Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80"

Transkrypt

1 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn / A PEK_W1-Słuchacz ma wiedzę o instytucjach ochrony zdrowia i ich strukturach w Polsce i na świecie PEK_W2-Słuchacz zna prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjnowania systemu opieki zdrowotnej PEK_W3- Słuchacz posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia PEK_W4-Słuchacz posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości w ochronie zrowia PEK_W5- Słuchacz ma wiedzę o społecznych aspektach działalności medycznej i etyce postępowania w ochronie zdrowia PEK_U1- Słuchacz potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) wpływające na działanie organizacji sektora ochrony zdrowia PEK_U2-Słuchacz wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania procesów i zjawisk społecznych PEK_U3- Słuchacz potrafi właściwie analizować procesy, formułuje poprawne wnioski oparte na rzeczywistych danych PEK_U4- Słuchacz prawidłowo posługuje się normami, regułami (prawnymi, zawodowymi) w celu rozwiązywania problemów identyfikowanych w sektorze ochrony zdrowia PEK_U5- Słuchacz potrafi prawidłowo posługiwać się wskaźnikiami ekonomicznymi i finansowymi oraz dokonuje prawidłowej ich interpretacji PEK_K1- Słuchacz potrafi ustalać priorytety i podejmować decyzje związane z realizacją zadań (w różnych sytuacjach) PEK_K2- Słuchacz potrafi współpracować z grupą (w grupie) i komunikować się z otoczeniem PEK_K3- Słuchacz rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, pozwalającą na rozwiązywanie problemów sektora ochrony zdrowia PEK_K4- Słuchacz potrafi formułować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów oraz urzeczywistniać je

2 Studium Podyplomowe Finanse i Bankowość Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Finanse i Bankowość Wydział: Nauk Ekonomicznych Marek Pauka lub A 204 PEK_W1 - Znajomość podstawowych zasad finansów (wartość pieniądza w czasie, sprawozdanie finansowe, cechy podatków, ryzyko finansowe, bankowości i ubezpieczeń) PEK_W2 - Znajomość cech produktów finansowych (instrumentów finansowych, produktów bankowych, produktów ubezpieczeniowych) PEK_W3 Znajomość zasad zarządzania finansami przedsiębiorstw i finansami osobistymi PEK_W4 Znajomość funkcjonowania rynków finansowych z perspektywy inwestora i kapitałobiorcy PEK_U1 Umiejętność przeprowadzania analiz finansowych PEK_U2 Umiejętność dokonywania analiz i ocen produktów finansowych (ofert pośredników finansowych) PEK_U3 Umiejętność dyskutowania z wykorzystaniem języka finansów i bankowości PEK_U4 Umiejętność rozumienia, oceniania i krytykowania raportów instytucji finansowych PEK_U5 Umiejętność rozumienia, oceniania i weryfikowania prostych biznesplanów PEK_K1 Zachowywanie ostrożności w analizowaniu i wyciąganiu wniosków na temat kondycji finansowej, produktów finansowych (ofert produktowych) PEK_K2 Rozumienie perspektywy finansowej w analizowaniu procesów ekonomicznych PEK_K3 Umiejętność szybkiego uczenia się całkowicie nowych zagadnień PEK_K4 Umiejętność pracy w grupie

3 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Wydział: Inżynieryjno- Ekonomiczny Edward Jończak /H 180 PEK_W1- Absolwent Studiów identyfikuje i kojarzy elementy systemu zarządzania jakością, zarówno z punktu światowego dorobku naukowego jak i zalecanych oraz obowiązujących norm zarządzania jakością (standard ISO, PN- EN ISO 9001:2009 i inne) PEK_W2- Uczestnik Studiów rozpoznaje i wyjaśnia uwarunkowania oraz skutki ekonomiczno-finansowe związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów zarządznia jakością w przedsiębiorstwie PEK_U1- Absolwent Studiów wdraża w przedsiębiorstwie elementy lub cały system zarządzania jakością dostosowany do specyfiki organizacyjnej i technologicznej przedsiębiorstwa PEK_U2- Kończący Studia zarządza systemem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie PEK_K1- Absolwent Studiów kieruje zespołami ludzi w dziedzinie zarządzania jakością PEK_K2- Uczestnik Studiów dąży do uzyskania kolenych stopni certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

4 Analiza Finansowa i Zarządzanie Wynikami Wydział: Zarządzania Informatyki i Finansów Edward Nowak Z 192 PEK_W1 - ma zdolności identyfikowania i wyjaśniania różnych kategorii i zjawisk ekonomicznych PEK_W2 - zna zasady sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych i raportów wewnętrznych PEK_W3 - zna metody opisu i analizy zjawisk finansowych przebiegających w jednostkach gospodarczych PEK_W4 - zna sposoby przewidywania zjawisk finansowych i podejmowania decyzji gospodarczych PEK_W5 - ma wiedzę dotyczącą metod zarządzania dokonaniami jednostek gospodarczych PEK_U1 - potrafi pozyskiwać informację o kształtowaniu się zjawisk finansowych PEK_U2 - potrafi interpretować informacje finansowe, formułować wnioski i oceny PEK_U3 - potrafi dobierać właściwe instrumenty analizy finansowej i zarządzania wynikami PEK_U4 - potrafi modelować i przewidywać zjawiska finansowe w jednostkach gospodarczych PEK_U5 - potrafi dokonywać wyborów decyzyjnych i wskazywać ich skutki ekonomiczne PEK_K1 - rozumie potrzebę doskonalania się i pogłębiania wiedzy PEK_K2 - ma świadomość odpowiedzialności i zachowania się w profesjonalny sposób PEK_K3 - potrafi pracować w zespole wykonując działania dotyczące zagadnień finansowych PEK_K4 - ma świadomość znaczenia kryteriów finansowych w projektach gospodarczych

5 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE Pok./bud. 519Z PEK_W1 wymienia i definiuje pojęcia z zakresu audytu, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, podatków, finansów PEK_W2 rozpoznaje, nazywa i opisuje procesy gospodarcze i społeczne oraz wyjaśnia ich wpływ na przedsiębiorstwo PEK_W3 rozpoznaje i definiuje standardy audytu wewnętrznego i standardy rachunkowości w przedsiębiorstwach PEK_W4 rozpoznaje i definiuje metody statystyczne, analityczne, informatyczne stosowane w działalności przedsiębiorstw PEK_W5 zna procedury stosowane w audycie wewnętrznym w przedsiębiorstwach PEK_U1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa PEK_U2 potrafi dokonywać interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie PEK_U3 potrafi identyfikować, interpretować i analizować problemy ekonomiczne na potrzeby audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie PEK_U4 potrafi sporządzać plany, wykonywać zadania, projektować systemy kontroli przydatne w pracy audytora PEK_U5 potrafi przetwarzać i raportować informacje przydatne w audycie wewnętrznym w przedsiębiorstwie PEK_K1 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się PEK_K2 ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki PEK_K3 pracuje w zespole PEK_K4 ma świadomość znaczenia i rozumie różne aspekty i skutki działalności audytora w różnych przedsiębiorstwach PEK_K5 rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać w sposób zrozumiały

6 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 192 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym Wydział: Zarządzania, 60 Informatyki i Finansów Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE Pok./bud. 519Z PEK_W1 wymienia i definiuje pojęcia z zakresu audytu, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, podatków, finansów PEK_W2 rozpoznaje, nazywa i opisuje procesy gospodarcze i społeczne oraz wyjaśnia ich wpływ na organizacje sektora publicznego PEK_W3 rozpoznaje i definiuje normy prawa, standardy audytu wewnętrznego i standardy rachunkowości w sektorze publicznym PEK_W4 rozpoznaje i definiuje metody statystyczne, analityczne, informatyczne przydatne w administracji publicznej PEK_W5 zna procedury stosowane w audycie wewnętrznym sektora publicznego PEK_U1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa PEK_U2 potrafi dokonywać interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie PEK_U3 potrafi identyfikować, interpretować i analizować problemy ekonomiczne na potrzeby audytu wewnętrznego w sektorze publicznym PEK_U4 potrafi sporządzać plany, wykonywać zadania, projektować systemy kontroli przydatne w pracy audytora w instytucjach sektora publicznego i jednostkach samorządu terytorialnego PEK_U5 potrafi przetwarzać i raportować informacje przydatne w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym PEK_K1 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się PEK_K2 ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki PEK_K3 pracuje w zespole PEK_K4 ma świadomość znaczenia i rozumie różne aspekty i skutki działalności audytora w sektorze publicznym PEK_K5 rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać sposób zrozumiały

7 Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Anna Błaczkowska /Z 150 PEK_W1- Absolwent posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną odnoszącą się do bezpieczeństwa i higieny pracy, ma wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu BHP, zna główne pojęcia, zasady, normy i reguły w dziedzinie zarządzania BHP. PEK_W2- Absolwent zna i rozpoznaje problemy zarządzania BHP, zna i wyjaśnia uwarunkowania oraz skutki organizacyjne, w szczególności związane z aspektami prawnymi,warunkami na stanowisku pracy i środowiska. PEK_U1- Absolwent umie wykorzystać wiedzę z zakresu BHP do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem BHP, w tym do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń, powodujących zagrożenia. PEK_U2- Absolwent umie dostrzegać, obserwować, interpretować oraz wyjaśniać wzajemne relacje występujące między zjawiskami w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w różnych warunkach pracy, umie wskazać możliwe rozwiązania problemów powstających w procesie pracy. PEK_K1- Absolwent jest świadomy swojej odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z prowadzeniem spraw BHP; wykazuje postawę asertywną i umiejętność pracy w zespole; PEK_K2- Absolwent jest zorientowany na potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego w obszarze BHP.

8 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy Wydział: Inżynieryjno- Ekonomiczny Anna Cierniak-Emerych /D 206 PEK_W1-posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasobów przedsiębiorstwa, w tym zasobów ludzkich oraz gospodarowania tymi zasobami w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higenę pracy PEK_W2-rozumie podstawowe procesy zachodzące w organizacji(przedsiębiorstwie), związane z kształtowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy PEK_W3 posiada wiedzę dotyczącą prawnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz zna narzędzia, metody wykorzystywane w procesie tego zarządzania PEK_U1-ma umiejętność skutecznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w kontekście zarządzania organizacją PEK_U2-potarfi identyfikować i rozwiązywać podstawowe zadania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PEK_K1-potrafi komunikować się z intresariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji(przedsiębiorstwa) w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy PEK_K2-jest świadomy potrzeby uczenia się i rozijania swoich umiejętności w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy

9 Controlling i Rachunkowość Zarządcza Wydział: Zarządzania Informatyki i Finansów Edward Nowak Z 192 PEK_W1 - ma zdolności identyfikowania i wyjaśniania różnych kategorii i zjawisk ekonomicznych PEK_W2 - zna zasady przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby zarządzania PEK_W3 - zna metody opisu i analizy zjawisk ekonomicznych przebiegających w jednostkach gospodarczych PEK_W4 - zna sposoby przewidywania zjawisk ekonomicznych i podejmowania decyzji gospodarczych PEK_W5 - ma wiedzę dotyczącą metod zarządzania wynikami jednostek gospodarczych PEK_U1 - potrafi pozyskiwać informację o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych PEK_U2 - potrafi interpretować informacje ekonomiczne, formułować wnioski i oceny PEK_U3 - potrafi dobierać właściwe instrumenty controllingu i rachunkowości zarządczej PEK_U4 - potrafi przewidywać i planować zjawiska ekonomiczne w jednostkach gospodarczych PEK_U5 - potrafi dokonywać wyborów decyzyjnych i wskazywać ich skutki ekonomiczne PEK_K1 - rozumie potrzebę doskonalania się i pogłębiania wiedzy PEK_K2 - ma świadomość odpowiedzialności i zachowania się w profesjonalny sposób PEK_K3 - potrafi pracować w zespole wykonując działania dotyczące zagadnień ekonomicznych PEK_K4 - ma świadomość znaczenia kryteriów ekonomicznych w projektach gospodarczych

10 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo Controlling Wspomagany Komputerowo Wydział: Inżynieryjno- Ekonomiczny Krzysztof Nowosielski H Sylwetka absolwenta i cele studiów Celem Studiów jest doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych controllera poprzez naukę stosowania narzędzi informatycznych dedykowanych dla tego obszaru. Absolwent studiów powinien pozyskać wiedzę w zakresie budowy oraz działania szeroko rozumianego systemu informacyjnego controllingu oraz nabyć umiejętności sprawnego poruszania się w tym systemie z wykorzystaniem stosownych rozwiązań informatycznych. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 1. Znajomość podstawowych zasad rachunkowości 2. Wiedza na temat istoty, celów, zadań i narzędzi controllingu 3. Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz aplikacji MS Excel 3. PEK_W1 - posiada wiedzę z zakresu zadań i narzędzi controllingu stosowanych w praktyce gospodarczej PEK_W2 - zna źródła danych ekonomicznych zasilających bazę informacyjną controllingu w przedsiębiorstwie PEK_W3 - zna rozwiązania informatyczne wspomagające controlling oraz zasady ich działania PEK_U1 - potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi controllingu PEK_U2 - potrafi zidentyfikować, pozyskać oraz przetworzyć dane z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby controllingu PEK_U3 - potrafi realizować zadania controllingu z zastosowaniem stosownych narzędzi informatycznych PEK_K1 potrafi poruszać się w złożonym środowisku informacyjnym przedsiębiorstwa w celu gromadzenia danych na potrzeby realizacji zadań controllingu PEK_K2 potrafi komunikować się z dostawcami i odbiorcami informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie przy użyciu stosownych narzędzi informatycznych PEK_K3 jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie informatycznego wspomagania pracy controllera

11 Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami Wydział: Zarządzania Informatyki i Finansów Dr Michał Poszwa Z PEK_W1-wymienia i definiuje kategorie prawne, ekonomiczne, rachunkowe i podatkowe PEK_W2-rozpoznaje, nazywa i opisuje zdarzenia gospodarcze i wyjaśnia ich wpływ na organizację PEK_W3-rozpoznaje i definiuje normy prawa podatkowego PEK_W4-rozpoznaje i definiuje normy prawa bilansowego i gospodarczego PEK_W5-zna procedury rachunkowe i sprawozdawcze stosowane w opodatkowaniu PEK_U1-potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa, w tym podatkowego PEK_U2-potrafi dokonywac interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie PEK_U3-potrafi identyfikować, interpretować i ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na potrzeby opodatkowania PEK_U4-potrafi identyfikować obowiązek podatkowy PEK_U5-oblicza wielkości niezbędne w rozliczeniach i prowadzi rachunki problemowe PEK_K1-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się PEK_K2-ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki PEK_K3-pracuje w zespole PEK_K4-ma świdomość ważności i rozumie różne aspekty i skutki działalności specjalisty ds. podatków PEK_K5-rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać w sposób zrozumiały

12 MS Excel w controllingu dla zaawansowanych MS Excel w controllingu dla zaawansowanych Wydział: Inżynieryjno- Ekonomiczny Krzysztof Nowosielski Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych H Sylwetka absolwenta i cele studiów Celem Studiów jest wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych MS Excel. Studia kierowane są wszystkich tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 1. Znajomość podstawowych zasad rachunkowości 2. Wiedza na temat istoty, celów, zadań i narzędzi controllingu 3. Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym 3. PEK_W1 - posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonalności aplikacji MS Excel/VBA w zastosowaniach controllingowych PEK_W2 - zna sposoby oraz narzędzia gromadzenia danych na potrzeby informacyjne controllingu przy pomocy narzędzi baz danych oraz ich przetwarzania przy pomocy narzędzi MS Excel/VBA PEK_W3 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie instrumentarium informatycznego wspomagającego controlling PEK_U1 - potrafi posługiwać się aplikacją MS Excel/VBA na poziomie zaawansowanym zarówno w sferze arkuszowej, jak i programistycznej, podczas realizacji zadań controllingu, PEK_U2 - potrafi pozyskać oraz przetworzyć dane z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby controllingu z zastosowaniem zaawansowanych technik, metod i narzędzi baz danych PEK_U3 - potrafi przygotować zaawansowane narzędzie na potrzeby realizacji zadań controllingu przy pomocy języka VBA PEK_K1 potrafi świadomie i elastycznie dopasowywać rozwiązania informatyczne controlingu na bazie MS Excel/VBA do potrzeb i oczekiwań uczestników procesu informacyjnego PEK_K2 potrafi usprawniać komunikację między dostawcami i odbiorcami informacji controllingowej przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych baz danych oraz MS Excel/VBA PEK_K3 jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie informatycznego wspomagania pracy controllera

13 Finanse jednostek samorzadu terytorialnego Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Arkadiusz Babczuk /A 206 PEK_W1 posiada wiedzę na temat pozycji ustrojowej oraz prawnych form działania samorządu terytorialnego PEK_W2 ma wiedzę na temat metod planowania, ewidencji oraz sprawozdawczości operacji finansowogospodarczych samorządu terytorialnego PEK_W3 ma wiedzę na temat metod kształtowania i optymalizacji wydatków samorządu terytorialnego PEK_W4 posiada wiedzę na temat instrumentów realizowania oraz optymalizowania dochodów samorządu terytorialnego PEK_W5 zna metody i instrumenty równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego PEK_W6 ma wiedzę na temat metod i instrumentów ochrony interesów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa PEK_U1 posiada umiejętność tworzenia projektów aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych PEK_U2 potrafi posługiwać się metodami planowania finansowego niezbędnymi w działalności samorządu terytorialnego, prowadzić rachunkowość budżetową oraz sporządzać sprawozdania budżetowe i finansowe PEK_U3 potrafi wypracowywać przesłanki oraz podejmować świadome decyzje w zakresie optymalizacji wydatków jednostek samorządu terytorialnego PEK_U4 potrafi interpretować przepisy prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych i implementować je w praktykę gospodarczą PEK_U5 dostrzega znaczenie rynku finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego i wykazuje zdolność wypełnienia zadań w zakresie korzystania z oferowanych przez ten rynek instrumentów PEK_U6 wykazuje zdolność sprostania obowiązkom wynikającym z konieczności zapewnienia ochrony interesów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa PEK_K1 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania, realizując je w zgodzie z zadami gwarantującymi należytą ochronę interesów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa PEK_K2 czynnie uczestniczy w tworzeniu systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych budżetowej oraz procesie wypełniania przypisanych mu zadań PEK_K3 aktywnie współpracuje w procesie planowania finansowego jednostki samorządu terytorialnego PEK_K4 dostrzega zasadność stałej analizy i racjonalizacji wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego PEK_K5 wykazuje świadomość zmienności norm prawnych regulujących działalność samorządu terytorialnego

14 Lean Management Menedżerskie Studia Podyplomowe Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów dr Marek Krasiński /Z 189 PEK_W1- rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z lean managementem PEK_W2- zna metody, techniki i narzędzia stosowane w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z ideą lean managementu PEK_W3- porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia PEK_W4- potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania szczupłej organizacji i szczupłego zarządzania PEK_U1- umie zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce PEK_U2- dokonuje analizy informacji i odpowiednio je interpretuje PEK_U3- potrafi znaleźć optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru lean managementu PEK_U4- potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia lean managementu do osiągnięcia założonych celów PEK_K1- rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i pogłębiania wiedzy PEK_K2- umie współpracować w grupie w celu rozwiązania zadań związanych z lean managementem PEK_K3- potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji PEK_K4- umie komunikować się z innymi, dyskutować, bronić swoich racji PEK_K5- ma świadomość roli rozwoju zarówno jednostki, jak i grupy dla sukcesu organizacji

15 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych MANAGING BUSINESS (studia prowadzone w języku angielskim) Wydział: ZIF KATARZYNA PIÓRKOWSKA Z 3. PEK_W1 - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania biznesem zawierającego zarówno twarde elementy zarządzania (np. finansowe aspekty), jak i miękkie - związane z kapitałem ludzkim organizacji, wie na czym polega zarządzanie współczesną organizacją PEK_W2 - Ma pogłębioną wiedzę o człowieku w środowisku pracy, wiedzę na temat budowania relacji pracowniczych w organizacjach i instytucjach, zna zasady kształtowania właściwych relacji między podmiotami w organizacjach PEK_W3 - Ma wiedzę na temat metod, technik i narzędzi współczesnego zarządzania organizacjami, PEK_W4 - Ma poszerzoną wiedzę na temat procesów, procedur, uwarunkowań, założeń i kontekstu podejmowania decyzji w organizacji PEK_U1 - Potrafi samodzielnie przygotować założenia i wyjaśnić teoretyczne modele zarządzania organizacjami (głównie w przekroju funkcji rzeczowych przedsiębiorstwa), które w praktyce mają służyć realizacji celów organizacji i pracowników PEK_U2 - Potrafi diagnozować, oceniać, i weryfikować efektywność oraz celowość wdrażanych procedur i metod zarządzania organizacjami, ma umiejętności wdrażania tych rozwiązań PEK_U3 - Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu organizacyjnego i personalnego PEK_U4 - Posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych, organizacyjnych, ekonomicznych powstających w wyniku podejmowania decyzji organizacyjnych i personalnych PEK_U5 Posiada umiejętności stosowania technik i narzędzi zarządzania oraz kierowania ludźmi PEK_K1 - Dostrzega i interpretuje określone zachowania organizacyjne ludzi w kontekście zarządzania organizacją PEK_K2 - Potrafi się komunikować z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, potrafi wypowiadać się w istotnych kwestiach związanych z rolą człowieka w organizacji PEK_K3 - Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w każdym z obszarów zarządzania organizacją PEK_K4 - Umie uczestniczyć w budowaniu relacji interpersonalnych, potrafi współpracować grupowo i aktywnie wpływa na tworzenie klimatu organizacyjnego organizacji

16 MEDIATOR (Master of Business Mediation) Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów dr Aleksander Binsztok Z 192 PEK_W1- Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie mediacji i wykonywanie zawodu mediatora. PEK_W2- Posiada wiedzę o przyczynach powstawania konfliktów i sposobach ich rozwiązywania. PEK_W3- Definiuje pojęcia związane z procesem mediacji. PEK_W4- Zna pojęcia konfliktu, jego źródła, rodzaje i konsekwencje. PEK_W5- Rozpoznaje tradycyjne i współczesne poglądy na pojęcie konfliktu. PEK_W6- Rozróżnia rodzaje procesów mediacyjnych. PEK_W7- Wybiera adekwatne do sytuacji techniki mediacyjne. PEK_U1- Posiada umiejętności przekonywania i technikach argumentacyjnych. PEK_U2- Sporządza plan mediacji. PEK_U3- Przewiduje postępowanie uczestników mediacji. PEK_U4- Organizuje odpowiednie warunki do prowadzenia mediacji. PEK_U5- Rozwiązuje problemy pojawiające się w trakcie prowadzenia mediacji. PEK_K1- Posługuje się teoriami wywierania wpływu na jednostki i społeczeństwo. PEK_K2- Identyfikuje problemy związanych z prowadzeniem mediacji. PEK_K3- Dba o zachowanie poczucia własnej wartości uczestników mediacji. PEK_K4- Wrażliwość na potrzeby psychologiczne i rzeczowe uczestników mediacji. PEK_K5- Otwartość na zasadne propozycje uczestników mediacji

17 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Magdalena Bywalec 811 Z 200 PEK_W1- Posiada wiedzę na temat historii i mechanizmów funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej (definiuje podstawowe mierniki makro i mikroekonomiczne, posiada wiedzę o zróżnicowaniu społeczno-gospodarczym w ramach Unii Europejskiej, szczególnie w strefie euro) PEK_W2- Posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych aspektów procesu gospodarowania (potrafi opisać środki polityki handlowej, systemy i kursy walutowe, przepływy inwestycji zagranicznych, mechanizmy i instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę) PEK_W3 - Ma wiedzę na temat bieżącej sytuacji w Unii Europejskiej oraz perspektyw i postępów Polski w zakresie konwergencji realnej i nominalnej. PEK_W4 - Charakteryzuje istotę, przyczyny i sposoby funkcjonowania różnych zjawisk ekonomicznych w Unii Europejskiej szczególnie w strefie euro. PEK_W5 Posiada wiedzę z zakresu korzyści, szans oraz kosztów i zagrożeń związanych z przyszłą przynależnością Polski do strefy euro. PEK_W6 Wie jakie mierniki ekonomiczne analizować oceniając pozycję gospodarczą Polski na tle innych krajów strefy euro oraz skąd pozyskać dane do analizy. PEK_U1- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej do opisu mierników ekonomicznych, zjawisk gospodarczych, prcesów mających miejsce w Unii Europejskiej. PEK_U2- Potrafi prowadzić obserwacje, zdefiniować problem, dokonać oceny i interpretacji różnych zjawisk ekonomicznych z punktu widzenia ich znaczenia dla rozwoju Unii Europejskiej szczególnie strefy euro. PEK_U3 - Przeprowadza samodzielnie ilościowe i jakościowe proste analizy ekonomiczne z wykorzystaniem danych statystycznych GUS i Eurostati na ich podstawie potrafi prognozować dalsze zmiany w gospodarce PEK_U4 - Dostrzega związki między decyzjami podejmowanymi w ramach Unii Europejskiej (szczególnie w strefie euro) a sytuacją Polski oraz sytuacją strefy euro. PEK_U5 - Potrafi wskażać czynniki determinujące wybur scenariusza integracji Polski ze strefą euro PEK_U6 Potrafi ocenić skutki przystąpienia Polski do strefy euro biorąc pod uwagę różne aspekty gospodarcze, polityczne i społeczne. PEK_K1-- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach realizujących projekty społecznoekonomiczne. PEK_K2- Umie patrzeć na poszczególne aspekty procesu gospodarowania z różnej perspektywy. PEK_K3 - Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat sytuacji Unii

18 Europejskiej i strefie euro. PEK_K4- Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. PEK_K5 - Student potrafi zabierać głos w dyskusji i wyrażać swoją opinię. PEK_ K6 Potrafi wskazać argumenty zarówno za jak i przeciw wprowadzeniu wspólnej waluty (Euro) w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

19 Menedżerskie Studia Podyplomowe Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Prof. dr hab. Mieczysław Przybyła Z 159 PEK_W1-rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z zarządzaniem PEK_W2-zna metody, techniki i narzędzia stosowane w szeroko pojętym zarządzaniu PEK_W3-porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia PEK_W4-potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania organizacji i zarządzania PEK_U1-stosuje w praktyce zdobytą wiedzę PEK_U2-potrafi pozyskiwac informacje i je odpowiednio interpretować PEK_U3-potrafi znaleźć optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru zarządzania PEK_U4-potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia do osiągnięcia założonych celów PEK_K1- rozumie potrzebę doskonalenia się i pogłębiania wiedzy PEK_K2- umie współpracować w grupie w celu rozwiązania zadań związanych z zarządzaniem PEK_K3- potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji PEK_K4-umie komunikować się z innymi PEK_K5-ma świadomość roli rozwoju jednostki dla sukcesu organizacji

20

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości

Efekty kształcenia na studiach podyplomowych. Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości Liczba godzin Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Instytucjami Wymiaru Sprawiedliwości Informatyki i Finansów Józef Dziechciarz jozef.dziechciarz@ue.wroc.pl 68 170 71 3680-339 310/Z PEK_W1- Absolwent

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu

STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu STUDIA PODYPLOMOWE DOSKONALĄCE w Wyższej Szkole Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia i hotelami nowoczesny manager OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Nazwa kierunku Poziom Profil Symbol efektów na kierunku WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I EKONOMII ADMINISTRACJA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Stopień studiów: STUDIA I STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów: ADMINISTRACJA Poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: praktyczny SYMBOLE EFEKTÓW DLA KIERUNKU ADMINISTR ACJA OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ODNIESIENIE EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 Symbole efektów kształcenia na kierunku KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Zarządzanie absolwent: WIEDZA 1. K1_ZARZ_W01 Wyjaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk oraz ich relacje z innymi

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Załącznik nr 1 do wniosku o powołanie studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim:

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA Efekty kształcenia na kierunku GOSPODARKA PRZESTRZENNA - studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelami Przedsięwzięć 1 Absolwent studiów podyplomowych - Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelami

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek kształcenia prawno-ekonomiczny należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. Efekty kształcenia dla kierunku PRAWNO-EKONOMICZNEGO studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Studia prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe

Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Kwalifikacje wspólne dla absolwentów wszystkich specjalności kierunku Bankowość i finanse cyfrowe Symbol kierunkowe A) WIEDZY 06BF-1P_W01 Ma podstawową wiedzę o naukach ekonomicznych, w tym nauk o finansach

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia. Menedżer sportu i turystyki Nazwa studiów podyplomowych Załącznik Nr 1 do uchwały Nr AR001-5-X/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 października 2013 roku Opis efektów kształcenia Menedżer sportu i turystyki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Efekty kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Wersja zatwierdzona uchwałą Senatu SGGW (2012) 2012 1 Spis treści Ekonomia... 3 Studia I stopnia Ekonomia... 3 Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLWETKA ABSOLWENTA kierunku Finanse i rachunkowość studiów drugiego stopnia

SYLWETKA ABSOLWENTA kierunku Finanse i rachunkowość studiów drugiego stopnia SYLWETKA ABSOLWENTA kierunku Finanse i rachunkowość studiów drugiego stopnia Studia przeznaczone są dla kandydatów posiadających co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Program nauczania ma za zadanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE STUDIA II STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne należy do

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 4 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk

WIEDZA. ma rozszerzoną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, szczególnie nauk o bezpieczeństwie i ich miejscu w systemie nauk Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: ogólno-akademicki

Bardziej szczegółowo

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Studia II stopnia. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku. Zarządzanie absolwent:

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA. Studia II stopnia. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku. Zarządzanie absolwent: 1 KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów bezpieczeństwo zdrowotne należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia

7. Kierunkowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów obszarowych. Kierunkowe efekty kształcenia 1. Nazwa kierunku: SOCJOLOGIA 2. Stopień studiów: pierwszy 3. Profil: ogólnoakademicki 4. Obszar: nauki społeczne 5. Sylwetka absolwenta Absolwent posiada ogólną wiedzę o rodzajach struktur, więzi i instytucji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013. Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych Studia stacjonarne II stopnia, rok akademicki 2012/2013 Wybór specjalności na kierunku Finanse i rachunkowość KIERUNEK: Finanse i rachunkowość SPECJALNOŚCI: Finanse, podatki

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 1.Studia podyplomowe kierunku: ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ SŁUŻB PORZĄDKU PUBLICZNEGO 2.Czas trwania studiów: Dwa

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW A D M I N I S T R A C J A STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: kierunek administracja jest przypisany

Bardziej szczegółowo

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem)

Ogólnoakademicki. Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia (wraz z uzasadnieniem) Efekty kształcenia dla kierunku STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STUDIA II STOPNIA Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe Poziom

Bardziej szczegółowo

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o

I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o I. Szczegółowe efekty kształcenia Administracja I o Założenia ogólne 1. Nazwa kierunku studiów: Administracja 2. Nazwy specjalności kształcenia tworzonych w ramach kierunku: administracja publiczna i administracja

Bardziej szczegółowo

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e

F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e W y ż s z a S z k o ł a K u l t u r y F i z y c z n e j i T u r y s t y k i i m. H a l i n y K o n o p a c k i e j w P r u s z k o w i e E f e k t y k s z t a ł c e n i a dla programu kształcenia na k

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie finansami

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie finansami S_U08 Analizowania S_K01 Wzmacniania potrzeby różnorodnych zjawisk uczenia się przez całe życie społecznych w instytucjach finansowych w oparciu o ich pogłębioną teoretycznie ocenę S_K02 Wzmacniania kompetencji

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1

Zalącznik 1 - Matryca efektów kształcenia, II stopień Efekty kierunkowe Strona 1 Język obcy profesjonalny Statystyka matematyczna Badania operacyjne Społeczna odpowiedzialność biznesu Międzynarodowe stosunki gospodarcze Gospodarka przestrzenna i regionalna Wspomaganie podejmowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku

Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku UCHWAŁA NR 35/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk społecznych na kierunku administracja II stopnia Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU PRZYRODA W SZKOLE PODSTAWOWEJ OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku

UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku UCHWAŁA NR 36/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 28 maj 2015 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych realizowanych na Wydziale Dowodzenia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia:

Kierunek Stosunki Międzynarodowe. Studia I stopnia. Profil ogólnoakademicki. Efekty kształcenia: Kierunek Stosunki Międzynarodowe Studia I stopnia Profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia: Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Poziom kształcenia: studia I stopnia Uczelnia: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo