Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3"

Transkrypt

1

2 2 Instrukcja postępowania w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych Lr 3 Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z późn. zm.) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. POLKOWICE 2009 r. Podstawa opracowania niniejszej instrukcji: Przepis wewnętrzny Instrukcja w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych o symbolu Lr - 3, realizuje postanowienia ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 16, poz. 94 z 2007 r. i rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych (Dz. U. Nr 89, poz. 593)

3 3 Spis treści Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE Cel i zakres instrukcji Znaczenie używanych określeń... 4 Rozdział II... 8 ZAWIADOMIENIE O WYPADKU Zgłoszenie o zdarzeniu Postępowanie dyżurnego ruchu Zarządcy po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu Postępowanie po zaistnieniu zdarzenia Pisemne zawiadomienie o zdarzeniu Rozdział III KOMISJA KOLEJOWA Zadanie komisji kolejowej Skład komisji kolejowej Uprawnienia i obowiązki komisji Rozdział IV BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN ZDARZENIA Czynności komisji na miejscu zdarzenia Protokół oględzin miejsca zdarzenia Rozdział V USTALENIE WYNIKÓW DOCHODZENIA Ustalenia końcowe Rodzaje przyczyn Wnioski zapobiegawcze Ustalenie strat Protokół ustaleń końcowych Termin zakończenia postępowania Rozdział VI STATYSTYKA l ANALIZA STATYSTYKI Rejestracja zdarzeń Statystyka zdarzeń Wskaźniki bezpieczeństwa Program poprawy bezpieczeństwa i raport w sprawie bezpieczeństwa Rozdział VII ZAPOBIEGANIE WYPADKOM Ogólne zasady zapobiegania wypadkom Skorowidz zmian i uzupełnień do instrukcji... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr

4 4 Rozdział l POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cel i zakres instrukcji 1. Celem instrukcji jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego poprzez ustalanie i wykonywanie środków zapobiegawczych przyjętych przez komisje powypadkowe oraz określenie jednolitego i prawidłowego trybu postępowania po zaistnieniu wypadku lub incydentu kolejowego z udziałem przewoźnika kolejowego 2. Instrukcja określa szczegółowe zasady powiadamiania o poważnych wypadkach, wypadkach i incydentach kolejowych oraz sposób postępowania pracowników kolejowych PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. w Polkowicach. 3. Instrukcja określa także: 1. zasady prowadzenia statystyki i analizy stanu bezpieczeństwa, 2. zasady postępowania w zakresie zapobiegania poważnym wypadkom, wypadkom i incydentom 3. inne kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, uregulowane niniejszą instrukcją. 4. Instrukcja niniejsza obowiązuje w PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. w Polkowicach oraz u innych przedsiębiorców kolejowych, którzy zobowiązani są do jej stosowania na podstawie odrębnie zawartej umowy. 5. Na obszarze kolejowym zarządzanym przez innego zarządcę infrastruktury należy stosować przepisy obowiązujące u tego zarządcy. 6. Przepis nadaje się do stosowania w zakresie warunków bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, utrzymania infrastruktury i eksploatacji pojazdów kolejowych. 2 Znaczenie używanych określeń 1. Zdarzenie poważny wypadek, wypadek lub incydent na liniach kolejowych 2. Wypadek niezamierzone nagłe zdarzenie lub ciąg takich zdarzeń z udziałem pojazdu kolejowego, powodujące negatywne konsekwencje dla zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska; do wypadków zalicza się w szczególności a) kolizje b) wykolejenia c) zdarzenia na przejazdach d) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy będący w ruchu e) pożar pojazdu kolejowego

5 5 3. Poważny wypadek - wypadek spowodowany kolizją, wykolejeniem pociągu lub innym podobnym zdarzeniem a) z przynajmniej jedną ofiarą śmiertelną lub przynajmniej pięcioma ciężko rannymi lub b) powodujący znaczne zniszczenie pojazdu kolejowego, infrastruktury kolejowej lub środowiska, które mogą zostać natychmiast oszacowane przez komisję badającą wypadek na co najmniej 2 miliony euro, mający oczywisty wpływ na regulacje bezpieczeństwa kolei lub na zarządzanie bezpieczeństwem 4. Incydent - każde zdarzenie inne niż wypadek lub poważny wypadek, związane z ruchem pociągów i mające wpływ na jego bezpieczeństwo 5. Zderzenie - dynamiczne zetknięcie się pojazdów kolejowych jadących po tym samym torze z przeciwnych kierunków. 6. Najechanie - niezamierzone, dynamiczne: 1) zetknięcie się pojazdów kolejowych jadących po tym samym torze w tym samym kierunku, 2) zetknięcie się pojazdu kolejowego będącego w ruchu ze stojącym na tym samym torze pojazdem kolejowym, 3) najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie, 4) najechanie pojazdu kolejowego na osobę znajdującą się na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego, 5) najechanie na przeszkodę znajdującą się na torze lub w skrajni pojazdu kolejowego powodujące wykolejenie pojazdu kolejowego. 6.Wykolejenie - trwały brak kontaktu powierzchni tocznej koła pojazdu kolejowego z powierzchnią toczną główki szyny. 7. Starcie - zetknięcie się pojazdów kolejowych w miejscu połączenia lub przecięcia się torów. 8. Pociąg - jest to skład wagonów lub innych pojazdów kolejowych sprzęgniętych z czynnym pojazdem trakcyjnym, albo pojazd trakcyjny - osygnalizowany i przygotowany do jazdy lub znajdujący się w drodze. 9. Zarządca infrastruktury - podmiot wykonujący działalność polegającą zarządzaniu infrastrukturą kolejową. 10. Linia kolejowa - tory kolejowe wraz z zajętymi pod nie gruntami oraz przyległy pas gruntu, a także budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, wraz z zajętymi pod nie gruntami. 11. Posterunek ruchu - wyznaczone miejsce służące do eksploatacji kolei zapewniające bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu kolejowego. Posterunki ruchu dzielą się na posterunki następcze, pomocnicze i osłonne. 12. Posterunek zapowiadawczy - następczy posterunek ruchu umożliwiający zmianę kolejności jazdy pociągów wyprawianych na tor szlakowy do niego przyległy. 13. Stacja - posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się przynajmniej jeden tor główny, a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć jazdę, krzyżować się i wyprzedzać, zmieniać kierunek jazdy lub swój skład.

6 6 14. Szlak kolejowy - część linii kolejowej między sąsiednimi posterunkami zapowiadawczymi lub posterunkiem zapowiadawczym i końcowym punktem linii. 15. Odstęp - część toru szlakowego między: 1) posterunkiem zapowiadawczym i najbliższym posterunkiem odstępowym, bocznicowym lub semaforem odstępowym blokady samoczynnej, 2) dwoma kolejnymi posterunkami odstępowymi lub bocznicowymi, 3) posterunkiem odstępowym i bocznicowym, 4) dwoma kolejnymi semaforami blokady samoczynnej dla tego samego kierunku jazdy przy danym torze. 15. Bocznica kolejowa - droga kolejowa połączona z linią kolejową i służąca do wykonywania załadunku i wyładunku wagonów lub wykonywania czynności utrzymaniowych pojazdów kolejowych lub postoju pojazdów kolejowych oraz przemieszczania i włączania pojazdów kolejowych do ruchu po sieci kolejowej; w skład bocznicy kolejowej wchodzą również urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz inne urządzenia związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, które są na niej usytuowane; 16. Pojazd kolejowy - pojazd dostosowany do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych. 16a Baza pojazdu kolejowego dla wagonu dwuosiowego to rozstaw osi, dla pojazdu kolejowego z wózkami to rozstaw czopów skrętu wózków, dla wózka to rozstaw skrajnych osi. 17. Poszkodowany - osoba, która w wyniku wypadku kolejowego poniosła śmierć na miejscu, zmarła w wyniku odniesionych obrażeń ciała, albo doznała w wyniku wypadku kolejowego obrażeń ciała wymagających udzielenia pomocy lekarskiej. 18. Ofiary w ludziach - zabici i poważnie ranni w wypadku. 19. Zabity - osoba, która utraciła życie w katastrofie kolejowej lub w jej wyniku doznała obrażeń ciała, powodujących śmierć w ciągu 30 dni, licząc od dnia katastrofy (z wyłączeniem samobójstwa). 20. Ciężko ranny - osoba, która w wyniku poważnego wypadku, wypadku doznała naruszenia czynności narządu ciała, lub rozstroju zdrowia i w następstwie tego była hospitalizowana przez ponad 24 godziny, wyłączając osoby, które próbowały popełnić samobójstwo. 20a. Ranny osoba, która w wyniku zdarzenia doznała obrażeń ciała niewymagających hospitalizacji powyżej 24 godzin niezaliczana do ofiar zdarzenia. 21. Podróżny - osoba odbywająca podróż, znajdująca się na obszarze kolejowym, w pociągu i w innych pojazdach kolejowych poza obiektami, miejscami, pomieszczeniami i pojazdami, do których wstęp jest zabroniony. 22. Pasażer - każda osoba z wyłączeniem członków załogi pociągu, odbywająca podróż koleją. Dla celów statystyki wypadków, włącza się pasażerów usiłujących wsiąść lub wysiąść do lub z poruszającej pociągu. 23. Pracownik kolejowy - każda osoba zatrudniona przez zarządcę infrastruktury lub przewoźnika kolejowego. Do pracowników kolejowych zaliczamy również osoby zatrudnione przez użytkownika bocznicy kolejowej, które wykonują czynności związane z przewozami kolejowymi oraz osoby zatrudnione przez przedsiębiorstwa wykonujące prace na rzecz zarządcy infrastruktury lub przewoźnika kolejowego.

7 7 24. Osoba nieuprawniona do przebywania na obszarze kolejowym - każda osoba nie będąca podróżnym, pasażerem lub pracownikiem kolejowym, która poniosła śmierć lub doznała obrażeń w wypadku kolejowym. Do tych osób postronnych zalicza się także obsługę wagonów sypialnych, restauracyjnych, pocztowych, celników, policjantów, konwojentów przesyłek, czyścicieli wagonów, pracowników kolejowych nie wykonujących obowiązków służbowych i nie będących podróżnymi oraz pracowników innych przedsiębiorstw pracujących na terenie PMT LK. 25. Straty - koszty związane z wypadkiem lub incydentem kolejowym. 26. Komisja kolejowa - zespół osób wyznaczonych przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych lub dyrektora zakładu linii kolejowych lub kierowników jednostek organizacyjnych biorących udział w transporcie kolejowym, właściwych dla miejsca wypadku, których pracownicy, infrastruktura lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w wypadku kolejowym do zbadania okoliczności i przyczyn wypadku kolejowego oraz ustalenia wniosków zapobiegawczych i wskazania środków zaradczych. 27. Kierujący akcją ratunkową - osoba będąca przedstawicielem zarządcy infrastruktury lub Państwowej Straży Pożarnej, kierująca i odpowiedzialna za prowadzenie akcji ratunkowej do czasu usunięcia skutków wypadku kolejowego. 28. Właściwy dyspozytor - dyspozytor Zarządcy (Przewoźnika) otrzymujący zgłoszenie o wypadku. 29. Przerwa w ruchu pociągów - wstrzymanie ruchu pociągów wskutek powstałej szkody lub zatarasowania na stacji wjazdu lub wyjazdu, względnie toru szlakowego na szlaku jednotorowym, albo obu torów na szlaku dwutorowym, które uniemożliwiają jazdę pociągów do jednej z sąsiednich stacji na okres powyżej 30 minut. 30. Ograniczenie ruchu - zmniejszenie przepustowości szlaku lub stacji trwające powyżej 60 minut, jeżeli spowodowało opóźnienie pociągów. 31. Dyżurny ruchu pracownik zarządcy infrastruktury bezpośrednio odpowiedzialny za prowadzenie i bezpieczeństwo ruchu kolejowego na posterunku zapowiadawczym i przyległych szlakach (odstępach). 32. System zarządzania bezpieczeństwem organizacja i działania przyjęte przez zarządcę infrastruktury i przewoźnika kolejowego dla zapewnienia bezpieczeństwa. 33. Wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI) informacje statystyczne odnoszące się do wypadków i incydentów kolejowych, skutków wypadków, bezpieczeństwa technicznego infrastruktury kolejowej i zarządzania bezpieczeństwem.

8 8 Rozdział II ZAWIADOMIENIE O WYPADKU 3 Zgłoszenie o zdarzeniu 1. Pracownik kolejowy, który zauważył, że może dojść do zdarzenia kolejowego, powinien użyć wszelkich możliwych środków, aby mu zapobiec, a gdy to jest niemożliwe, dążyć do ograniczenia jego skutków. 2. Pracownik kolejowy, który zauważył zdarzenie kolejowe obowiązany jest zgłosić go niezwłocznie, używając wszelkich dostępnych środków, dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu zarządcy infrastruktury, a jeżeli nie jest to możliwe, za pośrednictwem innych osób. 3. Użytkownik bocznicy kolejowej powinien zawiadomić niezwłocznie dyżurnego ruchu stacji obsługującej bocznice o każdym zdarzeniu zaistniałym na bocznicy. 4. Maszynista pojazdu trakcyjnego Przewoźnika zgłasza wypadek dyżurnemu ruchu Zarządcy Infrastruktury. 5. Wyznaczony pracownik zarządcy powiadamia właściwe osoby o konieczności wzięcia udziału w pracach komisji badającej przyczyny i okoliczności zaistniałego zdarzenia kolejowego. 6. W przypadku zabicia lub zranienia człowieka przez pojazd kolejowy, pojazd ten należy zatrzymać i zgłosić zdarzenie dyżurnemu ruchu najbliższego posterunku ruchu zarządcy infrastruktury. 7. Zgłaszając zdarzenie kolejowe należy podać: miejsce, czas, opis zdarzenia i jego skutki; brak możliwości natychmiastowego podania niektórych danych nie może opóźniać zgłoszenia. 4 Postępowanie dyżurnego ruchu Zarządcy po otrzymaniu zgłoszenia o zdarzeniu 1. Dyżurny ruchu, który otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu, powinien: 1) wezwać pogotowie ratunkowe, jeżeli w wyniku zdarzenia są poszkodowani w ludziach, 2) zgłosić niezwłocznie wypadek swojemu bezpośredniemu przełożonemu, 3) wezwać straż pożarną w razie konieczności zapewnienia ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i pierwszej pomocy medycznej, a w szczególności w przypadku: a) uwięzienia ludzi w uszkodzonym pojeździe lub braku do nich dostępu, b) pożaru lub wybuchu, c) zawalenia lub zalania wodą obiektu budowlanego, d) wykolejenia wagonu z towarem niebezpiecznym, e) niekontrolowanego uwolnienia się towaru niebezpiecznego z wagonu lub opakowania, 4) zamknąć tor, na którym powstała przeszkoda dla ruchu, w przypadku zdarzenia

9 9 z pojazdem kolejowym, uszkodzenia budowli, urządzeń kolejowych lub sieci trakcyjnej, 5) żądać od właściwego dyspozytora stosownie do potrzeb: a. wezwania pociągu ratownictwa technicznego, b. powiadomienia Policji, c. powiadomienia żandarmerii wojskowej d. powiadomienia dyspozytora zasilania elektroenergetycznego. 6) niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe po otrzymaniu zgłoszenia o najechaniu pojazdu kolejowego na człowieka oraz zawiadomić o wypadku najbliższą jednostkę Policji, z którą ustala zakres czynności prowadzonych na miejscu wypadku. 2. Kierownikowi Zarządcy PMT LK, któremu zgłoszono zdarzenie jest on zobowiązany: 1) dokonać lub nakazać dokonania czynności, o których mowa w pkt. 1-3, jeżeli nie zostały one wykonane przez dyżurnego ruchu, oraz w uzgodnieniu z dyrektorem zarządcy infrastruktury PMT LK polecić zamknięcie toru, jeżeli nie został on wcześniej zamknięty. przez dyżurnego ruchu. 2) zgłosić niezwłocznie zdarzenie swojemu bezpośredniemu przełożonemu 3) wezwać stosownie do potrzeb i sytuacji jednostki ratownictwa technicznego, 4) zgłosić niezwłocznie zdarzenie dyspozytorom innych jednostek organizacyjnych, których pojazdy kolejowe, infrastruktura lub pracownicy uczestniczyli w zdarzeniu, 5) powiadomić członków komisji powypadkowej właściwej dla okoliczności i skutków zdarzenia o konieczności przybycia na miejsce zdarzenia, 6) zgłosić zdarzenia właściwej terytorialnie komendzie Policji oraz prokuraturze odpowiedniego szczebla, 7) powiadomić dyspozytora zasilania elektroenergetycznego oraz ustalić z nim zakres niezbędnych wyłączeń napięcia w sieci trakcyjnej i możliwość prowadzenia ruchu trakcją elektryczną, jeżeli wypadek nastąpił na torach zelektryfikowanych, 8) powiadomić: a. jednostkę macierzystą pracownika kolejowego, który został poszkodowany w wypadku i jest niezdolny do kontynuowania lub podjęcia pracy, b. przedstawiciela przewoźnika o udziale w wypadku jego pojazdu kolejowego, c. najbliższy urząd celny, jeżeli pracownicy celni, wykonujący czynności służbowe na terenie kolejowym zostali poszkodowani w wypadku, lub zostały uszkodzone zamknięcia celne lub towary podlegające ocleniu, 5 Postępowanie po zaistnieniu zdarzenia 1. Powiadomiony o zdarzeniu pracownik, powołany pisemnie do udziału w pracach komisji powypadkowych, niezwłocznie udaje się na miejsce zdarzenia. 2. Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia członków komisji powypadkowej pracownik kolejowy, który zauważył zdarzenie, a w szczególności kierownik pociągu, kierujący pojazdem kolejowym powinien:

10 10 1) przekonać się, czy na sąsiednich torach może odbywać się ruch pociągów (manewry). jeżeli ruch nie może się odbywać, należy osłonić przeszkodę sygnałem Stój, a dla zbliżających się pociągów podawać sygnał Alarm, 2) udzielić pierwszej pomocy rannym, 3) zapobiec powstaniu i szerzeniu się pożaru, 4) zabezpieczyć ślady mogące mieć znaczenie dla ustalenia przyczyny wypadku i nie dopuścić do ich zatarcia, 5) podczas przewozu towarów niebezpiecznych stosować się do wytycznych postępowania przy przewozie koleją towarów niebezpiecznych. 6 Pisemne zawiadomienie o zdarzeniu 1. Zawiadomienie o poważnym wypadku, wypadku lub incydencie kolejowym zarządca infrastruktury właściwy dla miejsca zdarzenia zobowiązany jest każdorazowo przekazać niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 24 godzin od jego stwierdzenia do Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych i Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz właściwych miejscowo: a) prokuratury rejonowej, b) komendy powiatowej lub miejskiej Policji, c) komendy miejskiej bądź komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, d) jednostki Żandarmerii Wojskowej, jeżeli zachodzi taka konieczność/. 2. W przypadku braku zawiadomienia zarządcy zgłoszenie poważnego wypadku, wypadku lub incydentu kolejowego powinno być przekazane przez przewoźnika za pośrednictwem właściwej dyspozytury natychmiastowo do Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych telefonicznie lub faxem, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 3. Jeżeli po przekazaniu zawiadomienia ujawnione zostały nowe okoliczności zdarzenia, powodujące zasadniczą zmianę poprzednich ustaleń, w tym zmianę kategorii zdarzenia, ustalonej przyczyny zdarzenia albo zmianę innych ważnych informacji należy pilnie przekazać dodatkowe zawiadomienie, prostując lub uzupełniając zawiadomienie pierwotne. 4. W przypadku zdarzenia powstałego przy przewozie niebezpiecznych, doradca RID wyznaczony w PMT Linie Kolejowe powinien sporządzić dodatkowo raport zgodnie z postanowieniami RID.

11 11 Rozdział III KOMISJA KOLEJOWA 7 Zadanie komisji kolejowej 1. Postępowanie w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów kolejowych prowadzi komisja kolejowa powołana przez zarządcę infrastruktury kolejowej, zwana dalej komisją, której zadaniem jest ustalenie: 1) okoliczności zdarzenia, 2) przyczyny zdarzenia, 3) wniosków zapobiegawczych. 2. Dochodzenie w sprawie zdarzenia nie obejmuje ustalenia winy lub odpowiedzialności. Ustalenie winnych i stopnia ich winy należy do pracodawcy po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, korzystając w tym zakresie z ustaleń komisji kolejowej. 3. W zależności od okoliczności i skutków zdarzenia postępowanie prowadzi: 1) komisja miejscowa w sprawach zdarzeń powstałych podczas wykonywania prac manewrowych oraz poważnych wypadków lub wypadków polegających na najechaniu pojazdu kolejowego na osoby podczas przechodzenia przez tory albo wskakiwania lub wyskakiwania z pociągu, 2) komisja zakładowa w sprawach pozostałych zdarzeń. 4. Komisja miejscowa prowadzi postępowanie w sprawach należących do właściwości komisji zakładowej do czasu podjęcia postępowania przez tę komisję. 5. Komisja zakładowa prowadzi postępowania w sprawach należących do właściwości Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych do czasu podjęcia postępowania przez tę komisję. 8 Skład komisji kolejowej 1. W skład komisji miejscowej oraz zakładowej wchodzą, powołani pisemnie przez Dyrektora Nadzoru Ruchu PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. przedstawiciele komórek organizacyjnych biorących udział w transporcie kolejowym, właściwych dla miejsca i rodzaju wypadku, których pracownicy, infrastruktura, lub pojazdy kolejowe uczestniczyli w wypadku. 2. Przewodniczącym komisji powypadkowej miejscowej oraz zakładowej jest przedstawiciel zarządcy PMT Linie Kolejowe. 3. Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych może dla każdego rodzaju zdarzenia wyznaczyć na przewodniczącego komisji kolejowej miejscowej oraz zakładowej członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 4. W pracach komisji powypadkowych powołanych na okoliczność zdarzenia związanego z przewozem towarów niebezpiecznych, bierze udział uprawniony doradca ds. bezpieczeństwa przewozów koleją towarów niebezpiecznych zarządcy PMT LK i przewoźnika kolejowego.

12 12 5. Wykaz osób powołanych pisemnie do udziału w pracach komisji miejscowej lub zakładowej zawierający ich nazwiska, imiona, adresy zamieszkania oraz numery telefonów powinny posiadać kierownicy zarządców infrastruktury kolejowej, użytkownika bocznicy kolejowej oraz Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. 9 Uprawnienia i obowiązki komisji 1. Komisja ustala szczegółowo wszystkie okoliczności i przyczyny zdarzenia, określa szacunkowo rozmiary strat z tytułu zdarzenia oraz określa wnioski zapobiegające powstaniu podobnego zdarzenia w przyszłości. 2. Komisja ustalając okoliczności i przyczyny wypadku może, w szczególności: 1) dokonywać oględzin i badań na miejscu wypadku z wykorzystaniem technik zapisu danych, obrazu i dźwięku, 2) analizować dokumentację mającą związek ze zdarzeniem i włączać jej oryginały lub wykonane kopie, wyciągi i odpisy do akt postępowania, 3) wysłuchiwać osoby mające związek ze sprawami objętymi postępowaniem, protokolarnie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej instrukcji, 4) przeprowadzać lub żądać przeprowadzenia konfrontacji, wizji lokalnych lub ekspertyz, 5) żądać od związanych ze zdarzeniem jednostek organizacyjnych pomocy w prowadzeniu postępowania i przygotowaniu oraz dostarczeniu potrzebnych materiałów i ekspertyz, 6) wnioskować o powierzenie pracownikowi kolejowemu związanemu ze zdarzeniem innej pracy, niż dotychczasowa wykonywana, w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się z dotychczasowych obowiązków pracowniczych. 3. Komisja jest obowiązana dokonać pomiarów infrastruktury kolejowej i pojazdów kolejowych przyrządami posiadającymi ważne świadectwo wzorcowania. 4. Z wykonanych czynności należy sporządzić protokół podpisany przez przeprowadzających te czynności. 5. Zastrzeżenia i uwagi osób obecnych przy dokonywaniu danej czynności należy odnotować w protokóle. 6. Osoby wysłuchiwane podpisują protokół z wysłuchania bezpośrednio pod treścią wyjaśnień na każdej stronie protokółu. 7. Komisja kolejowa może wnioskować o wykonanie ekspertyzy w celu przeprowadzenia szczegółowych badań. Wykonanie ekspertyzy, na wniosek komisji kolejowej, zleca jednostka posiadająca tytuł prawny do obiektu budowlanego podlegającego ekspertyzie lub zarządca infrastruktury kolejowej w miejscu zdarzenia, jeżeli przedmiotem ekspertyzy jest ocena wzajemnego oddziaływania na siebie pojazdów kolejowych, kolejowych obiektów budowlanych i urządzeń kolejowych przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego. Ekspertyzę wykonują jednostki badawcze określone w przepisach w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu kolejowego wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 pkt. 1 ustawy.

13 13 Rozdział IV BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN ZDARZENIA 10 Czynności komisji na miejscu zdarzenia 1. Komisja kolejowa prowadząca postępowanie powinna niezwłocznie udać się na miejsce zdarzenia w celu zebrania dowodów rzeczowych oraz przeprowadzenia badań służących do ustalenia okoliczności i przyczyn zdarzenia. 2. Rodzaj i zakres badania określa przewodniczący komisji kolejowej po przedstawieniu wniosków przez członków komisji. 3. Na miejscu zdarzenia, w zależności od potrzeb komisja dokonuje: 1) oceny strat powstałych wskutek zdarzenia oraz liczby osób poszkodowanych, 2) oceny ogólnej stanu psychicznego i fizycznego pracowników, którzy mieli związek z powstaniem zdarzenia, 3) sprawdzenia kwalifikacji pracowników, którzy mieli związek z powstaniem zdarzenia, 4) czynności związane z badaniami stanu trzeźwości osób, które mogły przyczynić się do powstania zdarzenia, 5) opisu miejsca zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia pojazdów kolejowych przed zdarzeniem oraz stanu i położenia pojazdów kolejowych po zdarzeniu, a także stanu połączenia pojazdów, 6) ustalenia przy zdarzeniach na przejazdach kolejowych: a) czy przejazd kolejowy był należycie zabezpieczony oraz osygnalizowany od strony toru i od strony drogi, b) czy maszynista dawał wymagane sygnały, c) czy obsługa przejazdu zamknęła na czas rogatki i była obecna na stanowisku pracy, d) stanu widoczności pociągu z drogi i z posterunku obsługi przejazdu, e) warunków obserwacji i słyszalności ze stanowiska kierującego pojazdem drogowym, f) stanu nawierzchni drogi, dojazdów do przejazdu w poziomie szyn i nawierzchni na przejeździe, 7) sprawdzenia zapisów w dokumentach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, dokumentach pojazdów kolejowych biorących udział w wypadku. Dokumenty istotne dla wyjaśnienia przyczyn zdarzenia należy zabezpieczyć dla celów dalszego postępowania, 8) odczytania przez wyznaczonego przez komisję pracownika jednostki organizacyjnej użytkującej urządzenie rejestrujące, z udziałem członków komisji, zapisów urządzeń rejestrujących. W szczególności należy dokonać odczytów rejestratorów znajdujących się na pojeździe kolejowym, rejestrujących: stany awaryjne w pojazdach kolejowych, stany urządzeń sterowania ruchem kolejowym, czynności pracowników kolejowych oraz prowadzone rozmowy, 9) sprawdzenia stanu oświetlenia terenu i stanu sygnałów oraz wskaźników, ich widzialność

14 14 jak również stanu osygnalizowania pojazdów kolejowych, 10) sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania systemu hamowania pojazdów kolejowych i sporządzić protokół według wzoru zał. nr 7, urządzeń łączności, w szczególności radiołączności pociągowej, 11) badania stanu nawierzchni kolejowej w stanie statycznym i pod obciążeniem odpowiadającym obciążeniu w chwili wypadku; oceny takiej dokonuje się w odniesieniu do prędkości jazdy pojazdu kolejowego, który uległ wypadkowi, w chwili wypadku oraz drogi przebiegu pojazdu kolejowego przed miejscem wypadku, 12) pomiarów i badań pojazdu kolejowego na miejscu wypadku mierząc wstępnie parametry geometryczne profilu kół pojazdu, stan i położenie maźnic oraz wideł maźniczych i resorów, 13) określenia w przypadku przewozów towarów, rodzaju przesyłki, sposobu jej opakowania i zabezpieczenia, nadawcę przesyłki oraz ewentualną obecność konwojenta, 14) określenia warunków atmosferycznych istniejących w czasie wypadku. 4. W miarę możliwości komisja dokumentuje stan techniczny elementów infrastruktury, a w szczególności urządzeń srk, pojazdów kolejowych itp. za pomocą cyfrowego zapisu fotograficznego lub filmowego. 5. Dla każdej osoby poszkodowanej w wypadku należy sporządzić Kartę poszkodowanego w wypadku kolejowym, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do instrukcji. 6. Zarządca infrastruktury, przy udziale komisji kolejowej, jest obowiązany sporządzić dokładny szkic miejsca zdarzenia, ze wskazaniem kilometrażu oraz danych istotnych dla ustalenia przyczyn zdarzenia. 11 Protokół oględzin miejsca zdarzenia 1. Komisja, która pierwsza przybyła na miejsce zdarzenia i dokonała oględzin oraz badań sporządza Protokół oględzin miejsca poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego" lub Protokół oględzin miejsca poważnego wypadku, wypadku, incydentu kolejowego na przejeździe kolejowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do niniejszej instrukcji. 2. Jeżeli komisja kolejowa nie mogła ustalić przyczyn zdarzenia, w protokole, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej przyczyny zasadniczej należy wpisać Przyczyna ustalana". 3. W protokóle należy odnotować obecność osób z innych instytucji będących członkami komisji, biorących udział w oględzinach miejsca zdarzenia. 4. Kopię Protokołu oględzin miejsca zdarzenia otrzymują członkowie komisji.

15 15 Rozdział V USTALENIE WYNIKÓW DOCHODZENIA 12 Ustalenia końcowe 1. Po zakończeniu postępowania dowodowego komisja dokonuje analizy końcowej ustalając: 1) przyczyny zdarzenia, 2) końcową kwalifikację przyczyn wypadku lub incydentu zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) wnioski zapobiegawcze. 2. Kwalifikację przyczyny zasadniczej wypadku oraz jej kategorię określa załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji. 13 Rodzaje przyczyn 1. Komisja, w zależności od dokonanych ustaleń, określa przyczyny wypadku, w tym: 1) przyczynę pierwotną - stanowiącą początek ciągu nieprawidłowości, które doprowadziły do powstania zdarzenia, 2) przyczyny bezpośrednie - stwarzające stan bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego i stanowiące warunek konieczny powstania zdarzenia; 3) przyczyny pośrednie - pozostające w związku przyczynowym ze zdarzeniem i mające wpływ na wielkość szkód i strat powstałych w jego wyniku; 4) przyczyny systemowe - związane ze stosowanymi uregulowaniami prawnymi i systemem zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego. 2. Podczas ustalania przyczyn wypadku należy uwzględnić w szczególności: 1) nieprawidłowości w instrukcjach i regulaminach, 2) niewłaściwe metody pracy, 3) nieprawidłowości organizacyjne, niedostateczny nadzór, 4) nienależyte utrzymanie infrastruktury, 5) nienależyte utrzymanie pojazdów kolejowych, 6) usterki konstrukcyjne lub montażowe, wady materiałowe, 7) niedostateczne kwalifikacje lub błędy pracowników (nie przestrzeganie obowiązujących przepisów, instrukcji, regulaminów wskutek ich nieznajomości, niedbalstwa, omyłki, lekkomyślności, spożycia alkoholu, przemęczenia itp.), 8) nieodpowiednie dla danego stanowiska cechy osobowe pracownika (stan intelektualny, cechy charakteru, niewydolność fizyczną lub psychiczną itp.), 9) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przez podróżnych (np. wskakiwanie do jadącego pociągu i wyskakiwanie z niego),

16 16 10) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów przez osoby nieuprawnione do przebywania na obszarze kolejowym, chodzenie w miejscach niedozwolonych, brak należytej uwagi na przejeździe itp., 11) uchybienia w zakresie nieprawidłowego załadunku, niewłaściwego opakowania lub umocowania ładunku, 12) nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 13) zła wola (zamachy, napady, złośliwe występki, zabójstwa oraz samobójstwa), 14) niekorzystne warunki atmosferyczne (nadmierne opady, silne wiatry itp.), 15) nagły zgon. 14 Wnioski zapobiegawcze 1. Po dokonaniu ustaleń, o których mowa w 12 i 13, komisja wypracowuje wnioski zapobiegawcze, mające na celu wykluczenie lub ograniczenie możliwości powstawania przyczyn, które doprowadziły do zdarzenia. 2. Wnioski zapobiegawcze, w zależności od ustaleń komisji kolejowej, należy sformułować w następującym zakresie: 1) zmian w obowiązujących regulacjach prawnych, 2) zmian w systemie organizacji pracy, 3) zmian systemu nadzoru lub intensyfikacja nadzoru, 4) zmian systemu szkoleń, 5) sprawdzenia stanu zdrowia i kwalifikacji pracowników związanych ze zdarzeniem, 6) przekazania pracownikom informacji o przyczynach i okolicznościach zdarzenia, 7) usunięcia nieprawidłowości w regulaminach i instrukcjach, 8) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej, 9) usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w pojazdach kolejowych, 10) zaleceń dotyczących zmian konstrukcyjnych lub materiałowych, 11) propozycji niezbędnych napraw lub inwestycji. 15 Ustalenie strat 1. Komisja, na podstawie dostarczonych dokumentów rejestruje i ocenia straty powstałe w wyniku zdarzenia, w tym z tytułu: 1) kosztów akcji ratunkowej, 2) wymiany lub naprawy infrastruktury kolejowej, 3) wymiany lub naprawy pojazdów kolejowych,

17 17 4) rekompensat w przypadku ofiar śmiertelnych lub obrażeń pasażerów, pracowników lub osób trzecich, 5) rekompensat za utratę lub zniszczenie własności pasażerów, pracowników kolejowych lub osób nie uprawnionych do przebywania na obszarze kolejowym, 6) rekompensat za utratę lub zniszczenie mienia powierzonego do przewozu, 7) rekompensat za szkody dla środowiska, 8) kosztu opóźnień, zakłóceń i objazdów, w tym dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników kolejowych i utraty przyszłych przychodów, 9) kosztu dochodzenia powypadkowego. 2. Od kosztów należy odjąć ubezpieczenie lub rekompensatę uzyskaną lub uznaną za taką, która może być uzyskana - od stron trzecich, takich jak właściciele pojazdów drogowych uczestniczących w wypadkach na przejazdach kolejowych. Rekompensata z polisy ubezpieczeniowej przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury nie może być odjęta. 3. Kolejowe jednostki organizacyjne są zobowiązane do przedstawienia w ciągu 15 dni po dniu wypadku dokumentów określających rodzaj i szacunkową wysokość poniesionych strat związanych z wypadkiem. 4. Komisja ma prawo zwrócić się do stron trzecich o przedłożenie dokumentów określających powstałe w zdarzenia straty. 16 Protokół ustaleń końcowych 1. Po ustaleniu wyników postępowania komisja kolejowa sporządza protokół ustaleń końcowych, którego wzór stanowi załącznik nr Protokół ustaleń końcowych winien zawierać: 1) skład komisji, 2) opis stanu faktycznego miejsca zdarzenia stwierdzony przez komisję kolejową, w tym: a) opis zdarzenia, z podaniem daty, dokładnego czasu i miejsca, b) opis zdarzenia według następujących danych: pracownicy kolejowi, podwykonawcy biorący w nim udział oraz inne osoby i świadkowie, pociągi i ich skład, ładunek (ze szczególnym uwzględnieniem towarów niebezpiecznych), pojazdy kolejowe biorące udział w zdarzeniu, infrastruktura kolejowa i system sygnalizacji, w szczególności typy nawierzchni, rozjazdów, urządzeń, sygnalizacji, stosowane środki łączności radiowej i telefonicznej, prace wykonywane w miejscu zdarzenia lub jego sąsiedztwie, uruchomienie procedur powypadkowych i ich kolejne etapy,

18 18 uruchomienie służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy i Policji, kolejne etapy akcji ratunkowej, c) zabici, ciężko ranni, ranni i straty, w tym: pasażerowie, pracownicy kolejowi łącznie z podwykonawcami, użytkownicy przejazdów kolejowych, osoby nieuprawnione do przebywania na obszarze kolejowym oraz inni, ładunki, bagaże i szkody eksploatacyjne, pojazdy kolejowe, infrastruktura i środowisko, d) warunki zewnętrzne, w tym warunki pogodowe i inne okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie zdarzenia; 3) opis: a) systemu zarządzania bezpieczeństwem ruchu kolejowego w odniesieniu do rodzaju zdarzenia i obowiązujących procedur, w tym: organizacji oraz sposobu wydawania i wykonywania poleceń, wymagań wobec pracowników kolejowych i ich egzekwowania (czas pracy, kwalifikacje zawodowe, wymogi zdrowotne), procedur wewnętrznych kontroli doraźnych i okresowych oraz ich wyników, obowiązków dotyczących współdziałania pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w zdarzeniu, b) przeprowadzonych wysłuchań, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych: pracowników kolejowych łącznie z podwykonawcami, świadków, c) stanu technicznego budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdów kolejowych, w tym: systemu sygnalizacji, sterowania ruchem i zabezpieczeń, łącznie z zapisem z automatycznych rejestratorów danych, toru na odcinku 100 metrów przed miejscem powstania zdarzenia aż do miejsca zdarzenia, zgodnie z kierunkiem jazdy pociągu, pozostałej infrastruktury kolejowej, urządzeń łączności, pojazdów kolejowych, z uwzględnieniem zapisów z automatycznych rejestratorów danych, d) dokumentacji prowadzenia ruchu kolejowego, w tym: środków podjętych przez pracowników kolejowych dla kontroli ruchu i sygnalizacji, wymiany komunikatów ustnych w związku ze zdarzeniem, łącznie z dokumentacją z rejestrów, środków podjętych w celu ochrony i zabezpieczenia miejsca zdarzenia, e) organizacji pracy w miejscu i czasie zdarzenia, z uwzględnieniem: czasu pracy pracowników kolejowych biorących udział w zdarzeniu,

19 19 stanu psychofizycznego pracowników kolejowych mających wpływ na zaistnienie zdarzenia, warunków środowiskowych i ergonomicznych stanowisk pracy pracowników kolejowych mających związek przyczynowy ze zdarzeniem, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) analizę i wnioski, w tym: a) odniesienie do wcześniejszych zdarzeń zaistniałych w podobnych okolicznościach, b) ustalenia komisji w zakresie przebiegu zdarzenia w oparciu o stan faktyczny wymieniony w pkt 1 i 2, c) określenie przyczyn zdarzenia, d) ustalenie kategorii zdarzenia zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej instrukcji, e) wskazanie innych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie postępowania nie mających znaczenia dla wniosków zapobiegawczych dotyczących zdarzenia; 5) zastosowane przez komisję operatywnie środki zapobiegawcze; 6) zalecenia i wnioski zmierzające do zapobieżenia powstawaniu zdarzeń w przyszłości lub ograniczenia ich skutków. 3. Protokół ustaleń końcowych podpisują przewodniczący i członkowie komisji kolejowej odnotowując datę złożenia podpisu. Numer protokółu nadaje przewodniczący komisji. 4. Kopię protokołu ustaleń końcowych komisja kolejowa przekazuje: 1) kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy są obowiązani do zrealizowania zaleceń i wniosków zapobiegawczych - niezwłocznie po podpisaniu protokołu; 2) jednostce nadrzędnej nad jednostką organizacyjną, której przedstawiciel uczestniczył w komisji kolejowej, przewodniczącemu Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, - w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu; 3) właściwym miejscowo: komendzie miejskiej, komendzie powiatowej, lub komendzie rejonowej Policji oraz prokuraturze rejonowej 17 Termin zakończenia postępowania 1. Postępowanie powinno być zakończone przed upływem 30 dni roboczych od dnia zdarzenia. 2. Terminem zakończenia postępowania jest data podpisania protokołu ustaleń końcowych przez komisję kolejową. 3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności konieczności przeprowadzenia ekspertyz, na pisemny wniosek przewodniczącego komisji kolejowej, przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych może przedłużyć termin zakończenia postępowania, nie dłużej jednak niż o 5 miesięcy. 4. O zagrożeniu terminu zakończenia dochodzenia, przewodniczący komisji obowiązany jest powiadomić pisemnie Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu zakończenia dochodzenia.

20 20 Rozdział VI STATYSTYKA l ANALIZA STATYSTYKI 18 Rejestracja zdarzeń 1. Pracownik PMT LK (dyżurny ruchu), któremu zgłoszono zdarzenie zapisuje powiadomienie oraz powiadomienia innych osób i wydane dyspozycje wezwania jednostek ratownictwa. w Dzienniku telefonicznym. 2. Kierownik bezpieczeństwa prowadzi rejestr zdarzeń według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji. 19 Statystyka zdarzeń 1. Prowadzenie statystyki zdarzeń jest niezbędne w celu programowania i monitorowania działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz w celu wypełnienia obowiązku wobec instytucji statystycznych. 2. Pełnomocnik d/s bezpieczeństwa PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. dokonuje analizy przyczyn i okoliczności powstawania wypadków, poważnych wypadków i incydentów kolejowych oraz przedstawia kierownictwu spółki w okresach półrocznych wyniki z przeprowadzonej analizy. 3. Statystyka wypadków kolejowych obejmuje następujące informacje: 1) ogólną liczbę zdarzeń, 2) liczbę zdarzeń związanych transportem towarów niebezpiecznych, 3) liczbę zabitych, według rodzaju zdarzenia i kategorii osoby, 4) liczbę rannych, według rodzaju zdarzenia i kategorii osoby. 4. Statystyką są objęte następujące rodzaje zdarzeń: 1) kolizje (zderzenia, starcia, najechania z wyjątkiem zdarzeń na przejazdach kolejowych), 2) wykolejenia, 3) zdarzenia na przejazdach kolejowych, 4) zdarzenia z udziałem osób spowodowane przez pojazd kolejowy w ruchu, 5) pożary w taborze, 6) inne (zamachy, skażenie środowiska, klęska żywiołowa itp.) 5. Statystyką objęte są osoby zabite lub ranne w wypadku kolejowym według podziału: 1) pasażerowie, 2) pracownicy kolejowi (w tym podwykonawcy), 3) inne.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2016 r. Poz. 369 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków

Bardziej szczegółowo

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Załącznik nr 1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w... Do użytku wewnętrznego Sekcja Eksploatacji (Stempel) Egz.... R EGULAMIN TECHNICZNY... posterunku ruchu / odcinka zpr... skrót

Bardziej szczegółowo

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane

Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Sposób postępowania specjalistycznych komisji przy badaniu katastrof, wypadków i incydentów - zagadnienia wybrane Załącznik Kolejowe Lotnicze Żegluga śródlądowa Krajowy system ratowniczo-gaśniczy ma na

Bardziej szczegółowo

Ir-8. Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych. Warszawa, 2015 rok

Ir-8. Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych. Warszawa, 2015 rok Załącznik do zarządzenia Nr 53/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 grudnia 2015 r. Instrukcja o postępowaniu w sprawach poważnych wypadków, wypadków i incydentów na liniach kolejowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

Informacja o realizacji zadań Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Źródło: http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/1151,informacja-o-realizacji-zadan-prezesa-urzedu-transportu-kolejowego.html Wygenerowano: Sobota, 23 lipca 2016, 21:21 Strona znajduje się w archiwum. Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU

Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU Rozkazy pisemne podawane drużynie trakcyjnej przez dyżurnych ruchu Do czego służą te rozkazy? (wyciąg z instrukcji ruchu R1) ZA POMOCĄ ROZKAZU SZCZEGÓLNEGO "O" WYDAJE SIĘ DRUŻYNIE POCIĄGOWEJ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

3)najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie, 4)najechanie pojazdu kolejowego na osobę znajdującą się na torze lub w skrajni

3)najechanie pojazdu kolejowego na pojazd drogowy lub odwrotnie, 4)najechanie pojazdu kolejowego na osobę znajdującą się na torze lub w skrajni Ir-8 R-3) Instrukcja o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Cel i zakres instrukcji 1.Celem instrukcji jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Bardziej szczegółowo

P K P P O L S K I E L I N I E K O L E J O W E S. A. Ir-8 (R-3) INSTRUKCJA. o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych

P K P P O L S K I E L I N I E K O L E J O W E S. A. Ir-8 (R-3) INSTRUKCJA. o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych P K P P O L S K I E L I N I E K O L E J O W E S. A. Ir-8 (R-3) INSTRUKCJA o postępowaniu w sprawach wypadków i incydentów kolejowych Warszawa, 2006 r. Miejsce opracowania: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr 5 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz. 17 Poz. 18 str. - Uchwała

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia

PROCEDURA Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 1 z 8 PROCEDURA P/16 Postępowanie po wystąpieniu zagrożenia lub zdarzenia S t r o n a 2 z 8 Spis treści: 1. Cel procedury 2. Przedmiot procedury 3. Odpowiedzialność i uprawnienia 4. Opis przebiegu

Bardziej szczegółowo

SKMr-8 (R-3) INSTRUKCJA

SKMr-8 (R-3) INSTRUKCJA SKMr-8 (R-3) INSTRUKCJA o postępowaniu w sprawach zdarzeń na linii nr 250 Gdynia 2015 r. SKMr-8 (R-3) INSTRUKCJA o postępowaniu w sprawach zdarzeń na linii nr 250 Gdynia 2015 r. Regulacja wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALANIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY, WYPADKÓW W DRODZE DO PRACY I Z PRACY DO DOMU. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2007 Warszawa, sierpień 2007 W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

LLU-4101-03-02/2012 P/12/077. Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. LLU-4101-03-02/2012 P/12/077 Lublin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Zbigniew Tracichleb Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego

Pojazdy kolejowe - proces dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r.

24 września 2007 r r. 14 czerwca 2015 r. 31 marca 2015 r. 1 marca 2005 r. 1 czerwca 2005 r. 4 czerwca 2012 r. 09 marca 2015 r. WYKAZ INSTRUKCJI WEWNĘTRZNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE L.p. Symbol Nazwa instrukcji Obowiązuje od 1. Ir-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów 24 września 2007

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna

B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 09 grudnia 2015 r. Nr 18 ZARZĄDZENIA ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Str. Poz. 25 - Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem

Sposób współpracy jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z jednostkami współpracującymi z systemem Strona 1. Cel... 2 2. Zakres stosowania... 2 3. Odpowiedzialność... 2 4. Definicje... 2 5. Opis postępowania... 5 5.1. Działania na miejscu zdarzenia... 5 5.2. Działania na miejscu zdarzenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU Załącznik Nr 7 do Regulaminu bezpieczeństwa Przedszkola Miejskiego nr 11 w Słupsku PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZY USTALANIU OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU WYCHOWANKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 11 W SŁUPSKU

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

BHP i podstawy ergonomii. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe BHP i podstawy ergonomii Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadki przy pracy i choroby zawodowe Wypadek przy pracy - definicja Wypadek przy pracy - definicja Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych

Nadzór Prezesa UTK w zakresie przejazdów kolejowo-drogowych Arkadiusz Komorowski inspektor w Oddziale Terenowym w Katowicach Robert Kuchmacz starszy inspektor w Oddziale Terenowym w Katowicach Warszawa, 6 listopada 2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejazdach

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Wilczak 51 61-623 Poznań (druk zgłoszeniowy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.) Wniosek o odszkodowanie dotyczące szkody w pojeździe lub uszczerbku na

Bardziej szczegółowo

Wypadek przy pracy - omówienie

Wypadek przy pracy - omówienie Wypadek przy pracy - omówienie Zgłoszenia wypadku dokonuje poszkodowany (jeśli stan jego zdrowia na to pozwala) lub inna osoba, która to zdarzenie zauważyła. Pracodawca ma następujące obowiązki: Udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU KOLEJOWEGO

PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU KOLEJOWEGO PODSUMOWANIE STANU BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU KOLEJOWEGO Urząd Transportu Kolejowego Departament Bezpieczeństwa Kolejowego ul. Chałubińskiego 4 00-928 Warszawa www.utk.gov.pl utk@utk.gov.pl Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi

Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Nadzór Prezesa UTK nad Bocznicami Kolejowymi Tomasz Kuminek starszy inspektor nadzoru technicznego i eksploatacji linii kolejowych w Oddziale Terenowym w Katowicach 15:21:47 Warszawa, 6 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) 347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie świadectwa maszynisty 2) Na podstawie art. 22b ust. 21 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) ZARZĄDZENIE NR 54/16 WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania samochodu służbowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r.

Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia r. Zarządzenie Nr 30 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 07.06.2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 2) 3) samobójstw;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 2) 3) samobójstw; Dziennik Ustaw Nr 142 11276 Poz. 952 952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie wspólnych wskaźników bezpieczeństwa (CSI) 2) Na podstawie art. 17a ust. 11 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 162 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury Niebieskie Karty Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH ul Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. II. Program przygotowania zawodowego:

Załącznik nr 1. II. Program przygotowania zawodowego: Załącznik nr 1 WARUNKI KWALIFIKACYJNE, JAKIE SĄ OBOWIĄZANI SPEŁNIAĆ PRACOWNICY, W TYM WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, A TAKŻE PROGRAM I ZAKRES PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ORAZ WYMAGANY CZAS JEGO TRWANIA, A TAKŻE

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedura postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/2011 Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Grabowie nad Prosną z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w sytuacji wypadku ucznia

Bardziej szczegółowo

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8

1 zgodnie z definicją, o której mowa w 2 ust. 21 Instrukcji Ir-8 Zmiana nr 8 z dnia 8 grudnia 205 r. wprowadzona w Regulaminie przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy

Bardziej szczegółowo

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI

UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI UZGODNIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY POMIĘDZY STRONAMI Utrzymanie osadników wód dołowych Czułów - czyszczenie komory osadnika (etap I i etap II) Wstęp. 1. Uzgodnienia szczegółowe warunków współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1127 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie czynności wykonywanych przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 66 poz. 748 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych

Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa bocznic kolejowych Objęcie certyfikatem bezpieczeństwa eksploatowanych bocznic kolejowych Podstawy prawne umożliwiające dokonanie zmiany certyfikatu bezpieczeństwa;

Bardziej szczegółowo

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO

DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY POWSTAŁEJ W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POLICKIEGO DANE ZARZĄDU DROGI: Nazwa: Starostwo Powiatowe w Policach Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Warszawa, 31 marca 2014 r.

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Warszawa, 31 marca 2014 r. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego Warszawa, 31 marca 2014 r. 2 Wypadki i incydenty w latach 2007-13 1600 1400 1344 1511 1200 1000 947 1090 1042 847 831 806 829 1113 926 850 800

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

B I U L E T Y N. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. B I U L E T Y N PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Spółka Akcyjna Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Nr 7 UCHWAŁY ZARZĄDU PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. str. Poz. 22 - Uchwała 887/2016 Zarządu PKP Polskie

Bardziej szczegółowo

I/DB/B/15/2007. Spis treści

I/DB/B/15/2007. Spis treści Strona:2/10 Spis treści 1. CEL INSTRUKCJI... 3 2. ZAKRES STOSOWANIA... 3 3. DEFINICJE... 3 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI... 3 5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W RAZIE ZDARZEŃ WYPADKOWYCH ZAISTNIAŁYCH NA TERENIE ELEKTROWNI...

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Regulamin korzystania z samochodów służbowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 1 1. Samochody będące własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (dalej: ASP) mogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU

REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU REGULAMIN POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W NOWYM SĄCZU 1. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM KRYZYSOWEGO, ZWANEGO DALEJ PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 64

Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 64 Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 64 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 6 września 2012 r. w sprawie Raportu Rocznego z działalności Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU

III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU III. ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU Przykład zadania praktycznego do tematu: Wykonanie projektu realizacji określonego zakresu prac związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Na linii dwutorowej znajdują się

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Zespół Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Wiolinowa 6 02-785 Warszawa Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach

Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia zdarzenia wypadkowego ucznia w Zespole Szkół w Dywitach I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania ŚWIADECTWA BEZPIECZEŃSTWA 1. Co to jest świadectwo bezpieczeństwa? 2. Kto jest zobowiązany do uzyskania świadectwa bezpieczeństwa? 3. W jaki sposób można uzyskać świadectwo

Bardziej szczegółowo

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r.

5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie RM z 1 lipca 2009 r. Zarządzenie nr 23/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zgłaszania i ewidencjonowania wypadków przy pracy pracowników w Akademii

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP

w sprawie szczegółowego trybu postępowania po wypadkach pracowników i studentów AP AKADEMIi- w PGMORSKA SLLPSKT' REK T O R A T Zarządzenie nr RJ0210/19/11 75-200 ~tupsk "ui ~:~.t:;~esterplatte 64Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku tel. 5" 84 05 9JO ;ax..,9 84 05 935 d. 18 k. t. 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. Pozycja 72 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych RAPORT ROCZNY ZA ROK 2012 Opracowali: Tadeusz Ryś Rafał Leśniowski ul Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w...

POROZUMIENIE. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości... (pełnomocnik - nazwa jednostki organizacyjnej) Lublinie w... POROZUMIENIE o współpracy pracodawców, których pracownicy / osoby świadczące dla nich pracę jednocześnie wykonują prace w tym samym miejscu, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych warunków pracy oraz o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r.

Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. Zarządzenie nr 4/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach z dnia 10.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych RAPORT ROCZNY ZA ROK 2015 Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH Zatwierdził: Podpis na oryginale

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 223 13199 Poz. 1333 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych RAPORT ROCZNY ZA ROK 2014 Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH Zatwierdził:.. Tadeusz Ryś Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW

PROCEDURA POSTPOWANIA W PRZYPADKU WYPADKÓW WYCHOWANKÓW Załącznik 2 do Zarządzenia 12/2013 Dyrektora przedszkola z dnia 30 sierpnia 2013 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: BRE BANK S.A.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 13 lipca 2011 r. P/11/061 LWA-4101-05-02/2011 Pan Jan Telecki Dyrektor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2008 z dnia 16.12.2008 r. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. I. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE W celu prawidłowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty.

Program przygotowania do egzaminu na świadectwa maszynisty. Program przygotowania do egzaminu na świadectwa. I. Wymogi kwalifikacyjne dla do egzaminu na świadectwo : 1. Posiada licencję. 2. Spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu

Procedura Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. procedury Wyciąg z procedury Zarządzanie kompetencjami personelu Wyciąg z Zarządzanie Strona: 1/8 WYCIĄG Z PROCEDURY ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI PERSONELU ZATWIERDZONEJ W DNIU 04.05.2106 r. Wyciąg z Zarządzanie Strona: 2/8 1. Procedura wydawania świadectw maszynisty.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Wielgie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŝe zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY.

PROCEDURA EWAKUACJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW Z OBIEKTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BRODNICY. ZESPOŁU SZKÓŁ NR W BRODNICY. I. CEL PROCEDURY II. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY ZARZĄDZENIA EWAKUACJI IV. SPOSÓB OGŁASZANIA ALARMU SYGNAŁY ALARMOWE V. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury.

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Miejskie Przedszkole nr 39 Słoneczko w Zielonej Górze Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Zapewnienie profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w jednostkach organizacyjnych Służby

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac

l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac l. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zakres samodopuszczeń Określa się następujące rodzaje sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz typów prac przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo