Management Contracting. Management Contracting. Systemy realizacji inwestycji. Project execution systems available

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Management Contracting. Management Contracting. Systemy realizacji inwestycji. Project execution systems available"

Transkrypt

1 polish building sector report 371 opracowanie raportu Bovis Lend Lease report development Bovis Lend Lease Contracting Wśród wielu zagadnień nurtujących inwestora na etapie planowania inwestycji, oprócz pozyskania finansowania, działki, najemców, przygotowania projektu budowlanego, promocji znajduje się wybór sposobu realizacji inwestycji. Istnieje wiele systemów decyzja zależy od oczekiwań inwestora oraz specyfiki projektu. Od niedawna na polskim rynku funkcjonuje również system Contracting, dlatego warto poznać zasady jego działania i korzyści wynikające z jego stosowania. Contracting Among variety of issues related to planning an investment project, such as: choice of the site, availability of financing, design, attracting tenants, promotion Investor must choose partners and an approach to execute construction works. There are many options and systems available on the market and their usage depends on the s expectations and the project s specifications. Recently Polish market experienced growing interest in Contracting which is why it s worth to know its structure and benefits. Systemy realizacji inwestycji Project execution systems available 1. Generalny wykonawca popularny system oferowany przez większość firm zarządzających inwestycjami, polegający na wyborze jednego generalnego wykonawcy w drodze przetargu i na podstawie kompletnej dokumentacji budowlano- -przetargowej. Do głównych zalet tego systemu należy zaliczyć uzyskanie, przed przystąpieniem do prac, jednej ceny ryczałtowej na cały projekt oraz otrzymanie jednej gwarancji na całość wykonanych robót. Aby realizować inwestycje w tym systemie trzeba jednak posiadać kompletny projekt budowlano-przetargowy (na całą inwestycję), bo tylko wówczas można przeprowadzić przetarg. Poza tym brak możliwości wprowadzania zmian do projektu bez kontrolowanego wpływu na cenę i czas realizacji uniemożliwia elastyczne podejście do realizacji robót. Inwestor jest dodatkowo uzależniony od generalnego wykonawcy w przypadku realizacji prac inwestorskich nieokreślonych w początkowej fazie inwestycji, np. robót dodatkowych, instalacji i rozruchu linii procesowej. 2. Construction (System Pakietowy) w systemie tym inwestycja realizowana jest zgodnie ze strategią opracowaną przez zarządzającego (Construction Managera), polegającą na podzieleniu projektu na części (pakiety) i sprzedawaniu poszczególnych pakietów specjalistycznym wykonawcom. Najważniejszą zaletą systemu Construction jest brak konieczności posiadania kompletnego projektu budowlano- -przetargowego w celu rozpoczęcia inwestycji, ponieważ roboty sprzedawane są pakietami (np. roboty ziemne, fundamenty, konstrukcja stalowa, roboty elektryczne, sanitarne, wykończenie wnętrz). Istotna jest również kontrola zmian Construction stwarza możliwość wprowadzania zmian do projektu, z ograniczonym i kontrolowanym wpływem na cenę i czas realizacji. Brak generalnego wykonawcy w tym systemie powoduje, że to zarządzający inwestycją, w uzgodnieniu z klientem, decyduje o harmonogramie, budżecie (przez Value Engineering, czyli określenie wartości definiowanej jako najlepszy stosunek funkcjonalności do kosztów), sposobie realizacji oraz wyborze podwykonawców. 1. General Contractor a popular system offered by most companies managing construction projects, based on the selection of one general contractor during a tender procedure and on the basis of a complete tender and detailed design documentation. The main advantage of the General Contractor approach is the fact that before commencement of works one lump sum price for the entire project and one guarantee for all works is obtained. In order to execute a project in this system, it is necessary to have a complete tender and detailed design (for the entire project) in order to start tender procedure. Additionally, the lack of possibility to introduce changes to the design without controlled influence on the price and execution time makes the flexible approach to works execution impossible. The investor is also dependent on the General Contractor when project works are executed, e.g. additional works, process line installation start-up, which are not defined in the initial project phase. 2. Construction (Package System) the project is executed in accordance with the strategy prepared by the Construction Manager based on dividing the whole project into parts (packages) and selling them to several specialist contractors. The key advantages of the transparent Construction approach include the lack of necessity to have a complete tender and detailed design in order to start the project as the works are sold in packages (e.g. earth works, foundations, steel structures, electric works, sanitary works, interior finishing). The change control is also important the Construction makes it possible to introduce changes to the design with limited and controlled influence on the price and execution time. The lack of the General Contractor in this system results in the fact that the managing company in cooperation with the makes decisions concerning the schedule, budget (through Value Engineering, i.e. defining the value being the best relation of functionality to costs), execution method or subcontractors selection.

2 372 xxxxxxxx xxxxxxxxx polish building sector report polskie budownictwo xxxxxxxx raport polish building sector report xxxx 373 Tadeusz Blecha Managing Director, Bovis Lend Lease Poland Jako firma działająca w sektorze budowlanym w ostatnim czasie zauważyliśmy realne zapotrzebowanie rynku (zwłaszcza przemysłowego) na otwartą formę współpracy między inwestorem a wykonawcą. Tradycyjny system realizacji inwestycji z generalnym wykonawcą nie oferuje bowiem wystarczającej elastyczności zarządzania i oczekiwanej kontroli finansowej, natomiast Construction (z uwzględnieniem podziału prac na pakiety) nie eliminuje w przypadku inwestora ryzyka przekroczenia budżetu i opóźnienia harmonogramu. Konieczne stało się wykorzystanie systemu łączącego zalety tych dwóch metod, a jednocześnie pozbawionego ich niedoskonałości. W związku z tym obserwujemy rosnące zainteresowanie usługą Contracting, która polega na partnerskim, kompleksowym realizowaniu inwestycji od fazy początkowej do etapu oddania budynku do użytku i kontrolowanym podziale ryzyk między Managing Contractora a inwestora. Wykonawca (Managing Contractor) przejmuje odpowiedzialność za realizację robót budowlanych, zapewnia gwarancję ceny przy określonych warunkach oraz dostarcza gwarancję na wszystkie wykonane roboty. A wszystko to w porozumieniu z em, któremu system Contracting oferuje elastyczność podejmowania decyzji oraz przejrzystość na każdym etapie realizacji inwestycji. Dlatego też Managing Contractor jest zarówno zarządzającym, wykonawcą, a jednocześnie może być również projektantem (zatrudniając profesjonalnych podwykonawców wybranych wspólnie z klientem) określonej inwestycji, będąc dla inwestora jedynym partnerem. Usługa Contracting znajduje najlepsze zastosowanie w projektach przemysłowych oraz skomplikowanych projektach komercyjnych, kiedy inwestor planuje wiele zmian w trakcie realizacji inwestycji oraz gdy niejasny jest zakres prac, a jednocześnie chce on szybko ukończyć projekt. W tej sytuacji inwestor nie jest przygotowany do realizacji inwestycji z generalnym wykonawcą, ale nie chce też ponosić dodatkowych kosztów za ryzyko. Do głównych zalet Contracting należy możliwość weryfikacji cen rynkowych (cost planu) przez Managing Contractora na rzecz inwestora, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka po obu stronach. To przekłada się bezpośrednio na obniżenie ceny. To właśnie Managing Contractor staje się wykonawcą, a firmy odpowiedzialne za poszczególne pakiety robót są podwykonawcami poszczególnych pakietów robót. W związku z tym wszystkie czynności związane z podpisywaniem każdej z umów wykonuje Managing Contractor. Dodatkowo nie ma kłopotów z podziałem gwarancji wynikającej z systemu pakietowego, ponieważ Managing Contractor przejmuje te ryzyka, dając inwestorowi jedną gwarancję. Realizacja już trzeciej inwestycji w tym systemie przez naszą firmę świadczy o tym, że Contracting jest niezmiernie przejrzystym oraz efektywnym sposobem realizacji inwestycji budowlanych. Do głównych wad systemu Construction należy to, iż cena ryczałtowa jest sumą cen ryczałtowych poszczególnych podwykonawców i jest określana dopiero po podpisaniu ostatniego pakietu. Minusem jest również uzyskanie gwarancji od kilku podwykonawców. Dodatkową cechą systemu Construction jest pełne ryzyko po stronie inwestora, wynikające z podpisywania przez niego wszystkich umów na roboty budowlane. Pozwala to jednak na wygenerowanie zysków finansowych dzięki możliwości bezpośrednich negocjacji cen z wykonawcami poszczególnych pakietów, którzy mają dokładniej sprecyzowany zakres prac w porównaniu z generalnym wykonawcą. Struktura organizacyjna poszczególnych systemów Generalny wykonawca / General Contractor Generalny wykonawca General Contractor The main disadvantages of the Construction approach include the fact that the lump sum price is the sum of lump sum prices of several subcontractors and is obtained after signing the last package. Moreover, obtaining guarantees from several subcontractors is also a drawback. An additional element of the Construction system is the fact that the Investor takes the full risk resulting from signing all contracts for construction works. However, it makes it possible to generate financial profits thanks to the possibility of direct price negotiations with subcontractors responsible for individual packages of works, who have more detailed scope of works in comparison with the General Contractor. Organisation structure of each system System Pakietowy / Construction Construction As a company operating in the construction sector, we have recently observed a real market demand (especially in the industrial market) for an open form of cooperation between the investor and the contractor. The traditional system of investment project execution with a general contractor does not offer enough flexibility in management and expected financial control, while Construction (with division of works into packages) does not eliminate investor s risk of exceeding the budget and failing to meet the deadlines. It became necessary to use a system that would combine the advantages of these two methods, but would be free of their imperfections. This is why we can observe a growing interest in the Contracting service complex execution of the project based on the partnership and close relation between investor and contractor, from the initial stage of the project till the commissioning phase, with a controlled split of risks between both parties. Managing Contractor takes risk and responsibility for the execution of construction works, provides guaranteed price on preagreed conditions and grants single guarantee of all works executed. All these arrangements are made in agreement with the client, to whom the Contracting system offers flexibility in taking decisions and an open book approach at every stage of project execution. This is why the Managing Contractor is both the manager and the contractor, and can also be the designer (by engaging professional subcontractors selected together with the client) of an investment project, while being the only partner for the investor. The Contracting service is most suitable for industrial projects and complex commercial projects when the investor plans to introduce many changes during the execution of a project and the scope of works is yet to be clearly defined, and at the same time the investor needs to have the project completed as quickly as possible. In such a situation the investor is not prepared fully for execution of the project with a general contractor, but at the same time he does not want to incur any additional costs connected with the risk. The main advantages of the Contracting include the possibility of verification of market prices (cost plan) by the Managing Contractor for the benefit of the investor, which enable minimisation of risk for both of them. This translates directly into price reduction. It is the Managing Contractor that becomes the contractor, while the companies responsible for individual packages of works are subcontractors of individual packages of works. As a result, any activities connected with signing each of the contracts are performed by the Managing Contractor. In addition, there is no problem with the division of the guarantee arising out of the package system, because the Managing Contractor takes over the responsibility for these risks and provides the investor with a single guarantee. Execution of the third investment project in this system by our company proves that the Contracting is a highly transparent and effective way of executing construction projects. Contracting Opcjonalnie Optional Preferowane Preferred Źródło / Source: BOVIS LEND LEASE Contracting Inwestor Zastępczy / Project Project Generalny wykonawca General Contractor

3 374 polish building sector report polish building sector report Project (inwestor zastępczy) sposób realizacji inwestycji z udziałem inwestora zastępczego, który kontroluje prace generalnego wykonawcy i gwarantuje ukończenie projektu w terminie i zgodnie z założonym budżetem. Podejście to charakteryzuje się pełnym ryzykiem po stronie inwestora, które dla jego zminimalizowania zwiększa własne siły inwestycyjne. 4. Contracting sposób, w którym wykonawca zarządzający przejmuje ryzyko i odpowiedzialność, a inwestor ma ponadto możliwość bezpośredniego kontrolowania procesu inwestycyjnego. Contracting stwarza inwestorowi możliwość uzyskania bardzo dobrych cen za roboty budowlane poprzez decyzyjny udział w strategii przetargowej i negocjacji umów na roboty budowlane, które przeprowadza wykonawca zarządzający. Jednocześnie inwestor nie ponosi ryzyka związanego z umowami na roboty budowlane, ponieważ to wykonawca (Managing Contractor) podpisuje umowy z podwykonawcami. Na czym polega Contracting? Obiektywna ocena istniejących systemów pozwoliła na ustalenie podstawowych wymogów, które powinna spełniać efektywna metoda realizacji projektu. Zasadniczym elementem jest otwarta forma współpracy między inwestorem a wykonawcą. Jednak tradycyjny system realizacji inwestycji z generalnym wykonawcą nie oferuje wystarczającej elastyczności zarządzania i kontroli finansowej. Z drugiej strony Construction nie zdejmuje z inwestora ryzyka związąnego z budżetem i harmonogramem. Dlatego też wzrosło zainteresowanie systemem Contracting, który łączy zalety tych dwóch systemów, jednocześnie eliminując ich niedoskonałości. Contracting to sposób zarządzania inwestycją, który oferuje inwestorowi przejęcie przez zarządzającego ryzyka i odpowiedzialności wraz z jednoczesnym umożliwieniem inwestorowi bezpośredniego kontrolowania procesu inwestycyjnego. Polega on na realizacji inwestycji z podziałem na pakiety, w którym Managing Contractor staje się głównym wykonawcą odpowiedzialnym za podpisanie umów z wykonawcami poszczególnych pakietów i przejmującym ryzyko związane z inwestycją. Managing Contractor (wykonawca) staje się zarządzającym, wykonawcą oraz opcjonalnie projektantem inwestycji, czyli jedynym partnerem dla klienta. To podejście znajduje najlepsze zastosowanie w projektach przemysłowych oraz w skomplikowanych projektach komercyjnych ze względu na możliwość wprowadzania zmian, które nie są do końca sprecyzowane oraz wymagają elastycznego podejścia. 3. Project the method of project execution involving a Project Manager, who controls General Contractor s works and ensures completing a project within applicable deadlines and budget limits. This approach is characterized by full risk taken by the Investor who builds up its own investment resources in order to minimize that risk. 4. Contracting A way of managing construction process, where Managing Contractor takes the risk and responsibility, while enabling the Investor direct control of the investment process. Contracting makes it possible to the Investor to obtain very good prices for the construction works through the participation in the process of decision making during the tender procedure organized by Managing Contractor and through negotiation of contracts for construction works. At the same time, the Investor does not take any risk connected with construction works contracts as it is the Managing Contractor who signs the contracts with subcontractors. What is Contracting? The evolution and objective evaluation of existing systems made it possible to define basic requirements to be met by an effective approach to project execution. The crucial element is an open form of cooperation between the Investor and the Contractor. However, the traditional project execution system with the General Contractor does not offer sufficient flexibility of management and final financial security. On the other hand, the Construction does not offer option of transferring risk related to the programme and budget. That is why, the Contracting system has become so appealing as it merges the advantages of both above systems simultaneously eliminating their drawbacks. Contracting is a way of managing construction process, where Managing Contractor takes the risk and responsibility, while enabling the Investor direct control of the investment process. It is based on dividing a project into packages of works, where the Managing Contractor becomes the General Contractor responsible for signing contracts with contractors responsible for individual works packages and takes over the risk connected with the project. The Managing Contractor becomes the Project Manager, Contractor and optionally, therefore the only partner for the. This approach is best suitable for industrial and complex commercial projects as it offers the possibility to introduce changes, which are not fully defined and require a flexible approach. Etapy realizacji inwestycji w systemie Contracting Faza Oferty / Proposal Phase Faza Pre-construction / Pre-construction Phase Faza Construction / Construction Phase Realizacja inwestycji w systemie Contracting składa się z 5 podstawowych etapów. 1. Faza Oferty MC Na bazie otrzymanej dokumentacji Managing Contractor przedkłada klientowi: budżet budowlany (Cost Estimate), harmonogram, warunki komercyjne, przedstawia strategię Contracting + propozycję kontraktu. 2. Faza Pre-construction MC Po uzgodnieniu warunków komercyjnych zostaje podpisany list intencyjny. Gwarantuje on inwestorowi wybór dowolnego sposobu realizacji inwestycji, aż do czasu rozpoczęcia prac. W tej fazie zostaje również uzgodniony budżet (Cost Plan) i harmonogram. Rozpoczyna się zarządzanie procesem projektowania oraz wybór podwykonawców. Dochodzi również do podpisania kontraktu Contracting, który warunkuje rozpoczęcie budowy (faza Construction Contracting). 3. Faza Construction MC akceptuje pierwszych rekomendowanych podwykonawców, z którymi Managing Contractor podpisuje umowy. ci zostają wybrani zgodnie z budżetem i zasadą open book, czyli udziałem klienta w negocjacjach i wszystkich innych kluczowych decyzjach i informacjach. Nadwyżka pomiędzy ceną wynegocjowaną a budżetem jest zwracana klientowi. Rozpoczynają się prace budowlane. 4. Faza Target Price Managing Contractor zobowiązuje się kontraktowo do dotrzymania Target Price i terminów pośrednich, zgodnie ze wspólnie ustalonym podziałem ryzyka i korzyści. Faza Target MC rozpoczyna się po zakontraktowaniu 70 80% wartości Cost Planu. Faza kończy się wraz z zakończeniem wszystkich robót budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 5. Faza Post-construction MC Zamknięcie i rozliczenie kontraktów z podwykonawcami, Managing Contractor udziela gwarancji na wykonane roboty i zapewnia serwis gwarancyjny. Schemat ustalenia ceny Contracting stwarza możliwość ustalenia maksymalnej/oczekiwanej ceny (wartości budżetu), zwanej Target Price (forma Guaranteed Maximum Price gwarantowanej Faza Target Price / Target Price Phase Project execution stages in the Contracting System Faza Post-construction / Post-construction Phase Project execution in the Contracting system consists of 5 phases: 1. MC Proposal Phase On the basis of documentation received, the Managing Contractor (MC) submits the following elements to the : Cost Estimate, Programme, commercial conditions and presents the MC strategy + draft of the contract. 2. MC Pre-Construction Phase After arranging commercial conditions, a letter of intent is signed. This letter enables the Investor to select any project execution method until the commencement of works. The budget (Cost Plan) and the Programme are arranged at this stage. Here the process of Design and Procurement (subcontractor selection) starts. Moreover, the MC contract is signed, which is a requirement for the beginning of the MC Construction phase. 3. MC Construction Phase where the accepts first recommended sub-contractors, who will sign the agreement with Managing Contractor. These subcontractors are selected in accordance with the budget and the open book rule which is based on the s participation in negotiations and other key decisions and information. The surplus between the negotiated price and the budget is returned to the. Then construction works commence. 4. MC Target Price Phase where MC becomes obligated to keep Target Price and Project Milestones, according to the preestablished division of risk and benefits. Target MC Phase begins after contracting 70 80% value of the Cost Plan. Target Price phase is completed when all construction works are finished and the permission to using the building is provided. 5. MC Post-Construction Phase where MC financially closes all investments, settles the profits and provides guarantee for the works, as well as provides the guarantee service. Price scheme Contracting makes it possible to establish maximum expected price (value of the budget) called Target Price (a form of GMP Guaranteed Maximum Price), above which

4 polish building sector report 376 ceny maksymalnej), powyżej której, w ramach ustalonego zakresu, Managing Contractor ponosi solidarną lub całkowitą odpowiedzialność finansową. Oszczędności uzyskane w wyniku ukończenia projektu poniżej wartości Target Price są dzielone wraz z inwestorem według ustalonego schematu. GMP gwarantowana cena maksymalna Gwarantowana cena maksymalna to cena, za której przekroczenie pełną odpowiedzialność ponosi Managing Contractor. Contracting z Target Price W przypadku Target Price ryzyko dla wykonawcy związane z ceną maksymalną jest ograniczone do uzgodnionej wartości, która jest ustalana pomiędzy inwestorem a wykonawcą zarządzającym, może to być np. spodziewana wartość zysków wykonawcy zarządzającego. Dlatego też wykonawca wycenia pakiety według ich realnej wartości wraz z rezerwą na nieprzewidziane okoliczności (contingency), która jest ustalana w zależności od wiedzy o danym pakiecie robót oraz ryzyka z nim związanego. Zasada open book pomaga w realizacji projektu po rzeczywistych kosztach oraz w założonym czasie, ponieważ inwestor ma pełny wgląd do cen pakietów oraz terminów ich realizacji. Dlatego też strategia wyboru podwykonawców w systemie MC z Target Price pozwala na przygotowanie bardzo dobrze wycenionego budżetu, którego cena jest mniejsza od ceny maksymalnej (Maximum Price). Schemat motywacyjny Schemat motywacyjny w systemie Contracting z Target Price obejmuje następujące elementy: ustalenie kluczowych terminów harmonogramu (milestones), powiązanych bezpośrednio z wynikami finansowymi wykonawcy MC (np. z jego marżą), w przypadku wcześniejszej realizacji prac oszczędności dzielone są pomiędzy Managing Contractora a inwestora, w przypadku niedotrzymania terminu wykonania prac dodatkowe koszty dzielone są pomiędzy te dwa podmioty. W przypadku podziału kosztów ustalana jest wysokość procentowa (cap), do wartości której za przekroczenie budżetu odpowiedzialny jest Managing Contractor, a powyżej której odpowiedzialny jest inwestor. Podejście to gwarantuje zaangażowanie obu stron w efektywną realizację inwestycji. Korzyści ze stosowania Contracting Contracting jest systemem, z którym wiąże się wiele korzyści. Jedną z nich jest udział klienta we wszystkich oszczędnościach, zyskach z negocjacji poniżej budżetu, osiągniętych dzięki transparentnemu podejściu do wyboru podwykonawców i rozliczania budżetu. MC pozwala również na wcześniejsze rozpoczęcie prac budowlanych dzięki podziałowi pracy na pakiety. Dodatkowo system Contracting zapewnia więcej czasu na projektowanie, co pozwala uzyskać lepszą jakość (to a certain extend) Managing Contractor takes partial or full financial responsibility. Savings available by executing project below Target Price are divided between Investor and the according to the established scheme. GMP - Guaranteed Maximum Price Guaranteed Maximum Price is a price, which when over run becomes full responsibility of the Managing Contractor. Contracting with Target Price In the case of the Target Price, the risk for the contractor connected with the maximum price is limited to the arranged value which is agreed upon by the Investor and the Contractor, which may be, e.g. the expected value of the Contractor s profit. That is why, the contractor prices the packages according to their real value with a contingency reserve which is settled in accordance with the knowledge regarding a given package and related risks. The open book philosophy facilitates the project execution with actual prices and in the assumed period ( at cost and in time ). The strategy of selecting subcontractors in the MC approach with the Target Price makes it possible to prepare a very well estimated budget which in terms of quality (achieved thanks to intensive tendering) is smaller than the Maximum Price. Incentive Mechanism The incentive mechanism in the Contracting system with the Target Price includes the following elements: Selection of key schedule milestones directly related to the Contractor s MC financial results (e.g. with its profit margin). In case works are executed before the deadline, division of savings between the Managing Contractor and Investor. In case the milestone (deadline) is not met, division of costs between these two entities. When the costs are shared, the percentage (cap) is arranged the Managing Contractor is responsible for exceeding the budget by this percentage, and the Investor is responsible for values exceeding this percentage. This approach ensures that both parties are committed to execute the project effectively as this is mainly in their own interest. Contracting benefits The Contracting system offers numerous benefits. They include s participation in all savings and profits from negotiations below the budget which are gained thanks to the transparent approach to the subcontractors selection procedure and budget settlement. The MC makes it possible to commence the construction works earlier thanks to their division into packages. Additionally, the Contracting system offers more time for designing, which ensures better project quality, limits the investment execution time, provides the value

5 377 polish building sector report projektu, umożliwia skrócenie okresu realizacji inwestycji, (opcję value management) oraz możliwości zmian w projekcie z ograniczonymi konsekwencjami finansowymi. Optymalne rozwiązania projektowe w systemie MC uzyskane są dzięki dokładnemu value engineering. Elastyczne podejście oraz obopólne konsekwencje finansowe sprawiają, że obie strony dbają o dotrzymanie terminów pośrednich, co pozwala na większą kontrolę procesu budowlanego. Kontrola wprowadzania zmian do projektu i ich wpływu na kosztyi termin wykonania jest dokonywana w sposób odpowiedzialny i z pełnym udziałem inwestora. Podejście Contracting oferuje również pojedynczą gwarancję, ponieważ wykonawca przejmuje odpowiedzialność za poszczególne gwarancje dotyczące pakietów robót. Contracting oferuje pełny zakres usług Construction, jednocześnie redukując ryzyko dla klienta. Każdy projekt jest specyficzny i wymaga szczegółowej analizy, dlatego zawsze warto zapoznać się z ofertą rynku i dobrać system pozwalający na najbardziej efektywną realizację inwestycji. management option and ensures changes with limited financial consequences. The optimum design solutions in the MC system are obtained thanks to detailed value engineering. The flexible approach and mutual financial consequences result in both parties commitment to meet the intermediate deadlines, which enables them to control the construction process better. This control, especially while introducing changes in the design and taking into account their influence on costs and the execution deadline, is carried out in a responsible manner with as extensive as possible investor s participation and in his own interest. This results from the transparency of the budget, schedule and decisions taken by the MC. The Contracting approach ensures also a single guarantee as the Contractor takes over the responsibility for individual guarantees for works packages. Apart from selected elements differentiating the Contracting service from the Construction, the Contracting offers the full range of services ensured in the Construction while limiting the risk for the. Each project is unique and requires a detailed analysis so it is necessary to analyze the market offers and select a system which ensures the most effective project execution. Raport Contracting opracowała firma Bovis Lend Lease Contracting report compiled by Bovis Lend Lease Firma Bovis Lend Lease rozpoczęła działalność w Polsce w 1991 roku, gdzie obecnie zatrudnia 100 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Od początku działalności ukończyła ponad 80 projektów na bazie usług Project, Construction lub Contracting. O naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój budownictwa świadczą usługi konsultacyjne związane z uzyskaniem certyfikacji LEED. Wśród naszych klientów znajdują się: Apsys Polska, Cadbury Polska, Cargill, Chelverton Intl., CRH, Electrolux, Globe Trade Centre, IBM, LG Electronics, Karimpol, Mondi Packaging, Neinver Polska, Nestle, Parkridge CE Retail, PepsiCo, Philip Morris, Pilkington, Roche oraz Stora Enso. W skali światowej Bovis Lend Lease jest jednym z wiodących dostawców usług Project i Construction, powstałym w roku 1999, kiedy firma Lend Lease przejęła Bovis od firmy P&O oraz zintegrowała jego działania z uprzednio działającym Lend Lease Projects. Firma Lend Lease, założona w roku 1958, jest głównym menedżerem funduszy inwestycyjnych oraz jednym z największych inwestorów nieruchomości handlowych i mieszkaniowych na świecie, działającym na wszystkich pięciu kontynentach. Bovis Lend Lease Poland was established in 1991 and has currently100 highly skilled employees. Our Polish business has completed more than 80 construction projects for leading investors in the Polish economy on the basis of Project, Construction or Contracting services. As a part of our commitment to sustainable construction, we offer consultancy services to help in the process of achieving LEED certification for their project. Among our s are key investors into Polish economy: Apsys Polska, Cadbury Poland, Cargill, Chelverton Intl., CRH, Electrolux, Globe Trade Centre, IBM, LG Electronics, Karimpol, Mondi Packaging, Neinver Polska, Nestle, Parkridge CE Retail, PepsiCo, Philip Morris, Pilkington, Roche and Stora Enso. Globally, Bovis Lend Lease is one of the world s leading Project and Construction companies formed in 1999, when Lend Lease acquired Bovis from P&O and merged it with the former Lend Lease Projects. Lend Lease, established in 1958, is a leading retail and residential property group integrated with strong investment management and construction management business operating on all five continents.

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE

vhmhm.pl INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE INSPIRUJEMY PRZYSZŁOŚĆ INSPIRING THE FUTURE MISJA Osiągnięcie na polskim rynku hotelarskim pozycji lidera w zarządzaniu hotelami, działającymi pod wiodącymi, międzynarodowymi markami. MISSION To become

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH

A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising. in cooperation with Ebit GmbH A good donor has as high requirements as a good customer! Solutions for Fundraising in cooperation with Ebit GmbH Profit for commercial companies means optimization of donor relationship for you. The connection

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2

Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Filozofia z elementami logiki Klasyfikacja wnioskowań I część 2 Mariusz Urbański Instytut Psychologii UAM Mariusz.Urbanski@amu.edu.pl Plan: definicja pojęcia wnioskowania wypowiedzi inferencyjne i wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym

Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym P R O J E C T & C O N S T R U C T I O N M A N A G E M E N T Kompleksowe zarządzanie projektem inwestycyjnym J e ś l i p r i o r y t e t y K l i e n t ó w n i e są naszymi p r i o r y t e t a m i, n i e

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r.

Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka) Żaneta Mucha (ESN SGGW) Joanna Jóźwik (FRSE) Warszawa, 27 listopada 2015 r. Przygotowanie Porozumienia o programie studiów/praktyki rola studenta, uczelni wysyłającej (wydziałowego i uczelnianego koordynatora Erasmusa+) i uczelni przyjmującej. Magdalena Drabek (Politechnika Łódzka)

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera

Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Menedżerskie studia podyplomowe Zarządzanie firmą. Instrumentarium współczesnego menedżera Zarządzanie projektami najlepsze światowe praktyki mgr Marcin Gałuszka Zajęcia 2 - Wrocław, 28.01.2012 AGENDA

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi. Listopad 2012 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Listopad 2012 Strategia firmy a optymalizacja procesów Cel strategiczny firma produkcyjna: po wejściu Polski do UE każde zamówienie z Berlina i okolic

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39

BOGFRAN home _BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd :21:39 BOGFRAN home www.bogfranhome.pl 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd 1 2016-08-30 08:21:39 Krzesło / Chair Tory kol./col.: brązowy, szary, zielony / brown, grey, green 956 620 465 2016_BOGFRANHOME_UZUPELNIENIE.indd

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Investment Offer Wind Farm KWIDZYN with Capacity 20 MW

Investment Offer Wind Farm KWIDZYN with Capacity 20 MW On behalf of the Polish wind farm developer Core presents the description of the projected wind farm KWIDZYN with capacity of 20 MW located in the North of Poland. The company that owns the project (SPV)

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo