4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4.2. Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej."

Transkrypt

1

2 wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji odgromowej i oświetlenie zewnętrzne budynku, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku, wymiana drzwi garażowych, wymiana drzwi zewnętrznych do kotłowni, obróbka wsypów węglowych, wykonanie opaski od strony elewacji bocznej budynku z kostki betonowej typu polbruk w obrzeżu trawnikowym 80x100cm. 4. Opis konstrukcyjny ścian przeznaczonych do ocieplenia 4.1 Opis konstrukcji budynku Budynek administracyjny wybudowano w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia jako budynek składający się z trzech części: 1.Budynku administracyjnego 2. Łącznika 3. Sali konferencyjnej ( w niższej kondygnacji garaże) Od strony ulicy Kościuszki zaprojektowano główne wejście i dojazd, z tej strony budynek ma pięć kondygnacji, natomiast od strony zachodniej budynek posiada sześć kondygnacji ( spadek terenu). Budynek w 50% jest podpiwniczony, drugie 50% jest kondygnacją naziemną. Dachy dwuspadowe płaskie, konstrukcja budynku prefabrykowana, szkieletowa, stropy-płyty kanałowe i stropy DZ-3. Ściany z cegły pełnej dziurawki i wypełnienie szkieletu betonami lekkimi Współczynnik przenikania ciepła dla ścian istniejących- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. Ocieplenie proponowane według audytu: Ściana zewnętrzna. Styropian klasy PS-E FS 15 grub. 15cm, Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uo: Uo= 0,229 W/m2xK < 0,30W/m2xK dla ściany zewnętrznej z ociepleniem 15 cm., 2

3 Zaprojektowano ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą w systemie 4.3.Współczynnik przenikania ciepła dla stropodachu- Uo oraz obliczenia projektowanej izolacyjność termicznej. Ocieplenie proponowane według audytu: Ocieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną przez wdmuchanie granulatu gr. 20cm. Współczynnik przenikania ciepła projektowany Uo: Uo= 0,184 W/m2xK < 0,30W/m2xK dla stropodachu z ociepleniem 20 cm., 5. Ogólna charakterystyka systemu ocieplenia budynków metodą lekką-mokrą. System ocieplania budynków, będącym firmową odmianą metody objętej instrukcją ITB nr 334/ "Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków" polega on na mocowaniu izolacji termicznej z płyt styropianowych do zewnętrznej powierzchni ścian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powłoki malarskiej. Może być on stosowany w budynkach nowo -wznoszonych i eksploatowanych. System z płytami styropianowymi o grubości nie przekraczającej 250 mm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) UKŁAD WARSTW SYSTEMU 1. Ściana zewnętrzna 2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca 3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych 4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy 5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie 6. Podkład tynkarski 7. Wyprawa tynkarska 8. Powłoka malarska 5.2. TERMOIZOLACJA W przypadku systemu ociepleniowego warstwę termoizolacyjną stanowią sezonowane, samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS TECHNOLOGIA WYKONANIA Prace ociepleniowe należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania 3

4 poszczególnych materiałów, powinna wynosić od +5 C do +25 C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. Podłoże Systemem można ocieplać otynkowane lub nieotynkowane monolityczne ściany betonowe, ściany wymurowane z cegieł, bloczków gazobetonowych, pustaków betonowych i pustaków ceramicznych. Podłoże powinno być nośne, równe i oczyszczone z wszelkich elementów mogących powodować osłabienie przyczepności zaprawy. Luźne lub słabo przylegające fragmenty należy skuć, a ubytki uzupełnić materiałami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWĄ TYNKARSKĄ, ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ. System ociepleniowy można mocować do podłoży pokrytych silnie przylegającymi powłokami z farb elewacyjnych lub tynków cienkowarstwowych. Resztki słabo przylegających powłok malarskich powinno się zmyć pod ciśnieniem bądź zeskrobać. W przypadku podłoża słabego, pylącego, bądź też podłoża o dużej chłonności należy przeprowadzić gruntowanie emulsją UNI- GRUNT. Mocowanie płyt styropianowych Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamocowania na ścianie listwy cokołowej. Ze względu na usytuowanie budynku : od strony frontowej należy styropian obniżyć poniżej zera terenu na głębokość 20cm. W tym celu pierwsza warstwa wchodząca w grunt wykonana musi być z płyt polistyrenu ekstrudowanego XPS o gr.15cm, alternatywnie ze styropianu zabezpieczonego folią kubełkową. Po zamocowaniu pierwszej warstwy przystępujemy do przyklejania izolacji termicznej. Kolejne układamy stosując przewiązanie w tzw. cegiełkę. Takie przesunięcie należy wykonać zarówno na powierzchni ściany, jak i na narożach budynku. Głównym elementem mocującym styropian do podłoża jest zaprawa klejąca.nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "pasmowo-punktową". Szerokość pryzmy obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty powinna wynosić co najmniej 3 cm. Na pozostałą powierzchnię należy nałożyć równomiernie 6 placków o średnicy 8 12 cm. Naniesiona na płytę zaprawa powinna obejmować co najmniej 40% jej powierzchni. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do podłoża i docisnąć. W niektórych sytuacjach należy stosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków plastikowych w ilości około 4 5 na 1m2. Zalecane jest ono w narożnikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubości większej niż 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynków o wysokości powyżej 12 metrów, a także gdy nośność podłoża jest niska i trudna do określenia. Dodatkowe mocowanie można wykonywać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany wykonanej z materiałów pełnych powinna wynosić min. 6 cm. W materiałach takich jak cegła dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komórkowego, łączniki muszą być zakotwione na głębokość min. 9 cm. Wykonanie izolacji w gruncie 4

5 Warstwa zbrojona Warstwę zbrojoną stanowi siatka z włókna szklanego, zatopiona w zaprawie klejącej. Siatka polecana do systemu posiada odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, równy i trwały splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nierówności płaszczyzny płyt styropianowych. W celu zwiększenia odporności warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożach pionowych budynku oraz na narożach ościeży drzwi i okien, należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny być ustawione pod kątem 45 do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy równomiernie po całej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nią kolejnych pasów siatki. Wygodnie jest najpierw wcisnąć siatkę w zaprawę jedynie w kilku punktach, a później dokładnie zatopić cały pas pacą zębatą. Prawidłowo zatopiona siatka powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn. że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm, zaś na narożach powinien on wynosić min. 15 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w części parterowej budynku, a także na cokołach należy stosować dwie warstwy siatki. Ostatnią czynnością jest wygładzenie warstwy zbrojonej pacą metalową. Staranność prac jest szczególnie ważna, nie tylko ze względów konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jeżeli po wygładzeniu pozostaną jakieś nierówności, to należy je koniecznie zeszlifować, ponieważ ze względu na małą grubość wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogą one uniemożliwić jej prawidłowe wykonanie. Warstwa wykończeniowa Warstwę wykończeniową systemu może stanowić tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Bez względu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej należy wykonać podkład z masy tynkarskiej. Podkład powinien być odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne. Zastosowanie podkładu zapobiega przedostawaniu się do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczeń z zapraw klejących, chroni i wzmacnia podłoże, a przede wszystkim zwiększa przyczepność tynku do podłoża. Ponadto podkłady mogą stanowić 5

6 tymczasową warstwę ochronną warstwy zbrojonej (zanim zostanie nałożony tynk) przez okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. Wyprawę tynkarską wykonać z tynków mineralnych. Wszystkie powyższe zaprawy i masy są tynkami cienkowarstwowymi o grubości kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zależności od rodzaju tynku). Do ich malowania zastosować farby silikonowe. 6. Kontrola wykonania ocieplenia Wykaz czynności kontrolnych: Kontrola podłoża Kontrola dostarczonych na budowę składników systemu ocieplenia Kontrola międzyoperacyjna obejmująca prawidłowość: -przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, -wzmocnienie, wyrównanie w zakresie koniecznym), -przyklejenia płyt termoizolacyjnych, -osadzenia łączników mechanicznych, -wykonania warstwy zbrojonej, -wykonania (ewentualnego) gruntowania, -wykonania obróbek blacharskich, -zamocowania profili, -wykonania wyprawy tynkarskiej, wykonania (ewentualnego) malowania. Cokół budynku wykonać z płytek klinkierowych wg kolorystyki - pow. cokołu ok.160,00m2 - płytka klinkierowa elewacyjna 245x65x6,5mm. 7. Stropodach budynku głównego należy ocieplić metodą wdmuchiwania z użyciem granulatu wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,04 W/mK gr. 20cm. Zerwanie istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich Oczyszczenie istniejącego podłoża i sprawdzenie trwałości podłoża Ułożenie warstwy izolacyjnej z materiału termoizolacyjnego grubości 20cm Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 250/3000 gr. 5,2 mm minimalna siła zrywająca wzdł./poprz. 800/600N. Technologia "BLOWN-IN" (wdmuchiwanie) umożliwia efektywne uszczelnienie nawet nierównych powierzchni i ubytków. Wykonanie izolacji jest szybkie i racjonalizuje prace budowlane. Konstrukcje mogą być wzniesione całkowicie przed wykonaniem prac izolacyjnych. W ten sposób unika się zawilgocenia materiału izolacyjnego w trakcie budowy. 6

7 Zastosowany materiał termoizolacyjny powinien posiadać wszystkie wymagane prawem budowlanym dokumenty dopuszczające go do stosowania w budownictwie na terenie Polski: - Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT /2001, - Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny B /95, - Klasyfikacja Ogniowa Instytutu Techniki Budowlanej NP - 975/01/AK, - Orzeczenie Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej 061/BM/97. Prace ocieplające należy prowadzić zgodnie z instrukcją licencjonowanych wykonawców. Przed przystąpieniem do ocieplenia stropodachów należy wykonać nowe otwory wentylacyjne. Stare należy zamurować. Wykonać otwór w połaci dachu, aby stworzyć dostęp do wdmuchiwania izolacji do przestrzeni międzystropowej. Sprawdzić stan stropów i ewentualnie usunąć zanieczyszczenia i śmieci. Usypać równomierną warstwę materiału izolacyjnego powiększoną o 15%. Zamurować uzupełnienie otworu w dachu. Do ułożenia materiału izolacyjnego należy zastosować metodę suchą: rozdrobniony materiał izolacyjny mieszany z powietrzem w agregacie, podawany wężem przesyłem powietrznym w przygotowaną przestrzeń stropową. Izolację można wykonywać prosto z samochodu. Przy wykonywaniu robót izolacyjnych należy przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy:. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pacy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47 poz., 401 z dnia ) Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz.1650 z dnia r Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie Użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.Nr 2002 nr 191 poz.1596) z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003r zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania przez pracowników maszyn podczas pracy (Dz. U. Nr. 178 poz.1745 z dnia r) Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 1 kwietnia 1953r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Pokrycie wykonać z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej, modyfikowanej SBS: - papa podkładowa gr. 4 mm, - papa nawierzchniowa 250/3000 gr. 5,2 mm, minimalna siła zrywająca wzdł/poprz. 800/600N. Przy pokryciu papą zastosować kominki wentylacyjne Kominek wentylacyjny, 7

8 Kominek służący do uwalniania pary wodnej, która gromadzi się pod pokryciami wodoszczelnymi wykonanymi z pap. Stosowanie kominków wentylacyjnych w pokryciach papowych pozwala uniknąć takich usterek jak zwijanie się papy, wybrzuszanie czy zawilgocenie warstwy izolacji termicznej. Zaleca się montować 1 kominek wentylacyjny na każde 50m2 powierzchni. 1. Kominek wentylacyjny 2. Papa nawierzchniowa 3. papa podkładowa 4. Ocieplenie 5. Beton 7a.Przemurownie kominów na dachu budynku głównego Istniejące kominy należy na wysokości ponad dachem przemurować tj. 0,90m. o wym. 3,53x0,52m -szt. 2; 1,89x0,52m- szt.1; 1,33x0,52m-szt.1; 0,48x0,52m- szt.1 i otynkować. Wykonać nowe czapki betonowe. Wymiana wywiewek kanalizacyjnego w ilości 4szt. 7b. Docieplenie dachu na łączniku- styropapa gr.20cm Zerwanie istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich 8

9 Oczyszczenie istniejącego podłoża i sprawdzenie trwałości podłoża Ułożenie izolacji cieplnej ze styropapy (styropian gr. 20cm) i nowych obróbek blacharskich Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 250/3000 gr. 5,2 mm minimalna siła zrywająca wzdł./poprz. 800/600N. 7c. Docieplenie dachu na budynku sali konferencyjnej - styropapa gr.20cm Zerwanie istniejącego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich Oczyszczenie istniejącego podłoża i sprawdzenie trwałości podłoża Ułożenie izolacji cieplnej ze styropapy (styropian gr. 20cm) i nowych obróbek blacharskich Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia 250/3000 gr. 5,2 mm minimalna siła zrywająca wzdł./poprz. 800/600N. Wykonanie podwyższenia ogniomurów. Montaż wywietrzaków dachowych 3szt średnicy 80cm Obróbka attyki 1) Podłoże oraz attykę zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 2) Zgrzać do podłoża paroizolację papę. 3) Ułożyć warstwę papy podkładowej, 4) W narożu attyki zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową. 9

10 5) Zgrzać pas papy podkładowej, na połaci dachowej i na attyce. 6) Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci dachowej bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 7) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, na połaci dachowej i attyce. Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość co najmniej 10 cm. Obróbka komina i ściany (stropodach wentylowany) 1) Podłoże oraz powierzchnię ściany/komina, do której będzie zgrzewana papa, zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 2) Zgrzać do podłoża paroizolację papę. 3) Ułożyć warstwę papy podkładowej, 4) W narożu ściany zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową. 5) Zgrzać pas papy podkładowej, na połaci dachowej i na ścianie. 6) Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci dachowej bez jej wywijania na płaszczyzny pionowe. 7) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, na połaci dachowej i ścianie. 8) Zamontować listwę dociskową i uszczelnić jej połączenie ze ścianą/kominem przy użyciu masy trwale plastycznej. 10

11 Obróbki z papy podkładowej powinny być wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na odległość 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna być zgrzana poza krawędź papy podkładowej na odległość co najmniej 10 cm. Obróbka koryta dachowego 1) Podłoże oraz koryto zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 2) Zgrzać do podłoża paroizolację papę. 3) Na krawędzi połaci dachowej zamontować drewniany krawędziak impregnowany o grubości mniejszej o 1 cm niż grubość izolacji termicznej. 4) Zamocować trójkątny klin styropianowy oklejony papą podkładową wzdłuż obu brzegów koryta. 5) Zgrzać pas papy podkładowej, w korycie, z wywinięciem na połać dachową (30 cm). 6) Zgrzać papę podkładową, na połaci dachowej, z wywinięciem na pas papy podkładowej z koryta. 7) Zgrzać pas papy wierzchniego krycia, w korycie, z wywinięciem na połać dachową. 8) Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci dachowej, z wywinięciem na pas papy wierzchniego krycia z koryta. Zalecany spadek w korycie to 2% (niedopuszczalne jest tworzenie się zastoin wody). Spadek w korycie można wykształtować klinami styropianowymi. Konieczne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów połączonych z usuwaniem zanieczyszczeń z koryta (np. opadłych liści). Obróbka wpustu dachowego 11

12 1) Podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia (czas schnięcia roztworu powinien być określony przez producenta). 2) Zamontować dolną część wpustu dachowego. 3) Zgrzać do podłoża paroizolację papę. 4) Zamocować górną część wpustu dachowego, przygrzewając kołnierz do papy podkładowej. 5) Zgrzać pas papy podkładowej, na połaci dachowej. 6) Zgrzać papę wierzchniego krycia, na połaci dachowej. 7) Zamocować na wpuście kratkę ochronną. Ponownie zamontować instalację odgromową, wykonać badania instalacji. Wywieść gruz na wysypisko, materiały wskazane przekazać do utylizacji. 8. Remont daszku nad wejściem głównym do budynku Demontaż papy izolacyjnej, oczyszczenie podłoża i ułożenie nowej warstwy podkładowej i wierzchniego krycia papy 3,50x7,50m. Oczyszczenie części betonowych podpór i wykonanie malowania zgodnie z kolorystyką. Wymiana obróbek blacharskich i rur spustowych. Pokrycie wykonać z papy termozgrzewalnej na włókninie poliestrowej, modyfikowanej SBS: - papa podkładowa gr. 4 mm, - papa nawierzchniowa 250/3000 gr. 5,2 mm, minimalna siła zrywająca wzdł/poprz. 800/600N. Przy pokryciu papą zastosować kominki wentylacyjne 12

13 Kominek wentylacyjny, Kominek służący do uwalniania pary wodnej, która gromadzi się pod pokryciami wodoszczelnymi wykonanymi z pap. Stosowanie kominków wentylacyjnych w pokryciach papowych pozwala uniknąć takich usterek jak zwijanie się papy, wybrzuszanie czy zawilgocenie warstwy izolacji termicznej. Zaleca się montować 1 kominek wentylacyjny na każde 50m2 powierzchni. 1. Kominek wentylacyjny 2. Papa nawierzchniowa 3. papa podkładowa 4. Ocieplenie 5. Beton 9. Wykonanie zadaszenia nad tylnymi wejściami do budynku Daszki prefabrykowane nad wejściami należy wykonać w ilości -4szt. Budowa daszków nad wejściami : montażu daszków łukowych 160 nad wejściami w ilości wg instrukcji montażu daszki powinny być wyposażone w uszczelkę z gumy EPDM, umieszczoną na profilu przyściennym. DASZKI ŁUKOWE Z AKRYLU (PLEKSY) Profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta akrylowa o gr. 4mm, 13

14 Daszki brązowe lub białe: profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor RAL 8017, płyta dymna (brąz)lub bezbarwna. ARTYKUŁ INDEX A [cm] B [cm] C [cm] DASZEK BRĄZOWY M Wymiana drzwi garażowych i drzwi zewnętrznych do kotłowni Drzwi garażowe projektuje się segmentowe z naświetlami o wym. 2,40 x 2,40m -7szt. W jednej szt. drzwi garażowych zamontować drzwi przejście o wym.90x205. Widok bramy segmentowej z przetłoczeniem wąskim. Rama wykonana z profili aluminiowych w kolorze, wypełniona zespoloną, podwójną szybą akrylową SAN. Możliwe lakierowanie na dowolny kolor z palety RAL wg kolorystyki elewacji. 14

15 Bramy garażowe segmentowe składają sie z paneli (segmentów), które zapewniają doskonałą izolację akustyczną i termiczną. Segmenty bramy wypełnione rdzeniem z twardej pianki poliuretanowej o grubości 20mm. drzwi zewnętrzne do kotłowni stalowe np. typu Hormann o klasie odporności EI30 o wielkości 1,50x2,05m-1szt, 1,25x2,05m - 2szt, drzwi zewnętrzne aluminiowe o profilu ciepłym, 1/3 pełne i 2/3 przeszklone o wym. 0,90x2,05m -1szt, drzwi zew. stalowe powlekane 0,90x2,05m-3szt, wymiana drabiny stalowej o długości ok.4,50m. 11. Obróbka wsypów węglowych i wykonanie opaski wokół budynku oczyścić klapy stalowe do wsypów i pomalować 3szt o wym.1,20x1,20m, z uwagi na obniżenie ocieplenia dopasować, wykonać nowe kraty przykrywające studzienki przyokienne o wym.0,32x0,86m -13szt, wykonane z prętów fi 10 w ramie z kątownika 30x30x3mm, opaska z polbruku w obrzeżu betonowym szer. 0,60m i długości 42,00m na elewacji bocznej budynku. 12. Instalacja odgromowa i oświetlenie zewnętrzne Istniejąca instalacja w całości do demontażu. Instalacja wykonana jest linką co w/g obowiązujących przepisów jest niedopuszczalne. Nową instalację należy wykonać drutem DFe 8 mm. Należy pozostawić istniejącą ilość zwodów poziomych i pionowych. Zwody pionowe wykonać w warstwie izolacyjnej w rurce RVS 28 mm. Jako uziom otokowy wykorzystać istniejący. Złącza kontrolne montować w obudowach GALMAR lub podobnych. Należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku uzyskania wartości większych od 10 Ω, należy wykonać dodatkowe uziomy prętowe. Oświetlenie zewnętrzne W ramach oświetlenia zaprojektowano: 1. Oświetlenie elewacji 2. Oświetlenie wejścia do budynku Oświetlenie elewacji zaprojektowano oprawami Up- DOWN ZU-2W 70/70 15/15 HIT- CRI 70W-2 w ilości 4szt. Oświetlenie wejścia do budynku zaprojektowano oprawami DN 140 w ilości 4szt. Zasilanie opraw wykonać z istniejących rozdzielni na parterze i II piętrze. 15

16 Sterowanie oświetlenia do uzgodnienia (przekaźniki zmierzchowe lub zegary astronomiczne). Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm 2. Lokalizacja opraw na elewacji przy oknach umożliwi ich konserwację 13. Wymiana witryn wiatrołapu. Fasada aluminiowa słupowo ryglowa, rozwiązanie systemowe. Szyby typu Sanco Sun Combi T Srebrny 48- LUMAC, gr 6-16AR-4. Drzwi przesuwne Wyposażenie standardowe: - Silnik o mocy 0,55kW; - Przemiennik częstotliwości LG 0,75kW; - Sterownik EL11; - Wyłącznik główny z możliwością blokowania na czas remontu; - Światło ostrzegawcze; - Fotokomórka w świetle przejścia; - Listwa bezpieczeństwa na krawędzi drzwi; - Wyłączniki bezpieczeństwa grzybkowe, z obu stron drzwi; - Kontrolowanie położenia zamka drzwi. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramiach aluminiowych Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i powłokami. A. Powłoki Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w RAL 9016, Obróbka wstępna zostanie przeprowadzona zgodnie z normą DIN Wszystkie powierzchnie muszą być całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszczeń i wilgoci przed nałożeniem powłoki. Należy zapobiec zanieczyszczeniu powierzchni po obróbce wstępnej i natychmiast potem nałożyć powłokę. Powłoki powinny spełniać wymogi prób kwalifikacyjnych zgodnie z normą ISO 2360 (grubość), ISO 2813 (luminacja), ISO 2409 (przyleganie), ISO 2815 (wgniecenia), ISO 1519 (składanie), ISO 1520 (formowanie głębokie). B. Profile Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M

17 Wybór systemu profile pokazane na rysunkach są jedynie wskazaniem, nie narzuca się wyboru systemu profili aluminiowych. Wykonawca może wybrać profile dostosowane do przeznaczenia w ramach poniższych ograniczeń ogólnych: Szerokość profili przeszkleń powinna się mieścić w zakresie od 45 do 65 mm. Głębokość profili słupków nie powinna przekraczać 250 mm. Profile powinny być jak najbliższe profilom pokazanym na rysunkach. C. Uszczelki i przekładki Uszczelki i przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi materiałami w systemie, powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: Twardość Shor a min Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa Odporność na temperaturę od -30 do +80 o C Palność nie powinny rozprzestrzeniać ognia Nasiąkliwość nie nasiąkliwe Trwałość min. 20 lat D. Przenikanie ciepła Profile aluminiowe zastosowane w projekcie : słupki, ryle, ramiaki winny należeć do grupy materiałowej 2.1 Zespoły szyb podwójnych zastosowane w przeszkleniach aluminiowych, zarówno oknach jak i drzwiach winny mieć współczynnik przenikania k=1,8 W/m 2 K. E. Szklenie Grubość szkła ma zostać obliczona przez Wykonawcę tak, aby spełniała wymagania konstrukcyjne i przepisowe norma BN-79/ Szkło budowlane. Szyby bezpieczne, hartowane, płaskie. Wykonanie robót ślusarka aluminiowa. 1.Przygotowanie ościeży Ościeża powinny odznaczać się dokładnością kształtu i wymiarów, ich płaszczyzny powinny być równe i gładkie, a przed montażem oczyszczone z pyłu. Podłoże powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zwartości, trwałości i występuje ryzyko odspojenia się warstwy klejącej wraz z drobinami materiału z powierzchni 17

18 2. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić: Prawidłowość wykonania ościeży, Możliwość mocowania elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 3. Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 4. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 5. Ościeżnice aluminiowe osadzić w ościeżach nieotynkowanych z przewidzianym luzem na wbudowanie po 1-5cm. Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych ścisków montażowych. Próg ościeżnicy powinien zostać podparty na klinach lub klockach, które zostaną na stałe. Punkty wstępnego mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary i rozstaw powinny być tak dobrane, aby spełnione były wymogi bezpieczeństwa z uwagi na obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Ważne, aby przy zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. 6. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 7.Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 8.Zastosowanie materiałów uszczelniających Przed rozpoczęciem nakładania materiałów uszczelniających należy upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać materiały uszczelniające, należy oczyścić za pomocą materiałów i metodą zalecana 18

19 przez producenta materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili nałożenia materiałów uszczelniających. W połączenia należy wsunąć podkładki połączeniowe lub taśmę wiążącą, nie zostawiając wolnych przestrzeni. Należy zasłonić powierzchnie przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie, które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy stosować wyposażenie i metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz nakładać je w zalecanym okresie trwałości podkładu i materiałów uszczelniających oraz w zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem lub w czasie surowych warunków atmosferycznych. Nie wolno podgrzewać połączeń dla ich wysuszenia lub podwyższenia temperatury. Należy całkowicie wypełnić połączenia, nie zostawiając wolnych przestrzeni, wypierając wszelkie powietrze i zapewniając dokładne przyleganie materiałów uszczelniających do wymaganych powierzchni połączeń. Należy niezwłocznie zdjąć nadmiar materiałów uszczelniających z powierzchni szkła i powierzchni przylegających. Parapety zewnętrzne wykonać jako ocynkowane powlekane. Szerokość parapetów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 a nachylenie wynosić 5%. Ze względu na prace na wysokości należy wykonać plan BIOZ wysokość budynku od poziomu terenu do góry stropodachu wynosi ok. 18,00 m. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Dla potrzeb ocieplenia ścian zewnętrznych wraz z malowaniem tych ścian budynku administracyjnego dz. nr.461 w Radziejowie ul. Kościuszki 20/22 Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dn. 27 marca 2003 Art.20 pkt.1b Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z Dz. u. 120 z w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 19

20 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego ocieplenie ścian zewnętrznych i malowanie budynku. Istniejące obiekty budowlane zabudowa mieszkaniowa i usługowa. Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót to roboty na wysokości ( murarskie, tynkarskie, malarskie, wykończeniowe ), które należy wykonywać zgodnie z wytycznymi Rozdz.9 w/w Rozporządzenia BHP. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych ( praca na wysokości )- to szkolenie BHP pracowników. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia nie występuje. UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21 a PRAWA BUDOWLANEGO I 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zwany planem BIOZ. Włocławek, czerwiec 2014 Opracował : mgr inż. Wanda Mospinek Projektował: mgr inż. arch. Maria Ingielewicz mgr inż.. Waldemar Ingielewicz 20

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PS PROJEKT Piotr Siejka 22400 Zamość, ul. Kilińskiego 72 tel./fax 84 627 94 38 Egz. Nr 1 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BRANŻA: BUDOWLANA OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY TEMAT: TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Peowiaków 54 w Zamościu Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Peowiaków 54, 22-400 Zamość. w

Bardziej szczegółowo

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej.

Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Każdy budynek traci pewną ilość energii cieplnej. Sposobem na zminimalizowanie tej ilości może być wstawienie nowych, szczelnych okien lub ocieplenie dachu. Jednak najwięcej energii budynek traci przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektów: Ocieplenie budynku biurowego i magazynowego oraz renowacja tynku budynku magazynowo garażowego wraz z wykonaniem projektów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE 41-947 Piekary Śląskie, ul. Bpa Nankera 103 Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo