Opis przedmiotu zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Główny kod CPV: Usługi pocztowe i kurierskie Dodatkowe kody CPV: usługi kurierskie usługi pocztowe PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe, paczki pocztowe oraz przesyłki kurierskie), które będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa wraz z usługą odbioru przesyłek od Zamawiającego. 2. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1. Ustawy z dnia r. Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz ), 2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1468), 3. Międzynarodowych przepisów pocztowych - wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących świadczenia usług pocztowych oraz wiążących regulaminów Światowego Związku Pocztowego, 4. Ustawy z dnia r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), 5. Ustawy z dnia r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U r., poz. 270 z późn. zm.), 6. Ustawy z dnia r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), 7. Ustawy z dnia r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), 8. Ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.), 9. Ustawy z dnia r. Prawo przewozowe ( Dz. U. z 2015 r., poz. 915) wraz z przepisami wykonawczymi do ww. aktów prawnych. W razie zmiany stanu prawnego w czasie wykonywania usług pocztowych, Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy w brzmieniu obowiązującym w dniu nadania przesyłki, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej. 3. Zamawiający w ramach przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie przesyłek, których nadanie jest konieczne w placówce operatora wyznaczonego, tj. niektórych

2 przesyłek pocztowych rejestrowanych, wskazanych przez Zamawiającego, nadawanych m.in. w oparciu o niżej wymienione przepisy: 1. art pkt 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego/termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, 2. art Kodeks postępowania cywilnego /oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu/, 3. art pkt 2 Ordynacja podatkowa /Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego/, 4. art. 198b ust. 2 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych /złożenie skarg w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jego wniesieniem/, 5. art Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem do sądu/. Zamawiający przewiduje możliwość sporządzenia odrębnego wykazu przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego. 4. Przez przesyłki pocztowe, w obrocie krajowym i zagranicznym, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: 1. przesyłki listowe - przesyłki pocztowe z korespondencją lub druk o wadze do 2000 g (gabaryt A i B), z wyłączeniem przesyłek reklamowych: a) listy zwykłe ekonomiczne przesyłki nierejestrowane, nie będąca przesyłkami najszybszej kategorii, b) listy zwykłe priorytetowe przesyłki nierejestrowane, będące przesyłkami najszybszej kategorii, c) listy polecone ekonomiczne przesyłki rejestrowane będące przesyłkami listowymi, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający je przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, d) listy polecone priorytetowe przesyłki rejestrowane, będące przesyłkami listowymi, przemieszczane i doręczane w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, będące przesyłkami najszybszej kategorii, Gabaryt A to przesyłka o wymiarach: Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, Maksimum żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm. Gabaryt B to przesyłka o wymiarach: Minimum jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm, lub szerokość 230 mm,

3 Maksimum suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. 2. paczki pocztowe przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami listowymi, o wadze do g (gabaryt A i B): a) ekonomiczne przesyłki rejestrowane, nie będące przesyłkami najszybszej kategorii, b) priorytetowe przesyłki rejestrowane będące przesyłkami najszybszej kategorii, Gabaryt A to przesyłka o wymiarach: Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, Maksimum żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm. Gabaryt B to przesyłka o wymiarach: Minimum jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub szerokość 500 mm, wysokość 300 mm, Maksimum suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie może być większa niż 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm. Przesyłka rejestrowana to przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru. Przesyłka będąca przesyłką najszybszej kategorii to przesyłka, mająca pierwszeństwo w procesie doręczania przed pozostałymi przesyłkami. Przesyłka nie będąca przesyłką najszybszej kategorii to przesyłka, nie mająca pierwszeństwa w procesie doręczania przed pozostałymi przesyłkami. Usługa zwrotne potwierdzenie odbioru to usługa realizowana dla przesyłki pocztowej rejestrowanej, ekonomicznej lub priorytetowej, polegająca na zwróceniu Zamawiającemu druku: zwrotne potwierdzenie odbioru, zawierającego datę i podpis odbiorcy, stanowiący potwierdzenie otrzymania przesyłki pocztowej. 3. Przez przesyłki kurierskie, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe będące przesyłkami rejestrowanymi lub paczki, przyjmowane, sortowane, przemieszczane i doręczane w sposób łącznie zapewniający: a) bezpośredni odbiór przesyłki z wyznaczonego miejsca w siedzibie Zamawiającego, b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia, c) doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do jej odbioru, d) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki w formie pisemnej lub elektronicznej. 4. Maksymalna waga i wymiary nadawanych przesyłek kurierskich w obrocie krajowym (obszar całej Polski) i zagranicznym: a) waga do 50 kg;

4 b) minimalne wymiary: 10 cm x 16 cm dla przesyłek krajowych c) maksymalne wymiary: (długość + szerokość + wysokość) nie więcej niż 250 cm, przy czym największy wymiar (długość) nie może przekroczyć 150 cm - dla przesyłek krajowych d) minimalne wymiary 155 mm x 255 mm - dla przesyłek zagranicznych; e) maksymalne wymiary: największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm dla przesyłek zagranicznych 5. Odbiór przesyłek przez kuriera będzie następował w dni robocze, nie później niż do godz. 16:00 z wyznaczonych miejsc w siedzibach Zamawiającego, zgodnie z wykazem punktów wskazanych przez Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby. 6. Zamawiający nadając przesyłkę kurierską każdorazowo wypełni list przewozowy w sposób kompletny, czytelny i zgodny ze stanem faktycznym. Załadunek odebranych przesyłek kurierskich należy do Wykonawcy. 7. Przesyłki kurierskie, odebrane przez Wykonawcę z wyznaczonego miejsca w siedzibie Zamawiającego, będą doręczane adresatom w następujących terminach: a) Przesyłki kurierskie krajowe dedykowane (z gwarancją doręczenia do godziny 12:00) będą doręczane adresatom do godziny dedykowania następnego dnia roboczego od dnia odebrania przesyłki od Zamawiającego; b) Przesyłki kurierskie krajowe bez określenia dedykowanej godziny doręczenia będą doręczane adresatom następnego dnia roboczego od dnia odebrania przesyłki od Zamawiającego; c) Przesyłki kurierskie zagraniczne do krajów Unii Europejskiej oraz pozostałych państw europejskich będą dostarczane adresatom w terminie 1-3 dni licząc od dnia wylotu samolotu z Warszawy; d) Przesyłki kurierskie zagraniczne do krajów poza Europą będą dostarczane adresatom w ciągu 3-6 dni licząc od dnia następnego po dniu wylotu samolotu z Warszawy. 8. W ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do dwukrotnej próby dostarczenia przesyłki. W wypadku niedostarczenia przesyłki do adresata z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on zobowiązany do zwrotu przesyłki kurierskiej do Zamawiającego w ramach ceny jednostkowej dla danej przesyłki kurierskiej. 9. Zamawiający wymaga, by Wykonawca dostarczył przesyłkę kurierską w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia przesyłki w czasie transportu, Wykonawca dostarczy przesyłkę do adresata wraz z protokołem opisującym powstałe uszkodzenie. 10. Rodzaje przesyłek kurierskich, jakie Zamawiający przewiduje nadać w ramach świadczenia usług pocztowych i transportowych oraz ich szacunkowa liczba

5 w skali 24 miesięcy podane są w tabeli zestawienie rodzajów przesyłek (usług pocztowych) i ich szacunkowych ilości - stanowiącej załącznik nr 1 do Szczegółowego opisy przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje niniejsze wyliczenia ilościowe w oparciu o ilości przesyłek kurierskich wysłane w latach poprzednich, analizę prognozowanych potrzeb, a także jako podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający informuje, iż rzeczywiste liczby nadawanych przesyłek kurierskich będą wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego i mogą różnić się w stosunku do szacunkowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadania przesyłek kurierskich nieujętych w powyższym zestawieniu. W przypadku nadawania przez Zamawiającego przesyłek oraz korzystania z usług nieujętych w zestawieniu rodzajów przesyłek (usług pocztowych) i ich szacunkowych ilości, podstawą rozliczenia będą ceny z cennika usług Wykonawcy, obowiązujące w dniu odebrania przesyłek przez kuriera. Zamawiający informuje, iż w trakcie realizacji zamówienia rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane na podstawie rzeczywistych ilości nadanych przesyłek kurierskich i ich zwrotów, wg cen jednostkowych brutto określonych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym. 11. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek listowych i paczek pocztowych w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wskazanych przez Zamawiającego: 1. punkt kancelaryjny ul. Piotrkowska 104 kancelaria główna, 10:30 11:30, 2. punkt kancelaryjny ul. Piotrkowska 153, 10:30-12:00, 3. punkt kancelaryjny ul. Piotrkowska 175, 10:30 12:00, 4. punkt kancelaryjny ul. Zachodnia 47, 13:00-14:00, 5. punkt kancelaryjny ul. Politechniki 32, 14:30 15:30, 6. punkt kancelaryjny ul. Krzemieniecka 2b, 14:00 15:00, 7. punkt kancelaryjny ul. Piłsudskiego 100, 14:00 15:00, 8. sekretariat Wydziału Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32, 13:00-14:00, 9. punkt kancelaryjny ul. Sienkiewicza 5, 11:30 12:30, 10. sekretariat Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji ul. Wierzbowa 49, 11:00-12:00, 11. sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych ul. Skorupki 21, 14:00-15:00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin odbioru przesyłek listowych i paczek pocztowych w trakcie trwania umowy. 12. Przesyłki listowe i paczki pocztowe oraz przesyłki kurierskie przygotowane do dystrybucji będą odbierane przez Wykonawcę z siedzib Zamawiającego wskazanych poniżej i transportowane do punktu nadania. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie załadunek odebranych przesyłek. 1. punkt kancelaryjny ul. Piotrkowska 104 kancelaria główna, 2. punkt kancelaryjny ul. Piotrkowska 153, 3. punkt kancelaryjny ul. Piotrkowska 175, 4. punkt kancelaryjny ul. Zachodnia 47, 5. punkt kancelaryjny ul. Politechniki 32, 6. punkt kancelaryjny ul. Krzemieniecka 2b,

6 7. punkt kancelaryjny ul. Piłsudskiego 100, 8. sekretariat Wydziału Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32, 9. punkt kancelaryjny ul. Sienkiewicza 5, 10. sekretariat Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji ul. Wierzbowa 49, 11. sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych ul. Skorupki Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany, w trakcie trwania umowy, liczby miejsc odbioru przesyłek i paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich i ich lokalizacji, w przypadku zmian organizacyjnych związanych z reorganizacją Urzędu Miasta Łodzi. 15. Odbioru przesyłek od Zamawiającego dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy po okazaniu stosownego upoważnienia. Wzór upoważnienia zostanie uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcą w formie pisemnej w dniu zawarcia umowy i stanowić będzie załącznik do umowy. 16. Przyjęcie przesyłek listowych i paczek pocztowych do obrotu pocztowego przez Wykonawcę będzie każdorazowo dokumentowane pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek nierejestrowanych. Wzór książki nadawczej oraz zestawienia ilościowego zostanie uzgodniony między Zamawiającym a Wykonawcą w formie pisemnej w dniu zawarcia umowy i stanowić będzie załącznik do umowy. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. 17. Nadanie przesyłek listowych i paczek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania przez Zamawiającego. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nadania przesyłki listowej lub paczki pocztowej w sobotę po wcześniejszym uzgodnieniu z Operatorem możliwości realizacji usługi. 19. Zamawiający zobowiązuje się do nadawania przesyłek listowych w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych wpisanie każdej przesyłki do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek nierejestrowanych zestawienie ilościowe przesyłek sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 20. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.

7 21. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie paczki powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do jej zawartości. Ponadto powinno uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 22. Od Wykonawcy Zamawiający wymaga zapewnienia i dostarczenia bezpłatnych formularzy zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz innych druków pocztowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Decyzja, który druk zastosować należy do Zamawiającego. 23. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczenia na przesyłce listowej i paczce pocztowej nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w pocztowej książce nadawczej dla przesyłek rejestrowanych), określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, czy ze zwrotnym poświadczeniem odbioru ZPO), umieszczania nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Zamawiającego na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki oraz oznaczenie potwierdzające wniesienie opłaty za usługę. 24. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania przez Wykonawcę na przesyłkach, oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego, informacji innych podmiotów. Zamawiający dopuszcza możliwość by na kopercie oprócz danych wskazanych przez Zamawiającego znajdowały się informacje o opłacie za usługę pocztową związane ze świadczeniem części zamówienia przez podwykonawców, ewentualnie inne informacje związane z obiegiem przesyłek pocztowych, z zastrzeżeniem, że na dowodzie nadania nie może być wskazany inny podmiot niż Zamawiający, jako nadawca. 25. Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu wykonawcy, a kosztami obsługi obciążyć Wykonawcę świadczącego usługi na rzecz Urzędu Miasta Łodzi jeżeli Wykonawca ten nie odbierze od Zamawiającego przesyłek w wyznaczonym dniu i czasie. 26. Przesyłki listowe i paczki pocztowe powinny być niezwłocznie przekazane do doręczenia odpowiednim operatorom zagranicznym. 27. Przesyłki i paczki pocztowe będą dostarczane przez Wykonawcę do każdego wskazanego przez Zamawiającego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. 28. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe i zagraniczne zaliczane do usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminów doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie warunków wykonania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545) lub innym rozporządzeniem w tej sprawie wydanym na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012 r., Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529). 29. Wykonawca doręcza pisma osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy. Pisma mogą być doręczone również w lokalu organu administracji

8 publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. W przypadku nieobecności adresata, Wykonawca pozostawia zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata. 30. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie prawidłowego, zgodnego ze stanem faktycznym, opisu na formularzach potwierdzenia odbioru stosowanych do doręczeń w sposób wskazany w formularzach, w szczególności: a) w przypadku doręczenia przesyłki listowej i paczki pocztowej do uzyskania od odbiorcy przesyłki daty jej odbioru i czytelnego podpisu odbiorcy, b) w przypadku zwrotu przesyłki listowej i paczki do nadawcy do wskazania powodu zwrotu i odnotowania daty zwrotu. 32. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia zwróconych przesyłek i paczek pocztowych do właściwej lokalizacji miejsca, z którego przesyłki zostały odebrane. 33. Zamawiający wymaga aby placówki/stanowiska pocztowe zlokalizowane były wewnątrz lokali (zapewniając wejście klienta do środka). Wykonawca zapewnia, że jego placówki oznakowane będą widocznym szyldem z nazwa bądź logo Wykonawcy, umieszczonym w obrębie witryny i widocznym z zewnątrz lokalu, jednoznacznie wskazującym na jednostkę Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby placówki/stanowiska pocztowe usytuowane w lokalach, w których głównym rodzajem działalności nie są usługi pocztowe (prowadzona jest inna niż pocztowa działalność gospodarcza) znajdowało się wyodrębnione stanowisko, oznaczone logo Wykonawcy, którego głównym zadaniem jest obsługa klientów w zakresie usług pocztowych. Placówka/stanowisko pocztowe musi być obsługiwane przez osobę uprawnioną do wykonywania czynności pocztowych. Placówki/stanowiska pocztowe muszą zapewniać bezpieczeństwo korespondencji, w związku z tym Wykonawca wymaga stworzenia odpowiednio wyodrębnionych i zabezpieczonych miejsc do przechowywania przesyłek awizowanych, oddzielonych od strefy dla interesantów, do których dostęp mieć będą wyłącznie uprawnieni pracownicy operatora pocztowego. Warunki świadczenia usług pocztowych w placówkach/stanowiskach pocztowych musza zapewniać przestrzeganie tajemnicy pocztowej. Zamawiający wymaga aby powyższe placówki/stanowiska pocztowe były czynne we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy co najmniej 8 godzin dziennie, w przedziale czasowym 8:00 20: Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania przechowywania przesyłek poleconych w placówce pocztowej w specjalnie wydzielonych i zabezpieczonych miejscach w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie,

9 uszkodzenie lub utratę przy jednoczesnym uwzględnieniu potencjalnej liczby przesyłek poleconych, które mogą być dostarczone do placówki pocztowej. 35. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia w sposób umożliwiający uzyskanie przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej, na pisemne żądanie Zamawiającego. Wykonawca przyjmuje żądanie od Zamawiającego, na odpowiednio wypełnionym formularzu. Uzyskanie dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej polegać ma na dostarczeniu Zamawiającemu formularza, w postaci papierowej, na którym adresat pokwitował odbiór przesyłki rejestrowanej. 36. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata zwrotne potwierdzenie odbioru (ZPO) przesyłki w formie papierowej, niezwłocznie po jej doręczeniu, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych, liczonym od daty pokwitowania odbioru przesyłki przez adresata do dnia doręczenia tego pokwitowania do siedziby Zamawiającego. 37. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał elektroniczny system umożliwiający śledzenie i dokładne określenie statusów przesyłek rejestrowanych na podstawie nadanego przez Wykonawcę numeru nadawczego. Jednocześnie Zamawiający wymaga by system ten umożliwiał Zamawiającemu lub adresatowi nadanej przez Zamawiającego przesyłki dostęp, za pośrednictwem wskazanej przez Wykonawcę strony internetowej, do statusu przesyłek określającego terminy, w tym daty dzienne nadania, doręczenia lub awizowania przesyłki. 38. W przypadku utraty, ubytku, uszkodzenia przesyłki bądź niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu należne odszkodowanie lub karę umowną, zgodnie z przepisami rozdziału 8 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1529) i postanowieniami umowy. 39. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkie informacje powzięte i pozyskane przy wykonywaniu umowy. 40. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający zgłasza do Wykonawcy w formie pisemnej (listowej lub internetowej), natychmiast po stwierdzeniu niedotrzymania warunków umowy. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 21 dni od daty otrzymania reklamacji. 41. Do zadań Wykonawcy należy podejmowanie szczególnych działań w przypadku otrzymania od Zamawiającego wymienionych niżej zgłoszeń lub stwierdzenia takich nieprawidłowości na podstawie danych Wykonawcy oraz informowanie Zamawiającego o przyczynach nieprawidłowości i podjętych działaniach naprawczych: a) wielokrotne reklamacje niedoręczenia lub nieterminowego doręczenia przesyłek do jednego Adresata, b) niedoręczenie lub nieterminowe doręczenie przesyłek do wielu Adresatów z jednej miejscowości lub ulicy w miejscowości.

10 Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystąpieniu sytuacji opisanej powyżej oraz o podjętych działaniach naprawczych lub propozycji takich działań w terminie do 5 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiły takie nieprawidłowości. 42. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się jeden miesiąc kalendarzowy. Do dnia 7-ego następnego miesiąca po miesiącu rozliczeniowym Wykonawca wystawi fakturę wraz ze specyfikacją ilościowo wartościową poszczególnych przesyłek. Opłata za zwroty przesyłek rejestrowanych odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury, do której dołączony zostanie wykaz zwróconych przesyłek w danym okresie. Zwrot przesyłki rejestrowanej z potwierdzeniem odbioru do nadawcy, po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania przesyłki odbiorcy, skutkuje zwrotem opłaty za usługę potwierdzenie odbioru, którą Zamawiający wnosi przy nadaniu. Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 43. Podstawą zapłaty są poprawnie wystawione i doręczone faktury. Nabywcą i płatnikiem świadczonych usług jest: Miasto Łódź ul. Piotrkowska Łódź NIP: Do każdej faktury będzie dołączona specyfikacja z podziałem na lokalizacje odbioru przesyłek wskazane przez Zamawiającego. 44. W celu weryfikacji kompletności przekazanych listów poleconych Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się dostarczać plik zawierający elektroniczny wykaz przesyłek poleconych w formacie.xml, o strukturze wymaganej przez Zamawiającego. 45. Na żądanie Zamawiającego pocztowa książka nadawcza będzie przekazywana w formie elektronicznej. W takiej sytuacji Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pocztową książkę nadawczą w postaci pliku/plików (wysyłanych z różnych lokalizacji UMŁ) w formacie.xls z niewypełnionymi polami nr R, a Wykonawca, w każdym takim przypadku, wypełni otrzymany plik/pliki danymi z numerami R i przekaże zwrotnie Zamawiającemu w terminie jednego dnia roboczego. Zamawiający zastrzega, że sposób przekazywania pocztowej książki nadawczej może ulec zmianie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania elektronicznych pocztowych książek nadawczych równocześnie z ich formą papierową. 46. W tabeli - zestawienie rodzajów przesyłek (usług pocztowych) i ich szacunkowych ilości - stanowiącej załącznik nr 1a do Opisu przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione rodzaje przesyłek jakie będą zlecane Wykonawcy oraz orientacyjne ilości danej korespondencji w skali 24 miesięcy. Zamawiający przyjął podane ilości przesyłek każdego rodzaju w oparciu

11 o analizę potrzeb. Zestawienie to daje podstawę do wyliczenia ceny. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania w 100% podanych ilości przesyłek. Rodzaje i ilości przesyłek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Faktyczne ilości realizowanych przesyłek mogą odbiegać od podanych ilości, zaś każda z przesyłek i usług wskazanych w powyższym zestawieniu musi być dostępna dla Zamawiającego. Niewyszczególnione rodzaje przesyłek będą wyceniane dodatkowo zgodnie z obowiązującym cennikiem Wykonawcy (dostarczonym do Zamawiającego przed podpisaniem umowy). 47. Wynagrodzenie za wykonanie faktycznie zrealizowanych usług zostanie wyliczone na podstawie iloczynu cen jednostkowych brutto określonych w ofercie Wykonawcy i ilości faktycznie zrealizowanych usług. 48. Zamawiający przewiduje także możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z art. 34 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wysokości dodatkowych 10% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy(maksymalnej wartości zamówienia określonej w ofercie Wykonawcy) w przypadku zwiększenia potrzeb Urzędu Miasta Łodzi w zakresie przedmiotu umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOŚiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy nr z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi, z Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm,

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: - minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, OAK.KCB.2621/58/15 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert-opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i

Bardziej szczegółowo

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:

3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się: OAK.KCB.2621/131/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert - Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA świadczenie usługi, polegającej na odbiorze

Bardziej szczegółowo

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WFOSiGW w Warszawie Zapytanie ofertowe nr ZO-20/2015. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WFOSiGW w Warszawie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r.

DZPZ/333/88 PN/ 2013 Olsztyn, 17 grudnia 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 346796-2015 z dnia 2015-12-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA Związek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego Ostróda, 20.09.206r. Czyste Środowisko ul. Wojska Polskiego 5 4-00 Ostróda. Dane Zamawiającego: ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOA.2.6.206 Związek Gmin Regionu Ostródzko

Bardziej szczegółowo

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce Gmina Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2 11 200 Bartoszyce ZAPYTANIE CENOWE 1) usługa pocztowa w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, polegająca na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.239..-../15/K.SK Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem umowy jest świadczenie dla Urzędu Gminy Prażmów (ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów) powszechnych usług pocztowych (Kod CPV: 64110000-0,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ AF.26.26.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku i jego zamiejscowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia r.

Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia r. Sprawa nr: ZP.271.117.2016 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Modyfikacja z dnia 01.12.2016 r. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego w Suwałkach usług

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.NAZWA ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług pocztowych przez okres 24 miesięcy w obrocie krajowym i zagranicznym 2.KOD ZAMÓWIENIA: GŁÓWNY PRZEDMIOT - 64.11.00.00-0 usługi pocztowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 2 I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego - Związku Gmin Zagłębia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Gliwicach, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 B do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na terenie Miasta Przemyśla, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3) Miejsce dostarczania przesyłek pocztowych: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28 oraz ul. Warszawa, 8 grudnia 206 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 28, ogłasza zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 000 euro (zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego opis przedmiotu zamówienia Przedmiot Zamówienia Określenie przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,

Minimum wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm, SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM I o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM I o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Zamawiający: Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-114 Wisznia Mała Polska tel. +48 71 312-70-25 faks +48 71 312-70-68 strona internetowa: www.wiszniamala.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa OR.272.2.4.2016 Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Świeciu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne świadczenia usług: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego AKTUALNY na dzień 25.07.2017 r. IZP-Z.271.26.2017 TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym I.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 87292-2014 z dnia 2014-03-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Strzelce Krajeńskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - DSP.KM.2311.39.2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usługi, polegającej na odbiorze i przewozie przesyłek wraz z dokumentami nadawczymi,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zasady świadczenia usług powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Szacunkowa ilość Lp. Nazwa przesyłki Gabaryt A Gabaryt B 1 do 50 gram 10000 1 2 ponad 50 do 100 gram 1 1 3 ponad 100 do 350 gram 8700 30 4 ponad 350 do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Nowy Barkoczyn

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, Nowy Barkoczyn Załącznik nr 1. Do projektu umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA Nazwa oraz adres Zamawiającego: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-4 Nowy Barkoczyn Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadanie pod nazwą: Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Ślaskiego usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu,

Bardziej szczegółowo

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia:

Data publikacji ogłoszenia: 23-09-2015 Termin składania dokumentów: 28-09-2015, do godz.15:00 Komórka organizacyjna: Rodzaj ogłoszenia: Usługa: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 1 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przejmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DZPZ/333/269/2015 Olsztyn, dnia 28 listopada 2016 r. Przedmiot zapytania dotyczy usług pocztowych Usługi pocztowe I. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn Strona:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego IZP-Z.271.19.2017 TOM III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym I. Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zadanie Nr. Opis przedmiotu zamówienia W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na zadanie nr o nazwie świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku.

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Znak: AP.271.2.2016 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

BDG/06/2016/US załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia BDG/06/2016/US załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych

Bardziej szczegółowo

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67)

GMINA WYRZYSK. URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, Wyrzysk tel.(67) , fax. (67) GMINA WYRZYSK URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk tel.(67) 286-24-00, fax. (67) 286-26-26 e-mail: urzad@wyrzysk.pl OR.2601.1.2.2016 Wyrzysk, dnia 14.03.2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY. .. zwanym dalej Wykonawcą WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ W dniu.. w Lubinie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznejw Lubinie ul. Kilińskiego 25a zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:.. przy kontrasygnacie a..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETRARGU NIEOGRANICZONYM II o wartości poniżej Euro (tablica ogłoszeń, strona internetowa) RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych, Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. Opole 18.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.11.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w 2016 r. Integralną część niniejszego zapytania -stanowią następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała Gmina Wisznia Mała ul. Wrocławska 9 55-4 Wisznia Mała Polska tel. +48 7 308-48-00 faks +48 7 32-70-68 www.wiszniamala.pl przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2013 Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia: Część II Opis przedmiotu zamówienia istotne postanowienia umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/4/BM/2017 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług pocztowych, sklasyfikowanych w kategorii 27 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w krajach Unii Europejskiej oraz poczty firmowej I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-12-06 14:10 Ogłoszenie nr 360189-2016 z dnia 2016-12-06 r. Chełm: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 358052-2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 (wnioskodawca-komórka organizacyjna) (miejscowość, data) Znak sprawy: BOK.271.2.2014 Kowary, 03.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu Załącznik nr. do umowy nr.. z dnia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Dzielnicy Bielany m.st.

Bardziej szczegółowo

DA /13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia:

DA /13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: DA.3210-14/13 Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą.: 1) powszechne usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Opis przedmiotu zamówienia : 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju

(wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego (wzór) UMOWA nr... w sprawie Świadczenia usług pocztowych na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju Zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

ZKG.ZO Stolno, dnia r. Zapytanie ofertowe

ZKG.ZO Stolno, dnia r. Zapytanie ofertowe ZKG.ZO.271.1.2016 Stolno, dnia 08.01.2016r Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania

Bardziej szczegółowo

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Jawor: Świadczenie usług pocztowych Numer ogłoszenia: 17243-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 6305-2015 z dnia 2015-01-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jawor 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Jawor na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do SIWZ jednocześnie Załącznik nr do umowy Opis przedmiotu zamówienia Warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia na realizację świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr referencyjny 39/ŁĄCZ/2016 Mińsk Mazowiecki, 05.12.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Znak sprawy: EAD/260/1/2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4. Znak sprawy: EAD/260/1/2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 Znak sprawy: EAD/260/1/2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia na realizację świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek skarbowych woj. dolnośląskiego w zakresie: a) przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i

Bardziej szczegółowo

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi Wartość zamówienia Rodzaj zamówienia Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta Poniżej 750 000 EURO Usługa 2017-09-04, 11:08:36 I Zamawiający

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. Warszawa: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NR SPRAWY: OIWa - 2800-10/14 Numer ogłoszenia: 395346-2014; data zamieszczenia: 02.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego

Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiot zamówienia i definicje pojęć Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy I. Przedmiot Umowy 1. W wyniku udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w procedurze odpowiedniej dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, a także usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta Milanówka w zakresie przyjmowania,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski sp. z o. o.

Świadczenie usług pocztowych dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia MODYFIKACJA 08.12.2017 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług pocztowych dla 5. grupy zakupowej utworzonej przez Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na:

Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Mielec dnia 11.12.2014 r. Zapytanie Cenowe Zamawiający: Gmina Mielec Ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec Wójt Gminy Mielec zaprasza do złożenia ofert na: Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pup.gora.sisco.info Góra: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Górze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORN-III.271.1.2016 załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Urzędu Miejskiego w Białymstoku usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr sprawy: OR.272.08.2015.PL Międzyrzecz, dnia 01-10-2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro udzielone zostanie na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, Lubicz. Tel: fax: ORG.2600.8.206 Lubicz 09.2.206r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych po za teren gminy Lubicz dla Urzędu Gminy w Lubiczu od 02 stycznia 207r.

Bardziej szczegółowo

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania.

Projekt UMOWY. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane przy użyciu maszyny do frankowania. Projekt UMOWY na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Chełmiec w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH

Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH zawarta w Tarnowie w dniu pomiędzy: Gminą Tarnów, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Grzegorza Kozioł

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr. do umowy nr z dnia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pocztowych w 2016 r. dla Urzędu Miasta Zamość 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym (z wyłączeniem zakresu zadania częściowego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ORG Lubicz, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE

ORG Lubicz, dnia ZAPYTANIE OFERTOWE ORG.2600.12.2016 Lubicz, dnia 09.12.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy dla Urzędu Gminy Lubicz od 02

Bardziej szczegółowo

AD Toruń, dnia: r. ZAPYTANIE OFERTOWE

AD Toruń, dnia: r. ZAPYTANIE OFERTOWE AD.271.01.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Toruń, dnia: 06.12.2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu zwraca się z prośbą o złożenie oferty na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Bardziej szczegółowo

ZP Usługi pocztowe. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

ZP Usługi pocztowe. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych

Bardziej szczegółowo