PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /2020 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /2020 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE"

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /2020 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu..r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia. r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44, Olsztyn, reprezentowanym przez Dyrektora.., zwanym w dalszej części umowy Udzielającym Zamówienia, a., nr prawa wykonywania zawodu..., wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej, posiadającą: NIP:., REGON:. zwaną w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie z drugiej strony, treści następującej: Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza umowa określa strony Udzielającego Zamówienia i Przyjmującego Zamówienie, w tym miejsce, godziny udzielania świadczeń medycznych. 2. Udzielający Zamówienia powierza, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje na siebie obowiązek wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie: endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej na zasadach określonych w niniejszej umowie. 3. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się do zapłacenia określonego umową wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. 2 Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania usług, określonych w niniejszej umowie, z wykorzystaniem aktualnie obowiązującej wiedzy medycznej oraz zgodnie z potrzebami Szpitala, zasadami etyki zawodowej, Programem Poprawy Jakości Usług Medycznych Akredytacją, Systemem Zarządzania Jakością oraz innymi certyfikatami posiadanymi przez Szpital. Obowiązki Przyjmującego zamówienie 3 Strony ustalają, iż do obowiązków Przyjmującego Zamówienie należy w szczególności: 1. Wykonywanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie endokrynologii w Poradni Endokrynologicznej, 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania zasad wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w umowach zawartych przez Udzielającego Zamówienia z Narodowym Funduszem Zdrowia lub innymi podmiotami oraz przepisach powszechnie obowiązujących i wewnętrznych, obowiązujących u Udzielającego Zamówienia. 4. Prowadzenie dokładnej i systematycznej elektronicznej dokumentacji medycznej obowiązującej w Szpitalu. 5. Bieżące elektroniczne uzupełnianie dokumentacji medycznej, w tym procedur medycznych. 6. Zdawanie zakończonych historii chorób do rozliczenia. 7. Prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań zgodnie ze standardem dokumentacji obowiązującym w publicznych zakładach opieki zdrowotnej według wzorów i w terminach podanych przez Udzielającego Zamówienia. 8. Przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. 9. Stosowanie instrukcji i procedur związanych z przyjętym przez Udzielającego Zamówienia systemem zarządzania jakością, procedur akredytacyjnych, przepisów porządkowych i zarządzeń wydanych przez Udzielającego Zamówienia. 10. Posiadanie ważnego i aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie bhp adekwatnego dla swojej grupy zawodowej, którą reprezentuje i której charakter pracy wiąże się Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Strona 1

2 z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 11. Przestrzeganie przepisów BHP, p/poż. 12. Czynne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Udzielającego Zamówienia, mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa (szkolenie p/poż., BHP, ćwiczenia ewakuacji, udzielania pierwszej pomocy, itp.). 13. Poddawanie się badaniom profilaktycznym i składanie do Zamawiającego aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania świadczeń na określonym stanowisku w MSZ w Olsztynie i dostarczanie go do Działu Spraw Pracowniczych. 14. Składanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej oraz dokumentów stwierdzających posiadanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 15. Poddanie się kontroli i ewentualnej oceny i dokonywanej przez Udzielającego Zamówienia lub upoważnione przez niego osoby. 16. Wykazywanie należytej dbałości o składniki majątkowe materialne i niematerialne stanowiące własność Udzielającego Zamówienia. 17. Dbanie o dobre imię i pozytywny wizerunek Szpitala. 18. Realizacja misji Szpitala. Zasady świadczenia usług 4 1. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie odbywa się zgodnie z potrzebami prawidłowego funkcjonowania Poradni Endokrynologicznej zgodnie z harmonogramem, szczegółowo określającym dni i godziny udzielania świadczeń zdrowotnych w danym miesiącu, które zostaną zgłoszone przez Udzielającego Zamówienie w systemie SZOI, uwzględniając ciągłość oraz kompleksowość udzielania świadczeń zdrowotnych zatwierdzonym przez Dyrektora. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej w wymiarze 5 godzin w tygodniu. 3. Przyjmujący Zamówienie na trzy miesiące przed planowaną zmianą w harmonogramie złoży wniosek o zmianie do Działu Rozliczeń i Analiz Medycznych i Statystyki. 4. Przyjmujący Zamówienie na miesiąc przed planowaną nieobecnością zobowiązany jest zgodnie z ogólnymi i szczegółowymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych przez NFZ, zgłosić przerwę w udzielaniu świadczeń. Wniosek o przerwie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych należy złożyć w sekretariacie Dyrekcji Szpitala. Nie dotyczy to sytuacji losowych takich jak choroba, wypadek, śmierć w rodzinie tj. zdarzeń nagłych i krótkotrwałych. 5. Przyjmujący Zamówienie może czasowo przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na inną osobę, posiadającą równorzędne kwalifikacje i spełniającą wymagania określone w niniejszej umowie, wyłącznie za zgodą Dyrektora Szpitala, a w razie nieobecności za zgodą osoby zastępującej Dyrektora, wyrażoną na piśmie. Ubezpieczenie 5 1. Przyjmujący Zamówienie oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest przez cały czas obowiązywania niniejszej Umowy do posiadania ważnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 3. W przypadku zawarcia nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC, Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do przedłożenia Udzielającemu Zamówienia nowej polisy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Odpowiedzialność 6 1. Przyjmujący Zamówienie za wykonywane czynności określonych w niniejszej umowie ponosi odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. 2. Udzielający zamówienia i Przyjmujący Zamówienie ponoszą solidarnie odpowiedzialność, o której mowa w art.27 ust.7 Ustawy o działalności leczniczej. 3. Przyjmujący Zamówienie z tytułu realizacji niniejszej umowy ponosi ryzyko gospodarcze. 4. Przyjmujący Zamówienie samodzielnie rozlicza się z Urzędem Skarbowym i ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi osób prowadzących działalność gospodarczą. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Strona 2

3 Kontrola udzielanych świadczeń 7 1. Udzielający Zamówienia oraz osoby przez niego upoważnione mają prawo do przeprowadzania kontroli w zakresie wykonywania przez Przyjmującego Zamówienie usług medycznych zgodnie z niniejszą umową, a w szczególności sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, ich jakości i terminowości. 2. Przyjmujący Zamówienie i Udzielający Zamówienia zgodnie z zawartą umową zobowiązują się do poddania kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady udostępniania pomieszczeń i sprzętu medycznego 8 1. Udzielający Zamówienia, do wykonywania zadań określonych w umowie, udostępnia Przyjmującemu Zamówienie pomieszczenia Szpitala oraz sprzęt i aparaturę medyczną będącą na jego wyposażeniu. 2. Bez zgody Udzielającego Zamówienia Przyjmujący Zamówienie nie może udostępnić sprzętu lub aparatury medycznej jak również pomieszczeń będących własnością Udzielającego Zamówienia osobom trzecim. 3. Za szkody w majątku Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie odpowiada w pełnej wysokości jeśli powstaną one z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, albo nie będąc do tego upoważnionym, udostępnia je osobie trzeciej. 4. Udzielający Zamówienia ponosi odpowiedzialność za stan sanitarny, epidemiologiczny i techniczny udostępnianych pomieszczeń oraz aparatury i sprzętu medycznego. Udzielający Zamówienia pokrywa koszty przeglądów sprzętu i aparatury medycznej oraz zakupów i napraw. W przypadku rażącego niedbalstwa koszty napraw pokrywa Przyjmujący Zamówienie. 5. Udzielający Zamówienia zobowiązuje się dostarczać w niezbędnym zakresie do świadczenia usług objętych umową leki, sprzęt medyczny, wyroby medyczne itp. 6. Za korzystanie z pomieszczeń Udzielającego, Przyjmujący zostanie obciążony kwotą 0,5% od wystawionej kwoty faktury powiększoną o obowiązującą stawkę podatku VAT. 7. Kwotę o której mowa w 8 pkt. 6 Udzielający Zamówienie potrąci z wynagrodzenia Przyjmującego Zamówienie. Wynagrodzenie 9 1. Za wykonane czynności określone postanowieniami niniejszej umowy Przyjmujący Zamówienie otrzyma wynagrodzenie w kwocie:.. zł. brutto (słownie:..) za każdą godzinę świadczenia usług zdrowotnych w wymiarze średnio 20 godzin w miesiącu, ale nie więcej niż 250 godzin w rocznym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem; 2. Przyjmującemu Zamówienie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykonania liczby godzin wskazanej w umowie. Udzielający Zamówienia może przenieść liczbę niewypracowanych godzin na innego Przyjmującego o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeniesienie godzin następuje za zgodą Szpitala. Przeniesienie godzin może odbyć się także w trakcie trwania umowy; 3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych koniecznością zachowania ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie w ramach posiadanych kwalifikacji może zostać zobowiązany do udzielania świadczeń zdrowotnych w zwiększonej liczbie godzin niż wynika to z ust. 1a; 4. Przyjmującemu Zamówienie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niezapewnienia przez Udzielającego Zamówienia liczby godzin przewidzianych w umowie. Wynagrodzenie przysługuje za wykonane świadczenia. 5. Maksymalna kwota finansowania w okresie trwania umowy nie może przekroczyć.. zł brutto rocznie. 6. Wynagrodzenie płatne jest na postawie dostarczonej do dnia 5 danego miesiąca za miesiąc poprzedni przez Przyjmującego Zamówienie faktury. Wynagrodzenie należne za dany miesiąc będzie płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionego dokumentu do Kadr, wraz z kartą rozliczenia godzin udzielania świadczeń. Faktura i karta godzin wymaga potwierdzenia wykonania świadczeń, przez upoważnione osoby i obejmuje należność za wykonane świadczenia w danym miesiącu. Za datę zapłaty przyjmuje się obciążenie rachunku szpitala. 7. Złożenie faktury po terminie, o którym mowa w ust. 7 powoduje, że płatność za usługi zrealizowana zostanie w terminie do 30 dni od dnia złożenia faktury.. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Strona 3

4 Kary W przypadku rażącego naruszenia przez Przyjmującego zapisów umowy Szpital potrąci: a) 10% wartości ostatnio wystawionej faktury, ponadto b) w przypadku nieprzestrzegania warunków realizacji umowy z NFZ, powodujących nałożenie przez NFZ, lub jego następcy prawnego, kar umownych- do 10% wartości ostatnio wystawionej faktury przez Przyjmującego Zamówienie. Okres obowiązywania, rozwiązanie umowy Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia r. do dnia r. 2. Udzielający Zamówienia uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy przed upływem terminu określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Przyjmujący Zamówienie, b) utraty przez Przyjmujący Zamówienie prawa wykonywania zawodu lub zawieszenia tego prawa przez organ uprawniony. 3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny za 3 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 4. Każdej ze stron niniejszej umowy przysługuje prawo rozwiązania jej z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w następujących przypadkach: a) Udzielający Zamówienie: w przypadku zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Szpitala, w przypadku zmian potrzeb Szpitala dotyczących wymiaru zamawianych świadczeń, w przypadku zmian w poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych przez Szpital lub całkowitego zaprzestania ich finansowania przez Płatnika, b) Przyjmujący Zamówienie: w przypadku zaistnienia po jego stronie okoliczności, uniemożliwiających mu realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności polegających na zmianie miejsca zamieszkania, wystąpieniu choroby. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie bez podania przyczyny w przypadku ich zgodnej woli. 5. Umowa wygasa w przypadku: a) upływu okresu na który została zawarta lub wyczerpania wartości umowy, b) gdy zajdą okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności i których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, a które uniemożliwiają wykonanie umowy, c) w przypadku likwidacji Szpitala, d) w przypadku śmierci Przyjmującego Zamówienie, e) w przypadku wygaśnięcia umowy zawartej przez Udzielającego zamówienie z NFZ/MZ czy ich następcą prawnym, f) innych przypadkach określonych przez odrębne przepisy. Zakaz konkurencji, nieuczciwa konkurencja W czasie realizacji świadczeń na rzecz Udzielającego Zamówienia, Przyjmujący Zamówienie nie zawrze umowy o udzielanie świadczeń medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z art. 132 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., z późn. zmianami, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 2. Świadczenia zdrowotne wynikające z niniejszej umowy nie mogą być ograniczane w związku z pracą naukową, dydaktyczną czy badawczą realizowaną przez Przyjmującego zamówienie na rzecz innych podmiotów 13 Działanie Przyjmującego Zamówienie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zagrażające lub naruszające interes Udzielającego Zamówienia bądź pacjentów Szpitala będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Czynami nieuczciwej konkurencji są na przykład: a) naruszenie (przekazanie, ujawnienie, wykorzystanie) informacji stanowiących tajemnicę Szpitala, b) nakłanianie (np. podmioty świadczące usługi medyczne) do rozwiązania lub niewykonania umowy łączącej ich ze Szpitalem, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Strona 4

5 c) rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji mających na celu wyrządzenie Szpitalowi szkody. Postanowienia końcowe 14 Po ustaniu obowiązywania umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do: a) przekazania mienia Udzielającemu Zamówienia w stanie nie pogorszonym, b) zwrotu wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją niniejszej umowy, należącej do Udzielającego Zamówienia, w terminie nie później niż 3 dni od daty ustania umowy (zwrotowi podlegają wszelkie dokumenty bez względu na jakim nośniku zostały zapisane) Warunki umowy mogą zostać zmienione jeśli konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy: a) Kodeks cywilny b) Ustawy z dnia r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, c) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, d) Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, e) Statut Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, f) Kodeks Etyki Lekarskiej. 17 Ewentualne spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Olsztynie. 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron (Przyjmujący zamówienie) (Udzielający zamówienia) Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Strona 5

6 KARTA GODZIN UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 1 do Umowy Nr.../...z dnia... Imię i nazwisko... Klinika/Oddział/ Dział... miesiąc...rok... Dzień m-ca Od godziny Do godziny Suma godzin udzielonych świadczeń zdrowotnych Suma godzin w miesiącu:... pieczęć i podpis Przyjmującego Zamówienie Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Strona 6

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ PROJEKT UMOWY UMOWA Nr... O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ zawarta w dniu... w Olsztynie oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu.r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Zawarta w dniu... w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH. Postanowienia ogólne

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH. Postanowienia ogólne PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy:..., reprezentowanym przez..., zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA W RAMACH USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH zawarta w dniu...r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Miejskim Szpitalem

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA Nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

Projekt umowy UMOWA Nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII Projekt umowy UMOWA Nr O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy Miejskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Zawarta w dniu....r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PROJEKT UMOWY UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Projekt umowy UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Projekt umowy UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu..r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Zawarta w dniu.. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII zawarta w dniu 2014r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..2014r. pomiędzy przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PROJEKT UMOWY UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr /2019 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta dnia...r. w Olsztynie w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia..r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Projekt umowy zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..A/2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA NR..A/2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy: zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA NR..A/2018 Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Szymankiewicz-Czużdaniuk, zwanym w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 29.12.2017r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY - Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk Szpitalem ... REGON-..., NIP-..., Świadczeniodawcą 1 2 ramach pielęgniarstwa...

PROJEKT UMOWY -  Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk Szpitalem ... REGON-..., NIP-..., Świadczeniodawcą 1 2 ramach pielęgniarstwa... - PROJEKT UMOWY - Zawarta w dniu... w Olsztynie pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44, reprezentowanym przez: Dyrektora Joannę Szymankiewicz Czużdaniuk,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE. Postanowienia ogólne UMOWA Nr / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia... pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE PROJEKT UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy przy ul., reprezentowanym przez., zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UMOWA / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA / O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu...r. w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy: Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie przy ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA NR.../2018. zawarta w dniu... r. pomiędzy: zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA NR.../2018 Miejskim Szpitalem Zespolonym w Olsztynie z siedzibą przy ul. Niepodległości 44 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Szymankiewicz-Czużdaniuk zwanym w

Bardziej szczegółowo

BADAŃ NEUROLOGICZNYCH DZIECI DO 1-GO ROKU ŻYCIA Z OPISEM

BADAŃ NEUROLOGICZNYCH DZIECI DO 1-GO ROKU ŻYCIA Z OPISEM UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W RAMACH PROJEKTU,,POPRAWA OPIEKI PERINATALNEJ GWARANCJĄ ZDROWIA SPOŁECZNOŚCI SUBREGIONU OLSZTYŃSKIEGO DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU NORWESKIEGO ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR CRU/WIM/ /2019 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

U M O W A NR CRU/WIM/ /2019 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH U M O W A NR CRU/WIM/ /2019 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Wojskowym Instytutem Medycznym z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. UMOWA Nr...

Wzór Umowy. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktyki w Poradni Medycyny Pracy Przychodni Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron.

UMOWA Nr... 1. Niniejsza Umowa reguluje prawa i obowiązki stron. UMOWA Nr... zawarta w dniu., w Olsztynie pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 3 -lekarze Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA WYKONYWANIE BADAŃ. Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

WZÓR UMOWY NA WYKONYWANIE BADAŃ. Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych WZÓR UMOWY NA WYKONYWANIE BADAŃ Umowa Nr./2018 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy:

o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Umowa nr /C/F/2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia... 2013 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy:

Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych. zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Umowa nr. o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Miechowie - Charsznicy dnia 2015 r. pomiędzy: Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Miechowie Charsznicy przy ul. Miechowskiej 52, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym;

Opieka zdrowotna nad pacjentami Oddziału Uzdrowiskowej Rehabilitacji dla Dorosłych w Szpitalu Uzdrowiskowym; Nr sprawy 1110/02/2014 Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zawarta w Kudowie-Zdrój w dniu... pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK./ 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 2 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r w Piekoszowie, pomiędzy: Samorządowym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75, 26-065 Piekoszów, wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 2 UMOWA na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Zawarta w dniu... r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr...

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE nr... zawarta w dniu... w oparciu o protokół Komisji Konkursowej z dnia...r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Giżycku,

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA

Znak Sprawy: DZP Projekt UMOWA - 1 - Postępowanie nr SZPZLO/ 28 /ZP/P/2015 Znak Sprawy: DZP.26.1.28.2015 Projekt UMOWA Załącznik nr 5 do SIWZ DATA ZAWARCIA ZAMAWIAJĄCY REPREZENTOWANY PRZEZ: LUCYNA HRYSZCZYK - DYREKTOR NUMER UMOWY WYKONAWCA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik 2b Umowa nr./ C /2014 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Siemiatyczach dnia 2014 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Siemiatyczach przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Wzór UMOWA Nr / K-L / 2019 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu 2019 roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Wzór załącznik nr 3b Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia.

PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: PROJEKT (ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY) Umowa nr o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach dnia. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

OGŁOSZENIE. Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/45/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na wykonywanie badań w zakresie densytometrii na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii

Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii Umowa o udzielanie konsultacji lekarskich w zakresie neurologii zawarta w dniu... r. w Barcinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści:

Wzór. ... zwanym dalej Przyjmującym zamówienie. o następującej treści: Wzór Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach Poradni Neurologicznej Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zawarta w dniu.. w Kościanie po przeprowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej w dniu.. w Przeworsku pomiędzy:

Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej w dniu.. w Przeworsku pomiędzy: Załącznik nr 5 Wzór umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawartej w dniu.. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie".

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie. Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM- 8/2017 UMOWA Nr... Wzór Umowy zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni. Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w Sierpcu -

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr WSzS/DLL/.../2017 (WZÓR)

Umowa Nr WSzS/DLL/.../2017 (WZÓR) Załącznik nr 2 do Regulaminu Umowa Nr WSzS/DLL/.../2017 (WZÓR) NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP

Bardziej szczegółowo

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy :

... Umowa nr. zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Załącznik nr 3 Umowa nr. Wzór Umowy zawarta w dniu... roku w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy : Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do MI Konkurs nr ZO.5030/2/2015. UMOWA (projekt)

Załącznik Nr 2 do MI Konkurs nr ZO.5030/2/2015. UMOWA (projekt) UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa Nr UK. / 2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Załącznik nr 3 do SWKO Projekt umowy zawarta w dniu. r. w Katowicach pomiędzy: Uniwersyteckim Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie.

Wzór Umowy. 1. Udzielający zamówienia zleca a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie. UMOWA Nr... Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM 3/2017 Wzór Umowy zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie w SPZZOZ w Sierpcu - pomiędzy Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018. zwanym w dalej,,przyjmującym Zamówienie

Umowa Nr /2018. zwanym w dalej,,przyjmującym Zamówienie Umowa Nr /2018 zawarta w dniu..r. pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008478 oraz rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach

Umowa nr../2018 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach Umowa nr../2018 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach zawarta w dniu.2018r. w Łapach, zwana dalej umową pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH

ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH Załącznik Nr 3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA KONSULTACJI ORTOPEDYCZNYCH 1

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy: Zał. nr 5 (wzór) Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej zawarta w dniu. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Załącznik nr 3

Umowa nr Załącznik nr 3 Umowa nr Załącznik nr 3 zawarta w dniu... roku pomiędzy: Powiatowym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr IGiChP..2011

UMOWA nr IGiChP..2011 UMOWA nr IGiChP..2011 zawarta w dniu... 2011 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa REGON: 000288490, NIP: 525-000-88-38, KRS:

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt)

Zadanie nr 1. UMOWA (projekt) Zadanie nr 1 UMOWA (projekt) zawarta w dniu.. w Białej Podlaskiej, pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez mgr inż. Dariusza Oleńskiego Dyrektora Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy:

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: wzór nr 2- fizjoterapeuci/ masażyści Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA Nr /2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA Nr /2017 na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Szpitalem Klinicznym Dzieciątka Jezus, adres 02-005 Warszawa, ul. Lindleya 4, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015

UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 UMOWA (projekt) NR WSzS/DLL/ /2015 zawarta w dniu. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa NIP: 5732299604 REGON: 001281053

Bardziej szczegółowo

wzór Zał. nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni. zawarta w Przeworsku pomiędzy:

wzór Zał. nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni. zawarta w Przeworsku pomiędzy: wzór Zał. nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni. zawarta w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku ul. Szpitalna 16, 37-200 Przeworsk wpisanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych warunków UMOWA Nr SM/KM/.. / LAB /2017 O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w Świnoujściu w dniu... r. pomiędzy: Szpitalem Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

(WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 1 (WZÓR) UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ zawarta w Rzeczniowie w dniu. pomiędzy: 1. Samodzielnym Publicznym Zakładem Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr./2017 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr./2017 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr./2017 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu.r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2016 poz. 960 z pózn. zm.)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH zawarta w dniu... pomiędzy: Szpital Powiatowy w Zawierciu 42-400 Zawiercie, ul. Miodowa 14 zwanym w dalszej części umowy Udzielającym zamówienie reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu roku w Dęblinie pomiędzy:

U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu roku w Dęblinie pomiędzy: U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 12.04.2019 roku w Dęblinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 08 530 Dęblin, ul. Rynek 14, NIP 716-22-09-188,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r.

PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. PROJEKT (dyżury lekarskie) Umowa nr. o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w Kozienicach w dniu. r. Załącznik nr 3 do SWK pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik Nr 8 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2014 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu 2014 r. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA

UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIA SZPZLO/Z- 2K/2018 UMOWA Nr / 2018 W dniu..2018r. w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa- Wawer, z siedzibą w 04-564 Warszawa ul. Strusia 4/8, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie:

Umowa nr.. wzór. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: Załącznik nr 2 do SWKO Umowa nr.. wzór W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert nr : przeprowadzonego na podstawie: - art. 26-27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2015

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR /2013 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w oparciu o art. 26 ust.4a i 27 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.) zawarta dnia. w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie".

OFERENTEM zwanym w dalszej części umowy Przyjmującym zamówienie. Załącznik nr 4 do oferty na konkurs ofert nr DUM- 7/2017 UMOWA Nr... Wzór Umowy Poradnie zawarta w dniu... w Sierpcu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni. Przychodni Specjalistycznej SPZZOZ w

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) NR WSzS/DLL/ /2018

UMOWA (wzór) NR WSzS/DLL/ /2018 UMOWA (wzór) Załącznik nr 2 do Regulaminu NR WSzS/DLL/ /2018 zawarta w dniu.. pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP z siedzibą w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, 42-202 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie UMOWA nr O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Zawarta w dniu... w Prażmowie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA NR./2016 O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2016 roku w Drezdenku pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 8, 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) nr 2018/ZP NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA (projekt) nr 2018/ZP NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA (projekt) nr 2018/ZP cz.2 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu w Zagórzu w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pomiędzy: Mazowieckim Centrum

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych

UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych UMOWA Nr... na świadczenie usług medycznych Załącznik nr 5 do SWKO Zawarta w dniu... r. w Strzelinie, pomiędzy: Strzelińskim Centrum Medycznym sp. z o.o. ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, NIP: 914-15-35-587,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) Nr WSzS/DLL/.../2018 NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA (WZÓR) Nr WSzS/DLL/.../2018 NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA (WZÓR) Nr WSzS/DLL/.../2018 NA UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. NMP

Bardziej szczegółowo

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne W Z Ó R załącznik do zarządzenia konkursowego RTG Umowa o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu.. w Bielsku-Białej pomiędzy Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Projekt. Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Projekt Załącznik nr 10 do SWKO Umowa - kontrakt nr DŚM/.../2015 o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Zawarta w dniu... w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole w wyniku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR

Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Załącznik nr 2 do SWKO UMOWA WZÓR Zawarta w dniu... w Osiecznej pomiędzy: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej z siedzibą przy ul. Zamkowej 2, NIP: 697-18-85-702, REGON: 410386551,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. NIP.. Regon. Pesel

U M O W A Nr. NIP.. Regon. Pesel U M O W A Nr o świadczenie usług medycznych zawarta w trybie konkursu ofert w dniu r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach reprezentowanym przez Dyrektora. zwanym

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku

Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku Wzór UMOWA nr... na świadczenie usług zdrowotnych zawarta w dniu... 2014 roku pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej- Curie, ul. Szpitalna 1,

Bardziej szczegółowo