MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione."

Transkrypt

1 Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi Stanowisko do uwag UZGODNIENIA 1. Ogólne W związku z przyjętym w dokumencie założeniem, że system teleinformatyczny dotychczas wykorzystywany w organach rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania, zostanie zastąpiony systemem teleinformatycznym, w którym prowadzone są bazy CEP i CEK, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwraca uwagę na szczególnie istotną kwestię, że wprowadzenie nowego rozwiązania teleinformatycznego w tych organach powinno zapewnić ciągłość obsługi obywateli w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania. Wdrożenie nowego systemu będzie oznaczało w konsekwencji przyjęcie przez MSW odpowiedzialności za niezawodne funkcjonowanie w kraju systemu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania. Założenia nie wskazują zakresu funkcjonalnego nowego systemu teleinformatycznego CEPiK 2.0. Funkcjonalność systemu teleinformatycznego dla realizacji zadania publicznego, jakim jest rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania, nie ogranicza się tylko do przekazywania danych i informacji do baz CEP i CEK oraz składania zamówień na wykonanie dokumentów. Funkcjonalności te są o wiele szersze, w związku z tym powstaje pytanie, czy system obejmie wszystkie funkcjonalności niezbędne do realizacji zadań publicznych związanych obecnie z obsługą tych baz. Należy zauważyć, że w założeniach projektodawca wkracza w zakres zadań innych organów, nie wskazując sposobu powiązania tych zadań i sposobu przejścia w czasie na nowe rozwiązanie. Wprowadzenie jednego systemu teleinformatycznego CEPiK 2.0 dotyka zarówno kwestii regulowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, jak i kompetencji starostów wykonujących zadania publiczne w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania. Minister właściwy do spraw transportu, na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami, jest podmiotem dokonującym wyboru producenta dokumentów komunikacyjnych. Obecnie zamówienia na te dokumenty dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zapewnianego przez producenta dokumentów. Odpowiednie umowy zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a PWPW S.A. oraz PWPW S.A i powiatami obowiązują do 23 grudnia 2018 r. Wyjaśnić należy, iż w przesłanych założeniach zastosowano zbyt dalekie uproszczenie formułując tezę o zastąpieniu systemu wykorzystywanego w organach rejestrujących i wydających prawa jazdy nowym systemem CEPiK. Nowy system CEPiK zastąpi system obecnie eksploatowany po stronie MSW. W zakresie komunikacji ze starostwami oznacza to zastąpienie rozwiązania ADSxP nowymi interfejsami wymiany danych zarówno w zakresie CEP, jak i CEK. W ramach systemu CEPiK udostępnione zostaną web-service y, z którymi systemy wykorzystywane w starostwach w procesach rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy będą się komunikować i w zakresie tej komunikacji niezbędne będzie ich dostosowanie do nowych schematów wymiany danych. MSW nie planuje tym samym przejąć odpowiedzialności za niezawodne funkcjonowanie systemów rejestracji i wydawania uprawnień a jedynie zapewnić im możliwość szerszego dostępu do centralnego rejestru. Zakłada się, że dane do CEP i CEK przekazywane będą za pośrednictwem systemów realizujących zadania w starostwach. Procesy zasilania zostaną zmienione w taki sposób aby zapewnić osiągnięcie referencyjności baz CEP i CEK. Zgodnie z już przeprowadzonymi z MIiR konsultacjami w trybie roboczym zakłada się jednocześnie dużo ściślejszą współpracę starostw z CEPiK, w szczególności brak funkcjonowania w organach baz lokalnych w zakresie powielającym zawartość baz centralnych, ścisłą weryfikację jakości przesyłanych danych, zobligowanie do wykorzystywania słowników centralnych i odpowiedzialność za poprawność przesyłanych danych wyrażającą się poprzez wyjaśnienie zidentyfikowanych niezgodności. Zatem przewiduje się pracę starostw na bazie danych CEP i CEK za pośrednictwem jednak ich systemów. To czy będą to systemy dostarczane przez aktualnego dostawcę, czy zupełnie nowe rozwiązania informatyczne pozostaje w zakresie decyzji starostów zgodnie z ich kompetencjami. Odnosząc się do kwestii personalizacji

2 W związku z powyższym, założenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powinny uwzględniać zarówno konieczność działania dotychczasowego systemu teleinformatycznego w ww. okresie, jak i potrzebę zweryfikowania możliwości zastąpienia go nowym systemem w sposób zapewniający ciągłość wykonywania zadania publicznego starosty w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania. Niezwykle ważne jest zapewnienie należytej współpracy MSW z organami samorządowymi, które realizują omawiane zadania, aby planowane wprowadzenie rozwiązań informatycznych, znalazły ich akceptację. MIiR 2. W zakresie badań technicznych pojazdów i stacji kontroli pojazdów (SKP), należy wskazać, iż w ostatnim czasie prowadzone były prace grupy roboczej ekspertów, powołanej przez resort infrastruktury i rozwoju, której zadaniem było opracowanie strategii działań w kierunku usprawnienia badań technicznych pojazdów oraz poprawienia ich jakości. W trakcie prac grupa robocza wypracowała postulaty, które wiążą się z koniecznością m.in. wprowadzenia zmian w bazie CEP. Postulaty te były konsultowane z właściwymi przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, którzy potwierdzili możliwość ich uwzględnienia. Projektowane założenia uwzględniają m.in. postulat stworzenia centralnego rejestru badań technicznych pojazdów oraz ich wyników dostępnych on-line. W projekcie należy jednak dodatkowo uwzględnić, następujące elementy danych dotyczących badań technicznych pojazdów: rodzaj badania technicznego (badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi), wskazania licznika drogomierza, przy jakim badanie zostało wykonane, usterki w przypadku ich stwierdzenia w trakcie badania zarówno usterki istotne powodujące, że wynik badania technicznego jest negatywny, jak również usterki drobne stwierdzone w trakcie badania zakończonego wynikiem pozytywnym, termin kolejnego badania okresowego. Powyższe dane powinny zostać wzięte pod uwagę przy tworzeniu jednolitych słowników dla podmiotów obowiązanych do przekazywania danych do ewidencji, tj. w tym przypadku stacji kontroli pojazdów, aby zapisy o usterkach zamieszczane w rejestrze były zgodne z badaniem i opisem zawartym w załączniku nr I do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U., poz. 996, z póżn, zm.). dokumentów wyjaśnić należy, iż zakłada się udział w tym zakresie systemu CEPiK w kontekście pobierania do personalizacji dokumentów danych z referencyjnych baz CEP i CEK a nie jak dotychczas z baz lokalnych starostw. Natomiast nie zakłada się eliminacji w personalizacji dokumentów systemu obsługującego zadania realizowane przez starostów. Mając na względzie zapewnienie ciągłości obsługi obywateli i niezakłóconego funkcjonowania systemu do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień potwierdzam również gotowość współpracy z Państwa resortem - również szczegółowe wyjaśnienie i przedstawienie projektowanych rozwiązań. Uwagi częściowo uwzględnione. CEP z już wskazywanymi założeniami ma w swoim zakresie centralny rejestr pojazdów w tym informacje o badaniach technicznych dla ograniczonego zakresu informacyjnego, który znajduje uzasadnienie w procesach poprawy bezpieczeństwa drogowego. To zasadniczo przekłada się, po wskazanych w założeniach rozszerzeniach na centralnie gromadzone informacje o wszystkich przeprowadzonych badaniach, a więc można de facto uznać, że oczekiwanie zostanie zrealizowane. W ramach nowelizacji zakłada się istotne rozszerzenie zakresu danych przekazywanych przez SKP, jak również udostępnienie danych o pojazdach (z wyłączeniem danych osobowych) on-line SKP. Zatem w zakresie: rodzaju badania technicznego uwaga zostanie uwzględniona, odczytu licznika pojazdu w momencie badania dane te gromadzi się w CEP od dnia 10 maja 2014 r. informacji o stwierdzonych usterkach dla badań z wynikiem negatywnym - zakłada się gromadzenie nie tylko opisu usterki, ale i ujednoliconych kodów dane słownikowe, termin kolejnego badania technicznego jest gromadzony w CEP. Zakłada się umocowanie prawne słownika SKP, który już na chwile obecną, jako dana pomocnicza warunkująca możliwość uzyskania dostępu do CEP, jest przekazywana przez starostów prowadzących rejestr na swoim terenie. Kwestia ta była omówiona w trakcie spotkań z grupą roboczą. Informowano jednocześnie, że na chwilę obecną nie przewiduje się utworzenia w ramach przedmiotowej nowelizacji i projektu CEPiK 2.0 słownika

3 Założenia powinny uwzględniać stworzenie centralnego rejestru stacji kontroli pojazdów oraz uprawnionych diagnostów. W chwili obecnej nie istnieje tego rodzaju krajowy rejestr, istnieją natomiast rejestry przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, prowadzone przez starostów powiatowych (ponad 300 odrębnych rejestrów). Taki stan rzeczy wymaga zmiany ze względu na potrzebę ujednoliconego dostępu do wszystkich informacji o stacjach kontroli pojazdów, istotnych dla organów rejestrujących, jak również organów kontroli drogowej. Jako podmiot zasilający rejestr w tego rodzaju dane powinien zostać wskazany starosta powiatowy. Równie istotna dla ww. organów jest informacja, czy osoba wykonująca badanie techniczne posiadała do tego stosowne uprawnienia. W przypadku cofnięcia tych uprawnień, w sytuacji braku centralnego rejestru diagnostów możliwe jest wykonywanie badań technicznych przez osobę nie posiadającą uprawnień. MIiR 3. W zakresie dostępności do bazy danych CEP, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju proponuje rozważenie, aby w zakresie działalności TDT, w szczególności odnośnie wydawania poświadczeń zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów, egzaminowania diagnostów, wydawania na podstawie wyniku badania technicznego świadectw upoważniających do przewozu materiałów niebezpiecznych, posiadania danych o homologacji pojazdów z tytułu wykonania czynności przypisanych do właściwości władzy homologacyjnej, wskazać w przygotowanych przepisach Dyrektora TDT jako organ uprawniony do bezpłatnego dostępu do bazy danych CEP. MIiR 4. Uwzględniając zidentyfikowaną przez projektodawcę konieczność poprawy jakości danych i informacji gromadzonych w bazach CEP i CEK, proponujemy rozważenie wprowadzenia do projektowanych założeń (z odpowiednim okresem przejściowym), sygnalizowanej przez MSW we wcześniejszej korespondencji z MIiR, tzw. bazy referencyjnej współpracującej z systemem CEPiK, dostępnej dla organów administracji publicznej, jak i innych podmiotów. W okresie przejściowym proponujemy przyjąć podstawy prawne dla zasilania przez producentów i władzę homologacyjną, oraz dla zakresu tego zasilania, dotychczasowego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W następnym etapie rozwoju bazy referencyjnej (katalogu), proponujemy w założeniach wziąć pod uwagę omawiane obecnie na forum europejskim, służące celowi poprawy jakości danych, tworzenie baz danych świadectw zgodności i świadectw homologacji typu pojazdu. MIiR 5. Ponadto MIiR proponuje, aby dane baz CEP i CEK uzupełniane były możliwie kompletnymi danymi z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK).Zebranie danych dotyczących kierowców (gromadzonych w CEK), dotyczących pojazdów (gromadzonych w CEP) oraz dotyczących wypadków (gromadzonych w SEWiK) w jednym miejscu umożliwi wielowymiarowe uprawnionych diagnostów. Wyjaśniono, że na chwilę obecną nie jest przesądzone, jakie konkretnie rozwiązanie zostanie przyjęte. Docelowo jednak słownik istniejący po stronie systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są CEP i CEK, będzie udostępniany i używany przez organy rejestrujące pojazdy i wydające uprawnienia do kierowania pojazdami. Przedmiotowe zagadnienie pozostaje poza zakresem projektu CEPiK 2.0. Dodatkowo wskazać należy, iż redundancja danych w przyjętych założeniach interoperacyjności systemów w systemie CEPiK nie

4 analizy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, które w obecnej sytuacji nie są możliwe. Przykładowo, korelacja danych dotyczących wykroczeń popełnianych przez kierowców z danymi o wypadkach (i ich charakterze), którego dani kierowcy byli sprawcami, umożliwi analizy dotyczące efektywności systemu sankcji w ruchu drogowym. Szczegółowe informacje o pojazdach, które brały udział w wypadkach śmiertelnych, w korelacji z danymi o rodzajach tych wypadków i ich ciężkością, umożliwią analizę poszczególnych rozwiązań technicznych stosowanych w pojeździe, a korelacja danych dotycząca sprawców i ofiar z danymi dotyczącymi szkolenia i egzaminowania umożliwi analizy w zakresie wpływu systemu szkolenia kierowców na zagrożenie w danej grupie wiekowej uczestników ruchu drogowego oraz wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Wyniki tego typu analiz będą miały bezpośrednie przełożenie na efektywność decyzji podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a co za tym idzie zmniejszenie liczby ofiar na polskich drogach, która jest jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. MIiR 6. I 2. Należy zwrócić uwagę, iż w zapisach dotyczących katalogu danych i informacji zgromadzonych w bazach CEP i CEK brakuje wskazania kategorii pojazdu, szczegółowo uregulowanej w załączniku nr 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). MIiR 7. II 1 W zakresie przewidywanej regulacji należy wymienić również przewidywane zmiany rozporządzeń regulujących kwestie baz CEK i CEP. MIiR 8. II 2.1. Uregulowania wymaga również kwestia postępowania z danymi zgromadzonymi w rejestrach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, które na skutek nowelizacji nie będą już objęte rejestrem. RCL Na konferencji uzgodnieniowej przedstawiciel RCL wniósł o uzupełnienie projektu założeń o zapis dotyczący archiwizowania danych, które na skutek nowelizacji nie będą już objęte rejestrem. Uwaga uzgodniona na konferencji - pod warunkiem wprowadzenia zaproponowanego zapisu. 9. Odnośnie podziału zakresu informacyjnego ewidencji na dane osobowe, które mają być wskazane w ustawie oraz dane nieosobowe, które zostaną jest wskazana. W opinii MSW lepszym rozwiązaniem byłaby budowa przez MIiR rozwiązania zapewniającego dostęp do danych zgromadzonych w CEP i CEK oraz SEWiK Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, do której zadań należy m.in. analizowanie sytuacji na szczeblu krajowym w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga nieuzgodniona na konferencji. W projekcie założeń nie wyszczególniono całego katalogu danych, jakie będą gromadzone w Centralnej Ewidencji Pojazdów, tylko wskazano na te nowe dane, które planuje się gromadzić od dnia wejścia w życie nowelizacji. Ponieważ kategoria pojazdu jest gromadzona w Centralnej Ewidencji Pojazdów od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 486) brak jest uzasadnienia do szczególnego odnoszenia się w tej kwestii w projektowanych założeniach. Projekt założeń uzupełniono, wskazując na przewidywane zmiany. W CEP i CEK gromadzone są dane i informacje historyczne, zatem nie wymaga uregulowania kwestia postępowania z danymi i informacjami, które na skutek nowelizacji nie będą już objęte zasobem ewidencyjnym. W projekcie założeń wprowadzono zapis odnoszący się do archiwizowania danych, które na skutek nowelizacji nie będą już objęte rejestrem. Kwestia zostanie rozstrzygnięta po przedstawieniu stanowiska przez Radę Legislacyjną.

5 uregulowane w rozporządzeniu wskazano, że dane nieosobowe dotyczą m.in. uprawnień. Należy jednak zauważyć, że niektóre rodzaje uprawnień są powiązane również z przetwarzaniem danych osobowych. MIiR 10. Słuszne jest odejście od katalogu danych i informacji zdefiniowanych tylko na poziomie ustawy. MIiR 11. Niezależnie od tego, ze dane identyfikujące pojazd byłyby określone w akcie wykonawczym, to w ustawie powinien znaleźć się ogólny zapis, że w ewidencji gromadzi się też dane identyfikujące pojazd określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. MIiR 12. II 2.2. Jeżeli zasoby ewidencji zostaną uzupełnione o szczegółowe dane i informacje dotyczące badań technicznych to te szczegółowe dane i informacje należy uwzględnić również w planowanym akcie wykonawczym. MIiR 13. W opinii MIiR niezrozumiałe jest i wymaga wyjaśnienia założenie o przekazywaniu do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji m.in. o nieukończonym badaniu technicznym oraz badaniu technicznym dla pojazdu niezarejestrowanego, jak również cel takich propozycji. Należy wyraźnie podkreślić, że planowana zmiana zakresu danych i informacji gromadzonych w omawianej ewidencji w zakresie badań technicznych pojazdów powinna uwzględniać obowiązujące przepisy rozporządzenia MTBiGM z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. W kontekście powyższej uwagi, należy zauważyć, że na podstawie art. 81 ust 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, badania techniczne dzieli się na badania okresowe, badania dodatkowe oraz badania co do zgodności z warunkami technicznymi, natomiast nie występuje kategoria badań nieukończonych, jak również kategorii badań technicznych pojazdów niezarejestrowanych. MIiR Wyjaśnić należy, iż podział badań technicznych na okresowe, dodatkowe i co do zgodności z wymaganiami technicznymi pozostanie zachowany. Systemowo jednak koncepcja dotycząca przekazywania i gromadzenia informacji o badaniach technicznych przewiduje rejestrowanie w systemie każdego rozpoczętego badania technicznego. Proces zakłada w pierwszym kroku, rozpoczęcie badania poprzez identyfikację pojazdu i zgodności danych - pobranie z ewidencji danych pojazdu a następnie dołączenie do nich danych dotyczących badania technicznego. Pozwoli to m.in. pobrać komplet informacji o pojeździe w tym badania negatywne, poprzedni stan licznika, czy adnotacje dotyczące kwalifikacji pojazdu przez ubezpieczyciela jako istotnie uszkodzonego co powinno skutkować dodatkowym badaniem technicznym. Minimalizując kolejne nieprawidłowości, uznano, że w przypadku gdy klient z jakiegoś powodu przed zakończeniem badania postanawia opuścić stację lub przeprowadzenie badania do końca okazuje się niemożliwe dane z CEPiK informacja o tym fakcie powinna również zostać odnotowana i udostępniona następnemu diagnoście przeprowadzającemu badanie. W związku z powyższym przewiduje się odnotowywanie wszystkich realizowanych badań technicznych zakończonych wynikiem pozytywnym jak i negatywnym, również badań dodatkowych. Odnosząc się do kwestii pojazdów niezarejestrowanych, zidentyfikowano, iż z kilku powodów celowe jest jak najszybsze wprowadzenie danych o pojeździe do systemu. Koncepcja modernizacji systemu przewiduje swego rodzaju prerejestrację pojazdów m.in. przez SKP czy zakłady ubezpieczeń. Z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego niezmiernie ważne jest umożliwienie organom strzegącym bezpieczeństwa jak najszybsze otrzymanie danych pojazdu poruszającego się po drodze krajowej

6 Na konferencji uzgodnieniowej przedstawiciel MIiR wniósł o uzupełnienie projektu założeń o informację, że zaproponowane rozszerzenie katalogu informacji o badaniach technicznych pojazdów nie wpłynie na sposób przeprowadzania badań technicznych. Uwaga uzgodniona na konferencji - pod warunkiem wprowadzenia zaproponowanego zapisu. 14. Proponujemy również, aby w pracach nad projektem założeń i ewentualnie nad projektami przyszłych aktów wykonawczych rozważyć wprowadzenie zmian skutkujących zniesieniem dotychczasowego obowiązku przekazywania do CEP przez organy rejestrujące pojazdy informacji o roku produkcji pojazdu. Wyjaśniamy, że do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ze strony przedstawicieli branży motoryzacyjnej, kierowane są wnioski dotyczące zniesienia obowiązku zamieszczania w polskim dowodzie rejestracyjnym informacji o roku produkcji pojazdu. Wprowadzenie takich zmian jest uwarunkowane zniesieniem gromadzenia takiej informacji w bazie CEP i akceptacją takiego rozwiązania przez inne resorty. Obowiązek zamieszczania w polskim dowodzie rejestracyjnym roku produkcji pojazdu wynika wyłącznie z wymagań przepisów krajowych. Dyrektywa 1999/37/WE w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów nie zawiera takiego wymogu. MIiR 15. W związku z zakładaną reorganizacją zakresu danych gromadzonych w obu ewidencjach, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju proponuje uwzględnienie w ramach danych gromadzonych w CEK również fotografii kierowców, które zainteresowani składają przy uzyskiwaniu praw jazdy. Taka zmiana znacznie ułatwiłaby potwierdzanie tożsamości w prowadzonych postępowaniach a jeszcze nie zarejestrowanego. W związku z powyższym kluczowe jest wprowadzenie danych przy pierwszej możliwości tj. przy wykonywaniu pierwszej czynności przez podmiot mający dostęp do CEPiK. Będzie to dotyczyło SKP i zakładów ubezpieczeń, potencjalnie do rozważenia czy w przyszłości również nie instytucji straży granicznej czy celnej. Dane pojazdów sprowadzanych z zagranicy mogą zostać wprowadzone do rejestru tymczasowego. Dodatkową korzyścią będzie, iż Starosta rejestrując pojazd pobierze z ewidencji wprowadzone uprzednio dane. Dodatkowo zapewnione zostanie przekazanie do CEPiK pełnej informacji o badaniu technicznym, w tym o stanie licznika pojazdu. Zapewniona zostanie w ten sposób integralność danych w ewidencji. Obecnie interesariusze CEPiK są w znaczącym stopniu zainteresowani uzyskiwaniem tej danej zarówno w ramach zestawień statystycznych również z branży motoryzacyjnej jak ze strony obywateli, uznających tą informację za istotną z punktu widzenia oceny stanu pojazdu. Zostało to praktycznie potwierdzone w ramach konsultacji zapotrzebowania informacyjnego dla pierwszych e-usług, które zostały już uruchomione dla obywateli. Zrozumiałe z punktu widzenia biznesowego producentów, jest brak przechowywania tej danej, ale założeniem CEPiK 2.0 jest szersze otwarcie ewidencji na szerokie potrzeby różnych interesariuszy również w przypadku konieczności obsłużenia sprzecznych interesów. Dodatkowo nawet z branży motoryzacyjnej płyną w tym przypadku niejednoznaczne komunikaty. Z jednej strony utrata na wartości pojazdu po upłynięciu kalendarzowego roku, z drugiej ewidentny wzrost sprzedaży pojazdów spowodowany promocjami wynikającymi z wyprzedaży rocznika. Uwaga częściowo uwzględniona. Nie przewiduje się gromadzenia w CEK zdjęć kierowców. Zakłada się dostęp on-line do danych ewidencji dla podmiotów uprawnionych, w ramach ich zadań wymagających natychmiastowego ustalenia danych pojazdu czy kierowcy (np.

7 mandatowych w odniesieniu do kierujących będących właścicielami pojazdów. W związku z tym Główny Inspektorat Transportu Drogowego powinien mieć również zagwarantowany ustawowo dostęp online do tych danych. Pod rozwagę poddajemy też zamieszczanie w bazie CEK kompletu informacji wpisywanych do karty rejestracyjnej mrd5. MIiR Na konferencji uzgodnieniowej przedstawiciel GITD wskazał, iż gromadzenie w CEK fotografii osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdami przyspieszyłoby proces identyfikacji osoby naruszającej przepisy ruchu drogowego. 16. Należy zasygnalizować, że niejednokrotnie w systemie CEPiK nie ma zamieszczonych aktualnych informacji adresowych, a w przypadku osób, które zmieniły nazwisko nie jest ta zmiana uwzględniona. W związku z tym, proponuje się rozważenie wprowadzenia mechanizmu uaktualniania tych danych w systemie CEPiK, przy wykorzystaniu bazy PESEL. MIiR 17. Należy wskazać, że w tym punkcie brakuje wskazania zakresu podmiotów obowiązanych do przekazywania danych do ewidencji, pomimo wskazania, że zakres ten ulegnie zmianie. MIiR 18. II 2.3. Zgodnie z informacją zawarta na str. 11, że w przypadku organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami zmiana modelu zasilania ewidencji będzie wiązała się także ze zmianą systemu teleinformatycznego, za pomocą którego organy te będą realizowały swoje zadania. Zadania związane z rejestracją pojazdów oraz wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami będą realizowane bezpośrednio w oparciu o system teleinformatyczny, w którym prowadzona jest Centralna Ewidencja Pojazdów i Centralna Ewidencja Kierowców. Biorąc pod uwagę powyższe, wyjaśnienia wymaga czy proponowana zmiana systemu teleinformatycznego oznaczała będzie konieczność poniesienia wydatków finansowych przez organy rejestrujące kontrole GITD na drodze). Odnosząc się do uwagi w zakresie karty mrd 5 uwaga częściowo do uwzględnienia - zakłada się na chwilę obecną gromadzenie większości danych umieszczanych na karcie mrd 5. Szczegółowy zakres zostanie jednak określony na etapie prac analitycznych. Na konferencji uzgodnieniowej przedstawiciel GIODO zasygnalizował, iż dodatkowe uzasadnienie GITD może nie być wystarczającym argumentem do tego, aby gromadzić wizerunek osoby w CEK, Uwzględniając dodatkowe uzasadnienie przedstawiciela GITD oraz wątpliwości zasygnalizowane przez przedstawiciela GIODO wskazać należy, iż w ocenie projektodawcy gromadzenie wizerunku w CEK nie jest informacją niezbędną w demokratycznym państwie prawnym, a zatem brak jest uzasadnienia dla jej gromadzenia. Należy zauważyć, że jednym z podstawowych założeń CEPiK 2.0 jest wykorzystywanie danych z ich referencyjnego źródła. W przypadku danych osobowo adresowych zbiorem referencyjnym jest PESEL i procesach wykorzystujących tą kategorię informacji zalecane będzie sięganie po oryginalną informację. Nie oznacza to jednak uaktualnienia danych w CEPiK w tym zakresie tylko odesłanie do referencyjnego zbioru. Po uruchomieniu w pełni nowej wersji Systemu Rejestrów Państwowych, zostaną zapewnione serwisy które analogicznie jak dla CEPiK pozwolą z PESEL pobierać dane osoby. W szczególności podmiotem uprawnionym do zasilania ewidencji będą ubezpieczyciele za pośrednictwem UFG. Docelowy katalog podmiotów zostanie opracowany na etapie szczegółowych prac. Uwaga bezprzedmiotowa. Projekt założeń w tym zakresie został sformułowany niepoprawnie. W wyniku przeredagowania projektu uwaga stała się bezprzedmiotowa.

8 pojazdy i wydające uprawnienia do kierowania pojazdami oraz czy ww. organy będą miały nieodpłatny dostęp do ww. systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są ww. ewidencje. KPRM 19. W projekcie założeń poinformowano, że w zakresie wykonywania badań technicznych pojazdów zmianie ulegną także regulacje dotyczące pobierania opłat za wykonanie badań technicznych oraz opłat ewidencyjnych. Proponuje się doprecyzować założenia o przedstawienie kierunku proponowanych zmian. KPRM 20. Propozycja dotycząca poprawy jakości danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK, wymaga, zdaniem MIiR, uzupełnienia poprzez określenie: warunków i trybu współdziałania podmiotów obowiązanych do przekazywania danych do ewidencji, słowników danych, do weryfikacji danych przed ich przekazaniem do ewidencji oraz obowiązku wyjaśniania niezgodności danych. Niezbędne jest przy tym ustalenie kompetencji ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia: 1) jednolitego szczegółowego słownika danych przekazywanych do ewidencji, (tworzenie słowników przez podmioty zasilające ewidencje nie zapewni bowiem osiągnięcia tego celu), 2) procedur wyjaśniania niezgodności danych z podmiotami przekazującymi dane lub informacje do ewidencji, na każdym etapie (zasilania lub korzystania z ewidencji), również w przypadku stwierdzonych niezgodności w wyniku sprawdzania danych pojazdu zarejestrowanego przez obywatela za pośrednictwem e-usługi. Projektodawca powinien przy tym przewidzieć przypadki wynikające z wymiany dokumentów. Np. niezbędne jest uwzględnienie wymiany dowodu rejestracyjnego, jeżeli stwierdzone niegodności dotyczą też tego dokumentu, a zostały zidentyfikowane w wyniku np. korzystania z e-usługi lub kontroli ruchu drogowego. Kwestia ta wymagałaby uregulowania w samej ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Niezbędne jest również uwzględnienie współpracy w zakresie wymiany danych pomiędzy uprawnionymi podmiotami. Należy w związku z tym wziąć pod uwagę, iż Inspekcję Transportu Drogowego i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obowiązuje porozumienie oraz decyzja dotycząca przekazywania danych aktualizacyjnych do baz CEP i CEK w drodze teletransmisji. Zgodnie z deklaracją Inspekcji Transportu Drogowego, jest ona zainteresowana kontynuacją współpracy w powyższym zakresie. MIiR Projekt założeń został uzupełniony o informację, że obowiązek zapłaty za badanie techniczne będzie powstawał z chwilą jego rozpoczęcia, a nie zakończenia oraz o informację, że w związku z objęciem zasobem ewidencyjnym CEP wszystkich informacji o badaniach technicznych pojazdów, zasadnym jest pobieranie opłat ewidencyjnych od wszystkich badań technicznych pojazdów, a nie jak dotychczas tylko od wpisu do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego pojazdu. W przepisach rozszerzono delegacje ustawowe do rozporządzeń na mocy których administrator danych i informacji zgromadzonych w CEP i CEK będzie określał wymagania techniczne i jakościowe w zakresie standardów przesyłania danych. Uzupełniono w rozdziale II 2 pkt 9 zakres delegacji ustawowych odnośnie warunków i sposobu wyjaśniania niezgodności danych przez podmioty, które przekazują dane do ewidencji i warunki techniczne i jakościowe w zakresie danych przesyłanych do ewidencji. Budowa jednolitego słownika jest również jednym z założeń nowelizacji, celem uniknięcia wątpliwości zapisy zostały doprecyzowane w tym zakresie. W zakresie obsługi wymiany dokumentów z powodu niezgodności system CEPiK będzie gotowy do obsłużenia tego procesu zarówno identyfikując je, jak i zapewniając wszystkim użytkownikom korzystającym z danych i informacji odnotowanie nieprawidłowości. Dodatkowo zostanie umożliwione przesłanie skorygowanej informacji przez podmiot właściwy dla danej kategorii informacji. Z punktu widzenia ewidencji optymalnym rozwiązaniem jest, jeżeli obsługa niezgodności i wdrożenie odpowiednich procedur m.in. w zakresie obsługi niezgodności występujących na dokumentach (DR/PC/PJ), będzie skutkowało wymianą danego dokumentu po stwierdzeniu wystąpienia w tym dokumencie błędu. Jednak wdrożenie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie powinno albo wynikać wprost z procedur administracyjnych organów, albo być procedowane przez organ właściwy do budowy mechanizmów legislacyjnych wspierających organy rejestrujące czy Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

9 21. II 2.4. Na str. 12 informuje się, że w miejsce ściśle określonej listy podmiotów uprawnionych wprowadzone zostaną kategorie podmiotów uprawnionych (...). Wyeliminuje to problem nowelizacji ustawy w przypadku zaistnienia konieczności udostępniania, do realizacji ustawowych zadań, danych zgromadzonych w ewidencjach podmiotom nieuwzględnionym dotychczas w zamkniętym katalogu podmiotów uprawnionych. Wskazania wymaga, które z podmiotów, które obecnie nie są uwzględnione w katalogu podmiotów uprawnionych w art. 80 c ust. 1 i art. 100c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zwracały się o bezpłatny dostęp do danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. KPRM Na konferencji uzgodnieniowej przedstawiciel KPRM wniósł, aby w przypadku otrzymania stanowiska Rady Legislacyjnej akceptującego propozycje zawarte w projekcie założeń, w projekcie założeń także wyszczególnić podmioty, które dotychczas były uprawnione do nieodpłatnego dostępu, oraz podmioty, które występowały o nieodpłatne udostępnienie danych, a nie otrzymywały danych. 22. Na str. 12 umieszczono katalog podmiotów uprawnionych do bezpłatnego uzyskiwania informacji z ewidencji. W nowym katalogu określono, iż uprawnionymi do uzyskania informacji będą m.in. organy administracji publicznej. Dzięki tak szerokiemu ujęciu podmiotów uprawnionych do uzyskania bezpłatnej informacji z ewidencji wydaje się zbędne doprecyzowanie w kolejnych punktach poszczególnych służb, które będą uprawnione do bezpłatnego dostępu do danych zawartych w ewidencjach. Należy bowiem zauważyć, iż wszystkie one są organami administracji publicznej, w związku z powyższym podmioty uprawnione do bezpłatnego dostępu do danych z ewidencji ulegną zdublowaniu. Rozważenia zatem wymaga korekta katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do danych zawartych w ewidencjach. Dlatego też zasadnym jest rezygnacja z enumeratywnego ujęcia w punkcie drugim i trzecim organów uprawnionych do bezpłatnego uzyskiwania informacji za pośrednictwem ewidencji. MF 23. Na str. 12 akapitowi 2 proponuje się nadać brzmienie proponuje się, aby przepisy ustawy wskazywały, że dane i informacje zgromadzone w ewidencjach udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych i statutowych zadań, następującym podmiotom (...). Pozostawienie zapisu zawartego w projekcie tj. dane i informacje zgromadzone w ewidencjach udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ustawowych zadań spowoduje, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadal nie będzie mógł bezpłatnie uzyskać danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Należy W zakresie wymiany danych z GITD przewiduje się kontynuację komunikacji w trybie teletransmisji jednak na nowych jednolitych zasadach. Projekt założeń zostanie uzupełniony o podmioty, które obecnie nie są uwzględnione w katalogu podmiotów uprawnionych wymienionych w art. 80c ust. 1 i art. 100c ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a które zwracały się o bezpłatny dostęp do danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, tj. miejskie (gminne) ośrodki pomocy społecznej, minister właściwy do spraw transportu, powiatowe (miejskie) i wojewódzkie zarządy dróg, lasy państwowe. Kwestia zostanie rozstrzygnięta po przedstawieniu stanowiska przez Radę Legislacyjną. Na obecnym etapie katalog zostanie odpowiednio przeredagowany. Jednakże wskazać należy, iż ostatecznie kwestia ta zostanie rozstrzygnięta po przedstawieniu stanowiska przez Radę Legislacyjną. Wyodrębnienie pewnych kategorii podmiotów wynika z odmiennych zasad udostępniania danych i informacji o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa i tylko w związku z realizacją ustawowych zadań zasadnym jest, aby nieodpłatnie pozyskiwały dane z ewidencji.

10 podkreślić, że potrzeba udostępnienia danych z Centralnej Ewidencji Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wynika z realizacji ustawowych zadań, jednakże z potrzeby analizy rynku maszyn rolniczych, oceny ich stanu, stopnia eksploatacji i wskazywania możliwych kierunków wsparcia w tej dziedzinie. W związku z powyższym proponuje się umożliwienie bezpłatnego udostępniania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów również podmiotom, którym niniejsze dane są niezbędne do realizacji zadań statutowych. MRiRW 24. W powyższym punkcie należy wskazać Inspekcję Transportu Drogowego jako podmiot korzystający z informacji zgromadzonych w bazach CEK i CEP, obok innych wymienionych służb zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Ustawowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego wymagają stałego dostępu Inspekcji do danych z systemu CEPiK, co przemawia za tym, aby służba ta była wprost wskazana jako beneficjent tych danych. MIiR 25. II 2.5. Zagadnieniem budzącym znaczne wątpliwości jest uregulowanie w projekcie zasad udostępniania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. Wskazać należy, że zasady udostępniania podmiotom realizującym zadania publiczne danych z rejestrów publicznych zostały określone w art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.), tym samym wyjaśnienia wymaga potrzeba regulowania tej materii w znowelizowanej ustawie; w ocenie Rządowego Centrum Legislacji znaczna część danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców należy do kategorii danych osobowych, a więc danych chronionych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) dlatego też należy szczególnie zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające z art. 27 tej ustawy; dlatego też proponuje się przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym w założeniach znajdzie się zapis odsyłający do art. 15 ustawy o informatyzacji (...), jak również określenie szczegółowego zakresu danych, które udostępniane będą określonym podmiotom (np. jakie jest ratio legis udostępniania komornikom informacji o liczbie punktów), co pozwoli na realizację postanowień art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Odrębną kwestią wymagającą uregulowania w ustawie jest udostępnianie danych zawartych w rejestrach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom; nie wydaje się właściwym, aby wszystkie rodzaje podmiotów miały dostęp do wszystkich usług. RCL 26. II 2.6. W związku z proponowaną usługą pn. Sprawdź szkołę jazdy, wyjaśnienia wymaga jakie podmioty będą dokonywać oceny jakości kształcenia szkół jazdy (czy tylko kursanci) oraz czy będzie to gwarantowało obiektywny obraz poziomu kształcenia przez OSK. KPRM Na konferencji ustalono, iż MRiRW dokona ponownie analizy przepisów regulujących zadania ustawowe MRiRW. Kwestia zostanie rozstrzygnięta po przedstawieniu stanowiska przez Radę Legislacyjną. Każdy zainteresowany będzie mógł dokonać takiej oceny. Ponieważ usługa będzie bazowała na danych o ośrodkach zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów, zatem przy tak ustalonych parametrach uzyska się wynik obiektywny na chwilę

11 skierowania zapytania. Ocena jednak otrzymanego wyniku przez jego odbiorcę stanowi już element subiektywny. Na konferencji uzgodnieniowej przedstawiciel KPRM wniósł o uzupełnienie założeń w tej części o informację, iż w ramach usługi będą udostępniane dane statystyczne. Uwaga uzgodniona na konferencji - pod warunkiem wprowadzenia zaproponowanego zapisu. 27. W projekcie wskazuje się, że dostęp online do danych własnego pojazdu usługa Mój pojazd pozwoli właścicielom pojazdów w Polsce na dostęp online do danych o swoim pojeździe, co przyczyni się do zlikwidowania uciążliwości związanej obecnie z dostępem do danych o własnym pojeździe. Wskazania w założeniach wymaga, czym różnić ma się proponowana usługa od już wprowadzonej usługi Historii pojazdu. KPRM 28. II 2.7. W założeniach należy wskazać, iż ustawa będzie regulować zasady i tryb zasilania rejestrów oraz zasady i tryb wymiany danych pomiędzy różnymi rejestrami publicznymi (np. komunikacja z PESEL, REGON, TERYT itp.), tymczasem obecnie w założeniach znajduje się zapis, iż ustawa będzie regulować tryb przekazywania danych do rejestru. RCL 29. Odnośnie danych i informacji z dokumentów homologacyjnych pojazdu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że na podstawie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1611), od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązki polskiej władzy homologacyjnej wykonuje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego. W związku z powyższym, określenie trybu przekazywania danych i informacji o homologacji pojazdów powinno uwzględniać ten podmiot. MIiR 30. II 2.9. Zgodnie z linią orzeczniczą TK zagadnienia dotyczące opłat za udostępnienie danych z rejestrów stanowią materię ustawową i nie mogą być regulowane na poziomie aktów wykonawczych (np. wyrok z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn, akt K 30/12), dlatego też należy usunąć z projektu założeń zapisy dotyczące regulacji wysokości opłat w akcie wykonawczym oraz przewidzieć w założeniach uregulowanie kwestii opłat bezpośrednio w ustawie. RCL 31. II 3.2. Proponuje się uzupełnienie rozdziału 3.2. Dostosowanie przepisów regulujących funkcjonowanie ewidencji do przepisów prawa UE o informacje, jaki planowany jest zakres implementacji. KPRM 32. W powyższym punkcie proponujemy uzupełnić tiret pierwsze, tak aby po wyrazach: w zakresie w jakim nakładają na państwa członkowskie gromadzenie danych i informacji o pojazdach dodać wyrazy: i obowiązek zapewnienia dostępu do tych danych i informacji. MIiR W ramach usługi historia pojazdu nie udostępnia się całego katalogu danych i informacji o pojeździe. Usługa zaś Mój pojazd ma na celu przekazanie właścicielowi pełnej informacji o danych o pojeździe przetwarzanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów, i stanowi nowe narzędzie do realizacji prawa osoby do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych (prawo to wynika m.in. z ustawy o ochronie danych osobowych). Projekt założeń zostanie uzupełniony o wskazane kwestie. Projekt założeń zostanie uzupełniony o wskazane kwestie.

12 33. II 3.4. W projekcie założeń zaproponowano dokonanie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz, 721, z późn zm.) polegającej na uchyleniu przepisów o gromadzeniu w SI EKSMON informacji o wydanych kartach parkingowych. Wprowadzenie powyższej zmiany uniemożliwi Przewodniczącym Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którzy od dnia 1 lipca 2014 r. stali się organem wydającym karty parkingowe, wydawanie kart parkingowych. Zgodnie z art.6d ust. 4 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w SI EKSMON gromadzi się dane dotyczące karty parkingowej, o których mowa w art. 100g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). Gromadzenie tych danych jest niezbędne dla wydania przez Przewodniczącego Zespołu karty parkingowej, co odbywa się za pośrednictwem aplikacji SI EKSMON dedykowanej wyłącznie do wydawania kart parkingowych. Należy zwrócić uwagę, iż uzasadnienie przedmiotowej zmiany wskazujące na brak potrzeby dublowania danych o wydanych kartach parkingowych w dwóch systemach jest błędne. W celu wydania karty parkingowej dane muszą być najpierw gromadzone w SI EKSMON, a następnie przekazywane do SI CEPiK. Bez możliwości gromadzenia danych nie będzie możliwości przekazywania ich do SI CEPiK. Dane zawarte w SI EKSMON służą zarówno wydaniu karty parkingowej, jak również przekazaniu do SI CEPiK informacji o tym zdarzeniu. MPiPS 34. II 3.6. Zgodnie z treścią założeń projektowana ustawa będzie miała znaczenie dla przedsiębiorców, dlatego też termin wejścia w życie projektowanej ustawy winien być określony zgodnie z przepisami uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zaleceń ujednolicenia terminów wejścia w życie niektórych aktów normatywnych (M.P. pos. 205), a więc na dzień 1 stycznia lub 1 czerwca. RCL 35. Test regulacyjny Należy przedstawić w pkt. 1 testu przykładowe problemy w zakresie jakości danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. KPRM Odstąpiono od zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt założeń został uzupełniony o uzasadnienie dla odstąpienia do zaleceń Rady Ministrów, tj. 1 stycznia 2016 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy (piątek), po nim w roku 2016 następuje sobota (2 stycznia) i niedziela (3 stycznia). Zatem dla właściwego uruchomienia nowego systemu teleinformatycznego (bezpieczeństwa, monitorowania poprawności działania) ważne jest, aby nastąpiło to w dniu roboczym (najbliższy dzień to 4 stycznia). Z kolei zmiana terminu wejścia w życie projektu na 1 czerwca 2016 r. opóźni uruchomienie Projektu CEPiK 2.0. i może spowodować negatywne skutki finansowe. Ponadto de facto spowoduje, kolejne opóźnienie wejścia w życie zmian przewidzianych ustawą o kierujących pojazdami. W teście regulacyjnym w pkt. 1 przedstawiono najczęstsze problemy związane z jakością danych gromadzonych w CEP i CEP, tj. nieprawidłowe informacje na temat aktualnego statusu

13 36. Należy w pkt. 7 rozszerzyć zakres konsultacji publicznych o organizacje społeczne zajmujące się ochroną danych osobowych oraz zagadnieniami ruchu drogowego. KPRM 37. Krąg podmiotów, którym przedłożono projekt do konsultacji jest zbyt wąski i obejmuje podmioty zainteresowane pobieraniem danych z rejestru, nie obejmuje zaś przedstawicieli podmiotów, których dane osobowe będą gromadzone w tych rejestrach; dlatego proponuje się, aby przekazać projekt do konsultacji Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Panoptykon oraz innym podmiotom pozarządowym zajmującym się podobną tematyką; projekt założeń należy przekazać w ramach uzgodnień również Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów. RCL 38. Test w pkt. 8 należy uzupełnić o wprowadzonym obowiązku weryfikacji danych przekazywanych do CEPiK przez podmioty zasilające ewidencję. KPRM dokumentu, którego dane są gromadzone w ewidencji (wydany, zatrzymany, zwrócony), brak informacji o umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, błędy w numerach i seriach dokumentów, których dane gromadzi się w ewidencji, nieprawidłowe informacje o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami, ograniczeniach uprawnień, ustanowionych zakazach kierowania pojazdami, niezgodności w danych osobowo-adresowych, niezgodności dat, błędne połączenia osób (różne osoby prezentowane są jako jedna osoba), brak informacji o wyrejestrowaniu czy zbyciu/nabyciu pojazdu, błędne informacje o utracie pojazdu, braki w powiązaniu komunikatów pochodzących od podmiotów obowiązanych do przekazywania danych do ewidencji z konkretnymi obiektami (pojazd/osoba) w ewidencji. Przekazano projekt do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Panoptykon, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Przekazano projekt do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Panoptykon, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Test regulacyjny pkt 8 uzupełniono o informację, z której wynika, że podmioty przekazujące dane i informacje do ewidencji są obowiązane do przekazania poprawnych danych i informacji, co oznacza obowiązek zweryfikowania ich za pomocą dostępnych im środków, przed przekazaniem. Projektowane założenia stwarzają mechanizm, który wymusza każdorazową weryfikację danych przed ich przekazaniem. Obecnie funkcjonujący model zasilania ewidencji polega na przyjmowaniu danych i informacji (nawet tych nie najwyższej jakości), odnotowywanie ich, a następnie na ich automatycznej próbie powiązania z danymi i informacjami już zgromadzonymi w ewidencji. Model ten stopniowo prowadził do pogorszenia jakości danych i informacji zgromadzonych w ewidencjach.

14 39. Na str. 11 projektu zawarte jest stwierdzenie, zgodnie z którym w przypadku organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami zmiana modelu zasilania ewidencji będzie wiązała się także ze zmianą systemu teleinformatycznego, za pomocą którego organy te będą realizowały swoje zadania. Wyjaśnienia wymaga, czy w związku z powyższym wystąpią skutki finansowe dla podmiotów sektora finansów publicznych i ewentualnie, jakie będą źródła ich finansowania. Jeżeli skutki wystąpią powinie zostać odpowiednio uzupełniony pkt 9 testu regulacyjnego dołączonego do projektu założeń. MF 40. Na str. 13 projektu jest mowa o stworzeniu szeregu nowych e-usług związanych z uruchomieniem projektu CEPiK 2.0. W tej sytuacji konieczne jest wyjaśnienie, czy może to doprowadzić do zwiększenia dochodów z tytułu szerszego, niż ma to obecnie, udostępnienia danych z ewidencji osobom i podmiotom komercyjnym. Jeżeli wystąpią z tego tytułu skutki powinien zostać odpowiednio uzupełniony pkt 9 testu regulacyjnego w poz. korzyści. MF 41. Informacje o wystąpieniu kosztów oraz korzyści związanych z projektowaną regulacją dla innych jednostek sektora finansów publicznych, przedstawione w pkt 9 testu wyniki analizy wpływu powinny zostać uzupełnione o szczegółową kalkulację wyliczenia podanych kwot. MF Nowy model zasilania zakłada więc egzekwowanie przekazywania danych i informacji odpowiedniej jakości. Oparte to będzie na założeniu, że podmiot zobowiązany do zasilenia musi przekazać dane poprawne i kompletne w odniesieniu do aktualnego stanu. Wyjaśnić należy, iż projekt założeń w tym zakresie został sformułowany niepoprawnie. Nowy system CEPiK zastąpi system obecnie eksploatowany system po stronie MSW. W zakresie komunikacji ze starostwami oznacza to zastąpienie obecnego rozwiązania ADSxP nowymi interfejsami wymiany danych zarówno w zakresie CEP, jak i CEK. W ramach systemu CEPiK udostępnione zostaną webservice y, z którymi systemy wykorzystywane w starostwach w procesach rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy będą się komunikować i w zakresie tej komunikacji niezbędne będzie ich dostosowanie do nowych schematów wymiany danych. W pkt. 9 testu regulacyjnego należy oszacować koszty wpływu regulacji dla roku wejścia jej w życie, a następnie w 1, 2, 3, 5 i 10 roku, dostosowanie zaś systemów musi nastąpić przed wejściem w życie przedmiotowej regulacji. Uwaga częściowo uwzględniona. Projekt założeń zakłada zmiany w wielu obszarach, m.in. rozszerzenie zakresu gromadzonych danych i informacji w ewidencjach oraz zmianę modelu zasilania ewidencji, przekładającą się na poprawę jakości danych i informacji zgromadzonych w ewidencjach. Wyszczególnione obszary, jak zaznaczono w projekcie założeń, pozwolą na stworzenie szeregu nowych e-usług, przy czym w samym projekcie założeń wymieniono tylko przykładowe e-usługi. Zapis ten wynika z tego, że założeniem projektodawcy jest, aby w ustawie został zamieszczony jednie przepis ogólny o możliwości tworzenia e- usług, Szczegóły zaś konkretnych e-usług byłby precyzowane na poziomie rozporządzenia. Wobec powyższego, na obecnym etapie, uzupełniono test regulacyjny pkt 9 - jedynie w zakresie korzyści, jakie e-usługi, będą przynosiły adresatom tych usług, W zakresie zaś ewentualnych korzyści po stronie Funduszu CEPiK w zakresie proponowanych e-usług nie przewiduje się wpływu.

15 42. W pkt. 9 należy oszacować koszty dostosowania podmiotów zasilających danymi CEPiK do przekazywania danych w systemie teleinformatycznym (koszty te powinny być oszacowane zarówno dla przykładowej jednostki jak i dla wszystkich podmiotów dotkniętych regulacją). KPRM 43. W pkt. 9 należy oszacować koszty dostosowania innych rejestrów publicznych do zasilania CEPiK danymi, które są w nich gromadzone. KPRM OPINIOWANIE 44. Ogólne Po dokonaniu analizy całości założeń, w opinii Agencji Wywiadu, założenia nieprecyzyjnie określają jakie bazy będą wchodziły w skład nowoprojektowanej platformy CEPiK 2.0. Wydaje się, że intencją projektodawcy jest ujęcie w ww. platformie Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Kierowców, a także centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych. Brak jest jednak wyraźnego podkreślenia, iż również centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych będzie wchodziła w skład tego projektu informatycznego. Agencja Wywiadu stoi na stanowisku, iż ww. ewidencja posiadaczy kart parkingowych powinna stanowić integralną część systemu CEPiK 2.0., a dane w niej gromadzone przekazywane analogicznie jak z systemów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców, w tym również Agencji Wywiadu. AW 45. Założenia przewidują, że dane z rejestrów będą udostępniane państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach. Biorąc powyższe pod uwagę, należałoby rozważyć, czy w przypadku tych podmiotów niewystarczające byłoby określenie warunków dostępu do danych z rejestrów w drodze porozumień, a nie jak dotychczas, zgodnie z art. 80c ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w drodze decyzji. Porozumienie umożliwi bowiem uwzględnieni specyfiki każdego z podmiotów, w szczególności w zakresie liczby kierowanych zapytań, warunków sprzętowych, itp. które będą mogły zostać określone dla całego podmiotu. ZUS W pkt. 9 testu regulacyjnego należy oszacować koszty wpływu regulacji dla roku wejścia jej w życie, a następnie w 1, 2, 3, 5 i 10 roku, dostosowanie zaś systemów/podmiotów musi nastąpić przed wejściem w życie przedmiotowej regulacji. Status każdej z wymienionych ewidencji, w tym zasady funkcjonowania i udostępniania z nich danych i informacji, regulują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Z uwagi na ustawowe zapisy dotyczące wydatkowania środków z Funduszu Centrala Ewidencja Pojazdów i Kierowców zmiany projektowe związane z tymi trzema ewidencjami zostały objęte jednym projektem informatycznym o nazwie CEPiK Niniejsze założenia mają na celu zaś jedynie zmianę przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji założeń projektowych. Zdaniem projektodawcy sposób prowadzenia centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych, czy też fakt, iż jest budowana w ramach Projektu CEPiK 2.0. nie może być podstawą do rozszerzenia uprawnień Agencji Wywiadu. Ustawodawca projektując art. 100h ustawy Prawo o ruchu drogowym celowo pominął wszystkie służby, co oznacza, że nie widział potrzeby, aby miały one dostęp do danych i informacji o kartach parkingowych. Uzgodniono, iż AW przedstawi szczegółowe uzasadnienie do pozyskiwania danych z centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych w związku z realizacją ustawowych zadań. Przyznanie dodatkowe uprawnienia możliwości pozyskiwania danych, bez konieczności każdorazowego składania wniosku wymaga w ocenie projektodawcy wydania decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania i ustaleniu, że są spełnione ustawowe przesłanki do przyznania takiego dodatkowego uprawnienia. Od powyższego należy odróżnić kwestie techniczne związane z umożliwieniem udostępniania danych w tym trybie, które w stosunku do niektórych podmiotów, ze względu na specyfikę realizowanych przez nich zadań, wymaga zawarcia dodatkowo porozumienia administracyjnego.

16 46. Ze względu na konieczność ochrony danych osobowych funkcjonariuszy służb specjalnych, w proponowanych założeniach konieczne jest odniesienie się do zagadnienia ewidencjonowania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Przyjąć należy, że w ewidencji nie będą gromadzone, a w konsekwencji udostępnianie, dane dotyczące zakresu i numeru wydanego przez szefa służby specjalnej zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi. Należy przypomnieć, ze podmiotami uprawnionymi do wydania takiego zezwolenia są obok starosty również szefowie służb specjalnych. Trzeba także podkreślić, że zezwolenie jest ważne i można się nim posługiwać jedynie z prawem jazdy labo legitymacją służbową, co ogranicza ryzyko posługiwania się nim przez osobę nieuprawnioną. Ujawnienie danych funkcjonariusza może spowodować nieakceptowane z punktu widzenia służb specjalnych konsekwencje. Z tego powodu należy ograniczyć przekazywanie do centralnych ewidencji danych funkcjonariuszy służb specjalnych do niezbędnego minimum, a jeżeli gromadzenie danych jest nie do uniknięcia konieczne jest maksymalne ich zabezpieczenie i zawężenie kręgu osób mających do nich dostęp. CBA 47. Na początku założeń powinny zostać wymienione cele, jakie mają zostać osiągnięte przez zmianę przedmiotowej regulacji. UFG 48. Planowane zmiany powinny uwzględniać modyfikację modelu obiegu informacji o pomiędzy podmiotami przetwarzającymi dane o pojazdach, w tym np. nadanie konkretnych uprawnień i obowiązków UFG, które realizowałyby postulat UFG jako brokera informacji między podmiotami Wyjaśniono, że ustawa o kierujących pojazdami nie przewiduje przekazywania do CEK danych wskazanych przez CBA. Z projektu założeń wynika, że celem jaki zamierza osiągnąć projektodawca, jest podniesienie efektywności i dostępności świadczenia usług publicznych oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania rejestrów państwowych (CEP, CEK, CEPKP), w oparciu o które świadczone mają być usługi dla obywateli i przedsiębiorców. Realizacja założonego celu nastąpi poprzez: poprawę jakości danych zgromadzonych w ewidencji, którą zagwarantuje nowy model zasilania ewidencji, uruchomienie nowych e-usług, zwiększenie zasobu informacyjnego ewidencji, zwiększenie dostępu do zasobu informacyjnego ewidencji, które zapewnione zostanie dzięki nowym trybom pozyskiwania danych i informacji z ewidencji, w tym e-usługi, oraz ogólnie sformułowanym kategoriom podmiotów uprawnionych do pozyskiwania danych i informacji z ewidencji, poprawę współpracy podmiotów zasilających ewidencje, którą zagwarantuje automatyczna wymiana informacji pomiędzy tymi podmiotami a ewidencjami oraz szczegółowe uregulowania sposobu i warunków współpracy pomiędzy nimi. Projekt założeń został doprecyzowany w przedmiotowym zakresie.

17 administracji publicznej i zakładami ubezpieczeń. UFG 49. W dokumencie używane są zamiennie pojęcia dane i informacje (np. str. 14). Ponieważ zakres tych pojęć nie jest tożsamy należy zwrócić uwagę na precyzyjne ich wykorzystywanie w tekście ustawy. UFG 50. Proponuje się wprowadzenie obligatoryjnych sankcji pieniężnych za niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 78 ustawy Prawo o ruchu drogowym, a przede wszystkim za niezgłoszenie faktu zbycia lub nabycia pojazdu. Jest to kwestia, która bezpośrednio wpływa na jakość i kompletność danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. UFG 51. Proponuje się umieszczenie w katalogu dokumentów wymaganych podczas rejestracji pojazdu (art. 72 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym) również dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w art. 38 ust. 3 tejże ustawy. Taka zmiana przyczyni się do spadku liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów mechanicznych uczestniczących w ruchu drogowym. Jednocześnie umożliwi dodatkową weryfikację, a przez to podniesie jakość danych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji Pojazdów informacji o polisie. UFG 52. Proponuje się zaostrzenie sankcji za nieokazanie przez kierującego podczas kontroli drogowej dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w postaci podwyższenia wysokości mandatu karnego, a przede wszystkim poprzez obligatoryjne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), a nawet dokonania aresztu na pojeździe, również w przypadku kierującego pojazdem zarejestrowanym w Polsce. Art. 132 ust. 1 pkt 6 i art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym umożliwiają bowiem jedynie dokonanie tej czynności w przypadku kierującego pojazdem zarejestrowanym poza EOG. Postulowana zmiana przyczyniłaby się do ograniczenia liczby nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów, a przede wszystkim do wyeliminowania nieubezpieczonych pojazdów z ruchu drogowego, bez możliwości ich dalszego poruszania. Niestety w przypadku pojazdów zarejestrowanych w Polsce, obowiązujące przepisy pozwalają na dalsze poruszanie się nieubezpieczonym pojazdem, nawet po ewentualnym opłaceniu mandatu karnego. UFG 53. W opinii ABW przyjęte w przedstawionym projekcie założeń rozwiązania powinny być zgodne z rekomendacjami KRMIiŁ dotyczącymi współdziałania organów administracji rządowej ze służbami specjalnymi i policyjnymi, w zakresie tworzenia przepisów prawa odnoszących się do informatyzacji Państwa, w kontekście wymagań ochrony danych wrażliwych niezbędnych dla realizacji zadań wynikających z art. 35 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o ABW i AW. W tym aspekcie wskazać należy, że udostępnianie zasobów ewidencji na rzecz ABW winno polegać zarówno na umożliwieniu dostępu do nich w Obecny system prawny zawiera regulacje, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na realizację obowiązku informacyjnego o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Ponadto, ze względu na toczące się na poziomie Unii Europejskiej prace w tym zakresie, proponuje się wstrzymanie z wprowadzaniem niniejszymi założeniami proponowanych sankcji. Uwaga pozostaje poza zakresem przedmiotowym projektowanych założeń. Uwaga pozostaje poza zakresem przedmiotowym projektowanych założeń. Założenia nie obejmują wydzielonej części Centralnej Ewidencji Pojazdów tj. CEP-S. Dotychczasowy tryb rejestracji pojazdów służb zostanie zachowany wraz z zapewnieniem ochrony danych pojazdów służb oraz ich funkcjonariuszy. Przedmiotowa nowelizacja dotyczy części cywilnej Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców.

18 trybie odczytu, jak również możliwości zapisu. Takie rozwiązanie zapewni realizację uprawnień wynikających z powołanego art. 35, a jednocześnie pozwoli na wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających dane pojazdów służbowych ABW oraz jej funkcjonariuszy. ABW Na konferencji uzgodnieniowej przedstawiciel ABW podkreślił, iż uwaga nie dotyczy CEP-S i wniósł o ponowną analizę uwagi. 54. Z uwagi na szeroki wachlarz podmiotów, na rzecz których docelowo udostępniona ma zostać zawartość ewidencji istotnym zagadnieniem jest doprecyzowanie na poziomie ustawy kwestii bezpieczeństwa, w tym w szczególności mechanizmów gwarantujących poufność, integralność i dostępność danych, z uwzględnieniem ich wymiany (w tym aktualizacji) z podmiotami zewnętrznymi. W ocenie ABW najwłaściwszym rozwiązaniem jest dodanie zapisu, na podstawie którego zostanie zbudowany przepis upoważniający do wydania, po zasięgnięciu opinii ABW, aktu wykonawczego określającego opis, minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjnotechniczne funkcjonowania systemu, w tym wykazu usług udostępnianych przez ten system oraz sposób udostępniania tych usług, przy uwzględnieniu zachowania zgodności z minimalnymi wymaganiami i sposobem stwierdzania zgodności oprogramowania, określonymi na podstawie ustawy o informatyzacji (...) ABW 55. W ocenie ABW niezbędne jest umieszczenie w założeniach zapisu dotyczącego możliwości nadania podmiotom wykonującym zadania z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym ABW, uprawnień do dostępu do danych administrowanych przez ministra do spraw wewnętrznych, bez ponoszenia kosztów z tytułu opłat ewidencyjnych na rzecz Funduszu CEPiK. ABW 56. ABW zwraca uwagę na konieczność wydania zarządzenia do ustawy Prawo o ruchu drogowym na podstawie art. 76 ust. 4 tej ustawy. ABW 57. I 2 Koszty zmiany udostępniania danych formy papierowej na elektroniczną będą związane z utrzymaniem nowego systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów, ale również kosztami implementacji zmian i ich utrzymania w systemach podmiotów zasilających i uzyskujących dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Koszty zmian obciążą także budżety podmiotów zasilających i uzyskujących dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów, w tym koszty związane z modyfikacją i utrzymaniem ich systemów informatycznych. UFG 58. II 1 Założenia powinny także objąć co najmniej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawę o działalności ubezpieczeniowej, w celu zdefiniowania ról, zobowiązań, zakresu przetwarzanych danych, celów przetwarzania, sankcji za niedopełnienie obowiązków z tego wynikających, zapewniając jednocześnie odpowiednie bezpieczeństwo prawne Delegacja ustawowa zawarta w art. 80e ust. 1 i art. 100e ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazuje na organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzone są Centralna Ewidencja Pojazdów oraz Centralna Ewidencja Kierowców. Funkcjonalność systemu określają przepisy dotyczące gromadzenia danych pozyskiwanych od podmiotów zobowiązanych i udostępnianych podmiotom uprawnionym oraz innym podmiotom. Ponadto w zakresie przedmiotowego systemu mają zastosowanie przepisy ogólne, tj. ustawa o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze do niej, ustawa o informatyzacji (...) oraz akty wykonawcze do niej. Zatem brak jest uzasadnienia do tworzenia dodatkowych delegacji ustawowych w tym zakresie. Dostęp do danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców zarówno w obecnym stanie prawnym, jak i w stanie prawnym projektowanym, nie został uzależniony od uiszczania opłat ewidencyjnych przez jakikolwiek podmiot wnoszący o ten dostęp. Uwaga nie dotyczy przedmiotu założeń. Uwaga zasadna, ale nieuwzględniona. W pkt. 9 testu regulacyjnego należy oszacować koszty wpływu regulacji dla roku wejścia jej w życie, a następnie w 1, 2, 3, 5 i 10 roku, dostosowanie zaś systemów/podmiotów musi nastąpić przed wejściem w życie przedmiotowej regulacji.

19 realizowanych zmian. UFG 59. II 2.1. W przekazanym do uzgodnień dokumencie projektodawca wskazuje się, że zmianie ulegną m.in. zasady gromadzenia danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. Z uwagi na fakt, że w zbiorze Centralnej Ewidencji Pojazdów jest prowadzony wyodrębniony zbiór danych i informacji o pojazdach w postaci Centralnej Ewidencji Pojazdów Specjalnych, istnieje konieczność wyraźnego wskazania, że nowe przepisy nie będą naruszały aktualnie obowiązujących rozwiązań chroniących dane dotyczące pojazdów służb specjalnych, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest to niezbędne dla skutecznej realizacji ich ustawowych zadań. CBA 60. Uregulowanie katalogu podmiotów uprawnionych do pozyskania danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz zakresu danych powinno odbyć się w znacznej mierze na poziomie ustawowym. Jednocześnie takie przeniesienie byłoby możliwe, jednak tylko w zakresie danych niemających charakteru danych osobowych. Możliwość swobodnej regulacji w rozporządzeniu zakresu i Ew. katalogu podmiotów, którym CEPiK udostępnia dane, rodzi bardzo duże ryzyko prawne wśród tych podmiotów, co przekłada się na konieczność ponoszenia przez nie wysokich kosztów, związanych z dostosowaniem do zmian. Obowiązujący przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych mówi o realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jako jednej z przesłanek legalnego przetwarzania danych osobowych. Przepis prawa, w praktyce i doktrynie, rozumiany jest jako wynikający z ustawy, a nie aktów wykonawczych. UFG 61. Zdefiniowanie zamkniętego zakresu danych osobowych w przepisie prawa (ustawie) jest mało prawdopodobne i trudno znaleźć przykład konkretnej realizacji takiego postulatu. Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Obecnie za daną osobową może być uznany np. numer rejestracyjny. Może nią być w określonych szczególnych okolicznościach również każda inna informacja dot. opisu pojazdu. UFG 62. Proponuje się ujednolicenie używanej terminologii, również z uwzględnieniem innych aktów prawnych, w tym ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, w której jest mowa o posiadaczach pojazdów mechanicznych. UFG 63. GIODO oponuje przeciwko propozycji odstąpienia od ustawowego określenia zakresu danych i informacji gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. W opinii GIODO dotychczasowe rozwiązanie odpowiada konstytucyjnym wymogom art. 51 ust. 1. Podniesione argumenty projektodawcy za zmianą istniejącego stanu prawnego opierające się na kwestii złożoności i długotrwałości procesu legislacyjnego niezbędnego W projekcie założeń została zamieszczona informacja, że nowe przepisy nie będą naruszały aktualnie obowiązujących rozwiązań chroniących dane dotyczące pojazdów służb specjalnych, w tym Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Kwestia zostanie rozstrzygnięta po przedstawieniu stanowiska przez Radę Legislacyjną. Kwestia zostanie rozstrzygnięta po przedstawieniu stanowiska przez Radę Legislacyjną. Uwaga zasadna. Stosowana terminologia zostanie ujednolicona w ramach zmian przepisów regulujących wykonywanie działalności przez zakłady ubezpieczeń i UFG, na etapie opracowywania projektu ustawy. Kwestia zostanie rozstrzygnięta po przedstawieniu stanowiska przez Radę Legislacyjną.

20 dla zmiany katalogu pozyskiwanych danych, jawią się jako nieprzekonujące. Można więc zaproponować odwrócenie argumentacji projektodawcy i stwierdzić, że konieczność przeprowadzenia czasochłonnych zmian legislacyjnych poprzedzonych stosownymi uzgodnieniami z zainteresowanymi podmiotami ma istotne znaczenie gwarancyjne dla osób, których dane są przetwarzane w ewidencji, chroni bowiem przed nadmiernie częstymi i nie do końca przemyślanymi zmianami zakresu danych gromadzonych w tych ewidencjach. Co więcej jest to zgodne z poglądami Trybunału Konstytucyjnego, który to organ konsekwentnie stoi na stanowisku, że zasadnicza regulacja pewnych kwestii nie może być domeną przepisów wykonawczych, nie jest bowiem dopuszczalne aby prawodawczym decyzjom organu władzy wykonawczej pozostawić kształtowanie zasadniczych elementów regulacji prawnej. Zaproponowana zmiana stanowi krok wstecz pod względem standardu ochrony praw osób, których dane są gromadzone. GIODO 64. II 2.2. Przekazywanie informacji o szkodach istotnych skutkujących koniecznością przeprowadzenia dodatkowych badań technicznych, wymaga ich redefinicji w ustawie (obecnie w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz dookreślenia zasad przekazywania takich informacji z zakładów ubezpieczeń do UFG. UFG 65. II 2.3. Zdaniem Agencji Wywiadu należy doprecyzować, iż zmianami, w trakcie prac nad projektem, nie zostają objęte zasady dotyczące rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym, które znajdują się w wyodrębnionym zbiorze danych i informacji o pojazdach (art. 80a ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym). AW 66. Współpraca między CEPiK, UFG, organami rejestrującymi, SKP powinna być mocno rozwinięta wraz z wprowadzeniem sankcji za niedopełnienie ustawowych obowiązków. UFG 67. Realizując zasadę wzajemności należy uwzględnić UFG i zakłady ubezpieczeń przy projektowaniu katalogu podmiotów uprawnionych do dostępu do danych z CEPiK. Odpowiedniej nowelizacji powinny być poddane ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK oraz ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Powyższe podyktowane jest realizacją zadań przez te podmioty i finansowanie CEPiK, w związku z uiszczaniem opłat ewidencyjnych. UFG Projekt założeń został uzupełniony o informację, że zakres zmiany ma objąć informacje o szkodzie istotnej, zarówno z ubezpieczenia OC, jak i AC, zaś na poziomie rozporządzenia zostaną uregulowane szczegółowe zasady przekazywania tych informacji. Projektowane zmiany nie obejmują wydzielonej części Centralnej Ewidencji Pojazdów tj. CEP-S. Dotychczasowy tryb rejestracji pojazdów służb zostanie zachowany wraz z zapewnieniem ochrony danych pojazdów służb oraz ich funkcjonariuszy. Przedmiotowa nowelizacja dotyczy części cywilnej Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz Centralnej Ewidencji Kierowców. Zatem projekt założeń został uzupełniony o informację w tym zakresie. Uwaga uwzględniona w części. Przewiduje się uregulowanie wskazanych kwestii w rozporządzeniu. Nie przewiduje się sankcji za niedopełnienie ustawowych obowiązków. Projekt założeń został uzupełniony o informację dotyczącą konieczności zmiany powołanych ustaw.

CEPiK co się zmieni w starostwach. Data publikacji wersja 1.1

CEPiK co się zmieni w starostwach. Data publikacji wersja 1.1 CEPiK 2.0 - co się zmieni w starostwach Data publikacji 25.04.2016 wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 2 Założenia nowelizacji z dnia 5 sierpnia 2015... 3 Rozszerzenie zakresu danych w centralnej

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Departament Ewidencji Państwowych CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 20.11.2015 wersja 1.0 msw.gov.pl 1/10 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji...

Bardziej szczegółowo

CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów

CEPiK co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów CEPiK 2.0 - co się zmieni w stacjach kontroli pojazdów Data publikacji 17.06.2016 wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 2 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 dotyczące SKP... 3 Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Centralna ewidencja pojazdów

UZASADNIENIE. Centralna ewidencja pojazdów UZASADNIENIE Centralna ewidencja pojazdów Stosownie do przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 10 lutego 2015 r. założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 10 lipca 2014 r. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt z dnia 10 lipca 2014 r. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 10 lipca 2014 r. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw I Cel projektowanej ustawy. 1. Wstęp. W 2012 r. w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 4 maja 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

CEPiK 2.0 - co się zmieni w starostwach

CEPiK 2.0 - co się zmieni w starostwach Departament Ewidencji Państwowych CEPiK 2.0 - co się zmieni w starostwach Data publikacji 28.10.2015 wersja 1.0 msw.gov.pl 1/9 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia nowelizacji... 3 Co się zmieni...

Bardziej szczegółowo

CEPiK aplikacja Udostępnianie. Data publikacji wersja 1.0

CEPiK aplikacja Udostępnianie. Data publikacji wersja 1.0 CEPiK 2.0 - aplikacja Udostępnianie Data publikacji 09.05.2016 wersja 1.0 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015r.... 3 Rozszerzenie zakresu danych w centralnej

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania jakością danych i standaryzacji informacji w projekcie ustawy o CEPiK

Aspekty zarządzania jakością danych i standaryzacji informacji w projekcie ustawy o CEPiK Aspekty zarządzania jakością danych i standaryzacji informacji w projekcie ustawy o CEPiK DEPiT MSWiA Anna Ernst Elżbieta Syropiatko Seminarium PIU Warszawa, 25.03.2009 r. 1 Agenda CEPiK uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UFG 2 Uwaga uwzględniona częściowo. UFG 3 ust. 1 Uwaga częściowo uwzględniona. UFG

UFG 2 Uwaga uwzględniona częściowo. UFG 3 ust. 1 Uwaga częściowo uwzględniona. UFG Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia MSW w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy centralną ewidencją pojazdów a Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (uzgodnienia międzyresortowe)

Bardziej szczegółowo

Organizacje społeczne postulują skreślenie w ust. 5 pkt 1 wyrazów zatrudniony w ośrodku szkolenia

Organizacje społeczne postulują skreślenie w ust. 5 pkt 1 wyrazów zatrudniony w ośrodku szkolenia 1) w art. 23: a) uchyla się ust. 3, b) ust 4 otrzymuje brzmienie: 4. Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany po ukończeniu zajęć, o których mowa w ust. 2, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Postęp realizacji projektu Gustaw Pietrzyk Plan prezentacji 1. Cele i architektura systemu 2. Finansowanie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Krzemieniecki ul. Gorkiego 21/31 92-524 Łódź Tel. 512 232 712 Łódź, dnia 12 sierpnia 2014 r.

Grzegorz Krzemieniecki ul. Gorkiego 21/31 92-524 Łódź Tel. 512 232 712 Łódź, dnia 12 sierpnia 2014 r. Grzegorz Krzemieniecki ul. Gorkiego 21/31 92-524 Łódź Tel. 512 232 712 Łódź, dnia 12 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa Stosownie do art. 63 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Art. 1.

USTAWA. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Art. 1. Projekt z dnia 10 kwietnia 2009 r. USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2003 r. GI-DS-430/218/03 (dotyczy udostępnienia przez Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych - Szpitalowi danych osobowych osób, którym Szpital udzielił świadczeń zdrowotnych) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2015 r. Poz. 681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 852 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.

UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 3 UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn.

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2014 poz. 486. USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2014 poz. 486 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

CEPiK aplikacja Naruszenia i Zatrzymania. Data publikacji r wersja 1.1

CEPiK aplikacja Naruszenia i Zatrzymania. Data publikacji r wersja 1.1 CEPiK 2.0 - aplikacja Naruszenia i Zatrzymania Data publikacji 27.06.2016r wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku... 3 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku... 3 Rozszerzenie zakresu przekazywanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939)

Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939) Warszawa, dnia 28 lipca 2010 r. Opinia do ustawy o dowodach osobistych (druk nr 939) I. Cel i przedmiot ustawy W świetle obowiązujących przepisów sprawy związane z dowodami osobistymi uregulowane są w

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

...-------._. Do druku nr 115 SEJM. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY. Pan Marek Kuchciński

...-------._. Do druku nr 115 SEJM. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY. Pan Marek Kuchciński -- r-...-------._ SEJM BAS-W APEiM-290115 TRYB B. PILNY BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. Do druku nr 115 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan. Janusz Cichoń. Sekretarz Stanu. Ministerstwo Finansów

Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan. Janusz Cichoń. Sekretarz Stanu. Ministerstwo Finansów Warszawa, 24 marca 2014 r. Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu Ministerstwo Finansów w nawiązaniu do pisma Ministerstwa Finansów z dnia 19 lutego br., sygn.: DD3/0301/4/MCA/13/RD, dotyczącego konsultacji

Bardziej szczegółowo

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: PROJEKT 31.08.2006. AUTOPOPRAWKA do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw W rządowym projekcie

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

pozostaje dla odesłań do aktów wykonawczych oraz porządkuje przepisy dotyczące słuchaczy oraz pracowników Szkoły. Jednocześnie, mając na uwadze

pozostaje dla odesłań do aktów wykonawczych oraz porządkuje przepisy dotyczące słuchaczy oraz pracowników Szkoły. Jednocześnie, mając na uwadze UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt P 15/10 (Dz. U. Nr 61, poz. 315). W wyroku tym Trybunał orzekł o niezgodności

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 671)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 671) Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 671) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem opiniowanej

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J

M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J M INISTER Warszawa, dnia maja2013r. PRACY I PO LITY K I SPO Ł E C Z N E J DRP-VIII-02100-3-33^ -IS/12 Pani Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego W odpowiedzi na pismo z dnia 8 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, określany dalej jako projekt, zmierza do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów:

Bardziej szczegółowo

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz

ustawy. Ze względu na dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych owocujący pojawianiem się nowoczesnych rozwiązań sprzętowych oraz Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw informatyzacji zawartego w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw projekt sierpień 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

CEPiK aplikacja Ewidencje do PKK. Data publikacji: 19 sierpnia 2016r wersja 1.1

CEPiK aplikacja Ewidencje do PKK. Data publikacji: 19 sierpnia 2016r wersja 1.1 CEPiK 2.0 - aplikacja Ewidencje do PKK Data publikacji: 19 sierpnia 2016r wersja 1.1 1 Spis treści Zmiany od nowego roku...3 Założenia ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku...3 Rozszerzenie zakresu przekazywanych

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego[2])

z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego[2]) Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/539,rozporzadzenie-ministra-spraw-wewnetrznych-i-admini stracji-z-dnia-2006-r-zmienia.html Wygenerowano: Wtorek, 27 września 2016, 06:41

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-713684-II-13/ST Trybunał Konstytucyjny 00-090 Warszawa Al. Solidarności 77 Tel. centr. 22 551 77 00 Fax 22 827 64 53 Warszawa Wniosek

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) wprowadza zmiany mające na celu usprawnienie i uproszczenie funkcjonowania krajowego systemu ekozarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie

WZÓR. Wniosek o dofinansowanie WZÓR Wniosek o dofinansowanie Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia. (poz. ) Wniosek o dofinansowanie Załącznik nr 1 I-1 realizacji projektu informatycznego lub przedsięwzięcia,

Bardziej szczegółowo

Mat e ri a ł do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu lo łutego 2015 r.

Mat e ri a ł do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu lo łutego 2015 r. Mat e ri a ł do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu lo łutego 2015 r. - Minister Spraw Wewnę t rzny ch DP - ł - 0231-3/2014/PK r zawa, m.... N CELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW KANC ELARIA PREZ

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę (Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę, dyrektywę oraz dyrektywę )

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę (Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę, dyrektywę oraz dyrektywę ) Dobre praktyki legislacyjne 23 Odnośniki do tytułu aktu normatywnego informujące o wdrożeniu prawa unijnego Tezy: 1. Odnośniki informujące o wdrażanych dyrektywach powinny wskazywać zakres wdrożenia dyrektywy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania:

UZASADNIENIE. Projektowane rozporządzenie zawiera następujące uregulowania: UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie obsługi innych numerów przez system powiadamiania ratunkowego wykonuje upoważnienie zawarte w art. 5 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 13 maja 2016 r. DOLiS 033 148/16 Pan Stanisław Szwed Sekretarz Stanu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r.

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu dostosowanie prawa polskiego do regulacji zawartych

Bardziej szczegółowo

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy.

W 1 określony został zakres regulacji ze wskazaniem podstawy prawnej udzielania pomocy. UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zostało przygotowane na podstawie delegacji zawartej w art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną. UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatników i inkasentów z

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638) Warszawa, dnia 20 maja 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 638) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem opiniowanej ustawy jest, w myśl uzasadnienia do projektu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności

Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności Zagadnienie dotyczące określenia uprawnień strażników gminnych, a w szczególności uregulowania problemu wynajmowania przez gminy od firm prywatnych fotoradarów służących do kontroli prędkości w przeszłości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych, lub których stan wskazuje na to, że nie są używane

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Informacje o udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców w 2005 r.

Informacje o udostępnianiu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz z Centralnej Ewidencji Kierowców w 2005 r. Źródło: http://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/1642,informacje-o-udostepnianiu-danych-z-centralnej-ewidencji-pojazdow-orazz-central.html Wygenerowano: Niedziela, 3 stycznia 2016, 21:22 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. RM 110-8-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 617 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 22 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności na

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1273 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1004)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1004) Warszawa, dnia 20 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1004) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

W ramach konsultacji publicznych przedmiotowego projektu rozporządzenia uwagi wniosły:

W ramach konsultacji publicznych przedmiotowego projektu rozporządzenia uwagi wniosły: Załącznik Raport z konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych W trybie

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r.

Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r. Autopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonego w dniu 20 marca 2015 r. W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym zgłoszonym w dniu 20 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1. tytuł 2. 1 Minister Polityki Społecznej Treść uwagi Po wyrazie badań dodać wyrazy lekarskich - przygotowanie dokumentacji wniosku do ZUS, KRSU lub zespołu orzekającego

Bardziej szczegółowo