Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80"

Transkrypt

1 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn / A PEK_W1-Słuchacz ma wiedzę o instytucjach ochrony zdrowia i ich strukturach w Polsce i na świecie PEK_W2-Słuchacz zna prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjnowania systemu opieki zdrowotnej PEK_W3- Słuchacz posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia PEK_W4-Słuchacz posiada wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości w ochronie zrowia PEK_W5- Słuchacz ma wiedzę o społecznych aspektach działalności medycznej i etyce postępowania w ochronie zdrowia PEK_U1- Słuchacz potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) wpływające na działanie organizacji sektora ochrony zdrowia PEK_U2-Słuchacz wykorzystuje zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskuje dane do analizowania procesów i zjawisk społecznych PEK_U3- Słuchacz potrafi właściwie analizować procesy, formułuje poprawne wnioski oparte na rzeczywistych danych PEK_U4- Słuchacz prawidłowo posługuje się normami, regułami (prawnymi, zawodowymi) w celu rozwiązywania problemów identyfikowanych w sektorze ochrony zdrowia PEK_U5- Słuchacz potrafi prawidłowo posługiwać się wskaźnikiami ekonomicznymi i finansowymi oraz dokonuje prawidłowej ich interpretacji PEK_K1- Słuchacz potrafi ustalać priorytety i podejmować decyzje związane z realizacją zadań (w różnych sytuacjach) PEK_K2- Słuchacz potrafi współpracować z grupą (w grupie) i komunikować się z otoczeniem PEK_K3- Słuchacz rozumie potrzebę aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym, pozwalającą na rozwiązywanie problemów sektora ochrony zdrowia PEK_K4- Słuchacz potrafi formułować innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów oraz urzeczywistniać je

2 Studium Podyplomowe Finanse i Bankowość Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Finanse i Bankowość Wydział: Nauk Ekonomicznych Marek Pauka lub A 204 PEK_W1 - Znajomość podstawowych zasad finansów (wartość pieniądza w czasie, sprawozdanie finansowe, cechy podatków, ryzyko finansowe, bankowości i ubezpieczeń) PEK_W2 - Znajomość cech produktów finansowych (instrumentów finansowych, produktów bankowych, produktów ubezpieczeniowych) PEK_W3 Znajomość zasad zarządzania finansami przedsiębiorstw i finansami osobistymi PEK_W4 Znajomość funkcjonowania rynków finansowych z perspektywy inwestora i kapitałobiorcy PEK_U1 Umiejętność przeprowadzania analiz finansowych PEK_U2 Umiejętność dokonywania analiz i ocen produktów finansowych (ofert pośredników finansowych) PEK_U3 Umiejętność dyskutowania z wykorzystaniem języka finansów i bankowości PEK_U4 Umiejętność rozumienia, oceniania i krytykowania raportów instytucji finansowych PEK_U5 Umiejętność rozumienia, oceniania i weryfikowania prostych biznesplanów PEK_K1 Zachowywanie ostrożności w analizowaniu i wyciąganiu wniosków na temat kondycji finansowej, produktów finansowych (ofert produktowych) PEK_K2 Rozumienie perspektywy finansowej w analizowaniu procesów ekonomicznych PEK_K3 Umiejętność szybkiego uczenia się całkowicie nowych zagadnień PEK_K4 Umiejętność pracy w grupie

3 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie Wydział: Inżynieryjno- Ekonomiczny Edward Jończak /H 180 PEK_W1- Absolwent Studiów identyfikuje i kojarzy elementy systemu zarządzania jakością, zarówno z punktu światowego dorobku naukowego jak i zalecanych oraz obowiązujących norm zarządzania jakością (standard ISO, PN- EN ISO 9001:2009 i inne) PEK_W2- Uczestnik Studiów rozpoznaje i wyjaśnia uwarunkowania oraz skutki ekonomiczno-finansowe związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemów zarządznia jakością w przedsiębiorstwie PEK_U1- Absolwent Studiów wdraża w przedsiębiorstwie elementy lub cały system zarządzania jakością dostosowany do specyfiki organizacyjnej i technologicznej przedsiębiorstwa PEK_U2- Kończący Studia zarządza systemem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie PEK_K1- Absolwent Studiów kieruje zespołami ludzi w dziedzinie zarządzania jakością PEK_K2- Uczestnik Studiów dąży do uzyskania kolenych stopni certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

4 Analiza Finansowa i Zarządzanie Wynikami Wydział: Zarządzania Informatyki i Finansów Edward Nowak Z 192 PEK_W1 - ma zdolności identyfikowania i wyjaśniania różnych kategorii i zjawisk ekonomicznych PEK_W2 - zna zasady sporządzania i analizowania sprawozdań finansowych i raportów wewnętrznych PEK_W3 - zna metody opisu i analizy zjawisk finansowych przebiegających w jednostkach gospodarczych PEK_W4 - zna sposoby przewidywania zjawisk finansowych i podejmowania decyzji gospodarczych PEK_W5 - ma wiedzę dotyczącą metod zarządzania dokonaniami jednostek gospodarczych PEK_U1 - potrafi pozyskiwać informację o kształtowaniu się zjawisk finansowych PEK_U2 - potrafi interpretować informacje finansowe, formułować wnioski i oceny PEK_U3 - potrafi dobierać właściwe instrumenty analizy finansowej i zarządzania wynikami PEK_U4 - potrafi modelować i przewidywać zjawiska finansowe w jednostkach gospodarczych PEK_U5 - potrafi dokonywać wyborów decyzyjnych i wskazywać ich skutki ekonomiczne PEK_K1 - rozumie potrzebę doskonalania się i pogłębiania wiedzy PEK_K2 - ma świadomość odpowiedzialności i zachowania się w profesjonalny sposób PEK_K3 - potrafi pracować w zespole wykonując działania dotyczące zagadnień finansowych PEK_K4 - ma świadomość znaczenia kryteriów finansowych w projektach gospodarczych

5 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Audyt wewnętrzny i kontrola w przedsiębiorstwie Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE Pok./bud. 519Z PEK_W1 wymienia i definiuje pojęcia z zakresu audytu, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, podatków, finansów PEK_W2 rozpoznaje, nazywa i opisuje procesy gospodarcze i społeczne oraz wyjaśnia ich wpływ na przedsiębiorstwo PEK_W3 rozpoznaje i definiuje standardy audytu wewnętrznego i standardy rachunkowości w przedsiębiorstwach PEK_W4 rozpoznaje i definiuje metody statystyczne, analityczne, informatyczne stosowane w działalności przedsiębiorstw PEK_W5 zna procedury stosowane w audycie wewnętrznym w przedsiębiorstwach PEK_U1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa PEK_U2 potrafi dokonywać interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie PEK_U3 potrafi identyfikować, interpretować i analizować problemy ekonomiczne na potrzeby audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie PEK_U4 potrafi sporządzać plany, wykonywać zadania, projektować systemy kontroli przydatne w pracy audytora PEK_U5 potrafi przetwarzać i raportować informacje przydatne w audycie wewnętrznym w przedsiębiorstwie PEK_K1 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się PEK_K2 ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki PEK_K3 pracuje w zespole PEK_K4 ma świadomość znaczenia i rozumie różne aspekty i skutki działalności audytora w różnych przedsiębiorstwach PEK_K5 rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać w sposób zrozumiały

6 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych 192 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym Wydział: Zarządzania, 60 Informatyki i Finansów Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE Pok./bud. 519Z PEK_W1 wymienia i definiuje pojęcia z zakresu audytu, ekonomii, zarządzania, rachunkowości, podatków, finansów PEK_W2 rozpoznaje, nazywa i opisuje procesy gospodarcze i społeczne oraz wyjaśnia ich wpływ na organizacje sektora publicznego PEK_W3 rozpoznaje i definiuje normy prawa, standardy audytu wewnętrznego i standardy rachunkowości w sektorze publicznym PEK_W4 rozpoznaje i definiuje metody statystyczne, analityczne, informatyczne przydatne w administracji publicznej PEK_W5 zna procedury stosowane w audycie wewnętrznym sektora publicznego PEK_U1 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa PEK_U2 potrafi dokonywać interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie PEK_U3 potrafi identyfikować, interpretować i analizować problemy ekonomiczne na potrzeby audytu wewnętrznego w sektorze publicznym PEK_U4 potrafi sporządzać plany, wykonywać zadania, projektować systemy kontroli przydatne w pracy audytora w instytucjach sektora publicznego i jednostkach samorządu terytorialnego PEK_U5 potrafi przetwarzać i raportować informacje przydatne w audycie wewnętrznym w sektorze publicznym PEK_K1 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się PEK_K2 ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki PEK_K3 pracuje w zespole PEK_K4 ma świadomość znaczenia i rozumie różne aspekty i skutki działalności audytora w sektorze publicznym PEK_K5 rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać sposób zrozumiały

7 Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Anna Błaczkowska /Z 150 PEK_W1- Absolwent posiada wiedzę zaawansowaną o charakterze ogólnym oraz znacznie pogłębioną odnoszącą się do bezpieczeństwa i higieny pracy, ma wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu BHP, zna główne pojęcia, zasady, normy i reguły w dziedzinie zarządzania BHP. PEK_W2- Absolwent zna i rozpoznaje problemy zarządzania BHP, zna i wyjaśnia uwarunkowania oraz skutki organizacyjne, w szczególności związane z aspektami prawnymi,warunkami na stanowisku pracy i środowiska. PEK_U1- Absolwent umie wykorzystać wiedzę z zakresu BHP do efektywnego rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem BHP, w tym do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń, powodujących zagrożenia. PEK_U2- Absolwent umie dostrzegać, obserwować, interpretować oraz wyjaśniać wzajemne relacje występujące między zjawiskami w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w różnych warunkach pracy, umie wskazać możliwe rozwiązania problemów powstających w procesie pracy. PEK_K1- Absolwent jest świadomy swojej odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z prowadzeniem spraw BHP; wykazuje postawę asertywną i umiejętność pracy w zespole; PEK_K2- Absolwent jest zorientowany na potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego i rozwoju osobistego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego w obszarze BHP.

8 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy Wydział: Inżynieryjno- Ekonomiczny Anna Cierniak-Emerych /D 206 PEK_W1-posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasobów przedsiębiorstwa, w tym zasobów ludzkich oraz gospodarowania tymi zasobami w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higenę pracy PEK_W2-rozumie podstawowe procesy zachodzące w organizacji(przedsiębiorstwie), związane z kształtowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy PEK_W3 posiada wiedzę dotyczącą prawnych aspektów zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy oraz zna narzędzia, metody wykorzystywane w procesie tego zarządzania PEK_U1-ma umiejętność skutecznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy w kontekście zarządzania organizacją PEK_U2-potarfi identyfikować i rozwiązywać podstawowe zadania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PEK_K1-potrafi komunikować się z intresariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacji(przedsiębiorstwa) w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy PEK_K2-jest świadomy potrzeby uczenia się i rozijania swoich umiejętności w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem i higieną pracy

9 Controlling i Rachunkowość Zarządcza Wydział: Zarządzania Informatyki i Finansów Edward Nowak Z 192 PEK_W1 - ma zdolności identyfikowania i wyjaśniania różnych kategorii i zjawisk ekonomicznych PEK_W2 - zna zasady przygotowania informacji ekonomicznych na potrzeby zarządzania PEK_W3 - zna metody opisu i analizy zjawisk ekonomicznych przebiegających w jednostkach gospodarczych PEK_W4 - zna sposoby przewidywania zjawisk ekonomicznych i podejmowania decyzji gospodarczych PEK_W5 - ma wiedzę dotyczącą metod zarządzania wynikami jednostek gospodarczych PEK_U1 - potrafi pozyskiwać informację o kształtowaniu się zjawisk ekonomicznych PEK_U2 - potrafi interpretować informacje ekonomiczne, formułować wnioski i oceny PEK_U3 - potrafi dobierać właściwe instrumenty controllingu i rachunkowości zarządczej PEK_U4 - potrafi przewidywać i planować zjawiska ekonomiczne w jednostkach gospodarczych PEK_U5 - potrafi dokonywać wyborów decyzyjnych i wskazywać ich skutki ekonomiczne PEK_K1 - rozumie potrzebę doskonalania się i pogłębiania wiedzy PEK_K2 - ma świadomość odpowiedzialności i zachowania się w profesjonalny sposób PEK_K3 - potrafi pracować w zespole wykonując działania dotyczące zagadnień ekonomicznych PEK_K4 - ma świadomość znaczenia kryteriów ekonomicznych w projektach gospodarczych

10 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Controlling wspomagany komputerowo Controlling Wspomagany Komputerowo Wydział: Inżynieryjno- Ekonomiczny Krzysztof Nowosielski H Sylwetka absolwenta i cele studiów Celem Studiów jest doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych controllera poprzez naukę stosowania narzędzi informatycznych dedykowanych dla tego obszaru. Absolwent studiów powinien pozyskać wiedzę w zakresie budowy oraz działania szeroko rozumianego systemu informacyjnego controllingu oraz nabyć umiejętności sprawnego poruszania się w tym systemie z wykorzystaniem stosownych rozwiązań informatycznych. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 1. Znajomość podstawowych zasad rachunkowości 2. Wiedza na temat istoty, celów, zadań i narzędzi controllingu 3. Podstawowe umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz aplikacji MS Excel 3. PEK_W1 - posiada wiedzę z zakresu zadań i narzędzi controllingu stosowanych w praktyce gospodarczej PEK_W2 - zna źródła danych ekonomicznych zasilających bazę informacyjną controllingu w przedsiębiorstwie PEK_W3 - zna rozwiązania informatyczne wspomagające controlling oraz zasady ich działania PEK_U1 - potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi controllingu PEK_U2 - potrafi zidentyfikować, pozyskać oraz przetworzyć dane z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby controllingu PEK_U3 - potrafi realizować zadania controllingu z zastosowaniem stosownych narzędzi informatycznych PEK_K1 potrafi poruszać się w złożonym środowisku informacyjnym przedsiębiorstwa w celu gromadzenia danych na potrzeby realizacji zadań controllingu PEK_K2 potrafi komunikować się z dostawcami i odbiorcami informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie przy użyciu stosownych narzędzi informatycznych PEK_K3 jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie informatycznego wspomagania pracy controllera

11 Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami Wydział: Zarządzania Informatyki i Finansów Dr Michał Poszwa Z PEK_W1-wymienia i definiuje kategorie prawne, ekonomiczne, rachunkowe i podatkowe PEK_W2-rozpoznaje, nazywa i opisuje zdarzenia gospodarcze i wyjaśnia ich wpływ na organizację PEK_W3-rozpoznaje i definiuje normy prawa podatkowego PEK_W4-rozpoznaje i definiuje normy prawa bilansowego i gospodarczego PEK_W5-zna procedury rachunkowe i sprawozdawcze stosowane w opodatkowaniu PEK_U1-potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych, przepisów prawa, w tym podatkowego PEK_U2-potrafi dokonywac interpretacji pozyskanych informacji, wyciągać wnioski i formułować opinie PEK_U3-potrafi identyfikować, interpretować i ewidencjonować zdarzenia gospodarcze na potrzeby opodatkowania PEK_U4-potrafi identyfikować obowiązek podatkowy PEK_U5-oblicza wielkości niezbędne w rozliczeniach i prowadzi rachunki problemowe PEK_K1-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się PEK_K2-ma świadomość odpowiedzialności, zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki PEK_K3-pracuje w zespole PEK_K4-ma świdomość ważności i rozumie różne aspekty i skutki działalności specjalisty ds. podatków PEK_K5-rozumie potrzebę przekazywania informacji ekonomicznych i potrafi je przekazać w sposób zrozumiały

12 MS Excel w controllingu dla zaawansowanych MS Excel w controllingu dla zaawansowanych Wydział: Inżynieryjno- Ekonomiczny Krzysztof Nowosielski Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych H Sylwetka absolwenta i cele studiów Celem Studiów jest wykształcenie świadomego informatycznie controllera/analityka z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi informatycznych MS Excel. Studia kierowane są wszystkich tych, którzy chcą doskonalić i rozwijać na poziomie zaawansowanym swoje umiejętności obsługi aplikacji MS Excel/VBA w obszarze szeroko rozumianego controllingu. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych 1. Znajomość podstawowych zasad rachunkowości 2. Wiedza na temat istoty, celów, zadań i narzędzi controllingu 3. Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym 3. PEK_W1 - posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonalności aplikacji MS Excel/VBA w zastosowaniach controllingowych PEK_W2 - zna sposoby oraz narzędzia gromadzenia danych na potrzeby informacyjne controllingu przy pomocy narzędzi baz danych oraz ich przetwarzania przy pomocy narzędzi MS Excel/VBA PEK_W3 ma rozszerzoną wiedzę w zakresie instrumentarium informatycznego wspomagającego controlling PEK_U1 - potrafi posługiwać się aplikacją MS Excel/VBA na poziomie zaawansowanym zarówno w sferze arkuszowej, jak i programistycznej, podczas realizacji zadań controllingu, PEK_U2 - potrafi pozyskać oraz przetworzyć dane z systemu informacyjnego przedsiębiorstwa na potrzeby controllingu z zastosowaniem zaawansowanych technik, metod i narzędzi baz danych PEK_U3 - potrafi przygotować zaawansowane narzędzie na potrzeby realizacji zadań controllingu przy pomocy języka VBA PEK_K1 potrafi świadomie i elastycznie dopasowywać rozwiązania informatyczne controlingu na bazie MS Excel/VBA do potrzeb i oczekiwań uczestników procesu informacyjnego PEK_K2 potrafi usprawniać komunikację między dostawcami i odbiorcami informacji controllingowej przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych baz danych oraz MS Excel/VBA PEK_K3 jest świadomy potrzeby uczenia się i rozwijania swoich umiejętności w zakresie informatycznego wspomagania pracy controllera

13 Finanse jednostek samorzadu terytorialnego Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Arkadiusz Babczuk /A 206 PEK_W1 posiada wiedzę na temat pozycji ustrojowej oraz prawnych form działania samorządu terytorialnego PEK_W2 ma wiedzę na temat metod planowania, ewidencji oraz sprawozdawczości operacji finansowogospodarczych samorządu terytorialnego PEK_W3 ma wiedzę na temat metod kształtowania i optymalizacji wydatków samorządu terytorialnego PEK_W4 posiada wiedzę na temat instrumentów realizowania oraz optymalizowania dochodów samorządu terytorialnego PEK_W5 zna metody i instrumenty równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego PEK_W6 ma wiedzę na temat metod i instrumentów ochrony interesów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa PEK_U1 posiada umiejętność tworzenia projektów aktów prawa miejscowego oraz decyzji administracyjnych PEK_U2 potrafi posługiwać się metodami planowania finansowego niezbędnymi w działalności samorządu terytorialnego, prowadzić rachunkowość budżetową oraz sporządzać sprawozdania budżetowe i finansowe PEK_U3 potrafi wypracowywać przesłanki oraz podejmować świadome decyzje w zakresie optymalizacji wydatków jednostek samorządu terytorialnego PEK_U4 potrafi interpretować przepisy prawa w zakresie podatków i opłat lokalnych i implementować je w praktykę gospodarczą PEK_U5 dostrzega znaczenie rynku finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego i wykazuje zdolność wypełnienia zadań w zakresie korzystania z oferowanych przez ten rynek instrumentów PEK_U6 wykazuje zdolność sprostania obowiązkom wynikającym z konieczności zapewnienia ochrony interesów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa PEK_K1 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania, realizując je w zgodzie z zadami gwarantującymi należytą ochronę interesów majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa PEK_K2 czynnie uczestniczy w tworzeniu systemu pomiaru i ujawnień rachunkowych budżetowej oraz procesie wypełniania przypisanych mu zadań PEK_K3 aktywnie współpracuje w procesie planowania finansowego jednostki samorządu terytorialnego PEK_K4 dostrzega zasadność stałej analizy i racjonalizacji wydatków ponoszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego PEK_K5 wykazuje świadomość zmienności norm prawnych regulujących działalność samorządu terytorialnego

14 Lean Management Menedżerskie Studia Podyplomowe Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów dr Marek Krasiński /Z 189 PEK_W1- rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z lean managementem PEK_W2- zna metody, techniki i narzędzia stosowane w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z ideą lean managementu PEK_W3- porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia PEK_W4- potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania szczupłej organizacji i szczupłego zarządzania PEK_U1- umie zastosować pozyskaną wiedzę w praktyce PEK_U2- dokonuje analizy informacji i odpowiednio je interpretuje PEK_U3- potrafi znaleźć optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru lean managementu PEK_U4- potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia lean managementu do osiągnięcia założonych celów PEK_K1- rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się i pogłębiania wiedzy PEK_K2- umie współpracować w grupie w celu rozwiązania zadań związanych z lean managementem PEK_K3- potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji PEK_K4- umie komunikować się z innymi, dyskutować, bronić swoich racji PEK_K5- ma świadomość roli rozwoju zarówno jednostki, jak i grupy dla sukcesu organizacji

15 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych MANAGING BUSINESS (studia prowadzone w języku angielskim) Wydział: ZIF KATARZYNA PIÓRKOWSKA Z 3. PEK_W1 - Ma poszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania biznesem zawierającego zarówno twarde elementy zarządzania (np. finansowe aspekty), jak i miękkie - związane z kapitałem ludzkim organizacji, wie na czym polega zarządzanie współczesną organizacją PEK_W2 - Ma pogłębioną wiedzę o człowieku w środowisku pracy, wiedzę na temat budowania relacji pracowniczych w organizacjach i instytucjach, zna zasady kształtowania właściwych relacji między podmiotami w organizacjach PEK_W3 - Ma wiedzę na temat metod, technik i narzędzi współczesnego zarządzania organizacjami, PEK_W4 - Ma poszerzoną wiedzę na temat procesów, procedur, uwarunkowań, założeń i kontekstu podejmowania decyzji w organizacji PEK_U1 - Potrafi samodzielnie przygotować założenia i wyjaśnić teoretyczne modele zarządzania organizacjami (głównie w przekroju funkcji rzeczowych przedsiębiorstwa), które w praktyce mają służyć realizacji celów organizacji i pracowników PEK_U2 - Potrafi diagnozować, oceniać, i weryfikować efektywność oraz celowość wdrażanych procedur i metod zarządzania organizacjami, ma umiejętności wdrażania tych rozwiązań PEK_U3 - Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu organizacyjnego i personalnego PEK_U4 - Posiada umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych, organizacyjnych, ekonomicznych powstających w wyniku podejmowania decyzji organizacyjnych i personalnych PEK_U5 Posiada umiejętności stosowania technik i narzędzi zarządzania oraz kierowania ludźmi PEK_K1 - Dostrzega i interpretuje określone zachowania organizacyjne ludzi w kontekście zarządzania organizacją PEK_K2 - Potrafi się komunikować z otoczeniem, w tym z osobami niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie, przekazywać i bronić swoich poglądów, potrafi wypowiadać się w istotnych kwestiach związanych z rolą człowieka w organizacji PEK_K3 - Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny w każdym z obszarów zarządzania organizacją PEK_K4 - Umie uczestniczyć w budowaniu relacji interpersonalnych, potrafi współpracować grupowo i aktywnie wpływa na tworzenie klimatu organizacyjnego organizacji

16 MEDIATOR (Master of Business Mediation) Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów dr Aleksander Binsztok Z 192 PEK_W1- Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie mediacji i wykonywanie zawodu mediatora. PEK_W2- Posiada wiedzę o przyczynach powstawania konfliktów i sposobach ich rozwiązywania. PEK_W3- Definiuje pojęcia związane z procesem mediacji. PEK_W4- Zna pojęcia konfliktu, jego źródła, rodzaje i konsekwencje. PEK_W5- Rozpoznaje tradycyjne i współczesne poglądy na pojęcie konfliktu. PEK_W6- Rozróżnia rodzaje procesów mediacyjnych. PEK_W7- Wybiera adekwatne do sytuacji techniki mediacyjne. PEK_U1- Posiada umiejętności przekonywania i technikach argumentacyjnych. PEK_U2- Sporządza plan mediacji. PEK_U3- Przewiduje postępowanie uczestników mediacji. PEK_U4- Organizuje odpowiednie warunki do prowadzenia mediacji. PEK_U5- Rozwiązuje problemy pojawiające się w trakcie prowadzenia mediacji. PEK_K1- Posługuje się teoriami wywierania wpływu na jednostki i społeczeństwo. PEK_K2- Identyfikuje problemy związanych z prowadzeniem mediacji. PEK_K3- Dba o zachowanie poczucia własnej wartości uczestników mediacji. PEK_K4- Wrażliwość na potrzeby psychologiczne i rzeczowe uczestników mediacji. PEK_K5- Otwartość na zasadne propozycje uczestników mediacji

17 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Magdalena Bywalec 811 Z 200 PEK_W1- Posiada wiedzę na temat historii i mechanizmów funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej (definiuje podstawowe mierniki makro i mikroekonomiczne, posiada wiedzę o zróżnicowaniu społeczno-gospodarczym w ramach Unii Europejskiej, szczególnie w strefie euro) PEK_W2- Posiada wiedzę z zakresu ekonomicznych aspektów procesu gospodarowania (potrafi opisać środki polityki handlowej, systemy i kursy walutowe, przepływy inwestycji zagranicznych, mechanizmy i instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę) PEK_W3 - Ma wiedzę na temat bieżącej sytuacji w Unii Europejskiej oraz perspektyw i postępów Polski w zakresie konwergencji realnej i nominalnej. PEK_W4 - Charakteryzuje istotę, przyczyny i sposoby funkcjonowania różnych zjawisk ekonomicznych w Unii Europejskiej szczególnie w strefie euro. PEK_W5 Posiada wiedzę z zakresu korzyści, szans oraz kosztów i zagrożeń związanych z przyszłą przynależnością Polski do strefy euro. PEK_W6 Wie jakie mierniki ekonomiczne analizować oceniając pozycję gospodarczą Polski na tle innych krajów strefy euro oraz skąd pozyskać dane do analizy. PEK_U1- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej do opisu mierników ekonomicznych, zjawisk gospodarczych, prcesów mających miejsce w Unii Europejskiej. PEK_U2- Potrafi prowadzić obserwacje, zdefiniować problem, dokonać oceny i interpretacji różnych zjawisk ekonomicznych z punktu widzenia ich znaczenia dla rozwoju Unii Europejskiej szczególnie strefy euro. PEK_U3 - Przeprowadza samodzielnie ilościowe i jakościowe proste analizy ekonomiczne z wykorzystaniem danych statystycznych GUS i Eurostati na ich podstawie potrafi prognozować dalsze zmiany w gospodarce PEK_U4 - Dostrzega związki między decyzjami podejmowanymi w ramach Unii Europejskiej (szczególnie w strefie euro) a sytuacją Polski oraz sytuacją strefy euro. PEK_U5 - Potrafi wskażać czynniki determinujące wybur scenariusza integracji Polski ze strefą euro PEK_U6 Potrafi ocenić skutki przystąpienia Polski do strefy euro biorąc pod uwagę różne aspekty gospodarcze, polityczne i społeczne. PEK_K1-- Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach realizujących projekty społecznoekonomiczne. PEK_K2- Umie patrzeć na poszczególne aspekty procesu gospodarowania z różnej perspektywy. PEK_K3 - Potrafi komunikować się z otoczeniem i przekazywać podstawową wiedzę na temat sytuacji Unii

18 Europejskiej i strefie euro. PEK_K4- Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. PEK_K5 - Student potrafi zabierać głos w dyskusji i wyrażać swoją opinię. PEK_ K6 Potrafi wskazać argumenty zarówno za jak i przeciw wprowadzeniu wspólnej waluty (Euro) w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

19 Menedżerskie Studia Podyplomowe Wydział: Zarządzania, Informatyki i Finansów Prof. dr hab. Mieczysław Przybyła Z 159 PEK_W1-rozumie i odpowiednio definiuje pojęcia związane z zarządzaniem PEK_W2-zna metody, techniki i narzędzia stosowane w szeroko pojętym zarządzaniu PEK_W3-porównuje i ocenia przedstawione zagadnienia PEK_W4-potrafi opisać i poddać krytyce dane aspekty funkcjonowania organizacji i zarządzania PEK_U1-stosuje w praktyce zdobytą wiedzę PEK_U2-potrafi pozyskiwac informacje i je odpowiednio interpretować PEK_U3-potrafi znaleźć optymalne dla danej sytuacji rozwiązania z obszaru zarządzania PEK_U4-potrafi dobrać odpowiednie metody, techniki i narzędzia do osiągnięcia założonych celów PEK_K1- rozumie potrzebę doskonalenia się i pogłębiania wiedzy PEK_K2- umie współpracować w grupie w celu rozwiązania zadań związanych z zarządzaniem PEK_K3- potrafi zachować się w sposób adekwatny do sytuacji PEK_K4-umie komunikować się z innymi PEK_K5-ma świadomość roli rozwoju jednostki dla sukcesu organizacji

20

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z)

PREZENTACJE SPECJALNOŚCI- MAJ 2014. Studia stacjonarne pierwszego stopnia kierunek Zarządzanie (S1_Z) Nazwa specjalności: ANALITYKA GOSPODARCZA Nazwa Jednostki: Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii Kierownik specjalności: Prof. dr hab. Jan Zawadzki W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. www.wzieu.pl STUDIA PODYPLOMOWE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego www.wzieu.pl KRAKOWSKA Kontakt: mgr Kinga Cieślicka Dziekanat WZiEU(pokój 014) ul. Cukrowa 8, 71-004 Zapraszamy do elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo