REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Rozdział I. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług płatniczych w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie. 2. Przyjmuje się, że w Banku realizowane są następujące usługi płatnicze: 1) przyjmowanie wpłat i wypłat gotówki z rachunku bankowego oraz wszelkie działania związane z prowadzeniem tego rachunku, 2) wykonywanie na zlecenie posiadacza rachunku wpłaty, transfer i wypłaty środków pieniężnych lub wykonywanie z inicjatywy odbiorcy środków pieniężnych, wpłaty, transfer i wypłaty środków pieniężnych związanych z: a) realizacją usług polecenia zapłaty, b) użyciem karty płatniczej lub innego instrumentu c) realizacja usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń, 3) wykonywanie rozliczeń wskazanych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych kredytobiorcy w formie kredytu, 4) zawarcie umów z klientami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, 5) świadczenie usługi przekazu pieniężnego, 6) wykonywanie rozliczeń z użyciem urządzenia telekomunikacyjnego cyfrowego lub informatycznego Regulamin został opracowany w oparciu o następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 ze zm.), 2) ustawa z dnia r. o usługach płatniczych (Dz.U. nr 199 poz ze zm.), 3) Rekomendacja Rady Prawa Bankowego ds. regulacji płatniczej Związku Banków Polskich z r. 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, obowiązują postanowienia regulaminów obowiązujących w Banku określających zasady otwarcia i prowadzenia poszczególnych rodzajów rachunku bankowego Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie, lub też Oddział, Filia, Punkt Kasowy tego Banku, przy czym Bank w zakresie realizacji usług płatniczych (transakcji płatniczej) pełni zawsze rolę dostawcy, 2) rachunek płatniczy rachunek bankowy, który wykorzystywany jest do realizacji usług płatniczych, przy założeniu, że rachunek ten jest wykorzystywany do realizacji wpłat środków na ten rachunek lub transfer środków między rachunkami ewentualnie wypłatę środków z tego rachunku, 3) rachunek techniczny rachunek bankowy, który służy bądź do ewidencjonowania tylko wpłat na ten rachunek bądź tez przeznaczony jest do rejestracji spłaty kredytu z wyłączeniem realizacji transakcji płatniczych, 4) transakcja płatnicza transakcja, w której uczestniczą dostawca (tj. Bank) oraz użytkownicy i która to transakcja będzie polegała na wpłacie, transferze lub wypłacie środków pieniężnych, 5) użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, uczestnicząca w realizacji transakcji płatniczych bądź w charakterze płatnika lub w charakterze odbiorcy, 6) płatnik użytkownik składający zlecenie płatnicze, 7) odbiorca użytkownik będący odbiorca środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej, 8) zlecenia płatnicze oświadczenia płatnika lub odbiorcy skierowane do dostawcy (Banku) zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, 9) pojedyncza transakcja płatnicza transakcja nie objęta umową ramową (transakcja bez udziału rachunku płatniczego będącego w dyspozycji płatnika), 10) umowa ramowa umowa o usługę płatniczą regulującą wykonywanie indywidualnych transakcji płatniczych, która może zawierać postanowienia w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego (umowa rachunku bankowego), przy czym dotyczy to umów rachunków rozliczeniowych jak też umów rachunków zaliczanych do rachunków oszczędnościowych, 11) instrument płatniczy - zindywidualizowanie uzgodniony lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę (Bank) zbiór procedur, wykorzystywany do złożenia zlecenia 12) unikatowy identyfikator kombinacja cyfr, liter lub symboli określona przez dostawcę dla użytkownika, która jest dostarczana przez jednego użytkownika w celu jednoznacznego zidentyfikowania drugiego biorącego udział w transakcji płatniczej użytkownika lub jego rachunku, przy czym identyfikatorem tym powinien być, co najmniej pełny numer rachunku bankowego drugiego użytkownika (odbiorcy), 13) trwały nośnik informacji nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci (papier, pamięć podręczna USB, płyty CD-ROM, PSD, karty pamięci, dyski twarde, komputer, strony internetowe itp.), 14) dzień roboczy dzień (odrębnie dla Banku dostawcy i odrębnie dla Banku odbiorcy), w którym Bank prowadzi działalność pozwalającą na wykonanie transakcji płatniczej. 2. Uwzględniając postanowienia 1 ust. 2 przyjmuje się, że przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych będzie dokonywane na następujących warunkach: 1) Bank realizuje wpłaty i wypłaty gotówkowe w oparciu o złożone stosowne formularze przez użytkownika, które: a) wypełnione są osobiście przez użytkownika, ewentualnie, b) sporządzane przez pracownika Banku pod warunkiem potwierdzenia zlecenia płatniczego przez użytkownika, przy 2) składając zlecenie płatnicze lub tez uzgadniając treść zlecenia płatniczego z pracownikiem Banku, użytkownik zobowiązany jest wskazać niezbędne dane umożliwiające realizację zlecenia płatniczego z zastrzeżeniem 11, 12, 13 i 14, natomiast, 3) realizacja zlecenia płatniczego następuje w terminie wskazanym w 17, 18, 19 i 20, przy założeniu, że, 4) Bank może uzależnić wypłatę gotówkową od terminu wcześniejszego zapotrzebowania na określoną kwotę, wskazując ten termin na tablicy ogłoszeń w siedzibie Banku i w siedzibie Oddziału, Filii, Punktu Kasowego Banku. 3. Wskazana natomiast w 1 w ust. 2 realizacja przekazu dokonywana jest w oparciu o dyspozycję (zlecenie płatnicze) przekazywane Bankowi przez płatnika z żądaniem obciążenia jego rachunku i uznania tą kwotę rachunku odbiorcy na następujących warunkach: 1) Bank realizuje zlecenie płatnicze złożone przez płatnika niezwłocznie z zastrzeżeniem 17 ust. 2 oraz 18 ust. 1, 2) w przypadku realizacji polecenia przelewu przy użyciu instrumentu płatniczego Bank realizuje zlecenia płatnicze nie później niż w terminie wskazanym w 17 ust. 3, 3) Bank realizuje zlecenie płatnicze pod warunkiem wskazania w treści zlecenia wszystkich niezbędnych danych z zastrzeżeniem 11, 12, 13 i Uwzględniając postanowienia 1 ust. 2, Bank realizuje zlecenia stałe: 1) w przypadku realizacji zleceń płatniczych, które dotyczą rozliczeń należności: a) w stałych terminach i w ściśle ustalonej wysokości lub też, b) w stałych terminach ale o zmiennej wysokości, przy 2) realizacja zlecenia stałego przez Bank uzależniona jest od ilości środków zgromadzonych na rachunku płatni których wysokość pozwala na realizację stałego zlecenia, przy 3) Bank zawsze informuje płatnika o niemożliwości realizacji zlecenia stałego w sposób wskazany w umowie ramowej. 5. Bank realizuje polecenie zapłaty, o którym mowa w 1 ust. 2, w której to transakcji podstawą jest dyspozycja (zlecenie płatnicze) złożona przez odbiorcę w swoim Banku, zmierzająca ostatecznie do obciążenia określoną kwotą rachunku płatnika za pośrednictwem swojego Banku tj. Banku odbiorcy i następnie Banku płatnika przy założeniu, że: 1) odbiorca jak też płatnik posiadają rachunek płatniczy i jednocześnie, 2) Bank odbiorcy z Bankiem płatnika oraz odbiorcą zawarli stosowną umowę w zakresie realizacji polecenia zapłaty, przy

2 3) płatnik wyraził jednoznacznie zgodę na realizację z jego rachunku polecenia zapłaty, z tym, że, 4) płatnik uprawniony jest w każdej chwili cofnąć zgodę, o której mowa w pkt 3 i żądać zwrotu kwoty będącej przedmiotem polecenia zapłaty z zastrzeżeniem 22 i Pozostałe usługi płatnicze wskazane w 1 ust. 2 oraz w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu są realizowane przez Bank na warunkach określonych w odrębnych regulaminach. 4 Przepisów niniejszego regulaminu nie stosuje się: 1) do transakcji płatniczych dokonywanych w gotówce bezpośrednio między płatnikiem i odbiorcą, 2) do transportu banknotów i monet, w szczególności w zakresie ich odbierania, przetwarzania oraz dostarczania, 3) transakcji opartych na następujących dokumentach (w celu postawienia środków pieniężnych do dyspozycji odbiorcy): a) czeku, b) weksla trasowego, c) znaku legitymacyjnego, d) przekazu pocztowego, 4) do transakcji, której przedmiotem są papiery wartościowe, 5) transakcji płatniczych dokonanych w związku z obsługą instrumentów płatniczych oraz transakcji związanych ze sprzedażą lub umorzeniem papierów wartościowych, 6) usług wykonywanych wyłącznie z wykorzystaniem papierowych książeczek oszczędnościowych, w przypadku, gdy wszelkie transakcje są rejestrowane w tych książeczkach. Rozdział II. Obowiązki Banku w zakresie zapewnienia użytkownikowi informacji związanych z realizacją usług płatniczych 5 1. W przypadku realizacji pojedynczych transakcji płatniczych (bez udziału rachunku płatniczego będącego w dyspozycji płatnika), Bank zobowiązany jest: 1) udostępnić informacje użytkownikowi w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie transakcji, a na wniosek użytkownika 2) dostarczyć te informacje w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. 2. Uwzględniając postanowienia ust. 1, Bank powinien w przypadku złożenia oferty pojedynczej transakcji płatniczej przekazać użytkownikowi: 1) informację określającą jakie wymagania powinny być spełnione, żeby dana transakcja była zrealizowana, przy czym informacja ta powinna wskazywać co najmniej klauzulę o potrzebie wskazania unikatowego identyfikatora (w szczególności pełnego numeru rachunku bankowego odbiorcy w systemie NRB), 2) informację o maksymalnym czasie wykonania usługi płatniczej, 3) informację o wszelkich opłatach należnych dla Banku ze wskazaniem wysokości tych opłat. 3. Z zastrzeżeniem ust. 1, Bank po otrzymaniu zlecenia płatniczego od płatnika, zobowiązany jest przekazać temu płatnikowi informację: 1) która umożliwi identyfikację danej transakcji a także informacje dotyczące odbiorcy, 2) wskazującą opłaty należne od płatnika, 3) określającą datę otrzymania transakcji. 4. Z zastrzeżeniem ust. 1 Bank, po wykonaniu transakcji płatniczej na rzecz odbiorcy, zobowiązany jest przekazać temu odbiorcy: 1) informację pozwalają na identyfikację transakcji, w tym identyfikację płatnika oraz inne informacje związane z realizacją transakcji płatniczej, 2) informację o opłatach, które są należne odbiorcy i ewentualnie kwotę tych opłat. 6 W przypadku zgłoszenia propozycji (oferty) przez użytkownika w zakresie zawarcia umowy ramowej, Bank zobowiązany jest wstępnie przekazać informacje wskazane w 5 w ust. 2, przy czym w sytuacji, gdy użytkownik zażąda tej informacji na piśmie lub na innym trwałym nośniku, Bank realizuje ten obowiązek pod rygorem utraty prawa domagania się opłat związanych z realizacją transakcji płatniczych Natomiast w przypadku przedłożenia wniosku o zawarcie umowy ramowej, Bank niezależnie od informacji wskazanych w 5 i w 6, zobowiązany jest do przedłożenia użytkownikowi (na piśmie lub na innym trwałym nośniku), jeszcze przed zawarciem umowy ramowej: 1) szczegółowych danych dotyczących Banku, w tym adres siedziby Banku, także siedzibie Oddziału, Filii, Punktu Kasowego Banku, adres poczty elektronicznej a także dane dotyczące rejestracji Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym, 2) szczegółowych wymagań, które powinien spełnić użytkownik zawierający umowę ramową z Bankiem, pozwalających na realizację zlecenia przy wystarczającym jest wskazanie w tej informacji obowiązku przedstawienia przez użytkownika unikatowego identyfikatora, 3) wskazać zasady wyrażania zgody na realizację zlecenia w szczególności zasady autoryzacji tego zlecenia a także zasady wycofania tej zgody, 4) wskazać moment, od którego rozpoczyna się termin realizacji transakcji, 5) określić ostateczny terminu realizacji transakcji, 6) ustalić limit wydatków dla transakcji płatniczych, wykonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych, 7) określić opłaty należne Bankowi od użytkownika, 8) wskazać kanały komunikacyjne między Bankiem i użytkownikiem (numery telefonów, faksu, dane poczty elektronicznej itp.), 9) wskazać prawa użytkownika do otrzymania w każdym czasie tak informacji wskazanych w pkt 1-8 jak tez postanowień umowy ramowej oraz w zakresie wykonywanych transakcji, 10) dokładnie wskazać obowiązki użytkownika w zakresie użytkowania instrumentów płatniczych, w tym: a) warunki zablokowania przez Bank instrumentu b) zakres odpowiedzialności użytkownika w przypadku zrealizowania nieautoryzowanego zlecenia 11) określić zasady zmian i wypowiadania umowy ramowej tak przez Bank jak też przez użytkownika, a także procedurę rozstrzygania sporów między Bankiem i użytkownikiem tak w trybie sądowym jak też w trybie pozasądowym. 2. Dopuszcza się możliwość przekazania informacji wskazanych w ust. 1 przez zamieszczenie ich na stronie internetowej Banku pod warunkiem nieograniczonego dostępu użytkownika oraz przy istnieniu możliwości odtwarzania przekazywanych informacji w niezmienionej postaci. 3. Bank w zamian informacji wskazanych w ust. 1, może spełnić obowiązek przekazania powyższych informacji w drodze dostarczania użytkownikowi projektu umowy ramowej. 8 Bank w przypadku zamiaru dokonania zmian w umowie ramowej, zobowiązany jest: 1) przekazać informację o planowanych zmianach w terminie nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian, 2) wskazać w informacji, o której mowa w pkt 1 klauzule przewidujące, że: a) brak sprzeciwu użytkownika oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na planowaną zmianę umowy, natomiast, b) użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy c) złożenie sprzeciwu spowoduje wygaśnięcie umowy w dacie przyjętej dla wprowadzonych zmian umów ramowych W przypadku realizacji zlecenia zapłaty, po obciążeniu rachunku płatniczego płatnika, Bank zobowiązany jest niezwłocznie przekazać płatnikowi informacje: 1) umożliwiające zidentyfikowanie transakcji płatniczej i w określonych przypadkach identyfikacji odbiorcy, 2) wskazując jednocześnie na wysokość wszelkich opłat z tytułu transakcji płatniczej. 2. Dopuszcza się możliwość przekazywania informacji płatnikowi o transakcji wskazanej w ust. 1 w innym terminie, przynajmniej raz w miesiącu pod warunkiem zamieszczenia w tym zakresie stosownej klauzuli w umowie ramowej Po wykonaniu indywidualnej transakcji płatniczej, Bank występujący w transakcji jako Bank odbiorcy ma obowiązek dostarczyć odbiorcy informacje: 1) umożliwiające identyfikację transakcji płatniczej, w określonych przypadkach identyfikację płatnika a także inne informacje związane z transakcją, 2) o kwocie wszelkich opłat związanych z transakcją. 2. Strony mogą ustalić w umowie ramowej termin przekazywania informacji o której mowa w ust. 1 nie dłuższy niż 1 miesiąc.

3 Rozdział III. Prawa i obowiązki Banku oraz pozostałych stron usługi płatniczej w zakresie realizacji zlecenia płatniczego 11 Bank realizuje zlecenie płatnicze w przypadku dokonania autoryzacji transakcji płatniczej, przy czym autoryzacja będzie dokonana przez użytkownika: 1) w drodze złożenia stosownego podpisu przez użytkownika lub przez osobę upoważnioną (pełnomocnika) na formularzu zlecenia płatniczego sporządzonego w formie pisemnej lub, 2) w sposób przyjęty w umowie zawieranej między Bankiem i użytkownikiem w przypadku realizowania transakcji w ramach realizacji usług bankowości elektronicznej przy użyciu instrumentu płatniczego. 12 Z zastrzeżeniem 11 Bank przyjmuje do realizacji zlecenie płatnicze, jedynie w przypadku, gdy autoryzacja będzie dokonana przez: 1) osobę będącą posiadaczem rachunku ewentualnie, 2) w przypadku, gdy posiadaczem rachunku jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz, której ustawa nadaje uprawnienia podmiotu posiadającego zdolność prawną przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji danej jednostki, wskazane w karcie wzorów podpisów, lub, 3) osobę umocowaną do działania w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 lub w pkt 2 (pełnomocnik) Bank przyjmuje do realizacji zlecenie płatnicze, które ma być zrealizowane na rzecz określonego odbiorcy pod warunkiem wskazania unikalnego identyfikatora, (co najmniej numeru rachunku w systemie NRB). 2. Uwzględniając ustalenia przyjęte w ust. 1, przyjmuje się, że dla identyfikacji odbiorcy wyłącznie ma znaczenie unikalny identyfikator, przy czym bez znaczenia są dalsze dane wskazane w zleceniu płatniczym odnoszące się do odbiorcy. 14 Bank nie przyjmuje i nie realizuje zlecenia płatniczego w przypadku: 1) dokonania autoryzacji transakcji przez osoby nieuprawnione, 2) dokonania zajęcia rachunku bankowego przez organ egzekucyjny, 3) w przypadku wstrzymania transakcji lub też blokady rachunku ewentualnie zamrożenia transakcji na zasadach i warunkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 4) braku odpowiedniej ilości środków pieniężnych do zrealizowania zlecenia 5) błędnego wskazania unikatowego identyfikatora odbiorcy, o którym mowa w 13 ust. 1, 6) nieprawidłowo wypełnionego formularza zlecenia w szczególności w sposób nieczytelny, niezrozumiały lub też zamieszczenia wpisów w nieodpowiednich rubrykach, 7) niezgodności między kwotą wpisaną w zleceniu cyframi i kwotą wpisaną słownie, 8) braku wszystkich danych, niezbędnych do realizacji zlecenia lub też wymaganych przez przepisy szczególne, w szczególności przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, 9) nie spełnienia innych warunków niezbędnych do realizacji zlecenia w tym z uwagi na brak określonych dochodów W przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w 14, Bank niezwłocznie zobowiązany jest powiadomić płatnika składającego zlecenie płatnicze o przyczynach odmowy realizacji zlecenia płatniczego pisemnie lub też na innym trwałym nośniku z zastrzeżeniem ust Odmowa realizacji zlecenia płatniczego powinna być dokonana w terminie przewidzianym dla realizacji zlecenia płatniczego tj. nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu o jeden dzień roboczy, w przypadku, gdy Bank otrzymał zlecenie płatnicze w formie papierowej. 3. Dokonując odmowy realizacji zlecenia Bank powinien wskazać w tym dokumencie: 1) o przyczynach odmowy, o ile jest to dopuszczalne, oraz 2) o procedurze sprostowania błędów, o ile jest to możliwe. 4. Dopuszcza się możliwość pobierania przez Bank opłaty z tytułu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 o ile odmowa Banku była uzasadniona. 5. W przypadku, jeżeli odmowa była uzasadniona, przyjmuje się, że zlecenie nie zostało otrzymane przez Bank, a w związku z tym: 1) nie biegnie termin realizacji zlecenia oraz, 2) Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z tytułu uzasadnionej odmowy dokonanej przez Bank W przypadku realizacji zlecenia płatniczego przy wykorzystaniu instrumentu Bank realizuje zlecenia płatnicze przy uwzględnieniu zasad wskazanych w paragrafach wyżej wskazanych oraz z uwzględnieniem dodatkowych założeń. I tak: 1) dopuszcza się możliwość blokowania przez Bank instrumentu płatniczego (z zastrzeżeniem, że blokada ta będzie uwzględniona w umowie ramowej), przy 2) blokowanie instrumentu płatniczego może być dokonane w sytuacji, gdy: a) zaistnieją okoliczności mające znaczenie dla bezpieczeństwa instrumentu b) powstanie podejrzenie, że instrument płatniczy został użyty przez osoby nieuprawnione, c) przy realizacji zlecenie ujawnią się okoliczności wskazujące na umyśle doprowadzenie do nieautoryzowanej transakcji, d) stwierdzone zostały okoliczności wskazujące, że płatnik utracił zdolność kredytową wymaganą dla instrumentu w sytuacji, gdy korzystanie z instrumentu płatniczego związane jest z korzystaniem przez płatnika z udzieleniem kredytu. 2. Bank każdorazowo zobowiązany jest poinformować użytkownika o zamiarze blokowania instrumentu na warunkach określonych w umowie regulującej świadczenie usług bankowości elektronicznej, przy czym: a) powiadomienie o blokadzie powinno być dokonane przed realizacją przez Bank danego zlecenia (chyba, że, nie jest możliwe wcześniejsze powiadomienie o blokadzie, w takim przypadku, Bank powiadamia o tym fakcie niezwłocznie po dokonanej blokadzie instrumentu płatniczego), b) blokada jest podyktowana względami bezpieczeństwa, ewentualnie, c) potrzeba blokady wynika z odrębnych przepisów, w szczególności w związku z realizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. 3. Bank odblokowuje instrument płatniczy lub zastępuje go nowym z chwilą ustania przyczyn dokonanej blokady. 4. Użytkownik uprawniony do korzystania z instrumentu płatniczego zobowiązany jest: a) korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową ramową, b) zgłaszać bankowi stwierdzenie utraty, kradzieży, przewłaszczenia lub nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu. 5. Użytkownik z chwilą otrzymania instrumentu płatniczego zobowiązany jest do: a) podjęcia stosownych środków służących do zapobieżenia naruszenia indywidualnych zabezpieczeń, b) przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności, c) nieudostępniania instrumentu płatniczego osobom nieuprawnionym. 6. Bank wydając instrument płatniczy powinien: a) sprawdzić czy wydawany instrument ma stosowne zabezpieczenia niepozwalające na udostępnienie instrumentu płatniczego osobom nieuprawnionym, b) dokonywać wysyłki instrumentu płatniczego jedynie na zamówienie składane przez uprawnionego użytkownika, c) umożliwić, w drodze przyjęcia stosownych procedur zapewniających stałą dostępność środków dla użytkownika w sposób umożliwiający udowodnienie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4 lit. b), w drodze zgłoszenia wniosku przez użytkownika w terminie 18 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia,

4 d) uniemożliwić korzystanie z instrumentu płatniczego po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 4 lit. b). 7. Bank ponosi ryzyko związane z wysłaniem instrumentu płatniczego lub jego indywidualnych zabezpieczeń Dla ustalenia terminu realizacji zlecenia płatniczego przyjmuje się, że początkiem biegu tego terminu jest moment przyjęcia tego zlecenie przez Bank z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i W sytuacji, gdy zlecenie płatnika zostaje złożone w Banku, który nie jest dla tego Banku dniem robo przyjmuje się, że Bank otrzymał powyższe zlecenie pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 3. Przyjmuje się jednocześnie, że zlecenie płatnicze złożone w Banku po godz , Bank otrzymał następnego dnia roboczego po tym dniu. 4. Uznaje się, że początek biegu terminu, o którym mowa w ust. 1 nie biegnie w przypadku, gdy użytkownik nie zabezpieczy stosownych środków dla realizacji zlecenia płatniczego Bank zobowiązany jest zrealizować zlecenie płatnicze tj. doprowadzić do uznania rachunku płatniczego odbiorcy kwotę transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego od dnia przyjęcia przez Bank zlecenia, na warunkach określonych w 17. Ustalony wyżej termin ulega wydłużeniu o 1 dzień, w przypadku, gdy zlecenie płatnicze płatnik złożył w formie pisemnej. 2. W przypadku nie zrealizowania zlecenia przez Bank w terminie wskazanym w ust. 1, w zakresie należności, do których stosuje się postanowienia ustawy Ordynacja podatkowa, Bank zobowiązany jest do przekazania na rzecz Skarbu Państwa odsetek za zwłokę, wysokości przewidzianej dla zaległości podatkowych Natomiast w przypadku realizacji zlecenia płatniczego inicjowanego i złożonego przez odbiorcę w ramach polecenia zapłaty, termin realizacji zlecenia powinien upływać w terminie ustalonym między odbiorcą i swoim Bankiem, mając na uwadze uzgodnienia między użytkownikami uczestniczącymi w tej transakcji. 2. Termin wskazany w ust. 1 przyjmuje się także w przypadku transakcji realizowanych kartą płatniczą lub podobnym instrumentem zainicjowanych przez odbiorcę. 20 W każdym przypadku wpłaty gotówki na rachunek własny lub cudzy, Bank udostępnia wpłacone środki na tym rachunku niezwłocznie niepóźnej niż w tym samym dniu, w którym miała miejsce wpłata gotówkowa. Rozdział IV. Uprawnienia użytkownika w zakresie zwrotu kwoty autoryzowanej transakcji płatniczej oraz w zakresie odwołania zlecenia płatniczego Płatnik może zażądać od Banku zwrotu kwoty będącej przedmiotem autoryzowanej transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę (w szczególności w ramach realizacji transakcji polecenia zapłaty) mimo wykonania tej transakcji, jeżeli: 1) kwota w momencie autoryzacji (tj. w momencie uzgodnienia warunków polecenia zapłaty) nie została precyzyjnie określona (dotyczy to w szczególności należności ulegającej zmianie w okresie rozliczeniowym) i jednocześnie, 2) kwota transakcji jest wyższa od kwoty, której płatnik mógł się spodziewać w świetle umowy ramowej oraz wcześniejszych transakcji. 2. Bank przed zwrotem należności, o których mowa w ust. 1 ma prawo domagać się przedstawienia przez płatnika okoliczności faktycznych pozwalających na zwrot w/w należności. 3. W przypadku podjęcia decyzji o zwrocie należności, o których mowa w ust. 1 Bank zwraca pełną kwotę będącą przedmiotem transakcji. 4. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 może być dochodzone przez płatnika w terminie 8 tygodni od daty obciążenia rachunku płatnika kwotą będącą przedmiotem transakcji. 23 Bank jest zobowiązany do zwrotu kwoty będącej przedmiotem transakcji lub do wskazania przyczyny odmowy w terminie 10 dni od daty otrzymania żądania zwrotu spornej kwoty. 24 Bank nie dokonuje zwrotu kwoty będącej przedmiotem transakcji wskazanej w 22, gdy: 1) postanowienia umowy ramowej między płatnikiem i Bankiem wyłączają możliwość zwrotu kwoty w/w transakcji, przy założeniu, że, 2) płatnik wyraził zgodę na wykonanie transakcji bezpośrednio swojemu Bankowi, ewentualnie, 3) informacja o przyszłej transakcji została dostarczona płatnikowi z wypowiedzeniem co najmniej 4-tygodniowym. 25 Z zastrzeżeniem 14, Bank jest zobowiązany zrealizować autoryzowane zlecenie użytkownika, chyba, że: 1) nie zostały spełnione postanowienia umowy między bankiem i użytkownikiem, lub, 2) odmowa realizacji zlecenia wynika z odrębnych przepisów, w szczególności wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Użytkownik nie może odwołać zlecenia płatniczego od chwili otrzymania tego zlecenia przez Bank płatnika. 2. Płatnik nie może odwołać zlecenia jeżeli: 1) transakcja jest inicjowana przez odbiorcę i jednocześnie, 2) zlecenie płatnicze zostało przekazane odbiorcy przy założeniu, że, 3) transakcja została zrealizowana po udzieleniu zgody przez płatnika bezpośrednio odbiorcy na wykonanie transakcji płatniczej. 3. Dopuszcza się możliwość odwołania zlecenia płatniczego przez płatnika z zachowaniem prawa do zwrotu kwoty transakcji pod warunkiem, że odwołanie zostanie złożone nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony termin obciążenia rachunku płatniczego. 4. Jeżeli użytkownik i Bank uzgodnią początek terminu realizacji zlecenia, użytkownik może odwołać także zlecenie nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony termin. 27 W sytuacji, gdy płatnik złoży żądanie zwrotu kwoty będącej przedmiotem transakcji płatniczej (poza przypadkami wskazanymi w 22 i w 26), żądanie powyższe Bank rozstrzyga w zależności od realizacji tego zlecenia w momencie zgłoszenia takiego żądania, przyjmując następujące zasady zwrotu kwoty będącej przedmiotem transakcji: 1) w przypadku, gdy zlecenie zostało już przekazane do Banku odbiorcy, Bank zwraca powyższa kwotę płatnikowi pod warunkiem zwrotu tych środków przez Bank odbiorcy w wysokości otrzymanej od tego Banku, z zastrzeżeniem pkt 3, 2) w sytuacji, gdy kwota będąca przedmiotem zlecenia płatniczego została przekazana odbiorcy, Bank zwraca kwotę objętą żądaniem zwrotu, pod warunkiem otrzymania tej kwoty od odbiorcy z zastrzeżeniem pkt 3, 3) Bank zwraca środki, o których mowa w pkt 1 i 2 po potrąceniu opłat i prowizji związanych z realizacja danego zlecenia, 4) Bank dokonuje zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia płatniczego na zasadach określonych w pkt 1, 2 i 3 pod warunkiem, że żądanie zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia płatniczego nie wynikło z przyczyn leżących po stronie Banku. W tym przypadku należy stosować postanowienia regulaminu w części dotyczącej odpowiedzialności banku za nieprawidłową realizację zlecenia płatniczego W przypadku, gdy żądanie zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia płatniczego zostało przekazane do Banku przez inny Bank, realizacja tego żądania następuje bądź w drodze zwrotu powyższej kwoty do innego Banku pod warunkiem, że kwota powyższa nie została przekazana odbiorcy, bądź tez zwrot tej kwoty jest dokonywany za zgodą odbiorcy, który powinien rozstrzygnąć o obciążeniu swojego rachunku sporną kwotą.

5 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Bank nie zwraca prowizji i opłat związanych z realizacją zlecenia, chyba, ze realizacja zlecenia nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Banku. 3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2 Bank koryguje rachunek, który został uznany, kwotą będąca przedmiotem zlecenia bez zgody posiadacza rachunku. Rozdział V. Odpowiedzialność Banku z tytułu niewykonania zlecenia płatniczego lub też z tytułu nieprawidłowego wykonania tego zlecenia lub wykonania zlecenia płatniczego nieautoryzowanego Bank ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia płatniczego lub też z tytułu realizacji nieautoryzowanego zlecenia pod warunkiem: 1) złożenia stosownego powiadomienia (reklamacji) do Banku terminie 13 miesięcy od dnia powstania zdarzenia, które było podstawą stwierdzenia, że zlecenie było niewykonane lub nieprawidłowo wykonane lub też dotyczyło nieautoryzowanego zlecenia przy założeniu, że, 2) rachunek odbiorcy nie został uznany przez odbiorcę, z wyłączeniem sytuacji, gdy, 3) realizacja zlecenia płatniczego nastąpiła zgodnie ze wskazanym przez użytkownika unikatowym identyfikatorem, chyba, że 4) odpowiedzialność Banku została wyłączona na skutek siły wyższej. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zrealizowania zlecenia płatniczego w oparciu o przekazany przez użytkownika unikatowy identyfikator niezależnie od innych danych wskazanych w zleceniu. 3. W przypadku określonym w ust. 2, Bank jednak zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do odzyskania kwoty będącej przedmiotem zlecenia płatniczego. 4. Bank w przypadku uznania reklamacji, zwraca użytkownikowi kwotę będącą przedmiotem zlecenia a w przypadku, gdy zlecenie płatnicze jest realizowane przy udziale rachunku uznanie reklamacji następuje w drodze przywrócenia stanu środków na rachunku przed realizacją transakcji płatniczej. 30 Uwzględniając postanowienia 29 ust. 1, Bank ponosi odpowiedzialność wskazaną w tym paragrafie, jeżeli: 1) zlecenie płatnicze nie zostało zrealizowane, przy czym w takim przypadku Bank powinien z jednej strony przystąpić do realizacji zlecenia płatniczego oraz z drugiej strony powinien pokryć udokumentowaną szkodę, 2) zlecenie płatnicze z przyczyn leżących po stronie Banku zostało zrealizowane na rzecz innego odbiorcy niż odbiorca wskazany w zleceniu płatniczym. W tym przypadku Bank zobowiązany jest do zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia 3) zlecenie nie zostało wykonane w terminie, przy czym w takim przypadku, Bank zobowiązany jest do rozliczenia odsetek ustawowych i ewentualnie do pokrycia udokumentowanej szkody, 4) kwota zrealizowanego zlecenia płatniczego jest wyższa od kwoty wskazanej w zleceniu płatniczym. W tym przypadku należy przyjąć z jednej strony, że zlecenie zostało wykonane, lecz z drugiej strony, Bank zobowiązany jest do zwrotu nadwyżki i pokrycia szkody, w szczególności w zakresie zapłaty odsetek ustawowych, 5) kwota zrealizowanego zlecenia płatniczego jest niższa od kwoty wskazanej w zleceniu płatni przy w takim przypadku, Bank zobowiązany jest do rozliczenia różnicy i ewentualnie do pokrycia kosztów w tym zakresie. b) przewłaszczenie instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia z przyczyn leżących po stronie płatnika, 2) w pełnej wysokości, jeżeli płatnik spowodował szkodę wynikłą z nieautoryzowanej transakcji, umyślnie lub też w wyniku rażącego niedbalstwa. 3. Płatnik nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje po dokonanym zgłoszeniu do Banku faktu przewłaszczenia instrumentu płatniczego lub jego nieuprawnionego użycia, chyba, że sam doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. Rozdział VII Postanowienia końcowe 32 Każda ze stron umowy ramowej, o której mowa w 3 pkt 10 ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym: 1) użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę w każdym przypadku zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, natomiast, 2) Bank ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem, co najmniej 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku zaistnienia przesłanek, wskazanych w umowie ramowej W przypadku zmiany niniejszego regulaminu Bank zobowiązany jest zawiadomić pisemnie lub na trwałym nośniku nie później niż 2 miesiące przed wprowadzeniem tych zmian, wskazując w tym zawiadomieniu: 1) które postanowienia regulaminu uległy zmianie i jednocześnie informując użytkownika, 2) o prawie do rozwiązania umowy związanej z realizacją transakcji płatniczej, przy czym użytkownik ma prawo: a) zgłosić sprzeciw w zakresie proponowanych zmian, b) wypowiedzieć umowę ramową ze skutkiem natychmiastowym, c) zaakceptować powyższą umowę, przy czym akceptacja będzie uznana za skuteczną jeżeli do dnia wejścia w życie zmian regulaminu nie wypowie umowy ramowej lub też nie zgłosi sprzeciwu. 2. W przypadku zgłoszenia przez użytkownika sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) i nie dokonaniu wypowiedzenia umowy, umowa ta ulega rozwiązaniu z dniem wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu. 3. Zmiany stóp procentowych mogą być wprowadzane przez Bank bez uprzedzenia, o którym mowa w ust. 1, jedynie w przypadku, gdy: 1) zmiany te są korzystne, lub, 2) przewiduje tą możliwość nowa umowa, ewentualnie, 3) zmiana oprocentowania jest wynikiem zmian wysokości oprocentowania dokonanych bez udziału Banku. 34 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą postanowienia aktów prawnych wskazanych w 2 ust. 1 z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2 powyższego paragrafu Niezależnie od sytuacji wskazanych w 29, Bank ponosi także odpowiedzialność za szkodę w przypadku zrealizowania nieautoryzowanego zlecenia w drodze zwrotu kwoty będącej przedmiotem zlecenia lub uznania rachunku użytkownika z zastrzeżeniem ust. 2 i ust Bank nie ponosi odpowiedzialności za zrealizowanie nieautoryzowanego zlecenia płatniczego: 1) do wysokości równowartości 150 EURO, jeżeli nieautoryzowana transakcja wynikła z tytułu: a) posłużenia się utraconym przez płatnika lub skradzionym płatnikowi instrumentem płatni lub,

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział 1 Definicje i postanowienia ogólne 1 Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Regulaminem, został wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA i UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego

Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego Część I. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin świadczenia usług płatniczych dla Klientów Kredytu Bezpiecznego (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 94 /09/2012 Zarządu LWBS Drezdenko z dnia 20.09.2012r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 157/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 28.12.2010r OGÓLNE WARUNKI OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w zrzeszonych bankach spółdzielczych i SGB-Banku S.A. Poznań, marzec 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym w Jarocinie Jarocin, marzec 2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały 206/2013 z dnia 27.03.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarocinie Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBSNET W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Czerwiec 2013 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU KBSNET...5 ZAWARCIE UMOWY...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE KART I NUMERU PIN... 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych.

- o usługach płatniczych z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-36-11 Druk nr 4217 cz. I Warszawa, 17 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 69/R/2015 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 14 maja 2015 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych dla klientów indywidualnych Wejherowo, maj 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r.

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard. w Poznańskim Banku Spółdzielczym. Poznań, lipiec 2015 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipiec 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART KREDYTOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Niniejszy Regulamin wydawania i użytkowania Kart kredytowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Obowiązuje do 24.06.2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ KBS24 W KRAKOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM Kraków Wrzesień 2012 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady i

Bardziej szczegółowo