Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD"

Transkrypt

1 APROBATA TECHNICZNA ITB AT / ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA

2 Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ Projekt okładki: Ewa Kossakowska GW IV Kopiowanie aprobaty technicznej jest dozwolone jedynie w całości Wykonano z oryginałów bez opracowania wydawniczego Copyright by Instytut Techniki Budowlanej Warszawa 2011 ISBN Dział Wydawniczy, Warszawa, ul. Ksawerów 21, tel.: Format: pdf Wydano w październiku 2011 r. Zam. 1673/2011

3 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postępowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S.A. ul 11-go Listopada 32, Gorlice stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: GONTY ASFALTOWE MATIZOL STANDARD w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który stanowi integralną część niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin ważności: 29 lipca 2015 r. Załącznik: Postanowienia ogólne i techniczne D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Warszawa, 29 lipca 2010 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 12 stron. Tekst tego dokumentu kopiować można tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej, wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.

4 AT /2010 str. 2/12 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Surowce Wygląd Właściwości techniczne PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI Zasady ogólne Wstępne badanie typu Zakładowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Częstotliwość badań Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI...10 INFORMACJE DODATKOWE...10

5 AT /2010 str. 3/12 1. PRZEDMIOT APROBATY Przedmiotem niniejszej Aprobaty SĄ gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD na osnowie mineralnej, produkowane przez Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S.A. z Gorlic. Gonty MATIZOL STANDARD spełniają wymagania normy PN-EN 544:2007 poza odpornością na spływanie warstwy wierzchniej i spodniej w temperaturze 90 ºC (spełniają to wymaganie, ale w temperaturze 80 ºC). Gonty MATIZOL STANDARD mają nazwy handlowe odzwierciedlające ich kształt: Łuska, Trójkąt, Prostokąt, Karpiówka, Arkadia oraz Heksagonalny. Kształty gontów pokazano na rys. 1. Gonty MATIZOL STANDARD produkowane są na osnowie z welonu z włókien szklanych z asfaltową niemodyfikowaną masą powłokową (oksydowaną). Wierzchnia strona gontów pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną, a spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego, którą należy usunąć przed montażem. Wymagane właściwości techniczne gontów podano w p PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Gonty MATIZOL STANDARD przeznaczone są do wykonywania pokryć dachowych. Przy projektowaniu pokryć dachowych z zastosowaniem gontów objętych Aprobatą należy uwzględniać ich odporność na spływanie. Gonty powinny być układane na drewnianych lub drewnopochodnych podłożach, umożliwiających mechaniczne mocowanie pokrycia. Prace dekarskie z użyciem gontów asfaltowych MATIZOL STANDARD powinny być wykonywane w czasie bezdeszczowej pogody, w temperaturze powyżej 5 ºC. Gonty MATIZOL STANDARD zostały sklasyfikowane w klasie E reakcji na ogień wg normy PN-EN A1:2009. Pokrycia dachowe z gontów MATIZOL STANDARD zostały sklasyfikowane w klasie B ROOF (t 1 ) wg normy PN-EN A1:2009 oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) jako odporne na działanie ognia zewnętrznego i nierozprzestrzeniające ognia. Wyroby objęte Aprobatą powinny być stosowane zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla określonych obiektów. Projekt powinien uwzględniać:

6 AT /2010 str. 4/12 obowiązujące normy i przepisy budowlane, a w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami), postanowienia niniejszej Aprobaty Technicznej, firmowe wytyczne Producenta. 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Surowce Właściwości surowców stosowanych do gontów asfaltowych MATIZOL STANDARD oraz sposób ich sprawdzania i odbioru nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i powinny być zapewnione w systemie kontroli jakości Producenta Wygląd Gonty MATIZOL STANDARD nie powinny mieć dziur i załamań oraz mieć równe krawędzie Wierzchnie strony gontów powinny być pokryte równomiernie naniesioną, gruboziarnistą posypką mineralną o barwie zgodnej z katalogiem Producenta. Spodnie strony gontów powinny być pokryte antyadhezyjną folią zabezpieczającą. Kształt gontów powinien być zgodny z podanymi na rys Właściwości techniczne Wymagane właściwości techniczne gontów asfaltowych MATIZOL STANDARD podano w tablicy 1. Tablica 1 Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Wygląd ocena wizualna według p. 3.2 i rys. 1 i PN-EN 544:2007 2* Grubość, mm 3,0 PN-EN : Szerokość, mm 1000 ± 3 4 Wysokość, mm wg rys. 1 ± 3 PN-EN 544:2007

7 AT /2010 str. 5/12 Tablica 1, ciąg dalszy Poz. Właściwości Wymagania Metody badań Gramatura osnowy, g/m 2 80 PN-90/B Masa asfaltu, g/m PN-EN 544: Maksymalna siła rozciągająca, N/50 mm: - w kierunku zgodnym z szerokością gontu lub 600 kierunkiem wytwarzania - w kierunku zgodnym z wysokością gontu lub 400 prostopadle do kierunku wytwarzania 8 Wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź, N 100 PN-EN 544:2007 i PN-EN :2001 PN-EN 544:2007 i PN-EN : Nasiąkliwość wodą, % 0,5 PN-EN 544: Odporność na promieniowanie UV (metodą sztucznego starzenia), zmiana wyglądu 11 Odporność na spływanie warstwy wierzchniej i spodniej (temp.80 C, czas 120 h), mm brak pęknięć i szczelin na powierzchni próbki; możliwa niewielka zmiana barwy posypki 2,0 12 Przyczepność posypki mineralnej, ubytek posypki, g 2,5 13 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień, klasa 14 Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, klasa 15 Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny 16 Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia * ** *** E B ROOF (t 1 ) odporny na działanie ognia zewnętrznego nierozprzestrzeniający ognia (NRO)** PN-EN 544:2007 PN-EN 1297:2006 PN-EN 544:2007 i PN-EN 1110:2001 PN-EN 544:2007 i PN-EN 12039:2001 PN-EN A1:2009 PN-EN A1:2009 PN-ENV 1187:2006 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury*** właściwość określona w procedurze aprobacyjnej, nie objęta wstępnym badaniem typu i badaniami gotowych wyrobów przekrycie dachowe o układzie warstw: podkład drewniany lub drewnopochodny o grubości nie mniejszej niż 16 mm, ze szczelinami nie większymi niż 0,5 mm lub każdy ciągły, niepalny podkład o grubości nie mniejszej niż 10 mm + gonty asfaltowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami

8 AT /2010 str. 6/12 4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Wyroby objęte Aprobatą powinny być dostarczane w opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta w instrukcji, dostarczanej poszczególnym odbiorcom. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta podająca co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę gontów w opakowaniu lub liczbę m 2 pokrycia, masę netto lub masę 1 m 2 pokrycia, numer Aprobaty Technicznej ITB AT /2010, numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności, znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlanym powinien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOŚCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. z. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT /2010 i oznakował wyrób znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodności gontów MATIZOL STANDARD dokonuje Producent stosując system 3.

9 AT /2010 str. 7/12 W przypadku systemu 3 oceny zgodności, Producent może wystawić krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną AT /2010 na podstawie: a) wstępnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakładowej kontroli produkcji Wstępne badanie typu Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości technicznoużytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstępne badanie typu obejmuje: maksymalną siłę rozciągającą, wytrzymałość na rozdzieranie przez gwóźdź, nasiąkliwość wodą, odporność na promieniowanie UV, odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze, przyczepność posypki mineralnej, klasyfikację ogniową w zakresie reakcji na ogień, klasyfikację ogniową w zakresie odporności dachu na ogień zewnętrzny, klasyfikację ogniową w zakresie rozprzestrzeniania ognia. Badania, które w procedurze aprobacyjnej były podstawą do ustalenia właściwości technicznoużytkowych wyrobu, stanowią wstępne badanie typu w ocenie zgodności Zakładowa kontrola produkcji Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 1. specyfikację surowców i składników, 2. kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badań oraz według zasad i procedur określonych w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzających do uzyskania wyrobów o wymaganych właściwościach. Kontrola produkcji powinna zapewnić, że wyrób jest zgodny z Aprobatą Techniczną ITB AT /2010. Wyniki kontroli produkcji powinny być systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzać, że wyrób spełnia kryteria oceny zgodności. Każda partia wyrobu powinna być jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badań i dokumentach handlowych.

10 AT /2010 str. 8/ Badania gotowych wyrobów Program badań. Program badań obejmuje: a) badania bieżące, b) badania okresowe Badania bieżące. Badania bieżące obejmują sprawdzenie: c) wyglądu, d) szerokości, e) wysokości Badania okresowe. Badania okresowe obejmują sprawdzenie: a) gramatury osnowy, b) masy asfaltu, c) wytrzymałości na rozdzieranie przez gwoźdź, d) przyczepności posypki, e) odporności dachu na ogień zewnętrzny Częstotliwość badań Badania bieżące powinny być wykonywane zgodnie z ustalonym planem badań, ale nie rzadziej niż dla każdej partii wyrobu. Wielkość partii wyrobu powinna być określona w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Badania okresowe należy wykonywać nie rzadziej niż raz na 3 lata Metody badań Badania należy wykonać według norm wymienionych w tablicy 1. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami podanymi w p Pobieranie próbek do badań Gonty do badań należy pobierać losowo według normy PN-83/N

11 AT /2010 str. 9/ Ocena wyników badań Wyprodukowane wyroby należy uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej ITB, jeżeli wyniki wszystkich badań są pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest dokumentem stwierdzającym przydatność gontów asfaltowych MATIZOL STANDARD do stosowania w budownictwie w zakresie wynikającym z postanowień Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92/2004, poz. 881) wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z Aprobatą Techniczną ITB AT-8416/2010 i oznakował wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnień wynikających z przepisów o ochronie własności przemysłowej, a w szczególności obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 2119, poz. 1117), Zapewnienie tych uprawnień należy do obowiązków korzystających z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB wydając Aprobatę Techniczną nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i nabytych Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentów wyrobów objętych niniejszą Aprobatą Techniczną, od odpowiedzialności za właściwą jakość tych wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialności za właściwe ich zastosowanie W treści wydawanych prospektów i ogłoszeń oraz innych dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu gontów asfaltowych MATIZOL STANDARD należy zamieszczać informację o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITB AT / TERMIN WAŻNOŚCI

12 AT /2010 str. 10/12 Aprobata Techniczna ITB AT /2010 jest ważna do 29 lipca 2015 r. Ważność Aprobaty Technicznej ITB może być przedłużona na kolejne okresy, jeżeli jej Wnioskodawca lub formalny następca, wystąpi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem, nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności tego dokumentu. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty związane PN-EN 544:2007 PN-EN 1110:2001 PN-ENV 1187:2006 PN-EN 1297:2006 PN-EN :2002 PN-EN 12039:2001 PN-EN :2001 PN-EN :2001 Gonty asfaltowe na osnowie mineralnej i/lub syntetycznej Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie odporności na spływanie w podwyższonych temperaturach Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych. Metoda sztucznego starzenia przez długotrwałą ekspozycję na łączne działanie promieniowania UV, podwyższonej temperatury i wody Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie grubości i gramatury. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie przyczepności posypki Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu

13 AT /2010 str. 11/12 PN-EN A1:2009 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy PN-EN A1:2009 PN-90/B PN-81/N Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1. Klasyfikacja na podstawie badania reakcji na ogień Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do badań Raporty, sprawozdania z badań, klasyfikacje i oceny /10/Z00NM (LM :00/2010). Badania gontów asfaltowych Matizol Standard. Zakład Materiałów Budowlanych ITB, Warszawa 2010 r /2010. Sprawozdanie z badania typu gontów asfaltowych Matizol Standard. Zakładowe Laboratorium PMI Izolacja-Matizol. Gorlice 2010 r. 3. NP-1081/C/07/MŻ. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogień gontów asfaltowych Matizol Standard. Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2007 r. 4. NP-00576/10/ZM. Raport klasyfikacyjny przy oddziaływaniu ognia zewnętrznego dla dachu z pokryciem z gontów Matizol. Zakład Badań Ogniowych ITB, Warszawa 2010 r.

14 AT /2010 str. 12/12 Rys 1. Gonty asfaltowe Matizol Standard

15 Seria: APROBATY TECHNICZNE ANEKS nr 1 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S.A. ul 11-go Listopada 32, Gorlice do Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: GONTY ASFALTOWE MATIZOL STANDARD wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Warszawa, 17 maja 2011 r. Aneks nr 1 do Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 2 strony

16 Aneks nr 1 do AT /2010 2/2 Rysunek 1 zmienia się na: Rys 1. Gonty asfaltowe Matizol Standard KONIEC

17 Seria: APROBATY TECHNICZNE ANEKS nr 2 DO APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT /2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), na wniosek firmy: Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych IZOLACJA-MATIZOL S.A. ul. 11-go Listopada 32, Gorlice do Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 stwierdzającej przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: GONTY ASFALTOWE MATIZOL STANDARD wprowadza się zmiany wyszczególnione na stronie 2 Aneksu. D Y R E K T O R Instytutu Techniki Budowlanej Marek Kaproń Warszawa, 03 sierpnia 2011 r. Aneks nr 2 do Aprobaty Technicznej ITB AT /2010 zawiera 2 strony

18 Aneks nr 2 do AT /2010 2/2 W tablicy 1, poz. 2 kol. 3 wymagana grubość gontów asfaltowych MATIZOL STAN- DARD zostaje zmieniona na 2,85 mm. KONIEC

19 ISBN

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013

APROBATA TECHNICZNA CNBOP-PIB AT-0602-0393/2013 Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/otwocka tel. +48 22 7693 300; fax +48 22 7693 356 www.cnbop.pl

Bardziej szczegółowo

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji

Wytyczne certyfikacji. ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji Wytyczne certyfikacji ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych stosowane w procesach certyfikacji w DEKRA Certification Sp. z o.o. Tel:71/7804777; Fax: 71/7804779 poczta@dekra-certification.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Grupa projektowa SKALA Krzysztof Guszcza ul. Legionowa 9/1 lok. 120 15-281 Białystok tel. 604-191-835 e-mail: kguszcza@piasta.pl Przedmiot opracowania: OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków

BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1185/2010 BOLIX Complex renowacje system renowacji i ochrony mikrobiologicznej ścian zewnętrznych budynków WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB

INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie Certyfikacji ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (0 22) 57 96 67,167, 168, (0 22) 825 52 29, fax: (0 22) 57 96 295 INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

UBATC Członek EOTA. ETA 07/0296, ważną od 2008-03-25 do 2013-03-24 ETA-06/0296. Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie z języka angielskiego)

UBATC Członek EOTA. ETA 07/0296, ważną od 2008-03-25 do 2013-03-24 ETA-06/0296. Europejska Aprobata Techniczna (tłumaczenie z języka angielskiego) Belgijski Związek Aprobaty Technicznej w Budownictwie p/a Federalna Gospodarka Usług Publicznych, SMEs, Sektor Prywatny i Energetyczny WTC 3, 6th Floor, Simon Bolivarlaan, 30, B-1000 Brussel Tel: 0032

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0080

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0080 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd Certyfikacji Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Urząd Kontroli ds. Inżynierii Budowlanej Instytucja prawa publicznego prowadzona wspólnie przez państwo i

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042

Europejska Aprobata Techniczna ETA 09/0042 Tłumaczenie z języka angielskiego. Tytuł oryginału dokumentu: ETA Technický a skúšobný ústav stavebný Instytut Badawczy i Atestacyjny Budownictwa Ul. Studená 3 826 34 Bratislava Republika Słowacka Tel.:

Bardziej szczegółowo

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or.

Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or. TŁUMACZENIE EUROPEJSKIEJ APROBATY TECHNICZNEJ NA JĘZYK POLSKI Austriacki Instytut Techniki Budowlanej Schenkenstraße 4 1010 Wien /Austria T+ 43 1 533 65 50 / F +43 1533 64 23 Mail:@oib.or.at / www.oib.or.atr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ADRES: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO 64-730 WIELEŃ UL. SZKOLNA INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA 64-730 WIELEŃ

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo