4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej."

Transkrypt

1

2 wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych, wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni, obróbka wsypów węglowych, wykonanie opaski od strony elewacji bocznej budynku z kostki betonowej typu polbruk w obrzeżu trawnikowym 80x100cm. 4. Opis konstrukcyjny ścian przeznaczonych do ocieplenia 4.1 Opis konstrukcji budynku Budynek administracyjny wybudowano w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia jako budynek składający się z trzech części: 1.Budynku administracyjnego 2. Łącznika 3. Sali konferencyjnej ( w niższej kondygnacji garaże) Od strony ulicy Kościuszki zaprojektowano główne wejście i dojazd, z tej strony budynek ma pięć kondygnacji, natomiast od strony zachodniej budynek posiada sześć kondygnacji ( spadek terenu). Budynek w 50% jest podpiwniczony, drugie 50% jest kondygnacją naziemną. Dachy dwuspadowe płaskie, konstrukcja budynku prefabrykowana, szkieletowa, stropy-płyty kanałowe i stropy DZ-3. Ściany z cegły pełnej dziurawki i wypełnienie szkieletu betonami lekkimi Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. Ocieplenie proponowane według audytu: Ściana zewnętrzna. Styropian klasy PS-E FS 15 grub. 15cm, Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uo: Uo= 0,229 W/m2xK < 0,30W/m2xK dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 15 cm., 2

3 Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie 4.3.Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. Ocieplenie proponowane według audytu: Ocieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną przez wdmuchanie granulatu gr. 20cm. Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uo: Uo= 0,184 W/m2xK < 0,30W/m2xK dla stropodachu z ociepleniem 20 cm., 5. Ogólna charakterystyka systemu ocieplenia budynków metodą lekką-mokrą. System ocieplania budynków, będącym firmową odmianą metody objętej instrukcją ITB nr 334/ "Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków" polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. Może być on stosowany w budynkach nowo -wznoszonych i eksploatowanych. System z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) UKŁAD WARSTW SYSTEMU 1. Ściana zewnętrzna 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych 4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie 6. Podkład tynkarski 7. Wyprawa tynkarska 8. Powłoka malarska 5.2. TERMOIZOLACJA W przypadku systemu ociepleniowego warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS TECHNOLOGIA WYKONANIA Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 3

4 poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5 C do +25 C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. Podłoże Systemem można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ, ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ. System ociepleniowy można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją UNI- GRUNT. Mocowanie płyt styropianowych Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ze względu na usytuowanie budynku : od strony frontowej należy styropian obniżyć poniżej zera terenu na głębokość 20cm. W tym celu pierwsza warstwa wchodząca w grunt wykonana musi być z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr.15cm, alternatywnie ze styropianu zabezpieczonego folią kubełkową. Po zamocowaniu pierwszej warstwy przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca.nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8 12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4 5 na 1m2. Zalecane jest ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. Wykonanie izolacji w gruncie 4

5 Warstwa zbrojona Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka polecana do systemu posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45 do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. Warstwa wykończeniowa Warstwę wykończeniową systemu może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić 5

6 tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. Wyprawę tynkarską wykonać z tynków mineralnych. Wszystkie powyższe zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku). Do ich malowania zastosować farby silikonowe. 6. Kontrola wykonania ocieplenia Wykaz czynności kontrolnych: Kontrola podłoża Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ocieplenia Kontrola międzyoperacyjna obejmująca prawidłowość: -przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, -wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym), -przyklejenia płyt termoizolacyjnych, -osadzenia łączników mechanicznych, -wykonania warstwy zbrojonej, -wykonania (ewentualnego) gruntowania, -wykonania obróbek blacharskich, -zamocowania profili, -wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania. Cokół budynku wykonać z płytek klinkierowych wg kolorystyki - pow. cokołu ok.160,00m2 - płytka klinkierowa elewacyjna 245x65x6,5mm. 7. Stropodach budynku głównego należy ocieplić metodą wdmuchiwania z użyciem granulatu wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,04 W/mK gr. 20cm. Zerwanie istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich Oczyszczenie istniejącego podłoża i sprawdzenie trwałości podłoża Ułożenie warstwy izolacyjnej z materiału termoizolacyjnego grubości 20cm Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 250/3000 gr. 5,2 mm minimalna siła zrywająca wzdł./poprz. 800/600N. Technologia "BLOWN-IN" (wdmuchiwanie) umożliwia efektywne uszczelnienie nawet nierównych powierzchni i ubytków. Wykonanie izolacji jest szybkie i racjonalizuje prace budowlane. Konstrukcje mogą być wzniesione całkowicie przed wykonaniem prac izolacyjnych. W ten sposób unika się zawilgocenia materiału izolacyjnego w trakcie budowy. 6

7 Zastosowany materiał termoizolacyjny powinien posiadać wszystkie wymagane prawem budowlanym dokumenty dopuszczające go do stosowania w budownictwie na terenie Polski: - Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT /2001, - Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny B /95, - Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK, - Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 061/BM/97. Prace ocieplające należy prowadzić zgodnie z instrukcją licencjonowanych wykonawców. Przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachów należy wykonać nowe otwory wentylacyjne. Stare należy zamurować. Wykonać otwór w połaci dachu, aby stworzyć dostęp do wdmuchiwania izolacji do przestrzeni międzystropowej. Sprawdzić stan stropów i ewentualnie usunąć zanieczyszczenia i śmieci. Usypać równomierną warstwę materiału izolacyjnego powiększoną o 15%. Zamurować uzupełnienie otworu w dachu. Do ułożenia materiału izolacyjnego należy zastosować metodę suchą: rozdrobniony materiał izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowaną przestrzeń stropową. Izolację można wykonywać prosto z samochodu. Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy:. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47 poz., 401 z dnia ) Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia r Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie Użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr. 178 poz.1745 z dnia r) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Pokrycie wykonać z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej, modyfikowanej SBS: - papa podkładowa gr. 4 mm, - papa nawierzchniowa 250/3000 gr. 5,2 mm, minimalna siła zrywająca wzdł/poprz. 800/600N. Przy pokryciu papą zastosować kominki wentylacyjne Kominek wentylacyjny, 7

8 Kominek służący do uwalniania pary wodnej, która gromadzi się pod pokryciami wodoszczelnymi wykonanymi z pap. Stosowanie kominków wentylacyjnych w pokryciach papowych pozwala uniknąć takich usterek jak zwijanie się papy, wybrzuszanie czy zawilgocenie warstwy izolacji termicznej. Zaleca się montować 1 kominek wentylacyjny na każde 50m2 powierzchni. 1. Kominek wentylacyjny 2. Papa nawierzchniowa 3. papa podkładowa 4. Ocieplenie 5. Beton 7a.Przemurownie kominów na dachu budynku głównego Istniejące kominy należy na wysokości ponad dachem przemurować tj. 0,90m. o wym. 3,53x0,52m -szt. 2; 1,89x0,52m- szt.1; 1,33x0,52m-szt.1; 0,48x0,52m- szt.1 i otynkować. Wykonać nowe czapki betonowe. Wymiana wywiewek kanalizacyjnego w ilości 4szt. 7b. Docieplenie dachu na łączniku- styropapa gr.20cm Zerwanie istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 8

9 Oczyszczenie istniejącego podłoża i sprawdzenie trwałości podłoża Ułożenie izolacji cieplnej ze styropapy (styropian gr. 20cm) i nowych obróbek blacharskich Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 250/3000 gr. 5,2 mm minimalna siła zrywająca wzdł./poprz. 800/600N. 7c. Docieplenie dachu na budynku sali konferencyjnej - styropapa gr.20cm Zerwanie istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich Oczyszczenie istniejącego podłoża i sprawdzenie trwałości podłoża Ułożenie izolacji cieplnej ze styropapy (styropian gr. 20cm) i nowych obróbek blacharskich Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 250/3000 gr. 5,2 mm minimalna siła zrywająca wzdł./poprz. 800/600N. Wykonanie podwyższenia ogniomurów. Montaż wywietrzaków dachowych 3szt średnicy 80cm Obróbka attyki 1) Podłoże oraz attykę zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 2) Zgrzać do podłoża paroizolację papę. 3) Ułożyć warstwę papy podkładowej, 4) W narożu attyki zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową. 9

10 5) Zgrzać pas papy podkładowej, na połaci dachowej i na attyce. 6) Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci dachowej bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 7) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, na połaci dachowej i attyce. Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość co najmniej 10 cm. Obróbka komina i ściany (stropodach wentylowany) 1) Podłoże oraz powierzchnię ściany/komina, do której będzie zgrzewana papa, zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 2) Zgrzać do podłoża paroizolację papę. 3) Ułożyć warstwę papy podkładowej, 4) W narożu ściany zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową. 5) Zgrzać pas papy podkładowej, na połaci dachowej i na ścianie. 6) Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci dachowej bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 7) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, na połaci dachowej i ścianie. 8) Zamontować listwę dociskową i uszczelnić jej połączenie ze ścianą/kominem przy użyciu masy trwale plastycznej. 10

11 Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość co najmniej 10 cm. Obróbka koryta dachowego 1) Podłoże oraz koryto zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 2) Zgrzać do podłoża paroizolację papę. 3) Na krawędzi połaci dachowej zamontować drewniany krawędziak impregnowany o grubości mniejszej o 1 cm niż grubość izolacji termicznej. 4) Zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową wzdłuż obu brzegów koryta. 5) Zgrzać pas papy podkładowej, w korycie, z wywinięciem na połać dachową (30 cm). 6) Zgrzać papę podkładową, na połaci dachowej, z wywinięciem na pas papy podkładowej z koryta. 7) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, w korycie, z wywinięciem na połać dachową. 8) Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci dachowej, z wywinięciem na pas papy wierzchniego krycia z koryta. Zalecany spadek w korycie to 2% (niedopuszczalne jest tworzenie się zastoin wody). Spadek w korycie można wykształtować klinami styropianowymi. Konieczne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów połączonych z usuwaniem zanieczyszczeń z koryta (np. opadłych liści). Obróbka wpustu dachowego 11

12 1) Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 2) Zamontować dolną część wpustu dachowego. 3) Zgrzać do podłoża paroizolację papę. 4) Zamocować górną część wpustu dachowego, przygrzewając kołnierz do papy podkładowej. 5) Zgrzać pas papy podkładowej, na połaci dachowej. 6) Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci dachowej. 7) Zamocować na wpuście kratkę ochronną. Ponownie zamontować instalację odgromową, wykonać badania instalacji. Wywieść gruz na wysypisko, materiały wskazane przekazać do utylizacji. 8. Remont daszku nad wejściem głównym do budynku Demontaż papy izolacyjnej, oczyszczenie podłoża i ułożenie nowej warstwy podkładowej i wierzchniego krycia papy 3,50x7,50m. Oczyszczenie części betonowych podpór i wykonanie malowania zgodnie z kolorystyką. Wymiana obróbek blacharskich i rur spustowych. Pokrycie wykonać z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej, modyfikowanej SBS: - papa podkładowa gr. 4 mm, - papa nawierzchniowa 250/3000 gr. 5,2 mm, minimalna siła zrywająca wzdł/poprz. 800/600N. Przy pokryciu papą zastosować kominki wentylacyjne 12

13 Kominek wentylacyjny, Kominek służący do uwalniania pary wodnej, która gromadzi się pod pokryciami wodoszczelnymi wykonanymi z pap. Stosowanie kominków wentylacyjnych w pokryciach papowych pozwala uniknąć takich usterek jak zwijanie się papy, wybrzuszanie czy zawilgocenie warstwy izolacji termicznej. Zaleca się montować 1 kominek wentylacyjny na każde 50m2 powierzchni. 1. Kominek wentylacyjny 2. Papa nawierzchniowa 3. papa podkładowa 4. Ocieplenie 5. Beton 9. Wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku Daszki prefabrykowane nad wejściami należy wykonać w ilości -4szt. Budowa daszków nad wejściami : montażu daszków łukowych 160 nad wejściami w ilości wg instrukcji montażu daszki powinny być wyposażone w uszczelkę z gumy EPDM, umieszczoną na profilu przyściennym. DASZKI ŁUKOWE Z AKRYLU (PLEKSY) Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta akrylowa o gr. 4mm, 13

14 Daszki brązowe lub białe: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 8017, płyta dymna (brąz)lub bezbarwna. ARTYKUŁ INDEX A [cm] B [cm] C [cm] DASZEK BRĄZOWY M Wymiana drzwi garażowych i drzwi zewnętrznych do kotłowni Drzwi garażowe projektuje się segmentowe z naświetlami o wym. 2,40 x 2,40m -7szt. W jednej szt. drzwi garażowych zamontować drzwi przejście o wym.90x205. Widok bramy segmentowej z przetłoczeniem wąskim. Rama wykonana z profili aluminiowych w kolorze, wypełniona zespoloną, podwójną szybą akrylową SAN. Możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL wg kolorystyki elewacji. 14

15 Bramy garażowe segmentowe składają sie z paneli (segmentów), które zapewniają doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Segmenty bramy wypełnione rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej o grubości 20mm. drzwi zewnętrzne do kotłowni stalowe np. typu Hormann o klasie odporności EI30 o wielkości 1,50x2,05m-1szt, 1,25x2,05m - 2szt, drzwi zewnętrzne aluminiowe o profilu ciepłym, 1/3 pełne i 2/3 przeszklone o wym. 0,90x2,05m -1szt, drzwi zew. stalowe powlekane 0,90x2,05m-3szt, wymiana drabiny stalowej o długości ok.4,50m. 11. Obróbka wsypów węglowych i wykonanie opaski wokół budynku oczyścić klapy stalowe do wsypów i pomalować 3szt o wym.1,20x1,20m, z uwagi na obniżenie ocieplenia dopasować, wykonać nowe kraty przykrywające studzienki przyokienne o wym.0,32x0,86m -13szt, wykonane z prętów fi 10 w ramie z kątownika 30x30x3mm, opaska z polbruku w obrzeżu betonowym szer. 0,60m i długości 42,00m na elewacji bocznej budynku. 12. Instalacja odgromowa i oświetlenie zewnętrzne Istniejąca instalacja w całości do demontażu. Instalacja wykonana jest linką co w/g obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne. Nową instalację należy wykonać drutem DFe 8 mm. Należy pozostawić istniejącą ilość zwodów poziomych i pionowych. Zwody pionowe wykonać w warstwie izolacyjnej w rurce RVS 28 mm. Jako uziom otokowy wykorzystać istniejący. Złącza kontrolne montować w obudowach GALMAR lub podobnych. Należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku uzyskania wartości większych od 10 Ω, należy wykonać dodatkowe uziomy prętowe. Oświetlenie zewnętrzne W ramach oświetlenia zaprojektowano: 1. Oświetlenie elewacji 2. Oświetlenie wejścia do budynku Oświetlenie elewacji zaprojektowano oprawami Up- DOWN ZU-2W 70/70 15/15 HIT- CRI 70W-2 w ilości 4szt. Oświetlenie wejścia do budynku zaprojektowano oprawami DN 140 w ilości 4szt. Zasilanie opraw wykonać z istniejących rozdzielni na parterze i II piętrze. 15

16 Sterowanie oświetlenia do uzgodnienia (przekaźniki zmierzchowe lub zegary astronomiczne). Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm 2. Lokalizacja opraw na elewacji przy oknach umożliwi ich konserwację 13. Wymiana witryn wiatrołapu. Fasada aluminiowa słupowo ryglowa, rozwiązanie systemowe. Szyby typu Sanco Sun Combi T Srebrny 48- LUMAC, gr 6-16AR-4. Drzwi przesuwne Wyposażenie standardowe: - Silnik o mocy 0,55kW; - Przemiennik częstotliwości LG 0,75kW; - Sterownik EL11; - Wyłącznik główny z możliwością blokowania na czas remontu; - Światło ostrzegawcze; - Fotokomórka w świetle przejścia; - Listwa bezpieczeństwa na krawędzi drzwi; - Wyłączniki bezpieczeństwa grzybkowe, z obu stron drzwi; - Kontrolowanie położenia zamka drzwi. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. A. Powłoki Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w RAL 9016, Obróbka wstępna zostanie przeprowadzona zgodnie z normą DIN Wszystkie powierzchnie muszą być całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszczeń i wilgoci przed nałożeniem powłoki. Należy zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wstępnej i natychmiast potem nałożyć powłokę. Powłoki powinny spełniać wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z normą ISO 2360 (grubość), ISO 2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (składanie), ISO 1520 (formowanie głębokie). B. Profile Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M

17 Wybór systemu profile pokazane na rysunkach są jedynie wskazaniem, nie narzuca się wyboru systemu profili aluminiowych. Wykonawca może wybrać profile dostosowane do przeznaczenia w ramach poniższych ograniczeń ogólnych: Szerokość profili przeszkleń powinna się mieścić w zakresie od 45 do 65 mm. Głębokość profili słupków nie powinna przekraczać 250 mm. Profile powinny być jak najbliższe profilom pokazanym na rysunkach. C. Uszczelki i przekładki Uszczelki i przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi materiałami w systemie, powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: Twardość Shor a min Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa Odporność na temperaturę od -30 do +80 o C Palność nie powinny rozprzestrzeniać ognia Nasiąkliwość nie nasiąkliwe Trwałość min. 20 lat D. Przenikanie ciepła Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : słupki, ryle, ramiaki winny należeć do grupy materiałowej 2.1 Zespoły szyb podwójnych zastosowane w przeszkleniach aluminiowych, zarówno oknach jak i drzwiach winny mieć współczynnik przenikania k=1,8 W/m 2 K. E. Szklenie Grubość szkła ma zostać obliczona przez Wykonawcę tak, aby spełniała wymagania konstrukcyjne i przepisowe norma BN-79/ Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. Wykonanie robót ślusarka aluminiowa. 1.Przygotowanie ościeży Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie, a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni 17

18 2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: Prawidłowość wykonania ościeży, Możliwość mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 4. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 7.Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 8.Zastosowanie materiałów uszczelniających Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana 18

19 przez producenta materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie, które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy stosować wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Ze względu na prace na wysokości należy wykonać plan BIOZ wysokość budynku od poziomu terenu do góry stropodachu wynosi ok. 18,00 m. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Dla potrzeb ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z malowaniem tych ścian budynku administracyjnego dz. nr.461 w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22 Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dn. 27 marca 2003 Art.20 pkt.1b Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z Dz. u. 120 z w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 19

20 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego ocieplenie ścian zewnętrznych i malowanie budynku. Istniejące obiekty budowlane zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót to roboty na wysokości ( murarskie, tynkarskie, malarskie, wykończeniowe ), które należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Rozdz.9 w/w Rozporządzenia BHP. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ( praca na wysokości )- to szkolenie BHP pracowników. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie występuje. UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21 a PRAWA BUDOWLANEGO I 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwany planem BIOZ. Włocławek, czerwiec 2014 Opracował : mgr inż. Wanda Mospinek Projektował: mgr inż. arch. Maria Ingielewicz mgr inż.. Waldemar Ingielewicz 20

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 07. TERMOMODERNIZACJA SPIS TREŚCI 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07. Termomodernizacja...75 7.1. Wstęp...75 7.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...75 7.1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO GMINA MIASTO RADZIEJÓW

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO GMINA MIASTO RADZIEJÓW Temat: PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Inwestor: GMINA MIASTO RADZIEJÓW UL.KOŚCIUSZKI 20/22 88-200 RADZIEJÓW Opracował : mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU NR D. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI.

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ OPISOWA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Temat: DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU KUCHNI- PRALNI. Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

"KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR

KOSZT TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza 5/34 tel.601223153 PRZEDMIAR "KOSZT" TOMASZ KURPIOS 00-337 Warszawa ul.bartoszewicza /3 tel.033 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00-9 Roboty w zakresie burzenia 30- Instalowanie drzwi i okien 00- Roboty murarskie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRO-BUD projekty i nadzory budowlane inż. A. Budakowski biuro: ul. Pomorska 2A, 83-200 Starogard Gdański NIP 581-169-40-51 tel. kom. 608 093 338 PROJEKT BUDOWLANY DOCIEPLENIA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14. Część VII. Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 MATERIAŁY DO IZOLACJI CIEPLNYCH W BUDOWNICTWIE Część VII Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS UPROSZCZONY

KOSZTORYS UPROSZCZONY Data opracowania: 2010-08-16 KOSZTORYS UPROSZCZONY Nazwa zadania: Termoizolacja budynku administracyjnego magazynowego i łącznika Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Zambrowie Adres inwestycji: 18-300

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM

SYSTEM OCIEPLEŃ MAPETHERM MOCOWANIE PARAPETU W SYSTEMIE OCIEPLENIOWYM MAPETHERM 1. Pianka montażowa 2. Parapet aluminiowy, PCV z profilem bocznym 3. Profil podparapetowy 4. Sznur dylatacyjny Mapefoam z pianki polietylenowej 5.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TOM III. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Tynki cienkowarstwowe zewnętrzne Roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne

Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania : Zlecenie Inwestora Przepisy Prawa budowlanego Inwentaryzacja budynku Wytyczne producenta systemu docieplenia Obowiązujące normy i akty prawne 2.Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont dachu budynku szkoły Data: 2015-05-12 Obiekt: budynek szkoły Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Górnych Wałow 29, Gliwice Zbiór: zso11-v4-dach-szkola-przetarg-pdm

Bardziej szczegółowo

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach

Przedmiar dla termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Smardzowicach Novista Sp. z o.o. 00-834 Warszawa ul. Pańska 73 Przediar dla teroodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sardzowicach NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ADRES INWESTYCJI : Sardzowice INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych

Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych Opis robót budowlanych do zgłoszenia o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych INWESTOR: Powiat Mielecki 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B ADRES INWESTYCJI: Dom Pomocy Społecznej ul. ks. Kardynała

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

(TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA (TOM II): WYCIĄG V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY A) OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 7. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH, WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA OGÓLNOBUDOWLANEGO 7.1 PRZEGRODY

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE

ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE ROZBUDOWA Z NIEZBĘDNĄ PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ, DZIAŁKA NR 96/2 TRĄBKI WIELKIE SST - 02.3.0 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45421131-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKÓW IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ŁÓDŹ, UL. PADEREWSKIEGO 24 Sporządził: Tomasz Karaczko 1 Opis przedmiotu zamówienia. Remont pokrycia dachowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT. Załącznik nr 4. Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka. Data opracowania: 2014-01-27 Załącznik nr 4 Data opracowania: 2014-01-27 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Naprawa komina budynku kotłowni Nr 28 na terenie JW 4226 Skład Hajnówka Adres inwestycji: JW 4226 Skład Hajnówka, 17-200 Hajnówka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy DA-372-10/11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na wykonaniu zabudowy przeciwpożarowej klatki schodowej bocznej oraz parteru w budynku

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1/2015

Przedmiar robót 1/2015 Przedmiar robót 1/2015 BUDYNEK STRAŻNICY KPPSP w BARTOSZYCACH - ROBOTY BUDOWLANE Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45200000-9 - Roboty

Bardziej szczegółowo

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku

8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku 8. Opis prac związanych z termomodernizacją budynku Podstawą wykonania prac termomodernizacyjnych jest audyt energetyczny budynku dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii opracowany w lipcu 2015 r. przez

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich

Kosztorys ofertowy. Remont sal wiejskich Kosztorys ofertowy Remont sal wiejskich Obiekt lub rodzaj robót: Sale wejskie Nazwa i kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne Inwestor: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca Jednostka

Bardziej szczegółowo

6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 6. IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH bardzo dobra izolacja cieplna produkt wzmocniony welonem szklanym wysoka paroprzepuszczalność dobra izolacja akustyczna produkt skompresowany odporny na grzyby, pleśń Doskonała

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST E-04. IZOLACJE KOD 45320000-6 Roboty izolacyjne Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny budynku

Opis techniczny budynku Opis techniczny budynku 1) Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego Przedmiotem opracowania jest ocieplenie, zmiana kolorystyki oraz kształtu elewacji budynku Domu Kultury zlokalizowanego na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu

OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu OPIS TECHNICZNY do projektu termomodernizacji stropodachu I. Dane ogólne 1.1. Obiekt : Szkoła Podstawowa w Długiem Gm. Koluszki 1.2. Lokalizacja : Długie Gm. Koluszki dz. Nr 235/4 1.3. Inwestor : Urząd

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : WLEŃ Obiekt : Wleń Kod CPV : 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych Inwestor

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Stan obiektu po termomodernizacji

OPIS TECHNICZNY. 1. Stan obiektu po termomodernizacji 1. Stan obiektu po termomodernizacji OPIS TECHNICZNY 1.1 Termomodernizacja obiektu Minimalna grubość warstwy izolacyjnej powinna zapewniać parametry cieplne przegrody odpowiadające wymogom zawartym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY

Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Cena netto: Podatek VAT: Wartość brutto: KOSZTORYS OFERTOWY Zadanie: Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji Pawilonu D - Przychodni Rejonowej Rodzaj robót: Inwestor: Roboty budowlane.

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy DOCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Obiekt Budowa Gacki, Osiedle Robotnicze bud. nr 35 Wykonawca Poziom cen I

Bardziej szczegółowo

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm.

Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego - na ścianach płaskich wys. 15 cm. ELEMENT : h. Elewacja Data : 2015-04-26 Str: 13 127,11 = 127,110 Razem obmiar = 127,110 Poz. 71. KNR 017-0927-03-00 IGM Warszawa Wykonanie ręcznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku żywicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 Nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny roboty remontowo - budowlane dachu, łącznie z przebudową kominów i remont elewacji.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZE ROBÓT REMONTOWYCH -WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ORAZ ROBÓT MALARSKICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE UL. BAŁTYCKA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

ST 01.05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

ST 01.05.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ ST 01.05.00 Nr Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45 42 10 00-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Z A Ł Ą C Z N I K N R SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45.45.30.00-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE

OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE OGÓLNE ZALECENIA MONTAŻOWE System profili izolowanych termicznie: Seria VERANDA typ E Materiały zawarte w prezentacji mają charakter informacyjny. 1. Przygotowanie miejsca montażu: Miejsce montażu konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku EGZ. 01 001 PROJEKT BUDOWLANY Projekt docieplenia termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lesku ARDES INWESTYCJI 38-600 Lesko dz. nr 899 INWESTOR FAZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LESKO M, OBRĘB: 1

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX

Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Instrukcja ocieplania ścian w systemie EURO-MIX Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2579/2003 Przygotowanie podłoża Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża stosuje się zaprawę klejącą EX 2.02 START.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 51 149 Wrocław, ul. Koszarowa 70 telefon/fax 71 325-06-71, Bank Pocztowy 61 1320 1999 2292 8892 2000 0002 NIP 896-000-36-97, Regon 930641779 www.smkarlowice.pl, e-mail : smkarlowice@o2.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Temat: Inwestor: Projekt:

Temat: Inwestor: Projekt: 2 Temat: Inwestor: Projekt: Docieplenie ścian Gmachu Głównego i Pawilonów Dydaktycznych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku działka nr ewid. 221/20, 221/9 Politechnika Warszawska Filia w Płocku Projekt

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji

Przedmiar robót. Ocieplenie elewacji Przedmiar robót Budowa: Przedszkole nr 177 os.kombatantów Obiekt lub rodzaj robót: Data opracowania: 2013-06-11 strona nr: 2 Przedmiar robót 1 - ściana szczytowa 1.1 KNRW 202/1609/1 Rusztowania ramowe

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

II Mocowanie płyt materiału termoizolacyjnego 8 str. 4 9 Nakładanie zaprawy klejącej na płyty z wełny mineralnej. W przypadku klejenia płyt z wełny mineralnej przed właściwym nałożeniem zaprawy klejowej

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU lipiec 2014 1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 1. Projekt zagospodarowania terenu str. 2a 2. Opis techniczny str. 3 2.1 Podstawa opracowania str. 3 2.2 Charakterystyka budynku str. 3 2.2.1 Opis prac str. 4 2.3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00

PROJEKT BUDOWLANY. INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 INWESTPLAN 37-450 Stalowa Wola ul. Gen. Okulickiego 1B/128 tel. (0-15) 642 75 00 PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 15 W STALOWEJ WOLI Adres: STALOWA WOLA UL. OBROŃCÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05. CPV 45421100-5 instalowanie drzwi SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 05 CPV 45421100-5 instalowanie drzwi Autor opracowania: inż. Alina Zarębska Koszalin, lipiec 2011 Spis treści 1.Przedmiot i zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR

OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR OBSŁUGA PROCESU BUDOWLANEGO LUCYNA AWIER BIAŁYSTOK UL.M.SKŁODOWSKIEJ-CURIE 19/13 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU, KOMINÓW, WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH I ORYNNOWANIA, DOCIEPLE- NIE STROPODACHU

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65

Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65 Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych BC-INWEST S.C. biuro:00-153 Warszawa,ul. Zamenhofa 1/53 tel.22 8317188 Roboty w budynku Prokuratury Generalnej w Warszawie przy ulicy Krasińskiego 65 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH."

Kosztorys Ślepy REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH. Kosztorys Ślepy "REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ W KOWARACH." Data: 2015-02-24 Obiekt/Rodzaj robót: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej Lokalizacja: KOWARY, Gm. RADZIEMICE, Pow. Proszowicki, woj. Małopolskie

Bardziej szczegółowo

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

nad werandą: 3,66*1,58=5,7828 m2 5,783 1 1.2 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej Numer Podstawa Opis STWiOR Jedn. Ilość Krotn. Obliczenia Kosztorys Wymiana pokrycia dachu 1 Element Izolacja pozioma tarasu nad werandą oraz nad podestem wejściowym 1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do wykonania robót przy termomodernizacji budynku głównego Gimnazjum Nr 2.

OPIS TECHNICZNY. do wykonania robót przy termomodernizacji budynku głównego Gimnazjum Nr 2. OPIS TECHNICZNY do wykonania robót przy termomodernizacji budynku głównego Gimnazjum Nr 2. I. Przedmiot opracowania Budynek objęty opracowaniem położony jest w Mławie przy ul. Pogorzelskiego 4 działka

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ...

Przedmiar robót. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj robót: Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane Lokalizacja: Ustroń. ul. Szpitalna 11. Sprawdzający:... ... Przedmiar robót Budowa w Śląskim Szpitalu Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Ustroniu infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Data: 4/9/2012 Obiekt/Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk. 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 Kosztorysy i Nadzory Budowlane mgr inż. Izabella Krawczyk 00-714 Warszawa ul.czerniakowska 24 m.15 PRZEDMIAR ROBÓT 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT 1. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT 1 ZMIANA POKRYCIA DACHU ORAZ WYKONANIE OKIEN NA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ w LIGOCIE Kod CPV 45453000-7 Budowa LIGOTA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE

Przedmiar REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ODWODNIENIE Przedmiar Data: 2013-10-07 Budowa: SP Krzywe Obiekt: Szkoła Podst. w miejscowości Krzywe Zamawiający: Gmina Dydnia Jednostka opracowująca kosztorys: K.W. Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:......

Bardziej szczegółowo