Strona 1 z 8 parafka Pożyczkobiorcy..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 z 8 parafka Pożyczkobiorcy.."

Transkrypt

1 I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Dowód osobisty Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Miesięczne koszty utrzymania : Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty zobowiązań finansowych: Dane teleadresowe ADRES ZAMIESZKANIA Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Zgody Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawierania, wykonywania Umowy oraz potwierdzam, że zapoznałem/(am) się z informacją, że administratorem danych jest CASHSPORT.pl Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, Aleja Konstytucji 3 Maja 2, Rawa Mazowiecka. Przysługuje mi prawo do dostępu treści danych, ich poprawienia oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz dane : - mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach obowiązującego prawa; - mogą być wykorzystywane także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczenia usług drogą elektroniczną; Poinformowany/(a) o treści art Kodeksu karnego (Dz.U. Z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.) w brzmieniu "Kto, w celu uzyskania (...)kredytu pożyczki pieniężnej,(...) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelne dokumenty (F) podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Upoważniam CASHSPORT.pl Sp. z o.o. do zasięgania : 1) na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie tej ustawy oraz (Dz. U. Nr 81, poz. 530 Ustawy o BIG); 2) informacji o moich zobowiązaniach w instytucjach, w szczególności w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Z. Modzelewskiego 77, Warszawa, NIP , REGON , Biuro Informacji Kredytowej S.A. ul. Z. Modzelewskiego 77a, Warszawa, NIP: ,REGON: , Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa, NIP , KRS ; Akceptuję warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki CASHSPORT.pl zawartego przez Internet na strony (Umowa Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl w serwisie internetowym nie wymaga mojego podpisu). Zgadzam się na udostępnienie informacji zawartych w Umowie w celu dokonania weryfikacji kredytowej. Oświadczenia 1. Oświadczam, że wszystkie złożone przeze mnie dane we Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta) do Umowy są rzetelne, kompletne i zgodne z prawdą. 2. Otrzymałem(am), informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciągnięcia zobowiązania Umowy 3. Uzyskałem(am) od CASHSPORT.pl Sp. z o.o. wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości. 4. Mam świadomość ryzyka związanego i zaciągnięciem zobowiązania Umowy. 5. Upoważniam CASHSPORT.pl Sp. z o.o. do zaciągnięcia i weryfikacji moich danych osobowych podanych we Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta). 6. Do celów niniejszej Umowy akceptuję złożenie i wysłanie Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta) online ze strony jako równoznacznego z formą pisemną. Strona 1 z 8

2 I. Umowa zawarta w Rawie Mazowieckiej w dniu {POZYCZKA.DATA_UMOWY}, pomiędzy: CASHSPORT.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Al. Konstytucji 3 Maja 2, Rawa Mazowiecka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP , REGON , strona internetowa Zwanym dalej POŻYCZKODAWCĄ a Panem/Panią : Zamieszkałym (ą) w : Legitymujący się dowodem osobistym : Posiadającym (ą) numer PESEL : Zwanym (ą) dalej POŻYCZKOBIORCĄ o następującej treści : Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki Kwota przyznanej Pożyczki Prowizja Całkowity koszt Pożyczki Całkowita kwota do spłaty RRSO Okres trwania Pożyczki Termin spłaty Pożyczki PLN PLN PLN PLN % Dni Konta Bankowe Pożyczkodawcy : PKO Bank Polski Bank Zachodni WBK ING Bank Śląski Alior Bank Getin Bank Millennium Bank Bank Pekao Credit Agricole Bank Strona 2 z 8 1. Postanowienia Ogólne 1. Pożyczkodawca oznacza spółkę działająca pod nazwą firmy CASHSPORT.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Al. Konstytucji 3 Maja 2, Rawa Mazowiecka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, pod numerem KRS , kapitał zakładowy ,00 zł, NIP , REGON ; 2. Pośrednik Kredytowy Nie dotyczy; 3. Umowa oznacza Umowę o Pożyczkę na podstawie, której Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy przelewa zawnioskowaną przez Pożyczkobiorcę kwotę Pożyczki na zasadach określonych w Umowie; 4. Zdolność kredytowa zdolność do spłaty udzielonej Pożyczki wraz z Prowizją w terminie określonym w Umowie; 5. Prowizja koszt udzielenia Pożyczki jako wartość pieniężna zysku ustalona przez CASHSPORT.pl Sp. z o.o., która nie zmieni się w okresie trwania udzielonej Pożyczki a którą Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiścić Pożyczkodawcy; 6. Pożyczka środki pieniężne będące przedmiotem zawarcia Umowy o Pożyczkę z Pożyczkobiorcą w ramach pierwsza Pożyczka, kolejna Pożyczka; 7. Karta Klienta Wniosek o Pożyczkę jako formularz rejestrowy usług pożyczkowych dla osób fizycznych; 8. Pożyczkobiorca osoba fizyczna, która zawarła Umowę o Pożyczkę z Pożyczkodawcą; 9. Koszt windykacji załącznik B Tabela Opłat i Prowizji, jako opłata za dochodzenia należności przez CASHSPORT.pl Sp. z o.o.; 10. TOiP - Taryfa Opłat i Prowizji; 11. Strona Internetowa kanał elektroniczny przez który dokonała się Umowa między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą; 12. Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki tabela określająca wszystkie parametry udzielonej Pożyczki tj. : Kwota Przyznanej Pożyczki, Prowizja, Całkowity Koszt Pożyczki, Całkowita Kwota do Spłaty, RRSO, Okres Trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki; 13. Pełnomocnik osoba wyznaczona przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego wykonująca wszystkie czynności faktyczne i prawne względem Umowy ; 14. Dyspozycja Uruchomienia Limitu Odnawialnego Pożyczki określa uruchomienie drugiej, kolejnej Pożyczki względem Pożyczkodawca a Pożyczkobiorca jako nowe Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki CASHSPORT.pl oraz zawarte porozumienie między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą zawierające najważniejsze warunki Pożyczki, które w czasie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie w danych strony Umowy, Numeru Pożyczki, Kwoty Pożyczki, Terminu Spłaty Po-

3 Strona 3 z 8 życzki, Prowizji, Całkowitego Kosztu Pożyczki, Całkowitej Kwoty Spłaty Pożyczki, RRSO; 15. Biuro Informacji Gospodarczej Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. ul. Z. Modzelewskiego 77, Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014r., poz z późn. zm.); 16. Biuro Informacji Kredytowej Biuro Informacji Kredytowej S.A. ul. Z. Modzelewskiego 77a, Warszawa, NIP ; 17. Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8, Warszawa, działający na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.); 18. Całkowity Koszt Pożyczki wszystkie koszty Prowizji jakie Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką; 19. Opłata rejestracyjna jednorazowa opłata pobierana przez Pożyczkodawcę przy rejestracji Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta) na stronie internetowej Opłata pobierana jest do celów weryfikacji numeru Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy. Opłata rejestracyjna podlega zwrotowi; 20. Ugoda oznacza nowe porozumienie zawarte pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą złożone na wniosek Pożyczkobiorcy w przedmiocie rozłożenie w Harmonogram ratalny powstałych zobowiązań Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy; 21. Zespół Wsparcia Obsługi Klienta osoby występujące w imieniu Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego jako Zespół Wsparcia Obsługi Klienta dostępny pod adresem oraz numerem Infolinii (46) lub (22) (rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane); 22. Zespół Obsługi Należności osoby występujące w imieniu Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego jako Zespół Obsługi Należności dostępny pod adresem oraz numerem infolinii (22) (rozmowy telefoniczne mogą być rejestrowane); 23. Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r.,poz. 121 z późn. zm.); 24. Formularz informacyjny formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy, udostępniony do wglądu na stronie internetowej każdorazowo udostępniany przy zawarciu Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl z możliwością zapisania lub wydrukowania; 25. Limit Umowy Odnawialny Limit Pożyczki kwota pierwszej Pożyczki nie przekraczająca 500 PLN, kwota kolejnej Pożyczki nieprzekraczająca 1000 PLN. Odnawialny Limit Pożyczki jest przyznawany Pożyczkobiorcy w zależności od oceny ryzyka kredytowego; 26. Moje Konto indywidualne konto osób fizycznych założone przez Pożyczkobiorcę na stronie internetowej po prawidłowym wypełnieniu Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta); 27. Aneks Przedłużenie Spłaty Pożyczki oznacza załącznik C do Umowy Przedłużania okresu Spłaty Pożyczki o dodatkowy okres z jednoznacznym zastrzeżeniem wcześniejszej opłaty Prowizji za Przedłużenie okresu Spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę na rachunek Pożyczkodawcy; 28. Prowizja Przedłużenia Spłaty Pożyczki koszt jaki zobowiązany jest ponieść Pożyczkobiorca z tytułu Aneksu Przedłużenia Spłaty Pożyczki; 29. Ustawa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014r., poz. 1497, z późn. zm.); 30. Ustawa BIG ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014r., poz ze zm.); 31. Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy Rachunek Bankowy z którego dokonany zostanie przelew udzielonej Pożyczki dla Pożyczkobiorcy i na który Pożyczkobiorca jest zobowiązany spłacić Pożyczkę wraz z Prowizją i opłatami, zgodnie z TOiP (wszystkie Prowizje oraz dodatkowe koszty wykazane są w treści wiadomości , potwierdzającej zawarcie Umowy); 32. Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy, którego jest właścicielem, prowadzonym w banku na terenie Polski, z którego została dokonana opłata rejestracyjna 0,01 PLN i na który Pożyczkodawca zgodnie z warunkami Umowy przeleje kwotę Pożyczki; 33. Termin Spłaty Pożyczki - dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest spłacić w całości Pożyczkę wraz z należnymi opłatami i Prowizjami w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy zgodnie z Umową oraz Dyspozycją Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki; 34. Warunki Pożyczki Kwota Przyznanej Pożyczki, Prowizja, Całkowity koszt Pożyczki, Całkowita Kwota Spłaty Pożyczki, RRSO, Okres Trwania Pożyczki, Termin Spłaty Pożyczki; 35. Wniosek o Pożyczkę Karta Klienta wypełniona za pośrednictwem strony internetowej (weryfikowana przez Pożyczkodawcę) zawierająca w szczególności : imię, nazwisko, numer PESEL, serie i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencji, numer konta bankowego, numer telefonu, adres oraz wszystkie inne dane niezbędne do oceny ryzyka kredytowego; 36. RRSO Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania tj. Całkowity Koszt Pożyczki w stosunku rocznym; 37. RSO Roczna Stopa Oprocentowania Pożyczki, która na dzień zawarcia Umowy wynosi 10 % w skali roku; 38. Administrator (admin) oznacza CASHSPORT.pl Sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy, w razie nie zawarcia, wygaśnięcia lub wypowiedzenia tych umów dla celów archiwalnych i statystycznych; 39. CASHSPORT.pl Sp. z o.o. udziela Pożyczek po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę następujących warunków : a) poprawnego wypełnienia Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta) i utworzenie konta klienta; b) dokonania opłaty rejestracyjnej 0,01 PLN na rachunek Pożyczkodawcy; c) posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych; d) posiadania zdolność kredytową; e) po dokonaniu weryfikacji w BIG InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich; 40. Regulamin udzielenia Pożyczek internetowych ze ma zastosowanie do wszystkich zawartych Umów o Pożyczkę; 41. CASHSPORT.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne poniesione koszty przez Pożyczkobiorcę w związku z podjęciem starań ze złożeniem Wniosku o Pożyczkę; 2. Rejestracja Moje Konto 1. Podstawą do zawarcia Umowy oraz udzielenia Pożyczki jest poprawne zarejestrowanie się na stronie internetowej Wypełnienie zgodnie ze stanem faktycznym Wniosek o Pożyczkę (Karta Klienta formularz rejestrowy usług pożyczkowych dla osób fizycznych) i posiadanie przez Pożyczkobiorcę aktywnego konta. 2. Rejestracja Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta) i utworzenie konta Klienta na stronie internetowej jest równoznaczne ze złożeniem Wniosku o Pożyczkę i zawarciem Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 3. Pożyczkobiorca wypełniając Wniosek o Pożyczkę (Karta Klienta) zobligowany jest do podania prawdziwych swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym. Wprowadzenie niepoprawnych danych w Karcie Klienta spowoduję brak utworzenia konta Klienta, doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mienia Pożyczkodawcy może spowodować odpowiedzialność cywilna lub karną Pożyczkobiorcy. 4. Konto Klienta jako Moje Konto na stronie internetowej nie może zostać utworzone drogą telefoniczną. 5. Po dokonaniu poprawnej rejestracji i utworzeniu konta Klienta Moje Konto na stronie internetowej Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać przelewu w kwocie 0,01 PLN (słownie : jeden grosz) tytułem opłaty rejestracyjnej: Potwierdzam rejestrację, akceptuję regulamin i zawarcie umowy CASHSPORT.pl nr (numer Twojej Umowy). Przelew musi być wykonany z Rachunku Bankowego Pożyczkobiorcy, jako posiadacz na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy. 6. Zakończenie procesu zawarcia Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl oznacza zgodę akceptacji udzielenia Pożyczki oraz przelania pieniędzy na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy wskazany w Karcie Klienta (zweryfikowany w opłacie rejestracyjnej 0,01 PLN). 7. W tytule przelewu bankowego Pożyczkobiorca wprowadza tekst zgodny z komunikatem otrzymanym w wiadomości , po dokonaniu poprawnej rejestracji i utworzeniu konta Klienta na stronie internetowej Brak wpisania wymaganego komunikatu lub jego błąd powoduję, że proces rejestracyjny może nie zostać poprawnie zakończony.

4 8. Po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na Rachunku Bankowym Pożyczkodawcy oraz weryfikacji danych Pożyczkobiorcy podanych podczas rejestracji (Karta Klienta), Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuję Pożyczkobiorcę o przyznaniu lub odmowie udzielenia Pożyczki (Umowy ), w wiadomości lub SMS podany w trakcie rejestracji (Karta Klienta). 9. Opłata rejestracyjna podlega zwrotowi. Strona 4 z 8 3. Umowa i okres trwania Umowy 1. W wyniku zawartej Umowy, Pożyczkodawca przyznaję Pożyczkobiorcy kwotę Pożyczki w ramach Odnawialnego Limitu Pożyczki (pierwsza pożyczka do 500 PLN, kolejna do 1000 PLN) po wykonaniu czynności przez Pożyczkobiorcę w warunkach określonych w Umowie Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl oraz Regulaminie udzielanych Pożyczek w serwisie internetowym 2. Umowa zawiera warunki dla pierwszej Pożyczki przyznanej Pożyczkobiorcy oraz kolejnej Pożyczki jako Dyspozycja Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. 3. Pożyczkobiorca może ubiegać się o kolejną Pożyczkę w momencie terminowej spłaty pierwszej Pożyczki. 4. W danej chwili Pożyczkobiorca może mieć udzieloną tylko jedną Pożyczkę. 5. Termin Spłaty Pożyczki został określony w tabeli Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki, Umowy Pożyczki CASHSPORT.pl. 6. Umowa zawarta jest na czas określony do dnia Całkowitej Spłaty Pożyczki wynikającymi z Umowy. 7. Wypłacona Pożyczka udzielona jest na czas określony do dnia Terminu Spłaty Pożyczki, który zawarty jest w tabeli Indywidualne Warunki Odnawialnego Limitu Pożyczki z możliwością jej przedłużenia na wniosek Pożyczkobiorcy. 8. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy ma prawo do zmniejszania kwoty i skrócenia okresu spłaty wnioskowanej kwoty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. 9. Pożyczkodawca ma prawo do udzielenia Pożyczki bez naliczenia Prowizji lub udzielenia promocyjnych rabatów. 10. Uruchomienie Pożyczki oraz jej wypłata na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy dokonane przez Pożyczkodawcę skutkować będzie pozytywna ocena zdolności kredytowej. 11. Ocena zdolności kredytowej odbywa się na podstawie uzyskanych informacji od Pożyczkobiorcy z odpowiednich baz danych lub informacji, którymi dysponuje Pożyczkodawca. 4. Warunki otrzymania Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ubiegający się o Pożyczkę w serwisie internetowym musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz być konsumentem w rozumieniu art. 5 pkt 1 Ustawy i jest w wieku od 21 do 75 lat. 2. Udzielenie Pożyczki nie jest związane bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez Pożyczkobiorcę. 3. Pożyczkobiorca jest obywatelem Polski z miejscem stałego zameldowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 4. Posiada aktywne konto na stronie internetowej Moje Konto. 5. Pożyczkobiorca ma zdolności do spłaty zobowiązań wynikających z Umowy względem Pożyczkodawcy. 6. Pożyczkodawca w celu dokonania pozytywnej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy jest uprawniony do żądania przesłania na wskazany adres dokumentów potwierdzających informację danych osobowych (tj. dowód osobisty), deklarację dochodu wynagrodzenia (przelew ostatniego wpływu wynagrodzenia pobranego z bankowości internetowej Pożyczkobiorcy), zaświadczenie o dochodach wystawione przez pracodawcę lub głównego księgowego, formularz ZUS RMUA, odcinek wpłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego, decyzję o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub rentowego, zaświadczenie o wysokości emerytury lub renty wystawionego przez ZUS lub KRUS. 7. Uzyskał pozytywną ocenę ryzyka kredytowego na podstawie informacji przekazanych do Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego przez Pożyczkobiorcę. 8. Za dzień zawarcia Umowy o Pożyczkę strony uznają dzień wypełnienia i złożenia przez Pożyczkobiorcę Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta). 9. Weryfikacja pozyskanych informacji na temat Pożyczkobiorcy z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich musi być dokonana pozytywnie. 10. Pożyczkobiorca zawarł z Pożyczkodawcą Umowę Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 11. Pożyczkobiorca w momencie ubiegania się o Pożyczkę nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy. 12. Pożyczkobiorca spełnia inne warunki zapisane w Umowie Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl i Regulaminie udzielania Pożyczek w serwisie internetowym dla osób fizycznych. 13. Spełnia inne warunki przewidziane i zapisane w Umowie. 5. Akceptacja Pożyczki 1. Uruchomienie Pożyczki następuję zgodnie z akceptacją Wniosku o Pożyczkę przez Zespół Wsparcia Obsługi Klienta, gdzie każdorazowo Pożyczkobiorca jest informowany we własnym panelu Moje Konto o przebiegu weryfikacji Pożyczki oraz otrzymuje wiadomość tekstową e- mail oraz SMS. 2. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy każdorazowo po rozpatrzeniu Wniosku o Pożyczkę (pierwsza Pożyczka, kolejna Pożyczka) poinformuje Pożyczkobiorcę o pozytywnej lub negatywnej decyzji kredytowej Pożyczki zamieszczając informacje w panelu Moje Konto oraz wysyłając wiadomość tekstową lub SMS. 3. Po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, Pożyczkodawca bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni uruchomi przelewem bankowym kwotę Pożyczki na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. 4. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy po zawarciu Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl i uruchomieniu Pożyczki (pierwsza Pożyczka) prześle wiadomość Pożyczkobiorcy dokumenty: a) Umowę Odnawialny Limit Pożyczki; b) Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy; c) Formularz informacyjny; d) TOiP; 5. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy po zawarciu i uruchomieniu Umowy (pierwsza Pożyczka) prześlę Pożyczkobiorcy pocztą tradycyjną dwa egzemplarze Umowy podpisaną przez osobę reprezentującą jako pełnomocnik w imieniu Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do podpisania i odesłania jednego egzemplarza Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl pocztą tradycyjną na adres siedziby Pożyczkodawcy. Podpisana Umowa potwierdza dodatkowo dane osobowe Pożyczkobiorcy. 6. Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy udzielając kolejnej Pożyczki w serwisie internetowym prześle w wiadomości e- mail Pożyczkobiorcy lub udostępni w panelu konta Pożyczkobiorcy Moje Konto dokumenty : a) Dyspozycje Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki; b) Formularz informacyjny; 6. Koszty Pożyczki 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do terminowej spłaty udzielonej Pożyczki, w jednej racie i warunkach ustalonych w Umowie Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. oraz Dyspozycji Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki. 2. Prowizja za udzielenie Pożyczki jest zgodna z warunkami zwartymi w Umowie (pierwsza Pożyczka), Dyspozycji Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki (kolejna Pożyczka). 3. Prowizja za udzielenie Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki. 4. Odsetek naliczonych od Pożyczki. 5. Prowizji za Przedłużenie okresu spłaty Pożyczki. 6. Dodatkowe koszty zostaną naliczone zgodnie z załącznikiem B Tabela Opłat i Prowizji. O Prowizji dodatkowych kosztów Pożyczkobiorca zo-

5 stanie każdorazowa poinformowany na swoim profilu Moje Konto, telefonicznie lub w wiadomości Spłata udzielonej Pożyczki wraz z Prowizją i innymi kosztami powstałymi w przyszłości w obsłudze nieterminowej spłaty Pożyczki należy dokonywać na podane numery Rachunków Bankowych Pożyczkodawcy : PKO BP BZ WBK ING Bank Śląski Alior Bank Getin Bank Millennium Bank Bank Pekao Credit Agricole Bank 9. Przedterminowa spłata Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma możliwość przedterminowego częściowego lub całkowitego uregulowania spłaty Pożyczki. 2. Przedterminowa spłata Całkowitej Kwoty Pożyczki nie powoduje zmniejszenia kosztów, które dotyczą okresu, o które została skrócona Pożyczka. 3. W sytuacji nadpłaty Pożyczki CASHSPORT.pl w wymaganym terminie, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu nadpłaconych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy. Strona 5 z 8 7. Kolejna Pożyczka 1. Po zalogowaniu się na Moje Konto na stronie internetowej oraz po spłacie całości kwoty pierwszej Pożyczki, Pożyczkobiorca może złożyć kolejny Wniosek o Pożyczkę poprzez : a) Moje Konto na stronie internetowej b) Aplikację mobilną strony 2. Dyspozycja Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki, jako kolejna Pożyczka nie wymaga podpisu Pożyczkobiorcy a wszystkie jej zapisy są znane i dobrowolnie zaakceptowane przez Pożyczkobiorcę. 8. Zasady i zwroty Pożyczki 1. Pożyczkobiorca w wyniku uruchomienia Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl (Dyspozycji Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki jako kolejna Pożyczka) zobowiązuje się do Spłaty Pożyczki w ustalonym jej terminie. 2. Spłatę Pożyczki należy dokonać na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy wskazany w Umowie lub na stronie internetowej ze wszystkim kosztami, Prowizjami wynikającymi z Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl (pierwsza pożyczka) oraz Dyspozycji Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki (kolejna pożyczka). 3. W tytule przelewu/wpłaty bankowej Pożyczkobiorca powinien wprowadzić zdanie: Spłata pożyczki + numer pożyczki znajdujący się w Umowie, lub nr PE- SEL_(pesel Pożyczkobiorcy). 4. Jeśli Termin Spłaty Pożyczki przypada na sobotę lub dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, przyjmuje się, że Spłata Całkowita Pożyczki powinna nastąpić w kolejnym najbliższym dniu roboczym. 5. Po dokonaniu Całkowitej Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca dokonuję rozliczenia Pożyczki bezzwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty księgowania na Rachunku Bankowy Pożyczkodawcy. 6. Zadłużenie Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy z tytułu niespłaconej Pożyczki zaspokajane jest w następującej kolejności : a) Prowizja Przedłużenia Spłaty Pożyczki w przypadku wcześniejszej jej deklaracji ustalona telefonicznie z Zespołem Wsparcia Obsługi Klienta (Infolinia); b) Prowizja Ugody, w przypadku jeśli Pożyczkodawca na wniosek Pożyczkobiorcy zawarł z Pożyczkobiorcą nowe porozumienie dotyczące spłaty Pożyczki w postaci Ugody; c) Prowizji; d) kwoty Pożyczki; e) koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty monitów upomnień z TOiP; f) odsetki od zadłużenia przeterminowanego; g) odsetki od zadłużenia nieprzeterminowanego; 7. Pożyczkodawca może ustalić odmienną kolejność w zaspokajaniu swoich należności niż w ust. 6, o czym nie musi powiadamiać Pożyczkobiorcy. 8. Przed zbliżającym się upływem Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy poinformuję Pożyczkobiorcę o nadchodzącym Terminie Spłaty Pożyczki wysyłając stosowny komunikat za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznie lub pocztą elektroniczną Nieterminowa spłata Pożyczki 1. W sytuacji nieterminowej spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie). W przypadku zmian wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim, Pożyczkodawca zastosuje się do przepisów obowiązującego prawa. 2. W wyniku podjętych działań windykacyjnych Pożyczkobiorca może zostać obciążony opłatami za monity listowne wysłane pocztą tradycyjną lub w wiadomości po 7,14,30 dniach od upływu nieterminowej spłaty udzielonej Pożyczki. 3. W przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki Pożyczkodawca ma prawo podjąć działania windykacyjne mające na celu odzyskanie swojej wierzytelności zakres podejmowanych działań: a) wysłanie komunikatów SMS; b) kontakt telefonicznego z Pożyczkodawcą; c) przygotowanie i wysłanie monitów pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (na adres wprowadzony we Wniosku o Pożyczkę); d) po upływie 30 dni od nieterminowej spłaty udzielonej Pożyczki, Umowa Pożyczki zostanie przekazana do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej; 4. W sytuacji nieterminowej spłaty Pożyczki, ustalonej w warunkach Umowy, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań windykacyjnych celem odzyskania swojej wierzytelności, co skutkuję przekazaniem Umowy Pożyczki do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej. Pożyczkodawca ma prawo po upływie nieterminowej spłaty Pożyczki dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego. Kosztami takiego dochodzenia zwrotu Pożyczki obciążony zostanie Pożyczkobiorca. 5. W wyniku ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015), Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., które dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy zawartej przez Pożyczkodawcę. 6. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informację o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Kredytowej. 7. Zgodnie z artykułem 14 lub 16, 17 bądź 18 Ustawy BIG. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej. 8. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej dokonywane jest na podstawie udzielonych przez Pożyczkobiorcę zgód wyrażonych we Wniosku o Pożyczkę. 9. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca może zawrzeć Ugodę z Pożyczkobiorcą na warunkach zaproponowanych przez Pożyczkodawcę. 10. Ugoda w spłacie Pożyczki zostanie przesłana na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną Pożyczkobiorcy. 11. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dokonanie przez Pożyczkodawcę cesji niespłaconych przez niego kwot Pożyczki, należnych Pożyczkodawcy na inny podmiot. Pożyczkobiorca o tym fakcie zostanie powiadomiony poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy.

6 11. Przedłużenie Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma prawo do dobrowolnego Przedłużania Spłaty swojej Pożyczki, przed okresem jej terminowej spłaty. Pożyczkodawca ma prawo odmówienia Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki bez podawania przyczyn tej decyzji. 2. Umowa może być przedłużona na wniosek Pożyczkobiorcy w okresie do 30 dni. 3. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do opłaty Prowizji wynikającej z kalkulatora pożyczkowego umieszczonego na stronie internetowej względem udzielonej Pożyczki, jej okresu i kwoty. 4. Przedłużenia Spłaty Pożyczki nie powoduje zwiększenia Całkowitej Spłaty Pożyczki a koszt udzielonej Pożyczki pozostaje bez zmian względem Umowy. 5. Przedłużeniem Terminu Spłaty Pożyczki stanowi Aneks Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki. 6. Po zaakceptowaniu Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki, Pożyczkodawca lub Pośrednik Kredytowy prześle Pożyczkobiorcy w wiadomości lub dołączy do profilu Moje Konto Aneks Przedłużenia Terminu Spłaty Pożyczki do Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl. 7. Pożyczkobiorca zobowiązany jest w tytule przelewu bankowego wprowadzić następującą treść Przedłużam Termin Spłaty Pożyczki + numer Pożyczki. Po zaksięgowaniu opłaconej Prowizji na rachunki wykazane w 6. ust. 5, Pożyczkodawca poinformuję Pożyczkobiorcę w wiadomości lub SMS o Przedłużeniu Terminu Spłaty Pożyczki. 12. Obowiązki Pożyczkobiorcy 1. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do : a) wypełnienia Wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta) zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym, podanie adresu korespondencyjnego do obsługi między Pożyczkobiorca a Pożyczkodawca; b) powiadomienie Pożyczkodawcę lub Pośrednika Kredytowego o każdej zmianie danych osobowych (w tym adresu zamieszkania, numeru kontaktowego czy numeru bankowego), które zostały podane w Karcie Klienta do Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl; c) zmianie dowodu osobistego bądź jego utracie; d) administrator jako Pożyczkodawca zapewnia ochronę danych osobowych pozyskanych od Pożyczkobiorcy zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 ze zm.) oraz ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) e) Pożyczkobiorca zobowiązany jest do podpisania i odesłania na adres siedziby Pożyczkodawcy jednego egzemplarza otrzymanej Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl w terminie nie dłuższym niż 7 dni o daty jego otrzymania; f) nie otrzymanie podpisanej Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl przez Pożyczkodawcę może skutkować rozwiązaniem Umowy o Pożyczkę i zwrot całości udostępnionej kwoty Pożyczki; g) Pożyczkobiorca ma obowiązek przestrzegania Terminu Całkowitej Spłaty Pożyczki; 2. Aby dokonać odstąpienia od Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty udzielonej Pożyczki wraz z odsetkami ustawowymi, poprawnego wypełnienia załącznika A i przesłanie na adres siedziby Pożyczkodawcy lub pocztą elektroniczną Wzór odstąpienia dostępny jest w Umowie Pożyczki oraz na stronie internetowej Wypowiedzenie Umowy Odnawialny Limit Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma prawo do rozwiązania Umowy, Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzeniem w dowolnej formie: a) w drodze pisemnej na adres siedziby Pożyczkodawcy; b) poprzez wysłanie wiadomości na adres Pożyczkodawcy ; 2. Pożyczkodawca ma prawo do rozwiązania Umowy Ramowej, Umowy : a) w trybie natychmiastowym w przypadku opóźnienia/nieterminowej Całkowitej Spłaty Pożyczki, wypowiedzenie zostanie przesłane w drodze pisemnej lub wysłane w wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy; b) w trybie standardowym za 2-miesięcznym wypowiedzeniem, przesłane w drodze pisemnej lub wysłane w wiadomości na adres elektroniczny Pożyczkobiorcy; 3. Wypowiedzenie Umowy Pożyczki z przyczyn w ust. 2 nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań dotyczących spłaty Pożyczki, które zostały określone w Umowie, Umowie Odnawialny Limit Pożyczki. 15. Informacje Poufne 1. Pożyczkodawca nie odpowiada w żadnym stopniu za wszystkie poniesione straty przez Pożyczkobiorcę, utracone korzyści oraz inne konsekwencje wynikające z ujawnienia informacji poufnych jakie stanowi Umowa oraz dostępy do panelu Moje Konto przez Pożyczkobiorcę na rzecz osób trzecich. 2. Obowiązkiem Pożyczkobiorcy jest zachowanie w ścisłej tajemnicy dostępów do panelu Moje Konto. Pożyczkobiorca ponosi w pełni odpowiedzialność za dokonanie wszelkich transakcji w danej kwocie, dokonanych przy użyciu informacji poufnych w szczególności nazwy użytkownika, adresu i hasła do panelu Moje Konto wykonane na wskutek zaniedbań przez osoby trzecie. 16. Reklamacje 1. Reklamacje należy składać drogą pisemna na adres siedziby Pożyczkodawcy bądź wysyłając w wiadomości na Pożyczkodawcy. 2. Pożyczkobiorca ma prawo do składania reklamacji wynikających z zapisów Umowy 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Strona 6 z Odstąpienie od Umowy Odnawialny Limit Pożyczki 1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpienia od Umowy, Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia oraz zwrócenia całości otrzymanych środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Pożyczkodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty podpisania odstąpienia od Umowy. 17. Postanowienie końcowe 1. Strony dobrowolnie akceptują, by kontakt związany z przekazem informacji i składaniem oświadczeń woli dotyczących Umowy, w szczególności procesu udzielania Pożyczki dokonywał się za pomocą wiadomości tekstowych, wysyłanych na telefon komórkowy (SMS) lub drogą poczty elektronicznej , zgodnie z ustaleniami procedur zawartych w

7 Umowie i Regulaminie, z wyłączeniem pozostałych ustaleń na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązującego prawa w formie pisemnej. 2. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej Umowy, jeśli sam nie postanowi inaczej. 3. W przypadku zmian warunków Umowy Odnawialny Limit Pożyczki CASHSPORT.pl, w trakcie obowiązywania Umowy z Pożyczkobiorcą, Pożyczkodawca wykaże zmiany kanałem elektronicznym na stronie internetowej lub wyśle drogą elektroniczną na adres e- mail podany w Karcie Klienta do wszystkich Pożyczkobiorców w trakcie trwania Umowy. 4. Administrator przetwarza dane osobowe głównie do celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Odnawialny Limit Pożyczki, Umowy Pożyczki CASHSPORT.pl, a w przypadku niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania tych umów dla celów archiwalnych oraz statystycznych zgodnie w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) oraz ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). 5. Zmiany w Umowie oraz w Regulaminie, Pożyczkodawca poinformuję Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy. Wykaz zmian zostanie przesłany na adres Pożyczkobiorcy lub zamieszczony na stronie internetowej 6. W kwestiach nieuregulowanych Umową zastosowanie maja przepisy prawa polskiego. 7. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (ul. Plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa). 8. Wysłane dane Pożyczkobiorcy do Pożyczkodawcy znajdujące się na wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta) uznaje, się jako dobrowolne oświadczenie woli i wywołuję określone skutki prawne. 9. Wysyłane wiadomości SMS mają charakter informacyjny i nie są traktowane jako oświadczenie woli Stron. 10. Pożyczkobiorca ma prawo do zmiany danych zawartych we wniosku o Pożyczkę (Karta Klienta) po uprzednim kontakcie drogą telefoniczną oraz w wiadomości z Zespołem Wsparcia Obsługi Klienta 11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwanego. Powództwo o ustalenie istnienia Umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, oraz spełnienie świadczenia i odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy można także wytoczyć przed sądem miejsca jej wykonania lub miejscem spełnienia świadczenia. 12. Regulamin udzielania Pożyczek internetowych dostępny jest na stronie Pożyczkodawcy, Integralną częścią Umowy stanowią jej załączniki: a) Załącznik A odstąpienie od Umowy Odnawialny Limit Pożyczki; b) Załącznik B Tabela Opłat i Prowizji; c) Formularz informacyjny; 14. Integralną częścią kolejnej pożyczki stanowi dokument : a) Dyspozycja Uruchomienia Odnawialnego Limitu Pożyczki; b) Formularz informacyjny; 15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla stron. Za Pożyczkodawcę/Pełnomocnik Pożyczkobiorca (Czytelny podpis, imię i nazwisko, data i miejscowość) Strona 7 z 8

8 Załącznik B Tabela Opłat i Prowizji do Umowy Lp. Nazwa Opłaty 1. Odsetki za nieterminową spłatę pożyczki. 2. Koszty postępowanie sądowego i egzekucyjnego. Wartość Opłaty W przypadku nieterminowej spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca ma prawo naliczyć Odsetki za opóźnienie w wysokości nie większej niż dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego banku polskiego i 5,5 punktów procentowych 14 % wartość ustalona na dzień 11 marca 2016 r.) oraz prowadzić czynności upominawcze i windykacyjne. Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005r (koszty sądowe w sprawach cywilnych Dz. U. z 2014 r., poz ze zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o komornikach sądowych i egzekucji oraz pozostałe koszty wynikające z przepisów polskiego prawa ( Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz ze zm.). Załącznik A Odstąpienie od Umowy W przypadku odstąpienia od Umowy niniejsze oświadczenie trzeba przesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. CASHSPORT.pl Sp. z o.o. Al. Konstytucji 3 Maja 2, Rawa Mazowiecka Zespół Wsparcia Obsługi Klienta Infolinia : (46) Imię i Nazwisko Pożyczkobiorcy : PESEL : Adres : Numer telefonu kontaktowego : Adres poczty elektronicznej : Numer udzielonej Pożyczki : Miejscowość, data i podpis Pożyczkobiorcy Strona 8 z 8

Strona 1 z 8 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 8 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Dowód osobisty Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Miesięczne koszty utrzymania : Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ RAMOWA UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: SuperGrosz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny)

1 / 7. Adres: (siedziba) Numer telefonu: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Adres poczty elektronicznej: (informacja ta ma charakter opcjonalny) Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Nr sprawy: PZP1/2016 Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1 REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. KREDYTÓW MŚP-ONLINE 1. PRZEPISY OGÓLNE 1. Bank Zachodni WBK SA, zwany dalej Bankiem, udziela kredyty MŚP-online, tj. z wykorzystaniem strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR...

UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... UMOWA POŚREDNICTWA NAJMU NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP, REGON. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową

UMOWA ABONENCKA NR. 1 Główne zobowiązania stron umowy. Świadczone usługi telekomunikacyjne. Elementy składające się na opłatę abonamentową UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim ( w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA ELASTYCZNEJ POŻYCZKI RATALNEJ ZAPLO

UMOWA ELASTYCZNEJ POŻYCZKI RATALNEJ ZAPLO UMOWA ELASTYCZNEJ POŻYCZKI RATALNEJ ZAPLO zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Zaplo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Poleć Nas w SKOK ARKA

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Poleć Nas w SKOK ARKA Spis treści Regulamin Programu Rekomendacyjnego Poleć Nas w SKOK ARKA 1 Definicje... 1 2 Uczestnictwo w Programie... 1 3 Zasady Programu... 2 4 Premie i sposób ich naliczania... 2 5 Regulacje podatkowe...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: RAMOWA UMOWA POŻYCZKI nr Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134 (kod pocztowy 00-805), wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego.

Administrator Konta - osoba wskazana Usługodawcy przez Usługobiorcę, uprawniona w imieniu Usługobiorcy do korzystania z Panelu Monitorującego. REGULAMIN USŁUGI NAVIEXPERT MONITORING I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę prawa polskiego (PL) NaviExpert Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH FENIKO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH FENIKO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH FENIKO Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania, obsługi oraz spłaty Pożyczek udzielanych zainteresowanym osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek

Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek Umowa Nr... o kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu Miasta i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i poŝyczek zawarta w Legnicy w dniu... między. reprezentowanym przez: 1) 2) zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 7 DO UMOWY NR. O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O WZAJEMNYM POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES. Nazwa rejestru KRS NIP REGON WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU INWESTYCYJNEGO UNIA BIZNES Załącznik nr W.1b do Instrukcji kredytowania Klientów Instytucjonalnych, Cz. II 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1 DEFINICJE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1 DEFINICJE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1 DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) RAMOWA UMOWA POŻYCZKI KOD UMOWY:

(WZÓR) RAMOWA UMOWA POŻYCZKI KOD UMOWY: (WZÓR) RAMOWA UMOWA POŻYCZKI KOD UMOWY: zawarta w dniu pomiędzy: Pixo Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Składowa 12, 15-399, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umowy kupnasprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środków porozumiewania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek

Strona 1. REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych. Słowniczek REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ RACHUNKU OSZCZĘDZAM Zyski dobrze skalkulowane w ramach kont dla osób fizycznych 1. Słowniczek Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: Bank Credit Agricole Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty

Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty Regulamin oferty specjalnej - Bonus za dopłaty 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34; wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku Bank Spółdzielczy w Przeworsku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756

WZÓR UMOWY. ul. Lubelska 13, 03-802 Warszawa, NIP 113-22-58-115, REGON 016174756 Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia WZÓR UMOWY na opracowanie projektu Strategii rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Przeworsku.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski Region Wielkopolski Region Górnośląski Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego o nazwie: #Clippo przez Klientów, a w szczególności składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Outplacement dla oświaty współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik terminów 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU PROMOCYJNEGO WYGODNY KREDYT Bank Spółdzielczy w Koszęcinie Grupa BPS Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA

REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA REGULAMIN INTERNETOWEJ OBSŁUGI KLIENTA Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Internetowej Obsługi Klienta (ebok). Rejestrując się, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu

Bardziej szczegółowo

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2

Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz przygotowywania i zawierania umów Biuro Administracyjno-Gospodarcze Warszawa, dnia 8.04.2016 r. UR.BAG.AGG.240.1.2016.UK.2 Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZESYŁANIA I UDOSTĘPNIANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ E-FAKTURA ROZDZIAŁ 1. I. Postanowienia ogólne Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna ul. Obr.Westerplatte 89 40-335 Katowice Sekretariat: 32 25 54 810 Fax: 32 78 82 503 kancelaria@wodociagi.katowice.pl http://www.wodociagi.katowice.pl/oradnik/efaktura-regulamin.html

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO PRASOWANIA MARKI TEFAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do prasowania Tefal ( Promocja ) oraz fundatorem nagród jest spółka Groupe

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy

Umowa nr.. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta w dniu... roku w Łomży, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne...2014 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39-46 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 3 do wzoru Umowy pomiędzy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu.. 2016r., w Warszawie Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zal Nr 5 do SIWZ Zal Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2.. 1... 2...

PROJEKT 2.. 1... 2... Wzór - Umowa ramowa dla cz. 3-5 nr zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej

Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej Regulamin promocji dla konsumentów No Frost świeżość na dłużej 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lodówek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu...,

UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT. Zawarta w Warszawie w dniu..., UMOWA O PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW I ROZLICZEŃ PODATKU VAT Zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona Wójcik... Warszawa, ul....; NIP...; Regon... uprawnionym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Eurogąbki

Regulamin Usługi Eurogąbki Regulamin Usługi Eurogąbki SPIS TREŚCI: Art. 1 WSTĘP Art. 2 DEFINICJE Art. 3 ZAWARCIE I OBOWIĄZYWANIE UMOWY Art. 4 WYNAGRODZENIE Art. 5 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI EUROGĄBKI Art. 6 ROZWIĄZANIE UMOWY I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

DZP/38/241-14/13. Formularz oferty. Na wykonanie usługi poniŝej 14 000 euro.

DZP/38/241-14/13. Formularz oferty. Na wykonanie usługi poniŝej 14 000 euro. DZP/38/241-14/13 Na wykonanie usługi poniŝej 14 000 euro. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44 330 Jastrzębie - Zdrój REGON: 272790824 NIP: 633-10-45-778 KRS 0000048508 Formularz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik" w roku 2015

Regulamin Plebiscytu Złoty Płatnik w roku 2015 Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik" w roku 2015 Obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2016 r. 1 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 1. Plebiscyt "Złoty Płatnik" kampania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A.

REGULAMIN. UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. REGULAMIN UDZIELANIA i POTWIERDZANIA GWARANCJI I PORĘCZEŃ W ŁUŻYCKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBANIU ZRZESZONYM Z BANKIEM BPS S.A. W WARSZAWIE Spis treści : Strona 1 1.Postanowienia wstępne. 3-4 2.Zasady

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Ramowej Pożyczki online ebanknot

Warunki Umowy Ramowej Pożyczki online ebanknot Warunki Umowy Ramowej Pożyczki online ebanknot Umowa zawarta w dniu.. w Michałowicach pomiędzy: ebanknot Polska Grupa Kapitałowa sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Michałowicach, przy ul. Kasztanowej 44, 05-816

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu

Umowa o wykonanie i finansowanie projektu zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie, Umowa o wykonanie i finansowanie projektu między: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie (00-695), przy ul. Nowogrodzkiej 47a, REGON 141032404, NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo