O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych"

Transkrypt

1 O majątku firmy, bilansie i wynikach finansowych Gospodarowanie w firmie Urszula Kazalska 1

2 Wydajność Ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu firmy. Firmy o niskiej wydajności przegrywają konkurencję rynkową i bankrutują Gospodarowanie w firmie nastawione jest na najefektywniejsze wykorzystanie zasobów, a więc na wzrost wydajności Urszula Kazalska 2

3 Ocena efektywności gospodarowania firmy Analiza kosztów Sprawozdania finansowe: - bilans - rachunek zysków i strat - zestawienie przepływów środków pieniężnych Urszula Kazalska 3

4 Analiza kosztów Koszty całkowite- suma kosztów stałych i zmiennych. Koszty stałe- pozostają zawsze takie same, niezależnie od wielkości produkcji, np. czynsz, podatki od nieruchomości, koszty amortyzacji (zużywanie się środków trwałych), pensja portiera, koszty obsługi kredytu. Koszty zmienne- zależą od wielkości produkcji, np. koszt zakupu surowców i energii, płace robotników (jeśli pracują na akord), paliwo. Urszula Kazalska 4

5 Koszty jednostkowe Koszt jednostkowy= koszty całkowite/ilość wyprodukowanych sztuk Urszula Kazalska 5

6 Próg rentowności Wskaźnik, pokazujący jaka wielkość produkcji spowoduje, że przychody ze sprzedaży zrównają się z kosztami; Wyróżniamy próg rentowności: ilościowy-przy jakiej ilości wyprodukowanych towarów przychody zrównają się z kosztami; wartościowy- przy jakiej cenie sprzedaży przedsiębiorstwo zacznie przynosić zyski Urszula Kazalska 6

7 Próg rentowności (BEP-break even point) BEP ilościowy= koszty stałe/ (cena koszty jednostkowe zmienne) BEP wartościowy= cena*koszty stałe/ (cena koszty jednostkowe zmienne) Urszula Kazalska 7

8 Próg rentowności- przykład Zakład cukierniczy produkuje ciastka. W maju koszty stałe poniesione na produkcję wyniosły 2586 zł, natomiast koszt jednostkowe zmienne wyprodukowania 1 kg ciastek- 9,78zł. W firmowej cukierni ciastka sprzedawane są po 15,80 za kilogram BEP il. = = 15,8 9,78 429,57 Tyle kg musi sprzedać firma aby pokryć wszystkie koszty 2586 BEP wart. = 15,8 = 15,8 9, ,21 Taki przychód musi uzyskać, aby pokryć koszt poniesione na produkcję Urszula Kazalska 8

9 Przychody To wszystkie te pieniądze, które wpływają do kasy przedsiębiorstwa. Przychody mogą pochodzić ze sprzedaży wyprodukowanych towarów lub poczynionych przez przedsiębiorstwo inwestycji (odsetki z obligacji, oprocentowanie lokat bankowych) Urszula Kazalska 9

10 Aktywa- majątek firmy trwałe(przewidywany okres wykorzystania ponad 1 rok, cena > 3500zł, Rzeczowe skąłdniki trwałe takie jak; maszyny, urządzenia, środki transportu, Wartości niematerialne i prawne: licencje, patenty,znaki towarowe i prawa, a także należności Należności długoterminowe: środki pieniężne jakie podmioty są dłużne przedsiębiorstwu (termin spłaty >roku) Inwestycje długoterminowe: np akcje, obligacje, nieruchomości obrotowe -zapasy, należności i inwestycvjkrótkoterminowe Zapasy- materiały i surowce do produkcji, półprodukty, wyroby gotowe. Należności-sumy należne firmie (odroczony termin płatności, nadpłacony podatek w urzędzie skarbowym). Inwestycje krótkoterminowe- gotówka w kasie i na rachunku bankowym, papiery wartościowe. Urszula Kazalska 10

11 Bilans firmy Pasywa- źródła finansowania tego majątku; - Kapitał własny kapitał podstawowy środki wniesione przez wspólników kapitał zapasowy wypracowany zysk, pozostawiony w firmie, środki te mogą być w postaci pieniężnej lub rzeczowej (aport). - Kapitał obcy (zobowiązania) środki pożyczone, krótkoterminowe i długoterminowe. Urszula Kazalska 11

12 Bilans firmy Aktywa Pasywa Aktywa trwałe Kapitał własny Aktywa obrotowe w tym Zobowiązania zapasy z. długoterminowe należności krótkoterminowe z. krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe Aktywa razem Pasywa razem Urszula Kazalska 12

13 Rachunek zysków i strat Urszula Kazalska 13

14 Zestawienie przepływów pieniężnych cash-flow Pokazuje skąd wzięły się pieniądze w firmie i na co zostały wydatkowane. Interesują nas przepływy pieniądza, a nie koszty i przychody, W rachunku zysków i strat kosztem są tylko odsetki od kredytu, nie uwzględniamy jego spłaty (nie jest to koszt)., W cash flow umieszczamy obie te pozycje. Urszula Kazalska 14

15 Ocena przedsiębiorstwa Możliwa jest jedynie na podstawie jednoczesnego wykorzystania trzech sprawozdań. Każde z nich spełnia bowiem inną rolę. Bilans to raport o sytuacji finansowej firmy, charakteryzuje na określony moment jego strukturę majątkową i źródła finansowania. Porównanie corocznych bilansów firmy jesteśmy w stanie określić tendencje zmian. Urszula Kazalska 15

16 Ocena przedsiębiorstwa cd. Rachunek zysków i strat jest natomiast raportem o dokonaniach firmy. Natomiast zestawienie przepływu środków pieniężnych informuje nas o przepływach pieniężnych i stanie kasy. Urszula Kazalska 16

17 Audyt finansowy Ocena sprawozdań finansowych dokonywana przez biegłych księgowych. Urszula Kazalska 17

18 Od czego zależy sukces firmy? Dobre wyniki finansowe firmy; Stały rozwój firmy- trafione inwestycje; Zdobycie pozycji na rynku utrwalenie marki; Urszula Kazalska 18

19 Inwestowanie Ma na celu: Osiągnięcie większego zysku, przez zwiększenie potencjału produkcji; Wzmocnienie pozycji na rynku. Urszula Kazalska 19

20 Rodzaje inwestycji: Kapitałowe- kupowanie różnego rodzaju papierów wartościowych (akcje, obligacje); Rzeczowe: Odtworzeniowe, Modernizacyjne, Rozwojowe Strategiczne, Innowacyjne. Urszula Kazalska 20

21 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi i sprzedającymi Marketing to: kupowanie i sprzedawanie, transport i magazynowanie, projektowanie wyrobu, badania rynku, zmagania z konkurencją, ubezpieczenia i inne działania. Urszula Kazalska 21

22 Zarządzanie marketingowe Obecnie podstawowym problemem każdej firmy jest nie produkcja sama w sobie, lecz wytwarzanie takich dóbr i usług, które są akceptowane przez konsumentów. Niezmiernie istotne jest zatem zarządzanie marketingowe, rozumiane jako proces planowania i realizacji pomysłów, ustalania cen, promocji itd., którego celem jest spełnienie oczekiwań określonych grup konsumentów i przedsiębiorstwa. Urszula Kazalska 22

23 Marketing mix- 4P Głównymi elementami marketingu są: Product; Price; Promotion; Place; Skuteczne połączenie tych jest warunkiem osiągnięcia sukcesu. Urszula Kazalska 23

24 Produkt P- jest wszystko to co zaspokaja potrzeby konsumenta. Zakup produktu powinien zapewnić nabywcy określone korzyści, a więc istotne jest podjęcie decyzji co do asortymentu, jakości, wzoru, opakowania, usług posprzedażowych. Aby podjąć te decyzje należy poznać potrzeby(uświadomione i ukryte) klienta, służą temu różne badania (ankiety tel, wywiady osobiste i inne). Urszula Kazalska 24

25 Cena Gdy kupujemy jakiś produkt, to często o jego jakości wnioskujemy na podstawie ceny (celowe zawyżanie cen przez sprzedawców). Wysokość ceny nie zależy tylko od kosztów wytwarzania, ale od cen konkurencyjnych towarów. Im bardziej homogeniczny produkt tym pole manewru mniejsze. Wyrobiona marka produktu może wyższa cena. Urszula Kazalska 25

26 Promocja Warunkiem sprzedaży danego produktu jest dotarcie do klienta z informacją o nim, czyli skuteczna promocja. Promocja jest pojęciem szerszym od reklamy i obejmuje m in. Promocję sprzedaży, sprzedaż osobistą, tzw. propagandę marketingową (public relations, publicity), marketing bezpośredni (Amway, Avon) Urszula Kazalska 26

27 Dystrybucja Udostępnianie produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom klientów (np. lody na gorącej plaży). Urszula Kazalska 27

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Koszty dzia³alnoœci firmy

Koszty dzia³alnoœci firmy Koszty dzia³alnoœci firmy Każda firma rozpoczynając i prowadząc działalność, ponosi związane z nią koszty. Podstawowym kryterium podziału kosztów jest ich zachowanie się względem rozmiarów produkcji. Z

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Bilans. majątku przedsiębiorstwa

Bilans. majątku przedsiębiorstwa Bilans Bilans jest podstawowym sprawozdaniem finansowym firmy, przedstawiającym jej sytuację na określony dzień, najczęściej na koniec roku. Zawiera on informacje o poszczególnych składnikach majątku przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia

Analiza SWAT Analiza SWOT Strengths mocne strony Weaknesses słabe strony Opportunities szanse Threats zagrożenia Analiza SWAT Analiza SWOT jest narzędziem służącym do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego..

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net Paweł Pabianiak RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2008 ISBN 978-83-920280-3-1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładu Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji i projektów informatycznych Wybrane wskaźniki rentowności

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI

RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI RACHUNEK EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI Właściciele małych i średnich firm zwykle nie doceniają znaczenia zarządzania finansami uważając, że problem ten dotyczy jedynie dużych przedsiębiorstw, a o finansach przypominają

Bardziej szczegółowo

Inwestycje informatyczne na tle inwestycji przedsiębiorstwa

Inwestycje informatyczne na tle inwestycji przedsiębiorstwa PRZEDMIIO : EFEKYWNOŚĆ SYSEMÓW IINFORMAYCZNYCH PLAN WYKŁADU pt.: ZNACZENIE INWESYCJI W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSW. PODSAWOWE POJĘCIA DOYCZĄCE INWESYCJI 2.2 ROLA INWESYCJI W SRAEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSWA

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka

Autor: Urszula Małek. Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Agnieszka Brzezińska, Katarzyna Sołtan, Iga Kazimierczyk, Daria Dziewięcka Konsultacja merytoryczna: Aleksandra Stryjewska, Renata Czarnecka - Orlik Koordynator

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Maksymalizacja zysku

Maksymalizacja zysku ZARZĄDZANIE FINANSAMI Dr inŝ. Arkadiusz Górski B1 313/314 Wt od 17.15 Tel. 0602 19 87 74 arkadiusz.gorski@pwr.wroc.pl ZARZĄDZANIE FINANSAMI WSTĘP RYNKI FINANSOWE WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE PROGRAM Cele

Bardziej szczegółowo

Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa. Autor: Lesław Marek Fiutowski

Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa. Autor: Lesław Marek Fiutowski Majątek przedsiębiorstwa. Koszty i przychody oraz zasady rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa Autor: Lesław Marek Fiutowski Skrócony opis lekcji Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się, co stanowi majątek

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie

Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie Podstawy analizy finansowej i zarządzania finansami w małej firmie prowadzi Szymon Grzędziński Plan przychodów Uwzględnij!!! Sezonowość sprzedaży Politykę cenową, jaką zamierzasz stosować, Wysokość kursu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów.

PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY. nieruchomoœci. nieruchomoœci przedsiêbiorstw. przedsiêbiorstw organizacji. organizacji i zasobów. Dariusz Łaguna Teresa Maria Łaguna PODSTAWY WYCENY PODSTAWY PODSTAWY WYCENY WYCENY nieruchomoœci nieruchomoœci przedsiêbiorstw przedsiêbiorstw organizacji organizacji i zasobów i zasobów Dariusz Łaguna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz. 1186 Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty :

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo