zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie projektami i portfelem projektów znak sprawy: TZ/370/101/11 Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty euro Warszawa, 2011 r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI III. GWARANCJA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY Znak sprawy: TZ/370/101/11 1

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Warszawa. Tel.: fax: /36 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE. 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdz.II SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2

4 5. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na numer /36 lub drogą elektroniczną na adres V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Renata Łukasiewicz stanowisko służbowe: Główny specjalista tel.: faks: /36 godziny urzędowania: VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/101/11. Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie projektami i portfelem projektów. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem realizację następujących prac: A. Opracowanie spójnej metodyki zarządzania portfelem projektów oraz projektami Zasadniczym elementem prac będzie opracowanie spójnych mechanizmów organizacyjnych związanych z zarządzaniem portfelem projektów i zarządzaniem projektami. Realizacja tego zadania powinna obejmować: 3

5 - przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, - opracowanie spójnej metodyki zarządzania portfelem projektów i projektami. Znak sprawy: TZ/370/101/11 I. Analiza przedwdrożeniowa 1. W ramach realizacji prac Wykonawca wykona analizę przedwdrożeniową, w wyniku której zostanie opracowana następująca dokumentacja: 1) analiza kontekstu organizacyjnego w zakresie zarządzania portfelem projektów i projektami, 2) analiza obecnego portfela projektów, w tym identyfikacja i opis inicjatyw i projektów na każdym z etapów cyklu życia inicjatywy, 3) analiza obecnych procesów, procedur i instrukcji roboczych związanych z zarządzaniem portfelem projektów i projektami, 4) analiza obecnych procesów, procedur i instrukcji roboczych w zakresie zarządzania usługami na styku z zarządzaniem portfelem projektów i projektami, 5) analiza obecnych procesów, procedur i instrukcji roboczych w zakresie zarządzania architekturą korporacyjną na styku z zarządzaniem portfelem projektów i projektami. 2. Zamawiający wyznaczy do kontaktów z Wykonawcą przedstawiciela. Sposób realizacji prac nie może obciążać pracowników Zamawiającego w nadmiernym stopniu i wpływać na realizowanie innych zadań przez tych pracowników. Zamawiający zobowiązuje się udostępniać Wykonawcy niezbędne posiadane dokumenty oraz informacje. 3. Analiza przedwdrożeniowa będzie stanowiła podstawę do aktualizacji metodyki zarządzania portfelem projektów i projektami oraz do wdrożenia metodyki w systemie informatycznym wspomagającym zarządzanie portfelem i projektami oraz w organizacji. II.Spójna metodyka zarządzania portfelem projektów i projektami W ramach realizacji prac Wykonawca opracuje spójne metodyki zarządzania portfelem projektów i projektami, uwzględniając specyfikę organizacji Zamawiającego, charakter prowadzonych projektów oraz przyjętą Koncepcję zarządzania portfelem projektów IT w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wykonawca zobowiązany jest również do właściwego uwzględnienia powiązania projektowanych metodyk z procesami zarządzania usługami i architekturą korporacyjną, funkcjonujących i planowanych do funkcjonowania u Zamawiającego. 1. Metodyka zarządzania portfelem projektów W ramach realizacji prac Wykonawca opracuje metodykę zarządzania portfelem projektów, bazującą na dobrych praktykach z tej dziedziny, w tym Portfolio Management Guide z uwzględnieniem specyfiki organizacji Zamawiającego oraz przyjętą Koncepcję zarządzania portfelem projektów IT w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i narzędzia Microsoft Project Server Dodatkowo, ze względu na trwające prace związane z ujednolicaniem procesów biznesowych w skali całego Zakładu, w tym we wszystkich Oddziałach, metodyka zarządzania portfelem projektów powinna objąć również projekty IT prowadzone we wszystkich Oddziałach ZUS. 4

6 Metodyka zarządzania portfelem projektów powinna obejmować praktyki definiowania portfela i dostarczenia portfela, określone w przewodniku OGC Portfolio Management Guide. Dopuszczalne jest stosowanie standardów i metodyk z tej dziedziny opracowanych przez inne międzynarodowe instytucje (np. PMI), pod warunkiem zachowania analogicznego zakresu mechanizmów zarządzania portfelem projektów. W ramach metodyki zarządzania portfelem projektów zostanie opracowana następująca dokumentacja: 1) opis założeń przyjętych do opracowania metodyki zarządzania portfelem projektów, 2) mapa procesów zarządzania portfelem projektów, obejmująca identyfikację docelowych procesów, ich wzajemnych relacji oraz relacji z innymi procesami, w tym procesami biznesowymi oraz procesami zarządzania projektami, usługami i architekturą korporacyjną, 3) model procesów zarządzania portfelem projektów, obejmujący kompletny zestaw procesów w zakresie definiowania i dostarczania portfela projektów. Opis każdego z procesów powinien obejmować: a) opis celu procesu, b) diagram procesu, c) opis wejść i wyjść z procesu, d) opis działań realizowanych w ramach procesu wraz z przypisaniem ról odpowiedzialnych za realizację tych działań, e) opis zadań realizowanych w ramach poszczególnych działań, f) opis zakresu stosowania narzędzi informatycznych do realizacji poszczególnych działań. 4) opis szczegółowych technik związanych z zarządzaniem portfelem projektów, obejmujących: a) technikę priorytetyzacji projektów w ramach portfela określającą czynniki biznesowe (ang. Business drivers), ich relacje, wagi oraz sposoby przypisywania projektów do tych czynników, b) technikę kategoryzacji określającą odpowiednie kategorie, do których projekty mogą być przypisywane oraz warunki przypisywania projektów do kategorii, c) technikę równoważenia portfela określającą czynniki sterujące włączeniem projektu do portfela, 5) szablony produktów zarządczych wykorzystywanych w metodyce zarządzania portfelem projektów oraz wskazówki dotyczące stosowania i skalowania tych szablonów w zależności od potrzeb portfela projektów i projektu, 6) model organizacji w zakresie zarządzania portfelem projektów, obejmujący opis ról (wraz z ich odpowiedzialnościami) występujących w procesach zarządzania portfelem projektów oraz ich mapowanie na funkcje w organizacji Zamawiającego, 7) opis zmian w obszarze procesów biznesowych oraz procesów zarządzania usługami i architekturą korporacyjną, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów zarządzania portfelem projektów. 5

7 Oprócz dostarczenia dokumentacji, Wykonawca zamodeluje zaprojektowane procesy zarządzania portfelem projektów z wykorzystaniem notacji EPC w narzędziu ARIS, posiadanym przez Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe z dostępem do oprogramowania ARIS. 2. Metodyka zarządzania projektami W ramach realizacji prac Wykonawca opracuje metodykę zarządzania projektami bazującą na dobrych praktykach z dziedziny, w tym PRINCE2, z uwzględnieniem specyfiki organizacji Zamawiającego oraz przyjętą Koncepcją zarządzania portfelem projektów IT w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (stanowiącą Załącznik nr 1a do wzoru umowy) i narzędzia Microsoft Project Server Dodatkowo, ze względu na trwające prace związane z ujednolicaniem procesów biznesowych w skali całego Zakładu, w tym we wszystkich Oddziałach, metodyka zarządzania projektami powinna objąć również projekty IT prowadzone we wszystkich Oddziałach ZUS. Metodyka zarządzania projektami powinna obejmować pełen cykl życia projektu, składający się z następujących faz: przygotowanie do realizacji projektu, inicjowanie projektu, realizacja projektu, kontrola projektu oraz zamykanie projektu. Metodyka ta powinna obejmować również zagadnienia związane z następującymi obszarami zarządzania projektami: zakresem, czasem, kosztami, jakością, zespołem, komunikacją, integracją, ryzykiem i dostawcami. W ramach metodyki zarządzania projektami zostanie opracowana następująca dokumentacja: 1) opis założeń przyjętych do opracowania metodyki zarządzania projektami, 2) mapa procesów zarządzania projektami, obejmująca identyfikację docelowych procesów, ich wzajemnych relacji oraz relacji z innymi procesami, w tym procesami biznesowymi oraz procesami zarządzania portfelem projektów, usługami i architekturą korporacyjną, 3) model procesów zarządzania projektami, obejmujący kompletny zestaw procesów w zakresie przygotowania, inicjowania, realizacji (w tym monitorowania i kontroli) oraz zamykania projektu. Opis każdego z procesów powinien obejmować: b) opis celu procesu, c) diagram procesu, d) opis wejść i wyjść z procesu, e) opis działań realizowanych w ramach procesu wraz z przypisaniem ról odpowiedzialnych za realizację tych działań, f) opis zadań realizowanych w ramach poszczególnych działań, g) opis zakresu stosowania narzędzi informatycznych do realizacji poszczególnych działań. 4) opis szczegółowych technik związanych z projektami, obejmujących: b) technikę zarządzania ryzykiem, c) technikę zarządzania zmianami, d) technikę zarządzania jakością, e) technikę zarządzania i kontroli kosztów, 6

8 f) technikę szacowania zasobów, 5) szablony produktów zarządczych wykorzystywanych w metodyce zarządzania projektami oraz wskazówki dotyczące stosowania i skalowania tych szablonów w zależności od potrzeb portfela projektów i projektu, 6) model organizacji w zakresie zarządzania projektami, obejmujący opis ról (wraz z ich odpowiedzialnością) występujących w procesach zarządzania projektami oraz ich mapowanie na funkcje w organizacji Zamawiającego, 7) opis zmian w obszarze procesów biznesowych oraz procesów zarządzania usługami i architekturą korporacyjną, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania procesów zarządzania projektami. Oprócz dostarczenia dokumentacji, Wykonawca zamodeluje zaprojektowane procesy zarządzania projektami z wykorzystaniem notacji EPC w narzędziu ARIS, posiadanym przez Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe z dostępem do oprogramowania ARIS. B. Przygotowanie narzędzia Microsoft Project Server 2010 (posiadanego przez Zamawiającego) do kompleksowego wdrożenia metodyki zarządzania portfelem projektów i projektami 1. Do zarządzania portfelem projektów i projektami Zakład Ubezpieczeń Społecznych wybrał środowisko Microsoft Project Server Wykonawca obowiązany będzie do przygotowania tego narzędzia do pełnego wsparcia zaproponowanych metodyk zarządzania portfelem projektów i projektami. 2. W ramach realizacji prac Wykonawca opracuje: 1) aktualizację projektu technicznego dla środowiska Microsoft Project Server 2010, pod kątem parametryzacji na potrzeby wdrożenia opracowanych metodyk zarządzania portfelem projektów i projektami, 2) projekt repozytorium dokumentacji projektów oraz repozytorium danych projektowych, uwzględniający przygotowanie szablonów witryn (w tym m.in. różne kategorie projektów zdefiniowane w ramach metodyk), wraz z szablonami dokumentów dla Microsoft SharePoint Server 2010, które to będą wykorzystywane w ramach realizacji projektów i kontroli portfela projektów, 3) projekt raportów wspierających wdrożenie metodyk zarządzania portfelem projektów i projektami, w tym: a) raporty planowanych inicjatyw i realizowanych projektów w ramach portfela, b) raporty dot. realizacji celów biznesowych, c) raporty dot. planowanej i rzeczywistej pracy w projektach wchodzących w skład portfela, d) raporty dot. odchyleń i zmian w stosunku do planów, e) raporty czasu i kosztów pracy, f) raporty dostępności zasobów dla portfela, 7

9 g) raporty wykorzystania zasobów w projektach, h) raporty zagadnień na poziomie projektów i portfela, i) raporty ryzyk, j) raporty kosztów umów z zewnętrznymi dostawcami, 4) projekt implementacji powyższych elementów wraz z harmonogramem i zapotrzebowaniem na zasoby po stronie Zamawiającego wszystkie zadania zakładają zachowanie w środowisku Microsoft Project Server 2010 informacji o wprowadzonych już i zarządzanych projektach. C. Wdrożenie metodyk zarządzania portfelem projektów i projektów w narzędziu Microsoft Project W ramach realizacji prac Wykonawca przeprowadzi wdrożenie opracowanych metodyk w narzędziu Microsoft Project Server 2010, obejmujące prace instalacyjne (jeżeli będzie to potrzebne) oraz konfiguracyjne, zgodnie z przygotowanym projektem implementacji, czyli m.in. implementacja w Microsoft Project Server 2010 i Microsoft SharePoint Server 2010: 1) metodyk zarządzania portfelem projektów i projektami, 2) repozytorium dokumentacji projektów, 3) repozytorium danych projektowych, 4) raportów. 2. Prace obejmą w szczególności wykonane następujących zadań: 1) implementacja rozwiązania w środowisku testowym, 2) przygotowanie planu testów akceptacyjnych w środowisku testowym, przeprowadzenie testów oraz przygotowanie raportu z testów, 3) migracja do środowiska produkcyjnego, 4) przygotowanie planu testów migracji w środowisku produkcyjnym, przeprowadzenie testów oraz przygotowanie raportu z testów, 5) dostosowanie środowiska produkcyjnego do wymagań bezpieczeństwa Zamawiającego, 6) opracowanie zalecanych przez producenta procedur eksploatacyjnych dla środowiska testowego i produkcyjnego, 7) przygotowanie szczegółowej dokumentacji technicznej niezbędnej do rozwoju środowiska. 3. Dodatkowe założenia dotyczące wdrożenia zarządzania portfelem projektów i projektami: 1) liczba jednocześnie prowadzonych projektów (niezarchiwizowanych) ma wynosić około 300, 2) w ramach niniejszych prac nie jest planowana integracja środowiska Microsoft Project Server 2010 i SharePoint 2010 z innymi systemami posiadanymi przez Zamawiającego, 3) projektowane rozwiązanie ma objąć centralę i wybrane terenowe jednostki Zakładu. 8

10 4. Zakres prac obejmie również integrację Project Server 2010 z: 1) funkcjonującym serwerem poczty Microsoft Exchange 2003 (integracja powinna uwzględniać planowaną przyszłą aktualizację do Microsoft Exchange 2007 lub 2010), 2) usługami katalogowymi Active Directory w wersji 2003 (integracja powinna uwzględniać planowaną przyszłą aktualizację do domeny Active Directory w wersji 2008), 3) optymalizacja bazy danych SQL Server działającej na platformie SQL Server 2005, z uwzględnieniem planowanej przyszłej aktualizacji do SQL Server Wykonawca w ramach ceny umowy przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie do przedmiotu umowy wraz z prawem do dalszej modyfikacji przez Zamawiającego. D. Szkolenia metodyczne i narzędziowe 1. W ramach realizacji prac (w ramach ceny umowy) Wykonawca przeprowadzi spersonalizowane szkolenia metodyczne i narzędziowe dopasowane do następujących grup użytkowników: 1) kierownicy biura portfela i projektów oraz kadra zarządzająca (10 osób), 2) kierownicy projektów (ok. 40 osób), 3) uczestnicy projektów (ok. 80 osób). 2. Szkolenia będą prowadzone z wykorzystaniem opracowanych metod zarządzania portfelem projektów i projektami oraz z wykorzystaniem dostosowanego narzędzia Microsoft Project Server Zakres tematyczny szkoleń powinien odpowiadać szkoleniu Microsoft Mastering Microsoft Project 2010 i powinien obejmować w szczególności: tworzenie projektów, harmonogramowanie ręczne i automatyczne, tworzenie WBS, zarządzanie zasobami oraz pracę z raportami. Szkolenia będą się odbywały w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w grupach nie przekraczających 15 osób i będą obejmowały dla każdej grupy: 1) co najmniej 24 godziny zajęć dla każdego z uczestników projektów i kierowników projektów w zakresie stosowania metodyki zarządzania projektami, 2) co najmniej 16 godzin zajęć dla kierowników biura portfela i projektów, kadry zarządzającej i kierowników projektów w zakresie stosowania metodyki zarządzania portfelem projektów, 3) co najmniej 24 godziny zajęć dla wszystkich uczestników i kierowników projektów w zakresie eksploatacji narzędzia Microsoft Project Server 2010, 4) co najmniej 16 godzin zajęć dla kierowników biura portfela i projektów oraz kadry zarządzającej w zakresie zarządzania portfelem z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Project Server E. Opieka powdrożeniowa W ramach opieki powdrożeniowej świadczonej przez okres 6 miesięcy po odbiorze systemu Wykonawca zapewni: 1. Pomoc techniczną nielimitowaną liczbą zgłoszeń w szczególności przy konfiguracji oprogramowania, naprawie błędów lub ewentualnie podaniu sposobów obejścia awarii, do czasu naprawy oraz dostosowywania metodyk zarządzania portfelem projektów i projektami 9

11 oraz funkcjonalności oprogramowania do potrzeb Zamawiającego. 1) Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia serwisowego w czasie nie przekraczającym 1 dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00) od dokonania takiego zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie, pocztą elektroniczną, poprzez formularz WWW na stronie Wykonawcy lub w ramach wymiany danych między systemami obsługi zgłoszeń Zamawiającego i Wykonawcy. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia oprogramowania do stanu sprzed awarii lub podania sposobu obejścia awarii/błędu w ciągu czterech dni roboczych od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia serwisowego godzin prac konsultantów. Informacje dodatkowe: a) Zamawiający posiada narzędzia Microsoft Project 2010, Microsoft Project Server 2010; b) Zamawiający stosuje: praktyki w zarządzaniu procesowym opartym na bibliotece dobrych praktyk ITIL (Information Technology Infrastructure Library); metodykę PRINCE2 wersja 2009; Portfolio Management Guide w związku z powyższym zamówienie powinno zostać wykonane zgodnie z wymienionymi standardami; c) Zamawiający posiada Koncepcję zarządzania portfelem projektów IT w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (stanowiącą Załącznik nr 1a do wzoru umowy), której założenia Wykonawca uwzględni wykonując przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania projektami Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem Usługi w zakresie planowania wdrażania systemu Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robót budowlanych Usługi wdrażania oprogramowania Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania II. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Termin realizacji zamówienia: do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy - realizacja zamówienia obejmująca prace zawarte w Rozdz. II podrozdz.i, lit. A, B, C, D SIWZ oraz opieka powdrożeniowa Rozdz. II podrozdz. I, lit. E SIWZ kolejne 6 miesięcy. 2. Płatność za realizację przedmiotu zamówienia, obejmującego prace zawarte w Rozdz. II podrozdz. I, lit. A, B, C, D SIWZ wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi (sekretariat) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa, faktury VAT prawidłowo wystawionej na podstawie podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu odbioru i wdrożenia - Załącznik nr 2 do umowy. Natomiast płatność za opiekę powdrożeniową Rozdz. II podrozdz. I, lit. E SIWZ nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego Departament Zarządzania Systemami Informatycznymi (sekretariat) 10

12 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5, Warszawa, faktury VAT prawidłowo wystawionej po zakończeniu 6 miesięcznej opieki powdrożeniowej na podstawie podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń Raportu końcowego czynności serwisowych Załącznik nr 3 do umowy. W obu przypadkach płatność nastąpi na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Rozdział III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: ,00 zł. ( trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). II. FORMA WADIUM Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U r. Nr 42, poz. 275 z późn zm.). III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale VI, podrozdział I pkt W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: bank Handlowy I/O Warszawa nr: Zaleca się aby na przelewie umieścić informację: wadium do postępowania na zarządzanie projektami i portfelem projektów 2.2. Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w podrozdziale II, oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie 11

13 ul. Szamocka 3, 5, Departament Finansów Zakładu, pok. 204 (II piętro, skrzydło A ), a kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty. 4. Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. 5. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. IV. ZWROT WADIUM 1. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 2 działu V Zatrzymanie Wadium. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. V. ZATRZYMANIE WADIUM 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 12

14 Rozdział IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy: 2.1. Wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi (jedna usługa = jedna umowa) dotyczące wdrożenia zarządzania projektami lub portfelem projektów z wykorzystaniem środowiska Microsoft Enterprise Project Management, zrealizowane dla podmiotu będącego instytucją finansową lub instytucją ubezpieczeniową, przy czym co najmniej jedna z tych usług: a) zrealizowana była dla podmiotu pracującego w lokalizacji rozproszonej, w skład której wchodzi minimum 20 lokalizacji z wykorzystaniem środowiska Microsoft Enterprise Project Management w wersji 2010; b) była o wartości minimum 1 mln zł brutto; - druga z usług była o wartości minimum ,00 zł brutto, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane należycie Dysponują osobami do koordynacji i realizacji przedmiotu zamówienia posiadającymi kwalifikacje dotyczące posiadanego przez Zamawiającego środowiska, w którym prowadzony będzie projekt, w tym: 1) kierownik projektu (jedna osoba), posiadający: a) wykształcenie wyższe, b) co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, 2) konsultant ds. metody zarządzania projektami (jedna osoba), posiadający: a) wykształcenie wyższe, b) wiedzę w zakresie zarządzania projektami, potwierdzoną stosownym certyfikatem (np. Project Management Professional (PMP), Prince2 Practitioner), 13

15 3) konsultant ds. metody nadzoru nad projektami (jedna osoba), posiadający: a) wykształcenie wyższe, b) wiedzę w zakresie nadzoru, potwierdzone stosownym certyfikatem (np. Certified In thegovernance of Enterprise IT (CGEIT)), 4) główny konsultant ds. wdrożenia (jedna osoba), posiadający: a) wykształcenie wyższe, b) doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu (projekt zakończony) dotyczącego zarządzania projektami lub portfelem projektów z wykorzystaniem środowiska Microsoft Enterprise Project Management, c) wiedzę z zakresu wykorzystania Enterprise Project Management with Microsoft Office Project Server 2010 potwierdzoną właściwym certyfikatem (np. Micorsoft Certified Technology Specialist: Project Server 2010 Configuration, Micorsoft Certified Technology Specialist: Microsoft Project 2010 Managing Projects) 5) konsultant ds. wdrożenia (jedna osoba), posiadający: a) wykształcenie wyższe, b) doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu (projekt zakończony) dotyczącego zarządzania projektami lub portfelem projektów z wykorzystaniem środowiska Microsoft Enterprise Project Management, c) wiedzę z zakresu rozwoju środowiska Microsoft Enterprise Project Management potwierdzoną właściwymi certyfikatami (np. Microsoft Certified Application Developer for Microsoft.NET, Microsoft Certified Solution Developer), 6) inżynier ds. środowiska Microsoft (jedna osoba), posiadający: a) wykształcenie wyższe, b) kompetencje w zakresie konfiguracji domeny Active Directory potwierdzone stosownymi certyfikatami (np. Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Administrator, Microsoft Certified Systems Engineer: Microsoft Windows Server 2003); c) kompetencje w zakresie zarządzania pocztą korporacyjną działającą w oparciu o Microsoft Exchange potwierdzone stosownymi certyfikatami (np. Microsoft Certified IT Professional: Enterprise Messaging Administrator, Microsoft Certified Systems Engineer: Messaging Microsoft Windows Server 2003); d) kompetencje w zakresie konfiguracji bazy danych SQL Server potwierdzone stosownymi certyfikatami (np. Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator 2008, Microsoft Certified IT Professional: Database Administrator on SQL Server 2005), 7) trener MS EPM (jedna osoba), posiadający: a) wykształcenie wyższe, b) przygotowanie do prowadzenia szkoleń z Microsoft Project 2010, potwierdzone posiadaniem stosownych uprawnień (np. Microsoft CertifiedTrainer), obejmujących w oficjalnym transkrypcie uprawnienia do prowadzenia szkoleń ze ścieżki: Microsoft Project 2010, ManagingProjects oraz Project Server 2010, Configuration, Zamawiający wymaga, aby komunikacja podczas realizacji zamówienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym odbywała się w oparciu o biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie. Zamawiający nie dopuszcza, by jedna osoba pełniła więcej niż jedną z w/w funkcji. 14

16 3. Zamawiający informuje, że przy przeliczaniu wartości kwot dotyczących spełnienia warunków udziału w postępowaniu wyrażonych w walutach obcych, stosowany będzie średni kurs wymiany walut NBP, obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania. W przypadku gdy dana waluta już nie istnieje, to do przeliczenia wartości przyjęty będzie średni kurs wymiany walut NBP z ostatniego dnia jej istnienia. 4. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. II. WYMOGI FORMALNE OFERTY 1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: a) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji; b) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką; c) oferta i załączone do niej oświadczenia i dokumenty, wymagane przez Zamawiającego, sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób umożliwiający identyfikację osoby) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy; d) poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę, 2. Zaleca się, aby: a) każda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę; b) wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane oraz połączone w sposób trwały; c) materiały nie wymagane przez Zamawiającego, tj. nie stanowiące oferty (druki i foldery reklamowe) były wyraźnie oznaczone i oddzielone od oferty; d) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną. 3. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie i odpowiednio oznaczyć zastrzeżone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. III. WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 15

17 1) oświadczenie potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji; 2) wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług (jedna usługa = jedna umowa) dotyczących wdrożenia zarządzania projektami lub portfelem projektów z wykorzystaniem środowiska Microsoft Enterprise Project Management, zrealizowane dla podmiotu będącego instytucją finansową lub instytucją ubezpieczeniową,, przy czym co najmniej jedna z tych usług: a) zrealizowana była dla podmiotu pracującego w lokalizacji rozproszonej, w skład której wchodzi minimum 20 lokalizacji z wykorzystaniem środowiska Microsoft Enterprise Project Management w wersji 2010; b) była o wartości minimum 1 mln zł brutto; - druga z usług była o wartości minimum ,00 zł brutto, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te zamówienia zostały wykonane należycie, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 3) wykaz osób do koordynacji i realizacji przedmiotu zamówienia posiadających kwalifikacje dotyczące posiadanego przez Zamawiającego środowiska, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; 4) pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy sytuacji opisanych w Rozdz.IV. podrozdz.i. ust Oświadczenia i dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 16

18 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w Rozdziale II Specyfikacji Inne wymagane oświadczenia i dokumenty: 1) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy; 2) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy; 3) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu (zaleca się dołączyć); 2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Wykonawca zagraniczny 3.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 1.2.: 1) ppkt 2), 3), 4), 6) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ppkt 5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 17

19 3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt 3.1. Wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt 3.1. IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE 1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, składają jedną ofertę, przy czym: a) wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w podrozdziale III pkt 1.2 niniejszego Rozdziału składa każdy z Wykonawców, b) oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy wszyscy Wykonawcy wspólnie, c) pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. V. FORMA DOKUMENTÓW 1. Wymagane dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w Podrozdziale III Wymagane dokumenty ust. 1. pkt 1.1 ppkt 4 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 2. Za osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wskazane we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie. 3. W przypadku, gdy załączone do oferty dokumenty zostały sporządzone w języku obcym (w tym dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego) niezbędne jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 4. Jeżeli złożone kserokopie dokumentów będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 18

20 VI. OPAKOWANIE OFERTY Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy oznaczyć w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych Warszawa ul. Szamocka 3, 5 zarządzanie projektami i portfelem projektów Znak sprawy: TZ/370/101/11 Koperta wewnętrzna musi być oznakowana w następujący sposób: i zaadresowana na adres Wykonawcy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oferta przetargowa VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki oraz czy nie zachodzą w stosunku do Wykonawcy przesłanki wykluczenia na podstawie złożonych, przez Wykonawcę, wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów żądanych przez Zamawiającego i określonych w Rozdziale IV SIWZ. 2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: Wykonawca - spełnia albo Wykonawca - nie spełnia poszczególnych warunków. Rozdział V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca poda cenę oferty w sposób określony w Formularzu ofertowym części II Cena Oferty (Załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji). 2. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). 3. Wszystkie wartości powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 19

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/271/11/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Opiekę serwisową oprogramowania ORACLE (Tuxedo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/7/2014; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia dla oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/31/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na bezterminowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/107/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Otwarcie i prowadzenie skonsolidowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego. rozbudowę systemu backupu platformy WINDOWS w COO ZUS Znak sprawy: TZ/370/14/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu backupu platformy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/57/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup zintegrowanego Systemu Informatycznego obejmujący dostawę Systemu Informatycznego, kompleksowe wdrożenie Systemu Informatycznego w zakresie finansów, księgowości,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup kompleksowej usługi wydruku dla wybranych lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo