SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NA SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMII GOSPODARCZEJ Kołobrzeg 2012 Strona 1 z 26

2 I. Nazwa oraz adres zamawiającego Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3, tel. 094/ , faks 094/ , KRS , NIP , Regon , strona internetowa zamawiającego: adres poczty elektronicznej zamawiającego: godziny pracy: II. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) zwanej dalej ustawą Pzp, aktów wykonawczych do ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków chemii gospodarczej w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu (zwanego dalej ) zgodnie z załączonym formularzem zestawienia dostaw, który stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji. 2. Kody CPV: a) środki czyszczące b) roztwory myjące 3. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych każdorazowo przez zamawiającego w zamówieniu - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 4. Ilości określone przez zamawiającego są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na różnice w obłożeniu obiektu, w związku, z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do umowy, po cenach w nim określonych. 5. Biorąc pod uwagę zapis pkt 4 zapotrzebowanie określone w załączniku nr 3 do umowy nie jest wiążące dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy. IV. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie wykonywane w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. oraz spełniają następujące warunki: 1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca: a) posiada samochody, którymi będzie dostarczał przedmiot zamówienia i wymieni je w załączniku nr 6 do SIWZ. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym do wykonania zamówienia udostępnionym przez inne podmioty. W takim wypadku musi dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów. 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia - warunek ten zostanie spełniony wówczas, jeśli wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę nie niższą w zakresie OC niż PLN. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 tys. PLN. b. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 5 do SIWZ. b. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Strona 2 z 26

3 c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu 4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 5. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 4 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 6. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z siwz; sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz prac, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. 8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 4-7 niniejszego rozdziału. 9. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi. UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 VII 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U ze zm.) za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Oznacza to, że oferta złożona przez spółkę cywilną będzie traktowana, jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp). VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Strona 3 z 26

4 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: w zakresie przedmiotu postępowania - Pani Anna Dombrowska Kierownik Działu Administracyjnego (tel lub , fax w zakresie proceduralnym - Pani Katarzyna Kukulska Specjalista ds. zamówień publicznych i ewidencji, tel , fax VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. IX. Termin związania oferta Wykonawcy pozostają związani złożonymi ofertami przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle wg. wymagań Zamawiającego. 2. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 3. Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich rubryk formularza ofertowego i cenowego (w szczególności określenia nazwy producenta oferowanych produktów w rubryce uwagi załącznika nr 3 do SIWZ). 4. Wszystkim użytym w SIWZ nazwom własnym w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy,,lub równoważne. Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp zamawiający posłużył się nazwą własną producenta jedynie dla ułatwienia opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie zaś z art. 30 ust 5 Ustawy Pzp to na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanych przedmiotów. 5. W PRZYPADKU ZAOFEROWANIA PRODUKTÓW RÓWNOWAŻNYCH ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO ŻĄDAĆ PRZEDSTAWIENIA PRÓBEK TYCH PRODUKTÓW (PODSTAWA PRAWNA: 5 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 R. W SPRAWIE RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKICH MOŻE ŻĄDAĆ ZAMAWIAJĄCY OD WYKONAWCY ORAZ FORM, W JAKICH TE DOKUMENTY MOGĄ BYĆ SKŁADANE. 6. Wszystkie zapisy w ofercie powinny być dokonane czytelnie, sporządzone w języku polskim drukiem maszynowym, komputerowym lub ręcznie w sposób zapewniający nienaruszalność zapisów. 7. Zamawiający nie zezwala na dokonywanie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian we wzorach oświadczeń i dokumentów, które uniemożliwiłyby właściwą ocenę oferty lub jej porównanie z innymi pod rygorem nieuwzględniania ich przy rozpatrywaniu oferty. 8. Wszystkie strony dokumentów składających się na ofertę powinny być ponumerowane, w miejscach tego wymagających podpisane, pozostałe zaś strony zaparafowane. 9. Zaleca się aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte w sposób uniemożliwiający wysunięcie się któregokolwiek z nich. 10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu. 11. Ofertę wraz z pozostałymi załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie, oznakowanej danymi Wykonawcy: nazwa, adres pocztowy, z dopiskiem SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW CHEMII GOSPODARCZEJ DLA W KOŁOBRZEGU 12. Jeżeli według Wykonawcy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), Wykonawca składając ofertę powinien zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępnione. Zaleca się, aby Wykonawca informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczył klauzulą Nie udostępniać tajemnica przedsiębiorstwa i umieścił na końcu oferty (najlepiej w osobnym skoroszycie, jednak w tej samej kopercie, w której znajduje się oferta). 13. Wykonawca nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godziny 13:00 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3). 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godzinie 13:45 w siedzibie Zamawiającego (sala narad Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu Kołobrzeg ul. C.K. Norwida 3). 3. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca oblicza cenę poprzez przemnożenie ilości planowanej przez Zamawiającego przez cenę jednostkową netto i tak obliczoną wartość wpisuje w rubrykę wartość netto, następnie zwiększa cenę jednostkową netto o stawkę podatku VAT i otrzymaną wartość wpisuje w rubrykę cena jednostkowa brutto, którą to mnoży przez ilość pozostającą w zainteresowaniu Zamawiającego i wynik wpisuje w rubrykę wartość brutto. Aby otrzymać wartość netto i brutto realizowanego zamówienia należy podsumować odpowiednio wszystkie wiersze kolumny wartość netto, wszystkie wiersze kolumny wartość brutto i tak otrzymane wyniki wpisać cyframi oraz słownie w tabelkę wartość realizowanego zamówienia. Cena realizowanego zamówienia będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty w proporcjach przewidzianych i określonych w kryteriach oceny ofert. Strona 4 z 26

5 2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, musi być podana cyfrowo i słownie. 4. Dla cen wpisywanych i wyliczanych w formularzu cenowym należy zastosować zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku. XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 1. Wszystkie oferty ocenione zostaną zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami oraz ich znaczeniem: C E N A % 2. Punktacja przyznana za powyższe kryterium ceny obliczona zostanie wg. wzoru: C = Cn Co 100pkt C. ilość punktów uzyskanych za kryterium ceny Cn. cena najniższa Co. cena oferty ocenianej 100% 3. Suma punktów uzyskanych za kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 4. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi Zamawiający dokonując obliczeń zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2. Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Pzp nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 3. Przed podpisaniem umowy zamawiający potwierdza fakt wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w wysokości 5% łącznej wartości umowy brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty należytego wykonania całości umowy tj. rozliczenia wszystkich przesłanych faktur za zrealizowane dostawy. 1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przed podpisaniem umowy przelewem na konto zamawiającego BGŻ SA ODDZIAŁ KOŁOBRZEG W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. Strona 5 z 26

6 4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej niż pieniądz formie, należy wnieść przed podpisaniem umowy. 6. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Istotne dla stron postanowienia umowy znajdują się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany terminu realizacji zamówienia, b) wystąpienia zmiany przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy, c) w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT), skutkujących koniecznością zmiany wynagrodzenia, d) waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na podstawie półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) w stosunku do poprzedniego półrocza, ogłaszanego przez Prezesa GUS dla poszczególnych grup towarów objętych umową 3. Zmiany umowy w zakresie dopuszczalnym przez ustawę Prawo zamówień publicznych wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. XVIII. Informacja o zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. XIX. Pozostałe informacje 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 5. Załączniki do SIWZ: 1) załącznik nr 1 wykaz asortymentu zamówienia, 2) załącznik nr 2 formularz ofertowy, 3) załącznik nr 3 formularz cenowy, 4) załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków, 5) załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 6) załącznik nr 6 wykaz pojazdów, 7) załącznik nr 7 wzór umowy. Zatwierdzam: Kołobrzeg, dnia 21 lutego 2012 r. Strona 6 z 26

7 ZAŁĄCZNIK NR 1 (DO SPECYFIKACJI) ASORTYMENT ZAMAWIANYCH PRODUKÓW ZAPOTRZEBOWANIE NA 1 ROK. Lp Nazwa produktu JM ILOSĆ 1 Druciak plastikowy wykonany z włókien plastikowych splecionych między sobą, doskonały do czyszczenia szt 160 zarówno powierzchni brudnych, zatłuszczonych, a także powierzchni teflonowych. Średnica min. 10 cm. 2 Druciak spiralny, metalowy, średnica minimum 12cm szt Elektryczny odświeżacz powietrza typu Brise do kontaktu (wielozapachowy) lub równoważny szt 40 4 Fartuch foliowy jednorazowy wiązany z tyłu, zakładany przez głowę szt Folia aluminiowa spożywcza w rolce 150m/ szer. 45cm szt 25 6 Folia paletowa przezroczysta 50cm, 23 mikrony, 1,5kg szt Folia spożywcza w rolce do pieczenia wysokotemperaturowa 30cm szt 10 8 Folia spożywcza 45-50cm gruba, trwała szt 50 9 Gąbka duża do mycia naczyń z jedną częścią do szorowania - typ Teflon lub równoważne. Wymiary min. 15 szt 170 cm x 10 cm 10 Gąbka kapielowa dwuczęściowa (jedna strona bardziej szorstka), wym. ok. 20 / 10 cm s szt Gąbka mała do mycia naczyń z jedną częścią do szorowania. Wymiary ok. 10 cm x 6 cm szt Mop płaski supełkowy biały, odporny na kwasy i ługi. Mocowany do stelaża za pomocą zakładek, szt 30 przeznaczony do wielokrotnego uzytku - do 500 prań, mocny, zakładki z ceraty trapezowe, 50 cm., zapas, Merida lub równoważny 13 Mop płaski supełkowy biały, odporny na kwasy i ługi. Mocowany do stelaża za pomocą zakładek, szt 30 przeznaczony do wielokrotnego użytku - do 500 prań, mocny, zakładki z ceraty trapezowe, 40 cm., zapas, Merida lub równoważny 14 Stelaż do mopa do poz. 12, wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego nie mniejszy jak 13 cm x szt cm. 15 Stelaż do mopa do poz. 13, wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego nie mniejszy jak 11 cm x szt cm. 16 Kij do stelaża do mopa supełkowego do poz. 14 i 15 szt Mop sznurkowy duży, włókno bawełniane, niepozostawiający nitek, dłogość części roboczej nie krótsza jak szt cm., zapas. 18 Kij do mopa sznurkowego do poz. 17 szt Mop paskowy, min 36 pasków o szer. Min.3,5 cm, długość części roboczej nie krótsza jak 30 cm, typ Vileda lub równoważny szt Kij do mopa do poz. 19. szt Mop płaski do duzych powierzchni, do czyszczenia każdego rodzaju podłóg, mikroaktywne włókna; wymiary szt 15 powierzchni czyszczącej min. 13,5 cm x 35,5 cm., zapas, typ Vileda lub równoważny 22 Mop płaski do duzych powierzchni, do czyszczenia każdego rodzaju podłóg, mikroaktywne włókna; wymiary szt 10 powierzchni czyszczącej min. 13,5 cm x 35,5 cm., zapas, typ Vileda lub równoważny, stelaż do mopa, Kij do stelaża (komplet) 23 Pady czarne, ręczne, zapas - o długiej trwałości, do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni gresowych i szt 60 terakoty, prostokątna o wymiarach 25 x 11 cm. 24 Stelaż do pada do poz. 23 szt Kij do stelaża do pada do poz. 24 szt Kostka toaletowa do zawieszania na muszli Domestos lub równoważna szt Krem do rąk odżywczy do codziennej pielęgnacji rąk podrażnionych i szorstkich. Łagodzący podrażnioną skórę, przyśpieszający gojenie drobnych podrażnień, głęboko nawilżający naskórek, pobudzający naturalną jego regenerację, z zawartością gliceryny, alantoiny, ekstraktów odbudowujących płaszcz lipidowy naskórka. Soraya, Dax Cosmetics, Ziaja, lub równoważny. 28 Łagodne mleczko czyszczące - przeznaczone do usuwania uporczywych zabrudzeń w kuchniach i sanitariatach CIF lub równoważne opakowanie nie mniejsze jak 0,7 l. oraz nie większe jak 1 l. 29 Mleczko do czyszczenia z wybielaczem typu CIF CREAM WITH BLEACH lub równoważny, opakowanie nie mniejsze jak 0,7 l. oraz nie większe jak 1 l. szt 900 L 370 L 150 Strona 7 z 26

8 30 Mydło antybakteryjne (a 5 l) L Mydło do dozowników w saszetkach jednorazowych, dozowane w postaci piany. Wydajność z jednego szt 135 opakowania nie mniejsza niż 1500 porcji piany myjącej. Do stosowania w dozownikach mydła w pianie MERIDA. Mydło w pianie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawierające kolagen, pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszaniu skóry, charakteryzujące się przyjemnym zapachem. Pojemność jednorazowego wkładu nie mniejsza niż 880 ml - typu Merida deli plus M10P lub równoważne 32 Ochraniacz na obuwie wykonany z foli LDPE, jednorazowego użytku. Kolor niebieski. Elastyczny ściągacz w op 5 kostce. Opakowanie 100 szt. 33 Odkamieniacz do czajników i innych urządzeń w saszetkach od g kg Odplamiacz do tkanin kolorowych w płynie bez chloru Vanish, lub równoważny opakowanie 1L L Odświeżacz powietrza (Buz fresh duftol G 569, BUZIL lub środek równoważny) w rozpylaczu L Odświeżacz powietrza w żelu - typu Brise lub równoważny szt Papier śniadaniowy 20 arkuszy szt Papier toaletowy biały ( mola lub równoważny) dwuwarstwowy, minimum 170 listków szt Papier toaletowy do pojemników duża rolka biały, jednowarstwowy, szerokość rolki 9,50 cm -10 cm, szt 1200 średnica cm, długość min. 130 mb, min. 75 % białości, min. 35 g/m2 JUMBO 40 Papier toaletowy szary (rolka minimum 30 mb., gramatura 36 g/m2) Kaczory lub równoważny szt Pasta BHP mydlano-detergentowa, biała. Opakowanie 500 g szt Płyn do mycia szyb z rozpylaczem typu Mr Muscle lub równoważny L Koncentrat płynu do ręcznego mycia naczyń typu Pur Professional lub równoważny, opakowanie 10 l L Proszek do czyszczenia urządzeń kuchennych oraz sanitarnych, usuwający tłuszcz, nadający połysk, KG 200 czyszczący bez zarysowań, stosowany do powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych, o świeżym zapachu, typu Javox, Ajax lub równoważny, opakowanie 0,5-0,75 kg 45 Reklamówka jednorazowa 5kg 25/40cm (a 200 sztuk) op Ręcznik Z-Z zielony, makulatura 1-warstwowa, pełny wymiar listka 23 x 25 cm, wodoutwardzany op 250 (opakowanie 4000 sztuk) 47 Ręczniki papierowe w rolce - białe, dwuwarstwowe, nie mniej niż 65% białości, długość rolki nie mniej niż 95 szt 1200 m, Clarina lub równoważne 48 Rękawice foliowe przeznaczone są do zabezpieczenia skóry rąk przy wykonywaniu prac małoinwazyjnych lub op 5 jako wkład do innych rękawic, wykonane z polietylenu, posiadające atest PZH, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary: M, L (pakowane po 100 sztuk) 49 Rękawice gumowe gospodarcze przeznaczone do prac domowych, sanitarnych, ogrodniczych. Moletowane para 150 na palcach i części chwytnej rękawicy w celu zapewnienia lepszej chwytności, posiadające atest PZH, mogące być używane w kontaktach z żywnością, chroniące skórę rąk przed detergentami, środkami chemicznymi, mikroorganizmami, zapobiegające mechanicznym podrażnieniom skóry rąk. Miękkie, elastyczne, odporne na przekłucia i rozdarcia, z przedłużonym mankietem, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, dostępne w rozmiarach : S, M, L, XL. 50 Rękawice latexowe gospodarcze, pudrowane mączką kukurydzianą, cienkie, miękkie, elastyczne, mogące być op 420 używane w kontaktach z żywnością, chroniące skórę rąk przed detergentami, środkami chemicznymi, mikroorganizmami, posiadające atest PZH, spełniające wymogi określone ustawą o wyrobach medycznych. Mankiet rękawic zakończony wzmocnionym rolowanym brzegiem, nie zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, pakowane po 100 sztuk. 51 Rękawice piekarnicze wysokotemperaturowe - profesjonalne rękawice ochronne, trzypalcowe, 3 warstwowa para 10 pokrywa dłoni z powłoką termoizolacyjną, wytrzymale do 300 stopni. Rękaw o długości minimum 20 cm, odporne na: ścieranie, zachowanie w ogniu, przebicie, przecięcie, odporność od ciepła kontaktowego i konwekcyjnego, firmy NUOVA IMPLI SAS lub równoważne. 52 Serwetki gastronomiczne białe 15/15 cm (a 500) op Serwetki gastronomiczne kolorowe 15/15 cm (a 20) op Szczotka do mycia naczyń, plastikowa, z długą rączką, wygiętą, długość rączki min. 18 cm., powierzchnia szt 70 czyszczącą nie mniej niż 7 cm, z włosiem długim, sztywnym. 55 Szczotka do WC szt Szczotka do zamiatania, drewniana nielakierowana, włosie sztuczne, z gwintem na kij, długość 40 cm. szt Kij do szczotki, drewniany, do poz. 56 szt Szczotka z pumeksem do mycia rąk szt Szufelki plastikowe szt 30 Strona 8 z 26

9 60 Ściągaczka do wody 60cm, podłogowa, osadzona w okuciu metalowym, z kijem. szt Ściągaczka do wody 30cm, podłogowa, osadzona w okuciu metalowym, z kijem. szt Ścierka do podłogi pomarańczowa, idealna do każdego typu podłoża, miękka i trwała. Wymiary: 50*60 cm szt Ścierka do wykorzystania w kuchni, do mycia duzych powierzchni blatów, bardzo łatwo wchłaniająca wodę. szt Ścierka z mikrofibry doskonała do czyszczenia szyb i luster, gwarantująca dużą chłonność i wytrzymałość, wymiar nie mniejszy niż 40 x 40 cm szt Ścierka ostra zalecana do czyszczenia i szorowania powierzchni dużych i mocno zabrudzonych, szt 40 zapieczonego tłuszczu itp. 66 Ścierki microfibra do różnych powierzchni, (struktura frotka), możliwość prania, wymiar minimum 30x30 cm szt Ścierki zwykłe, cienkie 100% wiskoza do mycia naczyń, zlewów szt Środek pleśniobójczy usuwający pleśń, glony, mech, grzyby, bakterie, zawierający chlor, do wykorzystania w łazienkach, do czyszczenia nalotów na fugach i innych powierzchniach, butelka ze spryskiwaczem typu SAVO PUFAS lub równoważny opakowanie 0,5L L Środek dezynfekujący do WC Tytan lub równoważny, butelka z aplikatorem (od 0,7 l do 1 l) L Środek dezynfekujący do WC zawierający związki wybielające na bazie chloru, zawierający podchloryn sodu. L 1000 Środek bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy, zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz do dezynfekcji powierzchni w szpitalach i innych zakładach opieki zdrowotnej, do dezynfekcji otworów kanalizacyjnych, śmietników, środek do czyszczenia i dezynfekcji kabin i zasłon prysznicowych, środek ujęty w rejestrze produktów biobójczych. butelka z aplikatorem (a 0,5-0,75 l), typu DOMESTOS lub równoważny 71 Środek do czyszczenia wykładzin dywanowych, usuwa plamy i zabrudzenia z dywanów, wykładzin i obić L 160 tapicerskich. Zawierający składniki sprawiające, że dywan długo pachnie świeżością oraz zapobiegający jego przemoczeniu, zawierający polimer chroniący dywan przed ponownym zabrudzeniem. Zawierający nisko pieniącą formułę i nadający się do stosowania we wszystkich odkurzaczach piorących. Nie zawierający chloru. Vanish lub równoważny 0,5L 72 Środek do gruntownego czyszczenia kabin prysznicowych, ceramicznych urządzeń sanitarnych, usuwający L 850 drobnoustroje, rdzę, kamień i resztki mydła. Z rozpylaczem, opakowanie 0,5 L, typu Tytan kamień i rdza spray lub równoważny. 73 Środek do ochrony i nabłyszczania podłóg typu linoleum (sidolux lub równoważny) 1l L Środek do pielęgnacji powierzchni drewnianych, mebli zarówno matowych jak i z połyskiem, skutecznie L 40 usuwający brud, pozostawiający przyjemny zapach opakowanie 1L 75 Środek do udrażniania rur w granulkach kg Świeca stołowa min 20 cm szt Świeczki typu podgrzewacz ( a 100 ) op Tacki papierowe 17/24 szt Wapno chlorowane - proszek do dezynfekcji wody i ścieków, odkażania urządzeń sanitarnych i terenów. szt 12 Opakowanie 25 kg. 80 Wiadra plastikowe do mopa z koszykiem, rączką i "dziubkiem" ułatwiającym wylewanie wody, wykonane z szt 30 mocnego plastiku. Pojemność minimum 14 L. 81 Wiadro plastikowe na kółkach do mopa z wyciskarką, rączką i "dziubkiem" ułatwiającym wylewanie wody, szt 10 wykonane z mocnego plastiku. Pojemność minimum 20L zintegrowane z wyciskarką Linea LIN1004 lub równoważny 82 Wkład do automatycznych dozowników zapachowych airoma vectair system, (Vectair System, lub szt 230 równoważny - posiadane przez nas dozowniki airoma vectair system nie podlegają wymianie) 83 Woreczki śniadaniowe 20/30 cm szt Worki do odkurzacza Kärcher T/12 szt Worki do odkurzacza KIRBY Sentria, wykonane materiału posiadające filtr Hepa, Kirby Micron Magic Hepa szt 50 Filtration lub równoważny 86 Worki na śmieci 240 L Bardzo mocne, Podwójna grubość LDPE. Rolka 10szt, czarne rolka Worki na śmieci 140L (80x120) - Bardzo mocne, Podwójna grubość LDPE. Rolka 10szt, czarne Rolka Worki na śmieci 35l - Bardzo mocne, Rolka 50szt., czarne rolka Worki na śmieci 60l (60x80) - Bardzo mocne, Rolka 50 szt., czarne rolka 650 Strona 9 z 26

10 90 Worki na śmieci 60l, kolor czerwony lub różowy - przeznaczone na odpady medyczne, bardzo mocne. Rolka Rolka 30 25szt. 91 Zmiotki plastikowe z wygiętą rączką min 30 cm. szt Żel do czyszczenia łazienek, szybko i skutecznie usuwający osady kamienne, osady z mydła i inne rodzaje szt 80 brudu. Do czyszczenia wanien, umywalek, kranów, pryszniców, muszli klozetowych, podłóg i glazury, Żel nierysujący nawet delikatnych powierzchni, długo utrzymujący się na czyszczonej powierzchni, samoistnie rozpuszczający brud, łatwy w spłukiwaniu. Ajax żel do czyszczenia łazienek lub równoważny. Opakowanie 0,5 l. 93 Żel do czyszczenia łazienek usuwający kamień i rdzę typu Tytan lub równoważny opakowanie 0,5L szt Płatki kosmetyczne okrągłe. 120 szt w opakowaniu typu Cleanic (bawełna) op Delikatne mleczko o lekkiej konsystencji do demakijażu oczu i twarzy. Nie narusza naturalnego ph skóry szt 20 Strona 10 z 26

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 (DO SPECYFIKACJI) (pieczęć firmowa Wykonawcy).., dnia 2012 r. FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy środków chemii gospodarczej dla w Kołobrzegu, Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 1. Oświadczam(y), że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia". 2. Oświadczam(y), że przy określaniu ceny za wykonanie przedmiotu umowy uwzględnione zostały niezbędne koszty i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych wydatków poza zapłatą ceny liczonej wg warunków określonych w niniejszej ofercie. 3. Akceptuję(my) warunki umowy i zobowiązuję się do jej zawarcia w przypadku wyboru mojej oferty na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Za wykonanie zamówienia proponuję(my) poniżej wymienioną cenę (niepotrzebne skreślić): Słownie: ( ) 5. Oświadczam(y), że podwykonawcom zamierzam(y) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: wykonanie 7. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach. 8. Dane Wykonawcy: 1) Nr faksu 2) Nr telefonu komórkowego 3) NIP 4) Regon 5) 6) Nr konta bankowego (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Strona 11 z 26

12 Sprawa nr 3/2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 (DO SPECYFIKACJI) (pieczątka firmowa Wykonawcy)..., dnia r. Formularz cenowy do postępowania na sukcesywne dostawy środków chemii gospodarczej dla w Kołobrzegu Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia proponuję wymienioną na kolejnych stronach wartość, za dostawy w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy, wg kodów CPV (Wspólnego Słownika Zamówień wprowadzonego Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 213/2008 z dnia r.) , , zgodnie z Zestawieniem asortymentu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Każdy z Wykonawców ma prawo do złożenia jednej oferty na taką ilość zadań, jaką przewidziano w SIWZ. (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Strona 12 z 26

13 1. Wykonawca oblicza cenę poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto przez stawkę podatku VAT, następnie tak obliczoną wartość wpisuje w rubrykę cena jednostkowa brutto, którą to mnoży przez ilość pozostającą w zainteresowaniu Zamawiającego i tak obliczoną wartość wpisuje w rubrykę wartość brutto. Aby otrzymać wartość brutto realizowanego zamówienia należy podsumować odpowiednio wszystkie wiersze kolumny wartość brutto i tak otrzymane wyniki wpisać cyframi oraz słownie. W tabeli Wartość realizowanego zamówienia należy podać również wartość netto realizowanego zamówienia. Cena realizowanego zamówienia będzie brana pod uwagę przy wyborze oferty w proporcjach przewidzianych i określonych w kryteriach oceny ofert. 2. Przy wyliczaniu cen w poszczególnych rubrykach formularza cenowego należy zastosować zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku. LP NAZWA PRODUKTU JM ILOSĆ UWAGI 1 Druciak plastikowy wykonany z włókien plastikowych splecionych między sobą, doskonały szt 160 do czyszczenia zarówno powierzchni brudnych, zatłuszczonych, a także powierzchni teflonowych. Średnica min. 10 cm. 2 Druciak spiralny, metalowy, średnica minimum 12cm szt Elektryczny odświeżacz powietrza typu Brise do kontaktu (wielozapachowy) lub szt 40 równoważny 4 Fartuch foliowy jednorazowy wiązany z tyłu, zakładany przez głowę szt Folia aluminiowa spożywcza w rolce 150m/ szer. 45cm szt 25 6 Folia paletowa przezroczysta 50cm, 23 mikrony, 1,5kg szt Folia spożywcza w rolce do pieczenia wysokotemperaturowa 30cm szt 10 8 Folia spożywcza 45-50cm gruba, trwała szt 50 9 Gąbka duża do mycia naczyń z jedną częścią do szorowania - typ Teflon lub równoważne. szt 170 Wymiary min. 15 cm x 10 cm 10 Gąbka kapielowa dwuczęściowa (jedna strona bardziej szorstka), wym. ok. 20 / 10 cm s szt Gąbka mała do mycia naczyń z jedną częścią do szorowania. Wymiary ok. 10 cm x 6 cm szt 100 CENA JEDNOSTKOWA NETTO ZA 1 JM WARTOŚĆ NETTO CENA JEDNOSTK OWA BRUTTO ZA 1 JM WARTOŚĆ BRUTTO STAWKA VAT (WARTOŚĆ LICZBOWA) 12 Mop płaski supełkowy biały, odporny na kwasy i ługi. Mocowany do stelaża za pomocą zakładek, przeznaczony do wielokrotnego uzytku - do 500 prań, mocny, zakładki z ceraty trapezowe, 50 cm., zapas, Merida lub równoważny 13 Mop płaski supełkowy biały, odporny na kwasy i ługi. Mocowany do stelaża za pomocą zakładek, przeznaczony do wielokrotnego użytku - do 500 prań, mocny, zakładki z ceraty trapezowe, 40 cm., zapas, Merida lub równoważny 14 Stelaż do mopa do poz. 12, wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego nie mniejszy jak 13 cm x 50 cm. szt 30 szt 30 szt 15 Strona 13 z 26

14 15 Stelaż do mopa do poz. 13, wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego nie szt 15 mniejszy jak 11 cm x 40 cm. 16 Kij do stelaża do mopa supełkowego do poz. 14 i 15 szt Mop sznurkowy duży, włókno bawełniane, niepozostawiający nitek, dłogość części szt 30 roboczej nie krótsza jak 30 cm., zapas. 18 Kij do mopa sznurkowego do poz. 17 szt Mop paskowy, min 36 pasków o szer. Min.3,5 cm, długość części roboczej nie krótsza jak 30 cm, typ Vileda lub równoważny szt szt 50 Kij do mopa do poz Mop płaski do duzych powierzchni, do czyszczenia każdego rodzaju podłóg, mikroaktywne szt 15 włókna; wymiary powierzchni czyszczącej min. 13,5 cm x 35,5 cm., zapas, typ Vileda lub równoważny 22 Mop płaski do duzych powierzchni, do czyszczenia każdego rodzaju podłóg, mikroaktywne szt 10 włókna; wymiary powierzchni czyszczącej min. 13,5 cm x 35,5 cm., zapas, typ Vileda lub równoważny, stelaż do mopa, Kij do stelaża (komplet) 23 Pady czarne, ręczne, zapas - o długiej trwałości, do czyszczenia silnie zabrudzonych szt 60 powierzchni gresowych i terakoty, prostokątna o wymiarach 25 x 11 cm. 24 Stelaż do pada do poz. 23 szt Kij do stelaża do pada do poz. 24 szt Kostka toaletowa do zawieszania na muszli Domestos lub równoważna szt Krem do rąk odżywczy do codziennej pielęgnacji rąk podrażnionych i szorstkich. Łagodzący szt 900 podrażnioną skórę, przyśpieszający gojenie drobnych podrażnień, głęboko nawilżający naskórek, pobudzający naturalną jego regenerację, z zawartością gliceryny, alantoiny, ekstraktów odbudowujących płaszcz lipidowy naskórka. Soraya, Dax Cosmetics, Ziaja, lub równoważny. 28 Łagodne mleczko czyszczące - przeznaczone do usuwania uporczywych zabrudzeń w L 370 kuchniach i sanitariatach CIF lub równoważne opakowanie nie mniejsze jak 0,7 l. oraz nie większe jak 1 l. 29 Mleczko do czyszczenia z wybielaczem typu CIF CREAM WITH BLEACH lub równoważny, L 150 opakowanie nie mniejsze jak 0,7 l. oraz nie większe jak 1 l. 30 Mydło antybakteryjne (a 5 l) L 350 Strona 14 z 26

15 31 Mydło do dozowników w saszetkach jednorazowych, dozowane w postaci piany. szt 135 Wydajność z jednego opakowania nie mniejsza niż 1500 porcji piany myjącej. Do stosowania w dozownikach mydła w pianie MERIDA. Mydło w pianie o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych. Zawierające kolagen, pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszaniu skóry, charakteryzujące się przyjemnym zapachem. Pojemność jednorazowego wkładu nie mniejsza niż 880 ml - typu Merida deli plus M10P lub równoważne 32 Ochraniacz na obuwie wykonany z foli LDPE, jednorazowego użytku. Kolor niebieski. op 5 Elastyczny ściągacz w kostce. Opakowanie 100 szt. 33 Odkamieniacz do czajników i innych urządzeń w saszetkach od g kg Odplamiacz do tkanin kolorowych w płynie bez chloru Vanish, lub równoważny L 120 opakowanie 1L 35 Odświeżacz powietrza (Buz fresh duftol G 569, BUZIL lub środek równoważny) w L 300 rozpylaczu 36 Odświeżacz powietrza w żelu - typu Brise lub równoważny szt Papier śniadaniowy 20 arkuszy szt Papier toaletowy biały ( mola lub równoważny) dwuwarstwowy, minimum 170 listków szt Papier toaletowy do pojemników duża rolka biały, jednowarstwowy, szerokość rolki 9,50 szt 1200 cm -10 cm, średnica cm, długość min. 130 mb, min. 75 % białości, min. 35 g/m2 JUMBO 40 Papier toaletowy szary (rolka minimum 30 mb., gramatura 36 g/m2) Kaczory lub szt równoważny 41 Pasta BHP mydlano-detergentowa, biała. Opakowanie 500 g szt Płyn do mycia szyb z rozpylaczem typu Mr Muscle lub równoważny L Koncentrat płynu do ręcznego mycia naczyń typu Pur Professional lub równoważny, L 800 opakowanie 10 l 44 Proszek do czyszczenia urządzeń kuchennych oraz sanitarnych, usuwający tłuszcz, KG 200 nadający połysk, czyszczący bez zarysowań, stosowany do powierzchni emaliowanych, ceramicznych, chromowanych, o świeżym zapachu, typu Javox, Ajax lub równoważny, opakowanie 0,5-0,75 kg 45 Reklamówka jednorazowa 5kg 25/40cm (a 200 sztuk) op Ręcznik Z-Z zielony, makulatura 1-warstwowa, pełny wymiar listka 23 x 25 cm, wodoutwardzany (opakowanie 4000 sztuk) op 250 Strona 15 z 26

16 47 Ręczniki papierowe w rolce - białe, dwuwarstwowe, nie mniej niż 65% białości, długość szt 1200 rolki nie mniej niż 95 m, Clarina lub równoważne 48 Rękawice foliowe przeznaczone są do zabezpieczenia skóry rąk przy wykonywaniu prac op 5 małoinwazyjnych lub jako wkład do innych rękawic, wykonane z polietylenu, posiadające atest PZH, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rozmiary: M, L (pakowane po 100 sztuk) 49 Rękawice gumowe gospodarcze przeznaczone do prac domowych, sanitarnych, para 150 ogrodniczych. Moletowane na palcach i części chwytnej rękawicy w celu zapewnienia lepszej chwytności, posiadające atest PZH, mogące być używane w kontaktach z żywnością, chroniące skórę rąk przed detergentami, środkami chemicznymi, mikroorganizmami, zapobiegające mechanicznym podrażnieniom skóry rąk. Miękkie, elastyczne, odporne na przekłucia i rozdarcia, z przedłużonym mankietem, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, dostępne w rozmiarach : S, M, L, XL. 50 Rękawice latexowe gospodarcze, pudrowane mączką kukurydzianą, cienkie, miękkie, op 420 elastyczne, mogące być używane w kontaktach z żywnością, chroniące skórę rąk przed detergentami, środkami chemicznymi, mikroorganizmami, posiadające atest PZH, spełniające wymogi określone ustawą o wyrobach medycznych. Mankiet rękawic zakończony wzmocnionym rolowanym brzegiem, nie zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, dostępne w rozmiarach: XS, S, M, L, XL, pakowane po 100 sztuk. 51 Rękawice piekarnicze wysokotemperaturowe - profesjonalne rękawice ochronne, para 10 trzypalcowe, 3 warstwowa pokrywa dłoni z powłoką termoizolacyjną, wytrzymale do 300 stopni. Rękaw o długości minimum 20 cm, odporne na: ścieranie, zachowanie w ogniu, przebicie, przecięcie, odporność od ciepła kontaktowego i konwekcyjnego, firmy NUOVA IMPLI SAS lub równoważne. 52 Serwetki gastronomiczne białe 15/15 cm (a 500) op Serwetki gastronomiczne kolorowe 15/15 cm (a 20) op Szczotka do mycia naczyń, plastikowa, z długą rączką, wygiętą, długość rączki min. 18 cm., szt 70 powierzchnia czyszczącą nie mniej niż 7 cm, z włosiem długim, sztywnym. 55 Szczotka do WC szt Szczotka do zamiatania, drewniana nielakierowana, włosie sztuczne, z gwintem na kij, szt 15 długość 40 cm. 57 Kij do szczotki, drewniany, do poz. 56 szt Szczotka z pumeksem do mycia rąk szt Szufelki plastikowe szt Ściągaczka do wody 60cm, podłogowa, osadzona w okuciu metalowym, z kijem. szt 10 Strona 16 z 26

17 61 Ściągaczka do wody 30cm, podłogowa, osadzona w okuciu metalowym, z kijem. szt Ścierka do podłogi pomarańczowa, idealna do każdego typu podłoża, miękka i trwała. Wymiary: 50*60 cm 63 Ścierka do wykorzystania w kuchni, do mycia duzych powierzchni blatów, bardzo łatwo wchłaniająca wodę. 64 Ścierka z mikrofibry doskonała do czyszczenia szyb i luster, gwarantująca dużą chłonność i wytrzymałość, wymiar nie mniejszy niż 40 x 40 cm szt 2500 szt 500 szt Ścierka ostra zalecana do czyszczenia i szorowania powierzchni dużych i mocno szt 40 zabrudzonych, zapieczonego tłuszczu itp. 66 Ścierki microfibra do różnych powierzchni, (struktura frotka), możliwość prania, wymiar szt 670 minimum 30x30 cm 67 Ścierki zwykłe, cienkie 100% wiskoza do mycia naczyń, zlewów szt Środek pleśniobójczy usuwający pleśń, glony, mech, grzyby, bakterie, zawierający chlor, do wykorzystania w łazienkach, do czyszczenia nalotów na fugach i innych powierzchniach, butelka ze spryskiwaczem typu SAVO PUFAS lub równoważny opakowanie 0,5L L Środek dezynfekujący do WC Tytan lub równoważny, butelka z aplikatorem (od 0,7 l do 1 L 600 l) 70 Środek dezynfekujący do WC zawierający związki wybielające na bazie chloru, zawierający L podchloryn sodu. Środek bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy, zagęszczony płyn do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń i pomieszczeń sanitarnych oraz do dezynfekcji powierzchni Środek do czyszczenia w szpitalach wykładzin i innych dywanowych, zakładach opieki usuwa zdrowotnej, plamy i zabrudzenia do dezynfekcji z dywanów, otworów L 160 wykładzin i obić tapicerskich. Zawierający składniki sprawiające, że dywan długo pachnie świeżością oraz zapobiegający jego przemoczeniu, zawierający polimer chroniący dywan przed ponownym zabrudzeniem. Zawierający nisko pieniącą formułę i nadający się do stosowania we wszystkich odkurzaczach piorących. Nie zawierający chloru. Vanish lub równoważny 0,5L 72 Środek do gruntownego czyszczenia kabin prysznicowych, ceramicznych urządzeń L 850 sanitarnych, usuwający drobnoustroje, rdzę, kamień i resztki mydła. Z rozpylaczem, opakowanie 0,5 L, typu Tytan kamień i rdza spray lub równoważny. 73 Środek do ochrony i nabłyszczania podłóg typu linoleum (sidolux lub równoważny) 1l L Środek do pielęgnacji powierzchni drewnianych, mebli zarówno matowych jak i z połyskiem, skutecznie usuwający brud, pozostawiający przyjemny zapach opakowanie 1L L 40 Strona 17 z 26

18 75 Środek do udrażniania rur w granulkach kg Świeca stołowa min 20 cm szt Świeczki typu podgrzewacz ( a 100 ) op Tacki papierowe 17/24 szt Wapno chlorowane - proszek do dezynfekcji wody i ścieków, odkażania urządzeń szt 12 sanitarnych i terenów. Opakowanie 25 kg. 80 Wiadra plastikowe do mopa z koszykiem, rączką i "dziubkiem" ułatwiającym wylewanie szt 30 wody, wykonane z mocnego plastiku. Pojemność minimum 14 L. 81 Wiadro plastikowe na kółkach do mopa z wyciskarką, rączką i "dziubkiem" ułatwiającym szt 10 wylewanie wody, wykonane z mocnego plastiku. Pojemność minimum 20L zintegrowane z wyciskarką Linea LIN1004 lub równoważny 82 Wkład do automatycznych dozowników zapachowych airoma vectair system, (Vectair szt 230 System, lub równoważny - posiadane przez nas dozowniki airoma vectair system nie podlegają wymianie) 83 Woreczki śniadaniowe 20/30 cm szt Worki do odkurzacza Kärcher T/12 szt Worki do odkurzacza KIRBY Sentria, wykonane materiału posiadające filtr Hepa, Kirby szt 50 Micron Magic Hepa Filtration lub równoważny 86 Worki na śmieci 240 L Bardzo mocne, Podwójna grubość LDPE. Rolka 10szt, czarne rolka Worki na śmieci 140L (80x120) - Bardzo mocne, Podwójna grubość LDPE. Rolka 10szt, Rolka 60 czarne 88 Worki na śmieci 35l - Bardzo mocne, Rolka 50szt., czarne rolka Worki na śmieci 60l (60x80) - Bardzo mocne, Rolka 50 szt., czarne rolka Worki na śmieci 60l, kolor czerwony lub różowy - przeznaczone na odpady medyczne, bardzo mocne. Rolka 25szt. Rolka Zmiotki plastikowe z wygiętą rączką min 30 cm. szt 150 Strona 18 z 26

19 92 Żel do czyszczenia łazienek, szybko i skutecznie usuwający osady kamienne, osady z mydła i inne rodzaje brudu. Do czyszczenia wanien, umywalek, kranów, pryszniców, muszli klozetowych, podłóg i glazury, Żel nierysujący nawet delikatnych powierzchni, długo utrzymujący się na czyszczonej powierzchni, samoistnie rozpuszczający brud, łatwy w spłukiwaniu. Ajax żel do czyszczenia łazienek lub równoważny. Opakowanie 0,5 l. szt Żel do czyszczenia łazienek usuwający kamień i rdzę typu Tytan lub równoważny szt 320 opakowanie 0,5L 94 Płatki kosmetyczne okrągłe. 120 szt w opakowaniu typu Cleanic (bawełna) op Delikatne mleczko o lekkiej konsystencji do demakijażu oczu i twarzy. Nie narusza naturalnego ph skóry RAZEM szt 20 X X WARTOŚĆ ROCZNA REALIZOWANEGO ZAMÓWIENIA WARTOŚĆ NETTO 1) CYFRAMI: 2) SŁOWNIE: WARTOŚĆ BRUTTO (cenę należy przenieść do formularza ofertowego) 1) CYFRAMI: 2) SŁOWNIE: Podpis wykonawcy Strona 19 z 26

20 ZAŁĄCZNIK NR 4 (DO SPECYFIKACJI).., dnia 2012 r. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ja(My) niżej podpisany(ni) działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa wykonawcy) (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywne dostawy środków chemii gospodarczej dla w Kołobrzegu oraz zgodnie z treścią przepisu art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oświadczam(y), że: 1) posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, 3) dysponuję/dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajduję/znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Strona 20 z 26

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 2. 1 DO REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO W DPS DN W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, dn. 13.11.2015r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DOM POMOCY

Bardziej szczegółowo

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015

dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015 Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Kołobrzeg: Sukcesywne dostawy napojów: soków, syropów, wód mineralnych Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Szkoła Podstawowa nr 3 Złotoryja, dnia 15-01-2015 r. im. Henryka Brodatego 59-500 Złotoryja ul. Wilcza 41 tel.76 8783574 NIP 694-13-49-117 Zaproszenie do składania ofert W imieniu Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 7 grudnia 2015r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu ul. Kabaty 2 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. I pakiet. II pakiet

OFERTA. I pakiet. II pakiet Formularz oferty (załącznik nr 1do SIWZ) OFERTA...... (Wykonawca) Dom Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin 64 400 Międzychód Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy

Bardziej szczegółowo

Pakiet 1 chemia gospodarcza

Pakiet 1 chemia gospodarcza .. Nazwa i pieczątka firmy ZAŁĄCZNIK NR 1 Pakiet 1 chemia gospodarcza L.p. Nazwa towaru artykułu (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE. Wartość brutto (roczna) Cena jednostkowa brutto. netto (roczna)

Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE. Wartość brutto (roczna) Cena jednostkowa brutto. netto (roczna) Formularz ofertowy nr 1 ARTYKUŁY CZYSTOŚCIOWE Wartość Lp Nazwa przedmiotu zamówienia J.m. Ilość/m-c jednostkowa netto VAT % netto (roczna) 1 Denaturat a 0,5 l szt 10 2 Druciak plastykowy szt 10 3 Folia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niwa.info.pl Kołobrzeg: dostawa mrożonek, tj. mrożonych: warzyw, owoców, wyrobów mącznych, lodów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015 Znak sprawy: GK.261.8.2014 Kunów, 08.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Gimnazjum w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Dostawę środków czystości dla Gimnazjum w Kunowie w roku 2015, prowadzone w prowadzone

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Załacznik nr 1 do zapytania. Formularz ofertowy. Nazwa handlowa/ producent. Cena jednostko wa netto. Podatek VAT.

Arkusz1. Strona 1. Załacznik nr 1 do zapytania. Formularz ofertowy. Nazwa handlowa/ producent. Cena jednostko wa netto. Podatek VAT. Formularz ofertowy Arkusz1 Załacznik nr 1 do zapytania L.p. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Cena jednostko wa netto Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto Nazwa handlowa/ producent 1. Ręcznik papierowybiały

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. cena jednostkowa netto. łączna wartość wynikająca z mnożenia poz. Lp. VAT % 6 przez poz. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 700 ml 233

Arkusz1. cena jednostkowa netto. łączna wartość wynikająca z mnożenia poz. Lp. VAT % 6 przez poz. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 700 ml 233 Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... pieczątka firmy Miejscowość, data Nazwa Wykonawcy... Siedziba Wykonawcy:... 1 Nazwa jednostka miary ilość 700 ml 20 cena jednostkowa

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości

Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości PAKIET III Załącznik Nr 1/ZC/2016 Środki czystości Lp Produkt - opis Jm Ilość 1 Mydło w płynie antybakteryjne do całego ciała, niewysuszające skóry, zawierające glicerynę i lanolinę, użycie z dozowników,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY. część I zamówienia: ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 ... (pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 1 część I zamówienia: FORMULARZ CENOWY Obejmuje dostawy środków czystości 39.80.00.00, 33.76.00.00, środków higieny osobistej 33.71.10.00, 33.72.00.00 oraz drobnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Wykonawca:... Adres:.. Osoba upoważniona do kontaktów:... telefon... fax... e-mail:..

FORMULARZ OFERTY. Wykonawca:... Adres:.. Osoba upoważniona do kontaktów:... telefon... fax... e-mail:.. FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 Zamawiający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu Wykonawca:...... Adres:.. Osoba upoważniona do kontaktów:... telefon...... fax......

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny Numer ogłoszenia: 293876-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-11-02 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: snzoz.bip-gov.eu/index.php?id=65 Lublin: Dostawa profesjonalnych środków higieny

Bardziej szczegółowo

PAKIET A. LP Asortyment opis Ilość sztuk w opakowaniu, pojemność. Ilość sztuk / opakopwań. Wartość brutto 9 PŁYN DO MYCIA SZYB W SPRAYU Z

PAKIET A. LP Asortyment opis Ilość sztuk w opakowaniu, pojemność. Ilość sztuk / opakopwań. Wartość brutto 9 PŁYN DO MYCIA SZYB W SPRAYU Z PAKIET A LP Asortyment opis Ilość sztuk w opakowaniu, pojemność Ilość sztuk / opakopwań 1 KOSTKA WC Z ZAWIESZKĄ 1 KOSTKA 40G 200 SZTUK 2 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ LUDWIK BUTELKA 1 LITR 160 SZTUK 3 ŚRODEK DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości

Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości W związku z potrzebą zaopatrzenia Gimnazjum w Złotoryi w środki czystości zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostawy n/w artykułów do Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA Załącznik nr 3 Nazwa zadania: dostawa środków czystości dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Zakładu Obsługi Urzędu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi Warszawa: Dostawa tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów czystościowych

Zakup i sukcesywne dostawy artykułów czystościowych FORMULARZ OFERTY Sygnatura przetargu: ZP 3311/24/2015 Przedmiot: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów czystościowych Nazwa Oferenta: ulica: nr domu: nr lokalu: kod: miejscowość: Powiat: Województwo: NIP:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Usługa ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Kolnie. Numer ogłoszenia: 41514-2012; data zamieszczenia: 10.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

RG 38-11/16 Bydgoszcz, ZAPYTANIE OFERTOWE

RG 38-11/16 Bydgoszcz, ZAPYTANIE OFERTOWE RG 38-11/16 Bydgoszcz, 2016-04-11 ZAPYTANIE OFERTOWE Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy 85-959 Bydgoszcz, ul. Królowej Jadwigi 25 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Znak sprawy: 27/01/2015/W Kunów, 28.01.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Publiczne Przedszkole w Kunowie zaprasza do składania ofert na: Dostawy środków czystości do Przedszkola w Kunowie w roku 2015, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI

ZRI-3410/4/2009 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S-20 Radoszowy- Dobieszów ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej od studni S-1 do S- 20 Radoszowy ... (pieczęć wykonawcy i nr tel./faksu) REGON... NIP... internet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy odzieży roboczej -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_starogard Starogard Gdański: Remont pomieszczeń biurowych w budynku biurowo - mieszkalnym Nadleśnictwa Starogard (parter i sala konferencyjna) Numer ogłoszenia: 161750-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY PO ZMIANACH Z DNIA R. Nazwa handlowa/ numer katalogowy* Nazwa producenta*

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY PO ZMIANACH Z DNIA R. Nazwa handlowa/ numer katalogowy* Nazwa producenta* *Załącznik nr 1 do SIWZ (PIECZĘĆ WYKONAWCY) FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY PO ZMIANACH Z DNIA 22.11.2016 R. Pakiet 1 - Środki czystości 1 Lp. 1. 2. 3 4. Asortyment Mydło toaletowe o przyjemnym zapachu.

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 20565-2014; data zamieszczenia: 31.01.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy ,,Zachowanie i zabezpieczenie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony w tym Natura 2000, poprzez zakup nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Raczki Raczki: Zachowanie i zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Projekt Kompas nowy kierunek życia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgopukinin.pl Rawa Mazowiecka: ROZBUDOWA RIPOK W PUKININIE - DOSTAWA SAMOCHODU HAKOWCA DO OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia: 18.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH Numer ogłoszenia: 95200 2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w około 39 % pokryta jest

m2, w tym: 1) powierzchnia pokoi biurowych i sal konferencyjnych 2 078,70 m2, w około 39 % pokryta jest 1 z 6 2013-09-19 13:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stalowawola.pl/?c=mdprzetargi-cmpokaz-1203 Stalowa Wola: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Płock: Dostawa systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku Numer ogłoszenia: 72590-2016; data zamieszczenia: 31.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Sieroszewice: SUKCESYWNA DOSTAWA BRYKIETU OPAŁOWEGO DRZEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Usługi w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: ŚWIADCZENIE USŁUGI PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO W RAMACH REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo