REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Rozdział I. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług płatniczych w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 2. Przyjmuje się, że w Banku realizowane są następujące usługi płatnicze: 1) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówki z rachunku bankowego oraz wszelkie działania związane z prowadzeniem tego rachunku, 2) wykonywanie na zlecenie posiadacza rachunku wpłaty, transfer i wypłaty środków pieniężnych lub wykonywanie z inicjatywy odbiorcy środków pieniężnych, wpłaty, transfer i wypłaty środków pieniężnych związanych z: a) realizacją usług polecenia zapłaty, b) użyciem karty płatniczej lub innego instrumentu c) realizacja usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, 3) wykonywanie rozliczeń wskazanych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych kredytobiorcy w formie kredytu, 4) zawarcie umów z klientami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, 5) świadczenie usługi przekazu pieniężnego, 6) wykonywanie rozliczeń z użyciem urządzenia telekomunikacyjnego cyfrowego lub informatycznego Regulamin został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 ze zm.), 2) ustawa z dnia r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199 poz ze zm.), 3) Rekomendacja Rady Prawa Bankowego ds. regulacji płatniczej Związku Banków Polskich z r. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, obowiązują postanowienia regulaminów obowiązujących w Banku określających zasady otwarcia i prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunku bankowego Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, lub też Oddział, Filia, Punkt Kasowy tego Banku, przy czym Bank w zakresie realizacji usług płatniczych (transakcji płatniczej) pełni zawsze rolę dostawcy, 2) rachunek płatniczy rachunek bankowy, który wykorzystywany jest do realizacji usług płatniczych, przy założeniu, że rachunek ten jest wykorzystywany do realizacji wpłat środków na ten rachunek lub transfer środków między rachunkami ewentualnie wypłatę środków z tego rachunku, 3) rachunek techniczny rachunek bankowy, który służy bądź do ewidencjonowania tylko wpłat na ten rachunek bądź tez przeznaczony jest do rejestracji spłaty kredytu z wyłączeniem realizacji transakcji płatniczych, 4) transakcja płatnicza transakcja, w której uczestniczą dostawca (tj. Bank) oraz użytkownicy i która to transakcja będzie polegała na wpłacie, transferze lub wypłacie środków pieniężnych, 5) użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uczestnicząca w realizacji transakcji płatniczych bądź w charakterze płatnika lub w charakterze odbiorcy, 6) płatnik użytkownik składający zlecenie płatnicze, 7) odbiorca użytkownik będący odbiorca środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej, 8) zlecenia płatnicze oświadczenia płatnika lub odbiorcy skierowane do dostawcy (Banku) zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, 9) pojedyncza transakcja płatnicza transakcja nie objęta umową ramową (transakcja bez udziału rachunku płatniczego będącego w dyspozycji płatnika), 10) umowa ramowa umowa o usługę płatniczą regulującą wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego (umowa rachunku bankowego), przy czym dotyczy to umów rachunków rozliczeniowych jak też umów rachunków zaliczanych do rachunków oszczędnościowych, 11) instrument płatniczy - zindywidualizowanie uzgodniony lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę (Bank) zbiór procedur, wykorzystywany do złożenia zlecenia 12) unikatowy identyfikator kombinacja cyfr, liter lub symboli określona przez dostawcę dla użytkownika, która jest dostarczana przez jednego użytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w transakcji płatniczej użytkownika lub jego rachunku, przy czym identyfikatorem tym powinien być, co najmniej pełny numer rachunku bankowego drugiego użytkownika (odbiorcy), 13) trwały nośnik informacji nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci (papier, pamięć podręczna USB, płyty CD-ROM, PSD, karty pamięci, dyski twarde, komputer, strony internetowe itp.), 14) dzień roboczy dzień (odrębnie dla Banku dostawcy i odrębnie dla Banku odbiorcy), w którym Bank prowadzi działalność pozwalającą na wykonanie transakcji płatniczej. 2. Uwzględniając postanowienia 1 ust. 2 przyjmuje się, że przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych będzie dokonywane na następujących warunkach: 1) Bank realizuje wpłaty i wypłaty gotówkowe w oparciu o złożone stosowne formularze przez użytkownika, które: a) wypełnione są osobiście przez użytkownika, ewentualnie, b) sporządzane przez pracownika Banku pod warunkiem potwierdzenia zlecenia płatniczego przez użytkownika, przy 2) składając zlecenie płatnicze lub tez uzgadniając treść zlecenia płatniczego z pracownikiem Banku, użytkownik zobowiązany jest wskazać niezbędne dane umożliwiające realizację zlecenia płatniczego z zastrzeżeniem 11, 12, 13 i 14, natomiast, 3) realizacja zlecenia płatniczego następuje w terminie wskazanym w 17, 18, 19 i 20, przy założeniu, że, 4) Bank może uzależnić wypłatę gotówkową od terminu wcześniejszego zapotrzebowania na określoną kwotę, wskazując ten termin na tablicy ogłoszeń w siedzibie Banku i w siedzibie Oddziału, Filii, Punktu Kasowego Banku. 3. Wskazana natomiast w 1 w ust. 2 realizacja przekazu dokonywana jest w oparciu o dyspozycję (zlecenie płatnicze) przekazywane Bankowi przez płatnika z żądaniem obciążenia jego rachunku i uznania tą kwotę rachunku odbiorcy na następujących warunkach: 1) Bank realizuje zlecenie płatnicze złożone przez płatnika niezwłocznie z zastrzeżeniem 17 ust. 2 oraz 18 ust. 1, 2) w przypadku realizacji polecenia przelewu przy użyciu instrumentu płatniczego Bank realizuje zlecenia płatnicze nie później niż w terminie wskazanym w 17 ust. 3, 3) Bank realizuje zlecenie płatnicze pod warunkiem wskazania w treści zlecenia wszystkich niezbędnych danych z zastrzeżeniem 11, 12, 13 i Uwzględniając postanowienia 1 ust. 2, Bank realizuje zlecenia stałe: 1) w przypadku realizacji zleceń płatniczych, które dotyczą rozliczeń należności: a) w stałych terminach i w ściśle ustalonej wysokości lub też, b) w stałych terminach ale o zmiennej wysokości, przy 2) realizacja zlecenia stałego przez Bank uzależniona jest od ilości środków zgromadzonych na rachunku płatni których wysokość pozwala na realizację stałego zlecenia, przy 3) Bank zawsze informuje płatnika o niemożliwości realizacji zlecenia stałego w sposób wskazany w umowie ramowej. 5. Bank realizuje polecenie zapłaty, o którym mowa w 1 ust. 2, w której to transakcji podstawą jest dyspozycja (zlecenie płatnicze) złożona przez odbiorcę w swoim Banku, zmierzająca ostatecznie do obciążenia określoną kwotą rachunku płatnika za pośrednictwem swojego Banku tj. Banku odbiorcy i następnie Banku płatnika przy założeniu, że: 1) odbiorca jak też płatnik posiadają rachunek płatniczy i jednocześnie, 2) Bank odbiorcy z Bankiem płatnika oraz odbiorcą zawarli stosowną umowę w zakresie realizacji polecenia zapłaty, przy

2 3) płatnik wyraził jednoznacznie zgodę na realizację z jego rachunku polecenia zapłaty, z tym, że, 4) płatnik uprawniony jest w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w pkt 3 i żądać zwrotu kwoty będącej przedmiotem polecenia zapłaty z zastrzeżeniem 22 i Pozostałe usługi płatnicze wskazane w 1 ust. 2 oraz w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu są realizowane przez Bank na warunkach określonych w odrębnych regulaminach. 4 Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się: 1) do transakcji płatniczych dokonywanych w gotówce bezpośrednio między płatnikiem i odbiorcą, 2) do transportu banknotów i monet, w szczególności w zakresie ich odbierania, przetwarzania oraz dostarczania, 3) transakcji opartych na następujących dokumentach (w celu postawienia środków pieniężnych do dyspozycji odbiorcy): a) czeku, b) weksla trasowego, c) znaku legitymacyjnego, d) przekazu pocztowego, 4) do transakcji, której przedmiotem są papiery wartościowe, 5) transakcji płatniczych dokonanych w związku z obsługą instrumentów płatniczych oraz transakcji związanych ze sprzedażą lub umorzeniem papierów wartościowych, 6) usług wykonywanych wyłącznie z wykorzystaniem papierowych książeczek oszczędnościowych, w przypadku, gdy wszelkie transakcje są rejestrowane w tych książeczkach. Rozdział II. Obowiązki Banku w zakresie zapewnienia użytkownikowi informacji związanych z realizacją usług płatniczych 5 1. W przypadku realizacji pojedynczych transakcji płatniczych (bez udziału rachunku płatniczego będącego w dyspozycji płatnika), Bank zobowiązany jest: 1) udostępnić informacje użytkownikowi w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie transakcji, a na wniosek użytkownika 2) dostarczyć te informacje w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. 2. Uwzględniając postanowienia ust. 1, Bank powinien w przypadku złożenia oferty pojedynczej transakcji płatniczej przekazać użytkownikowi: 1) informację określającą jakie wymagania powinny być spełnione, żeby dana transakcja była zrealizowana, przy czym informacja ta powinna wskazywać co najmniej klauzulę o potrzebie wskazania unikatowego identyfikatora (w szczególności pełnego numeru rachunku bankowego odbiorcy w systemie NRB), 2) informację o maksymalnym czasie wykonania usługi płatniczej, 3) informację o wszelkich opłatach należnych dla Banku ze wskazaniem wysokości tych opłat. 3. Z zastrzeżeniem ust. 1, Bank po otrzymaniu zlecenia płatniczego od płatnika, zobowiązany jest przekazać temu płatnikowi informację: 1) która umożliwi identyfikację danej transakcji a także informacje dotyczące odbiorcy, 2) wskazującą opłaty należne od płatnika, 3) określającą datę otrzymania transakcji. 4. Z zastrzeżeniem ust. 1 Bank, po wykonaniu transakcji płatniczej na rzecz odbiorcy, zobowiązany jest przekazać temu odbiorcy: 1) informację pozwalają na identyfikację transakcji, w tym identyfikację płatnika oraz inne informacje związane z realizacją transakcji płatniczej, 2) informację o opłatach, które są należne odbiorcy i ewentualnie kwotę tych opłat. 6 W przypadku zgłoszenia propozycji (oferty) przez użytkownika w zakresie zawarcia umowy ramowej, Bank zobowiązany jest wstępnie przekazać informacje wskazane w 5 w ust. 2, przy czym w sytuacji, gdy użytkownik zażąda tej informacji na piśmie lub na innym trwałym nośniku, Bank realizuje ten obowiązek pod rygorem utraty prawa domagania się opłat związanych z realizacją transakcji płatniczych Natomiast w przypadku przedłożenia wniosku o zawarcie umowy ramowej, Bank niezależnie od informacji wskazanych w 5 i w 6, zobowiązany jest do przedłożenia użytkownikowi (na piśmie lub na innym trwałym nośniku), jeszcze przed zawarciem umowy ramowej: 1) szczegółowych danych dotyczących Banku, w tym adres siedziby Banku, także siedzibie Oddziału, Filii, Punktu Kasowego Banku, adres poczty elektronicznej a także dane dotyczące rejestracji Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym, 2) szczegółowych wymagań, które powinien spełnić użytkownik zawierający umowę ramową z Bankiem, pozwalających na realizację zlecenia przy wystarczającym jest wskazanie w tej informacji obowiązku przedstawienia przez użytkownika unikatowego identyfikatora, 3) wskazać zasady wyrażania zgody na realizację zlecenia w szczególności zasady autoryzacji tego zlecenia a także zasady wycofania tej zgody, 4) wskazać moment, od którego rozpoczyna się termin realizacji transakcji, 5) określić ostateczny terminu realizacji transakcji, 6) ustalić limit wydatków dla transakcji płatniczych, wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, 7) określić opłaty należne Bankowi od użytkownika, 8) wskazać kanały komunikacyjne między Bankiem i użytkownikiem (numery telefonów, faksu, dane poczty elektronicznej itp.), 9) wskazać prawa użytkownika do otrzymania w każdym czasie tak informacji wskazanych w pkt 1-8 jak tez postanowień umowy ramowej oraz w zakresie wykonywanych transakcji, 10) dokładnie wskazać obowiązki użytkownika w zakresie użytkowania instrumentów płatniczych, w tym: a) warunki zablokowania przez Bank instrumentu b) zakres odpowiedzialności użytkownika w przypadku zrealizowania nieautoryzowanego zlecenia 11) określić zasady zmian i wypowiadania umowy ramowej tak przez Bank jak też przez użytkownika, a także procedurę rozstrzygania sporów między Bankiem i użytkownikiem tak w trybie sądowym jak też w trybie pozasądowym. 2. Dopuszcza się możliwość przekazania informacji wskazanych w ust. 1 przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku pod warunkiem nieograniczonego dostępu użytkownika oraz przy istnieniu możliwości odtwarzania przekazywanych informacji w niezmienionej postaci. 3. Bank w zamian informacji wskazanych w ust. 1, może spełnić obowiązek przekazania powyższych informacji w drodze dostarczania użytkownikowi projektu umowy ramowej. 8 Bank w przypadku zamiaru dokonania zmian w umowie ramowej, zobowiązany jest: 1) przekazać informację o planowanych zmianach w terminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian, 2) wskazać w informacji, o której mowa w pkt 1 klauzule przewidujące, że: a) brak sprzeciwu użytkownika oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na planowaną zmianę umowy, natomiast, b) użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy c) złożenie sprzeciwu spowoduje wygaśnięcie umowy w dacie przyjętej dla wprowadzonych zmian umów ramowych W przypadku realizacji zlecenia zapłaty, po obciążeniu rachunku płatniczego płatnika, Bank zobowiązany jest niezwłocznie przekazać płatnikowi informacje: 1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i w określonych przypadkach identyfikacji odbiorcy, 2) wskazując jednocześnie na wysokość wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej. 2. Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji płatnikowi o transakcji wskazanej w ust. 1 w innym terminie, przynajmniej raz w miesiącu pod warunkiem zamieszczenia w tym zakresie stosownej klauzuli w umowie ramowej Po wykonaniu indywidualnej transakcji płatniczej, Bank występujący w transakcji jako Bank odbiorcy ma obowiązek dostarczyć odbiorcy informacje: 1) umożliwiające identyfikację transakcji płatniczej, w określonych przypadkach identyfikację płatnika a także inne informacje związane z transakcją, 2) o kwocie wszelkich opłat związanych z transakcją. 2. Strony mogą ustalić w umowie ramowej termin przekazywania informacji o której mowa w ust. 1 nie dłuższy niż 1 miesiąc.

3 Rozdział III. Prawa i obowiązki Banku oraz pozostałych stron usługi płatniczej w zakresie realizacji zlecenia płatniczego 11 Bank realizuje zlecenie płatnicze w przypadku dokonania autoryzacji transakcji płatniczej, przy czym autoryzacja będzie dokonana przez użytkownika: 1) w drodze złożenia stosownego podpisu przez użytkownika lub przez osobę upoważnioną (pełnomocnika) na formularzu zlecenia płatniczego sporządzonego w formie pisemnej lub, 2) w sposób przyjęty w umowie zawieranej między Bankiem i użytkownikiem w przypadku realizowania transakcji w ramach realizacji usług bankowości elektronicznej przy użyciu instrumentu płatniczego. 12 Z zastrzeżeniem 11 Bank przyjmuje do realizacji zlecenie płatnicze, jedynie w przypadku, gdy autoryzacja będzie dokonana przez: 1) osobę będącą posiadaczem rachunku ewentualnie, 2) w przypadku, gdy posiadaczem rachunku jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz, której ustawa nadaje uprawnienia podmiotu posiadającego zdolność prawną przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji danej jednostki, wskazane w karcie wzorów podpisów, lub, 3) osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 lub w pkt 2 (pełnomocnik) Bank przyjmuje do realizacji zlecenie płatnicze, które ma być zrealizowane na rzecz określonego odbiorcy pod warunkiem wskazania unikalnego identyfikatora, (co najmniej numeru rachunku w systemie NRB). 2. Uwzględniając ustalenia przyjęte w ust. 1, przyjmuje się, że dla identyfikacji odbiorcy wyłącznie ma znaczenie unikalny identyfikator, przy czym bez znaczenia są dalsze dane wskazane w zleceniu płatniczym odnoszące się do odbiorcy. 14 Bank nie przyjmuje i nie realizuje zlecenia płatniczego w przypadku: 1) dokonania autoryzacji transakcji przez osoby nieuprawnione, 2) dokonania zajęcia rachunku bankowego przez organ egzekucyjny, 3) w przypadku wstrzymania transakcji lub też blokady rachunku ewentualnie zamrożenia transakcji na zasadach i warunkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 4) braku odpowiedniej ilości środków pieniężnych do zrealizowania zlecenia 5) błędnego wskazania unikatowego identyfikatora odbiorcy, o którym mowa w 13 ust. 1, 6) nieprawidłowo wypełnionego formularza zlecenia w szczególności w sposób nieczytelny, niezrozumiały lub też zamieszczenia wpisów w nieodpowiednich rubrykach, 7) niezgodności między kwotą wpisaną w zleceniu cyframi i kwotą wpisaną słownie, 8) braku wszystkich danych, niezbędnych do realizacji zlecenia lub też wymaganych przez przepisy szczególne, w szczególności przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 9) nie spełnienia innych warunków niezbędnych do realizacji zlecenia w tym z uwagi na brak określonych dochodów W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w 14, Bank niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić płatnika składającego zlecenie płatnicze o przyczynach odmowy realizacji zlecenia płatniczego pisemnie lub też na innym trwałym nośniku z zastrzeżeniem ust Odmowa realizacji zlecenia płatniczego powinna być dokonana w terminie przewidzianym dla realizacji zlecenia płatniczego tj. nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu o jeden dzień roboczy, w przypadku, gdy Bank otrzymał zlecenie płatnicze w formie papierowej. 3. Dokonując odmowy realizacji zlecenia Bank powinien wskazać w tym dokumencie: 1) o przyczynach odmowy, o ile jest to dopuszczalne, oraz 2) o procedurze sprostowania błędów, o ile jest to możliwe. 4. Dopuszcza się możliwość pobierania przez Bank opłaty z tytułu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 o ile odmowa Banku była uzasadniona. 5. W przypadku, jeżeli odmowa była uzasadniona, przyjmuje się, że zlecenie nie zostało otrzymane przez Bank, a w związku z tym: 1) nie biegnie termin realizacji zlecenia oraz, 2) Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z tytułu uzasadnionej odmowy dokonanej przez Bank W przypadku realizacji zlecenia płatniczego przy wykorzystaniu instrumentu Bank realizuje zlecenia płatnicze przy uwzględnieniu zasad wskazanych w paragrafach wyżej wskazanych oraz z uwzględnieniem dodatkowych założeń. I tak: 1) dopuszcza się możliwość blokowania przez Bank instrumentu płatniczego (z zastrzeżeniem, że blokada ta będzie uwzględniona w umowie ramowej), przy 2) blokowanie instrumentu płatniczego może być dokonane w sytuacji, gdy: a) zaistnieją okoliczności mające znaczenie dla bezpieczeństwa instrumentu b) powstanie podejrzenie, że instrument płatniczy został użyty przez osoby nieuprawnione, c) przy realizacji zlecenie ujawnią się okoliczności wskazujące na umyśle doprowadzenie do nieautoryzowanej transakcji, d) stwierdzone zostały okoliczności wskazujące, że płatnik utracił zdolność kredytową wymaganą dla instrumentu w sytuacji, gdy korzystanie z instrumentu płatniczego związane jest z korzystaniem przez płatnika z udzieleniem kredytu. 2. Bank każdorazowo zobowiązany jest poinformować użytkownika o zamiarze blokowania instrumentu na warunkach określonych w umowie regulującej świadczenie usług bankowości elektronicznej, przy czym: a) powiadomienie o blokadzie powinno być dokonane przed realizacją przez Bank danego zlecenia (chyba, że, nie jest możliwe wcześniejsze powiadomienie o blokadzie, w takim przypadku, Bank powiadamia o tym fakcie niezwłocznie po dokonanej blokadzie instrumentu płatniczego), b) blokada jest podyktowana względami bezpieczeństwa, ewentualnie, c) potrzeba blokady wynika z odrębnych przepisów, w szczególności w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 3. Bank odblokowuje instrument płatniczy lub zastępuje go nowym z chwilą ustania przyczyn dokonanej blokady. 4. Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego zobowiązany jest: a) korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową ramową, b) zgłaszać bankowi stwierdzenie utraty, kradzieży, przewłaszczenia lub nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu. 5. Użytkownik z chwilą otrzymania instrumentu płatniczego zobowiązany jest do: a) podjęcia stosownych środków służących do zapobieżenia naruszenia indywidualnych zabezpieczeń, b) przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności, c) nieudostępniania instrumentu płatniczego osobom nieuprawnionym. 6. Bank wydając instrument płatniczy powinien: a) sprawdzić czy wydawany instrument ma stosowne zabezpieczenia niepozwalające na udostępnienie instrumentu płatniczego osobom nieuprawnionym, b) dokonywać wysyłki instrumentu płatniczego jedynie na zamówienie składane przez uprawnionego użytkownika, c) umożliwić, w drodze przyjęcia stosownych procedur zapewniających stałą dostępność środków dla użytkownika w sposób umożliwiający udowodnienie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4 lit. b), w drodze zgłoszenia wniosku przez użytkownika w terminie 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia,

4 d) uniemożliwić korzystanie z instrumentu płatniczego po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4 lit. b). 7. Bank ponosi ryzyko związane z wysłaniem instrumentu płatniczego lub jego indywidualnych zabezpieczeń Dla ustalenia terminu realizacji zlecenia płatniczego przyjmuje się, że początkiem biegu tego terminu jest moment przyjęcia tego zlecenie przez Bank z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i W sytuacji, gdy zlecenie płatnika zostaje złożone w Banku, który nie jest dla tego Banku dniem robo przyjmuje się, że Bank otrzymał powyższe zlecenie pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 3. Przyjmuje się jednocześnie, że zlecenie płatnicze złożone w Banku po godz , Bank otrzymał następnego dnia roboczego po tym dniu. 4. Uznaje się, że początek biegu terminu, o którym mowa w ust. 1 nie biegnie w przypadku, gdy użytkownik nie zabezpieczy stosownych środków dla realizacji zlecenia płatniczego Bank zobowiązany jest zrealizować zlecenie płatnicze tj. doprowadzić do uznania rachunku płatniczego odbiorcy kwotę transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia przez Bank zlecenia, na warunkach określonych w 17. Ustalony wyżej termin ulega wydłużeniu o 1 dzień, w przypadku, gdy zlecenie płatnicze płatnik złożył w formie pisemnej. 2. W przypadku nie zrealizowania zlecenia przez Bank w terminie wskazanym w ust. 1, w zakresie należności, do których stosuje się postanowienia ustawy Ordynacja podatkowa, Bank zobowiązany jest do przekazania na rzecz Skarbu Państwa odsetek za zwłokę, wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych Natomiast w przypadku realizacji zlecenia płatniczego inicjowanego i złożonego przez odbiorcę w ramach polecenia zapłaty, termin realizacji zlecenia powinien upływać w terminie ustalonym między odbiorcą i swoim Bankiem, mając na uwadze uzgodnienia między użytkownikami uczestniczącymi w tej transakcji. 2. Termin wskazany w ust. 1 przyjmuje się także w przypadku transakcji realizowanych kartą płatniczą lub podobnym instrumentem zainicjowanych przez odbiorcę. 20 W każdym przypadku wpłaty gotówki na rachunek własny lub cudzy, Bank udostępnia wpłacone środki na tym rachunku niezwłocznie niepóźnej niż w tym samym dniu, w którym miała miejsce wpłata gotówkowa. Rozdział IV. Uprawnienia użytkownika w zakresie zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej oraz w zakresie odwołania zlecenia płatniczego Płatnik może zażądać od Banku zwrotu kwoty będącej przedmiotem autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę (w szczególności w ramach realizacji transakcji polecenia zapłaty) mimo wykonania tej transakcji, jeżeli: 1) kwota w momencie autoryzacji (tj. w momencie uzgodnienia warunków polecenia zapłaty) nie została precyzyjnie określona (dotyczy to w szczególności należności ulegającej zmianie w okresie rozliczeniowym) i jednocześnie, 2) kwota transakcji jest wyższa od kwoty, której płatnik mógł się spodziewać w świetle umowy ramowej oraz wcześniejszych transakcji. 2. Bank przed zwrotem należności, o których mowa w ust. 1 ma prawo domagać się przedstawienia przez płatnika okoliczności faktycznych pozwalających na zwrot w/w należności. 3. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie należności, o których mowa w ust. 1 Bank zwraca pełną kwotę będącą przedmiotem transakcji. 4. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 może być dochodzone przez płatnika w terminie 8 tygodni od daty obciążenia rachunku płatnika kwotą będącą przedmiotem transakcji. 23 Bank jest zobowiązany do zwrotu kwoty będącej przedmiotem transakcji lub do wskazania przyczyny odmowy w terminie 10 dni od daty otrzymania żądania zwrotu spornej kwoty. 24 Bank nie dokonuje zwrotu kwoty będącej przedmiotem transakcji wskazanej w 22, gdy: 1) postanowienia umowy ramowej między płatnikiem i Bankiem wyłączają możliwość zwrotu kwoty w/w transakcji, przy założeniu, że, 2) płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji bezpośrednio swojemu Bankowi, ewentualnie, 3) informacja o przyszłej transakcji została dostarczona płatnikowi z wypowiedzeniem co najmniej 4-tygodniowym. 25 Z zastrzeżeniem 14, Bank jest zobowiązany zrealizować autoryzowane zlecenie użytkownika, chyba, że: 1) nie zostały spełnione postanowienia umowy między bankiem i użytkownikiem, lub, 2) odmowa realizacji zlecenia wynika z odrębnych przepisów, w szczególności wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Użytkownik nie może odwołać zlecenia płatniczego od chwili otrzymania tego zlecenia przez Bank płatnika. 2. Płatnik nie może odwołać zlecenia jeżeli: 1) transakcja jest inicjowana przez odbiorcę i jednocześnie, 2) zlecenie płatnicze zostało przekazane odbiorcy przy założeniu, że, 3) transakcja została zrealizowana po udzieleniu zgody przez płatnika bezpośrednio odbiorcy na wykonanie transakcji płatniczej. 3. Dopuszcza się możliwość odwołania zlecenia płatniczego przez płatnika z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji pod warunkiem, że odwołanie zostanie złożone nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony termin obciążenia rachunku płatniczego. 4. Jeżeli użytkownik i Bank uzgodnią początek terminu realizacji zlecenia, użytkownik może odwołać także zlecenie nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony termin. 27 W sytuacji, gdy płatnik złoży żądanie zwrotu kwoty będącej przedmiotem transakcji płatniczej (poza przypadkami wskazanymi w 22 i w 26), żądanie powyższe Bank rozstrzyga w zależności od realizacji tego zlecenia w momencie zgłoszenia takiego żądania, przyjmując następujące zasady zwrotu kwoty będącej przedmiotem transakcji: 1) w przypadku, gdy zlecenie zostało już przekazane do Banku odbiorcy, Bank zwraca powyższa kwotę płatnikowi pod warunkiem zwrotu tych środków przez Bank odbiorcy w wysokości otrzymanej od tego Banku, z zastrzeżeniem pkt 3, 2) w sytuacji, gdy kwota będąca przedmiotem zlecenia płatniczego została przekazana odbiorcy, Bank zwraca kwotę objętą żądaniem zwrotu, pod warunkiem otrzymania tej kwoty od odbiorcy z zastrzeżeniem pkt 3, 3) Bank zwraca środki, o których mowa w pkt 1 i 2 po potrąceniu opłat i prowizji związanych z realizacja danego zlecenia, 4) Bank dokonuje zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia płatniczego na zasadach określonych w pkt 1, 2 i 3 pod warunkiem, że żądanie zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia płatniczego nie wynikło z przyczyn leżących po stronie Banku. W tym przypadku należy stosować postanowienia regulaminu w części dotyczącej odpowiedzialności banku za nieprawidłową realizację zlecenia płatniczego W przypadku, gdy żądanie zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia płatniczego zostało przekazane do Banku przez inny Bank, realizacja tego żądania następuje bądź w drodze zwrotu powyższej kwoty do innego Banku pod warunkiem, że kwota powyższa nie została przekazana odbiorcy, bądź tez zwrot tej kwoty jest dokonywany za zgodą odbiorcy, który powinien rozstrzygnąć o obciążeniu swojego rachunku sporną kwotą.

5 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Bank nie zwraca prowizji i opłat związanych z realizacją zlecenia, chyba, ze realizacja zlecenia nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Banku. 3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2 Bank koryguje rachunek, który został uznany, kwotą będąca przedmiotem zlecenia bez zgody posiadacza rachunku. Rozdział V. Odpowiedzialność Banku z tytułu niewykonania zlecenia płatniczego lub też z tytułu nieprawidłowego wykonania tego zlecenia lub wykonania zlecenia płatniczego nieautoryzowanego Bank ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia płatniczego lub też z tytułu realizacji nieautoryzowanego zlecenia pod warunkiem: 1) złożenia stosownego powiadomienia (reklamacji) do Banku terminie 13 miesięcy od dnia powstania zdarzenia, które było podstawą stwierdzenia, że zlecenie było niewykonane lub nieprawidłowo wykonane lub też dotyczyło nieautoryzowanego zlecenia przy założeniu, że, 2) rachunek odbiorcy nie został uznany przez odbiorcę, z wyłączeniem sytuacji, gdy, 3) realizacja zlecenia płatniczego nastąpiła zgodnie ze wskazanym przez użytkownika unikatowym identyfikatorem, chyba, że 4) odpowiedzialność Banku została wyłączona na skutek siły wyższej. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zrealizowania zlecenia płatniczego w oparciu o przekazany przez użytkownika unikatowy identyfikator niezależnie od innych danych wskazanych w zleceniu. 3. W przypadku określonym w ust. 2, Bank jednak zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do odzyskania kwoty będącej przedmiotem zlecenia płatniczego. 4. Bank w przypadku uznania reklamacji, zwraca użytkownikowi kwotę będącą przedmiotem zlecenia a w przypadku, gdy zlecenie płatnicze jest realizowane przy udziale rachunku uznanie reklamacji następuje w drodze przywrócenia stanu środków na rachunku przed realizacją transakcji płatniczej. 30 Uwzględniając postanowienia 29 ust. 1, Bank ponosi odpowiedzialność wskazaną w tym paragrafie, jeżeli: 1) zlecenie płatnicze nie zostało zrealizowane, przy czym w takim przypadku Bank powinien z jednej strony przystąpić do realizacji zlecenia płatniczego oraz z drugiej strony powinien pokryć udokumentowaną szkodę, 2) zlecenie płatnicze z przyczyn leżących po stronie Banku zostało zrealizowane na rzecz innego odbiorcy niż odbiorca wskazany w zleceniu płatniczym. W tym przypadku Bank zobowiązany jest do zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia 3) zlecenie nie zostało wykonane w terminie, przy czym w takim przypadku, Bank zobowiązany jest do rozliczenia odsetek ustawowych i ewentualnie do pokrycia udokumentowanej szkody, 4) kwota zrealizowanego zlecenia płatniczego jest wyższa od kwoty wskazanej w zleceniu płatniczym. W tym przypadku należy przyjąć z jednej strony, że zlecenie zostało wykonane, lecz z drugiej strony, Bank zobowiązany jest do zwrotu nadwyżki i pokrycia szkody, w szczególności w zakresie zapłaty odsetek ustawowych, 5) kwota zrealizowanego zlecenia płatniczego jest niższa od kwoty wskazanej w zleceniu płatni przy w takim przypadku, Bank zobowiązany jest do rozliczenia różnicy i ewentualnie do pokrycia kosztów w tym zakresie. b) przewłaszczenie instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia z przyczyn leżących po stronie płatnika, 2) w pełnej wysokości, jeżeli płatnik spowodował szkodę wynikłą z nieautoryzowanej transakcji, umyślnie lub też w wyniku rażącego niedbalstwa. 3. Płatnik nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje po dokonanym zgłoszeniu do Banku faktu przewłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia, chyba, że sam doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. Rozdział VII Postanowienia końcowe 32 Każda ze stron umowy ramowej, o której mowa w 3 pkt 10 ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym: 1) użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym przypadku zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, natomiast, 2) Bank ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem, co najmniej 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia przesłanek, wskazanych w umowie ramowej W przypadku zmiany niniejszego regulaminu Bank zobowiązany jest zawiadomić pisemnie lub na trwałym nośniku nie później niż 2 miesiące przed wprowadzeniem tych zmian, wskazując w tym zawiadomieniu: 1) które postanowienia regulaminu uległy zmianie i jednocześnie informując użytkownika, 2) o prawie do rozwiązania umowy związanej z realizacją transakcji płatniczej, przy czym użytkownik ma prawo: a) zgłosić sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, b) wypowiedzieć umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym, c) zaakceptować powyższą umowę, przy czym akceptacja będzie uznana za skuteczną jeżeli do dnia wejścia w życie zmian regulaminu nie wypowie umowy ramowej lub też nie zgłosi sprzeciwu. 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) i nie dokonaniu wypowiedzenia umowy, umowa ta ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu. 3. Zmiany stóp procentowych mogą być wprowadzane przez Bank bez uprzedzenia, o którym mowa w ust. 1, jedynie w przypadku, gdy: 1) zmiany te są korzystne, lub, 2) przewiduje tą możliwość nowa umowa, ewentualnie, 3) zmiana oprocentowania jest wynikiem zmian wysokości oprocentowania dokonanych bez udziału Banku. 34 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą postanowienia aktów prawnych wskazanych w 2 ust. 1 z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2 powyższego paragrafu Niezależnie od sytuacji wskazanych w 29, Bank ponosi także odpowiedzialność za szkodę w przypadku zrealizowania nieautoryzowanego zlecenia w drodze zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia lub uznania rachunku użytkownika z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Bank nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie nieautoryzowanego zlecenia płatniczego: 1) do wysokości równowartości 150 EURO, jeżeli nieautoryzowana transakcja wynikła z tytułu: a) posłużenia się utraconym przez płatnika lub skradzionym płatnikowi instrumentem płatni lub,

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych

Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 7/2013 Dyrektora Zarządzającego Pionem Rozwoju Usług Finansowych z dnia 4 listopada 2013 roku Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty

Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Zasady realizacji rozliczeń w formie polecenia zapłaty Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ 2 Realizacja polecenia zapłaty...3 ROZDZIAŁ 3 Odmowa realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz

1. Usługa jest świadczona przez Spółkę jedynie Usługobiorcom, którzy są klientami Banku, korzystają z wewnętrznej bankowości elektronicznej Banku oraz Spis treści: Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w Systemie BlueCash dla Klientów Banku... 1 Regulamin promocji Przelew ekspresowy w Euro Bank S.A. za 0 zł... 5 Regulamin świadczenia Usługi płatniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012

REGULAMIN PROWADZENIA ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W BNP PARIBAS BANKU POLSKA SA NA RZECZ ODBIORCÓW. Załącznik nr 1 do Zarządzenia ZA/382/2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych

Regulamin. świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych Regulamin obowiązuje od 30 kwietnia 2015 roku Regulamin świadczenia usługi płatniczej przyjmowania wpłat na rachunki bankowe w placówkach pocztowych (tekst jednolity) Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wypłat Definiowanych dla konta firmowego

Regulamin Wypłat Definiowanych dla konta firmowego Regulamin 2014-05-26 Regulamin Wypłat Definiowanych dla konta firmowego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH W OBROCIE KRAJOWYM W PKO BANKU POLSKIM SA SPIS TREŚCI Rozdział 1... 1 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 I. Przyjęcie i realizacja zlecenia płatniczego przez Bank... 1 II. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA

REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA REGULAMIN WYDAWANIA KART Visa Business DLA PODMIOTÓW III SEKTORA Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowych a vista Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków oszczędnościowych a vista Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne Regulamin rachunków oszczędnościowych a vista Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych

Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych Umowa nr.. prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych zawarta w dniu roku w Sulikowie pomiędzy. z siedzibą wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777)

do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 777) USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych

Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Regulamin świadczenia usługi eskok dla członków SKOK podmiotów instytucjonalnych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo- Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. Zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żarach z dnia 06 marca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego

Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium. w Banku Gospodarstwa Krajowego Regulamin świadczenia usług System identyfikacji masowych płatności i System identyfikacji masowych płatności Premium w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU

NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU NINIEJSZY REGULAMIN MOŻESZ POBRAĆ I ZAPISAĆ NA SWOIM URZĄDZENIU Regulamin świadczenia usług płatniczych w ramach przedpłaconego Instrumentu Płatniczego Płatność za Fakturę I - Postanowienia wstępne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne

1. Informacje ogólne Regulamin Serwisu (obowiązujący z dniem 7 luty 2010) 1. Informacje ogólne Homepay jest serwisem obsługującym płatności internetowe prowadzonym przez firmę PeSoft Paweł Wachnik zwaną dalej PeSoft z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Załącznik 1 do Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Regulamin stanowi szczegółowy opis zasad udzielania Pożyczek i jest integralną częścią Umowy Udzielania Pożyczek Gotówkowych.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WISŁA. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WISŁA. I. Postanowienia ogólne Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej WISŁA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebo DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin świadczenia usług bankowości internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart Visa dla członków

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Regulamin stosowania polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin niniejszy określa zasady stosowania rozliczeń w formie polecenia zapłaty w Getin Noble Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo