WYKONYWANIE PRACY I ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (stan prawny od dnia r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKONYWANIE PRACY I ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (stan prawny od dnia 29.05.2008 r.)"

Transkrypt

1 WYKONYWANIE PRACY I ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (stan prawny od dnia r.) 1. Informacje podstawowe Przepisy Definicje Przypadki wymagające zezwolenia na pracę Właściwe organy i opłaty Zezwolenie na pracę: 9 procedura uzyskania zezwolenia, warunki wykonywania pracy określone w zezwoleniu, okres ważności zezwolenia, zmiany w zakresie wykonywanej pracy na podstawie zezwolenia, uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę, zakończenie pracy lub jej niepodjęcie. 7. Wnioski i dokumenty do uzyskania zezwolenia na pracę Wydanie zezwolenia lub odmowa Zwolnienie z konieczności posiadania zezwolenia Obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy praca przez 6 miesięcy Nielegalne wykonywanie pracy konsekwencje Kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego Załatwianie spraw w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Wzory wniosków i innych dokumentów do pobrania. 25 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Polityki Społecznej 1

2 INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce, jeżeli uzyska zezwolenie na pracę. 2. Z obowiązku tego zwolnieni są przede wszystkim cudzoziemcy: małżonkowie obywateli polskich, o ile uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zawarciem związku małżeńskiego, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, posiadający status uchodźcy lub inny rodzaj ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający zezwolenie na osiedlenie się, posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy, jeżeli wykonują pracę w okresie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy i posiadają oświadczenie pracodawcy (lub osoby fizycznej zamierzającej powierzyć im wykonywanie pracy) zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy. 3. Zezwolenie wydaje na wniosek pracodawcy wojewoda właściwy dla siedziby pracodawcy lub dla miejsca realizacji usługi eksportowej przez pracodawcę zagranicznego. 4. Opłata za wydanie decyzji wynosi: 50 zł. w przypadku wniosku na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w okresie do 3 miesięcy, 100 zł. w przypadku wniosku na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w okresie powyżej 3 miesięcy, 200 zł. w przypadku wniosku pracodawcy zagranicznego delegującego cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi eksportowej. 5. Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na warunkach określonych w zezwoleniu na pracę. 6. Wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. 2

3 PRZEPISY Wykonywanie pracy przez cudzoziemców i wydawanie zezwoleń na pracę regulują następujące przepisy: 1) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), zwana dalej ustawą, 2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zm.), 3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia w ramach realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zm.), 4) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie wydawania zezwoleń bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy oraz kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń (Dz. U. Nr 141, poz. 1004), 5) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemca bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz z późn. zm.), 6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 195, poz. 1409), 7) rozporządzenie Nr 62/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 140, poz. 3949) w sprawie ogłoszenia kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego. Inne akty prawne związane z wykonywaniem pracy i pobytem cudzoziemców (wybór): 1) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn. z 2006 r. Nr 234, poz z późn. zm.), 2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 238, poz. 1749), 3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków i ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku (Dz. U. Nr 150, poz z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.), 5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz z późn. zm.), 6) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium 3

4 Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz z późn. zm.), 7) ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz z późn. zm.), 8) ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.), 9) ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Państwowej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 z późn. zm.). 4

5 DEFINICJE Definicje określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych przepisach związane z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za wykonywanie pracy przez cudzoziemca (art. 2 ust. 1 pkt 40 ustawy) należy rozumieć: zatrudnienie (art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy) wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą, inną pracę zarobkową (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy) wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji. W związku z definicją wykonywania pracy przez cudzoziemca obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę nie podlegają cudzoziemcy: członkowie rad nadzorczych (o ile nie zawierają żadnych umów z pracodawcą), prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub w formie spółki jawnej lub komandytowej, osoby współpracujące z prowadzącymi działalność gospodarczą lub zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Inne definicje: cudzoziemiec osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego (art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy); członek rodziny osoba pozostająca z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz zstępny, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostający na jego utrzymaniu (art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy); nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa (art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy): zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego, podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy, powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub powierzenie wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 5

6 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę; nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, niezgodnie z deklarowanym celem pobytu oraz bez zawarcia wymaganych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych (art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy); osoba współpracująca osoba współpracująca z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy); pracodawca jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika (art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy); przeciętne wynagrodzenie (art. 2 ust.1 pkt 28 ustawy) przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.); przyrzeczenie przyrzeczenie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę pod warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej bądź karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej (art. 2 ust. 1 pkt 30 ustawy). 6

7 PRZYPADKI WYMAGAJĄCE ZEZWOLENIA NA PRACĘ Zezwolenie na pracę jest wymagane (art. 88 ust. 1 ustawy), gdy cudzoziemiec: 1) wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej; 3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej. Zezwolenie jest więc konieczne w każdym wypadku wykonywania pracy na terytorium RP, również gdy pracodawcą jest firma zagraniczna. Nie wydaje się przyrzeczenia i zezwolenia w przypadku wykonywania pracy przez cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 88 ust. 4 ustawy). 7

8 WŁAŚCIWE ORGANY I OPŁATY Zezwolenia wydawane są na wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego: dla siedziby pracodawcy, dla miejsca realizacji usługi eksportowej w przypadku, gdy wnioskuje pracodawca zagraniczny, który zawarł umowę z polskim przedsiębiorcą. Pracodawca składa wniosek o wydanie lub przedłużenie zezwolenia po dokonaniu odpowiedniej wpłaty za każdą osobę. Wysokość opłat określona jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 195, poz. 1409). Wynosi (za każdą osobę): 50 zł. w przypadku wniosku na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w okresie do 3 miesięcy, 100 zł. w przypadku wniosku na wykonywanie pracy przez cudzoziemca w okresie powyżej 3 miesięcy, 200 zł. w przypadku wniosku pracodawcy zagranicznego delegującego cudzoziemca do Polski w celu realizacji usługi eksportowej. Za przedłużenie zezwolenia wpłata wynosi połowę ww. kwot. Potwierdzenie wpłaty załącza się do wniosku. Wpłata nie podlega zwrotowi po wydaniu decyzji rozstrzygającej (pozytywnej lub negatywnej). 8

9 ZEZWOLENIE NA PRACĘ Procedura uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na pracę uzyskuje się w trzech etapach: wydanie przyrzeczenia na wniosek pracodawcy, uzyskanie przez cudzoziemca wizy pobytowej w celu wykonywania pracy ( cel pobytu: 08 ) u konsula właściwego dla miejsca stałego zamieszkania zagranicą lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony u wojewody właściwego dla miejsca zamierzonego pobytu w Polsce, wydanie zezwolenia po przedłożeniu przez pracodawcę jednego z ww. dokumentów potwierdzających prawo pobytu wraz z pisemnym oświadczeniem pracodawcy o dacie rozpoczęcia pracy. Pracodawca otrzymuje 2 egzemplarze decyzji (przyrzeczenia i zezwolenia), z których 1 egz. przekazuje cudzoziemcowi. Wydanie zezwolenia na pracę bez konieczności wcześniejszego uzyskania przyrzeczenia może nastąpić w przypadku posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Do podjęcia pracy uprawnia dopiero zezwolenie na pracę (nie przyrzeczenie lub wiza). UWAGA: Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę pracodawca jest obowiązany (nie dotyczy oddelegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej): złożyć zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia na stanowisko proponowane cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca wykonywania pracy lub siedziby pracodawcy w przypadku, gdy charakter wykonywanej przez cudzoziemca pracy wymaga częstej zmiany miejsca wykonywania pracy i na jego podstawie uzyskać opinię starosty o sytuacji na rynku pracy i możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy, umieścić ofertę pracy w systemie informatycznym wymiany informacji o wolnych miejscach pracy Europejskich Służb Zatrudnienia (za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy), podjąć inne działania w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku, obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi niepodlegającemu obowiązkowi posiadania zezwolenia. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie przypadki określone w rozporządzeniu w sprawie wydawania zezwoleń bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy oraz kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń, m. in.: trenerzy sportowi i sportowcy wykonujący pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje krzewienie kultury fizycznej i sportu, obywatele Turcji, gdy wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeżeli wykonywali oni legalnie pracę w Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 1 roku u danego pracodawcy, cudzoziemcy upoważnieni do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 9

10 lekarze i lekarze dentyści odbywający szkolenia lub realizujący program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów. Warunki wykonywania pracy określone w zezwoleniu. Zezwolenia wydawane są dla określonego cudzoziemca i pracodawcy, na określone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy i na określony czas, co oznacza, że cudzoziemcy nie mogą pracować u innego pracodawcy, ani na innym stanowisku lub miejscu wykonywania pracy. Okres ważności zezwolenia. W województwie śląskim przyrzeczenie i zezwolenie może być wydane na okres nie dłuższy niż 2 lata (ust. 7 i 8 Kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego), jednak termin ważności zezwolenia ograniczony jest do terminu ważności przyrzeczenia lub dokumentu potwierdzającego prawo pobytu w Polsce (wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony). Na wniosek pracodawcy można przedłużyć wydane przyrzeczenie lub zezwolenie. Wniosek o przedłużenie zezwolenia należy złożyć najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności zezwolenia. Zmiany w zakresie wykonywanej pracy na podstawie zezwolenia. Wydane przyrzeczenie lub zezwolenie zachowuje ważność pod warunkiem zawiadomienia właściwego wojewody, w formie pisemnej, o powstałych zmianach w przypadku: zmiany nazwy, siedziby lub przekształcenia formy prawnej pracodawcy, a także przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, zmiany miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca, jeżeli miejsce wykonywania pracy znajduje się w powiecie, którego dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie. W przypadku zmiany miejsca wykonywania pracy na teren innego powiatu należy wystąpić o dokonanie zmian w wydanych decyzjach przedkładając opinię starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz dokumenty potwierdzające podjęte przez pracodawcę inne działania w zakresie powierzenia pracy osobom z rodzimego rynku pracy. Zmiany dokonuje się oceniając sytuację na lokalnym rynku pracy. Zmiana stanowiska pracy powoduje konieczność złożenia nowego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę. Uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia. Przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę podlegają uchyleniu przez wojewodę, jeżeli: cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie; cudzoziemiec utracił uprawnienia do wykonywania pracy; uległy zmianie okoliczności lub dowody odnoszące się do wydanej decyzji; ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę; cudzoziemiec wykonujący za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną 10

11 czynności w sprawach z zakresu prawa pracy narusza to prawo. Wydane przyrzeczenie uchyla się również, w przypadku gdy nie zostało wydane zezwolenie w terminie wskazanym w przyrzeczeniu, a pracodawca nie poinformował, w formie pisemnej, organu właściwego do wydania zezwolenia, że opóźnienie rozpoczęcia pracy jest wynikiem uzgodnienia pracodawcy i cudzoziemca. Zakończenie pracy lub jej niepodjęcie. W przypadku gdy cudzoziemiec: zrezygnuje z wykonywania pracy, zakończy wykonywanie pracy przed upływem terminu ważności zezwolenia, nie rozpocznie wykonywania pracy w terminie określonym w zezwoleniu, o ile nie jest to wynikiem uzgodnienia pracodawcy i cudzoziemca należy niezwłocznie zwrócić wydane przyrzeczenie i zezwolenie. 11

12 WNIOSKI I DOKUMENTY DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ Wzory wniosków określone są w: rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zm.), stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. zatrudnienie cudzoziemca przez polskiego pracodawcę i oddelegowanie cudzoziemca do Polski przez pracodawcę zagranicznego w innym trybie niż usługa eksportowa na okres powyżej 30 dni w roku oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia w ramach realizacji usługi eksportowej świadczonej przez pracodawcę zagranicznego (Dz. U. Nr 141, poz z późn. zm.), stosuje się przypadku określonym w art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, tj. oddelegowanie cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eksportowej. Pracodawca składa wypełniony wniosek wraz z następującymi dokumentami (oryginały lub kserokopie z oryginałami do wglądu, ew. kopie potwierdzone przez notariusza lub radcę prawnego): 1. Odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ważność do 3 miesięcy); 2. W przypadku osób fizycznych zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (ważność do 3 miesięcy); 3. W przypadku spółki cywilnej również umowa spółki cywilnej; 4. Zaświadczenie o numerze REGON; 5. Decyzja w sprawie nadania NIP (pracodawcy); 6. Wypełnione strony dokumentu podróży cudzoziemca; 7. Dokument potwierdzający prawo pobytu cudzoziemca na terytorium RP;* 8. Potwierdzenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy;* 9. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe cudzoziemca na wnioskowane stanowisko (wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego); 10. Zakres czynności przewidziany dla cudzoziemca na wnioskowane stanowisko; 11. W przypadku delegowania cudzoziemca do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego potwierdzenie delegowania (wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego); 12. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności cudzoziemca na terytorium RP (na podstawie 4 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca) ważność do 3 miesięcy; 13. Oświadczenie pracodawcy dot. przestrzegania przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 14.W przypadku wspólników lub akcjonariuszy spółek prawa handlowego, osób pełniących funkcje w zarządzie osoby prawnej prowadzącej działalność gospodarczą lub stanowiska dyrektora naczelnego, dyrektora generalnego i prokurenta dokumenty wnioskodawcy: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) za ostatni rok podatkowy, lub dokumenty potwierdzające prowadzone przez firmę inwestycje, transfer technologii, wprowadzanie innowacji lub tworzenie nowych miejsc pracy, potwierdzające, że pracodawca zatrudnia przez okres minimum roku do dnia złożenia wniosku, na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum 12

13 2 osoby, które nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę (umowy o pracę oraz deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z raportami imiennymi); 15. Informacja starosty powiatu właściwego dla miejsca wykonywania pracy o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy wraz ze zgłoszeniem wolnego miejsca zatrudnienia dokonanym w powiatowym urzędzie pracy (załącznik do wniosku); 16. Informacja pracodawcy o podjętych przed złożeniem wniosku działaniach (innych niż zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia dokonane w powiatowym urzędzie pracy): w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi niepodlegającemu obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, dotyczących umieszczenia ofert w systemie informatycznym wymiany informacji o wolnych miejscach pracy Europejskich Służb Zatrudnienia; 17. Dokumenty wymagane w stosunku do określonych zawodów, m. in.: dla lekarzy zaświadczenie potwierdzające równorzędność posiadanych przez cudzoziemca kwalifikacji zgodnie z wymogami obowiązującymi w Polsce oraz prawo wykonywania zawodu lekarza, dla pielęgniarek i położnych prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej, dla farmaceutów prawo wykonywania zawodu farmaceuty, dla nauczycieli w przypadku szkół lub publicznych placówek oświatowych zgoda organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową; 18. Dowód wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na konto: Śląski Urząd Wojewódzki NBP O/O Katowice tytułem: opłata za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (podać imię i nazwisko). Wpłata wynosi: 50 zł. w przypadku wniosku na wykonywanie pracy w okresie do 3 miesięcy, 100 zł. w przypadku wniosku na wykonywanie pracy w okresie powyżej 3 miesięcy. W przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca: dokumenty określone w pkt 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18; umowa o pracę (lub inna) zawarta na okres poprzedniego zezwolenia na pracę; w przypadku stanowisk przedstawicieli handlowych na rynki zagraniczne lub stanowisk pokrewnych dokumenty potwierdzające nawiązanie kontaktów handlowych z przedsiębiorcami zagranicznymi (wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego). Wpłata wynosi odpowiednio połowę kwoty podanej w pkt 18. W przypadku wykonywania pracy przez cudzoziemca w ramach usługi eksportowej: 1. Umowa w sprawie realizacji usługi eksportowej, która powinna zawierać w szczególności rodzaj usługi eksportowej, zawody lub specjalności oraz odpowiadający im zakres czynności i obowiązków wykonywanych przez delegowanych pracowników (tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego); 2. Dokument potwierdzający formę prawną istnienia pracodawcy zagranicznego (tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego) ważność do 3 miesięcy; 13

14 3. Dokumenty określone w pkt 1 i 2 dotyczące innego pracodawcy zagranicznego, który zawarł z pracodawcą zagranicznym stroną umowy w sprawie realizacji usługi eksportowej, umowę w celu realizacji części usługi eksportowej tego pracodawcy; 4. Dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy polskiej (odpis z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ew. umowa spółki cywilnej) ważność do 3 miesięcy; 5. Zaświadczenie o numerze REGON; 6. Decyzja w sprawie nadania NIP; 7. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca; 8. Wypełnione strony dokumentu podróży cudzoziemca; 9. Dokument potwierdzający prawo pobytu cudzoziemca na terytorium RP;* 10. Potwierdzenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy;* 11. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe cudzoziemca na wnioskowane stanowisko (wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego); 12. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności cudzoziemca (na podstawie 4 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej) ważność do 3 miesięcy; 13. Oświadczenie pracodawcy dot. przestrzegania przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 14. Informacja starosty powiatu właściwego dla miejsca realizacji umowy o sytuacji na lokalnym rynku pracy (załącznik do wniosku); 15.Dowód wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia w wysokości 200 zł. za każdego pracownika na konto: Śląski Urząd Wojewódzki NBP O/O Katowice tytułem: opłata za wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców (podać imiona i nazwiska). W przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca obowiązują dokumenty określone w pkt 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Wpłata wynosi połowę kwoty podanej w pkt 15. * Dokumenty nie są wymagane jeżeli ma być wydane przyrzeczenie wydania zezwolenia. Będą dostarczone do wydania zezwolenia. UWAGA: W przypadku niektórych zawodów lub rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej mogą być żądane dodatkowe dokumenty, nie wymienione powyżej (art. 88 ust. 11 ustawy). 14

15 WYDANIE ZEZWOLENIA LUB ODMOWA Zezwolenia na pracę w Polsce mają charakter uzupełniający a nie wypierający (cudzoziemcy mają uzupełniać braki na rynku pracy, a nie stanowić konkurencję dla polskich pracowników), co oznacza, że wydawane są w przypadku braku pracowników na lokalnym rynku pracy, tj. biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy oraz kryteria wydawania zezwoleń (art. 88 ust. 7 ustawy). Ocenia się: możliwość zatrudnienia polskich pracowników (lub cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia) na wnioskowanym dla cudzoziemca stanowisku, na postawie opinii starosty właściwego dla miejsca wykonywania pracy, podjęte przez pracodawcę działania w celu zatrudnienia polskich pracowników, kwalifikacje zawodowe cudzoziemca, wysokość wynagrodzenia nie może być niższe niż proponowane polskiemu pracownikowi. W przypadku wspólników lub akcjonariuszy spółek prawa handlowego, osób pełniących funkcje w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą lub stanowisk dyrektora generalnego (naczelnego) i prokurenta ocena sytuacji na rynku pracy ma formę oceny przydatności pracodawcy dla rynku pracy ( 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę, w związku z ust. 4 kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego), tj. oceny osiąganego dochodu, stanu zatrudnienia i prowadzonych przez firmę inwestycji (perspektyw rozwoju). Odmawia się wydania zezwolenia, jeżeli: pracodawca lub cudzoziemiec naruszyli przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co zostało stwierdzone w wyniku kontroli, cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności lub karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, cudzoziemiec otrzymał decyzję ostateczną o wydaleniu bądź zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP lub toczy się postępowanie w ww. sprawach, pracodawca złożył wniosek zawierający fałszywe informacje lub załączył fałszywe dokumenty. Ponadto odmawia się, gdy: pracodawca odmówi bez uzasadnionej przyczyny zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy skierowanych przez starostę na stanowisko proponowane cudzoziemcowi (nie dotyczy usługi eksportowej), kwalifikacje lub umiejętności cudzoziemca nie są odpowiednie do pracy, którą ma wykonywać, proponowane wynagrodzenie będzie niższe od wynagrodzenia przysługującego polskiemu pracownikowi za wykonywanie porównywalnej pracy, prowadzi działalność nieodpowiednią do stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy proponowanej cudzoziemcowi lub w przypadku badania przydatności pracodawcy dla rynku pracy (wspólnicy, członkowie zarządu, dyrektor generalny/naczelny, prokurent) pracodawca: nie wykaże, że dochód za ostatni rok podatkowy jest wyższy niż 12-krotne przeciętne wynagrodzenie, poprzedzające dzień złożenia tego zeznania, a także 15

16 nie zatrudnia przez okres minimum roku do dnia złożenia wniosku, na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy, minimum dwóch osób, które nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia, i jednocześnie nie wykaże prowadzenia działań pozwalających na spełnienie w przyszłości ww. warunków, w szczególności prowadzenia działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy, lub w przypadku nowych spółek nie wykaże środków pozwalających na spełnienie ww. warunków w okresie 12 miesięcy od daty zarejestrowania podmiotu. Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem Wojewody, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia. 16

17 ZWOLNIENIE Z KONIECZNOŚCI POSIADANIA ZEZWOLENIA Wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę jest dopuszczalne wyłącznie w przypadkach określonych w: art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, rozporządzeniu w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, art. 109 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 74 ustawy o Państwowej Akademii Nauk. Przypadki określone w art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to cudzoziemcy: posiadający status uchodźcy (pkt 1), którym udzielono ochrony uzupełniającej (pkt 1a), posiadający zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP (pkt 2), posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w RP (pkt 2b), posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z posiadaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w innym państwie Unii Europejskiej (pkt 2a w związku z art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy o cudzoziemcach), posiadający zgodę na pobyt tolerowany w RP (pkt 3), korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP (pkt 4), studenci stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich odbywanych na terytorium RP, jeżeli z ww. powodu uzyskają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (pkt 2a w związku z art. 53 ust. 1 pkt 16), naukowcy prowadzący na terytorium RP badania naukowe na podstawie umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawartej z placówką naukową lub posiadający dokument pobytowy wydany przez inne państwo Unii Europejskiej z adnotacją naukowiec, w przypadku gdy ww. umowa zawarta z placówką naukową tego państwa przewiduje prowadzenie badań w Polsce, jeżeli z ww. powodu uzyskają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP (pkt 2a w związku z art. 53 ust. 1 pkt 17 i 18), członkowie rodziny ww. cudzoziemców, jeżeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zawarciem związku małżeńskiego lub w celu połączenia z rodziną (pkt 6 lit. a i b), członkowie rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie: zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przez okres co najmniej 2 lat, posiadającego status uchodźcy, naukowca, o którym mowa wyżej, w przypadku owdowienia, rozwodu, separacji lub śmierci wstępnego lub zstępnego I stopnia, jeżeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (pkt 2a w związku z art. 53 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach), małżonek obywatela polskiego, jeżeli uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zawarciem związku małżeńskiego (pkt 5a), zstępni (w wieku do lat 21 lub pozostający na utrzymaniu) obywatela polskiego lub jego małżonka, jeżeli posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (pkt 5b), małżonek obywatela polskiego w przypadku owdowienia lub rozwodu, jeżeli uzyskał 17

18 zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (pkt 2a w związku z art. 53 ust. 1 pkt 11 ustawy o cudzoziemcach), ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy i ich małżonkowie, jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w I instancji i przyczyna nie wydania decyzji nie leży po stronie wnioskodawcy, a wnioskodawca uzyskał u Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców stosowne zaświadczenie, i posiadają tymczasowy dokument tożsamości cudzoziemca (pkt 6a), obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii, a także ich małżonkowie i zstępni w wieku do 21 lat lub pozostający na ich utrzymaniu (pkt 8). Przypadki określone w rozporządzeniu w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, m. in. (najczęściej występujące): obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy, wykonujących pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli otrzymają oni oświadczenie polskiego pracodawcy (lub osoby fizycznej zamierzającej ich zatrudnić) o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu składającego oświadczenie ( 2 pkt 27), obywatele Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych, będący nauczycielami języków obcych, będących ich językiem ojczystym, w przedszkolach, szkołach (podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych) lub placówkach (m. in. oświatowo-wychowawczych, kształcenia ustawicznego), o których mowa w przepisach o systemie oświaty, Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zakładach kształcenia nauczycieli, tj. kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych ( 2 pkt 4 i 5), członkowie zarządu osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli wykonują pracę w okresie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy ( 2 pkt 18), cudzoziemcy wykonujący usługi artystyczne trwające do 30 dni w roku kalendarzowym ( 2 pkt 8), cudzoziemcy wygłaszający, do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli zachowują miejsce stałego pobytu za granicą ( 2 pkt 9); sportowcy, reprezentujący polski podmiot na zawodach sportowych, jeżeli praca ma charakter okazjonalny ( 2 pkt 10); studenci, którzy wykonują pracę w ramach odbywania staży zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkiem międzynarodowych zrzeszeń studentów ( 2 pkt 13); cudzoziemcy delegowani na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce stałego pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym ( 2 pkt 16), w celu: a) wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy, dostarczonych kompletnych technologicznie urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem, b) dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, innego sprzętu lub części, wykonanych przez przedsiębiorcę polskiego, c) przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, o których mowa w lit. a, w zakresie jego obsługi lub użytkowania, 18

19 d) montażu i demontażu stoisk targowych, jak i opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu; oddelegowani do Polski w celu świadczenia usług przez pracodawcę mającego siedzibę w UE, EOG lub Szwajcarii, uprawnieni do przebywania i zatrudnienia na terytorium tego państwa ( 2 pkt 19), obywatele Turcji po upływie 4 letniego legalnego wykonywania pracy w Polsce ( 2 pkt 20). Przypadki określone w innych przepisach: nauczyciele akademiccy w szkołach wyższych (art. 109 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) nauczyciele języków obcych oraz pracownicy naukowi w placówkach Państwowej Akademii Nauk (art. 74 ustawy o Państwowej Akademii Nauk). UWAGA: W każdym przypadku, który zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę konieczne jest posiadanie właściwego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terytorium RP, tj. wizy pobytowej w celu wykonywania pracy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Nie jest dopuszczalne wykonywanie pracy na podstawie innej wizy, np. turystycznej. 19

20 OBYWATELE BIAŁORUSI, ROSJI I UKRAINY PRACA PRZEZ 6 MIESIĘCY. Zgodnie z 2 pkt 27 rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy mogą wykonywać pracę w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli otrzymają oni oświadczenie polskiego pracodawcy (lub osoby fizycznej zamierzającej ich zatrudnić) o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę składającego oświadczenie. 1. Pracodawca lub osoba fizyczna zamierzająca powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi wraz z kopią w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania składającego oświadczenie. 2. Zarejestrowane oświadczenie przekazuje cudzoziemcowi, który na jego podstawie uzyskuje wizę w celu wykonywania pracy w konsulacie polskim w kraju stałego zamieszkania cudzoziemca. 3. Cudzoziemca można zatrudnić lub powierzyć wykonywanie innej pracy zarobkowej po uzyskaniu przez niego wizy na okres wskazany w zarejestrowanym oświadczeniu (ew. wizie, jeżeli jej ważność jest krótsza niż okres wskazany w oświadczeniu). UWAGA: Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemca, w tej sytuacji jest możliwe wyłącznie, w przypadku wykonywania pracy u polskiego pracodawcy. 20

21 NIELEGALNE WYKONYWANIE PRACY KONSEKWENCJE Kontrolę legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców wykonują: Państwowa Inspekcja Pracy ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589), Służba Celna ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz z późn. zm.). Powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi i jej wykonywanie przez cudzoziemca bez zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę podlega karze grzywny: w przypadku pracodawcy nie niższej niż 3000 zł. (art. 120 ust. 1 ustawy), w przypadku cudzoziemca nie niższej niż 1000 zł. (art. 120 ust. 2 ustawy). Stwierdzenie nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca jest również podstawą do: uchylenia wydanego przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę (art. 88 ust. 12 pkt 1 ustawy), wydalenia cudzoziemca bądź zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 97 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), odmowy wydania zezwolenia na pracę, gdy przepisy naruszył cudzoziemiec lub pracodawca. 21

22 KRYTERIA WYDAWANIA PRZYRZECZEŃ I ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1. Przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydaje się: - dla pracodawców, którzy przez prowadzone inwestycje przyczyniają się do rozwoju lokalnego rynku pracy i tworzenia nowych miejsc pracy, - dla cudzoziemców posiadających szczególne predyspozycje i wysokie kwalifikacje, na stanowiska, na które brakuje kandydatów na lokalnym rynku pracy. 2. Przy wydawaniu decyzji bierze się pod uwagę: a) dokumenty pracodawcy potwierdzające prowadzenie przez niego działalności gospodarczej; b) dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca oraz legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe cudzoziemca, staż pracy, ew. fakt oddelegowania przez pracodawcę zagranicznego, związane z wykonywaną pracą; d) informacje dotyczące przestrzegania przez pracodawcę i cudzoziemca przepisów polskiego prawa; e) informacje starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz możliwości zabezpieczenia potrzeb kadrowych pracodawcy oraz pracodawcy o podjętych przez niego działaniach w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmiotem wniosku, obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi zwolnionemu na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz z późn. zm.) z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Odstępuje się od konieczności przedstawienia informacji, o których mowa w ust. 2 lit. e, w przypadku stanowisk na których pracę będą wykonywać cudzoziemcy oddelegowani przez pracodawcę zagranicznego do pracy u przedsiębiorcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a przedsiębiorcy należą do jednej grupy przedsiębiorców. 4. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę dla: - wspólników lub akcjonariuszy spółek prawa handlowego, - członków zarządu lub prokurentów w spółkach prawa handlowego, - stanowisk dyrektora generalnego lub naczelnego wydaje się oceniając przydatność pracodawcy dla rynku pracy, tj. na zasadach określonych w 3 ust. 6 i 4 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. Nr 141, poz. 1002). 5. W przypadku stanowisk pracy, które mogą obejmować wykonywanie czynności związanych z handlem lub z bezpośrednią sprzedażą - wykonywaniem zawodu sprzedawcy oraz w przypadku pracodawców działających w branży handlu obwoźnego występujących o wydanie zezwolenia na stanowiska kierownicze (prezes, wiceprezes, członek zarządu, dyrektor itp.) stanowisko pracy ogranicza się do czynności nie związanych ze sprzedażą, a przyrzeczenie i zezwolenie wydaje się z zaznaczeniem, że decyzja nie obejmuje wykonywania pracy związanej ze sprzedażą wykonywaniem zawodu sprzedawcy. 6. Przedłużenie przyrzeczenia i zezwolenia lub kolejne przyrzeczenie i zezwolenie dla cudzoziemca u tego samego pracodawcy wydawane będą po przedłożeniu przez pracodawcę dokumentów potwierdzających wypełnienie warunków określonych w dotychczasowym zezwoleniu, a w przypadku stanowisk przedstawicieli handlowych na rynki zagraniczne lub stanowisk pokrewnych, również dokumentów 22

23 potwierdzających nawiązanie kontaktów handlowych z przedsiębiorcami zagranicznymi. 7. Przyrzeczenia i zezwolenia wydawane są zgodnie z wnioskiem pracodawcy, jednak nie dłużej niż na okres 24 miesięcy. 8. W przypadkach uzasadnionych sytuacją na lokalnym rynku pracy i zachodzącymi na nim zmianami lub przydatnością pracodawcy dla rynku pracy, decyzje mogą być wydane na okres krótszy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Kryteria zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2006 r. Nr 140, poz jako załącznik do rozporządzenia Nr 62/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie ogłoszenia kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego. 23

24 ZAŁATWIANIE SPRAW W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM Wydawaniem przyrzeczeń i zezwoleń na pracę zajmuje się Oddział do Spraw Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców w Wydziale Polityki Społecznej. Wszelkie informacje można uzyskać w: Wydziale Polityki Społecznej w Katowicach, ul. Powstańców 41a, pok. 105, tel.: lub , Oddziale Zamiejscowym w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, pok. 120, tel.: , Oddziale Zamiejscowym w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pok. 211, tel.: Kierownik Oddziału do Spraw Legalizacji Zatrudnienia Cudzoziemców: Katowice, ul. Powstańców 41a, pok. 109, tel Informacje oraz wzory formularzy dostępne są również na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: 24

25 WZORY WNIOSKÓW I INNYCH DOKUMENTÓW DO POBRANIA Wzory formularzy dot. wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca 2. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca 3. Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia opinia starosty 4. Oświadczenie pracodawcy 5. Wykaz załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca Wzory formularzy dot. wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca oddelegowanego w celu realizacji usługi eksportowej: 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej 2. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca 3. Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej 4. Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia w ramach usługi eksportowej opinia starosty 5. Oświadczenie pracodawcy 6. Wykaz załączników do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej Wzór oświadczenia pracodawcy dot. wykonywania pracy przez obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy: Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy Informacja dotycząca wydawania zezwoleń na pracę: Wykonywanie pracy i zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pdf) 25

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy. Iwona Trochimczyk- Sawczuk

Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy. Iwona Trochimczyk- Sawczuk Sytuacja prawna imigrantów na polskim rynku pracy Iwona Trochimczyk- Sawczuk Imigrant - cudzoziemiec Imigrant brak definicji legalnej Cudzoziemiec - każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Obywatel

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej OGÓLNE ZASADY POWIERZANIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI ORAZ PRACA CUDZOZIEMCA BEZ ZEZWOLENIA Cudzoziemiec - oznacza to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543.) 1. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat

Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy. Karolina Schiffter adwokat Zatrudnianie obywateli zza wschodniej granicy Karolina Schiffter adwokat Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (1) Zapewnienie legalnej pracy i legalnego pobytu prawo wykonywania pracy jest

Bardziej szczegółowo

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Karta informacyjna Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kartę nadzoruje Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Dz.U.09.16.84 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 543 wersja obowiązująca od 2015-05-02 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca Na

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna nr PS-III-03

Karta informacyjna nr PS-III-03 realizacji usługi eksportowej Strona 1 z 5 WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ STANOWISKO: DS.OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW PIĘTRO: XII piętro, pokój 1210 TELEFON: (095)7 115 345 FAX: (095)7 115 374 e_mail: beata.dolna@uwoj.gorzow.pl

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

Co to jest procedura uproszczona?

Co to jest procedura uproszczona? Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

2. Imiona: 3. Płeć 1) : K M. 4. Imię ojca: 5. Data urodzenia: - - rok miesiąc dzień 6. Miejsce urodzenia: 7. Kraj urodzenia: (nazwa państwa)

2. Imiona: 3. Płeć 1) : K M. 4. Imię ojca: 5. Data urodzenia: - - rok miesiąc dzień 6. Miejsce urodzenia: 7. Kraj urodzenia: (nazwa państwa) Pieczęć pracodawcy - - Sygnatura i data złoŝenia wniosku:... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej A. Dane osobowe cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW W POLSCE Główne akty prawne regulujące kwestie świadczenia pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 1. Co powinienem wiedzieć? Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta) 1/1 1/1 Przedmiot sprawy Kogo dotyczy? ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY W CELU WYKONYWANIA PRACY W ZAWODZIE WYMAGAJĄCYM WYSOKICH KWALIFIKACJI (tzw. NIEBIESKA KARTA) Zezwolenia na zamieszkanie na

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudniać obcokrajowców?

Jak zatrudniać obcokrajowców? Procedura składania oświadczenia o zamiarze zatrudniania cudzoziemca oraz informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. Wałbrzych 09.02.2017r. Procedura uproszczona,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN I WJAZD I POBYT NA TERYTORIUM RP OBYWATELI UE, EOG I SZWAJCARII ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN 1. ZASADY WJAZDU NA TERYTORIUM RP Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), obywatele państw Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA:

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice WNIOSEK. O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia INFORMACJA: NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (lipiec, 2017 r.)

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (lipiec, 2017 r.) ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ I EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (lipiec, 2017 r.) W obecnym stanie prawnym zatrudnianie cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE KRYTERIA PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1 WARUNKI PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE 1. Bon na zasiedlenie może otrzymać osoba dla której Urząd ustalił II profil pomocy lub w uzasadnionych przypadkach

Bardziej szczegółowo

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów

Schengen (symbol D)) lub zezwolenie pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Informacje dot. wzorów Od 21 lipca 2012 r. nowe obowiązki dla zatrudniających cudzoziemców. SPRAWDŹ DOKUMENT POBYTOWY CUDZOZIEMCA 1 i przechowuj kopię! Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 543 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 543 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 kwietnia 2015 r. Poz. 543 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę

Bardziej szczegółowo

Pieczęć wnioskodawcy (dotyczy podmiotu posługującego się pieczątką) Sygnatura i data złożenia wniosku WNIOSEK

Pieczęć wnioskodawcy (dotyczy podmiotu posługującego się pieczątką) Sygnatura i data złożenia wniosku WNIOSEK Załącznik nr 1 Pieczęć wnioskodawcy (dotyczy podmiotu posługującego się pieczątką) Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/informacje-praktyczne/zatrudnianie-cudzoziemc/18152,praca-cudz oziemca-w-polsce.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r.

Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Obsługa cudzoziemców przez powiatowe urzędy pracy od 1 maja 2014 r. wyjaśnienia dla powiatowych urzędów pracy kwiecień 2014 r. Ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Legalność zatrudnienia cudzoziemców Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze Sekcja Legalności Zatrudnienia Dariusz Dałek nadinspektor, koordynator sekcji Zielona Góra, 30.03.2016

Bardziej szczegółowo

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU 2. KONTAKT 3. TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMIEC POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM RP NA ZASADACH OKREŚLONYCH W DECYZJI NR 1/80 RADY STOWARZYSZENIA REPUBLIKI TURECKIEJ I EWG Z DNIA 19

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY KARTA USŁUG Symbol karty: 9.WSO.DELiDO.1 Urząd Miejski w Głogowie Nazwa usługi: ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCÓW NA POBYT CZASOWY Cel usługi: Kogo dotyczy? Podstawy prawne: Wymagane dokumenty: Zameldowanie na

Bardziej szczegółowo

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-27 URZĄD MIASTA KRAKOWA Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. 1. Załatw sprawę elektronicznie Sprawę można załatwić poprzez portal internetowy https://empatia.mpips.gov.pl/.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania)

RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) RENTY (rodzaje/osoby uprawione do pobierania/wysokości/ograniczenia pobierania) I. Renta z tytułu niezdolności do pracy Kto jest uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy? Osoba ubezpieczona spełniająca

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Karty informacyjne -> Wydział Spraw Obywatelskich Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały 1. Co powinienem wiedzieć? Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

REGULAMIN. obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Poz. 589 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [1]) Art. 1. W ustawie z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA

ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA ZASADY PRZYZNAWANIA PRACODAWCY ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO ZA ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO RODZICA POWRACAJĄCEGO NA RYNEK PRACY PO PRZERWIE ZWIĄZANEJ Z WYCHOWYWANIEM

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby...

... I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Nazwa pracodawcy lub przedsiębiorcy (w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko) Adres siedziby... ...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) (miejscowość, data) W N I O S E K o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pilęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 18 Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Prawo do ochrony zdrowia migrantów

Prawo do ochrony zdrowia migrantów Marcin Mikos Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego Prawo do ochrony zdrowia migrantów Podstawowe kwestie dotyczące prawa do ochrony zdrowia w Polsce 1.Art. 68 Konstytucji RP stanowi, że każdy ma prawo do

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Załącznik 7 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w J A W O R Z N I E 4-600 Jaworzno, ul. Północna 9b woj. śląskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpłynęło dnia.......... nr sprawy DSR.5......0.../........... (podpis

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Proces legalizacji pobytu i pracy obywatela Ukrainy w Polsce

Proces legalizacji pobytu i pracy obywatela Ukrainy w Polsce Proces legalizacji pobytu i pracy obywatela Ukrainy w Polsce Darmowy poradnik przygotowany przez pracowników Konwentu Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina Spis treści Warianty legalizacji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DĘBICY NR 7/2017 Z DN. 16 STYCZNIA 2017 ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY BONU NA ZASIEDLENIE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Organ właściwy prowadzący postępowanie Prezydent Miasta Bielska-Białej Adres organu właściwego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ),

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (decyzja wojewody o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP 2 ), Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do

wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu kserokopia (oryginał do ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca zameldowania dokument potwierdzający

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Kierownik oddziału: Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY KRÓTKOTRWAŁY POBYT CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 68 nr Poz. 152284 WZÓR

Dziennik Ustaw 68 nr Poz. 152284 WZÓR Dziennik Ustaw 68 nr Poz. 152284 Załącznik nr 15 WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO DODATKU Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO

SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 15 października 2015, 15:50 SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO REGULACJA PRAWNA Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa

Bardziej szczegółowo

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

II. Warunki przyznania refundacji dla zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia ZASADY REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA I. Podstawa prawna Pomoc, o której mowa w tytule

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 30-06-2017 r. M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia... 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE 1.ZASIŁEK RODZINNY wniosek uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny (dowód osobisty) kopia karty pobytu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaski z dnia 29 maja 2017r.

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaski z dnia 29 maja 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia: Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Podstawa

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Legalność zatrudnienia cudzoziemców w Polsce Legalność zatrudnienia cudzoziemców w Polsce N A D I N S P E K T O R P R A C Y T O M A S Z K R Z E M I E N O W S K I Nowelizacja przepisów Wprowadzona z początkiem lutego 2009 r. poważna nowelizacja przepisów

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców

Obywatelstwo polskie. Informacja dla cudzoziemców Obywatelstwo polskie Informacja dla cudzoziemców Polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania polskiego przez cudzoziemców, którzy od dłuższego czasu mieszkają na terytorium Polski i spełniają określone

Bardziej szczegółowo

wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy;

wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy; Obowiązujące od 01.08.2015 ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY:

I. DANE WNIOSKODAWCY: Powiatowy Urząd Pracy Plac Wolności 6 43-400 Cieszyn Nr wniosku/data wpływu... Wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy o skierowanie na wskazane szkolenie I. DANE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko............

Bardziej szczegółowo

1 Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przysługują:

1 Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przysługują: Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z nabywaniem uprawnień do świadczeń pomocy materialnej przez studentów Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, którzy nie posiadają polskiego

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

W N I O S E K o refundację części kosztów wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. POWIATOWY URZĄD PRACY W ŚWINOUJŚCIU UL. WOJSKA POLSKIEGO 1 / 2A TEL./FAX: 91-321 97 77, 321 97 75 sekretariat@pup.swinoujscie.pl www.pup.swinoujscie.pl Świnoujście, dnia... (pieczątka Pracodawcy/Przedsiębiorcy)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu Adres: ul. Ozimska 19 45-057 Opole www.mcs.opole.pl Załącznik nr 17 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSKODAWCA... miejscowość, data. (pieczęć firmowa)... nr rej. wniosku Powiatowy Urząd Pracy Uwaga: WNIOSEK w Sosnowcu O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH Prosimy o czytelne wypełnienie wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY NA TERYTORIUM RP

ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY NA TERYTORIUM RP ZEZWOLENIA NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY NA TERYTORIUM RP I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim. 1 z 7. I. Dane wnioskodawcy. II. Informacje dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych po 50 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim. 1 z 7. I. Dane wnioskodawcy. II. Informacje dotyczące zatrudnienia osób bezrobotnych po 50 roku życia ...... Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia 1 za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia Podstawa prawna: 1) Art. 60d ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo