SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRZEDA CZÊŒCI. SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio:"

Transkrypt

1 Maj Czerwiec 2008 Nr4/155/2008 Rok 16 Czêœci zamienne do naczep i ciê arówek SPRZEDA CZÊŒCI Gazeta sklepy internetowe otot r aukcje, BANER REKLAMOWY na SERWIS NACZEP I SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH wykonuje kompleksowo, szybko i tanio: serwis ogumienia naprawa plandek tel. kom tel. kom B O OKMIANY Tel Fax tel. kom h Redakcja tel PORTAL AUKCJA nak³ad 35tys/szt EKAR Œwiebodzin ul. Poznañska 56 tel , tel. kom , Serwis samochodów ciê arowych przyczep, naczep - pe³en zakres - Diagnostyka - Naprawy systemów elektrycznych i elektronicznych - Sklep z czêœciami TIR NAPRAWA SKRZYÑ BIEGÓW

2 TAMOT SPRZEDA CZÊŒCI Ul. Milczañska 30a Szczecin tel , tel/fax centrala w,335 SAMOCHODY CIÊ AROWE NAPRAWA CZÊŒCI PARKING DOJAZD DO KLIENTA MASZYNY BUDOWLANE Ul. Szczawiowa 54a Szczecin tel/fax tel. kom MASZYNY BUDOWLANE NAPRAWA SERWIS CZÊŒCI GWARANTUJEMY FACHOW I RZETELN OBS UGÊ SERWIS OPON - sprzeda opon nowych i u ywanych - kompleksowa obs³uga MECHANIKA SAMOCHODOWA SPECJALIZACJA MAN - naprawy samochodów ciê arowych - naprawy naczep, przyczep - zapewniamy czêœci US UGI TRANSPORTOWE - kraj do 24T Krzeczyn Ma³y 9a trasa Lubin - Chojnów tel Rupniak Jan SKRZYPA PRODUCENT RUR WYDECHOWYCH, Z CZEK ELASTYCZNYCH DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH I AUTOBUSÓW PRODUKUJEMY DLA NAJLEPSZYCH SPRAWD NASZ OFERTÊ PONAD 900 POZYCJI!!!! VANSTAR WZOREM JAKOŒCI CZÊŒCI - NAPRAWY - SAMOCHODY PRZYCZEPY NACZEPY SKLEP CZÊŒCI WARSZTAT TEL/FAX (091) AKUMULATORY FILTRY PASKI AMORTYZATORY CH ODNICE ELEMENTY ZAWIESZENIA HAMULCOWE SILNIKOWE SKRZYÑ BIEGÓW KAROSERYJNE SZYBY TEL. (091) , KOM NAPRAWY SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH PRZYCZEP I NACZEP SZCZECIN UL. POMORSKA 74 REALIZACJA ZAMÓWIEÑ NIETYPOWYCH W CI GU 48 h SCANIA VOLVO MERCEDES DAF MAN IVECO RENAULT STAR IFA STEYER VOLVO AUTORYZOWANY SERWIS Z.H.U. Józef Skrzypa Szczecin ul. Pomorska 48a - NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE W PE NYM ZAKRESIE SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH - SPRZEDA CZÊŒCI I AKCESORIÓW Ksi¹ e Skroniów Jêdrzejów tel./fax: tel. kom.: gadu-gadu: STACJA KONTROLI POJAZDÓW ASSISTANCE 24h tel.kom tel. (091) tel. (091) fax (091)

3 ZBIORNIKI i DYSTRYBUTORY Zbiorniki z tworzyw sztucznych i stali Pompy i osprzêt do paliwa i olejów, smarownice Systemy zarz¹dzania dystrybucj¹ paliwa tel./fax (058) tel kom ; Oferujemy uniwersalny komputer diagnostyczny JALTEST do samochodów ciê arowych wszystkich marek., naczep oraz autobusów. - Menu po polsku, - Wsparcie techniczne dla klientów - Uaktualnienia oprogramowania kwartalnie, - Szkolenia z obs³ugi, - Mo liwoœæ bezp³atnego pokazu u klienta. T E TRUCK - KAMIENNA GÓRA CZÊŒCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH PRZYCZEP - NACZEP MAN DAF SCANIA VOLVO IVECO RENAULT MERCEDES KRONE BPW SAF ROR SCHMITZ... PRZY WIÊKSZYCH ZAMÓWIENIACH DOWÓZ W ASNYM TRANSPORTEM KAMIENNE GÓRA UL. ZIELONA 6a ( WYLOT NA KOWARY) TEL. (075) GRZEGORZ RAKOCZY AWARYJNIE 24h POD NUMER SPRZEDA FILTRÓW I OLEI SKLEP CZYNNY OD 8-17 SOBOTA 8-16 MAN DAF SCANIA VOLVO IVECO RENAULT MERCEDES KRONE BPW SAF ROR SCHMITZ...

4 TACHOGRAFY AUTORYZOWANY PUNKT SERWISOWY VDO KIENZLE - PUNKT NAPRAW - MONTA - NAPRAWA - BADANIA KONTROLNE - - MONTA OGRANICZNIKÓW PRÊDKOŒCI AGB II - UK ADY ADR (CYSTERNY) WYSTAWIENIE CERTYFIKATÓW - MYTO TOLL COLLECT - PARKING STRZE ONY 24h TIR - OGRZEWANIA SAMOCHODOWE - KLIMATYZACJE Legnica ul. Jaworzyñska 252 tel./fax (076) kom WSZYSTKIE TYPY TACHOGRAFY - SERWIS - LEGALIZACJA - MONTA OGRANICZNIKI PRÊDKOŒCI - KALIBRACJA - MONTA OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY TARCZEK POZNAÑ: ul. Towarowa 17/19 (Dworzec PKS) tel. (061) CB RADIA KOŒCIAN: ul. Pó³nocna 44 tel. (065) , TACHOGRAF s.c. TACHO F.H.U Kalibracja tachografów cyfrowych Legalizacja, monta, naprawa, sprzeda tachografów TACHOGRAFY NAPRAWA LEGALIZACJA 20 WROC AW Tomasz Potasiñski Aleksander Szymanek ul. Legnicka Wroc³aw PRZEDSTAWICIEL VDO KIENZLE Autoryzowana stacja obs³ugi tel./fax (071) P.P.U.H. SARA s.c. Kolonia Poczesna trasa Katowice - Warszawa 10 km od Czêstochowy kierunek Katowice ul. Górna 1b tel. (034) kom

5 AUTORYZOWANY SERWIS SIEMENS VDO AUTOMOTIVE TACHOTRONIC Tachografy analogowe i cyfrowe (monta, naprawa, legalizacja) Pobieranie danych z tachografów cyfrowych Sprzeda oprogramowania i oprzyrz¹dowania do tachografów cyfrowych Ogrzewania gazowe Przep³ywomierze paliwa Pawe³ Lubieniec Zielona Góra ul. Naftowa 1 tel. (068) Serwis 24h tel NEVADA CENTER Po rzad³o trasa A-2 tel TACHOGRAFY ANALOGOWE - CYFROWE - OGRANICZNIKI PRÊDKOŒCI ZIELONA GÓRA Mostki PORT Sprawdzenia okresowe tachografów - Naprawy i monta - Oprogramowanie dla firm transportowych - Wykresówki i termopapier do tachografów - Konkurencyjne ceny ul. Zjednoczenia 102, Zielona Góra Teren Rynku Rolnego - 300m od Urzêdu Miar tel./fax tel. kom , OTWARTE 24 h Mostki k. Œwiebodzina PORT km przy drodze nr 2 Pon-Pt 24h; Sob do 13.00, tel./fax tel. kom TACHOGRAFY SPRZEDA I SERWIS TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH I CYFROWYCH - SZCZECIN - F.U.H. METRO Szczecin ul. Szczawiowa 53B tel tel./fax TACHOGRAFY - LUBIN - uwierzytelnienie, serwis tachografów samochodowych, - monta ograniczników prêdkoœci - serwis, - monta drogomierzy piastowych, - monta termografów - serwis - wyceny, opinie, ekspertyzy, - naprawa szyb samochodowych TACHO-SERWIS LABORATORIUM POMIARÓW TACHO-SERWIS Lubin Piotr Kuriata ul. M.Sk³odowskiej Curie 177 tel , kom

6 PneuMAR NAPRAWA PNEUMATYKI POJAZDOWEJ Firma: ul. G³ogowska Siedlisko tel./fax (0-68) tel. Kom Sklep: ul. Karkonowska 98 Baza SPOMASZ S.A Wroc³aw tel./fax (0-71) REGENERACJA - DIAGNOSTYKA - MODERNIZACJA SPRZEDA - DORADZTWO TECHNICZNE DIAGNOSTYKA ABS, EBS, ECAS, EB+ PneuMAR NAPRAWA PNEUMATYKI POJAZDOWEJ

7 SALON SPRZEDA Y POJAZDÓW U YTKOWYCH Nasza firma poleca Pañstwu u ywane samochody ciê arowe, ci¹gniki siod³owe oraz naczepy i przyczepy, ró nych modeli, typów i roczników. Oferowany przez nasz¹ firmê sprzêt jest bezwypadkowy, najwy szej jakoœci, pochodzi z niemieckich serwisów firm takich jak Krzysztof Dyrek MAN czy MERCEDES-BENZ. tel./fax: +48(075) tel./fax: +48(075) tel. kom tel. kom internet: Adres: Poland Kowary ul. Jeleniogórska Godziny otwarcia: pn sob.: - pt: od od 8:00 8:00 do do :00 Szanowni Pañstwo, mamy przyjemnoœæ przedstawiæ firmê DYREK, jako potencjalnego partnera Pañstwa firmy. Istniejemy na rynku samochodów ciê arowych nieprzerwanie od ponad kilkunastu lat. W ci¹gu tak d³ugiego okresu funkcjonowania w bran y motoryzacyjnej zdobyliœmy bogate doœwiadczenie w zakresie importu i sprzeda y samochodów. Ze swojej strony gwarantujemy rzetelnoœæ obs³ugi, fachowoœæ w bran y, uczciwoœæ sprzeda y. SPRZEDA CZÊŒCI U YWANYCH TIR PRZYCZEP NACZEP MASZYN BUDOWLANYCH SOBÓTKA SPRZEDA SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH Z OMOWANIE SAMOCHODÓW SKUP SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH ZABUDOWY - SPRZEDA Nasza oferta na ZAPRASZAMY Sobótka Zach. ul. Zmorskiego 18 tel/fax kom Krzysztof Roznerski

8 Siedziba: Oleœnica, Poland tel./fax: Spojlery i kabiny sypialne EKONOMIA JAZDY KOMFORT POSTOJU SPOILERS SLEEPING CABINS

9 DÊBNO POLSKIE - RAWICZ Sklep Mechanika Samochody dostawcze Ciagniki_LKW Naczepy Przyczepy Autobusy Maszyny budowlane Hydraulika si³owa Uk³ady zasilania Naprawy silników Naprawy mostów Naprawy skrzyni biegów Pneumatyka, automatyka Hamulce Ch³odnictwo Klimatyzacje Uk³ady wydechowe TRUCK Dêbno Polskie ul. Œlusarska 1a Rawicz PRZY DRODZE NR 5 kierunek Wroc³aw - Leszno tel kom MAN DAF SCANIA VOLVO IVECO RENAULT MERCEDES KRONE BPW SAF ROR SCHMITZ... AUTO - SERWIS ANKO Dolnyœl¹sk Pi³awa Dolna trasa Dzier oniów - Z¹bkowice Œl. Ul. G³ówna 1 tel SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH NACZEP PRZYCZEP Naprawy g³ówne i bie ¹ce SPRZEDA OPON NOWYCH BIE NIKOWANYCH I U YWANYCH SERWIS OPON SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH NACZEP, PRZYCZEP ELEKTROMECHANIKA PNEUMATYKA BLACHARSTWO-LAKIERNICTWO ZAPEWNIAMY CZÊŒCI SERWIS NA DRODZE POD NUMEREM TELEFONU Podgórzyn ul. Jana Paw³a II 2 ko³o Jeleniej Góry tel. (075) serwis REGENERACJA WA ÓW NAPÊDOWYCH Oferujemy: wa³y napêdowe, krzy aki, podpory - produkcja i regeneracja Od 1990 roku zajmujemy siê produkcj¹ i regeneracj¹ wa³ów napêdowych. Dysponujemy parkiem maszynowym zapewniaj¹cym wykonanie napraw i regeneracji urz¹dzeñ wed³ug odpowiednich norm, z zachowaniem najwy szej jakoœci. U ywamy czêœci wiod¹cych producentów wa³ów napêdowych na œwiecie - SPICER, GKN, GWB, KLEIN. Dostarczamy wa³y napêdowe oraz czêœci dla producentów samochodów i zak³adów wykonuj¹cych zabudowy specjalistyczne. - Regeneracja wa³ów napêdowych - Skracanie i wyd³u anie wa³ów - Wykonywanie wa³ów specjalnych - Wywa anie wa³ów po naprawie w wywa arce dynamicznej Zak³ad Elektroniczno Mechaniczny ul. Noworudzka 6b Wa³brzych Poland tel , tel./fax

10 czêœci zamienne do IVECO DUCATO Boxer JUMPER tel./fax 032/ , tel. 032/ kom , Chorzów ul. Wandy 33 zapraszamy: pon.-pt , sob SPRZEDA WYSY KOWA - CA Y KRAJ Wroc³aw ul. Opolska 94 wylot na O³awe tel/fax kom , CHLAPACZE NADKOLA B OTNIKI OWIEWKI CENY PRODUCENTA P.H.U. EFEKT KAMAZ SKLEP KAMAZ KRAZ MAZ Zi JELCZ STAR I INNE CZÊŒCI AKCESORIA OLEJE OPONY AKUMULATORY PNEUMATYKA SERWIS NA MIEJSCU SORA S.C Wroc³aw ul. Paprotna 8 (miêdzy ul. Obornick¹ a ul. migrodzk¹) tel kom CHMAL sp.j. SKLEP - SERWIS MAN - SCANIA - VOLVO - RENAULT - JELCZ - STAR - KAMAZ - ROR - SAF - BPW AWARYJNIE CA ODOBOWO pod numer tel Mieczys³aw Adamek ary (przy OBODNICY) ul. Wapienna 4 tel tel./fax tel. kom. Adamek tel. kom

11 Z¹bkowice Œl¹skie ul. Melioracyjna 1 tel kom CZÊŒCI DO CIÊ ARÓWEK PRZYCZEP NACZEP CB RADIA OPONY OLEJE CZÊŒCI SERWIS SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH NAPRAWY BIE CE SPECJALIZACJA NAPRAWY UK ADÓW HAMULCOWYCH I ZAWIESZENIA KOMPLEKSOWY SERWIS OGUMIENIA SPRZEDA OPON ROBUR - STAR - IFA P.H.U. AUTO BOS s.c Bielany Wr. Ul. Wroc³awska 48 tel. (071) kom CZYNNE pon.-pt soboty AUTOROL SKLEP CZÊŒCI CZÊŒCI: - IFA-50 - L-60 - MULTICAR - PASZOWÓZ W ASNY SERWIS P.H. AUTOROL JAROCIN ul. Op³otki 42 tel/fax (062) kom CZÊŒCI - OLEJE - AKCESORIA - OPONY - AKUMULATORY SERWIS NA MIEJSCU LUBLIN - KAMAZ TURBOSPRÊ ARKI CZÊŒCI TIR G OGÓW Zajmujemy siê sprzeda ¹ Turbospêzarek do samochodów ciêzarowych, dostawczych i osobowych miêdzy innymi firm GARRETT, HOLSET, SCHWITZER Firma Handlowo-Us³ugowa "Tracker" Robert S³upski ul. Samborska 37 G³ogów tel TURBO s.j. CZÊŒCI ZAMIENNE DO: - LIAZ - TATRA - JELCZ - STAR - AUTOSAN - KAMAZ - MERCEDES - SCANIA G OGÓW ul. Rudnowska 76 tel/fax (076) , RENAULT - DAF - IVECO - VOLVO - MAN - przyczepy - naczepy - akcesoria

12 PNEUMOT G³ówny serwis gwarancyjny Posiadamy autoryzacje serwisow¹ Naprawiamy w sposób profesjonalny i skuteczny zawory firm: Proponujemy równie : - kompletne uk³ady hamulcowe i zawieszenia firmy WABCO - sprê arki, zawory i czêœci pneumatycznych uk³adów hamulcowych - czêœci, zawory pneumatycznych uk³adów zawieszeñ - komplety naprawcze zaworów: WABCO,KNORR,HALDEX,BOSCH - urz¹dzenia diagnostyczne WABCO do badañ uk³adów ABS,VCS,EBS,ASR,ECAS WROC AW UL. BROCHOWSKA 20b tel/fax (071) , tel. (071) PNEUMO-TIR Kazimiesz Skwarczyñski - Diagnostyka pneumatycznych uk³adów hamulcowych i zawieszeñ - Regeneracja zaworów, osuszaczy powietrza i si³owników pneumatyki hamulcowej i zawieszenia - Regulacja wyprzedzania i si³y hamowania w samochodach ciê arowych przyczepach i naczepach Otmuchów ul. Nyska 27 (Motosprzêt) tel. kom S K R Z Y N I E B I E G Ó W DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH DOSTAWCZYCH I AUTOBUSÓW Krajowych i zagranicznych EATON - ZF - MERCEDES - MAN - VOLVO SCANIA - RENAULT - I INNE sprzeda - skup - naprawa skrzyñ biegów oraz czêœci nowe i u ywane, orygina³y i zamienniki PHU KUJAWA AUTORYZOWANY SERWIS EATON Zapraszamy od godz do 15.30, w sob. 8.00do Luboñ- abikowo k. Poznania, ul. Sienkiewicza 31 te/fax (061) , tel. (061) Ciechów ul. Œredzka 1A Œroda Œl¹ska tel. (071) kom REGENERACJA CHMAL sp.j. PNEUMATYKI POJAZDOWEJ DIAGNOSTYKA - MODERNIZACJA - NAPRAWA PNEUDAR Nowa Sól ul. Wojska Polskiego (stacja PKN Orlen ) tel/fax (068) PRZEDSTAWICIELE: KUJAWSKO-POMORSKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŒL SKIE PNEUDAR SKLEP Wroc³aw Ul. Krakowska 98 (budynek Spomasz ) tel. (071)

13 TRANS EUROPA MIRKO CENTRUM TIR - Serwis ogumienia i felg dla samochodów ciê arowych,pojazdów rolniczych, maszyn budowlanych i górniczych - Naprawa opon przemys³owych - Regeneracja FELG - Opony do dalszego wykorzystania SKUP-SPRZEDA - Sprzeda opon NOWE - BIE NIKOWANE - U YWANE - Okrêgowa Stacja Kontroli Pojazdów - TRUCK - AUTO CZÊŒCI tel MAN, DAF, VOLVO, SCANIA, IVECO, MERCEDES - X-SERWIS TACHOGRAFY - OGRANICZNIKI PRÊDKOŒCI Sebastian Paliñski Boles³awiec ul. T. Koœciuszki 51 wylot na Zielon¹ Górê tel Zapraszamy : Pn.-Pt w soboty tel. kom DYSTRYBUTOR NARZÊDZI I O YSK SERWIS WYJAZDOWY 24 h POD NUMER TE TEL/FAX (074) O YSKA MOTORYZACYJNE - O YSKA PRZEMYS OWE - CHEMIA MOTORYZACYJNA I PRZEMYS OWA (LOXEAL) - PASY KLINOWE (STOMIL, GATES) - KLEJE - ZAWIESIA (PASY TRANSPORTOWE, AÑCUCHY, LINY, HAKI) - OLEJE SMARY PROFESJONALNE US UGI WG WYMOGÓW UNIJNYCH WYDAWANIE ZAŒWIADCZEÑ CENTRALA Legnica ul. Poznañska 29k tel/fax (076) tel. (076) ODDZIA Wroc³aw ul. Krzywoustego 97/99 tel. (071) ODDZIA Warszawa ul. Jaktorowska 4/4 tel/fax (022) tel. (022) AUTOPOL SERVICE TRUCK OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pe³en zakres wszystkie typy pojazdów KOMPLEKSOWE NAPRAWY I OBS UGA SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH NACZEP PRZYCZEP MONTA OGRANICZNIKÓW PRÊDKOŒCI Ciechów k/ Œrody Œl. Ul. Œredzka 30 tel/fax (071) tel. (071) LUBLIN. MAN, SCANIA,MERCEDES, NACZEPY.PRZYCZEPY- BPW, ROR, SAF i inne

14 OPOLE UL. KÊPSKA 5 TEL. (077) FAX. (077) PLANDEKI naprawa SERWIS NA DRODZE TEL. KOM Spawanie stali i aluminium, tapicerka samochodowa PLANDEKI produkcja PLANDEKI PRZY AUTOSTRADZIE A-4 KO O WROC AWIA WYRÓB - NAPRAWA - REKLAMY órawina Al. Niepodleg³oœci 56 tel Firma MADHER Plandeki CZÊSTOCHOWA Celne zwykle napisy reklamowe OFERUJE: - PLANDEKI CELNE ( TIR ) - OPOÑCZE NA DOWOLNY TYP POJAZDU - P ACHTY NIWNE I PLANDEKI WYMIAROWE - KOTARY DO HAL FABRYCZNYCH - MARKIZY - NAPISY REKLAMOWE Czêstochowa ul.radomska 4 tel. (034) wew. 45 tel PLANDEKI BEST - PLAN s.c Buk - Dobie yn ul. Stêszewska 12 tel./fax kom sp.j. ko³o POZNANIA - Produkcja - Naprawa - Reklama na plandekach - Kotary - Spawanie naprawa stela y na pojazdach PRODUKCJA NAPRAWA PLANDEKI ŒWIEBODZICE PW JANPOL ŒWIEBODZICE UL. ZIELONA 8 (KIERUNEK STRZEGOM) TEL. (074) PLANDEKI LEGNICA CELNE - ZWYK E - P ACHTY ZAPRASZA WOJCIECH JEDRZEJEWSKI LEGNICA UL. CZYSTA 2 ( BOCZNA WROC AWSKIEJ ) TEL. (076) TEL.DOM. PO 18 tej (076)

15 TRUCK - GUM SERWIS WYJAZDOWY 24h PRZY AUTOSTRADZIE A-4 Sprzeda opon WIELKOGABARYTOWYCH Sk³ad opon U YWANYCH do samochodów ciê arowych i maszyn budowlanych Nowe i u ywane FELGI Napraw opon PRZEMYS OWYCH I BUDOWLANYCH TRUCK - GUM PIETRZYKOWICE UL. G ÓWNA 13 TEL. (071) AWARYJNIE 24h pod numer LEGNICA ul. Gliwicka 20 (stara droga na LUBIN) tel fax kom Kozieg³owy ul. Czêstochowska wylot w kierunku Czêstochowy tel./fax (034) tel. kom SERWIS OPON TIR SERWIS OGUMIENIA LEGNICA OFERUJEMY: - sprzeda opon i felg - osobowe, dostawcze ciê arowe, 4x4 i rolniczych - naprawê opon wszelkiego typu - sprzeda i wymianê oleju - naprawy i remonty samochodów ciê arowych - mo liwoœæ sezonowego przechowywania opon ZAPEWNIAMY: - fachow¹ i mi³¹ obs³ugê - bezp³atny monta opon zakupionych u nas KOMPLEKSOWY SERWIS OGUMIENIA MACIEJ KOZAK sp. z o.o. SPRZEDA OPON NOWYCH I U YWANYCH TIR Rusiec ul. eromskiego 1 trasa Wieluñ - Be³chatów tel SERWIS OGUMIENIA MICHEL KOMPLEKSOWA OBS UGA SPRZEDA OPON NOWE I U YWANE NAPRAWA POG ÊBIANIE BIE NIKA SAMOCHODY CIÊ AROWE I NACZEPY SERWIS OGUMIENIA K ODZKO 24h pod numerem KUDOWA ZDRÓJ-JELENIÓW (Przy markecie SPAAR) tel/fax tel. Kom TIR NYSA: UL. PI SUDSKIEGO 56 a tel. (077) PACZKÓW: UL. JAGIELOÑSKA 9 tel. (077) PUHWALDI SERWIS OGUMIENIA TIR SERWIS DOJAZDOWY 24H TEL KRYSRAF S.C. OPONY - CIÊ AROWE - ROLNICZE - DOSTAWCZE - OSOBOWE FELGI do wszystkich typów pojazdów MECHANIKA POJAZDOWA Z¹bkowice Œl. Ul. K³odzka 19 tel/fax K ODZKO ul. Dusznicka 42 (przy stacji ORLEN) SERIWS 24h POD NUMEREM TEL. (075) tel/fax tel. Kom

16 CENTRUM OGUMIENIA ROK ZA O ENIA 1952 BZOMA SERWIS WYJAZDOWY 24h POD NUMER TEL SERWIS SPRZEDA OPON (NOWE, BIE NIKOWANE, U YWANE) - OPONY OSOBOWE -DOSTAWCZE - 4X4 CIÊ AROWE - PRZEMYS OWE - ROLNICZE - FELGI STALOWE I ALUMINIOWE - WYMIANA OLEI - SMAROWANIE - UTYLIZACJA OPON WROC AW UL. MIGRODZKA 249e (wylot na Poznañ) tel/fax (071) czynne 8-18 Sobota 9-13 SERWIS TIR MICHELIN GOODYEAR DUNLOP FIRESTONE PIRELLI CONTINETAL SAWA KORMORAN KLEBER FULDA BARET Œwidnica ul. Jod³owa 33 (kierunek Dzier oniów) tel czynne 8:00-18:00 Sobota 8:00-16:00 SERWIS OGUMIENIA TIR TIR - BUS - ROLNICZE MASZYNY BUDOWALNE ŒWIDNICA SPRZEDA OPON NOWYCH BIE NIKOWANYCH OPONY CIÊ AROWE BIE NIKOWANE ARGUM - MAGAZYN PRODUCENTA U YWANE - DU Y WYBÓR ok 3 tys/szt NOWE - RÓ NE MARKI, CENY HURTOWE SERWIS OGUMIENIA TIR PKW, LKW OTR/EM S.C. MAREK MAREK ii WA BRZYCH ul. Gagarina 20 tel. (074) OPONY - CIÊ AROWE - ROLNICZE - DOSTAWCZE - OSOBOWE FELGI do wszystkich typów pojazdów PROSTOWANIE FELG ALUMINIOWYCH WA BRZYCH SERWIS DOJAZDOWY 24H TEL karkas.eu Perfekcyjna naprawa opon ciê arowych i przemys³owych WOGUM Wojciech Galik tel SKUP KARKASÓW ZA GOTÓWKE WYJAZDOWY SERWIS OGUMIENIA K TY WROC AWSKIE PRZY AUTOSTRADZIE A-4 IMPORT - EKSPORT KARKASÓW U YWANYCH OPON CIÊ AROWYCH 5000 KARKASÓW W MAGAZYNIE ZAPRASZAMY BIE NIKOWNIE DO WSPÓ PRACY Towar dostarczamy w³asnym transportem Serwis na miejscu 24h pod numerem tel POLAND Ciep³owody ko³o Z¹bkowic Œl¹skich woj. Doloœl¹skie ul. Kolejowa 3a

17 24h Serwis ogumienia D¹browa 23 (ko³o Boles³awca) droga Boles³awiec - Zielona Góra tel , Krzysztof B³êdniak PLANDEKI Naprawa - Produkcja NOWE!!!!! Rusiec ul. eromskiego 1 trasa Wieluñ - Be³chatów tel D¹browa 34 a (ko³o Boles³awca) droga Boles³awiec - Zielona Góra tel Andrzej Pawlikowski Kogo Plandeki Kogo Plandeki Kogo Plandeki Kogo Plandeki PRODUKCJA NAPRAWA PLANDEK GRAFIKA REKLAMOWA Osjaków trasa WIELUÑ - BE CHATÓW ul. Sieradzka 24 tel SERWIS WYJAZDOWY AUKCJE INTERNETOWE Z.P.H BRYTAN PLANDEKI WOGUM Wojciech Galik tel REKLAMY DMUCHAWCE Czêstochowa ul. Warszawska 320 wylot na Warszawê tel kom gadu - gadu PLANDEKI DRA-KAN PRODUKCJA - NAPRAWA SERWIS WYJAZDOWY 24 h POD NUMER TE Awaryjnie ca³odobowo pod numer tel OPOLE 57 KM PAWONKÓW 38 KM CZÊSTOCHOWA Pawonków ul. Sp³ódzilecza 1 tel ,

18 TIR CZÊŒCI Zajmujemy siê sprzeda ¹ czêœci do samochodów ciê arowych: SCANIA DAF IVECO VOLVO MERCEDES RENAULT i innych... AUTO MARKET ul. Tarnogórska GLIWICE tel tel. kom ELEMENTY KAROSERII DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH REFLEKTORY - ZDERZAKI - GRILL - ATRAPY... ATAGA AUTO SERWIS SPRZEDA I WYMIANA OLEJÓW I FILTRÓW OFERUJE: naprawy bie ¹ce i g³ówne sprzeda czêœci zamiennych sprzeda opon wymiana olejów i filtrów AWARYJNIE SERWIS WYJAZDOWY KRZCZONÓW 20A ko³o Œwidnicy Grodziszcze droga Œwidnica - agiewniki tel fax kom MECHANIKA POJAZDOWA Kamienna Góra Czadrów 14 kierunek Krzeszów tel ciê arowe dostawcze osobowe naczepy przyczepy zapewniamy czêœci zamienne SKLEP - CZÊŒCI - SERWIS - TIR RO-KO CAR SERVICE SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH PRZYCZEP, NACZEP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I AUTOBUSÓW - Naprawy bie ¹ce i g³ówne - Wymiana olei - Pneumatyka hamulcowa HURTOWNIA OPON - Pe³ny serwis ogumienia - Opony nowe i bie nikowane PARKING 24h WYNAJEM AUTOKARÓW od 15 do 50 miejsc AWARYJNIE 24h pod numerem tel. kom Jelenia Góra ul. P³k. Wac³awa Kazimierskiego 5 (teren by³ej jednostki wojskowej Pod Jeleniami ) tel. (075) tel. Kom

19 P.H. DOLMOT SKLEP MOTORYZACYJNY CZÊŒCI DO CIÊ ARÓWEK PRZYCZEP AUTOBUSÓW POLECA: czêœci, akcesoria, akumulatory, ok³adziny hamulca, amortyzatory, miechy zawieszenia do: JELCZA, STARA, AUTOSANA, IKARUSA JELCZA PR, LIAZA NOWOŒÆ CZÊŒCI MAN!!!!!!!!!!!!!! przyczep i naczep produkcji krajowej i zagranicznej PRZYJMUJEMY CZÊŒCI DO REGENERACJI pompy olejowe, si³owniki hydrauliczne, przek³adnie kierownicze, wa³y napêdowe DOLMOT P.H. Spó³ka Jawna Wroc³aw ul. Dolna 35/37 (obok stacji ORLEN przy ul. J. Narodowej) tel./fax , tel Zapraszamy w godzinach w soboty RELUGA S.C. tanie oleje, filtry ³o yska, oringi, pasy klinowe, przewody, materia³y techniczne, kleje, silikony, akumulatory, lampy i reflektory, z³¹czki, uszczelniacze, arówki i inne akcesoria Jelenia Góra ul. Podchor¹ ych 1/32 tel./fax kom pon.- Pt so P.H.U. KASPER s.c. Agnieszka i Dariusz Woroch - AUTO - SERVICE - - PE EN ZAKRES NAPRAW SAMOCHODY: CIÊ AROWE - OSOBOWE - DOSTAWCZE - AUTOKARY wymiana p³ynów i olejów sprzeda i wymiana opon KOMORNIKI / POZNAÑ ul. Fabianowska 165 tel kom MIRAND CZÊŒCI ZAMIENNE DO: TATRA, KAMAZ, STAR, UK, LUBLIN,IIVECO, VOLVO, SCANIA, MAN, MERCEDES, DAF, RENAULT, BPW, ROR, TRAILOR, FREUHAUF, GF, JOST, YORK, KASSBOHRER KANO TRANSPORT - SPEDYCJA Us³ugi warsztatowe w zakresie kompleksowej naprawy i obs³ugi samochodów ciê arowych, przyczep i naczep marek zachodnich oraz ogrzewania WEBASTO naprawa plandek KANO Spó³ka z o.o. Ul. G³ogowska Opole tel. (077) TOMASZEWSKI HENRYK TEL. (065) , fax (077) spedycja tel. (077) CENTRUM TATRA TATRA - LIAZ - KAMAZ Zielona Góra ul. Zacisze 16 tel/fax (068) tel. (068) SKLEP CZÊŒCI JELENIA GÓRA UL. DWORCOWA 19a tel. (075) ,

20 REGENERACJA NAPRAWA SPRZÊG A NAPRAWA REGENERACJA WSZELKIEGO TYPU TARCZ SPRZÊG OWYCH NABIJANIE PROSTOWANIE SZCZÊK HAMULCOWYCH LEGALIZACJA skrzyñ ³adunkowych TARCZ I BÊBNÓW HAMULCOWYCH P.H.U. MK - MECH Marek Klaja S OTWINA ŒWIDNICA TEL/FAX (074) WOJ. DOLNOŒL SKIE HURTOWNIA REMONTY GENERALNE Firma Handlowo - Us³ugowa STAL - SPAW WOJCIECH RADOMSKI I SPÓ KA S.C. SPAWANIE METALI I NAPRAWA POJAZDÓW FIRMA WYKONUJE spawanie aluminium mechanika i elektromechanika samochodowa zabudowy podwozi samochodów naprawy naczep i przyczep naprawy naczep aluminiowych przygotowanie urawi do odbioru przez dozór technicznych naprawy powypadkowe - kosztorysy - kalkulacje Kolonia Poczesna k/ Czêstochowy ul. Kwiatowa 10 tel./fax tel. Kom TACHOGRAFY ZGORZELEC WYKONUJEMY SZYBKO I SOLIDNIE: - badania kontrolne, naprawy serwis monta tachografów samochodowych OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW - pe³en zakres- naprawy bie ¹ce wszystkie typy pojazdów DOLNOŒL SKI SERWIS OGUMIENIA sprzeda - wymiana - naprawa Zgorzelec ul. S³owiañska 11 ko³o REALA kierunek Wroc³aw tel/fax , CZÊŒCI ROBUR - U YWANE STAR - IFA PROSTO ZE SZWECJI SCANIA - VOLVO KOPARKI - ADOWARKI Trzebieszewo k. Gorzowa Wlkp. tel. (095) Szwecja (mówimy po polsku) LUBLIN - KAMAZ CH ODNICE WA BRZYCH DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH, CIÊ AROWYCH, NAPRAWA ZDERZAKÓW, LUSTEREK, LAMP, OBUDÓW CAR PLAST REGENERACJA NAPRAWA SPRZEDA GWARANCJA Wa³brzych ul. Wroc³awska 101 tel Czynne pn.-pt w soboty SERWIS BUS Naprawy bie ¹ce i kapitalne busów i samochodów osobowych Zapewniamy czêœci MERCEDES - FORD GRODZISZCZE 76A (przy trasie Œwidnica - Dzier oniów) Andrzej Jakubas tel. (074)

21

22 ORYGINALNE NIEMIECKIEJ PRODUKCJI NACZEPY! KONKURENCYJNE CENY! Autoryzowany Dealer Naczep LUX-TRUCK sp.z o.o. ul. Œwiêtej Katarzyny Siechnice tel.(071) , , OKRÊGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW - BADANIA TECHNICZNE WSZYSTKICH TYPÓW POJAZDÓW - PRZEGL DY REJESTRACYJNE - GAZ - NAPRAWY BIE CE - WYMIANA OLEI, SMAROWANIE - TRANSPORT MIÊDZYNARODOWY -SERWIS SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH I OSOBOWYCH KOWARY UL. ZAMKOWA 9 teren Fabryki Dywanów TEL. ( 075) serwis ZAPRASZAMY PN - PT 8-18 SOBOTA IVECO-DAILY - NACZEPY - CI GNIKI SIOD OWE IVECO SERWIS - SPRZEDA tel/fax OLEŒNICA-SPALICE

23 DAF - CZÊŒCI CZÊŒCI ZAMIENNE DO SAMOCHODÓW CIÊ AROWYCH I NACZEP CZÊŒCI U YWANE I NOWE - ATRAPY - ZDERZAKI - STOPNIE - SILNIKI - MOSTY - SKRZYNIE BIEGÓW - ELEMENTY ZAWIESZEÑ KABIN Us³ugi transportowe tel , , SZCZECIN ul. Szczawiowa 54G

24 Sprzeda czêœci Firma Truck Czêœci B³ach I Rajchel zajmuje siê dystrybucj¹ czêœci do pojazdów ciê arowych. W celu zapewnienia atrakcyjnej oferty jesteœmy bezpoœrednim importerem. Wa nym atutem w prowadzonej przez nas dzia³alnoœci jest utrzymywanie ci¹g³oœci dostaw towarów, piêæ razy w tygodniu - dostarczymy ka d¹ czêœæ w ci¹gu 48 godzin. G³ównymi naszymi odbiorcami s¹ najwiêksze hurtownie motoryzacyjne, jak równie sklepy i warsztaty na terenie ca³ej Polski. Serwis samochodów CIÊ AROWYCH i sprzeda czêœci Serwis ciê arówek W celu zapewnienia kompleksowej obs³ugi naszych klientów posiadamy serwis samochodów dostawczych i ciê arowych. W serwisie zatrudniamy wykwalifikowanych mechaników którzy swoje doœwiadczenie zawodowe zdobywali w takich firmach jak MAN, DAF, IVECO, RENAULT. W celu podnoszenia kwalifikacji regularnie uczestniczymy w kursach i szkoleniach. Zakres œwiadczonych us³ug jest bardzo szeroki. Dokonujemy napraw g³ównych silników, skrzyñ biegów, tylnych mostów. Problemem dla nas równie nie s¹ usterki uk³adów hamulcowych, zawieszeñ itp. Posiadamy tak e dobrze wyposa one stanowisko do napraw elektrycznych. TRZEBIEÑ K/BOLES AWCA woj. DOLNOŒL SKIE UL. US UGOWA 7 (zjazd z autostrady A-4 Jelenia Góra-Zielona Góra) TEL.(075) FAX. (075) 736 Czêœci 55 i serwis 19 ciê arówek Wroc³aw ul. egiestowska 5 TEL. KOM , tel. (071) tel./fax (071) Zapraszamy na tam znajdziecie Pañstwo pe³n¹ ofertê naszej firmy.

25 Osie BPW, SAF, ROR i inne Naprawa pêkniêtych oraz skrzywionych belek osi. Regeneracja oraz wymiana czopów osi, tak e w osiach Berger i SAF typu INTRAX Regeneracja oraz wymiana czopów osi przednich i mostów. Regeneracja uk³adów planetarnych, zwolnic, kó³ zêbatych, wieñców. Oddzia³: erniki Wroc³awskie ul. Strzeliñska 8 tel./fax czynne od 7:00 do 16:00 rok za³o enia 1972 MM Markus s.c. Ul. Jagodziñska Wroc³aw (wylot na Strzelin droga 395) tel mobile fax

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM

KATALOG. dla kierowców. Jedyny w Ma³opolsce. bezkosztowych rat. przyjdÿ i sprawdÿ MTM MTM NAJSTARSZY I NAJWIÊKSZY SALON W KRAKOWIE najwiêksze doœwiadczenie i mo liwoœæ korzystnego zakupu 50% pierwszej wp³aty, pozosta³e 50% w 15 nieoprocentowanych miesiêcznych ratach bezkosztowych rat przyjdÿ

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce!

Scania w Polsce NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! Scania w Polsce MAGAZYN NR 3-4/2005 (33-34) 10 lat Scania w Polsce! OD WYDAWCY Byæ blisko, by poznaæ oczekiwania klientów Drodzy Czytelnicy, Nie mamy w¹tpliwoœci, e aby spe³niaæ oczekiwania klientów, u

Bardziej szczegółowo

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 7. Maj 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Wiadomoœci Krzysztof Oleksowicz Prezes Zarządu Inter Cars S.A. Inter Cars S.A. dzisiaj Konkurujmy po europejsku. Przez 45 lat socjalizmu przyzwyczailiśmy się

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE DANIEL. Oferta firmy KOMPLEKSOWA OBS UGA W ZAKRESIE PNEUMATYKI I HYDRAULIKI SI OWEJ

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE DANIEL. Oferta firmy KOMPLEKSOWA OBS UGA W ZAKRESIE PNEUMATYKI I HYDRAULIKI SI OWEJ BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE DANIEL Oferta firmy KOMPLEKSOWA OBS UGA W ZAKRESIE PNEUMATYKI I HYDRAULIKI SI OWEJ Szanowni Pañstwo, Sprzeda Sklep internetowy Biuro Techniczno-Handlowe Daniel od chwili jego

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament

21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014. Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament 21-27 LIPCA 2014 21-27 JULY 2014 Miêdzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet International Women's Tennis Tournament CENTRUM TENISOWE SOBOTA SOBOTA TENNIS CENTER 2 21-27 lipca 2014 Szanowni Państwo! Ladies

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Asortyment na miarę ciężarówki TRUCKLIGHT. elementów nadwozia i oświetlenia dla pojazdów ciężarowych. Lipiec / Wrzesień 2012

KATALOG. Asortyment na miarę ciężarówki TRUCKLIGHT. elementów nadwozia i oświetlenia dla pojazdów ciężarowych. Lipiec / Wrzesień 2012 RVI-MG-003 L RVI-CP-003L Lipiec / Wrzesień 2012 egzemplarz bezp³atny lipiec /wrzesień 2012 Asortyment na miarę ciężarówki WKRÓTCE KATALOG WKRÓTCE KATALOG KATALOG elementów nadwozia i oświetlenia dla pojazdów

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

PISM O DLA K UPU JĄ CYCH I SPRZEDAJĄ CYCH SAM O CHODY. Wrocław Jelenia Góra W ałbrzych L ubin Legnica Zielona Góra Kalisz L eszn o ^ Opole

PISM O DLA K UPU JĄ CYCH I SPRZEDAJĄ CYCH SAM O CHODY. Wrocław Jelenia Góra W ałbrzych L ubin Legnica Zielona Góra Kalisz L eszn o ^ Opole PISM O DLA K UPU JĄ CYCH I SPRZEDAJĄ CYCH SAM O CHODY Wrocław Jelenia Góra W ałbrzych L ubin Legnica Zielona Góra Kalisz L eszn o ^ Opole T s T r

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Mi dzynarodowych Przewo ników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2010 Grudzie 2011 Liczba firm transportowych w mi dzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

Seminarium PEST CONTROL

Seminarium PEST CONTROL listopad/grudzieñ 2003 TÜV Rheinland Group Seminarium PEST CONTROL Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY 2003 DLA TÜV Rheinland/

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

ROKIEM SZKOLEŃ TECHNIKA NOWE FUNKCJE W ZAUTOMATYZOWANYCH SKRZYNIACH BIEGÓW JUBILEUSZ 25-LECIE INTER CARS SA

ROKIEM SZKOLEŃ TECHNIKA NOWE FUNKCJE W ZAUTOMATYZOWANYCH SKRZYNIACH BIEGÓW JUBILEUSZ 25-LECIE INTER CARS SA KWIECIEŃ/MAJ 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ROKIEM SZKOLEŃ OTWARCIE CENTRUM SZKOLENIOWEGO W CZOSNOWIE DOŁĄCZ DO NAS! NOWOŚCI PRODUKTOWE PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ TECHNIKA NOWE FUNKCJE W ZAUTOMATYZOWANYCH SKRZYNIACH

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU

Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Wydano ze œrodków prewencyjnych Grupy PZU Zlecenie i koncepcja: Ministerstwo Infrastruktury Przygotowanie, sk³ad i koordynacja: redakcja Magazynu Konsumenta Solidna Firma Kolegium wydawnicze: Grupa PZU,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo