staszicowski Klub Talentów - poradnia wykonała badania diagnostyczne dzieci uzdolnionych oraz prowadziła cykl zająć dla rodziców tych dzieci. Projekt trwał rok i działania poradni cieszyły się dużym zainteresowaniem. Popularnością, w opinii partnerów społecznych cieszy się prowadzone w poradni doradztwo zawodowe, terapia poznawczo - behawioralna i zajęcia tematyczne. Ponadto zajęcia z logopedą oraz zajęcia dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym czy też dla dzieci mających trudności z matematyką. Nauczyciele uczestniczący w wywiadzie grupowym informowali, że pracownicy poradni systematycznie pytają uczestników zajęć o stopień zadowolenia i jakość oferowanych usług. Przeprowadzane są ankiety ewaluacyjne, padają pytania o jakie tematy należałoby rozszerzyć zajęcia z czym uczestnicy spotkań mają kłopot, gdzie potrzebna jest pomoc specjalistów poradni. Wspólnym ustaleniom specjalistów poradni i nauczycieli podlegają zarówno tematy zajęć psychoedukacyjnych oferowanych grupom specjalistów przedszkoli i szkół czy radom pedagogicznym, jak i termin ich realizacji. Sposób, w jaki poradnia tworzy i prezentuje swoją ofertę odpowiada wszystkim uczestnikom wywiadu. Według nich oferta jest co roku modyfikowana, przedstawiana za pomocą folderów, Internetu, przekazywana wszystkim placówkom oświatowym z terenu działania poradni, rodzicom i nauczycielom. Informację o ofercie poradni można znaleźć na stronach internetowych poradni, szkół i m. st. Warszawy. Promocji pracy poradni służy również uczestnictwo jej przedstawicieli w wydarzeniach lokalnych, miejskich, ogólnokrajowych. Przedstawione argumenty potwierdzają wysoki poziom wypełniania wymagania Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Poziom spełniania wymagania: B Wymaganie: Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki Komentarz: Poradnia prowadzi analizy satysfakcji klientów i wyciąga z nich wnioski. Wnioski z analiz satysfakcji klientów mają wpływ na ofertę i sposób świadczenia usług przez poradnię. Poradnia systematycznie zbiera informacje od klientów na temat ich potrzeb i modyfikuje swoje działania uwzględniając potrzeby klientów i wnioski z badań. Poradnia systematycznie współpracuje z nauczycielami Zdaniem 60 ze 111 badanych rodziców oraz wszystkich ankietowanych nauczycieli (41) w czasie jednego do dwóch miesięcy wstecz, pracownicy poradni pytali o ich zadowolenie z usług poradni. 20 ze 111 badanych stwierdziło, że nie było pytanych o stopień zadowolenia z usług poradni. W opinii dyrektora i pracowników merytorycznych poradnia regularnie przeprowadza analizy poziomu satysfakcji klientów z jej usług. 19 z 26 specjalistów poradni w ankietach stwierdziło, że uczestniczyli zarówno w analizach indywidualnych, jak i zespołowych, 5 z 26 badanych uczestniczyło w analizie zespołowej. Zdaniem nauczycieli poradnia stale bada atrakcyjność swojej oferty. Służą temu coroczne badania ankietowe, rozmowy z klientami. Są też pytania o skuteczność i efekty wprowadzanych przez poradnię form pomocy dzieciom/uczniom. Poradnia analizuje poziom satysfakcji klientów poprzez systematyczną analizę poziomu satysfakcji klientów, indywidualne rozpatrywanie poszczególnych przypadków przez pracowników placówki, analizę liczby klientów korzystających z usług placówki. Protokoły, raporty z ewaluacji programów i warsztatów zawierają wnioski z analizy satysfakcji klientów. Dyrektor oraz pracownicy merytoryczni wśród wniosków z analizy satysfakcji klientów, na podstawie których zmodyfikowano ofertę poradni lub sposób świadczenia usług wymienili m. in. rozszerzenie liczby uczniów objętych badaniem przesiewowym słuchu, 11 / 16

12 opracowanie projektów wspierających rozwój dzieci 5-6 letnich np.: program Jestem małym twórcą, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców, zajęcia prowadzone metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Razem z mamą, razem z tatą w związku ze zmianami w systemie oświaty i obniżeniu obowiązku szkolnego dla dzieci w wieku 6 lat, wspieranie dzieci uzdolnionych - w roku szk. 2010/11 poradnia w ramach programu Wars i Sawa współtworzyła i prowadziła razem z nauczycielami i specjalistami z Zespołu Szkół Nr 82 projekt Staszicowski Klub Talentów oraz warsztaty dla warszawskich nauczycieli przedmiotów ścisłych szkół podstawowych i gimnazjalnych, zwiększenie liczby godzin terapii specjalistycznych (SI, psychoterapia), prowadzenie grupy szkoleniowo - wspierającej dla logopedów szkolnych i przedszkolnych razem z doradcami metodycznymi WCIES, organizowanie dla specjalistów szkolnych oraz nauczycieli matematyki ze szkół podstawowych z dzielnic Ochota, Wola, Bemowo szkoleń np.: Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki, wspomaganie rozwoju dzieci 5-6 letnich - zajęcia grafomotoryczne, zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów i nauczycieli szkół, w tym rozszerzenie oferty z zakresu doradztwa zawodowego dla klas licealnych o program Kim jestem, kim będę, udział w pracach Dzielnicowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, zajęcia dla dzieci 5-letnich Kiedy złość przychodzi czyli jak sobie radzić z uczuciami, Ponadto poradnia została włączona do Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie i od r. 2010/11 pomaga dzieciom z podejrzeniem wykorzystywania seksualnego oraz prowadzi szkolenia dla pracowników szkół/przedszkoli. Dzięki prowadzonej diagnozie potrzeb środowiska zostały zidentyfikowane potrzeby klientów. Najważniejsze potrzeby, z jakimi zgłaszają się klienci to m.in.: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, wydawanie opinii i orzeczeń, poradnictwo dla rodziców, uczniów i nauczycieli uczestniczących w różnych formach terapii, szkolenia dla rodziców, uczniów i nauczycieli. Wśród działań postdiagnostycznych, dyrektor poradni za najważniejsze wynikające z diagnozy wymieniła: zajęcia wspierające rozwój dziecka 5-6 letniego - specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci młodszych - terapia zaburzeń rozwojowych dziecka, w tym zaburzeń integracji sensorycznej, utworzenie grupy wsparcia dla specjalistów z terenu działania poradni np. logopedów szkolnych, organizowanie szkoleń dla dyrektorów przedszkoli i szkół we współpracy z WCIES dotyczące m.in. Jak planować pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmian w rozporządzeniach MEN, Jak przygotować indywidualny program edukacyjno terapeutyczny, wsparcie rodziców dzieci zdolnych poprzez rozpoznawanie ich uzdolnień i pomoc w dostosowaniu form pracy szkoły do możliwości dziecka. Według badanych nauczycieli wszystkie działania poradni oparte są o diagnozę potrzeb środowiska. Poradnia, ich zdaniem, najpierw pyta klientów o potrzeby, a dopiero potem w oparciu o zebrane informacje proponuje konkretne działania. Stała wymiana informacji między pracownikami poradni i kadrą placówek z terenu jej działania buduje wspólne zaufanie i umożliwia zwracanie się o pomoc w każdej chwili, gdy pojawia się taka potrzeba. Jak twierdzą nauczyciele zmieniają się uczniowie lub zmianie ulega ich sytuacja osobista, zdrowotna, a to rodzi problemy wymagające specjalistycznej pomocy. Ponadto do modyfikowanych na podstawie wniosków z diagnozy potrzeb klientów działań, dyrektor, pracownicy merytoryczni oraz klienci zaliczyli: uzyskanie w roku szk. 2010/11 grantu z Biura Edukacji m.st. Warszawy na prowadzenie zajęć profilaktyczno - terapeutycznych dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców oraz środków finansowych od Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na godziny ponadwymiarowe i pomoce dydaktyczne na realizację projektu Jestem małym twórcą, możliwość nieodpłatnego korzystania z gabinetu do terapii SI, dzięki współpracy z dyrektorem przedszkola integracyjnego, zatrudnienie w roku szk. 2011/12 dodatkowego specjalisty terapeuty integracji sensorycznej, który prowadzi zajęcia dla 5-6 letnich klientów poradni, rozpoczęcie prowadzenia razem z metodykami z WCIES grupy szkoleniowo - wspierającej dla logopedów szkolnych i przedszkolnych, kontynuacja badania gotowości szkolnej 6 - latków (dodatkowe, sobotnie terminy konsultacji psychologicznych w miesiącach luty kwiecień), szkolenie dla dyrektorów przedszkoli i szkół Podstawy diagnozy i interwencji w przypadku wykorzystania seksualnego dziecka, organizacja i prowadzenie razem z psychologiem ze szkoły specjalnej spotkania szkoleniowego dla zespołów orzekających warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych Problemy diagnostyczne, prawne i kliniczne zespołów orzekających oraz Badanie i diagnoza dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. warsztaty dla nauczycieli i rodziców uczniów oraz zajęcia specjalistyczne np.: Jestem małym twórcą. 12 / 16

13 Zdaniem klientów działania poradni odpowiadające na sygnalizowane przez nauczycieli potrzeby przedszkoli i szkół to, m. in. pomoc dzieciom z rodzin przeżywających kryzys, warsztaty na temat przemocy adresowane do najstarszych dzieci w przedszkolu, pomoc w opracowaniu programu adaptacyjnego w przedszkolu, konsultacje dla rodziców dzieci rozpoczynających od września realizację obowiązku szkolnego. W opinii respondentów poradnia wprowadziła bardzo interesujące zajęcia psychoedukacyjne Korzenie i skrzydła skierowane do rodziców małych dzieci, podczas których uczestnicy mierzą się z osobistą niewydolnością wychowawczą, uzupełniają swoją wiedzę i uczą się np. stawiania granic dziecku w procesie wychowawczym. Jak informują nauczyciele, specjaliści poradni są dla nich wsparciem. Mają poczucie, że żaden nauczyciel nie odejdzie z poradni bez pomocy, nawet jeśli jest to problem, który przekracza zakres działalności poradni. W swojej codziennej pracy obserwują efekty pracy poradni w postaci zmiany zachowań uczniów i postaw rodziców terapeuci informują ich o osiągnięciach/sukcesach dzieci na zajęciach postdiagnostycznych. Specjaliści poradni wspierają przedszkola/szkoły w pracy z rodzicem i uczniem niepełnosprawnym, pomagają opracować plany i programy pracy. Otrzymują informacje od rodziców i uczniów, że dużym powodzeniem cieszą się wśród klientów poradni zajęcia SI, zajęcia socjoterapeutyczne psychoedukacja dla uczniów i szkolenia dla rodziców, warsztaty uczenia się, cykliczne indywidualne spotkania z uczniami oraz doradztwo zawodowe. Poradnia wprowadziła też spotkania psychoterapeutyczne dla rodzin, a z obserwacji uczestniczących w wywiadzie nauczycieli wynika, że ta forma pomocy rodzinie cieszy się stale rosnącą popularnością. Szczególnie dotyczy to uczniów/wychowanków domów dziecka. Respondenci za sukces uważają udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez poradnię również rodziców wychowanków domów dziecka. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy rad pedagogicznych placówek i specjalistów poradni. Zdaniem dyrektora i pracowników merytorycznych działania, które prowadziła poradnia we współpracy z nauczycielami w tym i/ lub poprzednim roku szkolnym to regularne spotkania szkoleniowo - wspierające dla pedagogów, logopedów i psychologów szkolnych we współpracy z WCIES, warsztaty dla nauczycieli, uczniów i rodziców oraz doradztwo zawodowe prowadzone przez specjalistów na terenie poradni i szkół, pomoc placówkom udzielana przez interwentów oświatowych, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i zebraniach z rodzicami. Pracownicy merytoryczni wspólnie z nauczycielami prowadzili grupy wsparcia, podejmowali decyzje dotyczące wprowadzania w określonych przypadkach niezbędnych form pomocy psychologiczno pedagogicznej. Zdaniem badanych nauczycieli specjaliści poradni udzielają rzeczywistego wsparcia swoim klientom. Ich wysokie kompetencje zawodowe i osobiste stanowią o jakości pracy poradni. W ich opinii sukcesem pracowników poradni jest sposób, w jaki uczniowie i rodzice rekomendują jej usługi. Poradnia we współpracy z nauczycielami placówek z terenu działania prowadzi przemyślaną i zrównoważoną działalność diagnostyczną, terapeutyczną i psychoedukacyjną. Pracownicy poradni angażują się w prace na rzecz uczniów zdolnych, prowadzą interwencje kryzysowe, szkolenia dla nauczycieli, wspólnie ze specjalistami szkół opracowali wzory planów działań wspierających, programów edukacyjno terapeutycznych. We współpracy z kadrą domów dziecka wspierają proces usamodzielniania wychowanków pomagają w osiąganiu celów wychowawczych. Zdaniem nauczycieli cenne dla środowiska są spotkania i konsultacje specjalistów poradni i przedszkoli/szkół, wsparcie indywidualne i grupowe kierowane do nowo zatrudnianych specjalistów szkolnych. Pracownicy poradni, zdaniem nauczycieli dzielą się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem w sposób budzący zaufanie i uznanie. Przedstawione argumenty potwierdzają bardzo wysoki poziom wypełniania wymagania Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki. Poziom spełniania wymagania: A 13 / 16

14 Wnioski z ewaluacji: 1. Wysokie kompetencje zawodowe i osobiste specjalistów Poradni pozwalają na udzielanie skutecznej pomocy uczniom i ich wychowawcom. Rodzice i nauczyciele chętnie korzystają z usług Poradni. 2. Poradnia prowadzi analizę potrzeb środowiska i stopnia dostosowania proponowanych działań diagnostycznych i terapeutycznych do indywidualnych potrzeb klientów. 3. Wnioski z pracy zespołów problemowych oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej są wykorzystywane do modyfikowania oferty i wprowadzania zmian w organizacji pracy Poradni. 14 / 16

15 Wymaganie Obszar: Efekty Potrzeby osób korzystających z oferty placówki są realizowane Osoby korzystające z oferty placówki są aktywne Osoby korzystające z oferty placówki są zadowolone z działalności placówki Poziom spełniania wymagania B B A 15 / 16

16 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Raport sporządzili: Cecylia Michalik Irena Wojciechowska Kurator Oświaty: / 16

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Legionowo Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Działania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na rzecz przedszkoli i szkół w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Katarzyna Staszczuk DYREKTOR PP P w Ostrołęce Publiczna placówka

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A P R A C Y

K O N C E P C J A P R A C Y Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 /12/13Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce z dnia 04.09.2012r.w sprawie zatwierdzenia Koncepcji Pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ W LIPNICY MUROWANEJ SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 1 PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Publicznych im. T. Kościuszki w Wojsławicach Kolonii PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM NASZE DZIECI Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30kwiecień 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam!

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam! Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Witam! Maria Dębska Projekt zmian dotyczy rozporządzenia z 17 listopada 2010r Projekt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - 1 - PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Przedszkolu PRYMUSEK we Wrocławiu - 2 - Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni?

Załącznik nr 4 W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni? Załącznik nr 4 Nauczyciele Poradni: 16 1. W jakim zakresie czuje Pani się współautorem koncepcji pracy Poradni? W zakresie, który dotyczy konkretnie realizowanych zadań przez pracownika danej specjalności

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13. Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku.

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13. Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 1 marca 2011 r. Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 13 Koncepcja pracy poradni skoncentrowana jest na pacjencie oraz pracowniku.

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHORZOWIE Tekst jednolity Statutu został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 3 / 2012-2013 z dnia 14.05.2013r. Statut został opracowany na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W GUBINIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Cele wystąpienia. Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów o realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej ZMIANY PRAWNE W ORGANIZOWANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WYCHOWANIU PRZEDSZKOLNYM KATARZYNA SZCZEPKOWSKA-SZCZĘŚNIAK NAUCZYCIEL KONSULTANT MSCDN WYDZIAŁ W WARSZAWIE Cele wystąpienia Usystematyzowanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym:

1. Dla dzieci w wieku przedszkolnym: Oferta dla dzieci i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Białej Podlaskiej ul. Waryńskiego 3 proponuje następujące formy wspierania: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny dla przedszkoli PCDZN Puławy Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 ZADANIA I. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 228 15706 Poz. 1487 1487 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218

ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 ZASADY KORZYSTANIA Z POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 218 Szkoła Podstawowa Nr 218 organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ZMIANY W ZAKRESIE UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Podstawy prawne: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 5 POZNAŃ STARE MIASTO 1. Dla dzieci: Propozycje do zrealizowania na terenie przedszkoli: A. Badania przesiewowe logopedyczne 3-6-latków oraz 3 i 4-latków.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA

SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLE NR 13 GNIAZDO ORLĄT W GNIEŹNIE SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA ORAZ UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PODSTAWY PRAWNE: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne

Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Wspomaganie procesu kształcenia uczniów ze SPE przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne Obowiązki zadania, podstawy prawne, przykłady dobrych praktyk Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dęblinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W LMK I PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo